předmětu Finanční účetnictví 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předmětu Finanční účetnictví 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění, oceňování dlouhodobého majetku, b/ účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: pořízení, postupná spotřeba (odepisování) a její účtování, vyřazení, pronájem, c/ účtování dlouhodobého finančního majetku: pořízení, prodej, vykazování, 2. konzultace - Zásoby a jejich účtování, účtování krátkodobého finančního majetku a zdrojů a/ vymezení zásob a jejich oceňování, b/ účtování materiálu: pořízení, výdej, prodej, aktivace, inventarizační rozdíly, nevyfakturované dodávky, materiál na cestě, reklamace, metoda A a B účtování zásob c/ účtování zásob vlastní výroby a zboží d/ vymezení a oceňování krátkodobého finančního majetku e/ účtování krátkodobého finančního majetku f/ účtování krátkodobých zdrojů /úvěrů, vlastních dluhopisů/ 3. konzultace Účtování krátkodobého finančního majetku a zdrojů a účtování zúčtovacích vztahů a/ charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění b/ zúčtovací vztahy z obchodního styku c/ zúčtování vztahy k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění d/ ostatní zúčtovací vztahy (k finančním a jiným orgánům, ke společníkům a sdružení, opravné položky k pohledávkám 4. konzultace - Účtování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, a/ věcná a účetní charakteristika nákladů, jejich členění, b/ věcná a účetní charakteristika výnosů, jejich členění c/ časové rozlišení nákladů a výnosů d/ charakteristika hospodářského výsledku, jeho složky a postup zjišťování, e/ účetní a daňový hospodářský výsledek, f/ rozdělení hospodářského výsledku 5. konzultace Účtování na kapitálových účtech; funkce a obsah účetní závěrky a/ charakteristika vlastního kapitálu a jeho forem, charakteristika cizího kapitálu a jeho forem b/ základní kapitál a způsob jeho tvorby při zakládání společnosti, navyšování a snižování základního kapitálu c/ dlouhodobé cizí zdroje a jejich účtování d/ účetní uzávěrka a účetní závěrka Metodické listy Účetnictví 2

2 Jako studijní literaturu k tomuto předmětu doporučujeme Základní: 1. Kubíčková D., Schránil P., Podvojné účetnictví, Praha VŠFS Kubíčková D., Sbírka příkladů z podvojného účetnictví, Praha VŠFS 2003 Doporučená: 3. Kolektiv, Účetnictví II., Praha Bilance Líbal T., Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví I., Praha Bilance Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2004, Trizonia Praha 2004 Zákon č. 592/1992 Sb. o účetnictví Vyhláška 500/2004 České účetní standardy pro podnikatelské subjekty

3 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl: Výukovým cílem této konzultace je pochopit problematiku účtování dlouhodobého majetku ve finančním účetnictví výrobního, resp. obchodního podniku. Měli byste pochopit základní charakteristiky dlouhodobého majetku a naučit se zaúčtovat různé situace, které mohou nastat v procesu hospodaření s dlouhodobým majetkem v podniku. Celou problematiku lze rozdělit do dílčích tématických okruhů: a/ charakteristika, členění a oceňování dlouhodobého majetku, b/ účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: - pořízení, - postupná spotřeba (odepisování) a její účtování, - vyřazení, pronájem, c/ účtování dlouhodobého finančního majetku: pořízení, prodej, vykazování, ad a/ K prvnímu tématu si prostudujte příslušnou kapitolu v publikaci /1/. Pozornost věnujte především vymezení jednotlivých složek dlouhodobého majetku a charakteristice cen použitých pro oceňování tohoto majetku a jejich použití. Dobře si zapamatujte obsah pojmů dlouhodobý majetek, hmotný, nehmotný a finanční dlouhodobý majetek, reprodukční cena, zůstatková cena, zřizovací výdaje. Po prostudování těchto kapitol byste měli : A/ - mít přesnou představu o té složce majetku podniku, kterou označujeme pojmem dlouhodobý majetek a jak tento majetek se pro potřeby účetnictví dále člení - znát charakteristiku a vymezení jednotlivých složek dlouhodobého majetku - vědět, jakými cenami se dlouhodobého majetek oceňuje, co je obsahem těchto cen a kdy se používají B/ - uspokojivě vysvětlit pojmy: dlouhodobý majetek, hmotný, nehmotný a finanční dlouhodobý majetek, zřizovací výdaje, cena pořízení, pořizovací cena, zůstatková cena, reprodukční cena, vlastní náklady výroby, C/ - umět odpovědět na otázky tohoto typu: 1. Čím je charakterizován dlouhodobý majetek podniku a co do něj patří? 2. Uveďte příklady a/ hmotného dlouhodobého majetku, b/ nehmotného dlouhodobého majetku c/ finančního dlouhodobého majetku 3. Co zahrnují zřizovací výdaje a proč jsou řazeny jako zvláštní typ dlouhodobého majetku? 4. Jakou cenu použijeme pro a/ nakoupený použitý osobní automobil b/ dokončenou budovu výrobní haly postavené vlastním stavebním střediskem

