Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strojírenská a elektrotechnická zařízení"

Transkript

1 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk REDIZO Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP M/01 Strojírenství v. 2 Platnost od počínaje 1. ročníkem Schváleno: Dne: srpen 2015 Č.j.: SŠŽTS 857/ ředitelka školy Mgr. Irena Jonová

2 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 2 z 308

3 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 3 z 308 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled a rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plán ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk ANJ Cizí jazyk NEJ Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Biologicko-chemický základ Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Technická dokumentace Mechanika

4 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 4 z Materiály a strojní součásti Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Stavba a provoz strojů - Konstrukční cvičení CAD systémy Základy automatizace Elektronika Elektrotechnika Elektrotechnologie Elektrické stroje a přístroje Praxe učební Praxe učební - CAD projektování Elektrotechnická měření Volitelné předměty Modelování a vizualizace Praktická elektrotechnika Konstrukční a technologická cvičení Základy programování Cvičení z cizího jazyka ANJ Cvičení z matematiky Nepovinné předměty Seminář z cizího jazyka Seminář z matematiky Řízení motorových vozidel Evaluace vzdělávacího programu

5 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 5 z Identifikační údaje Předkladatel Název školy Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Adresa REDIZO Šumperk, Gen. Krátkého Kontakty sekretariát Ředitel Mgr. Irena Jonová Telefon Fax www sszts.cz Zřizovatel Název Olomoucký kraj IČ Adresa Olomouc, Jeremenkova 40a Kontakt Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Telefon Fax www

6 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 6 z Charakteristika školy 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru kód stupeň vzdělání délka vzdělávání 4 forma vzdělávání platnost Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/01 Střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání od počínaje prvním ročníkem 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obsah vzdělávání oboru STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor M/01 Strojírenství. Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem oboru. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné učivo, předměty povinné, volitelné dle profilu, volitelné mimo profil a nepovinné. Školní vzdělávací program /dále jen ŠVP/ je zpracován genderově korektním jazykem, když pojmy žák, žáci se mají na mysli chlapci i děvčata. V ŠVP jsou respektovány rovné příležitosti obou pohlaví. ŠVP rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým vzdělávacím programem, také výsledky vzdělávání, kompetence a čtyři průřezová témata. Propojuje vazby mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vztazích. V průběhu studia se žáci seznámí s těmito průřezovými tématy: občan v demokratické společnosti člověk a životní prostředí člověk a svět práce informační a komunikační technologie (dále jen ICT). Obor STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ spojuje všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou a dává základní předpoklady k provádění odborných činností. Studium se zaměřuje na znalosti a dovednosti žáka převážně z oblasti strojírenství, přiřazeny jsou předměty z oblasti elektrotechniky. V technických předmětech je podrobněji rozvíjeno odborné vzdělávání. V učebním plánu je vytvořen prostor s posílenou výukou matematiky a fyziky pro žáky, kteří se chtějí připravovat ke studiu na vysoké škole. Další možnosti odborného zaměření a intelektuálního rozvoje osobnosti žáka nabízí škola dle potřeb sociálních partnerů a svých možností v rámci volitelných a nepovinných předmětů. Koncepce oboru vychází z potřeb podniků a to jak se zaměřením na strojírenství, tak i podniků se zaměřením na elektrotechniku. Jsou obsažena také témata, která tvoří základ pro uplatnění se v železničním opravárenství a v železniční dopravě. Všeobecné i odborné předměty připravují žáka tak, aby splňoval podmínky uplatnění v praxi jako zaměstnanec nebo v samostatném podnikání nejenom v rámci České republiky, ale i v Evropské unii. Žák je rovněž veden k zohledňování ochrany životního prostředí ve vztahu k vlivům průmyslové činnosti, k dodržování technických zásad a technických pravidel dle platných norem. Velká pozornost je věnována získávání potřebných dovedností při práci s

