USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení."

Transkript

1 USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z Kontrola plnění usnesení bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. Usnesení RaMěst č. 120/13 z Žádost o schválení splátkového kalendáře - Balog Petr doporučuje ZSMCH schválit splátkový kalendář dle důvodové zprávy o zaplacení dluhu ve výši ,00 Kč panu Petru B.,Obrnice, s tím, že v okamžiku prodlení dlužníka se zaplacením některé ze splátek se stává splatným celý dluh najednou a pokud nebude uhrazen, bude se statutární město Chomutov domáhat zaplacení pohledávky soudní cestou. Usnesení RaMěst č. 121/13 z Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací (bez škol a školských zařízení) Směrnici č. 038/ Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Chomutov (s výjimkou škol a školských zařízení). Usnesení RaMěst č. 122/13 z Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 bere na vědomí předloženou informativní zprávu o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok Usnesení RaMěst č. 123/13 z Zřízení přípravné třídy při Základní škole Chomutov, Písečná 5144 podle 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení 1 přípravné třídy při Základní škole Chomutov, Písečná 5144, počínaje 1. září školního roku 2013/14 na dobu neurčitou. 1

2 Usnesení RaMěst č. 124/13 z Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Výsluní uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, podle 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2013, s městem Výsluní a obcí Březno. Usnesení RaMěst č. 125/13 z RO č. 22/2013 doporučuje ZSMCH s c h v á l i t rozpočtové opatření č. 22/ zvýšení příjmů orj. 08 /OKT/, org , položka 8115 /změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, org , ÚZ o částku 1.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/, org , ÚZ o částku 6.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5167 /školení a vzdělávání/, org , ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5169 /služby/, org , ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5139 /spotřební materiál/, org , ÚZ o částku 1.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5137 /drobný hmotný majetek/, org , ÚZ o částku 1.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odd 6171, položka 5175 /pohoštění/, org , ÚZ o částku 1.000,- Kč. Usnesení RaMěst č. 126/13 z Rozpočtové opatření č. 21/2013 doporučuje ZSMCH s c h v á l i t rozpočtové opatření č. 21/ zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od KÚ/ ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odd 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5011 /platy zaměstnanců/, org. 1, ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/ ÚZ o částku 9.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ ÚZ o částku 3.000,- Kč. 2

3 Usnesení RaMěst č. 127/13 z Dodatek ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Dodatek č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR pro zřízení bankovního spojení u ČNB. Usnesení RaMěst č. 128/13 z Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č pro banovní spojení ČNB. Usnesení RaMěst č. 129/13 z IPRM "Sídliště, místo pro život" - Seznam projektů schválených k zařazení do IPRM Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu při realizaci IPRM Chomutova s názvem Sídliště pro život v programu Regenerace bytových domů podle přílohy č. 2 důvodové zprávy uzavření smluv o vzájemné spolupráci při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova "Sídliště, místo pro život" se žadateli podle přílohy č. 2 důvodové zprávy. Usnesení RaMěst č. 130/13 z Prodej nemovitostí Podnět č. 1 - Prodej nemovitostí revokuje usnesení č. 435/12/12 ze dne v části týkající se zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 726/5, 758/3, 762/3, 789/2, 829, 953 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána, p.č. 1463/2, 1463/3 v k.ú. Černovice u Chomutova a p.č. 321/4 v k.ú. Suchdol u Křimova z vlastnictví statutárního města Chomutov za pozemky p.č. 5799/1, 5800/1, 5800/2, 5800/3, 5801/1, 5801/2, 5801/3, 5802/3, 5805/1, 5805/2, 5805/3, 5807/1, 5808/1, 5808/2, 5808/3, 5810, 5811, 5812, 5815/2, 5813, 5865/2, 5865/7, 5854/4, 5854/5 v k.ú. Chomutov I a p.č. 590/1 v k.ú. Otvice z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 726/4, 726/5, 758/3, 762/3, 789/2, 829, 953 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána, p.č. 1463/2, 1463/3 v k.ú. Černovice u Chomutova a p.č. 321/4 v k.ú. Suchdol u Křimova z vlastnictví statutárního města Chomutov za pozemky p.č. 5799/1, 5800/1, 5800/2, 5800/3, 5801/1, 5801/2, 5801/3, 5802/3, 5805/1, 5805/2, 5805/3, 5807/1, 5808/1, 5808/2, 5808/3, 5810, 5811, 5812, 5815/2, 5813, 5865/2, 5865/7, 5854/4, 5854/5 v k.ú. Chomutov I a p.č. 590/1 v k.ú. Otvice z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ:

