Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ"

Transkript

1 P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498, Příbram V, Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ (Vpisky byly provedeny tučnou kurzívou podle znalosti daného případu a dostupných dokumentů.) Podle ustanovení 159a odst. 1 trestního řádu odkládám trestní věc podezření ze zločinu podvodu podle 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, kterého se měli dopustit : 1)pan Mgr. Josef Vacek bývalý starosta města Příbram, který se zároveň měl samostatně dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) trestního zákona s účinností do , 2)pan Karel Kapr 3) pan Jaroslav Starka tím, že v úmyslu obohatit sebe nebo jiného na majetku Města Příbram, majoritního akcionáře Příbramské teplárenské a.s., IČ (dále PT a.s.), pan Mgr. Josef Vacek starosta města Příbram, a zároveň člen představenstva PT a.s., po předchozí společné dohodě s panem Kaprem, a Jaroslavem Starkou dne na řádném jednání Zastupitelstva města Příbrami přednesl návrh na odprodej (původně) akcií společnosti PT a.s. za cenu 5,-Kč za jednu akcii panu Kaprovi, fiktivnímu a zastupitelům neznámému zájemci, přičemž v uvedeném návrhu uvedl zkreslené, záměrně neúplné informace o úplné ztrátě jejich hodnoty, aby docílil schválení odprodeje akcií ( ks za celkovou cenu ,-Kč) panu Kaprovi, jehož úkolem bylo akcie obratem převést na pana Starku, příbramského podnikatele, který okamžitě zrealizoval jejich další předem domluvený prodej společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) za podstatně vyšší částku (20 mil. Kč), kterou pak použil pro svoji potřebu, čímž byla Městu Příbram způsobena škoda ve výši rozdílu obou kupních cen, tedy ,-Kč,neboť ve věci nejde o podezření ze zločinu z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění Dne bylo na Krajské státní zastupitelství v Praze podáno trestní oznámení několika současných i bývalých členů kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva města Příbrami pro podezření ze spáchání trestného jednání neznámých pachatelů. Oznamovatelé v něm poukazovali na prodej kusů kmenových akcií Příbramské teplárenské a.s., IČ , ve jmenovité hodnotě ,-Kč/ks za 5,-Kč/ks

2 2. strana panu Kaprovi, který byl schválen Zastupitelstvem města Příbrami, přičemž zastupitelům měl být prodej akcií prezentován jako prodej akcií, které ztratily konkursem hodnotu. Konkurs byl prohlášen K sepsání kupní smlouvy s panem Kaprem na prodej ks kmenových akcií za 5,-Kč/ks, tedy za částku ,-Kč, kterou měl uhradit do 10 dnů a dosud neuhradil, mělo dojít Dále se v trestním oznámení uvádí, že dle zprávy auditora byl v době vyhlášení konkursu na majetek Příbramské teplárenské a.s. hmotný a nehmotný majetek v celkové výši ,-Kč a závazky činily ,-Kč, přičemž rozdíl ve výši ,-Kč měl být účetní hodnotou kusů akcií, tj. cca 5.075,-Kč za jednu akcii. Prodejem akcií mělo Město Příbram získat nejméně ,-Kč. Tuto částku oznamovatelé označili jako účetní hodnotu škody, která byla Městu Příbram způsobena. V trestním oznámení je také zmíněno, že audit Města Příbram za rok 2004 konstatoval, že pan Kapr za akcie PT a.s. nezaplatil a dluh nebyl veden v pohledávkách města. Zastupitelům a členům kontrolního a finančního výboru byly ze strany vedení města podávány dezinformace. Ještě v roce 2005 bylo zastupitelům sdělováno, že akcie jsou v držení města. Zjištěné skutečnosti oznamovatele vedly k podezření, že akcie PT a.s. byly spolčením neznámých pachatelů získány podvodně a Město Příbram tím bylo poškozeno. Své oznámení doložili s podáním souvisejícími písemnostmi. Na základě výše zmíněného trestního oznámení byly dne vrchní komisařkou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odboru hospodářské kriminality, detašovaného pracoviště v Příbrami podle 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení a započato prověřování. V průběhu vedeného řízení byly zjištěny následující skutečnosti: Akciová společnost "Příbramská teplárenská a.s.", IČ , se sídlem na adrese Příbram VI, Obecnická 269, vznikla dne (původní název "Příbramská teplárenská