7 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 7 z 308 počítačovými aplikacemi a grafickými programy pro tvorbu technické dokumentace a k samostatnosti při vytváření komplexních projektů. Žák je motivován k návyku celoživotního vzdělávání pro růst vlastní osobnosti. Nedílnou součástí výuky je výchova k získávání základních teoretických i praktických znalostí zásad zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, požární bezpečnosti a prevenci nebezpečných událostí, pro jakoukoliv oblast budoucího působení absolventů. V rovině teoretického vyučování je kladen důraz na využívání moderních výukových metod, dostupných didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální učebny, datové projektory, CD a DVD přehrávače, počítačové učebny, připojení na internet). Výuka je doplňována odbornými exkurzemi, návštěvami výstav, veletrhů strojírenských i se zaměřením na elektrotechniku a podobných vzdělávacích akcí. Cílem těchto aktivit je přiblížit školu co nejvíce praxi a posílit tak zajímavost a názornost výuky. Praktická výuka je realizována jednak formou školní praxe v předmětu Praxe učební (v prvním, třetím a čtvrtém ročníku), jednak formou souvislé Praxe odborné, zařazené do ročníku v délce dvou týdnů na ročník. Předmět Praxe učební je v prvním ročníku zaměřen na získání základních praktických manuálních dovedností žáka, zejména při činnostech měření, orýsování součástí, ručního a strojního obrábění, spojování součástí. Práce k tomu potřebné bude žák vykonávat na pracovištích a dílnách školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku doplňuje výuku odborných předmětů při praktických konstrukčních cvičeních ve specializovaných počítačových učebnách, kde žák s využitím grafických programů vytváří technickou dokumentaci na základě předchozích výpočtů, s cílem vytvořit s co největší mírou samostatnosti komplexní projekt jednoduchého zařízení. Cílem souvislé Praxe odborné, zařazené do 2. až 3. ročníku v délce dvou týdnů v každém ročníku, je získávání praktických poznatků, vycházejících z potřeb firem. Při zajišťování souvislé praxe využívá škola vazeb na sociální partnery a přednostně umisťuje žáka do reálného prostředí a podmínek firmy. Rychlý vývoj nových materiálů, výrobků a technologií a proměnlivé podmínky trhu práce kladou na budoucí absolventy požadavky na rozvoj životně důležitých" - tzv. klíčových kompetencí. Dle výsledků dotazníkového šetření u potencionálních zaměstnavatelů je ve školním vzdělávacím programu zvláštní pozornost věnována zejména na prohloubení : Schopnosti samostatně se vzdělávat. Ovládat grafický program. Komunikačním dovednostem, včetně v cizím jazyku. Dovednosti pracovat v týmu. Zásadní změna v pojetí studijního programu se projevuje v těsné provázanosti jednotlivých vzdělávacích oblastí, v detailní spolupráci předmětových komisí a ve společném postupu při zavádění nových moderních metod do výuky a to vše v co nejtěsnější vazbě na praxi. Zaměření se na kvalitu výuky a potřeby budoucích zaměstnavatelů se odrazí v pravidelné evaluaci školního vzdělávacího programu a její zpětné vazbě na proces výuky. Novým prvkem je i zavedení projektových dnů a environmentálního kurzu. Průřezová témata prostupují celým vzdělávacím procesem v řadě činností ve výuce i mimo ni. Jejich naplňování je zajištěno na třech úrovních. Jsou zapracována v učebních osnovách jednotlivých předmětů, realizují se v projektových dnech zařazených do druhého a třetího ročníku v počtu 3-5 dní ročně. Zvláštní přínos k jejich naplňování zajišťují pětidenní

8 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 8 z 308 Environmentální kurz (konec prvního ročníku), přednáškový blok v rámci Lyžařského kurzu (druhý ročník) a Sportovně-turistický kurz (třetí ročník). Organizace výuky Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní. Teoretické předměty jsou rozděleny na všeobecně vzdělávací a odborné, na povinné, volitelné v rámci profilu, volitelné mimo profil a nepovinné. Jejich rozdělení do ročníků je rozpracováno v učebním plánu. Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách dle daného předmětu a jeho potřeb. Žáci si mohou volit mezi dvěma cizími jazyky v pozici prvního cizího jazyka (angličtina, němčina) a třemi jazyky v pozici druhého cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština). Druhý cizí jazyk je vyučován jako volitelný předmět mimo profil. Volitelné předměty mimo profil jsou zařazeny ve třetím ročníku v počtu dvou týdenních hodin a ve čtvrtém ročníku v počtu tří hodin. Jejich zaměření bude doplňováno do ŠVP průběžně s ohledem na požadavky státní maturitní zkoušky, požadavky vysokých škol, potřeby sociálních partnerů, trhu práce a zájmu samotných žáků. Stejný postup je volen i při nabídce předmětů nepovinných. Výběr předmětu žák provádí vždy před ukončením předcházejícího školního roku v němž má být předmět vyučován. Nabídka, rozsah, pojetí předmětů i konečné rozřazení žáků podléhají schválení ředitelem školy. Dělení kmenových tříd na skupiny žáků se uplatňuje při výuce předmětů Cizí jazyk, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, CAD systémy, Praxe učební a ve volitelných předmětech. Metody a formy vzdělávání jsou rozpracovány v úvodu každého vyučovacího předmětu. Vyučující je volí se zřetelem na charakter vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Celkové pojetí používaných metod s popisem je zpracováno v příloze tohoto ŠVP. Přednostně jsou využívány moderní metody s podporou nových didaktických pomůcek a multimediální techniky. Důraz je kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování si moderních metod učení (např. metody kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody dialog, diskuse, metody kritického myšlení metoda INSERT, myšlenkové mapy, brainstorming apod.) Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Pojetí vzdělávacích strategií směřuje k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení. Ve výuce odborných předmětů klade ŠVP důraz na provázanost jednotlivých vzdělávacích oblastí ve vazbě na předměty všeobecně vzdělávací. Odborné vzdělávání musí být chápáno jako jednolitý celek s vnitřními vazbami těsně propojenými s praxí a reálným životem. Předmět Praxe učební je v prvním ročníku v dotaci dvou hodin týdně zaměřen na základní praktické dovednosti žáka, které získává na pracovištích a dílnách školy. Třída může být dělena až na tři pracovní skupiny podle počtu žáků. Od třetího ročníku dovršuje Praxe učební výuku odborných předmětů při tvorbě praktických konstrukčních projektů v CAD systémech, realizovaných v počítačových učebnách. Žáci s využitím grafického programu vytváří virtuální grafické modely součástí a zařízení a vypracovávají výkresovou dokumentaci. Uplatňují zde především znalosti z předmětů Technická dokumentace, Mechanika, Materiály a strojní součásti a Stavba a provoz strojů. Cílem souvislé odborné praxe v prvním, druhém a třetím ročníku je prohlubování dovedností, které jsou potřebné k uplatnění se v reálném prostředí firem a služeb strojírenského a elektrotechnického charakteru. Délka souvislé praxe činí dva týdny ročně. Při zajišťování

