Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem"

Transkript

1 Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví pro vybrané účetní jednotky ( dále jen ÚJ). Druh příspěvkové organizace: Školství Platnost: od V Ostravě

2 Účelové znaky (dále jen ÚZ): Dotace od zřizovatele (v závazném ukazateli bude ÚZ 0 mimo projekty) Dotace od obcí Dotace od mezinárodních institucí Ostatní dotace nespecifikované jinými ÚZ Vlastní zdroje 00xxx - Dotace od zřizovatele ( třímístný ÚZ přidělený na konkrétní akci) xxxxx - Dotace ze státního rozpočtu (pětimístný ÚZ) xxxxxxxx - Určený účelový znak, včetně nástroje a zdroje ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u SÚ účtové skupiny 5 a 6. Výkaz zisku a ztrát členění na hlavní a hospodářskou činnost dle zřizovací listiny: Hospodářská činnost (doplňková činnost) analytické účty od 0001 do 0298 Hlavní činnost analytické účty od 03xx do 098x Rozpočtová skladba: odvětvové třídění rozpočtové skladby (dále jen ODPA) nejčastěji používané ODPA. Účetní jednotky jsou povinny používat ODPA vždy u účtové skupiny 5 a Předškolní zařízení 3112 Speciální předškolní zařízení 3114 Speciální základní školy, vč. internátních 3121 Gymnázia (včetně sportovních) 3122 Střední odborné školy 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3124 Speciální střední školy 3125 Střediska praktického vyučování a školního hospodářství 3126 Konzervatoře 3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3142 Ostatní školní stravování 3143 Školní družiny a kluby 3144 Školy v přírodě 3145 Internáty 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3147 Domovy mládeže 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3150 Vyšší odborné školy 3231 Základní umělecké školy 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3293 Vzdělávací akce k integraci Romů 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3311 Divadelní činnost 3312 Hudební činnost 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3316 Vydavatelská činnost 3317 Výstavní činnosti v kultuře 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního povědomí 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež 2

3 Seznam použitých zkratek: DD - Dětské domovy DM - Dlouhodobý majetek DDM - Dům dětí a mládeže DHM - Dlouhodobý hmotný majetek DPP - Dlouhodobé podmíněné pohledávky DPZ - Dlouhodobé podmíněné závazky DNHM - Dlouhodobý nehmotný majetek DVPP - Doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků FRM - Fond reprodukce majetku, investiční fond FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb IF - Investiční fond KPP - Krátkodobé podmíněné pohledávky OOPP - Ochranné pracovní pomůcky OPPP - Ostatní platby za provedenou práci PO - Příspěvková organizace N - Náklady RF - Rezervní fond RR - Regionální rada SF - Státní fondy SR - Státní rozpočet SPV - Středisko praktického vyučování ÚSC - Územně samosprávný celek ( patří tam kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, RR) V - Výnosy VOŠ - Vyšší odborná škola ZVH - Zlepšený výsledek hospodaření 3

4 Syntetický Analytický Název účtu Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 0xxx Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 0xxx Software 014 0xxx Ocenitelná práva 015 0xxx Povolenky na emise a preferenční limity 018 0xxx Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 0xxx Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný xx- 01xx Bytové domy a bytové jednotky xx Budovy pro služby obyvatelstvu xx Jiné nebytové domy a nebytové jednotky xx Komunikace a veřejné osvětlení xx Jiné inženýrské sítě xx-09xx Ostatní stavby 022 0xxx Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 0xxx Pěstitelské celky trvalých porostů 028 0xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 0xxx Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný xx-01xx Stavební pozemky xx Lesní pozemky xx Zahrady, pastviny, louky, rybníky xx Zastavěná plocha xx-09xx Ostatní pozemky 032 0xxx Kulturní předměty Účtová skupina 04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 0xxx Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 0xxx Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 043 0xxx Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 044 0xxx Uspořádací účet technického zhodnocení DNM 045 0xxx Uspořádací účet technického zhodnocení DHM Účtová skupina 05 Poskytnuté zálohy na DNM a DHM Účtová skupina xxx Poskytnuté zálohy na DNM 052 0xxx Poskytnuté zálohy na DHM 053 0xxx Poskytnuté zálohy na DFM Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 0xxx Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 0xxx Oprávky k software 074 0xxx Oprávky k ocenitelným právům 078 0xxx Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 0xxx Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 4

