SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service management of machines and tools

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service management of machines and tools"

Transkript

1 Ma sa ry k o v a u n iv e rz ita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomické informační systémy SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service management of machines and tools Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaromír SKORKOVSKÝ, CSc. Autor: Petr SAHÁNEK Brno, 2010

2 J mén o a p ř íj mení autora: N ázev d ip lo mové práce: N ázev p r áce v angličtin ě: K ated r a: V ed o u cí d ip lo mové práce: R o k o b h aj o b y: Petr Sahánek Softwarové aplikace pro řízení servisu strojních zařízení a nástrojů Software applications for Service management of machines and tools podnikového hospodářství Ing. Jaromír Skorkovský, CSc Anotace Předmětem bakalářské práce Softwarové aplikace pro řízení servisu strojních zařízení a nástrojů je rozbor základních principů, na kterých jsou postaveny modely údržby a servisu strojních zařízení. V práci jsou popsány základní funkcionality ERP systému Microsoft Dynamics NAV 4 a obecné principy implementace ERP systému pro řízení údržby, jakožto podstatné složky celkového řízení chodu podniku. Budou specifikovány struktury ERP systému používané k řízení servisu nákladních vozů ve vybraném podniku. V závěru práce jsou nastíněna možná zlepšení pomocí zavedení dodatečných funkcionalit. Annotation The goal of the submitted thesis: "Software applications for Service management of machines and tools" is to analyze the basic principles underpinning models of maintenance and servicing of machinery. The thesis describes the basic functionality of the ERP system Microsoft Dynamics NAV 4 and the general principles of ERP systems for maintenance management, as an essential component of the overall management of the company. Structures of the ERP system used for maintenance management of trucks in an exemplary company are being specified. In the conclusion of the thesis are outlined possible improvements through introduction of additional functionalities. Klíčová slova Informační systém, ERP, servis, údržba, Microsoft Dynamics NAV, řízení údržby Keywords Information system, ERP, service, maintenance, Microsoft Dynamics NAV, maintenance management

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Softwarové aplikace pro řízení servisu strojních zařízení a nástrojů vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jaromíra Skorkovského, CSc. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 21. května 2010 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Jaromíru Skorkovskému, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji Ing. Olze Pluhařové a Lence Vackové za poskytnuté informace a konzultace.

5 OBSAH ÚVOD PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - ERP HISTORIE ERP ÚČEL A POSTAVENÍ ERP V APLIKAČNÍ ARCHITEKTUŘE FUNKČNÍ MODULY ERP METODY ŘÍZENÍ APLIKOVANÉ V ERP ŘEŠENÍCH Základní srovnání jednotlivých metod Metoda TOC ŘÍZENÍ SERVISU A ÚDRŽBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ÚDRŽBY SYSTÉMY ÚDRŽBY Údržba reagující na poruchy - BM Preventivní údržba PM Produktivní údržba PM Totálně produktivní údržba TPM Údržba orientovaná na spolehlivost RCM ŘEŠENÍ CMMS A EAM MICROSOFT DYNAMICS NAV HISTORIE STRUKTURY A VLASTNOSTI MS DYNAMICS NAV Kalkulovaná pole Typy oken aplikace Karta Seznam Maticové okno Formulář s hlavičkou a řádky Položky Dimenze PROFIL OMEGA SERVIS HOLDING A.S ZÁKLADNÍ INFORMACE CHARAKTERISTIKY SPOLEČNOSTI MODUL ÚDRŽBA V OMEGA SERVIS HOLDING A.S STRUKTURY MODULU Karta Dlouhodobý majetek Karta Předmět údržby Karta TNG postup údržby Karta Zdroje Karta Vydaná zakázka údržby Deníky zdrojů a Deníky spotřeby Sešity plánování Dispečink údržby NAVRHOVANÁ ZLEPŠENÍ V ŘÍZENÍ ÚDRŽBY STÁVAJÍCÍ POSTUPY V ÚDRŽBĚ ZAVEDENÍ ERP DO DÍLEN PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY ČASU DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE A VYLEPŠENÍ...46 ZÁVĚR...47 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...48 SEZNAM TABULEK...49

6 SEZNAM OBRÁZKŮ...49 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...50

7 ÚVOD Servis a údržba dlouhodobého majetku je jednou z hlavních problematik investičně náročných podniků. Investice jsou uskutečňovány za účelem zhodnocení a ne jinak je tomu v případě investic do dlouhodobého majetku, přesněji do strojního zařízení. Na rozdíl od výrobního faktoru materiálu, který je při produkci podniku spotřebován, vstupuje dlouhodobý hmotný majetek do mnoha cyklů výroby. Většinou po dobu několika let. Avšak po celou dobu používání nemusí strojní zařízení podávat stejný výkon, protože dochází k jeho opotřebení a s tím spojenému snížení produktivity. Právě zde přichází na řadu údržba jako nástroj, který má co nejvíce prodloužit životnost hmotného majetku. Tedy zajistit co nejdelší a kontinuální dobu využívaní stroje, která přinese očekávané zhodnocení investice. Řízení servisu a údržby je pro investičně náročné podniky klíčovou oblastí řízení podniku. Podniky, uvědomující si důležitost kvalitního řízení údržby, hledají řešení této problematiky nejenom v uspořádání procesů údržby, ale vyžadují i plnou podporu od podnikových IS/IT. Od přelomu 80. a 90. let hrají významnou roli v řízení podniků ERP systémy, které k předcházejícím informačním systémům, organizujícím především technickou stránku produkce firem, přidávají provázání s financemi a účetnictvím, materiálové a kapacitní plánování, nástroje ke komunikaci s dodavatelsko-odběratelským řetězcem a další. Podniky, jež mají většinu svého kapitálu vázanou ve strojním zařízení, často kladou požadavek na ERP systémy, aby byly schopny efektivně řídit údržbu hmotného majetku. Cílem práce je specifikace struktur ERP systému Microsoft Dynamics NAV pro údržbu dlouhodobého hmotného majetku ve společnosti OMEGA SERVIS HOLDING a.s. Primárním předmětem podnikání této společnosti je poskytování dopravních služeb v oblasti přepravy chemikálií. V závěru práce bude navržena implementace dodatečných struktur a funkcionalit, která by měla vést k zefektivnění řízení údržby a servisu aktiv společnosti. 7

