VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA VIZE A KRÉDO COMPANY S VISION AND CREDO Chceme se stát jednou z nejvýznamnějších pekárenských firem v Evropské unii Nabízet široké portfolio výrobků nejvyšší kvality za nejlepší cenu a špičkový servis Neustále sledovat nové trendy a inovovat sortiment Permanentně zkvalitňovat image značky Delta a posilovat její hodnotu Být zodpovědnou firmou ve vztahu ke společnosti, zaměstnancům a životnímu prostředí Posilovat hodnoty fair-play v obchodních vztazích Přinášet hodnotu akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům We want to become one of the most significant baking companies in the European Union Offer a variety of top-quality products for the best price and top-quality services Keep an eye on new trends and come up with product range innovations Constantly improve the Delta brand image and strengthen its value Act as responsible company with respect to our employees, environment and society Reinforce fair-play values in business relations Offer value to shareholders, employees and customers

4 2 ANNUAL REPORT 2005 OBSAH CONTENTS VIZE A KRÉDO 1 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PROFIL SKUPINY DELTA 8 ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA MAPA 9 STRUKTURA SKUPINY DELTA 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 12 SKUPINA DELTA CELKOVÝ PŘEHLED 16 O SPOLEČNOSTECH 18 VÝHLED SPOLEČNOSTI 32 COMPANY S VISION AND CREDO MAIN EVENTS OF 2005 COMMUNIQUÉ OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD PROFILE OF THE DELTA GROUP THE DELTA GROUP PLANTS MAP STRUCTURE OF THE DELTA GROUP BASIC INFORMATION ON THE COMPANY THE DELTA GROUP AN OVERVIEW COMPANIES COMPANY FORECAST

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2005 MAIN EVENTS OF 2005 Novým majoritním akcionářem se stala 30. června 2005 společnost United Bakeries Luxembourg. Drží 100 procent akcií Delta Pekáren. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítnul fúzi společností Bakeries International Luxembourg a Delta Pekárny. Zamítnut byl i rozklad. Až 24. února 2006 ÚOHS povolil fúzi společností Bakeries International Luxembourg, majoritního akcionáře skupiny Odkolek, a United Bakeries Luxembourg, vlastníka Delta Pekáren. Delta Pekárny výrazně vstoupily na polský trh odkupem 50 procent akcií významné společnosti Nowakowski Piekarnie. Vlastníkem druhé poloviny akcií se stala belgická společnost Vanelor, s níž Delta Pekárny vlastní společně českou firmu Delta Frozen Products. Moderní polská pekárna je jedničkou na polském trhu v segmentu mraženého pečiva. Založena byla firma Diet+, dceřiná společnost Heli Food. Produkuje nutričně vyvážená zdravá jídla bohatá na bílkoviny a vhodná i pro diabetiky II. typu. Po úspěšném startu v zahraničí se začala prosazovat i v České republice. Spuštěna byla výroba v nově vybudované moderní pekárně v Szigetszentmiklósi v Maďarsku. Pekárna byla poté strategicky prodána společnosti Odkolek. Reklama na novou řadu zdravých chlebů Cerea z produkce Delta Pekáren se stala historicky prvním televizním spotem v segmentu čerstvého pečiva v České republice. Delta se poprvé stala nejsilnější značkou v segmentu čerstvého pečiva. Významným příspěvkem k ochraně životního prostředí se stala výměna kotelen v závodech Delta Pekáren za moderní, ekologické a úsporné technologické celky. Firma Delibake se přestěhovala z Milína do Kladna, v závěru roku následoval její strategický prodej společnosti Odkolek. Do uvolněných prostor v Milíně se z Brna přestěhovala výroba společnosti Heli Food. V rámci restrukturalizace a zvyšování efektivity byla ukončena výroba v pekárně v Hodoníně. Výrobu a zásobování převzaly pekárny v Uherském Brodu a Brně. V březnu 2006 byla uzavřena pekárna v Havlíčkově Brodu. On 30 June 2005 United Bakeries Luxembourg became the new majority shareholder. The company holds 100 percent of Delta Pekárny shares. The Antimonopoly Office rejected the merger of Bakeries International Luxembourg and Delta Pekárny, and our appeal was also rejected. On 24 February 2006, however, the Antimonopoly Office approved the merger of Bakeries International Luxembourg, the majority shareholder of the Odkolek Group, and United Bakeries Luxembourg, owner of Delta Pekárny. Delta Pekárny entered the Polish market by acquiring 50% of the shares in Nowakowski Piekarnie. The owner of the other 50% was Vanelor of Belgium, Delta Pekárny s joint-venture partner in Delta Frozen Products. This modern Polish bakery is number one on the Polish market in the frozen bakery segment. Diet+, a subsidiary of Helifood, was founded. The company is producing nutritionally balanced meals rich in proteins and suitable for type II diabetics. After its successful launch abroad, the company has begun to gain ground in the Czech Republic as well. Production in the newly-built bakery in Szigetszentmiklós in Hungary has been started. Later the bakery was sold to Odkolek for strategic reasons. Our advertisement for Delta Pekárny s new Cerea line of healthy breads became the first TV spot in the fresh bakery segment in the Czech Republic. For the first time Delta achieved the position of the strongest brand in the fresh bakery segment. An important contribution to protection of the environment was the upgrading of boiler rooms in Delta Pekárny plants with up-to-date, ecological and economical technological units. Delibake moved from Milín to Kladno, and at the end of the year was sold for strategic reasons to Odkolek. Production of Heli Food was then moved from Brno to the vacant premises in Milín. As part of company restructuring and efficiency increases, production in the Hodonín bakery was ended. Production and supplies were taken over by the bakeries in Uherský Brod and Brno. The bakery in Havlíčkův Brod was closed in March, 2006.

