Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie"

Transkript

1 Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit dostatek energie prakticky navždy Obnovitelné zdroje jsou levnější než fosilní paliva, kdyby se započítaly všechny náklady znečištění, které dopadá na životní prostředí a zdraví lidí ze spalování uhlí a z jeho odpadů. FAKTA To však není pravda. Do výroby elektrické energie musíme započítat celý ţivotní cyklus (Life Cycle Assessment) zdroje od výstavby aţ po jeho likvidaci. A právě v této oblasti naráţíme na neobnovitelnost zdrojů a surovin potřebných na jejich výstavbu. Na stavbu kaţdého energetického zdroje se spotřebuje značné mnoţství surovin a velké mnoţství energie. Jednak elektrické energie, ale i neobnovitelných zdrojů, jako jsou ţelezná ruda a koks (uhlí) pro výrobu oceli, ropné produkty, tj. benzín nebo nafta, která se spotřebují při dopravě související se stavbou zdroje, deriváty ropných produktů pro výrobu plastů, barev, dále vápenec, štěrk a písek pro výrobu betonu, atd. Rovněţ vzniká poměrně velké mnoţství odpadů z výroby a těţby těchto surovin. Řada z nich je nerecyklovatelná a končí na skládkách. Při výrobě surovin pro výstavbu obnovitelných zdrojů se tak uvolňuje nezanedbatelné mnoţství skleníkových plynů, ale i oxidů dusíky či síry. Kdybychom teoreticky pokryli naši veškerou energetickou spotřebu větrnými elektrárnami s ţivotností 20 let, kaţdý rok bychom museli recyklovat asi tun betonu. A protoţe se beton nedá ze 100 % recyklovat, museli bychom podobné mnoţství i vyrobit. S recyklací ţeleza, oceli, hliníku, mědi, olova a dalších kovů je to lepší, ale i přesto se u nich počítá s recyklací na úrovni asi 90 %. Z výše uvedeného vyplývá, ţe v současné době neexistují plně obnovitelné zdroje energie, které nevyţadují ţádné suroviny. Existují jen různé typy zdrojů, které spotřebovávají různé mnoţství různých surovin a energie. Hodně lidí bývá překvapeno, ţe obnovitelná energie není levnější neţ energie z fosilních paliv, kdyţ její surovina je přece zadarmo. To je pravda, ale cena paliva se podílí na celkových nákladech výroby energie jen málo a představuje asi 16 % z celkových nákladů na elektřinu. Vliv má i to, ţe zpracování fosilních paliv je stále efektivnější. O průzkum všech nákladů spojených s produkcí elektřiny se pokusily 3 projekty (jeden v EU a 2 v USA). Tyto projekty zkoumaly celý cyklus produkce od těţby uhlí přes přepravu, výrobu elektrické energie, nakládání s odpady aţ po vliv na ţivotní prostředí, zahrnující emise tuhých znečišťujících látek, oxidů síry, dusíku a ozonu spolu s jejich vlivem na povrchovou vodu, budovy, lidské zdraví, aţ po dopady na daňový systém a zaměstnanost. Všechny zmíněné studie dospěly k závěru, ţe i se všemi těmito dodatečnými náklady jsou nyní fosilní paliva stále ještě levnější neţ obnovitelné zdroje energie. FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 1

