V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005"

Transkript

1 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo v hotelu Technik v Lázních Bohdane. plenární zasedání RR!eského zahrádká(ského svazu. Po diskusi, ve které bylo p(edneseno diskusních p(ísp#vk,. zasedání RR!ZS: ) bere na v&domí: C spln#ní usnesení a úkol z ustavujícího zasedání RR!ZS, C informaci o prb#hu a záv#rech seminá(e hospodá( z. února v Pod#bradech, C zvolení p(ítele Zdeka Novotného za lena RR!ZS místo zem(elého Mgr. Mrožíka (ÚR Ostrava) a Jaroslava Matejska místo zem(elého Josefa Ksta (ÚR Náchod), C p(edb#žnou zprávu o výsledku hospoda(ení RR!ZS za rok p(ed zdan#ním, C informaci o p(íprav# Zahrádká(ského zákona, C informaci o hospoda(ení SVF k.., C informaci o prb#hu soudního jednání - nemovitost Jilská, C informaci o stavu konkursního (ízení Interpreter Investment, C informaci o stavu konkursního (ízení Union banka, C p(ehledy o innosti ZO a ÚR!ZS za rok, C informaci o povodové pomoci ZO k odstran#ní následk povodní z r., C informaci o stavu zaplacených lenských známek k.., C informaci z jednání Revizní skupiny RR!ZS. ) schvaluje: C zprávu p(edsedy!zs o innosti p(edstavenstva RR!ZS od ustavujícího zasedání RR!ZS, C zprávu vedoucího úst(edí a nakladatelství Kv#t, C zm#nu Stanov podle požadavku Ministerstva vnitra, C složení odborných komisí RR!ZS a termíny jejich zasedání v roce, C hospoda(ení SVF k.. a postup správy SVF v roce, C vyútování dotace ze státního rozpotu za r. ve výši K poskytnuté prost(ednictvím MZe!R ve výši tis. K, C cenu asopisu Zahrádká( od. / ve výši K pro prodej a K pro ob# formy p(edplatného, pokud se výrazn# nezm#ní ekonomické podmínky v r. nebo pro r., C hodnotu lenské známky pro r. ve výši K s rozd#lením: K ZO!ZS, K ÚR!ZS, K RR!ZS a K Fond rozvoje ÚR, C dodatené odškodn#ní následku povodní z r. pro ZO!ZS Želenice u Mostu. ve výši max. % vyíslených škod, tj. K, po p(edložení kopií doklad, C jednorázový p(ísp#vek z FR ÚR ve výši K za každou ZO!ZS, která má zaplacené lenské známky dle stavu k.., na školení hospodá( ZO!ZS ke zm#n# úetnictví v r.. Školení hospodá( ZO organizuje ÚR!ZS, C správu SVF na funkní období - ve složení: MUDr. K(íž, I. Kolá(ová, Ing. Benda, B. Hamplová, C p(ísp#vek na opravu moštovacího za(ízení, po(ízeného v minulosti z dotace, pro ZO!ZS Kolove org.. ve výši tis. K, z Fondu rozvoje moštáren, C p(ísp#vek z Rizikového fondu!zs ve výši, tis. K pro ZO!ZS Litovel. org. na škodu zpsobenou tornádem dne.. a vyhlášení stavu nouze pro tento p(ípad, C uspo(ádání seminá(e hospodá( ÚR!ZS v r. a náklady dotovat z FR ÚR, C p(ísp#vek z FR ÚR mimo(ádné dotace ve výši tis. K na po(ízení výpoetní techniky pro ÚR Jablonec nad Nisou, Náchod, Ústí nad Orlicí, Brno venkov, Opava, s podmínkou podepsání dohody o poskytnutí dotace, C zrušení podmínky pro poskytnutí dotací na výpoetní techniku pro ÚR. Touto podmínkou bylo p(edb#žné doporu- ení Krajské koordinaní rady, C komisi pro úpravu stanov ponechat ve stávajícím složení a doplnit o Ing. K. Charváta a legislativce nebo organizaci vybranou PRR!ZS, C vydání Rukov#ti a zútovat náklady na zhotovení a distribuci z FR ÚR. ) ukládá a) p.edstavenstvu RR ZS: C dokonit koncepci úst(edí!zs a nakladatelství Kv#t, C sledovat hospodá(ské výsledky úst(edí a nakladatelství Kv#t a podrobn# informovat zasedání RR!ZS, C p(ipravit zm#nu Stanov!ZS a p(ed schvalováním RR!ZS p(edem projednat s MV!R. b) p.edsedovi ZS MUDr. K.ížovi C vyhodnotit diskusi z. zasedání RR!ZS a promítnout ji do innosti p(edstavenstva RR!ZS a úst(edí!zs, C zaslat informaci na ÚR o možnosti odkoupení zásob z nakladatelství Kv#t za podstatn# snížené ceny, C prost(ednictvím V#stníku!ZS informovat ZO a ÚR o: C p(ehledech o innosti ZO a ÚR!ZS za rok, C termínech zasedání odborných komisí a termínech celostátních výstav, C seminá(i hospodá( ÚR!ZS ve dnech. až. února v Pod#bradech, C identifikaních íslech organizací!zs, C uložení finanních prost(edk organizací!zs, C Statutu Svépomocného fondu!zs. c) územním radám ZS C prov#(it, zda I!O ÚR!ZS neoprávn#n# nepoužívá n#která ZO!ZS a tím chránit ÚR od p(ípadných problém. d) #lenm RR ZS C psobit na zvýšení potu p(ímých p(edplatitel asopisu Zahrádká( prost(ednictvím ÚR, C odpov#dn# p(enášet záv#ry RR!ZS do ZO!ZS a psobit kladn# na udržení a rozvoj zahrádká(ského hnutí. ) pov&.uje p.edstavenstvo RR ZS C v období duben-kv#ten rozd#lit dotaci MZe!R, o výši a podmínkách dotace informovat jednotlivé ÚR, C na ervnovém zasedání PRR schválit výši provozních náklad na provoz muzea!zs podle návrhu (editele muzea na roky až, C zvýšit cenu asopisu Zahrádká( pro roník, pokud se do termínu zve(ejn#ní ceny výrazn# zvýší finanní náklady oproti roku, C ke stanovení koneného termínu pro p(edložení vyútování odškodn#ní povodní z r. tak, aby akce povodn# mohla být k.. ukonena. ) doporu#uje revizním skupinám ÚR ZS a revizorm ZO ZS C spoluvytvo(it podmínky k p(echodu z jednoduchého úetnictví na nový systém podle zákona / Sb. o úetnictví ve zn#ní novely. / Sb a pozd#jších p(edpis. základním organizacím ZS C ošet(it smluvn# majetek!zs vi lenm i nelenm uzav(ením smlouvy o správ#, údržb# a provozu spolených za(ízení!zs.

2 Usnesení bylo projednáno za p.ítomnosti #len RR ZS Výsledek hlasování: Schvaluje... len RR!ZS Proti... len RR!ZS Zdržel se... len RR!ZS. BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ASY? V polovin# února pozvali p(edseda vlády a první místop(edseda vlády zástupce n#kterých obanských sdružení (chovatelé, vela(i, myslivci, zahrádká(i, rybá(i a další) na pracovní schzku. M#l jsem možnost na tomto setkání zastupovat!eský zahrádká(ský svaz. Vedle obou nejvyšších vládních p(edstavitel byli p(ítomni i další elní funkcioná(i!ssd. V úvodním vystoupení p(edseda vlády uvedl, že touto akcí se sociální demokraté hlásí k pln#ní jednoho z bod svého volebního programu, kde je spolupráce se zájmovými organizacemi zakotvena. Místop(edseda!SSD Z. Škromach, který je za tuto spolupráci v!ssd zodpov#dný, pak nastínil, jak dále pokraovat. Jednotlivá obanská sdružení p(ipraví základní informace o problémech, které ve své innosti (eší, vedení!ssd pak ve spolupráci s nimi p(ipraví možnosti pomoci. Bude z(ejm# ustavena komise p(i!ssd, kam každá organizace vyšle svého zástupce. V další ásti jednání pak p(edstavitelé jednotlivých sdružení seznámili p(ítomné se svojí inností, s lenskou základnou, úsp#chy a potížemi. Prakticky všichni poukázali na problematiku restitucí, které zabírají majetek organizací, na nedostatek finanních prost(edk na innost, malý zájem sd#lovacích prost(edk o naši práci atd. Z innosti!eského zahrádká(ského svazu jsem uvedl souasný stav lenské základny kolem len s klesající tendencí, necitlivý p(ístup státních orgán p(i restitucích, které odebírají pdu zahrádká(m, dále snahu o likvidaci zahrádkových osad hlavn# ve velkých m#stech, práci s mládeží, mezinárodní spolupráci se zahrádká(skými organizacemi v Evrop#, náš p(ísp#vek k ozeleování m#st a obcí a k ekologii. Poukázal jsem i na to, že vedle finanních prost(edk chybí i morální a spoleenské ocen#ní práce zájmových organizací v obcích, krajích i na celostátní úrovni, jak je tomu v jiných zemích. Dokladem toho je i to, že toto setkání s nejvyššími vládními initeli a p(edstaviteli!ssd, kdy se hloub#ji zajímají o naši práci, je z(ejm# první od r..!eský zahrádká(ský svaz i další obanská sdružení vítají tuto nastoupenou cestu a doufají, že toto setkání nebylo poslední. V#(íme, že p(i dalších jednáních se najdou možnosti, které by pomohly naší innosti a povedou i ke zvýšení zájmu oban!r o práci zájmových organizací, které sdružují kolem jednoho milionu obyvatel. Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.. OTÁZKA VYDRŽENÍ Vzhledem ke skutenosti, že se poslední dobou stále množí dotazy ohledn# možnosti vydržení nemovitostí, považujeme za vhodné zve(ejnit znovu lánek JUDr. Lucie Je(ábkové, týkající se vydržení. Setkávám se totiž v#tšinou s názorem, že když užívám n#jaký pozemek, byp bez právního dvodu, po dobu delší ti let, tak jsem jej vydržel a mám právo, aby mé vlastnické právo bylo vloženo do katastru nemovitostí. Tento názor je velmi rozší(en, nicmén# je zcela fatáln# nesprávný. Vydržení je jedním ze zpsob originálního nabývání vlastnictví. Podstatné skutenosti k vydržení jsou uvedeny v ustanoveních odst.,, a odst.- obanského zákona. Podstatou vydržení je, že oprávn#ný držitel je v dobré ví(e, že nakládá s v#cí jako s vlastní nebo je v dobré ví(e o tom, že mu v#c nebo právo pat(í. Vydržet lze v#ci a to movité i nemovité a dále i právo. Vydržet nelze pouze v#ci, které mohou být ve vlastnictví státu nebo urených právnických osob. V#ci movité musí mít oprávn#ný držitel v držb# minimáln# roky, v#ci nemovité pak minimáln# let. Je-li více oprávn#ných držitel v (ad# za sebou, dobu držby je možné sítat, pokud všichni držitelé splují podmínky pro vydržení. Držet lze v#ci a práva, která p(ipoušt#jí trvalý nebo op#tovný výkon. Vydržení schopné nemovité v#ci nebo práva k nemovitostem musí být v držb# na základ# písemné smlouvy. V právní praxi není zcela z(ejmé, zda jde vydržet právo smluvního pom#ru, právo dalšího nájmu, atd. Tyto otázky jsou (ešeny b#žnou rozhodovací praxí soud. Osobn# mám za to, že tato práva jsou nevydržitelná. U otázky vydržení práva nájmu pak nemá p(íznivá odpov#r praktického použití, a to p(edevším k eventuálnímu použití ceny obvyklé. Pokud pomineme vydržení v#cí movitých, u v#cí nemovitých lze vydržet právo vlastnické a právo služební nap(. takto: P.íklad: V roce rozd#lil A svj pozemek na díl o uvád#né vým#(e m a díl o uvád#né vým#(e m. Oba díly oplotil a prodal kupcm B a C. V roce B nechal pozemek znovu zam#(it z dvodu výstavby domu a p(ivedení sítí a zjistil, že jeho pozemek m#(í pouze. m a m je v oploceném pozemku C. Vzhledem k tomu, že se B a C nedohodli, rozhodoval ve v#ci soud. V tomto sporu namítl C vydržení ásti pozemku o velikosti m. Soud jeho námitce p(isv#dil, když zkoumal, zda C byl oprávn#ným držitelem, když se z(etelem ke všem okolnostem byl v dobré ví(e, že mu právo vlastnické k té ásti pozemku pat(í, nebop jej ve faktické oplocené hranici takto koupil, oprávn#ná držba nebyla niím p(erušena a trvá tak bez p(erušení více jak let. Stejným zpsobem lze vydržet služebnost, nap(. právo prchodu p(es pozemek, právo prjezdu p(es pozemek, právo erpání vody, když je toto právo nep(etržit# vykonáváno alespo po dobu ti let a oprávn#ný je v dobré ví(e, že mu toto právo náleží. Ale i zde je nutné, aby se jednalo o p(edm#t zpsobilý držby a kdy pouze z dvodu neperfektnosti právního titulu nedošlo k právnímu nabytí. Vždy musí existovat právní titul, na základ# kterého musí být oprávn#ný držitel v dobré ví(e, že mu v#c nebo právo pat(í. Podle názoru Nejvyššího soudu pak nepostaí jako titul ústní smlouva, i kdyby byl držitel vzhledem ke všem okolnostem v dobré ví(e, že taková smlouva k nabytí vlastnického práva postauje. Ústní smlouva nemže vést k vydržení. K držb# mže dojít pouze na základ# skutkového omylu. Pro úplnost ješt# uvádím, že subjektem vydržení mže být i právnická osoba, což je mnohdy podstatné pro zahrádká(ské osady. JUDr. Lucie Jeábková. SMLOUVA NEPOJMENOVANÁ k cestovním náhradám Zákon o cestovních náhradách. / Sb., ve zn#ní pozd#jších p(edpis, stanoví okruh osob na které se vztahuje. Jedná se zejména o zam#stnance, zam#stnance inné na základ# dohod o pracích konaných mimo pracovní pom#r, je-li to dohodnuto, a další v zákon# jmenované osoby. Z toho je z(ejmé, že cestovní náhrady lze poskytovat lenm a funkcioná(m!zs p(i akcích!zs jen p(i spln#ní urité podmínky. Aby ÚR a ZO!ZS mohly svým lenm a funkcioná(m poskytovat p(i akcích!zs cestovní náhrady, doporuujeme s t#mito osobami uzav(ít tzv. nepojmenovanou smlouvu podle obanského zákoníku. Vzor takové smlouvy níže uvádíme a doporuujeme ji uzav(ít s funkcioná(em na celé funkní období: S M L O U V A (vzor) uzav.ená podle ob#anského zákoníku, kterou uzav.eli:!eský zahrádká(ský svaz... (uverte název vlastní ÚR nebo ZO!ZS) a pan (paní)... bytem... (celá adresa vetn# PS!) takto: I. Pan (paní)...se zavazuje uskuteovat V rámci innosti ve funkním období od do......

