Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ"

Transkript

1 P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498, Příbram V, Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ (Vpisky byly provedeny tučnou kurzívou podle znalosti daného případu a dostupných dokumentů.) Podle ustanovení 159a odst. 1 trestního řádu odkládám trestní věc podezření ze zločinu podvodu podle 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, kterého se měli dopustit : 1)pan Mgr. Josef Vacek bývalý starosta města Příbram, který se zároveň měl samostatně dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) trestního zákona s účinností do , 2)pan Karel Kapr 3) pan Jaroslav Starka tím, že v úmyslu obohatit sebe nebo jiného na majetku Města Příbram, majoritního akcionáře Příbramské teplárenské a.s., IČ (dále PT a.s.), pan Mgr. Josef Vacek starosta města Příbram, a zároveň člen představenstva PT a.s., po předchozí společné dohodě s panem Kaprem, a Jaroslavem Starkou dne na řádném jednání Zastupitelstva města Příbrami přednesl návrh na odprodej (původně) akcií společnosti PT a.s. za cenu 5,-Kč za jednu akcii panu Kaprovi, fiktivnímu a zastupitelům neznámému zájemci, přičemž v uvedeném návrhu uvedl zkreslené, záměrně neúplné informace o úplné ztrátě jejich hodnoty, aby docílil schválení odprodeje akcií ( ks za celkovou cenu ,-Kč) panu Kaprovi, jehož úkolem bylo akcie obratem převést na pana Starku, příbramského podnikatele, který okamžitě zrealizoval jejich další předem domluvený prodej společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) za podstatně vyšší částku (20 mil. Kč), kterou pak použil pro svoji potřebu, čímž byla Městu Příbram způsobena škoda ve výši rozdílu obou kupních cen, tedy ,-Kč,neboť ve věci nejde o podezření ze zločinu z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění Dne bylo na Krajské státní zastupitelství v Praze podáno trestní oznámení několika současných i bývalých členů kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva města Příbrami pro podezření ze spáchání trestného jednání neznámých pachatelů. Oznamovatelé v něm poukazovali na prodej kusů kmenových akcií Příbramské teplárenské a.s., IČ , ve jmenovité hodnotě ,-Kč/ks za 5,-Kč/ks

2 2. strana panu Kaprovi, který byl schválen Zastupitelstvem města Příbrami, přičemž zastupitelům měl být prodej akcií prezentován jako prodej akcií, které ztratily konkursem hodnotu. Konkurs byl prohlášen K sepsání kupní smlouvy s panem Kaprem na prodej ks kmenových akcií za 5,-Kč/ks, tedy za částku ,-Kč, kterou měl uhradit do 10 dnů a dosud neuhradil, mělo dojít Dále se v trestním oznámení uvádí, že dle zprávy auditora byl v době vyhlášení konkursu na majetek Příbramské teplárenské a.s. hmotný a nehmotný majetek v celkové výši ,-Kč a závazky činily ,-Kč, přičemž rozdíl ve výši ,-Kč měl být účetní hodnotou kusů akcií, tj. cca 5.075,-Kč za jednu akcii. Prodejem akcií mělo Město Příbram získat nejméně ,-Kč. Tuto částku oznamovatelé označili jako účetní hodnotu škody, která byla Městu Příbram způsobena. V trestním oznámení je také zmíněno, že audit Města Příbram za rok 2004 konstatoval, že pan Kapr za akcie PT a.s. nezaplatil a dluh nebyl veden v pohledávkách města. Zastupitelům a členům kontrolního a finančního výboru byly ze strany vedení města podávány dezinformace. Ještě v roce 2005 bylo zastupitelům sdělováno, že akcie jsou v držení města. Zjištěné skutečnosti oznamovatele vedly k podezření, že akcie PT a.s. byly spolčením neznámých pachatelů získány podvodně a Město Příbram tím bylo poškozeno. Své oznámení doložili s podáním souvisejícími písemnostmi. Na základě výše zmíněného trestního oznámení byly dne vrchní komisařkou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odboru hospodářské kriminality, detašovaného pracoviště v Příbrami podle 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení a započato prověřování. V průběhu vedeného řízení byly zjištěny následující skutečnosti: Akciová společnost "Příbramská teplárenská a.s.", IČ , se sídlem na adrese Příbram VI, Obecnická 269, vznikla dne (původní název "Příbramská teplárenská akciová společnost" byl vymazán ke dni ). Předmětem jejího podnikání je mj. výroba a rozvod elektřiny, výroba a rozvod tepla, provozování drážní dopravy na železniční vlečce, přičemž uvedené činnosti byly v obchodním rejstříku zapsány Původně bylo tímto emitentem vydáno 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,-Kč, po navýšení základního kapitálu v r. 1994, byl jejich počet zvýšen na ks. V současné době je počet vydaných cenných papírů stejný, nadále mají formu "na jméno", druhem se jedná o akcie kmenové se jmenovitou hodnotou ,-Kč a nacházejí se v zaknihované podobě. Obdobně tomu bylo i ke dni (jde o datum vydání emise ). Ke dni Město Příbram, IČ , které do společnosti postupně vložilo majetek města v podobě rozestavěného centrálního zdroje tepla, lokálních kotelen a rozvodů tepla v hodnotě cca 1,2 miliardy Kč, vlastnilo ks akcií (99,9 %) PT a.s., společnost EMD (Electro Mechanical Development) Praha spol. s r.o., IČ , vlastnila 65 akcií. V představenstvu společnosti mělo Město Příbram v období od do své zástupce v pozici členů představenstva, kterými byli pan Mgr. Vacek, zastávající od roku 1991 do 2002 funkci starosty města Příbram, a pan ing. Ivan Fuksa zastávající v letech 1992 do roku 2002 funkci místostarosty, přičemž v jeho kompetenci byly odbory ekonomický a, investiční včetně řady dalších, atd. Od roku 2002 do 2006 pak pan ing. Ivan Fuksa vykonával funkci starosty.

