Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti"

Transkript

1 AQUATEST a. s. Geologická 4, Praha 5 IČO zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Popis zakázky: dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Pořadové č.: 1 Objednatel: Financováno: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba ÚZEMÍ PLÁ PASKOV dle 45i z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracovatel Dr. Jiří Urban Aquatest, a.s., autorizace MŽP ČR pro zpracování naturových hodnocení dle 45i zák. č. 114/1992 Sb. Schválil Mgr. Radim Kloza ředitel divize Za statutární orgán Ing. Petr Máša Místopředseda představenstva a ředitel společnosti Ostrava, leden 2014 Výtisk č.: 1

2 OBSAH OBSAH ÚVOD ZADÁNÍ CÍL HODNOCENÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ POSOUZENÍ ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU ÚDAJE O EVL A PO IDENTIFIKACE POTENCIONÁLNĚ DOTČENÝCH LOKALIT SOUSTAVY NATURA CHARAKTERISTIKA DOTČENÝCH LOKALIT SOUSTAVY NATURA Základní charakteristika řešeného území a kolizních rozvojových ploch EVL Řeka Ostravice (CZ ) DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY POPIS DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ OCHRANY EVL Řeka Ostravice HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ IDENTIFIKACE MOŽNÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU Dotčené předměty ochrany EVL Řeka Ostravice Hodnocení vlivů územního plánu na celistvost lokalit, kumulace vlivů ZÁVĚR REJSTŘÍKY A SEZNAMY Použité zkratky AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Dg druh - diagnostický druh Dm druh - dominantní druh EVL - evropsky významná lokalita k.ú. - katastrální území ND AOPK ČR - Nálezová databáze AOPK ČR PO - ptačí oblast RZV - (plochy s) rozdílným způsobem využití TPS - typ přírodního stanoviště ÚAP - územně analytické podklady ÚP - územní plán v.s. - vegetační stupeň ZOPK - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pro světové strany jsou použity zkratky: sev. - severní, apod. JV - jihovýchodní, apod. 1

3 1. ÚVOD 1.1. Zadání Předmětem předkládaného naturového posouzení dle 45i ZOPK je posouzení vlivu návrhu územního plánu města Paskov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zadavatelem hodnocení je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, Ostrava-Poruba (IČ ). je zpracováno na základě koordinovaného stanoviska KÚ Moravskoslezského kraje k návrhu zadání ÚP Paskov ze dne (č.j.: MSK /2012, sp. zn. ŽPZ/37767/2012/Kuč, V5), ve kterém se nevylučuje významný negativní vliv návrhu zadání ÚP na EVL Paskov a EVL Řeka Ostravice Cíl hodnocení Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má návrh územního plánu města Paskov významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí.. Naturové hodnocení se zabývá pouze vlivy podle 45h a 45i ZOPK a neřeší vlivy z hlediska dalších zájmů ZOPK, zejména zvláštní druhové a územní ochrany, VKP, ÚSES apod., přestože může docházet k věcným přesahům (Anonymous, 2007) Postup zpracování posouzení Posouzení bylo zpracováno metodou ex post, tedy až po zpracování návrhu územního plánu. Posouzení bylo zpracováno na základě objednávky USO s.r.o. ze dne Spolu s objednávkou posouzení byla zpracovateli posouzení poskytnuta pracovní verze mapy koordinační situace ÚP (neúplná). Dne pak byla zpracovateli posudku poskytnuta konečná verze návrhu a odůvodnění ÚP, vč. mapových příloh. bylo odevzdáno objednateli Před potvrzením objednávky byl proveden předběžný screening území a předložených podkladů, z kterého nevyplynula potřeba provést specializované přírodovědné průzkumy území ve vegetačním období (při posouzení na koncepční úrovni). Tento přístup pak byl potvrzen po obdržení úplných podkladů dne Z toho důvodu byl proveden pouze orientační průzkum území dne a zaměřen byl zejména na návrh cyklistické stezky podél řeky Ostravice a na související návrh levobřežní protipovodňové hráze. Pro zpracování posouzení byly využity inventarizační průzkumy zaměřené na předměty ochrany v EVL Řeka Ostravice a EVL Paskov (poskytnuto KÚ Moravskoslezského kraje) a dále veřejně dostupné databáze, ND AOPK ČR, data z dříve zpracovaných naturových posouzení v okolí řešeného území apod. Charakteristiky posuzovaného ÚP dle podkladů zadavatele, resp. výčet potencionálně střetových ploch a dílčích rozvojových záměrů ÚP, jsou uvedeny v Kap na jejich základě je vypracováno naturové posouzení, jiné než uvedené charakteristiky, resp. střetové plochy a rozvojové záměry nebyly v podkladech uvedeny a nebyly tedy brány v úvahu. 2

