Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace iparťák s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace iparťák s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace iparťák s.r.o. IČO: se sídlem Prof. Skupy 719, Strakonice I, Strakonice zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C A. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky (dále i jako VOP ) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a obchodní korporací iparťák s.r.o., se sídlem Prof. Skupy 719, Strakonice I, Strakonice, IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C vložka (dále též jen zhotovitel ). Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni též jen jako smluvní strany. 2. Objednatel je každá fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem nebo na základě objednávky objednatele dle čl. III. II. Předmět plnění 1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména: a. grafická ztvárnění internetových prezentací, grafická zpracování tiskovin a jiné užité grafiky; b. jazykové opravy textů dle zadání objednatele a jazykové opravy textů; c. překlady z českého jazyka do cizího a naopak nebo mezi cizími jazyky, či zpracování originálních textů v cizím jazyce; d. reklamní a marketingové texty dle zadání objednatele, zejména texty webových stránek, tiskových zpráv, článků, katalogů, sloganů apod.; e. vytváření webových stránek, příp. jiných programů; f. úpravy, změny a odstraňování chyb originálních počítačových programů nebo programů jinak oprávněně nabytých nezbytné k jejich využití objednatelem v souladu s jejich určením dle zadání objednatele. 2. Předmětem plnění mohou být i další činnosti podle smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (vše dále i jako zakázka ). III. Uzavření smlouvy 1. Objednávku učiní objednatel písemně e mailem na e mailovou adresu zhotovitele. 2. Objednávka objednatele musí min. obsahovat: a. identifikaci objednatele vč. přesné fakturační a korespondenční adresy a vč. IČO a DIČ, bylo-li objednateli přiděleno, a osoby, která objednávku vystavila vč. jména, příjmení, popř. funkce a e mailového a telefonického kontaktu na ni; b. specifikaci zakázky; c. účel zakázky; d. požadovaný termín předání zakázky; e. veškeré další údaje nutné pro řádnou realizaci zakázky. 3. Případné další pokyny či upřesnění objednatele musí být učiněny v písemné podobě e mailem zaslaným na e mailovou adresu zhotovitele nebo v zápise dle čl. XX odst. 2 nebo ve formě technické

2 dokumentace, je-li v daném případě zhotovitelem zpracovávána; na pokyny či upřesnění učiněné v jiné než písemné podobě nebude brán zřetel. Pokud tyto další pokyny či upřesnění nebudou zhotovitelem výslovně písemně odsouhlaseny, považují se plnění s těmito pokyny či upřesněními spojená za vícepráce. 4. Zhotovitel není povinen akceptovat objednávku objednatele a jeho internetová prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy. Za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až objednávka objednatele. 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednateli dnem odeslání potvrzení na e mailovou adresu uvedenou objednatelem. Objednatel učiněním poptávky, případně objednávky či uzavřením smlouvy souhlasí s výhradní platností těchto VOP s tím, že případné všeobecné obchodní podmínky odběratele jsou tímto výslovně vyloučeny. 6. Zhotovitel zašle objednateli cenovou nabídku nebo přijetí objednávky potvrdí na e mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Platnost cenové nabídky může být časově omezena. Ceny uváděné zhotovitelem na jeho internetových stránkách, nabídkách apod. jsou uváděny bez DPH. 7. Činnosti vyžadované objednatelem neuvedené v objednávce se považují za vícepráce (např. dodatečně požadované změny), nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady za vícepráce. B. Překladatelské služby IV. Všeobecná ujednání 1. Překladem se rozumí převod textu z českého jazyka do cizího jazyka nebo naopak nebo mezi cizími jazyky. 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu.doc nebo.pdf, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele. 3. Normostranou cílového textu se rozumí standardizovaná strana textu, do něhož je překlad prováděn, o délce znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i NS ). V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo vlastní přenesená práva k pořízení překladu výchozího textu. 2. Objednatel odpovídá za obsah textu ve výchozím jazyce, a proto stane-li se zveřejnění překladu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, který byl řádně přeložen z výchozího textu, nese veškerou odpovědnost objednatel. 3. Objednatel je povinen jednoznačně specifikovat své požadavky týkající se kromě jiného tematiky, zamýšleného užití překladu a případně i stupně utajení podkladů, jež bude mít překladatel k dispozici. 