předmětu Finanční účetnictví 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předmětu Finanční účetnictví 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění, oceňování dlouhodobého majetku, b/ účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: pořízení, postupná spotřeba (odepisování) a její účtování, vyřazení, pronájem, c/ účtování dlouhodobého finančního majetku: pořízení, prodej, vykazování, 2. konzultace - Zásoby a jejich účtování, účtování krátkodobého finančního majetku a zdrojů a/ vymezení zásob a jejich oceňování, b/ účtování materiálu: pořízení, výdej, prodej, aktivace, inventarizační rozdíly, nevyfakturované dodávky, materiál na cestě, reklamace, metoda A a B účtování zásob c/ účtování zásob vlastní výroby a zboží d/ vymezení a oceňování krátkodobého finančního majetku e/ účtování krátkodobého finančního majetku f/ účtování krátkodobých zdrojů /úvěrů, vlastních dluhopisů/ 3. konzultace Účtování krátkodobého finančního majetku a zdrojů a účtování zúčtovacích vztahů a/ charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění b/ zúčtovací vztahy z obchodního styku c/ zúčtování vztahy k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění d/ ostatní zúčtovací vztahy (k finančním a jiným orgánům, ke společníkům a sdružení, opravné položky k pohledávkám 4. konzultace - Účtování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, a/ věcná a účetní charakteristika nákladů, jejich členění, b/ věcná a účetní charakteristika výnosů, jejich členění c/ časové rozlišení nákladů a výnosů d/ charakteristika hospodářského výsledku, jeho složky a postup zjišťování, e/ účetní a daňový hospodářský výsledek, f/ rozdělení hospodářského výsledku 5. konzultace Účtování na kapitálových účtech; funkce a obsah účetní závěrky a/ charakteristika vlastního kapitálu a jeho forem, charakteristika cizího kapitálu a jeho forem b/ základní kapitál a způsob jeho tvorby při zakládání společnosti, navyšování a snižování základního kapitálu c/ dlouhodobé cizí zdroje a jejich účtování d/ účetní uzávěrka a účetní závěrka Metodické listy Účetnictví 2

2 Jako studijní literaturu k tomuto předmětu doporučujeme Základní: 1. Kubíčková D., Schránil P., Podvojné účetnictví, Praha VŠFS Kubíčková D., Sbírka příkladů z podvojného účetnictví, Praha VŠFS 2003 Doporučená: 3. Kolektiv, Účetnictví II., Praha Bilance Líbal T., Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví I., Praha Bilance Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2004, Trizonia Praha 2004 Zákon č. 592/1992 Sb. o účetnictví Vyhláška 500/2004 České účetní standardy pro podnikatelské subjekty

3 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl: Výukovým cílem této konzultace je pochopit problematiku účtování dlouhodobého majetku ve finančním účetnictví výrobního, resp. obchodního podniku. Měli byste pochopit základní charakteristiky dlouhodobého majetku a naučit se zaúčtovat různé situace, které mohou nastat v procesu hospodaření s dlouhodobým majetkem v podniku. Celou problematiku lze rozdělit do dílčích tématických okruhů: a/ charakteristika, členění a oceňování dlouhodobého majetku, b/ účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: - pořízení, - postupná spotřeba (odepisování) a její účtování, - vyřazení, pronájem, c/ účtování dlouhodobého finančního majetku: pořízení, prodej, vykazování, ad a/ K prvnímu tématu si prostudujte příslušnou kapitolu v publikaci /1/. Pozornost věnujte především vymezení jednotlivých složek dlouhodobého majetku a charakteristice cen použitých pro oceňování tohoto majetku a jejich použití. Dobře si zapamatujte obsah pojmů dlouhodobý majetek, hmotný, nehmotný a finanční dlouhodobý majetek, reprodukční cena, zůstatková cena, zřizovací výdaje. Po prostudování těchto kapitol byste měli : A/ - mít přesnou představu o té složce majetku podniku, kterou označujeme pojmem dlouhodobý majetek a jak tento majetek se pro potřeby účetnictví dále člení - znát charakteristiku a vymezení jednotlivých složek dlouhodobého majetku - vědět, jakými cenami se dlouhodobého majetek oceňuje, co je obsahem těchto cen a kdy se používají B/ - uspokojivě vysvětlit pojmy: dlouhodobý majetek, hmotný, nehmotný a finanční dlouhodobý majetek, zřizovací výdaje, cena pořízení, pořizovací cena, zůstatková cena, reprodukční cena, vlastní náklady výroby, C/ - umět odpovědět na otázky tohoto typu: 1. Čím je charakterizován dlouhodobý majetek podniku a co do něj patří? 2. Uveďte příklady a/ hmotného dlouhodobého majetku, b/ nehmotného dlouhodobého majetku c/ finančního dlouhodobého majetku 3. Co zahrnují zřizovací výdaje a proč jsou řazeny jako zvláštní typ dlouhodobého majetku? 4. Jakou cenu použijeme pro a/ nakoupený použitý osobní automobil b/ dokončenou budovu výrobní haly postavené vlastním stavebním střediskem

