ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA"

Transkript

1 D1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení A.1) Popis stavby a materiálové řešení: Stávající budova školy čp. 136 objekt C se nachází v ulici Kubrova, na okraji Prokopské návsi. Objekt je řešen jako samostatně stojící s orientací hlavní fasády se vstupem na jihovýchod do ulice Kubrova. Pozemek areálu školy se mírně svažuje v jihozápadním směru (výškový rozdíl cca 1,5m). Budova byla vystavěna v roce 1903 jako dvoupodlažní bez podsklepení. V roce 1933 byla nastavěna o jedno podlaží. Půdorysný tvar objektu je písmene L o vnějších rozměrech 25,5 x 18,7 m. Jedná se o třípodlažní stavbu s volným půdním prostorem na úrovni 4. nadzemního podlaží (dále jen NP), s valbovou střechou. Objekt obsahuje 8 kmenových tříd (1.NP-2x, 2.NP-3x, 3.NP-3x), oddělené hygienické zázemí žáků na každém podlaží, místnosti kabinetů, sborovny (3.NP) a ředitelny (2.NP). V 1.NP je jedna původní třída upravena na tělocvičnu a dále se zde nachází šatny žáků, v prostoru pod schodištěm pak sklad pro údržbu. Vertikální komunikaci zajišťuje dvojramenné schodiště v severní části. Konstrukčně je objekt řešen v hlavním křídle (JV) jako asymetrický dvojtrakt s hlavním traktem učeben a kabinetů o světlé šířce 7 m a obslužným traktem s chodbou a hygienickým zázemím o sv. š. 3,6 m. V bočním křídle (JZ) pak jako asymetrický trojtrakt s hlavním traktem učeben o sv. š. 7,1 m, středním traktem kabinetů o sv. š. 3,3 m a krajním traktem schodiště o sv. š. 3,3 m. Konstrukční systém objektu je smíšený. Obvodové a střední nosné stěny jsou zděné z plných cihel. Založení nosných stěn je dle stavebně technického průzkumu provedeno na kamenných základových pasech v hloubce 0,95m pod terénem. Stropy nad trakty učeben a kabinetů jsou dřevěné trámové s prkenným podbitím, omítkou na rákosu, prkenným překládaným záklopem, násypem ze stavební suti a prkennou podlahou na dřevěných polštářích. Nad chodbovým traktem v 1.NP je cihelná zrcadlová klenba, ve vyšších podlažích jsou železobetonové monolitické (dále jen ŽB) desky s nášlapnou vrstvou z dlažby. Cihelná zrcadlová klenba je v 1.NP i nad vstupní chodbou zádveřím. Strop nad hlavními trakty 3.NP tvoří ocelo-dřevěný strop s hlavními nosníky z ocelových I-profilů, na které jsou uloženy dřevěné stropnice. Strop je shodně s nižšími podlažími s prkenným podbitím, omítkou na rákosu, prkenným překládaným záklopem a násypem ze stavební suti. Nášlapnou vrstvu tvoří půdovky položené do násypu. Nad Chodbovým traktem je ŽB stropní deska s nášlapnou vrstvou z půdovek pokládaných do malty. Schodiště tvoří železobetonová deska s jednou schodnicí na vnitřní straně, která je uložená do podestových nosníků. Mezipodesty tvoří zrcadlová klenba mezi 1.NP a 2.NP a dále železobetonové desky. Stupně jsou kamenné. Střecha školy je valbová se sklonem střešních rovin 35 respektive 41 osazená na půdní nadezdívku výšky 1,15 m. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy řešený jako stojatá stolice se dvěma středními vaznicemi a spodními a horními kleštinami, které spojují sloupky s pozednicí, respektive vaznicí. Sloupky jsou uloženy na vazné trámy, které jsou zapuštěny do kapes v půdních nadezdívkách a podepřeny v místě nosných stěn. Krokve jsou kladeny v rastru cca 1,0 m. Krov je částečně uložen na komínková tělesa, která jsou již v minulosti ubouraná pod úrovní střechy. Konstrukce je ztužena pásky mezi sloupky a vaznicemi. Samostatnou část krovu tvoří konstrukce hodinové věže, která je z části uložená na vazné trámy a z části pomocí prodloužených nosníků na stěny 3.NP. Střešní plášť tvoří v současnosti laťování, asfaltová lepenka a falcovaný pozinkovaný plech opatřený červeným nátěrem, na hodinové věži pak měděný plech na prkenném bednění. Dle stavebně technického průzkumu z roku 2005 je podstatná část prvků krovu napadena hnilobou a hmyzem, a to zejména pozednice, krokve v hřebenech a úžlabích a vazné trámy. Sanace krovu bude vyžadovat rozsáhlou tesařskou obnovu spočívající v úplné nebo částečné výměně napadených prvků krovu, a dále v kompletním mechanickém očištění a ošetření fungicidem, a to včetně zdiva v kontaktu s dřevěnou konstrukcí. Zděná část konstrukce je naopak v dobrém stavu. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 1

2 A.2) Stavební a dispoziční úpravy: Předmětem stavebních úprav je navýšení kapacity školy spočívající ve zřízení tří nových kmenových učeben na úrovni 4.NP v navrhované půdní vestavbě. Ke každé třídě bude provozně přiřazen kabinet pedagoga. Ve 4.NP bude dále zřízeno oddělené hygienické zázemí žáků a technická místnost obsahující lokální zdroj tepla plynový kotel, zásobník teplé vody a výlevku pro úklid. Prostor hodinové věže bude ponechán jako půda. Dispoziční řešení stávajících podlaží zůstane zachováno. Stavební úpravy vyvolají investice i mimo prostor půdy viz níže. - Půdní vestavba 4.NP: Půda bude vyklizena, v celém prostoru budou odstraněny nášlapné vrstvy včetně násypů, budou vybourána všechna komínová tělesa. Z důvodu zvýšení užitného zatížení v prostoru půdní vestavby bude stávající stropní konstrukce nad 3.NP v hlavních traktech tříd odstraněna. Z konstrukce budou ponechány pouze ocelové nosníky, které budou využity v nové konstrukci stropu tvořené doplněnými ocelovými nosníky, dřevěnými stropnicemi a betonovou deskou provedenou do trapézového plechu. ŽB stropní deska nad chodbovým traktem bude zbavena nášlapné vrstvy a zesílena spřaženou ZB nadbetonávkou. Stávající střešní plášť bude, vyjma hodinové věže, kompletně odstraněn. Z konstrukce krovu budou odstraněny vazné trámy, dřevěné sloupky budou po nastavení uloženy na novou stropní konstrukci. Jeden rušený sloupek bude nahrazen ocelovým rámem. Jeden sloupek bude posunut do nové polohy a vaznice nad ním bude ve dvou polích zesílena příložkováním ocelovým profilem. Příložkováním ocelovým profilem budou dále zesíleny dva dřevěné trámky z důvodu zavěšení VZT jednotky. Část krokví bude z důvodu mezní délky zesílena dřevěnými příložkami. Spodní kleštiny budou odstraněny a nahrazeny novými v polohách SDK příček. Do všech krokvových polí budou doplněny vrcholové kleštiny. Pozednice bude z důvodu značného poškození v celé délce nahrazena za novou, tlakově impregnovanou, uloženou na přířez asfaltového pásu. Při výměně je nutné staticky zajistit římsu půdní nadezdívky. Dřevěná konstrukce věže bude montážně podepřena a po realizaci stropů bude na ně nově uložena. Celá konstrukce krovu bude tesařsky obnovena, napadené prvky se odstraní, celý krov se mechanicky očistí a natře přípravkem proti hmyzu a dřevokazným houbám. Viditelné prvky krovu včetně ocelového rámu budou opatřeny protipožárním nátěrem. Ve schodišťové stěně bude na celou výšku objektu vyříznuta drážka 0,2 x 0,75 m pro stoupací vedení instalací. Prostupy v úrovni mezipodest budou staticky zajištěny svařeným rámem z ocelových L profilů. Stěna stojící na posledním rameni schodiště bude včetně stropu odbourána a schodišťové rameno bude rozšířeno. Vyjma hodinové věže bude nad celým 4.NP proveden nový střešní plášť s betonovými střešními taškami, laťováním, kontaktní pojistnou hydroizolací, tepelnou izolací z minerálních vláken mezi a pod krokvemi, parozábranou a protipožárním sádrokartonovým (dále jen SDK) podhledem. Ve třídách bude navíc skladba doplněna nosným dřevěným roštem pod krokvemi pro celoplošné zavěšení dřevěných akustických obkladů. Střecha bude realizována včetně odvodňovacího systému nástřešních žlabů s napojením na stávající dešťové svody. Do střešního pláště budou osazovány sestavy střešních oken, světlovod (chodba) a připravovány prostupy pro vývody instalací. Po dobu celé stavby musí být zajištěna ochrana školního areálu před úderem blesku pomocí aktivního hromosvodu. Během celé stavby bude zajištěn provoz wifi antén umístěných na střeše objektu. V době úpravy střešní konstrukce se v prostoru 4.NP vztyčí dočasné anténové stožáry. Postup bude koordinován s poskytovatelem datových služeb. Příčky ve 4.NP budou z důvodu omezení zatížení provedeny jako systémové SDK konstrukce. Příčky budou řešeny jako akusticky a požárně dělící. Veškeré příčky budou dvojitě opláštěny a vyplněny akustickou izolací z minerálních vláken. Do příček budou lokálně integrovány prvky krovu, kdy budou příčky zajišťovat jejich požární ochranu. Podlahy budou v celém 4.NP provedeny jako lehké plovoucí ze systémových sádrovláknitých desek na kročejové izolaci z elastifikovaného EPS. Skladba bude splňovat požadavek na plošné a bodové zatížení pro školní třídy. Vyjma hodinové věže, kde budou použity zpětně položené půdovky, a ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 2