2 3. Z hlediska tisíciletí je dnešní civilizace založená na uhlovodících jen krátkou mezihrou a je třeba přejít na obnovitelné zdroje. 4. Obnovitelné zdroje musí nahradit fosilní zdroje, jejichž ložiska bychom měli zanechat budoucím generacím. 5. Obnovitelné zdroje energie se stávají konkurenceschopnými ve srovnání s fosilními palivy. Je to jistě pravda, před tisíci lety jsme nepouţívali ropu a za tisíc let budeme pravděpodobně vyuţívat sluneční energii, fúze nebo jiné technologie, o kterých dnes nemáme tušení. Problém je v tom, ţe to nijak nepomáhá určit blíţe časový horizont, v němţ musíme změnit energetické zdroje je to za 50 let nebo za 200 let? Z perspektivy tisíciletí se odehrává mnoho událostí a skutečností, například celá průmyslová revoluce, období renesance, i celé naše ţivoty. Naše současná produkce energie je zaloţena na uhlí, ropě a zemním plynu, tj. na surovinách, které vznikaly miliony let. Mnozí ekologové ukazují na zjevný problém, kdy k zachování naší civilizace spotřebujeme za pouhých několik stovek let zdroje, které se vytvářely miliony let. Říkají, ţe bychom měli vyuţívat zdroje udrţitelně tak, aby naše spotřeba nebránila v jejich vyuţití ani budoucím generacím. Třebaţe tento argument vypadá docela rozumně, je nemoţné vyuţívat izolované neobnovitelné zdroje tak, aby se jejich vyuţití zaručilo i budoucím generacím. I kdybychom spotřebovávali například 1 barel ropy ročně, stále by to znamenalo, ţe budoucím generacím by ţádná ropa nezbyla. Řešení však nespočívá v tom, ţe bychom měli zajistit všem budoucím generacím jednotlivé zdroje to je opravdu nemoţné, ale v tom, ţe bychom měli budoucím generacím předat tolik znalostí a technického kapitálu, aby se mohli těšit nejméně stejné kvalitě ţivota jako my. Kdyby naše společnost spotřebovala všechno uhlí a ropu a zároveň vytvořila ohromný objem znalostí a technického kapitálu a mohla tak levněji vyuţívat jiné energetické zdroje, pak by tato společnost byla rozhodně lepší neţ ta, která by nechala fosilní paliva v zemi a zároveň zanedbala vlastní rozvoj. Obnovitelné zdroje představují jen 13,6 % světové produkce energie. Z toho jsou hlavními sloţkami vodní energie a tradiční paliva (dřevo, dřevěné uhlí, zbytky třtiny z vyluhování cukru, ţivočišný a rostlinný odpad). Hydroenergie se na globální produkci podílí 6,6 %. Ostatní obnovitelné zdroje - biomasa, geotermální energie, vítr a solární energie tvoří dohromady 0,6 % globální energetické produkce. Z toho je podíl biomasy 0,4 %, do něhoţ se řadí vedle odpadů ze zpracování dřeva i zemědělská produkce pro výrobu elektřiny a spalování odpadů pro výrobu elektřiny. Podíl geotermální energie představuje 0,12 %. Nejznámější obnovitelné zdroje větrná a solární energie dodávají pouze 0,05 % celkově vyrobené energie celosvětově. Převládá vyuţití větru s podílem téměř 0,04 %, zatímco sluneční energie má podíl pouze 0,009 %. V EU tvoří obnovitelné zdroje energie jen 5,6 % spotřeby, z toho připadá na biomasu podíl FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 2

3 3,7 % a podíl hydroenergetiky je 1,8 %. Energie vyrobená z větru představuje podíl na celkové produkci energie na úrovni 0,04 % a solární energie pak 0,02 %. Jednoduše řečeno, nynější nízký podíl obnovitelných zdrojů energie na globální energetické produkci je prostě důsledkem toho, ţe prozatím tyto zdroje ještě nejsou schopny konkurovat fosilním palivům. Aţ dosud byla většina projektů obnovitelné energie budována s pomocí veřejných prostředků a daňových úlev. Výjimkou je vodní energie, která je konkurence schopná, je však také jiţ rozvinutá a v Evropě zbývá jen velmi málo příleţitostí k jejímu dalšímu rozvoji. Na druhou stranu má i hydroenergetika několik úskalí jednak má zčásti negativní dopad na ţivotní prostředí a jednak dochází u většiny přehrad k zanášení naplaveninami do let od jejich výstavby. Např. se očekává, ţe Asuánská přehrada v Egyptě bude do roku 2025 zanesena naplaveninami nejméně z poloviny. Konkurenceschopnou můţe být geotermální energie, pro její větší vyuţití je vhodných však jen několik míst na světě (Filipíny, Indonésie). 6. Potenciál obnovitelných zdrojů je velký a nic nebrání jeho dalšímu zvyšování. 7. Využívání obnovitelných zdrojů energie roste mnohem rychleji než spotřeba konvenčních paliv, v 90. letech roční růst dosahoval 22 % ve srovnání s méně než 2% ním přírůstkem spotřeby ropy. 8. Pro dlouhodobě udržitelný rozvoj jsou obnovitelné zdroje energie nezbytné. Energetický potenciál vodních elektráren je v podstatě vyčerpán. Hydroelektrárny v nevyuţívaných lokalitách mohou přidat nejvýš 10 % k jejich současné produkci. Další mírný nárůst mohou přinést rekonstrukce stávajících vodních elektráren. U větrných elektráren se předpokládá, ţe do roku 2020 by produkce elektřiny mohla dosáhnout úrovně vodních elektráren a pak by dále rostla na více neţ dvojnásobek. Ještě rychlejší růst je očekáván u fotovoltaiky, přesto v roce 2020 bude její podíl na výrobě elektřiny asi poloviční ve srovnání s větrem. Srovnání tohoto tempa růstu je zavádějící, protoţe není tak těţké dosahovat vysoký růst, pokud je podíl např. větrné energie na celkové produkci energie na úrovni 0,05 %. V roce 1998 bylo mnoţství elektrické energie vytvořené 2 % ním nárůstem spotřeby ropy 323x vyšší neţ to, co vzniklo přírůstkem o 22 % u větrné energie. I v tom nepravděpodobném případě, ţe by tato enormní expanze větrné energie pokračovala jako dosud, trvalo by při ročním růstu 22 % plných 46 let, neţ by vítr v celosvětové energetické produkci ropu předstihl. V dnešní době však prakticky neexistují obnovitelné zdroje energie, které by nevyţadovaly přísun dalších neobnovitelných surovin a zdrojů energie. Při jejich výstavbě, provozu i při likvidaci po ukončení ţivotnosti je v podstatě energie spotřebovávána i díky tomu, ţe všechny suroviny pouţité pro jejich výstavbu nejsou dosud plně recyklovatelné. FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 3

