ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela Vávrová Brno, květen 2006

2 1

3 2

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Gabriela Vávrová Zásobovací logistika podniku Inbound logistic of a company Podnikové hospodářství Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace Bakalářská práce analyzuje stávající zásobovací logistiku firmy Becker Acroma spol. s r.o. v tocích od dodavatelů a na základě teoretických poznatků jsou navrhována logistická řešení vedoucí k racionalizaci a zlepšení současného stavu zásobovací logistiky firmy Becker Acroma. Annotation Bachelor work analysis inbound logistics of Becker Acroma spol. s r.o. company in flows from suppliers and on the basis of theoretical knowledge are suggested logistic solutions towards rationalization and improvements of Becker Acroma current situation in inbound logistics. Klíčová slova: logistika, zásobovací logistika, řízení zásob, dodavatelé, dodávka, prognóza Keywords: Logistics, Inbound Logistics, Stock Operating, Delivery, Prognosis 3

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. Ing. Antonína Stehlíka, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Křižanově dne vlastnoruční podpis autora. 4

6 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat Doc. Ing. Antonínu Stehlíkovi, CSc. za cenné připomínky a rady, které mi pomohly napsat tuto práci a také firmě Becker Acroma spol. s r.o., jejímu řediteli a dalším zaměstnancům firmy, kteří mi poskytli informace důležité pro vypracování mé práce. 5

7 OBSAH Úvod 9 A: Teoretická část 1 Logistika Pojem logistika Definice logistiky Cíle logistiky Účelové pojetí logistiky 11 2 Zásobovací logistika Úkol zásobovací logistiky Výběr dodavatelů a jejich hodnocení Zásobovací strategie Pořizování zásob Plánování zásob Definice pojmů Vliv nejistoty na stav zásob Základy řízení zásob Model poptávky a řízení zásob Řízení zásob v podmínkách nejistoty Finanční aspekty strategie zásob Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob Příznaky špatného řízení zásob Metody na zlepšení řízení zásob ABC analýza Prognózování Integrovaný systém vyřizování objednávek 23 3 Přeprava Základní principy Přepravní náklady a cena přepravy Typy přeprav Silniční přeprava 26 6

8 3.4 Členění dopravy podle postavení k podniku 26 4 Skladování Funkce skladu Vlastní nebo cizí skladování Organizace skladu Organizace příjmu zboží na sklad Správa a řízení skladů 29 5 Nákup Výběr a hodnocení dodavatelů Sourcing Outsourcing 31 B Praktická aplikační část 6 O firmě Becker Acroma spol. s r.o Historie firmy Vlastnictví a kontrola Velikost firmy Základní finanční a ekonomické údaje podniku Organizační schéma firmy Používané technologie Závislost firmy v rozhodování Popis odvětví Zákazníci Hrozby od konkurence 37 7 Zásobovací logistika firmy Becker Acroma Dodavatelé zboží Dodavatel Becker Acroma KB, Švédsko Doprava ze Švédska Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Becker Acroma Italy 43 7

9 7.3.1 Přeprava Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Arti Holzlacke &Beizen GmbH, Německo Přeprava z Německa Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Dodavatel Becker Acroma Ltd., Velká Británie Přeprava Objednávky zboží Hodnocení dodavatele Doporučení pro práci s dodavateli 47 8 Stav a řízení zásob ve firmě Becker Acroma Zásobovací strategie firmy Plánování zásob Řízení zásob Systémy nákupních objednávek Zhodnocení systému objednávek Velikost nákupní šarže Náklady na udržování zboží a náklady na skladování Návrhy na zlepšení řízení zásob ABC analýza Prognózování Další možná opatření 54 9 Organizace skladu firmy Organizace práce při přejímce zboží Outsourcing 58 Závěr 59 Seznam použité literatury 60 8

