VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA VIZE A KRÉDO COMPANY S VISION AND CREDO Chceme se stát jednou z nejvýznamnějších pekárenských firem v Evropské unii Nabízet široké portfolio výrobků nejvyšší kvality za nejlepší cenu a špičkový servis Neustále sledovat nové trendy a inovovat sortiment Permanentně zkvalitňovat image značky Delta a posilovat její hodnotu Být zodpovědnou firmou ve vztahu ke společnosti, zaměstnancům a životnímu prostředí Posilovat hodnoty fair-play v obchodních vztazích Přinášet hodnotu akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům We want to become one of the most significant baking companies in the European Union Offer a variety of top-quality products for the best price and top-quality services Keep an eye on new trends and come up with product range innovations Constantly improve the Delta brand image and strengthen its value Act as responsible company with respect to our employees, environment and society Reinforce fair-play values in business relations Offer value to shareholders, employees and customers

4 2 ANNUAL REPORT 2005 OBSAH CONTENTS VIZE A KRÉDO 1 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PROFIL SKUPINY DELTA 8 ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA MAPA 9 STRUKTURA SKUPINY DELTA 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 12 SKUPINA DELTA CELKOVÝ PŘEHLED 16 O SPOLEČNOSTECH 18 VÝHLED SPOLEČNOSTI 32 COMPANY S VISION AND CREDO MAIN EVENTS OF 2005 COMMUNIQUÉ OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD PROFILE OF THE DELTA GROUP THE DELTA GROUP PLANTS MAP STRUCTURE OF THE DELTA GROUP BASIC INFORMATION ON THE COMPANY THE DELTA GROUP AN OVERVIEW COMPANIES COMPANY FORECAST

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2005 MAIN EVENTS OF 2005 Novým majoritním akcionářem se stala 30. června 2005 společnost United Bakeries Luxembourg. Drží 100 procent akcií Delta Pekáren. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítnul fúzi společností Bakeries International Luxembourg a Delta Pekárny. Zamítnut byl i rozklad. Až 24. února 2006 ÚOHS povolil fúzi společností Bakeries International Luxembourg, majoritního akcionáře skupiny Odkolek, a United Bakeries Luxembourg, vlastníka Delta Pekáren. Delta Pekárny výrazně vstoupily na polský trh odkupem 50 procent akcií významné společnosti Nowakowski Piekarnie. Vlastníkem druhé poloviny akcií se stala belgická společnost Vanelor, s níž Delta Pekárny vlastní společně českou firmu Delta Frozen Products. Moderní polská pekárna je jedničkou na polském trhu v segmentu mraženého pečiva. Založena byla firma Diet+, dceřiná společnost Heli Food. Produkuje nutričně vyvážená zdravá jídla bohatá na bílkoviny a vhodná i pro diabetiky II. typu. Po úspěšném startu v zahraničí se začala prosazovat i v České republice. Spuštěna byla výroba v nově vybudované moderní pekárně v Szigetszentmiklósi v Maďarsku. Pekárna byla poté strategicky prodána společnosti Odkolek. Reklama na novou řadu zdravých chlebů Cerea z produkce Delta Pekáren se stala historicky prvním televizním spotem v segmentu čerstvého pečiva v České republice. Delta se poprvé stala nejsilnější značkou v segmentu čerstvého pečiva. Významným příspěvkem k ochraně životního prostředí se stala výměna kotelen v závodech Delta Pekáren za moderní, ekologické a úsporné technologické celky. Firma Delibake se přestěhovala z Milína do Kladna, v závěru roku následoval její strategický prodej společnosti Odkolek. Do uvolněných prostor v Milíně se z Brna přestěhovala výroba společnosti Heli Food. V rámci restrukturalizace a zvyšování efektivity byla ukončena výroba v pekárně v Hodoníně. Výrobu a zásobování převzaly pekárny v Uherském Brodu a Brně. V březnu 2006 byla uzavřena pekárna v Havlíčkově Brodu. On 30 June 2005 United Bakeries Luxembourg became the new majority shareholder. The company holds 100 percent of Delta Pekárny shares. The Antimonopoly Office rejected the merger of Bakeries International Luxembourg and Delta Pekárny, and our appeal was also