4 9. Výroba elektrické energie z fosilních zdrojů souvisí s vysokými emisemi oxidu uhličitého, které mohou ovlivnit procesy v atmosféře a vést ke globálnímu oteplování. Na druhé straně výroba energie z obnovitelných zdrojů neemituje oxid uhličitý. 10. Výroba elektrické energie z fosilních zdrojů souvisí s vysokými emisemi oxidu uhličitého, které mohou ovlivnit procesy v atmosféře a vést ke globálnímu oteplování. Na druhé straně výroba energie z obnovitelných zdrojů neemituje oxid uhličitý. 11. Obnovitelnými zdroji lze jednoduše nahradit stávající fosilní paliva, aniž by to ovlivnilo cenu elektrické energie. Výroba elektrické energie z fosilních zdrojů souvisí s vysokými emisemi oxidu uhličitého, které mohou ovlivnit procesy v atmosféře a vést ke globálnímu oteplování. Na druhé straně výroba energie z obnovitelných zdrojů neemituje oxid uhličitý. Toto tvrzení bere v úvahu pouze přímé emise oxidu uhličitého, které souvisejí s přímou výrobou elektrické energie v elektrárnách. Opomíjí další fáze před a po výrobě, tzn. celý ţivotní cyklus. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se neobejde bez spotřeby surovin a fosilních zdrojů energie. Uhlíkovou stopu tedy má i výroba energie z obnovitelných zdrojů. Přímé emise můţeme poměrně jednoduše spočítat jako mnoţství uvolněného oxidu uhličitého při výrobě 1 kwh elektrické energie, které závisí na obsahu uhlíku v palivu a podmínkách spalování. Vypočítat nepřímé emise oxidu uhličitého je mnohem sloţitější, protoţe do výpočtu musíme zahrnout celou řadu procesů od těţby nerostných surovin, výroby paliva, výstavbu a provoz elektrárny, likvidace odpadů aţ po demontáţ zařízení po ukončení provozu i recyklaci komponent apod. Při vyhodnocování příspěvku jednotlivých zdrojů energie ke klimatickým změnám je důleţité sledovat celý ţivotní cyklus výroby elektřiny. Globální oteplování se téměř jistě odehrává, i kdyţ jeho rozsah a předpovědi budoucího vývoje jsou nereálně pesimistické. Běţně doporučovaný lék v podobě rychlého a radikálního omezení spotřeby fosilních paliv by však způsobilo větší škody neţ oteplování klimatu samo. V debatě o ţivotním prostředí jsme svědky toho, ţe diskuse je zaloţena na mimořádně krátkodobých trendech a to je nebezpečná tendence. V dlouhodobém výhledu je pravděpodobné, ţe energetická spotřeba se přesune od fosilních paliv k jiným a levnějším zdrojům energie moţná obnovitelným, moţná k jaderné fúzi, moţná k nějaké dosud neznámé technologii, jako lepší alternativě. Obnovitelné zdroje nejsou všelékem, kterým je moţné nahradit fosilní paliva. Nezajišťují totiţ pokrytí celého odběrového diagramu. Zvyšování podílu uţití obnovitelných zdrojů v palivoenergetickém mixu je zajišťováno různými formami regulačních zásahů ze strany státu, jako jsou daně, dotace, atd. Širším vyuţíváním obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie tak roste nejen celkový objem dotací, které musí stát vynakládat, ale roste také potřeba rychle startujících elektrárenských záloţních bloků pro krytí růstu potřeb FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 4

