Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ"

Transkript

1 P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498, Příbram V, Č.j. KRPS /TČ Příbram Počet listů: 11 USNESENÍ (Vpisky byly provedeny tučnou kurzívou podle znalosti daného případu a dostupných dokumentů.) Podle ustanovení 159a odst. 1 trestního řádu odkládám trestní věc podezření ze zločinu podvodu podle 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle 23 trestního zákoníku, kterého se měli dopustit : 1)pan Mgr. Josef Vacek bývalý starosta města Příbram, který se zároveň měl samostatně dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) trestního zákona s účinností do , 2)pan Karel Kapr 3) pan Jaroslav Starka tím, že v úmyslu obohatit sebe nebo jiného na majetku Města Příbram, majoritního akcionáře Příbramské teplárenské a.s., IČ (dále PT a.s.), pan Mgr. Josef Vacek starosta města Příbram, a zároveň člen představenstva PT a.s., po předchozí společné dohodě s panem Kaprem, a Jaroslavem Starkou dne na řádném jednání Zastupitelstva města Příbrami přednesl návrh na odprodej (původně) akcií společnosti PT a.s. za cenu 5,-Kč za jednu akcii panu Kaprovi, fiktivnímu a zastupitelům neznámému zájemci, přičemž v uvedeném návrhu uvedl zkreslené, záměrně neúplné informace o úplné ztrátě jejich hodnoty, aby docílil schválení odprodeje akcií ( ks za celkovou cenu ,-Kč) panu Kaprovi, jehož úkolem bylo akcie obratem převést na pana Starku, příbramského podnikatele, který okamžitě zrealizoval jejich další předem domluvený prodej společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) za podstatně vyšší částku (20 mil. Kč), kterou pak použil pro svoji potřebu, čímž byla Městu Příbram způsobena škoda ve výši rozdílu obou kupních cen, tedy ,-Kč,neboť ve věci nejde o podezření ze zločinu z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění Dne bylo na Krajské státní zastupitelství v Praze podáno trestní oznámení několika současných i bývalých členů kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva města Příbrami pro podezření ze spáchání trestného jednání neznámých pachatelů. Oznamovatelé v něm poukazovali na prodej kusů kmenových akcií Příbramské teplárenské a.s., IČ , ve jmenovité hodnotě ,-Kč/ks za 5,-Kč/ks

2 2. strana panu Kaprovi, který byl schválen Zastupitelstvem města Příbrami, přičemž zastupitelům měl být prodej akcií prezentován jako prodej akcií, které ztratily konkursem hodnotu. Konkurs byl prohlášen K sepsání kupní smlouvy s panem Kaprem na prodej ks kmenových akcií za 5,-Kč/ks, tedy za částku ,-Kč, kterou měl uhradit do 10 dnů a dosud neuhradil, mělo dojít Dále se v trestním oznámení uvádí, že dle zprávy auditora byl v době vyhlášení konkursu na majetek Příbramské teplárenské a.s. hmotný a nehmotný majetek v celkové výši ,-Kč a závazky činily ,-Kč, přičemž rozdíl ve výši ,-Kč měl být účetní hodnotou kusů akcií, tj. cca 5.075,-Kč za jednu akcii. Prodejem akcií mělo Město Příbram získat nejméně ,-Kč. Tuto částku oznamovatelé označili jako účetní hodnotu škody, která byla Městu Příbram způsobena. V trestním oznámení je také zmíněno, že audit Města Příbram za rok 2004 konstatoval, že pan Kapr za akcie PT a.s. nezaplatil a dluh nebyl veden v pohledávkách města. Zastupitelům a členům kontrolního a finančního výboru byly ze strany vedení města podávány dezinformace. Ještě v roce 2005 bylo zastupitelům sdělováno, že akcie jsou v držení města. Zjištěné skutečnosti oznamovatele vedly k podezření, že akcie PT a.s. byly spolčením neznámých pachatelů získány podvodně a Město Příbram tím bylo poškozeno. Své oznámení doložili s podáním souvisejícími písemnostmi. Na základě výše zmíněného trestního oznámení byly dne vrchní komisařkou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odboru hospodářské kriminality, detašovaného pracoviště v Příbrami podle 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení a započato prověřování. V průběhu vedeného řízení byly zjištěny následující skutečnosti: Akciová společnost "Příbramská teplárenská a.s.", IČ , se sídlem na adrese Příbram VI, Obecnická 269, vznikla dne (původní název "Příbramská teplárenská akciová společnost" byl vymazán ke dni ). Předmětem jejího podnikání je mj. výroba a rozvod elektřiny, výroba a rozvod tepla, provozování drážní dopravy na železniční vlečce, přičemž uvedené činnosti byly v obchodním rejstříku zapsány Původně bylo tímto emitentem vydáno 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,-Kč, po navýšení základního kapitálu v r. 1994, byl jejich počet zvýšen na ks. V současné době je počet vydaných cenných papírů stejný, nadále mají formu "na jméno", druhem se jedná o akcie kmenové se jmenovitou hodnotou ,-Kč a nacházejí se v zaknihované podobě. Obdobně tomu bylo i ke dni (jde o datum vydání emise ). Ke dni Město Příbram, IČ , které do společnosti postupně vložilo majetek města v podobě rozestavěného centrálního zdroje tepla, lokálních kotelen a rozvodů tepla v hodnotě cca 1,2 miliardy Kč, vlastnilo ks akcií (99,9 %) PT a.s., společnost EMD (Electro Mechanical Development) Praha spol. s r.o., IČ , vlastnila 65 akcií. V představenstvu společnosti mělo Město Příbram v období od do své zástupce v pozici členů představenstva, kterými byli pan Mgr. Vacek, zastávající od roku 1991 do 2002 funkci starosty města Příbram, a pan ing. Ivan Fuksa zastávající v letech 1992 do roku 2002 funkci místostarosty, přičemž v jeho kompetenci byly odbory ekonomický a, investiční včetně řady dalších, atd. Od roku 2002 do 2006 pak pan ing. Ivan Fuksa vykonával funkci starosty.