5 Účtová skupina 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku xx-01xx Bytové domy a bytové jednotky xx Budovy pro služby obyvatelstvu xx Jiné nebytové domy a nebytové jednotky xx Komunikace a veřejné osvětlení xx Jiné inženýrské sítě x-09xx Ostatní stavby 082 0xxx Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 0xxx Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 088 0xxx Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 0xxx Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Účtová skupina 11 Materiál 111 0xxx Pořízení materiálu 112 0xxx Materiál na skladě 119 0xxx Materiál na cestě Účtová skupina 12 Zásoby vlastní výroby 121 0xxx Nedokončená výroba 122 0xxx Polotovary vlastní výroby 123 0xxx Výrobky Účtová skupina 13 Zboží a ostatní zásoby 131 0xxx Pořízení zboží 132 0xxx Zboží na skladě 138 0xxx Zboží na cestě 139 0xxx Ostatní zásoby Účtová skupina 15 Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku 151 0xxx Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 152 0xxx Opravné položky k software 153 0xxx Opravné položky k ocenitelným právům 154 0xxx Opravné položky k povolenkám na emise a preferenční limity 156 0xxx Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 157 0xxx Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 16 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku xx-09xx Opravné položky k pozemkům (použít stejný AÚ jako u druhů pozemků) 162 0xxx Opravné položky ke kulturním předmětům xx-01xx Opravné položky k bytovým domům a bytovým jednotkám xx Opravné položky k budovám pro služby obyvatelstvu xx Opravné položky k jiným nebytovým domům a nebytovým jednotkám xx Opravné položky ke komunikacím a veřejnému osvětlení xx Opravné položky k jiným inženýrským sítím xx-09xx Opravné položky k ostatním stavbám 164 0xxx Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 165 0xxx Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů 167 0xxx Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 168 0xxx Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku 5

6 Účtová skupina 18 Opravné položky k zásobám 181 0xxx Opravné položky k materiálu 182 0xxx Opravné položky k nedokončené výrobě 183 0xxx Opravné položky k polotovarům vlastní výroby 184 0xxx Opravné položky k výrobkům 185 0xxx Opravné položky ke zboží 186 0xxx Opravné položky k ostatním zásobám Účtová skupina 19 Opravné položky k pohledávkám 193 0xxx Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 194 0xxx Opravné položky k odběratelům 199 0xxx Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám Účtová skupina 24 Ostatní bankovní účty 241 0xxx Běžný účet v CZK xx Běžný účet v cizí měně 243 0xxx Běžný účet FKSP 244 0xxx Termínované vklady krátkodobé xx Jiné běžné účty Účtová skupina 26 Peníze xx-01xx Pokladna v CZK xx Pokladna k fondům v CZK xx Pokladna v cizí měně xx Peníze na cestě xx Ceniny Účtová skupina 28 Krátkodobé úvěry a půjčky xx Úvěry převáděné na běžný účet tuzemské xx Úvěry přímo čerpané tuzemské xx Úvěry přímo čerpané - zahraniční xx Úvěry převáděné na běžný účet - zahraniční xx-03xx Jiné krátkodobé půjčky tuzemské x-083x Jiné krátkodobé půjčky zahraniční Účtová skupina 31 Krátkodobé pohledávky xx Odběratelé xx Krátkodobé poskytnuté zálohy energie xx Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní 315 0xxx-0799 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Účtová skupina 32 Krátkodobé závazky xx Dodavatelé ( Hlavní i hospodářská činnost) xx Dodavatelé (Investice) xx Dodavatelé ( FKSP) 324 0xxx Krátkodobé přijaté zálohy x Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé od zřizovatele x Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé od jiných ÚSC x Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé ze státního rozpočtu x Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé ze státních fondů x Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé od regionální rady 6