4 c/ nové výrobní zařízení nakoupené v zahraničí d/ nakoupený nový nákladní automobil e/ darem získaný počítač f/ software vytvoření ve vlastním výpočetním středisku a do které ze složek dlouhodobého majetku patří? D/ - umět řešit následující úlohy: 1. Zařaďte do složek dlouhodobého majetku : obráběcí stroj, odlévací formu v hodnotě ,- a použití max. na tři odlitky, obligace Komerční banky, programové vybavení počítačů řídících výrobní linku, počítač, budovu skladu, nakoupenou výrobní licenci. 2. Vysvětlete, kdy bude možno považovat budovu skladu či jiný nemovitý matek za majetek finanční, a nakoupené cenné papíry za jiný než dlouhodobý majetek. ad b/ Ke druhému okruhu problémů si pozorně prostudujte kapitolu z publikace /1/. V této kapitole je zahrnut okruh poznatků o účetním zachycení různých způsobů pořízení dlouhodobého majetku včetně podrobnějšího výkladu daně z přidané hodnoty. Studium je vhodné rozdělit do dílčích kroků /analogicky s vymezením jednotlivých subkapitol/ Každý z kroků doporučujeme uzavřít nejen řešením příkladů obsažených v publikaci, ale i studiem stejné problematiky v publikacích jiných /např. publikace /3/ /, porovnat způsob výkladu jednotlivých jevů. Příklady určené k procvičení této problematiky najdete v publikaci /2/ a /4/. Pozorně také prostuduje problematiku DPH, její obsahu a způsob zúčtování, a také pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii /s pochopením významu aktivace/. Při studiu účetního zachycení postupné spotřeby hmotného majetku pozornost zaměřte především na pochopení významu odpisů, z níž vychází způsob jejich účtování. Stejně důležité je porozumění i způsobu evidence postupné spotřeby prostřednictvím oprávek. Poznatky o konkrétní úpravě odepisování dlouhodobého majetku v zákoně o dani z příjmu jsou důležité pro pochopení dalších změn v daňových předpisech. Na základě uvedených příkladů výpočtu odpisů dvěma metodami byste měli poznat různé zatížení nákladů při použití jedné i druhé metody. Zároveň byste se měli seznámit s jevem účetní odpisy a jeho využitím i důsledky. Různé situace při vyřazování dlouhodobého majetku ve stejné kapitole v publikaci /1/. Důležité je poznání a pochopení obecného /společného/ principu při účtování všech forem vyřazení a jeho příčiny. Pro rozšíření pohledu na danou problematiku opět doporučujeme nahlédnout do jiné literatury, např. do publikace /3/ nebo /5/. Po prostudování uvedené literatury byste měli: A/ - znát charakteristiku a zařazení účtů, určených ke sledování pořízení a stavu jednotlivých forem dlouhodobého majetku - umět zaúčtovat různé způsoby pořízení hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, - znát specifika finančního majetku, způsoby jeho oceňování a účtování, - znát doklady, podle nichž se jednotlivé situace účtují. - umět objasnit význam a funkce odpisů, vysvětlit způsoby a konkrétní podobu jednotné úpravy odepisování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

5 - umět vypočítat velikost odpisů, velikost oprávek, výši zůstatkové ceny - umět vysvětlit způsob evidence oprávek a jeho příčinu, zaúčtovat odpisy i zjistit z údajů na účtech zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku. - znát základní situace, při nichž dochází ke snížení stavu dlouhodobého majetku a způsoby účetního zachycení jednotlivých situací, umět zaúčtovat i další, navazující situace /využitelný odpad/ - znát způsoby účtování pronájmu dlouhodobého majetku B/ - umět vysvětlit pojmy: pořízení dlouhodobého majetku, cena pořízení, poskytnutá záloha aktivace, odpis, oprávky, zůstatková cena, lineární odepisování, degresivní odepisování, progresivní odepisování, účetní odpisy, daňové odpisy, odložená daňová povinnost či přeplatek, vyřazení a likvidace dlouhodobého majetku, plně odepsaný dlouhodobý majetek, škoda na majetku, nájemce, pronajímatel, provozní leasing, finanční leasing, C/ - umět zodpovědět otázky tohoto typu: 1. Jaký je účel má účet Pořízení dlouhodobého majetku? 2. Jaký doklad slouží pro účtování zařazení dlouhodobého majetku do použití. 3. Jak se účtují vydané zálohy na pořízení dlouhodobého majetku? 4. Co lze a co nelze zahrnovat do vedlejších nákladů na pořízení dlouhodobého majetku? 5. Jak zaúčtujete pořízení dlouhodobého majetku darováním? 6. Jak se účtuje prodej finančního majetku? 6. Co vyjadřují odpisy dlouhodobého majetku? 7. Co zahrnuje jednotná úprava odpisování dlouhodobého majetku? 8. Vysvětlete, v jakých podmínkách je vhodnější použít metodu lineárního odepisování a v jakých metodu degresivního odepisování? 9. Vysvětlete vliv rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy na výši daně z příjmu účetní jednotky. 10. Jak se účtují odpisy a proč? 11. Jaký doklad slouží pro účtování odpisů? 12. Jaká je aktuální hodnota stroje, jestliže pořizovací cena činila ,- a dosud provedené odpisy činí ,-. Jaký termín se používá pro tuto aktuální hodnotu? Jaký termín se používá pro částku ,-? 13. Kdy podnik se rozhodne vyřadit ne plně odepsaný dlouhodobý majetek? 14. V jaké výši vznikne škoda, jestliže pořizovací cena stroje je ,- a oprávky ,-? 15. Jaký bude výsledek prodeje stroje z předchozí otázky, jestliže prodejní cena bude a/ ,- b/ ,- 16. Co zahrnuje úhrada za pronájem komplexu movitého a nemovitého dlouhodobého majetku? 17. Co je charakteristické pro operativní leasing a co pro finanční leasing? 18. Kdy je možno vytvářet opravné položky k dlouhodobému majetku? 19. Jak se tvorba opravných položek zaúčtuje?

