Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic"

Transkript

1 Speciální vydání / Special Issue ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic Červen / June 2008

2 Accelerating You Success Podpoříme Vaše obchodní úsilí technická podpora podpora prodeje marketing logistika finance Avnet, Inc. All rights reserved. The Avnet Technology Solutions logo is a registered trademark of Avnet, Inc.

3 Vážení čtenáři, stejně jako v uplynulých letech jsme pro vás i letos připravili nový žebříček ICT společností v České republice. Kromě detailní tabulky s pořadím firem dle obratu v minulém roce zde najdete i jejich abecední seznam, žebříček telekomunikačních operátorů nebo také Top 10 společností s nejrychlejším růstem. Díky tomu, že je tento přehled otevřený všem společnostem bez rozdílu, lze v něm kromě mnoha známých jmen nalézt i řadu menších firem, které jeho prostřednictvím mají dobrou možnost prezentovat své výsledky v takto prestižní publikaci, jež má pro svoji komplexnost a detailnost vysokou vypovídající hodnotu o situaci na tuzemském ICT trhu. Jak se již stalo dobrým zvykem, i v tomto vydání vám nabízíme studie renomovaných analytických společností, které mají za cíl nejen zhodnotit uplynulý rok ve sféře ICT, ale také nabídnout možné vize dalšího vývoje, jenž nás v nejbližších letech čeká. Text je též ilustrován řadou grafů a nejrůznějších srovnání vycházejících z výzkumů exkluzivně uskutečněných pro časopis Computerworld. Věříme tedy, že pro vás tato publikace bude nejen hodnotným zdrojem informací a příjemným čtením, ale že se vám může stát i inspirací či podnětem pro vaše další plány a strategie na českém ICT trhu. Martin Noska Vedoucí projektu / Project Manager Dear readers, as well as in the past years also this year we take the opportunity to present you a new chart of ICT companies in the Czech Republic. In addition to a detailed table with companies ranked by turnover for the last year, the publication also offers an alphabetical list of all ranked companies, a chart of telco operators and an overview of organizations with the fastest growth. Thanks to the fact that this publication is open to all companies without exception, you will be able to look up not only many well-known organizations, but also a line of smaller companies, which are hereby offered a great opportunity to present their results in such a prestigious publication a publication that, thanks to its complexity and punctuality, has a high predicative information on the domestic ICT market situation. As it has already become our good habit, also in this issue we present studies from renowned analytical companies, which aim not only to evaluate the past year in the ICT sphere, but we also provide possible scenarios of ICT s development for the upcoming years. The text is accompanied by a number of graphs and all sorts of comparisons based on the studies carried out exclusively for the Computerworld magazine. We therefore believe that this publication shall not only represent a valuable source of information and a pleasant reading source for you, however, that it can become an inspiration or impulse for your future plans and strategies on the Czech ICT market, as well. Obsah / Content Tabulky / Charts 4 Computerworld Top 100 ICT firmy / ICT Companies 12 Hlavní telekomunikační operátoři / Main Telco Operators 12 Abecední seznam firem / Alphabetical Summary 28 Firmy s nejrychlejším růstem, 2007 / Companies with the Highest Growth, Top 10 systémových integrátorů v ČR / Top 10 System Integrators in Czech Republic Články / Articles 2 Český trh s IT ohlédnutí za minulým rokem / Czech IT Market Looking Back on Last Year 14 Trendy v IT a podnikání pro rok 2008 a dále / Trends in Information Technologies and Entrepreneurial Activities in 2008 and Beyond 27 Profily / Profiles Logos, T-Systems, Trend Micro 30 Koncový trh z pohledu ICT / The End Market from an ICT Perspective Rozhovory / Interviews 18 Aquasoft 19 Hewlett-Packard 20 IBA Group 21 ICZ 22 Infor 23 J.K.R. 24 Komix 25 Logos 26 Materna IDG touto cestou děkuje všem, kteří se o vydání publikace zasloužili, zejména hlavním partnerům: / / Hereby IDG would like to thank all who participated on the release of this publication, especially general partners: a ostatním společnostem, které se zde prezentují. / and all the other companies involved. ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP 100 1

4 Český trh s IT v roce 2007 dva úhly pohledu PAVEL ROLAND Český trh informačních technologií je v porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy poměrně vyspělý, avšak oproti západoevropským zemím má stále ještě značný růstový potenciál. V souladu s trendy pozorovanými na vyspělejších trzích získávají výdaje za IT služby a software rostoucí podíl na celkových IT výdajích na úkor hardwaru. Zároveň dochází k posunu z hlediska struktury zákazníků zatímco segment velkých podniků je relativně saturovaný, na důležitosti nabývají segmenty malých a středních podniků a domácností. V roce 2007 se v ČR prodalo na 940 tisíc osobních počítačů, což představuje meziroční nárůst přibližně o čtvrtinu. Obliba notebooků postupně z trhu vytlačuje stolní PC, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje poklesl v roce 2007 přibližně na 42 %. Je to způsobeno především klesající průměrnou cenou, díky níž stále více malých a středních firem a domácností volí raději výhody přenosných zařízení, přičemž ubývá velkých projektů u tradičních zákazníků stolních počítačů, tj. u velkých firem a institucí. V letošním roce IDC očekává, že počet prodaných počítačů přesáhne 1,1 miliardy kusů a podíl notebooků bude činit více než 60 %. České podniky v roce 2007 podle předběžných údajů investovaly celkem 820 milionů dolarů do softwaru. Přibližně 55 % z této částky připadlo na aplikace, zbytek na systémovou infrastrukturu (25 %), vývoj a implementaci (20 %). Oproti roku 2006 se jedná o více než 10% nárůst. Většina velkých a středních firem je již vybavená základními systémy a investuje do řešení s vyšší přidanou hodnotou. Největšího podílu na celkových výdajích na IT dosáhl v roce 2007 zpracovatelský průmysl, a to přes 24 %. Druhý největší podíl přes 20 % připadl na tzv. síťová odvětví, tj. sektor zahrnující dopravu, komunikace a utility, přičemž největší váhu zde měly komunikace. Sektor finančních služeb, zahrnující bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční zprostředkovatele, se na celkovém trhu IT podílel 15 %. Dynamika zpracovatelského průmyslu vykazuje velmi vysoké meziroční přírůstky. Rostoucí počet společností z odvětví zpracovatelského průmyslu si uvědomuje důležitost a potřebu zavádění informačních technologií a IDC očekává pokračující trend investování v oblasti IT v tomto odvětví, zejména pak zájem o procesně orientovaná řešení. Velkou roli u společností ze zpracovatelského průmyslu hraje narůstající množství dat k zpracování, které přichází nejen z vlastního výrobního procesu. Důležité jsou systémy pro automatické zpracování dat a automatické předání do informačního systému. Tím se otevírá prostor pro elektronickou výměnu dat mezi spolupracujícími subjekty, která tak představuje jeden z hlavních trendů v tomto odvětví. Vzhledem ke struktuře a počtu společností v odvětví zpracovatelského průmyslu začínají hrát klíčovou roli malé a střední podniky. Řada z nich potřebuje implementovat komplexní IT řešení, které by pomohlo zlepšit efektivitu fungování firmy a docílit lepší návratnosti investic. Za- Czech IT Market in 2007 Two Points of View PAVEL ROLAND The Czech information technology market is relatively advanced in comparison to the markets in other countries of Central and Eastern Europe, however, when compared to other markets in Western Europe, there is still a great growth potential. In correlation with trends observed on more advanced markets, spendings for IT services and software grow in total on the expense of hardware expenditures. At the same time there is a visible transition when it comes to customer structures while the huge enterprise/business segment is relatively saturated, the SMB segment and the households gain in importance. In the last year 940 thousand personal computers were sold in the Czech Republic, which represents a year-on-year growth by approximately one fourth. Popularity of laptops is growing and results in a gradual decline of desktop PC sales that fell to approx. to 42 % of the total PC sales volume in the past year. This is caused above all by the falling average laptop prices, which attract more and more SMBs and households that therefore prefer to go for advantages resulting for them from the purchase of mobile computers. For this year IDC expects that the total number of computers sold will exceed 1.1 billion pieces and the share of laptops on this amount will exceed 60 %. According to the preliminary data the Czech companies invested a total of USD 820 million in software during the year Approximately 55 % of this amount was spent on applications, the rest covered system infrastructure (25 %) or development and implementation (20 %). Majority of big and medium businesses is already equipped with the basic systems and invests into solutions with higher added value. Dynamics of the manufacturing industry show very high year-to-year increments. A growing number of companies from the manufacturing industry realizes the importance and need of information technologies implementation. IDC 2 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