10 Úvod Ve své bakalářské práci se věnuji zásobovací logistice firmy Becker Acroma spol. s r.o. Je to obchodní firma, která dováží a distribuuje svým zákazníkům nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu dřeva. Je dceřinnou společností švédské firmy Becker Acroma KB a je součástí holdingu Becker Acroma AB. Cílem mé práce je analyzovat stávající zásobovací logistiku firmy Becker Acroma v tocích od dodavatelů s ohledem na návaznost na logistiku distribuční a navrhnout opatření na zlepšení současného stavu a ekonomické úspory. Svoji práci jsem rozdělila na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se na základě odborné literatury soustřeďuji na poznatky použitelné v obchodní firmě, jakou je Becker Acroma. V části praktické na základě zjištěného stavu zásobovací logistiky firmy teoretické poznatky aplikuji a na jejich základě navrhuji opatření na zlepšení. Moje hypotéza : Firma Becker Acroma je limitována ve výběru dodavatelů vzhledem k tomu, že je vázána odběrem zboží pouze od mateřské firmy a sesterských firem a také nutností využívat některá logistická řešení mateřské firmy. Při práci s předpoklady prodejů, optimalizací velikosti nákupní šarže, kooperací nákupního oddělení s technickým a obchodním oddělením, prací se skladovými zásobami lze dosáhnout následujících zlepšení: snížení hodnoty průměrných zásob o Kč snížení dopravních nákladů na pořízení zboží o 5 % u dopravy, o které firma sama rozhoduje snížení nákladů na nekompletní dodávky zákazníkům o 20% 9

11 A: Teoretická část V teoretické části své práce se zaměřuji na teoretické poznatky o logistice a zásobovací logistice, které je možno aplikovat na podnik, jehož předmětem činnosti je obchodní činnost. 1 Logistika 1.1 Pojem logistika Prvotně slovo logistika pochází od řeckého slova logistikon, důmysl, rozum slova nebo logos, slovo, řeč,myšlenka, rozum, pravidlo a používalo se ve vojenství pro zabezpečování zásobování, stravování, vystrojování a ostatní služby vojenským jednotkám. V 60. letech 20. století převzala tento pojem i civilní odvětví ve Spojených státech. V druhé polovině 80. let se stala mnohovýznamovým pojmem. Na konci 20. století se stala klíčovým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost podniků a ovlivňuje racionalizaci oběhových činností, integraci a globalizaci. Ve slovníku cizích slov je několik definicí logistiky. Mému tématu nejbližší je zřejmě výklad: Logistika je plán přísunu pracovních sil, dodávání materiálu atd. 1 Nyní je logistika obor, který nás ovlivňuje a logistické činnosti probíhají vlastně pořád. Je pro nás běžné, že vše okolo nás funguje a logistiku si uvědomujeme, až když nastane problém. 1.2 Definice logistiky Existuje velké množství definic logistiky od mnoha autorů. Bude citovat pouze několik: Za logistiku se považuje integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. 2 Logistika znamená tvorbu, řízení a organizování materiálových a informačních toků zboží a všech ostatních činností., které jsou s toky zboží a informací spojeny. Materiálové toky představují tzv. zásobovací činnosti, dále pohyby polotovarů mezi výrobci navzájem a 1 Klimeš (2002:443) 2 Schulte (1994:13) 10

12 nakonec pohyby hotových výrobků mezi výrobci a odbytovými resp. obchodními organizacemi včetně pohybů zboží přímo ke spotřebiteli. 3 Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací a celkovou optimalizací řešením, koordinací a synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnou s co největší pružností a hospodárností Cíle logistiky Cílem logistiky je uspokojit potřebu po věcném a množstevním souladu, po překonání prostoru a překonání času a to vše při optimalizaci logistických výkonů s jejími komponentami, logistickými službami a logistickými náklady. 1.4 Účelové pojetí logistiky Logistika je jenom jedna. Z hlediska účelového pojetí však rozlišujeme logistiku : Zásobovací Výrobní Distribuční Zpětnou Logistiku likvidace odpadu a vedlejších produktů Tématem mojí práce je zásobovací logistika podniku a bude se tedy nyní hlouběji zabývat touto oblastí. 3 Stehlík (2003:15) 4 Pernica (1998:50) 11