rejected. On 24 February 2006, however, the Antimonopoly Office approved the merger of Bakeries International Luxembourg, the majority shareholder of the Odkolek Group, and United Bakeries Luxembourg, owner of Delta Pekárny. Delta Pekárny entered the Polish market by acquiring 50% of the shares in Nowakowski Piekarnie. The owner of the other 50% was Vanelor of Belgium, Delta Pekárny s joint-venture partner in Delta Frozen Products. This modern Polish bakery is number one on the Polish market in the frozen bakery segment. Diet+, a subsidiary of Helifood, was founded. The company is producing nutritionally balanced meals rich in proteins and suitable for type II diabetics. After its successful launch abroad, the company has begun to gain ground in the Czech Republic as well. Production in the newly-built bakery in Szigetszentmiklós in Hungary has been started. Later the bakery was sold to Odkolek for strategic reasons. Our advertisement for Delta Pekárny s new Cerea line of healthy breads became the first TV spot in the fresh bakery segment in the Czech Republic. For the first time Delta achieved the position of the strongest brand in the fresh bakery segment. An important contribution to protection of the environment was the upgrading of boiler rooms in Delta Pekárny plants with up-to-date, ecological and economical technological units. Delibake moved from Milín to Kladno, and at the end of the year was sold for strategic reasons to Odkolek. Production of Heli Food was then moved from Brno to the vacant premises in Milín. As part of company restructuring and efficiency increases, production in the Hodonín bakery was ended. Production and supplies were taken over by the bakeries in Uherský Brod and Brno. The bakery in Havlíčkův Brod was closed in March, 2006.

6 4 ANNUAL REPORT 2005 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA COMMUNIQUÉ OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD Vážení akcionáři a obchodní partneři, jsem rád, že vám mohu prezentovat opět pozitivní výsledky hospodaření společnosti Delta Pekárny a dceřiných společností ve skupině Delta za rok Firma si udržela vnitřní dynamiku, podařilo se nám naplnit většinu našich záměrů a posunout společnost opět směrem k uskutečnění našich dlouhodobých vizí. Museli jsme se, stejně jako v předchozím roce, potýkat s nepříznivou situací na pekárenském trhu v České republice, ale i na Slovensku. Ostrý konkurenční boj, v němž někteří soutěžitelé dál sázejí na nerealistický kurs dumpingových cen, a tlak stále silnějších řetězců na dodavatele přispěly v závěru roku ke zhroucení cen pekárenských výrobků na historické minimum. Pouze díky enormnímu nasazení našich zaměstnanců a zvýšení efektivity výroby se nám podařilo eliminovat ekonomické ztráty, které cenová válka na trhu přináší. Nekonsolidované tržby celé skupiny vzrostly meziročně o 770 milionů korun na 5,073 miliardy Kč. Tradičně výborně si vedla společnost Delta Frozen Products, jejíž tržby si loni udržely růstový trend a představují 649 milionů s meziročním nárůstem o 53 milionů Kč. Naše sázka na segment zamraženého pečiva se ukazuje jako správné rozhodnutí. Hlavní divize čerstvého pečiva zastřešující společnosti Delta Pekárny navzdory problematické situaci na trhu zvýšila tržby na 2,541 miliardy korun, což je o 99 milionů více než v roce Zvýšil se i objem prodaného zboží na 119,4 milionů kilogramů s meziročním nárůstem o 5,4 milionu kg. Velmi dobré výsledky zaznamenala nová zdravá řada dvanácti druhů baleného chleba s novou značkou Cerea. Historicky první televizní reklama na čerstvé pečivo v České republice přinesla nejen zviditelnění značky Cerea; Dear Shareholders and Business Partners, Once again I am pleased to present you with positive economic results for DELTA PEKÁRNY a.s. and its subsidiaries, consolidated in the Delta Group for the year The company maintained its internal dynamism, achieved a majority of its goals and moved further down the road to fulfilling its long-term vision. As last year, it was necessary