ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela Vávrová Brno, květen 2006

2 1

3 2

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Gabriela Vávrová Zásobovací logistika podniku Inbound logistic of a company Podnikové hospodářství Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace Bakalářská práce analyzuje stávající zásobovací logistiku firmy Becker Acroma spol. s r.o. v tocích od dodavatelů a na základě teoretických poznatků jsou navrhována logistická řešení vedoucí k racionalizaci a zlepšení současného stavu zásobovací logistiky firmy Becker Acroma. Annotation Bachelor work analysis inbound logistics of Becker Acroma spol. s r.o. company in flows from suppliers and on the basis of theoretical knowledge are suggested logistic solutions towards rationalization and improvements of Becker Acroma current situation in inbound logistics. Klíčová slova: logistika, zásobovací logistika, řízení zásob, dodavatelé, dodávka, prognóza Keywords: Logistics, Inbound Logistics, Stock Operating, Delivery, Prognosis 3

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. Ing. Antonína Stehlíka, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Křižanově dne vlastnoruční podpis autora. 4

6 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat Doc. Ing. Antonínu Stehlíkovi, CSc. za cenné připomínky a rady, které mi pomohly napsat tuto práci a také firmě Becker Acroma spol. s r.o., jejímu řediteli a dalším zaměstnancům firmy, kteří mi poskytli informace důležité pro vypracování mé práce. 5

7 OBSAH Úvod 9 A: Teoretická část 1 Logistika Pojem logistika Definice logistiky Cíle logistiky Účelové pojetí logistiky 11 2 Zásobovací logistika Úkol zásobovací logistiky Výběr dodavatelů a jejich hodnocení Zásobovací strategie Pořizování zásob Plánování zásob Definice pojmů Vliv nejistoty na stav zásob Základy řízení zásob Model poptávky a řízení zásob Řízení zásob v podmínkách nejistoty Finanční aspekty strategie zásob Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob Příznaky špatného řízení zásob Metody na zlepšení řízení zásob ABC analýza Prognózování Integrovaný systém vyřizování objednávek 23 3 Přeprava Základní principy Přepravní náklady a cena přepravy Typy přeprav Silniční přeprava 26 6

8 3.4 Členění dopravy podle postavení k podniku 26 4 Skladování Funkce skladu Vlastní nebo cizí skladování Organizace skladu Organizace příjmu zboží na sklad Správa a řízení skladů 29 5 Nákup Výběr a hodnocení dodavatelů Sourcing Outsourcing 31 B Praktická aplikační část 6 O firmě Becker Acroma spol. s r.o Historie firmy Vlastnictví a kontrola Velikost firmy Základní finanční a ekonomické údaje podniku Organizační schéma firmy Používané technologie Závislost firmy v rozhodování Popis odvětví Zákazníci Hrozby od konkurence 37 7 Zásobovací logistika firmy Becker Acroma Dodavatelé zboží Dodavatel Becker Acroma KB, Švédsko Doprava ze Švédska Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Becker Acroma Italy 43 7

9 7.3.1 Přeprava Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Arti Holzlacke &Beizen GmbH, Německo Přeprava z Německa Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Becker Acroma Ltd., Velká Británie Přeprava Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Doporučení pro práci s dodavateli 47 8 Stav a řízení zásob ve firmě Becker Acroma Zásobovací strategie firmy Plánování zásob Řízení zásob Systémy nákupních objednávek Zhodnocení systému objednávek Velikost nákupní šarže Náklady na udržování zboží a náklady na skladování Návrhy na zlepšení řízení zásob ABC analýza Prognózování Další možná opatření 54 9 Organizace skladu firmy Organizace práce při přejímce zboží Outsourcing 58 Závěr 59 Seznam použité literatury 60 8