3 technické místnosti bude nášlapnou vrstvu ve 4.NP tvořit vinylová protiskluzná podlahovina s PU povrchovou úpravou, kdy celoplošně v prostorech hygienického zázemí a lokálně ve třídách bude vytažena na stěny. Podhledy budou řešeny jako systémové SDK konstrukce, v chodbě a v trasách VZT potrubí jako požárně dělící. V prostoru VZT jednotky s požární odolností shora. Pod VZT jednotkou bude z důvodu servisu proveden rastrový rozebíratelný podhled s požární odolností shora. V dutinách nad podhledy bude vedena převážná část instalací. V požadovaných místech budou provedeny revizní otvory. Prvky krovu nad podhledy budou opatřeny protipožárními SDK obklady. Pro výplně dveřních otvorů jsou zpravidla navržena plná dřevěná křídla osazená do ocelových zárubní se stínovou drážkou, dle požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) s požární odolností, se samozavíračem a kouřotěsné (dveře do chodby únikové cesty). Prostor hodinové věže je oddělen prosklenou stěnou s dveřmi, jejíž konstrukci tvoří viditelné rámy ze systémových hliníkových profilů. Stěna navíc splňuje požadavky na požární a tepelnou izolaci. 4.NP bude mít autonomní zdroj tepla plynový kotel umístěný v technické místnosti, který bude zároveň zajišťovat přípravu teplé vody. Prostory nových tříd budou nuceně větrané pomocí centrální VZT jednotky zavěšené nad podhledem chodby. Každá třída bude navíc vybavena vnitřní chladící jednotkou se společnou jednotkou venkovní umístěnou na střeše objektu. Vytápění, větrání a chlazení bude společně řízeno pomocí systému měření a regulace. Součástí stavby je i dodávka interiérového vybavení tříd NP: Ve třídách a kabinetech 3.NP budou z důvodu ochrany nové stropní konstrukce provedeny protipožární podhledy. Prostory budou vybaveny novým osvětlením, bude provedena nová vinylová protiskluzná podlahová krytina. V učebnách 3.NP bude proveden akustický podhled a akustický obklad v části stěny protilehlé od stěny s tabulí. Veškeré narušené povrchy stěn a stropů novými rozvody instalací budou vyspraveny a opatřeny malbou. Na základě požadavků PBŘ budou v 1. až 3.NP do všech dveřních otvorů ústících na únikovou cestu, vyjma hygienického zázemí, osazena nová protipožární dveřní křídla do stávajících kovových zárubní. Do hlavního vstupu do objektu v 1.NP bude osazena dřevěná replika původních dveří s otvíráním ve směru úniku. Stavebně bude od únikové cesty oddělen prostor pod schodištěm č. 1.12, který slouží jako sklad a dílna údržby. V celém objektu bude zřízen systém domovního rozhlasu s nuceným poslechem zajišťující řízenou evakuaci. Reproduktory budou umístěny v každé třídě a v únikové cestě. Úniková cesta bude vybavena systémem nouzového osvětlení. Všechny rozvaděče na únikové cestě budou vybaveny protipožárními kouřotěsnými dvířky dle PBŘ. V prostoru pod schodištěm č budou veškeré stávající povrchy stěn kompletně vyspraveny a opatřeny malbou. Nové příčky z plynoslilikátových tvarovek budou oboustranně omítnuty jednovrstvou vápenocementovou omítkou a vymalovány. V objektu bude zřízen systém domovního telefonu s možností odemykání vstupních dveří. Kapacita hygienického zázemí žáků bude navýšena osazením pisoáru a umyvadla na WC chlapců v 2.NP a osazením umyvadlového žlabu s třemi bateriemi na WC dívek ve 2. a 3.NP. Pro 4.NP budou v prostoru schodiště instalovány nová stoupací vedení vody, kanalizace, plynu, silnoproudu a slaboproudu. Objekt bude z důvodu osazení plynového kotle napojen na plynovod v místě objektu B školní družiny. Pro 4.NP bude zřízeno samostatné stoupací vedení kanalizace, které bude v úrovni 1.NP ležatým rozvodem napojeno na areálový rozvod splaškové kanalizace. Pro tato napojení budou prováděny výkopy v prostoru školního dvora vyžadující zpětnou opravu zpevněných ploch. Zároveň budou do drážky pro stoupací vedení osazeny chráničky pro potřebnou kabeláž. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 3

4 Po provedení všech instalací budou vyspraveny všechny dotčené povrchy a provedeny nové výmalby. Nášlapná vrstva schodiště z mezipodesty mezi 3. a 4.NP do 4.NP (1 rameno) bude repasována včetně kamenných stupňů, které budou vyspraveny pomocí vyrovnávací vrstvy umělého kamene. Podrobně jsou stavební úpravy popsány dále v této zprávě. A.3) Provozní řešení: Provozní řešení zůstává ve stávajících podlažích zachováno. Vstup do objektu je z ulice Kubrova, na vstup navazuje hlavní schodiště a chodby, ze kterých jsou přístupné učebny, sborovna, ředitelna, kabinety a hygienické zázemí. Obdobně bude školní provoz rozšířen po stávajícím schodišti do 4.NP. Zde je ke každé ze tří nových kmenových učeben přiřazen kabinet pedagoga s přímým vstupem ze třídy. Z důvodu nedostatečného výkonu stávající otopné soustavy je pro půdní vestavbu navržen autonomní zdroj tepla plynový kotel v technické místnosti č. 4.12, který zároveň zajišťuje přípravu teplé vody. V této místnosti je také umístěna výlevka pro úklid. Střešní výlez z místnosti slouží jako servisní přístup na střechu pro údržbu wifi antén a venkovní chladící jednotky. A.4) Legislativní a technické úkony předcházející zahájení stavby: 1) požadavky na zahájení stavby vyplívající ze stavebního zákona a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy Požadavky dotčených orgánů byly dopracovány do dokumentace. Stavba bude plně v souladu s těmito požadavky: Podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze: - Závazné stanovisko KHS vydané pod č.j /05/Pz/Ve ze dne zůstává v platnosti. - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží kvalitu dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, která bude splňovat požadavky na pitnou vodu (v rozsahu mikrobiologického rozboru). - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody. - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření doby dozvuku v chráněných prostorách stavby (ve vzorových kmenových učebnách č a 4.09), které bude splňovat normové požadavky. Měření bude provedeno oprávněným subjektem. - Po dokončení stavby bude v chráněném vnitřním prostoru stavby (v kmenových učebnách č. 4.04, 4.07, 4.09) provedeno kontrolní přímé měření hladiny akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku. Výsledky měření budou předloženy k posouzení na KHS před závěrečnou prohlídkou stavby. 2) geodetické doměření stavby a ověření základních rozměrů V projekční fázi nebylo zpracováno geodetické zaměření prostoru půdy. Dokumentace byla zpracována na základě původních plánů a lokálního doměření. 3) aktualizace závěrů stavebně-technického průzkumu stávajícího dřevěného krovu Po odstranění střešní krytiny bude za účasti nezávislého odborného dozoru rozhodnuto o stavu jednotlivých dřevěných prvků krovu a o způsobu jejich sanace. 4) ověření vyztužení stávající betonové desky nad chodbou 3.NP ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 4

5 Před zahájením stavby nebo v průběhu bouracích prací bude sondou zjištěno vyztužení stávající betonové desky. Na tomto základě bude ověřen statický výpočet zesílení spřaženou nadbetonávkou. 5) zajištění provozu stávajícího aktivního hromosvodu na střeše objektu v průběhu celé stavby Stávající aktivní hromosvod na střeše objektu C zajišťuje ochranu všech budov ve školním areálu. V průběhu celé stavby je nutné zajistit umístění aktivního hromosvodu na konstrukci krovu včetně napojení na stávající zemnící síť. 6) v koordinaci se stávajícím poskytovatelem datových služeb bude v celém průběhu stavby zajištěn provoz stávajících wifi antén umístěných na střeše objektu. Zajištění provozu antén bude provedeno na náklady jejich majitele. Předpokládá se umístění na mobilních stožárech tak, aby byla uvolněna konstrukce krovu. Stavba zajistí potřebnou koordinaci. A.5) Legislativní a technické úkony předcházející dokončení a kolaudaci stavby: 1) požadavky ke kolaudaci stavby vyplívající ze stavebního zákona a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy. B) Bezbariérové užívání stavby V současné době není bezbariérový vstup do objektu zajištěn. S ohledem na skutečnost, že se jedná o půdní vestavbu, kde stavebně technický stav neumožňuje s rozumnými ekonomickými náklady zajistit přístup nebudou nově vzniklé třídy přístupné osobám s omezenou schopností pohybu. Toto je v souladu s odstavcem (2) 2 vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. C) Konstrukční a Architektonicko-stavební řešení C.1) Připojení na technickou infrastrukturu: Půdní vestavba bude využívat stávající přípojky objektu na vodovod, kanalizaci, silnoproud a slaboproud. Nově bude řešený objekt školy (C) napojen na stávající plynovodní přípojku areálovým rozvodem vedeným od stávajícího plynoměru, který je umístěn na objektu družiny (B). Stav kanalizačních rozvodů byl zhodnocen kamerovým průzkumem. Opravy areálových rozvodů kanalizace budou provedeny v rámci udržovacích prací v areálu školy, případně v rámci plánované dvorní přístavby. Plyn: Napojovací bod je umístěn na objektu B družina za stávajícím centrálním plynoměrem. Od tohoto bodu bude veden nový areálový rozvod pod terénem do objektu C škola, a dále stoupacím vedením v prostoru schodiště do 4.NP. Kanalizace: Kanalizace z hygienického zázemí bude svedena novým stoupacím vedením do 1.NP a napojena na stávající venkovní ležatý rozvod. Umyvadla ve třídách budou napojena na prodloužené stoupací vedení kanalizace v 3.NP. Vodovod: Rozvody vody budou napojeny v prostoru 3.NP na stávající stoupací vedení. Silnoproud: Půdní vestavba bude napojena ze stávajícího rozvaděče umístěného v 1.NP ve vstupní chodbě č Slaboproud: datové rozvody budou napojeny na stávající RACK poskytovatele datových služeb, který je umístěn v 2.NP v místnosti č ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 5