to confront head-on unfavourable conditions in the bakery market in the Czech and Slovak Republics. It was an environment with keen competition, in which some producers continued to rely on the unrealistic tactic of dumping, and in which the pressure of stronger and stronger retail chains on suppliers contributed to forcing prices down to their lowest levels in history. Only thanks to the enormous efforts of our employees and increases in production efficiency were we able to avoid the negative economic results that price wars of this type cause. Non-consolidated sales of the group as a whole increased year on year by 770 million crowns to billion CZK. As is its custom, Delta Frozen Products achieved excellent results, with sales continuing to grow, reaching 649 million, a year-on-year increase of 53 million CZK. Our bet on the frozen bakery products segment has proven to be a good one. The flagship division of the group, fresh bakery products, managed despite the problematic situation on the market to increase its sales to milliards CZK, an increase of 99 million over The volume of products sold also increased to million kilograms, representing annual growth of 5.4 million kg. Good results were achieved in particular by a new healthy line of 12 kinds of bread under our new brand Cerea. Delta became the brand with the highest recognition among consumers in the Czech Republic

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA Delta se stala značkou s největším povědomím mezi spotřebiteli v segmentu pekárenských produktů v České republice. Na toto prvenství navázalo udělení certifikátu Nejdůvěryhodnější značka v České republice společnosti Delta Pekárny v kategorii pekáren na počátku roku Výrazně jsme zapracovali na certifikacích pekáren a zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Dnes můžeme konstatovat, že všechny naše pekárny absolvovaly úspěšně audit společnosti BVQI a získaly certifikát HACCP, který průběžně obhajují. Pekárna ve Vsetíně jako historicky první český producent čerstvého pečiva získala prestižní certifikát BRC, poté splnila podmínky pro získání stejného certifikátu i pekárna ve Strakonicích. Všichni zaměstnanci odvedli v přípravě na audity ohromný kus práce a potvrdili, že zdravotní nezávadnost potravin je pod dokonalou kontrolou. O důrazu na kvalitu ve skupině Delta svědčí i řada medailí, které našim výrobkům udělila Německá zemědělská společnost DLG. Ke kvalitě přispívá i obměna technologických zařízení, velmi dobře se při výrobě chleba osvědčují nové etážové pece. Právě chléb Šumava, vyrobený v nových pecích v Uherském Brodu, získal diplom Chléb vynikající kvality v soutěži Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů o Chléb roku V roce 2005 jsme zahájili implementaci nového systému řízení firmy, ve výběrovém řízení jsme zvolili software MFG/PRO. Nový systém, který postupně nahradí technologicky zastaralý systém Navision, umožňuje centralizaci dat ze všech zemí, kde skupina Delta působí. V celé skupině by měl být systém funkční v roce Mezi úspěchy roku 2005 lze zařadit spuštění výroby v nově vybudovaném maďarském závodě v Szigetszentmiklósi. Jedná se o historicky největší českou investici v Maďarsku. Tuto pekárnu jsme ze strategických důvodů po rozjezdu prodali společnosti Odkolek, stejně jako v závěru roku i společnost Delibake. Výrazně jsme vstoupili na polský trh odkupem 50 procent akcií ve významné varšavské společnosti Nowakowski Piekarnie. Druhých 50 procent odkoupila belgická společnost Vanelor, s níž Delta Pebakery segment. This victory was followed up by our certification as The Most Trusted Brand in the Czech Republic in the bakery category at the beginning of We have worked intensively on certification of our bakeries and raising the quality standards our products must meet. As of today, all of our bakeries have successfully completed the BVQI audit and obtained their HACCP certificate. Our bakery in Vsetín was the first Czech producer of fresh bakery products in history to receive the