3 3. strana Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze č.j. 97 K 53/98-60 ze dne byl na návrh věřitelů Mostecké uhelné společnosti, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) a ELIS PLZEŇ a.s., IČ na majetek dlužníka - Příbramskou teplárenskou akciovou společnost, IČ prohlášen konkurs. Správcem konkursní podstaty byl ustanoven pan JUDr. Tomáš Pelikán. Z odůvodnění předmětného usnesení mj. vyplývá, že dlužníkova aktiva měla k činit 1.762, ,60 Kč, z toho investiční majetek měl představovat hodnotu 1.905, ,-Kč, krátkodobé pohledávky částku 79, ,22 Kč a finanční majetek dlužníka měl být vykázán hodnotou mínus 291, ,53 Kč, vlastní jmění mělo k témuž datu činit 1.214, ,30 Kč a cizí zdroje 528, ,88 Kč. V usnesení je dále s odkazem na dlužníkem předložený návrh na uspořádání právních poměrů dlužníka a na opatření ohledně jeho podniku během ochranné lhůty konstatováno, že dlužník není momentálně schopen hradit své závazky ve výši 400 milionů Kč a je zatížen splácením úvěru ve výši cca 425 mil. Kč. Krajským obchodním soudem v Praze bylo osvědčeno, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. PT a.s. se tedy měla nacházet v úpadku z důvodu insolvence (ve smyslu ustanovení 1 odst. 2 ZKV). Na nepříznivou ekonomickou situaci ve společnosti měly dle vysvětlení podaného správcem konkursní podstaty před orgány činnými v trestním řízení vliv ne zcela výhodné smlouvy uzavřené vesměs bez možnosti výpovědi. Pan JUDr. Pelikán rovněž sdělil, že suma závazků společnosti v době prohlášení konkursu byla cca 820 mil. Kč a konkursní věřitelé tržní cenu podniku v r odhadovali cca na mil. Kč. Nikdo neočekával, že by jeho cena mohla přesáhnout hodnotu 450 mil. Kč, uspokojení věřitelů se odhadovalo v rozmezí 20 až 40 %. Stávající ekonomickou kondici podniku (ke dni ), na jehož ceně se měl v uplynulé době pozitivně projevit růst cen energetických komplexů, doložil informací o tom, že výšku závazků se podařilo snížit na 692 mil. Kč a k rozdělení mezi věřitele je připraveno dalších 50 mil. Kč a to, aniž by došlo k prodeji majetku konkursní podstaty. Věřitelé si své pohledávky nyní cení na 100 % jejich nominálních hodnot a s výjimkou uplynutí času neočekávají žádné ztráty. Zároveň však zdůraznil, že na začátku konkursu majitel akcií podíl na případném likvidačním zůstatku nemohl nijak očekávat. Konkurs do současné doby nebyl ukončen, důvodem mají být dosud nevyřešené soudní spory mezi PT a.s. a Městem Příbram týkající se sekundárních rozvodů tepla, které měly být valnou hromadou PT a.s. ještě před prohlášením konkursu dne neplatně vloženy do základního kapitálu PT a.s. a které byly zahrnuty do konkursní podstaty. Pokud se týče otázky související s okolnostmi samotného prodeje akcií PT a.s. panu Kaprovi, byla prověřováním jako doložitelná chronologicky první událost zjištěna existence písemné "Žádosti o odkoupení akcií" adresované panem Kaprem tehdejšímu starostovi města na Městský úřad Příbram (uvedeno je "MU Příbram"). Na základě této žádosti se mělo Město Příbram také oficiálně o zájmu pana Kapra o akcie PT a.s. dozvědět. Pan Kapr se v ní obrací na starostu se žádostí o odkoupení ks akcií a uvádí svoji představu o ceně za jednu akcii 5,-Kč. Předmětná žádost je bez data a to jak jejího vyhotovení, tak i jejího případného podání na MěÚ. Originál této žádost nebyl dle sdělení vedoucí odboru organizačního i vnitřních věcí při Městském úřadě v Příbrami dohledán. Na žádosti se nachází ručně psaný podpis žadatele pana Kapra, ten však již na první pohled