3 3. strana Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze č.j. 97 K 53/98-60 ze dne byl na návrh věřitelů Mostecké uhelné společnosti, a.s., IČ (dále MUS, a.s.) a ELIS PLZEŇ a.s., IČ na majetek dlužníka - Příbramskou teplárenskou akciovou společnost, IČ prohlášen konkurs. Správcem konkursní podstaty byl ustanoven pan JUDr. Tomáš Pelikán. Z odůvodnění předmětného usnesení mj. vyplývá, že dlužníkova aktiva měla k činit 1.762, ,60 Kč, z toho investiční majetek měl představovat hodnotu 1.905, ,-Kč, krátkodobé pohledávky částku 79, ,22 Kč a finanční majetek dlužníka měl být vykázán hodnotou mínus 291, ,53 Kč, vlastní jmění mělo k témuž datu činit 1.214, ,30 Kč a cizí zdroje 528, ,88 Kč. V usnesení je dále s odkazem na dlužníkem předložený návrh na uspořádání právních poměrů dlužníka a na opatření ohledně jeho podniku během ochranné lhůty konstatováno, že dlužník není momentálně schopen hradit své závazky ve výši 400 milionů Kč a je zatížen splácením úvěru ve výši cca 425 mil. Kč. Krajským obchodním soudem v Praze bylo osvědčeno, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. PT a.s. se tedy měla nacházet v úpadku z důvodu insolvence (ve smyslu ustanovení 1 odst. 2 ZKV). Na nepříznivou ekonomickou situaci ve společnosti měly dle vysvětlení podaného správcem konkursní podstaty před orgány činnými v trestním řízení vliv ne zcela výhodné smlouvy uzavřené vesměs bez možnosti výpovědi. Pan JUDr. Pelikán rovněž sdělil, že suma závazků společnosti v době prohlášení konkursu byla cca 820 mil. Kč a konkursní věřitelé tržní cenu podniku v r odhadovali cca na mil. Kč. Nikdo neočekával, že by jeho cena mohla přesáhnout hodnotu 450 mil. Kč, uspokojení věřitelů se odhadovalo v rozmezí 20 až 40 %. Stávající ekonomickou kondici podniku (ke dni ), na jehož ceně se měl v uplynulé době pozitivně projevit růst cen energetických komplexů, doložil informací o tom, že výšku závazků se podařilo snížit na 692 mil. Kč a k rozdělení mezi věřitele je připraveno dalších 50 mil. Kč a to, aniž by došlo k prodeji majetku konkursní podstaty. Věřitelé si své pohledávky nyní cení na 100 % jejich nominálních hodnot a s výjimkou uplynutí času neočekávají žádné ztráty. Zároveň však zdůraznil, že na začátku konkursu majitel akcií podíl na případném likvidačním zůstatku nemohl nijak očekávat. Konkurs do současné doby nebyl ukončen, důvodem mají být dosud nevyřešené soudní spory mezi PT a.s. a Městem Příbram týkající se sekundárních rozvodů tepla, které měly být valnou hromadou PT a.s. ještě před prohlášením konkursu dne neplatně vloženy do základního kapitálu PT a.s. a které byly zahrnuty do konkursní podstaty. Pokud se týče otázky související s okolnostmi samotného prodeje akcií PT a.s. panu Kaprovi, byla prověřováním jako doložitelná chronologicky první událost zjištěna existence písemné "Žádosti o odkoupení akcií" adresované panem Kaprem tehdejšímu starostovi města na Městský úřad Příbram (uvedeno je "MU Příbram"). Na základě této žádosti se mělo Město Příbram také oficiálně o zájmu pana Kapra o akcie PT a.s. dozvědět. Pan Kapr se v ní obrací na starostu se žádostí o odkoupení ks akcií a uvádí svoji představu o ceně za jednu akcii 5,-Kč. Předmětná žádost je bez data a to jak jejího vyhotovení, tak i jejího případného podání na MěÚ. Originál této žádost nebyl dle sdělení vedoucí odboru organizačního i vnitřních věcí při Městském úřadě v Příbrami dohledán. Na žádosti se nachází ručně psaný podpis žadatele pana Kapra, ten však již na první pohled