6 - umět zaúčtovat např. následující účetní operace: Příklad I. Č. T e x t Část ka 1. Dodavatelská faktura za nákup výrobního stroje a/ cena pořízení ,- b/ 19 % DPH. c/ celkem. 2. Přeprava provedená vlastním střediskem ,- 3. Faktura za instalaci a montáž a/ smluvní cena 8 000,- b/ 5 % DPH. c/ celkem. 4. Předání stroje do použití v pořizovací ceně.. 5. Dokončena stavba budovy skladu prováděná ve vlastní režii ,- 6. Z běžného účtu poskytnuta záloha na nákup softwaru ,- 7. Faktura za nakoupený software a/ smluvní cena ,- b/ DPH 19 %. c/ celkem.. 8. Zúčtování poskytnuté zálohy 9. Instalace softwaru provedena vlastními pracovníky 4 500,- 10. Zařazení softwaru do užívání v pořizovací ceně 11. Nákup obligací jiné společnosti určené k držení do splatnosti ,- 12. Akcie jiné společnosti /15 %/ byly prodány /pořizovací cena ,-, prodejní cena ,-/ a/.. b/ Odprodej akcií podniků, v nichž máme rozhodující vliv /pořizovací cena ,-, prodejní cena ,-/ a/... b/ Faktura za nákup licence ,- 15. Licence předána do používání ,- 16. Převzetí osobního automobilu po skončení leasingové smlouvy ,- 17. Zúčtovány odpisy a/ budov ,- b/ výrobního zařízení ,- c/ nakoupeného softwaru ,- d/ zřizovacích výdajů ,- M D D

7 Příklad II. Č. T e x t Část ka 1. Vyřazen starý stroj s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- a/. b/. 2. Z vyřazeného stroje převzat na sklad použitelný Materiál 2 600,- 3. V důsledku poškození nutno vyřadit jiný stroj s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- a/ b/ 4. Prodán počítač s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- za prodejní cenu ,- a/. b/. 5. Zúčtovány odpisy a/ budov a staveb ,- b/ samostatných movitých věcí ,- 6. Poskytujeme darem počítač škole /pořizovací cena ,-, oprávky ,-/ a/.. b/.. 7. Vyřazení plně odepsaného počítače v pořizovací ceně , Úhrada upsaných akcií v hodnotě ,-nepeněžitým vkladem strojem s pořizovací cenou ,-, oprávkami ,-, a odhadní cenou ,- a/ oprávky.. b/ pořizovací cena.. c/ úhrada závazku.. 9. Zbytek závazku uhrazen z běžného účtu Automobil byl převeden z podnikání do osobního užívání pořizovací cen ,-, oprávky ,- a/.. b/.. M D D Příklad III. Č. T e x t Část ka 1. Tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty finančního majetku ,- 2. Zrušení opravné položky k dlouhodobému hm.majetku ,- 3. Tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty nehmotného dlouhodobého majetku ,- M D D

8 D/ - umět vyřešit úlohy tohoto typu: 1. Vypočtěte odpis a výši oprávek ve 3. roce používání metodou lineárních odpisů a metodou zrychlených odpisů, je-li pořizovací cena ,-, prostředek zařazen do 1. odpisové skupiny. 2. Jak bude ovlivněn daňový základ v tomto 3. Roce při použití lineární a zrychlené metody odepisování? 3. Pokuste se formulovat, proč se liší způsob zúčtování zůstatkové ceny při různých způsobech /důvodech/ vyřazení dlouhodobého majetku 4. Pokuste se vystihnout, co je příčinou účtování zůstatkové ceny vyřazovaného majetku do nákladů. Ad c) Ke třetímu okruhu poznatků si pozorně prostudujte kapitolu v publikaci /1/. Z části a) této konzultace byste měli mít jasnou představu o základní charakteristice dlouhodobého finančního majetku. V uvedené kapitole byste si ji měli rozšířit o členění tohoto majetku pro účetní zachycení, o účtech určených pro zachycení, o způsobu oceňování a účetním zachycení jednotlivých situací spojených s nabytím, držením a prodejem (pozbytím) dlouhodobého finančního majetku. Opět je vhodné porovnat výklad s výkladem v jiných publikacích, např.v publikaci /3/ nebo /5/. Po prostudování této literatury byste měli A/ - mít jasnou představu o jednotlivých nástrojích finančního trhu, cenných papírech a jejich klasifikaci pro účely účetního zachycení - znát způsoby a zásady oceňování tohoto majetku - vědět, které účtové skupiny a ve které účtové třídě jsou určeny k jejich sledování - umět zaúčtovat základní situace spojené s tímto majetkem B/ - umět uspokojivě objasnit pojmy: cenné papíry majetkové a dlužné, akcie, dluhopis, nominální hodnota, reálná hodnota, prodejní cena, nákupní cena, tržní cena, cena pořízení, ekvivalence, rozhodující vliv, podstatný vliv, realizovatelné cenné papíry, držení do splatnosti, C/ - umět odpovědět na otázky tohoto typu: 1. Které složky majetku označujeme jako dlouhodobý finanční majetek? 2. V čem se liší od tyto složky majetku od jiných složek majetku? 3. Které cenné papíry označujeme jako majetkové a čím jsou charakteristické? 4. Které cenné papíry označujeme jako dlužné a čím jsou charakterizovány? 5. V jakých cenách se oceňují nakoupené cenné papíry? 6. Jak se oceňují cenné papíry (akcie) s rozhodujícím vlivem k rozvahovému dni? 7. Jak se proúčtuje rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou cenného papíru? 8. Charakterizujte stručně účel a podstatu opce. Čeho se stává cena opce součástí? 9. Kde se eviduje nominální hodnota akcie nebo dluhopisu? 10. Jak je proúčtován prodej dlouhodobého finančního majetku?

