Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.395/37/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014."

Transkript

1 ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce Datum: (po schválení v ZO)

2 I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Odvod z provozování loterií Odvod z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí 600 Daňové příjmy celkem paragraf položka Nedaňové příjmy XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu XXX Pošta XXX Kultura Kultura - fin.dary Kultura - přípsvěky Kultura - Transfer/vratka předfin.projektu DSO XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové hospodářství XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené Transfer/Refundace mezd - ASISTA s.r.o XXX Využívání komunálních odpadů Hasiči - Transfer/vratka předfin.projektu DSO XXX Správa - inzerce v obecních novinách XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 26 Nedaňové příjmy celkem 1498 paragraf položka Kapitálové příjmy Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 100 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 194,4 UZ Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./esf/refundace úřad práce 147 Dotace celkem 341,4 PŘÍJMY CELKEM 12739,4

3 KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2014 PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši), odvod z loterií, odvod z výherních hracích automatů a dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za každý provedený správní úkon. PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru / těžba hnědého uhlí Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě Příjmy z předpokládaných finančních darů a kulturních akcí V rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od každoročních dárců na kulturní akce; příjem úhrad od občanů z akcí pořádaných KSK - např.úhrada vstupenek do divadla, apod.; po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-výšlap 2012 bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl Příjmy z pronájmu obecní bytů V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijaté náhrady V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy za zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, a přijaté refundace za mzdy pracovníků z Domova Bouřňák v rámci projektu "Zkusíme to jinak", kterého se Obec účastní společně s firmou ASISTA s.r.o. Most Příspěvek za třídění odpadu Jedná se o příjmy/odměny za vytřídění určených složek komunálních odpadů - plast,sklo,papír Přijaté příspěvky a náhrady Po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-soutěž v hasičském sportu 2013, bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obecním tisku 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku V rozpočtu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje. PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 194,4 tis.kč; účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů ESF/operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 147 tis.kč.

4 II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč XXX Ostatní veterinární péče XXX Silnice XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum-soudní spor) Rezerva - penalizace k případě neúspěchu soudního sporu XXX Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce XXX Základní školy XXX Činnosti knihovnické XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika XXX Sdělovací prostř.-rozhlas XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny XXX Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - úprava hřiště Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - oddíl kopané XXX Využití volného času - dětské hřiště Neinvestiční dotace/ Turisti MÁŇA - společenský ples Neinvestiční dotace - oddíl turistů MÁŇA XXX Bytové hospodářství Bytové hospodářství - rezerva XXX Nebytové prostory XXX Veřejné osvětlení XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce XXX Územní plánování - pořizovatel XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů XXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXX Sběr a svoz ostatních odpadů XXX Využívání komunálních odpadů-třídění XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinvest.přísp.-Sdružení Babybox-STATIM Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek Neinvestiční dotace Azylový dům Osek Neinvestiční dotace Domov Bouřňák Háj (ÚSP) - soutěž XXX Portál Záchranný kruh Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, Rezeva pro krizové situace Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva XXX Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Neinvest.dotace SDH/sdružení - Soutěž v hasičském sportu Neinvest.dotace/SDH sdružení - stejnokroje pro oddíl ml.hasičů XXX Zastupitelstva obcí XXX Činnost místní správy 4426, Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org Místní správa - příspěvky euroregion Labe REZERVA - nespecifikovaná XXX Bankovní poplatky XXX Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací Členský poplatek Sdružní místních samospráv 4 Běžné výdaje celkem 14267,4

5 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč Rezeva na investice - nová míst.komunikace/krátká Děstké hřiště Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) Územní plánování - nové zpracování Revitalizace fyzic.infrastruk.obce/rop Severozápad Komunální služby - nákup pozemků Rezeva na investice - oprava Sokolovny Oplocení - Hasičská zbrojnice (pokračování) Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu (pokračování) 50 Kapitálové výdaje celkem 9050 VÝDAJE CELKEM 23317,4 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5000 REKAPITULACE PŘÍJMY 12739,4 VÝDAJE ,4 SALDO FINANCOVÁNÍ 10578