4 4. strana neodpovídá jeho skutečným (ověřeným) podpisům. Fakt, že se o jeho podpis nejedná, pan Kapr ve své výpovědi na policii osobně potvrdil. Současně však uvedl, že nicméně nepopírá, že o akcie zájem měl. Pro jednání městské rady dne byl ze strany Městského úřadu Příbram, ekonomického odboru vypracován "Návrh na odprodej akcií Příbramské teplárenské a.s." (bez uvedení data vyhotovení návrhu). V kolonce "předkládá" je uvedena paní Pivoňková, vedoucí ekonomického odboru, a v kolonce "projednáno" je uveden Ing. Ivan Fuksa, místostarosta města Příbram. Rada města Příbrami návrh na odprodej akcií PT a.s. panu Kaprovii, v souvislosti s kterým měl úvodní slovo přednést pan starosta Mgr. J. Vacek, na svém mimořádném zasedání dne projednala a usnesením č. 560/99 doporučila městskému zastupitelstvu ke schválení. Pro hlasovalo 6 členů z šesti přítomných. Dne se konalo 9. zasedání Městského zastupitelstva Příbram. Program pod bodem č. 31 zahrnoval i "Návrh na odprodej akcií PT a.s." Úvodní slovo na zasedání, při projednávání daného návrhu, měl přednést pan starosta J. Vacek. Výsledkem hlasování 14 hlasů pro, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdržely hlasování byl dle usnesení č. 235/99/MZ odprodej ks akcií PT a.s. Karlu Kaprovi za cenu 5,- Kč za akcii za podmínky odsouhlasení této transakce valnou hromadou PT a.s. schválen. Dne došlo mezi Městem Příbram, jako prodávajícím, a panem Kaprem, jako kupujícím, k uzavření "Smlouvy o koupi cenných papírů". Dle doložky z ověřovací knihy pan Kapr dne uznal před notářem v Praze podpis na této listině za vlastní. Tato skutečnost byla v průběhu prověřování ověřena. Předmětem výše citované kupní smlouvy se stal závazek prodávajícího převést na kupujícího akcie v zaknihované podobě č. 1 až formou provedení změny jejich evidence ve Středisku cenných papírů (dále SCP). Kupní cena dohodnutá smluvními stranami činila 5,-Kč za jednu akcii a dle smlouvy měla být kupujícím zaplacena do 10-ti dnů po provedení změny v evidenci akcií u SCP. Okolnosti vysvětlující, proč došlo ke změně počtu prodávaných akcií (z původních akcií na ), nejsou známy. Stanovení kupní ceny 5,-Kč za akcii, jak bylo zjištěno, nepředcházelo žádné odborné stanovisko, které by si pro tyto účely Město Příbram vyžádalo. Pan Mgr. Josef Vacek v této souvislosti v jím podaném vysvětlení uvedl, že se tehdy opíral o studii renomované poradenské společnosti EPIC Praha, s.r.o., kterou tato společnost zpracovala pro představenstvo Středočeské energetické a.s. (dále STE a.s.), s níž Město Příbram také jednalo o kapitálovém vstupu do PT a.s. a v níž zastával funkci předsedy dozorčí rady (pozn.: od do ). Uvedenou studií měly být akcie PT a.s. ohodnoceny v realistické variantě na mínus 191,-Kč. Studie měla potvrdit obavy vedení Města Příbram z toho, že společnost PT a.s. je výrazně předlužená a k její záchraně může pomoci pouze vstup ekonomicky silného investora. Z logiky věci a z předložených materiálů prý vyplynulo, že Město Příbram je v podstatě vlastníkem bezcenných akcií. Proto, když se vyskytla nabídka jejich odkupu za 5,-Kč za kus, bylo to pro město, které by uvedený výtěžek mohlo využít k zaplacení právního zástupce města při sporech se správcem konkursní podstaty, zajímavé řešení.