13 2 Zásobovací logistika Logistika je zaměřena na zákazníka tak, abychom mu mohli dodat ve správný čas a na správné místo ať už výrobek nebo služku a uspokojit tak jeho potřebu. Schopnost firmy reagovat na požadavky zákazníka je závislá na zásobování provozními prostředky od vnějších dodavatelů tak, aby mohla zabezpečit dispozici zboží a služeb potřebných k provedení svých výkonů Úkol zásobovací logistiky Úkol zásobovací logistiky lze rozdělit do dvou dílčích úkolů, kdy jeden se pohybuje v úrovni nákupu orientovaného na trh spojené s uzavíráním smluv - NÁKUP a druhý úkol je spojený s fyzickými úkoly souvisejícími s toky materiálů a zboží - ZÁSOBOVÁNÍ. Funkční rozsah úkolu nákup je tedy: Průzkum nákupního trhu Otevření a uzavření nákupního jednání Cenová a hodnotová analýza Správa nákupu Dále také úkoly správního charakteru poptávek atd. jako vyřizování objednávek, provádění Funkční rozsah zásobování je : Přejímka, kontrola zboží Skladování a správa skladů Vnitropodniková doprava Plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků 2.2 Výběr dodavatelů a jejich hodnocení V podniku nastane potřeba a k jejímu uspokojení hledá podnik možné dodavatele, kteří ji mohou uspokojit. Podnik si z nabídky dodavatelů vybírá takové, kteří jeho potřebu mohou uspokojit nejlépe a nejvýhodněji. Shromažďuje tedy a sbírá informace o dodavatelích. Při výběru dodavatelů je třeba brát na zřetel výkonnost a schopnost předmětu zásobování a objemu dodávky. Je rizikem zohledňovat pouze cenu výkonu. Doporučuji vyhodnocovat dodavatele podle ukazatelů spolehlivosti jakosti, ceny a lhůty dodání, přesnosti při plnění dodávek, včasného upozornění na zpoždění dodávky 5 Stehlík (2003:105) 12

14 výkonu a referencí od existujících zákazníků dodavatele. Proces vyhodnocování dodavatele může být samozřejmě doplněn i o další ukazatele např. konkurenční ceny, promptní reakce podniku na požadavky, doba od podání objednávky po její dodávku, přesnost dodržení dohodnutého data plnění výkonu, pomoc při návrhu řešení zadání atd. 2.3 Zásobovací strategie Rozhodování o zásobách je vysoce riskantní a má velký dopad na perspektivu logistických operací Pořizování zásob Pořizování zásob si klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na výrobě. Spočívá v tom, že se vědomě udržují zásoby, aby se zabezpečila plynulost výrobního procesu tím, že se výroba stává nezávislou na dodavatelích nebo na dodavatelských vztazích (např. meteorologické podmínky pro dopravu, politická situace v zeních dodávajících suroviny) a umožňuje čelit cenovým výkyvům na trhu zásobování. 6 Výhody udržování zásob: 1. Umožňují podniku dosáhnout efektů/ úspor z rozsahu výroby například úspory plynoucí z nákupu ve velkém rozsahu. Výrobce může nabízet slevu z ceny při nákupu ve velkém. Lze takto dosáhnout i snížení nákladů na přepravu. 2. Vyrovnávají nabídku a poptávku riziko plynoucí z nedodání výkonu včas zákazníkovi je třeba poměřovat s prostředky vázanými v zásobách. U zákazníků obvykle dochází k výkyvům v poptávce například kvůli změně spotřeby, sezónním výkyvům atd. 3. Poskytují ochranu před nepředvídanými událostmi jsou ochranou před např. vyčerpání zásoby v případě variability poptávky, před zvýšení cen surovin. Výhody držení zásob a úspory, které díky jejich držení vznikly, je nutné poměřovat s náklady na udržování zásob. Nevýhodou pořizování zásob je: Zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách 6 Schulte (194:47) 13