4 c/ nové výrobní zařízení nakoupené v zahraničí d/ nakoupený nový nákladní automobil e/ darem získaný počítač f/ software vytvoření ve vlastním výpočetním středisku a do které ze složek dlouhodobého majetku patří? D/ - umět řešit následující úlohy: 1. Zařaďte do složek dlouhodobého majetku : obráběcí stroj, odlévací formu v hodnotě ,- a použití max. na tři odlitky, obligace Komerční banky, programové vybavení počítačů řídících výrobní linku, počítač, budovu skladu, nakoupenou výrobní licenci. 2. Vysvětlete, kdy bude možno považovat budovu skladu či jiný nemovitý matek za majetek finanční, a nakoupené cenné papíry za jiný než dlouhodobý majetek. ad b/ Ke druhému okruhu problémů si pozorně prostudujte kapitolu z publikace /1/. V této kapitole je zahrnut okruh poznatků o účetním zachycení různých způsobů pořízení dlouhodobého majetku včetně podrobnějšího výkladu daně z přidané hodnoty. Studium je vhodné rozdělit do dílčích kroků /analogicky s vymezením jednotlivých subkapitol/ Každý z kroků doporučujeme uzavřít nejen řešením příkladů obsažených v publikaci, ale i studiem stejné problematiky v publikacích jiných /např. publikace /3/ /, porovnat způsob výkladu jednotlivých jevů. Příklady určené k procvičení této problematiky najdete v publikaci /2/ a /4/. Pozorně také prostuduje problematiku DPH, její obsahu a způsob zúčtování, a také pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii /s pochopením významu aktivace/. Při studiu účetního zachycení postupné spotřeby hmotného majetku pozornost zaměřte především na pochopení významu odpisů, z níž vychází způsob jejich účtování. Stejně důležité je porozumění i způsobu evidence postupné spotřeby prostřednictvím oprávek. Poznatky o konkrétní úpravě odepisování dlouhodobého majetku v zákoně o dani z příjmu jsou důležité pro pochopení dalších změn v daňových předpisech. Na základě uvedených příkladů výpočtu odpisů dvěma metodami byste měli poznat různé zatížení nákladů při použití jedné i druhé metody. Zároveň byste se měli seznámit s jevem účetní odpisy a jeho využitím i důsledky. Různé situace při vyřazování dlouhodobého majetku ve stejné kapitole v publikaci /1/. Důležité je poznání a pochopení obecného /společného/ principu při účtování všech forem vyřazení a jeho příčiny. Pro rozšíření pohledu na danou problematiku opět doporučujeme nahlédnout do jiné literatury, např. do publikace /3/ nebo /5/. Po prostudování uvedené literatury byste měli: A/ - znát charakteristiku a zařazení účtů, určených ke sledování pořízení a stavu jednotlivých forem dlouhodobého majetku - umět zaúčtovat různé způsoby pořízení hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, - znát specifika finančního majetku, způsoby jeho oceňování a účtování, - znát doklady, podle nichž se jednotlivé situace účtují. - umět objasnit význam a funkce odpisů, vysvětlit způsoby a konkrétní podobu jednotné úpravy odepisování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

5 - umět vypočítat velikost odpisů, velikost oprávek, výši zůstatkové ceny - umět vysvětlit způsob evidence oprávek a jeho příčinu, zaúčtovat odpisy i zjistit z údajů na účtech zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku. - znát základní situace, při nichž dochází ke snížení stavu dlouhodobého majetku a způsoby účetního zachycení jednotlivých situací, umět zaúčtovat i další, navazující situace /využitelný odpad/ - znát způsoby účtování pronájmu dlouhodobého majetku B/ - umět vysvětlit pojmy: pořízení dlouhodobého majetku, cena pořízení, poskytnutá záloha aktivace, odpis, oprávky, zůstatková cena, lineární odepisování, degresivní odepisování, progresivní odepisování, účetní odpisy, daňové odpisy, odložená daňová povinnost či přeplatek, vyřazení a likvidace dlouhodobého majetku, plně odepsaný dlouhodobý majetek, škoda na majetku, nájemce, pronajímatel, provozní leasing, finanční leasing, C/ - umět zodpovědět otázky tohoto typu: 1. Jaký je účel má účet Pořízení dlouhodobého majetku? 2. Jaký doklad slouží pro účtování zařazení dlouhodobého majetku do použití. 3. Jak se účtují vydané zálohy na pořízení dlouhodobého majetku? 4. Co lze a co nelze zahrnovat do vedlejších nákladů na pořízení dlouhodobého majetku? 5. Jak zaúčtujete pořízení dlouhodobého majetku darováním? 6. Jak se účtuje prodej finančního majetku? 6. Co vyjadřují odpisy dlouhodobého majetku? 7. Co zahrnuje jednotná úprava odpisování dlouhodobého majetku? 8. Vysvětlete, v jakých podmínkách je vhodnější použít metodu lineárního odepisování a v jakých metodu degresivního odepisování? 9. Vysvětlete vliv rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy na výši daně z příjmu účetní jednotky. 10. Jak se účtují odpisy a proč? 11. Jaký doklad slouží pro účtování odpisů? 12. Jaká je aktuální hodnota stroje, jestliže pořizovací cena činila ,- a dosud provedené odpisy činí ,-. Jaký termín se používá pro tuto aktuální hodnotu? Jaký termín se používá pro částku ,-? 13. Kdy podnik se rozhodne vyřadit ne plně odepsaný dlouhodobý majetek? 14. V jaké výši vznikne škoda, jestliže pořizovací cena stroje je ,- a oprávky ,-? 15. Jaký bude výsledek prodeje stroje z předchozí otázky, jestliže prodejní cena bude a/ ,- b/ ,- 16. Co zahrnuje úhrada za pronájem komplexu movitého a nemovitého dlouhodobého majetku? 17. Co je charakteristické pro operativní leasing a co pro finanční leasing? 18. Kdy je možno vytvářet opravné položky k dlouhodobému majetku? 19. Jak se tvorba opravných položek zaúčtuje?