5 energie ve špičkách. Zvyšuje se rovněţ potřeba dodatečných investic do zajištění stabilizace energetických soustav celé EU a návazně roste významně i cena elektřiny, kterou platí konečný zákazník. Ukazuje se tedy, ţe necitlivě aplikované regulační zásahy (dotační podpory, daně, atd.) mohou vést ke značným deformacích trhu, cen energie, poptávky po druzích energie, zátěţi občanů jako zákazníků i jako daňových poplatníků. Kdyby totiţ nebyly obnovitelné zdroje státy dotovány, významně by vzrostly náklady na jednotku instalovaného výkonu (kw e ) pro zákazníky, a protoţe s uvedenými náklady souvisejí i některé další odvozené náklady do stabilizace energetické soustavy, přineslo by to v souhrnu výrazný růst cen elektřiny pro zákazníky. 12. Solární energie je z hlediska ochrany životního prostředí a zejména z hlediska emisí CO 2 nejčistější energií. Fotovoltaické články jsou poměrně náročné na výrobu, a to jak z hlediska technologického, energetického, tak i z hlediska nepřímých emisí CO 2, a za svoji ţivotnost vyprodukují relativně málo energie. Takţe při přepočtu na mnoţství vyrobené elektřiny se nacházejí aţ za jadernými, vodními a větrnými elektrárnami. Z hlediska celkových emisí CO 2 jsou na tom lépe vodní elektrárny. I kdyţ jsou to stavebně náročná díla, při jejichţ výstavbě se spotřebují desetitisíce tun betonu a oceli (coţ znamená významné nepřímé emise CO 2 ), jsou schopny vyrobit za svoji ţivotnost ohromné mnoţství elektřiny. Nejniţší emise CO 2 mají jaderné elektrárny, přestoţe ve srovnání s větrnými a vodními elektrárnami se při jejich výstavbě se spotřebuje velké mnoţství surovin a ohromné mnoţství energie. Obdobně to platí i pro zpracování jaderného paliva. Jaderné elektrárny však vyprodukují za svoji ţivotnost opravdu gigantická mnoţství energie, například dva bloky elektrárny Temelín vyrobily v roce 2008 více neţ 12 TWh elektrické energie. Takţe i přes obrovskou spotřebu surovin a energie pro těţbu uranové rudy, výrobu jaderného paliva, výstavbu vlastní elektrárny, likvidaci jaderného odpadu a demontáţ elektrárny po ukončení ţivotnosti jsou emise CO 2 na vyrobenou kwh srovnatelné s vodními elektrárnami, tj. niţší neţ u všech ostatních významných energetických zdrojů. Pokud někdo na jedné straně zdůrazňuje extrémní nebezpečnost CO 2 a jeho významný vliv na globální klimatické změny a na druhé straně bojuje proti jaderným elektrárnám, a ještě k tomu navíc prosazuje elektrárny plynové, tak vlastně aktivně zvyšuje nebezpečí, kterého se sám tolik obává. 13. Dopady provozu větrných a solárních elektráren na distribuci elektřiny jsou přeceňovány. Bilanci výkonu elektrizační soustavy je třeba regulovat tak, aby byla v kaţdém okamţiku zachována rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, protoţe elektřinu nelze skladovat. To znamená, ţe v kaţdém okamţiku je výroba elektrické energie na elektrárenských blocích regulována tak, aby odpovídala okamţité spotřebě. Jedině tak je moţné udrţet chod elektrizační soustavy v bezpečných a spolehlivých mezích (tj. dodrţení FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 5

