T T. Think Together Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Webové stránky obcí z pohledu občana Municipal websites: perspective of citizens Martina Urbanová 269

2 Abstrakt Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Příspěvek se soustřeďuje na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Klíčová slova Veřejná správa, e-government, webová stránka obce, samospráva Abstract Aim of this paper is to present municipal website as a means of communication between local government and citizens and to provide some assessment of the availability of information and services on the websites of municipalities, particularly in the Central region, especially in the Rakovník district. The paper thus focuses on information and communication services that are provided by the municipality websites. In the area of information services, these are primarily magisterial bulletin boards and the availability of documents, particularly Think Together 2012 those relating to development projects. In communications services, these are discussion forums within which citizens can express themselves with regard to the current problems of the development of municipalities. The paper further focuses on unofficial municipality websites and above-standard information or services provided by the municipal websites. Key Words Public administration, e-government, municipality website, local government Úvod Informační a komunikační technologie významně rozšiřují přístup občanů k informacím, a to nejen ve větších městech, ale také v mnoha venkovských oblastech. Proces zavádění moderních informačních technologií je rovněž nedílnou součástí reformy veřejné správy v ČR. Úspěšnost informatizace územní veřejné správy je závislá nejen na politice státu, ale do značné míry i na iniciativě zdola na aktivitách obcí, regionů a jejich organizací. Počet internetových stránek obcí v posledních deseti letech neustále vzrůstá. Týká se to i malých venkovských obcí, z nichž mnohé mají více než jedny stránky. Internetové stránky územních samosprávných celků jsou také registrovány řadou portálů, jež vznikly v některých případech rovněž z iniciativy zdola. Z tří úrovní e-governmentu informace, komunikace a transakce ponecháváme stranou transakční úroveň, která je zatím zcela marginální záležitostí. Příspěvek se soustřeďuje výhradně na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány na webových stránkách těch nejmenších obcí až po bývalá okresní města. Nabízí se tak zajímavé srovnání webových stránek obcí různé velikostní kategorie. Dostupné z:

3 Cíle a použité metody Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Pozornost byla věnována informačním a komunikačním službám, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Základní metodou použitou při přípravě příspěvku byla metoda analýzy informačních zdrojů. Příspěvek je založen na datech získaných ve městech i neměstských obcích Středočeského kraje, především okresu Rakovník. U každé jednotlivé obce v okrese Rakovník bylo zjišťováno, zda provozuje obecní webové stránky, jaká je jejich kvalita a přínos pro občany obce (se zaměřením na informační a komunikační služby). Dále byly navštíveny a hodnoceny webové stránky větších středočeských měst nebo naopak malých středočeských obcí, jejichž webové stránky byly kladně hodnoceny v soutěži Zlatý erb. Dostupnost informací Elektronické úřední desky Každá obec jakožto základní územní samosprávný celek má v ČR ze zákona povinnost vést úřední desku. Od je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce. Přestože povinnost vést elektronickou úřední desku platí již několik let, v řadě rakovnických obcí bylo splnění této povinnosti opožděné. Dnes se však v okrese Rakovník zřídkakdy setkáme s webovými stránkami obcí, na kterých by elektronická úřední deska chyběla. Jiná otázka ovšem je, jakou má elektronická úřední deska podobu. O mnohém vypovídají archivy elektronických úředních desek, jež se svým rozsahem značně liší. Z archivu lze snadno vysledovat, v kterém roce obec elektronickou desku ve skutečnosti spustila. Okresní město Rakovník, v němž žije cca 15 tis. obyvatel, uveřejňuje na desce nejstarší dokumenty teprve z roku 2008 a nutno dodat, že na desce pro rok 2008 řada dokumentů chybí (rozpočet, zápisy ze zasedání zastupitelstva a jiné důležité dokumenty, jež na fyzické úřední desce byly jistě zveřejněny). Pro rok 2009 nenabízí elektronická úřední deska dokonce žádné dokumenty (Rakovník 2011). Naopak dobrým příkladem může být město Jesenice (2 000 obyvatel), které na svém webu uveřejňuje dokumenty počínaje rokem 2001 (Jesenice 2011), či město Nové Strašecí (5 000 obyvatel), jehož deska je velmi dobře strukturovaná a naplněna dokumenty (Nové Strašecí 2011). ISBN:

4 Charakter dokumentů, jež obce na svých deskách zveřejňují, bývá různý. Záleží na rozhodnutí obce, zda ponechá desku jako prostor pro čistě úřední záležitosti, jako jsou vyhlášky, zápisy ze zasedání zastupitelstva apod., nebo využije desku i jako prostor pro uveřejnění dalších informací, jež by mohly občanům posloužit. Na deskách velkých měst jsou k dispozici spíše čistě úřední dokumenty, v malých obcích často na deskách nalezneme vše, co chce obec svým občanům sdělit, protože je to pro vedení obce nejjednodušší komunikační kanál. Obec Kounov (500 obyvatel) na desku umístila například jízdní řád či informaci o dovolené praktického lékaře (Kounov 2011). Stěží si lze představit, že by informace podobného charakteru zveřejňovalo okresní město, v rámci malých komunit jsou však takovéto informace užitečné a jejich zveřejňování na stránkách obce svědčí o tom, že web žije. Při zveřejňování velkého množství dokumentů na úřední desce jé žádoucí dokumenty třídit do určitých kategorií. Některé obce dokonce nabízejí na desce vyhledávání dle slov či konkrétního data. Překvapivě se s tím lze setkat i u některých malých venkovských obcí jako např. obec Ratměřice (200 obyvatel), jejíž webová stránka byla oceněna v soutěži Zlatý erb (Ratměřice 2011). Jinak ovšem platí pravidlo, že čím více obyvatel má obec, tím formálnější je podoba její elektronické úřední desky. Dostupnost dokumentů Dalším důležitým aspektem informačních služeb je dostupnost dokumentů a informací o rozvojových projektech. Má-li obec zpracované nějaké rozvojové dokumenty, bylo by žádoucí umožnit občanům obce, aby se s nimi seznámili. Jedná se například o strategii rozvoje obce či územní plán. Stejně tak je žádoucí, aby obec na svém webu zveřejnila informace o rozvojových projektech. On-line prezentovaný obecní projekt má jistě větší šanci na to, aby si jej povšimli podnikatelé a případně jej podpořili. Obce ve Středočeském kraji nejčastěji zveřejňují územní plán. Je to důležité zvláště kvůli nové výstavbě, která si vynucuje časté změny územního plánu. Zkoumáme-li dostupnost rozvojových dokumentů v obcích okresu Rakovník, dojdeme k závěru, že pouze jedna čtvrtina obcí má na svém webu k dispozici nějaký rozvojový dokument, nejčastěji právě územní plán. Tyto dokumenty ovšem často bývají nepřehledně umístěny v rámci elektronické úřední desky. Jiné obce zvolily vhodnější cestu, a to přímý odkaz v hlavním menu, který nese buďto přímo název konkrétního dokumentu, nebo se nazývá jednoduše důležité dokumenty či dokumenty. Dobrým příkladem v tomto směru je městys Senomaty (1 000 obyvatel), na jehož webové stránce jsou strategické dokumenty velmi snadno a přehledně dostupné (Senomaty 2011). Územní plán i strategie rozvoje se nacházejí pod odkazem rozvoj městyse. V této sekci se občané dočtou také o rozvojových projektech a dotacích. Nízký počet obcí, jež na své webové stránce zveřejňují strategické dokumenty, souvisí nepochybně s tím, že mnohé obce, zejména ty menší, vůbec nemají takovéto dokumenty zpracovány. Diskusní fóra Zatímco informační rovina e-governmentu spočívá jednosměrném toku informací, komunikační rovina předpokládá obousměrný tok informací, tedy dialogový režim. Zde základním nástrojem je e-podatelna. Její provoz patří k povinnostem, jež obcím ukládá zákon, stále však existují obce, na jejichž webech nebyla e-podatelna dosud aktivována ISBN:

5 nebo nefunguje tak, jak by měla. V malých obcích slouží e-podatelna ke vznášení dotazů obecnímu úřadu. Nevýhodou tohoto způsobu komunikace je skutečnost, že dotaz na obecní úřad ani odpověď není zpřístupněna ostatním obyvatelům obce. Daleko rozvinutější formu dialogu mezi územní samosprávou a občany představují diskusní fóra či otevřené návštěvní knihy. Pokud se obec ovšem rozhodne zřídit na svých stránkách diskusní fórum, je to spojeno s většími nároky na provoz stránek. Proto pouze malá část středočeských obcí provozuje na svých webech diskusní fóra obvykle jde o větší města. Z 26 obcí s rozšířenou působností, jež se nacházejí v Středočeském kraji, provozují na svých stránkách plnohodnotné diskusní fórum pouze tři obce, další čtyři obce na webech zobrazují jenom vybrané dotazy a odpovědi. Velmi propracované fórum najdeme na stránkách města Český Brod (Český Brod 2011). Příspěvky jsou zde tříděny do několika sekcí a každá sekce do několika témat, přičemž největší počet témat se nalézá v sekci Otázky na zastupitele. Datace příspěvků ukazuje, že fórum je občany velmi využíváno. Jednodušší variantou z hlediska správy webu je zveřejňování otázek občanů spolu s odpověďmi kompetentních osob. Tuto službu má na svém webu město Příbram (Příbram 2011). Jednotlivé dotazy jsou setříděny podle oblasti, které se týkají, a také podle data, kdy byl dotaz vznesen. Také v tomto případě platí, že občané mají o kladení dotazů velký zájem. Na webových stránkách malých venkovských obcí většinou není k dispozici sekce otázky a odpovědi, diskusní fórum je takřka vzácností. K vzácným výjimkám patří obec Branov, která je se svými necelými 200 obyvateli jednou z nejmenších obcí okresu Rakovník a přesto na své webové stránce umožňuje občanům diskutovat o místním dění (Branov 2011). Z celkového počtu 82 municipalit okresu Rakovník tuto možnost mají vedle Branova pouze občané okresního města (diskusní fóra ovšem nabízejí některé neoficiální stránky obcí viz dále). Mnohem rozšířenější formu uplatnění názorů občanů na místní veřejné dění představují ankety. Na webových stránkách obcí lze ankety nalézt zcela běžně a bez ohledu na velikost obce. Pro představitele obcí je to vcelku nenáročný způsob zjišťování názorů občanů. Slabou stránkou anket je jejich nízká reprezentativnost, neboť možnost hlasovat má prakticky kdokoli, kdo obecní webové stránky navštíví. Na druhé straně mohou ankety zajímavě formulovanými otázkami přispět k aktivizaci veřejného života v obci, přilákat občany k účasti na kulturních akcích či upozornit občany a další zájemce na novinky. Řada obcí si tuto skutečnost uvědomuje a na svých stránkách pravidelně nabízí nové ankety. Ostatní obce ankety nevyužívají nebo nabízejí pouze jednu anketu týkající se vzhledu webu ( jak se vám líbí naše nové stránky? ). Neoficiální stránky obcí Na internetu se lze setkat s webovými stránkami, které na první pohled vypadají jako stránky obce, provozuje je však někdo jiný. Jedná se o neoficiální obecní weby, které mají často velmi podobnou adresu jako oficiální webové stránky obce. Takovéto stránky zakládají buďto sami obyvatelé obce prostřednictvím obecních spolků a sdružení, nebo místní podnikatelé. Takové stránky slouží k různým účelům. Pokud občanům na oficiálním obecním webu něco chybí, většinou to nalezneme právě na webu neoficiálním. Příkladem mohou být již zmíněná diskusní fóra. Obec Lubná (950 obyvatel) na svém oficiálním webu nenabízí možnost diskutovat. Neoficiální webová stránka obce je dle svých zakladatelů pojata jako portál přinášející názory a komentáře obyvatel Lubné na témata, která se nás týkají. ISBN:

6 Pro neoficiální obecní weby je typické, že bývají vytvořeny obecními spolky a nabízejí tak občanům podrobné informace z oblasti činnosti daného spolku. Takový web je pak provázán s oficiálním webem a v podstatě lze říci, že jej doplňuje. Lze to charakterizovat na příkladu obce Kozojedy (Kozojedy 2011), v níž působí kulturní spolek, jehož web podrobně informuje občany o kulturním dění v obci a okolí (Kulturní spolek Kozojedy 2011). Oba weby jsou mezi sebou provázány odkazy. Jiným příkladem je město Slaný (Slaný 2011). Neoficiální stránky města jsou zaměřeny na cestovní ruch, kulturu a volnočasové aktivity, dále je zde k dispozici diskusní fórum, které na oficiálních stránkách města Slaný k dispozici není. I v tomto případě jsou mezi sebou oficiální a neoficiální weby provázány a vzájemně na sebe odkazují. Další typ neoficiálního webu představuje jakýsi kontraweb či opoziční web. Jedná se o stránky, jež byly založeny občany, kteří projevují nespokojenost s činností samosprávy a s děním v obci. Autoři těchto webových stránek mají obvykle i vlastní politické ambice. Neoficiální stránky obce Rynholec zřídilo Sdružení pro Rynholec (občanské sdružení). Na těchto stránkách se řeší převážně problémy týkající se životního prostředí a ekologie. V diskusním fóru se občané Rynholce poměrně kriticky vyjadřují ke krokům vedení obce. Tento web dále slouží jako prostor pro zveřejnění volebního programu sdružení nezávislých kandidátů (Sdružení pro Rynholec 2010). Nadstandardní informace či služby Je-li o web obce dobře postaráno, mnohé obce dále řeší otázku, čím by bylo možné jej ještě vylepšit. Mnohé obce zveřejňují na svém webu nadstandardní informace či umožňují svým občanům využívat služby, které v jiných obcích nejsou běžné. Není ovšem snadné vytipovat specifické skupiny uživatelů mohou jimi být např. dojíždějící Pražané, krajané, potenciální investoři, turisté nebo domov mládeže, léčebna, zájmové kroužky, místní fotbalový klub apod. Při zvažování, jakými novinkami by obec vylepšila své stránky, by obec měla hledět především na potřeby svých občanů a také na to, jaké další služby vyplývající z činnosti úřadu by mohly mít v obci smysl. Z hlediska činnosti úřadu se zdá být užitečná možnost sjednat si návštěvu úřadu přes internet. Obyvatelé města Černošice mají tuto službu k dispozici na stránkách obce (Černošice 2011), obec s tím dokonce uspěla v soutěži Zlatý erb jako nejlepší elektronická služba. Jinou interaktivní službu lze najít na stránkách obce Vestec u Prahy (Vestec 2011). Tato služba nese název MMS závady a jedná se o to, že občané pomocí MMS zpráv posílají obci podněty, které se týkají nepořádku v obci. Nepořádek, zachycený mobilním telefonem, se pak objeví na webové stránce obce spolu s datem, kdy bylo místo uklizeno a jak po úklidu vypadá. Nadstandardní informace mají k dispozici občané obce Chrášťany (okr. Rakovník). Obec na svém webu postupně zveřejňuje kroniku obce. Ohlasy občanů na online kroniku jsou pozitivní, stejně tak na virtuální prohlídku obce (Chrášťany 2011). Ideální je, když s nápadem, jak web vylepšit, přijdou sami občané. Vedení obce by si mělo ujasnit a prodiskutovat s občany, ISBN:

7 k čemu by měla stránka v místních podmínkách sloužit. Jistě má pomoci občanům, ale přispět může i samotnému úřadu. Je třeba se však vyhnout stavu, kdy je web přesycen neužitečnými informacemi či nesprávně nastavenými službami. To, co je důležité pro jednoho, může být ostatním k ničemu, proto by o umístění informace na webu neměl rozhodovat jediný člověk bez konzultace. Jen velmi málo obcí na svých stránkách zveřejňuje celkem důležitý údaj koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Závěr Využívání moderních informačních technologií v komunikaci mezi územní samosprávou a občany v ČR se vyznačuje dvěma charakteristickými rysy. Především je to zrychlování celého procesu; zatímco kolem roku 2000 byly webové stránky obcí ještě spíše jen exkluzivní záležitostí, během jediného desetiletí počet webových stránek značně vzrostl, stejně jako objem jimi zprostředkovaných informací a služeb. Jak ukázal výzkum v obcích Středočeského kraje, dnes se užívání tohoto komunikačního kanálu ve veřejné správě stává samozřejmostí, na kterou občané i orgány územní samosprávy stále více spoléhají. Výzkum však současně ukazuje, že navzdory prudkému rozvoji elektronické komunikace zůstávají v této oblasti zachovány pronikavé rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Je to důsledek sídelní struktury a suburbanizace, projevuje se zde ovšem i skutečnost, že vytváření informační společnosti nemůže být jednosměrným procesem a mnoho záleží na konkrétních místních podmínkách a na iniciativě zdola. To je zvláště důležité právě u menších měst a venkovských obcí, neboť v nich neexistují silné organizační struktury a aparáty jako ve velkých městech. Druhým charakteristickým rysem je tendence k standardizaci využití internetu ve veřejné správě na lokální úrovni. Krátce po roce 2000 byla tvorba webových stránek obcí do jisté míry živelným procesem. K jisté standardizaci v této oblasti přispěly legislativní kroky týkající se povinně zveřejňovaných údajů, e-podatelny, elektronické úřední desky apod. Výzkum v obcích Středočeského kraje současně ukázal, že i přes zmíněné standardizační tendence zůstává značný prostor pro iniciativu a využití specifických podmínek. Ve srovnání s dřívějšími výzkumy, které se ovšem nezaměřovaly výhradně na středočeské obce, se zdá, že nastává určitý útlum ve využívání diskusních fór a dalších forem dialogového režimu. Pokud se tato tendence potvrdí, vysvětlení bude zřejmě třeba hledat jednak v jejich rostoucí technické náročnosti, jednak v konkurenci rychle se rozšiřujících sociálních sítí na internetu. LITERATURA Branov Webové stránky obce Branov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.branov.cz/>. Černošice Webové stránky města Černošice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mestocernosice.cz/>. Český Brod Webové stránky města Města Český Brod [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.cesbrod. cz/>. Chrášťany Webové stránky obce Chrášťany [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.chrastanyurakovnika. cz/>. Jesenice Webové stránky města Jesenice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.jesenice-ra.cz/>. Kounov Webové stránky obce Kounov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obec-kounov.cz/>. ISBN:

8 Kozojedy Webové stránky obce Kozojedy [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obeckozojedy.eu/>. Kulturní spolek Kozojedy Webové stráky Kulturního spolku Kozojedy [online] [cit ]. Dostupné z: <http:// kozojedy.eu/>. Neoficiální webové stránky obce Lubná [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.lubna.eu/>. Neoficiální webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.slansko.cz/>. Nové Strašecí Webové stránky města Nové Strašecí [online].[cit ]. Dostupné z: <http://www. novestraseci.cz/>. Příbram Webové stránky města Příbram [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.pribram-city.cz/.> Rakovník Webové stránky města Rakovník [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesto-rakovnik.cz/>. Ratměřice Webové stránky obce Ratměřice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ratmerice.cz/>. Rynholec Webové stránky obce Rynholec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obecrynholec.cz/>. Sdružení pro Rynholec Webové stránky the Rynholec Association (občanské sdružení) [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.rynholec.cz/index.html>. Senomaty Webové stránky městyse Senomaty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.senomaty.cz/>. Slaný Webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.meuslany.cz/cs/>. Vestec Webové stránky obce Vestec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.vestec.cz/>. ISBN:

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu * Lucie Sedmihradská katedra veřejných financí, VŠE v Praze

Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu * Lucie Sedmihradská katedra veřejných financí, VŠE v Praze SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu. Lázně Bohdaneč 21.09.2004 22.09.2004. In: Public administration 2004. Pardubice : Univerzita Pardubice,

Více

Počet obyvatel. Názvy obcí

Počet obyvatel. Názvy obcí Česká republika Slovenská republika Spojené království Velké Británie a Severního Irska Perálec 240 Haţín 500 Wells 0,500 Březina 700 Šemša 760 Ely 5,00 Zaječice 000 Babín 400 Ripon 6,000 Náchod 2,000

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 Senioři se aktivně účastní i veřejného života, což dokumentujeme tabulkou s platnými kandidáty ve volbách do obecních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Cílem cvičení je srovnání (komparace) dvou regionů (okresů). Každá pracovní skupina dostane k dispozici vypracovaná cvičení jiné pracovní.

Cílem cvičení je srovnání (komparace) dvou regionů (okresů). Každá pracovní skupina dostane k dispozici vypracovaná cvičení jiné pracovní. Dvě míry nezaměstnanosti: Míra registrované nezaměstnanosti (MPSV) = poměr lidí zaregistrovaných na úřadech práce (kteří jsou dosažitelní) ku pracovní síle (zaměstnaní+nezaměstnaní) není mezinárodně porovnatelná,

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.)

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.) Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.) Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, dochází

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

Elektronická komunikace obce I. typu

Elektronická komunikace obce I. typu Elektronická komunikace obce I. typu Ivana Melicharová, Jiří Hudeček, Obec Lety Martina Filipová, Obec Vrané nad Vltavou Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. 1 Obsah prezentace Možnosti elektronické

Více

DUM 4 téma: Základní registry

DUM 4 téma: Základní registry DUM 4 téma: Základní registry ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Kraje Vysočina?

Jak otevřené je zastupitelstvo Kraje Vysočina? Jak otevřené je zastupitelstvo Kraje Vysočina? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se výrazně

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Jihomoravského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD?

HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ aneb JAK VYPADÁ PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD? Ing. Edita Šejnohová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Č. j. 17587/2005-606 Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) tímto stanoví podle 130 odst. 8 zákona

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 RUD - pozice ODS Krátká historie RUD Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 Levice x pravice Vlastní návrh ODS - novela RUD

Více

Návod na modul Úřední deska pro obce a města

Návod na modul Úřední deska pro obce a města Návod na modul Úřední deska pro obce a města Základní informace Co je "Obecní úřad úřední deska"? Elektronická úřední deska slouží k zvěřejnění všech důležitých rozhodnutí, oznámení a vyrozumění jednotlivých

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Na odpady chytře a jednoduše. Ing. Petr Žákovec Smart City Business Development Manager , Písek

Na odpady chytře a jednoduše. Ing. Petr Žákovec Smart City Business Development Manager , Písek Na odpady chytře a jednoduše Ing. Petr Žákovec Smart City Business Development Manager 22. 9. 2016, Písek Energetika Odpadové hospodářství ICT infrastruktura Informace Doprava Životní prostředí Dnešní

Více

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words Vize portálu KNIŽNÍ DATABÁZE Jakub Houžvička Abstrakt Tato semestrální práce má pomoci seznámit s vizí projektu Knižní databáze. Jedná se o projekt v podobě webového portálu přístupnému všem uživatelům

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Karlovarského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 951/0 Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz Roman Vrba - MVČR PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+ Mgr. Bohdan Urban Mikulov, 3.9.2013 Východiska Návrh koncepce reformy veřejné správy Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1999 č. 258 Koncepce

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dana Fialová, Tereza Gelná, Jiří Vágner GAČR 403/09/1491Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Jihočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Jihočeského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Praha 3. listopadu 2010 Čj / /II. vyř.

Praha 3. listopadu 2010 Čj / /II. vyř. Praha 3. listopadu 2010 Čj. 134 693/2010-610/II. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více