8 1 PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - ERP ERP (Eterprise Resource Planning) představuje obvykle jádro aplikační architektury informačních systémů a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Zkratka ERP vyjadřuje v překladu plánování podnikových zdrojů. Hlavní myšlenkou těchto aplikací je především sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku, což se zdůrazňuje slovem 'Enterprise'. Úkolem ERP je tedy vytvořit takovou informační podporu podnikovým procesům, která bude realizována efektivně jednou konzistentní aplikací Historie ERP Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dominovaly v podnicích automatizované systémy řízení (ASŘ), které tvořily počítačovou podporu všech stupňů řízení, včetně řízení technologických procesů. Dalším významným trendem konce osmdesátých let byla tzv. Automatizace inženýrských prací, která zahrnovala softwarové aplikace orientované na podporu návrhu výrobku. Mezi nejčastější aplikace v té době patřila softwarová řešení označovaná zkratkami CAD (Computer Aided Design) v případě konstruování a CAP (Computer Aided Process Planing) pro podporutvorby výrobních postupů. Následně využívaná podpora numerického řízení strojů a zařízení, tzv. NC řízení (Numerical Control) tvořila coučást tzv. CAM (Computer Aided Manufacturing), tj. Počítačové podpory výroby. Některá řešení komplexně integrovala konstrukční návrh i realizaci výrobku ve výrobě a byla proto označována společnou zkratkou CAD/CAM. Tento výrobně orientovaný směr nasazování počítačů v podnicích tvořil podstatnou část tzv. Počítačově integrované výroby ve zkratce CIM (Computer Integrated Manufacturing). Koncept CIM vycházel z myšlenky jednotné společné podnikové databáze pro podporu výroby s cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení času na realizaci. Snížení nákladů na pořízení, zpracování a údržbu používaných dat. Jedním z modelů, který systémově zachycoval všechny výše zmíněné CAx činnosti, zpracoval profesor Scheer. Jím navržený model CIM ve tvaru písmene 'Y' odděloval v jedné rovině plánovací a realizační činnosti. Ve druhé rovině byly na jedné straně soustředěny CAx činnosti podílející se na tvorbě výrobku a na druhé straně byla oblast tzv. PPS 1 GÁLA, L.; POUR, J.; TOMAN, P. Podniková informatika. s. 63 8

9 (Produktionsplanung und -steurung). Tato oblast zahrnovala plánování potřeb materiálu, kapacit a vhodné otermínování zakázek, s následným zajištěním jejich realizace2. Ilustrace 1: Model CIM podle A. W. Scheera Pramen: BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s. 54, upraveno autorem Je zřejmé, že v případě ERP se poskytuje uživateli funkcionalita ve všech hlavních oblastech řízení podniku. Termínu ERP a aplikacím tohoto typu však předcházelo několik vývojových stádií, pro něž byl příznačný právě trend ke stále silnější integraci funkcí podnikového řízení a tomu odpovídajících programových modulů. Každá z těchto vývojových fází byla charakteristická zaměřením na určitou oblast řízení podniku. K nejvýznamnějším předchůdcům ERP patřily zejména aplikace: 2 BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s. 53 9

10 MRP (Material Requirements Planning) orientované na plánování materiálových potřeb výroby a využívájící struktury výrobku (kusovníku) jako základu pro stanovení množství a termínu nakupovaných a vyráběných součástí. MRPII (Manufacturing Resource Planning) rozšiřuje počítačovou podporu materiálového plánování na další důležitou oblast plánování plánování kapacit výrobních zrojů (označované jako CRP Capacity Resource Planning). Aplikační software na úrovni ERP je charakterizován silnější integrací výrobních a finančních modulů, to znamená, že umožňuje lépe posuzovat a řídit ekonomické efekty a případně rizika jednotlivých zakázek, zajišťovat lepší provázanost výrobního a finančního plánování, včetně vazeb na řízení prodeje, nákupu, řízení personálních zdrojů a řízení majetku. ERP software tak pokrývá rozhodující část podnikového řízení, a to především na taktické a operativní úrovni řízení Účel a postavení ERP v aplikační architektuře ERP systém je charakterizován jako typ aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy. ERP umožňuje uživatelům: vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze zboží, dodavatelů, zákazníků, pracovníků, majetku, účtů apod., realizovat procesy operačního charakteru, tj. zpracování obchodních případů nákupu materiálu, prodeje zboží, a s tím souvisejících obchodních dokumentů (objednávek, kontraktů, celních deklarací, ), vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy (přehledy zákazníků, zboží, prodejů, stavů zásob na skladě apod.) Funkční moduly ERP ERP jsou komponovány z jednotlivých modulů, z nichž každý plní funkce určité oblasti řízení podniku. Moduly na sobě bývají nezávislé, takže podniky nemusejí implementovat ty, které 3 GÁLA, L.; POUR, J.; TOMAN, P. Podniková informatika. s. 63 GÁLA, L.; POUR, J.; TOMAN, P. Podniková informatika. s

11 by jen zřídka využívaly. Jak uvádí Basl, ERP v podniku zahrnují zejména následující hlavní činnosti, které souvisejí: se správou kmenových dat (především všech položek, kusovníků, technologických postupů, pracovišť, ale rovněž dodavatelů, zákazníků, skladových míst, používaných druhů daní, finančních kursů, kont apod.); s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým plánováním zdrojů potřebných pro realizace obchodních zakázek; s řízením realizace těchto zakázek z hlediska dodržování termínů; s plánováním a sledováním nákladů realizace, zejména výroby a se zapracováním výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu5. Zastoupení a členění modulů ERP se u jednotlivých dodavatelů liší. Specifika lze nalézt i v zaměření na určitou aplikační oblast a typy procesů. Základní moduly však bývají u většiny produktů podobné. ERP tak pokrývají zejména dvě hlavní funkční oblasti: logistiku v kontextu ERP zahrnují celou podnikovou logistiku, tj. Výše uvedený nákup, skladování, výrobu, prodej (distribuci) a zejména plánování zdrojů; finance zahrnují finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový controlling6. 5 BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti : 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání. s BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti : 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání. s

12 Ilustrace 2: Základní funkční moduly ERP na příkladu produktu SAP R/3 Pramen: BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti : 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání. s. 67. Úprava převzatá z WWW: <http://www.cdt.cz/templates/clanek.aspx?col=235> [cit ] 1.4 Metody řízení aplikované v ERP řešeních Snahy o zefektivnění fungování podniků se projevují nejen v implementaci nových informačních systémů, ale i ve využívání vhodných metod řízení. Ve druhé polovině 20. století vznikly principy vedoucí ke snižování nákladů na výrobu, zkracování průběžných dob a zvyšování kvality produkce. K nejznámějším patří metoda Just in Time (JIT), která může být aplikovaná systémem KANBAN v dílenském řízení, metodou TQM zaměřenou na kvalitu produktu nebo principem seven zeros. Metoda JIT je tedy založená na včasných dodávkách zboží a minimalizaci stavů zásob, časů dodávek, přerušování v čerpání zdrojů nebo počtu zmetků7. Metoda TQM (Total Quality Management) je pak typická zaměřením na stálou vysokou kvalitu produkce dosahovanou využitím výsledků naměřených pomocí statistických metod8. Metodou často používanou v algoritmech ERP řešení je v současnosti MRPII (Manufacturing Resource Planning). Ta staví na metodě materiálového plánování, MRP 7 BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s. 83 BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s