6 - umět zaúčtovat např. následující účetní operace: Příklad I. Č. T e x t Část ka 1. Dodavatelská faktura za nákup výrobního stroje a/ cena pořízení ,- b/ 19 % DPH. c/ celkem. 2. Přeprava provedená vlastním střediskem ,- 3. Faktura za instalaci a montáž a/ smluvní cena 8 000,- b/ 5 % DPH. c/ celkem. 4. Předání stroje do použití v pořizovací ceně.. 5. Dokončena stavba budovy skladu prováděná ve vlastní režii ,- 6. Z běžného účtu poskytnuta záloha na nákup softwaru ,- 7. Faktura za nakoupený software a/ smluvní cena ,- b/ DPH 19 %. c/ celkem.. 8. Zúčtování poskytnuté zálohy 9. Instalace softwaru provedena vlastními pracovníky 4 500,- 10. Zařazení softwaru do užívání v pořizovací ceně 11. Nákup obligací jiné společnosti určené k držení do splatnosti ,- 12. Akcie jiné společnosti /15 %/ byly prodány /pořizovací cena ,-, prodejní cena ,-/ a/.. b/ Odprodej akcií podniků, v nichž máme rozhodující vliv /pořizovací cena ,-, prodejní cena ,-/ a/... b/ Faktura za nákup licence ,- 15. Licence předána do používání ,- 16. Převzetí osobního automobilu po skončení leasingové smlouvy ,- 17. Zúčtovány odpisy a/ budov ,- b/ výrobního zařízení ,- c/ nakoupeného softwaru ,- d/ zřizovacích výdajů ,- M D D

7 Příklad II. Č. T e x t Část ka 1. Vyřazen starý stroj s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- a/. b/. 2. Z vyřazeného stroje převzat na sklad použitelný Materiál 2 600,- 3. V důsledku poškození nutno vyřadit jiný stroj s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- a/ b/ 4. Prodán počítač s pořizovací cenou ,- a oprávkami ,- za prodejní cenu ,- a/. b/. 5. Zúčtovány odpisy a/ budov a staveb ,- b/ samostatných movitých věcí ,- 6. Poskytujeme darem počítač škole /pořizovací cena ,-, oprávky ,-/ a/.. b/.. 7. Vyřazení plně odepsaného počítače v pořizovací ceně , Úhrada upsaných akcií v hodnotě ,-nepeněžitým vkladem strojem s pořizovací cenou ,-, oprávkami ,-, a odhadní cenou ,- a/ oprávky.. b/ pořizovací cena.. c/ úhrada závazku.. 9. Zbytek závazku uhrazen z běžného účtu Automobil byl převeden z podnikání do osobního užívání pořizovací cen ,-, oprávky ,- a/.. b/.. M D D Příklad III. Č. T e x t Část ka 1. Tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty finančního majetku ,- 2. Zrušení opravné položky k dlouhodobému hm.majetku ,- 3. Tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty nehmotného dlouhodobého majetku ,- M D D

8 D/ - umět vyřešit úlohy tohoto typu: 1. Vypočtěte odpis a výši oprávek ve 3. roce používání metodou lineárních odpisů a metodou zrychlených odpisů, je-li pořizovací cena ,-, prostředek zařazen do 1. odpisové skupiny. 2. Jak bude ovlivněn daňový základ v tomto 3. Roce při použití lineární a zrychlené metody odepisování? 3. Pokuste se formulovat, proč se liší způsob zúčtování zůstatkové ceny při různých způsobech /důvodech/ vyřazení dlouhodobého majetku 4. Pokuste se vystihnout, co je příčinou účtování zůstatkové ceny vyřazovaného majetku do nákladů. Ad c) Ke třetímu okruhu poznatků si pozorně prostudujte kapitolu v publikaci /1/. Z části a) této konzultace byste měli mít jasnou představu o základní charakteristice dlouhodobého finančního majetku. V uvedené kapitole byste si ji měli rozšířit o členění tohoto majetku pro účetní zachycení, o účtech určených pro zachycení, o způsobu oceňování a účetním zachycení jednotlivých situací spojených s nabytím, držením a prodejem (pozbytím) dlouhodobého finančního majetku. Opět je vhodné porovnat výklad s výkladem v jiných publikacích, např.v publikaci /3/ nebo /5/. Po prostudování této literatury byste měli A/ - mít jasnou představu o jednotlivých nástrojích finančního trhu, cenných papírech a jejich klasifikaci pro účely účetního zachycení - znát způsoby a zásady oceňování tohoto majetku - vědět, které účtové skupiny a ve které účtové třídě jsou určeny k jejich sledování - umět zaúčtovat základní situace spojené s tímto majetkem B/ - umět uspokojivě objasnit pojmy: cenné papíry majetkové a dlužné, akcie, dluhopis, nominální hodnota, reálná hodnota, prodejní cena, nákupní cena, tržní cena, cena pořízení, ekvivalence, rozhodující vliv, podstatný vliv, realizovatelné cenné papíry, držení do splatnosti, C/ - umět odpovědět na otázky tohoto typu: 1. Které složky majetku označujeme jako dlouhodobý finanční majetek? 2. V čem se liší od tyto složky majetku od jiných složek majetku? 3. Které cenné papíry označujeme jako majetkové a čím jsou charakteristické? 4. Které cenné papíry označujeme jako dlužné a čím jsou charakterizovány? 5. V jakých cenách se oceňují nakoupené cenné papíry? 6. Jak se oceňují cenné papíry (akcie) s rozhodujícím vlivem k rozvahovému dni? 7. Jak se proúčtuje rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou cenného papíru? 8. Charakterizujte stručně účel a podstatu opce. Čeho se stává cena opce součástí? 9. Kde se eviduje nominální hodnota akcie nebo dluhopisu? 10. Jak je proúčtován prodej dlouhodobého finančního majetku?