9 - umět zaúčtovat např. následující operace a určit doklady, podle kterých bude účtováno: Č. T e x t Částka MD D 1. Nákup opce na nákup 30 % akcií ,- 2. Nákup 30 % akcií, určených k držení úhrada z B.Ú ,- 3. Zúčtování opce.. 4. Výpis ze Střediska cenných papírů o připsání akcií.. 5. Na konci roku akcie přeceněny rozdíl (navýšení) ,- 6. Nákup dlouhodobých dluhopisů úhrada dosud neprovedena ,- 7. Na běžný účet přijata výplata úroků z dluhopisů a/ hrubý úrok ,- b/ srážková daň 3 000,- c/ přijatá částka na B.Ú Po uplynutí doby splatnosti dluhopisy odkoupeny zpět úhrada přijata na B.Ú a) přijetí úhrady b) výpis ze Střediska cenných papírů 9. Akcie (30 %) po dvou letech prodány na burze: a) prodejní cena ,- b) poplatek burze za provedení obchodu ,- 10. Výpis ze Střediska cenných papírů o snížení účtu Pokud jste čemukoliv z textu v uvedených publikacích /pojmu, problému či otázce/ neporozuměli, pokuste se přesně /písemně/ vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v doporučené literatuře, uveďte je a vzájemně srovnejte. Pokuste se určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich možné příčiny. Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se písemně o řešení těchto problémů: 1. Podnik pořizuje ze zahraničí nové výrobní zařízení v ceně pořízení ,-, přepravné fakturuje tuzemská firma ve výši smluvní ceny ,- a 22 % DPH. Celní úřad stanovil clo ve výši ,- a DPH ve výši ,-. Instalaci a montáž provedlo vlastní středisko Údržba v hodnotě ,-. Nové zařízení bylo předáno do používání a byl zaúčtování odpis za první rok ve výši 6,2 %. Zaúčtujte všechny účetní operace a vypočítejte zůstatkovou cenu zařízení po prvním roce používání. 2. Pořizovací cena nového stroje je ,-, je zařazen do 2. odpisové skupiny v níž je pro lineární odepisování stanovena odpisová sazba 14,2 % v prvním roce a 28,6 % v dalších letech používání. Podnik se rozhodl odepisovat stroj po dobu

10 tří let s ročním odpisem ,-. Úkol: a/ Porovnejte účetní a daňové odpisy a vyčíslete jejich rozdíl v jednotlivých letech odepisování a pokuste se určit odloženou daň či daňový přeplatek. b/ Vypočtěte výši oprávek a zůstatkovou cenu po dvou letech používání. 3. Podnik prodává nákladní automobil: pořizovací cena je ,-, dosavadní oprávky činí ,-, prodejní cena fakturovaná odběratelům je ,-. Úkol : Zaúčtujte všechny operace, určete účetní doklady, podle kterých bude účtováno a uveďte účty, ze kterých bude možno vyčíslit výsledek prodeje. 4. Zaúčtujte pronájem nákladního automobilu z úlohy č. 3, a to jak v účetnictví pronajímatele, tak v účetnictví nájemce.

