Článek 1 Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Účetní jednotka je účetní jednotkou vymezenou v 9, odst. 3) písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 13a zákona. 2 Při vedení účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu zejména se: zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19914 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), 3 Tato směrnice podrobněji upravuje účetní postupy a metody stanovené výše uvedenými právními předpisy. 4 Účetní jednotka používá k vedení účetnictví účetní software GORDIC, k evidenci majetku používá program GORDIC EMA. 5 Účetní jednotka je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 6 Účtový rozvrh zpracovává účetní jednotka na základě přílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Pověřuji účetní školy ke změnám a doplněním účtového rozvrhu dle potřeby v průběhu účetního období. Po skončení účetního období bude vždy vytištěn a archivován účtový rozvrh používaný v příslušném účetním období a platný k příslušného účetního období. Článek 2 Účetní doklady 1 Účetní doklad je průkazný účetní záznam, který musí obsahovat: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 1

2 okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 2 Účetní doklady vystavuje účetní jednotka bez zbytečného odkladu po uskutečnění účetního případu a na základě prvotních dokladů (např. faktura, doklad o nákupu zboží či služby v hotovosti, bankovní výpis apod.). Všechny doklady podléhají kontrole věcné a formální správnosti: Věcná správnost pracovník, který zboží či službu převzal, stvrdí svým podpisem na účetním dokladu (košilce), že údaje na přijatém dokladu odpovídají skutečnosti a jsou v souladu s objednávkou (např. množství, cena, rozsah prací, dodržení smluvních podmínek, kvality, způsobu převzetí zakázky, datum splatnosti). V případě, že doklad bude vykazovat nedostatky, vrátí přijatý doklad pracovník zpět zhotoviteli k doplnění. Po odsouhlasení věcné správnosti předá doklad ke zpracování a úhradě ekonomce účetní jednotky. Formální správnost - pověřený pracovník zkontroluje a potvrdí svým podpisem, zda účetní doklad obsahuje všechny náležitosti dle 11 zákona o účetnictví. 3 Jednou za čtvrt roku je prováděna následná kontrola účetních dokladů, faktur a pokladních dokladů. Kontrolou je pověřena paní účetní. 4 K vyúčtování akcí i provozních záloh musí odpovědný pracovník přiložit příslušné doklady (mj. seznamy účastníků, předávací protokoly, jídelníček apod. vždy ověřený příslušnými podpisy). Bez těchto náležitostí nebude vyúčtování provedeno. Článek 3 Oběh účetních dokladů 1 Objednávky 1.1 Objednávky pro potřeby školy vystavuje sekretářka nebo hospodářka, při odesílání je zapíše do knihy odeslané pošty, kopii zakládá pro účel likvidace faktur do složky objednávek včetně objednávek zaslaných ovou poštou. Objednávky schvaluje statutární zástupce (tj. ředitelka nebo zástupce ředitelky). Objednávky pro školní jídelnu vystavuje vedoucí školních jídelen. 1.2 Objednávky na investice navrhují pracovníci školy a schvaluje je ředitelka školy. 1.3 Pracovník, který nakupuje na objednávku, předá doklad o nákupu nebo fakturu za nakoupené zboží či služby ihned k likvidaci. 2 Došlé faktury 2.1 Došlé faktury zapíše účetní do knihy došlých faktur a označí datem doručení. Následně provede formální kontrolu správnosti, předkontaci, označí faktury číslem v chronologickém pořadí a zadá údaje do databáze. Faktury za potraviny předá nejdříve k odsouhlasení vedoucí školní jídelny, která zkontroluje, zda faktury souhlasí s dodacími listy, které převzala, opatří faktury zápisem a vrátí je zpět účetní k zaúčtování. 2.2 Ředitelka školy zkontroluje věcnou správnost faktury a podepíše ji. 2.3 Účetní dle data splatnosti faktury vyhotoví platební příkaz a zaúčtovanou fakturu se všemi náležitostmi založí do účetní dokumentace. Podpisové právo má ředitelka školy, zástupce ředitele a hospodářka. Na platebních příkazech se uvádějí vždy dva z těchto podpisů. 2.4 Správci sbírek (inventárních knih) zapíší nakoupené předměty do evidence, zajistí jejich označení evidenčním číslem dle rozlišení typu nabytého majetku. Rovněž zapíší evidenční číslo předmětu na fakturu. 3 Vystavované faktury 3.1 Fakturu za služby, práce a výrobky poskytované základní školou vystavuje odběrateli účetní. 2