4 Předkládané posouzení bylo vypracováno s ohledem na metodiky MŽP ČR pro zpracování naturových posouzení (Anonymous, 2007; Chvojková et al., 2011). 2. ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU Kraj Moravskoslezský Okres Frýdek-Místek Obec Paskov Katastrální území Paskov (718211) Oprechtice ve Slezsku (712035) Mapa 1. Širší prostorové vztahy Mapový výřez převzat a upraven z Charakteristika územního plánu byla převzata z dokumentů: ", A. textová část", "Odůvodnění územního plánu Paskov, B. textová část" a mapové podklady: "ÚP Paskov, B.1 Koordinační výkres, Odůvodnění", "ÚP Paskov, A.3 Výkres dopravní infrastruktury", "ÚP Paskov, A.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství", "ÚP Paskov, A.5 Výkres technické infrastruktury - energetika a elektronických komunikací", "ÚP Paskov, A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Odůvodnění" (Urbanistické středisko Ostrava, 2013). Územním plánem Paskov jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle F. textové části A. ÚP města Paskov. Stanovení podmínek je rozděleno na: obecné podmínky platné pro celé správní území města Paskov a to bez ohledu na rozdílný způsob využití ploch; 3

5 Mapa 2. Ortofoto řešeného území s vyznačením jeho hranice Mapový výřez převzat z podrobné podmínky platné pro plochy s rozdílným způsobem využití - plochy stabilizované a plochy navržené ke změně využití území (zastavitelné plochy) jsou uvedeny v tabulkách s rozlišením na využití hlavní, přípustné a nepřípustné a s uvedením staveb, zařízení nebo činností: - využití hlavní stanovuje stávající nebo požadovaný převažující způsob využívání plochy, - využití přípustné stanovuje, jaký doplňkový způsob využití plochy se připouští, aniž by byl narušen nebo znemožněn hlavní způsob využití plochy, - využití nepřípustné stanovuje nepřípustné využívání ploch s ohledem na hlavní a přípustné využívání plochy (tj. stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využíváním plochy). Pro plochy v zastavěném území a zastavitelné plochy jsou dle potřeby stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Jde o procento zastavitelnosti pozemku, tj. poměr zastavěných a zpevněných ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou být využívány jako plochy zeleně nebo plochy produkční (zahrady rodinných domů) a umožňují vsakování dešťových vod. Dále je pro plochy vymezené v zastavěném území a zastavitelné plochy stanovena dle potřeby výšková hladina staveb z důvodu ochrany krajinného rázu. V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím (dle 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění) na základě převažujícího využívání stabilizovaného území 4

6 a požadovaných změn ve využívání území. Některé plochy byly podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky, na charakter území a na potřebu upřesnění podmínek ve využívání ploch: Plochy bydlení Plochy bydlení hromadného (BH) Plochy smíšené obytné (SO) Plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) Plochy občanského vybavení hřbitovů (OH) Plochy rekreace Plochy rekreace rodinné (RR) Plochy výroby a skladování (VS) Plochy smíšené výrobní (SV) Plochy zemědělské Plochy zemědělské zahrady a sady (ZZ) Plochy zemědělské zahradnictví (Z-ZA) Plochy zemědělské (Z) Plochy veřejných prostranství Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy specifické (S) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) Plochy lesní (L) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) Plochy přírodní (PP) Plochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) Vzhledem k potřebě vymezit plochy komunikací byly stanoveny podmínky také pro plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v 4 až 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. Jde o plochy místních a účelových komunikací, včetně komunikací pro pěší a cyklisty a případně parkoviště a odpočívadla vymezené jak v zastavěném území, tak ve volné krajině. Jde o plochy veřejně přístupné 24 hodin denně, které však nemají ve vymezeném rozsahu výlučný charakter veřejných prostranství, tj. nejedná se pouze o ulice v zástavbě, nejsou určeny ke shromažďování obyvatel apod. 5

7 Po prostudování návrhu územního plánu byla podrobnější pozornost hodnocení věnována těm funkčním plochám a rozvojovým záměrům, které navrhují novou zástavbu či významnou funkční změnu stávajících biotopů na území přítomných EVL či by mohli tyto lokality ovlivnit v souvislosti s výstupy (kde lze na úrovni koncepce předpokládat). Na základě těchto předpokladů byly identifikovány následující rozvojové aktivity s vlivem na území EVL: Návrh samostatné cyklotrasy v ploše P-Z36 ÚP navrhuje na území města několik nových cykloturistických tras a hipostezku. Potencionálním vlivem na přítomné EVL se může vyznačovat pouze návrh cyklotrasy na levém břehu Ostravice - navržená zastavitelná plocha č. P-Z36 (Mapa 3.). Mapa 3. Návrh cyklotrasy v zastavitelné ploše P-Z36 (trasování po levém břehu Ostravice od ulice Rudé armády na ulici Zářičí, resp. Národního odboje) Mapový výřez převzat a upraven z mapy A.3 Výkres dopravní infrastruktury ÚP Protipovodňová hráz podél levého břehu Ostravice Územním plánem jsou vymezena stanovená záplavová území včetně aktivní zóny záplavového území Ostravice. Ve výkrese A.4 Výkres technické infrastruktury vodní hospodářství a ve výkrese B.1 Koordinační výkres jsou zobrazeny jak stávající, tak navržené protipovodňové hráze. Dle plánu oblasti povodí Odry je po roce 2015 navržena rekonstrukce a dostavba části levobřežní hráze podél Ostravice, která nevyhovuje průtokům Q 100. Návrh protipovodňové hráze není v ÚP vyznačen jako funkční plocha - v textové části ÚP proveden obecný popis a v grafické části ÚP znázorněn schematický zákres na břehu Ostravice (dle sdělení Ing. arch. V. Fuskové /USO, s.r.o./ není dosud zpracován stavební projekt). 6