3 Pracovní cesty do p(edem urených míst v p(ípad#, že výše - pjka smluvní s výpov#dní lhtou jeden rok -, % jmenovaný obdrží pozvánku nebo cestovní p(íkaz na akce p.a., dva roky -, % p.a., t(i roky -, % p.a. Zvýhodn#né po(ádané ÚR/ZO!ZS. pjky nejsou v roce uzavírány. II. ÚR/ZO!ZS se zavazuje poskytnout panu (paní) náhradu cestovních výdaj analogicky podle zák.. / Sb., o cestovních náhradách, v aktuálním zn#ní Podpis osoby Podpis zástupce ÚR/ZO!ZS. IDENTIFIKANÍ ÍSLO ZO ZS Všechny organizaní složky!zs mají právní subjektivitu, Republiková rada je nositelem právní subjektivity svazu. V souasné dob# mají vlastní I! - identifikaní íslo Republiková rada!zs a všechny ÚR!ZS. Pod tímto íslem jsou registrovány u místn# p(íslušného statistického ú(adu. Do konce roku základní organizace!zs používaly I! okresních výbor!zs. Po schválení nových stanov!zs v prosinci ustavujícím zasedáním RR!ZS a jejich registraci na Ministerstvu vnitra!r má mít každá ZO!ZS vlastní I!. Vlastní I! však stále ješt# nemají všechny základní organizace!zs. ZO!ZS získá I! tak, že vyplní a podepíše registraní list ZO (uve(ejn#ný naposledy ve V#stníku./). Vypln#ný registraní list potvrdí ÚR!ZS razítkem a podpisem a p(edá ho k podepsání RR!ZS. S takto vypln#ným a podepsaným registraním listem požádá ZO místn# p(íslušné pracovišt#!eského statistického ú(adu o vlastní identifikaní íslo ZO. I! vyžadují od ZO finanní ú(ady, katastrální ú(ady, vodárny, elektrárny a další instituce. Doporuujeme ZO!ZS zjistit na Katastrálním ú(adu, zda její majetek (budovy) a pozemky jsou evidovány pod správným identifikaním íslem ZO!ZS. Pokud tomu tak není, je nutné nejd(íve dle p(edchozího odstavce I! zajistit a poté ve spolupráci s územní radou!zs zm#nu I! v katastru provést. I. Koláová. FINANNÍ PROSTLEDKY ZO A ÚR ZS Limit pokladní hotovosti si stanoví každá organizace sama podle svých podmínek s ohledem na bezpené uložení pen#z. Osoba, která pracuje s finanní hotovostí ZO nebo ÚR má mít uzav(enu Dohodu o hmotné odpov#dnosti (vzor Dohody o hmotné odpov#dnosti byl zve(ejn#n ve V#stníku!ZS. /). Pokladní hotovost bývá uložena nejast#ji u hospodá(e ZO nebo ÚR. Správa svépomocného fondu!zs doporuuje základním organizacím i ÚR, které hospoda(í v (ádech desetitisíc K a více, zvážit uložení finanní hotovosti, nad stanovený pokladní limit, v n#které bance nebo ve Svépomocném fondu!zs (dále jen SVF). Banky ovšem za vedení útu, pohyby na útu, p(íkazy k platb# a odeslání výpisu p(edepisují poplatky. Úroky ze vklad jsou v souasné dob# velmi nízké a tak se mže stát, že výše poplatk za vedení útu a za pohyby na útu p(evyšuje úroky. Výhody uložení finan#ních prost.edk ve SVF ) Vedení, evidence, správa, splátky, vklady do SVF a výb#ry ze SVF jsou pro ZO a ÚR bez poplatku. Zejména u pjek do SVF oceují souasní klienti možnost disponovat s finanními prost(edky v hotovosti i v bezhotovostním styku p(evodem prost(ednictvím bank (úhrada faktur, nájemného apod.), a to bez poplatk. Poet t#chto pohyb v kalendá(ním roce by nem#l p(ekroit íslo deset, zejména proto, že evidenci o SVF vykonává jediná pracovnice ekonomického odd#lení v rámci své další innosti. ) Další výhodou pjek do SVF je výše úrok, která byla pro r. schválena ustavujícím zasedáním RR!ZS dne.. takto: - pjka smluvní uzav(ená na dobu l m#síce bez výpov#dní lhty -, % p.a., Možnost mít uloženy své finanní prost(edky ve SVF v sou- asné dob# využívá územních rad!zs a základních organizací!zs v celkové výši pjek do SVF tis. K. Úroky z t#chto soust(ed#ných finanních prost(edk, uložených v bankách v!r, umožují správ# SVF nepožadovat od klient SVF poplatky a vyplácet vyšší úroky než komerní bankovní domy. Statut SVF!ZS byl schválen Republikovou radou!zs dne.. a byl zve(ejn#n ve V#stníku!ZS. /. Pro úplnost této informace zve(ejujeme Statut SVF znovu v nezm#n#né podob#. Statut svépomocného fondu eského zahrádká.ského svazu V rámci zajišpování pot(eb zájmové innosti!zs z(izuje svaz podle Stanov!ZS svépomocný fond!zs (dále jen SVF) na podporu a pomoc finannímu hospoda(ení organizaních složek svazu i p(i odstraování následk škod a ztrát zpsobených organ. složkám svazu kalamitami nebo živelnými pohromami. l. Ú#el fondu P(ijímat volné finanní prost(edky - pjky do SVF od organizaních složek a právnických osob - len svazu a tyto p(echodn# poskytovat jiným organizaním složkám svazu a právnickým osobám - lenm svazu (dále jen organizace) ve form# pjek ze SVF na podporu a rozvoj jejich innosti, p(ípadn# na pomoc jejich finannímu hospoda(ení. V rámci hospoda(ení úst(edí Republikové rady!zs (dále jen RR!ZS), kam SVF pat(í, jsou volné finanní prost(edky zhodnocovány uložením v pen#žních ústavech, do podílových nebo do kapitálových fond. l. Prost.edky fondu Prost(edky fondu tvo(í: a) ástka, kterou uvolní RR!ZS ze ziskových zdroj hospoda- (ení úst(edí!zs, b) pjky organizaních složek svazu do SVF ve výši nejmén#,-k, pokud podle podmínek vyhlášených na p(íslušné období nebo na druh pjky do SVF nebude dohodnuta vyšší ástka, c) vlastní p(íjmy ze zúroených poskytnutých pjek ze SVF, p(íp. jiné p(íjmy po zdan#ní. l. Správa fondu Fond spravuje lenná správa SVF, jmenovaná p(edstavenstvem RR!ZS na p#t let a složená ze zástupc p(edstavenstva RR!ZS, vedení úst(edí, revizní skupiny RR a komise hospodá(sko - finanní. O použití prost(edk fondu rozhodují nejmén# lenové správy SVF. Za správu fondu jsou stanoveni k podpisu a dispozici s finanními prost(edky zástupce p(edstavenstva Republikové rady a vedení úst(edí. Pro jednání správy SVF platí zásady jako pro práci komisí. l. Postup p.i p.ijímání finan#ních prost.edk na pj#ky do SVF. a) organizace!zs pjují volné finanní prost(edky na úet úst(edí (viz l., odst.), b) p(i každé pjce do SVF odešle plátce avízo (dopis), ve kterém uvede odesílanou ástku, název organizace, dále zda se jedná o smluvní pjku s výpov#dní lhtou, zvýhodn#nou pjku s výpov#dní lhtou, nebo pjku na dobu jednoho m#síce bez výpov#dní lhty. Další dispozice podle podmínek vyhlášených na p(íslušné období (v tomto p(ípad# délku výpov#dní doby a minimální výši pjky do SVF), jména osob zmocn#ných disponovat s fin. prost(edky a jejich podpisové vzory. Další podmínky vyhlášené na p(íslušné období schvaluje p(edstavenstvo RR na základ# návrhu správy SVF. c) po obdržení první pjky do SVF zašle správa fondu v#(iteli bur tvrzenío p(evzetí pjky, pokud pro vyhotovení smlouvy pot(ebuje doplnit od v#(itele chyb#jící údaje, nebo návrh smlouvy o pjce do SVF Správa otev(e samostatné konto v rámci SVF s íslem v#(itele (variabilní symbol) dále rozlišené podle délky

4 výpov#dí jednotlivých pjek, p(ípadn# výše úrok. Pokud - p(edložením rozhodnutí o vkladu zástavní smlouvy do se v#(itel p(ihlásil k dalším podmínkám vyhlášeným na katastru nemovitosti, p(íslušné období, nebo druh pjky, obdrží odlišné rozliše- - majetkem ruitele, tzn. p(edložením notá(ského zápisu ní i t#chto pjek do SVF. s prohlášením ruitele pjky o zástav# majetku. d) p(i další pjce do SVF uvádí plátce variabilní symbol Výjimkou z tohoto ustanovení jsou pjky ze SVF poskytnuté a údaje dle bodu b) a správa postupuje takto: dle l.. d). do výše tis. K. I. Pjky na dobu jednoho m#síce bez výpov#dní lhty - dopis v#(itele, týkající se výše pjky, bude ode dne d) pjky ze SVF se poskytují zejména na: obdržení finanních prost(edk na úet RR!ZS, pova-. p(echodné krytí pot(eb pohotových prost(edk organizace žován za dodatek ke smlouv# o pjce do SVF.!ZS na dobu až m#síc, II. Pjky smluvní a zvýhodn#né s výpov#dní lhtou -. opravy a rekonstrukci hmotného investiního majetku a to zasílá v#(iteli novou smlouvu o pjce dle dispozice na dobu až let, v#(itele.. na budování a výstavbu spolených za(ízení organizace, e) pro pot(eby evidence a databanky správy fondu!zs je vodovodní sít# nebo zavlažovacího za(ízení, na elektrifika- íslo konta považováno za variabilní symbol, jeho používá- ci, zúrodn#ní pdy, oplocení apod.na dobu do p#ti let, ní je závazné pro plátce i p(íjemce,. další pjky ze SVF na úely zde neuvedené se poskytují f) vyhlášené úrokové sazby jsou vždy roní (p.a.). Základní po rozhodnutí p(edstavenstva Republikové rady!zs. úrok pjek do SVF vyhlašuje p(edstavenstvo Republikové rady!zs a je uve(ejn#no vždy v nejbližším V#stníku!ZS, e) o poskytnutí jednorázové pjky ze SVF dle odst. d). až pokud nebude smluvn# dohodnut jiný zpsob (viz lánek, do výše,- K rozhoduje p(edseda a místop(edseda odst. ). p(edstavenstva RR!ZS, l. Postup p.i vrácení pj#ky do SVF Organizace, která pjila pen#žní prost(edky do SVF, mže si je vyžádat zp#t dispoziním dopisem, ve kterém sd#lí íslo útu a název pen#žního ústavu, p(íp. kam a komu mají být finanní prost(edky zaslány, ástku a íslo konta v#(itele, ze kterého žádá prost(edky uvolnit. Dopis bude opat(en razítkem a podpisy oprávn#ných osob dle podpisového vzoru. Pokud nebyla dohodnuta pjka s výpov#dní lhtou, bude ástka uvoln#na do jednoho m#síce následujícího po doruení žádosti. Vrácení smluvní pjky, nebo její ásti, p(ed uplynutím doby trvání pjky je možné uskutenit jen výjimen# a se souhlasem správy SVF, po p(edchozí t(ím#síní výpov#di s uvedením dvodu a s dalšími náležitostmi jako u pjky s dobou trvání m#síc. V tomto p(ípad# bude ástka vrácená p(ed termínem, úrokována platnou roní sazbou pro p(íslušné kratší období skutené doby pjky, nebo dohodnuta jiná náhrada p(edasného navrácení pjky. l. Postup p.i poskytování pj#ek ze SVF a) Žádost organizace o pjku ze SVF musí obsahovat: název, sídlo a íslo organizace, název územní rady (dále jen ÚR), bankovní spojení, výši pjky a její úel, dobu splatnosti, zajišt#ní pjky vkladem do katastru nemovitostí, zárukou, nebo ruitelem p(íp. další údaje. Žádost ZO doporuuje p(íslušná ÚR!ZS s ov#(ením, zda organizace nemá uloženy fin. prost(edky v pen#žním ústavu nebo u jiné právnické osoby. Pokud má organizace uloženy finanní prost(edky na termínovaném vkladu v n#kterém pen#žním ústavu, doplní svou žádost (smlouvu) o pjku(ce) dodatkem smlouvy k termínovanému vkladu s bankou. V tomto dodatku bude uveden závazek pen#žního ústavu, že vklad bude po skonení termínu p(eveden na úet SVF!ZS jako splátka pjky do SVF. Jestliže je doba uložení na termínovaném vkladu delší, než doba splatnosti ve SVF nebo výše pjky vyšší, než výše termínovaného vkladu, nelze pjku ze SVF bez ruitele nebo jiné p(im#(ené záruky poskytnout. Pjky ze SVF se poskytují žadatelm na základ# smlouvy o pjce na p(edtišt#ném tiskopise. Tiskopis zašle na požádání úst(edí!zs. Každý žadatel o pjku ze SVF má ve SVF evidenní íslo dlužníka. Každá smlouva o pjce ze SVF má své po(adové íslo a na smlouv# bude uvedeno evidenní íslo dlužníka (variabilní symbol - dále jen VS) f) o zm#n# jednorázových pjek ze SVF poskytnutých dle bodu d). na pjky trvalého charakteru, netypických pjkách ze SVF (viz d).), a pjkách ze SVF nad,-k rozhoduje na doporuení správy fondu vždy p(edstavenstvo RR!ZS, g) v p(ípad# schválení pjky ze SVF vyhotoví úst(edí za správu fondu!zs smlouvu, p(i jejím podepsání a p(ípadn# po spln#ní dalších dohodnutých podmínek, budou finanní prost(edky poukázány dle smlouvy ve prosp#ch útu žádající organizace. h) splátky pjky ze SVF jsou stanoveny smlouvou s tím, že nep(esáhnou výše uvedené maximální lhty návratnosti pjky ze SVF a bude zaruena rovnom#rnost splátek. P(ípadný odklad splátek na základ# žádosti povoluje správa fondu. V p(ípad# nedodržení splátek mže správa zvýšit dohodnutou úrokovou míru na dvojnásobek. Rovn#ž p(i další žádosti o pjku, aniž je splacena pvodní, rozhodne o výši úrokové míry správa fondu. Nedojde-li k dohod# o zvýšení úroku, zaplatí dlužník za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši,% z celkové dlužné ástky. i) pjka ze SVF je splácena na úet SVF!ZS (viz l., odst. ), variabilní symbol (VS, viz. a) stanoví za správu fondu úst(edí. l. Evidence a hospoda.ení fondu. Evidence pjek do SVF a ze SVF je souástí úetnictví úst(edí RR!ZS a je vedena na samostatném úetním kont#. Jednotlivým v#(itelm a dlužníkm SVF je oznámen stav jejich konta vždy k.., vetn# úroku za b#žný rok tj. za období od.. do.. b#žného roku. V p(ípad# ukonení smluvního vztahu v prb#hu roku, je v#(itelm i dlužníkm oznámen stav konta vetn# úrok ke dni ukonením smluvního vztahu. Na konci kalendá(ního roku je vypracován p(ehled o hospoda(ení fondu jako souást zprávy o hospoda(ení úst(edí RR!ZS. Výsledky hospoda(ení SVF jsou p(edloženy revizní skupin# Republikové rady, k projednání v p(edstavenstvu RR!ZS a ke schválení RR!ZS. l. Ustanovení p.echodná a) Smlouvy o pjkách ze SVF, které byly uzav(eny p(ed b) p(i nedodržení splátek nebo poskytnutí další pjky ze úinností zm#n tohoto statutu jsou pojmenovány smlouvy SVF, aniž je splacena pvodní, rozhoduje o výši úrokování o pjkách nebo o úv#rech bez dov#tku ze SVF zstávají správa SVF (odst.h). v platnosti až do zaplacení celé pjky, v. úrok, pokud se v#(itel nedohodne s dlužníkem jinak. c) splatnost každé pjky ze SVF musí organizace, které b) Smlouvy o pjkách do SVF, které byly uzav(eny p(ed má být nebo byla pjka ze SVF poskytnuta, majetkov# úinností zm#n tohoto statutu, m#ly pojmenování bur jako garantovat jedním z t#chto zpsob: smlouvy o vkladu do SVF se smluvní úrokovou sazbou nebo - uzav(ením smlouvy o smlouv# budoucí, ve které se jako smlouvy o termínovaném vkladu do SVF na zvýhodn#ný dlužník zaváže provést vklad zástavního práva do úrok: katastru nemovitostí,