9 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 9 z 308 souvislé praxe škola využívá vazeb na své sociální partnery a umisťuje žáka do reálných podmínek firmy. Žáci jsou postupně vedeni k orientaci se trhu práce v regionu a aktivnímu vyhledávání sociálních partnerů pro výkon své souvislé odborné praxe. V rámci komunikačních dovedností jednají sami (v součinnosti se svými blízkými) se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné souvislé praxe. Na závěr praxe žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení praxe žákem) i rozsah je žákům předán před nástupem na odbornou souvislou praxi. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde žák praxi vykonával. Žákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu Praxe učební (zohledňují se formální náležitosti, obsah, ukázky činnosti, hodnocení pracovní činnosti v průběhu praxe). ŠVP je doplněn třemi kurzy a projektovými dny ve druhém a třetím ročníku. Projektové dny ve čtvrtém ročníku jsou věnovány přípravě na vykonání praktické maturitní práce z odborných předmětů. V prvním ročníku je v jarním období realizován Environmentální kurz zaměřený na naplnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí. V rámci tohoto kurzu budou se žáky probrány tematické celky Ekologie a Člověk a životní prostředí z oblasti Biologického a ekologického vzdělávání a Péče o zdraví z předmětu Tělesná výchova. Ve druhém ročníku je jeden týden vyhrazen pro Lyžařský kurz zaměřený na základní výcvik v zimních sportech. Do třetího ročníku je zařazen Sportovní turistický kurz letní, v průběhu kterého je realizováno průřezové téma Občan v demokratické společnosti. Kurzy i projektové dny jsou v ŠVP blíže specifikovány v části PROJEKTY. Klíčové kompetence U žáků jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, ty nejdůležitější jsou zařazeny do učebních osnov všech předmětů. Klíčové kompetence jsou v ŠVP rozpracovány až na úroveň konkrétních kompetencí. Tyto byly očíslovány a rozděleny dle náročnosti k rozvíjení v jednotlivých ročnících. Z celého souboru jsou dále vybrány ty kompetence, pro jejichž rozvoj se musí položit teoretický základ. Takto přesně definované dovednosti jsou přeneseny do osnov vybraných předmětů a realizovány společně s učivem. Tím je zajištěna kontinuita a vzájemná provázanost celého systému rozvoje klíčových kompetencí. Přehled rozvíjených klíčových kompetencí včetně jejich konkrétní realizace je uveden v úvodu každé učební osnovy pro daný ročník, v kurzech a v projektech. V příloze ŠVP se uvádí celý přehled rozvíjených klíčových kompetencí ve vazbě na jednotlivé předměty. Přehled realizace průřezových témat je zpracován v samostatné kapitole tohoto programu. Hodnocení žáků Hodnocení žáků je prováděno v souladu s platnou legislativou podle školního klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřenými úlohami, sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení,

10 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 10 z 308 bodový systém směřuje k posouzení úrovně získaných znalostí, dovedností, zvládnutí základních kompetencí a osobnímu pokroku ve vzdělávání. Významným prvkem při hodnocení je úroveň zvládání jednotlivých klíčových kompetencí a průřezových témat. Důraz je kladen jak na praktické činnosti, tak i teoretické znalosti. Žáci jsou hodnoceni průběžně, a to písemnou i ústní formou. Rodiče jsou informováni o výsledcích studia žáků dvakrát ročně na třídních schůzkách. Požadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V předmětech s převahou teorie je učitel povinen hodnotit ústní a písemný výkon žáka proporcionálně. Konkrétní hodnocení je rozpracováno na úrovni jednotlivých předmětů a vždy je chápáno jako hodnocení komplexní. Výsledná známka z předmětu se skládá ze tří hodnocení. Z výsledku z oblasti znalostní a dovednostní s váhou 60 %, z oblasti rozvoje klíčových kompetencí s váhou 30 % a z oblasti osobního rozvoje každého žáka s váhou 10 %. Vyučující se maximálně snaží při hodnocení žáků zdůrazňovat výchovnou funkci hodnocení, chápat chybu jako nástroj k dalšímu pokroku, vést žáky k sebehodnocení a učit je přijímat zpětnou vazbu v rámci kolektivního hodnocení. Zvláštní důraz se klade na sledování postupu jednotlivého žáka. Aktivní účast žáků a jejich úspěchy v soutěžích při reprezentaci školy se promítnou do celkového hodnocení v souvisejícím předmětu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a se sociálním znevýhodněním (žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Při vzdělávání těchto žáků bude uplatňována kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Důležitým prvkem je vytváření vhodného školního prostředí, které umožňuje žákům rozvoj vnitřního potenciálu, podpoří jejich sociální integraci a motivaci k celoživotnímu učení spojenou s lepším uplatněním na trhu práce. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Tento vzdělávací program není vhodný pro žáky s těžkým mentálním a zrakovým postižením, s autismem a pro žáky s více vadami. Vzdělávání žáků imobilních je limitováno technickým vybavením školy. Ne všechny prostory jsou řešeny jako bezbariérové. Nezbytnou podmínkou je jednoznačné doporučení integrace žáka pedagogicko-psychologickou poradnou a odborným lékařem. Žáci jsou zařazeni v běžné třídě v počtu maximálně dvou. Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání, který zohlední druh a stupeň postižení