4 4. strana neodpovídá jeho skutečným (ověřeným) podpisům. Fakt, že se o jeho podpis nejedná, pan Kapr ve své výpovědi na policii osobně potvrdil. Současně však uvedl, že nicméně nepopírá, že o akcie zájem měl. Pro jednání městské rady dne byl ze strany Městského úřadu Příbram, ekonomického odboru vypracován "Návrh na odprodej akcií Příbramské teplárenské a.s." (bez uvedení data vyhotovení návrhu). V kolonce "předkládá" je uvedena paní Pivoňková, vedoucí ekonomického odboru, a v kolonce "projednáno" je uveden Ing. Ivan Fuksa, místostarosta města Příbram. Rada města Příbrami návrh na odprodej akcií PT a.s. panu Kaprovii, v souvislosti s kterým měl úvodní slovo přednést pan starosta Mgr. J. Vacek, na svém mimořádném zasedání dne projednala a usnesením č. 560/99 doporučila městskému zastupitelstvu ke schválení. Pro hlasovalo 6 členů z šesti přítomných. Dne se konalo 9. zasedání Městského zastupitelstva Příbram. Program pod bodem č. 31 zahrnoval i "Návrh na odprodej akcií PT a.s." Úvodní slovo na zasedání, při projednávání daného návrhu, měl přednést pan starosta J. Vacek. Výsledkem hlasování 14 hlasů pro, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdržely hlasování byl dle usnesení č. 235/99/MZ odprodej ks akcií PT a.s. Karlu Kaprovi za cenu 5,- Kč za akcii za podmínky odsouhlasení této transakce valnou hromadou PT a.s. schválen. Dne došlo mezi Městem Příbram, jako prodávajícím, a panem Kaprem, jako kupujícím, k uzavření "Smlouvy o koupi cenných papírů". Dle doložky z ověřovací knihy pan Kapr dne uznal před notářem v Praze podpis na této listině za vlastní. Tato skutečnost byla v průběhu prověřování ověřena. Předmětem výše citované kupní smlouvy se stal závazek prodávajícího převést na kupujícího akcie v zaknihované podobě č. 1 až formou provedení změny jejich evidence ve Středisku cenných papírů (dále SCP). Kupní cena dohodnutá smluvními stranami činila 5,-Kč za jednu akcii a dle smlouvy měla být kupujícím zaplacena do 10-ti dnů po provedení změny v evidenci akcií u SCP. Okolnosti vysvětlující, proč došlo ke změně počtu prodávaných akcií (z původních akcií na ), nejsou známy. Stanovení kupní ceny 5,-Kč za akcii, jak bylo zjištěno, nepředcházelo žádné odborné stanovisko, které by si pro tyto účely Město Příbram vyžádalo. Pan Mgr. Josef Vacek v této souvislosti v jím podaném vysvětlení uvedl, že se tehdy opíral o studii renomované poradenské společnosti EPIC Praha, s.r.o., kterou tato společnost zpracovala pro představenstvo Středočeské energetické a.s. (dále STE a.s.), s níž Město Příbram také jednalo o kapitálovém vstupu do PT a.s. a v níž zastával funkci předsedy dozorčí rady (pozn.: od do ). Uvedenou studií měly být akcie PT a.s. ohodnoceny v realistické variantě na mínus 191,-Kč. Studie měla potvrdit obavy vedení Města Příbram z toho, že společnost PT a.s. je výrazně předlužená a k její záchraně může pomoci pouze vstup ekonomicky silného investora. Z logiky věci a z předložených materiálů prý vyplynulo, že Město Příbram je v podstatě vlastníkem bezcenných akcií. Proto, když se vyskytla nabídka jejich odkupu za 5,-Kč za kus, bylo to pro město, které by uvedený výtěžek mohlo využít k zaplacení právního zástupce města při sporech se správcem konkursní podstaty, zajímavé řešení.