akciová společnost" byl vymazán ke dni ). Předmětem jejího podnikání je mj. výroba a rozvod elektřiny, výroba a rozvod tepla, provozování drážní dopravy na železniční vlečce, přičemž uvedené činnosti byly v obchodním rejstříku zapsány Původně bylo tímto emitentem vydáno 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,-Kč, po navýšení základního kapitálu v r. 1994, byl jejich počet zvýšen na ks. V současné době je počet vydaných cenných papírů stejný, nadále mají formu "na jméno", druhem se jedná o akcie kmenové se jmenovitou hodnotou ,-Kč a nacházejí se v zaknihované podobě. Obdobně tomu bylo i ke dni (jde o datum vydání emise ). Ke dni Město Příbram, IČ , které do společnosti postupně vložilo majetek města v podobě rozestavěného centrálního zdroje tepla, lokálních kotelen a rozvodů tepla v hodnotě cca 1,2 miliardy Kč, vlastnilo ks akcií (99,9 %) PT a.s., společnost EMD (Electro Mechanical Development) Praha spol. s r.o., IČ , vlastnila 65 akcií. V představenstvu společnosti mělo Město Příbram v období od do své zástupce v pozici členů představenstva, kterými byli pan Mgr. Vacek, zastávající od roku 1991 do 2002 funkci starosty města Příbram, a pan ing. Ivan Fuksa zastávající v letech 1992 do roku 2002 funkci místostarosty, přičemž v jeho kompetenci byly odbory ekonomický a, investiční včetně řady dalších, atd. Od roku 2002 do 2006 pak pan ing. Ivan Fuksa vykonával funkci starosty.

3 3. strana Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze č.j. 97 K 53/98-60 ze dne byl na návrh věřitelů Mostecké uhelné společnosti, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) a ELIS PLZEŇ a.s., IČ na majetek dlužníka - Příbramskou teplárenskou akciovou společnost, IČ prohlášen konkurs. Správcem konkursní podstaty byl ustanoven pan JUDr. Tomáš Pelikán. Z odůvodnění předmětného usnesení mj. vyplývá, že dlužníkova aktiva měla k činit 1.762, ,60 Kč, z toho investiční majetek měl představovat hodnotu 1.905, ,-Kč, krátkodobé pohledávky částku 79, ,22 Kč a finanční majetek dlužníka měl být vykázán hodnotou mínus 291, ,53 Kč, vlastní jmění mělo k témuž datu činit 1.214, ,30 Kč a cizí zdroje 528, ,88 Kč. V usnesení je dále s odkazem na dlužníkem předložený návrh na uspořádání právních poměrů dlužníka a na opatření ohledně jeho podniku během ochranné lhůty konstatováno, že dlužník není momentálně schopen hradit své závazky ve výši 400 milionů Kč a je zatížen splácením úvěru ve výši cca 425 mil. Kč. Krajským obchodním soudem v Praze bylo osvědčeno, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. PT a.s. se tedy měla nacházet v úpadku z důvodu insolvence (ve smyslu ustanovení 1 odst. 2 ZKV). Na nepříznivou ekonomickou situaci ve společnosti měly dle vysvětlení podaného správcem konkursní podstaty před orgány činnými v trestním řízení vliv ne zcela výhodné smlouvy uzavřené vesměs bez možnosti výpovědi. Pan JUDr. Pelikán rovněž sdělil, že suma závazků společnosti v době prohlášení konkursu byla cca 820 mil. Kč a konkursní věřitelé tržní cenu podniku v r odhadovali cca na mil. Kč. Nikdo neočekával, že by jeho cena mohla přesáhnout hodnotu 450 mil. Kč, uspokojení věřitelů se odhadovalo v rozmezí 20 až 40 %. Stávající ekonomickou kondici podniku (ke dni ), na jehož ceně se měl v uplynulé době pozitivně projevit růst cen energetických komplexů, doložil informací o tom, že výšku závazků se podařilo snížit na 692 mil. Kč a k rozdělení mezi věřitele je připraveno dalších 50 mil. Kč a to, aniž by došlo k prodeji majetku konkursní podstaty. Věřitelé si své pohledávky nyní cení na 100 % jejich nominálních hodnot a s výjimkou uplynutí času neočekávají žádné ztráty. Zároveň však zdůraznil, že na začátku konkursu majitel akcií podíl na případném likvidačním zůstatku nemohl nijak očekávat. Konkurs do současné doby nebyl ukončen, důvodem mají být dosud nevyřešené soudní spory mezi PT a.s. a Městem Příbram týkající se sekundárních rozvodů tepla, které měly být valnou hromadou PT a.s. ještě před prohlášením konkursu dne neplatně vloženy do základního kapitálu PT a.s. a které byly zahrnuty do konkursní podstaty. Pokud se týče