Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011"

Transkript

1 D Janovské listy čtvrtletník obce Janová 2/2011 ŠKOLA V JANOVÉ URČITĚ NEKONČÍ Zpráva starosty obce Janová, Jana Machalce, o průběhu šetření nakládání s finančními prostředky školy a o plánech do budoucnosti Jak už jsme vás informovali v minulém čísle Janovských listů, v Základní škole Janová proběhla účetní kontrola provedená finančním výborem obce, které jsem se rovněž zúčastnil. Byly zjištěny tak závažné nedostatky v účetnictví, že jsem rozhodl kancelář školní účetní zapečetit a hned jsem požádal Krajský úřad Zlín o provedení hloubkové kontroly finančního hospodaření ZŠ. Byl jsem překvapen reakcí paní ředitelky, která na mě chtěla podat trestní oznámení pro porušení pravomoci. Svoje stanovisko paní ředitelka změnila hned druhý den, kdy se dostavila na obecní úřad a sdělila nám, že se jí paní účetní přiznala ke krádeži hotovosti z pokladny. Myslím, že špatným rozhodnutím paní ředitelky ZŠ a MŠ hned po jejím jmenování, byla kumulace funkce vedoucí stravování a funkce účetní školy pod správu jediné osoby. Tím byl narušen vícestupňový kontrolní systém školy, kdy práci účetní mohla kontrolovat i vedoucí školní jídelny. Dlouhodobě nebylo umožněno finančnímu výboru obce provedení kontroly účetnictví. Nebyla ani po opakovaných žádostech předložena účetní kniha. Když jsem ji osobně požadoval v září 2010, byla mně předložena až na třetí pokus! Zápisy v ní byly šokující. Paní účetní vůbec nekomunikovala s obcí. Nepředkládala čtvrtletní účetní uzávěrky. Pozdním odevzdáním roční uzávěrky silně porušila termín daný krajským úřadem. K datu kontroly, tj ještě vůbec nebyla založena pokladní kniha ani kniha došlých faktur! Několikrát jsem paní ředitelku upozornil, že nepomůže kladné hodnocení školní inspekce, když jako statutární zástupce zodpovídá za celý chod školy včetně účetnictví, a to je špatné. Bylo mně řečeno, jak to můžu vědět. Navíc, jako statutární zástupce ZŠ a MŠ měla mít sama zájem a požádat o každoroční finanční audit. Veřejná správní kontrola, která proběhla v době od do , zjistila, že paní účetní hrubě porušila několik ustanovení a zákonů. převody finančních prostředků, které nesouvisely s činností školy, na účet fyzické osoby ve výši ,76 Kč zjištěný schodek peněžní hotovosti k byl Kč opakované krácení tržeb přijatých do pokladny v letech v prokázané výši Kč Celkově paní účetní zpronevěřila ,76 Kč. V současné době ještě celý případ šetří Policie ČR. Navíc se k celkové škodě přičte zjištěný velký schodek ve skladu potravin, takže celková částka zpronevěry bude ještě vyšší. S nekalou činností paní účetní se svezla i paní ředitelka, protože neplnila právní povinnosti vyplývající z vykonávané funkce ředitelky školy. Za hrubé porušení Organizačního a kontrolního řádu školy byla paní ředitelka s účinností ke dni odvolaná z funkce ředitelky Základní a Mateřské školy Janová. V současné době máme vyhlášený konkurz na místo ředitele Základní a Mateřské školy Janová. Termín přihlášek je do 11. července Při dodržení všech zákonných lhůt by měl výběr uchazeče proběhnout v polovině měsíce srpna tak, aby vybraný uchazeč mohl nastoupit k 1. září napsal starosta obce Janová: Jan Machalec Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne v kanceláři starosty (bez jazykových a stylistických úprav redakce) Zahájení Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty.

2 Zápis 6. zasedání zastupitelstva pokračování. Program zasedání zastupitelstva byl bez připomínek schválen. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová, zapisovatelem ustanovena Karla Vašťáková. Na úvod zasedání upozornil Karel Eliáš na nesrovnalosti v usneseních zastupitelstva obce z , a Pod stejnými body je zde uveden rozdílný text. Paní Vašťáková zajistí opravu. Dále Karel Eliáš uvedl, že nesouhlasí se zápisem ze dne Poukázal na nesprávné zhodnocení předložených účetních dokladů školy za rok 2010, které učinila p. Kotrlová, účetní obce (viz zápis bod 1 druhý odstavec). Karel Eliáš upozornil na to, že částka Kč je účetně započtena do roku 2010 a hospodářský výsledek by bez této částky byl ztrátový. V platnosti tak zůstává schválený hospodářský výsledek školy. Kontrola usnesení : 350/10 umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky Janová před odbočku na Řečiska - trvá Ing. Chytil a Javorek návrhy projednali, musí zpracovat dopravní inženýr, náklady hradíme sami 24/12 starosta obce seznámil zastupitele, že odebral ředitelce ZŠ a MŠ osobní ohodnocení - splněno 34/12 sběrný dvůr - bod zrušen 39/12 odstranění plísně v ZŠ - splněno 40/12 smlouva s dodatkem internet do Sportovní haly - splněno 43/12 umístění dopravních značek u autobusové zastávky trvá 45/12 projekt pro reklamu na budově tělocvičny termín do konce dubna Dotaz Karla Eliáše, zda nedojde ke ztrátě záruky při instalaci kotev k umístění reklam. Starosta prověří. 64/02 analýzu nákladů na školu řeší bod programu č. 2 splněno 66/02 pokladní hodiny školy - splněno 67/02 provoz školky přes letní prázdniny - splněno 68/02 odeslání schválených fin.prostř. na účet ZŠ splněno 74/02 půdní prostory školy - splněno 75/02 dopis Mgr. Vladimíru Zezulovi - splněno 77/02 odstranění závad v ZŠ - splněno 81/02 alternativní dodavatelé 82/02 přijetí l pracovníka splněno 86/02 dětské hřiště- k projednání s TJ (hřiště TJ) - trvá 87/02 zakrytí dětského pískovitě na školním hřišti splněno 88/02 dotazy na předvolebním setkání - splněno 1. Zpráva předsedy finančního výboru o provedení finanční kontroly v ZŠ Zprávu o výsledku finanční kontroly, která byla provedena v ZŠ 10. března 2011 přečetla předsedkyně finančního výboru Taťána Hradová. Z této zprávy jednoznačně vyplývá hrubé porušení pracovních povinností účetní Aleny Dziubové a zároveň hrubé porušení pracovních povinností ředitelkou školy Mgr. Jaroslavou Proislovou, statutárního zástupce zodpovědného za řádný chod školy, v nedůsledném provádění kontrol na úseku účetnictví ZŠ a MŠ. Zpráva z této kontroly je přílohou tohoto zápisu. 2. Zpráva předsedy kontrolního výboru - analýza nákladů na zajištění školní docházky dětí z Janové Zprávu přednesl Ing. Karel Eliáš. Uvedl, že analýza vychází z účetních podkladů za roky a je tedy velmi pravděpodobné, že skutečné náklady by byly nižší. Závěry zprávy: ZŠ Janová využívá pouze 55 % dětí, pro které je určena. Pokud by došlo k uzavření školy, obec by ušetřila cca Kč ročně. Pokud by však obec budovu dále využívala (např. na vaření a byla zde umístěna MŠ byla by úspora téměř nulová (platby za energie, kuchařky apod.). Na dotaz paní Pospíšilové, proč se chce škola zrušit, bylo sděleno starostou, že obec má zájem o udržení školy. Dá se říci, že propočet nákladů školy a myšlenka o zrušení školy vznikla z důvodu neustálého narůstání finančních požadavků školy. Analýza nákladů je přílohou tohoto zápisu. 3. Schválení rozpočtových změn rozpočtu na rok 2011 Po projednání byly v rámci rozpočtových opatření odsouhlaseny změny v rozpočtu u výdajů na příspěvky ZŠ a MŠ Janová a zvýšení příjmů z lesního hospodářství. Zvýšení příspěvků na provoz školy souvisí s usnesením schváleným na jednání ZO Jednohlasně schváleno Různé : 1. Zpráva-Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sdružení předložilo rozpočet na rok Jeho součástí je i rozpočet nákladů na všechny aktivity sdružení. Na jednotlivé obce jsou náklady rozpočítány dle počtu obyvatel. Zastupitelé přijali zprávu bez připomínek. Rozpočet bude schválen na členské schůzi sdružení Příspěvek pro MAS Valašsko-Horní Vsacko, byl rovněž přijat bez připomínek. 2. Informace - Cyklostezka Dle sdělení starosty cyklostezka by měla být dokončena do konce července Úsek Janová je již dokončen. Náklady na lávku přes Bečvu a úsek k Hovězí se dělí na polovinu s obcí Hovězí, tak jak bylo domluveno před zahájením stavby. Situace se změnila se spoluúčastí. Zvýšením DPH a v mnoha případech i přeprojektováním, se zvýšila cena díla a tím i podíl spoluúčasti. Z původních 15 %, se podíl zvýšil na 23,19% pro všechny obce. Aby sdružení Valašsko-Horní Vsacko zmírnilo finanční zatížení obcí, vezme si překlenovací úvěr 17 mil. Kč. Jednotlivé obce dle svých podílů budou splácet po dobu 5 let. 4. Valná hromada Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se obrátilo na představitele obce jakožto akcionáře, ve věci splnění podmínky zajištění delegáta pro účast a rozhodování na řádné valné hromadě společnosti. Jako delegát na tuto valnou hromadu byla navržena zastupiteli Taťána Hradová. Jednohlasně schválena 5. Uvolnění bytu Starosta obce informoval zastupitele, že k bude uvolněn byt po Michaele Pagáčové v budově OÚ. K obsazení tohoto bytu budou upřednostněni občané s trvalým pobytem v Janové.