5 expects a continuing trend of investments in IT in this segment, with a high emphasis especially on the process-oriented solutions. An important role for companies from the manufacturing industry is played by a growing quantity of data, which come not only from the manufacturing process itself and are designated for processing. Systems for processing and transfer of data to information system are very important. With regard to the structure and number of companies in the manufacturing industry, small and medium businesses start to play a key role in that segment. Organizations demand information system in the form of reasonably priced ERP solution and companies, which already implemented it, are interested in how to get the most from their particular information system it means that they start to implement functionality, which covers areas such as customer relationship management (CRM). Network segments are represented by transportation, communications and utilities. Communications and utilities sectors can be considered as relatively strongly concentrated, while IT spendings are significantly influenced by big telco operators and in case of utilities mainly energetics companies. On the other hand, transportations sector is affected by the big number of active small and medium businesses. High competition among telco operators stimulates IT spendings. Voice services market is saturated and the opportunity to differ from competition and to attract new customers lies in the development of data communications and introduction of new services. To achieve that, telco companies have to invest in ICT solutions, which will always integrate IT functionality and communications functionality into one. An interesting phenomenon, which affects mainly IT services area, has appeared in the utilities sector. We talk about the rise of specialized IT companies, which secure services for the controlling company. The result of this is exclusion of a number of IT providers from this market segment, because the controlling company prefers exclusively its subsidiary. The financial institutions, especially banks, already dispose of a complex IT infrastructure to support their processes. Implementation of new specific functionality, which reacts on the rising demands in the area of internal processes control in the financial institutions gradually, becomes main trend in this segment / mar Text was prepared in cooperation with IDC. tímco již téměř všechny velké podniky informační systém implementovaly a další výdaje plynou pouze na údržbu a licence, je u malých a středních podniků situace odlišná. Společnosti poptávají informační systém v podobě cenově přijatelného ERP řešení a společnosti, které ho již zavedli, se zajímají, jak vytěžit z daného informačního systému co nejvíce, tzn. začínají implementovat funkcionalitu, která pokrývá oblasti, jako je řízení vztahů se zákazníky nebo oblast zpracování dat. Síťová odvětví reprezentují doprava, komunikace a utility (neboli výroba a distribuce elektřiny, plynu, vody a tepla). Odvětví komunikace a utility lze považovat za relativně silně koncentrované, přičemž IT výdaje jsou významně ovlivňované velkými telekomunikačními operátory a v případě sektoru utilit hlavně energetickými společnostmi. V sektoru dopravy působí naopak velké množství malých a středně velkých podniků. Vysoká konkurence mezi telekomunikačními operátory stimuluje výdaje na IT. Trh s hlasovými službami je nasycen a příležitost odlišit se od konkurence a přilákat nové zákazníky vede přes rozvoj v oblasti datové komunikace a zavádění nových služeb. K tomu potřebují telekomunikační společnosti investovat do ICT řešení, která budou vždy slučovat do jednoho celku funkcionalitu z oblasti IT a ze sféry komunikací. V sektoru utilit se objevil zajímavý fenomén, který zasahuje hlavně oblast IT služeb. Jedná se o vznik specializovaných IT společnosti, které zajišťují služby pro mateřskou společnost. Důsledkem je vyloučení celé řady IT dodavatelů z tohoto segmentu trhu, protože mateřská společnost preferuje výhradně svou dceřinou společnost. Pro společnosti působící v oboru finančních služeb je klíčová spolehlivost, zabezpečení a důvěryhodnosti. Na straně druhé odvětví financí vykazuje určitou míru konzervativnosti a opatrnosti při výběru a zavádění jakéhokoliv nového IT řešení. Finanční instituce, zejména banky, mají vybudovanou komplexní IT infrastrukturu na podporu svých procesů. Hlavním trendem se tak stává zavádění nové specifické funkcionality (řešení na boj proti podvodům a praní špinavých peněz, scoring zákazníků, predikce apod.), které reagují na rostoucí nároky v oblasti řízení vnitřních procesů finančních institucí / mar Text byl připraven ve spolupráci s IDC. ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP 100 3

6 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2007 (mil. Kč) 2006 (mil. Kč) 2007 (mil. USD) 1. ed system Czech a. s. C 2000 VHC, VHS D , ,0 633,7 2. AT Computers a. s. CZK 1998 VSP VHC D SL, PU, SE, PO, SK, ASP 7 300, ,0 457,4 3. Tech Data Distribution s. r. o. ZP 1991 D PO, SK 6 646, ,0 416,4 4. Hewlett-Packard s. r. o. ZP 1991 VS VH, VHC, VHP, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, SK 6 116, ,0 383,2 5. SWS a. s. C 1991 D 4 680, ,0 293,2 6. SAP ČR s. r. o. ZP 1993 VS, VSP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 2 679, ,0 167,9 7. T-Systems Czech Republic a. s. CZK 1996 VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ISP, ASP, NS T, TP, TB 2 647, ,1 165,9 8. Fujitsu Siemens Computers 2 s. r. o. CZK 1999 VH, VHC, VHP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO 2 524, ,5 158,2 9. AutoCont CZ a. s. C 1990 VSK, VSP, VSZ VHC, VHP, VHS, VHT DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 2 342, ,6 146,8 10. Actebis Computer s. r. o. ZP 1998 D 2 234, ,0 140,0 11. Olympus C&S s. r. o. CZK 1991 D SE, PO 1 945, ,0 121,9 12. Avnet s. r. o. ZP 1998 D SL, I, PO, SK, NS 1 875, ,0 117,5 13. DNS a. s. C 1997 D 1 840, ,0 115, Mega Distribution s. r. o. C 1994 VHC, VHS D 1 800, ,0 112,8 15. ČD-Telematika a. s. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 1 512, ,8 94,7 16. ICZ a. s. CZK 1997 VS, VSK, VSP, VSZ VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ZD, NS 1 434, ,9 89,9 17. T.S.Bohemia a. s. C 1994 VSZ VHC D, DE, DP SL, I, O, PU, SE, NS 1 434, ,0 89,9 18. Siemens IT Sol. and Services s. r. o. CZK 1992 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 1 320, ,7 82,7 19. Agora DMT a. s. C 1997 D, DE SL, PU, SE, PO, SK 1 309, ,7 82,1 20. GC System a. s. C 1990 VS, VSK, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 1 235,7 830,6 77,4 21. Konica Minolta Bus. Sol. CZ s. r. o. CZK 1990 D, DP O, SE, PO, SK 1 221, ,2 76,5 22. Unicorn a. s. C 1990 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 1 205, ,0 75,5 23. Asbis CZ s. r. o. CZK 1998 D 1 075, ,7 67,4 24. Adastra s. r. o. C 1995 VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 1 061,5 731,8 66,5 25. Soitron CZ s. r. o. ZP 2005 VH, VHC, VHP, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TP, TB 1 058,0 888,0 66,3 26. Abacus Computer s. r. o. C 1992 VHC D 1 010, ,0 63,3 27. Konsigna Handel k. s. CZK 1991 D SL, PU, SE, PO, SK, NS 1 000, ,0 62,7 28. Asseco Czech Republic a. s. CZK 1954/ VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ZD, NS 998, ,9 62,6 29. Soft-Tronik a. s. CZK 1990 D I, SK, NS 995,1 808,7 62,3 30. Ness Czech s. r. o. ZP 1990 VSZ SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 994,6 687,5 62,3 31. TTC Marconi s. r. o. CZK 1993 SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 978,4 944,3 61,3 32. AVG Technologies CZ s. r. o. CZK 1991 VS D, DP SL, I, PU, SK 964,0 528,0 60,4 33. Czech Computer s. r. o. C 1998 VHC DP PU, SE, PO, NS 923,5 767,5 57,9 34. Penta CZ s. r. o. C 1992 D SE 753,0 732,0 47,2 35. E.ON IS Czech Republic s. r. o. CZK 1997 VSP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 727,0 613,0 45,6 36. Digi Trade s. r. o. ZP 1994 VS, VSK, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS 650,0 632,0 40,7 37. Logos a. s. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 647,2 366,8 40,6 38. Anect a. s. C 1993 VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 637,8 729,4 40,0 39. Cleverlance Enterprise Sol. a. s. C 2000 VSK, VSP, VSZ SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP 632,5 437,0 39,6 40. Flexio a. s. C 2005 VHC D, DP SL, PU, SE, NS 597,0 575,2 37,4 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 4 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

7 Zaměstnanci Employees Další údaje 2007 / Additional Data 2007 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers PC Lynx počítače, servery, notebooky, PC komponenty, periferie ,0 404, IT produkty a služby, systémová integrace Telefónica O2 CZ, Česká spořitelna, DHL , , ,0 511,0 SAP Business Suite, SAP Business All-in-One, SAP Business One ČEZ, Státní zemědělský intervenční fond, Škoda Auto , ,9 108,1 dynamické služby, integrace IT a telko Škoda Auto, T-Mobile ,2 229,8 126,5 notebooky, počítače, servery ,6 278,4 102, ,0 8,0 5, ,9 224,0 31,0 fotoaparáty, zdravotnická technika IBM, Sun Microsystems, Symantec, EMC, Eizo 79,4 IBM, HP, Cisco Hal3000, Ovislink, MSI, Genius , ,1 53,0 telekom. infrastruktura, informační systémy, el. komunikace České dráhy, ČD Cargo, MV ČR ,5 316,0 69,5 IT bezpečnost, oborová aplikační řešení, infrastuktura Magistrát hl. m. Prahy, Telefónica O2 CZ, Allianz pojišťovna ,2 132,4 59,1 počítače a notebooky Barbone ,6 byznys řešení, systémová integrace, outsourcing STC, ČSSZ, Siemens ,4 128,6 31,2 Nokia, Sony Ericsson, Tom Tom ,9 208, ,2 171,6 47,1 multifunkční zařízení, tiskárny Česká spořitelna, Agrofert, Citi bank ,0 440,0 103,0 zakázkový vývoj softwaru, ICT konzultace, provoz a servis IS Tatra banka, Komerční banka, Česká spořitelna ,3 35,5 1,7 procesory, pevné disky, notebooky ,0 BI a DWH, Master Data Management, Application Development skupina ČSOB, Tipsport, Vodafone CZ ,0 242,0 105,0 IP kontaktní centra, IP telefonie, IT outsourcing RWE CZ, Home Credit Kazachstán, Provident Financial servery a PC, IT komponenty, spotřební elektronika ,0 30,0 11,0 Canon, Genius, Star ,7 454,3 129,9 outsourcing, ERP, bezpečnost a infrastruktura MF ČR, Středisko cenných papírů (SCP), T-Mobile CZ ,4 208,3 Sun Microsystems, VMware, Citrix ,5 188,9 77,5 SAP, Oracle, EMC ČEZ, Český úřad zeměměřický a katastrální, Dalkia CZ ,5 176,9 53,2 přenosová a spojovací technika, SoftSwitch Telefónica O2 CZ, ČEZnet, GTS Novera ,0 263,0 337,0 AVG Internet Security, AVG Anti-Virus plus Firewall Plzeňský Prazdroj, ČSA, MPO ČR ,6 PC komponenty, počítače, notebooky ,1 29,8 5,0 MSI, Canon, Olympus Alzasoft, Internet Mall, SWS ,2 31,5 358,2 SAP IS-U, SAP R/3, SAP CRM E.ON Česká republika, Sciener, E.ON Bulgaria ,0 40,0 Microsoft, IBM, Help Desk, školení Česká spořitelna, Pražská teplárenská, Škoda Auto ,0 166,6 99,3 DocuLive, Business Process Accelerators, Smart Messaging ČSOB, Komerční banka, Sitronics, Telefónica O2 CZ ,5 284,9 43,7 Česká pojišťovna, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, KB ,5 119,0 84,0 Mobile Frontend server, Demand Management Komerční banka, Sitronics, Česká pojišťovna ,3 32,7 15,2 PC Flexio, DVD a CD média, monitory Tesco Stores ČR, Makro Cash & Carry ČR, Globus ČR Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZ Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP 100 5