6 4 ANNUAL REPORT 2005 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA COMMUNIQUÉ OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD Vážení akcionáři a obchodní partneři, jsem rád, že vám mohu prezentovat opět pozitivní výsledky hospodaření společnosti Delta Pekárny a dceřiných společností ve skupině Delta za rok Firma si udržela vnitřní dynamiku, podařilo se nám naplnit většinu našich záměrů a posunout společnost opět směrem k uskutečnění našich dlouhodobých vizí. Museli jsme se, stejně jako v předchozím roce, potýkat s nepříznivou situací na pekárenském trhu v České republice, ale i na Slovensku. Ostrý konkurenční boj, v němž někteří soutěžitelé dál sázejí na nerealistický kurs dumpingových cen, a tlak stále silnějších řetězců na dodavatele přispěly v závěru roku ke zhroucení cen pekárenských výrobků na historické minimum. Pouze díky enormnímu nasazení našich zaměstnanců a zvýšení efektivity výroby se nám podařilo eliminovat ekonomické ztráty, které cenová válka na trhu přináší. Nekonsolidované tržby celé skupiny vzrostly meziročně o 770 milionů korun na 5,073 miliardy Kč. Tradičně výborně si vedla společnost Delta Frozen Products, jejíž tržby si loni udržely růstový trend a představují 649 milionů s meziročním nárůstem o 53 milionů Kč. Naše sázka na segment zamraženého pečiva se ukazuje jako správné rozhodnutí. Hlavní divize čerstvého pečiva zastřešující společnosti Delta Pekárny navzdory problematické situaci na trhu zvýšila tržby na 2,541 miliardy korun, což je o 99 milionů více než v roce Zvýšil se i objem prodaného zboží na 119,4 milionů kilogramů s meziročním nárůstem o 5,4 milionu kg. Velmi dobré výsledky zaznamenala nová zdravá řada dvanácti druhů baleného chleba s novou značkou Cerea. Historicky první televizní reklama na čerstvé pečivo v České republice přinesla nejen zviditelnění značky Cerea; Dear Shareholders and Business Partners, Once again I am pleased to present you with positive economic results for DELTA PEKÁRNY a.s. and its subsidiaries, consolidated in the Delta Group for the year The company maintained its internal dynamism, achieved a majority of its goals and moved further down the road to fulfilling its long-term vision. As last year, it was necessary to confront head-on unfavourable conditions in the bakery market in the Czech and Slovak Republics. It was an environment with keen competition, in which some producers continued to rely on the unrealistic tactic of dumping, and in which the pressure of stronger and stronger retail chains on suppliers contributed to forcing prices down to their lowest levels in history. Only thanks to the enormous efforts of our employees and increases in production efficiency were we able to avoid the negative economic results that price wars of this type cause. Non-consolidated sales of the group as a whole increased year on year by 770 million crowns to billion CZK. As is its custom, Delta Frozen Products achieved excellent results, with sales continuing to grow, reaching 649 million, a year-on-year increase of 53 million CZK. Our bet on the frozen bakery products segment has proven to be a good one. The flagship division of the group, fresh bakery products, managed despite the problematic situation on the market to increase its sales to milliards CZK, an increase of 99 million over The volume of products sold also increased to million kilograms, representing annual growth of 5.4 million kg. Good results were achieved in particular by a new healthy line of 12 kinds of bread under our new brand Cerea. Delta became the brand with the highest recognition among consumers in the Czech Republic