9 - umět zaúčtovat např. následující operace a určit doklady, podle kterých bude účtováno: Č. T e x t Částka MD D 1. Nákup opce na nákup 30 % akcií ,- 2. Nákup 30 % akcií, určených k držení úhrada z B.Ú ,- 3. Zúčtování opce.. 4. Výpis ze Střediska cenných papírů o připsání akcií.. 5. Na konci roku akcie přeceněny rozdíl (navýšení) ,- 6. Nákup dlouhodobých dluhopisů úhrada dosud neprovedena ,- 7. Na běžný účet přijata výplata úroků z dluhopisů a/ hrubý úrok ,- b/ srážková daň 3 000,- c/ přijatá částka na B.Ú Po uplynutí doby splatnosti dluhopisy odkoupeny zpět úhrada přijata na B.Ú a) přijetí úhrady b) výpis ze Střediska cenných papírů 9. Akcie (30 %) po dvou letech prodány na burze: a) prodejní cena ,- b) poplatek burze za provedení obchodu ,- 10. Výpis ze Střediska cenných papírů o snížení účtu Pokud jste čemukoliv z textu v uvedených publikacích /pojmu, problému či otázce/ neporozuměli, pokuste se přesně /písemně/ vyjádřit problém či otázku, která se Vám zdá nejasná. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v doporučené literatuře, uveďte je a vzájemně srovnejte. Pokuste se určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich možné příčiny. Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se písemně o řešení těchto problémů: 1. Podnik pořizuje ze zahraničí nové výrobní zařízení v ceně pořízení ,-, přepravné fakturuje tuzemská firma ve výši smluvní ceny ,- a 22 % DPH. Celní úřad stanovil clo ve výši ,- a DPH ve výši ,-. Instalaci a montáž provedlo vlastní středisko Údržba v hodnotě ,-. Nové zařízení bylo předáno do používání a byl zaúčtování odpis za první rok ve výši 6,2 %. Zaúčtujte všechny účetní operace a vypočítejte zůstatkovou cenu zařízení po prvním roce používání. 2. Pořizovací cena nového stroje je ,-, je zařazen do 2. odpisové skupiny v níž je pro lineární odepisování stanovena odpisová sazba 14,2 % v prvním roce a 28,6 % v dalších letech používání. Podnik se rozhodl odepisovat stroj po dobu

10 tří let s ročním odpisem ,-. Úkol: a/ Porovnejte účetní a daňové odpisy a vyčíslete jejich rozdíl v jednotlivých letech odepisování a pokuste se určit odloženou daň či daňový přeplatek. b/ Vypočtěte výši oprávek a zůstatkovou cenu po dvou letech používání. 3. Podnik prodává nákladní automobil: pořizovací cena je ,-, dosavadní oprávky činí ,-, prodejní cena fakturovaná odběratelům je ,-. Úkol : Zaúčtujte všechny operace, určete účetní doklady, podle kterých bude účtováno a uveďte účty, ze kterých bude možno vyčíslit výsledek prodeje. 4. Zaúčtujte pronájem nákladního automobilu z úlohy č. 3, a to jak v účetnictví pronajímatele, tak v účetnictví nájemce.