3 3.2 Za věcnou správnost podkladů (adresa, bank. spojení, IČO odběratele) zodpovídá odpovědný pracovník, za formální správnost faktury odpovídá účetní. 3.3 Účetní zapíše fakturu do knihy odeslaných faktur a při odesílání ji zapíše do knihy odeslané pošty. 3.4 Po připsání platby na účet u peněžního ústavu zaznamená účetní datum zaplacení do knihy odeslaných faktur. 3.5 Nezaplacené faktury a případné penále urguje účetní podle platných obecně závazných právních předpisů. 4 Pokladní doklady 4.1 Doklad o nákupu v hotovosti (dále jen paragon) zkontroluje po věcné i formální stránce odpovědný pracovník při nákupu, resp. odběru zboží nebo služby. 4.2 Paragon předloží odpovědný pracovník k vyúčtování či proplacení paragonu. 4.3 Pokladník před proplacením paragonu či vyúčtováním zálohy zkontroluje náležitosti paragonu, provede příslušné peněžní zúčtování, zajistí zapsání předmětů do operativní evidence jejich příslušným pracovníkem. 4.4 Na základě paragonu vystaví pokladník výdajový pokladní doklad se všemi náležitostmi, zejména uvede částku číslicí i slovem, osobu, od které hotovost přijal, popis účetního případu, datum a podpis osoby odpovědné. Článek 4 Úprava dílčích postupů a metod 1 Pokladna 1.1 Za peněžní hotovost v pokladně školy odpovídá pokladník na základě podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. V době jeho dlouhodobé nepřítomnosti určí ředitel v případě nezbytné potřeby jiného pokladníka. V takovém případě se provádí inventarizace pokladní hotovosti a pokladních dokladů. 1.2 Pokladní hotovost je uložena v uzamčené kovové příruční pokladně. Klíče má pokladník (u pokladny ZŠ), vedoucí školní jídelny ZŠ (u pokladny ŠJ), 1.3 Limit pokladní hotovosti je určen v pokladně ZŠ na 20000,- Kč, v pokladně ŠJZŠ 5000,- Kč 1.4 Vyzvedávat pokladní hotovost z peněžního ústavu do pokladny organizace je oprávněna pouze osoba, zmocněná k tomu na základě podpisového vzoru. 1.5 Přijatou peněžní hotovost dle článku 8 této směrnice je odpovědný pracovník povinen odvést do pokladny školy bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den. 2 Banka 2.1 Při platbě kartou z bankovního účtu bude neprodleně předložen doklad o platbě k zaúčtování. 2.2 O pohybech na běžném účtu účtuje účetní na základě bankovních výpisů. 2.3 Bankovní výpisy vystavuje banka vždy za období uplynulého měsíce a tyto jsou účetní jednotce zasílány poštou v listinné podobě. Účetní jednotka může požádat banku o zasílání výpisů z běžného účtu v elektronické podobě. V tom případě však zajistí, aby poslední výpis v daném roce obdržela také v listinné podobě, nejlépe se stavem k daného roku. 3 Provozní zálohy 3.1 O poskytnutí a výši provozní zálohy rozhoduje statutární zástupce (tj. ředitelka školy nebo zástupce ředitelky). 3.2 Zálohu na akci vyúčtuje odpovědný pracovník do 5 pracovních dnů po skončení akce nebo do termínu určeného při převzetí zálohy. Provozní zálohu na běžné nákupy v rámci přiděleného finančního obnosu zúčtuje odpovědný pracovník v posledních třech pracovních dnech běžného měsíce. 3

