T T. Think Together Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Webové stránky obcí z pohledu občana Municipal websites: perspective of citizens Martina Urbanová 269

2 Abstrakt Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Příspěvek se soustřeďuje na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Klíčová slova Veřejná správa, e-government, webová stránka obce, samospráva Abstract Aim of this paper is to present municipal website as a means of communication between local government and citizens and to provide some assessment of the availability of information and services on the websites of municipalities, particularly in the Central region, especially in the Rakovník district. The paper thus focuses on information and communication services that are provided by the municipality websites. In the area of information services, these are primarily magisterial bulletin boards and the availability of documents, particularly Think Together 2012 those relating to development projects. In communications services, these are discussion forums within which citizens can express themselves with regard to the current problems of the development of municipalities. The paper further focuses on unofficial municipality websites and above-standard information or services provided by the municipal websites. Key Words Public administration, e-government, municipality website, local government Úvod Informační a komunikační technologie významně rozšiřují přístup občanů k informacím, a to nejen ve větších městech, ale také v mnoha venkovských oblastech. Proces zavádění moderních informačních technologií je rovněž nedílnou součástí reformy veřejné správy v ČR. Úspěšnost informatizace územní veřejné správy je závislá nejen na politice státu, ale do značné míry i na iniciativě zdola na aktivitách obcí, regionů a jejich organizací. Počet internetových stránek obcí v posledních deseti letech neustále vzrůstá. Týká se to i malých venkovských obcí, z nichž mnohé mají více než jedny stránky. Internetové stránky územních samosprávných celků jsou také registrovány řadou portálů, jež vznikly v některých případech rovněž z iniciativy zdola. Z tří úrovní e-governmentu informace, komunikace a transakce ponecháváme stranou transakční úroveň, která je zatím zcela marginální záležitostí. Příspěvek se soustřeďuje výhradně na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány na webových stránkách těch nejmenších obcí až po bývalá okresní města. Nabízí se tak zajímavé srovnání webových stránek obcí různé velikostní kategorie. Dostupné z:

3 Cíle a použité metody Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Pozornost byla věnována informačním a komunikačním službám, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Základní metodou použitou při přípravě příspěvku byla metoda analýzy informačních zdrojů. Příspěvek je založen na datech získaných ve městech i neměstských obcích Středočeského kraje, především okresu Rakovník. U každé jednotlivé obce v okrese Rakovník bylo zjišťováno, zda provozuje obecní webové stránky, jaká je jejich kvalita a přínos pro občany obce (se zaměřením na informační a komunikační služby). Dále byly navštíveny a hodnoceny webové stránky větších středočeských měst nebo naopak malých středočeských obcí, jejichž webové stránky byly kladně hodnoceny v soutěži Zlatý erb. Dostupnost informací Elektronické úřední desky Každá obec jakožto základní územní samosprávný celek má v ČR ze zákona povinnost vést úřední desku. Od je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce. Přestože povinnost vést elektronickou úřední desku platí již několik let, v řadě rakovnických obcí bylo splnění této povinnosti opožděné. Dnes se však v okrese Rakovník zřídkakdy setkáme s webovými stránkami obcí, na kterých by elektronická úřední deska chyběla. Jiná otázka ovšem je, jakou má elektronická úřední deska podobu. O mnohém vypovídají archivy elektronických úředních desek, jež se svým rozsahem značně liší. Z archivu lze snadno vysledovat, v kterém roce obec elektronickou desku ve skutečnosti spustila. Okresní město Rakovník, v němž žije cca 15 tis. obyvatel, uveřejňuje na desce nejstarší dokumenty teprve z roku 2008 a nutno dodat, že na desce pro rok 2008 řada dokumentů chybí (rozpočet, zápisy ze zasedání zastupitelstva a jiné důležité dokumenty, jež na fyzické úřední desce byly jistě zveřejněny). Pro rok 2009 nenabízí elektronická úřední deska dokonce žádné dokumenty (Rakovník 2011). Naopak dobrým příkladem může být město Jesenice (2 000 obyvatel), které na svém webu uveřejňuje dokumenty počínaje rokem 2001 (Jesenice 2011), či město Nové Strašecí (5 000 obyvatel), jehož deska je velmi dobře strukturovaná a naplněna dokumenty (Nové Strašecí 2011). ISBN:

4 Charakter dokumentů, jež obce na svých deskách zveřejňují, bývá různý. Záleží na rozhodnutí obce, zda ponechá desku jako prostor pro čistě úřední záležitosti, jako jsou vyhlášky, zápisy ze zasedání zastupitelstva apod., nebo využije desku i jako prostor pro uveřejnění dalších informací, jež by mohly občanům posloužit. Na deskách velkých měst jsou k dispozici spíše čistě úřední dokumenty, v malých obcích často na deskách nalezneme vše, co chce obec svým občanům sdělit, protože je to pro vedení obce nejjednodušší komunikační kanál. Obec Kounov (500 obyvatel) na desku umístila například jízdní řád či informaci o dovolené praktického lékaře (Kounov 2011). Stěží si lze představit, že by informace podobného charakteru zveřejňovalo okresní město, v rámci malých komunit jsou však takovéto informace užitečné a jejich zveřejňování na stránkách obce svědčí o tom, že web žije. Při zveřejňování velkého množství dokumentů na úřední desce jé žádoucí dokumenty třídit do určitých kategorií. Některé obce dokonce nabízejí na desce vyhledávání dle slov či konkrétního data. Překvapivě se s tím lze setkat i u některých malých venkovských obcí jako např. obec Ratměřice (200 obyvatel), jejíž webová stránka byla oceněna v soutěži Zlatý erb (Ratměřice 2011). Jinak ovšem platí pravidlo, že čím více obyvatel má obec, tím formálnější je podoba její elektronické úřední desky. Dostupnost dokumentů Dalším důležitým aspektem informačních služeb je dostupnost dokumentů a informací o rozvojových projektech. Má-li obec zpracované nějaké rozvojové dokumenty, bylo by žádoucí umožnit občanům obce, aby se s nimi seznámili. Jedná se například o strategii rozvoje obce či územní plán. Stejně tak je žádoucí, aby obec na svém webu zveřejnila informace o rozvojových projektech. On-line prezentovaný obecní projekt má jistě větší šanci na to, aby si jej povšimli podnikatelé a případně jej podpořili. Obce ve Středočeském kraji nejčastěji zveřejňují územní plán. Je to důležité zvláště kvůli nové výstavbě, která si vynucuje časté změny územního plánu. Zkoumáme-li dostupnost rozvojových dokumentů v obcích okresu Rakovník, dojdeme k závěru, že pouze jedna čtvrtina obcí má na svém webu k dispozici nějaký rozvojový dokument, nejčastěji právě územní plán. Tyto dokumenty ovšem často bývají nepřehledně umístěny v rámci elektronické úřední desky. Jiné obce zvolily vhodnější cestu, a to přímý odkaz v hlavním menu, který nese buďto přímo název konkrétního dokumentu, nebo se nazývá jednoduše důležité dokumenty či dokumenty. Dobrým příkladem v tomto směru je městys Senomaty (1 000 obyvatel), na jehož webové stránce jsou strategické dokumenty velmi snadno a přehledně dostupné (Senomaty 2011). Územní plán i strategie rozvoje se nacházejí pod odkazem rozvoj městyse. V této sekci se občané dočtou také o rozvojových projektech a dotacích. Nízký počet obcí, jež na své webové stránce zveřejňují strategické dokumenty, souvisí nepochybně s tím, že mnohé obce, zejména ty menší, vůbec nemají takovéto dokumenty zpracovány. Diskusní fóra Zatímco informační rovina e-governmentu spočívá jednosměrném toku informací, komunikační rovina předpokládá obousměrný tok informací, tedy dialogový režim. Zde základním nástrojem je e-podatelna. Její provoz patří k povinnostem, jež obcím ukládá zákon, stále však existují obce, na jejichž webech nebyla e-podatelna dosud aktivována ISBN:

5 nebo nefunguje tak, jak by měla. V malých obcích slouží e-podatelna ke vznášení dotazů obecnímu úřadu. Nevýhodou tohoto způsobu komunikace je skutečnost, že dotaz na obecní úřad ani odpověď není zpřístupněna ostatním obyvatelům obce. Daleko rozvinutější formu dialogu mezi územní samosprávou a občany představují diskusní fóra či otevřené návštěvní knihy. Pokud se obec ovšem rozhodne zřídit na svých stránkách diskusní fórum, je to spojeno s většími nároky na provoz stránek. Proto pouze malá část středočeských obcí provozuje na svých webech diskusní fóra obvykle jde o větší města. Z 26 obcí s rozšířenou působností, jež se nacházejí v Středočeském kraji, provozují na svých stránkách plnohodnotné diskusní fórum pouze tři obce, další čtyři obce na webech zobrazují jenom vybrané dotazy a odpovědi. Velmi propracované fórum najdeme na stránkách města Český Brod (Český Brod 2011). Příspěvky jsou zde tříděny do několika sekcí a každá sekce do několika témat, přičemž největší počet témat se nalézá v sekci Otázky na zastupitele. Datace příspěvků ukazuje, že fórum je občany velmi využíváno. Jednodušší variantou z hlediska správy webu je zveřejňování otázek občanů spolu s odpověďmi kompetentních osob. Tuto službu má na svém webu město Příbram (Příbram 2011). Jednotlivé dotazy jsou setříděny podle oblasti, které se týkají, a také podle data, kdy byl dotaz vznesen. Také v tomto případě platí, že občané mají o kladení dotazů velký zájem. Na webových stránkách malých venkovských obcí většinou není k dispozici sekce otázky a odpovědi, diskusní fórum je takřka vzácností. K vzácným výjimkám patří obec Branov, která je se svými necelými 200 obyvateli jednou z nejmenších obcí okresu Rakovník a přesto na své webové stránce umožňuje občanům diskutovat o místním dění (Branov 2011). Z celkového počtu 82 municipalit okresu Rakovník tuto možnost mají vedle Branova pouze občané okresního města (diskusní fóra ovšem nabízejí některé neoficiální stránky obcí viz dále). Mnohem rozšířenější formu uplatnění názorů občanů na místní veřejné dění představují ankety. Na webových stránkách obcí lze ankety nalézt zcela běžně a bez ohledu na velikost obce. Pro představitele obcí je to vcelku nenáročný způsob zjišťování názorů občanů. Slabou stránkou anket je jejich nízká reprezentativnost, neboť možnost hlasovat má prakticky kdokoli, kdo obecní webové stránky navštíví. Na druhé straně mohou ankety zajímavě formulovanými otázkami přispět k aktivizaci veřejného života v obci, přilákat občany k účasti na kulturních akcích či upozornit občany a další zájemce na novinky. Řada obcí si tuto skutečnost uvědomuje a na svých stránkách pravidelně nabízí nové ankety. Ostatní obce ankety nevyužívají nebo nabízejí pouze jednu anketu týkající se vzhledu webu ( jak se vám líbí naše nové stránky? ). Neoficiální stránky obcí Na internetu se lze setkat s webovými stránkami, které na první pohled vypadají jako stránky obce, provozuje je však někdo jiný. Jedná se o neoficiální obecní weby, které mají často velmi podobnou adresu jako oficiální webové stránky obce. Takovéto stránky zakládají buďto sami obyvatelé obce prostřednictvím obecních spolků a sdružení, nebo místní podnikatelé. Takové stránky slouží k různým účelům. Pokud občanům na oficiálním obecním webu něco chybí, většinou to nalezneme právě na webu neoficiálním. Příkladem mohou být již zmíněná diskusní fóra. Obec Lubná (950 obyvatel) na svém oficiálním webu nenabízí možnost diskutovat. Neoficiální webová stránka obce je dle svých zakladatelů pojata jako portál přinášející názory a komentáře obyvatel Lubné na témata, která se nás týkají. ISBN:

6 Pro neoficiální obecní weby je typické, že bývají vytvořeny obecními spolky a nabízejí tak občanům podrobné informace z oblasti činnosti daného spolku. Takový web je pak provázán s oficiálním webem a v podstatě lze říci, že jej doplňuje. Lze to charakterizovat na příkladu obce Kozojedy (Kozojedy 2011), v níž působí kulturní spolek, jehož web podrobně informuje občany o kulturním dění v obci a okolí (Kulturní spolek Kozojedy 2011). Oba weby jsou mezi sebou provázány odkazy. Jiným příkladem je město Slaný (Slaný 2011). Neoficiální stránky města jsou zaměřeny na cestovní ruch, kulturu a volnočasové aktivity, dále je zde k dispozici diskusní fórum, které na oficiálních stránkách města Slaný k dispozici není. I v tomto případě jsou mezi sebou oficiální a neoficiální weby provázány a vzájemně na sebe odkazují. Další typ neoficiálního webu představuje jakýsi kontraweb či opoziční web. Jedná se o stránky, jež byly založeny občany, kteří projevují nespokojenost s činností samosprávy a s děním v obci. Autoři těchto webových stránek mají obvykle i vlastní politické ambice. Neoficiální stránky obce Rynholec zřídilo Sdružení pro Rynholec (občanské sdružení). Na těchto stránkách se řeší převážně problémy týkající se životního prostředí a ekologie. V diskusním fóru se občané Rynholce poměrně kriticky vyjadřují ke krokům vedení obce. Tento web dále slouží jako prostor pro zveřejnění volebního programu sdružení nezávislých kandidátů (Sdružení pro Rynholec 2010). Nadstandardní informace či služby Je-li o web obce dobře postaráno, mnohé obce dále řeší otázku, čím by bylo možné jej ještě vylepšit. Mnohé obce zveřejňují na svém webu nadstandardní informace či umožňují svým občanům využívat služby, které v jiných obcích nejsou běžné. Není ovšem snadné vytipovat specifické skupiny uživatelů mohou jimi být např. dojíždějící Pražané, krajané, potenciální investoři, turisté nebo domov mládeže, léčebna, zájmové kroužky, místní fotbalový klub apod. Při zvažování, jakými novinkami by obec vylepšila své stránky, by obec měla hledět především na potřeby svých občanů a také na to, jaké další služby vyplývající z činnosti úřadu by mohly mít v obci smysl. Z hlediska činnosti úřadu se zdá být užitečná možnost sjednat si návštěvu úřadu přes internet. Obyvatelé města Černošice mají tuto službu k dispozici na stránkách obce (Černošice 2011), obec s tím dokonce uspěla v soutěži Zlatý erb jako nejlepší elektronická služba. Jinou interaktivní službu lze najít na stránkách obce Vestec u Prahy (Vestec 2011). Tato služba nese název MMS závady a jedná se o to, že občané pomocí MMS zpráv posílají obci podněty, které se týkají nepořádku v obci. Nepořádek, zachycený mobilním telefonem, se pak objeví na webové stránce obce spolu s datem, kdy bylo místo uklizeno a jak po úklidu vypadá. Nadstandardní informace mají k dispozici občané obce Chrášťany (okr. Rakovník). Obec na svém webu postupně zveřejňuje kroniku obce. Ohlasy občanů na online kroniku jsou pozitivní, stejně tak na virtuální prohlídku obce (Chrášťany 2011). Ideální je, když s nápadem, jak web vylepšit, přijdou sami občané. Vedení obce by si mělo ujasnit a prodiskutovat s občany, ISBN:

7 k čemu by měla stránka v místních podmínkách sloužit. Jistě má pomoci občanům, ale přispět může i samotnému úřadu. Je třeba se však vyhnout stavu, kdy je web přesycen neužitečnými informacemi či nesprávně nastavenými službami. To, co je důležité pro jednoho, může být ostatním k ničemu, proto by o umístění informace na webu neměl rozhodovat jediný člověk bez konzultace. Jen velmi málo obcí na svých stránkách zveřejňuje celkem důležitý údaj koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Závěr Využívání moderních informačních technologií v komunikaci mezi územní samosprávou a občany v ČR se vyznačuje dvěma charakteristickými rysy. Především je to zrychlování celého procesu; zatímco kolem roku 2000 byly webové stránky obcí ještě spíše jen exkluzivní záležitostí, během jediného desetiletí počet webových stránek značně vzrostl, stejně jako objem jimi zprostředkovaných informací a služeb. Jak ukázal výzkum v obcích Středočeského kraje, dnes se užívání tohoto komunikačního kanálu ve veřejné správě stává samozřejmostí, na kterou občané i orgány územní samosprávy stále více spoléhají. Výzkum však současně ukazuje, že navzdory prudkému rozvoji elektronické komunikace zůstávají v této oblasti zachovány pronikavé rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Je to důsledek sídelní struktury a suburbanizace, projevuje se zde ovšem i skutečnost, že vytváření informační společnosti nemůže být jednosměrným procesem a mnoho záleží na konkrétních místních podmínkách a na iniciativě zdola. To je zvláště důležité právě u menších měst a venkovských obcí, neboť v nich neexistují silné organizační struktury a aparáty jako ve velkých městech. Druhým charakteristickým rysem je tendence k standardizaci využití internetu ve veřejné správě na lokální úrovni. Krátce po roce 2000 byla tvorba webových stránek obcí do jisté míry živelným procesem. K jisté standardizaci v této oblasti přispěly legislativní kroky týkající se povinně zveřejňovaných údajů, e-podatelny, elektronické úřední desky apod. Výzkum v obcích Středočeského kraje současně ukázal, že i přes zmíněné standardizační tendence zůstává značný prostor pro iniciativu a využití specifických podmínek. Ve srovnání s dřívějšími výzkumy, které se ovšem nezaměřovaly výhradně na středočeské obce, se zdá, že nastává určitý útlum ve využívání diskusních fór a dalších forem dialogového režimu. Pokud se tato tendence potvrdí, vysvětlení bude zřejmě třeba hledat jednak v jejich rostoucí technické náročnosti, jednak v konkurenci rychle se rozšiřujících sociálních sítí na internetu. LITERATURA Branov Webové stránky obce Branov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.branov.cz/>. Černošice Webové stránky města Černošice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mestocernosice.cz/>. Český Brod Webové stránky města Města Český Brod [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.cesbrod. cz/>. Chrášťany Webové stránky obce Chrášťany [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.chrastanyurakovnika. cz/>. Jesenice Webové stránky města Jesenice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.jesenice-ra.cz/>. Kounov Webové stránky obce Kounov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obec-kounov.cz/>. ISBN:

8 Kozojedy Webové stránky obce Kozojedy [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obeckozojedy.eu/>. Kulturní spolek Kozojedy Webové stráky Kulturního spolku Kozojedy [online] [cit ]. Dostupné z: <http:// kozojedy.eu/>. Neoficiální webové stránky obce Lubná [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.lubna.eu/>. Neoficiální webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.slansko.cz/>. Nové Strašecí Webové stránky města Nové Strašecí [online].[cit ]. Dostupné z: <http://www. novestraseci.cz/>. Příbram Webové stránky města Příbram [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.pribram-city.cz/.> Rakovník Webové stránky města Rakovník [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesto-rakovnik.cz/>. Ratměřice Webové stránky obce Ratměřice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ratmerice.cz/>. Rynholec Webové stránky obce Rynholec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obecrynholec.cz/>. Sdružení pro Rynholec Webové stránky the Rynholec Association (občanské sdružení) [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.rynholec.cz/index.html>. Senomaty Webové stránky městyse Senomaty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.senomaty.cz/>. Slaný Webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.meuslany.cz/cs/>. Vestec Webové stránky obce Vestec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.vestec.cz/>. ISBN:

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky ZVLÁŠTNÍ PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z POKUT ULOŽENÝCH ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA SPRÁVNÍ DELIKTY SPÁCHANÉ OBCEMI NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IN THE

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME

DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME DYNAMICKÝ WEB SITE PRO SME THE DYNAMIC WEB SITE FOR SME Zdeněk Havlíček, Pavel Jeřábek Anotace Celkový vývoj informačních technologií má dopad na činnost malých a středních podniků (SME). V příspěvku jsou

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy

Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy epraha Cesta k epraze z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy Ivan Seyček MHMP, odbor informatiky Seminář epraha, 28.3.2007 1 Praha a egovernment egovernment podle EU: Jde o (1) využití informačních a komunikačních

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Tisková zpráva 21. listopadu 2012 Spokojenost podnikatelů s přístupem radnice, vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy nebo

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově 8. listopadu 2012 Dostupnost pracovní síly, rozsah a kvalita sítě dodavatelů, cena za odvoz odpadu nebo rozsah úředních hodin. To jsou důvody,

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie 2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie Krátké vyhodnocení dotazníků Příklady z jiných regionů Plánované představy Odhad nákladů Dipl. Geograph Gert Wichitill Plauen

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Otevřená data. PhDr. Tomáš Vyhnánek. Ministerstvo financí České republiky. Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka

Otevřená data. PhDr. Tomáš Vyhnánek. Ministerstvo financí České republiky. Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Otevřená data Ministerstvo financí České republiky PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah 1. Otevřená data Ministerstva financí 2. Role, zodpovědnosti a rizika 3. Otevřená

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Internetová prezentace školy

Internetová prezentace školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Intertová prezentace školy Zpráva z

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Elektronizace veřejné správy Datové schránky

Elektronizace veřejné správy Datové schránky Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_02_CZSŘ_4.02_ Elektronizace veřejné správy Datové schránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

INFORMAČNÍ STRUKTURA INTERNETOVÝCH STRÁNEK PRO IDS INFORMATION STRUCTURE OF THE INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM WEBSITE

INFORMAČNÍ STRUKTURA INTERNETOVÝCH STRÁNEK PRO IDS INFORMATION STRUCTURE OF THE INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM WEBSITE INFORMAČNÍ STRUKTURA INTERNETOVÝCH STRÁNEK PRO IDS INFORMATION STRUCTURE OF THE INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM WEBSITE David Šourek 1 Anotace: Kromě správného navržení zón integrovaného dopravního systému

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

sociodemografická data

sociodemografická data sociodemografická data Představení ARBOmedia ARBOmedia je společnost, která se vrací zpět na český trh. V portfoliu má více než 30 webových projektů, včetně značek jako kinobox.cz, epravo.cz, mobile.de,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Informační technologie jako faktor ovlivňující rozvoj cestovního ruchu

Informační technologie jako faktor ovlivňující rozvoj cestovního ruchu Informační technologie jako faktor ovlivňující rozvoj cestovního ruchu Petr Hájek Ústav veřejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Jan Stejskal Ústav ekonomiky a managementu, FES, Univerzita Pardubice

Více