5 I. zstávají v platnosti do podpisu nových smluv o pj- O povolení musí žádat vlastník pozemku nebo jeho nájemkách do SVF v#(itelem, nejdéle do... Správa fondu zajistí, aby jednotlivým v#(itelm SVF byl, spolu s oznámením stavu jejich konta k.. vetn# úroku, zaslán návrh smlouvy (zaslány návrhy smluv) o pjce do SVF vetn# pjky na dobu jednoho m#síce bez výpov#dní lhty, II. jejichž pvodní termín ukonení vkladu - pjky do SVF je po.., budou prodlouženy dodatkem k pvodní smlouv# s platností od... Délka termínu pjky do SVF uvedená v pvodní smlouv# a jí odpovídající výše úrok, vyhlášená pro p(íslušné období, zstanou zachovány. l. Záv&re#ná ustanovení ) P(ípadné ztráty z hospoda(ení SVF jsou po schválení RR!ZS likvidovány na vrub náklad úst(edí, p(ípadn# z ástky vytvo(ené dle l. a) Statutu SVF. ) Hospoda(ení fondu podléhá kontrole revizní skupiny RR!ZS. ) Za veškerou innost fondu v rámci plného zajišt#ní pjek do SVF ruí úst(edí!zs. ) Správa fondu!zs dbá o (ádné zajišt#ní návratnosti pjek ze SVF, má právo plné kontroly a sleduje pln#ní smluv. Kontroluje útování o fondu. ) Základní rozsah procentní výše úrok pjek ze SVF a pjek do SVF uruje p(edstavenstvo Republikové rady. Ke zvýšení nebo snížení úrok ve schváleném rozsahu mže p(edstavenstvo Republikové rady!zs zmocnit správu fondu. Pjky budou úrokovány vždy nejmén# o jedno procento výše než úroková míra pjek do SVF, pokud není na bankovním trhu rozdíl nejmén# o t(i procenta. Úrokové sazby z pjek nesmí p(ekroit doporuenou maximální výši dle rozhodnutí Nejvyššího soudu!r. V návaznosti na zm#nu diskontní sazby!eské národní banky mže p(edstavenstvo Republikové rady!zs na doporuení KHF nebo správy SVF rozhodnout o zm#n# úrok již poskytnutých pjek ze SVF a termínovaných pjek do SVF uzav(ených na dva a více let. ) Pro finanní operace svépomocného fondu!zs je používán b#žný úet úst(edí Republikové rady - bankovní spojení: Komerní banka Praha,. útu /. P(ípadné zm#ny bankovního spojení oznámí správa fondu!zs v nejbližším V#stníku!ZS ) O výjimkách z ustanovení tohoto statutu rozhoduje s konenou platností p(edstavenstvo RR!ZS ) Zm#ny tohoto statutu byly projednány a schváleny p(edstavenstvem Republikové rady!zs dne.. s úinností od.. a schváleny zasedáním RR!ZS dne... I. Koláová. JE TLEBA KE KÁCENÍ STROMP POVOLENÍ?!astou otázkou zahrádká( je, zda ke kácení starých, p(erostlých, nemocných nebo jinak nevyhovujících strom na svých zahrádkách musí mít povolení nebo zda je mohou kácet bez omezení. Zákon / Sb. (O ochran# p(írody a krajiny) a jeho provád#cí vyhlášky. / Sb. uvádí, že v p(ípadech d(evin rostoucích mimo les je ke kácení nezbytné povolení a to lze vydat ze závažných dvod po vyhodnocení funkního a estetického významu d(evin. K závažným dvodm nepat(í ani zastín#ní objektu nebo porostu, ani nap(. to, že ze strom padá listí, které zanáší okapy. V p(ípad# pozemk fyzických osob, což v naprosté v#tšin# jsou i zahrádky, je však výjimka. Zde je t(eba povolení pouze v p(ípadech, že stromy ve výšce cm nad zemí mají obvod (ne prm#r!!) kmene v#tší než cm nebo, že se jedná o souvislé ke(ové porosty o ploše v#tší než m. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o d(eviny ovocné, okrasné nebo n#jaké jiné. D(eviny nad uvedené míry mohou být pokáceny bez povolení pouze v p(ípad# hrozí-li bezprost(edn# škoda na život# nebo zdraví nebo majetková škoda znaného rozsahu. Ale i toto je t(eba do dn písemn# oznámit obecnímu ú(adu. ce, ten však jen se souhlasem vlastníka. Kácení d(evin je v#tšinou povolováno v období jejich vegetaního klidu. Z uvedeného je z(ejmé, že v p(ípadech kácení strom a k(ovin v žádném p(ípad# neplatí asto používané argumenty typu, že na své zahrad# si mohu d#lat co chci. Nepovolené kácení strom pop(. jiných d(evin je p(estupkem. Ve správním (ízení pak mže být za toto deliktní jednání uložena pokuta do tisíc K v p(ípad# jednoho stromu, v p(ípad# více strom pak až do výše tisíc K. Stejné výše pokut jsou ale ureny i pro p(ípady, že na d(evinách je proveden zásah, který zpsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprost(edn# i následn# zpsobí jejich odum(ení. V povolení o kácení se ukládá povinnost provést náhradní výsadbu. Pokud není tato povinnost uložena (nap(. bude-li vykácené místo zastav#no), je ten, kdo kácel, povinen zaplatit do rozpotu obce odvod, která jej použije ke zlepšení životního prost(edí. Ing. Jaroslav Rod, Csc.. PLEHLED O INNOSTI ZO A ÚR ZS ZA ROK komentá. P(ehled o innosti ZO a ÚR!ZS vychází z podklad zaslaných jednotlivými územními radami!zs o aktivitách organizací!zs. Termín zaslání byl do.., do p(ehledu byly za(azeny i formulá(e, které byly dorueny na úst(edí RR do. dubna tr. K tomuto dni nezaslalo sumá(e územních rad, proto p(ehled o innosti nevypovídá p(esn# o složení a innosti základních organizací svazu a jeho len. Dále také n#které územní rady sestavovaly p(ehled o innosti pouze z údaj, které zaslalo mén# než % základních organizací. Z t#chto dvod nesouhlasí poet len a základních organizací!zs, tak jak jsou uvedeny v p(ehledu se stavem, který vede ekonomické odd#lení. Poet ZO!ZS a len!zs u t#ch územních rad, které nezaslaly p(ehledy o innosti, je uveden podle stavu v ekonomickém odd#lení k... Nám#ty a p(ipomínky ZO a ÚR, které vyplynuly z p(ehledu: - prosazovat zákon, aby ZO!ZS mohla koupit státní pdu, která je souástí osady nebo ji ZO užívá mimo osadu a není na ní vybudována žádná stavba (nap(. slouží jako parkovišt# nebo je p(ístupovou cestou), - zlepšit úrove asopisu Zahrádká( - jsou v n#m lánky znan# odborné a spíše pro v#tší zahrádká(e. Proto i n#kte(í lenové asopis odhlašují a místo n#j kupují asopis Receptá(. Pro srovnání v n#kterých prodejnách novin se prodá v#tší poet asopisu Receptá( než Zahrádká(, - objevují se názory len!zs, kte(í již koupili pdu, ukonit lenství ve svazu, a to hlavn# z dvodu vysokého lenského p(ísp#vku (zejména u dchodc), - soustavn# klesá lenská základna hlavn# tím, že není možné v mnoha p(ípadech nabídnout pozemky za ty, které byly vráceny restituentm, - zpracovat a uve(ejnit ve V#stníku!ZS vzorový Osadní (ád, - zajišt#ní bezplatné právní poradny a zastupování organizací p(ed soudem, - vydávání více odborných a propaganích materiál, - informovat o prodeji levn#jších výp#stk, sadby, hnojiv a post(ik a hledat možnosti nákupu levn#jších prost(edk, - organizovat úast zkušených p#stitel k pomologické diskusi k vybraným odrdám jabloním a doporuovat ZO!ZS nejvhodn#jší sortiment pro jednotlivé oblasti, - pokraovat ve vydávání Rukov#ti zahrádká(e - je dob(e p(ijímán leny!zs, - urychlit p(ijetí Zahrádká(ského zákona o zahrádká(ské innosti a jemu odpovídající Stanovy!ZS, - zvýhodnit vstup lenm!zs na celostátní výstavy. Vzhledem k tomu, že p(ehled neodevzdaly všechny ÚR a p(ehledy o innosti nezpracovaly všechny základní organizace!zs, bude nutné uvažovat jednak o zm#n# termínu zaslání p(ehledu o innosti a dále upravit formulá( o innosti, protože n#které body formulá(e jsou p(ekonané a neodpovídají souasnému stavu. Ing. Karel Charvát

6 Ukazatel Poèet Poèet èlenù v ZO ÈZS Výmìra pùdy ZO celkem v osadách pøídomních adatelù celkem v osadách Celkem Støední Èechy Ji ní Èechy Západní Èechy Severní Èechy Východní Èechy Ji ní Morava Severní Morava Støední Èechy Praha-mìsto Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mìlník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Pøíbram Rakovník Ji ní Èechy Èeské Budìjovice Èeský Krumlov Jindøichùv Hradec Pelhøimov Písek Prachatice Strakonice Tábor Západní Èechy Doma lice Cheb Karlovy Vary Klatovy Plzeò region Rokycany Sokolov Tachov Severní Èechy Èeská Lípa Dìèín PØEHLED O ÈINNOSTI ZO A ÚR ÈZS ZA ROK Zahrádky Zpracováno Poèet v osadách ovoce moštáren sušáren povidláren palíren,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MO Instruk- Dìti Akcí Èlenù Plocha Prodejny tis. Kè Výstavy Pøednášky tá e v krou cích pro dìti ZO v OZ veø. zelenì,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7 Chomutov Liberec Jablonec n. Nisou Litomìøice Hradec Králové Louny Most Teplice Ústí nad Labem Východní Èechy Havlíèkùv Brod Chrudim Jièín Náchod Pardubice Rychnovn.Knì nou Semily Svitavy Trutnov Ústí n. Orlicí Ji ní Morava Blansko Brno mìsto Brno venkov Bøeclav Zlín Hodonín Jihlava Kromìøí Prostìjov Tøebíè Uherské Hradištì Vyškov Znojmo ïár n.sáz. Severní Morava Bruntál Frýdek Místek Karviná Nový Jièín Olomouc Opava Ostrava Pøerov Šumperk Vsetín,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8 . VÝTVARNÁ SOUTŽ ZS PRO DTI Koncem roku vyhlásil eský zahrádkáský svaz výtvarnou soutž pro dti na téma Já a rostlina doma. Celkem došlo kolem výtvarných prací. Soutže se zú&astnili jednotlivci, územní rady ZS, základní organizace ZS, mateské, základní a zvláštní školy. Soutžilo se ve dvou kategoriích, a to: kresba, malba apod. a polytechnické práce. Soutžící byli rozdleni do &ty skupin, a to: A: do ti let, B: až let, C: až let a Z: zvláštní školy. V každé kategorii bylo ocenno prvních míst. Výsledky sout,že: Kresba, malba apod. Kategorie A do let. Lucinka Šišová MŠ Raspenava. Adélka Hrebeáková MŠ Prostjov. Adéla Kocourková MŠ Prostjov. Ka&ka Procházková III. MŠ ;í&any. Natálie Koudelková MŠ Ostrož. Lhota. Darja Supíková MŠ Nebory. Karolínka Plecitá MŠ Holýšov. Karolina Havlí&ková MŠ Osek. Kolektivní práce MŠ Ondejov Jií Bari, František Timko, Tomáš Brod Klára Hajduová, Lucie Staková, Anna Zají&ková, Marek Chytra.Anna Žamberská MŠ Hustope&e Kategorie B - let. Alžbta Náglová Výtvar.kr.Prostjov. Matj Trojanec ZŠ Nezvtice. Spole&ná práce dtí ZŠ Zlechov,. ída. Marie Pospíšilová ZŠ Brodek u PV. Anežka Balíková ZŠ Volyn. Adam uta ZŠ Nikol&ice. Jan Dvoák ZŠ Podivín. Terezka Belúchová I. ZŠ Dobíš. Veronika Hanáková Výtvar.kr. Kladno II.Veronika Chalánková ZŠ Prostjov Motalová, Kristýna Pokludová, Michaela Dvorská, Adéla Dostálová. Spole&ná práce dtí MŠ ernuc. Spole&ná práce dtí MŠ ernuc. Spole&ná práce dtí MŠ Slez. Ostrava Veronika Šimonová, Vendula Voznicová, Jakub Václav&ík, Vladimíra Grondolská, Lukáš Blinka. Lucie Uhrinková MŠ Orlová-Lutyn. Martin Sogel Spec. MŠ, PV. Petra Pacholíková MŠ Týništ n.o.. Jakub Jan&ík Spec. MŠ, PV. Matj Kubiš MŠ Orlová-Lutyn.Spole&ná práce MŠ Hastrmánek Havlovice n/úpou Kategorie B - let. Lucie Štpánová DDM Dobruška. Spole&ná práce dtí ZŠ Kobylí,.odd. šk. druž.. Spole&ná práce dtí ZŠ Prostjov Karolína Filáková, Jana Soldánová, Veronika Chalánková. Eva Lakomá ZŠ Prostjov. Spole&ná práce dtí Spec. škola eský Petrásek, Martin Kivka. Spole&ná práce dtí I. ZŠ ;í&any Miroslav ŠJastný, Anna Štpánková, Petr Vydra, Petra Dalešická, Lucas Teufl. Michal Kuthan MŠ tylístek, ;í&any. Tereza Kolá&ková, Karolína ZŠ Prostjov KOrková. Kateina Kodelková SVV Spektrum, Prostjov.Iveta Glon&áková, Klára Zizová estná cena ZŠ Odolená Voda ZŠ Vodany Kategorie C - let. Aneta Kuátková ZUŠ Dobruška. Michaela Žondrová Cyrilomet.gym. Prostjov. Ludmila Pluchová I ZŠ Holešov. Adéla Jan&eková Cyrilomet.gym. Prostjov. Lucie Nmcová Výtvar.kr. Kladno II. Magdaléna Marková ZŠ Hostou. Gréta Blumajerová I. ZŠ Holešov. Adéla Nedbalová ZŠ Bystice p. H.. Jakub Novák Gym.Uherský Brod.Eva Jirkalová ZŠ Karviná estná cena. ZŠ Sokolov Kategorie Z zvláštní školy. Tomáš Bromský Spec. šk. Korálek, Kladno. Adéla Zahrádková Spec. zvl. škola Dobíš. Jií Vosmík Spec. šk. Korálek, Kladno. Adéla Zahrádková Spec. zvl. škola Dobíš. Vra Rysková Spec. šk. Korálek Kladno. Jií Hájek Spec. zvl. škola Dobíš. Kolektivní práce dtí Pomoc. škola Strakonice Tomáš Kunc, Veronika Moudrá, Kristýna Moudrá. Michal Dutkovi& Spec. šk. Korálek, Kladno. Martin ŠJastný ZŠ Odolená Voda, sp. t..karolína Maíková Spec. šk. Korálek, Kladno Polytechnické práce Kategorie A do let. Spole&ná práce dtí MŠ Klubí&ko, Radim Karol, Kateina Kohoutová, Fry&ovice Bára Mulková, Lukáš Dtský, Kristýna Kategorie C - let. Petr Šmída, Josef Jelínek, Jakub DDM Dobruška Svoboda, Lukáš Cvejn. Zuzana VítO, Markéta Benešová, ZŠ Karviná-Mize- Denisa Klimošková, Sandra rov Szaboová, Hana Pietraszková. Tom Šebestík, Jaroslav Škarvan, ZŠ Stran&ice Matyáš Volek. Milan Knz ZŠ Záboí. Andrea Holubová ZŠ Prostjov. Kristýna Vil&ová ZŠ He. Mstec. Jakub Hrdli&ka ZŠ Záboí. Michal Kalous, Klára Beránková, ZŠ astolovice Tomáš Jedlinský. Chlapci VI.B. ZŠ UnhošJ.Barbora Sýkorová ZŠ Záboí Kategorie Z zvláštní školy. Spole&ná práce dtí ZvŠ Pe&ky. Jakub Lattenberg Václav Vrzal ZvŠ ;í&any. Ondej KOrka, Lucie Lebedová, Eva Krahulcová, Kristýna Moudrá Pomoc. škola Strakonice. Spole&ná práce dtí Spec. školy Otrokovice. Spole&ná práce dtí ZvŠ Pe&ky. Miroslav Klaška ZvŠ ;í&any.-. Jana agánková, Kateina Krej&í Spec. školy Otrokovice.-. Petra Dušková, Jaroslava ZvŠ ;í&any Bubeníková, Petr Zmeškal, David Slezá&ek, Dana Kotlerová Lukáš Polách Lenka Kurková