4 3.3 Zálohu nelze vyúčtovat postupně. Pracovníkovi, kterému byla poskytnuta záloha, nebude proplacena samostatná účtenka mimo vyúčtování této zálohy. Pracovníkovi, kterému byla poskytnuta záloha, nelze do vyúčtování této zálohy poskytnout další. 3.4 Vyúčtování akce schvaluje vedoucí ekonomického úseku (ředitel). 4 Cestovní příkazy vyúčtování 4.1 Vyúčtování cestovního příkazu zpracuje pracovník, vyslaný na služební cestu první den svého opětovného nástupu do práce a předkládá k potvrzení odpovědnému pracovníkovi (pověřenému k povolování pracovních cest); k vyúčtování přiloží i příslušné doklady. 4.2 Vyúčtována může být jen pracovní cesta předem oznámená a povolená statutárním zástupcem školy, tj. ředitelkou. 4.3 Zahraniční pracovní cesty do Slovenské republiky budou vyúčtovávány jako cesty v tuzemsku stravné. Nutné finanční náklady spojené s jízdným nebo platbami za vleky a další nutné vedlejší výdaje budou přepočteny aktuálním směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným v den podpisu povolení cesty ředitelkou školy. Všechny požadované úhrady musí být doloženy účty a směna měny musí být doložena ověřeným dokladem směnárny. 4.4 Pracovní cesty osobními vozidly v tuzemsku mohou být povoleny jen se sjednaným havarijním pojištěním zodpovědnost zaměstnavatele za škody vzniklé na vyslaném vozidle. 4.5 Odpovědný pracovník potvrdí uvedené údaje podpisem ve vyúčtování služební cesty (datum a podpis) a předloží cestovní příkaz do 10 dnů po uskutečnění cesty pokladníkovi školy. 5 Zásoby 5.1 Se zásobami čistících prostředků hospodaří vedoucí čety uklízeček a ve školní jídelně vedoucí školních jídelen. 5.2 Vedoucí školních jídelen odpovídá za sklad potravin. Objednává a přebírá potraviny, kontroluje správnost došlých potravinových faktur, vede evidenci potravin ve skladu. Inventura ve skladu potravin se provádí dvakrát ročně. 6 Nákladové středisko 6.1 Nákladovým střediskem ve smyslu této směrnice mohou být pedagogické nebo provozní útvary či úseky školy, samostatný projekt nebo akce, vymezená část činnosti školy, a to jak v oblasti hlavní činnosti školy, tak v oblasti její hospodářské činnosti. 6.2 Zřízení nákladového střediska navrhuje hospodářka a schvaluje ředitel školy. Nákladovému středisku se přidělí číslo a název (např. školní jídelna,...). 6.3 V organizaci jsou zřízena tato střediska: 1 fin. prostředky OÚ 2 fin. prostředky ref. školství- státní rozpočet 4 VHČ (doplňková činnost) cizí strávníci 5 nájemné tělocvičny 6 fin.prostředky EU -smlouva 9 Fondy (použití fondů kromě FKSP) Článek 5 Dlouhodobý majetek účetní jednotky 1 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku Kč. 1.2 Účetní jednotka jej eviduje v knize DNM v programu GORDIC EMA, kde je uvedeno: 4