10 Úvod Ve své bakalářské práci se věnuji zásobovací logistice firmy Becker Acroma spol. s r.o. Je to obchodní firma, která dováží a distribuuje svým zákazníkům nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu dřeva. Je dceřinnou společností švédské firmy Becker Acroma KB a je součástí holdingu Becker Acroma AB. Cílem mé práce je analyzovat stávající zásobovací logistiku firmy Becker Acroma v tocích od dodavatelů s ohledem na návaznost na logistiku distribuční a navrhnout opatření na zlepšení současného stavu a ekonomické úspory. Svoji práci jsem rozdělila na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se na základě odborné literatury soustřeďuji na poznatky použitelné v obchodní firmě, jakou je Becker Acroma. V části praktické na základě zjištěného stavu zásobovací logistiky firmy teoretické poznatky aplikuji a na jejich základě navrhuji opatření na zlepšení. Moje hypotéza : Firma Becker Acroma je limitována ve výběru dodavatelů vzhledem k tomu, že je vázána odběrem zboží pouze od mateřské firmy a sesterských firem a také nutností využívat některá logistická řešení mateřské firmy. Při práci s předpoklady prodejů, optimalizací velikosti nákupní šarže, kooperací nákupního oddělení s technickým a obchodním oddělením, prací se skladovými zásobami lze dosáhnout následujících zlepšení: snížení hodnoty průměrných zásob o Kč snížení dopravních nákladů na pořízení zboží o 5 % u dopravy, o které firma sama rozhoduje snížení nákladů na nekompletní dodávky zákazníkům o 20% 9

11 A: Teoretická část V teoretické části své práce se zaměřuji na teoretické poznatky o logistice a zásobovací logistice, které je možno aplikovat na podnik, jehož předmětem činnosti je obchodní činnost. 1 Logistika 1.1 Pojem logistika Prvotně slovo logistika pochází od řeckého slova logistikon, důmysl, rozum slova nebo logos, slovo, řeč,myšlenka, rozum, pravidlo a používalo se ve vojenství pro zabezpečování zásobování, stravování, vystrojování a ostatní služby vojenským jednotkám. V 60. letech 20. století převzala tento pojem i civilní odvětví ve Spojených státech. V druhé polovině 80. let se stala mnohovýznamovým pojmem. Na konci 20. století se stala klíčovým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost podniků a ovlivňuje racionalizaci oběhových činností, integraci a globalizaci. Ve slovníku cizích slov je několik definicí logistiky. Mému tématu nejbližší je zřejmě výklad: Logistika je plán přísunu pracovních sil, dodávání materiálu atd. 1 Nyní je logistika obor, který nás ovlivňuje a logistické činnosti probíhají vlastně pořád. Je pro nás běžné, že vše okolo nás funguje a logistiku si uvědomujeme, až když nastane problém. 1.2 Definice logistiky Existuje velké množství definic logistiky od mnoha autorů. Bude citovat pouze několik: Za logistiku se považuje integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. 2 Logistika znamená tvorbu, řízení a organizování materiálových a informačních toků zboží a všech ostatních činností., které jsou s toky zboží a informací spojeny. Materiálové toky představují tzv. zásobovací činnosti, dále pohyby polotovarů mezi výrobci navzájem a 1 Klimeš (2002:443) 2 Schulte (1994:13) 10

12 nakonec pohyby hotových výrobků mezi výrobci a odbytovými resp. obchodními organizacemi včetně pohybů zboží přímo ke spotřebiteli. 3 Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací a celkovou optimalizací řešením, koordinací a synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnou s co největší pružností a hospodárností Cíle logistiky Cílem logistiky je uspokojit potřebu po věcném a množstevním souladu, po překonání prostoru a překonání času a to vše při optimalizaci logistických výkonů s jejími komponentami, logistickými službami a logistickými náklady. 1.4 Účelové pojetí logistiky Logistika je jenom jedna. Z hlediska účelového pojetí však rozlišujeme logistiku : Zásobovací Výrobní Distribuční Zpětnou Logistiku likvidace odpadu a vedlejších produktů Tématem mojí práce je zásobovací logistika podniku a bude se tedy nyní hlouběji zabývat touto oblastí. 3 Stehlík (2003:15) 4 Pernica (1998:50) 11

