NEWSLETTER V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví"

Transkript

1 V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce za rok Strana 2 4. Příjmy z prodeje cenných papírů změny pro fyzické osoby od roku Strana 4 5. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ... Strana 5 6. Z dění v TPA Horwath... Strana 6 7. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 7 1. Intervence ČNB a účetnictví Bankovní rada ČNB rozhodla 7. listopadu 2013 o používání měnového kurzu jako nástroje měnové politiky, a tedy o zahájení devizových intervencí. Z tiskové zprávy ČNB vybíráme základní údaje: Na devizovém trhu bude ČNB intervenovat na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru v souladu s rozhodnutím bankovní rady poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Na objem nákupů neexistuje žádné omezení. ČNB může jakožto centrální banka nakoupit libovolné množství cizí měny. Toto oslabení kurzu koruny povede ke zvýšení dovozních cen, a tím i celkové cenové hladiny v tuzemsku. Vlivem nárůstu dovozních cen lze sice očekávat nižší koupěschopnost domácností, jejich poptávka však může být přesměrována k domácímu zboží a službám. Zároveň slabší kurz podporuje české vývozy, a tím roste konkurenceschopnost a ziskovost podniků a i jejich ochota investovat. Pro řadu společností účetních jednotek však tato situace přinesla nečekané otazníky týkající se účetnictví. Zákon o účetnictví dovoluje, aby účetní jednotky používaly pro přepočet cizí měny na koruny pevný kurs, který si zafixují po předem vymezené časové období (rok, měsíc, týden). Pevný kurs vždy vychází z kursu ČNB, který je platný k prvnímu dni období, na které je pevný kurs používán. V souvislosti s měnovými intervencemi tedy vzniká otázka, zda mají účetní jednotky tento pevný kurs změnit, tedy přizpůsobit aktuálnímu kursu či záměru ČNB. Zákon o účetnictví dovoluje změnit pevný kurs i v průběhu předem stanovené doby. K tomu musí být pádný důvod. Povinnost učinit tak stanoví zákon v případě vyhlášené devalvace či revalvace české měny. Z uvedeného vyplývá, že by účetní jednotky měly zvážit používání pevného kursu a případně změnit jeho výši tak, aby lépe vystihoval věrný a poctivý obraz skutečnosti do účetnictví. Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Přizpůsobení pevného kursu aktuálnímu vývoji se jeví jako vhodné i proto, aby účetní jednotky nevykázaly jednorázově vysoké kursové rozdíly k datu účetní závěrky. Pro další informace k této oblasti kontaktujte Radka Steina, 2. Změny v solární dani pro příští rok Od 1. ledna 2014 dojde ke změně odvodu za elektřinu ze slunečního záření tzv. solární daně, a to na základě již platné novely, která mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Solární daň byla původně zavedena jako legislativní opatření na tzv. solární boom v roce 2010 a byla přijata zpětně pro elektrárny s instalovaným výkonem výrobny nad 30 kwp uvedené do užívání od 1. ledna 2009 do 31. prosince Povinnost odvádět solární daň ve výši 26 % (resp. 28 % v případě zeleného bonusu) byla stanovena novelou zákona č. 180/2005 Sb. na tři roky od 1. ledna 2011 do 31. prosince Od 1. ledna 2014 budou nově podléhat solární dani pouze elektrárny (s instalovaným výkonem výrobny nad 30 kwp) uvedené do užívání od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, a to po dobu trvání práva na podporu elektřiny. Sazba solární daně od 1. ledna 2014 bude 10 % (resp. 11 % v případě zeleného bonusu) ze slunečního záření. Podpora solárních elektráren uvedených do provozu od se zastavuje. Nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě solárních elektráren se bude vztahovat pouze na výrobny elektřiny uvedené do provozu do 31. prosince Podrobnější informace k této problematice poskytne Tomáš Sutnar, 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce za rok 2013 Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok 2013, poprvé v účetní závěrce vykáže novou položku Jiný výsledek hospodaření minulých let. V účetních předpisech totiž došlo k datu ke změně v účtování oprav chyb minulých let a změn účetních metod. Přestože jde o krátký odstavec ve vyhlášce, lze jej označit za změnu s významným dopadem. listopad