5 název dlouhodobého nehmotného majetku, datum jeho pořízení, pořizovací cena, datum jeho vyřazení, hodnota jeho technických zhodnocení 1.3 V účetnictví je zachycován na účtech účtové skupiny Účetní jednotka se rozhodla, že o technických auditech a energetických auditech, lesních hospodářských plánech, plánech povodí a povodňových plánech nebude účtovat na dlouhodobém nehmotném majetku. 2 Dlouhodobý hmotný majetek 2.1 Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek definovaný v 14 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním převyšujícím částku Kč. 2.2 Účetní jednotka jej eviduje v knize DHM v programu GORDIC EMA, kde je uvedeno: název dlouhodobého hmotného majetku, datum jeho pořízení, pořizovací cena, datum jeho vyřazení, hodnota jeho technických zhodnocení odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2.3 V účetnictví je zachycován na účtech účtové skupiny 02x, 03x, 2.4 Účetní jednotka účtuje o majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl svěřen k hospodaření odděleně od majetku nabytého vlastní činností. Toto je zajištěno pomocí analytického členění účtů. 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3.1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000,- Kč a nepřevyšuje částku ,- Kč v jednotlivém případě. 3.2 Účetní jednotka se rozhodla, že hranici pro ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku vykazovaného na účtu 018 stanovenou vyhláškou nesnižuje. 3.3 Účetní jednotka jej eviduje v knize DDNM v programu GORDIC EMA, kde je uvedeno: název drobného dlouhodobého hmotného majetku, datum jeho pořízení, pořizovací cena, datum jeho vyřazení, 3.4 Pořizovací hodnota drobného dlouhodobého nehmotného majetku nebude časově rozlišována a bude účtována do nákladů v tom účetním období, ve kterém dojde k pořízení tohoto majetku. 4 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek je dlouhodobý hmotný majetek (movité věci, popřípadě soubory majetku), který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením, a jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce Kč a vyšší a nepřevyšuje částku Kč. 4.2 Účetní jednotka se rozhodla, že hranici pro ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného na účtu 028 stanovenou vyhláškou nesnižuje. 4.3 Účetní jednotka jej eviduje v knize DDHM v programu GORDIC EMA, kde je uvedeno: název drobného dlouhodobého hmotného majetku, datum jeho pořízení, pořizovací cena, datum jeho vyřazení, 5

6 4.4 Pořizovací hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku nebude časově rozlišována a bude účtována do nákladů v tom účetním období, ve kterém dojde k pořízení tohoto majetku. 4.5 Ředitelka organizace stanoví správce kabinetů, kteří odpovídají za svěřený inventář. Správci jsou povinni zapisovat nově pořízený majetek do evidence, navrhovat neopravitelný a zastaralý majetek k vyřazení a provádět inventarizaci u svěřených inventářů. 4.6 Veškeré nově zaznamenávané předměty budou uváděny do inventárních knih v celých Kč, při dodržení pravidla zaokrouhlování. 5 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 5.1 Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek vždy na základě odpisového plánu, který podléhá schválení zřizovatelem. 5.2 Vyhotovením odpisového plánu, jeho aktualizací a výpočtem odpisů je pověřena ekonomka účetní jednotky. Způsob odpisování dlouhodobého majetku nelze po celou dobu odepisování měnit. Odpisy budou zaokrouhleny na celé Kč. 5.3 Odpisy budou vypočteny vždy za celý měsíc a odepisování dlouhodobého majetku bude zahájeno následující měsíc po zařazení majetku do užívání. V případě technického zhodnocení, budou odpisy vypočteny ze zůstatkové ceny majetku zvýšené o hodnotu technického zhodnocení počínaje měsícem následujícím po dokončení technického zhodnocení a jeho zařazení do užívání. 6 Drobný majetek 6.1 Drobný hmotný majetek je majetek, jehož ocenění je nižší než 3.000,-- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok a dále majetek bez ohledu na výši pořizovací ceny jehož doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 6.2 Účetní jednotka vede drobný hmotný majetek v hodnotě: 201,- až 500,- Kč v sešitech POE11 (501/30) 501,- až 3.000,- Kč v sešitech POE2 (501/44) a současně na účtu Drobný hmotný majetek v hodnotě do 500,- Kč bude proúčtován přímo do spotřeby na nákladový účet 501. Tento majetek nebude s přihlédnutím k významnosti tohoto majetku evidován v podrozvahové evidenci. 6.4 Drobný nehmotný majetek je nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 7.000,--Kč a doba upotřebitelnosti delší než 1 rok. 6.5 Účetní jednotka vede drobný nehmotný majetek v hodnotě: 201,- až 1.000,- Kč v sešitech....(518/xx) 1.001,- až 7.000,- Kč v sešitech....(518/xx) a současně na účtu Drobný nehmotný majetek v hodnotě do 1.000,- Kč bude proúčtován přímo do spotřeby na nákladový účet 518. Tento majetek nebude s přihlédnutím k významnosti tohoto majetku evidován v podrozvahové evidenci. 7 Majetek evidovaný na majetkových účtech k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný na majetkových účtech nehmotného majetku v účtové skupině 01 k , který nesplňuje vymezení stanovené v článku 5, části 3., bude na majetkových účtech veden až do doby jeho vyřazení z účetní evidence. 7.2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na majetkových účtech hmotného majetku v účtové skupině 02 k , který nesplňuje vymezení stanovené v článku 5, části 4., bude na majetkových účtech veden až do doby jeho vyřazení z účetní evidence. Článek 6 Oceňování majetku a závazků v cizích měnách ( 24 odst. 6) zákona) 6