8 Mapa 4. Návrh protipovodňové hráze na levém břehu Ostravice Samostatná vrstva protipovodňových hrází poskytnuta USO s.r.o. Jiné střetové funkční plochy a rozvojové aktivity nebyly v podkladech uvedeny a nebyly tedy brány v úvahu při naturovém posouzení. Výstavbou/rekonstrukcí kanalizační sítě a ČOV dojde k pozitivnímu vlivu na EVL Řeka Ostravice - zlepšení kvality vod (pozitivní vliv na předměty ochrany i celistvost EVL Řeka Ostravice). 3. ÚDAJE o EVL a PO 3.1. Identifikace potencionálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000 Pro posouzení dle 45i ZOPK jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako dotčené, pokud: jsou v přímém územním střetu s plochami navržených změn ve funkčním využití území a dalšími rozvojovými záměry ÚP; mohou být významněji ovlivněny vstupy a výstupy dílčích záměrů a opatření ÚP. Na základě těchto předpokladů může být potencionálně ovlivněna následující lokalita soustavy Natura 2000: EVL Řeka Ostravice (CZ ). Ve správním obvodu města je dále lokalizována EVL Paskov (CZ ), která je vymezena v zámeckém parku uvnitř zastavěného území města (park je obehnaný kamennou zídkou). Jediným 7

9 předmětem ochrany je brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita), obývající aktivní dutiny starých listnatých stromů. Na území zámeckého parku, resp. uvnitř hranic EVL Paskov nejsou ÚP navrhovány žádné změny ve funkčním využití území ani jiné rozvojové záměry. Rovněž v okolí zámeckého parku nejsou navrhovány takové funkční změny či rozvojové aktivity, které by se mohly vyznačovat relevantním vlivem na příznivý stav z hlediska ochrany druhu či na celistvost EVL. ÚP se nevyznačuje vlivem na EVL a PO lokalizované v okolí řešeného území, popř. nutno řešit v rámci ÚP těchto obcí. ÚP se nevyznačuje přeshraničními vlivy. Mapa 5. Orientační lokalizace EVL v řešeném území a jeho blízkém okolí Mapový výřez převzat a upraven z Charakteristika dotčených lokalit soustavy Natura Základní charakteristika řešeného území a kolizních rozvojových ploch Řešené území je součástí silně urbanizované a industriální oblasti Ostravské pánve. Prostřednictvím Nové Bělé, Hrabové a Vratimova navazuje na cca souvisle zastavěné území na jižním okraji města Ostravy. Jižním směrem se nachází aglomerace Frýdku - Místku. Hlavními funkcemi města je funkce obytná, výrobní a částečně i dopravní (silniční a železniční koridory). Většina zástavby města je soustředěna mezi silnici R56 a řeku Ostravici. Záp. od silnice R56 převažují zemědělské a lesní pozemky, vyjma zástavby v místní části Oprechtice a podél komunikace na Novou Bělou a vyjma průmyslových antropogenních tvarů (např. halda v lese Hajný). Větší část území je více či méně ovlivněna hornickou a průmyslovou činností. Dominantami města jsou průmyslové antropogenní tvary (areál dolu Paskov a přes řeku Ostravici navazující výsypka dolu v sev. části území, areál firmy Biocel Paskov a záp. lokalizovaná halda v již. části území atd.). Na vých. hranici města protéká řeka Ostravice. Jejím nejvýznamnějším přítokem ve správním obvodu je Olešná, protékající středem zastavěného území. Ve správním území se nachází třináct významnějších vodních ploch - čtyři 8