4. V případě překladu odborného textu je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost; zejména je povinen zhotoviteli dodat překlad odborných a jinak zvláštních výrazů, zkratek, termínů nebo terminologie užívané v oblasti překladu, zajistit součinnost odpovědné osoby, která bude oprávněna a způsobilá konzultovat tuto terminologii. Objednatel je povinen zhotovitele v nezbytné míře seznámit se speciálními metodami, popř. strukturou či funkcí technického zařízení, jehož se překlad týká. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu týkající se této terminologie. V případě prodlení objednatele s plněním povinné součinnosti dle tohoto odst. se lhůta pro předání zakázky úměrně prodlužuje. 5. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu překladu. 6. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o účelu překladu, zejména o způsobu jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této

3 souvislosti vznikla (např. je-li překlad určen pro tisk a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla). VI. Cenové ujednání 1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena vyhotoveného překladu je tvořena součinem ceny za 1 NS a celkového počtu NS vyhotoveného překladu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS. C. Korektorské služby VII. Všeobecná ujednání 1. Korekturou se rozumí oprava gramatických nebo stylistických chyb v českém nebo cizojazyčném textu. 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu.doc nebo.pdf nebo v podobě uložení provedené korektury přímo v uživatelském rozhraní webů objednatele, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele. 3. Normostranou korekturovaného textu se rozumí standardizovaná strana korekturovaného textu o délce znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i NS ). VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo je oprávněn požadovat korekturu výchozího textu. 2. Objednatel odpovídá za obsah textu vč. užití odborných a jiných zvláštních termínů nebo zkratek. Stane-li se zveřejnění korekturovaného textu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, nese veškerou odpovědnost objednatel. 3. Objednatel je povinen jednoznačně specifikovat své požadavky týkající se kromě jiného tematiky, zamýšleného užití korekturovaného textu a případně i stupně utajení podkladů, jež bude mít korektor k dispozici. 4. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu korekturovaného textu. 5. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o způsobu využití korekturovaného textu, zejména jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla (např. je-li korekturovaný text vytištěn na propagační materiály a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla). 6. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli text v elektronické podobě v upravitelném formátu. V opačném případě objednatel nese náklady za vícepráce spočívající v přepisu textu do upravitelného formátu, a to ve výši 50 Kč bez DPH za 1 NS, přičemž výsledná cena za tyto vícepráce je tvořena součinem uvedené ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS přepisu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS. IX. Cenové ujednání 1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena za korekturu textu je tvořena součinem ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS korekturovaného textu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledný cena činí cenu za 1 NS.

4 D. Textařské služby X. Všeobecná ujednání 1. Textařskou službou se rozumí psaní textů v českém nebo cizím jazyce. 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu.doc nebo.pdf, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele. 3. Normostranou textu se rozumí standardizovaná strana textu o délce znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i NS ). XI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné informace pro řádné plnění zakázky; v opačném případě zhotovitel za vady textu neodpovídá. 2. Objednatel je povinen zkontrolovat text a upozornit zhotovitele na případné faktické chyby; v opačném případě zhotovitel za vady textu neodpovídá. 3. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu textu. 4. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o účelu textu, zejména o způsobu jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla (např. je-li text určen pro tisk a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla. XII. Cenové ujednání 1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena napsaného textu je tvořena součinem ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS napsaného textu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS. 2. Pokud objednatel odmítne převzít napsaný text (tj. zašle oznámení o nepřevzetí zakázky), ačkoliv tento odpovídá objednávce objednatele, je objednatel v souvislosti s provedenými pracemi povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 100 % předpokládané ceny zakázky jako tzv. skicovné. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká objednateli nárok text užít. 3. Pokud objednatel vyžaduje úpravy napsaného textu, ačkoliv tento odpovídá objednávce objednatele, je každá jeho další úprava považována za další samostatnou objednávku. E. Programátorské služby XIII. Všeobecná ujednání 1. Programátorskou službou se rozumí vytvoření nebo úprava určitého programu v různých programovacích jazycích, zejména tvorba webových stránek, tvorba webových či desktopových aplikací, případně provedení dalších programovacích prací dle zadání klienta. 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku dle objednávky v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele. XIV. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel nesmí po dobu prací prováděných zhotovitelem na webových stránkách tyto webové stránky jakkoliv upravovat, přenastavovat či do nich jinak zasahovat, a to sám nebo prostřednictvím jiné osoby. O případné nutnosti zásahu do webových stránek po dobu prací prováděných zhotovitelem je objednatel povinen zhotovitele informovat min. 5 dní předem, o ukončení tohoto zásahu a možnosti obnovy prací je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat. Termín pro předání zakázky

5 dle objednávky se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel vykonávat práci na webových stránkách objednatele. 2. Objednatel odpovídá za veškerou škodu vzniklou v souvislosti nebo týkající se programátorské činnosti zhotovitele, pokud je tato vykonávána za chodu webových stránek (tzv. na ostrém řešení). 3. Programátorská činnost zhotovitele je vždy specifickým řešením dle konkrétních požadavků objednatele. Objednatel není oprávněn použít výsledek programátorské činnosti zhotovitele k jinému účelu nebo vícekrát (např. pro více domén), než bylo dohodnuto v objednávce. Objednatel není oprávněn výsledek programátorské činnosti zhotovitele prodat, postoupit či jinak poskytnout třetí osobě, není-li dohodnuto jinak. 4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za programátorskou činnost zhotovitele za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. XIV odst. 3, zejména v případě, že objednatel výsledek programátorské činnosti zhotovitele prodá, postoupí nebo jinak poskytne třetí osobě nebo jej použije pro jiný účel či vícekrát, než bylo dohodnuto v objednávce, apod. 5. Zhotovitel neodpovídá za dohledatelnost, pozici nebo zobrazení webových stránek v internetových vyhledávačích, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak. 6. Objednatel je povinen zajistit webhosting a doménu pro svůj projekt, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. 7. Pokud mají být programátorské služby vykonávány na existujících webových stránkách, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli přístupové údaje do administrace těchto webových stránek; před jejich poskytnutím je objednatel povinen provést kompletní zálohu webových stránek, zejména FTP a databáze. 8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout testovací přístupy do všech aplikací a služeb třetích stran, které jsou nutné k řádnému zhotovení zakázky. 9. Zhotovitel neodpovídá za chyby, vady nebo validitu zakázky v šablonách třetích stran a použitých pluginech, které nejsou dílem zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za případné chyby či vady zakázky nebo za škodu způsobené použitím pluginů třetích stran, které nemusí být kompatibilní se způsobem zhotovení zakázky. 10. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky nebo škodu způsobené zásahem do zdrojového kódu zakázky, jiným nevhodným zásahem nebo nevhodným používáním. Zhotovitel neodpovídá za vady, chyby nebo škodu způsobené závadou způsobenou činností třetích stran (např. nefunkčnost webových stránek z důvodu závad na straně hostingové společnosti). 11. Pokud objednatel vyžaduje úpravy výsledku programátorské činnosti zhotovitele, ačkoliv tento byl vytvořen v souladu s objednávkou objednatele, je každá jeho další úprava považována za další samostatnou objednávku. F. Grafické služby XV. Všeobecná ujednání 1. Grafickou službou se rozumí provedení grafických prací, zejména tvorba webdesignu, loga, wireframu, či provedení dalších grafických prací (dále i jako grafika ). 2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku dle objednávky v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele. XVI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel je povinen uvést nezbytné informace k řádné realizaci zakázky. 2. Zhotovitel je povinen zhotovit grafiku dle požadavků objednatele uvedených v písemné objednávce. Další činnosti vyžadované objednatelem, které nejsou v objednávce uvedeny, se považují za vícepráce. 3. Objednatel není oprávněn využít grafiku k jinému účelu nebo vícekrát (např. použitím grafiky na více