9 . PRAVIDLA PRODEJE NKTERÝCH ROSTLIN v zahrádkáaských prodejnách modínu (Larix) muškátu (Pelargonium) netýkavky (Impatiens) Zákon &. / Sb. o rostlinolékaské pé&i a s ním související další pedpisy a provádcí vyhlášky, které odpovídají pedpisom platným v Evropské unii, pinášejí také ur&ité povinnosti, které musí být pi prodeji rostlinných pebytko v zahrádkáských prodejnách ZS splnny. Tyto pedpisy jsou velice obsáhlé a pokud se nkteí &lenové ZS specializují na pstování a zárove prodej ur&itých rostlin, musí se s tmito povinnostmi seznámit a také je plnit. Pro poteby oby&ejných zahrádkáo, kteí prodávají své pebytky v prodejnách organiza&ních složek ZS, by mla sta&it následující stru&ná informace, která by mla upesnit, jaké povinnosti se na ur&ité skupiny rostlin a jejich pstitele vztahují.. Skupiny rostlin, které jsou pstitelem prodávány osobám, které s nimi dále obchodují (nap. pekupníci) je možno prodávat tmto osobám pouze s rostlinolékaaským pasem. osivo a saze&ka cibule kuchyské, šalotky, sazenice pažitky a póru osivo fazolu (Phaseolus) raj&ete jedlého (Lycopersicon) slune&nice ro&ní (Helianthus annuus) cibule a hlízy hyacintu (Hyacinthus) Ismene kosatce (Iris) ladoni&ky (Chionodoxa) ladoníku (Camassia) ladoky (Scilla) Galtonia me&íko (Gladiolu) zakrslých forem a jejich kíženci modence (Muscari) šafránu (Crocus) žlutého kultivaru "Golden Yellow" gerbery (Gerbera) Je nutná registrace t,chto p,stitelc u Státní rostlinolékaaské správy (zatím bezplatná) a tyto rostliny zároved hvzdnice (Aster) hoepníku (Exacum) podléhají paed uvedením do prodeje soustavné rostlinolékaaské kontrole provád,né pracovníky rostlinolékaaské hvozdíku a jeho kíženci (Dianthus) jahodníku (Fragaria) netýkavky (Impatiens) správy. okurky (Cucumis) Do této skupiny patí nap.: smrku (Picea) rostliny hlohu (Crataegus) sporýše (Verbena) hlohovce (Pyracantha) šateru (Gypsophylla) hrušn (Pyrus) Persea jablon (Malus) špenátu (Spinacia) jeábu (Sorbus) vrati&e (Tanacetum) kdoulon (Cydonia) Araceae lokvátu (Eriobotrya) Marantaceae kdoulovce (Chaenomeles) Musaceae sadba brambor a jiných stolonotvorných a hlízotvorných druho narcisu (Narcissus) rodu Solanum a jejich kíženco puškinie (Puschkinia) rostliny rododendrono a azalek ( Rhododendron - s výjimkou sndku (Ornithogalum) Rhododendron simsii) snženky (Galanthus) kaliny (Viburnum) Tigridia kamélie (Camelia) tulipánu (Tulipa) mišpule (Mespilus). Hlízy konzumních brambor, ur&ené k prodeji. U této skalníku (Cotoneaster) skupiny si musí pstitel uschovat pro pípadnou kontrolu slivon (Prunus) s výjimkou Prunus laurocerarus a Prunus návsku od nakoupené sadby po dobu jednoho roku, pokud lusitanica se nejedná o druhou a další vlastní pesadbu pstitele. kumkvatu (Fortunella) a jeho kíženci Je nutné, aby složky ZS, které provozují prodejny pebytko, seznámily s tmito opateními prodava&e v prodejnách Poncirus a jeho kíženci révy (Vitis) a dodavatele rostlinných pebytko. citrusu (Citrus) a jeho kíženci Ing. Jan Hinterholzinger, CSc. Jsou-li však tyto výše uvedené rostliny prodávány pímo kone&nému spotebiteli (tzn. osob pro její užití k nevýrobním a neobchodním ú&elom, nebudou už dále pstovány za ú&elem podnikání), nap'. formou komisního prodeje v zahrádká'ských. VÝSTAVY prodejnách, pstitel pak má pouze povinnost NATURA VIVA registrace u Státní rostlinolékaské správy. Lysá nad Labem -. národní výstava - myslivosti, rybáství,. Skupiny rostlin, které je možno v prodejnách prodávat v&elaství a zahrádkáství. Expozice ZS - sortiment kosatco bez rostlinoléka'ského pasu, které nepodléhají soustavné a tulipáno, degustace vín a poradenská služba. Pro držitele rostlinoléka'ské kontrole a jejich p,stitel ani nemusí být kuponu, který bude zveejnn v &asopisu Zahrádká registrován u rostlinoléka'ské správy, jsou-li ur-eny kone-- ným spot'ebitel.m pro užití k nevýrobním a neobchodním &.,,/ bude sleva na vstupném %. FLORA PROFI ú&elom (nap. pro výsadbu na záhony, do truhlíko atd.) a nebudou dále množeny -i p,stovány za ú-elem prodeje. Do této skupiny patí nap.: rostliny bobkovišn lékaské (Prunus laurocerasus) borovice (Pinus) brukve (Brassica) douglasky (Pseudotsuga) dubu (Quercus) jedle (Abies) jedlovce (Tsuga) jiinky (Dahlia) kaštanovníku (Castanea) kopretiny (Leucanthemum) listopadky (Dendranthema) lupiny (Lupinus) maliníku a ostružiníku (Rubus) miíku celeru (Apium) Svaz kvtináo a floristo poádá Zahradnický veletrh v areálu výstavišt Flora Olomouc, a.s. lov,k, flora, fantazie Tradi&ní aranžérská soutž amatéro v Hoovicích. Soutž probhne.., výstava soutžních prací. -.. na MÚ Hoovice. Oteveno - hod. Výstava muškátc Poádá SZO ZS Pelargonie pod záštitou RR ZS. Velký sál Spole&enského Klubu Lodnice okr. Beroun. Informace: Ing. Alena Heinrichová, mobil:, tel:, VYZNÁNÍ RKŽÍ Poadatel pražský odbor Rosa klubu R. Místo konání Tiskové stedisko Státního úadu pro jadernou bezpe&nost, Senovážné nám. &. (roh s Dláždnou), Praha. Výstava bude pro veejnost otevena dne. od - hod. a. -.. od - hod.

10 LILIE JiAinky Organizace ZS SZO Lilium Brno vystavuje obsáhlý sortiment Celostátní výstava jiinek s mezinárodní ú&astí. Poádá SZO lilií v&etn botanických, které kvetou na po&átku hlavního ZS Dagla. Místo konání Východo&eské muzeum zámek období kvetení, v Rožnov p. Radhoštm ve Valašském Pardubice muzeu v pírod - devné mste&ko. Oteveno - hod, kontakt Bohumil Fridrich. Život na zahrad, Výstavišt Ostrava erná louka. Tetí ro&ník výstavy ZS KLATOVSKÉ KARAFIÁTY v Moravskoslezském kraji. SZO ZS Klatovský karafiát poádá pravidelnou výstavu Cibulový jarmark HoAovice..... klatovských karafiáto, v botanické zahrad, Hostašova ul. Výstava dle kvetení potrvá - týdny. Možnost nákupu hrnkových kvtin. Oteveno - hod. Soubžn bude i tradi&ní klatovská pouj ve dnech.-.. Kontakt: Peter Pošefka. LILIE Výstavu poádá ZS SZO Lilium Brno ve spolupráci se XVI. ro&ník cibulového jarmarku v Hoovicích okres Beroun. Akce probhne v prostorách radnice, kina a celého námstí v&etn pilehlých ulic. Výstavy ovoce, zeleniny, hub, citruso a další. Tisíce cibulových copo, tuny vynikající cibule, stovky prodejních stánko, bohatý doprovodný program v&etn velké módní pehlídky fy. Rebeca a jejich známých a vzácných hosto, Hoovická dechovka, Kladenští heligonkái a další. Svazem dochodco v Hodonín v Klubu tetího vku v Koupel- Velmi bohaté a pestré lunaparky. Mimoádn bohatá nabídka ní ul. Vystaveny budou i rozné typy aranží s liliemi. Kontakt: ob&erstvení v&. specialit a bur&áku. Marie Krej&íová, mobil. Výstava zeleniny, ovoce, citrusc a kv,tin KVTY moštárna, Tyršova ulice Nymburk Lysá nad Labem. Expozice v pavilonu B na ploše m. Pehlídka v lét kvetoucích kvtin. Široký sortiment pelargonií, fuchsií, kaktuso, bonsají, letni&ek, begonií, kvtin okrasných Ovoce Podzimní výstava ovoce a zeleniny. Poádá ÚR ZS Kladno v dom zahrádkáo ulice Kleinerova, Kladno. listem, roží. Nosnou kvtinou této výstavy je lilie. Poradenská Zahrada Východních ech služba po celou dobu výstavy. Prodej knih nakladatelství ZS Výstava ovoce a zeleniny. Poádá ZO ZS v astolovicích Kvt. Informace o SZO ZS. a ÚR ZS v Rychnov nad Knžnou ve spolupráci s OU RCže v astolovicích. Výstava otevena v pátek od do hod., XI. výstava roží a kvtin, kterou poádá ZO ZS ROSA KLUB Kralupy nad Vltavou na zámku Veltrusy okr. Mlník. Bhem výstavy probhne soutž o nejkrásnjší roži výstavy. Na v sobotu od do hod. a v nedli od do hod. Akce probhne v areálu Sokolské zahrady a Sokolovny a jídelny ZŠ v astolovicích. zahájení bude hrát dechová hudba na nádvoí zámku. Zem,d,lec Doprava autobusem zdarma v a hod. od železni&ní Výstavišt Lysá nad Labem. Expozice ZS na ploše cca stanice D Kralupy nad Vltavou a zpt od zámku Veltrusy m. a hod. HORTIKOMPLEX Lilie Výstavišt Flora Olomouc. Celostátní výstava ovoce a zeleniny. Expozice ZS v pavilonu G - ovoce, zelenina, houby, Rabasova galerie Rakovník. Výstavu poádá SZO ZS Martagon. v&elai. Zahrada VysoPiny Chryzantéma Zámek Žirovnice, výstava lilií. Poádá ZO ZS Žirovnice. XVII. hlinecká výstava chryzantém. Poadatel ZO ZS Výstava kv,tin Hlinsko. Komorní divadlo Hlinsko. ZO ZS Budyn nad Ohí poádá výstavu kvtin a zeleniny. Místo konání vodní hrad Budyn nad Ohí. Zmna termínu výstav vyhrazena. TradiPní výstava kv,tin Vážení zahrádkái, pokud máte zájem o zveejnní vámi v Sokolovn Lány, okr. Rakovník poádaných výstav, sdlte termíny v pedstihu na ústedí ZS Lilie Praha. PrObžn je zveejníme v &asopisu Zahrádká a na Volyn, místní radnice. Poádá ZO ZS Martagon. Autobusové webových stránkách ZS, spojení Praha Smíchov. Kv,tiny výstava kvtin v Lidovém dom ve Stakov. Výstava jiinek, gladiolo a bonsají. Sou&ástí výstavy je prodej zahrádkáských výpstko. Bohatá tombola. Provozní doba po oba dny - hod. Soubžn s výstavou ve Stakov se konají Vážení zahrádkáai, SZO ZS Pelargonie se sídlem v Lodnici, okr. Beroun vás zve na Muškátové sympozium. Místo konání Velký sál Spole&enského klubu Lodnice, okr. Beroun dne.&ervna v Domažlicích Chodské slavnosti. od hod. FLORA - letní etapa Program sympozia: Výstavišt Flora Olomouc, a.s. Expozice ZS - pavilon A - široký sortiment kvtin - gladioly, trvalky, jiinky, rože, lilie, begonie a další. Šlecht,ním muškátc ke Sv,tové zlaté medaili, - Ing.Otýlie Plavcová, Výzkumný ústav Sylva - Taroucy PrOhonice Sv,t kv,tin Mé zkušenosti se šlecht,ním. ro&ník výstavy ZO ZS Trutnov. Místo konání Horní - Bohumil Bradna, Nový Bydžov Staré Msto - škola a hišt. Výstavišt je vzdáleno km od Rozmnožování muškátc ve velkém stedu msta ve smru na Svobodu nad Úpou a Pec pod - Ing. Jií Komzák, Agro Brno - Tuany Snžkou. Tel.:, mobil:, Setkání s botanickými pelargoniemi - Jaroslav Hušner, Beroun Zem, živitelka Informace: Ing. Alena Heinrichová, mobil:, tel: Výstavišt eské Budjovice. Celostátní zemdlská výstava., Expozice ZS. Kv,tiny, ovoce a zelenina Dny otevaených dveaí ZO ZS Holýšov okr. Domažlice. Mstské kulturní a informa&- Poadatel: Sempra Praha a.s. a Sempra Flora s.r.o., místo ní stedisko. konání: Holice v echách, ve dnech. -. &ervna. Kv,tiny, ovoce a zelenina Pehlídka muškáto, hlíznatých begonií a dalších balkónových Poádá ZS ZO Holýšov v Kulturním dom Holýšov. Sobota hodin, nedle hodin. Informace na kvtin. Poradenství o pstování, použití a ochran balkonových kvtin. tel.:. RCže Adresa: SEMPRA FLORA s.r.o., Staroholická, ROže a kvty podzimu. Poádá ÚR ZS Kladno v dom Holice v echách, tel.:, jednatelka - Božena zahrádkáo ulice Kleinerova, Kladno. Demelová