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA Delta se stala značkou s největším povědomím mezi spotřebiteli v segmentu pekárenských produktů v České republice. Na toto prvenství navázalo udělení certifikátu Nejdůvěryhodnější značka v České republice společnosti Delta Pekárny v kategorii pekáren na počátku roku Výrazně jsme zapracovali na certifikacích pekáren a zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Dnes můžeme konstatovat, že všechny naše pekárny absolvovaly úspěšně audit společnosti BVQI a získaly certifikát HACCP, který průběžně obhajují. Pekárna ve Vsetíně jako historicky první český producent čerstvého pečiva získala prestižní certifikát BRC, poté splnila podmínky pro získání stejného certifikátu i pekárna ve Strakonicích. Všichni zaměstnanci odvedli v přípravě na audity ohromný kus práce a potvrdili, že zdravotní nezávadnost potravin je pod dokonalou kontrolou. O důrazu na kvalitu ve skupině Delta svědčí i řada medailí, které našim výrobkům udělila Německá zemědělská společnost DLG. Ke kvalitě přispívá i obměna technologických zařízení, velmi dobře se při výrobě chleba osvědčují nové etážové pece. Právě chléb Šumava, vyrobený v nových pecích v Uherském Brodu, získal diplom Chléb vynikající kvality v soutěži Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů o Chléb roku V roce 2005 jsme zahájili implementaci nového systému řízení firmy, ve výběrovém řízení jsme zvolili software MFG/PRO. Nový systém, který postupně nahradí technologicky zastaralý systém Navision, umožňuje centralizaci dat ze všech zemí, kde skupina Delta působí. V celé skupině by měl být systém funkční v roce Mezi úspěchy roku 2005 lze zařadit spuštění výroby v nově vybudovaném maďarském závodě v Szigetszentmiklósi. Jedná se o historicky největší českou investici v Maďarsku. Tuto pekárnu jsme ze strategických důvodů po rozjezdu prodali společnosti Odkolek, stejně jako v závěru roku i společnost Delibake. Výrazně jsme vstoupili na polský trh odkupem 50 procent akcií ve významné varšavské společnosti Nowakowski Piekarnie. Druhých 50 procent odkoupila belgická společnost Vanelor, s níž Delta Pebakery segment. This victory was followed up by our certification as The Most Trusted Brand in the Czech Republic in the bakery category at the beginning of We have worked intensively on certification of our bakeries and raising the quality standards our products must meet. As of today, all of our bakeries have successfully completed the BVQI audit and obtained their HACCP certificate. Our bakery in Vsetín was the first Czech producer of fresh bakery products in history to receive the prestigious BRC certificate. Our bakery in Strakonice subsequently attained the high quality level necessary to obtain this certification as well. All of our employees made a great effort during audit preparation and demonstrated that the quality standards of our products are in good hands indeed. The many medals awarded to our products by the German Agricultural Association DLG provides further proof of our focus on quality. Also contributing to the quality of our products was the renewal of equipment, including a new multi-level deck oven. The Šumava bread produced in new ovens in Uherský Brod received the Bread of Outstanding Quality award given in competition of Union of Industrial Bakers and Confectioners Best Bread of In 2005 we began the implementation of a new enterprise management system, the tender we conducted resulting in the selection of MFG/PRO software. Step by step the new system will be replacing the technologically out of date Navision system. The new system will enable data centralization from all the countries Delta is operating in and should be functional for the whole Group by One of the successes of 2005 was the start of production in the newly-built Hungarian plant in Szigetszentmiklós, the largest Czech investment in Hungary in history. We sold this bakery to Odkolek Company for strategic reasons and did the same with Delibake at the end of the year. We have entered on Polish market significantly by purchasing 50 percent of the shares in a major Warsaw player called Nowakowski Piekarnie. The remaining 50 percent was purchased by Vanelor