3 Zápis 6. zasedání zastupitelstva - pokračování 6. Půdní prostory v ZŠ Dle sdělení oslovených architektů by na půdě ZŠ šlo využívat jen velmi malou část prostoru. Náklady by neodpovídaly získané užitné ploše. Od tohoto návrhu se upouští. 7. Zakrytí pískoviště Dle sdělení starosty obce, bude provedeno zakrytí pískoviště na dětském hřišti. 8. Přechod na digitální příjem Dle sdělení pana Vladimíra Ryšavého správce sítě, jsou možné tyto varianty : a) občané mohou přejít na satelitní příjmy, obec to nic nestojí, jen kabel nebude využit b) ve zvoničce se zpracuje dig signál na jednotlivé programy a bude se dále rozvádět kabelem investice obce cca Kč na každý program (bude jich 10) d) ve zvoničce se převede signál DVBT na kmitočet vhodný na přenos ve stávajícím systému kabelovky, investice obce cca Kč na jeden stream (budou dva). V tomto případě občané budou muset koupit set top box, investice do Kč ke každému televizoru (TV to umí, musí mít ve třetím pásmu šířku kanálu 8MHz). Nyní lze přijímat : ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport. V budoucnu : navíc Nova, Nova cinema, Prima, Prima cool, Prima Love, TV Barandov Je nutné upřesnit zájem občanů, kterých se to týká a rozhodnout se pro nejvhodnější i finančně nenáročný přechod na příjem digitálního vysílání. 9. Změna správcovství drobných vodních toků Od došlo k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků povodí Moravy a Lesů České republiky. Z důvodu této transformace Lesy české republiky, s.p. Správa tokůoblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně oznamují, že vodní toky v našem katastru přechází ze správy ZVHS do správy LČR. Jedná se o všechny přítoky Bečvy a mlýnského náhonu. Mlýnský náhon přešel pod správu Povodí Moravy, s.p. Veškeré požadavky (regulace potoka), budou muset být znovu projednány s novým správcem vodních toků. 10. Webové stránky obce Starosta obce reagoval na článek Karla Eliáše, který redakční rada nepovolila zveřejnit v Janovských listech. Dotazoval se, proč podmiňuje nový vzhled webových stránek uzavřením smlouvy. Paní Vašťáková uvedla, že obec nebude platit za něco, co neví, jak bude vypadat. Karel Eliáš uvedl, že již dříve informoval p. starostu o tom, že chce uzavřít smlouvu před tím, než začne něco dělat. V současné době zajišťuje totiž provoz webových stránek obce bez smlouvy. Uvedl, že je naprosto standardní postup, že se nejdříve uzavře smlouva a pak dojde k zhotovení. Dále uvedl, že odkaz na návrh nových webových stránek zaslal na obec již před zasedáním ZO Celodenní pronájem tělocvičny Radomír Dolanský upozornil zastupitele na nepoměr celodenního pronájmu k ceně hodinového pronájmu za celý den. Hodinový pronájem za celý den činí Kč a tělocvičnu nabízí zastupitelé za pouhé Kč, což je více než poloviční sleva. Radomír Dolanský uvedl, že je to v dnešní době netržní chování a doporučil upravit celodenní pronájem alespoň na Kč. Zastupitelé bez hlasování návrh zamítli. 12. Zpracovaný návrh na reklamu Radomír Dolanský předložil zastupitelstvu k posouzení zpracovaný návrh na reklamu pronájmu tělocvičny k umístění na webových stránkách obce. Zároveň předložil návrhy bannerů pro vsetínské zpravodajské servery, které měly upozorňovat na možnosti pronájmu tělocvičny právě s odkazem na předložený návrh. Místostarostka opakovaně zastupitele vyzvala, aby se k předloženým návrhům vyjádřili. Nakonec Dalibor Bartík prohlásil, že bude lepší umístit tuto reklamu až na nové webové stránky. Nikdo ze zastupitelů se k věci více nevyjádřil. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne v kanceláři starosty obce. (bez jazykových a stylistických úprav redakce) Zahájení Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozvání všichni členové ZO. V době zahájení bylo přítomno všech 9 členů ZO a tudíž zasedání je schopno jednat a usnášet se. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Ing. Jaroslav Tomanec, zapisovatelem ustanovena Karla Vašťáková. Na návrh starosty obce byl program rozšířen o 5 bodů: Návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Janová Překlenovací úvěr u ČSOB na osvětlení Smlouva o budoucí smlouvě ENPRO Výběrové řízení kanalizace Žádost o podporu Bezpečně na silnici Kontrola usnesení a zápisu 6. zasedání OZ ze dne /10 umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky Janová před odbočku na Řečiska opět jednání s ing. Chytilem - bude potřeba vypracovat územní rozhodnutí, smlouvu o dílo a zhotovení projektu - trvá 43/1 umístění dopravních značek u autobusové zastávky trvá 81/02 alternativní dodavatelé energií - do příštího ZO připravit návrh - trvá 86/02 dětské hřiště bude diskuze po předložení projektu Janem Mikulcem - trvá 97/03 přechod na digitální příjem - trvá 98/03 regulace potoka trvá 1. Hospodaření obce Účetní obce seznámila zastupitele s výkazy hospodaření obce za I. čtvrtletí 2011, výkazy FIN2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha rozvahy. Zastupitelé po seznámení tyto výkazy schválili. Dále byly schváleny po projednání úpravy rozpočtu v rámci rozpočtových opatření u výdajových položek SDH 5512/5139 o ,- Kč - materiál (zakoupení kontejneru) 6409/6349 o ,- Kč - cyklostezka,navýšeny finanční prostředky v rámci

4 Zápis 7. zasedání zastupitelstva pokračování investičního příspěvku sdružení Pro vyrovnanost rozpočtu bude upraveno s příjmovými položkami v rámci rozpočtových opatření. 2. Kontrolní výbor Dne proběhlo jednání kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru Ing. Karel Eliáš seznámil zastupitele s jeho průběhem a usnesením. Zastupitele přednesenou zprávu vzali na vědomí. Zápis a usnesení budou přílohou tohoto zápisu. 3. Návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídleního útvaru Janová Městský úřad Vsetín, odbor územního plánovaní, stavebního řádu a dopravy předložil ke schválení návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Janová. Zastupitelé tento návrh schválili. 4.Překlenovací úvěr u ČSOB na veřejné osvětlení Dle sdělení pana starosty na dokončení veřejného osvětlení, žádá obec Janová u ČSOB překlenovací úvěr ve výši ,- CZK (což je celková výše přiznané dotace). Podmínky účelového úvěru pro II. etapu jsou stejné, jako byly pro I. etapu. Zastupitelé navržený úvěr schválili. 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu IP /002 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, předložilo panu starostovi jako zástupci vlastníka předmětnou stavbu dotčené parcely p.č. 1746/1, katastrální území Janová k projednání zastupitelstvem obce návrh smlouvy, a to v souvislosti s výstavbou energetického zařízení, zemní kanelové vedení NN-přípojka k p.č. 1746/3 ve vlastnictví pana Pavla Štece, název stavby Janová,1746/3, Štec NNK. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Janová a společností ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení na základě pověření (plné moci) firmou ENPRO ENERGO s.r.o. 6. Výběrové řízení - kanalizace Starosta obce předložil nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na poradenskou činnost, příprava a organizační zajištění, podání žádostí o podporu pro akci Kanalizace obce Janová. Zastupitelstvo obce doporučilo oslovit více firem a výběr provést na nejbližším zasedání zastupitelstva. 7. Bezpečně na silnici Starosta obce seznámil zastupitele s osvětově výchovným projektem Omalovánky-Bezpečně na silnici. Obec obdržela informační dopis a ceník, podle kterého bylo možné zvolit výši své podpory. Z důvodu finanční náročnosti, nebyl tento požadavek schválen. Žadatel bude informován o tom, že se obec Janová do tohoto projektu nezapojí Různé : 1. Hospodaření ZŠ a MŠ. V době od do proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Janová. S výsledky a závěry této kontroly, budou zastupitelé seznámeni na mimořádném zasedání. 2. Přidělení bytu Byly zaregistrovány tři žádosti o přidělení jednopokojového obecního bytu (v budově obecního úřadu). 1. Dominika Spáčilová, Janová 2 2. Radomír Dolanský, Svárov 1080, Vsetín 3. Richard Hurta, Janová 200 Po projednání všech tří žádostí, rozhodlo ZO přidělení bytu Radomíru Dolanskému. Smlouva bude sepsána na dobu určitou a to od do Místní inzertní služba Byly projednávány způsoby, jakým způsobem mají občané možnost inzerovat na webových stránkách v Janovských listech nebo na úřední desce. Karel Eliáš uvedl, že občané mohou vložit svůj inzerát přímo na webových stránkách. Místní podnikatelé a firmy mají možnost se pomocí webového formuláře zaregistrovat a jejich kontakt bude uveden na webových stránkách obce. Tato služba je poskytována, podobně jako inzerce, místním občanům a firmám zdarma. 4. Přechod na digitální příjem Byly rozeslány nabídky všem uživatelům kabelové televize. Sedm občanů se odhlásilo, tři občané byli pro udržení programu, nabídka 2 kabelem (vysoká investice). Poněvadž mnoho těchto občanů má zakoupený satelit, zřejmě od kabelového vysílání se upustí, nabízené možnosti příjmu jsou nákladné. Tato záležitost nadále trvá. Dle ukončení kabelového vysílání, které není ještě známo, bude poměrná část zaplaceného poplatku za kabelovou televizi vrácena. 5. Změna správcovství drobných vodních toků Dle sdělení pana starosty, proběhlo jednání se správcem toků LČR paní Kopeckou. Sdělila, že neobdrželi od minulého správce žádné naše požadavky. Za přítomnosti starosty obce, si nafotila kritická místa potoka a dle finančních možností bude situace řešena a závady průběžně odstraňovány. 6. Účelový úvěr Valašsko-Horní Vsacko Zastupitelstvo obce Janová po projednání schválilo přijetí účelového úvěru Sdružením Valašsko- Horní Vsacko na financování Cyklostezky Bečva (včetně refinancování půjčky) v celkové výši 17. mil. Kč od ČSOB, a.s.. Obec Janová bude splácet svůj podíl ve výši Kč z tohoto účelového úvěru. Roční podíl Kč. Zároveň zplnomocňuje starostu obce podpisem smlouvy o ručení. Starosta obce ukončil zasedání 20,30 hod., poděkoval všem přítomným za účast. Zápis z 8. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne v kanceláři starosty obce.