11 Jarní Flora Olomouc ODEŠLI Z NAŠICH TAD Ve dnech.-. probhl na Výstavišti Flora Olomouc již. ro&ník mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu. Více S velkou lítostí oznamujeme, že.února po krátké jak návštvníko si prohlédlo výstavní pavilony a pilehlé parky s prodejními stánky. Celkem vystavovatelo vyzdobilo pavilon A a E kehkou krásou kvtin. Zahrádkái svoji expozici pedstavili spole&n s Výstavištm Flora Olomouc v pavilonu E. Pírodn ladný pavilon s díl&ími expozicemi kaktuso, masožravých rostlin, sukulentních bonsají a širokým sortimentem tulipáno a pedevším narciso oslovil nejen návštvníky, ale i odbornou porotu. Tato udlila expozici ZS v kategorii nad m stíbrnou medaili. Tímto však ceny pro vystavovatele ZS nekon&ily. V kategorii do m získala zlatou medaili Dionea, organizace, která se vnuje pstování masožravých rostlin. Cenu pedstavenstva Výstavišt Flora Olomouc a.s., získal Ing. Pavel Nejedlo, &len SZO ZS Gladiris. Rovnž ZS vyhlásil pro své vystavovatele soutž a zde získali ceny Ing. Pavel Nejedlo, Vladimír Pernica a Jií Odstr&il za kolekce ezaných cibulovin. Cenu pedsedy ZS obdržel Bohumil Hýbl za expozici kaktuso. V,ra Chodorová nemoci zemel ve vku let pítel Bohumil LehePka z Prahy, dlouholetý &len ÚR ZS Beroun, odborný instruktor a pedseda ZO ZS Bílý Kámen. Jeho celoživotním dílem je založení a vedení zahrady Pírodovdecké fakulty Karlovy university na Albertov v Praze. Toto své dílo miloval a svou práci i pes vysoký vk nikdy neopustil. Nám na Berounsku byl vzácným pítelem. Skromný &lovk, který nikdy neodmítl pomoc a ochotn se vždy podlil o své pebohaté zkušenosti, získané za víc než let své praxe. Zahrádkái okresu Beroun nikdy nezapomenou na jedine&ná setkání s tímto báje&ným, fundovaným odborníkem - vyprav- &em na výstavách nebo pi besedách v ZO ZS. Odchodem pítele Lehe&ky ztrácí naše ÚR ZS Beroun &lovka, který se nesmazateln zapsal do historie jedné epochy zahrádkáského hnutí na Berounsku. est jeho celoživotnímu dílu a &est jeho památce.. VÝRAZNÁ SLEVA KNIH PRO ZO A ÚR. PGS ÚZA ZS v roce Pro léto letošního roku pipravuje ZS postgraduální soustední absolvento. cyklu ÚZA bžné cyklizace a. cyklu ÚZA samoplátecké formy. Soustední bude opt dvoudenní, sobota.. a nedle.. tr., a bude se konat v zaízení SZeŠ Libverda u D&ína. Pednášky budou doplnny návštvou vybraných ú&elových zaízení školy (ovocnáství, botanická zahrada) a exkurzí do ROžové zahrady na zámku v D&ín. Vzhledem k tomu, že ubytovací možnosti v míst jsou omezené do míst ubytovací kapacity, omlouváme se pedem za pípadnou redukci po&tu cyklo absolvento v pípad, kdyby zájem pozvaných absolvento pevýšil tyto technické možnosti realizace. Pozvánku na akci v&etn programu soustední obdrží absolventi na svoji adresu trvalého bydlišt podle registrace odborného oddlení ústedí ZS.. PRACOVNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH MOŠTÁREN ZS se bude letos konat v záí v Lounech a okolí. Pro ú&astníky je zajištno ubytování v Lounech, kde se bude rovnž poádat pednáškový blok a beseda ú&astníko. Sou&ástí programu budou exkurzní prohlídky vybraných moštáren a zpracoven ovoce (Chlum&any, Chrámce). Pesný záiový termín konání akce bude konkretizován na základ provozu zpracoven a je možné, že tato dvoudenní akce se bude letos konat ve všední dny.. MONOTEMATICKÉ ŠKOLENÍ PRO OOI ZS je v letošním roce zameno na problematiku pstování brambor na zahrádkách. Svým místem konání je soustedno do Havlí&kova Brodu (SZeŠ), kam budou letos pozváni zástupci (OOI) všech ÚR ZS ech i Moravy. Poádá se jako dvoudenní,. a. záí, a mimo pednášek našich pedních odborníko v oboru tvoí programovou nápl školení m.j. také výstava hlíz odrod brambor, na které se budou podílet svými vzorky naše pední pstitelské firmy a dále degustace odrod brambor, kterou uspoádá ÚR ZS Tebí&. Mimo pedních odborníko bramboráského výzkumu (VÚB Havl. Brod), odrodového zkušebnictví (ÚKZÚZ Lípa), Státní rostlinolékaské správy a pedních pstitelských a sadbu produkujících firem (SATIVA Kekov, VESA Velhartice apod.) vystoupí se svými píspvky za ZS i ing. Jaroslav Rod z ÚR Olomouc a ing. Jaroslav Vránek z ÚR ZS Tábor. Sobota je vnována výbru odrod, píprav sadby, agrotechnice pstování a využití brambor v&. praktické ochutnávky vybraných odrod, nedlní dopoledne je vnováno ochran proti plevelom, chorobám a škodcom. Pozvánku na školení s programem obdrží každá ÚR ZS, která pihlásí vhodného instruktora a pihlášku zašle v&as na adresu ústedí ZS Praha. Ing. Josef Nejedlo PRR ZS na svém posledním zasedání rozhodlo o výrazném snížení ceny nkterých starších titulo vydaných vnakladatelství Kvt. Jejich cena je nyní stanovena jako kone&ná a nevztahují se na ní již obvyklé a % slevy uplatované díve. Uvedené ceny platí jen na objednávky zaslané ZO nebo ÚR a budou u objednávek opatených razítkem ZO a ÚR poskytovány automaticky. U nkterých titulo jde o doprodej skladových zásob, a tak nezaru&uje vykrytí pozdjších objednávek. Kniha pcvodní cena cena po slev, Rostliny lé&í rostliny,- K&,- K& Tropy v byt,- K&,- K& Subtropická penosná zele,- K&,- K& Meruky a broskvon na zahr.,- K&,- K& Obrazový atlas jádrovin,- K&,- K& Obrazový atlas peckovin,- K&,- K& Obrazový atlas peckovin,- K&,- K& Masožravé rostliny,- K&,- K& Pokojová bonsai,- K&,- K& Štíhlá vetena,- K&,- K& Krom uvedených titulo byly prostednictvím firmy Levné knihy rozprodány tituly: - Lé&ivé rostliny ze zahrady. á,- K& - Zelenina v kuchyni á,- K& Omezený zbytek publikací je za uvedené - likvida&ní ceny dostupný i pro ÚR a ZO. Objednávky zasílejte pímo na nakladatelství ZS - Kvt, Rokycanova, Praha.. PROPOJENÍ ZS PROSTTEDNICTVIM INTERNETU V sou&asné dob, kdy se internet dostal do všech škol, knihoven a ady domácností, navrhlo pedstavenstvo RR postupný pechod od poskytování informací svým ZO ve Vstníku k zasílání ových zpráv. Za zcela nezbytné považuje PRR propojení ÚR, které za pipojení k internetu a nahlášení své funk&ní ové adresy obdrží jednorázový píspvek ve výši,- K& na krytí &ásti výdajo. Korespondence s ÚR je velmi &astá a zasílání dopiso elektronickou cestou by jí mla výrazn zjednodušit. Sou&asn vyzýváme všechny ZO, které mají ve svých adách &leny, jenž jsou ochotni pro ú&ely Svazu poskytnout svou, nebo vytvoit novou ovou adresu a zajistit její funk&nost (alespo x týdn zprávy vybírat), aby nám tuto adresu nahlásily. ZS by pi pechodu od Vstníku k u zna&n urychlil poskytování informací a umožnil ZO vybrat si jen ty informace, které se ZO týkají. K elektronické obdob Vstníku mli pístup i ostatní &lenové. Tm ZO v jejichž adách se skute&n nenajde nikdo, kdo by sám, &i prostednictvím mladších &leno rodiny byl schopen komunikovat em doporu&ujeme navázat spolupráci s místní školou &i knihovnou a pokusit se vyešit pístup prostednictvím tchto institucí. PíkladO, že to lze již nkolik máme. Ing. Miloš Kožešník

12 . TERMÍNOVÝ PLÁN AKCÍ RR. PRR, RS A ZASEDÁNÍ KOMISÍ ZS V ROCE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. RR ZS Bohd. Bohd. PRR ZS... x. Praha Bohd. Praha Praha Bohd. Revizní skupina.-. x RR ZS Praha Praha národní kolo Mladý zahrádkáa.-. Kromíž Komise Právní zahr.osad Praha Praha Praha Praha ŽP +.. X. ochrana paírody Bohd. Lysá/L. Lednice Bohd. HospodáAsko finanpní Praha Podb. Praha Praha Praha Praha pro práci s mládeží...-. Praha Kromíž Praha ovocnáaská x Praha Rovensko X x zelináaská... Bohd. Havl.Br. Bohd. kv,tináaská..-.. a SZO Plze Lodnice Praha vinaaská Vracov Beclav Beclav Lednice Bohd. výstavní.... x Lysá/L. Praha Lysá/L. Praha x odborné výchovy X Praha Podb. D&ín Havl.Br. Jihlava semináa hospodáac.-. Podb. setkání ved.obl. školení.-. Podb. PGS.cyklus ÚZA.-. D&ín odborné školení pro OOI redakpní rada.. Praha Praha.-. Havl.Br.. NOVINKY NA OBSAH Bohd. - Bohdane-, Pod,b. - Pod,brady, Na základ &etných žádostí jsme na internetové stránky ZS umístili vtšinu doležitých Svazových paedpisc a formuláac k vypln,ní. Jde pedevším o plné znní Stanov ZS, Jednací a volební ád, Statut ústedí, Osadní ád (ve dvou provedení), Registra&ní list pro ZO, Pihlášku za &lena do ZS jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, Pehled o &innosti ZO, Metodický pokyn pro konání výstav vín, dále nkolik vzorových smluv uveejnných díve ve Vstníku. Všechny vzorové smlouvy ur&ené k dalšímu použití, v&etn registra&ního listu, jsou krom formátu.pdf ke stažení i v editovatelné verzi vtšinou jako soubor.doc nebo.xls. Dalším pomrn &astým požadavkem je poskytnutí Svazového loga. To jsme na webové stránky umístili k formuláom v mnoha velikostech i souborových formátech jak vektorových, tak bitmapových v provedení žluto-&erveno-modrém i &erno-bílém a bílo-&erném pedevším pro tisk na letáky a hlavi&kové papíry. Také vstníky ZS od &ísla / jsou ve formátu.pdf nedílnou sou&ástí našich webových stránek. Doufáme, že vám uvedené dokumenty pomohou zjednodušit kanceláskou &innost ve Svazu. Máte-li sami další vhodné smlouvy a domníváte se, že by je mohli využít i ostatní ZO, zašlete je, prosím, na náš My je na našich webových stránkách rádi poskytneme ke stažení všem &lenom. Informujte nás i pokud vám nkteré doležité dokumenty na našich stránkách scházejí. Ing. Miloš Kožešník Podáno u eské pošty - stedisko POSTSERVIS. Usnesení z. zasedání RR ZS.... Blýská se na lepší &asy?.... Otázka vydržení.... Smlouva nepojmenovaná k cestovním náhradám Identifika&ní &íslo ZO ZS.... Finan&ní prostedky ZO a ÚR ZS.... Je teba ke kácení stromo povolení?.... Pehled o &innosti ZO a ÚR ZS za rok - komentáe... Pehled o &innosti ZO a ÚR ZS za rok.... Výtvarná soutž ZS pro dti.... Pravidla prodeje nkterých rostlin.... Výstavy.... PGS ÚZA ZS v roce.... Pracovní setkání vedoucích moštáren ZS.... Monotematické školení pro OOI ZS.... Odešli z našich ad.... Výrazná sleva knih pro ZO a ÚR Propojení ZS prostednictvim internetu.... Termínový plán akcí RR. PRR, RS a zasedání komisí ZS v roce.... Novinky na V,stník vydává a rozšiauje ústaedí ZS Rokycanova, Praha, tel.:,, web: pro potebu organiza&ních složek ZS, v nakladatelství Kvt. Technická redakce: Ing. Zdena Konradyová, Ing. Miloš Kožešník za obsahovou a vcnou stránku píspvko odpovídají autoi. Dáno do tisku... Vytiskla tiskárna VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Praha - Uhínves.

13 Seminá hospodá Územních rad ZS - (píloha Vstníku ZS /) Zápis ze semináe hospodá ÚR ZS, který se konal v sobotu, dne. února v budov SZŠ v Podbradech Program semináe: Úvod a informace o 'innosti ekonomického odd. RR ZS. Svépomocný fond ZS v roce a. Chyby v ú'etních závrkách ÚR ZS v r.. Zákon o ú'etnictví Ú'etní rozvrh ÚR ZS v r., inventarizace majetku, archivace. Ú'etnictví ZO ZS od roku. Dan z píjm právnických osob v r. a. Dotace ze státního rozpo'tu erpání dotace v roce a požadavky na r.. Da: ze závislé 'innosti (mzdy, min.mzda, OON) a aplikace zákona o cestovních náhradách. Zmny v zákonech ve vazb na r. a zmny ve stanovách ZS. Povodn, povod:ová pomoc, povod:ová známka.rzné - dotazy a odpovdi Zástupcm ÚR ZS byly na seminái pedány písemné materiály, které nepítomným byly zaslány poštou spolu se zápisem ze semináe. Seminá ídil pedseda HFK (hospodásko-finan'ní komise RR ZS) Ing. Zacpal, který pivítal všechny pítomné ú'astníky, pedstavil pednášející, 'leny subkomise pro kontrolu vyú'tování ÚR, pítomné 'leny revizní skupiny a 'leny HFK. Pak seznámil ú'astníky s organizací semináe. Vedoucí ekon.odd. RR ZS I. Koláová informovala pítomné o 'innosti v ekonomickém odd. od posledního semináe v únoru, o všech písemnostech, v'etn 'ísel jednacích, odeslaných v uvedeném období na ÚR ZS.. Svépomocný fond ZS v roce a (I. Koláová, vedoucí ekon. odd. RR ZS) Statut SVF byl v zveejnn ve Vstníku ZS '. / a je platný i pro r.. Správa SVF pracuje ve složení MUDr. Kíž, I. Koláová, Ing. Benda, B. Hamplová. Ve SVF je k.. korespondent, tj. pj'ek do SVF a žádná pj'ka ze SVF. Zstatek SVF k.. vykazuje 'ástku K'. Všichni korespondenti pj'ek do SVF obdrželi v lednu dopis s výpo'tem úrok za r. v nové podob a s návodem jak z piloženého výpisu zjistit požadované údaje. Žádný korespondent (vkladatel) výpo'et úrok za r. nereklamoval. Ustavující zasedání RR ZS schválilo k.. nové úrokové sazby z pj'ek do SVF takto: Pj'ka na dobu msíc -, %. Smluvní pj'ka s výpovdní lhtou jeden rok, %, dva roky, % a ti roky, %. prostedky v hotovosti i v bezhotovostním styku pevodem prostednictvím bank, a to bez poplatk. Po'et tchto pohyb v kalendáním roce by neml pekro'it 'íslo deset zejména proto, že evidenci o SVF vykonává jedna pracovnice ekonomického oddlení v rámci své další 'innosti.. Chyby v ú.etních záv/rkách ÚR ZS v r. (I.Koláová, vedoucí ekon. odd. RR ZS) Ve dnech. a. února provedli 'lenové subkomise pro ú'etnictví ÚR p. Poláková z Nymburka a p. Michek ze Svitav kontrolu nkterých ú'etních závrek ÚR k... Závry z provedené kontroly: ) Z daového i ú.etního hlediska je nutné výnosy i náklady ú.tovat dle své povahy na správný ú.et ú.etního rozvrhu. Z hlediska výnos je nutné rozlišovat, mimo jiné, zejména: - podíl na 'lenském píspvku ( K' na kus) pokladna / výnos -dotaci ze státního rozpo'tu (jen 'ástka pro ÚR) banka / výnos - píspvek z fond RR ZS, nap. na režii, na zakoupení PC banka / výnos - píspvek od jiné organizace, mimo ZS banka / výnos Z hlediska náklad je nutné rozlišovat: - materiál náklad / pokladna - rzné služby náklad / banka - vyznamenání ÚR ZS náklad / pokladna - mzdové náklady, DP, DPP náklad / pokladna - mzdy v'etn dan z mezd náklad / dan - poplatek vedení ú'tu v bance náklad / banka ) Zstatek pokladní hotovosti mohou tvoit jen platné bankovky a mince. Pokud tomu tak není, je nutné provést zaokrouhlení pokladní hotovosti na halé, rozdíl do této 'ástky vydat a zaú'tovat výdajovým dokladem do spoteby na ú'et nebo. ) Proú.tování hospodáského výsledku, po schválení v orgánu ÚR je nutné provést vnitním dokladem z ú'tu na ú'et Vlastní jmní. Na konci kalendáního roku musí být ú'et Hospodáský výsledek ped schválením bez zstatku minulých let. - ztráta v pedchozím roce nej'astji / - zisk v pedchozím roce nej'astji / ) N/které ÚR nedodaly spolu s výkazem sumá obrat, zápis o inventue majetku a kopie pokladního deníku. V pípad, že má ekon.odd. provést alespo: kontrolu správnosti ú'tování, je nutné, aby ÚR zaslala nejen kopie ú'etního deníku, ale i sumá obrat, ve kterém je možné pi Úroky z pj'ek ze SVF byly schváleny. zasedáním RR kontrole chyby najít. ZS.. takto: splatnost do msíc %, do roku ) Opravy v ú.etních záznamech je nutné vždy provádt %, do let %, do tí let %. viditeln a s podpisem osoby, která opravu provedla, v'etn Výhody uložení finan'ních prostedk ve SVF: Vedení, data provedení opravy. Opravu ú'etních zápis lze provést evidence, správa, splátky pj'ek do SVF a ze SVF jsou pro jen tak, aby pvodní chybný zápis byl 'itelný a nový, ZO a ÚR bez poplatku. Zejména u pj'ek do SVF oce:ují opravený byl také 'itelný. V ú'etnictví nelze pelepovat, sou'asní korespondenti možnost disponovat s finan'ními mazat ani pepisovat.