8 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2007 (mil. Kč) 2006 (mil. Kč) 2007 (mil. USD) 41. 2N Telekomunikace a. s. C 1991 VH 584,0 402,0 36,6 42. NWT Computer s. r. o. C 1995 VSP, VSZ VHC, VHP, VHS, VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 550,9 462,7 34,5 43. TTC Telekomunikace s. r. o. C 1992 SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 543,2 350,2 34,0 44. Impromat Int. s. r. o. CZK 1990 VSK D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 510,0 342,0 32,0 45. GiTy a. s. C 1990 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP T, TP, TB 506,7 597,3 31,7 46. Geodis Brno s. r. o. CZK 1990 VS D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 498,2 415,1 31,2 47. C System Group s. r. o. C 2001 VS, VSP, VSZ VHS DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD, NS TB 489,3 407,9 30,7 48. ANF Data s. r. o. CZK 1992 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 480,1 506,6 30,1 49. IBA Group a. s. CZK 1993 VS, VSK, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP 452,7 226,3 28,4 50. AV Media a. s. C 1992 D, DE, DP SL, SI, O, PU, SE, SK 445,0 394,3 27,9 51. Comparex CZ s. r. o. CZK 1995 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 434,4 450,0 27,2 52. Gordic s. r. o. C 1993 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 428,0 414,0 26,8 53. Siemens Enterprise Com. s. r. o. C 2006 VS, VSK, VSP VH, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS TP, TM, TB 423,5 26,5 54. Deltax Systems a. s. C 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 365,0 263,0 22,9 55. Kapsch s. r. o. CZK 1992 VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, ASP, ZD, NS 349,3 21,9 56. Your System s. r. o. C 1990 VSK, VSP, VSZ DE SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TP, TB 344,9 324,1 21,6 57. Infinity a. s. CZK 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 344,0 21,6 58. Xanadu a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 337,3 292,0 21,1 59. Oksystem s. r. o. C 1990 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 330,0 345,0 20,7 60. Indra Czech Republic s. r. o. CZK 1996 VSP D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 323,1 361,6 20,2 61. Oki Systems (Cz. and Slov.) s. r. o. CZK 1997 VHP 305,6 287,5 19,1 62. LCS International a. s. CZK 1990 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 277,0 235,0 17,4 63. i4wifi 5 a. s. C 2007 VHS, VHT D, DE, DP SI, SE, PO, SK, NS 271,8 17,0 64. Megapixel s. r. o. C 2001 DP SL, PO 255,0 189,0 16,0 65. Amos Software s. r. o. C 1993 VSZ D, DE, DP SL, I, PO, SK 253,0 181,7 15,9 66. Sloane Park Property Trust a. s. CZK 2000 T 234,0 142,8 14,7 67. Intercom Systems a. s. CZK 1991 DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS 231,0 170,0 14,5 68. Stapro s. r. o. C 1990 VS SL, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 229,9 260,2 14,4 69. Ycnega technologies s. r. o. C 2002 VS, VSZ VHC, VHT D, DP SL, SI, I, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS T, TB 228,0 193,4 14,3 70. Trask solutions s. r. o. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 225,1 145,2 14,1 71. Minerva Česká republika a. s. C 1992 D SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 220,0 220,0 13,8 72. CDL System a. s. C 1992 VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 214,7 177,0 13,5 73. Kodys s. r. o. CZK 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ZD, NS TB 208,3 200,1 13,1 74. Orange & Green Solutions s. r. o. C 2003 VSK, VSP VHC, VHT D, DE, DP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TP, TB 203,4 12,7 75. Profinit s. r. o. CZK 1998 VS, VSZ SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ZD 196,6 227,6 12,3 76. Storyflex a. s. C 2006 VH, VHC, VHS D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 186,0 22,0 11, AG Com a. s. C 1992 VS DP SL, I, O, PU, SE, PO, NS 178,2 161,1 11,2 78. CPE a. s. C 1993 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ZD 177,8 215,5 11, Netprosys s. r. o. CZK 1997 D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 173,8 144,5 10,9 80. Empire s. r. o. C 1994 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, PO 173,6 120,1 10,9 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 6 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

9 Zaměstnanci Employees Další údaje 2007 / Additional Data 2007 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers ,0 226,0 115,0 pobočkové ústředny, dveřní komunikátor Ateus Helios operátoři po celém světě, malé a střední firmy ,5 30,2 14,9 sítě, počítače (hardware, software), připojení k internetu Univerzita Tomáše Bati, VZP ČR, Krajská nemocnice T. Bati ,1 312,2 97,9 DTP, IP TouchCall, PCM30U-OCH AČR, TTC Marconi ,0 44,0 40,0 systémová integrace, multifunkční zařízení, softwarová řešení finanční sektor, státní správa a samospráva, průmysl komunikační infrastruktura, technologie budov, telekom. služby Ředitelství silnic a dálnic, Plzeňský Prazdroj, MO ČR ,2 254,9 53,8 geodézie a fotogrammetrie, ortofotomapa a digit. model ČR, GIS státní a veřejná správa, GSM operátoři, utility komplexní outsourcing IT státní správa, průmyslové podniky ,3 25,2 11,0 e-ava, e-archiv, Amis Siemens, ZP MV ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ,6 84,0 91,1 outsourcing softwarových služeb, vývoj software, BPO ,3 135,2 31,0 projekční a prezentační technika Enterprise Strorage, Enterprise Servers, zálohování banky, pojišťovny, energetika ,0 178,0 23,0 Gordic Ginis, Gordic Win, Eiger MO ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Česká spořitelna HiPath, OpenScape UC Server, HiPath MobileConnect ,5 79,0 33,0 B2B4C, LogiSmart Telefónica O2 CZ, Rohde & Schwarz, Magistrát hl. m. Prahy ,6 30,4 216,5 síťová řešení, outsourcing, aplikační podniková řešení Dell, Vodafone, Ton ,7 26,6 14,5 vývoj aplikací, bezpečnost IS, komunikace, podpora ICT ŘSD, MV ČR, Čepro, Benzina, Tesco Stores ,0 50,0 0, ,2 17,8 Autodesk Inventor, AutoCAD, iproject Letiště Praha, Telefónica O2 CZ, ZVVZ ,0 335,0 OKdávky, OKpráce, OKslužby MPSV ČR ,3 89,4 2,4 SAP, Calor, Proxio-S Telefónica O2 CZ, ČEZ, OTE ,0 13,9 3,7 tiskárny, multifunkční zařízení, faxy JVM Computers, Konsigna Handel, ed system ,2 51,4 27,3 Helios Green, Helios Orange, Helios Red Bontonfilm, StudentAgency, Biskupství královéhradecké 24 88,7 2,0 5,2 WaveRF, Waveant, WaveCon, Gigawavelink digitální fotoaparáty a videokamery, příslušenství, služby ,6 23,7 3,9 Adobe LiveCycle ES, Adobe Creative Suite, Adobe Acrobat MaFra, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Zentiva ,0 55,0 22,0 Cisco Cesnet, VŠCHT, SSČ AV ČR ,9 83,2 14,9 StaproAkord, OpenLims, konzultační služby VFN v Praze, Nemocnice Znojmo, FN Olomouc ,0 4,6 1,5 internetový obchod Digiboss.cz Alfa Computer CZ, Eurocomm Group, Vltava Stores ,7 107,1 aplikační vývoj, integrace, infrastruktura Česká spořitelna, GE Money, ČSOB ,0 37,5 QAD EA (MFG/PRO), Preactor APS, Hamilton (SFA) Madeta Group, Johnson Controls, United Bakeries ,5 17,7 7,2 serverová řešení, komunikace bezpečnost, IS Navision Globus ČR, Hennlich Industrietechnik, Linde Material Handling ,9 65,4 21,9 mobilní terminály, systém řízeného skladu, tiskárny etiket Ahold, Česká pošta, Správa Letiště Praha 96 počítače OG, OG serverbox ,8 25,7 5,9 vývoj softwaru, technologická integrace, BI Česká pošta, Letiště Praha, ČSOB Pojišťovna ,0 3,8 2,4 komplexní řešení a služby pro ukládání a správu dat ,1 14,6 1,8 IBM, Microsoft, VMware ,6 24,8 1,5 CCTV, Copan, Mail Archiver státní správa, bankovní sektor, průmysl ,9 21,5 8,7 Utimaco, slaboproudé systémy, aktivní prvky Cisco Čepro, Státní ústav pro kontrolu léčiv, RWE ,8 53,6 27,4 Empire Banking, Empire Capitol, Empire Middleware 24x7 ČSOB, ČPP, Telefónica O2 CZ Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZ Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP 100 7