13 2 Zásobovací logistika Logistika je zaměřena na zákazníka tak, abychom mu mohli dodat ve správný čas a na správné místo ať už výrobek nebo služku a uspokojit tak jeho potřebu. Schopnost firmy reagovat na požadavky zákazníka je závislá na zásobování provozními prostředky od vnějších dodavatelů tak, aby mohla zabezpečit dispozici zboží a služeb potřebných k provedení svých výkonů Úkol zásobovací logistiky Úkol zásobovací logistiky lze rozdělit do dvou dílčích úkolů, kdy jeden se pohybuje v úrovni nákupu orientovaného na trh spojené s uzavíráním smluv - NÁKUP a druhý úkol je spojený s fyzickými úkoly souvisejícími s toky materiálů a zboží - ZÁSOBOVÁNÍ. Funkční rozsah úkolu nákup je tedy: Průzkum nákupního trhu Otevření a uzavření nákupního jednání Cenová a hodnotová analýza Správa nákupu Dále také úkoly správního charakteru poptávek atd. jako vyřizování objednávek, provádění Funkční rozsah zásobování je : Přejímka, kontrola zboží Skladování a správa skladů Vnitropodniková doprava Plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků 2.2 Výběr dodavatelů a jejich hodnocení V podniku nastane potřeba a k jejímu uspokojení hledá podnik možné dodavatele, kteří ji mohou uspokojit. Podnik si z nabídky dodavatelů vybírá takové, kteří jeho potřebu mohou uspokojit nejlépe a nejvýhodněji. Shromažďuje tedy a sbírá informace o dodavatelích. Při výběru dodavatelů je třeba brát na zřetel výkonnost a schopnost předmětu zásobování a objemu dodávky. Je rizikem zohledňovat pouze cenu výkonu. Doporučuji vyhodnocovat dodavatele podle ukazatelů spolehlivosti jakosti, ceny a lhůty dodání, přesnosti při plnění dodávek, včasného upozornění na zpoždění dodávky 5 Stehlík (2003:105) 12

14 výkonu a referencí od existujících zákazníků dodavatele. Proces vyhodnocování dodavatele může být samozřejmě doplněn i o další ukazatele např. konkurenční ceny, promptní reakce podniku na požadavky, doba od podání objednávky po její dodávku, přesnost dodržení dohodnutého data plnění výkonu, pomoc při návrhu řešení zadání atd. 2.3 Zásobovací strategie Rozhodování o zásobách je vysoce riskantní a má velký dopad na perspektivu logistických operací Pořizování zásob Pořizování zásob si klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na výrobě. Spočívá v tom, že se vědomě udržují zásoby, aby se zabezpečila plynulost výrobního procesu tím, že se výroba stává nezávislou na dodavatelích nebo na dodavatelských vztazích (např. meteorologické podmínky pro dopravu, politická situace v zeních dodávajících suroviny) a umožňuje čelit cenovým výkyvům na trhu zásobování. 6 Výhody udržování zásob: 1. Umožňují podniku dosáhnout efektů/ úspor z rozsahu výroby například úspory plynoucí z nákupu ve velkém rozsahu. Výrobce může nabízet slevu z ceny při nákupu ve velkém. Lze takto dosáhnout i snížení nákladů na přepravu. 2. Vyrovnávají nabídku a poptávku riziko plynoucí z nedodání výkonu včas zákazníkovi je třeba poměřovat s prostředky vázanými v zásobách. U zákazníků obvykle dochází k výkyvům v poptávce například kvůli změně spotřeby, sezónním výkyvům atd. 3. Poskytují ochranu před nepředvídanými událostmi jsou ochranou před např. vyčerpání zásoby v případě variability poptávky, před zvýšení cen surovin. Výhody držení zásob a úspory, které díky jejich držení vznikly, je nutné poměřovat s náklady na udržování zásob. Nevýhodou pořizování zásob je: Zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách 6 Schulte (194:47) 13