6 C.2) Bourání: Střešní konstrukce: Před zahájením bouracích prací bude staticky zajištěna střešní římsa proti ztrátě stability při odlehčení konstrukce střechy. Bude odstraněna stávající plechová krytina včetně laťování a pojistné hydroizolace. Dále okapové žlaby a nevyhovující části okapových svodů. Bude ponechána pouze měděná plechová krytina na hodinové věži, do které bude připraven otvor pro osazení střešního výlezu. Budou demontovány prvky osazené na střešní konstrukci (antény, siréna, hromosvody, atd.). Aktivní hromosvod bude opět osazen na odhalený krov a napojen na stávající svody tak, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá funkce. Wifi antény budou v koordinaci s poskytovatelem datových služeb osazeny na mobilní stožáry. Odstraní se doplněné dřevěné konstrukce mezipater. Z konstrukce krovu budou vyřezány vazné trámy, spodní kleštiny a několik ztužujících pásků, a dále bude odstraněn jeden stávající sloupek a jeden bude přesunut do nové polohy. Kvůli značnému poškození bude v celé délce nahrazena stávající pozednice. Stávající prvky budou zhodnoceny s ohledem na poškození hnilobou a dřevokaznými houbami. Poškozené prvky budou částečně nebo zcela vyměněny dle zásad stanovených ve stavebně-konstrukční části. Poškozené a měněné prvky krovu musí být likvidovány bezpečně, aby nedošlo k rozšíření dřevokazných škůdců v objektu a okolí pytlovány. Napadené prvky musí být měněny vždy minimálně 1m za poslední známou (viditelnou) stopou jejich narušení. Veškeré úpravy krovu budou prováděny při montážním podepření vaznic a montážním zavětrování v řešené oblasti konstrukce. Konstrukce hodinové věže bude montážně podepřena dočasnou ocelovou konstrukcí. Před naceněním repase krovu je stavební firma povinna zhodnotit rozsah výměn a ocenit úpravu krovu tak, aby byl plně funkční a zároveň byla zajištěna jeho životnost. Statické úpravy krovu podrobně viz D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. Odhalená konstrukce krovu bude po celou dobu stavby zajištěna proti srážkové vodě, aby nedošlo k poškození spodních podlaží navrženo je celoplošné plachtování včetně pomocných konstrukcí. Při demontáži plechové krytiny je nutné postupovat postupně shora dolů a dbát na to, aby nedošlo k hromadění vybouraného materiálu na stropních konstrukcích. 4.NP, půdní prostor: Půdní prostor bude vyklizen. V celé ploše půdy se odstraní nášlapná vrstva z půdovek včetně suťového podsypu. Část půdovek (cca 13 m2) bude ponechána pro zpětné použití. Odstraní se všechna komínová tělesa a betonové zastřešení schodiště včetně navazujících stěn až k úrovni podlahy. Odstraní se zracadlová stěna na stávajícím schodišťovém rameni. Odstraní se narušené omítky půdních nadezdívek. 3.NP: Na úrovni třetího nadzemního podlaží dojde k demontáži dveřních výplní do učeben (č.m. 3.03, 3.04 a 3.06), do kabinetu (č.m. 3.02) a sborovny (č.m. 3.05). V hygienickém zázemí dívek dojde k odstranění dvou stávajících umyvadel. V místnostech, nad kterými se nachází spalný strop (č.m až 3.06), dojde k odstranění stávajících světel a zařízení umístěných na podhledu včetně rozvodů a následně i odstranění podhledů tvořených prkenným podbitím s omítkou na rákosu. Dále Budou odstraněny veškeré dřevěné prvky stropu nad 3.NP. Ponechány budou pouze ocelové prvky stropu, pokud budou staticky vyhovující (popis úprav stropních konstrukcí je uveden v kapitole C.5, případně konstrukčním řešení). V případě, že budou dřevěné stropní trámy shledány zdravé, může dojít k jejich opětovnému použití do konstrukce ve funkci dřevěných stropnic. Tento postup bude odsouhlasen autorským a stavebním dozorem. V rámci úprav a nabídkové ceny je však nutné uvažovat s jejich kompletním odstraněním. Po provedení nových konstrukcí stropu včetně podhledů dojde k odstranění nášlapných vrstev podlah v místnostech 3.02 až Veškeré další zařízení (nábytek, tabule, umyvadla apod.) je dodavatel povinen ochránit a případně poškození uvést do původního stavu. Nábytek bude z učeben, kabinetu a sborovny vystěhován, tabule, umyvadla, apod. mohou být ochráněny. Na schodišti do 4.NP dojde k odstranění stávajícího zábradlí, které bude po úpravě opět osazeno. 2.NP: Na úrovni druhého nadzemního podlaží dojde k demontáži dveřních křídel do učeben (č.m. 2.03, 2.04 a 2.06), do kabinetu (č.m. 2.02) a ředitelny (č.m. 2.05). V hygienickém zařízení dívek dojde k odstranění dvou stávajících umyvadel. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 6

7 1.NP: Na úrovni vstupního podlaží dojde k vybourání vstupních plastových dveří do objektu školy. Budou odstraněna dveřní křídla do učeben a tělocvičny (místnosti 1.05, 1.07 a 1.08) a dveřní křídlo do šatny (místnost č. 1.03). Dále dojde k odstranění provizorních stěn oddělujících prostor pod schody (místnost 1.12). Pro nové trasy kanalizace a plynu bude odstraněna část podlahy na terénu a budou provedeny otvory v základových konstrukcích v podschodišťovém prostoru č dle požadavků profesí ZTI a PLN. V prostoru schodiště bude vytvořena přes všechna podlaží drážka v nosné stěně rozměru 750x200mm pro sdružené vedení instalací, a to včetně prostupů do jednotlivých podlaží. Drážka bude provedena proříznutím a poté postupným ručním odpikováním tak, aby byl minimalizován dopad na stávající nosné zdivo. V jednotlivých prostupech mezipodestami se osadí ocelové rámy z L100/10 (B.17), které zajistí uložení klenby. V celém objektu budou sekány drážky pro nové rozvody vody a kanalizace (zejména 3.NP). Vedení silnoproudu a slaboproudu bude v prostoru chodeb a schodiště zasekáno v drážkách, ve stávajících učebnách bude vedeno v lištách. Veškeré bourací práce musí být prováděny s ohledem na funkci a stav stávajícího objektu školy. Při provádění je nutné uvažovat s veškerým statickým zajištěním a zakrytím prvků a konstrukcí interiéru i exteriéru. Poškozené části stavby i nábytku musí být uvedeny do původního stavu. Bourací práce na úrovni 1.-3.NP a hlavní bourací práce na úrovni 4.NP musí být prováděny při výluce provozu hlavních letních prázdninách. Bourací práce musí být uvažovány včetně staveništní i mimostaveništní přepravy a ekologické likvidace suti a ostatního odpadu. C.3) Spodní stavba: Do spodní stavby stávající školy nebude v rámci půdní vestavby zasahováno. Výjimkou jsou dva prostupy v základových konstrukcích v podschodišťovém prostoru č pro napojení objektu na plynovod a napojení hygienického zázemí ve 4.NP na ležatý areálový rozvod kanalizace. Prostupy budou opatřeny ocelovými chráničkami a budou dobetonovány. C.4) Svislá nosná konstrukce: Svislá nosná konstrukce původního objektu je tradiční zděná z plných cihel. Nosné stěny orientované v podélném směru vytvářejí dvoutrakt se světlými šířkami 7,0m+3,6m, respektive 7,1m+3,3m. Základní nosné stěny jsou doplněné dalšími nosnými stěnami stěnami štítovými, zdivem schodišťových stěn. Dále předpokládáme příčně orientované zděné cihelné příčky (resp. zejména předpokládáme, že nebyly dodatečnými úpravami vybourány, oslabeny apod.) skladebné tloušťky min. 0,15m, které mají nezanedbatelnou ztužující funkci. Překlady nad okenními a dveřními otvory v původním zdivu předpokládáme provedeny jako betonové monolitické, případně pomocí ocelových překladů (např. kolejnic apod.). Do svislé nosné konstrukce nebude v rámci půdní vestavby zasahováno s výjimkou nových drážek pro vedení instalací. Statické zajištění těchto úprav viz odstavec C.2 a část dokumentace D.1.2 Stavebně-konstrukční část. Konstrukce je dostatečně únosná a způsobilá k přenesení navýšeného zatížení. C.5) Vodorovná nosná konstrukce: Stropní konstrukce v nadzemních podlažích jsou dřevěné trámové, pnuté mezi příčně ukládané ocelové nosníky, respektive v užším traktu cihelné klenby nebo ŽB desky. Stropní konstrukce nad 3.NP v užším traktu je železobetonová deska tl. 150mm (dle dostupných informací). Pod půdní vestavbou se nachází tři typy stropní konstrukce: Typ A (strop nad místností 3.03, 3.04, 3.05, 3.06) Konstrukce je tvořena ocelovými průvlaky I280 ve vzdálenostech cca 3,3m, které jsou pnuty mezi podélné stěny. Do ocelových nosníků jsou uloženy dřevěné stropnice ve vzdálenostech cca 1,2m. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 7