11 Metodické listy pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl : Cílem druhé konzultace je naučit se zaúčtovat různé situace, které nastávají v podniku výrobním (i obchodním) při hospodaření se zásobami. Problematika zásob je bližší konkrétním zkušenostem všech studentů bez ohledu na jejich profesní zařazení či předcházející odbornou přípravu, proto patrně bude tato část studia pro Vás poměrně lehkou záležitostí. Ale věnujte o to více pozornosti účetní problematice, na níž je možné v relativně velmi názorné podobě poznat řadu obecných příčin a zásad účtování, které se uplatňují i v jiných oblastech účtování majetku. Celý souhrn poznatků lze rozdělit do následujících okruhů a/ charakteristika a členění zásob v podniku, způsoby oceňování zásob b/ účtování zásob materiálu - pořízení, - výdej, - prodej, - inventarizační rozdíly, - reklamace materiálu, - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, - změn v ocenění zásob c/ účtování zásob vlastní výroby /nedokončené výroby, výrobků/ a zboží ad a/ K prvnímu tématu si prostudujte nejprve kapitolu z publikace /1/. Při studiu věnujte pozornost především vymezení zásob jako jedné složky majetku podniku, dále členění zásob a vzájemných odlišností jednotlivých složek. Dobře si zapamatujte vymezení pojmů materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby, zboží. V dalším studiu se zaměřte především na pochopení pojmů pořizovací cena, vlastní náklady, cena odborného odhadu a na použití jednotlivých cen. Důležité je také způsob oceňování již skladovaných zásob při jejich výdeji do spotřeby /různé oceňovací techniky/. Podrobný výklad této problematiky včetně dalších příkladů najdete také v publikaci /3/. Po prostudování těchto kapitol byste měli A/ - porozumět problematice zásob jako jedné ze složek majetku /aktiv/ účetní jednotky, - znát složky zásob a jejich obsah - vědět, jak se zásoby oceňují v jednotlivých etapách (pořízení, skladování, výdej) a za jakých podmínek je jednotlivých cen použito B/ - uspokojivě vysvětlit pojmy: zásoby, materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby, zboží, pořizovací cena, vlastní náklady výroby, cena odborného odhadu, metoda FIFO, metoda váženého aritmetického průměru periodického a proměnlivého, opravná položka,

12 C/ - umět odpovědět na následující otázky: 1. Proč jsou zásoby zahrnovány do oběžných aktiv? 2. Co se rozumí zásobami podniku, jaké jsou jejich složky? 3. Co zahrnujeme do materiálových zásob, co do zásob vlastní výroby? 4. Čím je charakteristické zboží a čím se liší od materiálu? 5. Jak budou oceněny následující druhy zásob: a/ nakupované zboží e/ nakupované náhradní díly b/ nedokončená výroba f/ výrobky c/ nakupovaný materiál g/ materiál a náhradní díly získané d/ přebytek materiálu zjištěný z vyřazeného stroje při inventarizaci h/ nakupované polotovary 6. Co je to opravná položka a kdy se tvoří? D/ - umět řešit následující úlohy: 1. Při nákupu materiálu ze zahraničí byla uhrazena cena materiálu v částce ,- Kč, dále bylo uhrazeno přepravné materiálu 2 000,- Kč, pojistné při přepravě materiálu 300,- Kč, clo 700,- Kč, cestovné zásobovače, který jel materiál objednat, 5 000,- Kč. Jaká bude pořizovací cena nakoupeného materiálu? 2. Ve skladové evidenci byly zjištěny následující údaje : Počáteční stav materiálu na skladě byl 100 litrů v ceně Kč 7,50 za 1 litr Došla zásilka 120 litrů v ceně Kč 8,00 za 1 litr Výdej 150 litrů Došla zásilka 70 litrů v ceně Kč 8,20 za 1 litr Došla zásilka 50 litrů v ceně Kč 7,00 za 1 litr Výdej do spotřeby 100 litrů Vypočtěte cenu vydaného materiálu 6. a , je-li pro oceňování použito oceňovací techniky a/ FIFO b/ váženého aritmetického průměru 3. Rozhodněte, jakou složkou materiálových zásob bude dřevo a/ v nábytkářském podniku b/ ve stavebním podniku c/ v obchodním podniku d/ v podniku keramické výroby? Jaký závěr můžete na základě předchozích úvah udělat? Uveďte další příklady.

13 ad b/ Další okruh poznatků se týká poměrně rozsáhlé problematiky. V publikaci /1/ je vysvětlena v kapitole 2. Pro větší názornost doporučujeme využít příkladů v publikaci /2/. Při studiu se zaměřte na pochopení účtování jednotlivých okruhů: - pořízení materiálu nákupem - výdej materiál do spotřeby, - prodej materiálu, - inventarizační rozdíly, - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, - reklamace při dodávce materiálu, Měli byste také pochopit hlavní rozdíl mezi metodou A a B účtování zásob. Pozornost také zaměřte na to, podle jakých dokladů se jednotlivé situace účtují. Po prostudování uvedené literatury byste měli : A/ - umět zaúčtovat jednotlivé situace (pořízení, výdej, prodej, reklamace, závěrkové operace) - umět vystihnout podstatu metody A a metody B účtování zásob a podmínky jejich použití - umět vysvětlit funkci účtu Pořízení materiálu, Materiál na cestě a Dohadné účty pasivní, dvojice účtů Tržby z prodeje materiálu a Prodaný materiál v ceně pořízení, - pochopit význam, průběh a výsledky i výstupy procesu inventarizace zásob - důvody vzniku oceňovacích rozdílů B/ - umět dostatečně přesně objasnit pojmy: daň z přidané hodnoty metoda A a B evidence zásob, manko, přebytek, přirozený úbytek, nevyfakturované dodávky, materiál na cestě, oceňovací rozdíl, opravné položky k zásobám C/ - umět zaúčtovat následující účetní operace a určit, podle jakých dokladů budou účtovány: Č. T e x t Část ka 1. Došla faktura za dodávku a/ nákupní cena ,- b/ 19 % DPH c/ celkem 2. Přepravné materiálu hrazené v hotovosti 2 500,- 3. Materiál převzat na sklad v pořiz. ceně 4. Část jiné dodávky materiálu je reklamována a/ nákupní cena ,- b/ 19 % DPH 2 200,- c/ celkem ,- 5. Došla faktura za dodávku materiálu ze zahraničí ,- 6. Přeprava materiálu provedena vlastními prostředky 5 000,- 7. Došlo vyúčtování celního úřadu a/ clo 7 000,- b/ DPH /5 %/ 4 100,- c/ celkem 8. Došla faktura za materiál, který byl přijat na sklad v minulém období a/ nákupní cena ,- b/ DPH 19% 5 500,- c/ celkem. M D D

