KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni"

Transkript

1 .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, Praha 6 Ie: ole: CZ bank, spojeni: /0710, ens Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., i'editelem (dale tei: jen "kupujfci") PRAGOPERUN, spol. s r.o. zapis v obehodnim rejstrlku: C 3336 vedena u Mestskeho soudu v Praze se sldlem Podebradska 174/8, Praha 9 Ie: ole: CZ bankovni spojenl: Komercnl banka, a.s., C.ll.: /0100 zastoupena: Ing. Frantiskem Vankem, jednatelem (dale tei: jen "prodavajici") se dohodly, i:e tate smlouva se ridi zakonem c. 513/1991 Sb., obehodni zakonik, ve zneni pozdejsieh predpisu (dale tez jen Obehoz) a s pouzitim 409 a nasi. ObehZ uzavirajl na zaklade verejne zakazky, vyberoveho rizeni zadaneho v souladu s zakonem c. 137/2006 Sb., 0 vei'ejnych zakazkaeh, ve zneni pozdejsieh predpisu, tuto kupni smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Predmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rrzen! c. 438/20131DP-UVN ze dne je pi'edmetem plneni kupn! smlouvy zehhei linka, pami vyvljec s vykonem kg pary/hod., karuselovy zehlic, novy dvoutrupy kabinet, 2 ks kompresoru, (dale jen jako "zbozl") ktere je blize specifikovany v pi'lioze C. 1. smlouvy. II. Doba a mfsto plneni 1. Prodavajic! se zavazuje dodat kupujiclmu predmet plnenl do , jakoi: i spin it dais! sve smluvnl zavazky v souladu s podmlnkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavaci dokumentaci Vyberoveho rizeni a nabldkou prodavajiciho ucinenou v ramci Vyberoveho i'izeni. 2. Prodavajiei se zavazuje dodat zbozi do sidla kupujiclho na oddeleni ustavni pradelny. 3. Dodanim se rozumi pi'edanf zbozi bez vad a v souladu s Pi'l!ohou C. 1 smlouvya v souladu se zadavaef dokumentaci Vyberoveho i'izenl Pi'evzeti zbozi si smluvni strany potvrdl na dodacim liste, kdy kazda strana obdrzi jed no pare, a dale pi'edavacim protokolem. V protokolu musl byt uvedeni jmenem a podepsani za smluvni strany osoba preblrajlel a pi'edavajlci, dale mus! byt uvedeno zjisteni, zda je zbozi pi'ebirano bez zjevnych vad nebo s vadami. Je-Ii pi'ebirano s vadami, musi byt uveden termln odstraneni. 4. Za kupujlciho je opravnen zboz! pi'evzlt vedoucf oddeleni spravy budov.