5 5. strana Rozšíření názoru o bezcennosti akcií PT a.s. v době projednávání jejich prodeje panu Kaprovii ve svém podání vysvětlení na policii zkonstatovali i někteří další tehdejší členové Rady města Příbrami. Pan Kapr byl pro ně tehdy neznámou osobou. Pan Mgr. Josef Vacek zároveň sdělil, že před prohlášením konkursu na majetek PT a.s. měla o kapitálový vstup do této společnosti zájem STE a.s., francouzská nadnárodní společnost VIVENDI a Mostecká uhelná společnost, a.s Všechny tři společnosti měly být ochotny jednat o přefinancování úvěru Československé obchodní. banky a.s. (dále ČSOB) a dalších věřitelů teplárny. Se společností COGETERM PRAHA a.s. (nyní JVCD, a.s.), údajnou dceřinou společností spol. VIVENDI, mělo dokonce jako s investorem dojít i k uzavření smluv. Tito zájemci však po prohlášení konkursu a po změnách právních a ekonomických podmínek pro tento typ vyjednávání, které nastaly, odstoupili. Pan Mgr. Vacek uvedl že, MUS, a.s. nikdy o akcie zkrachovalé PT a.s. zájem neprojevila. Jednání s MUS, a.s. probíhala prý zásadně ve věci získávání konkursní podstaty a vytvoření ekonomicky silného subjektu, ve kterém by Město Příbram mělo významný majetkový podíl. Na otázku, zda je mu známo, že držitelem akcií PT a.s. po jejich prodeji panu Kaprovi byl jistý čas i pan Starka, uvedl, že město panu Starkovi neprodalo žádnou akcii a o tom, že byl akcionářem, se dozvěděl z médií. Vypracovaní studie pro STE a.s. se závěry, s nimiž ji pro účely trestního řízení pan Mgr. J. Vacek předložil, potvrdila nástupnická společnost EPIC, a.s. Ve svém závěru EPIC nákup akciového podílu na PT a.s. společnosti STE a.s. nedoporučila. "Studie majetkové účasti v Teplárně Příbram", jejímiž závěry mělo být při projednávání prodeje akcií panu Kaprovi argumentováno, byla zpracována , ještě před prohlášením konkursu dne V souvislosti s výše uvedeným je na místě doplnit, že dle notářského zápisu č.j. NZ 172/98 a N 182/98 sepsaného notářkou JUDr. Marií Roubíkovou dne se dne v sídle Městského úřadu v Příbrami konala náhradní valná hromada společnosti PT а.s., na které byl odsouhlasen návrh Města Příbram zastoupeného starostou Josefem Vackem, schválit převod akcií v jeho vlastnictví v počtu kmenových akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě ,-Kč, v zaknihované podobě za dohodnutou kupní cenu ,-Kč spolu s podmínkou navýšení základního jmění společnosti. Převod akcií se měl realizovat do vlastnictví obchodní společnosti Cogeterm Praha a.s. Pokud se týče jednání valných hromad PT a.s., nebylo zjištěno, že by se v období od б do nějaká další konala. Na žádost akcionáře MUS a.s. byla svolána mimořádná valná hromada na den Došlo na ní k odhlasování změny stanov a k odvolání z představenstva PT a.s. zástupců města Příbram Ing. Ivana Fuksy a Mgr. Josefa Vacka. Dne byla mezi Mosteckou uhelnou společností, a.s., zastoupenou Ing. Antonínem Koláčkem, předsedou představenstva, spolu s Lubošem Měkotou, členem představenstva a Městem Příbram, zastoupeným starostou Mgr. Josefem Vackem, uzavřena "Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti THERMO Příbram a.s." s předmětem podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v obchodě a ve službách. Základní jmění společnosti při založení činilo ,- Kč a mělo být tvořeno peněžitými vklady zakladatelů. Zakladatel MUS, a.s. upsala 8 kusů akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč) a zakladatel Město Příbram 2 kusy akcií za emisní kurs ,-Kč (celkem ,-Kč). Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku

6 6. strana Z vysvětlení podaného panem Ing. Ivanem Fuksou vyplynulo, že tato společnost byla založena na opětovné získání PT a.s. v konkursu s tím, že dle myšlenky tohoto projektu by Město Příbram, až by se MUS, a.s. stala vlastníkem majetku teplárny (pozn.: tento majetek měl pak být údajně do společnosti THERMO vložen), mohlo získat nějaký procentuální podíl vlastnictví. Podle Ing. Ivana Fuksy byl ze strany MUS, a.s. městu v této společnosti nabídnut bezúplatně podíl 20 %. V této souvislosti je na místě připomenout, že v době, kdy se Thermo Příbram a.s. zakládala, měla MUS, a.s. na dodávku uhlí do PT a.s. monopol a byla také jedním z největších věřitelů PT a.s. MUS, a.s., zastupovaná na jednáních věřitelského výboru úpadce PT a.s. panem Ing. Vasilem Bobelou, projevila zájem zúčastnit se výběrového řízení o majetek PT a.s. Svědčí o tom např. zápis zjednání věřitelského výboru PT a.s. ze dne Věřitelský výbor tehdy hlasoval o formě prodeje PT a.s. jako podniku dle 27 a) ZKV. O způsobu zpeněžení majetku konkursní podstaty úpadce a to výhradně formou veřejné dražby bylo rozhodnuto na zasedání věřitelského výboru úpadce dne (pozn.: MUS, a.s. se jako majoritní akcionář PT a.s. již těchto jednání neúčastnila). K realizaci záměru s THERMO Příbram a.s. zatím nedošlo, společnost prakticky nevykonává žádnou činnost. Pan Ing. Vasil Bobela podal k dané otázce vysvětlení vtom smyslu, že společnost THERMO Příbram a.s. byla s Městem Příbram založena výlučně za účelem nákupu aktiv z konkursního řízení vedeného na majetek PT a.s. Dále uvedl, že MUS, a.s. předpokládala provoz teplárny, což byl její prvořadý zájem. Odkoupení akcií měla být jedna z alternativ, jak společnost získat. Vedení MUS, a.s. tehdy uvažovalo o využití postupu formou tzv. nuceného vyrovnání, jehož podmínkou bylo stát se majoritním akcionářem společnosti a najít řešení na vyrovnání závazků. Nuceného vyrovnání nakonec nebylo využito, MUS, a.s. se s ostáními věřiteli nedohodla ohledně cen jejich pohledávek. Ohledně odkoupení akcií PT a.s. pan Ing. Vasil Bobela sdělil, že MUS, a.s. se současně s několika dalšími zájemci ucházela o koupi předmětných akcií od Města Příbram. Nabídka MUS, a.s. však nebyla Městem Příbram vybrána. V době po zahájení konkurzního řízení na majetek společnosti PT a.s. předložil společnosti MUS, a.s. nabídku na odkoupení akcií společnosti PT a.s. Jaroslav Starka V rámci vedeného prověřování bylo osloveno též Středisko cenných papírů v Praze (dále SCP) s požadavkem sdělit informace o akciích PT a.s., o změnách, k nimž v souvislosti s nimi v evidenci SCP došlo, a s požadavkem předložit související doklady/písemnosti. Z materiálů předložených Střediskem cenných papírů Praha byly zjištěny následující skutečnosti. Dne byl zmocněncem Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele Města Příbram na nabyvatele pana Kapra v počtu kusů. Spolu s tímto příkazem byla mj. též předložena plná moc ze dne k zastupování Města Příbram paní Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským,, plná moc ze dne k zastupování Karla Kapra rovněž Mgr. Janou Langerovou a/nebo Martinem Daňkovským a souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana Karla Kapra podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem ing. Karlem Hrubým a panem Mgr. Josefem Vackem, členem

