Dytiscidae (potápníkovití)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dytiscidae (potápníkovití)"

Transkript

1 FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha; ISBN Dytiscidae (potápníkovití) [třída / class: Insecta; řád / order: Coleoptera; čeleď / family: Dytiscidae] JIŘÍ HÁJEK & JAROSLAV ŠŤASTNÝ Z území České republiky je v současnosti udáváno 120 druhů čeledi Dytiscidae (ŘÍHA 1993). Monografické zpracování zatím chybí, faunu našeho území nicméně pokrývá středoevropská monografie SCHAEFLEINA (1971). První novodobý seznam potápníků České republiky sestavil ŘÍHA (1992), který rovněž uvádí přehled kompletní literatury. Od té doby se faunou především velkoplošných chráněných území zabýval TÁBORSKÝ (1993b), TRÁVNÍČEK (1998a), ŠŤASTNÝ (1999), ŠŤASTNÝ et al. (1999), VALENTA & SOLDÁN (2001) HAMET et al. (2002) nebo BOUKAL et al. (2003). Regionální práce menšího rozsahu publikoval např. TÁBORSKÝ (1993a, 2000a) a TRÁVNÍ- ČEK (1994, 1998b), ŠŤASTNÝ (1997, 2001), MIKÁT & HÁJEK (2000). Objevují se rovněž práce zabývající se výskytem jednotlivých vzácných taxonů, např. HENDRICH (1993), TÁBORSKÝ (1996, 2000b), TRÁVNÍČEK et al. (1997), DVOŘÁK & ŠŤASTNÝ (1998), TRÁVNÍČEK & BOUKAL (1999), HÁJEK et al. (2001), HÁJEK (2004). Klasifikace a nomenklatura níže uvedeného seznamu je převzata ze světového katalogu čeledi Dytiscidae (NILSSON 2001). Rozšíření a ekologické nároky středoevropských druhů potápníků jsou poměrně dobře známy a zpracovány (srovnej HEBAUER 1994, NILSSON & HOLMEN 1995). Vzácné a ohrožené druhy jsou vázané především na přirozené biotopy stojatých (rašeliniště, slatiny, slaniska, oligotrofní jezera a rybníky) a pomalu tekoucích vod (střední a dolní toky řek). Pouze několik málo druhů je vázáno na horské bystřiny. Všechny tyto biotopy jsou ohroženy zejména úpravami břehových partií, kontaminací průmyslovými hnojivy a intenzivním obhospodařováním. Následující seznam zahrnuje 46 druhů (38%) z celkového počtu 120 dosud od nás uváděných druhů. Ostatní, nezařazené druhy se na území České republiky vyskytují alespoň lokálně hojně. pro území ČR vymizelý - regionally extinct in CR (RE) Bidessus minutissimus (Germar, 1824) potápník [Dytiscidae] Dytiscus latissimus Linné, 1758 potápník široký [Dytiscidae] Dytiscus semisulcatus O.F.Müller, 1776 potápník [Dytiscidae] Hydroporus elongatulus Sturm, 1835 potápník [Dytiscidae] Hydroporus notatus Sturm, 1835 potápník [Dytiscidae] Hyphydrus aubei Ganglbauer, 1891 potápník [Dytiscidae] Yola bicarinata (Latreille, 1804) potápník [Dytiscidae] kriticky ohrožený critically endangered (CR) Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) potápník [Dytiscidae] Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808) potápník [Dytiscidae] 414

2 Bidessus delicatulus (Schaum, 1844) potápník [Dytiscidae] Bidessus grossepunctatus Vorbringer, 1907 potápník [Dytiscidae] Colymbetes striatus (Linné, 1758) potápník [Dytiscidae] Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) křepčík obroubený [Dytiscidae] Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápník [Dytiscidae] Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 potápník [Dytiscidae] Hydroporus sabaudus Fauvel, 1865 potápník [Dytiscidae] Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 potápník [Dytiscidae] Hygrotus parallelogrammus (Ahrens, 1812) potápník [Dytiscidae] Ilybius wasastjernae (C.R.Sahlberg, 1834) potápník [Dytiscidae] Laccornis oblongus (Stephens, 1835) potápník [Dytiscidae] Oreodytes davisii (Curtis, 1831) potápník [Dytiscidae] Oreodytes septentrionalis (Gyllenhal, 1827) potápník [Dytiscidae] ohrožený endangered (EN) Agabus didymus (Olivier, 1795) potápník [Dytiscidae] Bidessus nasutus Sharp, 1887 potápník [Dytiscidae] Bidessus unistriatus (Schrank, 1781) potápník [Dytiscidae] Hydroporus rufifrons (Duftschmid, 1805) potápník [Dytiscidae] Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) potápník [Dytiscidae] Rhantus notaticollis Aubé, 1836 potápník [Dytiscidae] zranitelný vulnerable (VU) Deronectes latus (Stephens, 1829) potápník [Dytiscidae] Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801 potápník [Dytiscidae] Hydaticus aruspex Clark, 1864 potápník [Dytiscidae] Hydroporus kraatzi Scahum, 1868 potápník [Dytiscidae] Hydroporus longicornis Sharp, 1871 potápník [Dytiscidae] Hygrotus nigrolineatus (Steven, 1808) potápník [Dytiscidae] Ilybius crassus Thomson, 1854 potápník [Dytiscidae] Laccophilus poecilus Klug, 1834 potápník [Dytiscidae] Rhantus latitans Sharp, 1882 potápník [Dytiscidae] téměř ohrožený nearly threatened (NT) Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 potápník [Dytiscidae] Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) potápník [Dytiscidae] Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) potápník [Dytiscidae] Graptodytes granularis (Linné, 1767) potápník [Dytiscidae] Hydaticus continentalis J.Balfour-Browne, 1944 potápník [Dytiscidae] Ilybius neglectus (Erichson, 1837) potápník [Dytiscidae] Ilybius subtilis (Erichson, 1837) potápník [Dytiscidae] Rhantus suturellus (Harris, 1828) potápník [Dytiscidae] Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) potápník [Dytiscidae] 415