7 Účtová skupina 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 0xxx Zaměstnanci ( závazky z pracovněprávních vztahů) 333 0xxx Jiné závazky vůči zaměstnancům xx Pohledávky za zaměstnanci ( z titulu půjček z FKSP) xx Pohledávky za zaměstnanci ( z titulu náhrad škod a za užívání majetku ) xx Pohledávky za zaměstnanci ( ostatní ) x Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem x Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ( náklad ÚJ) x Sociální pojištění hrazené zaměstnancem x Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ( náklad ÚJ) xx Ostatní závazky sociální a zdravotní pojištění ( doměrky soc. i zdrav) Účtová skupina 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování xx Daň z příjmu xx Jiné přímé daně x Nároky na vrácení od FÚ x DPH daň na výstupu x DPH daň na vstupu x DPH zúčtování a zaokrouhlování xx Daň z nemovitostí xx Ostatní daně a poplatky xx Silniční daň 346 0xxx Pohledávky za ústředními rozpočty 347 0xxx Závazky k ústředním rozpočtům x Pohledávky za územními rozpočty - zřizovatel( ÚZ ) x Pohledávky za územními rozpočty - zřizovatel (ÚZ 00xxx) x Pohledávky za územními rozpočty zřizovatel - MŠMT x Pohledávky za jinými územními rozpočty provoz x Pohledávky za územními rozpočty - zřizovatel ( investice) x Pohledávky za jinými územními rozpočty, včetně RR ( investice) x Závazky k územním rozpočtům - zřizovatel ( ÚZ ) x Závazky k územním rozpočtům zřizovatel (00xxx) x Závazky k územním rozpočtům zřizovatel (MŠMT) x Závazky k jiným územním rozpočtům - provoz x Závazky k územním rozpočtům zřizovatel ( investice) x Závazky k jiným územním rozpočtům ( investice) x Závazky k územním rozpočtům - zřizovatel odvod z odpisů Účtová skupina 37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 371 0xxx Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0xxx Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí x Přijaté zálohy na transfery od zřizovatele x Přijaté zálohy na transfery od jiného ÚSC x Přijaté zálohy na transfery od ústředních rozpočtů ( SR) x Přijaté zálohy na transfery od ústředních rozpočtů ( SF) x Přijaté zálohy na transfery od územních rozpočtů (RR) xx Přijaté zálohy na transfery ostatní xx-03xx Ostatní krátkodobé pohledávky xx-03xx Ostatní krátkodobé závazky 7

8 Syntetický Analytický Název účtu Účtová skupina 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 381 0xxx Náklady příštích období 383 0xxx Výdaje příštích období 384 0xxx Výnosy příštích období 385 0xxx Příjmy příštích období 388 0xxx Dohadné účty aktivní 389 0xxx Dohadné účty pasivní Účtová skupina 39 Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty 395 0xxx Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty Účtová skupina 40 Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky ( jiný DNM) Jmění účetní jednotky ( jiný DHM) x Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - výzkum a vývoj x Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - vzdělávání pracovníků x Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - informatiku x-06xx Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní xx Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ze zahraničí x Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - od jiných ÚSC a RR xx Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ze státních fondů Počáteční stav účtu Odpisy majetku pořízeného z dotace 408 0xxx Opravy chyb minulých období Účtová skupina 41 Fondy účetní jednotky Fond odměn - počáteční stav x Fond odměn - příděl z HV x Fond odměn - použití fondu překročení limitu prostředků na platy x Fond odměn - použití fondu - odměny Fond FKSP- počáteční stav x Fond FKSP- základní příděl x Fond FKSP- příjmy z náhrady škod a příjmy od pojišťoven x Fond FKSP- příjmy peněžní dary a jiné x Fond FKSP- čerpání fondů stravování ( 7) x Fond FKSP- čerpání fondů rekreace ( 8) x Fond FKSP- čerpání fondů kultura, tělovýchova a sport ( 9) x Fond FKSP- čerpání fondů sociální výpomoci ( 11) x Fond FKSP- čerpání fondů peněžní dary ( 14) x Fond FKSP- čerpání fondů penzijní připojištění ( 12) x Fond FKSP- čerpání fondů soukromé pojištění zaměstnanců ( 12 a) Fond FKSP- čerpání fondů nepeněžní dary ( 14) Fond FKSP- čerpání fondů pořízení majetku ( 5) Fond FKSP- čerpání fondů na výměnné akce ( 10) Fond FKSP- čerpání fondů - příspěvky na provoz zařízení ( 4 [1]) Fond FKSP- čerpání fondů příspěvek odborové organizací ( 13) Fond FKSP- čerpání fondů ostatní zákonné použití fondu 8