7 7. strana představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl Střediskem cenných papírů zpracován dne Toto datum sdělila vedoucí přepážky SCP ve svém písemném upozornění ze dne adresovaném Městu Příbram. Dne byl zmocněncem pana Karla Kapra, paní Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana Karla Kapra na nabyvatele pana j. Starku, v počtu kusů. Dle nijak dále nepodloženého údaje uvedeného v jedné z kolonek daného příkazu měla cena jedné akcie činit 5,-Kč. Kromě plné moci k zastupování při provedení úplatného převodu akcií ze dne udělené panem Kaprem paní Mgr. Janě Langerové a/nebo panu Martinu Daňkovskému byla předložena plná moc, kterou pro účely zastupování paní Janou Langerovou a/nebo panem M. Daňkovským před SCP při provedení úplatného převodu ks kmenových akcií z účtu pana Kapra na účet svůj dne podepsal pan J. Starka.. Spolu s plnými mocemi byl zároveň předložen i souhlas emitenta k převodu akcií na nabyvatele pana J.. Starku podepsaný předsedou představenstva PT a.s. panem Ing. Karlem Hrubým a panem Mgr.Josefem Vackem, členem představenstva, dne , tedy ve stejný den jako byl stejnými osobami podepsán i souhlas emitenta k převodu akcií na Karla Kapra. Příkaz k registraci změny majitele akcií na Jaroslava Starku byl SCP zpracován dne Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky, paní Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k pozastavení práva nakládat (dále PPN) na příkaz majitele cenných papírů až do se ks kmenových akcií v zaknihované podobě s tím, že jediným subjektem oprávněným zrušit PPN před uplynutím výše uvedeného termínu bude Mostecká uhelná společnost, a.s., IČ K tomuto úkonu zmocnil pan J. Starka také paní Langerovou a/nebo pana Martina Daňkovského dne Dne byl paní Janou Langerovou Středisku cenných papírů předložen příkaz k provedení odblokace PPN ks cenných papírů a zároveň příkaz k registraci změny majitele cenných papírů z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. v počtu ks. Plnou moc paní. Janě Langerové k zastupování před SCP při provedení úplatného převodu akcií pan J. Starka podepsal Paní Janu Langerovou k zastupování Mostecké uhelné společnosti, a.s. před SCP při odblokaci a provedení úplatného převodu ks kmenových akcií dne zplnomocnili pánové Ing. Antonín Koláček, předseda představenstva, a Luboš Měkota, člen představenstva. Příkaz k registraci změny majitele cenných papírů byl SCP zpracován Dne byl zmocněncem pana Jaroslava Starky Mgr. Janou Langerovou na SCP předložen příkaz k provedení záznamu v evidenci SCP a to úplatného převodu ks akcií z dosavadního majitele pana J. Starky na nabyvatele Mosteckou uhelnou společnost, a.s. Tento příkaz byl SCP zpracován MUS, a.s. se tak stala majitelkou akcií PT a.s. V průběhu prověřování bylo dále zjištěno, že dne byla mezi panem J.Starkou jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem Ing. Koláčkem, předsedou představenstva, a panem V. Bobelou, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů a smlouva o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů". Předmětem smlouvy o koupi cenných papírů (část A) byl prodej ks akcií společnosti PT a.s. za kupní cenu převáděných akcií ,-Kč.

8 8. strana Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě o koupi cenných papírů (část B) byl závazek prodávajícího, že s kupujícím na jeho výzvu uskutečněnou ve lhůtě do tří let od nabytí účinnosti těchto smluv uzavře ohledně akcií (PT a.s.), které nebyly převedeny dle smlouvy o koupi akcií (část A), smlouvu o koupi cenných papírů, přičemž kupní cena měla dle dohody stran činit ,-Kč. Dne (pozn.: datum je opravený na ) byla mezi panem J. Starkou, jako prodávajícím, a Mosteckou uhelnou společností, a.s., jako kupující, zastoupenou panem L. Měkotou, předsedou představenstva, a panem J. Rančákem, členem představenstva, uzavřena "Smlouva o koupi cenných papírů", jejímž předmětem byl závazek prodávajícího k úplatnému převodu na kupujícího ks akcií PT a.s. za kupní cenu ,-Kč. Kupní cena ze strany kupující společnosti byla na účet pana Starky v dohodnuté výši uhrazena několika platbami realizovanými dne : ve výši 10 mil. Kč, a Z výpisů z účtu vyplynulo, že na účet plátcem Mosteckou uhelnou společností zaslané částky byly nejdéle do 12-ti dnů v objemu cca % z těchto sum v hotovosti vyplaceny majiteli účtu (s výjimkou výplaty v hotovosti 2 mil. Kč uskutečněné dne majitelem účtu zplnomocněné osobě). Pan Kapr v rámci své výpovědi ve věci nákupu a prodeje akcií PT a.s. jeho osobou uvedl, že informace o možnosti a příležitosti odkoupení akcií se k němu dostaly u příležitosti, když v letech dojížděl do Příbrami kvůli fotbalu, kde se na ligových utkáních tamního mužstva setkával s lidmi jako byl např. pan starosta a jiní představitelé města. Předmětné akcie nakupoval se záměrem na tomto obchodu vydělat nějaké peníze, určitě je nechtěl dlouhodobě vlastnit. Zaujala jej též nákupní cena, která byla v jeho možnostech. Domnívá se, že k ceně dospěl po dohodě s advokátem. Kupní cena měla být zaplacena z jeho osobních prostředků. O nezaplacení částky se dozvěděl až po několika letech. Připustil, že mohl dát příkaz k úhradě nějakému účetnímu, aby to zaplatil přes internet nebo mohl vystavit příkaz k úhradě, který účetní do banky nedoručil. I když měl v době odkupu akcií PT a.s. závazek z běžného obchodního styku, na úhradu za akcie PT a.s. měl prostředky z jiných zdrojů. Domnívá se, že akcie PT a.s. nechal na pana Starku převést za stejnou cenu, za jakou je koupil. Akcie se rozhodl prodat, když se dozvěděl, že ekonomická situace v PT a.s. je tak špatná, že by to pro něj mohly být vyhozené peníze. Z výpisu z katastru nemovitostí vlastníka pana K. Kapra pořízeného bylo zjištěno, že bylo pro KERAMIKA HORNÍ BRÍZA a.s. zřízeno zástavní právo ve výši ,-Kč. Bližší okolnosti k této věci nebyly šetřeny neboť, i kdyby v případě nezaplacení kupní ceny za akcie PT a.s. panem Kaprem bylo v souvislosti s jeho osobou uvažováno o podezření z podvodného jednání (pozn.: v případě kvalifikace dle 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona s účinností do , s možností odnětí svobody na dvě léta až osm let), jednalo by se o věc, která dle 67 odst. 1 písm. c) tr. zákona s účinností do byla po pěti letech promlčena (tedy již v roce 2004). Tržní cena akcií nebyla v průběhu vedeného prověřování zjišťována (pozn.: pro určení výše škody se vychází z ceny tržní nikoli účetní, 137 tr. zákoníku), i když o přibrání znalce za účelem posouzení tržní ceny akcií PT a.s. prodávaných panu Kaprovi bylo uvažováno. Z ekonomických důvodů však bylo později rozhodnuto znalce přibrat až v případě, kdy bude zřejmé, že prověřování jednoznačně směřuje k zahájení trestního stíhání. Nakolik k tomuto okamžiku nedošlo (a to nikoli z důvodu absence informace o tržní ceně akcií), bylo od tohoto záměru upuštěno.