3 One hundred and twenty species of the family Dytiscidae are currently being reported from the Czech Republic (ŘÍHA 1993). There is still no monographic treatise, but the fauna of our country is covered by a Central- European monograph by SCHAEFLEIN (1971). The first modern list of Dytiscidae of the Czech Republic was compiled by ŘÍHA (1992), who also presented a complete review of the literature. Since then, mainly the fauna of large protected areas was studied by the following authors: TÁBORSKÝ (1993b), TRÁVNÍČEK (1998a), ŠŤASTNÝ (1999), ŠŤASTNÝ et al. (1999), VALENTA & SOLDÁN (2001), HAMET et al. (2002) or BOUKAL et al. (2003). Smaller regional works were published e.g. by TÁBORSKÝ (1993a, 2000a) and TRÁVNÍČEK (1994, 1998b), ŠŤASTNÝ (1997, 2001), MIKÁT & HÁJEK (2000). Works dealing with the occurrence of individual rare taxa also appeared, as for example HENDRICH (1993), TÁBORSKÝ (1996, 2000b), TRÁVNÍČEK et al. (1997), DVOŘÁK & ŠŤASTNÝ (1998), TRÁVNÍČEK & BOUKAL (1999), HÁJEK et al. (2001), HÁJEK (2004). The classification and nomenclature of the list presented below was used in agreement with a world catalogue of the family Dytiscidae (NILSSON 2001). The distribution and ecological requirements of Central-European species of Dytiscidae are rather well known and described (cf. HEBAUER 1994, NILSSON & HOLMEN 1995). Rare and endangered species are mostly associated with natural biotopes of stagnant waters (peatbogs, moorlands, salt marshes, oligotrophic lakes and ponds) and slowly running waters (middle and lower courses of rivers). Only few species are associated with mountain rapid brooks. All these biotopes are endangered mainly by adjustments of bank areas, contamination with industrial fertilizers and intensive management. The following list includes 46 species (38% of the total number of 120 species still reported from our country). The other species not included into the list occur at least locally frequently in the Czech Republic territory. Adresy autorů Authors addresses HÁJEK JIŘÍ, Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, CZ Praha 4; e mail: ŠŤASTNÝ JAROSLAV, Kosmonautů 359, Liberec; 416