10 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2007 (mil. Kč) 2006 (mil. Kč) 2007 (mil. USD) 81. Cígler software a. s. C 1990 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 169,0 10,6 82. Stormware s. r. o. C 1996 VS, VSP DE, DP SL, I, PU, SE, SK 168,7 114,0 10,6 83. Komix s. r. o. C 1992 VS, VSK, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 165,5 175,3 10,4 84. PCS s. r. o. C 1990 D, DE, DP SL, SI, I, O, SE, PO, SK 163,0 141,0 10,2 85. Pregis a. s. C 1996 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD, NS 161,0 172,0 10,1 86. Aquasoft s. r. o. C 1996 VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 152,5 127,5 9,6 87. Abra Software a. s. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 152,2 117,8 9,5 88. SkyNet a. s. CZK 1997 D, DE, DP SL, O, PS, PU, PO, SK, ISP, NS T, TP, TB 151,9 181,1 9,5 89. OR-Next s. r. o. C 2002 D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS 150,0 138,0 9,4 90. Eset software s. r. o. CZK 2001 D, DP I, PU, SE, PO, SK 148,0 110,0 9,3 91. K2 atmitec s. r. o. C 1991 VSP D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 144,7 121,0 9,1 92. Janus s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ VH, VHS D, DP SL, I, O, PU, SE, PO, SK 140,0 168,0 8,8 93. CertiCon a. s. C 1996 VS, VSK, VSP, VSZ SL, I, O, PS, PU, PO, SK 139,8 112,6 8,8 94. Tesco SW a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 138,0 111,0 8,6 95. Vema a. s. C 1990 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 124,0 114,0 7,8 96. QRIS a. s. C 2001 VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, NS 123,0 100,0 7,7 97. Elanor s. r. o. C 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 121,7 92,3 7, Armor s. r. o. CZK 1997 D PO, SK 120,0 120,0 7,5 99. OR-CZ s. r. o. CZK 1993 VS, VSP DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS 114,9 125,1 7, Software602 a. s. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP I, PU, PO, SK 106,3 112,4 6,7 OSTATNÍ / OTHER COMPANIES 101. Casablanca Int s. r. o. C 1996 SL, PS, ISP T 103,9 76,6 6, Zoner software s. r. o. C 1993 DP SL, PS, PU, SK 103,7 87,9 6, Merit Group a. s. C 1996 DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS TB 102,8 70,2 6, Auroton Computer s. r. o. C 1990 VSZ D, DP SL, SI, I, O, SE, PO, SK, NS 100,1 84,1 6, CCA Group a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 95,7 82,1 6, Gist s. r. o. C 1994 VS, VSP DP SL, I, O, PU, PO, SK, ASP 94,8 75,5 5, SD Servodata a. s. C 1991 D I, SE, PO, SK, ZD 94,0 62,0 5, Český servis a. s. C 2002 VS, VSZ VH, VHC, VHS, VHT SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TB 93,4 78,3 5, truconnexion a. s. C 1993 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, NS 88,0 79,5 5, Et netera a. s. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ZD 86,7 81,5 5, T-Mapy s. r. o. CZK 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 80,1 73,4 5, Gesto Communications s. r. o. C 1998 D, DP SI, I, O, PU, SE, NS 80,0 110,0 5, J.K.R. s. r. o. C 1991 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 76,4 74,5 4, Aimtec a. s. C 1996 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 76,0 78,0 4, StringData s. r. o. CZK 1993 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 71,6 41,1 4, ClarioNet s. r. o. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ VHC, VHS D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TP 71,0 50,0 4, HSI s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP 70,0 80,0 4,4 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 8 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

11 Zaměstnanci Employees Další údaje 2007 / Additional Data 2007 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers 70 Money S3, Money S5, POS systémy a regitstrační pokladny Česká pošta, Správa městské policie Praha, Drutěva Brno ,6 54,4 50,8 Pohoda, Pamica, Tax ,8 33,9 systémová integrace, informační systémy, vývoj a testy aplikací MV ČR, OZP, TV Nova (CET 21), Česká pojišťovna ,3 47,0 9,0 antiviry, CCTV, rámové detektory Škoda Auto, Ministerstvo obrany ČR, státní správa ,0 171,0 17,0 podnikový IS, integrace CAD a ERP, sběr provozních dat Preciosa, Desko, SAP ,1 25,1 5,4 vývoj aplikací, BI a DWH aplikace, ERP MS Dynamics AX MZe ČR, Generální ředitelství cel ČR, Datart ,9 28,8 25,3 software Abra ,5 48,6 9,8 UTM bezpečnostní zařízení, připojení k internetu, hlasové služby Orange Slovakia, SKM Praha 3, Moeller Elektrotechnika ,0 36,0 10,0 Lawson M3, QI, Lotus Notes aplikace Olma, Rubena, Strojtex 10 8 Eset NOD32 Antivirus, Eset Smart Security Česká spořitelna, Seznam.cz, Hlavní město Praha ,9 20,9 9,7 K2 Business, K2 Professional, K2 Enterprise Lybar, Koh-i-noor Hardtmuth, Linet Kyocera, KIP, tiskové řešení MyQ Scania, ČSOB, Telefónica O2 CZ ,4 65,5 outsourcing, zakázkový vývoj aplikací, ASIC design/testing Medtronic, Frequentis, MF ČR FaMa+, Korund+, Monit VFN v Praze, Krajský úřad Liberckého kraje, ČNB 2,2 HR Vema, Ekos Vema Ministerstvo financí, ČSOB, VZP ,0 35,0 komplexní outsourcing ICT, systémová integrace, audity ICT FN Královské Vinohrady, Setuza, Nemocnice České Budějovice mzdový a personální systém Elanor Global TPCA, Tesco Stores ČR, Dopravní podnik hl. m. Prahy spotřební materiál do tiskáren ,5 34,6 4,8 ERP OR-System, Marie PACS, OR-Info Agrostroj Pelhřimov, Sapeli, TOS Znojmo ,1 37,0 3,0 602XML, Print2PDF, GroupWare MV ČR, kraje a obce ČR ,1 5,0 2,3 ServerHousing, FastConnect, hlasová řešení Grada Publishing, HC Sparta, OC Chodov, ,5 21,8 0,1 Zoner Photo Studio 10, Czechia.com, inshop4, Zoner Press Škoda Auto, VeriSign, Stormware ,2 12,0 1,0 servery a disková pole, sítě, implementace softwaru státní správa a samospráva, univerzity, Armáda ČR ,1 19,0 16,4 tepestované systémy, informační terminály, sítě na klíč MV ČR, MO ČR, Český rozhlas ,1 47,5 1,5 zakázkový vývoj softwaru, Ramses ERP, Škola OnLine Ministerstvo spravedlnosti ČR, ČSA, Škoda JS ,0 153,1 12,9 BI Gist Intelligenece, consulting, Adis ČR IBM ČR, Hella Autotechnik, Unicredit Leasing ,0 32,0 12, outsourcing IT státní správa AuditPro, TMS, WMS ,8 15,9 10,8 jnetpublish, PayCenter, E-shop Annonce, Datart, Telefónica O2 CZ ,9 26,9 3,0 T-Wist, GISel Hl. město Praha, Statutární město Brno, Zeměměřičský úřad AV konference, mikrovlnné datové spoje, antispam, spyware České radiokomunikace, Telefónica O2 CZ, ČEZnet ,2 10,9 4,8 Byznys Win, Byznys VR Vltava-Labe-Press, Ravak, Jednota SAP ERP, DCI+, Axway Trade Sync Integration Manager Denso, IAC Group, Pivovary Staropramen ,4 27,0 17,7 SyDesk, Binf, BeeWiser Česká spořitelna, GE Money Bank, Cefda CA, LANDesk, Microsoft, Novell, Oracle, Sun, Symantec, VMWare ČEZ, ČZU, Úřad vlády ČR ,0 47,0 5,0 AMI, PTIS, aplikační software pro oblast geodézie Telefónica O2 CZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZ Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP 100 9