13 (Material Requirements Planning), kterou rozšiřuje o plánování kapacit zdrojů, tzv. CRP (Capacity Requirements Planning). Další moderní metodou je TOC (Theory of Constraint) E. Goldratta. Tato tzv. Teorie omezení zapojuje aplikace jako SCM (Supply Chain Management) a APS (Advanced Planning and Scheduling). Tento přístup se také zaměřuje na správné termíny dodání surovin a zahájení výroby Základní srovnání jednotlivých metod Výše zmíněné metody se liší svými principy a oblastí použití. Metoda JIT se nejvíce hodí pro sériovou výrobu. MRPII může být uplatněna jak v zakázkové, tak v hromadné výrobě. Metoda TOC zvyšuje využívání strojů na základě jejich kapacit nebo při optimalizaci dodavatelského řetězce. Podstatněji se jednotlivé metody odlišují svojí základní filozofií, to znamená tím, jak se dívají na logistický tok postupného plnění zákaznických požadavků v průběhu jejich realizace. Obecně se v této souvislosti rozšiřují dva hlavní přístupy: princip tahu (pull systém) realizace produktu je iniciována odběratelem(zákazníkem) zjednodušeně řečeno je realizováno pouze to co je objednáno, princip tlaku (push systém) podporuje realizaci produktu podle plánu, který danou zakázku výrobou postupně protlačuje BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s. 84 BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s

14 Ilustrace 3: Srovnání Push / Pull systému Pramen: BASL, J. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. s. 85, upraveno autorem Metoda TOC Teorie omezení se podobně jako metoda MRPII soustředí na otázku kdy. Tedy na stanovení správných termínů dodávek surovin a komponent od dodavatelů, aby mohla být zahájena výroba s ohledem na dodržení včasného dodání odběrateli. Nicméně stejně jako metoda JIT neopomíjí otázku jak je produkt vyráběn. Zabývá se změnou výrobního procesu a proměnnou velikostí dávky a klade důraz na využití úzkých míst v řízení. Uplatňuje se také v oblasti optimalizace pokročilého plánování11. Snaha využít a rozšířit úzká místa může být různými podnikovými útvary vyvíjena jinak a to i protichůdně. Dílčí cíle jednotlivých útvarů podniku ale mají společného jmenovatele. Tím je množství peněz, které podnik vydělává prodejem svých výrobků a služeb, aby v návaznosti mohl platit za nákup materiálu, financovat vývoj produktů nebo platit zaměstnance. Hlavním cílem podniku podle TOC je vydělávání peněz, a to nyní i v budoucnosti BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti : 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání. s BASL, J.; MAJER, P.; ŠMÍRA, M. Teorie omezení v podnikové praxi : Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. s

15 2 ŘÍZENÍ SERVISU A ÚDRŽBY Na kvalitě práce oddělení údržby stojí i kvalita produkce nebo služeb celého podniku. Úsek údržby musí spravovat majetek společnosti tak, aby firma byla stále konkurence schopná. Proto se musí snažit eliminovat nedostatky v efektivitě. Úsporami času a nákladů snížit vliv omezení ve svých pracovních procesech. Nejčastější nedostatky jako je nedokonalé plánování práce, plýtvání časem v důsledku absence informačních technologií pro přenos dat a efektivnější organizaci nebo nedostupnost náhradních dílu, mohou být odstraněny. Zavedení softwarových řešení CMMS (Computerized Maintenance Management System) nebo EAM (Enterprise Asset Management) je cestou jak zlepšit řízení údržby Organizační struktury údržby Snížení nákladů a úspory času jsou podmíněny správně zvolenou organizační strukturou údržby. Rakyta uvádí tyto typy: 1. Centralizovaná údržba Údržbáři pracují ve skupinách, které mohou operovat v jakémkoliv úseku podniku a poskytují servisní služby jednotlivým provozům. Výhodou je centralizace řízení, veškeré evidence a s tím spojené přesnější analýzy a plánování. Prodlužují se však časy oprav v důsledku komunikace s jednotlivými provozy a dopravou náhradních dílů a zařízení. 2. Decentralizovaná údržba Údržbáři operují v dílnách blízko jednotlivých výrob rozdělení podle svých profesí. Spadají pod organizaci jednotlivých úseku společnosti. Údržba je operativnější, dodávky dílů a komunikace jsou bezprostřední. Údržbáři se nedají efektivně využít i v jiných provozech a tím je jich potřeba větší počet. 3. Kombinovaná údržba Část je decentralizovaná a provádí denní operativní úlohy. Druhá část je centrálně organizována a delegována podle odbornosti do skupin vykonávajících generální opravy. Nevýhodou je, že může docházet ke zkratům v komunikaci mezi centralizovanou a decentralizovanou sekcí. 4. Externí údržba Údržba je vykonávána externí dodavatelskou firmou. I když toto řešení může být nákladově příznivější, vzniká zde problém s delegací odpovědnosti za technický stav strojů a zařízení BAGADIA, K. Zmobilizujte údržbu svých aktiv. s. 1 RAKYTA CONSULTING. Cech majstrov údržby. Page721.htm : Organizácia a riadenie údržby. Přeloženo a upraveno autorem

16 2.2 Systémy údržby15 Systém údržby lze chápat jako soubor organizačních, hmotných, finančních a jiných prvků pro zabezpečení servisu a údržby majetku společnosti. Mezi hlavní úlohy takového systému patří např. určení druhů opravárenských prací podle charakteru používaných strojů a zařízení (předmětů údržby), stanovení potřebných periodicit servisních úloh a technologických postupů pro jejich plnění nebo zabezpečení včasného materiálového zaopatření údržby. V neposlední řadě by měl systém obstarávat plánování provozně-údržbových prací s možností integrace do dalších podnikových činností. Systémy údržby lze rozdělit do vývojových stupňů, které budou popsány v následujících podkapitolách Údržba reagující na poruchy - BM Breakdown Maintenance (BM) je údržbou, která reaguje na poruchy strojů a zařízení. Oddělení údržby zasahuje, dojde-li k neočekávaných poruchám nebo škodám na majetku. 4Ím rychleji jsou pracovníci schopni reagovat, tím méně je narušena kontinuita produkce firmy a nezvyšují se ztráty zapříčiněné neplánovanou odstávkou Preventivní údržba PM1 Preventive Maintenance (PM1), neboli preventivní údržba se člení do dvou podtypů. Periodická údržba je prováděna v předem stanovených cyklech. Periody mohou být časové nebo mít charakter počtu provedených úderů, rotací u strojů nebo např. ujetých kilometrů u dopravních prostředků. Druhým podtypem je údržba diagnostická, která je založena na sledování strojního zařízení a měření jeho opotřebení a výkonů. K opravě dochází, až když se v chodu zařízení projevují abnormality. Oba tyto přístupy se mohou do jisté míry prolínat Produktivní údržba PM2 Productive Maintenance (PM2) je zaměřená na maximalizaci produktivity servisovaných zařízení. Rozšiřuje preventivní údržbu o QDC (Quality, Delivery, Cost) princip. Tedy považuje údržbu jako hlavní nástroj pro splnění požadované kvality, termínů a plánovaných nákladů produkce firmy. Kromě klasických úloh se zabývá i modernizací zařízení nebo přizpůsobením se požadavkům trhu. 15 RAKYTA CONSULTING. Cech majstrov údržby. Page346.htm : Systémy údržby. Přeloženo a upraveno autorem. 16