11 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 11 z 308 konkrétního žáka. V nutných případech, na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo žáka zletilého, může být vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho přípravě se podílejí učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitel, výchovný poradce, právní zástupce nezletilého žáka nebo žák zletilý, popř. zástupce pedagogicko-psychologické poradny. Individuální vzdělávací plán podléhá schválení ředitelem školy. Při hodnocení žáka se zohledňuje druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění. Ředitel školy může žákovi se zdravotním postižením prodloužit délku vzdělávání až o dva roky, s cílem pomoci mu dosáhnout maxima rozvoje osobních vloh v rozsahu, který mu umožňuje dané zdravotní postižení. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami Podkladem pro práci s těmito žáky je odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny. Vyučující se seznámí s jejich obsahem a s návrhy na způsob práce v jednotlivých vyučovacích předmětech. Žáci jsou integrováni v běžné třídě. Individuální přístup spočívá zejména: V uplatňování různých učebních stylů a forem komunikace. V důsledném využívání didaktických, učebních a kompenzačních pomůcek přizpůsobených individuálním potřebám žáka. V respektování individuálního tempa žáka. Ve využívání multisenzoriálních, komunikativních a sekvenčních přístupů s malými postupovými kroky, ústní osvojování, doplňování textu, omezení psaní diktátů, čtení pouze kratších textů, při psaní se preferuje kritérium čitelnosti. V častých změnách činností, neustálém opakování a utřiďování učiva, při poruchách chování se použije práce v menších skupinách. Ve velkém důrazu na rozvoj klíčových kompetencí a důsledném sledování a vyhodnocování individuálního pokroku žáka v daném období. Ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a pedagogicko-psychologickou poradnou. Ve zkvalitňování připravenosti učitelů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání škola zajišťuje tyto podmínky: Monitoring žáků s problémy chování a sklonem k záškoláctví (výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů). Spolupráci se zákonnými zástupci žáků a pedagogicko-psychologickou poradnou. Preventivní práce s třídními kolektivy (třídní učitelé - besedy, přednášky, společné akce..). Sledování a měření sociálního klimatu ve třídě se zpětnou vazbou pro třídní učitele. Prevence šikany (besedy, sledování atmosféry ve třídě, včasné řešení problému ). Vedení písemných záznamů (výchovný poradce, třídní učitel, školní matrika). Zapůjčení učebnic, knih a studijních materiálů z majetku nadačního fondu školy. Možnost individuálních konzultací a doučování. Při jednáních se klade důraz na tolerantní a bezkonfliktní komunikaci.

12 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 12 z 308 Práce v třídních kolektivech - prevence rasismu, extremismu a xenofobie formou multikulturní výchovy (poznání kultury, jazyka, každodenního života národností a etnik žijících v ČR). Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolupráce s orgány státní správy a orgány sociální péče. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Žáci jsou integrováni v běžných třídách. Je jim věnována zvýšená pozornost zejména v oblastech, v nichž vynikají. Přednostně jsou zařazováni do různých forem mimoškolních aktivit, soutěží a olympiád, ve vyučovacích hodinách mohou být vedeni individuálně. Struktura ŠVP je sestavena tak, aby se žák volbou výběrových a nepovinných předmětů sám profiloval v oblasti, která jej zajímá a která mu nejlépe pomůže připravit se na budoucí profesní dráhu. V odůvodněných případech, zejména z důvodu zařazení do státní reprezentace a na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo žáka zletilého, může být povoleno vzdělávání na základě individuálního vzdělávacího plánu. Na jeho přípravě se podílejí učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitel, výchovný poradce, právní zástupce nezletilého žáka nebo žák zletilý. Vzdělávání dle tohoto plánu může být prodlouženo maximálně o dva roky od původní délky vzdělání v denní formě. Individuální vzdělávací plán podléhá schválení ředitelem školy. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je bezpečnost a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Při nástupu v úvodu školního roku jsou všichni žáci seznámeni se Školním řádem, Traumatologickým plánem a Poplachovou směrnicí školy, právy dítěte a Zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví v době školního roku. Třídní učitelé provedou nové žáky po celé škole a seznámí je s jejím prostředím a provozem. V první hodině realizované mimo kmenové učebny jsou žáci seznámeni s Provozním řádem učebny. Zvláštní školení BOZ absolvují žáci před zahájením výuky Tělesné výchovy, Praxe učební i Praxe odborné. Před každou školní akcí konanou mimo prostory školy jsou žáci rovněž seznámeni s pravidly chování a upozorněni na možná nebezpečí. O těchto proškoleních se provádí zápis do Třídní knihy. S bezpečností a ochranou zdraví v návaznosti na zdravý životní styl jsou žáci seznamováni v předmětech Tělesná výchova, Občanská nauka a v rámci environmentálního, lyžařského a sportovně-turistického kurzu. Bezpečnost a ochrana zdraví při jednotlivých druzích práce se zdůrazňuje v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Ve vzdělávacím procesu se řídí bezpečnost a ochrana zdraví při práci platnými právními předpisy, prováděcími vládními nařízeními, vyhláškami a normami. Výklad je směřován od všeobecného ke konkrétnímu a postihuje jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu. V prostorách určených pro vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k dodržování bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany podle platných předpisů. Žáci se zúčastní minimálně jednou v roce cvičného nácviku evakuace při vypuknutí požáru. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