12 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2007 (mil. Kč) 2006 (mil. Kč) 2007 (mil. USD) 118. Per4mance s. r. o. C 1995 VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS 68,8 64,5 4, Gaben s. r. o. C 1991 VS, VSP VH, VHS, VHT D, DE, DP SL, SI, I, PU, SE, NS 67,0 76,5 4, IT Systems a. s. C 1997 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 63,7 56,4 4, Merz s. r. o. CZK 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 59,2 39,1 3, ITS a. s. C 1991 VSZ DP SL, SI, O, PS, PU, SE, ASP, NS 55,9 46,6 3, A&&L soft s. r. o. C 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 54,0 48,3 3, Ixtent s. r. o. C 2003 VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 50,6 28,6 3, BITerra s. r. o. C 2004 VSP, VSZ DP SL, I, O, PO, ZD 48,7 30,4 3, Syconix a. s. C 2001 VS, VSK, VSP D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 46,0 34,0 2, Point.X s. r. o. C 1991 VSZ D, DP I, SE, PO, NS 39,0 47,0 2, Bull s. r. o. ZP 1993 VSZ VH D, DP SI, SE, PO 36,9 53,1 2, Český Web a. s. C 2000 VS, VSP, VSZ SL, I, PS, PU, PO, ASP 35,8 19,9 2, Circon Circle Consulting s. r. o. CZK 2004 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 35,0 28,5 2, Control s. r. o. C 1994 VS, VSP, VSZ DE SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS 35,0 31,0 2, ÚVT s. r. o. C 1998 VSP VH, VHC SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ISP, NS 34,0 32,0 2, Epicor Software Czech s. r. o. ZP 1992 D SL, I, O, PS, PU, PO, SK 32,4 26,8 2, Altus Development s. r. o. C 1995 VSP 32,1 26,2 2, CompuNet s. r. o. C 2006 DP I, SE, PO, SK, NS TP, TB 30,0 1, Prospeks-IT a. s. C 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 29,4 24,8 1, Crux information technology s. r. o. C 2004 VSP, VSZ SL, I, O, PU, PO, SK, ASP 27,6 21,2 1, Kaktus Software s. r. o. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, SE, PO, SK, ASP 25,1 24,6 1, Outsourcing Solution s. r. o. C 1998 DP O, PO 23,5 16,5 1, ComGuard a. s. C 2006 D SL, I, PU, PO, SK 23,1 52,0 1,4 Přepočítávací 141. Stickfish koeficient / Exchange s. r. o. Rate CZK C / USD: ,05 VS DP SI, I, PS, PU, PO, SK 22,1 17,0 1, ITeuro a. s. C 2000 D, DP SL, SI, I, PU, PO, SK 21,2 17,9 1, Info Nova s. r. o. CZK 1993 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, PO, SK 20,7 16,5 1, EG Expert s. r. o. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ VHC DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 20,4 22,6 1, Rekonix s. r. o. C 1990 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 20,0 33,0 1, Compekon s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 17,4 15,1 1, KS program s. r. o. C 1991 VSP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 16,3 18,2 1, AspectWorks s. r. o. C 2005 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PO, SK 13,2 6,7 0, Memos Software s. r. o. C 2003 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PO, ASP, ZD 13,0 6,6 0, FreeDivision s. r. o. C 2004 D, DP SL, I, O, PU, SE, PO, SK 12,1 0, Karel Krištoufek-KKcomp fyz. os. C 2000 VHC D, DE, DP I, O, PU, SE, PO, NS 8,0 7,0 0, Abonus CZ s. r. o. CZK 1995 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, O, PU, SE, PO, SK, NS 7,4 9,5 0, Forelive s. r. o. C 2006 VHT O, PO, NS 2,6 0,5 0,2 Přepočítávací koeficient / Exchange Rate CZK / USD: 15,96 Poznámky 1 Pouze tržby za vlastní výkony a zboží 2 Obchodní rok od do U tržeb ze rok 2006 jde o prostý součet společností FSC a divize Product Related Services společnosti Siemens Business Services, které byly integrovány Nejsou zde proto vykompenzovány vzájemné pohledávky Unicorn Vigour (dlouhodobý kontrakt se sesterskou společností) PVT a 2003 Asseco Czech Republic 5 Společnost založena Následně odkoupila aktivity předchozích subjektů i4 Portfolio a InWiFi. 6 Tržby jen z části roku, společnost byla založena v květnu Předběžný odhad 8 Audit 2006 ano, 2007 ne Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 10 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

13 Zaměstnanci Employees Další údaje 2007 / Additional Data 2007 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers ,5 5,6 1,2 Quest Software, Computer Associates, S.O.S záchranná služba Jihomoravského a Pardubického kraje, KB ,0 34,0 8,0 čárový kód, RFID, MES PPL, Siemens, Alcan ,9 24,2 2,8 Microsoft Dynamics AX 4.0, iprocure, Oracle BI Nowaco CZ, Motor Jikov Group, Telefónica O2 CZ ,2 20,4 2,1 MES, CMS, Event Management Systems Mondi Štětí, Zentiva, TietoEnator Oy ,8 46,1 21,9 servery a storage IBM, aplikace ebdx, servis a instalace Tesco, Wincor Nixdorf, Kooperativa ,0 65,4 4,1 Officeline, SIG, MAP ,8 1,7 0,7 Enterprise Content Management (Open Text, SAP, MOSS) Plzeňský Prazdroj, Hopi, E.ON ,1 2,0 1,3 Microsoft BI, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Cognos BI 8 Teradata Česká republika 21 TreeInfo, Open Text, Kofax Škoda Auto, Českomoravský cement, Teplárny Brno ,0 10,1 2,4 Psion Workabout Pro, Psion 7535, Mobix Škoda Auto, Schenker, Cizinecká policie ČR ,7 80,5 5,2 NovaScala, Escala, StoreWay Tesco, Agropol, Globus ,7 9,8 1,0 WCMS Aladin, Intershop Enfinity Suite, WebMarketing Austria Hotels, CK Fischer, Magistrát města Pardubice ,7 2,4 1,2 MS Dynamics AX, cirfashion modul, cirtransport Datart International, AllCom, Mediatel ,0 12,0 7,0 ERP systém Dialog 3000S Gumárny Zubří, NC Line, Kovohutě Rokycany clustery, virtualizace, správa počítačových sítí Puro-Klima, Katolická teologická fakulta, ČZU ,1 ERP iscala, iscala CRM, internetový obchod iscala Storefront Bellinda ČR, Jan Becher Karlovarská Becherovka, Scania ,9 7,5 7,9 Altus Vario, Altus Portal Building SP, Thuasne, Utax Bürosysteme 5 6 3Com, TippingPoint, FortiNet státní správa, pojišťovnictví, průmyslové podniky ,7 2,0 0,8 informační systém AZ.PRO, HW Fujitsu Siemens, služby Granitol, OHL ŽS, Prefa ,2 5,0 2,1 outsourcing vývoj a testování sw, ServiceBase, ITIL konzultace Hewlett-Packard, IBM CZ, Vodafone CZ ,0 3,2 HelpDesk pro MS Office SharePoint 2007, Web Publisher 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Panasonic CZ, DHL ,5 procesy ICT, SAM, hosting aplikací, malá systémová integrace E.ON IS CZ, Volksbank CZ, Vodafone CZ ,5 8,8 6,6 Sidewinder, Webwasher, Ironmail Mittal Steel, CET 21, Česká exportní banka ,0 0,6 1,5 Raydesk, 64bit.cz, AbcLinuxu.cz ČEPS, MZLU, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR ,6 13,2 1,6 řešení na bázi APS, BI, BPM, implementace Infor ERP SyteLine Česká zbrojovka, Grund, Isan Radiátory ,2 1,2 0,3 Helios Green, Helios Green Automobily, NVinity Auto Jarov, Euromedia Group, Phoenix-Zeppelin ,0 5,4 esada, Microsoft Dynamics, Suma Pražská teplárenská, ČEPS, Dalkia JollyStor SAN/NAS/SSD, Stadrin, CMS Procurement System ,5 3,3 0,2 IS Compekon, CRM Compekon, DW Compekon ÚAMK, Hradecká lesní a dřevařská společnost, Less ,3 0,1 3,8 KS mzdy Profi, KS mzdy Easy, KS portál Raiffeisenbank, Datart, Automotive Lighting 6,5 0,2 1,0 Reporting a Workflow nástroje, vývoj aplikací, outsourcing Hypoteční banka, Pelvit eway CRM Peugeot, Invenias, Orco Group SafeBoot, McAfee Data Protection 1 0 0,5 počítačové sestavy, notebooky, servis městské úřady, firmy, domácnosti 6 4 4,1 0,2 0,1 CRM, DMA, DMC Xertex, Opavia LU, Ernst & Young Tax & Transactions 3 2 1,8 0,1 0,8 optické sítě na klíč, outsourcovaný marketing, grafika a DTP SkyNet, Blue4.cz Notes 1 Revenue from services and goods only 2 Financial year from till Revenues in the year 2006 are sum of FSC company and Product Related Services (division of Siemens Business Services integrated by ). Reciprocal outstanding are not compensated Unicorn Vigour (long-time contract with affiliated company) PVT and 2003 Asseco Czech Republic 5 Company founded Consequently it bought back activities of previous subjects i4 Portfolio and InWiFi. 6 Revenue only of part of the year, company was founded in may Preliminary estimate 8 Audit 2006 yes, 2007 no Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZ Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP

14 HLAVNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTOŘI ČESKÝ TRH Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2007 (mil. Kč) 2006 (mil. Kč) 2007 (mil. USD) 1. Telefónica O2 Czech Republic a. s. CZK 1994 DP SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS T, TP, TM, TB , , ,8 2. T-Mobile Czech Republic a. s. CZK 1996 DP T , , ,4 3. GTS Novera a. s. ZP 1996 SI T, TP 5 777, ,0 376,1 Poznámka / Note: Vodafone CZ zvěřejní finanční výsledky až na podzim roku / Vodafone CZ will share financial results in autumn COMPUTERWORLD TOP 100 ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank 100Mega Distribution 14. Compekon N Telekomunikace 41. CompuNet A&&L soft Control Abacus Computer 26. CPE 78. Abonus CZ Crux information technology Abra Software 87. Czech Computer 33. Actebis Computer 10. ČD-Telematika 15. Adastra 24. Český servis AG Com 77. Český Web Agora DMT 19. Deltax Systems 54. Aimtec Digi Trade 36. Altus Development DNS 13. Amos Software 65. E.ON IS Czech Republic 35. Anect 38. ed system Czech 1. ANF Data 48. EG Expert Aquasoft 86. Elanor 97. Armor 98. Empire 80. Asbis CZ 23. Epicor Software Czech AspectWorks Eset software 90. Asseco Czech Republic 28. Et netera AT Computers 2. Flexio 40. Auroton Computer Forelive AutoCont CZ 9. FreeDivision AV Media 50. Fujitsu Siemens Computers 8. AVG Technologies CZ 32. Gaben Avnet 12. GC System 20. BITerra Geodis Brno 46. Bull Gesto Communications C System Group 47. Gist Casablanca Int GiTy 45. CCA Group Gordic 52. CDL System 72. Hewlett-Packard 4. CertiCon 93. HSI Cígler software 81. i4wifi 63. Circon Circle Consulting IBA Group 49. ClarioNet ICZ 16. Cleverlance Enterprise Solutions 39. Impromat Int ComGuard Indra Czech Republic 60. Comparex CZ 51. Infinity COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