15 1. Investice do zásob nemohou být užity k získání dalšího zboží nebo aktiv, aby mohly zlepšit výkon podniku 2. Prostředky na pořízení zásob musí být vypůjčeny a to zvyšuje výdaje podniku na úroky Zásoby mohou zastarat, stát se neprodejnými, mohou být zničeny, odcizeny atd. Zásoby jsou hlavní oblastí rozmístění aktiv, která by měla poskytovat minimální návratnost investovaného kapitálu. Experti na účetnictví dlouho zjišťovali, že existuje problém jejich měřitelnosti, protože výkaz zisků a ztrát typického podniku nezobrazuje adekvátně náklady a přínosy investic do zásob. Nedostatek sofistikovaných měřítek ztěžuje vyhodnocení kompromisů mezi úrovněmi i služeb, efektivitami řízení a úrovněmi zásob. Většina podniků udržuje průměrné zásoby, které převyšují jejich základní požadavky. 7 (vlastní překlad). 2.4 Plánování zásob Ve výše uvedených bodech jsem uvedla výhody a nevýhody udržování zásob. Nedostatek zásob působí podniku problémy a jejich přebytek také. Proto je nutné,aby se podnik snažil o dosažení určité rovnováhy. Musí úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci na zlepšení spolehlivosti dodávek, aby mohl snížit svoje zásoby a přitom byl schopen pokrýt nepravidelnosti v dodávkách Definice pojmů V souvislosti se zásobami bych chtěla osvětlit několik pojmů: Průměrná zásoba Průměrná zásoba se skládá z materiálů, komponentů, nedokončené výroby a hotových výrobků obvykle skladovaných v logistických zařízeních. Průměrná zásoba zahrnuje běžné zásoby, pojistnou zásobu a zásoby na cestě. 8 (vlastní překlad) Běžné zásoby 7 Bowersox,Closs (1996:247) 8 Boversox, Closs (1996:251) 14

16 Běžné (cyklické) zásoby jsou takové zásoby, které vznikají na základě doplňování prodaných nebo ve výrobě použitých zásob. Odpovídají množstvím, která jsou potřebná pro pokrytí poptávky v podmínkách jistoty. 9 Podmínky jistoty znamenají, že je poptávka konstantní a celková doba plnění dodávky je známá. Zásoby na cestě Zásoby na cestě jsou položky, které se nacházejí na cestě z jedné lokality do druhé. Lze je považovat za součást běžných zásob, i když nejsou dostupné z hlediska prodeje nebo dodávky, dokud nedorazí do místa určení. 10 Pojistné či vyrovnávací zásoby Pojistné či vyrovnávací zásoby se v podniku udržují nad rámec běžných (cyklických zásob z důvodu nejistoty v poptávce nebo v celkové době plnění zásob. Průměrná zásoba určité skladové položky, u které existuje proměnlivost poptávky nebo celkové doby doplnění zásob, se rovná polovině objednacího množství plus pojistná zásoba Vliv nejistoty na stav zásob Vzhledem k tomu, že v běžných podmínkách se setkáváme s nejistotou, lze předpokládat, že u většiny podniků nebude známá přesná velikost poptávky a v nejhorším případě kombinované nejistoty není známá ani doba plnění dodávky.v takovýchto případech může dojít k vyčerpání zásob dříve než přijde další dodávka nebo naopak k hromadění zásob. Uvedu nyní příklad, kdy poptávka je variabilní a celková doba doplnění zásob je konstantní. Průměrná zásoba je 100 jednotek. Místo například 20 jednotek je denní poptávka 25.Doba doplnění zásob je konstantní 10 dnů. Objednací množství je 200 jednotek. Doba vyčerpání zásob při 25 jednotkách denně je 8 dní a podnik nemá zásoby na 2 dny dodávek ve výši 50 jednotek. To vyžaduje držet zásoby ve výši 150 jednotek = 100 jednotek běžné zásoby + 50 jednotek pojistná zásoba volně upraveno LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 10 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 11 LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 12 LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:118) 15