2 III. Kupnicena 1. Sjednana Kupnl cena zbotl ve vysi Kc bez DPH, tj Kc vcetne DPH obsahuje veskere naklady prodavajfciho vcetne balneho, dopravneho do mista dodani, cia, poplatku atd. 2. Smluvnl strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize pfekrocit pouze ve vyjimecnych pfipadech, tj. pfi prokazatelnem navyseni cen surovin, paliv, energii, smenneho kurzu koruny vuci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musi byt pfedem a dostatecne dopi'edu projednana s kupujlclm, tento mus! zmenu kupni ceny prokazatelne odsouhlasit. V pf!pade zmeny celnich ci danovych sazeb muze byt kupn! cena navysena bez dalsiho, ovsem jen ve vysi odpovidajici dane zmene. IV. Fakturacni a platebni podminky 1. Kupuj!cf neposkytne k uhrade kupnl ceny pfistroje zalohy. 2. Danovy doklad (faktura) bude dodan spolecne s dodanlm pfedmetu plnenf. 3. Ocetni danove doklady (faktura) musl splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi, ve znen! pozdejsfch pfedpisu. Ocetn! a danovy doklad musf obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaceni povinne a opravnene osoby, adresu, sldlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslanl a den splatnosti, den zdanitelneho plnenl, d) oznacenl peneznlho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantnl a variabilni symbol, e) uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f) nazev dodavky, oznacenl casti dodavky, g) duvod uctovanl s odvolanlm na smlouvu; h) razltko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetnlho dokladu, i) seznam prrloh, j) dalsl nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pfedpis, 4. V pripade, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou pfilozeny fadne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je kupujlcl opravnen vratit jej prodavajlcimu a pozadovat vystaveni noveho fadneho danoveho ucetnlho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajicimu zanika, neuplatni-li jej kupujici do ctrnacti pracovnich dnu ode dne doruceni takoveho dokladu prodavajiclm. Poclnaje dnem dorucenl opraveneho dal'loveho ucetnlho dokladu (faktury) kupujicimu zacne plynout nova IhUta splatnosti. Prodavajici, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou pozadovane pi'ilohy, je-li k tomu kupujlcim dodatecne vyzvan i po IhUte vyse uvedene s tim, ze vsak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 5. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendafnlch dnu ode dne jejiho doruceni kupujfclmu. Platby budou problhat vyhradne v CZK a rovnez veskere cenove udaje budou v teto mene. V. Zaruka a odpovednost za vady 1. Reklamaci zjevnych vad kupujici uplatni u prodavajiciho pri pfedani a pi'evzeti, nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pi'edanl a prevzeti zapisem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnich vad je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecneho odkladu plsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavl teto smlouvy. 3. Kupujicl je povinen oznamit zjistenou vadu bez odkladu p. Michala Beranka.na telefonni elsie nebo

3 4. Prodavajici se zavazuje provest napravu bez pouziti nahradnich drlu do 48 hodin, oprava s pouzium nahradnlch drlu do 72 hodin, od nahlaseni zavady. 5. Prodavajici se zavazuje nastoupit k oprave do 12ti hodin od nahlaseni zavady. 6. Zarucnl doba za jakost zbozi cinl 24 meslcu a pocina bezet dnem dodani zbozi. VI. Smluvni pokuta a urok z prodleni 1. V prlpade prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi ve sjednane Ihute je prodavajici povinen zaplatit kupujicimu za vcas nedodane zbozi smluvni pokutu ve vysi Kc za kazdy zapocaty den prodleni az do fadneho splntmi zavazku. 2. V pripade prodleni kupujiciho s uhradou kupnl ceny dodaneho zbozi ve sjednane IhUte splatnosti je kupujlci povinen zaplatit prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z fakturovane castky za kazdy zapocaty den prodleni az do uplneho zaplaceni. 3. V pripade prodleni prodavajiciho s odstranenim zjistenych a prokazanych vad zbozi je povinen zaplatit prodavajicf kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny vadne dodaneho zboz! za kazdy zapocaty den prodleni az do odstranenl vady. VII. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujici je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajiciho bylo zahajeno insolvencni rrzeni, b) navrh na prohlasenf konkursu byl zamltnut pro nedostatek majetku prodavajlcfho, c) prodavaj!ci vstoupl do likvidace, d) nastane vyssi moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvn! strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu dels! nez 90 dnu znemozni nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy, e) prodavajicf je v prodlenl s dodanim zbozl dele nez 5 dni. 2. Kupujicl je dale opravnen odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu cinnosti nebo necinnostr prodavajlcfho skoda nebo vznik skody hrozi nebo bylo-li poskozeno dobre jmeno kupujlcfho. 3. Kupujlcf a prodavajlci jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v pfipade podstatneho poruseni smluvnfch povinnosti druhou smluvni stranou. 4. Odstoupeni od smlouvy mus! by! ucineno plsemne a doruceno drum strane, pi'icemz ucinky odstoupeni nastavajf dnem dorucenl pisemneho oznameni. Nasledky odstoupenl od smlouvy se rldi prlslusnymi ustanovenlmi obchodniho zakonlku. 5. Smluvnl strany mohou ukoncit smlouvu pisemnou dohodou. VIII. Zaverecml ustanoveni 1. Neni-Ii v teto smlouve dohodnuto jinak, ridi se vzajemne vztahy obou smluvnich stran ustanovenimi obchodniho zakonlku Geske republiky. 2. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to po celou dobu trvimi zarucnl doby. 3. V pripade sporu se obe smluvni strany zavazuji pokusit se predevsim 0 jeho urovnani smirem, v pflpade soudnlho sporu bude vec projednavana soudem pi'fslusnym podle obcanskeho soudniho radu. 4. Tuto smlouvu Ize doplriovat ci menit pouze formou plsemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnlch strano

