Rozptylová studie č. 159/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozptylová studie č. 159/14"

Transkript

1 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice Neratovice Zařízení staveniště 3 Polerady u Prahy parcela číslo: 392/1 k. ú. Polerady u Prahy [725218] Středočeský kraj Zpracoval: Ing. Daniela Panáčková Ing. Jaroslav Šilhák Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2753/780/11/AK 95429/ENV/11 ze dne Datum vystavení studie: Rozdělovník: 2x zákazník 1x EKOME, spol. s r.o. Ing. Jaroslav Šilhák... Jméno a podpis pracovníka odpovědného za znění zprávy Tečovská 257 tel.: Zlín - Malenovice fax:

2 OBSAH 1. ÚVOD ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE Identifikační údaje POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU VSTUPNÍ ÚDAJE Umístění záměru Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií Plošné zdroje Liniové zdroje Meteorologické podklady Popis referenčních bodů Znečišťující látky a příslušné imisní limity Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ strana 2/20 rozptylová studie: č. 159/14

3 1. ÚVOD ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE Účelem je posouzení vlivu záměru Revitalizace trati Čelákovice Neratovice - Zařízení staveniště 3 Polerady u Prahy na základě požadavku zákazníka Identifikační údaje Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici Olomouc - Lazce v Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice Neratovice Zařízení staveniště 3 Polerady u Prahy parcela číslo: 392/1 k. ú. Polerady u Prahy [725218] Středočeský kraj Investor: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. Dlážděná 1003/ Praha 1, Nové Město IČO: POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU Výpočet průměrných ročních i maximálních hodinových koncentrací znečišťujících látek byl proveden podle metodiky SYMOS 97, jejíž aktualizovaná verze byla v plném znění publikována ve Věstníku MŽP v srpnu Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru, které uvádí Tabulka č. 1. strana 3/20 rozptylová studie: č. 159/14

4 Tabulka č. 1 - třídy stability a výskyt tříd rychlosti větru Třída stability Rozptylové podmínky Výskyt tříd rychlosti větru [m/s] I Silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 II Inverze, špatný rozptyl 1,7 5 III Slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty Mírně zhoršené rozptylové podmínky 1, IV Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1, V Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry, což vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsány pomocí tříd stability I a II. Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. Tvoří se zvláště v níže položených místech a v údolích, kam stéká studený vzduch z okolí. V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce. Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m.s -1, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m.s -1. Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy se v důsledku přehřátého zemského povrchu silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m.s -1. Pro grafickou prezentaci vypočtených koncentrací byl použit program Surfer 8 společnosti Golden Software, Inc. 3. VSTUPNÍ ÚDAJE 3.1. Umístění záměru Zařízení staveniště 3 tj. recyklační základna se bude nacházet na parcele číslo 392/1 v k. ú. Polerady u Prahy [725218]. strana 4/20 rozptylová studie: č. 159/14

5 Vzdálenost zdroje od nejbližší obytné zástavby je cca 794 m (jedná se o rodinný dům č. p. 80 v k. ú. Polerady u Prahy). Obrázek č. 1 - umístění Obrázek č. 2 - umístění detail strana 5/20 rozptylová studie: č. 159/14