5 Zápis 8. zasedání zastupitelstva pokračování (bez jazykových a stylistických úprav redakce) 1. Zahájení Starosta obce Jan Machalec zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Přivítal přítomné členy zastupitelstva i hosty. V době zahájení bylo přítomno všech 9 členů ZO, zasedání je schopno jednat a usnášet se. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Michaela Petřeková DiS, zapisovatelem ustanovena Karla Vašťáková. Na návrh ing. Karla Eliáše byl program rozšířen o bod: schválení záměru obce na pronájem plochy sportovní haly pro reklamu. Program byl poté schválen 2.Výběrové řízení kanalizace Starosta obce Jan Machalec navrhl vypsat výběrové řízení na poradenskou činnost při přípravě a zajištění financování akce kanalizace obce Janová. Tento záměr byl přijat. Zároveň zastupitelé schválili hodnotící komisi, která bude posuzovat předložené návrhy. Tato komise bude pracovat ve složení: Jan Machalec, Taťána Hradová, Ing. Karel Eliáš, Josef Pončík a Ing. Jaroslav Tomanec. Na návrh starosty obce bylo schváleno vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Kanalizace obce Janová. Pro toto výběrové řízení byla zastupiteli schválena hodnotící komise, která bude pracovat ve složení: Ing. Lubomír Květoň, Jan Machalec, Dalibor Bartík, Karla Vašťáková a Ing. Karel Eliáš. 3. Informace o výsledku auditu v ZŠ a MŠ Janová Ve dnech až proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Janová. Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem a závěrem této kontroly. Z výsledku auditu vyplývá, že v letech došlo vinou špatného účtování a neoprávněnými převody peněz ke ztrátě Kč. Ze zprávy rovněž vyplývá nedostatečný dohled nad finančními prostředky a porušení řady předpisů ze strany ředitelky ZŠ a MŠ Janová. Zápis z této kontroly je k nahlédnutí na Obecním úřadě. 4. Záměr obce pronájem plochy na sportovní hale pro reklamu Na návrh Karla Eliáše zastupitelé odsouhlasili záměr obce pronajmout plochu na sportovní hale na umístění billboardů. Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,30 hod. Zápis z jednání kontrolního výboru obce Janová, konaného dne v hod. v kanceláři starosty obce (bez stylistických a jazykových úprav redakce) 1. Zahájení Karel Eliáš navrhl pro lepší přehlednost číslovat usnesení kontrolního výboru (KV) podobně jako usnesení zastupitelstvy obce (ZO). Přijato všemi hlasy. 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Kontrolou usnesení ZO bylo zjištěno, že níže uvedená usnesení ZO nebyla zcela nebo zčásti splněna 399/04 Uhrazení nákladů na opravu sporáku a trouby ve školní jídelně z rezervního fondu a navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ na rok 2010 o Kč. 350/10 umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky Janová před odbočku na Řečiska 43/12 umístění dopravních značek u autobusové zastávky 45/12 projekt pro reklamu na budově tělocvičny 86/02 dětské hřiště - k projednání s TJ (hřiště TJ) Karel Eliáš uvedl, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Nesplněna zůstávají především záležitosti dlouhodobého charakteru. Starosta obce uvedl, že se průběžně pracuje na splnění všech usnesení. 3. Kontrola plnění usnesení KV Usnesení z : KV vyzývá starostu obce, aby zajistil zaplacení za zeminu, která byla vytěžena při stavbě cyklostezky. Starosta obce uvedl, že ačkoliv byla původně dohodnutá částka za zeminu, nakonec se od placení upustilo. KV tento postup schválil. Usnesení z : KV vyzývá starostu obce, aby zajistil obnovu komunikací poškozených při stavbě cyklostezky. Tento bod byl splněn jen z části. Karel Eliáš uvedl, že oprava proběhla, ale nebyla zabezpečena v dostatečné míře. Komunikace je stále poškozena a to zejména v zatáčce mezi částí Řečiska I. a Řečiska II. Dále uvedl, že v zatáčce mezi částí Řečiska I. a Řečiska II byla oprava provedena zasypáním kameninou. Kamenina se rozšiřuje po celé cestě, znečišťuje vozovku. Vzhledem k tomu, že se jedná o zatáčku, je zde nebezpečí úrazu zejména cyklistů. Z diskuse vyplynul požadavek používat na opravu komunikací vhodný materiál. V tomto smyslu také KV přijal usnesení. Usnesení z : KV doporučuje starostovi obce přijmout takové opatření, aby byly odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole. KV doporučuje starostovi obce uzavřít s TJ Tatran Janová takovou dohodu o užívání šatny, která by umožnila, lepší využívání sportovní haly. Byly odstraněny téměř všechny nedostatky zjištěné při kontrole. Zbývá zajistit lepší osvětlení venkovního nápisu. Starosta obce uvedl, že k nápravě by mělo dojít při instalaci úchytů na reklamy. Členové KV poukazovali na to, že stále ještě nejsou instalovány úchyty. Obec by již dávno mohla inkasovat peníze za reklamu. Starosta obce byl dotazován, proč již nejsou zajištěni pronajímatelé ploch určené k reklamě. Přijali usnesení vyzývající starostu obce k aktivnějšímu přístupu při zjišťování zájemců o reklamu. Z diskuze vyplynulo, že k instalaci úchytů byla vybrána firma DNK. Členové KV kritizovali skutečnost, že nebylo osloveno více firem a nebylo provedeno cenové srovnání nabídek. Bylo přijato usnesení doporučující starostu oslovovat v případě obecních zakázek více firem. Usnesení z : KV doporučuje zastupitelstvu obce kontrolovat čísla parcel pozemků uvedených na

6 Zápis z kontrolního výboru pokračování dohodách a smlouvách uzavíraných obcí. V tomto případě šlo o pronájem části pozemku p.č. 924/1, což je pozemek, který je ve vlastnictví TJ Tatran Janová a pozemky na kterých bylo (je) prodej zeleniny provozováno skutečně patří ŘS ZK. V současné době se prodej zeleniny provádí bez povolení obce či ŘS ZK. Karel Eliáš poukázal na rozpor, kdy zastupitelstvo původně schválilo pronájem části pozemku paní Fojtů, ale ve smlouvě o pronájmu byl uveden p. Barnáš. Starosta obce uvedenou skutečnost vysvětlil tím, že paní Fojtů podstoupila právo na pronájem p. Barnášovi. Členové KV upozorňovali, že prodej zeleniny se děje na nepříliš vhodném místě, kde je ohrožována dopravní bezpečnost. Členové KV diskutovali nad vhodnějším místem, kde by se prodej zeleniny mohl uskutečňovat. Doporučili starostovi obce oslovit prodejce s nabídkou možnosti prodeje na parkovišti u sportovní haly. Usnesení z : KV konstatuje, že docházka zastupitelů i členů KV byla dobrá. U FV slabá účast znehodnocuje provedené kontroly. Karel Eliáš uvedl, že podle zákona o obcích, je člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem. Pozvánka na zasedání ZO je pro člena ZO zároveň omluvenkou do zaměstnání. KV uložil předsedovi KV sledovat docházku členů ZO, KV a FV. Karel Eliáš uvedl, že v době od června 2009 do března 2011 neprovedl FV kontrolu účetnictví ve škole. V této době byl uskutečněn pokus o kontrolu Škola však nepředložila požadované dokumenty. KV konstatoval, že kontrola účetnictví ZŠ a MŠ Janová nebyla provedena 20 měsíců. Tato prodleva byla také způsobena odporem k této kontrole ze strany školy. KV vyslovuje za provedenou kontrolu FV pochvalu. Usnesení z : KV doporučuje starostovi obce přijmout preventivní i represivní opatření (např. dechové zkoušky na alkohol), kterými by zamezil požívání alkoholu zaměstnanců obce v pracovní době. Starosta Jan Machalec uvedl, že kontroly jsou prováděny. Nebyl však zjištěn případ, že by někdo ze zaměstnanců obce nadýchal. Na dotaz Karla Eliáše starosta obce uvedl, že z těchto namátkových kontrol nejsou dělány zápisy. Po diskuzi o tomto tématu KV doporučil starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové dechové zkoušky u zaměstnanců obce. 4. Kontrola způsobu prodeje vytěženého dřeva Na jednání ZO dne Karel Eliáš navrhoval provádět výběrová řízení při prodeji dřeva. Navrhl, aby bylo při prodeji dřeva osloveno více odběratelů a vybrána nejvyšší nabídka. Starostou sdělil, že výběrové řízení se vyplatí provádět jen při větší těžbě m 3. Na dotaz Karla Eliáše starosta obce uvedl, že byla provedena těžba dřeva cca 360 m 3. Před touto těžbou podalo nabídky 5 zájemců. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že dřevo bylo prodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. KV konstatoval, že starosta obce provedl výběrové řízení na prodej dřevní hmoty.. Různé Jana Halašová uvedla, že v budově OÚ bývá cítit kouř. Uvedla, že podle zákona č. 379/2005 Sb., musí být ve veřejných budovách dodržován zákaz kouření. Dalibor Bartík i Karel Eliáš potvrdili, že cigaretový kouř rovněž zaznamenali. KV vyzval starostu obce k zajištění dodržování zákazu kouření v budově obecního úřadu. Starosta obce byl upozorněn na znečistění okolí autobusové a především vlakové zastávky. Přestože okolí vlakové zastávky není v majetku obce, měla by obec dbát o veřejná prostranství v obci, zejména pokud jde o vstup do obce. KV vyzval starostu k zajištění pravidelného úklidu v okolí autobusové, vlakové zastávky, u Jednoty a pod.. Členové KV upozornili starostu obce na časté ústní stížnosti občanů Janové na množící se volně pobíhající psy. KV vyzval starostu obce k uplatnění všech možných prostředků k zajištění dodržování vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích. UPOZORNĚNÍ REDAKCE Jelikož se pravidelně stávalo, že mnozí pisatelé článků dodávali podklady k tisku takřka na poslední chvíli, a z toho důvodu docházelo k problematickým situacím, vyhlašuje redakce Janovských listů pevnou uzávěrku. Plánovaný tisk čtvrtletníku vychází vždy na březen, červen, září a prosinec 20. den v měsíci. Uzávěrka příjmu podkladů pro tisk bude od zářijového čísla vždy 16. den v daném měsíci včetně. Děkujeme za pochopení. Vaše redakce. POCTIVÁ NÁLEZKYNĚ Z JANOVÉ Natálka Dřevojánková z Janové našla na autobusové zastávce na Ohradě ve Vsetíně ztracenou peněženku. Žákyně šesté třídy ZŠ Ohrada věděla od první chvíle to nejdůležitější že si ji nechce přivlastnit. Taky ji neodhodila, aby se zbavila, jako mnozí jiní, zbytečných problémů a starostí. Natálka, čekající na autobus, požádala o radu poblíž stojící ženu. Měla štěstí, že oslovila někoho, komu svět kolem nás rovněž není lhostejný. Žena ji vyslechla a zavolala městskou policii. Po chvíli na místo činu dorazila dvojice policistů na kolech. Zeptali se na jméno a bydliště, převzali nalezenou peněženku, poděkovali a Natálka mohla nastoupit do autobusu, který právě přijel. Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, nahlédneme do deníků, či sledujeme zprávy v televizi, zjistíme, že poctivě vrátit nalezenou věc zdaleka není samozřejmostí. Vzácností se dnes stává už jen to, že dítě vůbec takto přemýšlí. Proto zaslouží čin Natálky Dřevojánkové pochvalu a poděkování. zdroj: Valašský deník, autor: Radomír Dolanský