8 6 ANNUAL REPORT 2005 kárny vlastní společně českou firmu Delta Frozen Products. Moderní pekárna je prostřednictvím své 100procentní dceřiné společnosti Pieczyvo Mrožone jedničkou na polském trhu v segmentu mraženého pečiva. Posílení jsme zaznamenali i segmentu hotových jídel. Společnost Heli Food roste a založením dceřiné firmy Diet+ jsme zareagovali pružně na stoupající popularitu zdravých jídel, jejichž nutriční vyváženost je atraktivní pro lidi se zdravým životním stylem. Při zavádění nových jídel spolupracujeme s předními českými lékaři a dietology. Novým projektem se stal Mistr Bäcker, síť prodejen prvotřídního pečiva z produkce Delta Pekáren v obchodních centrech Kaufland. Tyto prodejny si rychle našly široký okruh příznivců v českých městech. Nejen vývoj a výroba nových zdravých produktů, ale i dobrý vztah k ochraně životního prostředí je příznačný pro Delta Pekárny v roce Ve spolupráci s firmami Siemens a IFC (International Finance Corporation) jsme zahájili proces výměny zastaralých kotelen v pekárnách. Nové moderní technologické celky představují vedle ochrany životního prostředí i úspory finančních nákladů v pekárnách. Pro úspěch každé firmy je nejdůležitější lidský kapitál. Po navýšení mzdových základů o 17 procent v roce 2004 jsme se v roce 2005 zaměřili především na benefity pro nejlepší zaměstnance, finančně oceňujeme zejména loajalitu dlouhodobých zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců, stabilizace týmů, omezení fluktuace a zvyšování mezd v rámci ekonomické reality zůstávají i nadále hlavními prioritami. V loňském roce jsme investovali i do vylepšování pracovních podmínek a zázemí pekáren. Lidé již citlivě vnímají, že pracují pro největší českou pekárenskou společnost, a jsou na příslušnost k týmu Delta hrdí. Chceme tento pocit sounáležitosti s firmou dál systematicky prohlubovat. Rok 2005 přinesl opakované zamítnutí fúze společností Bakeries International Luxembourg a Delta Pekáren ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po změně v akcionářské struktuře Delta Pekáren jsme požádali o fúzi mezi společnostmi Bakeries International Luxembourg a United Bakeries Luxembourg a v únoru from Belgium, Delta Pekárny s joint-venture partner in Delta Frozen Products as well. This modern factory s 100% subsidiary Pieczyvo Mrožone makes it no. 1 in the frozen bakery product segment of the Polish market. We have also noted growth in the area of ready-to-eat meals. Heli Food is growing rapidly, having reacted flexibly to the increasing popularity of healthy, nutritionally balanced meals prepared for attractive people living healthy lifestyles. When launching new meals, we cooperate with leading Czech physicians and nutrition specialists. A new project of ours is Mistr Bäcker, a chain of shops with superior quality bakery products from Delta Pekárny located in Kaufland shopping centres. A vast number of devotees in Czech cities came quickly to appreciate these shops. Not only was the development and production of new healthy products characteristic of Delta Pekárny in 2005, but good relations with the environment were as well. Together with Siemens and IFC (International Finance Corporation), we began the process of replacing out-of-date boiler rooms in our bakeries. This new modern technology, in addition to protecting our environment, also helps generate financial savings in the bakeries. The most important thing leading to success in all of our companies is human capital. In 2004 our wage costs increased by 17 percent, while in 2005 we mainly focused on benefits for the best employees, rewarding the loyalty of our long-term employees by providing financial bonuses to them. Training employees, stabilizing teams, decreasing staff turnover and increasing salaries within the framework of financial reality still remain our major priorities. Last year we invested in the improvement of working conditions and employees facilities. Our employees are aware of their connection to the largest Czech bakery and they are proud to be members of the Delta team. Our aim is to deepen this awareness systematically. In 2005 the Antimonopoly Office repeatedly rejected our requests for permission to merge Bakeries International Luxembourg and