6 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2013 PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče Předpokládané výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce) Silnice Jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací,chodníků (cca 150 tis.kč), v rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na další etapu oprav chodníků v obci (500 tis. Kč) Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na údržbu autobusových zastávek Odvádění a čištění odpadních vod Výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neskončen; vytvořena rezerva pro možné účtování úroků z prodlení v případě neúspěchu(180 tis.kč) Záležitosti pošt Výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb Předškolní zařízení Výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (650 tis.kč) Činnosti knihovnické Mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih/časopisů, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod Ostatní záležitosti kultury - kronika Mzdové a cestovní výdaje, nákup tiskovin, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod Rozhlas místní Výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT) Sdělovací prostředky - obecní noviny Mzdové prostředky pro členy redakční rady; výdaje na výtisk obecních novin Ostatní záležitosti kultury Mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/oú/zo + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/dětský den (200 tis.kč); Divadlo MŠ/Leden (16tis.Kč), Ohňostroj (30 tis.kč). Kulturní akce plánované KSK : Dětský karneval (12 tis.kč), Hudební kytička (6 tis.kč), Vítání občánků (15 tis.kč), Stavění máje (3 tis.kč), Pieta ke st.sv.8.5./květiny k pamětním deskám+pomník (2 tis.kč), Svátek matek (5 tis.kč), MŠ-konec šk.roku (0 tis.kč), Výšlap (18 tis.kč), Soutěž Hájský kohout - věcné ceny (0 tis.kč), Návštěvy Kreischy (12 tis.kč), Zájezd-divadlo Praha (16 tis.kč), Zájezd-houby (10tis.Kč), Pouštění draků (2tis.Kč), Bitva klanů (3 tis.kč),haloween (15 tis.kč), Rozsvícení vánočního stromu (31 tis.kč), Vánoční besídky MŠ+Domov Bouřňák (10 tis.kč), Soutěž o vánoční výzdobu ( 2tis.Kč) Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj na údržbu hřiště (50 tis.kč), dotace pro oddíl kopané (35 tis.kč) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost Revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je povinná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy Ostatní zájmová činnost Neinvestiční dotace pro občanské sdružení na uspořádání plesu (12 tis.kč), dotace pro oddíl turistů (7 tis.kč) Bytové hospodářství Výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové

7 platby na spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (služby SIPO), výdaje na služby- např.kontroly, prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby, výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky; dále plánované větší opravy - modernizace 1 b.j. v čp.42 vel.1+2 v 1.patře v předpokládané výši do 400 tis.kč. V položce 5909 je vytvořena rezerva pro případné finanční vyrovnání za zhodnocení bytu č.2 v domě čp.42, dle usnesení č.255/16/2012 (175 tis.kč) - pokud dojde k uzavření dohody Nebytové hospodářství Výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO nad rámec smlouvy o správě VO, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavřené smlouvy- 360 tis. Kč/rok) 3632 Pohřebnictví Jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, zemřelý nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit Územní plánování Mzdové náklady pro pořizovatele "rekonstrukce" územního plánu. ÚP musí být upraven dle současné platné legislativy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mzdové prostředky pro zaměstnance v rámci projektu "Zkusíme to jinak", v němž je Obec partnerem. mzdové prostředky jsou refundovány příjemcem projektu firmou ASISTA s.r.o. Most ( v rámci projektu jsou vytvořena pracovní místa pro občany s postižením, jedná se o občany zdejšího Domova Bouřnák-ústavu sociální péče). Nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu-převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v domě čp.31, nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), výdaje na opravy a údržbu vozidel včetně technických kontrol; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce před prodejem, výdaje za kolkovné/poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnice) Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz kontejneru na netříděný objemný komunální odpad Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů - plast,sklo,papír; výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 20 ks) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zahrnuje mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou průběžně řešeny rozpočtovým opatření podle skutečných příjmů a výdajů);výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací/vpp " pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání, kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek pro sdružení Babybox - STATIM. Příspěvek pro klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj.

8 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy Neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční dotace pro Domov Bouřňák na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (2 tis.kč); a portál Záchranný kruh (1 tis.kč) Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (55 tis. Kč) Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup PHM, telefonní poplatky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice - úprava rozvodu el.energie, v položce 5192 je uvažováno s poplatkem pro ČEZ za zvětšení příkonu do odběrného místa v hasičské zbrojnici ( cca 15 tis. Kč) Požární ochrana - dobrovolná část/občanské sdružení-spolek Neinvestiční účelová dotace obce na uspořádání 10.ročníku soutěže v hasičském sportu (35 tis.kč). Neinvestiční účelová dotace obce na nákup stejnokrojů pro oddíl mladých hasičů (15 tis.kč) Zastupitelstva obcí Výdaje na odměny členů zastupitelstva; (objem plánovaných mzdových prostředků zahrnuje rezervu ve výši 360 tis.kč pro případné vyplacení odchodného, dále možnou změnu v počtu uvolněných zastupitelů po volbách do zastupitelstva, které se uskuteční na podzim 2014); výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění - starosta, ZO Činnost místní správy Mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele, výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce(dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže; výdaje na nákup majetku - 2x multifunkční tiskárna (výměna-opotřebení), 1x nový PC (obnova techniky), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem a praní rohoží v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarové služby); opravy,údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy, údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv.+nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy v předp.výši do 250 tis.kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Euroregion Krušnohoří (4 tis.kč), Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Stropník (6 tis.kč). Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti-přestupky; kácení stromů (Město Duchcov 8 tis.kč). V položce 5901 vytvořena rezerva pro pokrytí případného výdaje na soudní spor s Povodím Ohře - zničení chodníku 50 tis.kč; rezerva pro nepředvídatelné události /229 tis.kč) Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SHD Ostatní finanční operace Výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2013.