7 ZRUŠENÍ KABELOVÉ TV V JANOVÉ Z důvodu velmi vysokých nákladů na přebudování zařízení pro příjem TV signálu po přechodu na digitální signál u kabelového připojení části Hořanska se zastupitelstvo obce rozhodlo kabelový příjem zrušit. Proto doporučuje občanům, kterých se záležitost týká, aby příjem TV signálu řešili zakoupením satelitního zařízení. Kabelová TV v Janové bude nyní fungovat do data vypnutí terestrického analogového vysílání, což by mělo být, podle sdělení do 30. listopadu Důležité upozornění! Občanům, kteří mají už dnes zajištěn vlastní příjem TV signálu a neprovedli písemné odhlášení používání kabelového příjmu, připomínáme, aby tak učinili nejpozději do konce čtvrtletí, tj. do 30. června 2011, aby nemuseli platit poplatek za další čtvrtletí. Odhlášení stačí napsat jednou větou: Odhlašuji používání kabelové televize, jméno, příjmení, datum, podpis. Doručte na obecní úřad. Satelitní technika je v dnešní době finančně dostupná a lze ji zakoupit i s montáží a nastavením. Například, pokud nečtete reklamy v Janovských listech, tentokrát tak učiňte, protože zde máte nabídku právě toho, co hledáte. Firma pravidelně inzeruje ve zpravodaji a zajišťuje obecnímu úřadu technickou podporu. text: Radomír Dolanský PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV Diakonie Broumov zaslala obci poděkování za sběr textilního materiálu. Citujeme z obsahu: Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Diakonie Broumov již 15 let poskytuje sociální služby zaměřené na občany v krizových životních situacích. Bližší informace o naší činnosti najdete na: V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU JE PORUŠOVÁN ZÁKON V několika případech paní Bc. Jana Halašová zaznamenala, že především ráno, když vodí dítě do mateřské školy, je na chodbě cítit cigaretový kouř. To potvrdili taky zastupitelé paní Michaela Petřeková, DiS., a pánové Dalibor Bartík a Ing. Karel Eliáš. Kontrolní výbor obce proto vyzval ve svém zápise z starostu obce k zajištění dodržování zákazu kouření v budově obecního úřadu. Podle zákona č. 379/2005 Sb. platí ve veřejných budovách zákaz kouření. V Janové by se měl dodržovat o to víc, že je v budově mateřská škola. Starosta obce upozornil kuřáky z řad zaměstnanců, aby se zapálenou cigaretou ani neprocházeli chodbou do sklepa. Na hlavních i zadních dveřích budovy jsou zákazové značky zakazující kouření. A přesto byl například opět v chodbě budovy obecního úřadu cítit kouř. Pokud nedojde k nápravě, chtějí někteří zastupitelé prosadit, aby byl přistižený kuřák řešen běžným postupem obvyklým při porušování daného zákona. text: Radomír Dolanský VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V OBCI DOKONČENA Jak si zajisté všimli občané především středu obce a Hořanska a přilehlých částí, výměna osvětlení byla dokončena. Svítivost nových pouličních lamp je vyšší, takže občané můžou i po setmění procházet obcí bezpečněji než v minulosti. Avšak jeden z nejdůležitějších aspektů je mnohem nižší elektrický příkon, takže obec ušetří v rozpočtu nezanedbatelnou částku. Výměna osvětlení proběhla ve dvou etapách. Na každou z nich dostala od státu a od EU finanční granty. text a foto: Radomír Dolanský 50 OBČANŮ DLUŽÍ OBCI ZA POPLATKY! K dlužilo v obci Janová 50 občanů poplatky za svoz komunálního odpadu za rok Dluží přesto, že nejzazší termín platby byl 30. duben K zaplacení je nepohnulo ani mnohokrát opakované hlášení místního rozhlasu nebo osobní připomenutí. Mnozí argumentují tím, že členové jejich rodin bydlí mimo obec. To však není rozhodující. Z hlediska zákona musí občan zaplatit poplatky za svoz komunálního odpadu v místě svého trvalého bydliště. Osvobozen od placení může být pouze tehdy, pokud doručí obci potvrzení jiného městského či obecního úřadu, že zaplatil poplatky v jiné obci. Platné je pouze potvrzení o zaplacení nikoliv různá místopřísežná prohlášení apod. Pokud se občané budou i nadále vyhýbat placení poplatků, bude jim doručen platební výměr dle Daňového řádu zákona č. 280/2009 Sb. a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tento postup jsou nuceny dodržet obce ze zákona, takže jakákoliv jiná domluva než platba není možná. Po doručení platebního výměru má obec právo obrátit se podle novelizace zákona přímo na exekutora, který neprodleně zahájí výkon ve prospěch věřitele. Tedy nedochází k žádné prodlevě se soudními žalobami. Exekutor je dnes z hlediska zákona oprávněn částečně zablokovat výplatu podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory i důchodu. Samozřejmě, že pro exekuci

8 movitého majetku je rozhodující místo trvalého bydliště, ale třeba i bydliště, kam je povinnému doručována pošta. Takže v tomto případě už výmluvy, že člen rodiny bydlí jinde, nebudou nic platné. Drtivá většina občanů zná případy exekucí z televize nebo tisku, takže je takřka zbytečné připomínat, že kvůli 450 Kč může povinný nakonec zaplatit řádově tisíce korun nebo přijít o majetek. text: Radomír Dolanský ČÁSTEČNÁ OPRAVA MOSTU DOKONČENA Chodci i řidiči se dočkali opraveného svršku mostu přes Bečvu. Jak mohli obyvatelé obce sledovat, práce probíhaly s pečlivostí. Dokonce cestářům, až na několik výjimek, přálo i počasí, takže nedocházelo k takřka žádným prodlevám při opravách. Chůze přes most je opět bezpečná. A proč částečná oprava? Poněvadž most ještě čeká generální oprava. Jak uvedla Správa silnic v minulém roce, pro nedostatek financí byla prozatím pozastavena. A tak nám po cestářích zbyly jen tři podstavce pod dopravní značky, kus bratru za 518 Kč (bez DPH), v korytě Bečvy hned pod mostem. Klasické dílo procházejících vandalů. text a foto: Radomír Dolanský NOVÁ INFORMAČNÍ VITRÍNA Poblíž prodejny Jednota má obec novou informační vitrínu. Není sice zcela nová, obec ji získala zdarma, ale svůj účel splní. Jedna z vitrín je určena pro Sdružení janovských rodičů, druhá pak k informacím o dění v obci na poli kultury a sportu, popřípadě programy kina ve Vsetíně apod. Na takové informace mnohdy ve vitrínách s úřední deskou nezbývalo místo, a tak určitě přijde toto rozšíření informovanosti vhod. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání rovněž odhlasovalo nákup nových informačních vitrín na místo těch současných. Důvodů je několik. Nejen, že již dosluhují stářím, jsou zde pravděpodobně od šedesátých let, ale při dnešních povinnostech obce zveřejňovat spoustu informací na úřední desce je vkládání značně problematické. Vitrína se otvírá zezadu, musí se tedy zcela vyjmout velká informační tabule, otočit a umístit list. Buď s pomocí druhé osoby nebo na zemi. Nové vitríny budou dělené, s otvíráním zepředu. Vnitřní nasvícení je řešeno diodově, tedy energeticky nenáročně. Samozřejmě, že obec zakoupí nové vitríny i pro TJ Tatran Janová, s jejich finanční spoluúčastí, a hasičský sbor. text a foto: Radomír Dolanský REGIONÁLNÍ TISK CITUJE JANOVSKÉ LISTY Janová: audit účetnictví potvrdil nesrovnalosti Janová Audit účetnictví v Základní škole Janová je u konce. Auditoři prověřovali školu celkem čtrnáct dní. Podezření ohledně nejasného účetnictví se podle starosty Janové Jana Machalce potvrdilo. S výsledky auditu seznámil starosta zastupitele uplynulý pátek na mimořádném zasedání. Zastupitelé by se vše měli dozvědět jako první. Konkrétní čísla ale zveřejňovat nebudu. Vše je zatím v šetření policie, vysvětlil Machalec. Narážel tak na trestní oznámení, které někdo anonymně podal ještě před začátkem auditu. Obec před policií upřednostnila raději auditory z Krajského úřadu Zlín. Na pokyn jednoho z auditorů jsem rozhodl o zapečetění a zkopírování všech dostupných dokladů a médií, které se týkají účetnictví janovské školy, uvedl starosta prostřednictvím obecního čtvrtletníku Janovské listy. Starostova slova potvrdila i vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková. Případ je stále v šetření, žádné nové informace zatím nemáme, řekla. Zároveň však dodala, že za měsíc by měli policisté s případem pokročit. Na možné pochybení ze strany účetní Základní školy upozornil zastupitele finanční výbor obce. Ten provedl v polovině března účetní kontrolu. Účetnictvím Základní a Mateřské školy Janová se mimo jiné zabýval článek ve zmíněných Janovských listech z konce minulého roku. Členové finančního výboru zastupitelstva obce v něm zmiňují, že jim nebylo umožněno provést kontrolu pokladní knihy a pokladny Základní a Mateřské školy Janová. Odpovědi od ředitelky Základní školy Jaroslavy Proislové se výboru dostalo rovněž prostřednictvím obecního čtvrtletníku. Škola prochází kontrolami veřejnoprávní povahy a to by mohlo vést k závěru, že je s účetnictví něco v nepořádku, reagovala ředitelka v Janovských listech z března.

9 Opak je podle ní pravdou. Poslední kontrola provedená hejtmanstvím neshledala žádné nedostatky, dodala ještě před potvrzením auditorů o finančních nesrovnalostech. Zdroj: Valašský deník OSLOVOVAT MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY ANO, ALE Například při předražených zakázkách, ale i pro podporu podnikatelů a živnostníků v obci se dlouho ozývaly hlasy, aby byli upřednostňováni. V případech, kdy zakázka nevyžaduje výběrové řízení a jejich cenová nabídka na provedení práce je nižší než u konkurence. Sdružení pro rozvoj Janové má tento záměr dokonce ve svém volebním programu. Místní podnikatelé a živnostníci jsou oproti minulosti určitě oslovováni častěji. Vyvstaly však problémy víceméně nečekané. Občan by logicky usoudil, že pokud dostane zakázku místní firma, bude přistupovat k provádění prací s vědomím, že pracuje pro sebe a své spoluobčany. Ne vždy je to však pravda! Samozřejmě, že některé záležitosti požadované práce se projednávají předem pouze ústně, jak se říká, po sousedsku, a vše se smluvně sepíše až po ukončení prací. Bohužel, v některých případech to vypadá, že práce pro obec jsou odsouvány až za ty, u kterých je firma vázána smluvně. Termíny se posouvají, však jsme přece kámoši, tak se nebudeme hašteřit kvůli páru dnům, a z původních záměrů obce nakonec nezůstane kámen na kameni. Takový postup některých!!! firem a živnostníků pravděpodobně donutí obec postupovat při uzavírání smluv a dohod o provedení práce stejně jako u kterékoliv jiné firmy. Tedy stanovením pevných termínů a penalizací při nesplnění požadované zakázky. Ať už proto, že díky některým zakázkám může přijít obec o další příjmy závislé právě na dokončení prací nebo jen z principu, že dohody, i když ústní, se mají plnit. A mezi svými dvojnásob. text: Radomír Dolanský PLOT PLNÝ REKLAM Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Janovských listů, JL 1/2011 Návrh na zušlechtění plechového oplocení kolem hřiště TJ Tatran Janová, navrhl Radomír Dolanský TJ Tatran Janová plán, jak získat prostředky na renovaci plotu kolem hřiště. Tento návrh byl vedením tělovýchovné jednoty odsouhlasen a vzápětí realizován. Radomír Dolanský vytvořil reklamní nabídku a po dohodě s vedením TJ oslovil napřed regionální firmy zabývající se reklamou, kterým nabídl pronájem všech cca 40 tabulí plotu k jejich dalšímu podnikání v oboru reklamy. Na tuto nabídku žádná firma nereagovala, proto bylo firmám v regionu, ale především v okolí rozesláno přibližně 400 ů s nabídkou pronájmu. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a během čtrnácti dnů byla veškerá plocha pronajata. Kontakty a jednání s nimi měl na starost Jaromír Zbranek, který za TJ Tatran Janová vyřizoval se zástupci firem vše potřebné, včetně uzavírání smluv. Některé firmy si plochu zrovna pronajaly na více let. Nyní záleží na jednotlivých firmách, kdy si na pronajatých plochách vytvoří reklamu. Akce byla tedy nad očekávání úspěšná a občané Janové můžou sami vidět, jak se šedá plechová zeď mění v mnohobarevnou nabídku. Vedení tělovýchovné jednoty uvažuje o oslovení firem, které si v letních měsících pronajímají pozemky TJ, aby investovali do reklamy z vnitřní strany, tedy ze strany hřiště. Tak by byl vyřešen problém údržby celého oplocení. Nyní přistoupí členové tělovýchovné jednoty v první řadě k renovaci sloupů mezi pronajatými plochami. Samozřejmě, že když se v rekordně krátkém čase podařilo plochy pronajat, objevují se názory, že TJ mohla po firmách požadovat za pronájem vyšší cenu. Ano, určitě mohla. Je však otázkou, jak uvedl hospodář TJ Tatran Janová Jaromír Zbranek, zda by se v takovém případě pronajalo všech 40 tabulí a zda by výnos z částečného pronájmu vyrovnal ztráty nepronajatého zbytku. Dokonce se ozývají hlasy, že jednání sportovců poškodilo obec při nabízení reklamy na tělocvičně. Co k tomu říct? Jak si čtenáři mohli přečíst v Janovských listech (viz výše), záměr sportovců nebyl za každou cenu vydělat, ale získat prostředky na údržbu plotu. Za druhé, TJ Tatran Janová si o vlastním majetku rozhoduje dle vlastního uvážení. A nesmíme zapomínat, že obec řeší reklamu na tělocvičně již 2 roky!!!, zatím, co sportovcům to od návrhu k realizaci trvalo cca měsíc. Nebo snad sportovci měli čekat až si zajistí reklamu obec a teprve pak začít uskutečňovat své záměry? Koneckonců ti, kteří jsou po bitvě generály, měli na takové návrhy celých 21 let, od chvíle, co se s reklamními plochami obchoduje. Nepřišel nikdo! text a foto: Radomír Dolanský NEDODĚLEK CYKLOSTEZKY DOKONČEN V závěru měsíce května byl po několika letech dobudován chybějící úsek vsetínské části cyklostezky navazující na pokračování patřící již do katastru Janové. Obec byla, díky neznalosti katastrálního dělení pozemků, dlouhou dobu kritizována v domnění, že nedodělek patří Janové. Byť šlo o pouhých několik desítek metrů, jako by si Vsetín vzal příklad z výstavby českých dálnic. Zdlouhavé řešení vsetínští radní omlouvali složitostí dořešení vlastnických vztahů. Kdoví, zda šlo o pouhou shodu okolností, ale chybějící část cyklostezky byla dokončena asi týden před zahájením celonárodní