9 RF - počáteční stav x RF tvořený ze ZVH x RF čerpání fondu úhrada zhoršeného výsledku hospodaření x RF čerpání fondu úhrada sankcí x RF čerpání RF posílení IF se souhlasem zřizovatele x RF čerpání RF na překlenutí nesouladu mezi V a N x-069x RF čerpání fondu ostatní RF z ostatních titulů - počáteční stav x RF tvorba - nespotřebované dotace z EÚ x RF tvorba - nespotřebované dotace z mez.smluv x RF tvorba - peněžní dary účelové x RF tvorba - peněžní dary neúčelové x RF tvorba - z ostatních titulů x RF čerpání - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření x RF čerpání - úhrada sankcí x RF čerpání - posílení IF se souhlasem zřizovatele x RF čerpání - překlenutí časového nesouladu mezi V a N x RF čerpání - čerpání darů x RF čerpání - čerpání dotací EÚ a mezinárodní smlouvy x RF čerpání - k dalšímu rozvoji činnosti PO x RF čerpání - ostatní čerpání RF FRM, investiční fond - počáteční stav FRM, investiční fond - tvorba odpisy DNM FRM, investiční fond - tvorba odpisy DHM x FRM, investiční fond - tvorba investiční dotace z rozpočtu zřizovatele x FRM, investiční fond - tvorba investiční dotace ze státních fondů x FRM, investiční fond - tvorba výnosy z prodeje svěřeného DM x FRM, investiční fond - tvorba z darů a příspěvků jiných subjektů x FRM, investiční fond - tvorba výnosy z prodeje vlastního majetku PO x FRM, investiční fond - tvorba převodem z rezervního fondu x FRM, investiční fond čerpání financ. investiční výstavby, rekonstrukce, moder x FRM, investiční fond - čerpání financování nákupu strojů a zařízení x FRM, investiční fond - čerpání dorovnání fondů x FRM, investiční fond - čerpání posílení zdrojů oprav a údržby majetku x FRM, investiční fond - čerpání splátky investičních úvěrů a půjček x FRM, investiční fond - čerpání převod do rozpočtu zřizovatel Ostatní fondy - počáteční stav x Ostatní fondy tvorba x Ostatní fondy čerpání 9

10 Účtová skupina 43 Výsledek hospodaření Výsledek ve schvalovacím řízení hospodářská činnost Výsledek ve schvalovacím řízení hlavní činnost Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let hospodářská činnost Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let hlavní činnost Účtová skupina 45 Dlouhodobé závazky xx Dlouhodobé úvěry převáděné na běžný účet tuzemské xx Dlouhodobé úvěry přímé čerpání tuzemské xx Dlouhodobé úvěry přímo čerpané zahraniční xx Dlouhodobé úvěry převáděné na běžný účet ze zahraniční xx-03xx Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé xx Závazky z pronájmu xx -03xx Dlouhodobé přijaté zálohy tuzemské x -083x Dlouhodobé přijaté zálohy ze zahraničí xx Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí xx-03xx Ostatní dlouhodobé závazky z tuzemska x-083x Ostatní dlouhodobé závazky ze zahraničí Účtová skupina 46 Dlouhodobé pohledávky xx Dlouhodobé poskytnuté zálohy xx Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí xx-03xx Ostatní dlouhodobé pohledávky Účtová skupina 49 Výsledek hospodaření běžného účetního období Hospodářská činnost Hlavní činnost 10