10 odkaliště a devět rybníků. Dvě odkaliště se nachází v jihozápadní části území v lese Hajný a další dvě se nachází v areálu Biocel Paskov. Sedm vodních ploch ve střední zastavěné části Paskova u Mlýnského náhonu slouží k chovným a krajinnotvorným účelům. Dvě největší vodní plochy se nacházejí v severní části řešeného území. Jedna z nich se nazývá Kuboň. Tyto vodní plochy slouží jako akumulační nádrže užitkové vody. Z hlediska geomorfologického členění ČR (Demek & Mackovčin [eds.], 2006) náleží území města k provincii Západní Karpaty, soustavě Vněkarpatské sníženiny a celku Ostravská pánev. Okrsek Ostravské nivy zahrnuje nivu Ostravice a Olešné (náplavové roviny). Geologicky je tvořen spodním štěrkopísčitým souvrstvím a svrchním holocenním souvrstvím písčitých hlín a hlinitých písků. Náleží k 3. v. s. a vyznačuje se nízkou mírou zalesnění - převažují lužní lesy podél vodních toků. Charakteristický je výskytem četných rybníků a antropogenních tvarů (poklesové sníženiny, haldy apod.). Okrsek Novobělská rovina zahrnuje záp. část řešeného území (rovina až plochá pahorkatina). Geologicky je tvořen souvrstvím pleistocenních štěrkopísků ledovcovo - říčního a říčního původu, které je překryto sprašovými hlínami. Náleží k 3. v.s. a vyznačuje se nízkou až střední mírou zalesnění (zejména kulturní smrkové porosty). Povrch je rovněž značně změněný antropogenní činností (hornictví, průmysl), charakteristický je výskyt strží. Do JZ cípu území okrajově zasahuje soustava Vnější západní Karpaty, celek Podbeskydská pahorkatina. Z pedologického hlediska převažují na území města fluvizemě, v záp. části se vyskytují rovněž pseudogleje a ve vyšších částech reliéfu kambizemě ( Celé řešené území náleží k mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt, 1971). Dle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) je zájmové území součástí Polonské podprovincie, bioregionu 2.3 Ostravský bioregion. Dle fytogeografického členění České republiky (Skalický in Hejný & Slavík [eds.], 1988) náleží řešené území k oblasti Mezofytika. Větší část je součástí okr. Ostravská pánev, pouze do JV části zasahuje okr. Beskydské podhůří. Většina ploch s navrženou změnou ve funkčním využití území a další rozvojové záměry ÚP se nachází vně lokalit soustavy Natura 2000 a i při zohlednění jejich vstupů a výstupů je nemohou ovlivnit. Výjimkou je návrh cyklostezky trasované na levém břehu Ostravice a související návrh na dostavbu protipovodňové hráze na témže břehu Ostravice. Návrh cyklostezky v ploše P-Z36 (Mapa 3.) Cyklostezka je trasována na levém břehu Ostravice, od soutoku s Olešnou 1 po ul. Národního odboje. EVL Ostravice v této části zahrnuje pouze koryto toku (vymezení břehovými hranami). Samotná cyklostezka nezasahuje do koryta toku, tzn. na území EVL, nicméně z mapových podkladů na této koncepční úrovni není zřejmé, zda zemní práce v souvislosti s výstavbou cyklostezky (a související výstavbou protipovodňové hráze) nebudou takové zásahy představovat. Ostravice je na většině délky přiléhajícího úseku toku silně regulována - zahloubení (vč. pravidelného odtěžování dnových sedimentů), rozšíření na stejnou šíři v celém úseku, napřímení - a koryto toku je 1 zde rovněž začíná EVL Řeka Ostravice a pokračuje proti proudu toku již. směrem 9

11 dosti široké a s obvykle nízkou hloubkou vody (kromě období se zvýšenými průtoky) a málo členitým reliéfem dna. Břehy jsou na většině úseku zpevněny a upraveny. Tímto je bezesporu postižena dynamická tvorba, zánik a přemisťování náplavů, které nezbytné pro výskyt TPS, které jsou zároveň předměty ochrany EVL Řeka Ostravice (vázány pouze na štěrkové náplavy). Přesto se v korytě toku štěrkové náplavy vyskytují (př. Foto 1.). Zaznamenané náplavy byly buď bez vegetace (biotop "M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace") či na nich obvykle dominovala chrastice (Phalaris arundinacea). Vzhledem k termínu průzkumů v lednu 2014 a okruhu řešených problematik nebyl zjišťován výskyt třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) - Dg druh biotopu "M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní", resp. TPS "3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů". Pouze ojediněle byl na šťerkových náplavech zaznamenán výskyt keřových vrb, zaznamenána např. vrba nachová (Salix purpurea) na náplavu při soutoku s Olešnou - Dg druh biotopu "K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů", resp. TPS "3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou" (Foto 2. - iniciální stadium sukcese křovitých vrb na čerstvěji vzniklém náplavu). Krátký úsek toku Ostravice při soutoku s Olešnou se vyznačoval cca přirozeným charakterem s intenzivní akumulací říčních sedimentů, vč. pozitivního výskytu strhávaných břehů (z pohledu ochrany přírody) - Foto 2. V důsledku provedení orientačního průzkumu území v lednu 2014 nebylo možné provést přesnější klasifikaci přítomných biotopů na náplavech. Z toho důvodu byla využita data z inventarizačního průzkumu přírodních stanovišť na území EVL Řeka Ostravice (Kočvara & Dočkalová, 2010) a vrstva mapování biotopů AOPK ČR, uveřejněná na Oba tyto zdroje neuvádí přítomnost TPS, které jsou zároveň předměty ochrany EVL Řeka Ostravice (3220, 3240), resp. odpovídajících biotopů v tomto úseku toku. Jak již bylo řečeno výše, tyto TPS jsou vázány na štěrkové náplavy toku, které podléhají jeho přirozené dynamice (tvorba, zánik, přemisťování) a z toho důvodu je pro účely naturového posouzení ÚP uvažováno s tím, že se TPS 3220 a 3240 v korytě toku v daném úseku vyskytují nebo se v časovém horizontu mohou vyskytovat. Foto 1. Tok řeky Ostravice (pohled z mostu na ul. Národního odboje po směru toku); ve střední části toku štěrkový náplav vzniklý za pilířem mostu, dále po směru toku štěrkový náplav při pravém břehu, na horizontu halda dolu Paskov 10