prestigious BRC certificate. Our bakery in Strakonice subsequently attained the high quality level necessary to obtain this certification as well. All of our employees made a great effort during audit preparation and demonstrated that the quality standards of our products are in good hands indeed. The many medals awarded to our products by the German Agricultural Association DLG provides further proof of our focus on quality. Also contributing to the quality of our products was the renewal of equipment, including a new multi-level deck oven. The Šumava bread produced in new ovens in Uherský Brod received the Bread of Outstanding Quality award given in competition of Union of Industrial Bakers and Confectioners Best Bread of In 2005 we began the implementation of a new enterprise management system, the tender we conducted resulting in the selection of MFG/PRO software. Step by step the new system will be replacing the technologically out of date Navision system. The new system will enable data centralization from all the countries Delta is operating in and should be functional for the whole Group by One of the successes of 2005 was the start of production in the newly-built Hungarian plant in Szigetszentmiklós, the largest Czech investment in Hungary in history. We sold this bakery to Odkolek Company for strategic reasons and did the same with Delibake at the end of the year. We have entered on Polish market significantly by purchasing 50 percent of the shares in a major Warsaw player called Nowakowski Piekarnie. The remaining 50 percent was purchased by Vanelor

8 6 ANNUAL REPORT 2005 kárny vlastní společně českou firmu Delta Frozen Products. Moderní pekárna je prostřednictvím své 100procentní dceřiné společnosti Pieczyvo Mrožone jedničkou na polském trhu v segmentu mraženého pečiva. Posílení jsme zaznamenali i segmentu hotových jídel. Společnost Heli Food roste a založením dceřiné firmy Diet+ jsme zareagovali pružně na stoupající popularitu zdravých jídel, jejichž nutriční vyváženost je atraktivní pro lidi se zdravým životním stylem. Při zavádění nových jídel spolupracujeme s předními českými lékaři a dietology. Novým projektem se stal Mistr Bäcker, síť prodejen prvotřídního pečiva z produkce Delta Pekáren v obchodních centrech Kaufland. Tyto prodejny si rychle našly široký okruh příznivců v českých městech. Nejen vývoj a výroba nových zdravých produktů, ale i dobrý vztah k ochraně životního prostředí je příznačný pro Delta Pekárny v roce Ve spolupráci s firmami Siemens a IFC (International Finance Corporation) jsme zahájili proces výměny zastaralých kotelen v pekárnách. Nové moderní technologické celky představují vedle ochrany životního prostředí i úspory finančních nákladů v pekárnách. Pro úspěch každé firmy je nejdůležitější lidský kapitál. Po navýšení mzdových základů o 17 procent v roce 2004 jsme se v roce 2005 zaměřili především na benefity pro nejlepší zaměstnance, finančně oceňujeme zejména loajalitu dlouhodobých zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců, stabilizace týmů, omezení fluktuace a zvyšování mezd v rámci ekonomické reality zůstávají i nadále hlavními prioritami. V loňském roce jsme investovali i do vylepšování pracovních podmínek a zázemí pekáren. Lidé již citlivě vnímají, že pracují pro největší českou pekárenskou společnost, a jsou na příslušnost k týmu Delta hrdí. Chceme tento pocit sounáležitosti s firmou dál systematicky prohlubovat. Rok 2005 přinesl opakované zamítnutí fúze společností Bakeries International Luxembourg a Delta Pekáren ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po změně v akcionářské struktuře Delta Pekáren jsme požádali o fúzi mezi společnostmi Bakeries International Luxembourg a United Bakeries Luxembourg a v únoru from Belgium, Delta Pekárny s joint-venture partner in Delta Frozen Products as well. This modern factory s 100% subsidiary Pieczyvo Mrožone makes it no. 1 in the frozen bakery product segment of the Polish market. We have also noted growth in the area of ready-to-eat