11 ÚČTOVÁ SKUPINA 5 - NÁKLADY Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu x-0298 Hospodářská ( doplňková) činnost Závěrečný zápis hospodářská ( doplňková) činnost - nepoužívat x Potraviny x Prádlo x Oděv, obuv ( pro děti DD, OOPP pro žáky ) x Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně x Učebnice,školní potřeby a učební pomůcky pro zdrav.postižené x Knihy x Tiskoviny (i rukověti na CD) x Materiál pro výuku x Učební pomůcky (u DD vč.školních potřeb a učebnic) x Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky x Drobný dlouhodobý hmotný majetek x Pevná paliva x Pohonné hmoty ( dopravní prostředky ) x Pohonné hmoty ostatní ( sekačky a podobně ) x Maziva x Spotřeba materiálu - výstava ( kultura) x Spotřeba materiálu kancelářské potřeby x Spotřeba materiálu čistící a desinfekční prostředky x Fotomateriál x Léky, zdravotnický materiál (děti DD) x-97x Všeobecný materiál pro provoz organizace x Manka a ztráty v rámci norem - přirozené úbytky potravin Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 502 Spotřeba energie x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Voda (vodné i stočné) xx Teplo, TUV xx Plyn xx Elektrická energie xx Lehké topné oleje, nafta xx Ostatní energie Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 503 Spotřeba neskladovatelných dodávek x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 504 Prodané zboží x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Prodané zboží Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 11

12 Účtová skupina 51 Služby 511 Opravy a udržování x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Opravy a údržba nemovitého majetku xx Opravy a údržba movitého majetku xx Údržba pozemků xx Projektová dokumentace k opravám xx Ostatní opravy a údržba Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 512 Cestovné x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Cestovní náklady na tuzemské pracovní cesty xx Cestovní náklady na zahraniční pracovní cesty Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 513 Náklady na reprezentaci x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Náklady na reprezentaci Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 518 Ostatní služby x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Služby pošt x Služby telekomunikací - internet x Služby telekomunikací - telefonní poplatky x Ostatní služby telekomunikací a radiokomunikací x Služby školení a vzdělávání DVPP akreditované akce MŠMT x Služby školení a vzdělávání ostatní (pedagog.i nepedagog.prac.) x Služby školení a vzdělávání školení BOZP a PO x Cestovné dětí ( DD) x Nájemné x Operativní a finanční leasing x Konzultační, poradenské a právní služby x Služby zpracování dat x Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, programové vybavení x Věcná stravovací režie žáků (DD stravování dětí v MŠ,ZŠ) x Přepravné x Likvidace odpadů (tuhý komunální odpad, biologický odpad) x Nákup školních služeb ( plavání, autoškola, SPV ) x Revize a odborné prohlídky x Ostatní služby restaurování a preparování x Ostatní služby pro výstavu x Ostatní služby (grafiky, plastiky apod.) x Úklidové služby x Technické zhodnocení nehmotného majetku (do 60 tis.kč) x-098x Nákup ostatních služeb Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 12

13 Účtová skupina 52 Osobní náklady 521 Mzdové náklady x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) -nepoužívat x Platy zaměstnanců(z rozpočtu zřizovatele-přímé a provoz.dotace) x Použití fondu odměn x Ostatní platby za provedenu práci (z rozpoč. zřizovatele-přímé, provozní dotace) x Odstupné x Ostatní platby za provedenou práci z jiných zdrojů -OPP x Ostatní platy z jiných zdrojů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 524 Zákonné sociální pojištění x-0298 Hospodářská činnost Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti xx Zdravotní pojištění xx Zákonné sociální pojištění k platům a OPPP z jiných zdrojů a zdravotní pojištění xx Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu xx Doměrky sociálního zabezpečení z minulých období xx Doměrky zdravotního zabezpečení z minulých období Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 525 Jiné sociální náklady x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Jiné nepovinné pojistné hrazené zaměstnavatelem xx Jiné nepovinné pojistné hrazené zaměstnavatelem k platům a OPPP z jiných zdrojů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 527 Zákonné sociální náklady x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Tvorba FKSP dle 2 vyhlášky odst x Tvorba FKSP z platů z jiných zdrojů x Náklady na stravování zaměstnanců (do výše 55% ceny 1 jídla) x Preventivní lékařské prohlídky x Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví dle 24, odst. 2j) ZDP x Psychologická vyšetření a další dle 16, odst. 1) školského zákona Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 528 Jiné sociální náklady x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Osobní ochranné pracovní pomůcky zaměstnanci 13