12 Foto 2. Přirozený tok řeky Ostravice při soutoku s Olešnou; uprostřed toku štěrkový náplav s dominantní chrasticí a s výskytem keřových vrb, patrný je stržený pravý břeh řeky Při březích je tok Ostravice dle lemován lesními porosty, na levém břehu, kde trasována cyklostezka, se jedná zejména o biotopy "L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek" a "L2.4 Měkké luhy nížinných řek" (mimo území EVL Řeka Ostravice, nejsou rovněž jejími předměty ochrany). Dle terénního průzkumu je v trase cyklostezky stávající nezpevněná cesta (Foto 1., Foto 3.) a lesní biotopy L2.3 a L2.4 jsou v částech přiléhajících k toku nahrazeny spíše biotopem "X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla" či přechody k lesním biotopům (př. Foto 3. - topolová alej podél cesty mezi řekou a odsazenou protipovodňovou hrází, lesní porost se vyskytuje až za hrází). Foto 3. Nelesní stromová výsadba (topolová alej) na levém břehu Ostravice, nezpevněná cesta v trase navrhované cyklostezky; foceno cca 150 m od soutoku s Olešnou - proti proudu Ostravice 11

13 Návrh na dostavbu podélné protipovodňové hráze na levém břehu Ostravice (Mapa 4.) Návrh protipovodňové hráze není dle předložených podkladů značenou funkční plochou, ale v mapových podkladech znázorněn pouze schematicky. Tento zákres se kryje s návrhem plochy P-Z36 pro realizaci cyklostezky. Je pravděpodobné, že stejně jako u stávající protipovodňové hráze v jižní části řešeného území či podél Ostravice na území sousedního města Vratimov je plánována realizace cyklostezky na hřebeni hráze (dle sdělení Ing. arch. V. Fuskové /USO, s.r.o./ není dosud zpracován stavební projekt). Charakteristika biotopů viz. výše EVL Řeka Ostravice (CZ ) 2 Rozloha Navrhovaná kategorie ochrany Biogeografická oblast 155,448 ha přírodní památka - část kontinentální Nadmořská výška m n. m. Poloha Katastrální území úsek řeky Ostravice od hranic CHKO Beskydy na Ostravici po přítok Olešná v Paskově Baška, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u Frýdku-Místku, Lubno, Místek, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Paskov, Pržno, Řepiště, Staré Hamry 2, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň Ekotop Geologie: Ostravice protéká jako typická karpatská řeka v závislosti na morfologii Moravskoslezských Beskyd podélnými a příčnými údolními úseky. V době před zaledněním uložila Ostravice karpatské štěrky a písky při úpatí Beskyd. Terasy jsou na Ostravici vyvinuty od ústí Čeladenky k soutoku s Odrou, kde se nejvýrazněji uplatňují středně až mladopleistocenní úrovně. Geomorfologie: hluboké údolí řeky Ostravice tvoří horopisnou hranici - odděluje Lysohorskou a Radhošťskou hornatinu. Reliéf: říční niva štěrkonosného toku. Pedologie: fluvizoly, kambizoly. Krajinná charakteristika: jedná se o typický beskydský štěrkonosný tok, protékající širokou nivou. V minulosti byl téměř celý regulován (stejná šířka toku, kamenná pata svahu, v zastavěných územích vybudovány odsazené hráze). V současnosti si tok ve vymezeném korytu vytváří přirozenou strukturu dnových sedimentů - štěrkové nánosy jsou odtěžovány správcem toku z důvodu zlepšení průtočné 2 dle 12

14 kapacity koryta. Proud toku je většinou táhlý s peřejnatými úseky, které jsou spíše přechody mezi tůněmi. Biota V intenzivně obhospodařované a osídlené nivě se přirozená vegetace zachovala pouze v bezprostředním okolí řeky v podobě fragmentů údolních jasanovo-olšových luhů a vrbových křovin štěrkových náplavů. V korytě toku dochází k sedimentaci štěrku a tvorbě štěrkových říčních náplavů s nejrůznějšími sukcesními stadii na ně vázaných biotopů. Tok řeky s kamenitým dnem obývají z ryb vranka obecná (Cottus gobio), pstruh obecný (Salmo trutta), lipan podhorní (Thymallus thymallus), parma obecná (Barbus barbus) a vedle doplňkových druhů parmového pásma také například vysazovaná štika obecná (Esox lucius), lín obecný (Tinca tinca) nebo kapr obecný (Cyprinus carpio). Předměty ochrany Druhy-živočichové: Cottus gobio (vranka obecná) Přírodní stanoviště: 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) Tab. 1. Charakteristika výskytu předmětů ochrany v EVL Řeka Ostravice - TPS Typ přírodního Převod na Rozloha (ha) Podíl (%) R 3 Z 4 G 5 stanoviště 1 biotopy M4.3 1,4727 0,94 B B A 3240 K2.2 2,1998 0,94 B B B Pozn.: dle Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos); 2 dle Chytrý et al. [eds.] (2001): M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů; 3 R-reprezentativnost (A-vynikající, B-dobrá, C-významná,D-nevýznamné zastoupení); 4 Z-zachovalost (A-skvěle zachovaný, B- dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachov.); 5 G-celkové hodnocení (A-vysoce významný, B-velmi významný, C-významný). Tab. 2. Charakteristika výskytu předmětů ochrany v EVL Řeka Ostravice - druhy živočichů Druh SP 1 PP 2 Z 3 I 4 C 5 Cottus gobio C C B C B Pozn.: dle 1 SP (stálá populace): C-druh běžný, R-vzácný druh, V-velmi vzácný druh, P-druh je přítomen (pokud neexistují žádné údaje o populaci); 2 PP (podíl populace-početnost a hustota populace vyskytující se na lokalitě v poměru k populaci na území státu): A (100% až > 15%), B (15% až > 2%), C (2% až > 0%), D (nevýznamná populace); 3 Z (zachovalost-zahrnuje 2 subkritéria: stupeň zachování charakteristik stanoviště, které jsou důležité pro daný druh, a možnosti obnovy): A-skvěle zachovaný, B- dobře zachovaný, C-průměrně nebo nedostatečně zachovaný ; 4 I (izolace-stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu): A-populace je (téměř) izolovaná, B-populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu, C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu; 5 C (celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu): A-vysoce významná, B-velmi významná, C-významná Výše uvedený popis EVL převzat a upraven z 13