11 Metodické listy pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl : Cílem druhé konzultace je naučit se zaúčtovat různé situace, které nastávají v podniku výrobním (i obchodním) při hospodaření se zásobami. Problematika zásob je bližší konkrétním zkušenostem všech studentů bez ohledu na jejich profesní zařazení či předcházející odbornou přípravu, proto patrně bude tato část studia pro Vás poměrně lehkou záležitostí. Ale věnujte o to více pozornosti účetní problematice, na níž je možné v relativně velmi názorné podobě poznat řadu obecných příčin a zásad účtování, které se uplatňují i v jiných oblastech účtování majetku. Celý souhrn poznatků lze rozdělit do následujících okruhů a/ charakteristika a členění zásob v podniku, způsoby oceňování zásob b/ účtování zásob materiálu - pořízení, - výdej, - prodej, - inventarizační rozdíly, - reklamace materiálu, - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, - změn v ocenění zásob c/ účtování zásob vlastní výroby /nedokončené výroby, výrobků/ a zboží ad a/ K prvnímu tématu si prostudujte nejprve kapitolu z publikace /1/. Při studiu věnujte pozornost především vymezení zásob jako jedné složky majetku podniku, dále členění zásob a vzájemných odlišností jednotlivých složek. Dobře si zapamatujte vymezení pojmů materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby, zboží. V dalším studiu se zaměřte především na pochopení pojmů pořizovací cena, vlastní náklady, cena odborného odhadu a na použití jednotlivých cen. Důležité je také způsob oceňování již skladovaných zásob při jejich výdeji do spotřeby /různé oceňovací techniky/. Podrobný výklad této problematiky včetně dalších příkladů najdete také v publikaci /3/. Po prostudování těchto kapitol byste měli A/ - porozumět problematice zásob jako jedné ze složek majetku /aktiv/ účetní jednotky, - znát složky zásob a jejich obsah - vědět, jak se zásoby oceňují v jednotlivých etapách (pořízení, skladování, výdej) a za jakých podmínek je jednotlivých cen použito B/ - uspokojivě vysvětlit pojmy: zásoby, materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby, zboží, pořizovací cena, vlastní náklady výroby, cena odborného odhadu, metoda FIFO, metoda váženého aritmetického průměru periodického a proměnlivého, opravná položka,

12 C/ - umět odpovědět na následující otázky: 1. Proč jsou zásoby zahrnovány do oběžných aktiv? 2. Co se rozumí zásobami podniku, jaké jsou jejich složky? 3. Co zahrnujeme do materiálových zásob, co do zásob vlastní výroby? 4. Čím je charakteristické zboží a čím se liší od materiálu? 5. Jak budou oceněny následující druhy zásob: a/ nakupované zboží e/ nakupované náhradní díly b/ nedokončená výroba f/ výrobky c/ nakupovaný materiál g/ materiál a náhradní díly získané d/ přebytek materiálu zjištěný z vyřazeného stroje při inventarizaci h/ nakupované polotovary 6. Co je to opravná položka a kdy se tvoří? D/ - umět řešit následující úlohy: 1. Při nákupu materiálu ze zahraničí byla uhrazena cena materiálu v částce ,- Kč, dále bylo uhrazeno přepravné materiálu 2 000,- Kč, pojistné při přepravě materiálu 300,- Kč, clo 700,- Kč, cestovné zásobovače, který jel materiál objednat, 5 000,- Kč. Jaká bude pořizovací cena nakoupeného materiálu? 2. Ve skladové evidenci byly zjištěny následující údaje : Počáteční stav materiálu na skladě byl 100 litrů v ceně Kč 7,50 za 1 litr Došla zásilka 120 litrů v ceně Kč 8,00 za 1 litr Výdej 150 litrů Došla zásilka 70 litrů v ceně Kč 8,20 za 1 litr Došla zásilka 50 litrů v ceně Kč 7,00 za 1 litr Výdej do spotřeby 100 litrů Vypočtěte cenu vydaného materiálu 6. a , je-li pro oceňování použito oceňovací techniky a/ FIFO b/ váženého aritmetického průměru 3. Rozhodněte, jakou složkou materiálových zásob bude dřevo a/ v nábytkářském podniku b/ ve stavebním podniku c/ v obchodním podniku d/ v podniku keramické výroby? Jaký závěr můžete na základě předchozích úvah udělat? Uveďte další příklady.

13 ad b/ Další okruh poznatků se týká poměrně rozsáhlé problematiky. V publikaci /1/ je vysvětlena v kapitole 2. Pro větší názornost doporučujeme využít příkladů v publikaci /2/. Při studiu se zaměřte na pochopení účtování jednotlivých okruhů: - pořízení materiálu nákupem - výdej materiál do spotřeby, - prodej materiálu, - inventarizační rozdíly, - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, - reklamace při dodávce materiálu, Měli byste také pochopit hlavní rozdíl mezi metodou A a B účtování zásob. Pozornost také zaměřte na to, podle jakých dokladů se jednotlivé situace účtují. Po prostudování uvedené literatury byste měli : A/ - umět zaúčtovat jednotlivé situace (pořízení, výdej, prodej, reklamace, závěrkové operace) - umět vystihnout podstatu metody A a metody B účtování zásob a podmínky jejich použití - umět vysvětlit funkci účtu Pořízení materiálu, Materiál na cestě a Dohadné účty pasivní, dvojice účtů Tržby z prodeje materiálu a Prodaný materiál v ceně pořízení, - pochopit význam, průběh a výsledky i výstupy procesu inventarizace zásob - důvody vzniku oceňovacích rozdílů B/ - umět dostatečně přesně objasnit pojmy: daň z přidané hodnoty metoda A a B evidence zásob, manko, přebytek, přirozený úbytek, nevyfakturované dodávky, materiál na cestě, oceňovací rozdíl, opravné položky k zásobám C/ - umět zaúčtovat následující účetní operace a určit, podle jakých dokladů budou účtovány: Č. T e x t Část ka 1. Došla faktura za dodávku a/ nákupní cena ,- b/ 19 % DPH c/ celkem 2. Přepravné materiálu hrazené v hotovosti 2 500,- 3. Materiál převzat na sklad v pořiz. ceně 4. Část jiné dodávky materiálu je reklamována a/ nákupní cena ,- b/ 19 % DPH 2 200,- c/ celkem ,- 5. Došla faktura za dodávku materiálu ze zahraničí ,- 6. Přeprava materiálu provedena vlastními prostředky 5 000,- 7. Došlo vyúčtování celního úřadu a/ clo 7 000,- b/ DPH /5 %/ 4 100,- c/ celkem 8. Došla faktura za materiál, který byl přijat na sklad v minulém období a/ nákupní cena ,- b/ DPH 19% 5 500,- c/ celkem. M D D