15 1. Investice do zásob nemohou být užity k získání dalšího zboží nebo aktiv, aby mohly zlepšit výkon podniku 2. Prostředky na pořízení zásob musí být vypůjčeny a to zvyšuje výdaje podniku na úroky Zásoby mohou zastarat, stát se neprodejnými, mohou být zničeny, odcizeny atd. Zásoby jsou hlavní oblastí rozmístění aktiv, která by měla poskytovat minimální návratnost investovaného kapitálu. Experti na účetnictví dlouho zjišťovali, že existuje problém jejich měřitelnosti, protože výkaz zisků a ztrát typického podniku nezobrazuje adekvátně náklady a přínosy investic do zásob. Nedostatek sofistikovaných měřítek ztěžuje vyhodnocení kompromisů mezi úrovněmi i služeb, efektivitami řízení a úrovněmi zásob. Většina podniků udržuje průměrné zásoby, které převyšují jejich základní požadavky. 7 (vlastní překlad). 2.4 Plánování zásob Ve výše uvedených bodech jsem uvedla výhody a nevýhody udržování zásob. Nedostatek zásob působí podniku problémy a jejich přebytek také. Proto je nutné,aby se podnik snažil o dosažení určité rovnováhy. Musí úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci na zlepšení spolehlivosti dodávek, aby mohl snížit svoje zásoby a přitom byl schopen pokrýt nepravidelnosti v dodávkách Definice pojmů V souvislosti se zásobami bych chtěla osvětlit několik pojmů: Průměrná zásoba Průměrná zásoba se skládá z materiálů, komponentů, nedokončené výroby a hotových výrobků obvykle skladovaných v logistických zařízeních. Průměrná zásoba zahrnuje běžné zásoby, pojistnou zásobu a zásoby na cestě. 8 (vlastní překlad) Běžné zásoby 7 Bowersox,Closs (1996:247) 8 Boversox, Closs (1996:251) 14

16 Běžné (cyklické) zásoby jsou takové zásoby, které vznikají na základě doplňování prodaných nebo ve výrobě použitých zásob. Odpovídají množstvím, která jsou potřebná pro pokrytí poptávky v podmínkách jistoty. 9 Podmínky jistoty znamenají, že je poptávka konstantní a celková doba plnění dodávky je známá. Zásoby na cestě Zásoby na cestě jsou položky, které se nacházejí na cestě z jedné lokality do druhé. Lze je považovat za součást běžných zásob, i když nejsou dostupné z hlediska prodeje nebo dodávky, dokud nedorazí do místa určení. 10 Pojistné či vyrovnávací zásoby Pojistné či vyrovnávací zásoby se v podniku udržují nad rámec běžných (cyklických zásob z důvodu nejistoty v poptávce nebo v celkové době plnění zásob. Průměrná zásoba určité skladové položky, u které existuje proměnlivost poptávky nebo celkové doby doplnění zásob, se rovná polovině objednacího množství plus pojistná zásoba Vliv nejistoty na stav zásob Vzhledem k tomu, že v běžných podmínkách se setkáváme s nejistotou, lze předpokládat, že u většiny podniků nebude známá přesná velikost poptávky a v nejhorším případě kombinované nejistoty není známá ani doba plnění dodávky.v takovýchto případech může dojít k vyčerpání zásob dříve než přijde další dodávka nebo naopak k hromadění zásob. Uvedu nyní příklad, kdy poptávka je variabilní a celková doba doplnění zásob je konstantní. Průměrná zásoba je 100 jednotek. Místo například 20 jednotek je denní poptávka 25.Doba doplnění zásob je konstantní 10 dnů. Objednací množství je 200 jednotek. Doba vyčerpání zásob při 25 jednotkách denně je 8 dní a podnik nemá zásoby na 2 dny dodávek ve výši 50 jednotek. To vyžaduje držet zásoby ve výši 150 jednotek = 100 jednotek běžné zásoby + 50 jednotek pojistná zásoba volně upraveno LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 10 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 11 LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:116) 12 LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:118) 15