6 3.2. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií Stavba má charakter revitalizace trati. Jedná se o liniovou stavbu. Začátek a konec stavby, který je kilometricky definován, vyjadřuje začátek a konec uprav v hlavních kolejích Začátek uprav hlavních kolejí je v km 0,238, konec v km 8,127. Stavební práce, týkající se vlastni revitalizace budou probíhat převážně na stávajícím žel. tělese nebo v jeho blízkosti. Při úpravě geometrického tvaru železničního tělesa dojde k jeho lokálním geometrickým úpravám a výstavba některých inženýrských sítí bude probíhat podél nebo kolmo na železniční těleso. Na základě technického řešeni a rozsahu byl určen obvod staveniště. Obvod staveniště vymezuje plochu, na níž bude probíhat stavební činnost a výstavby nových provozních souborů a stavebních objektů. Průběh obvodu staveniště byl navržen s ohledem na průběh stávající hranice pozemků dráhy a to tak, aby pokud možno nezasahoval do sousedního nedražního pozemku, nezasahuji-li do nedrážního pozemku stavební úpravy. Hlavní dopravní trasou pro stavbu budou kromě železnice stávající silnice II. a III. třídy a hlavně místní komunikace a polní cesty. Stávající kolejové lože v úseku Čelákovice Brandýs nad Labem bude vytěženo v celkovém objemu m 3. Odpadní materiál bude průměrně činit 60 %, tj m 3. Část odpadu bude použito do přisypávek, zasypu příkopových žlabů, opěrných zdi, apod. v objemu 500 m 3, zbývající část odpadu bude odvezena a uložena na předem určenou skladku v objemu m 3. Vytěžené kolejové lože určené k recyklaci je stanoveno podílem 40%, tj v objemu m 3. Vzhledem k významnému podílu vápenců v kamenivu nelze kamenivo po recyklaci použit jako materiál do kolejového lože, proto bude využito do podkladních vrstev jako štěrkodrť fr m. Pro kolejové lože se použije nové drcené kamenivo předepsaných parametrů. Vzhledem k relativně malému objemu kameniva určenému k recyklaci se navrhuje použití mobilní recyklační linky. Plocha pro mezideponii recyklovaní štěrkodrtí výšky 3 m činí cca m 2, výšky 4 m činí cca m 2 za předpokladu oddělených cyklů recyklace a odběru materiálu. ZS 3 Zast. Polerady, vlevo vlečky SSHR Polerady účel ZS: mezideponie, mobilní recyklačni linka umístěni: vlevo vlečky SSHR Polerady., km 4,670 velikost: 1930 m 2 příjezd: po stávající komunikaci III. tř/24410, odbočka k zast. Polerady úprava povrchu: urovnání plochy požadavky na přípojky: elektrická energie z drážních rozvodů, WC chemické Recyklace bude zajišťována mobilní recyklační linkou. Materiál určený k recyklaci bude ukládán na volné ploše, kde bude deponován před vlastní recyklací. Za velké klady tohoto zařízení lze považovat okapotování vlastního zařízení drtiče. Je zde nainstalováno skrápěcí zařízení, které snižuje imisní faktory prašnosti. Rozstřik vodní mlhy je integrován přímo do prostoru drtiče. Tlak a průtok vody je možný nastavovat dle prašnosti materiálu. Pracovní doba od 8 hod max. do 20 hod Plošné zdroje Jako plošný zdroj byl určen recyklační stroj stavební suti - mobilní drtící zařízení s recyklační linkou. Jako další plošný zdroj byly určeny skládky materiálů. strana 6/20 rozptylová studie: č. 159/14

7 Pro výpočet emisních faktorů bylo použito SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tabulka č. 2 - základní vlastnosti zdroje znečišťování Základní vlastnosti Recyklace drcení Recyklace třídění Recyklace přesypy Sklady materiálu jednotky vzdálenost elementu 8,3 8,3 8,3 8,3 m výška výduchu 1,5 1,5 1,5 2,0 m koeficient 0,1142 0,1142 0,1142 0, celková doba provozu h/r Velikost délky strany čtverce plošného elementu zdroje splňuje podmínku pro zajištění stability výpočtu. Tabulka č. 3 - znečišťující látky emitované zdrojem Znečišťující látky množství [g/s] Recyklace drcení Recyklace třídění Recyklace přesypy Sklady materiálu PM 10 0,1638 0,0626 0,0482 0,00096 PM 2,5 0,0482 0,0184 0,0003 0, Liniové zdroje Pro výpočet emisí z nákladních automobilů byl použit program MEFA 13. Na komunikaci III. třídy je uvažováno s předpokládanou rychlostí vozidel 40 km/h a při pohybu na ZS 3 s rychlostí 10 km/h. Je uvažováno s příjezdem 10 nákladních vozidel Tatra za hodinu a pohybem jednoho nakladače v areálu ZS Meteorologické podklady Jako větrná růžice byl použit její odborný odhad pro lokalitu Čelákovice s přihlédnutím k charakteru terénu platná ve výšce 10 m nad zemí v % zpracovaný ČHMÚ Praha. Obec Čelákovice je od uvažovaného záměru v obci Polerady vzdálena cca 10,6 km severozápadně. Obě obce jsou cca ve stejné nadmořské výšce. Přesnost udávaných výsledků tedy nebude použitou větrnou růžicí významně ovlivněna. strana 7/20 rozptylová studie: č. 159/14