otázky související s okolnostmi samotného prodeje akcií PT a.s. panu Kaprovi, byla prověřováním jako doložitelná chronologicky první událost zjištěna existence písemné "Žádosti o odkoupení akcií" adresované panem Kaprem tehdejšímu starostovi města na Městský úřad Příbram (uvedeno je "MU Příbram"). Na základě této žádosti se mělo Město Příbram také oficiálně o zájmu pana Kapra o akcie PT a.s. dozvědět. Pan Kapr se v ní obrací na starostu se žádostí o odkoupení ks akcií a uvádí svoji představu o ceně za jednu akcii 5,-Kč. Předmětná žádost je bez data a to jak jejího vyhotovení, tak i jejího případného podání na MěÚ. Originál této žádost nebyl dle sdělení vedoucí odboru organizačního i vnitřních věcí při Městském úřadě v Příbrami dohledán. Na žádosti se nachází ručně psaný podpis žadatele pana Kapra, ten však již na první pohled

4 4. strana neodpovídá jeho skutečným (ověřeným) podpisům. Fakt, že se o jeho podpis nejedná, pan Kapr ve své výpovědi na policii osobně potvrdil. Současně však uvedl, že nicméně nepopírá, že o akcie zájem měl. Pro jednání městské rady dne byl ze strany Městského úřadu Příbram, ekonomického odboru vypracován "Návrh na odprodej akcií Příbramské teplárenské a.s." (bez uvedení data vyhotovení návrhu). V kolonce "předkládá" je uvedena paní Pivoňková, vedoucí ekonomického odboru, a v kolonce "projednáno" je uveden Ing. Ivan Fuksa, místostarosta města Příbram. Rada města Příbrami návrh na odprodej akcií PT a.s. panu Kaprovii, v souvislosti s kterým měl úvodní slovo přednést pan starosta Mgr. J. Vacek, na svém mimořádném zasedání dne projednala a usnesením č. 560/99 doporučila městskému zastupitelstvu ke schválení. Pro hlasovalo 6 členů z šesti přítomných. Dne se konalo 9. zasedání Městského zastupitelstva Příbram. Program pod bodem č. 31 zahrnoval i "Návrh na odprodej akcií PT a.s." Úvodní slovo na zasedání, při projednávání daného návrhu, měl přednést pan starosta J. Vacek. Výsledkem hlasování 14 hlasů pro, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdržely hlasování byl dle usnesení č. 235/99/MZ odprodej ks akcií PT a.s. Karlu Kaprovi za cenu 5,- Kč za akcii za podmínky odsouhlasení této transakce valnou hromadou PT a.s. schválen. Dne došlo mezi Městem Příbram, jako prodávajícím, a panem Kaprem, jako kupujícím, k uzavření "Smlouvy o koupi cenných papírů". Dle doložky z ověřovací knihy pan Kapr dne uznal před notářem v Praze podpis na této listině za vlastní. Tato skutečnost byla v průběhu prověřování ověřena. Předmětem výše citované kupní smlouvy se stal závazek prodávajícího převést na kupujícího akcie v zaknihované podobě č. 1 až formou provedení změny jejich evidence ve Středisku cenných papírů (dále SCP). Kupní cena dohodnutá smluvními stranami činila 5,-Kč za jednu akcii a dle smlouvy měla být kupujícím zaplacena do 10-ti dnů po provedení změny v evidenci akcií u SCP. Okolnosti vysvětlující, proč došlo ke změně počtu prodávaných akcií (z původních akcií na ), nejsou známy. Stanovení kupní ceny 5,-Kč za akcii, jak bylo zjištěno, nepředcházelo žádné odborné stanovisko, které by si pro tyto účely Město Příbram vyžádalo. Pan Mgr. Josef Vacek v této souvislosti v jím podaném vysvětlení uvedl, že se tehdy opíral o studii renomované poradenské společnosti EPIC Praha, s.r.o., kterou tato společnost zpracovala pro představenstvo Středočeské energetické a.s. (dále STE a.s.), s níž Město Příbram také jednalo o kapitálovém vstupu do PT a.s. a v níž zastával funkci předsedy dozorčí rady (pozn.: od do ). Uvedenou studií měly být akcie PT a.s. ohodnoceny v realistické variantě na mínus 191,-Kč. Studie měla potvrdit obavy vedení Města Příbram z toho, že společnost PT a.s. je výrazně předlužená a k její záchraně může pomoci pouze vstup ekonomicky silného investora. Z logiky věci a z předložených materiálů prý vyplynulo, že Město Příbram je v podstatě vlastníkem bezcenných akcií. Proto, když se vyskytla nabídka jejich odkupu za 5,-Kč za kus, bylo to pro město, které by uvedený výtěžek mohlo využít k zaplacení právního zástupce města při sporech se správcem konkursní podstaty, zajímavé řešení.