9 9. strana I bez znaleckého posudku je však možné zkonstatovat, že je nepravděpodobné, aby cena akcií v průběhu cca dvou měsíců (pozn.: od jejich nákupu panem K. Kaprem a jejich prodejem MUS, a.s.), aniž by ve vývoji společnosti PT a.s. došlo k nějakým významným změnám s dopadem na její ekonomický růst, což v daném případě nepřicházelo v úvahu, vzrostla cca 34x. Nakolik nejsou známy důvody, okolnosti, za kterých MUS, a.s. ke kupní ceně (20 mil. Kč) dospěla, nelze, aniž by se jednalo o spekulace, ani orientačně dovozovat, zda se tato suma skutečné tržní ceně akcií blížila nebo ne a zda vůbec bylo reálné za tuto částku akcie prodat v případě, že by prodávajícím bylo přímo Město Příbram. Trestného činu podvodu se podle 209 trestního zákoníku dopustí ten, "kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu" (minimálně nikoli nepatrnou). Bez ohledu na veškeré výše popsané výsledky prověřování se však takové důkazy, které by odůvodňovaly závěr, že byl spáchán uvažovaný trestný čin a že jej spáchala určitá osoba, zjistit nepodařilo. Zjištěný skutkový stav je, a to především z hlediska prokázání úmyslu dopustit se trestného jednání konkrétním osobám, pro účely zahájení trestního stíhání nepostačující. V případě pana Mgr. J. Vacka nebyla v této souvislosti prokázána např. jedna z důležitých okolností a to, že již v době, kdy se o prodeji akcií ve městě rozhodovalo, a kdy svými informacemi o ztrátě hodnoty akcií pravděpodobně rozhodování zástupců města ovlivnil, o tom, že se akcie mají v krátké době stát předmětem koupě MUS a.s. a to za cenu podstatně vyšší (20 mil. Kč), věděl. Tedy, že by věděl, že na úkor Města Příbram by měli takovým významným způsobem (nikoli v důsledku možného běžného obchodování s akciemi) být obohaceni ti, kteří se před MUS a.s., stáli jejich přechodnými majiteli. Nic na tom zásadně nemění ani skutečnost, že pan Mgr. J.Vacek minimálně již dne věděl, že akcie PT a.s. prodané dne panu Kaprovi, budou obratem převedeny na pana J. Starku. Dokonce, i kdyby od počátku věděl, že má o akcie zájem pan J. Starka, neznamená to, že mu musela být známa částka, za kterou měly být akcie dále prodány MUS, a.s. Prověřováním nebylo prokázáno ani to, že by pan Mgr. Josef Vacek sám na celé transakci finančně nebo jinak profitoval. Nepodařilo se zajistit důkazy, které by tomuto nasvědčovaly. Na druhou stranu nebyly zajištěny ani takové, které by tuto eventualitu vylučovaly. Do jaké míry pan Mgr. J. Vacek při jednáních o prodeji akcií na zasedáních rady a zastupitelstva města s informacemi o ztrátě hodnoty akcií, což samo o sobě byla skutečnost všeobecně známá, účelově manipuloval a do jaké míry byl o nich sám přesvědčen, rovněž nelze jednoznačně posoudit a prokázat. Pan Mgr. J. Vacek se odvolává na závěry posudku společnosti EPIC, kterými se tehdy údajně řídil. Za těchto okolností nelze považovat úmysl pana Mgr. J. Vacka uvést zastupitele rozhodující o prodeji akcií v omyl za prokázaný. V průběhu trestního řízení nebylo prokázáno ani to, že na podvodném vylákání akcií od Města Příbram měli být pan Mgr. J. Vacek, pan K.Kapr a pan J. Starka předem, tedy minimálně v okamžiku, kdy se o prodeji akcií rozhodovalo na zastupitelstvu, domluveni. Zjištěný skutkový stav navíc nenasvědčuje ani tomu, že by pan Starka nebo pan Kapr sami o sobě, bez účasti Pana Mgr. J. Vacka, vůči Městu Příbram vyvíjeli nějakou aktivitu, činnost, směřující k tomu uvést zastupitelstvo města v omyl tak, aby pro prodej podhodnocených akcií hlasovalo. Jinou věcí je úvaha, zda se pan Kapr nechtěl vůči Městu Příbram dopustit podvodu