14 9. Část reklamace z min. období byla dodavatelem Uznána a uhrazena 6 100,- 10. Část reklamace uznána nebyla a byla odepsána a/ ,- b/ ,- c/ ,- 11. Na sklad přijata dodávka materiálu ,- 12. Ve skladu došlo v důsledku požáru ke škodě na zásobách materiálu Do konce období nedošla k dodávce /11/ faktura ,- 14. Ve skladu mat. zjištěno manko a/ do norem 1 000,- b/ nad normu, zaviněné skladníkem 2 500,- 15. Manko předepsáno skladníkovi k náhradě 2 500,- 16. Prodej nepotřebného materiálu zaměstnancům / v hotovosti, bez DPH / 4 000,- 17. Úbytek nepotřebného materiálu v pořizovací ceně 3 800,- 18. Na sklad přijat materiál z vyřazeného zařízení 500,- 19. Do skladu materiálu převzaty obaly vyrobené ve ve vlastní dílně 5 000,- 20. Při inventarizaci zjištěno dočasné snížení hodnoty zásob vytvořena opravná položka 2 000,- 21. U části zásob došlo k trvalému snížení hodnoty 700,- 22. Při mimořádné inventarizaci zjištěn přebytek zásob 1 300,- 23. Přijata faktura za materiál a/nákupní cena ,- b/ 19 % DPH c/ celkem 24. Do konce období dodávka materiálu nedošla 25. Při další inventarizaci nebylo zjištěno snížení hodnoty zásob - opravná položka zrušena 2 000,- ad c/ Problematiku účtování zásob vlastní výroby a zboží si prostudujte příslušné kapitoly v publikaci /1/, popř. v publikaci /3/. Zaměřte se především na shody a rozdíly v účtování zásob vlastní výroby a zboží a zásob materiálu a na důsledky způsobu účtování při zjišťování hospodářského výsledku. Zaměřte se především na pochopení toho, proč jsou účty Změna stavu zásob považovány za výnosové, resp. proč a jak ovlivňuje změna stavu jednotlivých složek zásob vlastní výroby hospodářský výsledek. Po prostudování byste měli : A/ - umět zaúčtovat nákup zboží a jeho prodej podle metody A i B - umět objasnit účel účtu Pořízení zboží ve vazbě na oceňování zboží - chápat vazbu a účel účtů Tržby za zboží a Prodané zboží v ceně pořízení - umět účtovat zboží v podmínkách plátce i neplátce DPH - umět vysvětlit, proč a jak změna stavu zásob vlastní výroby ovlivňuje hospodářský výsledek - chápat způsob účtování změny stavu zásob vlastní výroby

15 B/ umět dostatečně přesně vymezit pojmy: zboží, hotový výrobek, nedokončený výrobek, polotovar vlastní výroby, polotovar nakupovaný, metoda A a B evidence zásob, změna stavu zásob vlastní výroby C/ - umět zaúčtovat následující účetní operace: Č. T e x t Část ka 1. Faktura za nakoupené zboží a/ nákupní cena ,- b/ DPH 22%.. c/ celkem.. 2. Faktura za přepravu zboží a/ smluvní cena 5 000,- b/ DPH 22%.. c/ celkem 3. Zboží převzato na sklad v pořizovací ceně 4. Faktura za prodané zboží a/ prodejní cena ,- b/ DPH 22 % c/ celkem 5. Úbytek zboží ze skladu v pořizovací ceně ,- 6. Prodej zboží v maloobchodních prodejnách ,- 7. Daň z přidané hodnoty v tržbě za zboží prodané v maloobchodních prodejnách 4 500,- 8. Úbytek zboží v prodejnách v pořizovací ceně ,- 9. Během účetního období došlo ke snížení zásob nedokončené výroby o , Zásoby polotovarů vlastní výroby se zvýšily o , Zásoby hotových výrobků se zvýšily o80 000,- M D D Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné literatuře s jiným vymezováním pojmů či vysvětlováním daných skutečností, popř. s jiným způsobem účetního řešení některých problémů než jste nalezli v uváděné literatuře, uveďte je a porovnejte, pokuste se stanovit vzájemné odlišnosti a nalézt jejich možné příčiny. Pokud jste zvládli celý tematický celek, pokuste se o písemné řešení těchto problémů: 1. Zaúčtujte operace související s následujícími situacemi: 1. Došla dodávka materiálu do skladu v pořizovací ceně ,- Kč, část materiálu V pořizovací ceně 8 000,- Kč nevyhovuje kvalitou a je reklamována. Dodavatel uznává reklamaci pouze v rozsahu 5000,- Kč, zbytek reklamačního nároku musíme odepsat. Do konce účetního období nedošla faktura k této dodávce. Úkol: zaúčtujte všechny příslušné účetní operace a určete podle jakých dokladů budou účtovány.