15 3.3. Dotčené předměty ochrany Za dotčené jsou považovány všechny předměty ochrany, které se nacházejí nebo se potencionálně mohou nacházet v řešeném území a mohou být v souvislosti s návrhem územního plánu ovlivněny. Tab. 3. Dotčené předměty ochrany Druh/TPS Dotčené Zdůvodnění EVL Řeka Ostravice Cottus gobio ano nelze vyloučit zásahy do koryta toku Ostravice v řešeném území (přímé zábory, disturbance při výstavbě)- (potencionální) biotop druhu TPS 3220, 3240 ano nelze vyloučit zásahy do koryta toku Ostravice v řešeném území (přímé zábory, disturbance při výstavbě) - (potencionální) výskyty v dynamicky se vyvíjejícím korytě toku EVL Paskov - viz. kap Popis dotčených předmětů ochrany EVL Řeka Ostravice Cottus gobio (vranka obecná) Ekologie a biologie: vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, neboť je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. Živí se bentickými živočichy. O nakladené jikry pečuje samec. Vranka obecná žije maximálně osm let a dorůstá velikosti do 15 centimetrů. Oproti vrance pruhoploutvé (Cottus poecilopus) nemá na břišních ploutvých souvislé příčné tmavé pruhy. Rozšíření v ČR: v ČR je rozšířena po celém území ve vhodném prostředí horských a podhorských toků. V řešeném území nebyl pro účely naturového posouzení proveden průzkum výskytu vranky obecné, neboť toto bylo nadbytečné vzhledem k okruhu řešených problematik. Data o výskytu druhu byla čerpána z inventarizačního průzkumu v EVL Řeka Ostravice (Kočvara & Merta, 2010) a dále z ND AOPK ČR. Kočvara & Merta (2010) druh v Ostravici v řešeném území nezaznamenaly, V ND AOPK ČR jsou u vranky obecné záznamy o výskytu druhu z řešeného území - Lojkásek & Lusk udávají výskyt druhu v Ostravici nad soutokem s Olešnou (2010; ř. km 15,5; bez udání početnosti). Lojkásek pak z roku 2010 udává výskyt druhu v Ostravici v již. části řešeného území nedaleko železničního mostu (udávaná hustota populace 22ks/ha). V tomto úseku se dle orientačního terénního průzkumu nachází táhlý balvanitý práh s výskytem peřejnatých úseků a členitou morfologií dna (Foto 4.). Výskyt druhu v řešeném území je jinak omezován antropogenními zásahy, zejména pak pravidelnou odtěžbou říčních sedimentů - široké koryto s malou hloubkou vody a nízkou členitostí dna (viz. kap ). 14

16 Mapa 6. Rozšíření Cottus gobio v ČR Foto 4. Balvanitý práh na řece Ostravici pod železničním mostem v již. části řešeného území 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů Popis: jedná se o travinná, případně vysokobyliná dvoj- až trojvrstevná společenstva, která jsou druhově chudá díky převaze třtiny pobřežní a chrastice rákosovité. Stanoviště tvoří štěrkopískové lavice a ostrůvky v korytech toků, jež jsou podmáčené a podemílané proudící vodou a na kterých se střídá litorální a terestrická fáze. Tyto náplavy jsou vzhledem k rychlejšímu proudění vody hrubozrnné, štěrkovité až kamenité. Jemnozem se akumuluje pouze mezi kameny nebo vytváří na povrchu vrstvičku silnou několik centimetrů. Porosty vytvářejí podél břehů charakteristické lemy různé šířky i délky. 15