meals. Heli Food is growing rapidly, having reacted flexibly to the increasing popularity of healthy, nutritionally balanced meals prepared for attractive people living healthy lifestyles. When launching new meals, we cooperate with leading Czech physicians and nutrition specialists. A new project of ours is Mistr Bäcker, a chain of shops with superior quality bakery products from Delta Pekárny located in Kaufland shopping centres. A vast number of devotees in Czech cities came quickly to appreciate these shops. Not only was the development and production of new healthy products characteristic of Delta Pekárny in 2005, but good relations with the environment were as well. Together with Siemens and IFC (International Finance Corporation), we began the process of replacing out-of-date boiler rooms in our bakeries. This new modern technology, in addition to protecting our environment, also helps generate financial savings in the bakeries. The most important thing leading to success in all of our companies is human capital. In 2004 our wage costs increased by 17 percent, while in 2005 we mainly focused on benefits for the best employees, rewarding the loyalty of our long-term employees by providing financial bonuses to them. Training employees, stabilizing teams, decreasing staff turnover and increasing salaries within the framework of financial reality still remain our major priorities. Last year we invested in the improvement of working conditions and employees facilities. Our employees are aware of their connection to the largest Czech bakery and they are proud to be members of the Delta team. Our aim is to deepen this awareness systematically. In 2005 the Antimonopoly Office repeatedly rejected our requests for permission to merge Bakeries International Luxembourg and

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA již byl upřednostněn reálně ekonomický pohled na tuto fúzi před politickým vnímáním spojení. Povolení fúze před nás staví nové možnosti a nové úkoly, stali jsme se největším středoevropským pekárenským subjektem. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kdo v roce 2005 pomohli k úspěchům skupiny Delta. Obdiv a úcta patří zaměstnancům, kteří navzdory nelehké situaci na pekárenském trhu dokázali díky tvůrčí, poctivé a tvrdé práci udržet naši společnost na vlně pozitivních výsledků. Poděkování patří i obchodním partnerům, zákazníkům a spotřebitelům, jejichž přízeň je pro nás podstatným faktorem. V roce 2006 předám funkce předsedy představenstva a generálního ředitele svému bratrovi Marku Paříkovi. Přeji mu hodně úspěchů při řízení procesu fúze a při vedení nové, větší a silnější společnosti. Delta Pekárny. After changing the shareholder structure of, we requested permission to merge Bakeries International Luxembourg and United Bakeries Luxembourg, and in February, 2006 economic realism triumphed over politics and our request was granted. Approval of the merger has placed us in front of new opportunities and tasks, as we have become the largest entity in the baking industry in Central Europe. Finally, allow me to thank all who contributed to Delta Group s success in I feel admiration and respect for the employees who despite our difficult situation and thanks to creative, hard, and honest work, managed to keep our results positive. Let me also thank our business partners, customers and consumers, without whom business would not be possible. In 2006 I will hand over my responsibilities as Chairman of the Board of Directors and Managing Director to my brother Mr. Marko Pařík. I wish him much success in managing this new, larger, and stronger company. Jaroslav Michael Pařík generální ředitel a předseda představenstva Managing Director and Chairman of the Board of Directors DELTA PEKÁRNY a.s.

