T T. Think Together Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Webové stránky obcí z pohledu občana"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Webové stránky obcí z pohledu občana Municipal websites: perspective of citizens Martina Urbanová 269

2 Abstrakt Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Příspěvek se soustřeďuje na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Klíčová slova Veřejná správa, e-government, webová stránka obce, samospráva Abstract Aim of this paper is to present municipal website as a means of communication between local government and citizens and to provide some assessment of the availability of information and services on the websites of municipalities, particularly in the Central region, especially in the Rakovník district. The paper thus focuses on information and communication services that are provided by the municipality websites. In the area of information services, these are primarily magisterial bulletin boards and the availability of documents, particularly Think Together 2012 those relating to development projects. In communications services, these are discussion forums within which citizens can express themselves with regard to the current problems of the development of municipalities. The paper further focuses on unofficial municipality websites and above-standard information or services provided by the municipal websites. Key Words Public administration, e-government, municipality website, local government Úvod Informační a komunikační technologie významně rozšiřují přístup občanů k informacím, a to nejen ve větších městech, ale také v mnoha venkovských oblastech. Proces zavádění moderních informačních technologií je rovněž nedílnou součástí reformy veřejné správy v ČR. Úspěšnost informatizace územní veřejné správy je závislá nejen na politice státu, ale do značné míry i na iniciativě zdola na aktivitách obcí, regionů a jejich organizací. Počet internetových stránek obcí v posledních deseti letech neustále vzrůstá. Týká se to i malých venkovských obcí, z nichž mnohé mají více než jedny stránky. Internetové stránky územních samosprávných celků jsou také registrovány řadou portálů, jež vznikly v některých případech rovněž z iniciativy zdola. Z tří úrovní e-governmentu informace, komunikace a transakce ponecháváme stranou transakční úroveň, která je zatím zcela marginální záležitostí. Příspěvek se soustřeďuje výhradně na informační a komunikační služby, jež jsou poskytovány na webových stránkách těch nejmenších obcí až po bývalá okresní města. Nabízí se tak zajímavé srovnání webových stránek obcí různé velikostní kategorie. Dostupné z:

3 Cíle a použité metody Cílem příspěvku je představit webové stránky obcí jako prostředek komunikace mezi územní samosprávou a občany a poskytnout určité vyhodnocení dostupnosti informací a služeb na internetových stránkách obcí, konkrétně ve Středočeském kraji, zejména v okrese Rakovník. Pozornost byla věnována informačním a komunikačním službám, jež jsou poskytovány webovými stránkami obcí. V oblasti informačních služeb jde především o elektronické úřední desky a dostupnost dokumentů, zejména těch, které se vztahují k rozvojovým projektům, v oblasti komunikačních služeb jde o diskusní fóra, v jejichž rámci se občané mohou vyjadřovat k aktuálním problémům rozvoje municipality. Příspěvek se dále zaměřuje i na neoficiální webové stránky obcí a na nadstandardní informace či služby poskytované webovými stránkami municipalit. Základní metodou použitou při přípravě příspěvku byla metoda analýzy informačních zdrojů. Příspěvek je založen na datech získaných ve městech i neměstských obcích Středočeského kraje, především okresu Rakovník. U každé jednotlivé obce v okrese Rakovník bylo zjišťováno, zda provozuje obecní webové stránky, jaká je jejich kvalita a přínos pro občany obce (se zaměřením na informační a komunikační služby). Dále byly navštíveny a hodnoceny webové stránky větších středočeských měst nebo naopak malých středočeských obcí, jejichž webové stránky byly kladně hodnoceny v soutěži Zlatý erb. Dostupnost informací Elektronické úřední desky Každá obec jakožto základní územní samosprávný celek má v ČR ze zákona povinnost vést úřední desku. Od je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce. Přestože povinnost vést elektronickou úřední desku platí již několik let, v řadě rakovnických obcí bylo splnění této povinnosti opožděné. Dnes se však v okrese Rakovník zřídkakdy setkáme s webovými stránkami obcí, na kterých by elektronická úřední deska chyběla. Jiná otázka ovšem je, jakou má elektronická úřední deska podobu. O mnohém vypovídají archivy elektronických úředních desek, jež se svým rozsahem značně liší. Z archivu lze snadno vysledovat, v kterém roce obec elektronickou desku ve skutečnosti spustila. Okresní město Rakovník, v němž žije cca 15 tis. obyvatel, uveřejňuje na desce nejstarší dokumenty teprve z roku 2008 a nutno dodat, že na desce pro rok 2008 řada dokumentů chybí (rozpočet, zápisy ze zasedání zastupitelstva a jiné důležité dokumenty, jež na fyzické úřední desce byly jistě zveřejněny). Pro rok 2009 nenabízí elektronická úřední deska dokonce žádné dokumenty (Rakovník 2011). Naopak dobrým příkladem může být město Jesenice (2 000 obyvatel), které na svém webu uveřejňuje dokumenty počínaje rokem 2001 (Jesenice 2011), či město Nové Strašecí (5 000 obyvatel), jehož deska je velmi dobře strukturovaná a naplněna dokumenty (Nové Strašecí 2011). ISBN:

4 Charakter dokumentů, jež obce na svých deskách zveřejňují, bývá různý. Záleží na rozhodnutí obce, zda ponechá desku jako prostor pro čistě úřední záležitosti, jako jsou vyhlášky, zápisy ze zasedání zastupitelstva apod., nebo využije desku i jako prostor pro uveřejnění dalších informací, jež by mohly občanům posloužit. Na deskách velkých měst jsou k dispozici spíše čistě úřední dokumenty, v malých obcích často na deskách nalezneme vše, co chce obec svým občanům sdělit, protože je to pro vedení obce nejjednodušší komunikační kanál. Obec Kounov (500 obyvatel) na desku umístila například jízdní řád či informaci o dovolené praktického lékaře (Kounov 2011). Stěží si lze představit, že by informace podobného charakteru zveřejňovalo okresní město, v rámci malých komunit jsou však takovéto informace užitečné a jejich zveřejňování na stránkách obce svědčí o tom, že web žije. Při zveřejňování velkého množství dokumentů na úřední desce jé žádoucí dokumenty třídit do určitých kategorií. Některé obce dokonce nabízejí na desce vyhledávání dle slov či konkrétního data. Překvapivě se s tím lze setkat i u některých malých venkovských obcí jako např. obec Ratměřice (200 obyvatel), jejíž webová stránka byla oceněna v soutěži Zlatý erb (Ratměřice 2011). Jinak ovšem platí pravidlo, že čím více obyvatel má obec, tím formálnější je podoba její elektronické úřední desky. Dostupnost dokumentů Dalším důležitým aspektem informačních služeb je dostupnost dokumentů a informací o rozvojových projektech. Má-li obec zpracované nějaké rozvojové dokumenty, bylo by žádoucí umožnit občanům obce, aby se s nimi seznámili. Jedná se například o strategii rozvoje obce či územní plán. Stejně tak je žádoucí, aby obec na svém webu zveřejnila informace o rozvojových projektech. On-line prezentovaný obecní projekt má jistě větší šanci na to, aby si jej povšimli podnikatelé a případně jej podpořili. Obce ve Středočeském kraji nejčastěji zveřejňují územní plán. Je to důležité zvláště kvůli nové výstavbě, která si vynucuje časté změny územního plánu. Zkoumáme-li dostupnost rozvojových dokumentů v obcích okresu Rakovník, dojdeme k závěru, že pouze jedna čtvrtina obcí má na svém webu k dispozici nějaký rozvojový dokument, nejčastěji právě územní plán. Tyto dokumenty ovšem často bývají nepřehledně umístěny v rámci elektronické úřední desky. Jiné obce zvolily vhodnější cestu, a to přímý odkaz v hlavním menu, který nese buďto přímo název konkrétního dokumentu, nebo se nazývá jednoduše důležité dokumenty či dokumenty. Dobrým příkladem v tomto směru je městys Senomaty (1 000 obyvatel), na jehož webové stránce jsou strategické dokumenty velmi snadno a přehledně dostupné (Senomaty 2011). Územní plán i strategie rozvoje se nacházejí pod odkazem rozvoj městyse. V této sekci se občané dočtou také o rozvojových projektech a dotacích. Nízký počet obcí, jež na své webové stránce zveřejňují strategické dokumenty, souvisí nepochybně s tím, že mnohé obce, zejména ty menší, vůbec nemají takovéto dokumenty zpracovány. Diskusní fóra Zatímco informační rovina e-governmentu spočívá jednosměrném toku informací, komunikační rovina předpokládá obousměrný tok informací, tedy dialogový režim. Zde základním nástrojem je e-podatelna. Její provoz patří k povinnostem, jež obcím ukládá zákon, stále však existují obce, na jejichž webech nebyla e-podatelna dosud aktivována ISBN:

5 nebo nefunguje tak, jak by měla. V malých obcích slouží e-podatelna ke vznášení dotazů obecnímu úřadu. Nevýhodou tohoto způsobu komunikace je skutečnost, že dotaz na obecní úřad ani odpověď není zpřístupněna ostatním obyvatelům obce. Daleko rozvinutější formu dialogu mezi územní samosprávou a občany představují diskusní fóra či otevřené návštěvní knihy. Pokud se obec ovšem rozhodne zřídit na svých stránkách diskusní fórum, je to spojeno s většími nároky na provoz stránek. Proto pouze malá část středočeských obcí provozuje na svých webech diskusní fóra obvykle jde o větší města. Z 26 obcí s rozšířenou působností, jež se nacházejí v Středočeském kraji, provozují na svých stránkách plnohodnotné diskusní fórum pouze tři obce, další čtyři obce na webech zobrazují jenom vybrané dotazy a odpovědi. Velmi propracované fórum najdeme na stránkách města Český Brod (Český Brod 2011). Příspěvky jsou zde tříděny do několika sekcí a každá sekce do několika témat, přičemž největší počet témat se nalézá v sekci Otázky na zastupitele. Datace příspěvků ukazuje, že fórum je občany velmi využíváno. Jednodušší variantou z hlediska správy webu je zveřejňování otázek občanů spolu s odpověďmi kompetentních osob. Tuto službu má na svém webu město Příbram (Příbram 2011). Jednotlivé dotazy jsou setříděny podle oblasti, které se týkají, a také podle data, kdy byl dotaz vznesen. Také v tomto případě platí, že občané mají o kladení dotazů velký zájem. Na webových stránkách malých venkovských obcí většinou není k dispozici sekce otázky a odpovědi, diskusní fórum je takřka vzácností. K vzácným výjimkám patří obec Branov, která je se svými necelými 200 obyvateli jednou z nejmenších obcí okresu Rakovník a přesto na své webové stránce umožňuje občanům diskutovat o místním dění (Branov 2011). Z celkového počtu 82 municipalit okresu Rakovník tuto možnost mají vedle Branova pouze občané okresního města (diskusní fóra ovšem nabízejí některé neoficiální stránky obcí viz dále). Mnohem rozšířenější formu uplatnění názorů občanů na místní veřejné dění představují ankety. Na webových stránkách obcí lze ankety nalézt zcela běžně a bez ohledu na velikost obce. Pro představitele obcí je to vcelku nenáročný způsob zjišťování názorů občanů. Slabou stránkou anket je jejich nízká reprezentativnost, neboť možnost hlasovat má prakticky kdokoli, kdo obecní webové stránky navštíví. Na druhé straně mohou ankety zajímavě formulovanými otázkami přispět k aktivizaci veřejného života v obci, přilákat občany k účasti na kulturních akcích či upozornit občany a další zájemce na novinky. Řada obcí si tuto skutečnost uvědomuje a na svých stránkách pravidelně nabízí nové ankety. Ostatní obce ankety nevyužívají nebo nabízejí pouze jednu anketu týkající se vzhledu webu ( jak se vám líbí naše nové stránky? ). Neoficiální stránky obcí Na internetu se lze setkat s webovými stránkami, které na první pohled vypadají jako stránky obce, provozuje je však někdo jiný. Jedná se o neoficiální obecní weby, které mají často velmi podobnou adresu jako oficiální webové stránky obce. Takovéto stránky zakládají buďto sami obyvatelé obce prostřednictvím obecních spolků a sdružení, nebo místní podnikatelé. Takové stránky slouží k různým účelům. Pokud občanům na oficiálním obecním webu něco chybí, většinou to nalezneme právě na webu neoficiálním. Příkladem mohou být již zmíněná diskusní fóra. Obec Lubná (950 obyvatel) na svém oficiálním webu nenabízí možnost diskutovat. Neoficiální webová stránka obce je dle svých zakladatelů pojata jako portál přinášející názory a komentáře obyvatel Lubné na témata, která se nás týkají. ISBN:

6 Pro neoficiální obecní weby je typické, že bývají vytvořeny obecními spolky a nabízejí tak občanům podrobné informace z oblasti činnosti daného spolku. Takový web je pak provázán s oficiálním webem a v podstatě lze říci, že jej doplňuje. Lze to charakterizovat na příkladu obce Kozojedy (Kozojedy 2011), v níž působí kulturní spolek, jehož web podrobně informuje občany o kulturním dění v obci a okolí (Kulturní spolek Kozojedy 2011). Oba weby jsou mezi sebou provázány odkazy. Jiným příkladem je město Slaný (Slaný 2011). Neoficiální stránky města jsou zaměřeny na cestovní ruch, kulturu a volnočasové aktivity, dále je zde k dispozici diskusní fórum, které na oficiálních stránkách města Slaný k dispozici není. I v tomto případě jsou mezi sebou oficiální a neoficiální weby provázány a vzájemně na sebe odkazují. Další typ neoficiálního webu představuje jakýsi kontraweb či opoziční web. Jedná se o stránky, jež byly založeny občany, kteří projevují nespokojenost s činností samosprávy a s děním v obci. Autoři těchto webových stránek mají obvykle i vlastní politické ambice. Neoficiální stránky obce Rynholec zřídilo Sdružení pro Rynholec (občanské sdružení). Na těchto stránkách se řeší převážně problémy týkající se životního prostředí a ekologie. V diskusním fóru se občané Rynholce poměrně kriticky vyjadřují ke krokům vedení obce. Tento web dále slouží jako prostor pro zveřejnění volebního programu sdružení nezávislých kandidátů (Sdružení pro Rynholec 2010). Nadstandardní informace či služby Je-li o web obce dobře postaráno, mnohé obce dále řeší otázku, čím by bylo možné jej ještě vylepšit. Mnohé obce zveřejňují na svém webu nadstandardní informace či umožňují svým občanům využívat služby, které v jiných obcích nejsou běžné. Není ovšem snadné vytipovat specifické skupiny uživatelů mohou jimi být např. dojíždějící Pražané, krajané, potenciální investoři, turisté nebo domov mládeže, léčebna, zájmové kroužky, místní fotbalový klub apod. Při zvažování, jakými novinkami by obec vylepšila své stránky, by obec měla hledět především na potřeby svých občanů a také na to, jaké další služby vyplývající z činnosti úřadu by mohly mít v obci smysl. Z hlediska činnosti úřadu se zdá být užitečná možnost sjednat si návštěvu úřadu přes internet. Obyvatelé města Černošice mají tuto službu k dispozici na stránkách obce (Černošice 2011), obec s tím dokonce uspěla v soutěži Zlatý erb jako nejlepší elektronická služba. Jinou interaktivní službu lze najít na stránkách obce Vestec u Prahy (Vestec 2011). Tato služba nese název MMS závady a jedná se o to, že občané pomocí MMS zpráv posílají obci podněty, které se týkají nepořádku v obci. Nepořádek, zachycený mobilním telefonem, se pak objeví na webové stránce obce spolu s datem, kdy bylo místo uklizeno a jak po úklidu vypadá. Nadstandardní informace mají k dispozici občané obce Chrášťany (okr. Rakovník). Obec na svém webu postupně zveřejňuje kroniku obce. Ohlasy občanů na online kroniku jsou pozitivní, stejně tak na virtuální prohlídku obce (Chrášťany 2011). Ideální je, když s nápadem, jak web vylepšit, přijdou sami občané. Vedení obce by si mělo ujasnit a prodiskutovat s občany, ISBN:

7 k čemu by měla stránka v místních podmínkách sloužit. Jistě má pomoci občanům, ale přispět může i samotnému úřadu. Je třeba se však vyhnout stavu, kdy je web přesycen neužitečnými informacemi či nesprávně nastavenými službami. To, co je důležité pro jednoho, může být ostatním k ničemu, proto by o umístění informace na webu neměl rozhodovat jediný člověk bez konzultace. Jen velmi málo obcí na svých stránkách zveřejňuje celkem důležitý údaj koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Závěr Využívání moderních informačních technologií v komunikaci mezi územní samosprávou a občany v ČR se vyznačuje dvěma charakteristickými rysy. Především je to zrychlování celého procesu; zatímco kolem roku 2000 byly webové stránky obcí ještě spíše jen exkluzivní záležitostí, během jediného desetiletí počet webových stránek značně vzrostl, stejně jako objem jimi zprostředkovaných informací a služeb. Jak ukázal výzkum v obcích Středočeského kraje, dnes se užívání tohoto komunikačního kanálu ve veřejné správě stává samozřejmostí, na kterou občané i orgány územní samosprávy stále více spoléhají. Výzkum však současně ukazuje, že navzdory prudkému rozvoji elektronické komunikace zůstávají v této oblasti zachovány pronikavé rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Je to důsledek sídelní struktury a suburbanizace, projevuje se zde ovšem i skutečnost, že vytváření informační společnosti nemůže být jednosměrným procesem a mnoho záleží na konkrétních místních podmínkách a na iniciativě zdola. To je zvláště důležité právě u menších měst a venkovských obcí, neboť v nich neexistují silné organizační struktury a aparáty jako ve velkých městech. Druhým charakteristickým rysem je tendence k standardizaci využití internetu ve veřejné správě na lokální úrovni. Krátce po roce 2000 byla tvorba webových stránek obcí do jisté míry živelným procesem. K jisté standardizaci v této oblasti přispěly legislativní kroky týkající se povinně zveřejňovaných údajů, e-podatelny, elektronické úřední desky apod. Výzkum v obcích Středočeského kraje současně ukázal, že i přes zmíněné standardizační tendence zůstává značný prostor pro iniciativu a využití specifických podmínek. Ve srovnání s dřívějšími výzkumy, které se ovšem nezaměřovaly výhradně na středočeské obce, se zdá, že nastává určitý útlum ve využívání diskusních fór a dalších forem dialogového režimu. Pokud se tato tendence potvrdí, vysvětlení bude zřejmě třeba hledat jednak v jejich rostoucí technické náročnosti, jednak v konkurenci rychle se rozšiřujících sociálních sítí na internetu. LITERATURA Branov Webové stránky obce Branov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.branov.cz/>. Černošice Webové stránky města Černošice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mestocernosice.cz/>. Český Brod Webové stránky města Města Český Brod [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.cesbrod. cz/>. Chrášťany Webové stránky obce Chrášťany [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.chrastanyurakovnika. cz/>. Jesenice Webové stránky města Jesenice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.jesenice-ra.cz/>. Kounov Webové stránky obce Kounov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obec-kounov.cz/>. ISBN:

8 Kozojedy Webové stránky obce Kozojedy [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obeckozojedy.eu/>. Kulturní spolek Kozojedy Webové stráky Kulturního spolku Kozojedy [online] [cit ]. Dostupné z: <http:// kozojedy.eu/>. Neoficiální webové stránky obce Lubná [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.lubna.eu/>. Neoficiální webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.slansko.cz/>. Nové Strašecí Webové stránky města Nové Strašecí [online].[cit ]. Dostupné z: <http://www. novestraseci.cz/>. Příbram Webové stránky města Příbram [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.pribram-city.cz/.> Rakovník Webové stránky města Rakovník [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesto-rakovnik.cz/>. Ratměřice Webové stránky obce Ratměřice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ratmerice.cz/>. Rynholec Webové stránky obce Rynholec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.obecrynholec.cz/>. Sdružení pro Rynholec Webové stránky the Rynholec Association (občanské sdružení) [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.rynholec.cz/index.html>. Senomaty Webové stránky městyse Senomaty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.senomaty.cz/>. Slaný Webové stránky města Slaný [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.meuslany.cz/cs/>. Vestec Webové stránky obce Vestec [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.vestec.cz/>. ISBN:

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu * Lucie Sedmihradská katedra veřejných financí, VŠE v Praze

Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu * Lucie Sedmihradská katedra veřejných financí, VŠE v Praze SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Obecní rozpočet a kvalita informací poskytovaných prostřednictvím internetu. Lázně Bohdaneč 21.09.2004 22.09.2004. In: Public administration 2004. Pardubice : Univerzita Pardubice,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Středočeského kraje? zbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Zlínského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka

Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dopady cestovního ruchu na vytváření regionální identity ve venkovských periferních oblastech Česka Dana Fialová, Tereza Gelná, Jiří Vágner GAČR 403/09/1491Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu

Více

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words Vize portálu KNIŽNÍ DATABÁZE Jakub Houžvička Abstrakt Tato semestrální práce má pomoci seznámit s vizí projektu Knižní databáze. Jedná se o projekt v podobě webového portálu přístupnému všem uživatelům

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jahoda Robert; Škrobáčková Hana ABSTRACT The main aim of this article is to describe the attitudes toward ways of financing

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI Ivana Liedermanová Magistrát města Pardubic Abstract:This paper analyzes social work in the separate jurisdiction of the municipality in the context of a devolved

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Skoumal@risc.upol.cz Abstrakt V příspěvku je

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce. VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9.

ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce. VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9. ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce VIII. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje, Poděbrady 6.9.2012 Zákon č. 201/2002 Sb., od 1.7.2002 Organizační složka státu a účetní

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz Roman Vrba - MVČR PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Praha estrategie a projekty

Praha estrategie a projekty Praha Ivan Seyček Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy odbor informatiky ITAPA 2004 Bratislava, 19.10.2004 1 Obsah Úvod Aktualizace estrategie Vybrané projekty a záměry egovernment, portál Ukázky výstupů

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více