17 Průměrný stav zásob v podmínkách nejistoty Variabilní poptávka Pramen: LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M.: Logistika.2000 Kvůli nejistotám je nutné udržovat pojistné zásoby. V pojistných zásobách jsou vázány finanční prostředky a je tedy žádoucí držet je v optimální výši. Pro co nejpřesnější předpoklady výše poptávky se používá prognózování. Znalost doby přepravy na stejných trasách umožňuje také přesnější plánování zásob. 2.5 Základy řízení zásob Zásoby jsou hlavním konzumentem provozního kapitálu podniku. Cílem řízení stavu zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. 13 Efektivitu zásob lze měřit dopadem na rentabilitu podniku. Měřítkem výkonu jsou: Doba obratu zásob Doba obratu zásob = Zásoba / (Tržby/365) Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních nákladů. Tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití zásob. Na první pohled zvýšení obratu zásob a snížení doby obratu zásob může znamenat efektivnější využití zásob, ovšem na druhé straně může být znakem podkapitalizování podniku. Obecně samozřejmě platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 14 Míra plnění dodávek 13 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:120) 14 Valach a kolektiv (1999:103) 16

18 Míra plnění zásob je zákazníkovi k dispozici v okamžiku jeho objednávky. obvykle vyjadřována v procentech jednotek, které byly Model poptávky a řízení zásob Používaný systém plánování a řízení má výrazný vliv na logistiku podniku. Rozhoduje totiž o tom, zda se bude uplatňovat v oblasti zásobování systém tlaku nebo tahu (push systém nebo pull systém). Systém tlaku je známý jako tradiční systém. Podstatou je optimální využívání zdrojů, tedy i kapacit výroby, následované prodejní strategií s hlavním úkolem prodat vše, co se vyrobí nebo nakoupí. Výsledkem bývá přebytek zboží a jeho hromadění ve skladech. Sklady pak fungují jako nárazník mezi nerovnoměrnou poptávkou a nabídkou. V současnosti se aplikují systémy tahu, které vyžadují neustálé informace o stavu trhu. Flexibilita výroby a rychlost distribuce podmíněné přesnými informacemi umožňují buď sklady zrušit úplně (skladovacími prostory jsou pouze nákladní prostory dopravních prostředků) nebo podstatně omezit. Sklady pak slouží pouze jako přechodné úložiště před přeložením na jiný dopravní prostředek Řízení zásob v podmínkách nejistoty Podnik téměř nikdy nezná přesnou výši poptávky po svých výrobcích. Může se měnit cyklus objednávky, doba přepravy, doba příprava objednávky, celková doba dodávky a tak dále. Podnik je tedy nucen zvážit, zda bude držet dostatečně vysoké skladové zásoby nebo jestli bude riskovat ztrátu prodeje z důvodu vyčerpání zásob a možnou ztrátu zákazníka vůbec. Musí najít optimální poměr mezi náklady na udržování zásob a náklady na nedostatečné zásoby. Velká míra nejistoty spojená s poptávkou a celkovou dobou doplnění zásob způsobuje, že se manažeři zaměřují spíš na to, kdy je potřeba objednávat, než kolik je potřeba objednávat. Objednané množství je důležité do té míry, jak ovlivňuje počet objednávek a následně počet situací, kdy vystaven potenciálnímu vyčerpání zásob na konci každého cyklu objednávky. Bod při kterém je podána objednávka, je primárním faktorem, který určuje budoucí schopnost plnit poptávku v době, kdy se čeká na doplnění zásob. 15 Objednávání zásob může být založeno na pevném objednacím množství nebo na pevném intervalu objednávky. Pro počet objednaných jednotek mohou mít vliv také množstevní slevy, které ovlivňují nákupní cenu. 15 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:138) 17

