Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014."

Transkript

1 Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb lokálního charakteru: a. pečovatelská služba, b. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha 21 si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám relevantních předpisů. Článek I. Výklad pojmů Pro účely těchto pravidel a podmínek: příjemcem grantu se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytovatelem grantu se rozumí Městská část Praha 21, Článek II. Všeobecné podmínky pro poskytování grantu 1) Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci grantového řízení je limitován celkovým objemem prostředků, který MČ Praha 21 získá od MHMP v programu J5 Podpora programu prostřednictvím městských částí 1 22 podporující poskytování sociálních služeb občanům HMP v roce ) Granty jsou účelově vázané finanční prostředky, které jsou poskytovány na financování níže jmenovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území celého správního obvodu MČ Praha 21 občanům správního obvodu MČ Praha 21, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Jedná se o na následující druhy sociálních služeb: a) pečovatelská služba, b) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 3) Poskytnutý grant musí být využit pouze na financování sociálních služeb dle bodu 2) tohoto článku, které jsou zajišťovány registrovanými poskytovateli sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 4) Poskytnutý grant je určen na období od do

2 5) Vyúčtování 1 poskytnutého grantu se předkládá odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21, do Nevyčerpané prostředky musí být vráceny na účet ÚMČ Praha 21. 6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen využít poskytnutý grant hospodárně a zodpovědně zabezpečit poskytování sociálních služeb dle bodu 2) a 3) tohoto článku pro občany v celém správním obvodu. 7) Na poskytnutí grantu není právní nárok. Článek III. Podmínky pro poskytovatele sociálních služeb 1. Poskytovatel sociálních služeb, kterému bude přidělen grant, se zavazuje následovně: a. k využití finančních prostředků na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s poskytovanou sociální službou v období od do (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady/výdaje vzniklé v tomto období), b. finanční prostředky jsou účelově vázány na druh sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle článku II. odst. 1, a jsou vedeny v účetnictví 2 nebo daňové evidenci 3 odděleně; poskytovatel sociálních služeb je povinen vést účetnictví popř. daňovou evidenci řádně v souladu s právními předpisy, 2. Z poskytnutého grantu nelze hradit zejména náklady (výdaje): a. na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu se zvláštním právním předpisem 3, (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, který má provozně-technické funkce než jeden rok a vstupní cena je vyšší než Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší Kč, technickým zhodnocením jsou vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč ), b. na odměny statutárním nebo jiným orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, valné hromady), či dalším pracovníkům, kteří se bezprostředně nepodílí na účelu grantu dle odstavce 1, c. na činnost a odměny funkcionářů, d. na mzdy zdravotnických pracovníků, e. na tvorbu zisku a základního jmění, f. na členské poplatky/příspěvky v institucích/asociacích, g. na splátky půjček, leasingové splátky, h. na odpisy majetku, i. na náklady (výdaje) spojené se zahraničními cestami, j. na provedení účetního či daňového auditu, 1 Standardizovaný formulář vyúčtování bude k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 21 nejpozději do Zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 2

3 k. na pohoštění a dary, l. na reprezentaci, m. na daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitosti, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, správní poplatky, bankovní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.), n. na pokuty, penále a sankce, o. na vývoj a výzkum, p. na stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad podle jiného právního předpisu 4 ), q. na jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovní cesty podle jiného právního předpisu 4 ), r. na školení a kurzy s výjimkou vzdělávacích programů realizovaných v rámci povinného dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle 111, resp. 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, s. na nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit ), 3. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: a. provozní náklady (výdaje) nezbytné pro realizaci služby, které jsou identifikovatelné, definitivně zachycené odpovídajícím způsobem v účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s odpovídajícími předpisy, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, b. osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu v souladu se zvláštním právním předpisem 4, c. přidělený grant může být využit jen na účely specifikované ve smlouvě, poskytovatel je povinen zajistit, aby na stejnou činnost nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem, 4. Poskytovatel sociálních služeb: a. je povinen finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. prosinci 2014 a na předepsaném formuláři předložit nejpozději do , nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet městské části, b. je povinen umožnit hlavnímu městu Praze a Městské části Praha 21 průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků 4. Článek IV. Žádost 1. Grant je poskytovateli sociálních služeb poskytován na základě žádosti předložené městské části Praha 21 v závazné formě, v jednom písemném vyhotovení a v elektronické podobě. 4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 3