17 Průměrný stav zásob v podmínkách nejistoty Variabilní poptávka Pramen: LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M.: Logistika.2000 Kvůli nejistotám je nutné udržovat pojistné zásoby. V pojistných zásobách jsou vázány finanční prostředky a je tedy žádoucí držet je v optimální výši. Pro co nejpřesnější předpoklady výše poptávky se používá prognózování. Znalost doby přepravy na stejných trasách umožňuje také přesnější plánování zásob. 2.5 Základy řízení zásob Zásoby jsou hlavním konzumentem provozního kapitálu podniku. Cílem řízení stavu zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. 13 Efektivitu zásob lze měřit dopadem na rentabilitu podniku. Měřítkem výkonu jsou: Doba obratu zásob Doba obratu zásob = Zásoba / (Tržby/365) Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních nákladů. Tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití zásob. Na první pohled zvýšení obratu zásob a snížení doby obratu zásob může znamenat efektivnější využití zásob, ovšem na druhé straně může být znakem podkapitalizování podniku. Obecně samozřejmě platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 14 Míra plnění dodávek 13 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:120) 14 Valach a kolektiv (1999:103) 16

18 Míra plnění zásob je zákazníkovi k dispozici v okamžiku jeho objednávky. obvykle vyjadřována v procentech jednotek, které byly Model poptávky a řízení zásob Používaný systém plánování a řízení má výrazný vliv na logistiku podniku. Rozhoduje totiž o tom, zda se bude uplatňovat v oblasti zásobování systém tlaku nebo tahu (push systém nebo pull systém). Systém tlaku je známý jako tradiční systém. Podstatou je optimální využívání zdrojů, tedy i kapacit výroby, následované prodejní strategií s hlavním úkolem prodat vše, co se vyrobí nebo nakoupí. Výsledkem bývá přebytek zboží a jeho hromadění ve skladech. Sklady pak fungují jako nárazník mezi nerovnoměrnou poptávkou a nabídkou. V současnosti se aplikují systémy tahu, které vyžadují neustálé informace o stavu trhu. Flexibilita výroby a rychlost distribuce podmíněné přesnými informacemi umožňují buď sklady zrušit úplně (skladovacími prostory jsou pouze nákladní prostory dopravních prostředků) nebo podstatně omezit. Sklady pak slouží pouze jako přechodné úložiště před přeložením na jiný dopravní prostředek Řízení zásob v podmínkách nejistoty Podnik téměř nikdy nezná přesnou výši poptávky po svých výrobcích. Může se měnit cyklus objednávky, doba přepravy, doba příprava objednávky, celková doba dodávky a tak dále. Podnik je tedy nucen zvážit, zda bude držet dostatečně vysoké skladové zásoby nebo jestli bude riskovat ztrátu prodeje z důvodu vyčerpání zásob a možnou ztrátu zákazníka vůbec. Musí najít optimální poměr mezi náklady na udržování zásob a náklady na nedostatečné zásoby. Velká míra nejistoty spojená s poptávkou a celkovou dobou doplnění zásob způsobuje, že se manažeři zaměřují spíš na to, kdy je potřeba objednávat, než kolik je potřeba objednávat. Objednané množství je důležité do té míry, jak ovlivňuje počet objednávek a následně počet situací, kdy vystaven potenciálnímu vyčerpání zásob na konci každého cyklu objednávky. Bod při kterém je podána objednávka, je primárním faktorem, který určuje budoucí schopnost plnit poptávku v době, kdy se čeká na doplnění zásob. 15 Objednávání zásob může být založeno na pevném objednacím množství nebo na pevném intervalu objednávky. Pro počet objednaných jednotek mohou mít vliv také množstevní slevy, které ovlivňují nákupní cenu. 15 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:138) 17