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA již byl upřednostněn reálně ekonomický pohled na tuto fúzi před politickým vnímáním spojení. Povolení fúze před nás staví nové možnosti a nové úkoly, stali jsme se největším středoevropským pekárenským subjektem. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kdo v roce 2005 pomohli k úspěchům skupiny Delta. Obdiv a úcta patří zaměstnancům, kteří navzdory nelehké situaci na pekárenském trhu dokázali díky tvůrčí, poctivé a tvrdé práci udržet naši společnost na vlně pozitivních výsledků. Poděkování patří i obchodním partnerům, zákazníkům a spotřebitelům, jejichž přízeň je pro nás podstatným faktorem. V roce 2006 předám funkce předsedy představenstva a generálního ředitele svému bratrovi Marku Paříkovi. Přeji mu hodně úspěchů při řízení procesu fúze a při vedení nové, větší a silnější společnosti. Delta Pekárny. After changing the shareholder structure of, we requested permission to merge Bakeries International Luxembourg and United Bakeries Luxembourg, and in February, 2006 economic realism triumphed over politics and our request was granted. Approval of the merger has placed us in front of new opportunities and tasks, as we have become the largest entity in the baking industry in Central Europe. Finally, allow me to thank all who contributed to Delta Group s success in I feel admiration and respect for the employees who despite our difficult situation and thanks to creative, hard, and honest work, managed to keep our results positive. Let me also thank our business partners, customers and consumers, without whom business would not be possible. In 2006 I will hand over my responsibilities as Chairman of the Board of Directors and Managing Director to my brother Mr. Marko Pařík. I wish him much success in managing this new, larger, and stronger company. Jaroslav Michael Pařík generální ředitel a předseda představenstva Managing Director and Chairman of the Board of Directors DELTA PEKÁRNY a.s.

10 8 ANNUAL REPORT 2005 PROFIL SKUPINY DELTA PROFILE OF THE DELTA GROUP Skupina Delta, jejíž zastřešující organizací je společnost Delta Pekárny, patří mezi nejvýznamnější potravinářské subjekty v České republice a je jedničkou na českém trhu v pekárenském odvětví čerstvého i mraženého pečiva. Ve výrobních závodech pracuje celkem zaměstnanců, jejichž cílem je stoprocentní naplnění potřeb zákazníků, mezi něž patří i nadnárodní řetězce Ahold (divize Albert a Hypernova), Billa, Delvita, Eurest, Interspar, Lidl, Makro, Norma, Plus Discount, Sodexho a Tesco. Kompletní nabídkový list výrobků obsahuje 500 položek. Skupina Delta sdružuje vedle devíti velkopekáren v České republice a čtyř velkopekáren ve Slovenské republice společnost na výrobu mraženého pečiva Delta Frozen Products, firmu Harry s Delta, společnosti Heli Food a Diet+, výrobce hotových jídel, Eureca Shops s prodejnami Paneria, Fr. Odkolek, Mistr Bäcker a restaurací Le Patio. Společnost působí také v Polsku. Delta je společnost orientovaná na zákazníka, jejímž cílem je nabídka nejkvalitnějších výrobků a prvotřídního servisu. Zásobuje okolo sedmi tisíc obchodních míst, neustále sleduje nové trendy a reaguje na ně. Jde stále kupředu s cílem posílit svoji pozici silného a úspěšného středoevropského podniku, který je schopen kvalitně naplnit požadavky zákazníků. Logo Delta reprezentuje dokonalou symbiózu vynikající chuti, prvotřídních surovin, řemeslné zručnosti a spolehlivého servisu. The Delta Group, with its leader company Delta Pekárny, ranks among the most significant entities in the Czech food processing industry and it is number one baking company on the Czech market of fresh and frozen bakery products. Our plants employ around 2,350 people that strive for meeting all needs of our customers, including global distribution chains, such as Ahold (Albert and Hypernova divisions), Billa, Delvita, Eurest, Interspar, Lidl, Makro, Norma, Plus Discount, Sodexho, and Tesco. Complete product offering list includes 500 items. The Delta Group associates nine industrial bakeries in the Czech Republic and four in Slovakia, in addition to Delta Frozen Products frozen-pastry plant, Harry s Delta plant, producers of ready-toeat meals Heli Food and Diet+, Eureca Shops running Paneria, Fr. Odkolek and Mistr Bäcker outlets and Le Patio restaurant. The Company operates also in Poland. Delta is a customer-oriented company whose aim is to offer topquality products and first-class services. It delivers its products to around seven thousand sales points, keeping its eye on up-todate trends and reflecting these in its activities. It keeps going forward with the aim to consolidate its status of a strong and successful Middle European company capable to meet all requirements of its customers. The Delta logo represents a perfect symbiosis of delicious taste, first-class raw materials, craftsmanship, and reliable service.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA THE DELTA GROUP PLANTS Stav po fúzi Situation after merger ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA THE DELTA GROUP PLANTS Česká republika Czech Republic: Plzeň, Kladno, Strakonice, Nymburk, Znojmo, Brno, Uherský Brod, Vsetín, Uničov Slovenská republika Slovakia: Bratislava-Petržalka, Komárno, Hliník nad Hronom, Košice Polsko Poland: Varšava Warsaw ZÁVODY VE SKUPINĚ ODKOLEK THE ODKOLEK GROUP PLANTS Česká republika Czech Republic: Praha, Liberec, Rumburk, Žatec, Brandýs nad Labem, Pardubice, Karviná Maďarsko Hungary: Budapešť Budapest D CZ PL A H SK UA