5 5. strana Rozšíření názoru o bezcennosti akcií PT a.s. v době projednávání jejich prodeje panu Kaprovii ve svém podání vysvětlení na policii zkonstatovali i někteří další tehdejší členové Rady města Příbrami. Pan Kapr byl pro ně tehdy neznámou osobou. Pan Mgr. Josef Vacek zároveň sdělil, že před prohlášením konkursu na majetek PT a.s. měla o kapitálový vstup do této společnosti zájem STE a.s., francouzská nadnárodní společnost VIVENDI a Mostecká uhelná společnost, a.s Všechny tři společnosti měly být ochotny jednat o přefinancování úvěru Československé obchodní. banky a.s. (dále ČSOB) a dalších věřitelů teplárny. Se společností COGETERM PRAHA a.s. (nyní JVCD, a.s.), údajnou dceřinou společností spol. VIVENDI, mělo dokonce jako s investorem dojít i k uzavření smluv. Tito zájemci však po prohlášení konkursu a po změnách právních a ekonomických podmínek pro tento typ vyjednávání, které nastaly, odstoupili. Pan Mgr. Vacek uvedl že, MUS, a.s. nikdy o akcie zkrachovalé PT a.s. zájem neprojevila. Jednání s MUS, a.s. probíhala prý zásadně ve věci získávání konkursní podstaty a vytvoření ekonomicky silného subjektu, ve kterém by Město Příbram mělo významný majetkový podíl. Na otázku, zda je mu známo, že držitelem akcií PT a.s. po jejich prodeji panu Kaprovi byl jistý čas i pan Starka, uvedl, že město panu Starkovi neprodalo žádnou akcii a o tom, že byl akcionářem, se dozvěděl z médií. Vypracovaní studie pro STE a.s. se závěry, s nimiž ji pro účely trestního řízení pan Mgr. J. Vacek předložil, potvrdila nástupnická společnost EPIC, a.s. Ve svém závěru EPIC nákup akciového podílu na PT a.s. společnosti STE a.s. nedoporučila. "Studie majetkové účasti v Teplárně Příbram", jejímiž závěry mělo být při projednávání prodeje akcií panu Kaprovi argumentováno, byla zpracována , ještě před prohlášením konkursu dne V souvislosti s výše uvedeným je na místě doplnit, že dle notářského zápisu č.j. NZ 172/98 a N 182/98 sepsaného notářkou JUDr. Marií Roubíkovou dne se dne v sídle Městského úřadu v Příbrami konala náhradní valná hromada společnosti PT а.s., na které byl odsouhlasen návrh Města Příbram zastoupeného starostou Josefem Vackem, schválit převod akcií v jeho vlastnictví v počtu kmenových akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ,-Kč, v zaknihované podobě za dohodnutou kupní cenu ,-Kč spolu s podmínkou navýšení základního jmění společnosti. Převod akcií se měl realizovat do vlastnictví obchodní společnosti Cogeterm Praha a.s. Pokud se týče jednání valných hromad PT a.s., nebylo zjištěno, že by se v období od б do nějaká další konala. Na žádost akcionáře MUS a.s. byla svolána mimořádná valná hromada na den Došlo na ní k odhlasování změny stanov a k odvolání z představenstva PT a.s. zástupců města Příbram Ing. Ivana Fuksy a Mgr. Josefa Vacka. Dne byla mezi Mosteckou uhelnou společností, a.s., zastoupenou Ing. Antonínem Koláčkem, předsedou představenstva, spolu s Lubošem Měkotou, členem představenstva a Městem Příbram, zastoupeným starostou Mgr. Josefem Vackem, uzavřena "Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti THERMO Příbram a.s." s předmětem podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v obchodě a ve službách. Základní jmění společnosti při založení činilo ,- Kč a mělo být tvořeno peněžitými vklady zakladatelů. Zakladatel MUS, a.s. upsala 8 kusů akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč) a zakladatel Město Příbram 2 kusy akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč). Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku

6 6. strana Z vysvětlení podaného panem Ing. Ivanem Fuksou vyplynulo, že tato společnost byla založena na opětovné získání PT a.s. v konkursu s tím, že dle myšlenky tohoto projektu by Město Příbram, až by se MUS, a.s. stala vlastníkem majetku teplárny (pozn.: tento majetek měl pak být údajně do společnosti THERMO vložen), mohlo získat nějaký procentuální podíl vlastnictví. Podle Ing. Ivana Fuksy byl ze strany MUS, a.s. městu v této společnosti nabídnut bezúplatně podíl 20 %. V této souvislosti je na místě připomenout, že v době, kdy se Thermo Příbram a.s. zakládala, měla MUS, a.s. na dodávku uhlí do PT a.s. monopol a byla také jedním z největších věřitelů PT a.s. MUS, a.s., zastupovaná na jednáních věřitelského výboru úpadce PT a.s. panem Ing. Vasilem Bobelou, projevila zájem zúčastnit se výběrového řízení o majetek PT a.s. Svědčí o tom např. zápis zjednání věřitelského výboru PT a.s. ze dne Věřitelský výbor tehdy hlasoval o formě prodeje PT a.s. jako podniku dle 27 a) ZKV. O způsobu zpeněžení majetku konkursní podstaty úpadce a to výhradně formou veřejné dražby bylo rozhodnuto na zasedání věřitelského výboru úpadce dne (pozn.: MUS, a.s. se jako majoritní akcionář PT a.s. již těchto jednání neúčastnila). K realizaci záměru s THERMO Příbram a.s. zatím nedošlo, společnost prakticky nevykonává žádnou činnost. Pan Ing. Vasil Bobela podal k dané otázce vysvětlení vtom smyslu, že společnost THERMO Příbram a.s. byla s Městem Příbram založena výlučně za účelem nákupu aktiv z konkursního řízení vedeného na majetek PT a.s. Dále uvedl, že MUS, a.s. předpokládala provoz teplárny, což byl její prvořadý zájem. Odkoupení akcií měla být jedna z alternativ, jak společnost získat. Vedení MUS, a.s. tehdy uvažovalo o využití postupu formou tzv. nuceného vyrovnání, jehož podmínkou bylo stát se majoritním akcionářem společnosti a najít řešení na vyrovnání závazků. Nuceného vyrovnání nakonec nebylo využito, MUS, a.s. se s ostáními věřiteli nedohodla ohledně cen jejich pohledávek. Ohledně odkoupení akcií PT a.s. pan Ing. Vasil Bobela sdělil, že MUS, a.s. se současně s několika dalšími zájemci ucházela o koupi předmětných akcií od Města Příbram. Nabídka MUS, a.s. však nebyla Městem Příbram vybrána. V době po zahájení konkurzního řízení na majetek společnosti PT a.s. předložil společnosti MUS, a.s. nabídku na odkoupení akcií společnosti PT a.s. Jaroslav Starka V rámci vedeného prověřování bylo osloveno též Středisko cenných papírů v Praze (dále SCP) s požadavkem sdělit informace o akciích PT a.s., o změnách, k nimž v souvislosti s nimi v evidenci SCP došlo, a s požadavkem předložit související doklady/písemnosti. Z materiálů předložených Střediskem cenných papírů Praha byly zjištěny následující skutečnosti. Dne byl zmocněncem Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele Města Příbram na nabyvatele pana Kapra v počtu kusů. Spolu s tímto příkazem byla mj. též předložena plná moc ze dne k zastupování Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským,, plná moc ze dne k zastupování Karla Kapra rovněž Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským a souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana Karla Kapra podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem ing. Karlem Hrubým a panem Mgr. Josefem Vackem, členem

7 7. strana představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl Střediskem cenných papírů zpracován dne Toto datum sdělila vedoucí přepážky SCP ve svém písemném upozornění ze dne adresovaném Městu Příbram. Dne byl zmocněncem pana Karla Kapra, paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana Karla Kapra na nabyvatele pana j. Starku, v počtu kusů. Dle nijak dále nepodloženého údaje uvedeného v jedné z kolonek daného příkazu měla cena jedné akcie činit 5,-Kč. Kromě plné moci k zastupování při provedení úplatného převodu akcií ze dne udělené panem Kaprem paní Mgr. Janě Langerové a/nebo panu Martinu Daňkovskému byla předložena plná moc, kterou pro účely zastupování paní Janou Langerovou a/nebo panem M. Daňkovským před SCP při provedení úplatného převodu ks kmenových akcií z účtu pana Kapra na účet svůj dne podepsal pan J. Starka.. Spolu s plnými mocemi byl zároveň předložen i souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana J.. Starku podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem Ing. Karlem Hrubým a panem Mgr.Josefem Vackem, členem představenstva, dne , tedy ve stejný den jako byl stejnými osobami podepsán i souhlas emitenta k převodu akcií na Karla Kapra. Příkaz k registraci změny majitele akcií na Jaroslava Starku byl SCP zpracován dne Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky, paní Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k pozastavení práva nakládat (dále PPN) na příkaz majitele cenných papírů až do se ks kmenových akcií v zaknihované podobě s tím, že jediným subjektem oprávněným zrušit PPN před uplynutím výše uvedeného termínu bude Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ K tomuto úkonu zmocnil pan J. Starka také paní Langerovou a/nebo pana Martina Daňkovského dne Dne byl paní Janou Langerovou Středisku cenných papírů předložen příkaz k provedení odblokace PPN ks cenných papírů a zároveň příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. v počtu ks. Plnou moc paní. Janě Langerové k zastupování před SCP při provedení úplatného převodu akcií pan J. Starka podepsal Paní Janu Langerovou k zastupování Mostecké uhelné společnosti, a.s. před SCP při odblokaci a provedení úplatného převodu ks kmenových akcií dne zplnomocnili pánové Ing. Antonín Koláček, předseda představenstva, a Luboš Měkota, člen představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl SCP zpracován Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k provedení záznamu v evidenci SCP a to úplatného převodu ks akcií z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. Tento příkaz byl SCP zpracován MUS, a.s. se tak stala majitelkou akcií PT a.s. V průběhu prověřování bylo dále zjištěno, že dne byla mezi panem J.Starkou jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem Ing. Koláčkem, předsedou představenstva, a panem V. Bobelou, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů a smlouva o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů". Předmětem smlouvy o koupi cenných papírů (část A) byl prodej ks akcií společnosti PT a.s. za kupní cenu převáděných akcií ,-Kč.

8 8. strana Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů (část B) byl závazek prodávajícího, že s kupujícím na jeho výzvu uskutečněnou ve lhůtě do tří let od nabytí účinnosti těchto smluv uzavře ohledně akcií (PT a.s.), které nebyly převedeny dle smlouvy o koupi akcií (část A), smlouvu o koupi cenných papírů, přičemž kupní cena měla dle dohody stran činit ,-Kč. Dne (pozn.: datum je opravený na ) byla mezi panem J. Starkou, jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem L. Měkotou, předsedou představenstva, a panem J. Rančákem, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů", jejímž předmětem byl závazek prodávajícího k úplatnému převodu na kupujícího ks akcií PT a.s. za kupní cenu ,-Kč. Kupní cena ze strany kupující společnosti byla na účet pana Starky v dohodnuté výši uhrazena několika platbami realizovanými dne : ve výši 10 mil. Kč, a Z výpisů z účtu vyplynulo, že na účet plátcem Mosteckou uhelnou společností zaslané částky byly nejdéle do 12-ti dnů v objemu cca % z těchto sum v hotovosti vyplaceny majiteli účtu (s výjimkou výplaty v hotovosti 2 mil. Kč uskutečněné dne majitelem účtu zplnomocněné osobě). Pan Kapr v rámci své výpovědi ve věci nákupu a prodeje akcií PT a.s. jeho osobou uvedl, že informace o možnosti a příležitosti odkoupení akcií se k němu dostaly u příležitosti, když v letech dojížděl do Příbrami kvůli fotbalu, kde se na ligových utkáních tamního mužstva setkával s lidmi jako byl např. pan starosta a jiní představitelé města. Předmětné akcie nakupoval se záměrem na tomto obchodu vydělat nějaké peníze, určitě je nechtěl dlouhodobě vlastnit. Zaujala jej též nákupní cena, která byla v jeho možnostech. Domnívá se, že k ceně dospěl po dohodě s advokátem. Kupní cena měla být zaplacena z jeho osobních prostředků. O nezaplacení částky se dozvěděl až po několika letech. Připustil, že mohl