19 Zásadní je samozřejmě také určení výše pojistné zásoby. Pro určení výše pojistných zásob se používají počítačové simulace nebo statistické metody. 2.6 Finanční aspekty strategie zásob Nadměrné zásoby snižují čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udržováním zásob a celkové jmění je vyšší o hodnotu zásob a to má dopad na obrátku jmění. Náklady, které přímo souvisí s objemem zásob, případně s jejich nedostatkem, lze rozdělit do tří skupin: 1. náklady na doplnění zásob 2. náklady na udržování zásob (skladovací náklady) 3. náklady vyvolané nedostatkem zásob Logistika minimalizuje celkové náklady podniku při dosažení potřebné úrovně zákaznického servisu - tedy : náklady na přepravu náklady na udržování zásob skladovací náklady náklady na vyřizovaní objednávek a na informační systém množstevní náklady Budu nyní blíže rozebírat náklady na udržování zásob. Jedná se o náklady, které souvisí s výší zásob na skladě a mění se množstvím udržovaných zásob. Jsou složeny z následujících skupin nákladů: Náklady kapitálu vázaného v zásobách oběžné prostředky ať už z vlastních nebo cizích zdrojů je třeba posuzovat z hlediska nákladů příležitosti kapitálu ( z výnosnosti, které by bylo dosaženo při alternativním použití těchto prostředků). Veškeré náklady se uvádí v jejich hodnotě před zdaněním. Tímto se stanoví cena peněz. Dále je nutné vyčíslit hotovostní hodnotu peněz, pro kterou se budou kalkulovat náklady na udržování zásob. Pro obchodní firmy jsou to náklady na běžnou výměnu zásob včetně nákladů na přepravu. Pro výpočet musíme znát ještě propočet nákladů. Hodnotu zásob, nutnou pro výpočet nákladů na udržování zásob, lze určit tak,že se počet jednotek každého skladovaného produktu vynásobí 18

20 standardními nebo skutečnými přímými (variabilními) náklady na výrobu (nebo nákup) daného produktu a na jeho přesun do místa skladování. 16 Náklady na služby jedná se o náklady, kterou se skládají z daně z movitého majetku (tedy ze zásob, pokud takový druh daně v zemi existuje) a ze sazby pojistného zásob. Náklady spojené se skladováním v rámci závodu bývají převážně fixního charakteru a pro výpočet nákladů na udržování zásob nejsou relevantní. Pokud by měly variabilní složku, je třeba ji zohlednit. Odhad nákladů příležitosti, pokud je například možné sklady pronajmou jiné firmě, lze zohlednit v nákladech na udržování zásob. Náklady na vlastní sklady mají také převážně fixní charakter. Náklady z rizika znehodnocení zásob jsou tvořeny: Náklady na morální opotřebení jedná se o náklady na zásoby, které podnik vynaloží na zboží, které není prodejné za běžnou prodejní cenu obvykle kvůli prošlé době použitelnosti. Jedná se o rozdíl mezi původními náklady zásob a jejich zachráněnou hodnotou nebo mezi původní prodejní cenou a náklady na výrobu, popřípadě náklady na prodané zboží. Náklady poškození jedná se o náklady na poškození zboží, produktů při přepravě, eventuelně při manipulaci. Náklady krádeží a ztrát tyto náklady souvisí se zabezpečením zásob podniku, dále pak s možným vyexpedováním nesprávných výrobků nebo nesprávného množství. Náklady na přemisťovaní zásob - vznikají při přemísťování zásob z jednoho skladovacího místa do jiného kvůli předejití zastarání zboží Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob V podnicích je obvyklá snaha o zvyšování obrátky zásob. Pokud je podnik přezásoben, pak zvýšení obratu zásob přinese zvýšení rentability. Přílišná snaha o zvyšování obratu zásob však může naopak snížit rentabilitu podniku. Veškeré změny je třeba provádět systémově. Pokud tak není učiněno, může dojít k poklesu zásob pod optimální úroveň nebo 16 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:156) 19