10 8 ANNUAL REPORT 2005 PROFIL SKUPINY DELTA PROFILE OF THE DELTA GROUP Skupina Delta, jejíž zastřešující organizací je společnost Delta Pekárny, patří mezi nejvýznamnější potravinářské subjekty v České republice a je jedničkou na českém trhu v pekárenském odvětví čerstvého i mraženého pečiva. Ve výrobních závodech pracuje celkem zaměstnanců, jejichž cílem je stoprocentní naplnění potřeb zákazníků, mezi něž patří i nadnárodní řetězce Ahold (divize Albert a Hypernova), Billa, Delvita, Eurest, Interspar, Lidl, Makro, Norma, Plus Discount, Sodexho a Tesco. Kompletní nabídkový list výrobků obsahuje 500 položek. Skupina Delta sdružuje vedle devíti velkopekáren v České republice a čtyř velkopekáren ve Slovenské republice společnost na výrobu mraženého pečiva Delta Frozen Products, firmu Harry s Delta, společnosti Heli Food a Diet+, výrobce hotových jídel, Eureca Shops s prodejnami Paneria, Fr. Odkolek, Mistr Bäcker a restaurací Le Patio. Společnost působí také v Polsku. Delta je společnost orientovaná na zákazníka, jejímž cílem je nabídka nejkvalitnějších výrobků a prvotřídního servisu. Zásobuje okolo sedmi tisíc obchodních míst, neustále sleduje nové trendy a reaguje na ně. Jde stále kupředu s cílem posílit svoji pozici silného a úspěšného středoevropského podniku, který je schopen kvalitně naplnit požadavky zákazníků. Logo Delta reprezentuje dokonalou symbiózu vynikající chuti, prvotřídních surovin, řemeslné zručnosti a spolehlivého servisu. The Delta Group, with its leader company Delta Pekárny, ranks among the most significant entities in the Czech food processing industry and it is number one baking company on the Czech market of fresh and frozen bakery products. Our plants employ around 2,350 people that strive for meeting all needs of our customers, including global distribution chains, such as Ahold (Albert and Hypernova divisions), Billa, Delvita, Eurest, Interspar, Lidl, Makro, Norma, Plus Discount, Sodexho, and Tesco. Complete product offering list includes 500 items. The Delta Group associates nine industrial bakeries in the Czech Republic and four in Slovakia, in addition to Delta Frozen Products frozen-pastry plant, Harry s Delta plant, producers of ready-toeat meals Heli Food and Diet+, Eureca Shops running Paneria, Fr. Odkolek and Mistr Bäcker outlets and Le Patio restaurant. The Company operates also in Poland. Delta is a customer-oriented company whose aim is to offer topquality products and first-class services. It delivers its products to around seven thousand sales points, keeping its eye on up-todate trends and reflecting these in its activities. It keeps going forward with the aim to consolidate its status of a strong and successful Middle European company capable to meet all requirements of its customers. The Delta logo represents a perfect symbiosis of delicious taste, first-class raw materials, craftsmanship, and reliable service.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA THE DELTA GROUP PLANTS Stav po fúzi Situation after merger ZÁVODY VE SKUPINĚ DELTA THE DELTA GROUP PLANTS Česká republika Czech Republic: Plzeň, Kladno, Strakonice, Nymburk, Znojmo, Brno, Uherský Brod, Vsetín, Uničov Slovenská republika Slovakia: Bratislava-Petržalka, Komárno, Hliník nad Hronom, Košice Polsko Poland: Varšava Warsaw ZÁVODY VE SKUPINĚ ODKOLEK THE ODKOLEK GROUP PLANTS Česká republika Czech Republic: Praha, Liberec, Rumburk, Žatec, Brandýs nad Labem, Pardubice, Karviná Maďarsko Hungary: Budapešť Budapest D CZ PL A H SK UA

12 10 ANNUAL REPORT 2005 STRUKTURA SKUPINY DELTA AKCIONÁŘI / MATEŘSKÁ SPOLEČNOST UNITED BAKERIES LUXEMBOURG S.A. 100 % DELTA PEKÁRNY A.S. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI DAUGHTER COMPANIES EURECA SHOPS, s.r.o. HELI FOOD, s.r.o. Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Komárňanské pekárne a cukrárne, a.s. Pekáreň a cukráreň, a.s., Hliník nad Hronom MEDEA, a.s., Košice DELTA MEDEA CAPITAL, a.s.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA STRUCTURE OF THE DELTA GROUP SHAREHOLDERS / THE MOTHER COMPANY JOINT VENTURES PARTNER PARTNER VANELOR, Belgium DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s. HARRY S SCA, France Harry s Delta, s.r.o. VANELOR, Belgium Nowakowski piekarnie, Sp. z o.o.