3 Změna v účetnictví a v účetní závěrce Nově byla zavedena do rozvahy, do vlastního kapitálu, položka nazvaná A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Zde budou zaúčtovány rozdíly ze změn účetních metod, odložená daň zaúčtovaná v prvním roce účtování a opravy chyb z minulých účetních období, pokud jsou významné. Účetní jednotka bude mít povinnost v příloze účetní závěrky uvést popis podstaty jednotlivých operací zde vykázaných a dále bude muset upravit informace v účetní závěrce tak, aby byly srovnatelné. Zavádí se tak nový účetní postup spočívající v lepším zobrazení skutečnosti v účetnictví, kdy opravy chyb minulých let nesmí ovlivnit výsledek hospodaření běžného roku, změny účetní metody také ne. Daňové souvislosti Opravy chyb v řadě případů povedou k podání dodatečného daňového přiznání a vyčíslení změny v daňové povinnosti, a to v situacích, kdy se chyba dotýká zdanitelných nákladů či výnosů. Může dojít ke zvýšení či snížení původně přiznané daňové povinnosti. Nelze však vyloučit ani opravy účetních chyb, které daňové dopady míti nebudou. Zákon o daních z příjmů v této souvislosti obsahuje poměrně spornou úpravu, jejíž interpretace s ohledem její na smysl a cíl byla řešena v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Cílem příspěvku bylo rozebrat právní úpravu a při její aplikaci zamezit potenciálnímu dvojímu zdanění, ke kterému by v některých případech mohl vést jazykový výklad daného ustanovení. Stanovisko GFŘ tento postup potvrzuje. Daňové souvislosti změny účetní metody mají výslovnou úpravu v zákoně o daních z příjmů až od 1. ledna Pokud dojde k navýšení vlastního kapitálu v důsledku změny účetní metody, pak bude tento rozdíl zvyšovat základ daně. Příkladem může být změna metody oceňování zásob výrobků, kdy v důsledku změn v kalkulaci by došlo k navýšení ocenění výrobků na skladě. Tento rozdíl bude zvyšovat základ daně, protože výrobky ve zvýšeném ocenění budou při prodeji vyskladňovány, a tím tato vyšší cena sníží výsledek hospodaření. Bohužel se Ministerstvu financí nepodařilo časově provázat novelizaci účetních předpisů se změnou zákona o daních z příjmů. Již v roce 2013 mohou být změny účetních metod účtovány do vlastního kapitálu, jejich daňová úprava je však navržena až od roku Existuje tedy účetní období, kalendářní rok 2013, kdy není v zákoně o daních z příjmů žádná opora. Koordinační výbor přijal sjednocující závěr, že v případě zaúčtování změny metody od 1. ledna 2013 je možné provést související úpravu základu daně s odvoláním na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Rozdělení zisku na valné hromadě Pokud bude v rozvaze vykázán A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let, pak je vhodné, aby statutární orgán společnosti předložil valné hromadě ke schválení také jeho rozdělení. Tento úkol valné hromadě žádný právní předpis neukládá. Proč tedy doporučujeme rozhodnout o jeho rozdělení tak, aby se nepřenášel do dalších účetních období? Aby byl tento řádek rozvahy připraven pro další účetní období. Pokud se vyskytne další významná účetní chyba nebo dojde ke změně účetní metody, bude tato oprava chyby či změna metody v rozvaze vykázána samostatně a bez kompenzací s minulými transakcemi. Touto cestou lze zajistit každoročně transparentní účetní informace pro vlastníky. Pokud by společníci nerozhodli o vyčistění této položky za každé účetní období, ve kterém vznikne, pak by na ní docházelo v průběhu několika let ke kumulaci jednotlivých zaúčtovaných případů, k možné kompenzaci případů ziskových a ztrátových. Společníci by tak zcela jistě ztratili přehled, co všechno zde bylo v průběhu minulých let zachyceno. Je tak vhodné kladné hodnoty převádět do nerozdělených zisků minulých let nebo je listopad