4 Literatura References BOUKAL D.S., FIKÁČEK M., HÁJEK J., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2003: Water Beetles of the Novohradské hory Mts., pp In: PAPÁČEK, M. (ed.). Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 221 pp. DVOŘÁK L. & ŠŤASTNÝ J. 1998: Nové nálezy potápníka Agabus wasastjernai (C.R. Sahlberg) (Coleoptera, Dytiscidae) v České republice [New records of the diving beetles Agabus wasastjernai (C.R. Sahlberg) (Coleoptera, Dytiscidae) in the Czech Republic]. Silva Gabreta, 2: 407 (in Czech). HÁJEK J. 2004: Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice (The distribution of the diving beetles Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic). Klapalekiana, 40: (in Czech, English HÁJEK J., ŠŤASTNÝ J. & ČTVRTEČKA R. 2001: Výskyt potápníka Hydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice (The occurence of the diving beetle Hydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic). Klapalekiana, 37: (in Czech, English HAMET A., VANCL Z., BOUKAL M., TRÁVNÍČEK D. & JEZIORSKI P. 2002: Vodní brouci CHKO Broumovsko (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae) (Water beetles of the Protected Landscape Area Broumovsko (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae)). Sbor. Přír. klubu v Uh. Hradišti, 7: (in Czech, English HEBAUER F. 1994: Entwurf einer Entomosoziologie aquatischer Coleoptera in Mitteleuropa (Insecta, Coleoptera, Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopoidea). Lauterbornia, 19: HENDRICH L. 1993: Yola bicarinata (Latreille, 1804) in der Tschechischen Republik (Col., Dytiscidae). Entomol. Nachr. und Berichte, 37 (4): 252. MIKÁT M. & HÁJEK J. 1999: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) PP Na Plachtě v Hradci Králové 1. dodatek (The second contribution to the knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Nature Monument Na Plachtě (Hradec Králové, Czech Republic)). Acta Mus. Reginaehradecensis, ser. A, 27: (in Czech, English abstract). NILSSON A.N. 2001: Dytiscidae (Coleoptera). World Catalogue of Insects, 3: NILSSON A.N. & Holmen M. 1995: The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 32. E. J. Brill, Leiden New York Köln, 192 pp. ŘÍHA P. 1992: Verzeichnis der tschechoslowakischen Arten der Familien Noteridae und Dytiscidae (Coleoptera). Entomol. Nachr. Berichte 36: ŘÍHA P. 1993: Dytiscidae. Pp In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suppl. 1: (in English and Czech). SCHAEFLEIN H. 1971: 4. Familie: Dytiscidae, echte Schwimmkäfer. Pp In: FREUDE H., HARDE K.W. & LOHSE G.A. (eds.). Die Käfer Mitteleuropas. Vol. 3. Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1. Goecke & Evers, Krefeld, 134 pp. ŠŤASTNÝ J. 1997: Aquicolní brouci (Coleoptera) lokality Na Plachtě v Hradci Králové (Fresh-water beetles of the locality Na Plachtě, Hradec Králové). Acta Mus. Reginaehradecensis, ser. A, 25: (in Czech, English abstract). ŠŤASTNÝ J. 1999: Potápníkovití (Coleoptera, Dytiscidae) v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (The diving beetles (Coleoptera, Dytiscidae) in the Protected Landscape Area Jizerské hory Mts.). Sbor. Severočes. Mus. (Přír. vědy), Liberec, 21: (in Czech, English abstract). ŠŤASTNÝ J. 2001: Potápníkovití (Coleoptera: Dytiscidae) starých labských ramen v okolí Nymburka (Diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of a dead branch of the Labe (Elbe) near Nymburk). Vlastivědný zpravodaj Polabí, 35: (In Czech, English

5 ŠŤASTNÝ J., BOUKAL M., BOUKAL D.S. & HÁJEK J. 1999: Coleoptera: Hydradephaga. In: OPRAVILOVÁ V., VAŇHARA J. & SUKOP I. (eds.). Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: TÁBORSKÝ I. 1993a: Předběžná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu fauny vodních brouků (Coleoptera) národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní (Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der Inventarisierungsdurchforschung der Fauna von Wasserkäfern (Coleoptera) des Naturschutzgebiets Soos bei Františkovy Lázně (Franzenbad)). Sbor. Okr. Mus. v Mostě (Řada Přír.), 13-14: (in Czech, English TÁBORSKÝ I. 1993b: Výsledky inventarizačního průzkumu brouků čeledi Dytiscidae v Krkonošském národním parku (Coleoptera) (Ergebnisse der Inventarisierungsdurchforschung von Käfern der Familie Dytiscidae im Riesengebirge-Nationalpark (Coleoptera)). Sbor. Okr. Mus. v Mostě (Řada Přír.), 13-14: (in Czech, German TÁBORSKÝ I. 1996: Zajímavé nálezy brouků z čeledí Dytiscidae a Gyrinidae (Interessante Käferfunde aus der Familien Dytiscidae und Gyrinidae). Sbor. Okr. Mus. v Mostě (Řada Přír.), 18: (in Czech, German TÁBORSKÝ I. 2000a: Ekofaunistický průzkum brouků (Col. Adephaga et Hydrophilidae) v navržené přírodní rezervaci Polské rašeliniště v Krušných horách (Ökofaunistische Erfoschung der Käfer (Col., Adephaga et hydrophilidae) im vorgeschlagenen Naturschutzgebiet Polské rašeliniště im Erzgebirge). Sbor. Okr. Mus. v Mostě (Řada Přír.), 22: (in Czech, German TÁBORSKÝ I. 2000b: Nové lokality Hydroporus longicornis Sharp, 1870 a Hydroporus kraatzi Schaum, 1868 z Krušných hor (Coleoptera, Dytiscidae) (Neue Lokalitäten von Hydroporus longicornis Sharp, 1870 und Hydroporus kraatzi Schaum, 1868 aus dem Erzgebirge (Coleoptera, Dytiscidae)). Sbor. Okr. Mus. v Mostě (Řada Přír.), 22: (in Czech, German TRÁVNÍČEK D. 1994: Vodní brouci (Coleoptera: Hydraephaga, Hydraenidae, Hydrophilidae, Elmidae) mokřadu Uhliska u obce Doubravy (Water beetles (Coleoptera: Hydradephaga, Hydraenidae, Hydrophilidae, Elmidae) of the Uhliska wetland near the village of Doubravy). Acta Mus., Mus. JV-Moravy ve Zlíně (Řada B), 5: (in Czech, English TRÁVNÍČEK D. 1998a: Příspěvek k poznání vodních brouků jihozápadní části Českomoravské vysočiny (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae) (A contribution to the knowledge of water beetles in south-western territory of the Czecho-moravian Higlands (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae)). Mus. Vysočiny, 13: (in Czech, English TRÁVNÍČEK D. 1998b: Vodní brouci přírodní památky Bezedník v Hostýnských vrších (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae) (Water beetles of the Bezedník Natural Monument in the Hostýn hills (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae)). Sbor. Přír. klubu v Uh. Hradišti, 3: (in Czech, English abstract). TRÁVNÍČEK D. & Boukal M. 1999: Faunistic records from the Czech Republic 85. Coleoptera: Haliplidae, Hydrohilidae, Limnichidae. Klapalekiana, 35: TRÁVNÍČEK D., BOUKAL D.S., BOUKAL M. & JEZIORSKI P. 1997: Faunistic Records from the Czech Republic 69. Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Byrrhidae. Klapalekiana, 33: VALENTA J. & SOLDÁN T. 2001: Potápníci (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) některých biotopů centrální Šumavy (Diving beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) of some biotopes of the Central Šumava Mountains (Böhmerwald)). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 41: (in Czech, English