12 10 ANNUAL REPORT 2005 STRUKTURA SKUPINY DELTA AKCIONÁŘI / MATEŘSKÁ SPOLEČNOST UNITED BAKERIES LUXEMBOURG S.A. 100 % DELTA PEKÁRNY A.S. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI DAUGHTER COMPANIES EURECA SHOPS, s.r.o. HELI FOOD, s.r.o. Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Komárňanské pekárne a cukrárne, a.s. Pekáreň a cukráreň, a.s., Hliník nad Hronom MEDEA, a.s., Košice DELTA MEDEA CAPITAL, a.s.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA STRUCTURE OF THE DELTA GROUP SHAREHOLDERS / THE MOTHER COMPANY JOINT VENTURES PARTNER PARTNER VANELOR, Belgium DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s. HARRY S SCA, France Harry s Delta, s.r.o. VANELOR, Belgium Nowakowski piekarnie, Sp. z o.o.

14 12 ANNUAL REPORT 2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ON THE COMPANY Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2357 Datum zápisu: 31. srpna 1997 Obchodní firma: DELTA PEKÁRNY a.s. Sídlo: Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: pekařství, cukrářství velkoobchod specializovaný maloobchod hostinská činnost ubytovací služby činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví technické činnosti v dopravě reklamní činnost a marketing činnost technických poradců v oblasti potravinářství skladování zboží a manipulace s nákladem poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí Statutární orgán - představenstvo (k ): předseda představenstva: Jaroslav Michael Pařík místopředseda představenstva: Jan Dobrzensky člen představenstva: Edmond Muller Dozorčí rada (k ): členka: Alexandra Paříková člen: Jaromír Rumplík člen: Václav Zvoníček Extract from the Companies Register administered by the Regional Court in Brno, Section B, Rider 2357 Date of registration: August 31, 1997 Business name: DELTA PEKÁRNY a.s. Registered office: Brno, Bohunická 24, č.p. 519, Brno-město district, ZIP Company s registration ID: Legal form: Joint-stock company Scope of business: Bakery, confectionery Wholesale Specialized retail sale Inn keeping Accommodation services Business, management and financial counseling production of machines and machinery for specific branches of economy Technical operations in transport Marketing and advertisement Activity of technical advisors in food industry Warehousing and cargo handling Software providing, advisory activities in the area of HW and SW Data processing, databank services, and net administration Statutory body the Board of Directors (December 31, 2005): Chairman of the Board: Jaroslav Michael Pařík Vice-chairman of the Board: Jan Dobrzensky Member of the Board: Edmond Muller The Supervisory Board (December 31, 2005): Member: Alexandra Paříková Member: Jaromír Rumplík Member: Václav Zvoníček

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA Akcie: ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč 57 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč 86 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 60 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako Emise A. Stock: 8,748 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 100, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 1, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 100 The General Assembly of the Company held on June 18, 1998 approved denomination of offering as Issue of Shares A ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako EMISE B. 14,200 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10,000 The General Assembly of the Company held on November 12, 1998 approved denomination of offering as Issue of Shares B ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako EMISE C. Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: ,- Kč 2,563 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10,000 The General Assembly of the Company held on November 26, 1999 approved denomination of offering as Issue of Shares C. Registered capital: CZK 1,043,092,000 Paid up: CZK 1,043,092,000