14 x Peněžní výpomoci dle zák.109/2002 Sb., (kapesné, dárky, příspěvky zletilost) x Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost x Projekty romské komunity ( ÚZ 33160) z toho : 0331 Stravné 0332 Ubytování 0333 Cestovné 0334 Školní potřeby ( vč. učebnic a uč. pomůcek) 0335 Ochranné pomůcky Ostatní Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat Účtová skupina 53 Daně a poplatky 531 Daň silniční x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Silniční daň Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 532 Daň z nemovitostí x-0298 Hospodářská činnost Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Daň z nemovitostí Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 538 Jiné daně a poplatky x-0298 Hospodářská činnost Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat x Kolky x Ostatní daně a poplatky x Arbitrážní a soudní poplatky x Ostatní Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat Účtová skupina 54 Ostatní náklady 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Smluvní pokuty a úroky z prodlení Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 542 Jiné pokuty a penále x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Jiné pokuty a penále ( i sankční poplatky za porušení rozp. kázně) Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 544 Prodaný materiál x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Prodaný materiál Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 14

15 547 Manka a škody x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Manka a škody xx Zmařené investice Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 548 Tvorba fondů x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Tvorba fondů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 549 Ostatní náklady z činností x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Technické zhodnocení hmotného majetku (do 40 tis.kč) x Pojištění majetku x Pojištění úrazů a škod vzniklé žákům x Náhrada maturitní komise x Poskytovaná stipendia x Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením x-098x Ostatní náklady z činnosti Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 551 Odpisy x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku xx Odpisy dlouhodobého hmotného majetku xx Snížení odpisů z důvodu nekrytí investičního fondu Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 555 Tvorba a zúčtování rezerv x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Tvorba a zúčtování rezerv Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 15

16 556 Tvorba a zúčtování opravných položek x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Tvorba a zúčtování opravných položek Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 557 Náklady z odepsaných pohledávek x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Náklady z odepsaných pohledávek Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 562 Úroky x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Úroky z úvěru hrazených bankám Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 563 Kursové ztráty x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Kurzové ztráty Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 569 Ostatní finanční náklady x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Finanční služby ( služby peněžních ústavů) xx Ostatní náhrady placené obyvatelstvu x Náklady soudních řízení x-098x Ostatní finanční náklady Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat Účtová skupina 59 Daň z příjmu 591 Daň z příjmu x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Daň z příjmu Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 595 Dodatečné odvody daně z příjmu x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Dodatečné odvody daně z příjmu Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 16

17 Účtová skupina 6 - VÝNOSY Účtová skupina 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 Výnosy s prodeje vlastních výrobků x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Tržby z vlastních výrobků ( katalogy, plakáty, výroba vstupenek) xx-098x Tržby z vlastních výrobků ( ostatní) Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 602 Výnosy z prodeje služeb x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy ze školného ( VOŠ ) x Výnosy za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělání -1.pololetí ZUŠ x Výnosy za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělání -2.pololetí ZUŠ x Výnosy za vstupné, zápisné x Výnosy za kulturní akce x Výnosy z pravidelné činnosti DDM x Výnosy z nepravidelné činnosti DDM x Výnosy za produktivní práci žáků x Výnosy za výuku žáků od organizací x Výnosy z prodeje služeb ( např. publikační činnost, fotoslužby) xx Výnosy za kurzy (studium,vč.rekvalifikačního, knihovnického,aj.) x Výnosy za stravování x Výnosy za ubytování x Ošetřovné, důchody x Výnosy z prodeje služeb - reklama x-098x Ostatní výnosy z prodeje služeb Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 603 Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu pozemků Výnosy z pronájmu pozemků služby spojené s pronájmem Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí služby s pojené s pron Výnosy z pronájmu movitých věcí Výnosy z pronájmu movitých věcí služby spojené s pronájmem Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z pronájmu (výpůjčky) Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 604 Výnosy z prodaného zboží x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z prodaného zboží Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Jiné výnosy z vlastních výkonů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 17