8 Z důvodu nedostatečné únosnosti stropu pro zvýšené zatížení skladbou, zvýšeným užitným zatížením kvůli změně využití podkroví a nově uloženými sloupky krovu, musí být konstrukce stropu zesílena. Stávající skladby budou rozebrány včetně podhledu a dřevěné stropnice budou odstraněny. Mezi stávající ocelové nosníky budou vloženy do poloviny vzdálenosti nosníky nové. V místech se zvýšeným zatížením, např. uloženým sloupkem krovu apod., budou ocelové nosníky zdvojeny. Mezi ocelové nosníky budou vloženy dřevěné stropnice a = 1,15m, stejného rozměru jako stávající. V případě dobrého stavu mohou být použity zkrácené stávající stropnice užití však musí schválit projektant v rámci autorských dozorů a technický dozor investora! Dřevěné stropnice budou výškově uloženy tak, že budou zarovnány spodní hrany. Na dřevěné stropnice bude vlnami kolmo k nosníkům uložen trapézový plech TR50/250/0,75mm, který bude v každé druhé spodní vlně kotven přes podložku závitořeznými šrouby, případně nastřelovacími hřeby k dřevěným stropnicím. Trapézový plech lze nad podporami délkově nastavit. Do každé vlny bude umístěn prut betonářské výztuže φ10mm s krytím 25mm, tedy cca 4ø/bm. Celoplošně potom bude položena síť KARI KD 35 5/100-5/100. Konstrukčně je navržena tl. desky 100mm (50mm vlny plechu + cca 50mm nadbetonovaná deska), beton kvality C20/25 XC1. Desku lze považovat za plně únosnou po uplynutí 28 dnů od betonáže. Do té doby nelze na ní skladovat stavební materiál! Po uplynutí 28 dní lze desku přitížit stavebním materiálem maximálně do hmotnosti navrhovaného užitného zatížení tedy max. 300kg/m 2. Veškeré dřevěné prvky jsou navrženy pro třídu prostředí 2, použité řezivo tř. C24 (S10). Ocelové prvky jsou navrženy z oceli kvality S235 a budou opatřeny ochranným nátěrem pro třídu korozní agresivity C2. V případě použití původních trámů budou veškeré dřevěné prvky impregnovány přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes, plísním a proti dřevokaznému hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou ochranu. Obdobným způsobem budou impregnovány i případně nové, měněné trámy. Pro nabídkovou cenu je nutné počítat s tím, že se veškeré dřevěné trámy provádí nové! Typ B (strop nad místností 3.02) Stávající dřevěný strop bude vybourán a nahrazen novým, ocelobetonovým. Stropnice jsou navrženy z profilu I140 v osových vzdálenostech 1,2m. Na stropnice bude vlnami kolmo k nosníkům uložen trapézový plech TR50/250/0,75mm, který bude v každé druhé spodní vlně kotven přes podložku svarem, alternativně závitořeznými šrouby, nebo nastřelovacími hřeby k ocelovým stropnicím. Trapézový plech lze nad podporami délkově nastavit. Do každé vlny bude umístěn prut betonářské výztuže φ10mm s krytím 25mm, tedy cca 4ø/bm. Celoplošně potom bude položena síť KARI KD 35 5/100-5/100. Konstrukčně je navržena tl. desky 100mm (50mm vlny plechu + cca 50mm nadbetonovaná deska), beton kvality C20/25 XC1. Strop bude na schodišťové stěně ukončen ŽB věncem s vynechaným prostupem pro sdružené stoupací vedení instalací. Desku lze považovat za plně únosnou po uplynutí 28 dnů od betonáže. Do té doby nelze na ní skladovat stavební materiál! Po uplynutí 28 dní lze desku přitížit stavebním materiálem maximálně do hmotnosti navrhovaného užitného zatížení tedy max. 300kg/m 2. Ocelové prvky jsou navrženy z oceli kvality S235 a budou opatřeny ochranným nátěrem pro třídu korozní agresivity C2. Typ C (strop nad místností 3.01, 3.07, 3.08) Stávající ŽB deska je dle dostupných informací tl. 150mm bez přesné znalosti způsobu vyztužení. Na desku budou uloženy sloupky krovu, proto musí být zesílena. Zesílení je navrženo spřažením nadbetonované desky tl. 90mm. Spřažení bude provedeno pomocí vlepených trnů ø10mm v rastru 250x250mm. Hloubka vlepení min. 80mm. K hornímu okraji bude vložena KARI síť Ky 49 8/100-8/100 s krytím 25mm. Beton nadbetonávky je navržen třídy C20/25-XC1. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 8

9 C.6) Vertikální komunikace: Schodiště na půdu bude zachováno stávající kamenné. Po odstranění zrcadlové stěny budou schody z mezipodesty mezi 3. a 4.NP do 4.NP (1 rameno) přebroušené a opravené pomocí umělého kamene pryskyřice. Podmínkou je vytvoření bezpečného čistitelného povrchu, součinitel smykového tření stupně musí být větší nebo roven 0,6 (v souladu s OTP a ČSN pro hranu stupně). C.7) Střecha: Budou vyřezány veškeré vazné trámy, sloupky budou nastaveny tak, aby byly uloženy na průvlaky ve stropní konstrukci. Nastavení je navrženo šikmým přeplátováním stejného profilu a prosvorníkováním. Nejdelší krokve budou zesíleny zdvojením (viz statická část). Dále budou odstraněny veškeré spodní kleštiny spojující krokve v místě pozednic se sloupky a budou nahrazeny novými rozměru 100/140mm pouze v místech, kde je možné je schovat do SDK příčky (viz statická část). V místě rušeného sloupku bude vložen ocelový rám profilu 2xU180. Rám bude přikotven na vložený ocelový nosník do stropu jak v místě středové stěny, tak v místě pulštoků. Rám bude podepírat dřevěnou vaznici přesně v místě rušeného sloupku. Stojka v místě středové stěny bude vytažena až mezi kleštiny a bude přikotvena ke kleštinám z důvodu zajištění prostorové stability rámu. Další úpravou v krovu je posunutí dřevěného sloupku u schodiště, pásky budou odstraněny. Vaznice musí být zesílena ocelovým profilem U220. Profil bude přikotven pomocí svorníků ø16mm a =330mm. Je navrženo ztužení pomocí vložených jednostranných kleštin pod hřebenem. Kleštiny jsou profilu 100/140mm a budou vynášet podhled a vedení vzduchotechniky. V chodbě u věžičky bude na stávající dřevěné nosníky zavěšena vzduchotechnická jednotka maximální hmotnosti 350kg. Dřevěné nosníky budou zesíleny ocelovou příložkou U140, kotvenou svorníky ø12mm a =330mm. Dle stavebně technického průzkumu jsou dřevěné prvky napadeny hnilobou a hmyzem. Je nutné napadené části vyměnit. Napadení se týká zejména krokví. Narušené dřevo trámů bude odstraněno. Obecně lze říci, že krokve napadené do 5% průřezu budou sanovány impregnačním přípravkem dle popisu níže. Z prvků napadených do 50% bude poškozené řezivo vyjmuto a bude nahrazeno novým. Napojení zachovávaného a nového prvku bude provedeno šikmým přeplátováním a dvěma svorníky průměru 12mm. Prvky napadené z více než 50% budou z konstrukce vyjmuty a nahrazeny novými stejného průřezu. Celá konstrukce krovu bude mechanicky očištěná a impregnovaná proti biologickým škůdcům. Pozednice musí být celá nahrazena novou. Nová pozednice je navržena stejného průřezu jako stávající. Nová pozednice bude tlakově impregnovaná. Výměna pozednice bude prováděna při demontované krytině po etapách. Maximální délka vyměňované pozednice bude tři pole krokví. Stávající krokve v místě vyměňované pozednice budou podepřeny, zároveň musí být podepřena římsa z exteriéru (dojde k odlehčení pulštoků a tím možné destrukce římsy). Poté bude stávající pozednice odstraněna a zdivo bude opatřeno fungicidním nátěrem dle stavebně technického průzkumu. Na zdivo bude položena asfaltová lepenka a poté bude vložena nová pozednice. Kotvení pozednice je navrženo pomocí chemických kotev M12 ve vzdálenostech 0,7m. Konstrukce hodinové věže bude montážně podepřena navrženou ocelovou konstrukcí. Po provedení nového ocelobetonového stropu nad 3.NP se konstrukce věže nově uloží na nový strop se statickým aktivováním nosných prvků (viz konstrukční část). Veškeré dřevěné prvky jsou navrženy pro třídu prostředí 2, použité řezivo tř. C24 (S10). Ocelové prvky jsou navrženy z oceli kvality S235 a budou opatřeny ochranným nátěrem pro třídu korozní agresivity C2. Všechny dřevěné prvky budou impregnovány přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes, plísním a proti dřevokaznému hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou ochranu. Bude provedena nová skladba střechy s kontaktní pojistnou hydroizolací na krokvích, kontralatěmi 40x60mm a latěmi 40x60mm v rozteči dle střešní krytiny. Krytina je navržena skládaná ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 9