19 Zásadní je samozřejmě také určení výše pojistné zásoby. Pro určení výše pojistných zásob se používají počítačové simulace nebo statistické metody. 2.6 Finanční aspekty strategie zásob Nadměrné zásoby snižují čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udržováním zásob a celkové jmění je vyšší o hodnotu zásob a to má dopad na obrátku jmění. Náklady, které přímo souvisí s objemem zásob, případně s jejich nedostatkem, lze rozdělit do tří skupin: 1. náklady na doplnění zásob 2. náklady na udržování zásob (skladovací náklady) 3. náklady vyvolané nedostatkem zásob Logistika minimalizuje celkové náklady podniku při dosažení potřebné úrovně zákaznického servisu - tedy : náklady na přepravu náklady na udržování zásob skladovací náklady náklady na vyřizovaní objednávek a na informační systém množstevní náklady Budu nyní blíže rozebírat náklady na udržování zásob. Jedná se o náklady, které souvisí s výší zásob na skladě a mění se množstvím udržovaných zásob. Jsou složeny z následujících skupin nákladů: Náklady kapitálu vázaného v zásobách oběžné prostředky ať už z vlastních nebo cizích zdrojů je třeba posuzovat z hlediska nákladů příležitosti kapitálu ( z výnosnosti, které by bylo dosaženo při alternativním použití těchto prostředků). Veškeré náklady se uvádí v jejich hodnotě před zdaněním. Tímto se stanoví cena peněz. Dále je nutné vyčíslit hotovostní hodnotu peněz, pro kterou se budou kalkulovat náklady na udržování zásob. Pro obchodní firmy jsou to náklady na běžnou výměnu zásob včetně nákladů na přepravu. Pro výpočet musíme znát ještě propočet nákladů. Hodnotu zásob, nutnou pro výpočet nákladů na udržování zásob, lze určit tak,že se počet jednotek každého skladovaného produktu vynásobí 18

20 standardními nebo skutečnými přímými (variabilními) náklady na výrobu (nebo nákup) daného produktu a na jeho přesun do místa skladování. 16 Náklady na služby jedná se o náklady, kterou se skládají z daně z movitého majetku (tedy ze zásob, pokud takový druh daně v zemi existuje) a ze sazby pojistného zásob. Náklady spojené se skladováním v rámci závodu bývají převážně fixního charakteru a pro výpočet nákladů na udržování zásob nejsou relevantní. Pokud by měly variabilní složku, je třeba ji zohlednit. Odhad nákladů příležitosti, pokud je například možné sklady pronajmou jiné firmě, lze zohlednit v nákladech na udržování zásob. Náklady na vlastní sklady mají také převážně fixní charakter. Náklady z rizika znehodnocení zásob jsou tvořeny: Náklady na morální opotřebení jedná se o náklady na zásoby, které podnik vynaloží na zboží, které není prodejné za běžnou prodejní cenu obvykle kvůli prošlé době použitelnosti. Jedná se o rozdíl mezi původními náklady zásob a jejich zachráněnou hodnotou nebo mezi původní prodejní cenou a náklady na výrobu, popřípadě náklady na prodané zboží. Náklady poškození jedná se o náklady na poškození zboží, produktů při přepravě, eventuelně při manipulaci. Náklady krádeží a ztrát tyto náklady souvisí se zabezpečením zásob podniku, dále pak s možným vyexpedováním nesprávných výrobků nebo nesprávného množství. Náklady na přemisťovaní zásob - vznikají při přemísťování zásob z jednoho skladovacího místa do jiného kvůli předejití zastarání zboží Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob V podnicích je obvyklá snaha o zvyšování obrátky zásob. Pokud je podnik přezásoben, pak zvýšení obratu zásob přinese zvýšení rentability. Přílišná snaha o zvyšování obratu zásob však může naopak snížit rentabilitu podniku. Veškeré změny je třeba provádět systémově. Pokud tak není učiněno, může dojít k poklesu zásob pod optimální úroveň nebo 16 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:156) 19