15 MAIN TELCO OPERATORS CZECH MARKET Zaměstnanci Employees Další údaje 2007 / Additional Data 2007 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers WWW 9 221, , , , ,0 fixní a mobilní hlas. služby, datové služby a internet, ICT ČSOB, Ministerstvo zemědělství ČR, Komerční banka , , , , ,0 730,0 750, , ,0 17,0 komplexní hlasové, datové a ICT služby ČNB, Česká televize, Správa Pražského hradu COMPUTERWORLD TOP 100 ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Info Nova Profinit 75. Intercom Systems 67. Prospeks-IT IT Systems QRIS 96. ITeuro Rekonix ITS SAP ČR 6. Ixtent SD Servodata J.K.R Siemens Enterprise Communications 53. Janus 92. Siemens IT Solutions and Services 18. K2 atmitec 91. SkyNet 88. Kaktus Software Sloane Park Property Trust 66. Kapsch 55. Soft-Tronik 29. Karel Krištoufek-KKcomp Software Kodys 73. Soitron CZ 25. Komix 83. Stapro 68. Konica Minolta Business Solutions CZ 21. Stickfish Konsigna Handel 27. Stormware 82. KS program Storyflex 76. LCS International 62. StringData Logos 37. SWS 5. Megapixel 64. Syconix Memos Software T.S.Bohemia 17. Merit Group Tech Data Distribution 3. Merz Tesco SW 94. Minerva Česká republika 71. T-Mapy Ness Czech 30. Trask solutions 70. Netprosys 79. truconnexion NWT Computer 42. T-Systems Czech Republic 7. Oki Systems (Czech and Slovak) 61. TTC Marconi 31. Oksystem 59. TTC Telekomunikace 43. Olympus C&S 11. Unicorn 22. Orange & Green Solutions 74. ÚVT OR-CZ 99. Vema 95. OR-Next 89. Xanadu 58. Outsourcing Solution Ycnega technologies 69. PCS 84. Your System 56. Penta CZ 34. Zoner software Per4mance Point.X Pregis 85. ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP

16 Výhled: Trendy v informačních technologiích a podnikání pro rok 2008 a dále Analytická společnost Gartner aktualizovala přehled klíčových událostí a trendů, které podle jejích expertů v nejbližších několika letech zásadním způsobem ovlivní svět informačních technologií a podnikání. Celkově jde o více než stovku predikcí z nejrůznějších oblastí výzkumu společnosti Gartner, jejichž cílem je především pomoci organizacím s přípravou IT strategie. Následující text shrnuje vybranou desítku předpovědí analytiky označených za ty nejkritičtější a nejneúprosnější. Dotýkají se oblastí, na které by se při své činnosti měli IT profesionálové okamžitě zaměřit, pokud chtějí nadcházejících změn využít ve svůj prospěch. Trendy, které aktuální predikce pojmenovávají, kladou důraz na individuum, životní prostředí a alternativní způsoby nákupu a prodeje IT služeb a technologií. To vše podle společnosti Gartner představuje významný potenciál změn, které budou mít zpětný vliv na celý IT průmysl. Klíčové předpovědi určené IT organizacím Do roku 2011 zdvojnásobí Apple svůj podíl na trhu s počítači v USA a v západní Evropě. Posílení pozice společnosti Apple na trhu s počítači je výsledkem slabosti konkurence i vlastního úspěchu. Apple konkuruje propojením softwaru s hardwarem, které nabízí snadné ovládání a flexibilitu, průběžnou a častější inovací a širokým záběrem různých zařízení, které spolu navzájem spolupracují. Do roku 2012 bude 50 % mobilních pracovníků používat jiná zařízení než notebooky. I přesto, že se rozměry a váha notebooků neustále snižují, stěžují si mobilní pracovníci na nepohodlí při jejich neustálém přenášení. Výrobci pracují na řešení, která by jim měla vyhovět. Vyvíjejí novou třídu kapesních on-line zařízení za méně než 400 dolarů a serverové i webové aplikace dostupné z jakéhokoli místa. Existuje rovněž nová třída aplikací určená pro přenos osobnosti, která ochrání uživatelem nastavené pracovní prostředí tak, aby bylo možné jej obnovit na několika místech i systémech. Do roku 2012 bude 80 % komerčního softwaru obsahovat prvky open source technologie. Mnohé open source technologie jsou vyzrálé, stabilní a snadno integrovatelné. Nabízejí prodejcům a uživatelům možnost snížit celkové náklady na vlastnictví a zvýšit návratnost investice. Firmy, které tuto skutečnost budou ignorovat, budou ve značné komparativní nevýhodě. Většina velkých prodejců softwaru začne v příštích pěti letech považovat přijetí open source strategie za nutný předpoklad k udržení konkurenčních výhod. Do roku 2012 půjde nejméně třetina výdajů na business application software na nákup služby, nikoli produktové licence. Software jako služba (SaaS) umožňuje uživatelské organizaci platit za software v poměru k jeho využití. Tento princip je zásadně odlišný od tradiční- Outlook: Trends in Information Technologies and Entrepreneurial Activities in 2008 and Beyond The analytical company Gartner updated overview of the key events and trends, which will, according to its experts, fundamentally influence the world of information technologies and business in the coming years. In total we are talking about more than a hundred of Gartner predictions from various areas of the research spheres of Gartner company, which aim mainly to help organizations with the preparation of their IT strategy. The following text summarizes the ten most critical and compelling of those predictions as having been carefully chosen by the analysts. These predictions deal with such areas, which deserve immediate attention from IT professionals, who want to take the upcoming changes to their advantage. The trends mentioned in the actual predictions place emphasis on individual, environment and alternative options of purchase and sale of IT services and technologies. According to Gartner company, all of this represents a significant potential for changes, which will retroactively affect the whole IT industry. Key predictions intended for IT organizations By 2011, Apple will double its U.S. and Western Europe unit market share in Computers. Apple s gains in computer market share reflect as much on the failures of the rest of the industry as on Apple s success. Apple is challenging its competitors with software integration that provides ease of use and flexibility; continuous and more frequent innovation in hardware and software; and an ecosystem that focuses on interoperability across multiple devices. By 2012, 50 percent of traveling workers will leave their notebooks at home in favour of other devices. Even though notebooks continue to shrink in size and weight, traveling workers lament the weight and inconvenience of carrying them on their trips. Vendors are developing solutions to address these con- 14 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

17 cerns: new classes of Internet-centric pocketable devices at the sub-$400 level; and server and Web-based applications that can be accessed from anywhere. There is also a new class of applications: portable personality that encapsulates a user s preferred work environment, enabling the user to recreate that environment across multiple locations or systems. By 2012, 80 percent of all commercial software will include elements of open-source technology. Many open-source technologies are mature, stable and well supported. They provide significant opportunities for vendors and users to lower their total cost of ownership and increase returns on investment. Ignoring this will put companies at a serious competitive disadvantage. Embedded open source strategies will become the minimal level of investment that most large software vendors will find necessary to maintain competitive advantages during the next five years. By 2012, at least one-third of business application software spending will be as service subscription instead of as product license. With software as service (SaaS), the user organisation pays for software services in proportion to use. This is fundamentally different from the fixed-price perpetual license of the traditional on-premises technology. Endorsed and promoted by all leading business applications vendors (Oracle, SAP, Microsoft) and many Web technology leaders (Google, Amazon), the SaaS model of deployment and distribution of software services will enjoy steady growth in mainstream use during the next five years. By 2011, early technology adopters will forgo capital expenditures and instead purchase 40 percent of their IT infrastructure as a service. Increased high-speed bandwidth makes it practical to locate infrastructure at other sites and still receive the same response times. Enterprises believe that as service oriented architecture (SOA) becomes common cloud computing will take off, thus untying applications from specific infrastructure. This trend to accepting commodity infrastructure could end the traditional lock-in with a single supplier and lower the costs of switching suppliers. By 2009, more than one third of IT organizations will have one or more environmental criteria in their top six buying criteria for IT-related goods. Initially, the motivation will come from the wish to contain costs. Enterprise data centres are struggling to keep pace with the increasing power requirements of their infrastructures. And there is substantial potential to improve the environho obnovování licence za pevně stanovenou cenu. SaaS model, který podporují všichni velcí prodejci byznys aplikací (Oracle, SAP, Microsoft) a lídři z oblasti Web technologií (Google, Amazon), se v nejbližších pěti letech dočká rychlého rozšíření a stane se běžnou záležitostí. Do roku 2011 budou technologicky inovativní firmy nakupovat 40 % IT infrastruktury jako službu. Dostupnost širokopásmového připojení k internetu již umožňuje reálně uvažovat o umístění infrastruktury na jiné místo, a to při zachování stejné doby odezvy (rychlosti práce s počítačem). Firmy věří, že rozšíření architektury orientované na služby (SOA) povede k uvolnění vazby mezi aplikacemi a specifickou infrastrukturou. Tento trend by mohl ukončit tradiční závislost na jediném dodavateli a snížit náklady na přechod k jinému dodavateli. To znamená, že zákazníci by měli posílit svá oddělení strategického nákupu, aby byla schopná vyhodnocovat nabídky a postupně nahradit tradiční hodnotící kritéria novými, která budou respektovat nová pravidla trhu. Do roku 2009 zahrne více než třetina IT organizací jedno či více environmentálních kritérií mezi šest hlavních kritérií pro nákup IT produktů. Na počátku bude snaha snížit náklady. Firemní datová centra se totiž musejí vypořádávat s rostoucími energetickými nároky vlastní infrastruktury a existuje zde významný potenciál zvýšit environmentální udržitelnost všech IT produktů a služeb bez jakýchkoli kompromisů v ceně či výkonu. V budoucnu se pak zájem IT organizací přesune od výkonu produktů směrem k požadavkům na snížení energetické náročnosti. Do roku 2010 se bude 75 % organizací při nákupu počítačového hardwaru závazným způsobem řídit kritérii energetické náročnosti celého životního cyklu a stopy CO 2. Většina poskytovatelů technologií má jen nízké nebo dokonce žádné povědomí o energetické náročnosti celého životního cyklu a emisích CO 2 svých výrobků. Někteří poskytovatelé loni proces stanovení udržitelnosti životního cyklu započali nebo se alespoň s dotazem na spotřebu energie a emise obrátili na klíčové dodavatele a budou tak činit i v roce Většina ostatních začne podobné informace k odlišení vlastních výrobků po- JEDINEČNÁ ŘEŠENÍ PRO JEDINEČNÉ ZÁKAZNÍKY propojujeme systémy zvládáme velké objemy dat pomáháme růst internetové a intranetové aplikace, webové prezentace i rozsáhlé informační systémy, analýzy, konzultace a realizace kompletních technologických řešení, design i corporate design, hosting a ASP (application service providing), systémové integrace, data mining, outsourcing IT služeb, personální outsourcing ČERVEN 2008 / COMPUTERWORLD TOP