7 1 Pro ocenění majetku a závazků v cizích měnách ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je: Vznik závazku ke dni doručení faktury v cizí měně, Úhrada závazku ke dni odepsání z účtu účetní jednotky, Vznik pohledávky ke dni vystavení faktury v cizí měně, Úhrada pohledávky ke dni připsání na účet obce, Výběr hotovosti v cizí měně, Výdej hotovosti v cizí měně, bude účetní jednotka používat aktuální kurs ČNB 2 Pro potřeby DPH bude používán aktuální kurs ČNB ke dni povinnosti přiznat daň. V případě oceňování majetku a závazků v cizích měnách oceněných v pevném kursu nebo jiném aktuálním kursu bude aktuální kurs použit pouze pro potřeby DPH, nikoliv pro ocenění majetku a závazků v cizí měně v účetnictví. 3 V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu bude k okamžiku účetního případu použit kurs, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. 4 Majetek a závazky v cizích měnách k rozvahovému dni budou vždy přepočítány aktuálním kursem k rozvahovému dni. 5 V rámci sestavování čtvrtletních mezitímních účetních závěrek nebudou závazky a pohledávky v cizích měnách přepočítávány na aktuální kurs ke dni sestavování mezitímní účetní závěrky. Článek 7 Rozhodnutí o nastavení hladiny významnosti dle odst. 5.5 ČÚS Účtování na rozvahových účtech k okamžiku uskutečnění účetního případu 1.1 Bez ohledu na výši ocenění budou účtovány všechny účetní případy týkající se: Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku a zásob, Zařazení majetku do používání po jeho dokončení, včetně jeho technického zhodnocení, Vzniku pohledávky ke dni vystavení faktury (daňového dokladu), nebo ke dni splatnosti podle smlouvy, Veškerých bankovních operací dle výpisů z bankovních účtů, Veškerých pokladních operací na základě údajů z pokladních knih, Stavu a pohybu cenin, Veškerých závazků z úvěrových smluv, smluv o poskytnutí dotací, přijatých faktur, Veškerých závazků z vyúčtování platů a odměn a odvodů pojistného a daní po skončení příslušného měsíce, 2 Účtování na rozvahových účtech k okamžiku sestavení účetní závěrky 2.1 K rozvahovému dni budou proúčtovány opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. V průběhu účetního období nebude o opravných položkách účtováno. 2.2 K rozvahovému dni budou proúčtovány bez ohledu na výši ocenění na dohadných účtech aktivních veškeré nevyúčtované přijaté dotace, a to podle výše způsobilých výdajů vynaložených v příslušném účetním období a stanoveného podílu dotace na těchto způsobilých výdajích, 2.3 K rozvahovému dni budou na dohadných účtech pasivních zachyceny nevyúčtované náklady vztahující se k uplynulému účetnímu období. Pro nevyúčtované náklady se stanoví hladina významnosti ve výši 1% příslušného nákladu vykázaného na nákladovém účtu v předcházejícím zdaňovacím období. Nevyúčtované náklady, jejichž předpokládaná výše nepřesáhne stanovenou hladinu významnosti nemusí být takto proúčtovány. U nákladů, na které byly hrazeny zálohy a účetní jednotka nemá dostatek informací k vyčíslení skutečných nákladů se předpokládaná výše nákladů může stanovit ve výši uhrazených záloh v příslušném účetním období. Na dohadných účtech nebudou zachyceny náklady, které jsou plně přeúčtovávány jiným účetním jednotkám nebo subjektům (např. přeúčtovávané energie). 7