16 14 ANNUAL REPORT 2005 Ostatní skutečnosti: Společnost vznikla splynutím společností: H.B.P., a. s., Havlíčkův Brod, Strojírenská 937, IČ , Rg B 272 Krajského soudu v Hradci Králové H.P.C., a. s., Olomouc, tř. Svobody 31, IČ , Rg B 174 Krajského obchodního soudu v Ostravě Pekárny Bečva, a. s., Valašské Meziříčí, Palackého 232, IČ , Rg B 252 Krajského obchodního soudu v Ostravě PAINEX, a. s., Brno, Bohunická 24, IČ , Rg B 516 Krajského obchodního soudu v Brně PAINEX INTERNATIONAL, a.s., Brno, Bohunická 24, IČ , Rg B 1469 Krajského obchodního soudu v Brně Slovácké pekárny, a. s., Uherský Brod, Trávníky 538, IČ , Rg B 1587 Krajského obchodního soudu v Brně Znojemská pekárna, a. s., Znojmo, Kollárova 19, IČ , Rg B 1585 Krajského obchodního soudu v Brně Znojemská pekárna DELTA, a. s., Znojmo, Kollárova 19, IČ , Rg B 1586 Krajského obchodního soudu v Brně. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti PE- KÁRNY Plzeň, s. r. o., se sídlem Plzeň, Koterovská 164, okres Plzeň-město, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2910, společnosti DELTA pekárny Kladno, a. s., se sídlem Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4605 a společnosti SOUPEK, s. r. o., se sídlem Mladá Boleslav, Štyrsova 85, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Společnost je auditována firmou Deloitte. Other facts: The company was established by merger of these companies: H.B.P., a.s., Havlíčkův Brod, Strojírenská 937, Registration ID: , Rg B 272 Regional Court in Hradec Králové H.P.C., a.s., Olomouc, tř. Svobody 31, Registration ID: , Rg B 174 Regional Business Court in Ostrava Pekárny Bečva, a.s., Valašské Meziříčí, Palackého 232, Registration ID: , Rg B 252 Regional Business Court in Ostrava PAINEX, a.s., Brno, Bohunická 24, Registration ID: , Rg B 516 Regional Business Court in Brno PAINEX INTERNATIONAL, a.s., Brno, Bohunická 24, Registration ID: , Rg B 1469 Regional Business Court in Brno Slovácké pekárny, a.s., Uherský Brod, Trávníky 538, Registration ID: , Rg B 1587 Regional Business Court in Brno - Znojemská pekárna, a.s., Znojmo, Kollárova 19, Registration ID , Rg B 1585 Regional Business Court in Brno - Znojemská pekárna DELTA, a.s., Znojmo, Kollárova 19, Registration ID: , Rg B 1586 Regional Business Court in Brno. As a result of the above merger, the Company acquired property of PEKÁRNY Plzeň, s.r.o., registered office Plzeň, Koterovská 164, Plzeň-město district, Registration ID: , registered in the Companies Register administered by the Regional Court in Plzeň, Section C, Rider 2910, and DELTA pekárny Kladno, a.s., registered office Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III, Registration ID , registered in the Companies Register administered by the Municipal Court in Praha, Section B, Rider 4605, and SOUPEK s.r.o., registered office Mladá Boleslav, Tyršova 85, registration ID: , registered in the Companies Register administered by the Municipal Court in Praha, Section C, Rider Audit of the Company is performed by Deloitte.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 16 ANNUAL REPORT 2005 SKUPINA DELTA - CELKOVÝ PŘEHLED THE DELTA GROUP - AN OVERVIEW TABULKA VÝVOJE ZÁKLADNÍCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ TREND OF BASIC FINANCIAL INDICATORS UKAZATEL INDICATOR tis. Kč CZK Thousand nekonsolidované údaje Non-Consolidated Data AKTIVA CELKEM ASSETS TOTAL HIM+NIM Tangible + Intangible Fixed Assets Finanční investice Financial Ivestments Oběžné + ost. aktiva Current + Other Assets PASIVA CELKEM LIABILITIES TOTAL Vlastní kapitál Equity Capital Základní kapitál Registered Capital Cizí zdroje Other Sources Tržby za zboží Revenues from Goods Sold Tržby za vlastní výrobky a služby Revenues from own Products and Services Tržby celkem Revenues Total Přidaná hodnota Added Value Provozní HV Profit (Loss) EBITDA EBITDA EBITDA % k tržbám za vlastní výrobky a služby EBITDA % of Revenues from Own Range of Products and Services 12,1 11,9 6,9 10,6 13,0 12,9 10,5 10,0