17 2.2.4 Totálně produktivní údržba TPM Tento způsob údržby (TPM Total Productive Maintenance) se zaměřuje na zapojení všech pracovníků pracujících v dílně do aktivit, směřujícím k minimalizaci odstávek strojů, nehod a zmetků. Tato metoda překonává tradiční dělení lidí na pracovníky, kteří se strojem pracují a kteří jej opravují. Využívá toho, že pracovník obsluhující stroj má lepší předpoklady k rozpoznání abnormalit v chodu zařízení než kdokoliv jiný. Podstatná část diagnostických a údržbářských úloh se přenáší z oddělení údržby na oddělení provozu (výroby). Podstata metody TPM spočívá v dosahování lepšího využití strojního zařízení zkvalitněním práce údržby. Systém je založený na včasné detekci abnormalit vznikajících při provozu a jejich odborném odstranění. Část odpovědnosti za stroj je převedena na jeho obsluhu. Těžištěm je zvládnutí základní údržby operátory pracujících s těmito stroji Údržba orientovaná na spolehlivost RCM Strategie Reliability Centered Maintenance (RCM) orientovaná na spolehlivost byla vyvinuta americkými leteckými společnostmi, které potřebovali nákladově zefektivnit údržbu, ale samozřejmě ne za cenu bezpečnosti cestujících. Tato metoda integruje do údržby zaměřené na provoz zařízení i prvky plynoucí z požadavků na bezpečnost a snížení nákladů. Svých cílů dosahuje hlavně analýzou poruch zařízení, jejich příčin a možnostmi jak těmto poruchám předcházet. Tabulka 1: Členění údržby ÚDRŽBA Údržba reagující na poruchy Uvádí zařízení zpět do funkčního stavu po neočekávané poruše. Preventivní údržba Je uskutečňována podle předem definovaných kriterií a intervalů. Zaměřená na snížení výskytu poruch. Plánovaná údržba Údržba prováděná podle časového plánu. Věková údržba Klouzavý časový interval s ohledem na poruchy a životnost. Periodická údržba Pevný časový interval. Diagnostická údržba Údržba realizovaná na základě současného pozorovaného stavu aktiv. Pramen: RAKYTA CONSULTING. Cech majstrov údržby. Page346.htm : Systémy údržby. Přeloženo a upraveno autorem. 17

18 2.3 Řešení CMMS a EAM Softwarové aplikace pro správu údržby a servisu se označují jako CMMS. Tyto systémy jsou zaměřené na základní funkce údržby, správu majetku, plánování preventivní údržby a minimalizaci prostojů strojních zařízení v důsledku poruch. Systémy EAM přidávají k funkcím CMMS správu skladu náhradních dílů a materiálů, obchodní zprostředkování dílů nebo servisních služeb. Systémy EAM se zaměřují na bezporuchový chod zařízení podniku, prodloužení životnosti majetku, snížení nákladů a úspory času v oblasti údržby. Hlavní přínosy vyplývající z nasazení aplikací typu CMMS a EAM: efektivní správa majetku, snadnější plánování a účinné sledování aktivit údržby, identifikace zařízení s vysokou poruchovostí nebo nadměrnými náklady na údržbu snížení nákladů na údržbu a provoz zařízení, efektivní řízení zásob náhradních dílů, optimalizace nákupních aktivit a skladování zvýšení produktivity útvaru údržby, lepší využití lidských zdrojů, snížení nákladů na řízení z hlediska plánování a sledování aktivit údržby, zvýšení využitelného provozního času zařízení, zvýšení kvality, snížení spotřeby energie, prodloužení životnosti zařízení, lepší informace pro vedení, lepší rozhodování16. Pro podniky implementující CMMS nebo EAM vyvstává otázka, jak tyto systémy integrovat do podnikového IS, aby nevznikaly problémy v kompatibilitě s jinými aplikacemi IS. Proto dodavatelé ERP nabízejí moduly, které svými funkcemi plní účely CMMS, a jsou plně integrované v komplexním ERP řešení. 16 JIRGL, B. Přínosy systémů pro plánování a řízení údržby. 18

19 3 MICROSOFT DYNAMICS NAV Aplikace Microsoft Dynamics NAV je ERP systém z řady Microsoft Dynamic společnosti Microsoft. Produkt je zaměřen na podporu řízení účetnictví, výroby, vztahů se zákazníky i dodavateli, financí, zásob, lidských i strojních zdrojů, marketingu a v neposlední řadě servisu a údržby. 3.1 Historie Navision byl původně založen jako dánská firma PC&C ApS (Personal Computing and Consulting) v Kodani. V roce 1987 společnost změnila své jméno na Navision a produkt byl přejmenován na Navigator. V roce 1990 společnost vypustila Navision 3.0 a expandovala ze Skandinávie do Německa, Španělska a Velké Británie. V roce 1992 získala práva na distribuci Navisionu ve Spojených státech a mimo jiné i v Československu a v roce 1993 zahájila rozvoj nového řešení systému Navision založeného na Microsoft Windows 32-bit client/server platformě. Dalším vývojovým článkem byl produkt pojmenovaný Navision Financials určený pro Windows 95 a Windows NT. Na americkém trhu se objevil roku Společnost pokračovala v obohacování produktu přidáním správy kontaktů v roce 1997, správy výrobních zdrojů v roce 1998 a funkcionality pokročilé distribuce v roce V roce 2000 se Navision Software A/S sloučila s dánskou společností Damgaard A/S (založena 1983) a společně vytvořili firmu s názvem NavisionDamgard A/S. Později bylo jméno změněno na Navision A/S. 11. července 2002 koupil Microsoft společnost Navision A/S. Vznikla divize Microsoft Business Solutions, která zároveň zahrnovala produkt Microsoft CRM. V září roku 2005 Microsoft změnil značku produktu a oznámil uvedení na trh Microsoft Dynamics NAV. Samotný produkt prošel několika změnami, kdy se postupně jmenoval "Navision Financials", "Navision Attain", "Microsoft Business Solutions Navision Edition" a naposledy "Microsoft Dynamics NAV" ACCOUNTING SOFTWARE RESEARCH. Navision's history WIKIPEDIE. Microsoft Dynamics NAV 18 19