14 Proti minulosti došlo ke zlepšení v ú'tování ÚR ZS, ale stále ješt je co napravovat. Hospodái ÚR by mli pro'íst pedávanou brožuru na seminái a v pípad jakýchkoli pochybností v ní vždy zalistovat. eské ú'etní standardy jsou podrobným návodem jak, odkud a kam ú'tovat, jak oce:ovat, jak provádt ú'etní závrku.. Zákon o ú.etnictví (Ing. Helena Vydrová - da:ová poradkyn RR ZS) Zákon o ú.etnictví.. / Sb. v aktuálním zn/ní. K zákonu vydalo Ministerstvo financí vyhlášku '. / Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o ú'etnictví, ve znní pozdjších pedpis, pro ú'etní jednotky, u kterých hlavním pedmtem 'innosti není podnikání, jak vyplývá ze zmn provedených vyhláškou './ Sb. a vyhláškou / Sb. K uvedenému zákonu o ú'etnictví, obdrželi ú'astníci semináe brožuru Ú'tová osnova, eské ú'etní standardy pro r., ve které je aktuální úplné znní zákona o ú'etnictví, aktuální znní vyhlášky / Sb. s komentáem a eské ú'etní standardy pro ú'etní jednotky, u kterých hlavním pedmtem 'innosti není podnikání. Da:ová poradkyn podrobn ve svém vystoupení probrala jednotlivé paragrafy zákona o ú'etnictví a podrobnosti ú'etních standard, upozornila na možná problémová ustanovení zákona o ú'etnictví. Mimo jiné pipomnla k zákonu o ú'etnictví: Ú'etní jednotky jsou povinny zaznamenávat ú'etní pípady v ú'etních knihách pouze na základ ú'etních záznam, tj. ú'etních doklad. Ú'etní doklady jsou prkazné ú'etní záznamy, které musí obsahovat: a) ozna'ení ú'etního dokladu, b) obsah ú'etního pípadu a jeho ú'astníky, c) penžní 'ástku nebo informaci o cen za mrnou jednotku a vyjádení množství, ízení, správního ízení, ob'anského soudního ízení, da:ového ízení, skarta'ního ízení nebo pro ú'ely sociálního zabezpe'ení, veejného zdravotního pojištní anebo pro ú'ely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí uschovacích dob uvedených za a),b) tak, aby byly zajištny požadavky vyplývající z jejich použití pro výše uvedené ú'ely (mzdové listy let apod.). Od.. došlo ke zmn v zákonu '. / Sb. o daních z píjm, poslední novela je zákon '. / Sb. ze dne. prosince. Tento zákon zmnil nejen zákon '. / Sb. o daních z píjm, ale i nkteré další zákony, mimo jiné také zákon o ú'etnictví. Za zákona '. / Sb. o ú'etnictví se vkládá nový a, který zní: Ob'anská sdružení, jejich organiza'ní složky, které mají právní subjektivitu, které ke dni. prosince vedly ú'etnictví v soustav jednoduchého ú'etnictví, mohou vést ú'etnictví podle zákona '. / Sb.o ú'etnictví, v aktuálním znní, až od. ledna. Do této doby se na n vztahují ustanovení zákona '. / Sb., o ú'etnictví a jeho provádcích pedpis, která upravují ú'tování v soustav jednoduchého ú'etnictví ve znní platném k. prosinci. Ú.etní rozvrh ÚR ZS (I.Koláová - ved. ekon.odd. RR ZS) Ú'etní rozvrh ÚR je doporu'eno zpracovat nejmén v rozsahu tiskopisu k pedání výsledk hospodaení ÚR pro RR ZS, to je tabulka Ú'etní závrka ÚR k datu. V dopise 'j. / ze dne.. byl tento minimální ú'etní rozvrh pro ÚR rozšíen o ú'et, tento ú'et je možné psát do volného ádku v tabulce ped ádek sou't obrat dole (týká se tch ÚR ZS, které 'erpají dotaci ze státního rozpo'tu). Úschovu ú.etních záznam pro ú'ely vedení ú'etnictví eší, zákona o ú'etnictví, úschovní dobu d) okamžik vyhotovení ú'etního dokladu, e)okamžik ekonomických písemností sdlila ve své pednášce da:ová uskute'nní ú'etního pípadu, není-li shodný s okamžikem poradkyn. Po uplynutí úschovní doby mže následovat vyhotovení ú'et.dokladu, f) podpisový záznam osob skartace písemností, která je ešena v zákonu o archivní odpovdných za ú'etní pípad a za zaú'tování. a spisové služb '. / Sb., zákona o ú'etnictví eší inventarizaci, které Tento zákon íká, hlava II, archivnictví, díl zjednodušen e'eno, podléhají všechny zstatky na, kdo má povinnost uchovávat dokumenty a umožnit rozvahových ú'tech Kone'ného ú'tu rozvážného (rozvahy). výbr archiválií, mimo jiné, v bod b) politické strany, hnutí, Skute'né stavy majetku a závazk ú'etní jednotky se pi ob'anská sdružení a další organizace. Bod ti uvedeného inventarizaci zjišmují: paragrafu íká, že výbr archiválií provádí archiv podle své a) fyzickou inventurou u hmotného, pop. nehmotného psobnosti, tj. místn píslušný archiv. majetku, zásob, pokladní hotovosti výbr archiválií z dokument pvodc (tj. ÚR nebo ZO b) dokladovou inventurou u závazk a pohledávek, pop. ZS), provádí píslušný archiv ve skarta'ním ízení. dalších složek majetku, bankovních ú't apod. u nichž výbr archiválií ve skarta'ním ízení píslušný archiv nelze provést fyzickou inventuru. provádí ze souboru dokument u pvodce, který má Inventurní soupisy musí obsahovat: a) skute'né stavy povinnost vykonávat spisovou službu. Skarta'ní ízení je majetku, závazk a pohledávek, b) podpisový záznam postup, pi kterém se vyazují dokumenty dále nepotebné osoby odpovdné za zjištní skute'ných stav majetku, pro 'innost pvodce a pi kterém píslušný archiv provádí závazk a pohledávek a osoby odpovdné za provedení výbr archiválií. Za ádné provedení skarta'ního ízení inventarizace, c) zpsob zjišmování skute'ných stav, d) odpovídá pvodce, který je povinen umožnit píslušnému ocenní majetku, závazk a pohledávek k okamžiku archivu dohled nad provádním skarta'ního ízení a výbr ukon'ení inventury, e) okamžik zahájení a ukon'ení archiválií ve skarta'ním ízení. inventury skarta'ní ízení se provede v kalendáním roce, zákona o ú'etnictví eší úschovu ú'etních následujícím po uplynutí skarta'ní lhty dokumentu, provádí záznam pro ú'ely vedení ú'etnictví po dobu: se na základ skarta'ního návrhu. Skarta'ní návrh zašle a) ú'etní závrka a výro'ní zpráva po dobu deseti let pvodce píslušnému archivu k posouzení a k provedení po'ínajících koncem ú'etního období, kterého se týkají výbru archiválií. b) ú'etní doklady, ú'etní knihy, odpisové plány, skarta'ní návrh zpracovaný pvodcem obsahuje: inventurní soupisy, ú'tový rozvrh, pehledy po dobu ozna'ení pvodce dokument, seznam dokument pti let po'ínají cích koncem ú'etního období, kterého se navržených ke skarta'nímu ízení, návrh termínu provedení týkají. skarta'ního ízení. Použijí-li ú'etní jednotky ú'etní záznamy i pro jiný ú'el než na základ skarta'ního ízení vyhotoví píslušný archiv pro vedení ú'etnictví, a to zejména pro ú'ely trestního protokol o provedeném skarta'ním ízení. Po pevzetí

15 protokolu je možné provést skartaci dokument, které píslušný archiv nepevezme.. Ú.etnictví ZO ZS od roku (Ing. Zacpal - pedseda HFK, I. Koláová - ekon.odd.) V úvodu tohoto bodu programu sdlil pedseda HFK Ing. Zacpal stanovisko HFK i PRR ZS, že uvedené orgány považují metodickou zmnu v systému práce ZO ZS za uzavenou (zmna systému ú'etnictví) a nebudou v roce (pokud nedojde k dalším zmnám) pipravovat další metodiku pro ú'etnictví ZO. Každá ZO ZS by mla využít pro své ú'tování jen ty informace z Vstníku '. / a /, které pro ni jsou upotebitelné. Nkteré z tchto informací jsou ovšem povinné pro všechny ZO ZS, a to zejména: inventarizace majetku, vedení ú'etnictví, sestavení ú'etních výkaz, podpisové vzory i další. Na vystoupení pedsedy HFK navázala I. Koláová Ve Vstníku '. / byly základním organizacím pedány potebné informace k tomu, aby od. ledna mohly povené osoby za'ít ú'tovat v systému ú'etnictví ve zjednodušeném rozsahu. Mimo Vstníku '. / (který je zasílán do organizací v nkolika výtiscích) byl všem ZO prostednictvím ÚR pedán zdarma i jeden výtisk ú'etního deníku pro podvojné ú'etnictví.v ú'etním deníku je jako poslední dvojlist vložen Vzorový ú'etní píklad za jeden msíc (leden). Postup pi pechodu na nový systém ú'tování: Pedem pro'íst Vstníky '. /, / a /, seznámit se základními pojmy a zkusit podle vzorového ú'etního píkladu ze zadní strany deníku ú'tovat. Soubor Píklady ú'tování souvztažností ve zjednodušeném rozsahu (Vstník '. /) by ml obsahovat vtšinu ú'etních položek, které picházejí v ú'etnictví ZO ZS v úvahu. Práce s tímto souborem je taková, že hospodá (ú'etní), pokud neví jak má položku zaú'tovat, si ji najde podle druhu v tomto vzorovém píkladu a podle sloupc Ú'tování na ú'tech ji zaú'tuje na MD i Dal uvedených ú't, tím je položka zaú'tována. ÚR ZS v r. nebo seznámí hospodáe ZO na semináích s novou metodikou a obdrží na tuto 'innost finan'ní prostedky z Fondu rozvoje ÚR v dubnu.. Dan/ z píjm právnických osob v r. a (Ing. H. Vydrová, da:ová poradkyn) Zákon '. / Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis. Poslední novely zákona '. / a '. / Sb. Z uvedeného zákona '. / Sb. se da:ová poradkyn zabývala 'ástí druhou - Da: z píjm právnických osob a 'ástí tetí - Spole'ná ustanovení. Vnovala pozornost zejména ustanovením zákona, která se vztahují k neziskovým organizacím (nejsou založeny za ú'elem podnikání). ást druhá - Da: z píjm právnických osob Pedmt dan, odst. - pedmtem dan je vždy píjem z reklam, píjem z 'lenských píspvk a píjem z nájemného (snížený o náklady spojené s údržbou) a píjem z hospodáské 'innosti (výnosy minus náklady). Pokud ÚR, ZO provozuje hospodáskou 'innost (má živnostenské oprávnní) a má píjmy, které podléhají dani, musí podat da:ové piznání vždy, a to i v pípad ztráty., odst. Pedmtem dan pro nevýdle'né organizace nejsou: a) Píjmy z 'inností vyplývajících z poslání organizace dle stanov (hlavní 'innost) za podmínky, že náklady vynaložené na každou jednotlivou 'innost jsou vyšší než výnosy z této 'innosti. b) Píjmy z dotací ze státního rozpo'tu a z rozpo'tu obcí, jsou-li poskytovány v souladu s rozpo'tovými pravidly prostednictvím ministerstev, obecních úad, (ústedí RR ZS). c) Píjmy z úrok z vklad na bžném ú'tu, odst. Každá 'innost dle stanov se musí vyhodnocovat za celé zda:ovací období samostatn. Pokud tyto 'innosti jsou vykonávány za rzné ceny v rámci jedné 'innosti (vstupné na výstavy, zájezdy apod.), jsou pedmtem dan pouze píjmy z tch jednotlivých 'inností, které jsou vykonávány za ceny, kdy píjmy pevyšují související výdaje. odst. Osvobození od dan - 'lenské píspvky podle stanov (dobrovolné 'lenství). odst. Da:ový základ mohou Ob'anská sdružení dle odst. snížit o %, max. však o mil. K' v pípad, že takto získané prostedky použijí ke krytí náklad souvisejících s 'innostmi, z nichž získané píjmy nejsou pedmtem dan, a to ve tech bezprostedn následujících zda:ovacích obdobích. Pokud nebude splnna uvedená podmínka, je nutné zvýšit v píslušném období da:ový základ o 'ástku, která snižuje základ dan a byla uvedena na '. da:ového piznání v pedchozích obdobích. Ob'anské sdružení musí prostedky z (ušetené) dan využít v hlavní 'innosti. Pokud % snížení iní mén než tis. K, lze odeíst maximáln do výše základu dan. Sazba dan - 'iní %, pokud není stanoveno jinak (platí pro rok ), pro rok je sazba stanovena ve výši %. ást tetí - Spole'ná ustanovení základ dan - odst. Pro zjištní základu dan se vychází a) z výsledku hospodaení - odst. Výsledek hospodaení se zvyšuje o. 'ástky neoprávnn zkracující píjmy,. 'ástky, které nelze zahrnout do výdaj (náklad)...a další 'ástky dle bod.-. Výsledek hospodaení se snižuje o 'ástky, o které byly neoprávnn zvýšeny píjmy, nebo píjmy byly zdanny jinou daní, jedná se nap.o pijaté dary (podmínkou je, že k tmto darm se plátce piznal, tj. pedložil piznání k dani darovací finan'nímu úadu). odst. Jestliže dojde k vylou'ení píjm od dan osvobozených (nap.'lenské píspvky) je nutné k nim vylou'it i odpovídající náklady. upes:uje, které výdaje (náklady) lze do základu dan zahrnout pi splnní dalších zákonem stanovených podmínek nap. da:ové odpisy, soc. a zdrav. pojištní, nájemné, životní pojištní zamstnanc, penzijní pipojištní apod. upes:uje, které výdaje (náklady) nelze do základu dan zahrnout - týká se výdaj na ob'erstvení, pohoštní a dary, dan, manka a škody. m) bod ) Povinnost podat da:ové piznání...nemá: ob'anské sdružení, pokud nemá píjmy, které jsou pedmtem dan, nebo má pouze píjmy od dan osvobozené ('lenské píspvky) a píjmy, z nichž je da: vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan ( odst..)... Daové odpisy hmotného majetku -. Od.. je odpisových skupin. Zatídní majetku do odpisových skupin eší píloha '. k zákonu '. / Sb.v aktuálním znní. Majetek zatídný do.. v páté odpisové skupin nadále v této skupin zstává. Od.. je nutné provést peklasifikaci odpisových skupin majetku - budov z položek SKP do položek CZ-CC. Internetová adresa: CZSO.CZ.