21 náklady na přepravu, na skladování, vyřizování objednávek nepřevýší úspory nákladů na udržování zásob. Možné snížení úrovně zákaznického servisu může vést ke ztrátě zákazníků a snížení prodeje. Vztah mezi obratem zásob a náklady na udržování zásob Pramen: LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M.: Logistika Příznaky špatného řízení zásob Příznaky špatného řízení zásob jsou: 1. Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 2. Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet nevyřízených objednávek se nemění (neklesá). 3. Vysoká fluktuace zákazníků. 4. Zvyšující se počet zrušených objednávek. 5. Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru. 6. Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými distribučními centry. 7. Zhoršující se vztahy s odběrateli; typické je rušení a snižování objednávek ze strany dealerů. 20

22 8. Velké množství zastaralých položek Metody na zlepšení řízení zásob Management podniků může při snaze o snížení hladiny zásob v podniku použít některých z následujících metod: 1. Vícestupňové plánování zásob. Příkladem takového plánování je ABC analýza. 2. Analýza celkové doby doplňování zásob. 3. Analýza dodacích dob. Tato analýza může vést ke změně dopravců nebo jednání se současnými dopravci. 4. Vyloučení položek, které mají nízkou obrátku a/nebo jsou zastaralé. 5. Analýza velikosti balení a systémů slev. 6. Přezkoumání procedury vrácení zboží. 7. Podpora/automatizace substituce produktů. 8. Zavedení formalizovaného systému na doplňování zboží. 9. Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových položek. 10. Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky. 11. Vytvoření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení předem stanovených prvků. 12. Rozšíření přehledu o zásobách tak, aby bylo možné sdílet informace a řízení zásob na různých úrovních dodávkového řetězce. 13. Reorganizace metod používaných při řízení zásob (vč. skladování a dopravy), tak, aby bylo dosaženo zlepšení toku produktů ABC analýza Princip analýzy, nazývaný Paretův princip nebo princip 80 : 20, je známý a v podstatě elementární. Vychází z předpokladu, že kritické záležitosti jako bohatství nebo důležitost jsou soustředěny do relativně malého počtu faktorů. Tento poměr lze vztáhnout téměř na cokoliv. Z Paretova principu vychází i ABC analýza. Podle Paterova zákonu 80% prodeje u typický podniků dělá 20% produktů. Při aplikaci ABC analýzy v oblasti zásob jde o LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:169) LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:169,170) 21

23 rozdělení jednotlivých druhů zásob do určitých skupin (obvykle A, B, C), pro něž se následně uplatňuje diferencovaný systém řízení zásob. Rozčlenění do skupin je poplatné vzájemnému vztahu mezi určitou druhovostí (např. druhy skladovaných zásobovacích položek) a určitou hodnotou, jakou každý druh zásob dosahuje (např. náklady na zásoby). První krok u ABC analýzy je seřazení produktů podle hodnoty jejich prodeje nebo podle jejich příspěvku k zisku podniku, Potom se zkoumají rozdíly mezi položkami vysokýma nízkým objemem prodeje. Z toho lze získat informace, jaká by měla být politika řízení zásob jednotlivých položek. Položky A jsou položky vysokých objemů a hodně se hýbající. Položky B jsou středně objemové položky. Položky C jsou málo objemové a málo se hýbají. Grafické zobrazení ABC analýzy je Lorenzova křivka. Tvar křivky bude téměř u všech podniků podobný. ABC analýza Pramen: Schulte, CH.: Logistika.1994 Doplnění ABC analýzy o XYZ-analýzu umožňuje přiřadit jednotlivých materiálům statistické váhy podle jejich spotřební struktury. Část X znamená konstantní spotřebu pouze s příležitostnými výkyvy a s vysokou predikční schopností. Část Y znamená spotřebu se silnějšími výkyvy a střední predikční schopností. 22