4 Podnět č. 2 - Prodej nemovitostí zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4524/44, 4524/45 a částí pozemků p.č. 1361, 4164/1 cca o výměře 20 m2 a p.č. 4452/2 cca o výměře 50 m2 vše v k.ú. Chomutov I, dle podmínek TsmCh a úhrady zpětného nájemného. Podnět č. 3 - Záměr prodeje pozemku - doplnění zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1269/2 v k.ú. Chomutov I. Podnět č. 4 - Záměr prodeje pozemků - doplnění zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 476 a částí pozemků p.č. 475 a 411/1 v k.ú. Chomutov I. Podnět č. 5 - Věcné břemeno zřízení úplatného věcného břemene práva vstupovat a vjíždět s technikou na předmětné pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody, respektovat ochranné pásmo předmětného zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 4865/50 a 4865/91 v k.ú. Chomutov I dle GP č /2013, které jsou vlastnictvím statutárního města Chomutova ve prospěch společnosti T e p l o Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, IČ: za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč + DPH. Podnět č. 6 - Věcné břemeno uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřizovat a provozovat soustavu a přetínat pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav na částech pozemků p.č. 701/6 a 754/4 v k.ú. Chomutov I dle GP č /2012 za cenu 2.425,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: Podnět č. 7 - Majetkoprávní vypořádání uzavření smlouvy o umístění technických rozvodů v budově čp a 5064 ul. Písečná v Chomutově se správcem Společenství vlastníků jednotek ul. Písečná, čp v Chomutově, se sídlem 4

5 Písečná 5063, Chomutov, IČ: ve prospěch statutárního města Chomutova. Usnesení RaMěst č. 131/13 z Pronájem pozemků Podnět č. 1 - Informativní zpráva HONITBY bere na vědomí informativní zprávu o honitbách a způsobu přičlenění pozemků statutárního města Chomutova k honitbám jiných vlastníků a přičlenění pozemků jiných vlastníků k honitbám ve vlastnictví statutárního města Chomutova a - s v ě ř u j e rozhodování o uzavírání a ukončování dohod o přičlenění pozemků jiných vlastníků k honitbám ve vlastnictví statutárního města Chomutova organizaci Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, IČ Cenu za přičlenění pozemků jiných vlastníků k honitbám ve vlastnictví statutárního města Chomutova stanovuje v maximální výši 50,-Kč/ha/rok. Podnět č. 2 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č. 304/3, 310/3, 457/5 a 1212/2 v k.ú. Hora Svatého Šebestiána a p.č. 109 a 110 v k.ú. Jilmová o celkové výměře 2,2794 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj. 114,- Kč/rok k honitbě Jelení Hora na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ Podnět č. 3 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č. 539/11, 539/4, 539/7, 687/5, 539/1, 539/5, 539/8, 540/3, 687/4, 471/5, 676/4, 585/4, 471/10, 547/5, 672/4, 547/4, 540/1, 672/5, 540/4, 540/5, 540/2, 540/7, 540/6, 540/8 v k.ú. Křimov, p.č. 507/6 v k.ú. Sobětice u Výsluní a p.č. 185/2 v k.ú. Nová Ves u Křimova o celkové výměře 91,8776 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Výsluní na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ Podnět č. 4 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č. 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/13, 274/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/9, 283/10, 283/11, 296/2, 315/2, 318/1, 318/4, 318/7, 318/10, 321/1, 321/4, 321/6, 321/12, 321/13, 321/14, 321/15, 321/16, 321/19, 359/8, 359/6, 359/4, 359/2, 321/26, 321/24, 321/21, 285/3, st.p.č. 34 v k.ú. Suchdol u Křimova o celkové výměře 128,4042 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Stráž na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Honebním společenstvem Stráž, Školní 5336, Chomutov, IČ Podnět č. 5 - Pronájem nemovitostí 5