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA Vývoj tržeb Revenues Trend Vývoj EBITDA EBITDA Trend POZNÁMKY: 2003: prodána divize Mlýny 2004: prodána divize Těstárny do finančních výsledků začleněna společnost HELI FOOD s.r.o. (dříve VEGILIFE s.r.o.) po fázi start up do finančních výsledků dosud nezařazeno Maďarsko (start up) 2005: prodána společnost DELIBAKE a Delta Magyar Pékség začleněny výsledky Nowakowski piekarnie NOTES: 2003: Mills division sold 2004: Pasta division sold HELI FOOD s.r.o. (former VEGILIFE s.r.o.) included in financial results after start up phase Hungary not included in financial results (start up phase) 2005: DELIBAKE company and Delta Magyar Pékség sold financial results of Nowakowski piekarnie included

20 18 ANNUAL REPORT 2005 DIVIZE ČERSTVÉ CZ FRESH PRODUCTS DIVISION CZ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ON THE COMPANY Název Business Name: DELTA PEKÁRNY, a.s. Den zápisu Date of Registration: Sídlo Registered Office: Brno, Bohunická 24, PSČ IČ Registration ID: Ředitel Managing Director: Jaroslav Michael Pařík Tel. Phone: Fax Fax: Vývoj tržeb Revenues Trend Vývoj EBITDA EBITDA Trend

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT VIZE A KRÉDO COMPANY S VISION AND CREDO Chceme se stát jednou z nejvýznamnějších středoevropských pekárenských firem Nabízet široké portfolio výrobků nejvyšší kvality

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI DELTA PEKÁRNY SITUATION ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE DELTA PEKÁRNY.

SITUAČNÍ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI DELTA PEKÁRNY SITUATION ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE DELTA PEKÁRNY. SITUAČNÍ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI DELTA PEKÁRNY SITUATION ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE DELTA PEKÁRNY Helena Chládková Abstrakt: Delta Pekárny, a.s., jsou zastřešující organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ANNUAL REPORT VIZE A KRÉDO >> Company s Vision and Credo Chceme se stát jednou z nejvýznamnějších středoevropských pekárenských firem >>

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost Product catalogue Produktový katalog Your salty delights Vaše slaná radost O nás Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1991, kdy byla společnost založena. Výroba trvanlivého slaného pečiva byla zahájena

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

( =>)8":(6&0?2&@"6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$&

( =>)8:(6&0?2&@6*9:+& (?)(:5(%5&+)$(9&(>>68(:@$& Děličky těsta BONGARD PANEOTRAD PF9 C3/@= 73X 1// F2: S=F201 V:U0 F/: 293 20 :F =2: 93/0Q F91F?@289:X :2; 9 @CC89 :F3/@1F/@: @==97V2Y901D 0A@B:;$%&*:8) C"#&"'&;*))$%+& D")&8%&'"#& je proces výroby pečiva,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PETERKA & PARTNERS LLC Law Offices 11V, Derbenevskaya emb. RU - 115114, Moskva T./F: +7 495 989 44 26 E-mail: office@peterkapartners.com www.peterkapartners.com Profil

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci Příloha 1: Dotazník pro zahraniční společnosti I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci 1. Můžete mi prosím přiblížit historii vaší firmy? 1a) Co je konkrétní produkt Vaší firmy? 1b) Kdo jsou

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

S 136/06-9773/2006/620 V Brně dne 29. května 2006

S 136/06-9773/2006/620 V Brně dne 29. května 2006 S 136/06-9773/2006/620 V Brně dne 29. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 136/06, zahájeném dne 28. dubna 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates power plants with a total output of over 14 300 MW.

Více