10 Elektronické adresy Na těchto adresách najdete aktuální informace o dění v obci, můžete se zapojit do diskuse nebo posílat vlastní příspěvky k otištění v Janovských listech. - diskusní fórum, zasedání zastupitelstva, úřední deska, aktuální informace pro zasílání dotazů, ohlasů, komentářů, příspěvků do Janovských listů. cyklokonference, jejíž součástí bylo slavnostní otevření cyklostezky Bečva. Účastníci konference v rámci slavnostního otevření sjížděli cyklostezku od Velkých Karlovic do Vsetína a šedesátimetrový úsek polní stezky by asi moc slavnostně nepůsobil. Je-li tomu tak, nezbývá než si přát, aby v našem regionu byly pořádány co nejčastěji konference k tématům, která dlouhodobě trápí obce. text a foto: Radomír Dolanský PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ CYKLOKONFERENCE Ve dnech se konala ve Velkých Karlovicích celonárodní cyklokonference. V rámci konference byla slavnostně otevřena cyklostezka Bečva. Slavnostní otvírání probíhalo na etapy. K přestřihnutí pásky, a tedy i oficiálnímu otevření cyklostezky, došlo z pohledu výstavby na jejím konci ve Velkých Karlovicích. Odtud vyjel peloton účastníků konference směrem ku Vsetínu. Po trase probíhalo v jednotlivých obcích opakovaně slavnostní otevírání místních částí cyklostezek a vítání pelotonu. Jak se dalo předpokládat při valašské pohostinnosti, vznikla po trase náramná prodleva a v Janové, obci v závěru celého putování, vznikaly z toho důvodu úsměvně popletené situace. Původně mělo vše vypuknout po dvanácté polední. Pak po jedné z poledne a před druhou hodinou to asi opravdu začalo. Asi proto, poněvadž se peloton nějak potrhal a před obecním úřadem v Janové se objevila nějaká skupinka cyklistů a začala se obsluhovat z připraveného pohoštění. Někteří janovští si říkali: Mít tak barevné triko a helmu, tak bychom se do sytosti nacpali, protože nikdo nevěděl, zda jde o cyklisty na projížďce nebo účastníky konference. Čekání však uběhlo v družné debatě přítomných občanů a nakonec jsme se všichni dočkali. Děti ze Základní školy Janová lanem uzavřely most a zabránily tak průjezdu pelotonu. Účastníci bez reptání zastavili a školáci jim na přivítanou předvedli vystoupení se zpěvy a říkadly, jak jinak než opět pod taktovkou velmi úspěšné vedoucí janovských zájmových kroužků, paní učitelky Ludmily Spitzerové. Cyklisté i přítomní diváci byli z vystoupení nadšení. Cyklisté pouze do určité chvíle, než mezi ně vtrhl ogar ve valašském kroji s kloboukem obráceným na ptaní a peloton si musel průjezd obcí zaplatit. Teprve pak jim byl umožněn přístup k valašským pamlskům. Zde se, mimo jiné, ujala obsluhy komtesa slečinka Michaela z Pěntákova, jejíž vycházkový šat s apartním slunečníčkem si mnozí zaměnili za svatební vystrojení. Nikoliv, z počátku 20. století byly takové šaty při nedělní promenádě zcela běžné. Z obsluhovaných snad nejvíce pozornosti přitahoval senátor, pan Jiří Čunek. Všichni si pochutnávali na jednohubkách, které připravila paní Jiřina Machalcová, doslova se zaprášilo po korbačících od paní účetní, Miroslavy Kotrlové a koláčky, které zajistila paní Karla Vašťáková, taky rychle mizely. Mezitím přišla vhod valašská slivovice věnovaná starostou obce, Janem Machalcem.

11 Obec na tuto slávu zajistila pouze několik lahví minerálek. Výrobu proutěných košů zde předváděl Jaromír Malučký a k dobré náladě hrál na harmoniku pan Jan Kozlovský. text a foto: Radomír Dolanský JAK SI ŽIJE LEDŇÁČEK? Ochránci přírody zamezili výstavbě cyklostezky po pravém břehu řeky Bečvy. Tedy původní záměr, aby cyklisté pouze překřížili cestu před mostem u obecního úřadu a pokračovali by takřka rovně směrem na Hovězí nebo opačně. Ale všechny plány přišly vniveč pro údajné hnízdění ledňáčka v břehu řeky. Změnil se původní záměr a cyklostezka vede přes značnou část Janové jako cyklotrasa. (Pro vysvětlení cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Značení cyklisty vždy žlutou barvou! Na cyklotrase MUSÍ!!! cyklisté dodržovat pravidla silničního provozu pozn. red.). Cyklisté jedoucí od Ústí musí přejet most a po místní komunikaci pokračují po levém břehu řeky. Někteří! Když se vydaří hezký víkend, stovky cyklistů denně!!! jezdí po původní trase, tedy po pravém břehu Bečvy. Trasa je totiž logická. Dokládají to i slova jednoho z cyklistů: Nejraději mám úsek mezi Janovou a Hovězím. Pokud je mokro jedu po stezce, za sucha se tady dá lehce sjet a vyrazit i do terénu, řekl cyklista Daniel Káčer z Lidečka (zdroj citace: Valašský deník). Mnoho dalších právě pro onu logiku trasy a z neznalosti jezdí dokonce nahoru na Štěpnici. K omylu přispívají i cyklistické značky na betonovém kvádru mostu a na stromě naproti kavárny ZZJM. Vyznačují totiž také původní směr. Obec Janová investovala v rámci výstavby cyklostezky do značení řádově desítky tisíc korun. Toto je v současné době ve výrobě a bude cyklisty upozorňovat na směr pokračování cyklotrasy. Prozatím pracovníci obecního úřadu vyvěsili na most upozornění na směr jízdy. Stávající řešení cyklostezky značně komplikuje provoz v obci. Cyklisté, jak vidno, nerozeznávají mezi cyklostezkou a cyklotrasou, takže se i na obecních komunikacích chovají jako by měli neomezenou přednost. Od Vsetína vjíždějí na most velmi často až do protisměru, na Nábřežní se pohybují, jak se jim zrovna zlíbí a příkaz u Měrků, aby přešli křížení vedle kola, naprosto ignorují. Oznámení změny směru jízdy rukou je činnost z oblasti fantasy. Při křížení komunikace se mnozí ani neohlédnou, zda za nimi někdo jede. A poněvadž je v obci provoz nemalý, zůstává otázkou času, kdy dojde ke kolizi. Rovněž je zapotřebí upozornit, že i když se skutečný stav toleruje, podle značení (ze směru od Hovězí) jde výhradně o stezku pro cyklisty, takže dle zákona na ní online bruslaři a chodci nemají co dělat. Bude asi ještě chvíli trvat, jak je v Česku zvykem, než tato skutečnost odpovědným úřadům dojde, a začnou na cyklostezkách používat značky stezka pro chodce a pro cyklisty. Cyklostezku změna trasy, díky odporu ochránců přírody a neochotě jediného vlastníka pozemků, prodražila přibližně o pět milionů. Ochránci přírody si prosadili svou, a mají, jak se říká dušičku v peří. Stovky cyklistů jezdí původní trasou, ale nyní už to asi ledňáčka neruší. Co by asi podnikli ochránci přírody, kdyby napadlo ledňáčka přestěhovat se na druhý břeh? text: Radomír Dolanský