6 frekvence 50 Hz, nepřerušované dodávky elektřiny pro konečné zákazníky). K regulaci výkonů se pouţívají hlavně konvenční energetické zdroje uhelné, vodní a plynové elektrárny. Výroba elektrické energie z větrných a solárních elektráren je v důsledku silné závislosti na klimatických podmínkách na rozdíl od ostatních zdrojů obtíţně předvídatelná. Jejich integrace do elektrizační soustavy proto způsobuje neplánované odchylky a značné problémy při regulaci celé soustavy. Obtíţná předvídatelnost a rychlé změny výroby elektřiny z větrné a sluneční energie zvyšují nároky na rezervaci regulačního výkonu pro podpůrné sluţby, tzv. záloţní výkony energetických zdrojů. Důsledkem je pak nárůst nákladů a zdraţení systémových sluţeb pro konečného zákazníka. Nárůst nákladů je úměrný velikosti instalovaného výkonu ve větrných a solárních elektrárnách, připojených do elektrizační soustavy. Pokud je uplatňován princip priority výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jak vyţaduje směrnice Evropské komise i náš zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, musí v případě vysoké výroby ve větrných a solárních elektrárnách bloky konvenčních elektráren svoji výrobu omezovat aţ po odpojování ze soustavy a naopak v případě bezvětří a zataţené oblohy nahradit nevýrobu z obnovitelných zdrojů. 14. Problém připojování výkonu z obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy je v České republice přeceňován. 15. Biomasa je bezemisní obnovitelný zdroj energie. Například v Německu na severním pobřeţí mají s připojováním dalších větrných parků obrovské potíţe, jenom se o nich málo mluví. Hlavním problémem není samotné připojení větrného parku k nejbliţší rozvodně, ale odvedení vyrobené elektřiny do míst spotřeby ve středním Německu. Výroba elektřiny z větrných elektráren na severu Německa tak přetěţuje linky provozovatelů přenosových soustav sousedního Polska, Slovenska, České republiky, Holandska, Belgie a Švýcarska. Limitní není kapacita přenosové soustavy, ale moţnosti regulace s dopadem na bezpečnost celé soustavy. To však není pravda. Biomasa má řadu problémů se znečisťováním ovzduší v podobě emisí tuhých částic (prachu), síry, chloru, niklu, kadmia a olova. Z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek, tj. prašnosti, se řadí spalování biomasy hned za spalování fosilních paliv. Emise chloru do ovzduší jsou pak u spalování biomasy mnohem vyšší v porovnání s fosilními palivy. Z pohledu emisí CO 2 je biomasa s emisemi 400 tun CO 2 na 1 GWh srovnatelná s plynovými elektrárnami. 16. Větrná a solární energie je ekologická Kdyby měla větrná a solární energie zajišťovat v nějaké zemi významnou část spotřeby FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 6