16 2. Při inventarizaci byly zjištěny následující údaje: manko do norem ve výši 1000,- zaviněné manko ve výši 3 500,-, které bylo pracovníkovi předepsáno k úhradě, poškozený a dále nepoužitelný materiál v pořizovací ceně 6 000,-, škoda byla ohlášena pojišťovně k úhradě. Dále bylo zjištěno dočasné snížení hodnoty zásob materiálu v částce 4 000,- a doporučeno vytvořit opravnou položku. Zároveň bylo zjištěno, že vytvořená opravná položka k obalovému materiálu v částce ,- nemá opodstatnění a bude zrušena. Úkol: zaúčtujte všechny příslušné účetní operace. 3. Počáteční stav. Konečný stav: - hotových výrobků ,- - nedokončené výroby ,- - nedokončené výroby ,- - hotových výrobků ,- Úkol: zaúčtujte změnu stavu zásob vlastní výroby a určete, jak ovlivnil výsledek hospodaření

17 Metodické listy pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Finanční účetnictví 1 Cíl: Výukovým cílem této konzultace je pochopit problematiku zúčtovacích vztahů a jejich účetního zachycení ve finančním účetnictví výrobního, resp. obchodního podniku Souhrn poznatků tohoto tematického celku lze rozdělit do následujících dílčích okruhů: a/ charakteristika zúčtovacích vztahů a účtů určených k jejich evidenci b/ zúčtovací vztahy z obchodního styku c/ zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění d/ zúčtovací vztahy k finančním a jiným orgánům e/ vztahy ke společníkům a sdružení f/ opravné položky k pohledávkám Ad a/ První okruh problémů je úvodem k celé problematice účtování, shrnuje a doplňuje poznatky o této oblasti, s nimiž jste se již setkali při účtování jiných oblastí. Výklad této problematiky najdete v kapitole v publikaci /1/. Pozornost věnujte především různým druhům zúčtovacích vztahů, do kterých vstupuje účetní jednotka v průběhu své činnosti a zásadám jejich oceňování. Po prostudování této problematiky byste měli A/ - mít jasnou představu o zúčtovacích vztazích aktivních a pasivních - znát různé druhy pohledávek a závazků z obchodního styku v tržní ekonomice - znát způsoby jejich oceňování a zásady jejich evidence B/ - umět objasnit pojmy zúčtovací vztah, nominální cena, opravná položka, pohledávka, závazek, C/ - umět odpovědět na otázky: 1. O jaký zúčtovací vztah jde a/ vůči dodavatelům b/ vůči odběratelům c/ vůči zaměstnancům při poskytnutí zálohy na služební cestu d/ vůči odběratelům, od kterých jsme přijali zálohu na dodávku výrobků e/ vůči finančnímu úřadu v případě přeplatku daní 2. Jaké formy mohou nabýt zúčtovací vztahy? 3. Jaká zásada platí pro účtování zúčtovacích vztahů 4. Ve které účtové třídě a na kterých účtech jsou zúčtovací vztahy evidovány.

18 Ad b/ Druhý okruh poznatků najdete v kapitole v publikaci /1/. Studium si rozdělte do jednotlivých kroků podle dílčích témat: účtování pohledávek a závazků, účtování směnek k úhradě a směnek k inkasu, účtování záloh přijatých a poskytnutých, kurzové rozdíly při úhradách pohledávek a závazků. Prostudujte pečlivě vždy příslušnou část kapitoly a pokuste se vyřešit cvičné příklady zařazené za textem. Pak srovnejte tento výklad dané problematiky s výkladem v jiných publikacích, např. v publikaci /3/ a /5/. Cvičné příklady k této problematice najdete v publikaci /2/, další pak v publikaci /4/. Zapamatujte si i navazující poznatky, které doplňují celou problematiku: členění pohledávek a závazků, způsob jejich evidence, doklady potřebné pro zaúčtování jednotlivých situací. Řadu poznatků jste již získali v minulých konzultacích, teď půjde jen o to, je doplnit a prohloubit. Věcnou problematiku např. směnky, měnové kurzy, popř. i základní prvky právní úpravy vztahů mezi dodavatelem a odběratelem byste navíc měli znát z jiných kurzů, popř. si ji doplnit studiem příslušné literatury. Po prostudování celé problematiky byste měli A/ - umět zaúčtovat jednotlivé okruhy účetních operací - umět se orientovat v částkách zúčtovaných v jednotlivých navazujících účetních operacích - znát způsob evidence pohledávek a závazků - znát doklady, podle kterých je účtováno B/ - uspokojivě objasnit následující pojmy: směnky k úhradě, směnky k inkasu, kurzový zisk, kurzová ztráta, saldokonto dodavatelů, saldokonto odběratelů, zdanitelné plnění, kurzové zisky a ztráty, směnečná suma, eskont směnky, eskontní úvěr C/ - umět odpovědět na otázky : 1. Jaké důsledky má použití směnky při úhradě závazků? 2. Jaké důsledky má přijetí směnky při úhradě pohledávky? 3. Co je obsahem saldokonta dodavatelů a k čemu slouží? 4. Co je příčinou vzniku kurzových rozdílů? 5. Jakého charakteru jsou úroky při eskontu směnek? D/ - umět zaúčtovat následující účetní případy a určit, podle jakých dokladů budou účtovány: Pol. Transakce Částka MD D 1. Přijata záloha na dodávku výrobků ,- 2. Faktura odběratelům za prodané výrobky a/ prodejní cena ,- b/ 19 % DPH... c/ celkem.. 3. Zúčtována přijatá záloha.. 4. Odběratelé uhradili doplatek faktury. 5. Poskytujeme zálohu na dodávku materiálu ,- 6. Přijata faktura za dodávku materiálu a/ smluvní cena ,- b/ 19 % DPH.. c/ celkem.