18 užívat v roce 2009 a do roku 2010 budou firmy moci tento typ informací začít používat jako východisko k rozhodování o nákupu. Do roku 2011 budou muset dodavatelé velkých světových firem prostřednictvím nezávislého auditu doložit kvalitu vlastní environmentální politiky, budou-li si chtít pozici hlavního dodavatele udržet. Velké mezinárodní firmy pomáhají vytvořit první vlnu zelených sourcing politik a iniciativ. Tyto politiky přitom zahrnují víc než jenom snahu minimalizovat emise nebo požadavek na dodavatele, aby vyhověly místním zákonům v oblasti životního prostředí. Například společnost Timberland zavedla Green Index, rating environmentální kvality obuvi. Home Depot připravuje hodnotící kritéria pro audit nabídek dodavatelů nové produktové řady EcoOptions. Do roku 2010 budou preference koncových uživatelů rozhodovat o polovině veškerého nakoupeného softwaru, hardwaru a IT služeb. Vzestup internetu a internetového prohlížeče zpřístupnil výpočetní techniku a způsobily, že jedinci dnes rozhodují o technologiích pro osobní i firemní využití. IT organizace zohledňují tento zájem uživatelů a plánují zahrnout rozhodování uživatelů do analýzy rizik a inovace byznys strategie. Do roku 2011 vzroste počet 3D tiskáren v domácnostech a firmách stonásobně v porovnání s rokem Technologie uživateli umožňuje poslat soubor s 3D náčrtem zařízení podobnému tiskárně, které vyrobí model z kvádru pryskyřice. Výrobce si může vytvářet přesné modely nových produktů a neplatit přitom specialisty. Uživatelé si mohou vymodelovat herní avatary, se kterými pracují on-line. Výrobci mohou též uvažovat o možnosti nabízet některé komponenty na objednávku bez nutnosti udržovat zásobu náhradních dílů. Tiskárny do 10 tisíc dolarů již byly ohlášeny pro tento rok a otvírají si tak cestu na spotřebitelský trh. Výhled pro Českou republiku Uvedených deset klíčových trendů analytici společnosti Gartner formulovali s ohledem na světový trh a ČR z nich až na výjimky nevybočuje. Tak například iphone společnosti Apple bude od letošního roku v distribuci Vodafone k dostání oficiálně i u nás, v rámci šedých dovozů jej řada uživatelů vlastní již dnes. Trh s mobilními zařízeními obecně poroste v celé východní Evropě. V České republice by se v letošním roce mělo prodat trojnásobné množství firemních smartphonů, na spotřebitelském trhu to bude téměř o 45 % více těchto zařízení než v loňském roce. Naopak environmentální požadavky se u nás prosazují pomaleji než na vyspělých trzích. Firmy a jejich nákupní oddělení zatím stále dávají přednost co nejvyššímu výkonu za co nejnižší cenu před celkovou energetickou náročností IT produktů nebo souvisejícími emisemi CO 2. Podobně nástup 3D tiskáren na lokálním trhu zatím nepozorujeme, ovšem lze předpokládat brzký rozvoj i v této oblasti. Navzdory zpomalení ekonomiky v USA se růst IT služeb ve světě drží na solidní úrovni. V roce 2007 přesáhly výdaje na IT služby celkovou částku 730 miliard dolarů, což bylo o 8,7 % více než v roce Česká republika se na tomto výsledku v roce 2007 podílela 412 miliony eur (o 9,6 % více než v roce 2006). Prognózy pro letošní rok jsou rovněž zatím pozitivní. Nárůst objemu IT služeb by měl dosáhnout téměř 10 % / mar Text byl přiraven ve spolupráci s firmou Gartner. mental footprint, throughout the life cycle, of all IT products and services without any significant trade-offs in price or performance. By 2010, 75 percent of organisations will use full life cycle energy and CO 2 footprint as mandatory PC hardware buying criteria. Most technology providers have little or no knowledge of the full life cycle energy and CO 2 footprint of their products. Some technology providers have started the process of life cycle assessments, or at least were asking key suppliers about carbon and energy use in 2007 and will continue in By 2011, suppliers to large global enterprises will need to prove their green credentials via an audited process to retain preferred supplier status. Those organizations with strong brands are helping to forge the first wave of green sourcing policies and initiatives. These policies go well beyond minimizing direct carbon emissions or requiring suppliers to comply with local environmental regulations. By 2010, end-user preferences will decide as much as half of all software, hardware and services acquisitions made by IT. The rise of the Internet and the ubiquity of the browser interface have made computing approachable and individuals are now making decisions about technology for personal and business use. Because of this, IT organizations are addressing user concerns through planning for a global class of computing that incorporates user decisions in risk analysis and innovation of business strategy. Through 2011, the number of 3-D printers in homes and businesses will grow 100-fold over 2006 levels. The technology lets users send a file of a 3-D design to a printer-like device that will carve the design out of a block of resin. A manufacturer can make scale models of new product designs without the expense of model makers. Or consumers can have models of the avatars they use online. Ultimately, manufacturers can consider making some components on demand without having an inventory of replacement parts. Printers priced less than 10,000 USD have been announced for 2008, opening up the personal and hobbyist markets. Outlook for Czech republic The following ten key trends were formulated by analysts from Gartner company with regard to the global market and the Czech Republic does not except for some exceptions deviate from them. For instance, although iphone device from the Apple company will be officially available through Vodafone distribution even in our country since the beginning of this year, iphone has been already owned by many users, who gained it through various grey imports. The mobile devices market will generally grow in the whole Eastern Europe. A threefold number of enterprise smartphones should be sold in the Czech Republic this year. On the other hand the recognition of the environmental requirements in the Czech Republic is slower than on the more advanced markets. Companies and their purchasing departments still prefer the highest possible performance for the lowest possible price to the total energy consumption of IT products or related CO 2 emissions. Similarly to that we have not so far witnessed onset of 3-D printers on the local market, however, soon also development in this area is to be expected. Despite the economical slowdown in the USA, IT services growth globally remains on a solid level. In 2007 expenditures on IT services exceeded a total amount of USD 730 billion, which was by 8.7 % more than in In 2007 the Czech Republic participated in this result by 412 million Euro (by 9.6 % more than in 2006). So far the prognoses for this year are also positive and the growth of volume of IT services should reach almost 10 % / mar Text was prepared in cooperation with Gartner. 16 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

19 Správné informace pro správná rozhodnutí s informačními a ekonomickými systémy HELIOS Vysoce sofistikované podnikové informační a ekonomické systémy, které se Vám přizpůsobí! Vždy Vám okamžitě poskytnou potřebné informace, na jejichž základě můžete v každé situaci správně rozhodnout. Výběr informací o aktuálním stavu Vašich zakázek, financí či procesech ve firmě bude rychlý, relevantní a uzpůsobený potřebám managementu i zaměstnanců. Nezaručíme Vám, že čísla budou vždy potěšující, ale budou vždy přesná, objektivní a kdykoli dosažitelná.