7 a jejich podíl na celkové výrobě elektřiny může významně růst. 17. Fotovoltaika je vnímána jako technologie šetrná k životnímu prostředí. elektřiny, vyvolalo by to řadu problémů v distribuční síti. Solární a větrná energie má zásadní problém s načasováním. Slunce nemusí svítit a vítr nemusí foukat v době, kdy lidé potřebují energie nejvíce. A tak jsou nutné záloţní kapacity, které zajišťují poptávku ve špičce. Jak významné mohou být dopady závislosti větrné energie na přírodních podmínkách, vyplývá z analýzy efektivity větrných elektráren, která uvádí, ţe za posledních 6 let se pohybovala míra vyuţití větrných elektráren od 9 do 50 %, za poslední dva roky byla míra vyuţití energie z větru pouze na úrovni 0-10 %. Ţádný operátor trhu není schopen za takových podmínek spolehlivě garantovat odběratelům dodávky energie do sítě zaloţené na vysokém vyuţití větrných elektráren. Podobná velmi významná rizika existují u fotovoltaiky a v menší míře i u výroby energie z biomasy. Navíc větrné a fotovoltaické elektrárny nejsou ještě zcela konkurenceschopné v porovnání s konvenčními zdroji energie. Obnovitelné zdroje energie jsou značně závislé na rozmarech přírody a často je nelze vyuţívat v době spotřeby, resp. poptávky po energii. Pro porovnání - celkový, globální instalovaný výkon (kapacita) zdrojů energie byl v roce 2007 na úrovni GW a podíl fosilních paliv a jádra činil 87 %. Např. celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren byl MW v roce 2008 a představoval pouhých 0,29 % z celkového instalovaného výkonu energetických zdrojů Environmentální dopady je moţné z hlediska jejich vzniku rozdělit na přímé a nepřímé. Ty přímé jsou spojeny přímo s konkrétním výrobním procesem a můţeme mezi ně počítat například zábor půdy, emise z těţby primárních surovin, spotřebu vody při výrobě, emise škodlivin atd. Nepřímé dopady souvisejí hlavně s emisemi z výroby spotřebované elektřiny a z dopravy. Z hlediska spotřeby energie jsou některé fáze výroby fotovoltaických panelů velmi náročné jde o výrobu a rafinaci křemíku, výrobu ingotů a desek, výrobu článků. Řada publikací uvádí, ţe emise CO 2 u fotovoltaické elektrárny dosahují aţ 217 tun na 1 GWh vyrobené elektrické energie. V porovnání s uhelnou elektrárnou vybavenou technologií na zachycování a ukládání emitovaného CO 2 (340 tun na 1 GWh vyrobené elektrické energie) není fotovoltaika výrazně šetrnější k ţivotnímu prostředí. Velmi významná je i problematika recyklace na konci ţivotnosti fotovoltaické elektrárny, které není v současné době věnována dostatečná pozornost. FAKTA A MÝTY (zpracované v 06/2010, Ing. M.Šafářovou) Stránka 7

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Co bychom dělali bez energie

Co bychom dělali bez energie Energie Autoři: Kliment Mindjov, Andras Keri Hlavní myšlenka Lidé jsou dnes závislí na zdrojích energie. Výroba energie škodí životnímu prostředí. Proto musí být zdroje energie citlivě a ekonomicky využívané.

Více

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? 1 V současné době patří problematika výroby a distribuce elektrické energie k nejdiskutovanějším problémům novodobého světa. Ať se jedná o nedávnou

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

VĚTRNÁ ENERGIE V KOSTCE

VĚTRNÁ ENERGIE V KOSTCE VĚTRNÁ ENERGIE V KOSTCE Vážení čtenáři, obnovitelné zdroje se staly nedílnou součástí energetického mixu v Evropě i po celém světě, a také v České republice si dobývají své místo. Dlouhodobým cílem evropské

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Informace z kontrolní akce č. 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Informace z kontrolní akce č. 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Ivo Měšťánek, tiskový mluvčí ČEZ, a.s. Vladimír Česenek, vedoucí odboru Rozvoj, ČEZ OZE, s.r.o. Zdeněk Jón, manažer projektu, ČEZ OZE, s.r.o.

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Změna tarifů za spotřebu elektřiny od roku 2017, jak ji připravil ERÚ.

Změna tarifů za spotřebu elektřiny od roku 2017, jak ji připravil ERÚ. Komise pro průmysl a obchod ČSSD. Změna tarifů za spotřebu elektřiny od roku 2017, jak ji připravil ERÚ. Zavedení nových tarifů za elektřinu, které připravoval ERÚ od roku 2014, je zdůvodňováno tím, že

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Odpady naše ekologická stopa Ztráta surovin Každý rok končí na našich skládkách a ve spalovně tisíce tun odpadů. Díky této politice přicházíme o cenné

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Přestože se předpisy na energetickou spotřebu

Více

Strojírenství Ostrava 2014

Strojírenství Ostrava 2014 Jak podpořit ekonomický růst během recese nebo jak přežít? Strojírenství Ostrava 2014 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 17. 4. 2014 OSTRAVA, Dolní oblast Vítkovic

Více

BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY

BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY Průčelní 649/18, Praha 4, 141 00, info@inergin.cz, www.inergin.cz BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 A ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY STUDIE duben 2011 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Zrušení platnosti územních

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Podniková ekonomika Nové technologie 21. století využití sluneční energie (solární a fotovoltaické