17 Mapa 7. Rozšíření TPS 3220 v ČR V rámci EVL Řeka Ostravice je reprezentován biotopem "M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní". V důsledku provedení průzkumu území v lednu 2014 nebylo možné provést přesnější klasifikaci přítomných biotopů na náplavech. Z toho důvodu využita data z inventarizačního průzkumu přírodních stanovišť na území EVL Řeka Ostravice (Kočvara & Dočkalová, 2010) a vrstva mapování biotopů AOPK ČR, uveřejněná na Oba tyto zdroje neuvádí přítomnost TPS 3220 v řešeném území, inventarizační průzkum (Kočvara & Dočkalová, 2010) byl nicméně postižen povodní v roce 2010 (přirozená destrukce štěrkových náplavů). Při orientačním průzkumu území v lednu 2014 byl v korytě toku v řešeném území zaznamenán výskyt štěrkových náplavů, místy i plošně rozsáhlejších, a často s dominantní chrasticí rákosovitou (může být Dm druhem TPS 3220, př. Foto 1., 2.). Výskyt třtiny pobřežní (Dg druh) nebyl vzhledem k termínu průzkumu zjišťován. Štěrkové náplavy toku podléhají nicméně jeho přirozené dynamice (tvorba, zánik, přemisťování) a z toho důvodu je pro účely naturového posouzení ÚP uvažováno s tím, že se TPS 3220 v korytě toku v daném úseku vyskytuje nebo se v časovém horizontu může vyskytovat - závisí rovněž na intenzitě antropogenních zásahů, zejména na pravidelně odtěžbě říčních sedimentů Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) Popis: vegetace křovitých vrb na březích a štěrkových náplavech toků vytváří více nebo méně uzavřené porosty dosahující výšky 2 5 m. Složení bylinného patra je zpravidla velmi různorodé. Uplatňují se druhy různých ekologických nároků včetně druhů vlhkomilných, druhů nitrofilní bylinné vegetace i druhů ruderálních. Mechové patro ve většině porostů chybí. Osidlují břehy řek a větších potoků od nížin do podhůří a štěrkové náplavy na středních a horních tocích. Vrbové křoviny jsou vystaveny mechanickému působení silného vodního proudu, který omezuje rozvoj stromové vegetace. U divokých podhorských toků bývá vegetace poškozována hrubozrnným štěrkem přemísťovaným při povodních. Půdy jsou převážně slabě vyvinuté. Porosty nesnášejí větší zastínění. 16

18 Mapa 8. Rozšíření TPS 3240 v ČR V rámci EVL Řeka Ostravice je reprezentován biotopem "K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů". V důsledku provedení průzkumu území v lednu 2014 nebylo možné provést přesnější klasifikaci přítomných biotopů na náplavech. V rámci orientačního průzkumu území v potencionálně dotčených úsecích řeky Ostravice byl identifikován 1 náplav s řídkým porostem vrby nachové (Salix purpurea; Dg druh) a to při ústí řeky Olešné (Foto 2.) - iniciální stadium sukcese vrbových křovin na čerstvěji vytvořeném náplavu. Kočvara & Dočkalová (2010) neudávají z řešeného území výskyt TPS 3240, tento průzkum byl nicméně postižen povodní v roce 2010 (přirozená destrukce štěrkových náplavů). Rovněž ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR) není výskyt tohoto TPS z řešeného území udáván. Štěrkové náplavy toku podléhají nicméně jeho přirozené dynamice (tvorba, zánik, přemisťování) a z toho důvodu je pro účely naturového posouzení ÚP uvažováno s tím, že se TPS 3240 v korytě toku v daném úseku vyskytuje nebo se v časovém horizontu může vyskytovat - závisí rovněž na intenzitě antropogenních zásahů, zejména na pravidelně odtěžbě říčních sedimentů. 4. HODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: ", A. textová část" (Urbanistické středisko Ostrava, 2013); "Odůvodnění územního plánu Paskov, B. textová část" (Urbanistické středisko Ostrava, 2013); mapové podklady: "ÚP Paskov, B.1 Koordinační výkres, Odůvodnění", "ÚP Paskov, A.3 Výkres dopravní infrastruktury", "ÚP Paskov, A.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství", "ÚP Paskov, A.5 Výkres technické infrastruktury - energetika a elektronických komunikací", "ÚP Paskov, A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Odůvodnění" (Urbanistické středisko Ostrava, 2013). Postup při zpracování posouzení viz. kap

19 Pro zjištění dotčených předmětů ochrany byly využity následující podklady: Kočvara R., Merta L. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ Řeka Ostravice, Inventarizační průzkum ryb. Olomouc, 18 pp.; Kočvara R., Dočkalová Z. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ Řeka Ostravice - přírodní biotopy. Krnov, 15 pp.; Kočvara R., Kočárek P. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ EVL Paskov, páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Ostrava, 19 pp.; Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR, 2014); Nálezová databáze AOPK ČR (AOPK ČR, 2014); orientační průzkum území ( ); data z dříve zpracovaných posouzení ÚP v okolním území. Vzhledem k okruhu řešených problematik a charakteru ÚP jsou podklady pro posouzení zhodnoceny jako dostatečné Identifikace možných vlivů územního plánu Nelze vyloučit zásahy do koryta řeky Ostravice na území EVL Řeka Ostravice při realizaci protipovodňové hráze a související cyklistické stezky na jejím levém břehu, tzn. zásahy (přímý zábor, disturbance) do (potencionálních) ploch výskytu TPS 3220 a 3240 a (potencionálního) biotopu druhu Cottus gobio; Identifikace kolizních funkčních ploch a rozvojových záměrů ÚP viz. kap Hodnocení významnosti vlivů územního plánu Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má návrh územního plánu Paskov významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura U dotčené evropsky významné lokality je nutné zachování příznivého stavu z hlediska ochrany jejich předmětů ochrany a zachování její ekologické celistvosti. Pro hodnocení významnosti vlivů byla využita stupnice převzatá z metodiky naturového posouzení MŽP ČR (Anonymous, 2007; Tab. 7.). 18