4 používat k rozdělení mezi společníky, záporné hodnoty pak vyrovnávat oproti nerozděleným ziskům či převádět na neuhrazenou ztrátu minulých let. Podrobnější informace k této problematice najdete v odborných článcích na našem webu v sekci MÉDIA/TPA Horwath v médiích nebo poskytne Jana Skálová, 4. Příjmy z prodeje cenných papírů změny pro fyzické osoby od roku 2014 Zdaňování a osvobození příjmů z prodeje cenných papírů bude u fyzických osob - v případě schválení Zákonného opatření Senátu novou Poslaneckou sněmovnou - od podléhat novým pravidlům. Dle aktuálně platné úpravy Zákona o daních z příjmů mají fyzické osoby obchodující s cennými papíry mimo podnikání osvobozeny příjmy z jejich prodeje v případě souběžného splnění dvou podmínek: doba držby cenného papíru (tzv. časový test ) alespoň 6 měsíců od jeho nabytí, přímý podíl na základním kapitálu společnosti nepřevyšující v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Dle nové úpravy Zákona o daních z příjmů bude prodloužena minimální doba držby cenného papíru na 3 roky, podmínka maximální výše kapitálové účasti nebo podílu na hlasovacích právech společnosti bude naopak zcela vypuštěna. V případě, že poplatník sice nesplní časový test, ale jeho příjmy (nikoliv zisky) z prodeje cenných papírů nepřevýší v jednom kalendářním roce částku 100 tisíc korun, budou tyto příjmy osvobozeny od daně. V případě překročení hranice bude poplatník povinen do svého základu daně zahrnout celý dosažený příjem. Přechodná ustanovení stanoví, že nová pravidla pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se aplikují u cenných papírů nabytých po účinnosti novely Zákona o daních z příjmů, tedy od V praxi tedy zcela jistě vzniknou situace, kdy poplatník bude uplatňovat různé režimy zdanění u jednotlivých cenných papírů, a to v závislosti na datu jejich nabytí. Klíčová v těchto případech bude detailní a průkazná evidence, kterou budou poplatníci dosahující těchto příjmů nuceni vést za účelem stanovení a prokázání správného výpočtu daně z příjmů. Pro další otázky k problematice cenných papírů kontaktujte Lenku Polanskou, listopad

5 5. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ S blížícím se koncem roku se na zaměstnavatele valí nové povinnosti v oblasti komunikace s úřady. Jednou z nich je i povinná elektronická komunikace s Českou zprávou sociálního zabezpečení. Nový zákon o nemocenském pojištění zakládal povinnost elektronické komunikace již od , ovšem díky nízké informovanosti a značné náročnosti příprav rozhodla ČSSZ, že tuto povinnost o rok odloží. Zaměstnavatelům teď zbývá už jen poslední měsíc, aby se na tuto změnu důkladně připravili. Od 1. ledna 2014 budou muset všichni zaměstnavatelé, bez rozdílu, zasílat evidenční listy důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců a všechny další předepsané tiskopisy pouze elektronicky. V praxi to tedy znamená, že tiskopisy související se mzdami za prosinec 2013 již musí být podány dle nových pravidel. O tom, že je nutno vše dobře připravit do příchodu nového roku, svědčí i fakt, že v případě nesplnění povinností hrozí zaměstnavateli až několikatisícová pokuta. Co je tedy potřeba udělat a jak postupovat? V první řadě je nutno zvážit jakou formou zaměstnavatelé hodlají s ČSSZ komunikovat. Možností je několik, proto je potřeba rozhodnout, která z nich je právě pro ně nejlepší a nejvýhodnější. První a zároveň nejlevnější způsob, vhodný zejména pro ty, kteří zaměstnávají pouze několik zaměstnanců, je využití softwaru, který je zdarma k dispozici na stránkách ČSSZ. Další možností je zakoupení mzdového softwaru, který umožňuje vytvoření a odeslání formulářů v takové formě, kterou ČSSZ vyžaduje. V žádném případě se ovšem zaměstnavatelé nevyhnou povinnosti obstarat si datovou schránku či elektronický podpis. Soubory ve formátu XML, které vygeneruje program, je totiž nutno odeslat buď pomocí datové schránky, nebo přes veřejné rozhraní pro e-podání tzv. VREP. Zajímavostí je, že ČSSZ učinila výjimku pro zasílání přihlášek a odhlášek do registru zaměstnavatelů a také potvrzení pro účely vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Tyto formuláře tedy zatím není potřeba posílat v XML a je možné je podat ve formátu PDF, ovšem opět do datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem. V neposlední řadě je důležité upozornit, že mezi tiskopisy, které se musí posílat elektronicky, patří také příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Ta se přikládá k dokladům o nemoci, které vystavil lékař. Ovšem z rozhodnutí ČSSZ zatím lékaři nemají povinnost vystavovat v elektronické podobě. Zaměstnavatel se tak dostává do zvláštní situace, kdy musí žádost posílat elektronicky a doklady od lékaře i nadále v papírové podobě. V případě dalších dotazů se obraťte na Janu Vítkovou, listopad