8 Tabulka č. 4 - větrná růžice Celková růžice CALM Součet 1,70 m/s 9,77 3,60 9,76 11,43 5,56 5,03 13,51 10,79 0,00 69,45 5,00 m/s 3,40 0,51 1,33 3,59 1,40 2,28 9,55 6,64 0,00 28,70 11,00 m/s 0,06 0,01 0,00 0,03 0,03 0,29 0,81 0,62 0,00 1,85 Součet 13,23 4,12 11,09 15,05 6,99 7,62 3,87 18,05 0,00 100,00 Obrázek č. 3 - grafická prezentace větrné růžice 3.4. Popis referenčních bodů Byla zvolena síť referenčních bodů se vzdáleností jednotlivých bodů 50 x 50 m, ve kterých byly počítány charakteristiky znečištění ovzduší v okolí zdroje znečišťování. Ve všech referenčních bodech byl proveden výpočet ve výšce 1,5 m nad terénem. Dále byly vybrány tři referenční body (všechny v k. ú. Polerady u Prahy) u nejbližší obytné zástavby vzdálené: 1. referenční bod cca 953 m č. p referenční bod cca 809 m č. p referenční bod cca 794 m č. p. 80 Z těchto referenčních bodů jsou posuzovány maximální hodnoty imisních koncentrací. Hodnoty v referenčních bodech byly zpracovány programem Surfer 8 a jsou uvedeny v izočarách Znečišťující látky a příslušné imisní limity Hodnoty dále používaných imisních limitů jsou uvedeny v následující tabulce. strana 8/20 rozptylová studie: č. 159/14

9 Tabulka č. 5 - imisní limity Znečišťující látky Doba průměrování Imisní limit [μg/m 3 Počet překročení PM hodin 50 1) 1 kalendářní rok 40 1) - PM 2,5 1 kalendářní rok 25 1) - NO 2 1 hodina 200 1) 1 kalendářní rok 40 1) - NO x 1 kalendářní rok 30 2) - CO 8 hodin ) - C x H y 1 hodina ) Benzen Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 5 1) - 1 kalendářní rok 0,001 1) Zdroj imisních limitů: 1) Příloha č. 1 k Zákonu č. 201/20126 Sb., kterou se stanoví imisní limity a povolený počet jejich překročení (část 1 imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení) 2) Příloha č. 1 k Zákonu č. 201/20126 Sb., kterou se stanoví imisní limity a povolený počet jejich překročení (část 2 imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace) 3) přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší, příloha k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, a) č. 6/1986, b) č.2/1991 Grafická znázornění vypočtených koncentrací ve výšce 1,5 m nad terénem jsou uvedena v obrázcích č Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě Pro zhodnocení úrovně znečištění byly použity Pětileté imisní průměry ve čtvercové síti 1x1 km zveřejněné Českým hydrometeorologickým ústavem. V území lokality záměru byly zjištěny následující koncentrace znečišťujících látek: - arsen (roční průměrná koncentrace) 1,78 ng/m 3 - kadmium (roční průměrná koncentrace) 0,40 ng/m 3 - olovo (roční průměrná koncentrace) 8,4 ng/m 3 - nikl (roční průměrná koncentrace) 1,6 ng/m 3 - SO 2 (4. nejvyšší hodnoty 24 hodinové průměrné koncentrace strana 9/20 rozptylová studie: č. 159/14