12 UPLAKANÉ KÁCENÍ MÁJE Letošní kácení máje si vybralo uplakaný den. Z celého týdne pršelo přibližně 30 hodin, a to právě od pátečního podvečera do sobotní noci. Původně mělo jít o program spojený s oslavou Mezinárodního dne dětí, tedy dětským dnem. Ten byl však odložen na neděli a samotná oslava byla posunuta na 17:00, kdy podle předpovědí a neustálého sledování radarových srážek nad územím ČR mělo přestat pršet. Bohužel, někde se to zaseklo. Při vší smůle pro TJ Tatran Janová, která byla letos pořadatelem, alespoň ve chvíli nejdůležitější, tedy před praktickým kácením máje, nepršelo. V té chvíli se taktovky ujala umělecko-estrádní skupina Džejmsovci, složená z party nadšenců, které si občané velmi dobře pamatují z vodění barana na kolečkách. Seskupení naběhlo za zvuků hudby, připomínající spartakiádní časy (pro NEpamětníky spartakiáda akce, při které za doprovodu hudby cvičilo asi půl republiky na, svého času, největším stadionu v Evropě, míst k sezení, pozn. red.). Za potlesku a hlasité podpory přítomného obyvatelstva předvedli pohlednou tělovýchovnou partituru a vzdali tak hold pořádající TJ Tatran Janová. Pro obec je velkým přínosem, když alespoň pár občanů obce je schopno se domluvit a osvěžuje svými humornými scénkami a vystoupeními jinak sporadické kulturní vyžití v obci. Za to jim patří dík. Po bouřlivém aplausu došlo na očekávané vyvrcholení programu kácení máje. Technická neposlušnost motorové pily v rukách Michala Řepky, jednoho ze spartakiádníků předešlého vystoupení, byla obecenstvem pojata jako součást humorného programu. A pak se již roztočily zuby! Několik zářezů, májka padá a začíná boj dětí o pentle z máje. A pak už, déšť nedéšť, začíná veselice. I přes nepříznivé počasí účast není zanedbatelná. Lidé vydrželi přes půlnoc, kdo však v chladu vzdal, byli hudebníci. Nezbývá než doufat, že se během léta některá z místních složek rozhodne uspořádat výlet na hřišti jen tak, bez nutností oslav výročí nebo tradic, a konečně se podaří přilákat i pěkné počasí. text a foto: Radomír Dolanský Z historie oslav máje Jak se staví májky Mládenci přivezou z lesa nejvyšší a nejkrásnější strom, který pečlivě vybrali. Nejprve jej zbaví kůry. Vrcholek stromu, který se v tu chvíli už vlastně promění v májku případně máju, děvčata ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.k práci jim zpravidla vyhrává místní kutálka, popíjí se víno, slivovice či pivo. Eventuálně vše dohromady. O to dramatičtější pak bývá samotné stavění máje. Jakmile májka stojí a je řádně ukotvena, za hlasitého výskotu se kolem stromu strhne ta pravá lidová veselice. Má mě rád, nemá mě rád Co region, to široká paleta zvyklostí. Na Hané stavěli mládenci také malou májku pod okny dívek na vdávání, aby tak dali najevo celé vesnici, která je jejich vyvolená. Velkou hanbou pro děvče bylo, když se pod jeho okénkem neobjevila májka. To pak všichni věděli, že o dívku žádný chlapec nestojí a zůstane na ocet. Draze vykoupené krádeže Nejen tance, pitky a nadbíhání děvčatům čeká mládence při májových veselicích. Jejich úkol je náročnější a někdy při něm jde dokonce i o zdraví. Na májku si totiž zpravidla dělají zálusk přespolní. Podaří-li se jim zdobenou špici uloupit, znamená to pro místní převelikou ostudu, která se s nimi táhne až do příštího května. Pro lupiče pak májka znamená cennou trofej, kterou mohou draze prodat zpátky. Platí se vínem, slivovicí, penězi. Proto se na návsi musí držet stráž. A to každý den až do konce měsíce. Dnes sice chasa mnohde už zkouší modernější metody. Třeba do dvou tří metrů májku pobijí ocelovými pláty, aby lupiči nemohli na strom tak lehce vyšplhat anebo jej rovnou porazit. Ani to však stoprocentně nezabírá. Třeba ve Vsetíně před pár lety májku uřezali hasiči. Přímo před radnicí a pod okny městské policie. Ocel neocel. Nepomohly ani kamery bezpečnostního systému. Strážníci tehdy museli ztracenou májku vykoupit. Jak jinak, lahví pravé valašské slivovice. Ve Velkém Týnci na Olomoucku si pro májku zase přišli hoši z Grygova. "Kvůli májce dokonce zkratovali elektrické vedení. Vesnice se ponořila do tmy a v

13 nastalém zmatku májku sebrali. Strhla se nicméně taková rvačka, že ještě ráno na návsi byla kaluž krve," vylíčil starosta Týnce. Když kácet, tak s parádou Jestliže se mládencům podaří májku uhlídat až do konce měsíce, o to větší se strhne při vlastním kácení zábava. Přes vesnici se ubírá průvod maskovaných postav: muži s pilou, hajný, cikánka, žid a muzikanti, kteří na návsi předvádějí taškařice. Krojované ženy dřevorubcům přinesou jídlo - zelí s pilinami, kterým po sobě házejí. Když pak konečně vymění dřevěné pily za skutečné a máj podříznou, nastane mezi přihlížejícími pranice o pentle a šátky na máji uvázané. zdroj: PÁLENÍ ČARODĚJNIC V Janové se letos mohly čarodějnice radovat, že jim bylo umožněno existovat o jeden den déle. Poněvadž poslední dubnový den bylo hřiště obsazeno, odehrálo se pálení čarodějnic až prvního máje. Čarodějnice se pořádajícímu Sdružení janovských rodičů odvděčily svou klasickou čarodějnickou zlomyslností. Zatímco v den pálení čarodějnic bylo krásné slunečné počasí, následující den bylo pošmourno a mraky hrozily každou chvíli deštěm. Přes veškerou snahu však čarodějnice svému osudu neunikly. Pro přítomné děti byly nachystány různé soutěže, představení a například možnost vytvořit si svou vlastní čarodějnici. U tohoto stolu bylo stále obsazeno. Zůstává však otázkou, zda by děti chtěly upálit vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Největším tahákem pálení čarodějnic bylo sdružení ornitologů základní organizace Českého svazu ochránců přírody z Hošťálkové, kteří v Janové představili okřídlené dravce. Při seznámení s těmito dravci se děti z Janové nenechaly zahanbit, protože většinu ptáků poznaly. Ornitologové dětem rovněž dovolili, aby si dravce podržely na ruce jako praví sokolníci. Vysvětlili jim, jak různé druhy žijí, co a kde loví. Nad bezpečností dětí bděl přivolaný Batman. Ale nebylo se čeho obávat. Když jsem před jednou čarodějnicí, která se uvolila spolupracovat se smrtelníky, vyjádřil, že její čarodějnická odpornost je úžasná, celá se rozzářila. Její radost však vzápětí vyhasla s konstatováním, že stejně dnes vyhučí (rozuměj bude upálena, pozn. red.). Avšak při pohledu na těch pár polínek a skomírající plameny, které líně olizovaly špekáčky, jsem neměl žádné obavy, že by si zmíněná čarodějnice byť jen osmahla obuv. text a foto: Radomír Dolanský Z historie zvyku Dědictví Keltů Pálení čarodějnic se podle lidových tradic váže k Filipojakubské - nebo chcete-li Valpružině - noci z 30. dubna na 1. května. Věřilo se, že té noci mají zlé sily větší moc než kdy jindy. Původ zvyku historici hledají už v keltských rituálech. Národ, který na našem území žil přibližně před dvěma a půl tisíci lety, ohněm uctíval vládce slunečního svitu a léčivých vod boha Belena (sami Keltové říkali Beltine, v keltské řeči zářící oheň). I podle nich byla poslední dubnová noc ta nejmystičtější z celého roku. Pro Kelty byl počátek května velice důležitým obdobím. Postupem času do zvyku spojeného s ohněm vstoupil ale nový fenomén - čarodějnice. Lidé začali věřit, že té noci se čarodějnice slétají na reje a volí mezi sebou královnu sabatu. Před tímto sabatem se měly natírat kouzelnými mastmi, díky nimž mohly létat. Pověrčiví předci na ochranu před čarodějnicemi na vyvýšených místech začali zapalovat ohně, aby létající děvy držely dostatečně daleko od svých domovů. A nejen to. Mladíci namazali dehtem a kolomazí košťata a zapálené je vyhazovali do výšky. Prý aby viděli čarodějnici létající v povětří. Ochrana před čarodějnicemi Čarodějnická noc přinášela nicméně i starosti. Staří hospodáři z pověrčivosti poslední dubnovou noc úzkostlivě chránili svoje grunty a chlévy před škodícími čarodějkami. V okolí Velkého Beranova například skoro v každé chalupě lidé vyrývali navečer na zahrádce drny a pokládali je před práh domu, chléva a stodoly. A ještě je posypávali mákem nebo pískem. To proto, aby čarodějnice měly práci s vybíráním a počítáním zrníček a nemohly dříve, než se na kopcích rozzáří ohně, vniknout do světnic a tam očarovávat lidi a zvířectvo. Jinde zase zastrkávali hospodáři do kupky hnoje větvičky chvojí nebo kočiček, aby toho večera nebyl hnůj očarován a na polích se urodilo co nejvíce. Pak se měla jít natrhat tráva z devíti cizích mezí a večer se podat dojnému dobytku, aby měl stále dobré mléko. Z vlastní meze tam nesmělo být ani stéblo. Avšak s tím, jak mizeli statkáři a svobodní zemědělci, přestalo se na ochranu gruntů myslet. zdroj:

14 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU OTEVŘENO Oficiální otevření dětského hřiště provozovaného ZZJM, s.r.o., stejně jako kácení máje a dětský den, překazil déšť. Nicméně hřiště je předáno k dispozici jak dětem z Janové, tak návštěvníkům naší obce. Stavba a její vybavení odpovídá přísným normám EU pro dětská hřiště, hygienickým předpisům a je řádně zkolaudována. Přečtete-li si provozní řád hřiště, možná vás na první pohled překvapí jeho přísná pravidla. Za prvé vychází z vyhlášek a ustanovení pro tato zařízení, ale rovněž, pokud bude dodržován, zaručuje bezpečnost dětí a čistotu prostředí, což je v době různých infekcí nepominutelný aspekt. Vymahatelná trestnost jeho porušení, vzhledem k nechvalně známé historii hřiště za školou, je taktéž na místě. Kvalitu a příhodné místo pro dětské hřiště nepotvrzují pouze pochvalné výroky občanů Janové, turistů a návštěvníků obce, ale i jeho využití. Jsem moc rád, že je hřiště od počátku svého oficiálního otevření celodenně využíváno. Tím se potvrdil náš předpoklad, že takové zařízení ve středu obce má své opodstatnění, svěřil se Janovským listům Jaroslav Machalec, jeden z majitelů firmy ZZJM, s.r.o. Že jde opravdu o kvalitní dílo, potvrzuje i zájem okolních obcí, jejichž zástupci byli v Janové na exkurzi a pro rady, protože se rozhodli, po vzoru nově zbudovaného dětského hřiště v Janové, postavit podobná ve svých obcích. Celkově dětské hřiště tuto nevyužitou část obce svou veselou barevností prosvětlilo a přispělo tak ke zkrášlení okolí. Při této příležitosti majitelé firmy ZZJM, s.r.o., Zdenka Zajíčková a Jaroslav Machalec děkují Obecnímu úřadu Janová, že pronajal obecní pozemek a umožnil tak výstavbu dětského hřiště v Janové. text a foto: Radomír Dolanský SÁZENÍ ARBORETA Dne 19. dubna připravil pan Bambuch pro děti školní družiny zajímavé odpoledne. Společně s paní učitelkou Podešvovou se skupinka asi patnácti dětí vydala k místní revitalizační nádrži, kde společně s panem Bambuchem sázeli stromky. Po dobře odvedené práci si děti za odměnu opekly špekáčky a dostaly sladkou drobnost. text a foto: Michaela Petřeková, DiS. DĚTSKÝ DEN V JANOVÉ Dětský den měl původně proběhnout společně s oslavou kácení máje. Bohužel, den propršel, a tak se pořadatelé, Sdružení janovských rodičů ve spolupráci s TJ Janová, rozhodli odložit oslavy na neděli. Dobře udělali. Na nedělní dětské soutěže a sladké odměny se sluníčko smálo, a i přes posunuté datum konání to na účasti znát nebylo. Letošní dětský den v Janové byl pojat sportovně. Hlavní náplní dne byl dětský pětiboj. Běh, hod, skok z místa, střelba z pistolky nebo hod míčkem a jízda na koni. Mimo tyto disciplíny si děti mohly vyzkoušet sportovní lukostřelbu, pod odborným vedením předsedy lukostřeleckého oddílu SKP Vsetín, pana Ing. Josefa Zvěřiny a trenéra oddílu, pana Bohumila Trčky. Děti ale mohly zkoušet štěstí i v jiných sportovních hrách. Například střelba na bránu, slalom s balonem, hrací karty Velké oblibě se těšil dětský koutek pro nejmenší, jak mezi rodiči, tak především ze strany dětí. Dětský koutek byl zařízen vším vhodným, kdo co doma našel. Chtěli bychom při této příležitosti oslovit janovskou veřejnost, rodiče odrostlých dětí, pokud mají doma věci, které jsou jim již k nepotřebě, jako například malou plastovou klouzačku, odrážedla, hopsadla, houpačku, skládací kostky apod. nabídněte je Sdružení janovských rodičů. Chtěli bychom jimi ještě lépe vybavit dětský koutek pro nejmenší, který bychom rádi umisťovali na všech našich akcích. Již předem děkujeme. Značný zájem dětí byl samozřejmě o jízdu na koních z Hippocentra Růžďka. Jejich zajištění a financování si vzalo na starost SJR. A jak dopadly výsledky sportovního pětiboje? V kategorii 0 5 let zvítězila Monika Petřeková, 6 10 let Martin Zbranek, 10 a více Milan Plachtovič. Tito tři vítězové se podělili o medaile i v celkovém hodnocení: Zlato Milan Plachtovič, stříbro Martin Zbranek a bronz Monika Petřeková. Za své výkony děti obdržely medaile, diplomy a věcné ceny. Fotografie z akce najdete na webových stránkách Sdružení janovských rodičů fotogalerie. text: Michaela Petřeková,DiS., foto: SJR, R. D.