6 6. Z dění v TPA Horwath Profesní úspěchy našich zaměstnanců Rádi bychom Vás informovali o tom, že měsíc říjen byl velmi úspěšný pro některé naše odborníky, kteří dokončili náročnou profesní přípravu a získali osvědčení daňový poradce či auditor. Auditorské zkoušky úspěšně složil David Mrozek, senior manažer z auditu. Zkoušky na daňového poradce složily Jitka Kudrnová, senior manažerka z účetního oddělení, Lucie Pilná a Eliška Radinová, konzultantky z daňového oddělení. Všem srdečně gratulujeme! David Mrozek a Jitka Kudrnová Odborné semináře Rádi bychom Vás informovali o přednáškách zaměstnanců TPA Horwath, které se budou konat v měsících prosinci a lednu. Jako první přinášíme přehled seminářů připravených ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti, kde se koná i většina seminářů, se nachází v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1. TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠKY PŘEDNÁŠEJÍCÍ Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out 6. a Přeměny obchodních společností Cenné papíry - účetní a daňové aspekty pro podnikatele Pohledávky/závazky - účetní a daňové problémy Daň z příjmů PO v příkladech Ing. Lukáš Pěsna JUDr. Lucie Josková, Ing. Lukáš Pěsna Ing. Lenka Polanská Ing. Jindřich Trupl Ing. Lucie Šafářová listopad

7 DPH v praxi Odložená daň a jak ji spočítat Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Ing. Rostislav Kuneš Ing. Jindřich Trupl Objednávky seminářů je možno provést na kde najdete také další informace. Poslední seminář, na který bychom Vás rádi upozornili, je z nabídky BOVA POLYGON. Název Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku napovídá, že jeho obsahem bude zejména účtování o pohledávkách a opravných položkách k nim, o inventarizaci a odpisu pohledávek. Seminář je plánován na 10. prosince 2013 a lektorem bude Ing. Jana Skálová. Ph.D. Seminář se koná v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobnější informace naleznete na 7. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář LISTOPAD pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu) středa 20. pondělí 25. zdravotní pojištění sociální pojištění pojistné spotřební daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za říjen 2013 měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za říjen 2013 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání za říjen 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu) středa 20. daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013 listopad

8 PROSINEC pondělí 2. daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 úterý 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. pátek 20. daň silniční sociální pojištění zdravotní pojištění a pojistné na důchodové spoření pojistné záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za listopad 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za listopad 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a pojistného na důchodové spoření měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za listopad pátek 27. úterý 31. daň z přidané hodnoty energetické daně souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013 listopad

9 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že informace v něm Vám budou přínosem. S úctou Jana Skálová Partner TPA Horwath Kontakt: PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Tel.: Fax: IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka listopad

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více