19 7. Zúčtována záloha poskytnutá dodavatelům.. 8. Úhrada doplatku 9. Splatnou fakturu od dodav.uhrazena směnkou a/ fakturovaná částka ,- b/ směnečná suma ,- c/ rozdíl úrok 10. Po uplynutí doby splatnosti směnka proplacena. 11. Od odběratelů přijímáme k úhradě pohledávky směnku a/ výše pohledávky ,- b/ směnečná suma ,- c/ rozdíl úrok 5 000,- 12. Přijatou směnku předkládáme bance k eskontu ,- 13. Banka poskytuje na B. Ú. Směnečný úvěr a/ výše úvěru ,- b/ diskont 6 000,- c/ připsaná částka ,- 14. Faktura za materiál od zahran. Dodavatele EUR při kursu 28,50 Kč za l DEM 15. Fakturu v den splatnosti uhrazujeme při aktuálním kursu 29,00 Kč za 1 EUR a/ splátka fakturované částky. b/ rozdíl c/ částka zúčtovaná z B.Ú. 16. Fakturujeme dodávku výrobků zahraničnímu odběrateli USD při aktuálním kursu 24,50 Kč za 1 USD. 17. Splatnou fakturu odběratel uhrazuje při aktuálním kursu 26,50 Kč za 1 USD a/ splátka fakturované částky b/ rozdíl. c/ částka přijatá na B. Ú Úhrada faktury přijaté od zahraničního dodavatele a/ splátka fakturované částky ,- b/ rozdíl kurzová ztráta 5 000,- c/ částka zúčtovaná z B.Ú. 19. Oznámení banky o úhradě eskontované směnky /oper. č. 12 a 13/ ,-

20 Ad c/ Ke třetímu tématu si prostudujte příslušnou kapitolu v publikaci /1/. Opět Doporučujeme porovnat výklad této problematiky s jejím výkladem např. v publikaci /3/. Pozornost věnujte především problematice zúčtování mezd, charakteru vztahů k institucím sociálního a zdravotního pojištění a způsobu zúčtování s těmito organizacemi, pochopení charakteru zúčtovaných odměn i zákonného pojištění v účetní jednotce, pochopení pohledávek za zaměstnanci a příčinám jejich vzniku. I zde je předpokládána znalost věcné problematiky problematiky odměňování, daňové a právní problematiky, kterou je třeba si případně doplnit studiem příslušné literatury. Po prostudování doporučené literatury byste měli A/ - mít jasnou představu o zúčtování mezd v účetní jednotce, o obsahu osobních nákladů - umět zaúčtovat příslušné účetní operace - vědět, podle jakých dokladů se zúčtování mezd provádí /a to včetně dokladů prvotní evidence mezd/ - mít základní představu o zúčtování odměn společníků a členů družstev B/ - umět uspokojivě objasnit tyto pojmy: hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě, zákonné soc. a zdrav. pojištění, osobní náklady, závislá činnost, pohledávky za zaměstnanci, závazky vůči zaměstnancům C/ - umět zodpovědět následující otázky: 1. Z jakých dokladů se sestavuje zúčtovací a výplatní listina? 2. Kdy je prováděno zúčtování mezd? 3. Co jsou pro účetní jednotku zúčtované mzdy? 4. Jak je prováděno zúčtování odměn společníkům a členům družstev? 5. Z jakých příčin vznikají za zaměstnanci pohledávky, popř. jiné závazky? 6. Na kterých účtech se pohledávky i závazky k zaměstnancům evidují? Jak bude asi vedena analytická evidence k těmto účtům? D/ - umět zaúčtovat následující účetní operace: Pol. Transakce Částka MD D 1. Zúčtování mezd podle zúčtovací a výpl.listiny a/ hrubá mzda ,- b/ srážka pojistného SZP ,- c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti ,- d/ srážka na úhradu manka 1 000,- e/ dávky nemocenského pojištění 4 300,- f/ srážka spoření 1 500,- 2. Zákonné soc.pojištění hrazené zaměstnavatelem ,- 3. Odvod pojistného institucím SZP. 4. Odvod daně z příjmu finančnímu úřadu ,- 5. Přijetí přiznaných dávek nem. pojištění 4 300,- 6. Odvod spoření na účet spořitelny 1 500,- 7. Výplata mezd z b. účtu na účty zaměstnanců. 8. Poskytnuta pracovníku záloha na služební cestu 5 000,- 9. Vyúčtování služební cesty a/ cestovní účty 4 000,- b/ zbytek vrácen do pokladny 1 000,-

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 1

předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 1 Metodické listy pro prvé soustředění kombinovaného studia předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 1 Cíl: V této konzultaci byste měli pochopit základní charakteristiky dlouhodobého majetku a naučit se zaúčtovat různé

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

předmětu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

předmětu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví, na které budete navazovat

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodické listy kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank. Navazujeme

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více