4 4. Tuto smlouvu Ize dophiovat ci menit pouze formou pisemne3ho dodatku, podepsaneho oprevnenymi zestupci obou smluvnich strano 5. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou oprevneny zavezat se zpusobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohleseni ukeze nepravdivym, zavazuji se k nehrade veskere skody, ktere by tak mohla vzniknout. 6. Vule smluvnich stran je vyjedrena v nize uvedenych dokumentech a podkladech, ktere tvofi tate kupnl smlouva a jeji prilohy: Prilohou a nedilnou souc8sti smlouvy je: pruoha c specifikace predmetu plnenl V Praze dne V Praze dne za kupujlciho UDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. reditel ni vojenske nemocnice - ke fakultn i nemocnice Praha za prodevajlciho I sp DS RA 9 ICO: :f...,..... Ing. FrantiSjek Vanek jedditel PRAGOPEf'{UN, spol. s r.o. i r...j

5 '. Priloha c.1: SPECIFIKACE PREDMETU PLNEN[ 1) Zehliei linka i. Vkladac Kannegiesser CEM-ST - vkladani 1-drahove velke kusy pradla. 3-drahove male kusy pradla - synehronizaee ryehlosti vkladace s zehlicem - programovatelny tidiei system eele linky - vykyvna van a pro snazsi podavani malyeh kusu pradla ii. Zehlice Kannegiesser SHM valeovy zehlic s prumerem va lee mm - eentralni odsavani vlhkosti s integrovanym oddelovacem vosku - izolace zehlice vcetne zakrytovani - technologie oceloveho koryta iii. Skladace Kannegiesser RFL-J - skladac pro podelne skladani - automaticka synchronizaee s ryehlosti zehlice - automatieke skladaei programy - vysoka kvalita skladani zajistena reverzacnim skladem 2) Parn! vyvijec CERTUSS Universal 1500 SC - davkovaci cerpadlo vody pro korekci ph - redukcni ventil z 14 bar na 6 bar - upravna vody pro vyvfjec pary - oeelova vychlazovaci nadri a elektronicke hlidani hladiny 3) 2 ks kompresoru Atlas Copco GA5 - stacionarni. vzduchem ehlazeny. jednostupnovy. sroubovy kompresor se vsti'ikem - filtrace na vystupu vzduchu z kompresorove staniee - dvoustupnova regulace kompresoru s naslednym vypnutim - odlucovac oleje ze vzduchu s odlucovaei vlozkou. kter9 slouz! soucasne jako olejova nadrz 4) Dvoutrupy telovy kabinet Kannegiesser KS-R - telovy kabinet pro zpracovanl plast'u. kosil a halen - zabudovana odsavaei turbina - pneumatieky pohon se zpetnym ziskavanim stlaceneho vzduchu - flexibilni pi'itlak zehlic[ch desek 5) Karuselovy zehliei lis Kannegiesser karuselovy lis urceny na zehlenl rovneho a tvaroveho pradla - zehlic vybaven dvema vypouklymi zehlfeimi deskami - vykon at 25 kg pradla/hod. - multifunkcni digitalni casovac a automatizaee funkellisu V Praze dne V Praze dne '1 ' f za UDr. Miroslav Zavoral. Ph.D. i'editei Ustre i vojenska nemoenice - Vojenske fakultni nemocnice Praha

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více