9 6402 Finanční vypořádání minulých let Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12 tis.kč) - vrácení nevyčerpaných prostředků z r Ostatní činnosti Členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín ( 4 tis.kč) PARAGRAF KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 2212 Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1230 tis.kč/ pro budoucí financování nové komunikace u nových RD v Krátké ulici - dle usnesení 26/20/ Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 Dětské hřiště Kubátova (200 tis.kč) 6121 Odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (50 tis.kč) 3612 Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 6121 Splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy) Územní plánování 6119 Aktualizavané zpracování celého územního plánu obce - dokončení 3636 Územní rozvoj 6121 Příprava investiční akce "Revitalizace fyz.infrastruktury obce" - zpracování/úprava projektu pro žádost o dotaci ROP (170 tis. Kč), příprava výběrového řízení na dodavatele stavby ( 80 tis. Kč), poradenství - zpracování podkladů žádosti, konzultace v průběhu stavby (570 tis.kč). Stavba/1. a 2. etapa (5 mil. Kč) - realizace bude zahájena pouze v případě, že obec uspěje se svou žádosti o dotaci z ROP Severozápad Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Nákup pozemků do majetku obce V položce 6901 je vytvořena rezerva ve výši 1280 tis.kč pro financování oprav Sokolovny, za předpokladu že bude převedena do majetku Obce Háj u D Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce 6121 Nové oplocení u Hasičské zbronice- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč) Činnost místní správy 6121 Nové oplocení zadního nádvoří u Obecního úřadu- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč). KOMENTÁŘ k financování rozpočtu obce na rok 2014 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k ) ; pro financování investiční akce "Revitalizace fyzické infrastruktury obce" bude čerpán úvěr; avšak pouze v případě, že Obec uspěje se svou žádosti o dotaci na tuto investici z ROP Severozápad. V případě neúspěchu, nebude investiční akce realizována a úvěr nebude čerpán.

10 IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2014 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 650 v tis.kč v tis.kč v tis.kč v tis.kč 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 650 příspěvek obce na provoz 650 dotace ze státního rozpočtu na školství 0 B) Finační vztahy k organizační složkám obce Obecní knihovna Háj u Duchcova 89 provozní výdaje celkem Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 205 provozní výdaje celkem 205 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 8 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 140 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 9 Domov Bouřňák Háj u Duchcova 9 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2014"

11 D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 85 panem Štefanem SEDLÁREM ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště T.J.SOKOL 50 - neinvestiční dotace pro oddíl fotbalu T.J.SOKOL Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 50 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání 10.ročníku 35 Memoriálu Jaroslava Jaroše - soutěž - neinvestiční dotace na nákup stejnokrojů Turistický oddíl MÁŇA 19 zastoupený statutárním zástupce paní Martinou ŠIMKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání plesu 12 - neinvestiční dotace pro oddíl 7 4. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni" 10 (církevní organizace) - neinvestiční dotace na provozní výdaje Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelem Ing.Richardem Schinkem 3 ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 3 6. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou organizační 5 jednotky panem Petrem Buclem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 7. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, 3 zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 3 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014 Rezerva na investice 1230 A Vlastní Dětské hřiště 250 A Vlastní Veřejné osvětlení/rekonstrukce 170 A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování 150 A Vlastní Revitalizace fyzické infrastruktury obce 5820 A vlastní Úvěr/

12 Pozemky - nákup 50 A Vlastní Rezerva na investice 1280 A Vlastní Oplocení - Hasičská zbrojnice 50 A Vlastní Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu 50 A Vlastní

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011.

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2011 Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 27.4.2011 usnesením č.155/5/2011. Karel Drašner starosta obce

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,--

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,-- Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

paragraf položka text schválený po změnách skutečnost

paragraf položka text schválený po změnách skutečnost Zpráva o hospodfaření za 3/4 čtvrtletí 2010 rozpočtové příjmy: paragraf položka text schválený po změnách skutečnost 1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.č. 147 000 147000 147470,33 1112 daň z příj.fyz.os.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 10/9 ze dne 12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč. Změny schváleného rozpočtu se

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více