10 v kalendářním roce 22,8 µg/m 3 - PM 10 (36. nejvyšší hodnoty 24 hodinové průměrné koncentrace v kalendářním roce) 46,9 µg/m 3 - PM 10 (roční průměrná koncentrace) 26,0 µg/m 3 - PM 2,5 (roční průměrná koncentrace) 16,0 µg/m 3 - benzen (roční průměrná koncentrace) 1,2 µg/m 3 - benzo(a)pyren (roční průměrná koncentrace) 0,94 ng/m 3 - NO 2 (roční průměrná koncentrace) 14,4 µg/m 3 4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální dosažené vypočtené koncentrace jednotlivých znečišťujících látek u nejbližší obytné zástavby. Tabulka č. 6 - maximální imisní koncentrace v referenčních bodech Znečišťující látky Doba průměrování Vypočtená koncentrace v referenčních bodech č. [μg/m PM 10 1 kalendářní rok 0,0355 0,0525 0, hodin 16,6 20,9 21,2 PM 2,5 1 kalendářní rok 0, ,0136 0, hodin NO 2 1 kalendářní rok 0, , , hodina 0,0251 0,0210 0,00948 NO x 1 kalendářní rok 0, , , CO 8 hodin 0,182 0,160 0, C x H y 1 kalendářní rok 0, , , hodina 0,0713 0,0585 0,0246 Benzen Benzo(a)pyren - 1 kalendářní rok 0, , , kalendářní rok 0, , , strana 10/20 rozptylová studie: č. 159/14

11 Tabulka č. 7 - maximální imisní koncentrace jako podíl imisního limitu Znečišťující látky Doba průměrování Koncentrace [ g/m 3 Koncentrace jako podíl imisního limitu [%] PM 10 1 kalendářní rok 0,0525 0, hodin 21,2 42,5 PM 2,5 1 kalendářní rok 0,0136 0,054 NO 2 1 kalendářní rok 0, ,002 1 hodina 0,0251 0,013 NO x 1 kalendářní rok 0, ,023 CO 8 hodin 0,182 0,002 C x H y 1 kalendářní rok 0, hodina 0,0713 0,007 Benzen Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 0, ,001 1 kalendářní rok 0, ,86 Provozem samotného zdroje nedochází u žádné znečišťující látky k překročení imisního limitu. Jako příspěvek zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM 10 vypočtena 21,2 g/m 3 to je 42,5 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0525 μg/m 3 pak představuje 0,131 % imisního limitu. Roční průměrná koncentrace PM 2,5 byla vypočtena 0,0136 g/m 3 to je 0,054 % podíl imisního limitu. Maximální 1 hodinová koncentrace NO 2 byla vypočtena 0,0251 g/m 3 to je 0,013 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0, μg/m 3 pak představuje 0,002 % imisního limitu. Roční průměrná koncentrace NO x byla vypočtena 0,00703 g/m 3 to je 0,023 % podíl imisního limitu. Maximální 8 hodinová koncentrace CO byla vypočtena 0,182 g/m 3 to je 0,002 % podíl imisního limitu. Maximální 1 hodinová koncentrace C x H y byla vypočtena 0,0713 μg/m 3 to je 0,007 % podíl nejvyšší přípustné koncentrace, roční průměrná koncentrace byla vypočtena 0,00189 μg/m 3. Roční průměrná koncentrace benzenu byla vypočtena 0, g/m 3 to je 0,001 % podíl imisního limitu. Roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu byla vypočtena 0, g/m 3 to je 2,86% podíl imisního limitu. strana 11/20 rozptylová studie: č. 159/14