18 Účtová skupina 6 - VÝNOSY 611 Změna stavu nedokončené výroby x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Změna stavu nedokončené výroby Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 612 Změna stavů polotovarů x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Změna stavů polotovarů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 613 Změna stavu výrobků x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Změna stavu výrobků Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 614 Změna stavu ostatních zásob x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Změna stavu ostatních zásob Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 621 Aktivace materiálu a zboží x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Aktivace materiálu a zboží Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Aktivace vnitroorganizačních služeb Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Smluvní pokuty a úroky z pronájmu (i výpůjčky) x Ostatní smluvní pokuty a úroky z prodlení Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 18

19 Účtová skupina 6 - VÝNOSY 642 Jiné pokuty a penále x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Jiné pokuty a penále Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 643 Výnosy z odepsaných pohledávek x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z odepsaných pohledávek Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 644 Výnosy z prodeje materiálu x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat xx Výnosy z prodeje materiálu Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku mimo pozemky x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku mimo pozemky Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 647 Výnosy z prodeje pozemků x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Výnosy z prodeje pozemků Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 648 Čerpání fondů x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Čerpání rezervního fondu-dary x Čerpání rezervního fondu-nevyčerpané dotace z evropských mechanismů x Čerpání rezervního fondu-ostatní xx Čerpání fondu odměn xx Čerpání investičního fondu xx Čerpání fondu-ostatní Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 649 Ostatní výnosy z činností x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat x Ostatní náhrady za ztráty, manka, škody včetně zaměstnanců x Náhrady škod od pojišťoven x Přebytky na majetku 19

20 Účtová skupina 6 - VÝNOSY x Ostatní výnosy přídavky na děti, dopravné x Ostatní výnosy INTERREG, ESF, partneři projektů apod x Ostatní výnosy z činnosti ( granty, příspěvky jiných subjektů apod.) xx Ostatní dle potřebu ÚJ xx Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí ( např. Leonardo, Comenius) Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 662 Úroky x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Úroky z bankovních účtů xx Výnosy z terminovaných vkladů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 663 Kurzové zisky x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková) - nepoužívat xx Kursové zisky Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 669 Ostatní finanční výnosy x-0298 Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost ( doplňková)- nepoužívat x Ostatní finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podíly Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat 672 Výnosy z transferů Přijaté transfery z ústředních rozpočtů xx-038x Přijaté transfery z ústředních rozpočtů (Příloha A.10.ř.9) x Přijaté transfery na výzkum a vývoj (mimo zřizovatele) (Příloha A.10.ř.15) xx Přijaté transfery z ústředních rozpočtů (Příloha A.10.ř.9) Přijaté transfery územních rozpočtů xx Přijaté transfery z územních rozpočtů ( od zřizovatele) (Příloha A.10.ř.19) xx Přijaté transfery z územních rozpočtů ( jiné ÚSC, RR ) (Příloha A.10.ř.19) x Přijaté transfery na výzkum a vývoj od zřizovatele (Příloha A.10.ř.16) x Přijaté transfery na výzkum a vývoj jiné ÚSC a účetní jednotky (Pří.A.10.ř.16) x Přijaté transfery na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od zřizovatele ( ř.17) x Přijaté transfery na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory od ostatních ÚJ ( ř.17) Přijaté prostředky ze zahraničí ( Příloha A.10. ř. 18) x Přijaté transfery ze zahraničí od orgánu Evropských společenství x Přijaté transfery ze zahraničí z jiných mezinárodních institucí x Přijaté transfery ze zahraničí od ostatních mezinárodních subjektů Přijaté transfery z rozpočtu státních fondů ( Příloha A.10.ř.20) x-093x Přijaté transfery z rozpočtů státních fondů Závěrečný zápis hlavní činnost - nepoužívat Hospodářská činnost ( doplňková) Závěrečný zápis hospodářská činnost - nepoužívat x Přijaté transfery z ústředních rozpočtů ( Příloha A.10.ř.9) Přijaté transfery na výzkum a vývoj (mimo zřizovatele) ( Příloha A.10.ř.15) x Přijaté transfery z územních rozpočtů ( Příloha A.10.ř.19) x Přijaté transfery ze státních fondů ( Příloha A.10.ř.20) x Přijaté transfery ze zahraničí ( Příloha A.10.ř.18) 20

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 71196234 Název: Základní škola, Palachova 2189/35,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona K 31.8.2011 změna postupu účtování ONM a OHM. V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. pořízení

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více