10 z velkoformátových betonových tašek imitujících klasické bobrovky. Krytina bude matná v cihlové barvě. Střešní krytina bude dodána včetně všech střešních doplňků (stoupací plošiny, hromosvodové tašky, hřebenáče, protisněhové háky, prostupové a odvětrávací tašky, protihmyzové mřížky, atd.). Na střeše budou umístěny prvky původního hromosvodu, wifi antény a nově venkovní kondenzační jednotka s úložnou konstrukcí a přístupovou komínovou lávkou. Veškeré nové oplechování včetně nástřešního okapového žlabu bude provedeno z měděného plechu. Provede se klempířské vodotěsné napojení nové krytiny na střešní plášť hodinové věže. Krytina hodinové věže bude vyspravena. Veškeré prostupy na střechu budou opatřeny těsnícími manžetami. Zateplení střešní konstrukce je navrženo minerální vatou mezi a pod krokvemi do dvojitého dřevěného roštu. Vata bude v celé hmotě hydrofobizovaná a bude mít součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK. Na spodní úrovni roštu bude provedena fóliová parozábrana s hliníkovou vložkou. Mezi parozábranou a navrhovaným podhledem bude ponechána instalační dutina 30mm tvořená SDK profily CD 27/60. Veškeré spoje a prostupy budou přelepeny parotěsnou páskou. Okraje parozábrany navazující na zdivo budou navíc přetmeleny materiálově kompatibilním parotěsným tmelem. Parozábrana bude vždy řešena průběžně včetně předstěn půdních nadezdívek. Kce střechy bude zaklopena podhledem ze sádrokartonových desek tl. 15mm. Skladba bude vyhovovat požární odolnosti dle PBŘ - REI 30. Ve vlhkých provozech budou použity desky impregnované. Skladba střechy nad podhledy bude řešena bez instalační mezery. Viditelné prvky krovu a ocelový rám ve třídě 4.04 budou opatřeny protipožárním nátěrem pro zvýšení požární odolnosti dle PBŘ. Dřevěné a ocelové prvky nad podhledem budou opatřeny požárním SDK obkladem. C.8) Příčky: Veškeré stěny ve 4.NP jsou navrženy jako systémové sádrokartonové konstrukce s dvojitým oboustranným opláštěním deskami tl. 12,5mm, ve vlhkých provozech impregnovanými. Stěny jsou provedeny v tloušťkách 100, 150, 230 a 300 mm. Konstrukce je vyplněna akustickou izolací z minerálních vláken. Do příček jsou integrovány prvky dřevěné konstrukce krovu. Jejich konstrukce je také využívána pro vedení instalací. Dělící stěny učeben jsou navrženy v tl. 230mm s dvojitým nosným roštem ze spřažených profilů CW CW 75 a výplní minerální akustickou izolací tl. 2x60mm. Stěny budou splňovat vzduchovou neprůzvučnost Rw,min=47 db a požární odolnost EI 30. Do stěn budou integrovány ocelové nosné rámy pro kotvení školních tabulí. V místě spodních kleštin budou nosný rošt příček tvořit profily CD 27/60, které budou spřaženy po 750mm SDK deskou výšky 300mm. Instalační příčky tl. 300mm budou tvořeny dvojitým roštěm z CW 75 spřaženým po 750mm SDK deskou výšky 300mm. Stěna oddělující hodinovou věž bude opatřena parozábranou na interiérovém líci. Vnější opláštění budou tvořit cementovláknité desky pro zvýšení odolnosti vnějšímu prostředí. Viz část D1.1 Architektonicko-stavební řešení, 801 skladby konstrukcí. C.9) Předstěny: Navržené SDK předstěny řeší zateplení půdních nadezdívek z vnitřní strany. Ze strany interiéru jsou řešeny ve skladbě 2x SDK deska tl. 12,5mm, instalační dutina vymezená profily CW 75 vyplněnými tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 40mm, fóliová parozábrana s hliníkovou vložkou, která je bez přerušení napojena na parozábranu střechy, a rošt z CW 100 vyplněný tepelnou izolací z minerálních vláken. V instalační předstěně jsou vedeny rozvody elektro a vytápění. Součástí nosného roštu jsou konstrukce pro kotvení otopných těles. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 10

11 V učebnách 3.NP bude proveden akustický bezesparý obklad v části stěny protilehlé od stěny s tabulí. Bude tvořen SDK perforovanými deskami s instalační dutinou vymezenou profily CW 50. Výška obkladu je 1,8m a je vynesen od horní úrovně stropu (podhledu) směrem dolů. Viz část D1.1 Architektonicko-stavební řešení, 801 skladby konstrukcí. C.10) Podhledy: Sádrokartonový podhled na chodbě 4.01 je řešen jako protipožární, samonosný v systémové skladbě s požární odolností shora EI 30. Podhled je vyplněn požární minerální izolací tl. 100mm (popř. 50mm v užší části místnosti), nosnou konstrukci tvoří spřažené profily CW 100 (popř. CW 50), horní pásnice jsou kryty SDK deskou tl. 12,5mm se zvýšenou požární odolností. Část podhledu pod VZT jednotkou je z důvodu zajištění servisu navržena jako rastrový rozebíratelný podhled z minerálních kazet s požární odolností shora EI 30. Nosný rastr je řešen jako skrytý. V místnostech 3.NP 3.02 až 3.06 je navržen nový SDK protipožární podhled s dvojitým opláštěním deskami tl. 12,5mm na dvojitém nosném rastru z profilů CD 27/60 zavěšených na systémových závěsech. Podhled zajišťuje požární odolnost stropní konstrukce REI 45. Nad podhledem je položena minerální akustická izolace tl. 100mm. V prostoru sborovny (3.05) je podhled doplněn o hliníkovou parozábranu parotěsně napojenou na okolní zděné konstrukce, neboť nad podhledem se nachází vnější prostředí prostor hodinové věže. V úrovni stropu nad 3.NP je nutné zajistit parotěsné oddělení od dutiny nad podhledem v okolních místnostech. V učebnách 3.NP (3.03, 3.04, 3.06) bude pod SDK podhled proveden akustický bezesparý podhled tvořený SDK perforovanými deskami navrženými dle akustické studie. Nosná konstrukce podhledu bude z dvojitého nosného rastru ze systémových profilů a bude zavěšena na systémových závěsech do nosného roštu SDK podhledu (pro tento je potřeba uvažovat s přitížením od akustického podhledu). Pro rozvody VZT jsou v kabinetech navrženy zavěšené požární dvojitě opláštěné podhledy s požární odolnosti EI 30 zdola, ve třídách pak obdobné podhledy na dřevěném roštu. Pro zakrytí instalací je proveden podhled nad místností 3.08 hygienické zázemí dívek. V celé ploše střešní konstrukce ve třídách 4.04, 4.07 a 4.09 je aplikován systémový dřevěný akustický podhled z perforovaných kazet a akustickou dřevovláknitou izolací. Kazety jsou kotveny k pomocnému dřevěnému roštu z latí 30x50mm, který je ukotven ke střešní konstrukci. Perforace a skladba podhledu je navržena dle akustické studie tak, aby byly splněny požadavky na dobu dozvuku ve třídách viz část E Dokladová část. Vaznice, vystupující z roviny střechy, a ostění oken jsou pak doplněny požárním SDK obkladem a dřevěnou BIO deskou tl. 15mm. V částech ostění, kde není vzhledem k osazení střešního okna dostatek prostoru pro BIO desku, bude použita dřevěná spárovka (v designu BIO desky) tl. 5mm - lepená na SDK. Viz část D1.1 Architektonicko-stavební řešení, 801 skladby konstrukcí. C.8), C.9), C.10) Obecně: Veškeré SDK konstrukce je nutné provádět v certifikovaném systému, a specializovanými firmami s platným oprávněním. Skladby a detaily podhledů je nezbytné provádět striktně podle technických listů výrobce tak, aby byly splněny požadavky na akustiku, požární bezpečnost a trvanlivost konstrukce. Veškeré SDK konstrukce budou provedeny včetně závěsných systémů pro zařizovací předměty, přípravy pro kotvení školních tabulí, osvětlení a dalších příprav pro kotvení. Veškeré SDK konstrukce ve vlhkých prostorech včetně podhledů budou provedeny z SDK desek se zvýšenou odolností proti vlhkosti (GKB-I). U požárního podhledu navíc se zvýšenou odolností proti požáru (GKF-I). ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 11

12 Povrch sádrokartonových desek se vytmelí, přebrousí a natře základním a vrchním disperzním nátěrem. Je nutné dodržovat postup provádění dle pokynů výrobce. C.11) Podlahy: Podlahy v celém prostoru 4.NP jsou řešeny jako lehké plovoucí ze systémových sádrovláknitých desek tl. 18mm ve dvou vrstvách s celoplošným slepením na vrstvě akustické izolace z plastifikovaného polystyrenu. Povrch je vyrovnán a zpevněn sádrovou stěrkou tl. 3mm. Celá konstrukce je dilatovaná od všech svislých konstrukcí dilatačním páskem z pěnového PE. Skladba je navržena pro plošné zatížení 4 KN/m2 a bodové zatížení 4 kn. Nášlapnou vrstvu tvoří homogenní vinylová protiskluzová podlahovina odolná opotřebení, s výztužnou skelnou mřížkou, povrch hloubkově penetrován PU lakem. Krytina je celoplošně lepena a ve spojích vodotěsně svařovaná (ve vlhkých provozech nevyžaduje hydroizolační stěrku). Třída reakce na oheň Bfl-s1. Ve třídách a na chodbách je doplněna systémovou soklovou lištou, v hygienickém zázemí přechází přes systémový obrubový žlab na povrch stěn (na celou s.v.). V technické místnosti 4.12 je položena keramická rektifikovaná protiskluzná dlažba, skladba podlahy je doplněna o hydroizolační stěrku. Podlahu v hodinové věži tvoří znovupoužité půdovky položené do pískového lože na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Pod tepelnou izolaci je na nosnou konstrukci celoplošně nataven hydroizolační asfaltový pás. Ve 3.NP v místnostech 3.02 až 3.06 budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy. Na podkladní konstrukci bude aplikovaná vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny, a dále se položí systémová separační podložka. Nášlapnou vrstvu tvoří homogenní vinylová protiskluzová podlahovina odolná opotřebení, s výztužnou skelnou mřížkou, povrch hloubkově penetrován PU lakem. Krytina je celoplošně lepena a ve spojích vodotěsně svařovaná (ve vlhkých provozech nevyžaduje hydroizolační stěrku). Třída reakce na oheň Bfl-s1. Ve třídách je doplněna systémovou soklovou lištou. Kamenné stupně schodiště z mezipodesty mezi 3. a 4.NP do 4.NP (1 rameno) budou přebroušené a opravené pomocí umělého kamene pryskyřice. Podmínkou je vytvoření bezpečného čistitelného povrchu, součinitel smykového tření stupně musí být větší nebo roven 0,6 (v souladu s OTP a ČSN pro hranu stupně). Viz část D1.1 Architektonicko-stavební řešení, 801 skladby konstrukcí. C.12) Úpravy vnitřních povrchů: Povrch sádrokartonových desek se vytmelí, přebrousí a natře základním a vrchním disperzním nátěrem. Je nutné dodržovat postup provádění dle pokynů výrobce. V hygienickém zázemí bude na stěny proveden na celou světlou výšku obklad z homogenní vinylové protiskluzové podlahoviny odolné opotřebení, s výztužnou skelnou mřížkou, povrch hloubkově penetrován PU lakem. Krytina je celoplošně lepena a ve spojích vodotěsně svařovaná (ve vlhkých provozech nevyžaduje hydroizolační stěrku). Třída reakce na oheň Bfl-s1. Shodný obklad bude použit i ve třídách na části stěn za umyvadly. V technické místnosti 4.12 bude proveden keramický obklad na celou světlou výšku místnosti. Dřevěný akustický obklad střešní roviny ve třídách bude opatřen bezbarvou UV odolnou lazurou na dřevo. Stávající zděné stěny ve 3.NP a v celém prostoru schodiště budou vyspraveny a dle skutečného stavu vymalovány. Budou obnoveny narušené omyvatelné olejové nátěry do stávající výšky. Povrch betonového stropu ve 3.NP bude přestěrkován s výztužnou síťovinou, přeštukován a vymalován. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 12