13 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 13 z 308 Do prvního ročníku čtyřletého denního vzdělávání se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku (ukončením 9. ročníku základní školy, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lékař. Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky budoucího uplatnění na trhu práce. Způsob ukončení vzdělání Čtyřletý obor je ukončen maturitní zkouškou. Organizuje se dle zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška je stanovována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a realizována dle platného prováděcího předpisu. Skládá se z části společné, kterou konají všichni žáci, a z části volitelné. Společná část maturitní zkoušky obsahuje: 1. Povinnou zkoušku Český jazyk a literatura Komplexní zkouška bez práva volby předmětu, která se skládá z dílčí zkoušky konané formou didaktického testu, dílčí zkoušky konané formou písemné práce a z dílčí zkoušky konané ústní formou před zkušební maturitní komisí. 2. Povinnou zkoušku Cizí jazyk Komplexní zkouška bez práva volby předmětu, avšak s právem volby cizího jazyka. Zkouška se skládá z dílčí zkoušky konané formou didaktického testu, dílčí zkoušky konané formou písemné práce a dílčí zkoušky konané ústní formou před zkušební komisí. 3. Povinnou zkoušku ze zkušebního předmětu: Matematika, nebo Občanský a společenskovědní základ Zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí plně objektivizovaná písemná zkouška, která je jednotně zadávána a jednotně vyhodnocována. 1. nepovinnou zkoušku s právem volby předmětu 2. nepovinnou zkoušku s právem volby předmětu 3. nepovinnou zkoušku s právem volby předmětu Nepovinné zkoušky je možno konat z předmětů Matematika Z/V, Druhý cizí jazyk, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Informatika Z/V, Občanský a společenskovědní základ, Dějiny umění.

14 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 14 z 308 Zkoušky se konají formou didaktického testu, zkouška z druhého cizího jazyka je komplexní. Povinné zkoušky koná žák v základní úrovni obtížnosti, nebo ve vyšší úrovni obtížnosti dle své volby (Z/V). Žák má právo volit úroveň obtížnosti pro každou zkoušku. Škola zajišťuje přípravu žáka v základní úrovni obtížnosti, a to ve všech předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky Je stanovená ředitelem školy. Slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a dalších záměrů. Skládá se z části společné, kterou konají všichni žáci, a z části volitelné. Společná část profilové maturitní zkoušky obsahuje: 1. povinnou profilovou zkoušku samostatná práce a její obhajoba ( praktická maturita ) Zkouška se koná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí. Práce je zadávána z předmětu z profilujícího okruhu. 2. povinnou profilovou zkoušku z oblastí Projektování a konstruování a Stavba a provoz strojů Zahrnuje odborné kompetence z témat odborných předmětů. Zkouška se koná ústní formou. 3. povinnou profilovou zkoušku z oblasti Projektování a konstruování a Strojírenská technologie Zahrnuje odborné kompetence z témat odborných předmětů. Zkouška se koná ústní formou. Volitelná část profilové maturitní zkoušky zahrnuje: 1. nepovinnou zkoušku s právem volby předmětu 2. nepovinnou zkoušku s právem volby předmětu Zkouška se koná ústní formou. Nepovinné zkoušky volitelné profilové části maturitní zkoušky je možno konat z předmětů druhý cizí jazyk, aplikovaná informatika, fyzika, z profilujícího okruhu, tvořeného elektropředměty (odborné předměty z oblasti automatizace a elektro, vytvořené v rámci disponibilních hodin). Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Charakteristika školy Střední škola železniční, technická a služeb je největším učňovským zařízením v regionu, které svými vzdělávacími aktivitami navazuje na dlouholeté tradice. Aktuální podoba vznikla na počátku školního roku 2014/2015 spojením dvou subjektů. Jeden ze subjektů - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Gen. Krátkého 30 se hlásí se k odkazu živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají do roku 1882, a Živnostenské školy pokračovací v Šumperku, otevřené v roce 1920 při obchodní škole. Druhým je Střední škola