14 12 ANNUAL REPORT 2005 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ON THE COMPANY Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2357 Datum zápisu: 31. srpna 1997 Obchodní firma: DELTA PEKÁRNY a.s. Sídlo: Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: pekařství, cukrářství velkoobchod specializovaný maloobchod hostinská činnost ubytovací služby činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví technické činnosti v dopravě reklamní činnost a marketing činnost technických poradců v oblasti potravinářství skladování zboží a manipulace s nákladem poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí Statutární orgán - představenstvo (k ): předseda představenstva: Jaroslav Michael Pařík místopředseda představenstva: Jan Dobrzensky člen představenstva: Edmond Muller Dozorčí rada (k ): členka: Alexandra Paříková člen: Jaromír Rumplík člen: Václav Zvoníček Extract from the Companies Register administered by the Regional Court in Brno, Section B, Rider 2357 Date of registration: August 31, 1997 Business name: DELTA PEKÁRNY a.s. Registered office: Brno, Bohunická 24, č.p. 519, Brno-město district, ZIP Company s registration ID: Legal form: Joint-stock company Scope of business: Bakery, confectionery Wholesale Specialized retail sale Inn keeping Accommodation services Business, management and financial counseling production of machines and machinery for specific branches of economy Technical operations in transport Marketing and advertisement Activity of technical advisors in food industry Warehousing and cargo handling Software providing, advisory activities in the area of HW and SW Data processing, databank services, and net administration Statutory body the Board of Directors (December 31, 2005): Chairman of the Board: Jaroslav Michael Pařík Vice-chairman of the Board: Jan Dobrzensky Member of the Board: Edmond Muller The Supervisory Board (December 31, 2005): Member: Alexandra Paříková Member: Jaromír Rumplík Member: Václav Zvoníček

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA Akcie: ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč 57 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč 86 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 60 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako Emise A. Stock: 8,748 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 100, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 1, pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 100 The General Assembly of the Company held on June 18, 1998 approved denomination of offering as Issue of Shares A ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako EMISE B. 14,200 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10,000 The General Assembly of the Company held on November 12, 1998 approved denomination of offering as Issue of Shares B ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč Valná hromada společnosti, konaná dne , schválila označení emise akcií jako EMISE C. Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: ,- Kč 2,563 pcs of bearer shares in the nominal value of CZK 10,000 The General Assembly of the Company held on November 26, 1999 approved denomination of offering as Issue of Shares C. Registered capital: CZK 1,043,092,000 Paid up: CZK 1,043,092,000

16 14 ANNUAL REPORT 2005 Ostatní skutečnosti: Společnost vznikla splynutím společností: H.B.P., a. s., Havlíčkův Brod, Strojírenská 937, IČ , Rg B 272 Krajského soudu v Hradci Králové H.P.C., a. s., Olomouc, tř. Svobody 31, IČ , Rg B 174 Krajského obchodního soudu v Ostravě Pekárny Bečva, a. s., Valašské Meziříčí, Palackého 232, IČ , Rg B 252 Krajského obchodního soudu v Ostravě PAINEX, a. s., Brno, Bohunická 24, IČ , Rg B 516 Krajského obchodního soudu v Brně PAINEX INTERNATIONAL, a.s., Brno, Bohunická 24, IČ , Rg B 1469 Krajského obchodního soudu v Brně Slovácké pekárny, a. s., Uherský Brod, Trávníky 538, IČ , Rg B 1587 Krajského obchodního soudu v Brně Znojemská pekárna, a. s., Znojmo, Kollárova 19, IČ , Rg B 1585 Krajského obchodního soudu v Brně Znojemská pekárna DELTA, a. s., Znojmo, Kollárova 19, IČ , Rg B 1586 Krajského obchodního soudu v Brně. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti PE- KÁRNY Plzeň, s. r. o., se sídlem Plzeň, Koterovská 164, okres Plzeň-město, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2910, společnosti DELTA pekárny Kladno, a. s., se sídlem Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4605 a společnosti SOUPEK, s. r. o., se sídlem Mladá Boleslav, Štyrsova 85, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Společnost je auditována firmou Deloitte. Other facts: The company was established by merger of these companies: H.B.P., a.s., Havlíčkův Brod, Strojírenská 937, Registration ID: , Rg B 272 Regional Court in Hradec Králové H.P.C., a.s., Olomouc, tř. Svobody 31, Registration ID: , Rg B 174 Regional Business Court in Ostrava Pekárny Bečva, a.s., Valašské Meziříčí, Palackého 232, Registration ID: , Rg B 252 Regional Business Court in Ostrava PAINEX, a.s., Brno, Bohunická 24, Registration ID: , Rg B 516 Regional Business Court in Brno PAINEX INTERNATIONAL, a.s., Brno, Bohunická 24, Registration ID: , Rg B 1469 Regional Business Court in Brno Slovácké pekárny, a.s., Uherský Brod, Trávníky 538, Registration ID: , Rg B 1587 Regional Business Court in Brno - Znojemská pekárna, a.s., Znojmo, Kollárova 19, Registration ID , Rg B 1585 Regional Business Court in Brno - Znojemská pekárna DELTA, a.s., Znojmo, Kollárova 19, Registration ID: , Rg B 1586 Regional Business Court in Brno. As a result of the above merger, the Company acquired property of PEKÁRNY Plzeň, s.r.o., registered office Plzeň, Koterovská 164, Plzeň-město district, Registration ID: , registered in the Companies Register administered by the Regional Court in Plzeň, Section C, Rider 2910, and DELTA pekárny Kladno, a.s., registered office Kladno-Kročehlavy, Unhošťská III, Registration ID , registered in the Companies Register administered by the Municipal Court in Praha, Section B, Rider 4605, and SOUPEK s.r.o., registered office Mladá Boleslav, Tyršova 85, registration ID: , registered in the Companies Register administered by the Municipal Court in Praha, Section C, Rider Audit of the Company is performed by Deloitte.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 16 ANNUAL REPORT 2005 SKUPINA DELTA - CELKOVÝ PŘEHLED THE DELTA GROUP - AN OVERVIEW TABULKA VÝVOJE ZÁKLADNÍCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ TREND OF BASIC FINANCIAL INDICATORS UKAZATEL INDICATOR tis. Kč CZK Thousand nekonsolidované údaje Non-Consolidated Data AKTIVA CELKEM ASSETS TOTAL HIM+NIM Tangible + Intangible Fixed Assets Finanční investice Financial Ivestments Oběžné + ost. aktiva Current + Other Assets PASIVA CELKEM LIABILITIES TOTAL Vlastní kapitál Equity Capital Základní kapitál Registered Capital Cizí zdroje Other Sources Tržby za zboží Revenues from Goods Sold Tržby za vlastní výrobky a služby Revenues from own Products and Services Tržby celkem Revenues Total Přidaná hodnota Added Value Provozní HV Profit (Loss) EBITDA EBITDA EBITDA % k tržbám za vlastní výrobky a služby EBITDA % of Revenues from Own Range of Products and Services 12,1 11,9 6,9 10,6 13,0 12,9 10,5 10,0

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA Vývoj tržeb Revenues Trend Vývoj EBITDA EBITDA Trend POZNÁMKY: 2003: prodána divize Mlýny 2004: prodána divize Těstárny do finančních výsledků začleněna společnost HELI FOOD s.r.o. (dříve VEGILIFE s.r.o.) po fázi start up do finančních výsledků dosud nezařazeno Maďarsko (start up) 2005: prodána společnost DELIBAKE a Delta Magyar Pékség začleněny výsledky Nowakowski piekarnie NOTES: 2003: Mills division sold 2004: Pasta division sold HELI FOOD s.r.o. (former VEGILIFE s.r.o.) included in financial results after start up phase Hungary not included in financial results (start up phase) 2005: DELIBAKE company and Delta Magyar Pékség sold financial results of Nowakowski piekarnie included

20 18 ANNUAL REPORT 2005 DIVIZE ČERSTVÉ CZ FRESH PRODUCTS DIVISION CZ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ON THE COMPANY Název Business Name: DELTA PEKÁRNY, a.s. Den zápisu Date of Registration: Sídlo Registered Office: Brno, Bohunická 24, PSČ IČ Registration ID: Ředitel Managing Director: Jaroslav Michael Pařík Tel. Phone: Fax Fax: Vývoj tržeb Revenues Trend Vývoj EBITDA EBITDA Trend

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více