dát příkaz k úhradě nějakému účetnímu, aby to zaplatil přes internet nebo mohl vystavit příkaz k úhradě, který účetní do banky nedoručil. I když měl v době odkupu akcií PT a.s. závazek z běžného obchodního styku, na úhradu za akcie PT a.s. měl prostředky z jiných zdrojů. Domnívá se, že akcie PT a.s. nechal na pana Starku převést za stejnou cenu, za jakou je koupil. Akcie se rozhodl prodat, když se dozvěděl, že ekonomická situace v PT a.s. je tak špatná, že by to pro něj mohly být vyhozené peníze. Z výpisu z katastru nemovitostí vlastníka pana K. Kapra pořízeného bylo zjištěno, že bylo pro KERAMIKA HORNÍ BRÍZA a.s. zřízeno zástavní právo ve výši ,-Kč. Bližší okolnosti k této věci nebyly šetřeny neboť, i kdyby v případě nezaplacení kupní ceny za akcie PT a.s. panem Kaprem bylo v souvislosti s jeho osobou uvažováno o podezření z podvodného jednání (pozn.: v případě kvalifikace dle 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona s účinností do , s možností odnětí svobody na dvě léta až osm let), jednalo by se o věc, která dle 67 odst. 1 písm. c) tr. zákona s účinností do byla po pěti letech promlčena (tedy již v roce 2004). Tržní cena akcií nebyla v průběhu vedeného prověřování zjišťována (pozn.: pro určení výše škody se vychází z ceny tržní nikoli účetní, 137 tr. zákoníku), i když o přibrání znalce za účelem posouzení tržní ceny akcií PT a.s. prodávaných panu Kaprovi bylo uvažováno. Z ekonomických důvodů však bylo později rozhodnuto znalce přibrat až v případě, kdy bude zřejmé, že prověřování jednoznačně směřuje k zahájení trestního stíhání. Nakolik k tomuto okamžiku nedošlo (a to nikoli z důvodu absence informace o tržní ceně akcií), bylo od tohoto záměru upuštěno.

9 9. strana I bez znaleckého posudku je však možné zkonstatovat, že je nepravděpodobné, aby cena akcií v průběhu cca dvou měsíců (pozn.: od jejich nákupu panem K. Kaprem a jejich prodejem MUS, a.s.), aniž by ve vývoji společnosti PT a.s. došlo k nějakým významným změnám s dopadem na její ekonomický růst, což v daném případě nepřicházelo v úvahu, vzrostla cca 34x. Nakolik nejsou známy důvody, okolnosti, za kterých MUS, a.s. ke kupní ceně (20 mil. Kč) dospěla, nelze, aniž by se jednalo o spekulace, ani orientačně dovozovat, zda se tato suma skutečné tržní ceně akcií blížila nebo ne a zda vůbec bylo reálné za tuto částku akcie prodat v případě, že by prodávajícím bylo přímo Město Příbram. Trestného činu podvodu se podle 209 trestního zákoníku dopustí ten, "kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu" (minimálně nikoli nepatrnou). Bez ohledu na veškeré výše popsané výsledky prověřování se však takové důkazy, které by odůvodňovaly závěr, že byl spáchán uvažovaný trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, zjistit nepodařilo. Zjištěný skutkový stav je, a to především z hlediska prokázání úmyslu dopustit se trestného jednání konkrétním osobám, pro účely zahájení trestního stíhání nepostačující. V případě pana Mgr. J. Vacka nebyla v této souvislosti prokázána např. jedna z důležitých okolností a to, že již v době, kdy se o prodeji akcií ve městě rozhodovalo, a kdy svými informacemi o ztrátě hodnoty akcií pravděpodobně rozhodování zástupců města ovlivnil, o tom, že se akcie mají v krátké době stát předmětem koupě MUS a.s. a to za cenu podstatně vyšší (20 mil. Kč), věděl. Tedy, že by věděl, že na úkor Města Příbram by měli takovým významným způsobem (nikoli v důsledku možného běžného obchodování s akciemi) být obohaceni ti, kteří se před MUS a.s., stáli jejich přechodnými majiteli. Nic na tom zásadně nemění ani skutečnost, že pan Mgr. J.Vacek minimálně již dne věděl, že akcie PT a.s. prodané dne panu Kaprovi, budou obratem převedeny na pana J. Starku. Dokonce, i kdyby od počátku věděl, že má o akcie zájem pan J. Starka, neznamená to, že mu musela být známa částka, za kterou měly být akcie dále prodány MUS, a.s. Prověřováním nebylo prokázáno ani to, že by pan Mgr. Josef