15 Jednodenní vodácký výlet na řece Moravici Sdružení janovských rodičů ve spolupráci s 3. přední hlídkou Royal Rangers připravili jednodenní vodácký výlet na řece Moravici. Trasa byla nenáročná vhodná pro děti i začátečníky. Z Janové se vyráželo v neděli 22. května v ranních hodinách autobusem. Další skupinka vodáků se nabírala ve Vsetíně a jedna rodina s dětmi ve Valašském Meziříčí. Jel se úsek Kružberk - Žimrovice. Po dojetí na místo, přípravě lodí a instrukcí se mohlo vyrazit na vodu. Účast byla hojná a akce měla velký úspěch. Proto jsme se domluvili, že ve spolupráci budeme pokračovat a příští rok vodák na Moravici zhruba ve stejném termínu zopakujeme. text: M. Petřeková, DiS., foto: Karolína Papšíková Předtím, než vyrazíme na vodu, dostanou všichni pokyny od zkušeného vodáckého instruktora POZNEJ A CHRAŇ! EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ Dne se děti ze ZŠ Janová zúčastnily 13. ročníku regionální ekologické soutěže Poznej a chraň!. Školu reprezentovaly dva týmy dětí ze 4. a 5. ročníku. Letošní téma bylo: Všechno lítá, co má i nemá peří. Soutěž sestávala z testu a praktické části (poznávačky). Obsahem bylo: Živočichové v ČR ptáci, hmyz a netopýři Rostliny v ČR šíření semen, fotosyntéza Vzduch bioindikátory, fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu, vliv člověka Družstva si vypracovala předem poster na dané téma. Tři nejlepší práce byly porotou vybrány a budou umístěny v galerii v Baťově mrakodrapu ve Zlíně. Práce našeho družstva byla mezi vítěznými. Největší překvapení nás čekalo po celkovém vyhodnocení soutěže. Jedno družstvo ze ZŠ Janová se umístilo na 3. místě (druhé místo nám uteklo díky chybičce porotců při vyhodnocování) a další družstvo získalo 1. místo a pochvalu za nejvyšší počet bodů v praktické části soutěže. Tuto pochvalu získalo naše družstvo i v loňském ročníku, kde jsme byli čtvrtí. Obě družstva postupují do krajského kola. Budeme jim držet palce.

16 Krásné umístění našich žáků nebylo však zadarmo. Předcházela mu důkladná příprava jak v hodinách přírodovědy, tak i v kroužku Tomík. Důležité poznatky získaly děti i na besedách. O ptácích jsme si povídali s p. Pavelkou ze vsetínského muzea a o netopýrech nám vyprávěl Tomáš Proisl, student geologie. Další informace děti vyhledávaly na internetu, v přírodovědných časopisech a encyklopediích. Chceme tedy poděkovat dětem za příkladnou reprezentaci školy a obce Janová. Soutěžili tito žáci: Přemysl Zmeškal, Kristýna Pacutová, Vít Kopecký, Štěpán Pospíšil, Pavel Soukup a Klárka Katrušáková. Dle rozhodnutí pedagogické rady jim bude udělena pochvala ředitelky školy. napsala: Bc. Ludmila Spitzerová, učitelka a vedoucí kroužků na ZŠ Janová VÍTĚZNÉ TAŽENÍ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Z JANOVÉ Celý rok jsme se v kroužku Mladý zdravotník připravovali na závody. Do kroužku, který vede paní učitelka Spitzerová, chodí Pavel Soukup, Vít Kopecký, Franta Spurný, Štěpán Pospíšil a já Kristýna Pacutová. První závody, okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků, jsme měli na Vsetíně v městském parku. Testy byly těžké, ale my jsme je zvládli. Nakonec jsme si odvezli zlaté medaile za první místo (celkem se zmatnilo 9 družstev pozn. red.). Toto prvenství nás dostalo do krajské soutěže ve Zlíně. Maminky nám nabalily svačiny a už jsme vyjeli. Celá soutěž i testy byly těžší než na Vsetíně, ale my jsme i tak vyhráli (ve Zlíně janovští zdravotníci soutěžili v konkurenci šestnácti družstev pozn. red.). Dne jsme jeli na celostátní kolo soutěže do Blanska u Brna obhajovat naše dvě první místa. Jeli jsme vlakem a byli ubytovaní v hotelu s bazénem. Po snídani začaly soutěže. Porota byla velmi přísná, úkoly zase ještě těžší a my jsme byli nervózní a unavení. Nakonec jsme skončili na sedmém místě (z deseti družstev pozn. red.). Dalo to fušku, ale jsme pyšní a hrdí. Za kolektiv soutěžících napsala: Kristýna Pacutová, foto: Bc. Ludmila Spitzerová Vodnický rej Vít Kopecký Divadelní spolek Ohraďák vystoupil dne 5.5. v LD ve Vsetíně s novým divadlem VODNICKÝ REJ. Byla to celkem nuda. Někteří herci nemluvili dostatečně nahlas, takže jsem jim moc nerozuměl. Kdyby tam nebyly písně, asi bych usnul. Jeden herec se moc nesoustředil na divadlo, protože do publika ukazoval vztyčený prostředníček(asi na své kamarády v hledišti). Na závěr se všichni společně uklonili. Podle mě to divadlo nebylo dostatečně dobré. Ale nemůžu to nikomu doporučit, ani odmítnout. Každý má svůj názor. PŘIJĎTE ZA LUKOSTŘELCI DO JANOVÉ Na jaře roku 2011 začali trénovat v Janové lukostřelci Sportovního klubu policie Vsetín. Kdo chodí přes most, zajisté si již všiml na levém břehu Bečvy, pod mostem, stojanů pro terče a vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 zde můžete vidět i trénující lukostřelce. Své střelnice lukostřelci nazývají úběžiště. Snad největším vzorem všech mladých lukostřelců je Robin Hood. U starších generací to byl zajisté Vinnetou. Nebezpečné však byly i luky Hunů. Z historického hlediska jsou v našich zeměpisných šířkách asi nejvíce váženi angličtí lukostřelci a jejich velký luk, Longbow. Byl velký jako dospělý muž ( cm), existovaly i délky přes dva metry. Luk měl tahovou sílu kg. Jejich dostřel byl až 180 metrů, ale uvádí se, že obloukem i 240 m. Díky lukostřelcům Angličané zvítězili v mnohých bitvách. Nejznámější je například bitva u Azincourtu (1415), kde lučištníků z celkem asi desetitisícového anglického vojska rozhodlo bitvu proti francouzských vojáků. Také bitva u Kresčaku roku 1346 proslavila anglické lučištníky. Předsedou oddílu lukostřelby je Ing. Josef Zvěřina. Trenérem Bohumil Trčka, ale informace vám poskytne i jednatelka oddílu, paní Dagmar Lačíková. Podrobné informace o činnosti oddílu najdete na jejich webových stránkách Pokud vás lukostřelba byť jen minimálně přitahuje, můžete se vždy ve výše uvedené dny a časy dostavit na úběžiště lukostřelců v Janové a nejen si vyzkoušet,