12 Hodnoty porovnávané s imisními limity jsou maximálně dosažené vypočtené koncentrace, kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v daném místě v okolí zdroje znečištění (viz obrázky č. 5-15). Obrázek č. 4 - celková situace, referenční body, výškopis strana 12/20 rozptylová studie: č. 159/14

13 Obrázek č. 5 - maximální 24 h koncentrace PM 10 v g/m 3 ve výšce 1,5 m Obrázek č. 6 - roční průměrná koncentrace PM 10 v g/m 3 ve výšce 1,5 m strana 13/20 rozptylová studie: č. 159/14

14 Obrázek č. 7 - maximální 24 h koncentrace PM 2,5 v g/m 3 ve výšce 1,5 m Obrázek č. 8 - maximální 1 h koncentrace NO 2 v g/m 3 ve výšce 1,5 m strana 14/20 rozptylová studie: č. 159/14

15 Obrázek č. 9 - roční průměrná koncentrace NO 2 v g/m 3 ve výšce 1,5 m Obrázek č roční průměrná koncentrace NO x v g/m 3 ve výšce 1,5 m strana 15/20 rozptylová studie: č. 159/14

16 Obrázek č maximální 8 h koncentrace CO v g/m 3 ve výšce 1,5 m Obrázek č maximální 1 h koncentrace C x H y v g/m 3 ve výšce 1,5 m strana 16/20 rozptylová studie: č. 159/14

17 Obrázek č roční průměrná koncentrace C x H y v g/m 3 ve výšce 1,5 m Obrázek č roční průměrná koncentrace benzenu v g/m 3 ve výšce 1,5 m strana 17/20 rozptylová studie: č. 159/14

18 Obrázek č roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu v g/m 3 ve výšce 1,5 m 5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok, je nutné zajistit alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku, tzn. navrhnout kompenzační opatření. Dále se dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. odst. 1, 27 se kompenzační opatření uloží u stacionárního zdroje a pozemní komunikace uvedené v 11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Podle 11 odstavce 1 písm. b) zákona se pozemní komunikací rozumí pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Nový záměr recyklační základny řeší umístění po omezenou dobu, po skončení prací nebude již technologie provozována. V daném území nedojde k překročení roční průměrné koncentrace u žádné ze stanovovaných znečišťujících látek. Kompenzační opatření nebyla navrhována. strana 18/20 rozptylová studie: č. 159/14

19 6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Pro zhodnocení úrovně znečištění byly použity Pětileté imisní průměry ve čtvercové síti 1x1 km zveřejněné Českým hydrometeorologickým ústavem. Tabulka č. 8 - pozaďové koncentrace ze čtvercové sítě 1x1 km, maximální imisní konc. přírůstku z referenčních bodů a podíl součtu těchto koncentrací na imisním limitu Znečišťující látky Doba průměrování Pětileté průměry ve čtvercové síti 1x1 km [mg/m3] Maximální koncentrace z RB [ g/m 3 ] Celkem pozadí + přírůstek [ g/m 3 ] Celková konc. jako podíl imisního limitu [%] PM 10 1 kalendářní rok 26,00 0, ,05 65,1 24 hodin 46,90 21,24 68,14 136,3 PM 2,5 24 hodin 16,00 0, ,01 64,1 1 hodina - NO 2 1 kalendářní rok 14,40 0, ,40 36,0 1 hodina - 0, Benzen Benzo(a)pyren kalendářní rok 1,20 0, ,200 24, kalendářní rok 0, , , ,9 U suspendovaných částic PM 10 by došlo k překročení imisního limitu po součtu 36. koncentrace 24 hodinového průměru 46,9 μg/m 3 a vypočtené max. 24 h koncentrace 21,24 μg/m 3. Vypočtenou koncentraci však nelze sčítat s imisní pozaďovou koncentrací, protože tyto max. koncentrace vzniknou za různých povětrnostních podmínek, rychlosti a směru proudění vzduchu. Přírůstek zdroje je lépe vidět na průměrné roční koncentraci PM 10, která je dle referenčních bodů 0,0355-0,0499 g/m 3 tj. max. 0,131 % emisního limitu a při srovnání s pozadím se projeví až na druhém desetinném místě a je zanedbatelná. Celková průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM 10 je 26,05 g/m 3, to představuje 65,1 % imisního limitu. Celková průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM 2,5 je 16,01 g/m 3, to představuje 64,1 % imisního limitu. U NO 2 je celková průměrná roční koncentrace NO 2 14,40 g/m 3, to představuje 36,0 % imisního limitu. Celková průměrná roční koncentrace benzenu je 1,20 g/m 3, to představuje 24,0 % imisního limitu. Celková průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu je 0,00097 g/m 3, to představuje 96,9 % imisního limitu. Po zpracování vstupních podkladů programem Symos97v2006 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru nezpůsobí překročení imisních limitů. strana 19/20 rozptylová studie: č. 159/14