20 Rozhovor s partnery Top 100 Aquasoft: Nebojíme se nových výzev, jsme na ně zvyklí Jaký posun pro vaši firmu znamenal rok 2007? V loňském roce jsme se snažili dále posílit pozice u zákazníků, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, což se nám podařilo. Spokojenost zákazníků je naší dlouhodobou prioritou číslo jedna. Velkým úspěchem pro naši firmu bylo také meziroční zvýšení produktivity (přidané hodnoty na zaměstnance) o 29 %. Pozitivní dopad na fungování Aquasoftu měly organizační změny v oblasti realizace projektů divizní uspořádání podle věcných problematik, které se u zákazníků řeší, a vznik samostatného úseku zaměřeného na technologický rozvoj. Tyto změny v uspořádání nám umožnily dosáhnout nejen vyšší produktivity realizace projektů, ale i maximalizaci využití našeho know-how. S ohledem na rostoucí požadavky na uživatelskou jednoduchost, krátké dodací lhůty, bezpečnost a cenovou efektivitu jsme dále rozvíjeli vlastní vývojové frameworky, které zvyšují efektivitu při vývoji aplikací. Společnost Aquasoft splnila v roce 2007 všechny požadavky Systému managementu jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Tento systém je jednou ze známek naší schopnosti trvale poskytovat vysoce kvalitní služby zákazníkům a také neustálého zlepšování všech našich činností. S jakým krédem podnikáte, co je posláním Aquasoftu? Naším cílem je patřit dlouhodobě mezi nejužší domácí špičku v oblasti vývoje a dodávek rozsáhlých softwarových aplikací. Chceme být preferovaným partnerem středních i velkých organizací, které si uvědomují, že využití nejmodernějších trendů v oblasti informačních technologií jim umožňuje vykonávat jejich činnost maximálně efektivně a že jejich schopnost sbírat, zpracovávat a využívat informace rozhoduje o tom, zda budou úspěšní. Umění obchodníka tkví k tom, že dokáže nabídnout vizi, jež zákazníka zaujme. Petr Franc, generální ředitel, Aquasoft Pro své zákazníky chceme co nejvyšším využíváním potenciálu informačních a komunikačních technologií připravovat stále nové výhody pro jejich podnikání. Podnikáme proto tak, abychom svým zákazníkům poskytovali vysoce kvalitní služby za přijatelné ceny a přitom dosahovali dlouhodobého růstu, spokojenosti svých akcionářů a samozřejmě také zaměstnanců. Jak vypadá vaše typická spolupráce se zákazníkem? Zákazník nemusí vždy přesně vědět, co chce, dokonce ani nemusí mít přesnou představu, od toho je tu obchodník. Umění obchodníka tkví k tom, že dokáže nabídnout vizi, jež zákazníka zaujme, která je rozpracovatelná a realizovatelná, a klientovi přinese skutečný benefit. Nečekáme na přesná zadání, sami přicházíme ke klientům s nápady jak informační technologie přesně nastavit a využít. Vše začíná konzultací o podpoře podnikání klienta, kde identifikujeme oblasti pro využití specifického informačního systému. Výsledek se tvoří dlouho, s klientem vždy společně hledáme ten nejefektivnější způsob, jak vymyslet ideální řešení. Teprve až pak zákazníkovi připravujeme konkrétní nabídku přesně podle jeho potřeb. V čem vidíte své silné stránky a čím se odlišujete od konkurence? Konkurenční prostředí stále zesiluje a i my se snažíme o to, abychom byli skutečnou špičkou. Vyvíjíme a dodáváme jedinečná softwarová řešení přesně na míru a přitom vždy respektujeme potřeby klienta tak, abychom dosáhli optimálního pokrytí jeho požadavků na funkčnost systému i jeho ovládání. Detailní orientace v prostředí, ve kterém se klient pohybuje, je velice náročným a dlouhodobým procesem vyžadujícím léta práce. Můžeme se prokázat nejen skutečně vynikající znalostí věcných problematik, ve kterých naši klienti fungují, ale také schopností rychle proniknout i do zcela nových oblastí. Snažíme se o to, aby spolupráce s námi byla pro klienty maximálně přínosná, a tak nabízíme dlouhodobou kooperaci založenou na kvalitě, porozumění a důvěře. Zákazníkům samozřejmě poskytujeme celou paletu komplexních služeb, a to od zakázkového vývoje rozsáhlých softwarových aplikací, tvorby business intelligence aplikací a datových skladů přes implementaci podnikových informačních systémů, integraci aplikací až po správu přístupu. To, že jsou zákazníci s naší prací spokojeni, dokládá i fakt, že drtivá většina z nich s námi spolupracuje dlouhodobě. Které nejvýznamnější události ve sféře vašeho působení letos očekáváte? Letošní rok je pro nás velkou výzvou. Především bychom rádi pokračovali ve stabilním meziročním růstu tržeb okolo 20 %. Snažíme se proniknout do dalších segmentů trhu, například do segmentu zdravotnictví, či rozvinout svou působnost u společností poskytujících profesionální služby. Značnou motivací je pro nás v letošním roce účast ve výběrových řízeních i v zahraničí, například se budeme ucházet o zavedení elektronického celního řízení v Turecku. Usilujeme o získání certifikátu ISO Systému řízení bezpečnosti informací. Tato norma poskytuje nejen model pro zavedení efektivního systému pro řízení bezpečnosti informací v organizaci, ale i zlepšení konkurenceschopnosti společnosti, zvýšení důvěry mezi firmou a zákazníkem a v neposlední řadě také k posílení image firmy / mar 18 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2008

Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic

Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic Speciální vydání / Special Issue ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic Červen / June 2009 gordic@gordic.cz www.gordic.cz Specializované informační systémy pro státní správu,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby MicroStrategy Mobile Více než BI do kapsy Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011 Spojujeme software, technologie a služby 1 Obsah Chytré telefony a tablety MicroStrategy Mobile Ukázka tvorby interaktivního

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Společnost ICT Pro, jak už sám název napovídá, působí na trhu informačních a komunikačních technologií.

Společnost ICT Pro, jak už sám název napovídá, působí na trhu informačních a komunikačních technologií. Společnost ICT Pro, jak už sám název napovídá, působí na trhu informačních a komunikačních technologií. HISTORIE 18 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních Profil společnosti Jsme konzultační a technologická společnost, která je strategickým partnerem respektovaných finančních Profil společnosti institucí a velkých mezinárodních korporací. Naším posláním

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Zadání seminární práce 2

Zadání seminární práce 2 Zadání seminární práce 2 1. Z přehledu informačních systémů vyberte 2 produkty různých výrobců (tříčlenné skupiny vybírají 3 produkty). Vybírejte pouze z produktů s pořadovými čísly uvedenými u Vaší skupiny.

Více

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice

Business/Commerce. Kompletní žebříček naleznete na www.univerzumczech.com Top 100 IDEAL Employers 2014 v České Republice Business/Commerce 1. Google 2. Česká národní banka 3. Škoda Auto 4. ČEZ 5. Microsoft 6. České aerolinie 7. Student Agency 8. L'Oréal Group 9. KPMG 10. Česká spořitelna 11. ČSOB 12. Komerční banka 13. Ernst

Více

Závěrečná zpráva 2010

Závěrečná zpráva 2010 Závěrečná zpráva 2010 Počet konferencí: 6 Názvy setkání: Reseller Forum počítače a notebooky Reseller Forum tiskárny a spotřební materiál Reseller Forum sítě a komunikace Reseller Forum virtualizace Reseller

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

T-Systems. Propojení života a práce.

T-Systems. Propojení života a práce. T-Systems. Propojení života a práce. Struktura společnosti Česká republika T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld. T-Mobile T-Systems Tržby 11,1 mld. T-Home přinášíširokopásmový přístup k internetu

Více

Nový obchodní model IT průmyslu v době cloud computing

Nový obchodní model IT průmyslu v době cloud computing Nový obchodní model IT průmyslu v době cloud computing Jiří Donát, Ph.D. konzultant, CEO Start2Cloud.com Konference Cloud Computing 2014 9. dubna 2014 Konferenční Centrum City, Praha Agenda 1. Tři etapy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Životní cyklus IT zakázky

Životní cyklus IT zakázky Životní cyklus IT zakázky UAI 615 Akademický rok: 2013/2014 Letní semestr Anotace předmětu Předmět iniciován vedením ÚAI od LS 2012-2013. Předmět se zaměřuje na aktivity, které předcházejí, provázejí a

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Portfolio CDC Data. Ing.Martin Havel, MBA CDC Data s.r.o. 19.10.2006 Tetčice

Portfolio CDC Data. Ing.Martin Havel, MBA CDC Data s.r.o. 19.10.2006 Tetčice Portfolio CDC Data Ing.Martin Havel, MBA CDC Data s.r.o. 19.10.2006 Tetčice Agenda Novinky v CDC Portfolio CDC, jednotlivé produktové řady Výhody spolupráce Novinky v CDC Akvizice Rozšíření portfolia služeb

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Struktura skupiny Deutsche Telekom T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Mobilní řešení ve státní správě

Mobilní řešení ve státní správě Mobilní řešení ve státní správě Pavel Křižanovský v éře Internetu věcí Cisco Systems Duben 2014 Agenda Trendy: Mobilita jako běžná záležitost Mobilita a IoT Příklady konkrétních řešení Cisco Confidential

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Obecný úvod do Cloud Computingu

Obecný úvod do Cloud Computingu Obecný úvod do Cloud Computingu Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Cloud Computingu Přínosy a výhody Přehled IBM řešení pro Cloud Computing Reference Vodafone Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Agenda Pevné disky a fyzika Následky virtualizace Operace čtení vs. zápis SSD akcelerace Compellent All Flash

Více

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015 Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Co znamená Fujitsu 2 Největší japonská ICT společnost a čtvrtá ve světě (založena roku

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Kaspersky Lab. Unikátní bezpečnostní technologie. Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe

Kaspersky Lab. Unikátní bezpečnostní technologie. Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe Kaspersky Lab Unikátní bezpečnostní technologie Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe Kaspersky Lab Čím oslovit stávající i nové zákazníky Novinky pro domácnosti a malé firmy Endpoint

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009 Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR Stanislav Kovář 23.10.2009 Obsah Jak šel čas s NP Co to je RNPDB a CNPAC Přehled aktivních OPID v RNPDB Typy NP Možnosti řešení NP pro malé operátory

Více

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Jaroslav Řezník , Red Hat, Inc. Agenda Open source a Free Software Komunita Byznys Mobilní technologie 19.

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

Slovo. generálního. ředitele

Slovo. generálního. ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Slovo generálního ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Vážení akcionáři, v roce 2010 Unicorn Systems úspěšně realizoval řadu

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více