13 Povrchy stěn a stropů po provedení trasování instalací budou vyspraveny vápennou omítkou, přeštukovány a vymalovány. Nové příčky z plynoslilikátových tvarovek oddělující místnost 1.12 budou oboustranně omítnuty jednovrstvou vápenocementovou omítkou a vymalovány. C.13) Úpravy vnějších povrchů: Bude vyspraven povrch stávajících omítek v okolí upravovaných dveřních otvorů a v místech poškozených během stavby. C.14) Výplně vnějších otvorů: Střešní okna jsou navržena dřevěná, výklopně kyvná s tepelně izolačním dvojsklem a izolačním osazovacím rámem. Z vnější strany budou okna opatřena systémovým měděným oplechování. Okna tříd a kabinetů jsou vybavena elektricky ovládanými vnějšími roletami. Součinitel prostupu tepla U=1,2W/m 2 K. Zasklení je navrženo s vnějším sklem tvrzeným a vnitřním lepeným, součinitel prostupu světelného záření Tv=68%. Střešní výlezy jsou řešeny ve shodné konstrukci a se shodným zasklením jako střešní okna. Pouze výlez v prostoru hodinové věže je řešen bez izolačního osazovacího rámu. Střešní okna pro požární větrání schodiště jsou opatřena mechanickým pákovým otevíráním v úrovni max. 1,8m nad podlahou. Do střešního pláště bude osazen tubusový světlovod, který bude přivádět světlo do prostoru chodby Průměr potrubí je navržen 430mm, kruhový difuzér 600mm. Světlovod je na vnější straně zakončen čtyřhranným pevným zasklením ve vzhledu střešního okna. Světlovod bude v plášti parotěsně zajištěn a v prostoru nad podhledem tepelně zaizolován. Prostor hodinové věže je oddělen prosklenou stěnou s dveřmi, jejíž konstrukci tvoří viditelný hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem. Tato výplň bude opatřena nízkým přechodovým hliníkovým prahem v průchozím křídle a bude splňovat součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m 2 K. Skleněné výplně jsou navrženy z tepelně-izolačních požárních bezpečnostních čirých dvojskel. Vybavení dle části D.1.3 PBŘ. Hlavní vstupní dveře budou dřevěné ve vzhledu původních dveří s historickou profilací a kazetováním s půlkruhovým skleněným nadsvětlíkem. Dveře budou otvíravé ve směru úniku a budou opatřeny mechanizmem pro otevření obou křídel. Dveře budou vybaveny elektromechanickým zámkem ovládaným čipovými kartami a domovním telefonem. Viz část D1.1 Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. C.15) Výplně vnitřních otvorů: Pro výplně dveřních otvorů v úrovni 4.NP jsou navržena dřevěná křídla rozměrů 800 (900) / 2100mm osazená do ocelových zárubní se stínovou drážkou určených pro instalaci do SDK příček. V 1. až 3.NP budou na základě požadavků PBŘ do všech dveřních otvorů ústících na únikovou cestu, vyjma hygienického zázemí, osazena nová protipožární dřevěná dveřní křídla do stávajících ocelových zárubní. Tyto zárubně budou vyspraveny a opatřeny nátěrem. Před výrobou křídel bude nutné ověřit rozměry a zaměřit pozice pantů. V 1.NP do prostoru pod schodištěm č budou osazeny nové dřevěné dveře včetně ocelové zárubně určené pro zazdění. Požární odolnost dveří a jejich vybavení (samozavírač, kouřotěsnost,..) je navrženo dle části D Požárně bezpečnostní řešení stavby. Podrobný popis výrobků je uveden v části D1.1 - Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 13

14 C.16) Klempířské prvky: Obecně: Nové klempířské konstrukce budou provedeny z měděného plechu tl. 0,55mm. Konstrukce budou dodány včetně všech kotvení, spojování a těsnění. V dílenské dokumentaci klempířských konstrukcí bude řešeno rozdělení na dilatační úseky a princip řešení dilatací. Stávající klempířské konstrukce na střeše budou z převážné části demontovány. Bude ponechána pouze měděná plechová krytina na hodinové věži, která bude vyspravena a klempířsky vodotěsně napojena na novou krytinu z betonových tašek. Nově bude realizován odvodňovací systém nástřešních žlabů s napojením na stávající dešťové svody. Okraj střechy pod žlabem bude opatřen oplechováním. Rovněž úžlabí střechy. Vývody instalací nad střechu a některé konstrukce prostupující střešním pláštěm budou po kompletním osazení (včetně těsnících manžet) opatřeny oplechováním. Koncový prvek od VZT rekuperační jednotky bude navíc zateplen izolací tl. 100mm a oplechován. Podrobný popis výrobků je uveden v části D1.1 - Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. C.17) Truhlářské výrobky: Součástí stavby je i dodávka interiérového vybavení tříd. V prostorách učeben budou umístěny učitelské katedry se židlemi, dvoumístné (v některých případech jednomístné) výškově nastavitelné školní lavice, určené pro druhý stupeň, společně s příslušnými žákovskými školními židlemi. U stěny sousedící s hodinovou věží bude v učebnách 4.07 a 4.09 umístěna dřevěná lavice z dubového masivu s nosnou konstrukcí a z čela a zboku krytou SDK deskami. Lavice bude opatřena lazurovým nátěrem. V prostoru věže bude nově vybudována na trámech dřevěná podlahová konstrukce (pochozí lávka) ve dvou úrovních. Tyto úrovně budou propojeny žebříkem. Pochozí lávka bude ošetřena bezbarvým prostředkem na ochranu proti biologickým škůdcům a opatřena lazurovým nátěrem. Lávka bude sloužit pro přístup k revizi hodinového stroje. Stávající lávka bude odstraněna. Vnitřní parapety oken jsou součástí dodávky oken a jsou navrženy z DTD desky s vysokotlakým HPL laminátem. Truhlářské výrobky budou provedeny dle ČSN změna Z Podrobný popis výrobků je uveden v části D1.1 - Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. C.18) Zámečnické výrobky: Obecně: Pro všechny nové výrobky je nutné zpracovat výrobní dokumentaci, která bude schválena autorským dozorem a dozorem investora. Dále budou vyrobeny vzorky, které budou shodně schváleny. U všech výrobků bude ověřena vlastní tuhost konstrukce (zejména zábradlí) a způsob kotvení. Výrobky budou žárově zinkovány nebo opatřeny barevným nátěrem, případně protipožárním nátěrem. Podrobný popis výrobků je uveden v části D1.1 - Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. Stávající ocelové zábradlí na schodišti mezi 3. a 4.NP bude odříznuto a upraveno nastaveno tak, aby bylo možné ho ukotvit z boku schodiště pomocí kotevních desek a chemických kotev při dodržení potřebné výšky zábradlí dle ČSN Zábradlí bude ve 3.NP navazovat na stávající zábradlí, na mezipodestě mezi 3. a 4.NP na nové ocelové zábradlí vedoucí do 4.NP, jehož tvar, členění, velikost profilů, kotvení a barevnost bude odpovídat stávajícímu upravovanému zábradlí na schodišti. U oken na mezipodestě mezi 3. a 4.NP bude osazeno vnitřní odnímatelné zábradlí tvořené z obdélného rámu z čtvercového uzavřeného ocelového profilu. Odnímání je zajištěno uzamčením k ocelovým držákům. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 14