20 3.2 Struktury a vlastnosti MS Dynamics NAV 419 Mezi nutné vlastnosti databázového, respektive informačního, systému patří co nejvěrnější obraz objektů skutečného světa a přesný záznam požadovaných informací o entitách, které se ve skutečném světě vyskytují. ERP systémy, které jsou zaměřené na oblast chodu a řízení podniku, tedy pracují s objekty běžně se vyskytujícími v podnikové praxi. Počínaje zaměstnanci, výrobními stroji a majetkem společnosti, přes materiál a hotové výrobky na skladě, až po dodavatelský a odběratelský řetězec. Dále musí být zachyceny vztahy mezi těmito objekty např. nákupními a prodejními objednávkami, výrobními zakázkami, kusovníky nebo technologickými postupy. Všechny operace s objekty jsou transakčně zaznamenávány, vytvářejí položky daných transakcí nad těmito objekty a jsou samozřejmě zpětně dohledatelné. Zároveň všechny transakce vstupují do účetnictví. Pro splnění všech těchto požadavků nabízí ERP systém Microsoft Dynamics NAV 4.0 struktury, z nichž ty nejcharakterističtější budou popsány v této podkapitole Kalkulovaná pole Kalkulovaná pole jsou taková pole, jejichž hodnota je vypočítána podle vzorce z více záznamů v databázi. Při každém zobrazení okna s kalkulovaným polem je proveden výpočet, aby hodnota v poli byla aktuální. Dojde-li tedy ke změnám v záznamech, které vstupují do výpočtu, projeví se to na výsledné hodnotě v poli Typy oken aplikace Existuje více druhů oken, z nichž každý druh plní své specifické funkce. Například pro zobrazení informací o dodavateli se hodí jiný typ okna než pro přehled množství skladovaného zboží podle jednotlivých skladů Karta Okno typu karta reprezentuje nějaký objekt v ERP systému jako např. zboží, dodavatele nebo strojní centrum. 19 Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8324A, Introduction Training. Přeloženo a upraveno autorem 20

21 Ilustrace 4: Karta zboží Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Charakteristickým pro tento objekt je pole Číslo, jehož hodnota je jednoznačným identifikátorem objektu, v tomto případě zboží, v systému. Následuje pole Popis a další specifická pole, která se liší podle objektu, který karta reprezentuje. To samé lze říci i o záložkách, které seskupují další pole pokročilejších nastavení podle podle různých oblastí. Neopomenutelným prvkem jsou i funkční tlačítka ve spodní části karty. Pomocí nich lze s objektem provádět operace, zobrazovat statistiky a položky transakcí nebo na jeho základě vytvářet jiné karty nebo formuláře Seznam Typ okna označovaný jako seznam, přehled nebo také tabulkové okno. Zobrazuje seznam záznamů, respektive objektů, stejného druhu. Mezi seznamy a kartami lze snadno přecházet pomocí funkčních tlačítek nebo klávesových zkratek. Seznam má charakter tabulky, je tedy tvořen řádky a sloupci. Na řádcích jsou jednotlivé záznamy, ve sloupcích potom údaje o objektech. Nejdůležitějším jsou pole Číslo (jako identifikátor) a Popis, pomocí kterých lze nejpohodlněji vyhledávat a třídit záznamy. Následují další atributy záznamů, které jsou též k nalezení na kartách jednotlivých objektů. 21

22 Zobrazení sloupců je volitelné. U každého atributu lze nastavit, jestli pro něj bude zobrazen sloupec. Řádky je možné filtrovat na základě hodnot vybraných atributů. Ilustrace 5: Přehled zboží Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Filtr pole je aplikován na jeden zvolený atribut. Filtr tabulky vybírá záznamy, které splňují kombinaci filtrů více polí. Ilustrace 6: Filtr pole a Filtr tabulky Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Maticové okno Maticové okno má také charakter tabulky. Na ilustraci Zboží dle lokací je vidět v jakém množství je zboží naskladněno v jednotlivých lokacích. Lokacemi se rozumí jednotlivé fyzické sklady zde pojmenované barvami. 22

23 Ilustrace 7: Zboží dle lokací Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Formulář s hlavičkou a řádky Tento typ okna kombinuje prvky karty a seznamu. Typickým příkladem je Prodejní objednávka. Hlavička je stejně jako karta tvořena záložkami s editovatelnými nebo needitovatelnými poli. Číslo generované na základě číselné řady je identifikátorem objednávky. Pole Zákazník číslo tvoří relaci s kartou zákazníka, kterému je objednávka určena. Ve spodní části okna se nachází tabulka s výčtem objektů spojených se zpracováním objednávky. Na řádky se pomocí lookup výběrů vkládá zboží z přehledu, doplní se množství, lokace, případné slevy apod. Ze specifických tlačítek není možné opomenout Účtování, které provádí dodání anebo fakturaci prodejní objednávky. Také vytváří s tím spojené transakce nutné ke zpracování objednávky. Obdobně jsou řešeny i výrobní a servisní zakázky s tou výjimkou, že jsou provázány se zbožím respektive zákazníkem a v položkách seznamu se nejčastěji objevují provedené úlohy a použité komponenty. 23

24 Ilustrace 8: Prodejní objednávka Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Položky Položky jsou záznamy o transakcích provedených nad objekty systému. Např. při prodeji zboží se po zaúčtování prodejní objednávky vytvoří u prodaného zboží položka, jak je vidět na následujícím obrázku. Ilustrace 9: Položky zboží Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 24

25 Na řádcích se nachází jednotlivé položky a ve sloupcích jsou zobrazeny atributy těchto položek. Zúčtovací datum udává, kdy byla položka vytvořena. Typ položky je typem transakce, která byla příčinou vytvoření položky. Na uvedeném příkladu je to nejčastěji prodej. Číslo dokladu odkazuje na prodejní objednávku, která položku vytvořila. Následují další sloupce s údaji o ceně prodeje, nákladech nebo lokaci, z které bylo zboží vyskladněno Dimenze Dimenze jsou velmi silným nástrojem zejména pro firemní analýzy a reporty. Jsou to uživatelem nadefinované parametry s výběrem z nadefinovaných hodnot, které je poté možné nastavovat u vybraných objektů v systému. Slouží především jako dodatečná kriteria, podle kterých lze třídit a filtrovat data. Ilustrace 10: Dimenze u karty zboží Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Například zde u zboží 1896-S Stůl ATÉNY je nastavena dimenze NÁKUPČÍ na hodnotu AH. Je tím tedy řečeno že nákupčím toho zboží je Alexandr Holý. 25