8 3 Účtování o nákladech a výnosech k okamžiku uskutečnění účetního případu 3.1 K okamžiku uskutečnění účetního případu budou účtovány veškeré náklady a výnosy vztahující se k účetním případům vymezeným v části 1.1, odstavci 1), a to zásadně časově rozlišené, pokud není v této směrnici stanoveno jinak. 3.2 Časově se nebudou rozlišovat tyto účetní případy: pořizovací cena drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zachycená v nákladech v tom účetním období, kdy dojde k pořízení tohoto majetku, pojistné majetku, které spadá do více účetních období a každoročně se opakuje, toto bude zahrnuto do toho účetního období, ve kterém dojde k úhradě nákladu, náklady na předplatné novin, časopisů, které spadají do více účetních období a každoročně se opakují, tyto budou zahrnuty do toho účetního období, ve kterém dojde k úhradě nákladu. 4 Účtování o nákladech a výnosech k rozvahovému dni 4.1 K rozvahovému dni budou proúčtovány nevyúčtované náklady, které překročí nastavenou hladinu významnosti stanovenou v části 1.1 odstavci 1). 4.2 K rozvahovému dni budou zúčtovány veškeré opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti vykázané v účetnictví k přecházejícího roku, k jejichž úhradě došlo v průběhu účetního období, 4.3 K rozvahovému dni bude do nákladů proúčtována předpokládaná výše daně z příjmu právnických osob za příslušný rok prostřednictvím dohadného účtu pasivního, v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. 5 Účtování na podrozvahových účtech v průběhu účetního období 5.1 V průběhu účetního období bude účtováno na účtu 901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, o pořízení a vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož ocenění je vymezeno v článku 5, části V průběhu účetního období bude účtováno na účtu jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, o pořízení a vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož ocenění je vymezeno v článku 5, části V průběhu účetního období bude účtováno na účtech Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU a Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU o přiznaných popřípadě jinak přislíbených dotacích z EÚ k jejichž čerpání dojde v následujících obdobích. 5.4 V průběhu účetního období bude účtováno na účtech Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům o přiznaných popřípadě jinak přislíbených dotacích z jiných zdrojů ze zahraničí než EU, k jejichž čerpání dojde v následujících obdobích. 5.5 V průběhu účetního období budou z účtu 911 odúčtovány úhrady odepsaných pohledávek v průběhu účetního období. 5.6 Ostatní informace o majetku a závazcích v podrozvahové evidenci se považují za významné až k rozvahovému dni. 6 Účtování na podrozvahových účtech k rozvahovému dni 6.1 K rozvahovému dni budou na účtu 911 odepsané pohledávky proúčtovány odepsané pohledávky v případě, kdy existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že v budoucnu dojde k úhradě těchto odepsaných pohledávek. Pro odepsané pohledávky se stanoví hladina významnosti ve výši 1 000,- Kč v jednotlivém případě. Odepsané pohledávky, u kterých neexistuje vysoká míra pravděpodobnosti, že budou uhrazeny a dále odepsané pohledávky pod stanovenou hranici významnosti nebudou v podrozvahové evidenci sledovány. 6.2 K rozvahovému dni budou na účtu 912 odepsané závazky, proúčtovány odepsané závazky, v případě, kdy je ke dni odepsání závazku znám věřitel a účetní jednotka má záměr na základě jeho žádosti či jiného podnětu odepsaný závazek uhradit. Pro odepsané závazky se stanoví hladina významnosti ve výši 1 000,- Kč v jednotlivém případě. Odepsané závazky za 8