10 10. strana spočívajícím v příslibu zaplacení kupní ceny v souvislosti s uzavřením smlouvy ze dne ačkoli věděl, že ji platit nebude, o čemž je již zmínka výše. Úmysl uvést zastupitele Města Příbram, kteří o prodeji akcií PT a.s. rozhodovali, v omyl s cílem získat tyto akcie za podhodnocenou cenu, tedy nebyl, jak je patrno, nikomu prokázán. Pouhé domněnky, byť možná logicky dovozované ze zjištěných souvislostí, aniž by byly důkazně podložené, nemohou být při rozhodování v trestním řízení brány v úvahu. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo prokázat úmysl jako jeden z povinných znaků, nebyla v rámci trestního řízení již dále posuzována ani otázka, zda cena akcií ve výši 5,- Kč za jednu akcii podhodnocená vůbec byla či nikoli. Trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle 158 odst. 1 písm. a), 2 písm. c) tr. zákona s účinností do se dopustí "veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu" přičemž "způsobí takovým činem značnou škodu nebo zvlášť závažný následek". S odkazem na výše uvedená vysvětlení (zmíněnou absenci důkazů) lze rovněž učinit závěr, že PANU Mgr. J. Vackovi ve funkci starosty, nebylo spáchání tohoto trestného činu prokázáno. Naplnění všech povinných znaků skutkové podstaty nebylo prokázáno ani u jiných trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku (event. trestního zákona s účinností do ). V souvislosti s tímto doplňuji, že za jistých okolností mohlo být jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, ať již úmyslné podle 255 tr. zákona s účinností do nebo z vědomé nedbalosti podle 255a tr. zákona s účinností do , kvalifikováno např. jednání členů zastupitelstva hlasujících pro prodej podhodnocených akcií, za to, že porušili podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, neboť o ceně akcií rozhodovali bez dostatečných podkladů (řádného znaleckého posudku) a v neposlední řadě neprojevili ani snahu např. oslovením či hledáním jiných zájemců o koupi akcie zpeněžit co nejvýhodněji. Policejní orgán se touto možností zabýval, ale jenom okrajově, protože vzhledem k tomu, že již v době podání trestního oznámení byly oba zmíněné trestné činy promlčené (na oba se do vztahovala promlčecí doba pěti let), bylo by vedení trestního řízení neúčelné. Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěla k závěru, že nezbývá než věc podle 159a odst. 1 tr. řádu odložit, neboť nejde ve věci o podezření z trestného činu a není na místě vyřídit věc jinak. Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek. kpt. Ing. Helena Madurová vrchní komisař

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_...

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_... Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://obchodnivestnik.cz. Stránka č. 1 z 5 Rubrika Obchodní jméno Valná hromada Sídlo Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ 60108789 Číslo obch. věstníku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Č.d. MSPH 96 INS 714/2009 B -511 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníka Pražského stavebního bytového družstva, IČ: 000 33 243, se sídlem

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO:

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012. Přijatá usnesení

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012. Přijatá usnesení Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012 Přijatá usnesení Usnesení k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Jablonec nad Nisou doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník Podezřelí: 1) Ing. Petr

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více