24 Část Z znamená nepravidelnou spotřebu a nízkou predikční schopnost Prognózování Jedinou jistotou při vytváření prognóz je to, že prognóza nebude nikdy na 100% přesná. 19 I přes tuto skutečnost jsou prognózy nákupu produktů důležité pro řízení zásob. Zjišťují se záměry kupujícího a získaná data se použijí pro stanovení prognózy prodeje. Tyto informace však nebývají přesné. Kupující má například tendence zvyšovat odhad budoucí koupě,aby si zajistil dostatek produktů na skladě u svého dodavatele. Další možností prognózování jsou kvalifikované odhady obchodních zástupců nebo příslušných expertů z dané oblasti. Prognózy mohou být sestavovány také na základě údajů o prodejích z minulosti. Tyto prognózy opět nemohou být přesné, protože situace u zákazníka se může měnit a ovlivňuje ji mnoha dalších faktorů, které nemohou být zjištěny jen z pouhých historických dat Integrovaný systém vyřizování objednávek Veškeré informace o objednávce od zákazníka, výrobě, stavu zásob, termínu dodávky a tak dále je schopen poskytnout kvalitní komunikační systém. Díky přesným a aktuálním informacím o objednávkách lze efektivněji řídit zásobování surovinami a výrobní plánování. Automatizovaný a integrovaný logistický informační systém přináší navíc i tu výhodu, že není možnost vzniku mylných zpráv a neočekávaných časových zpoždění. To umožňuje kvalitní rozhodování a zlepšuje interní koordinaci podniku LAMBERT,D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:173) 20 LAMBERT, D.M.;STOCK,J.S.;ELLRAM, L.M. (2000:175) 23

25 3 Přeprava Přeprava je jedním z nejlépe viditelných prvků logistických činností. Plní funkci přesunu produktů a částečně může také plnit funkci dočasných skladů. Hlavním cílem přepravy je přesun produktů z původní destinace do požadované destinace s minimem času, finančních prostředků a minimálním poškozením životního prostředí. Samozřejmě je nutné minimalizovat i náklady na ztráty a poškození při přepravě. Přeprava musí být také realizována podle požadavků zákazníka a požadovanými informacemi o dodávce. Funkce dočasného skladu není příliš častá a je poměrně nákladná. Lze ji využít například v situacích, kdy náklady na vykládku a přeložení produktů by převyšovaly náklady na skladování v dopravním prostředku nebo v případě nedostatečné kapacity skladovacích prostor. Přepravní operace jsou ovlivňovány 5 stranami a to odesilateli, příjemci, přepravci, vládou a veřejností. Doprava přispívá výrazným způsobem úrovni zákaznického servisu a ovlivňuje spokojenost zákazníků a také ovlivňuje strukturu nákladů podniku.. Je tedy součástí marketingové koncepce. 3.1 Základní principy Existují 2 základní principy při realizaci přepravních operací. Jedná se o úspory z váhy a úspory ze vzdálenosti. Úspory z váhy se vztahují k přepravované velikosti dodávky. Platí, že náklady na dopravu jednotky se snižují, pokud se zvyšuje velikost dodávky. Všeobecně také náklady na přepravu u dopravních prostředků s vyšší přepravní kapacitou jsou nižší než u dopravní prostředků s menší kapacitou. Úspory z váhy mohou vznikat, protože fixní náklady související s přepravou jsou rozpočítávány na hmotnost nákladu. Úspory ze vzdálenosti vyjadřují, že náklady na dopravu na jednotku vzdálenosti se snižují, pokud se celková vzdálenost zvyšuje. Úspory vznikají podobně jako u úspor z váhy, protože fixní náklady mohou být rozpočítány na jednotku vzdálenosti. 24

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více