9 neznámým věřitelem, nebo u kterých účetní jednotka nemá záměr tyto uhradit a dále odepsané závazky pod stanovenou hranici významnosti nebudou v podrozvahové evidenci sledovány. 6.3 K rozvahovému dni budou na ostatních účtech podmíněných závazků a podmíněných pohledávek účtovány ty potenciální pohledávky a závazky, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 1% z celkové hodnoty krátkodobých či dlouhodobých závazků a pohledávek vykázaných v rozvaze k předcházejícího účetního období. Podmíněné závazky a pohledávky nepřesahující stanovenou hladinu významnosti nemusí být na podrozvahových účtech zachyceny. Článek 8 Odpovědnost jednotlivých zaměstnanců a připojování podpisových záznamů 1 Pověřuji ekonomku školy k těmto činnostem v oblasti účetnictví: Ke změnám a doplňkům účtového rozvrhu, Ke změnám a doplňkům odpisového plánu, který bude následně předložen zřizovateli ke schválení, Ke změnám způsobu rozvrhování společných nákladů na hlavní a doplňkovou činnost, které povedou k věrnějšímu zobrazení nákladů na hlavní a doplňkovou činnosti, Ke stanovení způsobu stanovení výpočtu dohadných účtů nevyúčtovaných nákladů, K vydávání číselníků dokladů, středisek a účetních knih, 2 Pro nové účetní případy platné od jsou jako osoby odpovědné za tyto účetní případy určeni tito zaměstnanci: pro výpočet opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti ekonomka školy Tyto osoby připojí na vnitřní účetní doklad svůj podpisový záznam dle přílohy č. 1 k této směrnici. 3 Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. U případů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít jako podpisový záznam vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. 4 Osoby odpovědné za činnosti uvedené v této směrnici připojí na příslušný doklad svůj podpisový záznam podle přílohy č. 1 k této směrnici Článek 9 Závěrečná ustanovení 1 Tato směrnice se použije poprvé pro účetní období začínající po Tato směrnice současně ruší dosud platnou směrnici č.j.: Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji ekonomku účetní jednotky. Ve Starém Městě, Mgr. Barbora Mazurová, ředitelka školy 9

10 Příloha č. 1 Podpisové vzory Titul, Jméno a Příjmení Funkce Podpisový vzor Ředitelka Zástupce ředitelky Ekonom 10

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Účinnost od 11.9.2015 1 O b s a h Část první - Úvod.. 3 Článek 1 až 2 Část druhá - Oběh účetních dokladů.... 4 Článek 3 až 12 Část třetí - Harmonogram

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 č.j. 032 / 2007 Základní škola Mladá Boleslav Václavkova 1082 SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 Václavkova 1082 293 01 Mladá Boleslav IČO: 750

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věc : Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve

Více

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ

OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ VNITŘNí SMĚRNICE 1/2010 OBĚH ÚČETNíCH DOKLADŮ Obec Starkoč Vypracovala: Jana Prausová Rok 2010-1 - Obec: Starkoč Adresa: Starkoč č.p.90, 286 01 Čáslav Směrnici schválil:. Projednáno a schváleno v ZO:.

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady - Podklad pro Výbor pro EU - Předkládací zpráva Ministerstvo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název:

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Vnitřní normu (Směrnici)

Vnitřní normu (Směrnici) Obec Arneštovice 395 01 Pacov Starosta obce Arneštovice vydává: Vnitřní normu (Směrnici) Směrnice je upravena následujícími předpisy v platném znění: - zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. - vyhláškou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

1 Platnost a rozsah užití.

1 Platnost a rozsah užití. Všeobecné obchodní podmínky TvS - centrum Praha, s.r.o., se sídlem Únětice č.p. 108, 252 62, okr. Praha západ, IČ: 267 28 231 platné od 1.1.2007 1 Platnost a rozsah užití. Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172)

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) příspěvková organizace se sídlem Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná, IČO: 750 15 366 Č. 44 VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK Č.j.: Spisový znak Skartační znak 119 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Schválil:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Soubor vnitroorganizačních směrnic. o b c e Dubany ------------------------------------------------------------------------

Soubor vnitroorganizačních směrnic. o b c e Dubany ------------------------------------------------------------------------ Soubor vnitroorganizačních směrnic o b c e Dubany ------------------------------------------------------------------------ OBSAH: 1. organizační řád obce, 2. směrnice o oběhu dokladů a jejich obsahu 3.

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 25.04. 2012 Pořadové číslo: 2/2012 Správce předpisu: Hospodářsko - ekonomický úsek Název předpisu: S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více