16 Daová poradkyn/ doporu.ila zpracovat vnitní pedpis pro evidenci, ú.etní a daové odepisování hmotného majetku (V/stník.. /). V tomto vnitním pedpisu stanovit nejnižší.ástku, od které bude drobný hmotný majetek do K. ú.etn/ evidován. V pípad/, že tento majetek bude ú.etn/ evidován v dlouhodobém majetku (ú.ty tídy ), m/l by být postupn/ (alespo m/síc) zú.tován do náklad. Prostednictvím ú.tu oprávek - by m/l být zaú.tován nejmén/ v rozmezí m/síc, aby bylo zejmé, že se jedná o majetek dlouhodobý. Ú.etn/ lze tento majetek odepisovat dle pedpokládané doby použití, nejmén/ ovšem m/síc. Píklad: poízení majetku.rok K. / odpis majetku. rok ( m/síc) K. / odpis majetku. rok K. / Silni.ní da V návaznosti na zákona o dani z píjmu da:ová poradkyn upozornila na ustanovení zákona NR '. / Sb. o dani silni'ní, ve znní pozdjších pedpis. Poslední novela zákon '. / Sb. Pedmt dan, bod. ) Pedmtem dan silni'ní jsou motorová vozidla..., jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdle'né 'innosti, nebo jsou používána v pímé souvislosti s podnikáním anebo 'innostem, z nichž plynoucí píjmy jsou pedm/tem dan/ z píjm u subjekt nezaložených za ú.elem podnikání... Poplatníci, kteí nejsou založeni nebo zízeni za ú'elem podnikání (ob'anské sdružení) podléhají dani silni'ní v pípad, že mají za píslušný rok píjmy, které podléhají dani z píjmu právnických osob (i když da: neplatí, ale mají povinnost podat da:ové piznání a využít ustanovení odst. zákona o dani z píjm - tj. snížení základu dan). Dležité upozorn/ní: pokud organizace používá vozidlo pro vedlejší (hospodáskou).innost, je teba platit vždy silni.ní da. Poplatníci dan bod ) Poplatníkem dan je rovnž a) zamstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zamstnanci za použití osobního motorového automobilu..., pokud da:ová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla (podnikateli). Sazba dan odst. ) sazba dan 'iní K' za každý den použití os. automobilu..., je-li to pro poplatníka (zamstnavatele) výhodnjší. (Tato sazba dan platí pro zamstnance, který používá pro služební cesty soukromé vozidlo). K této informaci da:ové poradkyn vznikla rozsáhlá diskuse. Na základ mnoha konzultací je možné následující ešení: V pípad, že RR, ÚR nebo ZO bude podléhat za rok dani z píjm právnických osob, je povinna zaplatit silni'ní da: nejen ze služebního vozidla, ale i za zamstnance (funkcionáe), pokud používají pro služební cestu soukromé vozidlo. Protože ale organizace ZS zjistí až na konci roku, zda bude podléhat dani z píjm, je možné použít jedno z následujících ešení: a) zaregistrovat se k silni'ní dani na píslušném finan'ním úadu a platit zálohy na silni'ní da: v prbhu kalendáního roku (..,.,..,..). K.lednu následujícího roku podat piznání k dani silni'ní a provést vypoádání dan. V pípad, že organizace nebude podávat da:ové piznání k dani z píjm právnických osob za píslušný rok, požádá finan'ní úad o vrácení zaplacené silni'ní dan (bude se jednat o peplatek na silni'ní dani). b) zaregistrovat se k silni'ní dani na píslušném finan'ním úadu a zárove: požádat o placení záloh jinak - v podstat se jedná o neplacení záloh v prbhu roku. K.lednu následujícího roku podat piznání k dani silni'ní, kde bude uvedena da:ová povinnost v závislosti na dani z píjm. Da:ová povinnost bude bur nulová, nebo skute'ná a ta bude zaplacena. V pípad/, že nezisková organizace si zvolí jednu z výše uvedených možností, má jistotu, že nebude v budoucnu platit penále. Piznání k dani z píjm právnických osob - vypln/ní jednotlivých ádk dle Ú.etního píkladu Ú'astníci semináe obdrželi tiskopisy Tabulkovou pedvahu = Vzorový ú'etní píklad - list jako podklad k vyplnní piznání k dani z píjm právnických osob. Da:ová poradkyn v úvodu praktického píkladu podrobn ú'astníky seznámila s obsahem jednotlivých ádk piznání k dani z píjm právnických osob, vysvtlila dotazy k této problematice a teoretický výklad aplikovala na konkrétní písemný píklad pedaný všem ú'astníkm. Údaje z pedaného písemného materiálu prakticky pevedla do tiskopisu Piznání k dani z píjm... Na závr zodpovdla dotazy.. Dotace ze státního rozpo.tu (Ing. O. Macl 'len HFK) Ing. Macl se pro nemoc omluvil a písemný píspvek pe'etla I. Koláová. Obecné zásady vlády pro poskytování státních dotací NNO.. Dotace jsou poskytovány ob'anským sdružením, vyvíjejícím 'innost k napl:ování státní politiky, k nimž bezesporu patí sdružování ob'an v neziskových organizacích s cílem aktivní ú'asti ob'an na správ vcí veejných a ochran životního prostedí.. Dotace poskytuje na základ pedloženého projektu ústední orgán, do jehož psobnosti pedkládaný projekt vcn patí, na základ žádosti o státní dotaci. Nositelem dotace v ZS je RR, sou'asn je i garantem za vedení agendy a zpracovatelem žádosti.. Termín podání žádosti je obvykle. záí kalendáního roku, který pedchází roku rozpo'tovému.. Dotace se poskytuje na úhradu nezbytných náklad realizace schváleného projektu do výše % jeho rozpo'tových výdaj. Do rozpo'tu nesmí být zakalkulován zisk organizace, ani nesmí být z dotace fakticky realizován. To znamená, že dotaci lze poskytnout jen na rozdíl mezi výdaji a píjmy projektu. Píjmy mohou být nap. vstupné na akcích ZS, prodej publikací z edi'ní 'innosti, poplatek ú'astník odborného zájezdu v rámci školení apod. Pokud žádné píjmy nebyly, je teba to výslovn ve vyú'tování dotace uvést.. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcioná NNO a na výdaje na pohoštní a dary. Mže být ale poskytnuta na úhradu mzdových náklad, které jsou odmnou za realizaci schváleného projektu. Prakticky to znamená, že z dotace lze hradit odmny lektor odborných školení i autorské honoráe edi'ní 'innosti i funkcioná NNO, nesmí z ní být však hrazena odmna za organiza'ní zajištní dotované akce.. Dotace se poskytuje ú'elov, to znamená, že její prostedky lze použít jen na ú'el uvedený v jejím projektu.. ÚR a ZO ZS nesmí z dotace poskytovat finan'ní prostedky jiným fyzickým, nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu, spojenou s realizací úkolu daného projektu.

17 . ÚR a ZO ZS jsou povinny vést ve svém ú'etnictví V termínu do.. pedala RR na MZe žádost evidenci o použití státní dotace a zajistit jejich vyú'tování, o dotaci ze státního rozpo'tu pro rok. Požadavek byl které musí být spolu s kopiemi ú'etních doklad doru'eno opt na mil. K'. Ústedí eviduje požadavek od ÚR ve ústedí ZS nejpozdji do. listopadu kalendáního roku. výši,- K'. Dne.. došlo rozhodnutí od Pedkládanými ú'etními doklady jsou nejen faktury MZe o pidlení 'ástky dotace na r. ve výši tis. a paragony, ale i kopie pokladních doklad ozna'ené 'ísly K'. Po schválení rozdlení dotace PRR ZS budou opt z ú'etnictví ÚR nebo ZO ZS, která dotovanou akci rozesílány k podpisu ÚR Dohody o pidlení dotací. PRR financovala. ZO žádají o dotaci prostednictvím ÚR. ZS stanovila pracovní skupinu k rozdlení dotace na ÚR Pidlená dotace pro ZO není v tomto pípad pro ÚR.. pro rok. výnosem, ale závazkem v'i ZO ZS. ÚR ji zaú'tuje na ú'et, na kterém po odeslání penz ZO, bude zstatek. Da ze závislé.innosti (mzdy, OON) a aplikace nula (z této ú'etní operace). zákona o cestovních náhradách. Podmínkou uhrazení vyú'tovaných náklad ústedím (O. Zbranková - mzdová ú'etní ekon.odd. RR ZS) je pedložení ú'etní uzávrky ÚR za rok, pedcházející roku rozpo'tovému. A) Da: ze závislé 'innosti od.. (mzdy, OON). ÚR a ZO ZS odpovídají za hospodárné použití Plátce, který poplatníkovi vyplácí mzdu, vychází pi srážce poskytnuté dotace v souladu s ú'ely, na nž byla dotace dan ze skute'nosti, zda u nj poplatník: vy'lenna a za to, že se na financování úkol nepodílí jiný orgán státní správy. Zam/ení dota.ní politiky ZS. Vzhledem ke stále klesající 'lenské základn ZS v sou'asném období, bude teba vytipovat priority, které mohou tento proces zastavit, nebo alespo: zpomalit a ty v první ad dota'ní politikou podporovat. Jsou to hlavn ty aktivity, na kterých se 'lenové ZO pímo podílejí a které slouží ke stmelování a upevnní jejich 'lenské základny. Jsou to: - místní a oblastní výstavy poádané ZO a ÚR ZS, - oblastní školení poádaná ÚR, - zahrádkáské poradny pro 'leny ZS i veejnost, - odborné pednášky provádné lektory ÚR pímo v ZO, drobná odborná edi'ní 'innost, kup. sylaby ze školení, odborné informace, Zpravodaje vydávané ÚR apod. Pro udržení kontaktu s technickým rozvojem a získávání nových informací bude teba podpoit rozvoj výpo'etní techniky, Internetu a elektronické pošty v prvé fázi na ÚR. To ovšem z vlastních zdroj ZS. Další prioritou je práce s mládeží, am už spoluprací se základními školami, nebo formou Soutže mladých zahrádká, 'i Soutže o nejlepší obrázek se zahrádkáskou tematikou, i když tyto aktivity pímo stav 'lenské základny neovlivní, ale mohou formovat estetické cítní a budoucí zamení dtí. Celostátní výstavy ZS slouží hlavn k reprezentaci ZS a k jeho zviditelnní v o'ích veejnosti a orgán veejné správy. V závru písemného píspvku 'len HFK navrhl priority pro zamení dota'ní politiky ZS. erpání dotace ze státního rozpo.tu v roce a požadavky na r. (I. Koláová ved.ekon.odd. RR ZS) RR ZS žádala pro r. dotaci ve výši mil. K' na akce ve výši mil. K'. Skute'n bylo poskytnuto ze státního rozpo'tu, mil. K'. V dubnu byly uzaveny Dohody o poskytnutí dotace se ÚR ZS a pro ZO na celkovou hodnotu tis. K'. Prostedky z dotace byly uvol:ovány na podklad pedložených vyú'tování od ÚR v celkové výši,- K'. Celkové vyú'tování ZS bylo pedloženo na MZe R v termínu.. za rok ve výši,- K'. Žádné finan'ní prostedky nebyly vráceny. Vyú'tování dotace pedložilo ÚR i pro ZO ZS. Mze R provádí kontrolu 'erpání dotací ze státního rozpo'tu. Je nutné vnovat velkou pozornost vyú'továním, která zasílají ÚR na RR ZS. Musí se dodržovat zásady, které jsou v dohod uvedeny. - podepsal na zda:ovací období prohlášení k dani (zálohová da:), - prohlášení k dani nepodepsal (srážková da: do K' ve výši %, nad K' zálohová da: ve výši %). Záloha na da a její srážka Úhrnný píjem ze závislé 'innosti a funk'ních požitk pro ú'ely výpo'tu zálohy na da: plátce stanoví jako sou'et veškerých píjm poplatníka, které jsou mu v kalendáním msíci zú'továny nebo vyplaceny. Se'te se bžná mzda, funk'ní odmny, odmny v'etn nepenžních píjm, mzdy vyplacené z vedlejších 'inností, nebo ze soubžného pracovního pomru od téhož zamstnavatele, v'etn doplatk za minulá léta. Záloha na da: se sráží z úhrnného píjmu zú'tovaného za kalendání msíc, sníženého o pojistné, které je podle píslušných pedpis povinen platit zamstnanec, dále sníženého u poplatníka, který podepsal prohlášení k dani a uplatnil odpo'ty nezdanitelných 'ástek. Základ dan se snižuje o / nezdanitelných 'ástek a),d)-g) viz níže. Zálohy na da: z píjmu fyzických osob ze závislé 'innosti se vypo'tou ze základu dan sníženého o nezdanitelnou 'ást základu dan (viz níže), zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru, podle sazeb pro msí'ní období: Základ dan/ Da ze základu pesahujícího - % - + % - + % - a více + % Nezdanitelné 'ástky základu dan dle. Základ dan se sníží o 'ástky: a) K' ro'n na poplatníka (msí'n), b) K' na vyživované dít - zrušeno, c) K' na manželku (manžela) žijící v domácnosti s poplatníkem pokud nemá vlastní píjmy za rok nad.,- K' (za rok), d) K' pobírá-li poplatník 'áste'ný invalidní dchod (msí'n), e) K' pobírá-li poplatník plný invalidní dchod (msí'n), f) K' je-li poplatník držitelem prkazu ZTP/P (msí'n), g) K' u poplatníka, který se soustavn pipravuje na budoucí povolání studiem...(msí'n), h-j) odpo'et na úroky zaplacené ze stavebního spoení, hypotéky, odpo'et píspvk poplatníka na penzijní pipojištní, odpo'et na zaplacené pojistné na soukromé životní pojištní, odpo'et na dary. Položky c) a h-j) je možné uplatnit v zákonem stanovených pípadech pouze v ro'ním zú'tování.