20 Tab. 7. Stupnice významnosti vlivů využitá pro kvantifikaci vlivů ÚP (Anonymous, 2007) Dotčené předměty ochrany EVL Řeka Ostravice U všech předmětů ochrany EVL Řeka Ostravice vyplývá potencionální dotčení z realizace dvou dílčích rozvojových záměrů ÚP - výstavba protipovodňové hráze na levém břehu Ostravice a související realizace cyklostezky (viz. Mapa 3., 4.). Pro realizaci této cyklostezky je vymezena v ÚP plocha P-Z36, v případě protipovodňové hráze je v textové části ÚP obecný popis záměru a v grafické části vyznačena pouze schematicky (nikoliv na úrovni funkční plochy). Tento zákres se kryje s návrhem plochy P-Z36 pro realizaci cyklostezky. Je pravděpodobné, že stejně jako u stávající protipovodňové hráze v jižní části řešeného území či podél Ostravice na území sousedního města Vratimov je plánována realizace cyklostezky na hřebeni hráze. EVL Ostravice v této části zahrnuje pouze koryto toku Ostravice (vymezení břehovými hranami). Plocha P-Z36, ani schematický zákres protipovodňové hráze nezasahuje přímo na území EVL, ale je lokalizována na její hranici. Zemní práce v souvislosti s jejich výstavbou mohou znamenat zásahy do koryta toku - přímý zábor či disturbance potencionálních ploch výskytu TPS 3220 a 3240 a (potencionálního) biotopu druhu Cottus gobio. Vzhledem k charakteru výskytu předmětů ochrany v potencionálně dotčeném úseku toku (kap ) a jeho charakteru (kap ) jsou takové případné zásahy hodnoceny na koncepční úrovni max. mírně negativním vlivem (-1) a to i při zohlednění kumulace negativních vlivů. Míra vlivu na předměty ochrany EVL je závislá zejména na stavebně - technickém provedení (dle sdělení Ing. arch. V. Fuskové /USO, s.r.o./ není dosud zpracován stavební projekt) Hodnocení vlivů územního plánu na celistvost lokalit, kumulace vlivů Vzhledem k charakteru územního plánu je vliv na celistvost EVL Řeka Ostravice na koncepční úrovni hodnocen jako mírně negativní - nelze vyloučit zásahy při provádění zemních prací do koryta toku (viz. kap ) a jisté narušení její celistvosti. Míra vlivu na celistvost EVL je závislá na stavebně - technickém provedení - dle sdělení Ing. arch. V. Fuskové (USO, s.r.o.) není dosud zpracován stavební 19

21 projekt. ÚP předpokládá efektivnější likvidaci odpadních vod (ČOV, kanalizace) s pozitivním dopadem na kvalitu vod v řece a tedy i na celistvost lokality. EVL Řeka Ostravice je lokalizována zejména v sev. části v hustě osídlené a průmyslové krajině, z čehož vyplývá i značná kumulace antropogenních vlivů. Nejvýznamnější negativními faktory jsou: regulace toku, nevhodná protipovodňová opatření spojená s úpravou břehů a koryt toku, těžení štěrku, komunální znečistění, nevhodné rybářské obhospodařování (skladba a početnost obsádky), rovněž vysazování jehličnatých kultur kolem toku a intenzivní šíření křídlatky japonské. 5. ZÁVĚR Hodnocený návrh územního plánu Paskov nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Řeka Ostravice a EVL Paskov. Minimalizační opatření nejsou na úrovni územního plánu navrhována. 6. REJSTŘÍKY A SEZNAMY Anonymus Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŽP ČR, ročník XVII, částka 11. Culek M. (ed.) Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. Demek J. & Mackovčin P. [eds.] (2006): Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny. AOPK ČR, Brno, 580 pp. Chvojková et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura MŽP ČR, Praha, 97 pp. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) Katalog biotopů ČR. AOPK ČR, Praha. Kolektiv autorů Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4. Kočvara R., Merta L. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ Řeka Ostravice, Inventarizační průzkum ryb. Olomouc, 18 pp.; Kočvara R., Dočkalová Z. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ Řeka Ostravice - přírodní biotopy. Krnov, 15 pp.; Kočvara R., Kočárek P. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa, Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče, CZ EVL Paskov, páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Ostrava, 19 pp.; Kolektiv autorů. 2001a. Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/

22 Nálezová databáze AOPK ČR Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 21

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Vendryně na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Vyhodnocení vlivů územního plánu Vendryně na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: 972100260025 Popis zakázky: Vyhodnocení vlivů územního

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 Vyhodnocení vlivů Koncepce na ZADAVATEL: ZPRACOVAL: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Mgr. Zdeněk

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA ZMĚNA Č.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÁ ÚPA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ KVĚTEN 2013 Schvalující orgán : Zastupitelstvo Obce Malá Úpa 542 27 Malá Úpa 116

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Úvod...4. 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany ŽP přijatým na vnitrostátní úrovni...5

Úvod...4. 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany ŽP přijatým na vnitrostátní úrovni...5 OBSAH Úvod...4 1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany ŽP přijatým na vnitrostátní úrovni...5 1.1. Důvody pro pořízení Územního plánu Pržno a stanovení hlavních cílů rozvoje území...5

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín datum oprávněná úřední osoba

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické Seminář Geomorfologie Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Prezentace 3 Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 stran

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více