5 5. strana Rozšíření názoru o bezcennosti akcií PT a.s. v době projednávání jejich prodeje panu Kaprovii ve svém podání vysvětlení na policii zkonstatovali i někteří další tehdejší členové Rady města Příbrami. Pan Kapr byl pro ně tehdy neznámou osobou. Pan Mgr. Josef Vacek zároveň sdělil, že před prohlášením konkursu na majetek PT a.s. měla o kapitálový vstup do této společnosti zájem STE a.s., francouzská nadnárodní společnost VIVENDI a Mostecká uhelná společnost, a.s Všechny tři společnosti měly být ochotny jednat o přefinancování úvěru Československé obchodní. banky a.s. (dále ČSOB) a dalších věřitelů teplárny. Se společností COGETERM PRAHA a.s. (nyní JVCD, a.s.), údajnou dceřinou společností spol. VIVENDI, mělo dokonce jako s investorem dojít i k uzavření smluv. Tito zájemci však po prohlášení konkursu a po změnách právních a ekonomických podmínek pro tento typ vyjednávání, které nastaly, odstoupili. Pan Mgr. Vacek uvedl že, MUS, a.s. nikdy o akcie zkrachovalé PT a.s. zájem neprojevila. Jednání s MUS, a.s. probíhala prý zásadně ve věci získávání konkursní podstaty a vytvoření ekonomicky silného subjektu, ve kterém by Město Příbram mělo významný majetkový podíl. Na otázku, zda je mu známo, že držitelem akcií PT a.s. po jejich prodeji panu Kaprovi byl jistý čas i pan Starka, uvedl, že město panu Starkovi neprodalo žádnou akcii a o tom, že byl akcionářem, se dozvěděl z médií. Vypracovaní studie pro STE a.s. se závěry, s nimiž ji pro účely trestního řízení pan Mgr. J. Vacek předložil, potvrdila nástupnická společnost EPIC, a.s. Ve svém závěru EPIC nákup akciového podílu na PT a.s. společnosti STE a.s. nedoporučila. "Studie majetkové účasti v Teplárně Příbram", jejímiž závěry mělo být při projednávání prodeje akcií panu Kaprovi argumentováno, byla zpracována , ještě před prohlášením konkursu dne V souvislosti s výše uvedeným je na místě doplnit, že dle notářského zápisu č.j. NZ 172/98 a N 182/98 sepsaného notářkou JUDr. Marií Roubíkovou dne se dne v sídle Městského úřadu v Příbrami konala náhradní valná hromada společnosti PT а.s., na které byl odsouhlasen návrh Města Příbram zastoupeného starostou Josefem Vackem, schválit převod akcií v jeho vlastnictví v počtu kmenových akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ,-Kč, v zaknihované podobě za dohodnutou kupní cenu ,-Kč spolu s podmínkou navýšení základního jmění společnosti. Převod akcií se měl realizovat do vlastnictví obchodní společnosti Cogeterm Praha a.s. Pokud se týče jednání valných hromad PT a.s., nebylo zjištěno, že by se v období od б do nějaká další konala. Na žádost akcionáře MUS a.s. byla svolána mimořádná valná hromada na den Došlo na ní k odhlasování změny stanov a k odvolání z představenstva PT a.s. zástupců města Příbram Ing. Ivana Fuksy a Mgr. Josefa Vacka. Dne byla mezi Mosteckou uhelnou společností, a.s., zastoupenou Ing. Antonínem Koláčkem, předsedou představenstva, spolu s Lubošem Měkotou, členem představenstva a Městem Příbram, zastoupeným starostou Mgr. Josefem Vackem, uzavřena "Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti THERMO Příbram a.s." s předmětem podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v obchodě a ve službách. Základní jmění společnosti při založení činilo ,- Kč a mělo být tvořeno peněžitými vklady zakladatelů. Zakladatel MUS, a.s. upsala 8 kusů akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč) a zakladatel Město Příbram 2 kusy akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč). Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku

6 6. strana Z vysvětlení podaného panem Ing. Ivanem Fuksou vyplynulo, že tato společnost byla založena na opětovné získání PT a.s. v konkursu s tím, že dle myšlenky tohoto projektu by Město Příbram, až by se MUS, a.s. stala vlastníkem majetku teplárny (pozn.: tento majetek měl pak být údajně do společnosti THERMO vložen), mohlo získat nějaký procentuální podíl vlastnictví. Podle Ing. Ivana Fuksy byl ze strany MUS, a.s. městu v této společnosti nabídnut bezúplatně podíl 20 %. V této souvislosti je na místě připomenout, že v době, kdy se Thermo Příbram a.s. zakládala, měla MUS, a.s. na dodávku uhlí do PT a.s. monopol a byla také jedním z největších věřitelů PT a.s. MUS, a.s., zastupovaná na jednáních věřitelského výboru úpadce PT a.s. panem Ing. Vasilem Bobelou, projevila zájem zúčastnit se výběrového řízení o majetek PT a.s. Svědčí o tom např. zápis zjednání věřitelského výboru PT a.s. ze dne Věřitelský výbor tehdy hlasoval o formě prodeje PT a.s. jako podniku dle 27 a) ZKV. O způsobu zpeněžení majetku konkursní podstaty úpadce a to výhradně formou veřejné dražby bylo rozhodnuto na zasedání věřitelského výboru úpadce dne (pozn.: MUS, a.s. se jako majoritní akcionář PT a.s. již těchto jednání neúčastnila). K realizaci záměru s THERMO Příbram a.s. zatím nedošlo, společnost prakticky nevykonává žádnou činnost. Pan Ing. Vasil Bobela podal k dané otázce vysvětlení vtom smyslu, že společnost THERMO Příbram a.s. byla s Městem Příbram založena výlučně za účelem nákupu aktiv z konkursního řízení vedeného na majetek PT a.s. Dále uvedl, že MUS, a.s. předpokládala provoz teplárny, což byl její prvořadý zájem. Odkoupení akcií měla být jedna z alternativ, jak společnost získat. Vedení MUS, a.s. tehdy uvažovalo o využití postupu formou tzv. nuceného vyrovnání, jehož podmínkou bylo stát se majoritním akcionářem společnosti a najít řešení na vyrovnání závazků. Nuceného vyrovnání nakonec nebylo využito, MUS, a.s. se s ostáními věřiteli nedohodla ohledně cen jejich pohledávek. Ohledně odkoupení akcií PT a.s. pan Ing. Vasil Bobela sdělil, že MUS, a.s. se současně s několika dalšími zájemci ucházela o koupi předmětných akcií od Města Příbram. Nabídka MUS, a.s. však nebyla Městem Příbram vybrána. V době po zahájení konkurzního řízení na majetek společnosti PT a.s. předložil společnosti MUS, a.s. nabídku na odkoupení akcií společnosti PT a.s. Jaroslav Starka V rámci vedeného prověřování bylo osloveno též Středisko cenných papírů v Praze (dále SCP) s požadavkem sdělit informace o akciích PT a.s., o změnách, k nimž v souvislosti s nimi v evidenci SCP došlo, a s požadavkem předložit související doklady/písemnosti. Z materiálů předložených Střediskem cenných papírů Praha byly zjištěny následující skutečnosti. Dne byl zmocněncem Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele Města Příbram na nabyvatele pana Kapra v počtu kusů. Spolu s tímto příkazem byla mj. též předložena plná moc ze dne k zastupování Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským,, plná moc ze dne k zastupování Karla Kapra rovněž Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským a souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana Karla Kapra podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem ing. Karlem Hrubým a panem Mgr. Josefem Vackem, členem