18 Nárok na odpo'et nezdanitelné 'ástky ze základu dan na jedno nezletilé dít, podepsal prohlášení a uplat:uje da:ové svoji osobu (bod a) má poplatník pokud nebyl na po'átku zda:ovacího období (.. roku) poživatelem starobního zvýhodnní. b) Výše uvedený poplatník má u jiného zamstnavatele dchodu a tento dchod mu nebyl piznán ani zptn dohodu o pracovní 'innosti, nepodepsal u druhého k po'átku zda:ovacího období (..roku). zamstnavatele prohlášení. Od.. byla zák. / Sb. schválena novela zák. / Sb. o dani z píjmu. Novela, mimo jiné, nahrazuje dosavadní nezdanitelnou.ástku na dít/ a to formou slevy na dani a daového bonusu (( c) c) Poplatník pobírá píjem z pracovního pomru (píjem ze závislé 'innosti). Je ženatý, vyživuje ve své domácnosti jedno nezletilé dít, podepsal prohlášení, uplat:uje da:ové zvýhodnní na dít a je starobní dchodce. a d)); dále v a) je upraveno spole.né zdan/ní a) podepsal b) nepodepsal c) podepsal Hrubá msí'ní mzda K' K' K' manžel, pokud s nimi ve spole.né domácnosti žije - sociální pojištní % alespo jedno dít/. Sleva na dani je K. m/sí.n/ na - zdrav. pojištní.% jedno dít/. základ dan = = = Dne.. byl vydán zákon.. / Sb.Tímto zákonem byl zrušen odst. zákona.. / Sb. zákl.nezdanitel.'ástka zdanitelná mzda - = o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt/ní. Touto zaokrouhleno (vždy nahoru) zm/nou je s ú.inností od. srpna zrušen odpo.et záloha na da: dle ( K.) z vym/ovacího základu u osob, za které je msí'ní tabulky ---- plátcem pojistného stát (dchodci, studenti apod.). To záloha na da: (%) znamená, že odvod pojistného za zdravotní pojišt/ní od srpna je provád/n z celého vym/ovacího základu. minus ms.da:. zvýhodnní na dít záloha po slev Da srážková vybíraná zvláštní sazbou a) -, c) -) ---- Základem pro výpo'et dan vybírané srážkou zvláštní k výplat sazbou % je hrubý píjem poplatníka do 'ástky K'. a) (--) = U dohody o pracovní 'innosti se hrubý píjem poplatníka b) (--) ---- = ---- snižuje o pojistné: c) (--) = - na sociální zabezpe'ení, - na všeobecné zdravotní pojištní. Zdravotnímu a sociálnímu pojištní nepodléhá u dohod o pracovní 'innosti hrubý píjem do K'. Podmínkou k uplatnní srážkové dan je, že úhrnná výše píjm u jednoho zamstnavatele nepesáhne v kalendáním msíci 'ástku K. a zamstnanec u tohoto zamstnavatele nepodepsal prohlášení k dani z píjm na píslušný rok. Píjem ze závislé 'innosti podléhající srážkové dani se do da:ového piznání ani do ro'ního zú'tování dan neuvádí. Základ dan vypo'tený z msí'ní odmny, po ode'tu sociálního a zdravotního pojištní a odpo'itatelných položek, se zaokrouhluje vždy nahoru, to znamená odvádí se vyšší da: (píklad a) 'ástka K'). Tato da: se zú'tovává pi ro'ním zú'tování dan, nebo v souvislosti s piznáním k dani z píjmu, kde se sou'et msí'ních základ dan zaokrouhluje na sto K' dol a vzniká peplatek, který se od 'ástky K' výše vrací poplatníkovi. Proto i dchodci, kteí nemohou uplatnit odpo'itatelnou položku na svoji osobu (píklad c)), mohou požádat po skon'ení roku o ro'ní zú'tování dan. Da zálohová, poplatník podepsal prohlášení k dani na píslušné zdaovací období. Záloha na da: se v tomto pípad po'ítá msí'ní sazbou Da vybíraná srážkou zvláštní sazbou, pracovník dan ze zdanitelné mzdy zú'tované nebo vyplacené poplatníkovi za kalendání msíc, a to bez ohledu na to, zda poplatník v prohlášení uplatnil nárok na nezdanitelné 'ástky 'i nikoliv. Postup výpotu: - sou'et všech píjm za kalendání msíc (mzda, DPP, DP, funk'ní odmny), - pojistné (sociální %, zdravotní, %), = základ pro výpo.et zálohy na da - K' základní nezdanitelná 'ástka (neode'ítá se u starobních dchodc - viz. výše), - K' pobírá-li poplatník 'áste'ný invalidní dchod, - K' pobírá-li poplatník plný invalidní dchod, - K' je-li poplatník držitelem ZTP-P, - K' poplatník, který se soustavn pipravuje na povolání studiem, = zdanitelná mzda (základ dan) - zaokrouhlená na K' nahoru. Záloha na da: se vypo'te msí'ní sazbou - viz výše uvedené sazby. - sleva na dani za dít, = msíní záloha na da po slev P"íklad a) Poplatník pobírá píjem z pracovního pomru (píjem ze závislé 'innosti). Je ženatý, vyživuje ve své domácnosti nepodepsal prohlášení P"íklad Dohoda o provedení práce, píjem ze závislé 'innosti (neode'ítá se pojistné). Mže být sepsána max. na pracovních hodin v kalendáním roce u jedné organizace. Nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojišt/ní. Za stejných podmínek je zdaována i tzv. jednorázová odm/na. Hrubá msí'ní mzda K' K' pojistné sociální a zdravotní K' K' (samostatný) základ dan K' K' základ dan zaokrouhlený nahoru na K' K' da: srážková zvláštní sazbou % (do K') - K' ---- K' da: zálohová % ---- K' - K' K výplat= K' K' Základ pro výpo'et dan vybírané zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé K' dol a da: vypo'tená zvláštní sazbou se zaokrouhlí rovnž na celé K' dol (z píkladu '. je da: nezaokrouhlená, K'). Dohoda o pracovní.innosti, mže být sepsána max. na polovinu pracovní doby, u dchodc a student na dobu ur.itou nejdéle jeden rok. Od.ástky K. podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojišt/ní.

19 P"íklad Pracovník nepodepsal prohlášení k dani. Výpo'et je stejný pro všechny kategorie zamstnanc v'etn dchodc a student. Hrubá msí'ní mzda K' K' K' sociál.pojištní % (ze základu) - K' - K'... K' zdrav.pojištní,% (ze základu) - K' - K'... K' (samostatný) základ dan K' K' K' zaokrouhlený základ dan nahoru ---- K' K' ---- K' da: se srážková % - K' ---- K' K' da: zálohová % ---- K' - K' ---- K' K výplat = K' = K' = K' B) Zvýšení minimální mzdy na K', minimální hodinová sazba je, K'. Od.. bylo provedeno na základ naízení vlády '. / Sb. C) Zákon o cestovních náhradách '. / Sb., v aktuálním znní vyhlášky './ Sb. a '. /Sb. s ú'inností od... Vyhláška MF z.. './ Sb., stanoví základní sazby stravného v cizí mn pro r.. Cestovní náhrady jsou ur'eny pro zamstnance. Pro osoby pracující na základ Dohod o provedení práce, jen v pípad, že cestovní náhrady jsou v dohod pedem sjednány. Pokud funkcioná není zamstnancem, je nutné s ním uzavít nepojmenovanou smlouvu podle Ob'anského zákoníku. Vzor smlouvy byl ve Vstníku '. / a je znovu zveejnn ve Vstníku '. /. Vyhláška MPSV ze.. '. / Sb., kterou se pro ú'ely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného a 'iní: a) - K', trvá-li prac.cesta až hodin b) - K', trvá-li prac.cesta déle než hod. nejvýše však hod. c) - K', trvá-li prac. cesta déle než hodin. V pípad, že pracovní cesta trvá mén než hodin a pracovník nemá možnost se stravovat obvyklým zpsobem, mže mu zamstnavatel poskytnout stravné až do výše K'. D) Sazby náhrad za používání silni'ních motorových vozidel: Sazba základní náhrady za km jízdy, použije-li zamstnanec pi pracovní cest silni'ní motorové vozidlo: a), K' u jednostopých vozidel a tíkolek b), K' u osobních silni'ních motorových vozidel Prm/rné ceny pohonných hmot - Výše prmrné ceny za litr pohonné hmoty 'iní: a), K' u benzinu automobilového O Speciál b), K' u benzinu automobilového O Normal c), K' u benzinu automobilového O Super d), K' u benzinu automobilového O Super plus e), K' u motorové nafty Tyto sazby vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních vcí na píslušný rok.. Zm/ny v zákonech ve vazb/ na r. a ve stanovách ZS (Ing. Zacpal, pedseda HFK) Zákon o správ/ daní a poplatk.. / Sb., v aktuálním zn/ní Registra'ní povinnost u finan'ního úadu (z da:ového hlediska) nemá da:ový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová da:ová povinnost, nebo u nhož je pedmtem zdanní jen nemovitost, nemá-li registra'ní povinnost kvli jiné dani. Registra'ní povinnost u místn píslušného správce dan se dále nevztahuje na poplatníky, kteí mají výhradn píjmy ze závislé 'innosti a píjmy, ze kterých je da: vybírána zvláštní sazbou. Zákon.. / Sb., o daních z píjm, poslední novela zákon '. / Sb. zmnila mnohá ustanovení zákona jak pro právnické tak fyzické osoby na tyto zmny Ing. Zacpal ve svém vystoupení znovu upozornil. Zákon o DPH.. / Sb., v aktuálním zn/ní zákona / Sb. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zízena za ú'elem podnikání, pokud uskute':uje ekonomické 'innosti. Ekonomickou 'inností se pro ú'ely tohoto zákona rozumí soustavná 'innost... Plátcem dan jsou osoby podléhající dani, jejichž obrat za nejbližších nejvýše pedcházejících po sob jdoucích kalendáních msíc pesáhne 'ástku mil. K'... Zákon o spotebních daních.. / Sb. v aktuálním zn/ní Tento doznal velké zmny. V ZS se jedná zejména o da: z pálení alkoholu a da: z vína. Podle odst. je od dan osvobozeno tiché víno vyrobené fyzickou osobou, která s osobami tvoícími s ní domácnost vyrobí pro vlastní spotebu, pro spotebu 'len její domácnosti, osob blízkých nebo jejích host tiché víno v celkovém množství, které nepesáhne l za kalendání rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. Podle odst. je možné provozovat Pstitelské pálenice. Zákon o dani z nemovitostí.. / Sb. byl v roce novelizován, poslední novela zákon.. / Sb. poplatníci dan bod ) Poplatníkem dan z pozemk u pronajatých pozemk je nájemce, jde-li o pozemky a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným zpsobem, b) spravované Pozemkovým fondem R nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo c) pevedené na Fond národního majetku R. Zákon o dani d/dické, darovací a dani z pevodu nemovitostí.. / Sb. poslední novela zákona.. / Sb. Ing. Zacpal upozornil zejména na nutnost podat piznání k dani darovací v pípad, kdy ÚR nebo ZO ZS obdrží penžní i nepenžní dar na 'innost. V pípad, že se jedná o dar na ekologii, práci s dtmi nebo mládeží, je splnna podmínka osvobození od dan dle odst.. Piznání k dani je nutné podat vždy po pololetí. Stanovy ZS jsou zveejnny ve Vstníku '. / v novém aktuálním znní, a to v'etn jednacího a volebního ádu. Ing. Zacpal ú'astníky stru'n o zmnách informoval a doporu'il všem pítomných nové znní stanov ZS prostudovat a seznámit se s jejich znním.. Povodn/, povodová pomoc, povodová známka (I.Koláová, vedoucí ekon. odd. RR ZS) Rozdleno mezi ÚR a jejich prostednictvím ZO ZS bylo ve etapách K', což v prmru 'iní odškodnní ve výši % vy'íslených škod na spole'ném majetku ZS. K.. byl ukon'en prodej povod:ových známek. Bylo prodáno ks povod:ových známek tj. zdroj pomoci ve výši ,- K' Na kont pomoci je 'ástka...,- K' Celkem tak bylo získáno ,- K' a ve etapách rozdleno mezi ZO ZS. Akce povodn bude pravdpodobn ukon'ena k...

20 . Rzné - dotazy a odpov/di ) Ú.tování tržeb prodejny - je možné ú.tovat obraty m/sí.n/? Nákup i prodej zboží v prodejn nutno evidovat denn, zvolit evidenci ú'tování podle zpsobu A nebo B z ú'etního standardu '. zásoby. Zaú'tování denních pohyb zboží i tržeb je možné na základ sumáe i msí'n. ) Pedání v/cné nebo finan.ní jednorázové odm/ny.lenu ZS v souvislosti s 'lenstvím (vyznamenání) není pedmtem dan z píjm fyzických osob (nezda:uje se). Tato odmna je ovšem pedmtem dan darovací u píjemce. Od dan darovací u píjemce jsou osvobozeny dary nepesahující 'ástku tis. K' za dva po sob jdoucí kalendání roky. ) Dary a finan.ní odm/ny pijaté v souvislosti s výkonem funkce nebo.innosti v ZS podléhají zdanní. V pípad jednorázových odmn je zdanní ve výši % do 'ástky tis. K' a % nad 'ástku tis. K'. Sociální a zdravotní pojištní se u jednorázových odmn nesráží. ) Dary a finan.ní odm/ny k životním výro.ím lze poskytnout jen v zákonem stanovených pípadech ( let vku, první odchod do dchodu). Do úhrnné výše tis. K' ro'n jsou zdanitelným píjmem spolu se mzdou. Z 'ástky tis. K' se nesráží sociální a zdravotní pojištní. To znamená jedna osoba mže spl:ovat podmínku x za život. Finan'ní odmny podléhají dani z píjmu fyzických osob vždy. ) Pefakturace energie - v pípad, že hodnota pefakturace odpovídá hodnot fakturace mže se provést zápo'tem na rozvahových ú'tech - zú'tovací vztahy (závazek, pohledávka). Pokud dochází k pedfakturaci energií, poštovného, píp.dalších položek, je nutné na faktue napsat text -pefakturace. Fakturovat uvedené služby mže jen právnická osoba, která má na uvedené služby licenci - energie, plyn, pošta, telefon, apod. K pefakturaci náklad je vhodné pipojit kopii pvodní faktury od dodavatele. ) Použití soukromého vozu pro služební cesty - doklad o 'erpání pohonných hmot musí mít stejné datum jako služební cesta, jinak se používá prmrná cena stanovená ve vyhlášce pro r. '. / Sb. - viz. Bod. programu semináe. ) ÚR nebo ZO pijímá od.len - ú.astník akce (zájezd, pednáška, ú.elový písp/vek na.innost) písp/vky, jak má o t/chto písp/vcích ú.tovat? Jedná se o ú'elové píspvky na uvedené akce a proto je doporu'ujeme ú'tovat na rozvahový ú'et, nejlépe '. (ÚR) (ZO) - závazky. Náklady (výdaje) na tyto akce je nutné ú'tovat dle své povahy na ú'ty tídy. Po akci nutno provést sou'et náklad a propo'et nákladu na každou položku píjmu (osobu). Píjem zú'tovat do výnos - ú'et tídy. Po zjištní výsledku na osobu je nutné rozdíl doplatit, pokud náklady byly vyšší. V pípad, že byl výnos (píjem od 'len) vyšší než náklady, je možné rozdíl považovat za zálohu na další akci (zstává zaú'tován na rozvahovém ú'tu), pípadn peníze vrátit. ) Lektor provede pednášku, má ÚR nebo ZO z odm/ny ode.íst da z píjmu, nebo je to povinností lektora? Každá odmna za práci (dohoda o provedení práce mže být i ústní) podléhá zdanní u plátce odmny, tj. ZO i ÚR ZS. ástka do tis. K' podléhá srážkové dani %, nad tis. K' zálohové dani %. Sociální a zdravotní pojištní se nesráží. ) Finan.ní úad vyžaduje podání piznání k dani sepsané prostednictvím PC nebo psacím strojem. Je to oprávn/né? Zákon o správ daní a poplatk bod ). Stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, podávají da:ové subjekty o své da:ové povinnosti píslušnému správci dan piznání, hlášení a vyú'tování na pedepsaných tiskopisech. Pokyny k vyplnní piznání k dani z píjm fyzických osob, typ B, rok - Mfin/ vzor (mimo jiné): DAP (da:ové piznání) vyplte na stroji nebo.iteln/ hlkovým písmem... Žádný další pedpis neupravuje zpsob vyplnní da:ového piznání. ) Musí ZO ZS podávat piznání k dani z píjm právnických osob? m) bod ) Povinnost podat da:ové piznání...nemá: ob'anské sdružení, pokud nemá píjmy, které jsou pedmtem dan, nebo má pouze píjmy od dan osvobozené ('lenské píspvky) a píjmy, z nichž je da: vybírána srážkou podle zvláštní sazby dan ( odst..)... ) Kolik platit za úklid nebytových prostor (za m, hodinový tarif). Odmna za úklid nebytových prostor je závislá na místních podmínkách, finan'ních možnostech, rozsahu prací a dohod obou zú'astnných stran. Je možné použít minimální mzdový tarif, který pro nejjednodušší práce je ve výši, K' za hodinu. ) Budova v majetku ZO má cenu poízení z r.. Jak stanovit cenu této budovy k zavedení do ú.etní evidence? odst.l zákona o ú'etnictví a) hmotný majetek krom zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvoeného vlastní 'inností, se oce:uje poizovacími cenami. Z toho vyplývá, že budova bude do ú'etní evidence zavedena v cen poízení z roku. ) Jak evidovat a ú.tovat zprostedkování prodeje zboží? Pokud ÚR nebo ZO provádí prodej výpstk a dalších produkt na základ komisionáské smlouvy, (do výnos je nutné ú'tovat tržbu a do náklad dodání zboží), mže se stát, že organizace dosáhne hranice mil K' a stává se plátcem DPH. V pípad, že tato 'innost bude uskute':ována na základ smlouvy o zprostedkování prodeje (evidence o pevzetí zboží a tržb za toto zboží je v podrozvahové evidenci) fakturuje se dodavateli = ú'etn eviduje jen provize z této 'innosti. Semináe hospodá ÚR ZS se nezú'astnil zástupce ÚR: Mladá Boleslav, Rakovník, Prachatice, Strakonice, Tábor, Klatovy, Teplice, Ústí nad Labem, Pardubice, Jihlava, Znojmo, Nový Ji'ín Zpracovala: Kolá"ová Píloha Vstníku ZS /

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013 ÍSLO 3/2013 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích 8. zasedání se zúastnilo 70 len, tj. 92 %,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více