17 co to obnáší napnout tětivu a trefit se do terče, ale vyzvědět všechny informace ohledně členství v oddíle. Rodiče, pokud projeví zájem vaše děti, nerozmlouvejte jim tento sport z obavy, že budete muset vydat velké finanční prostředky za vybavení! Lukostřelci mají v oddíle starší luky, s kterými můžou vaše děti trénovat, dokud z nich nebudete mít mistry republiky. A že nejde vůbec o nadsázku, dokazuje člen lukostřeleckého oddílu Ondřej Meluzín juniorský mistr České republiky za rok Na fotografii vidíte v popředí s kšiltovkou Štěpána Zvěřinu, který se na mistrovství ČR v roce 2009 umístil na 5. místě. Za ním střílí Ondřej Meluzín, mistr republiky v lukostřelbě na terč za rok text a foto: Radomír Dolanský SETKÁNÍ NA ZTRACENCI Správně Stratenec, poněvadž se nachází, stejně jako Velký Javorník, na území Slovenské republiky. Místo, kde padli 3. května 1945 při osvobozování Velkých Karlovic dva neznámí příslušníci 1. československého armádního sboru a Andrej Rabčan. Pietní místo, které mnozí turisté nazývají Tři kříže, a každoroční setkání, se po rozdělení Československé republiky stalo rovněž místem česko slovenské vzájemnosti. Zážitky z výstupu na Ztracenec v náročných klimatických podmínkách redakci Janovských listů popsal Stanislav Chuděj z Janové. Když jsme v 7:30 nastupovali do autobusu směr Velké Karlovice a odtud jeli dalším spojem na Kasárna, netušili jsme, jak těžké zkoušce zdatnosti budeme vystaveni. Setkání Čechů a Slováků na moravsko slovenském pomezí se uskutečnilo za mimořádně špatného počasí. Déšť, vítr a zima, živly, které doslova vyřadily z provozu muzikanty Vojenské hudby Bratislava. Byli natolik promrzlí, že nemohli zahrát ani Českou a Slovenskou hymnu. Málokdy je rovněž k vidění, aby muzikanti vylévali ze svých nástrojů litry vody. Také proslovy zanikly v hukotu větru a šumění deště. Marně jsme rovněž čekali takřka hodinu na slovenského ministra obrany, kterému počasí znemožnilo příjezd. I když někteří se podivili, že voják se nedostane tam, kam již došli civilisté. Jindy krásný a romantický výhled z hřebene Javorníků byl zahalen tak hustou mlhou, že chvílemi byla viditelnost pouhých pět metrů. Hory nám ukázaly svoji odvrácenou tvář. Nicméně, na dobré náladě nám to neubralo, vypráví pan Stanislav Chuděj. Les poskytl útočiště před okolní slotou, ohniště zahřálo alespoň pohledem do plamenů a nechyběla ani tradiční opékačka. Obě strany, tedy česká a slovenská, se navzájem hostily krajovými specialitami, což také přispělo k zahřátí organismu, poněvadž mimo valašských frgálů a vdolečků a výborných slovenských sýrů, zahřívala hrdla valašská slivovice a bratia Slováci nechali kolovat pálenku. Slivovicí nepohrdla ani slovenská vojenská delegace a zatím, co si připíjeli na bratstvo, pan Chuděj potají obsluhoval vojíny. Jejich počáteční zdráhání, že jsou ve službě, brzy přemohla zima a vůně trnek. Některé zažité postupy se ve vojsku nezměnily. Zatím, co veřejně připíjel si pán, potají se radoval i kmán. Po hřebeni Javorníků se nesly krásné slovenské písničky za doprovodu harmonikářů, voněla slivovice a slanina, opékající se nad ohněm. A co bylo hlavní stále zde zůstává přátelství a pohostinnost obou národů. Loučíme se, u ohně se míchá nashledanou a dovidenia, a pak už scházíme dolů z hřebene, končí své vyprávění pan Chuděj z Janové. Avšak právě díky jeho soucítění se zmrzlými vojáky, slivovici a reflexní žluté pláštěnce, která musí být vidět i z družice, je poznali vojáci a vzali alespoň kousek cesty na korbu náklaďáku. I přes nevlídné počasí se tohoto setkání zúčastnili z Janové paní Olga Plachtovičová, Milada Večerková, Vlaďka Dioričová, pánové Milan Babovec a Stanislav Chuděj. Za Ústí se připojil starosta obce, Ing. Jakub Hladký. text:stanislav Chuděj, foto zajistil: Milan Babovec TURISTICKÝ VÝLET K JUŘÍČKOVU MLÝNU V sobotu 4. června 2011 se uskutečnil jeden z dalších plánovaných výletů k Juříčkovu mlýnu v Leskovci. Sraz účastníků byl ráno v devět hodin na vlakovém nádraží v Janové. Začali se scházet příznivci turistického pochodu. Již z dáli jsme zahlédli postaršího pána, který si kráčel s palicí a mikrotenovým sáčkem, ve kterém měl rohlíky a nějaké ty nápoje. Říkali jsme si, že jde někdo k vlaku. Ale k našemu velkému údivu, to byl pan Jan Sklář (85 let),

18 který se rozhodl vydat s námi na turistický pochod. Za doprovodu bouřky jsme vyrazili ke stanovenému cíli. Trochu více deště nás překvapilo zrovna, když jsme byli v lese. Ale s deštníky a pláštěnkami se to dalo přečkat. Měli jsme z toho větší hrůzu, ale nebylo to tak zlé. Trochu po zablácené cestě, trochu v lese a 22 účastníků dorazilo k autobusu, kde na nás čekali čtyři turisté z Ústí. Tam jsme počkali na pana Skláře, který společně s panem Milanem Babovcem a Natálkou Dřevojánkovou, dorazil chvíli za námi. Od autobusu nad Kratinami přes Jahodné jsme scházeli dolů do Leskovce k Juříčkovu mlýnu. Ještě než jsme dorazili do cíle, byla malá občerstvovací a posilňovací zastávka a to už nám zasvítilo i sluníčko a bylo nádherně. Doplnili jsme vyčerpané kalorie a počkali na pana Skláře, kterého celou cestu provázela Natálka. Patří jí velký dík a obdiv, že ho doprovázela na jeho odvážné turistické, celkem náročné výpravě. Rovněž smekáme před panem Janem Sklářem, který dokázal, že není rozhodující věk, ale chuť něco pro sebe udělat a nelenošit doma. Kolem poledne jsme došli do Juříčkova mlýna, kde na nás čekala paní starostka Leskovce, Ing. Jana Šťastná, a pan Juříček, příbuzný fašisty popravené rodiny. Po uvítání nám pan Juříček přiblížil historii, kterou znal z vyprávění svého otce. Po prohlídce, podepsání do knihy a poděkování za jejich ochotu, jsme se vydali na zpáteční cestu. Poněvadž všechny restaurace v Leskovci byly zavřené, tak jsme kráčeli kolem Senice, přes Ústí do Janové. Velikou žízeň jsme zahnali, až v kavárně ZZJM. Z počátku, i přes menší nepřízeň počasí, musím říci, že účastníci tohoto turistického pochodu byli velmi spokojeni a již plánujeme další z poznávacích vycházek po okolí. Věříme, že i Vy ostatní a hlavně rodiče s dětmi si najdete chvilku a přijdete mezi nás. text: Karla Vašťáková, foto: Miroslava Soukupová, koláže Radomír Dolanský Z historie Juříčkova mlýna Juříčkův mlýn nebyl jen úkrytem několika partyzánů, ale důležitým centrem pro 1. československou partyzánskou brigádu Jana Žižky. Ve mlýně bylo vybudováno středisko partyzánů a pojítko oblastí Javorníků, Vizovicka a Hošťálkovska. Důmyslně vybudovaný bunkr byl umístěn pod obytným stavením, měl obytnou a pracovní místnost a skladiště. Byla zde k dispozici tajná vysílací stanice, rozmnožovací tiskový stroj, dva psací stroje, tiskový a propagační materiál, zbraně, střelivo, potraviny i oděvy. Vchod do bunkru byl pečlivě maskován. Toto stanoviště sloužilo také jako lazaret pro raněné a nemocné partyzány. Zde se konaly schůzky a soustřeďoval zpravodajský materiál pro štáb 1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky. V bunkru ukrývala své cenné věci i rodina Juříčkova a důležité technické dokumenty a připravované patentové přihlášky zde před svou hrdinskou smrtí ukryl také významný představitel odbojového hnutí, továrník a vynálezce Josef Sousedík ze Vsetína. Krvavé drama v údolí u Juříčkova mlýna viděl na vlastní oči rolník Josef Martinec z Leskovce: Přivádějí Jana Juříčka, majitele mlýna a hospodářské usedlosti a za okamžik po něm jeho manželku se dvěma dcerami a syna s rukama sepjatýma za krkem Vrhají se zuřivě na upracovaného hospodáře, bijí ho pažbami svých zbraní, poutají mu ruce za zády, aby ho přivázali ke stromu. Mezitím jiní dobývají obytné místnosti mlýna a bunkr, který byl tak důmyslně udělán, že by úkryt nikdo sám nenašel. Ale Němci asi od nějakého zrádce věděli o všem. Jeden z esesmanů střelil z pancéřové pěsti přímo do okna bunkru, které bylo zamaskováno bukovými fošnami zdroj: Setkání generací Paní starostová, minerálku do kalíšku? Na turistickou vycházku k Juřičkovu mlýnu se z Janové vypravilo rekordních 22 účastníků všech věkových kategorií

19 MYSLIVECKÁ BRIGÁDA V neděli uspořádali myslivci z Mysliveckého sdružení Janová - Ústí brigádu na obnovu mysliveckých zařízení. Vzhledem k vysoké účasti členů, kteří se rozdělili do tří pracovních skupin, se nám podařilo postavit dva nové posedy a jeden obnovit. Tato zařízení budou sloužit především k pozorování zvěře, aby mohl být následně prováděn lov dle schváleného plánu lovu. Díky pěknému počasí a pracovnímu elánu se brigáda protáhla do pozdních odpoledních hodin. S dobrým pocitem nad výsledkem práce a s velkým hladem jsme se vrátili domů. text a foto: Josef Mikulenčák, předseda MS Janová - Ústí Vycházek se účastní široké věkové spektrum, a i kdyby, tak senioři přece nekoušou!!! Takže nezbývá než popřát této partě nadšenců, ať se jim daří rozšiřovat své řady. A co říct váhajícím? Jestliže trasu zvládne nestor janovské turistiky, pan Jan Sklář, není nad čím více uvažovat. text a foto: Radomír Dolanský ÚSPĚCHY TURISTICKÝCH AKCÍ V JANOVÉ Jak jste již mohli z článků v Janovských listech postřehnout, v Janové se začíná dařit nenáročným turistickým vycházkám do okolí. A to celoročně, tedy i v zimě. Nenápadnou, ale o to důležitější osobou, která to vždy vše zbuntuje, je paní Zdenka Chudějová s manželem Stanislavem. S pomocí obce, především paní místostarostky Karly Vašťákové, která akce zveřejní vyhlášením v místním rozhlase a vyvěšením plakátů v obecní vývěsce, se jim daří oslovovat stále více občanů Janové. Již delší dobu existuje v obci zdravé jádro těchto nadšenců, kteří zvou i ostatní obyvatele. Možná právě ona dobrovolnost, kdy účastníky nikdo nenutí k jakýmkoliv registracím či povinnostem, pomáhá nárůstu zájmu. Dokonce se už objevují i zástupci nejmladší generace děti. Sice z jejich obličejů na shromaždišti by člověk vyčetl, že se účastní spíše za trest, ale fotografie z průběhu vycházky zachycují rozesmáté obličeje. A to je moc dobře. Nikdo nikomu nenařizuje, kdo na vycházku smí či nikoliv. Tak si janovští účastníci zvou i své přátele z okolních vesnic. Brzdí vás v účasti na těchto akcích ostych, že málo znáte ostatní účastníky? Nebo si myslíte, že jde o vycházky pro seniory? To jsou naprosto zbytečné obavy. POZVÁNKA NA VÝLET Pro příznivce turistiky a valašské přírody připravila paní Olga Plachtovičová nenáročnou vycházkovou trasu vhodnou pro všechny věkové kategorie. Pochod se uskuteční dne Sraz bude v 7:30 na vlakovém nádraží v Janové. Odtud se pojede vlakem v 7:42 do Huslenek. Pěší trasa povede údolím Losové k vysílači U Sivků, pak na Ochmelov a ke Krošenkům. Pokračuje ke Karolům, pak na Lysný a kolem Čaníků do Janové. Informace k dalším turistickým akcím. Zájemci, kteří jsou přihlášeni na turistický výlet 20. července 2011 na Lysou horu budou včas informováni. Srpnová vycházka na Santov se z důvodů prázdninové výluky autobusů přesouvá na září. Informace o všech akcích najdete vždy na vývěsce u prodejny Jednoty, vyhlašovány budou taky v místním rozhlase. Informovat se taky můžete u paní Zdenky Chudějové nebo místostarostky Karly Vašťákové. text: Zdenka Chudějová, foto: Miroslava Soukupová

20

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Přítomni: Omluven: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, Václav

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Zápis OZ konaného 28.1.2012 Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Program: 1. Informace k vodovodu 2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 8. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více