15 Zábradlí na schodištích a u oken mezipodesty budou splňovat ČSN V chodbě 4.01 bude v nice na nosné ocelové konstrukci vytvořen sedák z ocelového ohýbaného plechu. Nosná konstrukce bude kotvena do konstrukce podlahy a do SDK stěny opatřené přípravou pro kotvení. V technické místnosti 4.12 bude pod střešním výlezem instalován odnímatelný žebřík z hliníku s držákem. Na střeše bude navazovat na tento výlez střešní ocelová pochozí lávka se zábradlím umožňující přístup k chladící jednotce. Lávka je kotvena ke střešní konstrukci. Chladící jednotka je umístěna na obdélníkové ocelové konstrukci z L profilů vyplněné pororoštem. Její stojky jsou kotveny ke konstrukci krovu. V interiéru budou pro kotvení tabulí, umyvadlových žlabů a VZT jednotky vytvořeny ocelové konstrukce, které budou nadimenzovány podle vybraných konkrétních výrobků určených ke kotvení. Podrobný popis výrobků je uveden v části D1.1 - Architektonicko-stavební řešení, 400 specifikace. C.19) Zařizovací předměty: Zařizovací předměty jsou obecně popsány v části D.1.4a Zdravotně technické instalace (ZTI). Konkrétní výrobky budou určeny při realizaci. C.20) Ochrana před bleskem: Stávající aktivní hromosvodová jímací soustava na střeše objektu C zajišťuje ochranu všech budov ve školním areálu a bude zachována v plném rozsahu. V průběhu celé stavby je nutné zajistit umístění aktivního hromosvodu na konstrukci krovu včetně napojení na stávající zemnící síť tak, aby byla soustava udržena v plně funkčním stavu. Aktivní hromosvod bude proto nejprve demontován a zpětně osazen na odhalený krov. Po zhotovení střešního pláště bude aktivní hromosvod opět navrácen do původní polohy. C.21) Sadové úpravy: Projektová dokumentace neřeší sadové úpravy, tyto zůstanou zachovány stávající. Objekt školy (C) bude nově napojen na stávající plynovodní a kanalizační areálový rozvod. Pro tato napojení budou prováděny výkopy v prostoru školního dvora vyžadující zpětnou opravu zpevněných ploch. C.22) Větrání: Prostory nových učeben ve 4.NP budou nuceně větrané pomocí centrální VZT jednotky s rekuperací zavěšené nad podhledem chodby Navržený systém větrání je rovnotlaký. Vzduch upravený ve VZT jednotce bude do prostoru učebny distribuován pomocí dvouřadých vyústek s regulací. Odvod znehodnoceného vzduchu je řešen přes jednořadou vyústku s regulací umístěnou pod stropem v podhledu. Sání vzduchu bude provedeno ze střechy přes sací oblouk, výfuk vzduchu bude proveden na střechu objektu zakončen výfukovým obloukem. Pro zamezení pronikání nežádoucího hluku do vnitřních i vnějších prostor objektu budou do sacích i výtlačných potrubí osazeny tlumiče hluku. Vytápění, větrání a chlazení bude společně řízeno pomocí systému měření a regulace. Způsob větrání hygienických zázemí 4.NP je nucené podtlakové s výfukem znehodnoceného vzduchu do venkovního prostoru (nad střechu). Potrubí zde bude zakončeno střešním ventilátorem. Přisávání čerstvého vzduchu bude probíhat přes 2ks požárních ventilů Ø125 osazených ve stěně. Dále bude přisávání čerstvého vzduchu v prostoru toalet probíhat přes podříznuté dveře o výšce 8 mm. Větrání technické místnosti 4.12 je řešeno nuceným přívodem a přirozeným odtahem. V technické místnosti je umístěn spotřebič v provedení typ C, nejsou zde tedy kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu. Větrání a odvod tepelné zátěže bude řešen přetlakovým způsobem pomocí diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Ø 125 mm, který bude vzduch přivádět do prostoru ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 15

16 technické místnosti. Přívod vzduchu je umístěn 300 mm nad podlahou. Odvod vzduchu je navržen z prostoru dané místnosti nad střechu, vedení bude zakončeno protidešťovou stříškou. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně okny. Střešní okna pro požární větrání schodiště jsou opatřena mechanickým pákovým otevíráním v úrovni max. 1,8m nad podlahou. Podrobnější řešení viz část D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení (VZT, CHL). C.23) Vytápění a příprava TV: Z důvodu nedostatečného výkonu stávající otopné soustavy je pro půdní vestavbu navržen autonomní zdroj tepla závěsný kondenzační plynový kotel v technické místnosti č Zdroj tepla slouží pro dodávku tepelné energie na vytápění, pro přípravu teplé vody a pro ohřev větracího vzduchu. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen koaxiálním odkouřením (koncentrickým potrubím) vedeným od kotle nad rovinu střechy. Vytápění bude teplovodní. Rozvod topné vody je navržen z potrubí Pex-Al a v kotelně z potrubí ocelového bezešvého. Potrubí je vedeno převážně nad podhledem a v předstěnách při obvodovém zdivu. Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková se spodním připojením. Pro ohřev teplé vody je navržen nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV s objemem 70l, který je napojen na zdroj tepla přes samostatnou větev. Teplá voda na výtoku bude omezena na max. teplotu 45 C. Podrobnější řešení viz část D.1.4.b Zařízení pro vytápění (VYT). Pro chlazení učeben 4.NP bude sloužit nová venkovní kondenzační jednotka, která bude umístěna na střeše budovy. Na vnější jednotku budou napojeny vnitřní jednotky (umístěné v každé učebně). Chladící jednotky budou řízeny centrálně dle čidla teploty (ovládání nadřazenou regulací). V letních měsících bude systém využíván k chlazení a naopak v zimních měsících jako pomocný zdroj vytápění. Podrobnější řešení viz část D.1.4.c - VZT, CHL. C.24) Vodovod a kanalizace: Vodovod: Stavebními úpravami nebude vodovodní přípojka dotčená. Stávající vnitřní vodovod v objektu školy (C) je provedený z PPR svařovaného potrubí a zůstane beze změn. Pouze bude pro zvýšení kapacity hygienického zázemí žáků osazen pisoár a umyvadlo na WC chlapci ve 2.NP a ve 2. a 3.NP na WC dívky budou namísto umyvadel osazeny umyvadlové žlaby s třemi bateriemi. Tyto nové zařizovací předměty budou napojeny na nejbližší stávající rozvody. Upravovaný prostor v podkroví bude napojený na 2 stávající stoupací potrubí ukončená na WC dívky ve 3.NP. SV, TV a cirkulace budou vedeny k zařizovacím předmětům v podhledech a v SDK stěnách. Potrubní rozvody budou provedeny z plastového potrubí PPR opatřeny tepelnou izolací. Dle PBŘ není potřeba v objektu zřizovat nový vnitřní hadicový systém. Stávající budou ponechány beze změn. Kanalizace: Kanalizace je rozdělená na splaškovou a dešťovou. Odkanalizování zařizovacích předmětů je řešené standardním gravitačním systémem. Do 4.NP bude přivedeno nové stoupací potrubí vedené v drážce ve schodišťové stěně. Toto potrubí bude v 1.NP napojeno přes nové svodné potrubí na stávající areálový rozvod. Rozvody v podkroví budou provedeny zcela nové a budou napojeny do stávajících stoupacích potrubí prodloužených ze 3.NP do podkrovního prostoru, případně do nového stoupacího potrubí. Nové ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 16

17 odpady budou provedeny z plastového PPR potrubí pro vnitřní instalace. V prostoru technické místnosti 4.12 bude osazena podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou pro suchý provoz. Nové zařizovací předměty v 2. a 3.NP budou napojeny na nejbližší rozvody vedené v přilehlých stěnách. Stávající splašková odpadní potrubí jsou PPR a litinová a budou ukončená v úrovni 3.NP přivětrávacími ventily, které budou umístěné v nových revizních šachtičkách. Stavebními úpravami nevzniknou nové plochy s nároky na odvodnění. Stávající svody jsou napojené na dešťový areálový rozvod, který bude zachován beze změn. Podrobnější řešení viz část D.1.4.a Zdravotně technické instalace (ZTI). C.25) Elektroinstalace: Pro připojení elektroinstalace nově rekonstruované podkrovní části objektu bude v technické místnosti 4.NP č instalován nový patrový rozváděč. Tento rozvaděč bude napojen na stávající hlavní rozváděč budovy RH, který je umístěn ve vstupní chodbě (zádveří) č Propojení bude nově vybudovanou kabelovou stoupačkou v prostoru schodiště a dále rozvodem v 1.NP. Silnoproudá kabeláž ze stávajícího rozváděče RH bude ke stoupačce vedena v sekané drážce pod omítkou. Z nového rozváděče ve 4.NP bude napojen podružný datový rozváděč RACK-4np. Z hlavního rozváděče RH bude dále napojen nový rozváděč měření a regulace RA1 a ústředna místního rozhlasu PA. Pro instalaci nových jističových vývodů bude stávající rozváděč konstrukčně upraven. Z rozváděče RA1 bude připojena VZT jednotka, chladící jednotka a odtahový ventilátor v technické místnosti. Ze stávajícího patrového rozváděče budovy RS-2NP, který je umístěn v chodbě , bude připojen 2x kabelový přívod pro připojení nových datových rozváděčů RACK umístěných v 2.02 a také bude konstrukčně upraven pro instalaci nových jističových vývodů. Ze stávajícího patrového rozváděče RS-3NP je napojeno stávající osvětlení učeben ve 3.NP, které bude demontováno a po dostavbě nové stropní konstrukce 3.NP opět instalováno. Svítidla budou vyměněna za nová. Z nové stoupačky na schodišti budou kabely odbočovat k jednotlivým pozicím připojovaných zařízení. Kabely v odbočkách budou vedeny v sekaných drážkách pod omítkou případně v lištách (1.-3.NP), ve 4.NP v prostoru nad podhledem a v SDK příčkách v instalačních mezerách. Pro osvětlení jednotlivých místností rekonstruované části školní budovy jsou navržena v převážné většině svítidla s lineárními zářivkovými zdroji v kombinaci s podhledovými downlighty vyzbrojenými kompaktními zářivkami. Je zpracována studie umělého osvětlení viz část E Dokladová část. Nouzové osvětlení je projektem řešeno jako celek pro celou budovu. Únikové cesty a chodby budou osazeny osvětlovacími tělesy ve smyslu ČSN EN 1838 a ČSN EN Nouzové osvětlení je řešeno ve dvou úrovních jako únikové a protipanikové. Je navržen systém s využitím svítidel s autonomním zdrojem napájení baterií. Jako další úroveň nouzového osvětlení je protipanické osvětlení chodeb. Větrání sociálních zařízení bude řešeno jako podtlakové s odvodem vzduchu nad střechu objektu. Odvod vzduchu bude zabezpečovat střešní ventilátor s doběhem, který bude dodán ve venkovním provedení s vlastním doběhovým relé. Projekt dále řeší připojení jednoho školního zvonku ve 4.NP, který bude připojen do stávajícího systému školního zvonku. Pro napájení plynového kotle bude v technické místnosti 4.12 instalována samostatně jištěná jednofázová zásuvka. Stávající datový rozváděč umístěný v 2.02 v podlaží 2.NP bude nahrazen novým hlavním rozváděčem umístěným také ve Výzbroj stávajícího datového rozváděče ve 2.NP bude využita v novém ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 17