20 Vypočtený přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě, i vzhledem k tomu, že záměr bude provozován po omezenou dobu a po skončení prací bude zařízení staveniště ZS3 zrušeno. 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Pro zpracování studie byly k dispozici následující materiály: - Zákon 201/2012 Sb. ze dne. 2. května Vyhláška č. 415/2012 Sb. ze dne 21. listopadu podklady dodané zákazníkem technická zpráva, situace - situační a katastrální mapy - Imisní Pětileté průměry ve čtvercové síti 1x1 km zveřejněné ČHMÚ - Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. strana 20/20 rozptylová studie: č. 159/14

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014 Ing. Jana Kočová Autorizovaná osoba v ochraně ovzduší Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje:

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje: Doplňující údaje: 0 05/2011 1.vydání Mgr. Plešková Mgr. Plešková RNDr. Grúz RNDr. Bosák, MBA v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Ing.

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. srpen 2014 U-24, s.r.o.

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. srpen 2014 U-24, s.r.o. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Čestlic na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování

Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování Petr Musial Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba Email: pet.musial.st@vsb.cz Abstrakt. Tato

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.

Více

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV OZNÁMENÍ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů RNDr. Martin Kubeš Březen 2007

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 227/159, 227/162, 269/58, 269/61, 269/68, 320/4, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 515/1, vše v k.ú.

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 155/3055/2014 o ceně nemovitých věcí - lesní parcely číslo 1047 s lesním porostem v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, obci Džbánov, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Obytný soubor Praha Letňany

Obytný soubor Praha Letňany Obytný soubor Praha Letňany PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace č.: 4365/820/09/KS Brno, březen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

OZNÁMENÍ pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: T U R I S T I C K Ý C H O D N Í K V O S E C K Á T V A R O Ž N Í K Okres: Semily

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Anotace OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 283/3, 434 1 Most, e-mail: vagnerova@vuhu.cz, V severočeském

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Investor: Murillo sp. z o.o. 58-352 Rybnica Leśna 56

Investor: Murillo sp. z o.o. 58-352 Rybnica Leśna 56 Investor: Murillo sp. z o.o. 58-352 Rybnica Leśna 56 Vyjádření k připomínkám odevzdaným v průběhu řízení v rámci přeshraničního působení pro investiční záměr: Těžba ložiska melafyru Rybnica I ve vesnici

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

OC Písek prosinec 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14057 Z2 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace ČKAIT: 0100730 Ing. Lumír

Více

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 10/2007 1.vydání Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: KRR Architektura

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 214/18 a p.č. 214/37, vše v k.ú. a obci Plazy, zapsané na LV č. 150, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Věc: Umístění dočasné mobilní betonárny, Hornoměcholupská, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy

Věc: Umístění dočasné mobilní betonárny, Hornoměcholupská, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum

Více