7 7. strana představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl Střediskem cenných papírů zpracován dne Toto datum sdělila vedoucí přepážky SCP ve svém písemném upozornění ze dne adresovaném Městu Příbram. Dne byl zmocněncem pana Karla Kapra, paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana Karla Kapra na nabyvatele pana j. Starku, v počtu kusů. Dle nijak dále nepodloženého údaje uvedeného v jedné z kolonek daného příkazu měla cena jedné akcie činit 5,-Kč. Kromě plné moci k zastupování při provedení úplatného převodu akcií ze dne udělené panem Kaprem paní Mgr. Janě Langerové a/nebo panu Martinu Daňkovskému byla předložena plná moc, kterou pro účely zastupování paní Janou Langerovou a/nebo panem M. Daňkovským před SCP při provedení úplatného převodu ks kmenových akcií z účtu pana Kapra na účet svůj dne podepsal pan J. Starka.. Spolu s plnými mocemi byl zároveň předložen i souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana J.. Starku podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem Ing. Karlem Hrubým a panem Mgr.Josefem Vackem, členem představenstva, dne , tedy ve stejný den jako byl stejnými osobami podepsán i souhlas emitenta k převodu akcií na Karla Kapra. Příkaz k registraci změny majitele akcií na Jaroslava Starku byl SCP zpracován dne Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky, paní Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k pozastavení práva nakládat (dále PPN) na příkaz majitele cenných papírů až do se ks kmenových akcií v zaknihované podobě s tím, že jediným subjektem oprávněným zrušit PPN před uplynutím výše uvedeného termínu bude Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ K tomuto úkonu zmocnil pan J. Starka také paní Langerovou a/nebo pana Martina Daňkovského dne Dne byl paní Janou Langerovou Středisku cenných papírů předložen příkaz k provedení odblokace PPN ks cenných papírů a zároveň příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. v počtu ks. Plnou moc paní. Janě Langerové k zastupování před SCP při provedení úplatného převodu akcií pan J. Starka podepsal Paní Janu Langerovou k zastupování Mostecké uhelné společnosti, a.s. před SCP při odblokaci a provedení úplatného převodu ks kmenových akcií dne zplnomocnili pánové Ing. Antonín Koláček, předseda představenstva, a Luboš Měkota, člen představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl SCP zpracován Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k provedení záznamu v evidenci SCP a to úplatného převodu ks akcií z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. Tento příkaz byl SCP zpracován MUS, a.s. se tak stala majitelkou akcií PT a.s. V průběhu prověřování bylo dále zjištěno, že dne byla mezi panem J.Starkou jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem Ing. Koláčkem, předsedou představenstva, a panem V. Bobelou, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů a smlouva o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů". Předmětem smlouvy o koupi cenných papírů (část A) byl prodej ks akcií společnosti PT a.s. za kupní cenu převáděných akcií ,-Kč.

8 8. strana Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů (část B) byl závazek prodávajícího, že s kupujícím na jeho výzvu uskutečněnou ve lhůtě do tří let od nabytí účinnosti těchto smluv uzavře ohledně akcií (PT a.s.), které nebyly převedeny dle smlouvy o koupi akcií (část A), smlouvu o koupi cenných papírů, přičemž kupní cena měla dle dohody stran činit ,-Kč. Dne (pozn.: datum je opravený na ) byla mezi panem J. Starkou, jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem L. Měkotou, předsedou představenstva, a panem J. Rančákem, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů", jejímž předmětem byl závazek prodávajícího k úplatnému převodu na kupujícího ks akcií PT a.s. za kupní cenu ,-Kč. Kupní cena ze strany kupující společnosti byla na účet pana Starky v dohodnuté výši uhrazena několika platbami realizovanými dne : ve výši 10 mil. Kč, a Z výpisů z účtu vyplynulo, že na účet plátcem Mosteckou uhelnou společností zaslané částky byly nejdéle do 12-ti dnů v objemu cca % z těchto sum v hotovosti vyplaceny majiteli účtu (s výjimkou výplaty v hotovosti 2 mil. Kč uskutečněné dne majitelem účtu zplnomocněné osobě). Pan Kapr v rámci své výpovědi ve věci nákupu a prodeje akcií PT a.s. jeho osobou uvedl, že informace o možnosti a příležitosti odkoupení akcií se k němu dostaly u příležitosti, když v letech dojížděl do Příbrami kvůli fotbalu, kde se na ligových utkáních tamního mužstva setkával s lidmi jako byl např. pan starosta a jiní představitelé města. Předmětné akcie nakupoval se záměrem na tomto obchodu vydělat nějaké peníze, určitě je nechtěl dlouhodobě vlastnit. Zaujala jej též nákupní cena, která byla v jeho možnostech. Domnívá se, že k ceně dospěl po dohodě s advokátem. Kupní cena měla být zaplacena z jeho osobních prostředků. O nezaplacení částky se dozvěděl až po několika letech. Připustil, že mohl dát příkaz k úhradě nějakému účetnímu, aby to zaplatil přes internet nebo mohl vystavit příkaz k úhradě, který účetní do banky nedoručil. I když měl v době odkupu akcií PT a.s. závazek z běžného obchodního styku, na úhradu za akcie PT a.s. měl prostředky z jiných zdrojů. Domnívá se, že akcie PT a.s. nechal na pana Starku převést za stejnou cenu, za jakou je koupil. Akcie se rozhodl prodat, když se dozvěděl, že ekonomická situace v PT a.s. je tak špatná, že by to pro něj mohly být vyhozené peníze. Z výpisu z katastru nemovitostí vlastníka pana K. Kapra pořízeného bylo zjištěno, že bylo pro KERAMIKA HORNÍ BRÍZA a.s. zřízeno zástavní právo ve výši ,-Kč. Bližší okolnosti k této věci nebyly šetřeny neboť, i kdyby v případě nezaplacení kupní ceny za akcie PT a.s. panem Kaprem bylo v souvislosti s jeho osobou uvažováno o podezření z podvodného jednání (pozn.: v případě kvalifikace dle 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona s účinností do , s možností odnětí svobody na dvě léta až osm let), jednalo by se o věc, která dle 67 odst. 1 písm. c) tr. zákona s účinností do byla po pěti letech promlčena (tedy již v roce 2004). Tržní cena akcií nebyla v průběhu vedeného prověřování zjišťována (pozn.: pro určení výše škody se vychází z ceny tržní nikoli účetní, 137 tr. zákoníku), i když o přibrání znalce za účelem posouzení tržní ceny akcií PT a.s. prodávaných panu Kaprovi bylo uvažováno. Z ekonomických důvodů však bylo později rozhodnuto znalce přibrat až v případě, kdy bude zřejmé, že prověřování jednoznačně směřuje k zahájení trestního stíhání. Nakolik k tomuto okamžiku nedošlo (a to nikoli z důvodu absence informace o tržní ceně akcií), bylo od tohoto záměru upuštěno.