14 9. Část reklamace z min. období byla dodavatelem Uznána a uhrazena 6 100,- 10. Část reklamace uznána nebyla a byla odepsána a/ ,- b/ ,- c/ ,- 11. Na sklad přijata dodávka materiálu ,- 12. Ve skladu došlo v důsledku požáru ke škodě na zásobách materiálu Do konce období nedošla k dodávce /11/ faktura ,- 14. Ve skladu mat. zjištěno manko a/ do norem 1 000,- b/ nad normu, zaviněné skladníkem 2 500,- 15. Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 2 500,- 16. Prodej nepotřebného materiálu zaměstnancům / v hotovosti, bez DPH / 4 000,- 17. Úbytek nepotřebného materiálu v pořizovací ceně 3 800,- 18. Na sklad přijat materiál z vyřazeného zařízení 500,- 19. Do skladu materiálu převzaty obaly vyrobené ve ve vlastní dílně 5 000,- 20. Při inventarizaci zjištěno dočasné snížení hodnoty zásob vytvořena opravná položka 2 000,- 21. U části zásob došlo k trvalému snížení hodnoty 700,- 22. Při mimořádné inventarizaci zjištěn přebytek zásob 1 300,- 23. Přijata faktura za materiál a/nákupní cena ,- b/ 19 % DPH c/ celkem 24. Do konce období dodávka materiálu nedošla 25. Při další inventarizaci nebylo zjištěno snížení hodnoty zásob - opravná položka zrušena 2 000,- ad c/ Problematiku účtování zásob vlastní výroby a zboží si prostudujte příslušné kapitoly v publikaci /1/, popř. v publikaci /3/. Zaměřte se především na shody a rozdíly v účtování zásob vlastní výroby a zboží a zásob materiálu a na důsledky způsobu účtování při zjišťování hospodářského výsledku. Zaměřte se především na pochopení toho, proč jsou účty Změna stavu zásob považovány za výnosové, resp. proč a jak ovlivňuje změna stavu jednotlivých složek zásob vlastní výroby hospodářský výsledek. Po prostudování byste měli : A/ - umět zaúčtovat nákup zboží a jeho prodej podle metody A i B - umět objasnit účel účtu Pořízení zboží ve vazbě na oceňování zboží - chápat vazbu a účel účtů Tržby za zboží a Prodané zboží v ceně pořízení - umět účtovat zboží v podmínkách plátce i neplátce DPH - umět vysvětlit, proč a jak změna stavu zásob vlastní výroby ovlivňuje hospodářský výsledek - chápat způsob účtování změny stavu zásob vlastní výroby

15 B/ umět dostatečně přesně vymezit pojmy: zboží, hotový výrobek, nedokončený výrobek, polotovar vlastní výroby, polotovar nakupovaný, metoda A a B evidence zásob, změna stavu zásob vlastní výroby C/ - umět zaúčtovat následující účetní operace: Č. T e x t Část ka 1. Faktura za nakoupené zboží a/ nákupní cena ,- b/ DPH 22%.. c/ celkem.. 2. Faktura za přepravu zboží a/ smluvní cena 5 000,- b/ DPH 22%.. c/ celkem 3. Zboží převzato na sklad v pořizovací ceně 4. Faktura za prodané zboží a/ prodejní cena ,- b/ DPH 22 % c/ celkem 5. Úbytek zboží ze skladu v pořizovací ceně ,- 6. Prodej zboží v maloobchodních prodejnách ,- 7. Daň z přidané hodnoty v tržbě za zboží prodané v maloobchodních prodejnách 4 500,- 8. Úbytek zboží v prodejnách v pořizovací ceně ,- 9. Během účetního období došlo ke snížení zásob nedokončené výroby o , Zásoby polotovarů vlastní výroby se zvýšily o , Zásoby hotových výrobků se zvýšily o80 000,- M D D Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné literatuře s jiným vymezováním pojmů či vysvětlováním daných skutečností, popř. s jiným způsobem účetního řešení některých problémů než jste nalezli v uváděné literatuře, uveďte je a porovnejte, pokuste se stanovit vzájemné odlišnosti a nalézt jejich možné příčiny. Pokud jste zvládli celý tematický celek, pokuste se o písemné řešení těchto problémů: 1. Zaúčtujte operace související s následujícími situacemi: 1. Došla dodávka materiálu do skladu v pořizovací ceně ,- Kč, část materiálu V pořizovací ceně 8 000,- Kč nevyhovuje kvalitou a je reklamována. Dodavatel uznává reklamaci pouze v rozsahu 5000,- Kč, zbytek reklamačního nároku musíme odepsat. Do konce účetního období nedošla faktura k této dodávce. Úkol: zaúčtujte všechny příslušné účetní operace a určete podle jakých dokladů budou účtovány.