26 4 PROFIL OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Tato dopravní společnost působí na trhu od roku Dříve jako společnost s ručením omezeným a od roku 1999 jako akciová společnost. Poskytuje služby v oblasti mezinárodní kamionové a kombinované dopravy podléhající režimu ADR*1 a ATP*2. Dále poskytuje servisní a skladovací služby Základní informace21 Společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s., IČ , se sídlem Želatovice 147, PSČ , vznikla dne 20. listopadu 1998 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč, společnost nemá v evidenci žádné vlastní akcie. Za společnost jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Předmět podnikání společnosti: silniční motorová doprava nákladní opravy motorových vozidel zasilatelství provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy nákup a prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení koupě zboží za účelem dalšího prodeje Rozhodujícím předmětem činnosti je silniční motorová doprava nákladní. Společnost se zabývá tuzemskou i mezinárodní silniční a kombinovanou dopravou chemických látek v tekuté formě. Využívá vlastních cisteren a cisternových kontejnerů. OMEGA SERVIS HOLDING a.s. má zahraniční dceřinou společnost OMEGA SERVIS SLOVAKIA a.s. se sídlem Kotešová 159, PSČ , Slovensko. *1 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy 20 OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Oficiální internetové stránky. 21 OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Výroční zpráva s. 2 *2 26

27 4.2 Charakteristiky společnosti Poskytování dopravních služeb jako hlavní činnost firmy, předpokládá vlastnictví a provoz dopravních prostředků, které budou představovat podstatnou část aktiv podniku. Strukturu dlouhodobého majetku zachycuje následující tabulka: Tabulka 2: Struktura dlouhodobého majetku OMEGA SERVIS HOLDING a.s. za rok 2008 Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena DHM za rok 2008, částky v tis. Kč Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Ostatní dl. hmotný majetek DNM za rok 2008, částky v tis. Kč Software Pramen: OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Výroční zpráva 2008 Následující grafy zobrazují fluktuaci zaměstnanců v roce 2008 a obraty společnosti v tisících Kč. za poslední 3 účetní období. Tyto charakteristiky řadí společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s. mezi středně velké podniky. Ilustrace 11: Stavy zaměstnanců OMEGA SERVIS HOLDING a.s Zaměstnanci z toho řidiči Pramen: OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Výroční zpráva

28 Ilustrace 12: Roční obraty OMEGA SERVIS HOLDING a.s Obrat společnosti (v tis. CZK) Pramen: OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Výroční zpráva 2008 OMEGA SERVIS HOLDING a.s. se také věnuje přepravám nového aditiva pro snižování emisí škodlivin nákladních automobilů a autobusů. Obchodní název této látky zní AdBlue a jedná se o 32% vodný roztok močoviny. Nejedná se o nebezpečnou látku dle ADR, ale její přeprava vyžaduje specifické požadavky na udržení teploty nákladu mezi -5 a 25 C. Společnost vlastní flotilu cisteren vyčleněných pro přepravu AdBlue garantující nulové riziko kontaminace látky při přepravě22. Společnost byla v roce 1996 jako první český subjekt certifikovaná společností LRQA (Lloyd s Register Quality Assurance) v rámci standardů ISO 9002 dle normy DIN EN ISO 9002:1994. V roce 2002 proběhla recertifikace společnosti dle normy ISO 9001:2000. Zákazníky společnosti tvoří významné koncerny v oblasti chemické úpravy a čištění vod, hliníkárenského a automobilního průmyslu. Do budoucna je prioritní orientací pro společnost zaměření na chemický průmysl a rozšíření nabízených služeb o další komodity chemického zboží, včetně přeprav ve specializovaných tank-kontejnerech OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Oficiální internetové stránky. OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Oficiální internetové stránky

29 5 MODUL ÚDRŽBA V OMEGA SERVIS HOLDING A.S. Společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s. má ve svém systému Dynamics NAV na míru implementovaný modul jménem Údržba. Tento modul slouží k efektivnímu řízení údržby dlouhodobého majetku společnosti, tedy převážně tahačů a cisteren. Systém dodala společnost Navertica a.s. 5.1 Struktury modulu Modul je navržen tak, aby pokrýval všechny situace, které mohou při provozu tahačů a cisteren nastat. V první řadě jde o pravidelné servisní prohlídky, které jsou prováděny na základě časové periody nebo ujetých kilometrů. Systém musí poskytovat i nástroje na neplánované opravy náhodných a neočekávaných poruch. K tomu slouží řada struktur. Všechna aktiva, která vyžadují servis, jsou reprezentována kartami předmětů údržby. Pracovní technologické postupy prováděné s těmito předměty jsou zaznamenány na kartách, které jsou označovány jako TNG postup údržby. Mezi zdroje vykonávající údržbu se řadí jak mechanici, tak jednotlivé typy výkonů, které tito mechanici vykonávají. Náhradní díly, nářadí a pomocné látky a nástroje používané v údržbě vede společnost na kartách zboží. K záznamu čerpání zboží a zdrojů slouží formuláře Deníky spotřeby, respektive Deníky zdrojů. Celý proces dílčího výkonu údržby je zaštítěn kartou zakázky údržby, která je vázána na servisované aktivum firmy. Plánování těchto zakázek obstarává formulář Sešity plánování Karta Dlouhodobý majetek Tato karta s hlavičkou a řádky není součástí modulu Údržba, nýbrž je základním kamenem stejnojmenného modulu Dlouhodobý majetek. Karta nahlíží na objekt jako na aktivum, které váže finanční zdroje a bylo do něj investováno za účelem zhodnocení kapitálu. Tedy bere předmět údržby z účetního pohledu. Firma zakládá tuto kartu pro každý soubor dlouhodobého majetku, jelikož se každý z těchto souborů musí objevit v účetnictví firmy. Ne však každý dlouhodobý majetek nutně podléhá údržbě. Servisováný majetek reprezentuje karta Předmět údržby, která už samozřejmě spadá pod modul údržby, a je vytvářena na základě karty dlouhodobého majetku. Pro jeden tahač tak existuje v systému Dynamics NAV karta dlouhodobého majetku a karta předmětu údržby s tím, že tyto karty na sebe navzájem odkazují. 29

30 Ilustrace 13: Karta dlouhodobého majetku Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Na řádcích jsou aktuální stavy účetních hodnot, odpisů a zhodnocení jak z účetního, tak daňového pohledu. Tyto stávající hodnoty jsou agregací hodnot položek jednotlivých ročních odpisů. Položky nad kartou dlouhodobého majetku mají nejčastěji charakter pořizovacích nákladů, technických zhodnocení majetku a účetních a daňových odpisů. Ilustrace 14: Položky dlouhodobého majetku Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Karta Předmět údržby V hlavičce této karty jsou seskupeny všechny atributy předmětu údržby. Na řádcích potom najdeme přehled TNG postupů údržby, čili pravidelných servisních úkonů, které jsou na vozidle pravidelně prováděny. 30

31 Ilustrace 15: Karta předmětu údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Na záložce Obecné hned nahoře najdeme identifikátor karty předmětu údržby, pole Číslo předmětu údržby. V tomto případě není číslo generováno z číselné řady používané pro zajištění unikátnosti, ale jedná se o řetězec odpovídající registrační značce vozidla. Spojitelnost karty s fyzickým vozidlem a dohledatelnost je tak značně posílena. Následují pole Typ a Číslo odkazující na kartu dlouhodobého majetku, na jehož základě byl předmět údržby vytvořen. VIN jakožto mezinárodní jednoznačný identifikátor vozidla je dalším důležitým polem. Druhy vozidla od sebe odlišují osobní automobily, tahače nebo např. cisterny. Najdou využít hlavně při filtrování předmětů údržby. Značka vozidla je většinou zmíněna už popisu předmětu údržby a pole Kód značky vozidla je tedy spíš formalitou. Pole Kód normy EURO udává, kterou z emisních norem vozidlo splňuje. Výběr hodnoty do pole Druh vozidla vypadá následovně: 31