Vacek sám na celé transakci finančně nebo jinak profitoval. Nepodařilo se zajistit důkazy, které by tomuto nasvědčovaly. Na druhou stranu nebyly zajištěny ani takové, které by tuto eventualitu vylučovaly. Do jaké míry pan Mgr. J. Vacek při jednáních o prodeji akcií na zasedáních rady a zastupitelstva města s informacemi o ztrátě hodnoty akcií, což samo o sobě byla skutečnost všeobecně známá, účelově manipuloval a do jaké míry byl o nich sám přesvědčen, rovněž nelze jednoznačně posoudit a prokázat. Pan Mgr. J. Vacek se odvolává na závěry posudku společnosti EPIC, kterými se tehdy údajně řídil. Za těchto okolností nelze považovat úmysl pana Mgr. J. Vacka uvést zastupitele rozhodující o prodeji akcií v omyl za prokázaný. V průběhu trestního řízení nebylo prokázáno ani to, že na podvodném vylákání akcií od Města Příbram měli být pan Mgr. J. Vacek, pan K.Kapr a pan J. Starka předem, tedy minimálně v okamžiku, kdy se o prodeji akcií rozhodovalo na zastupitelstvu, domluveni. Zjištěný skutkový stav navíc nenasvědčuje ani tomu, že by pan Starka nebo pan Kapr sami o sobě, bez účasti Pana Mgr. J. Vacka, vůči Městu Příbram vyvíjeli nějakou aktivitu, činnost, směřující k tomu uvést zastupitelstvo města v omyl tak, aby pro prodej podhodnocených akcií hlasovalo. Jinou věcí je úvaha, zda se pan Kapr nechtěl vůči Městu Příbram dopustit podvodu

10 10. strana spočívajícím v příslibu zaplacení kupní ceny v souvislosti s uzavřením smlouvy ze dne ačkoli věděl, že ji platit nebude, o čemž je již zmínka výše. Úmysl uvést zastupitele Města Příbram, kteří o prodeji akcií PT a.s. rozhodovali, v omyl s cílem získat tyto akcie za podhodnocenou cenu, tedy nebyl, jak je patrno, nikomu prokázán. Pouhé domněnky, byť možná logicky dovozované ze zjištěných souvislostí, aniž by byly důkazně podložené, nemohou být při rozhodování v trestním řízení brány v úvahu. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo prokázat úmysl jako jeden z povinných znaků, nebyla v rámci trestního řízení již dále posuzována ani otázka, zda cena akcií ve výši 5,- Kč za jednu akcii podhodnocená vůbec byla či nikoli. Trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) tr. zákona s účinností do se dopustí "veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu" přičemž "způsobí takovým činem značnou škodu nebo zvlášť závažný následek". S odkazem na výše uvedená vysvětlení (zmíněnou absenci důkazů) lze rovněž učinit závěr, že PANU Mgr. J. Vackovi ve funkci starosty, nebylo spáchání tohoto trestného činu prokázáno. Naplnění všech povinných znaků skutkové podstaty nebylo prokázáno ani u jiných trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku (event. trestního zákona s účinností do ). V souvislosti s tímto doplňuji, že za jistých okolností mohlo být jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, ať již úmyslné podle 255 tr. zákona s účinností do nebo z vědomé nedbalosti podle 255a tr. zákona s účinností do , kvalifikováno např. jednání členů zastupitelstva hlasujících pro prodej podhodnocených akcií, za to, že porušili podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, neboť o ceně akcií rozhodovali bez dostatečných podkladů (řádného znaleckého posudku) a v neposlední řadě neprojevili ani snahu např. oslovením či hledáním jiných zájemců o koupi akcie zpeněžit co nejvýhodněji. Policejní orgán se touto možností zabýval, ale jenom okrajově, protože vzhledem k tomu, že již v době podání trestního oznámení byly oba zmíněné trestné činy promlčené (na oba se do vztahovala promlčecí doba pěti let), bylo by vedení trestního řízení neúčelné. Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěla k závěru, že nezbývá než věc podle 159a odst. 1 tr. řádu odložit, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě vyřídit věc jinak. Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek. kpt. Ing. Helena Madurová vrchní komisař

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více