16 2. Při inventarizaci byly zjištěny následující údaje: manko do norem ve výši 1000,- zaviněné manko ve výši 3 500,-, které bylo pracovníkovi předepsáno k úhradě, poškozený a dále nepoužitelný materiál v pořizovací ceně 6 000,-, škoda byla ohlášena pojišťovně k úhradě. Dále bylo zjištěno dočasné snížení hodnoty zásob materiálu v částce 4 000,- a doporučeno vytvořit opravnou položku. Zároveň bylo zjištěno, že vytvořená opravná položka k obalovému materiálu v částce ,- nemá opodstatnění a bude zrušena. Úkol: zaúčtujte všechny příslušné účetní operace. 3. Počáteční stav. Konečný stav: - hotových výrobků ,- - nedokončené výroby ,- - nedokončené výroby ,- - hotových výrobků ,- Úkol: zaúčtujte změnu stavu zásob vlastní výroby a určete, jak ovlivnil výsledek hospodaření

17 Metodické listy pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl: Výukovým cílem této konzultace je pochopit problematiku zúčtovacích vztahů a jejich účetního zachycení ve finančním účetnictví výrobního, resp. obchodního podniku Souhrn poznatků tohoto tematického celku lze rozdělit do následujících dílčích okruhů: a/ charakteristika zúčtovacích vztahů a účtů určených k jejich evidenci b/ zúčtovací vztahy z obchodního styku c/ zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění d/ zúčtovací vztahy k finančním a jiným orgánům e/ vztahy ke společníkům a sdružení f/ opravné položky k pohledávkám Ad a/ První okruh problémů je úvodem k celé problematice účtování, shrnuje a doplňuje poznatky o této oblasti, s nimiž jste se již setkali při účtování jiných oblastí. Výklad této problematiky najdete v kapitole v publikaci /1/. Pozornost věnujte především různým druhům zúčtovacích vztahů, do kterých vstupuje účetní jednotka v průběhu své činnosti a zásadám jejich oceňování. Po prostudování této problematiky byste měli A/ - mít jasnou představu o zúčtovacích vztazích aktivních a pasivních - znát různé druhy pohledávek a závazků z obchodního styku v tržní ekonomice - znát způsoby jejich oceňování a zásady jejich evidence B/ - umět objasnit pojmy zúčtovací vztah, nominální cena, opravná položka, pohledávka, závazek, C/ - umět odpovědět na otázky: 1. O jaký zúčtovací vztah jde a/ vůči dodavatelům b/ vůči odběratelům c/ vůči zaměstnancům při poskytnutí zálohy na služební cestu d/ vůči odběratelům, od kterých jsme přijali zálohu na dodávku výrobků e/ vůči finančnímu úřadu v případě přeplatku daní 2. Jaké formy mohou nabýt zúčtovací vztahy? 3. Jaká zásada platí pro účtování zúčtovacích vztahů 4. Ve které účtové třídě a na kterých účtech jsou zúčtovací vztahy evidovány.

18 Ad b/ Druhý okruh poznatků najdete v kapitole v publikaci /1/. Studium si rozdělte do jednotlivých kroků podle dílčích témat: účtování pohledávek a závazků, účtování směnek k úhradě a směnek k inkasu, účtování záloh přijatých a poskytnutých, kurzové rozdíly při úhradách pohledávek a závazků. Prostudujte pečlivě vždy příslušnou část kapitoly a pokuste se vyřešit cvičné příklady zařazené za textem. Pak srovnejte tento výklad dané problematiky s výkladem v jiných publikacích, např. v publikaci /3/ a /5/. Cvičné příklady k této problematice najdete v publikaci /2/, další pak v publikaci /4/. Zapamatujte si i navazující poznatky, které doplňují celou problematiku: členění pohledávek a závazků, způsob jejich evidence, doklady potřebné pro zaúčtování jednotlivých situací. Řadu poznatků jste již získali v minulých konzultacích, teď půjde jen o to, je doplnit a prohloubit. Věcnou problematiku např. směnky, měnové kurzy, popř. i základní prvky právní úpravy vztahů mezi dodavatelem a odběratelem byste navíc měli znát z jiných kurzů, popř. si ji doplnit studiem příslušné literatury. Po prostudování celé problematiky byste měli A/ - umět zaúčtovat jednotlivé okruhy účetních operací - umět se orientovat v částkách zúčtovaných v jednotlivých navazujících účetních operacích - znát způsob evidence pohledávek a závazků - znát doklady, podle kterých je účtováno B/ - uspokojivě objasnit následující pojmy: směnky k úhradě, směnky k inkasu, kurzový zisk, kurzová ztráta, saldokonto dodavatelů, saldokonto odběratelů, zdanitelné plnění, kurzové zisky a ztráty, směnečná suma, eskont směnky, eskontní úvěr C/ - umět odpovědět na otázky : 1. Jaké důsledky má použití směnky při úhradě závazků? 2. Jaké důsledky má přijetí směnky při úhradě pohledávky? 3. Co je obsahem saldokonta dodavatelů a k čemu slouží? 4. Co je příčinou vzniku kurzových rozdílů? 5. Jakého charakteru jsou úroky při eskontu směnek? D/ - umět zaúčtovat následující účetní případy a určit, podle jakých dokladů budou účtovány: Pol. Transakce Částka MD D 1. Přijata záloha na dodávku výrobků ,- 2. Faktura odběratelům za prodané výrobky a/ prodejní cena ,- b/ 19 % DPH... c/ celkem.. 3. Zúčtována přijatá záloha.. 4. Odběratelé uhradili doplatek faktury. 5. Poskytujeme zálohu na dodávku materiálu ,- 6. Přijata faktura za dodávku materiálu a/ smluvní cena ,- b/ 19 % DPH.. c/ celkem.