15 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 15 z 308 železniční a stavební, Bulharská 8, když v budově školy nejprve v roce 1952 začala působit Škola práce se zaměřením na přípravu profesí pro tehdy Československé státní dráhy, posléze změněná na klasické Odborné učiliště. Následovalo několik přičlenění (v r Středisko praktického vyučování Zábřeh a Střední odborné učiliště stavební Šumperk, v r Střední odborná škola památkové péče Šumperk). Jak v souvislosti s přičleněními tak i na základě požadavků se postupně měnila a rozšiřovala nabídka oborů vzdělání v obou subjektech. Obě hlavní školní budovy se nachází v klidných částech města Šumperk s velmi dobrou dostupností hromadné i místní dopravy. Stavebně a koncepčně jde dobře fungující ucelené školské zařízení, které poskytuje tříleté vzdělávání v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením (včetně dvouletého denního nástavbového studia) v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Podoba současného stavu byla provázena řadou strukturálních a obsahových změn, kterými škola pružně reagovala na strukturální změny v ekonomice regionu. Současný trend ve vzdělávání se maximálně přiblížil potřebám trhu práce a role školy přechází i do sféry celoživotního vzdělávání pracujících a poradenské činnosti. Kromě vzdělávacích aktivit nabízí škola žákům i celou řadu mimoškolních aktivit, například volným vstupem do sportovních a kulturních zařízení, organizováním sportovních turnajů, odborných soutěží apod. Z charakteristiky školy je zřejmé, že si pro následující období ponechá aktuální nabídku studijních programů zakončených závěrečnou nebo maturitní zkouškou. Pro další zkvalitnění teoretické i praktické výuky slouží střednědobá strategie rozvoje, která se zaměřuje zejména na: zavádění nových studijních i učebních oborů podle požadavků trhu práce, realizace projektů vedoucích k systému celoživotního vzdělávání, pravidelná modernizace všech oblastí teoretické i praktické výuky, zajištění profesionálních a kvalitních učitelů teoretické i praktické výuky v souvislosti se vzrůstající potřebou tvorby nových standardů vzdělávání. Specifické výsledky vzdělávání: nabídka absolventů podle aktuálního stavu na trhu práce, jazykové dovednosti absolventů (možnost uplatnění v EU), gramotnost absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií Profil absolventa Pracovní uplatnění absolventa Ve výkonu profese Absolvent je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech, zejména zaměřených na elektrotechniku. Vhodnou skladbou předmětů se uplatní v profesích spojených se železniční dopravou, údržbou a opravárenstvím. Rovněž se uplatní ve výrobních podnicích strojírenské a elektrotechnické povahy, při zajišťování předvýrobních konstrukčních a technologických činností, ve výrobě, údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu, při prodeji, v technickém poradenství apod.

16 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 16 z 308 Typické pracovní činnosti, pozice či povolání Je schopen zastávat pracovní pozice ve všeobecném strojírenství, a to jako konstruktér strojů a zařízení, konstruktér nástrojů a přípravků, technolog, normovač, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, pracovník metrologie, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje a další. Dále, po zapracování a získání oprávnění, i pracovní pozice železniční dopravy jako strojvedoucí, technický pracovník v depu, technik montáží, oprav trakce, technik v různých pozicích v opravárenství železničních vozidel dieselmotorových i elektrických apod. V terciárním vzdělávání Absolventi oboru Strojírenská a elektrotechnická zařízení jsou připraveni i k terciárnímu vzdělávání technických oborů na vysoké škole, zejména na fakultách strojních nebo elektrotechnických, ale i k dalšímu vzdělávání příbuzných oborů na jiných odborně zaměřených vysokých a vyšších odborných školách. Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na měnícím se trhu práce. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny souborem vědomostí, dovedností (intelektových i psychomotorických), návyků, postojů apod., které si žák v průběhu vzdělání osvojí a je schopen je na určité úrovni prokázat. Absolvent je po ukončení vzdělávání vybaven souborem kompetencí. Jimi označujeme schopnosti, znalosti a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon povolání. Kompetence se dělí na klíčové a odborné. Dovednosti nejsou izolované, ale navzájem se prolínají a doplňují. Žák si je postupně osvojuje, prohlubuje v průběhu celého vzdělávání ve střední škole. Odborné kompetence Vztahují se k výkonu pracovní činnosti. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání. Vzdělávání je směřováno tak, že absolvent samostatně: V řešení technických problémů, návrhů zařízení ovládá základní metody technického přístupu; dovede technicky myslet, analyzuje problémy, uplatňuje matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při jejich řešení; zdůvodní a obhájí zvolené řešení, rozumí vzájemným vazbám mezi okruhy učiva matematiky, fyziky, mechaniky, elektrotechniky a ostatními odbornými předměty; navrhne výpočtem rozměry strojních součástí a provede jejich kontrolu s ohledem na typ a způsob namáhání; provádí pevnostní výpočty spojovaných součástí a dílců; využívá znalosti o vlivu provozních zařízení na pevnost strojních součástí a na změnu jejich tvaru; uplatňuje v praxi základní zákony statiky, pružnosti a pevnosti, hydromechaniky a termomechaniky;

17 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 17 z 308 na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky; chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace u zařízení, včetně znalostí základních měřících metod a technik. V konstrukční přípravě výroby s podporou výpočetní techniky uplatňuje zásady technického kreslení; ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a způsoby zhotovování technických výkresů; zhotovuje detailní výkresy součástí s vyznačením jejich tolerancí, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a jeho tolerancí a dalších pokynů pro výrobu, montáž, kontrolu; vyhotovuje sestavný a podsestavný výkres včetně soupisu položek; využívá při konstruování poznatků z elektrotechniky a elektroniky; ovládá na prakticky využitelné úrovni některý z moderních programů typu CAD/CAM; zpracuje výrobní dokumentaci při dodržení metodiky konstruování v CAD systému a zásad technologičnosti konstrukce, při respektování jakosti, ekonomických i ekologických hledisek; vytváří kompletní výrobní dokumentaci s využitím programů (CAD, textový editor); ovládá 3D modelování, včetně fotorealistické vizualizace; vytváří zpětně 2D výkresovou dokumentaci z informací získaných ze 3D modelu; navrhuje strojní zařízení na základě znalostí z automatizace; stanoví druh pohonu, výkonové a dynamické parametry pohonu. V technologické přípravě výroby a technologii ovládá a používá odbornou terminologii; využívá znalosti o zpracovávaných surovinách, materiálech a polotovarech ve strojírenské výrobě a v elektrotechnice, o jejich vlastnostech, zkoušení a použití; zvolí vhodný materiál pro danou součást; navrhuje způsoby přeměny polotovaru ve výrobek a strojní zařízení, nástroje a přípravky, pomocí nichž se přeměna uskutečňuje; uplatňuje hlavní strojírenské technologie používané ve výrobě; určí tepelné nebo chemicko-tepelné zpracování součástí; zná funkci a účel jednoduchých nástrojů; vyhotoví jednoduchý technologický postup při výrobě strojní součásti s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek; objednává potřebné náhradní díly a komponenty pro stroje, s ohledem na jejich inovaci strojů, strojních příslušenství. V řízení výroby, prodeje zboží a služeb vyjadřuje se jednoznačně, přesně technicky v písemném a ústním projevu;