4 2. Formulář žádosti obsahuje, zejména: a. identifikační údaje poskytovatele sociálních služeb, b. kvantitativní údaje, c. zdůvodnění potřebnosti služby a požadavek na grant, d. způsob rozdělení grantu e. přehled o financování sociálních služeb, f. přílohy 3. Do grantového řízení se zařazují žádosti poskytovatelů sociálních služeb, podané nejpozději do včetně a. v písemné podobě: 1. v podatelně Úřadu městské části Praha 21, (Staroklánovická 260, Praha 9), 2. poštou (rozhodující je datum poštovního razítka), b. elektronicky na adresu: Žádost je nutné jasně označit: Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 granty podpora poskytovatelů sociálních služeb - Pozdní podání žádosti je důvodem k vyřazení této žádosti z grantového řízení. - Informace o grantovém řízení poskytuje: Bc. Radka Lipanovičová, tel.: , Jitka Heřmánková, tel.: , - Žádost o grant se žadateli po skončení řízení nevrací. Žadateli mohou být v určitých případech vráceny přílohy žádosti. - O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je žadatel povinen informovat MČ Praha 21 nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku. Článek V. Zajištění procesu grantového řízení 1. Odpovědným pracovníkem za městskou část Praha 21 je paní Jitka Heřmánková, tel , 2. Schválení podkladů dotačního řízení Radou městské části Praha 21 a jeho následné vyhlášení. 3. Přijata a evidována bude pouze kompletní žádost padaná řádně a včas podaná na formuláři podle Článku IV. odst. 2. Opravy, úpravy a doplňování žádostí je možné na základě konzultace a přípustné nejpozději do konečného termínu pro podání žádosti. V případě, že nebude žádost doplněna, bude tato žádost z grantového řízení pro formální nedostatky vyřazena. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu. 4. Samotná tvorba návrhu podpory a výše poskytnutého grantu probíhá v rámci hodnotícího systému, pro který je stanoven následující postup: hodnocení úplnosti a formální správnosti žádosti, hodnocení obsahové správnosti: 4

5 a) souhlas s registrací b) finanční rozvaha k zajištění provozu služeb c) rozpočet poskytované služby podle nákladových položek d) spoluúčast klienta na poskytované sociální službě (úhrady uživatele) e) rozsah působnosti služby 5. O konečné výši poskytnutého grantu rozhoduje Rada MČ nebo Zastupitelstvo MČ Praha Výsledky grantového řízení budou zveřejněny nejpozději v měsíci červnu na internetových stránkách a na úřední desce ÚMČ Praha Přidělené finanční prostředky grantu budou vybraným žadatelům převedeny po provedení příslušných rozpočtových opatření a po podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 8. Přidělené finanční prostředky grantu se poskytují převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce. Článek VI. Sledování, kontrola a vyúčtování dotace 1. Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. 2. Příjemce grantu je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou kontrolu čerpání a využití dotace. Při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem. 3. Poskytnutý grant, případně jeho poměrná část, musí být vrácena zpět Městské části Praha 21, v případě: a. nevyužití schválené a poskytnuté dotace, b. nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem grantu v těchto pravidlech a podmínkách, c. že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, d. že dotace byla poskytnuta v rozporu se zvláštními právními předpisy. 4. Příjemce grantu je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. prosinci 2014 a na předepsaném formuláři předložit Odboru sociálních věcí Městské části Praha 21 nejpozději do 30. ledna Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce grantu povinen vrátit na účet Městské části Praha 21 vedený u ČS a.s.: /0800, v.s.: IČ příjemce dotace, nejpozději do Článek VII. Harmonogram Termín Schválení pravidel a podmínek a žádosti Radou MČ Praha 21 duben 2014 Vyhlášení programu duben 2014 Ukončení příjmu žádostí Zpracování žádostí ÚMČ formální kontrola květen

6 Zasedání grantové komise, věcné hodnocení, návrh květen - červen 2014 Zveřejnění výsledků dotačního řízení Červen

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více