19 7. Zúčtována záloha poskytnutá dodavatelům.. 8. Úhrada doplatku 9. Splatnou fakturu od dodav.uhrazena směnkou a/ fakturovaná částka ,- b/ směnečná suma ,- c/ rozdíl úrok 10. Po uplynutí doby splatnosti směnka proplacena. 11. Od odběratelů přijímáme k úhradě pohledávky směnku a/ výše pohledávky ,- b/ směnečná suma ,- c/ rozdíl úrok 5 000,- 12. Přijatou směnku předkládáme bance k eskontu ,- 13. Banka poskytuje na B. Ú. Směnečný úvěr a/ výše úvěru ,- b/ diskont 6 000,- c/ připsaná částka ,- 14. Faktura za materiál od zahran. Dodavatele EUR při kursu 28,50 Kč za l DEM 15. Fakturu v den splatnosti uhrazujeme při aktuálním kursu 29,00 Kč za 1 EUR a/ splátka fakturované částky. b/ rozdíl c/ částka zúčtovaná z B.Ú. 16. Fakturujeme dodávku výrobků zahraničnímu odběrateli USD při aktuálním kursu 24,50 Kč za 1 USD. 17. Splatnou fakturu odběratel uhrazuje při aktuálním kursu 26,50 Kč za 1 USD a/ splátka fakturované částky b/ rozdíl. c/ částka přijatá na B. Ú Úhrada faktury přijaté od zahraničního dodavatele a/ splátka fakturované částky ,- b/ rozdíl kurzová ztráta 5 000,- c/ částka zúčtovaná z B.Ú. 19. Oznámení banky o úhradě eskontované směnky /oper. č. 12 a 13/ ,-

20 Ad c/ Ke třetímu tématu si prostudujte příslušnou kapitolu v publikaci /1/. Opět Doporučujeme porovnat výklad této problematiky s jejím výkladem např. v publikaci /3/. Pozornost věnujte především problematice zúčtování mezd, charakteru vztahů k institucím sociálního a zdravotního pojištění a způsobu zúčtování s těmito organizacemi, pochopení charakteru zúčtovaných odměn i zákonného pojištění v účetní jednotce, pochopení pohledávek za zaměstnanci a příčinám jejich vzniku. I zde je předpokládána znalost věcné problematiky problematiky odměňování, daňové a právní problematiky, kterou je třeba si případně doplnit studiem příslušné literatury. Po prostudování doporučené literatury byste měli A/ - mít jasnou představu o zúčtování mezd v účetní jednotce, o obsahu osobních nákladů - umět zaúčtovat příslušné účetní operace - vědět, podle jakých dokladů se zúčtování mezd provádí /a to včetně dokladů prvotní evidence mezd/ - mít základní představu o zúčtování odměn společníků a členů družstev B/ - umět uspokojivě objasnit tyto pojmy: hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě, zákonné soc. a zdrav. pojištění, osobní náklady, závislá činnost, pohledávky za zaměstnanci, závazky vůči zaměstnancům C/ - umět zodpovědět následující otázky: 1. Z jakých dokladů se sestavuje zúčtovací a výplatní listina? 2. Kdy je prováděno zúčtování mezd? 3. Co jsou pro účetní jednotku zúčtované mzdy? 4. Jak je prováděno zúčtování odměn společníkům a členům družstev? 5. Z jakých příčin vznikají za zaměstnanci pohledávky, popř. jiné závazky? 6. Na kterých účtech se pohledávky i závazky k zaměstnancům evidují? Jak bude asi vedena analytická evidence k těmto účtům? D/ - umět zaúčtovat následující účetní operace: Pol. Transakce Částka MD D 1. Zúčtování mezd podle zúčtovací a výpl.listiny a/ hrubá mzda ,- b/ srážka pojistného SZP ,- c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti ,- d/ srážka na úhradu manka 1 000,- e/ dávky nemocenského pojištění 4 300,- f/ srážka spoření 1 500,- 2. Zákonné soc.pojištění hrazené zaměstnavatelem ,- 3. Odvod pojistného institucím SZP. 4. Odvod daně z příjmu finančnímu úřadu ,- 5. Přijetí přiznaných dávek nem. pojištění 4 300,- 6. Odvod spoření na účet spořitelny 1 500,- 7. Výplata mezd z b. účtu na účty zaměstnanců. 8. Poskytnuta pracovníku záloha na služební cestu 5 000,- 9. Vyúčtování služební cesty a/ cestovní účty 4 000,- b/ zbytek vrácen do pokladny 1 000,-

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více