Více

Energie Ekologie Architektura. Teorie a zkušenosti z praxe

Energie Ekologie Architektura. Teorie a zkušenosti z praxe Energie Ekologie Architektura Teorie a zkušenosti z praxe Ing.arch.Pavel Šmelhaus, 2015 Spotřeba primární energie ve světě Doprava 20% Provoz budov 40% Průmyslová výroba 20% Nová výstavba 20% Provoz budov

Více

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

Nezávislost na dodavatelích elektřiny Internetový portál www.tzb-info.cz Nezávislost na dodavatelích elektřiny Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Výbor pro hospodářské, finanční a obchodní záležitosti 17. 9. 2012

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Výbor pro hospodářské, finanční a obchodní záležitosti 17. 9. 2012 Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Výbor pro hospodářské,

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Zhodnocení vyuţitelnosti obnovitelných zdrojů Pardubického kraje 2011 Bc. Hana Novotná Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko-správní Zhodnocení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ SPRÁVNÍ OBVOD ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Město Kostelec nad Orlicí je od roku 2003 obcí s rozšířenou působností s počtem 22 obcí, coţ v přepočtu na obyvatelstvo představuje

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO (JRC) Institut pro perspektivní technologické studie (Seville) Technologie pro udrţitelný rozvoj Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19.4.2013

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie 1 7 Bilance primární spotřeby paliv a energie Primární spotřeba paliv a energie představuje úhrn všech paliv, spotřebovaných na území Moravskoslezského kraje a dovoz energie, která je vyrobena ve zdrojích,

Více

ENERGETIKA A OZE - NEUVĚŘITELNÁ DYNAMIKA ROZVOJE

ENERGETIKA A OZE - NEUVĚŘITELNÁ DYNAMIKA ROZVOJE Konference Alternativní zdroje energie 2010 13. až 15. července 2010 Kroměříž ENERGETIKA A OZE - NEUVĚŘITELNÁ DYNAMIKA ROZVOJE Ivan Beneš CITYPLAN spol. s r.o. ivan.benes@cityplan.cz ANOTACE Naše civilizace

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most million t Vývoj světové produkce uhlí World coal production Zdroj: Eurocoal 8000 7000 6000 5000 Celkem uhlí Černé uhlí

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Accord usiluje o uhlíkovou neutralitu

Accord usiluje o uhlíkovou neutralitu Accord usiluje o uhlíkovou neutralitu Společnost Accord Highways zaměřuje pozornost na průkopnickou politiku s nízkým obsahem uhlíku cestou nasazování vozidel na vyprazdňování kanálů jezdících na sóju.

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu Ecological taxes as a method of environmental state policy Adam Čechura Plzeň

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Jana Dosoudilová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ.

NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. NEZÁVISLÉ TESTY UKAZUJÍ VEDOUCÍ POZICI TIGO ENERGY V TECHNOLOGII A VE VÝKONU ŘEŠENÍ. Materiál zpracován dle výstupů testů nezávislých laboratoří odborného časopisu Photon. Výsledky byly zveřejněny v německém

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak SYSTÉM VÝHŘEVU MĚSTA HORKOU VODOU Veřejně prospěšná společnost Čačak

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Energetika v ČR XX. Test

Energetika v ČR XX. Test Energetika v ČR XX Test 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? Stroboskopický efekt, t.j.

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Odpadové hospodářství se zaměřením na recyklaci odpadových materiálů

Odpadové hospodářství se zaměřením na recyklaci odpadových materiálů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Robert Javůrek Odpadové hospodářství se zaměřením na recyklaci odpadových materiálů Waste Management Concentrating on Recycling of Waste Materials

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Využití rotopedu při výuce fyziky

Využití rotopedu při výuce fyziky Využití rotopedu při výuce fyziky JAN HRDÝ SSOŠ a EPI, s.r.o., Kunovice Tento příspěvek popisuje princip funkce klasického rotopedu a moţnosti jeho vyuţití při výuce mechaniky na ZŠ popř. SŠ. Jedná se

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie OZE V jaké souvislosti se můžeme setkat s pojmem OZE? Náplň semináře Energie Základní pojmy a veličiny OZE slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie OZE v Zlínském kraji

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Evropská strategie Raw Materials Initiative Evropská strategie Raw Materials Initiative Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní technická knihovna, 10.12.2012 Specifika

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Využití energie větru Studie: Výstavba větrných elektráren na katastru obce Křepice Tento materiál je zpracován

Více