9 9. strana I bez znaleckého posudku je však možné zkonstatovat, že je nepravděpodobné, aby cena akcií v průběhu cca dvou měsíců (pozn.: od jejich nákupu panem K. Kaprem a jejich prodejem MUS, a.s.), aniž by ve vývoji společnosti PT a.s. došlo k nějakým významným změnám s dopadem na její ekonomický růst, což v daném případě nepřicházelo v úvahu, vzrostla cca 34x. Nakolik nejsou známy důvody, okolnosti, za kterých MUS, a.s. ke kupní ceně (20 mil. Kč) dospěla, nelze, aniž by se jednalo o spekulace, ani orientačně dovozovat, zda se tato suma skutečné tržní ceně akcií blížila nebo ne a zda vůbec bylo reálné za tuto částku akcie prodat v případě, že by prodávajícím bylo přímo Město Příbram. Trestného činu podvodu se podle 209 trestního zákoníku dopustí ten, "kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu" (minimálně nikoli nepatrnou). Bez ohledu na veškeré výše popsané výsledky prověřování se však takové důkazy, které by odůvodňovaly závěr, že byl spáchán uvažovaný trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, zjistit nepodařilo. Zjištěný skutkový stav je, a to především z hlediska prokázání úmyslu dopustit se trestného jednání konkrétním osobám, pro účely zahájení trestního stíhání nepostačující. V případě pana Mgr. J. Vacka nebyla v této souvislosti prokázána např. jedna z důležitých okolností a to, že již v době, kdy se o prodeji akcií ve městě rozhodovalo, a kdy svými informacemi o ztrátě hodnoty akcií pravděpodobně rozhodování zástupců města ovlivnil, o tom, že se akcie mají v krátké době stát předmětem koupě MUS a.s. a to za cenu podstatně vyšší (20 mil. Kč), věděl. Tedy, že by věděl, že na úkor Města Příbram by měli takovým významným způsobem (nikoli v důsledku možného běžného obchodování s akciemi) být obohaceni ti, kteří se před MUS a.s., stáli jejich přechodnými majiteli. Nic na tom zásadně nemění ani skutečnost, že pan Mgr. J.Vacek minimálně již dne věděl, že akcie PT a.s. prodané dne panu Kaprovi, budou obratem převedeny na pana J. Starku. Dokonce, i kdyby od počátku věděl, že má o akcie zájem pan J. Starka, neznamená to, že mu musela být známa částka, za kterou měly být akcie dále prodány MUS, a.s. Prověřováním nebylo prokázáno ani to, že by pan Mgr. Josef Vacek sám na celé transakci finančně nebo jinak profitoval. Nepodařilo se zajistit důkazy, které by tomuto nasvědčovaly. Na druhou stranu nebyly zajištěny ani takové, které by tuto eventualitu vylučovaly. Do jaké míry pan Mgr. J. Vacek při jednáních o prodeji akcií na zasedáních rady a zastupitelstva města s informacemi o ztrátě hodnoty akcií, což samo o sobě byla skutečnost všeobecně známá, účelově manipuloval a do jaké míry byl o nich sám přesvědčen, rovněž nelze jednoznačně posoudit a prokázat. Pan Mgr. J. Vacek se odvolává na závěry posudku společnosti EPIC, kterými se tehdy údajně řídil. Za těchto okolností nelze považovat úmysl pana Mgr. J. Vacka uvést zastupitele rozhodující o prodeji akcií v omyl za prokázaný. V průběhu trestního řízení nebylo prokázáno ani to, že na podvodném vylákání akcií od Města Příbram měli být pan Mgr. J. Vacek, pan K.Kapr a pan J. Starka předem, tedy minimálně v okamžiku, kdy se o prodeji akcií rozhodovalo na zastupitelstvu, domluveni. Zjištěný skutkový stav navíc nenasvědčuje ani tomu, že by pan Starka nebo pan Kapr sami o sobě, bez účasti Pana Mgr. J. Vacka, vůči Městu Příbram vyvíjeli nějakou aktivitu, činnost, směřující k tomu uvést zastupitelstvo města v omyl tak, aby pro prodej podhodnocených akcií hlasovalo. Jinou věcí je úvaha, zda se pan Kapr nechtěl vůči Městu Příbram dopustit podvodu