6 přičlenění honebních pozemků p.č. 469/1, 470/1, 471/1, 477/4, 671/7, 678/3 v k.ú. Křimov o celkové výměře 25,7955 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Vysoká na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Honebním společenstvem Málkov - Vysoká, Nebovazy 21, Křimov, IČ Podnět č. 6 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č. 4641, 4642/1, 4642/4, 4645/1, 4648, 4652, 4653/1, 4653/2, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658/1, 4659/1, 4659/8, 4659/10, 4659/11, 4659/12, 4660/2, 4661, 4662/1, 4663/1, 4664/1, 4664/2, 4667/6, 4672/5, 4672/6, 4672/7, 4672/8, 4672/9, 4672/10, 4672/13, 4672/14, 4672/15, 4672/20, 4672/22, 4676/5, 4680, 4691, 4693/1, 4693/3, 4693/5, 4694/1, 4695/1, 4695/30, 4695/32, 4698/1, 4699/14, 4699/18, 4699/20, 4699/35, 4699/37, 4707/1, 4707/5, 5882/1, 5882/2 v k.ú. Chomutov I o celkové výměře 24,0423 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Otvice na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Honebním společenstvem Otvice, Nádražní 134, Otvice, IČ Podnět č. 7 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č. 4244/7, 4244/13, 4244/14, 4244/31, 4246/2, 4246/3, 4246/8, 4249/2, 4249/3, 4249/6, 4249/7, 4249/8, 4249/11, 4249/17, 4249/18, 4249/19, 4249/20, 4249/21, 4251/1, 4251/2, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 4251/6, 4251/7, 4251/8, 4251/13, 4251/14, 4254/2, 4254/4, 4254/7, 4254/8, 4254/9, 4254/10, 4254/11, 4256/2, 4256/5, 4257, 4259/1, 4259/3, 4260/1, 4261, 4262/1, 4262/2, 4263, 4264/2, 4264/3, 4264/4, 4264/5, 4264/6, 4265, 4266, 4267/7, 4267/8, 4267/9, 4267/11, 4267/12, 4267/13, 4267/15, 4267/16, 4267/17, 4667/18, 4267/22, 4267/23, 4267/24, 4267/28, 4267/29, 4267/30, 4267/31, 4267/32, 4267/33, 4267/34, 4267/35, 4267/36, 4267/39, 4267/41, 4267/42, 4267/44, 4267/45, 4267/46, 4267/47, 4267/48, 4267/49, 4271/1, 4271/2, 4271/4, 4271/5, 4271/6, 4271/7, 4274/1, 4274/3, 4274/6, 4274/8, 4274/10, 4274/16, 4274/18, 4274/19, 4274/20, 4274/21, 4274/22, 4274/23, 4274/28, 4274/29, 4274/30, 4274/34, 4274/38, 4274/39, 4274/40, 4274/42, 4274/43, 4274/44, 4274/45, 4274/47, 4274/49, 4303, 4305/9, 4305/10 v k.ú. Chomutov I o celkové výměře 55,0786 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Droužkovice na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Honebním společenstvem Droužkovice Březno u Chomutova, J. Švermy 31, Droužkovice, IČ , s podmínkou projednání výjimky s oddělením životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci zákazů u dotčených, zvláště chráněných druhů, vázaných na lokalitu. Podnět č. 8 - Pronájem nemovitostí přičlenění honebních pozemků p.č a 3289 v k.ú. Spořice, pozemku p.č. 982 v k.ú. Droužkovice a pozemků p.č. 4235/2, 4235/33, 4235/34, 4235/35, 4235/36, 4235/37, 4235/38, 4235/39, 4235/41, 4235/42, 4235/43, 4235/44, 4235/45, 4235/46, 4235/47, 4235/48, 4235/49, 4237/1, 4237/2, 4237/3, 4237/4, 4237/6, 4239/2, 4239/4, 4239/5, 4239/6, 4239/7, 4240/3, 4240/5, 4240/6, 4240/8, 4240/9, 4240/10, 4241/3, 4241/4, 4241/5, 4241/7, 4241/8, 4242/3, 4242/4, 4242/5, 4242/6, 4242/8, 4244/3, 4244/5, 4244/14, 4244/16, 4244/17, 4244/18, 4244/20, 4244/21, 4244/26, 4244/27, 4244/28, 4244/29, 4244/30, 4244/32, 4244/33, 4244/34, 4244/35, 4244/36, 4244/37, 4244/38, 4244/43, 6