18 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 18 z 308 myslí technicky; naučí se serióznímu vystupování před spolupracovníky a zákazníky; organizuje a kontroluje technologické, provozní a jiné pracovní činnosti; odpovídá za výsledky své práce, dodržuje předepsané pracovní postupy, BOZP, technologickou a pracovní kázeň a působí v tomto směru na své spolupracovníky a podřízené; prosazuje kvalitní práci pro konkurenceschopnost a dobré jméno firmy, dodržuje příslušné technologické předpisy a normy při dosahování kvality výrobků nebo služeb, kontroluje plnění kvality výrobních procesů, služeb. V měření a dodržování jakosti má všeobecné znalosti v normalizaci a standardizaci dílců, výrobků; objasní funkci a účel měřidel a měřících zařízení; ovládá principy práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti; měří technické veličiny za použití měřidel a měřicích přístrojů a vhodně uplatňuje běžné způsoby kontroly a měření technických veličin; měří geometrické a fyzikální veličiny v rámci kontroly jakosti výrobků; provádí zkoušky mechanických vlastností materiálů statických i dynamických; analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených měření a zpracovává o nich záznamy a protokoly; využívá poznatků z elektrotechniky a elektroniky včetně znalostí základních měřicích metod a technik a uplatňuje je v konkrétních praktických případech. Klíčové kompetence Klíčové kompetence všeobecné jsou přenositelné a použitelné soubory kvalit osobnosti a občana demokratické společnosti (zahrnující vědomosti, intelektové dovednosti, postoje, hodnotové orientace), které každý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně žít v současném světě. Mohou být využívány téměř u každého druhu práce, bez ohledu na odbornost, proto přispívají k možnosti vykonávání náročnější profese absolventů. Tyto kompetence jsou významné i pro celoživotní učení. Na jejich rozvoji se podílí jak všeobecné, tak odborné vzdělávání. Komunikativní a jazykové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: ovládal základní typy mluvených i psaných projevů, orientoval se v textu, vyjádřil hlavní myšlenky; srozumitelně, souvisle a jazykově správně formuloval své myšlenky a názory; uměl číst s porozuměním texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atd. (aby uměl využívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání a výměně informací); vyjadřoval se kultivovaně, v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně;

19 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 19 z 308 znal cizí jazyk na úrovni běžné hovorové konverzace, osobního, pracovního a veřejného života a s porozuměním dovedl číst (za pomoci slovníku) populárně odborné nebo odborné texty. Personální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: sebekriticky posuzoval své možnosti, odhadoval výsledky svého chování v určitých situacích; stanovoval si cíle podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; vyhodnocoval dosažené výsledky, efektivně se učil a pracoval; využíval ke svému vzdělávání zkušeností jiných lidí; přijímal hodnocení a názory okolí, kultivovaně na ně reagoval, přijímal radu i kritiku, bral si z nich poučení; pečoval o své fyzické i duševní zdraví. Sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: se stal trvale aktivním; vhodně reagoval na měnící se životní i pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňoval; pracoval v týmu a podílel se na plnění společných pracovních a jiných činností; přijímal úkoly a odpovědně je plnil; podněcoval práci v týmu vlastní iniciativou, s cílem zlepšovat společnou práci; dokázal rozdělovat úkoly v pracovním kolektivu; respektoval osobní návyky druhých; přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházel osobním konfliktům. Řešení pracovních a mimopracovních problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: samostatně zvládal běžné pracovní i mimopracovní úkoly; porozuměl zadání úkolu nebo určil podstatu problému, získal informace potřebné k jeho odstranění, popřípadě zvolil možnosti řešení a zdůvodnil je; vyhodnotil a ověřil správnost svého postupu a dosažených výsledků; na základě plnění praktických úkolů v pracovním i mimopracovním životě si vytvářel vlastní zkušenosti, dovednosti, návyky a vědomosti; přijímal kritiku a využíval ji při zkvalitnění a zefektivnění své práce. Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: pracoval s osobním počítačem jako nástrojem řešení úloh; používal software, zejména textové, tabulkové editory a programy pro tvorbu prezentací;