21 náklady na přepravu, na skladování, vyřizování objednávek nepřevýší úspory nákladů na udržování zásob. Možné snížení úrovně zákaznického servisu může vést ke ztrátě zákazníků a snížení prodeje. Vztah mezi obratem zásob a náklady na udržování zásob Pramen: LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M.: Logistika Příznaky špatného řízení zásob Příznaky špatného řízení zásob jsou: 1. Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 2. Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet nevyřízených objednávek se nemění (neklesá). 3. Vysoká fluktuace zákazníků. 4. Zvyšující se počet zrušených objednávek. 5. Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru. 6. Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými distribučními centry. 7. Zhoršující se vztahy s odběrateli; typické je rušení a snižování objednávek ze strany dealerů. 20

22 8. Velké množství zastaralých položek Metody na zlepšení řízení zásob Management podniků může při snaze o snížení hladiny zásob v podniku použít některých z následujících metod: 1. Vícestupňové plánování zásob. Příkladem takového plánování je ABC analýza. 2. Analýza celkové doby doplňování zásob. 3. Analýza dodacích dob. Tato analýza může vést ke změně dopravců nebo jednání se současnými dopravci. 4. Vyloučení položek, které mají nízkou obrátku a/nebo jsou zastaralé. 5. Analýza velikosti balení a systémů slev. 6. Přezkoumání procedury vrácení zboží. 7. Podpora/automatizace substituce produktů. 8. Zavedení formalizovaného systému na doplňování zboží. 9. Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových položek. 10. Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky. 11. Vytvoření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení předem stanovených prvků. 12. Rozšíření přehledu o zásobách tak, aby bylo možné sdílet informace a řízení zásob na různých úrovních dodávkového řetězce. 13. Reorganizace metod používaných při řízení zásob (vč. skladování a dopravy), tak, aby bylo dosaženo zlepšení toku produktů ABC analýza Princip analýzy, nazývaný Paretův princip nebo princip 80 : 20, je známý a v podstatě elementární. Vychází z předpokladu, že kritické záležitosti jako bohatství nebo důležitost jsou soustředěny do relativně malého počtu faktorů. Tento poměr lze vztáhnout téměř na cokoliv. Z Paretova principu vychází i ABC analýza. Podle Paterova zákonu 80% prodeje u typický podniků dělá 20% produktů. Při aplikaci ABC analýzy v oblasti zásob jde o LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:169) LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:169,170) 21

23 rozdělení jednotlivých druhů zásob do určitých skupin (obvykle A, B, C), pro něž se následně uplatňuje diferencovaný systém řízení zásob. Rozčlenění do skupin je poplatné vzájemnému vztahu mezi určitou druhovostí (např. druhy skladovaných zásobovacích položek) a určitou hodnotou, jakou každý druh zásob dosahuje (např. náklady na zásoby). První krok u ABC analýzy je seřazení produktů podle hodnoty jejich prodeje nebo podle jejich příspěvku k zisku podniku, Potom se zkoumají rozdíly mezi položkami vysokýma nízkým objemem prodeje. Z toho lze získat informace, jaká by měla být politika řízení zásob jednotlivých položek. Položky A jsou položky vysokých objemů a hodně se hýbající. Položky B jsou středně objemové položky. Položky C jsou málo objemové a málo se hýbají. Grafické zobrazení ABC analýzy je Lorenzova křivka. Tvar křivky bude téměř u všech podniků podobný. ABC analýza Pramen: Schulte, CH.: Logistika.1994 Doplnění ABC analýzy o XYZ-analýzu umožňuje přiřadit jednotlivých materiálům statistické váhy podle jejich spotřební struktury. Část X znamená konstantní spotřebu pouze s příležitostnými výkyvy a s vysokou predikční schopností. Část Y znamená spotřebu se silnějšími výkyvy a střední predikční schopností. 22