7 4244/44, 4244/51, 4244/52, 4244/53, 4244/54, 4244/56, 4244/58, 4244/59, 4244/60, 4244/61, 4244/62, 4244/63, 4244/64, 4244/65, 4245/2, 4245/6, 4245/7, 4245/8, 4245/9, 4246/1, 4246/4, 4246/25, 4246/26, 4246/27, 4246/28, 4246/37, 4246/38, 4246/39, 4246/40, 4246/41, 4246/42, 4246/43, 4246/44, 4246/45, 4246/46, 4246/47, 4247/1, 4247/3, 4247/5, 4247/6, 4247/7, 4247/8, 4247/9, 4247/10, 4247/11, 4247/12, 4247/13, 4247/14, 4247/15, 4247/16, 4248/3, 4248/13, 4248/15, 4251/10, 4251/11, 4251/12, 4251/15, 4251/16, 4251/17 v k.ú. Chomutov I o celkové výměře 43,4777 ha za cenu 50,- Kč ha/rok, tj ,- Kč/rok k honitbě Spořice na dobu určitou do formou Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené s Honebním společenstvem Spořice, Úzká 77, Spořice, IČ , s podmínkou projednání výjimky s oddělením životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci zákazů u dotčených, zvláště chráněných druhů, vázaných na lokalitu. Podnět č. 9 - Obchodní spolupráce zrušení dvou stávajících zvukových informačních nosičů na části p.č. 17 a 240/18 v k.ú. Chomutov I a umístění nového zvukového informačního nosiče na části pozemku p.č. 175 v k.ú. Chomutov I na dobu určitou do formou dodatku č. 2 ke Smlouvě o obchodní spolupráci s DARUMA spol. s r.o., Plzeň, Zelinářská 10, okres Plzeň město, IČ , dle návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o obchodní spolupráci, uvedeného v důvodové zprávě. Podnět č Pronájem pozemku prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č 2999/9 o výměře 260 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 520,-Kč/rok od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce k zahrádkářským účelům Stavebnímu bytovému družstvu Chomutov, Husova 2079/10, Chomutov, IČ: Podnět č Pronájem nemovitostí ukončení nájmu k části pozemku p.č. 1292/69 v k.ú. Chomutov I pro Kristinu K., Chomutov, k datu a s c h v a l u j e pronájem části pozemku p.č. 1292/69 o výměře 16 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu ,- Kč/rok, za účelem provozování prodejního novinového stánku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Michala K., Karlovy Vary Drahovice. Podnět č Pronájem nemovitostí pronájem vodního díla označeného jako Chomutov ul. Osvobození, ul. Sokolská kanalizace pro 4 BD za cenu 1,- Kč/rok za účelem jeho provozování pro veřejnou potřebu na dobu určitou do doby prodeje předmětu nájmu nájemci, nejdéle však do , s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ

8 Podnět č Pronájem nebytového prostoru výjimku z ceníku (RM us. č. 451/11/28 ze dne ) za pronájem sálu v č.p Zahradní, Chomutov (KaSS) paušální sazbu na jednorázovou akci taneční seminář ve dnech července 2013 (od do hod.), za cenu 280,-Kč/hodinu + DPH paní Dagmar K., Chomutov. Ostatní služby spojené s provozování akcí si zajistí nájemce vlastními prostředky. Usnesení RaMěst č. 132/13 z Vyhlášení veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí vyhlášení veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí : Rekonstrukce ul. Beethovenova - II. etapa, Rekonstrukce ul. Kostnická - II. etapa, Rekonstrukce ul. Mostecká. Usnesení RaMěst č. 133/13 z Návrh názvu zimního stadionu souhlasí s označením objektu zimního stadionu s tréninkovou halou, ul. Mostecká, č. p. 5773, Chomutov SD ARÉNA a umístěním označení podle důvodové zprávy ve variantě 1. Usnesení RaMěst č. 134/13 z Rozpočtové opatření č. 23/2013 doporučuje ZSMCH schválit rozpočtové opatření č. 23/2013 -zvýšení příjmů orj 17 /ORIaMM/ položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč -zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd 3322 položka 5171 organizace /Obnova historických památek/ ÚZ o částku ,-- Kč -snížení výdajů orj 03 /Interní audit úsek projektů/ odd 3322 položka 6121 organizace /Kulturní památky/ o částku ,-- Kč -zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd 3322 položka 5171 organizace /Obnova historických památek/ o částku ,-- Kč. Usnesení RaMěst č. 135/13 z Pronájem nebytových prostorv SKKS, Palackého 4995, Chomutov 8

9 pronájem nebytových prostor v SKKS, Palackého 4995, Chomutov o celkové výměře 40 m2 Okresnímu výboru Českého svazu bojovníků za svobodu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, za cenu 370,-Kč/m2, to je ,- Kč za rok, dále 600,- Kč na krytí služeb, to je 7.200,- Kč na služby. Usnesení RaMěst č. 136/13 z Přijetí finančních darů organizací Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o. souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů v celkové výši 7.000,- ve prospěch organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o., přijatých ve 2.Q a ve 4.Q Usnesení RaMěst č. 137/13 z Pracovní cesta náměstka primátora zahraniční pracovní cestu náměstka primátora Bc. Martina Kloudy a člena rady města Mgr. Milana Märce do Polska ve dnech května 2013 v rámci studijní cesty starostů a zastupitelů Usnesení RaMěst č. 138/13 z Žádost o přidělení bytu "na půl cesty" pronájem bytu "na půl cesty" pro Renatu M.. Usnesení RaMěst č. 139/13 z Přijetí darů organizací Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace souhlasí s přijetím účelově určených věcných darů v celkové výši Kč ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace. Mgr. Jan Mareš primátor statutárního města Chomutova Ing. Jan Řehák náměstek primátora statutárního města Chomutova 9

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 056/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 056/14 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 71. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 24. 2. 2014 od 8.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 056/14 z

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 001/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 001/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 12. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 001/15 z

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RaMěst č. 009/14 z ruší ukládá Usnesení RaMěst č. 010/14 z schvaluje Usnesení RaMěst č. 011/14 z

Usnesení RaMěst č. 009/14 z ruší ukládá Usnesení RaMěst č. 010/14 z schvaluje Usnesení RaMěst č. 011/14 z USNESENÍ z 69. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 27. 1. 2014 od 15.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 009/14 z

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 58/4/2015 program schůze: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Návrh kulturních

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 19. SRPNA 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : - RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod

Více

Rada Souhrn 13. řádné jednání Rady, konané dne 7. 8. 2014 v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 13. řádné jednání Rady, konané dne 7. 8. 2014 v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 438/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 438/16 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 47. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 10. 2016 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 438/16 z

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 17.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0492/RM26/2015 Poskytování soc. služeb - dluhové poradenství

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

R ADA M Ě STA N EJDEK

R ADA M Ě STA N EJDEK ZÁPIS USNESENÍ 2. ZÁŘÍ 2008 R ADA M Ě STA N EJDEK 61. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : 0 RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 7. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.02.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více