20 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 20 z 308 používal software CAD, případně CAD pro tvorbu elektrodokumentace; využíval ve své práci PC síť; prosazoval modernizaci prostředků informačních technologií; komunikoval prostřednictvím elektronické pošty a využíval internet ve své práci; pracoval s informačními zdroji i v mimopracovním životě. Základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: volil pro řešení úkolů odpovídající matematické postupy a techniky, používal vhodné algoritmy s ohledem na jejich efektivitu řešení; definoval, vytvářel a ověřoval vlastní algoritmy řešení praktických úkolů; využíval a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata, apod.); na základě dílčích postupů řešil ucelené praktické úkoly při vytvoření kompletního projektu. Pracovní uplatnění Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání; měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru; dovedl komunikovat s budoucími zaměstnavateli na trhu práce; znal svá práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; osvojil si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Občanské kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: jednal odpovědně a samostatně; žil čestně; měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a uměl předcházet problémům; vážil si lidské svobody a lidských práv, ctil humánní a demokratické hodnoty; upřednostňoval slušný a vstřícný přístup k jiným lidem; uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobní postavení ve společnosti; vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; dovedl jednat s lidmi a kultivovaně diskutovat; chránil životní prostředí, chápal potřebu jeho udržitelnosti a význam zachovat životní prostředí pro budoucí generace; jednal hospodárně, ctil hodnotu práce a jejích výsledků a pečoval o veškerý majetek; vážil si hodnot jak materiálních, tak i duchovních; uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a ctil zdraví a život jako nejvyšší hodnotu; dodržoval zásady kultury jazykového projevu a běžných forem komunikace.

21 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 21 z 308 Ekonomika a trvale udržitelný rozvoj společnosti Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: znal hodnotu a užitečnost vykonané práce; znal finanční náročnost různých, zejména technických prací, energetických zdrojů; uměl plánovat a posuzovat náklady, výnosy a zisk; uměl posuzovat ekonomicko-ekologické závislosti ve prospěch životního prostředí; uměl ekonomicky zacházet s materiálem a energiemi. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci požární ochrana Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: chápal bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků; dodržoval příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygienické předpisy; používal osobní ochranné pracovní prostředky podle platných právních norem, předpisů, směrnic pro dané činnosti a pracovní postupy; uplatňoval oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, v rámci bezpečnostních a protipožárních předpisům při práci či případném pracovním úrazu. Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje dle zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Přesné složení a popis průběhu maturitní zkoušky jsou uvedeny v charakteristice vzdělávacího programu. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň získaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou. Klíčové kompetence Kompetence k učení Má pozitivní vztah k učení a vzdělávání; uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; je čtenářsky gramotný; ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí; s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si poznámky; využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

22 SŠŽTS Šumperk ŠVP Stavitelství Stránka 22 z 308 Kompetence k řešení problémů Uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému, navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); volí prostředky a způsoby /pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky/ vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Komunikativní kompetence Zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zpracová administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje; chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení; dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; vyjadřuje se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje. Personální a sociální kompetence Přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých; ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku; stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích; přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností;

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 00851167. Školní vzdělávací program

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 00851167. Školní vzdělávací program Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 00851167 Školní vzdělávací program Zedník Verze 1.3 Dle RVP 36-67-H/01 v. 6 Platnost od 1.

Více

Elektrikář-silnoproud

Elektrikář-silnoproud Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Elektrikář-silnoproud Verze 1.3 Dle RVP 26-51-H/02 v. 8 Platnost

Více

SŠŽTS Šumperk ŠVP Tesař Stránka 1 z 168 Gen. Krátkého 30 dle RVP 36-64-H/01 v. 1.21 platnost od 1. 9. 2014 IČ 00851167

SŠŽTS Šumperk ŠVP Tesař Stránka 1 z 168 Gen. Krátkého 30 dle RVP 36-64-H/01 v. 1.21 platnost od 1. 9. 2014 IČ 00851167 SŠŽTS Šumperk ŠVP Tesař Stránka 1 z 168 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Tesař Verze 1.21 Dle RVP

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Instalatér - Pilotáž 36-52-H/01 Instalatér Instalatér - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 36-52-H/01 Instalatér

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Mechatronika:... 3 Zaměření Automatizace a zabezpečení budov:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH POZIC...

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2012 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Spojový mechanik 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Keramický design Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/12

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 69 42 M / 01; Oční optik Název školního vzdělávacího programu: Oční optik Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Školní vzdělávací program Zdravotnický

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Školní vzdělávací program Gymnázium se sportovní přípravou RVP pro gymnázia se sportovní přípravou GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Název ŠVP Gymnázium

Více

ŠVP Strojní mechanik. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

ŠVP Strojní mechanik. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 053/2012 Strojní mechanik Zámečník ŠVP Strojní mechanik Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-54-H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" 29-54-H/01Cukrář Verze z 09. 01. 2009 Platnost od

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 2011 Tesař Kompletní ŠVP2 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 2011 Tesař Verze I/2009

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

Školní vzdělávací program Operátor skladování

Školní vzdělávací program Operátor skladování Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Operátor skladování Varianta N 1 Dle RVP 66-51-H/01 v.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A HOTELOVÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Číšník barman, servírka barmanka Kód a název oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření it administrátor správce sítě:... 3 Zaměření vývoj aplikací a her... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

HUTNICTVÍ. Školní vzdělávací program 21-43-M/01. se zaměřením NAUKA O MATERIÁLECH

HUTNICTVÍ. Školní vzdělávací program 21-43-M/01. se zaměřením NAUKA O MATERIÁLECH 2014 Školní vzdělávací program 21-43-M/01 HUTNICTVÍ se zaměřením NAUKA O MATERIÁLECH Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1/16 2/16 OBSAH Profil absolventa... 5 Identifikační údaje... 5 Uplatnění ţáka:...

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Zkrácená forma denního studia na 1 rok Obor vzdělání: 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno dne, 08.července 2013,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ ZÁMEČNÍK Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Oficiální

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více