18 rozváděči, kabely ze stávajícího datového rozváděče budou přepojeny do nového datového rozváděče. Rovněž na něj budou napojena nová přípojná místa strukturované kabeláže. Propoj mezi hlavním datovým rozváděčem a podružným datovým rozváděčem ve 4.NP je navržen optickým kabelem vedeným ve stoupačce u schodiště. Ve školní budově bude v rámci rekonstrukce instalován systém místního ozvučení. Systém se skládá z ústředny místního rozhlasu, která bude umístěna v ředitelně (č. 2.05), kabeláže a stropních reproduktorů v provedení pro instalaci do SDK konstrukce nebo přisazených / podvěšených pod stropem. Pro tuto aplikaci je navržena 4-zónová rozhlasová ústředna s možností připojení externího audiozdroje, mikrofonu a připojení na ethernet. Kabelové trasy rozhlasových rozvodů budou vedeny převážně v samostatných kabelových trasách. V případě vedení kabeláže pod omítkou budou kabely uloženy v plastových chráničkách. Do budovy je navržen systém domovního telefonu s možností odemykání vstupních dveří. Stávající vnější zemnící síť bude proměřena a revidována. Vnější zemnící soustava a hodnoty odporu uzemnění musí odpovídat platným normám ČSN, zejména pak ČSN EN ed.3. V rekonstruovaném prostoru bude provedeno uzemnění všech kovových částí technologických zařízení (např. VZT potrubí ) včetně nosných a úložných kabelových konstrukcí. Nové silnoproudé i datové rozváděče budou připojeny na hlavní ochrannou přípojnici budovy. Stávající aktivní hromosvodová jímací soustava, umístěná na střeše dotčené budovy, bude zachována v plném rozsahu. Po celou dobu trvání rekonstrukce budovy bude soustava udržována v plně funkčním stavu. Podrobnější řešení viz část D.1.4.e Elektroinstalace silnoproud, slaboproud (ESI+ESL). C.26) Měření a regulace: Základ systému MaR tvoří rozvodnice umístěná v technické místnosti č Z rozvodnice měření a regulace budou silově připojeny všechny motory ovládané systémem MaR. Systém bude regulovat zařízení vzduchotechniky, vytápění a chlazení. Systém MaR bude regulovat VZT jednotku pro větrání jednotlivých učeben. Regulace VZT jednotky bude s centrálním systémem MaR propojena pomocí komunikační linky. Bude osazen snímač venkovní teploty a ovladač bude umístěn na stěně technické místnosti. Prostřednictvím tohoto ovladače budou nastavovány požadované provozní režimy VZT jednotky. Odvětrání technické místnosti 4.12 bude ovládáno systémem MaR v závislosti na prostorové teplotě v této místnosti. Hlavním regulačním prvkem systému vytápění je regulátor centrálního systému MaR, který po vyhodnocení všech požadovaných teplot, včetně venkovní, určí způsob vytápění celého podlaží a ohřev TV. Každá třída má vlastní prostorový ovladač ( termostat ), pomocí kterého je možnost nastavit požadovanou teplotu v třídě mimo rámec standardního užívání tříd. Systém měření a regulace dále zajistí regulaci teploty vody na výstupu kotlového okruhu, ovládání chodu oběhových čerpadel ÚT, ohřev TUV, ovládání chodu cirkulačního čerpadla TUV, havarijní signalizaci. Pro chlazení tříd je použit MULTISPLIT systém. V každé ze tříd je instalována jedna vnitřní jednotka tohoto systému. Jednotlivé vnitřní jednotky budou vybaveny komunikačními převodníky. Tyto převodníky umožní systému MaR plně ovládat chod klimatizačních jednotek. Podrobnější řešení viz část D.1.4.d Měření a regulace (MAR). ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 18

19 C.27) Plynová zařízení: Areál je napojený stávající STL plynovodní přípojkou. Hlavní uzávěr plynu je osazený v provětrávané nice v areálu. Za regulací je připojený plynoměr pro měření spotřeby zemního plynu. Objekt školy (C) bude napojený ze stávajícího rozvodu určeného pro kotelnu v mateřské škole. Od plynoměru je rozvod vedený v zemi. V zemi bude použité ocelové předizolavné potrubí. V objektu bude rozvod vedený volně, zasekaný v drážce ve zdivu a v SDK konstrukcích. Do 4.NP bude vedení plynu přivedeno novým stoupacím potrubím z 1.NP (v drážce ve stěně schodiště). Na přívodu v technické místnosti 4.12 bude umístěn na plynovodním potrubí elektromagnetický bezpečnostní ventil. Ventil bude sloužit pro automatické uzavření přívodu plynu při havarijním stavu. V místech, kde bude plynovodní potrubí procházet nosnou konstrukcí, nebo SDK konstrukcí bude opatřeno ocelovou chráničkou. Veškeré plynovodní potrubí vedené volně bude značeno žlutou barvou. Na plynové rozvody bude ve 4.NP (4.12) napojený kondenzační plynový kotel o výkonu 45kW. Podrobnější řešení viz část D.1.4.f Plynová zařízení (PLN). D) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů Skladba obvodových stěn objektu od 1. do 3.NP se nemění. Bude nově zateplena střecha a nadezdívky na úrovni 4.NP. Zateplení střešní konstrukce je navrženo minerální vatou mezi a pod krokvemi do dvojitého dřevěného roštu. Hodnota součinitel prostupu tepla kce je U návrh =0,21 W/m 2 K (požadavek dle ČSN Z1: U n,20 =0,24 W/m 2 K). Půdní nadezdívky 4.NP budou zatepleny SDK předstěnou z vnitřní strany. Součinitel prostupu tepla kce je navržen U návrh =0,23 W/m 2 K (požadavek dle ČSN Z1: U n,20 =0,30 W/m 2 K). Prostor hodinové věže je uvažován jako nevytápěný a střecha v tomto místě nebude zateplena. Strop mezi 3.NP a 4.NP pod věží bude zateplen minerální vatou a součinitel prostupu tepla kce je navrhován U návrh =0,22 W/m 2 K (max. hodnota dle ČSN Z1: U n,20 =0,30 W/m 2 K). Svislé konstrukce mezi hodinovou věží a přilehlými vnitřními místnostmi budou zatepleny a U návrh =0,26 W/m 2 K (požadavek dle ČSN Z1: U n,20 =0,30 W/m 2 K). Okenní sestava v této stěně bude splňovat U okna =1,2 W/m 2 K (požadavek dle ČSN Z1: U n,20 =1,50 W/m 2 K) Střešní okna jsou navržena o hodnotě součinitele prostupu tepla U=1,20 W/m 2 K (požadavek dle ČSN Z1: U n,20 =1,40 W/m 2 K). Střešní výlez v zatepleném střešním plášti U=1,30 W/m 2 K a střešní výlez v prostoru hodinové věže U=1,50 W/m 2 K. E) Oslunění a osvětlení Nově navrhované učebny a kabinety ve 4.NP (v půdní vestavbě) jsou přirozeně osvětleny novými střešními okny. Pro posouzení úrovně denního osvětlení byla zpracována studie denního osvětlení viz část E Dokladová část. V této dokumentaci byla počítána a hodnocena úroveň denního osvětlení ve vztahu k požadavkům zejména vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých a ČSN Denní osvětlení budov Část 3: Denní osvětlení škol v nově navrhované vestavbě. Všechny hodnocené vnitřní prostory budou mít vyhovující denní osvětlení ve smyslu ČSN v celé ploše místnosti případně ve funkčně vymezené ploše. V objektu nebudou vnitřní prostory s trvalým pobytem bez denního osvětlení. Střešní okna jsou vybavena vnějším stíněním typu screen s motorickým (elektrickým) ovládáním zamezující oslnění jasem osvětlovacích otvorů. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 19

20 F) Hluk a vibrace Stavební úpravy a provoz objektu nezvýší hluk a vibrace ve svém okolí. Pro prostory učeben v půdní vestavbě byla zpracována akustická studie viz část E Dokladová část. Pro výpočtové posouzení doby dozvuku dle požadavků ČSN byla vybrána učebna Na základě výsledků byla navržena akustická opatření akusticky pohltivé obklady umístěné na stropě učebny v celé jeho ploše. Jelikož výpočtová metoda slouží pouze jako pomůcka pro návrh akustických úprav pro zlepšení prostorové akustiky prostoru, je doporučeno tuto úpravu obklady provést nejprve v jedné z učeben a měřením ověřit reálnou dobu dozvuku pro dané řešení. V učebnách 3.NP (3.03, 3.04, 3.06) bude pod SDK podhled proveden akustický bezesparý podhled tvořený SDK perforovanými deskami navrženými dle akustické studie. Nosná konstrukce podhledu bude zavěšena na systémových závěsech do nosného roštu SDK podhledu. Dále bude v učebnách proveden akustický bezesparý obklad v části stěny protilehlé od stěny s tabulí. Bude tvořen SDK perforovanými deskami a výška obkladu je 1,8m a je vynesen od horní úrovně stropu (podhledu) směrem dolů. Nové stavební výrobky (okna, dveře) a nové dělící konstrukce (stěny, stropy) budou splňovat požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN ZMĚNA Z2 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Požadavky. G) Soupis použitých norem a právních předpisů: -ČSN Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky -ČSN Denní osvětlení budov Část 3: Denní osvětlení škol -ČSN Sdružené osvětlení -ČSN Akustika Projektování v oboru prostorové akustiky prostory pro kulturní účely prostory ve školách prostory pro veřejné účely -ČSN Akustika Projektování v oboru prostorové akustiky Všeobecné zásady -ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti výrobků Požadavky -ČSN Projektování místních komunikací -vyhlášky 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění, včetně navazujících závazných norem -vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, včetně navazujících závazných norem Datum: březen 2015 Vypracoval: Ing. Michal Procházka Ing. arch. Lukáš Bezecný ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 20

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK... 3 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu a stropu I. ETAPA severovýchodní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 17 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 18 4.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Akce Stavebník : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Zakázkové číslo : 16-568 NÁVRH OPRAVY V Děčíně, březen 2016 Vypracovala

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY PŮDNÍ VESTAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 31) 30.3.2015 O B Y T N É P O D K R O V Í a) rodinný domek nebo činžovní dům b) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více