24 Část Z znamená nepravidelnou spotřebu a nízkou predikční schopnost Prognózování Jedinou jistotou při vytváření prognóz je to, že prognóza nebude nikdy na 100% přesná. 19 I přes tuto skutečnost jsou prognózy nákupu produktů důležité pro řízení zásob. Zjišťují se záměry kupujícího a získaná data se použijí pro stanovení prognózy prodeje. Tyto informace však nebývají přesné. Kupující má například tendence zvyšovat odhad budoucí koupě,aby si zajistil dostatek produktů na skladě u svého dodavatele. Další možností prognózování jsou kvalifikované odhady obchodních zástupců nebo příslušných expertů z dané oblasti. Prognózy mohou být sestavovány také na základě údajů o prodejích z minulosti. Tyto prognózy opět nemohou být přesné, protože situace u zákazníka se může měnit a ovlivňuje ji mnoha dalších faktorů, které nemohou být zjištěny jen z pouhých historických dat Integrovaný systém vyřizování objednávek Veškeré informace o objednávce od zákazníka, výrobě, stavu zásob, termínu dodávky a tak dále je schopen poskytnout kvalitní komunikační systém. Díky přesným a aktuálním informacím o objednávkách lze efektivněji řídit zásobování surovinami a výrobní plánování. Automatizovaný a integrovaný logistický informační systém přináší navíc i tu výhodu, že není možnost vzniku mylných zpráv a neočekávaných časových zpoždění. To umožňuje kvalitní rozhodování a zlepšuje interní koordinaci podniku LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:173) 20 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:175) 23

25 3 Přeprava Přeprava je jedním z nejlépe viditelných prvků logistických činností. Plní funkci přesunu produktů a částečně může také plnit funkci dočasných skladů. Hlavním cílem přepravy je přesun produktů z původní destinace do požadované destinace s minimem času, finančních prostředků a minimálním poškozením životního prostředí. Samozřejmě je nutné minimalizovat i náklady na ztráty a poškození při přepravě. Přeprava musí být také realizována podle požadavků zákazníka a požadovanými informacemi o dodávce. Funkce dočasného skladu není příliš častá a je poměrně nákladná. Lze ji využít například v situacích, kdy náklady na vykládku a přeložení produktů by převyšovaly náklady na skladování v dopravním prostředku nebo v případě nedostatečné kapacity skladovacích prostor. Přepravní operace jsou ovlivňovány 5 stranami a to odesilateli, příjemci, přepravci, vládou a veřejností. Doprava přispívá výrazným způsobem úrovni zákaznického servisu a ovlivňuje spokojenost zákazníků a také ovlivňuje strukturu nákladů podniku.. Je tedy součástí marketingové koncepce. 3.1 Základní principy Existují 2 základní principy při realizaci přepravních operací. Jedná se o úspory z váhy a úspory ze vzdálenosti. Úspory z váhy se vztahují k přepravované velikosti dodávky. Platí, že náklady na dopravu jednotky se snižují, pokud se zvyšuje velikost dodávky. Všeobecně také náklady na přepravu u dopravních prostředků s vyšší přepravní kapacitou jsou nižší než u dopravní prostředků s menší kapacitou. Úspory z váhy mohou vznikat, protože fixní náklady související s přepravou jsou rozpočítávány na hmotnost nákladu. Úspory ze vzdálenosti vyjadřují, že náklady na dopravu na jednotku vzdálenosti se snižují, pokud se celková vzdálenost zvyšuje. Úspory vznikají podobně jako u úspor z váhy, protože fixní náklady mohou být rozpočítány na jednotku vzdálenosti. 24

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více