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 423 429, 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení,

Více

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia Elateridarium 8: 24-30, 18.1.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu Slovenska Anostirus atropilosus (Coleoptera:

Více

Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic

Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 79 97 (2011) Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic Stanislav Lusk 1, Věra Lusková

Více

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje Zerynthia polyxena 1. Výchozí informace 1.1 Taxonomická charakteristika 1.1.1 Nomenklatura Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena (Denis

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY

ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY Přehled výzkumů 54-1, Brno 2013 ŠTÍPANÁ A BROUŠENÁ KAMENNÁ INDUSTRIE ZE SÍDLIŠTĚ KULTURY S MORAVSKOU MALOVANOU KERAMIKOU V KUŘIMI, OKR. BRNO-VENKOV KNAPPED AND POLISHED STONE INDUSTRY FROM THE SITE OF

Více

Aeolus melliculus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu kontinentálního Portugalska a Kypru

Aeolus melliculus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu kontinentálního Portugalska a Kypru Elateridarium 6: 78-81, 3.12.2012 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Aeolus melliculus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu kontinentálního Portugalska a Kypru Aeolus melliculus

Více

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 12 16, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Land snail community of

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II

Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II Biodiverzita - krátký výňatek z publikace Šumava a její perspektivy II Motto: Biodiverzita je považována za zdroj budoucnosti. Rostliny a živočichové naštěstí nejsou pod vlivem ideologie, pouze utilitaristicky

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách ACTA MUS. RICHNOV., SECT. NATUR. 17(1): 1 9, (2010) 2010 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 4260 Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách Říčky (Alma) and

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 29-36 ISBN: 80-86046-75-3 PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO Step-like rapid and stone pavement in river bed of the Elbe (Labe) river in

Více

Petr Kocián. Nerudova 5, CZ-741 01 Nový Jičín; e-mail: petr.kocian@kvetenacr.cz

Petr Kocián. Nerudova 5, CZ-741 01 Nový Jičín; e-mail: petr.kocian@kvetenacr.cz 56 R e c e i v e d : 2 7. 8. 2 0 1 4 A c t a C a r p. O c c., 5 : 5 6 6 0, 2 0 1 4 A c c e p t e d : 2 0. 1 1. 2 0 1 4 I S S N : 1 8 0 4-2 7 3 2 Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) dálniční

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.)

I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Hana Voškerušová FYTOGEOGRAFICKY VÝZNAMNÉ DRUHY REGIONU ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA. I. KOZINEC PÍSEČNÝ (ASTRAGALUS ARENAR1US L.) Mimořádně památnou rostlinou našeho regionuje v ČR zvláště chráněný a kriticky

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392 209 392 Archeologické rozhledy LXII 2010 se it 2 Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové zprahy 9 Běchovic Slavomil Vencl Jan Zadák Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku Výzkum středověkého

Více

K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ

K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ OUT LINE OF A HISTORY OF AN IRON METALLURGY IN BOHEMIA AND MORAVIA LANDSCAPE FROM THE OLDEST TIME TO THE 19

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více