10 10. strana spočívajícím v příslibu zaplacení kupní ceny v souvislosti s uzavřením smlouvy ze dne ačkoli věděl, že ji platit nebude, o čemž je již zmínka výše. Úmysl uvést zastupitele Města Příbram, kteří o prodeji akcií PT a.s. rozhodovali, v omyl s cílem získat tyto akcie za podhodnocenou cenu, tedy nebyl, jak je patrno, nikomu prokázán. Pouhé domněnky, byť možná logicky dovozované ze zjištěných souvislostí, aniž by byly důkazně podložené, nemohou být při rozhodování v trestním řízení brány v úvahu. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo prokázat úmysl jako jeden z povinných znaků, nebyla v rámci trestního řízení již dále posuzována ani otázka, zda cena akcií ve výši 5,- Kč za jednu akcii podhodnocená vůbec byla či nikoli. Trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) tr. zákona s účinností do se dopustí "veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu" přičemž "způsobí takovým činem značnou škodu nebo zvlášť závažný následek". S odkazem na výše uvedená vysvětlení (zmíněnou absenci důkazů) lze rovněž učinit závěr, že PANU Mgr. J. Vackovi ve funkci starosty, nebylo spáchání tohoto trestného činu prokázáno. Naplnění všech povinných znaků skutkové podstaty nebylo prokázáno ani u jiných trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku (event. trestního zákona s účinností do ). V souvislosti s tímto doplňuji, že za jistých okolností mohlo být jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, ať již úmyslné podle 255 tr. zákona s účinností do nebo z vědomé nedbalosti podle 255a tr. zákona s účinností do , kvalifikováno např. jednání členů zastupitelstva hlasujících pro prodej podhodnocených akcií, za to, že porušili podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, neboť o ceně akcií rozhodovali bez dostatečných podkladů (řádného znaleckého posudku) a v neposlední řadě neprojevili ani snahu např. oslovením či hledáním jiných zájemců o koupi akcie zpeněžit co nejvýhodněji. Policejní orgán se touto možností zabýval, ale jenom okrajově, protože vzhledem k tomu, že již v době podání trestního oznámení byly oba zmíněné trestné činy promlčené (na oba se do vztahovala promlčecí doba pěti let), bylo by vedení trestního řízení neúčelné. Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěla k závěru, že nezbývá než věc podle 159a odst. 1 tr. řádu odložit, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě vyřídit věc jinak. Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek. kpt. Ing. Helena Madurová vrchní komisař

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

MATERIÁL PRO JEDNANÍ

MATERIÁL PRO JEDNANÍ MATERIÁL PRO JEDNANÍ v ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: 20. března 2017 Věc: Předkládá: Převod obchodního podílu města ve společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o. /

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

Č. j. KRPA-461-34/TČ-2011-000096-BU Praha 30. prosince 2011 Počet stran: 5 U S N E S E N Í

Č. j. KRPA-461-34/TČ-2011-000096-BU Praha 30. prosince 2011 Počet stran: 5 U S N E S E N Í P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 6. oddělení Kongresová č.2, 140 21 Praha 4 Č.

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČ 27258611, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78 zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 Nabídka prodeje nemovitostí v obci Beroun v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 1. Úvod Usnesením Krajského

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Web: www.eupraha10.cz Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h Tel: +420 601 301 097 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor Bankovní spojení:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE MALEČ A.S. Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015 Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015 (Praha, 28. prosince 2015) Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále Společnost nebo PLG ) zveřejňuje

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ÚVOD ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J C E N N Ý C H P A P Í R Ů A P O S T O U P E N Í P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Představenstvo společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice čp. 104, okres Pardubice, PSČ 53364, IČO: 252 82 778, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 44 INS 28294/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-7 dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO:

Více

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více