32 Ilustrace 16: Druhy vozidla Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Ne vždy ale musí mechanici opravovat pouze vozy, které jsou majetkem společnosti OMEGA SERVIS HOLDING a.s.. Společnost poskytuje i externí služby v oblasti servisu. V případech potřeby vytvořit kartu předmětu údržby pro cizí vozidlo slouží pole Kód skupiny předmětů údržby. Do tohoto pole typu lookup lze vybrat z možností na následující ilustraci. Ilustrace 17: Skupiny předmětu údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Velmi důležitým ukazatelem je u vozidel stav ujetých kilometrů. Řidiči při každém tankování pohonných hmot v sídle společnosti zaznamenávají počet ujetých kilometrů do 32

33 aplikace Tankomat. Technici pravidelně importují stavy ujetých kilometrů do ERP systému. Po rozkliknutí pole se zobrazí historie stavů. Ilustrace 18: Stavy ujetých kilometrů Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Karta TNG postup údržby TNG postup údržby je technologický postup, který mechanik praktikuje při plnění zadané zakázky údržby. Karta má v hlavičce samozřejmě pole Číslo s identifikátorem a popis o jaký postup se jedná. Ilustrace 19: Karta TNG postup údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 33

34 Důležitým polem je Kód spouštěcí podmínky. To uživateli říká, jaká událost je důvodem provedení údržby tímto technologickým postupem. Na výše uvedeném příkladu to je ujetí 150 tisíc kilometrů od poslední kompletní výměny olejů a filtrů. Pole je typu lookup a uživatel vybírá z okna přehledu spouštěcích podmínek. Do následujících polí Typ podmínky, Časový interval, Jiný interval a Kód měrné jednotky jsou automaticky doplněny hodnoty převzaté z vybrané spouštěcí podmínky. Spouštěcí podmínky se rozdělují do dvou typů, které jsou rozlišeny polem Typ podmínky: 1. Čas tento typ podmínky je časového charakteru a znamená, že tato údržba musí být provedena např. jednou za dva roky. V takovém případě bude do pole Časový interval doplněna hodnota 2R a pole Jiný interval a Kód měrné jednotky zůstanou prázdná. 2. Jiný u tohoto typu spouštěcí podmínky je interval jiný než časový. Společnost používá interval na základě ujetých kilometrů. Kód měrné jednotky má potom hodnotu KM a v poli Jiný interval je dosazen odpovídající počet kilometrů. Pole Časový interval zůstane prázdné. Různé TNG postupy a jejich spouštěcí podmínky ilustruje okno Přehled TNG postupů údržby. Ilustrace 20: Přehled TNG postupů údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 34

35 Výkony údržby se neobejdou bez náhradních dílů a dalších materiálů. Materiál je běžně v systému Dynamics NAV veden na kartách zboží. Je-li však používán při výkonu nějakého technologického postupu, stává se komponentou tohoto TNG postupu údržby. Přehled komponent a jejich používaných množství a měrných jednotek se zobrazuje kliknutím na odkaz Komponenty v pravé části karty TNG postupu údržby. Ilustrace 21: Komponenty TNG postupu údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Na řádcích karty TNG postupu údržby jsou zobrazeny jednotlivé kroky tohoto postupu, jak následují po sobě. Tedy jednotlivé očíslované operace s popisem, u kterých je ve sloupcích Průběžná doba a Kód jednotky průběžné doby uvedena časová náročnost tohoto TNG postupu Karta Zdroje Mezi zdroje v údržbě řadí firma mechaniky pracující v dílně a výkony, které při servisu vozů mechanici provádějí. Tyto dva druhy zdrojů jsou rozlišeny v identifikačním kódu v poli Číslo. U mechaniků začíná řetězcem MECH, u výkonů může mít různou podobu. 35

36 Ilustrace 22: Karta zdroje Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Jednotlivé zdroje se liší i základní měrnou jednotkou. Práce mechanika je vždy měřena na hodiny. Pracovní úkony nemusí být počítány jen na hodiny, ale i na kusy např. při výměně dílů nebo na opravené nápravy, kola atd. Ilustrace 23: Přehled zdrojů Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 36

37 Specifikem mechaniků v ERP je také účtování nákladů za jejich práci. Náklady na mzdy jsou v OMEGA SERVIS HOLDING a.s. brány jako režijní. Společnost také nevede vnitropodnikové účetnictví a tudíž není nutné, aby byla nastavena Jednotková cena u zdrojů, které jsou typu mechanik. U zdrojů výkonu údržby jsou nastaveny ceny za základní měrnou jednotku v Kč. Zdroje vstupují převážně na řádky zakázek údržby a deníku zdrojů údržby, které budou popsány v následujících podkapitolách. Položky zdrojů zaznamenávají čerpání zdrojů při údržbě určitého předmětu údržby v rámci zakázky údržby: Ilustrace 24: Položky zdrojů Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Karta Vydaná zakázka údržby Zakázka údržby zaštiťuje servisní úkon prováděný na jednom předmětu údržby, eviduje použité zdroje a zboží a vytváří transakční položky spojené s údržbou. Tedy vytváří relace mezi těmito entitami. Tuto kartu vytváří některý z techniků společnosti, ať už je k tomu impulzem uběhnutí periody spouštěcí podmínky nebo náhodná porucha vozu. Technik vyplní základní údaje v hlavičce. Číslo jako identifikátor je automaticky generované. Do lookup pole Číslo předmětu údržby je z přehledu vybráno aktivum podniku, které bude servisováno. V poli Číslo TNG postupu údržby se specifikuje, jaký typ údržby má být proveden. Nyní je zakázka připravena k předání do dílny formou vytisknutého dokladu. Po dokončení zadaného TNG postupu údržby na daném předmětu dopíše mechanik na doklad výčet spotřebovaných zdrojů. Zdroji zde chápeme úkony provedené mechanikem, které byly zmíněny v předchozí podkapitole, a použité náhradní díly vedené v ERP systému jako zboží. Potom může být doklad vrácen technikovi, aby doplnil zdroje na řádky karty zakázky. Spotřebu zdrojů a zboží je potřeba zapsat i do formulářů Deníky spotřeby a Deníky zdrojů, které budou specifikovány v následující podkapitole. 37

38 Ilustrace 25: Karta vydané zakázky údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV Deníky zdrojů a Deníky spotřeby Deníky jsou formuláři, které slouží k vytvoření položek spotřeby zdrojů a materiálu. Tyto položky by měly vznikat při plnění zakázky údržby, a však je potřeba je vytvořit pomocí formulářů Deníky zdrojů a Deníky spotřeby pro materiál Sešity plánování Tento formulář je nezanedbatelně přínosný při plánování údržby. Pomocí funkčních tlačítek ve spodní části okna je dostupná volba Vytvořit plán údržby, která vyvolá menší formulářové okno. Ilustrace 26: Formulář Vytvoř plán údržby 1 Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 38

39 V tomto formuláři se nastavují kritéria, podle kterých se vyfiltrují TNG postupy údržby, které byly, nebo na základě spouštěcích podmínek měly být, provedeny. V záložce Předmět údržby je možné zvolit jeden konkrétní předmět, případně typ předmětů. V záložce Číslo TNG postupu se nastavuje jako kriterium konkrétní postup nebo spouštěcí podmínka. Ilustrace 27: Formulář Vytvoř plán údržby 2 Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Poslední záložka Možnosti slouží k nastavení časového horizontu plánování. Vyplnění všech polí pro filtrování je dobrovolné a lze je různě kombinovat. Výsledek pro tahač 1M96701 v období až bude vypadat následovně: Ilustrace 28: Řádky plánování údržby Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 39

40 5.1.8 Dispečink údržby Dispečink údržby je přehledem rozpracovaných zakázek údržby. Ve sloupcích se nachází číslo zakázky, předmět údržby a pole Kód úlohy údržby, které odkazuje na zdroj jako výkon prováděný mechanikem. Ilustrace 29: Dispečink údržby 1 Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 V dalších sloupcích jsou potom data a časy započetí a dokončení úlohy údržby, množství zdrojů a komponent. Na grafických indikátorech v procentech (tzv. progress barech) je znázorněn průběh spotřeby a překročení spotřeby zdrojů a komponent. 40

41 Ilustrace 30: Dispečink údržby 2 Pramen: Aplikace MS Dynamics NAV 4 Modul údržby spolehlivě pokrývá potřeby společnosti v oblasti řízení údržby. Protože se nejedná o samostatnou aplikaci, ale součást ERP systému, je modul plně integrovaný se správou skladu, účetnictvím, správou dlouhodobého majetku atd. Nejpoužívanější strukturou modulu je zakázka údržby, která zaštiťuje celý proces údržby vozidel společnosti. 41

42 6 NAVRHOVANÁ ZLEPŠENÍ V ŘÍZENÍ ÚDRŽBY I zdánlivě bezproblémový chod úseku podniku neznamená, že nelze najít nedostatky v současném uspořádání, které by mohli být odstraněny změnou nebo inovací v dosud používaném systému. Zaměřením se na úzké místo, které limituje některou z klíčových činností firmy, a zavedením opatření, která toto úzké místo rozšíří, lze zkvalitnit zkoumanou oblast podnikové činnosti. 6.1 Stávající postupy v údržbě Společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s. využívá k řízení údržby struktury popsané v předchozí kapitole. Jejich zavedený systém, se kterým jsou pracovníci údržby vesměs spokojeni, otvírá širší možnosti automatizace pomocí ERP. Mechanik nepřichází do styku s ERP. Zakázku, kterou mechanik plní, dostává formou dokladu vytištěného na papíře. Po dokončení úlohy, sepíše na doklad časy, jak dlouho mu trvaly jednotlivé úkony, a spotřebované komponenty. Poté předá vyplněný dokument technikovi, který převede údaje do ERP. Postup údržby je znázorněn na následující ilustraci. Ilustrace 31: Schéma údržby Tento způsob dává prostor ke vzniku chyb a nepřesností. Při předávání zakázky v papírové formě znamená přepisování obsahu dokladu do počítače s ERP riziko vzniku překlepů a podobných chyb. Technik zadává spotřebované zdroje a zboží jak do karty 42

43 zakázky údržby, tak do deníků spotřeby a zdrojů, kde mohou vznikat nechtěné odchylky. Dohledávání a opravování takových chyb bývá pracné a zdlouhavé. Už samotné tisknutí a předávání dokladu je zřejmě časově náročnější, než kdyby si mechanik zobrazoval a vyplňoval zakázku údržby přímo v ERP systému. 6.2 Zavedení ERP do dílen Řešením je inovace výše popsané zastaralé metody. Papírové doklady zakázek údržby lze nahradit terminály s dotykovými displeji (tzv. Touch screeny), které budou umístěny v dílnách, a mechanici tak budou mít přístup k některým aplikacím IS podniku. Tyto terminály budou samozřejmě spojeny se serverem s ERP systémem a informace z dílen tak budou okamžitě přenášeny do databáze ERP. Na terminálech s dotykovými displeji poběží upravená aplikace ERP. Společnost Navertica a.s., která zaváděla ERP v OMEGA SERVIS HOLDING a.s., dodává software i hardware potřebný pro implementaci takového řešení. Aplikace, které na terminálech poběží, budou nabízet pouze funkcionalitu potřebnou pro práci mechanika. Tedy hlavně zobrazení zakázek údržby a zaznamenávání provedených operací a použitých náhradních dílů. Okno aplikace může vypadat podobně jako následující TouchScreen Menu v modulu výroby. Ilustrace 32: TouchScreen Menu Pramen: SKORKOVSKÝ, J. PowerPointová prezentace Workshop WK IV

44 Tím, že se mechanik přihlásí k terminálu, je k zakázce, kterou začne plnit, přiřazen zdroj odpovídající jeho osobě. Na řádky karty přidá jednotlivé operace a ke stopování času použije tlačítka Začátek operace (Operation Start) a Konec operace (Operation End). Díky tomu může systém zachytit přesný čas trvání operace. V současném postupu zapíše např. hodnoty 2 hod. nebo 0,5 hod., které jsou do jisté míry zaokrouhlené. Přínosem této funkcionality je tedy hlavně přesný výpočet nákladů za výkony jednotlivých operací. Analogicky budou fungovat i tlačítka Začátek úlohy (Work Start) a Konec úlohy (Work End) pro zachycení doby práce na zakázce jako celku. Byla by samozřejmě zavedena česká jazyková verze. Předchozí ilustrace je v angličtině, neboť je převzatá z implementace společnosti Navertica pro klienta z Velké Británie. Aplikace běžící na terminálu bude zapisovat i do deníku spotřeby a deníku zdrojů to, co mechanik čerpal při plnění operací. Tedy to, co by technik při stávajícím postupu ručně zadával. Nové navrhované uspořádání znázorňuje následující obrázek: Ilustrace 33: Nové schéma údržby Navrhovaný model snižuje čas nutný pro obsluhu jedné zakázky údržby. Zvýšená propustnost systému a urychlení procesu údržby za předpokladu, že nedochází ke zdržením např. čekáním na dodávku náhradních dílů, umožní zkrácení doby potřebné na vyhotovení jedné zakázky údržby, respektive stihnutí více zakázek za stejný časový úsek. 44

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více