6 webových stránkách), než bylo dohodnuto v objednávce. Objednatel není oprávněn grafiku prodat, postoupit či jinak poskytnout třetí osobě, není-li dohodnuto jinak. 4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zakázky za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. XVI odst. 3, zejména v případě, že objednatel grafiku prodá, postoupí nebo jinak poskytne třetí osobě nebo grafiku použije pro jiný účel či vícekrát, než bylo uvedeno v objednávce, apod. XVII. Cenové ujednání 1. Pokud objednatel odmítne převzít grafiku (tj. zašle oznámení o nepřevzetí zakázky), ačkoliv tato byla vytvořena v souladu s objednávkou objednatele, je objednatel v souvislosti s provedenými pracemi povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 60 % předpokládané ceny zakázky jako tzv. skicovné. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká objednateli nárok grafiku užít. 2. Pokud objednatel vyžaduje úpravy předložené grafiky, ačkoliv tato byla vytvořena v souladu s objednávkou objednatele, je každá její další úprava považována za další samostatnou objednávku. G. Společná ujednání XVIII. Činnost zhotovitele a součinnost objednatele 1. Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci zakázky služby třetích osob nebo řešení třetích stran (např. volně dostupné pluginy). Zhotovitel je oprávněn použít vlastní řešení využité v zakázce objednatele i ve své další činnosti (např. vlastní plugin). 2. Objednatel není oprávněn uplatnit nároky z vad nebo způsobené škody v případě zakázky nebo její části, která byla zhotovitelem provedena zdarma nebo nad rámec objednávky objednatele. 3. Zhotovitel odpovídá za škodu pouze do výše ceny zakázky. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena v důsledku závady na řešení třetích stran. 4. Zhotovitel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté mu objednatelem, který hodlá využít služeb zhotovitele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit, aby tyto dokumenty a informace nebyly zpřístupněny třetí osobě, vyjma osob, které se na realizaci zakázky podílejí. 5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro plnění zakázky, včetně poskytování odpovědí na dotazy zhotovitele bez zbytečného odkladu. V případě, že není tato součinnost objednatelem poskytována bez zbytečného odkladu, je zhotovitel oprávněn prodloužit přiměřeně termín plnění. XIX. Platební podmínky 1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře na částku až do výše 100 % předpokládané ceny zakázky. V případě, kdy je zhotovitelem vyžadována záloha, prodlužuje se termín předání zakázky o dobu od uzavření smlouvy do doby úhrady zálohy. Do doby úhrady zálohy není zhotovitel povinen započít s plněním smlouvy. Bez ohledu na uvedená ujednání se termín plnění dále prodlužuje v případě prodlení se zaplacením zálohy, a to o dobu trvání takového prodlení. 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky nebo po uplynutí doby dle čl. XXI odst Objednatel je v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky v souvislosti se smlouvou nebo těmito VOP povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení v případě, že se jedná o období prvních třiceti dnů prodlení, a ve výši 0,4 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení v období počínajícím třicátým prvním dnem prodlení až do zaplacení.

7 4. V případě prodlení delšího než 10 dní je objednatel povinen uhradit paušální částku ve výši 500 Kč za zaslání každé výzvy k úhradě dluhu, jakož i náklady na případné právní zastoupení v této věci; nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů tím není dotčeno. 5. Vlastnické právo k předmětu zakázky přechází na objednatele až okamžikem úhrady celé ceny zakázky vč. ceny za vícepráce; do té doby není objednatel oprávněn předmět zakázky využívat. XX. Konzultace 1. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví na dohodnutou konzultaci, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli storno poplatek ve výši domluvené hodinové sazby. Za omluvenou konzultaci se považuje konzultace, kterou objednatel písemně zruší nejméně 24 hodin před začátkem dohodnuté konzultace. 2. O průběhu konzultace bude sepsán zápis, který obsahuje min. jméno zhotovitele, příp. jméno osoby, která zastupuje zhotovitele, jméno objednatele, příp. jméno osoby, která zastupuje objednatele, čas zahájení konzultace, čas ukončení konzultace, příp. objednávku, pokyny či upřesnění objednatele a podpisy obou stran. XXI. Předání zakázky 1. Zhotovitel je povinen předat zakázku řádně a včas s výhradou posunutí termínu předání z důvodu prodlení na straně objednatele. 2. Zhotovitel předá zakázku elektronicky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Za předání zakázky se považuje její odeslání na elektronickou adresu objednatele uvedenou v objednávce. 3. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné předat způsobem podle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání zakázky, a to na náklady objednatele. 4. Objednatel je povinen případné námitky či připomínky uplatnit u zhotovitele nejpozději do 7 dní od předání zakázky. Nebudou-li žádné námitky či připomínky v této lhůtě uplatněny, považuje se zakázka za zhotovitelem řádně, bez vad a nedodělků splněnou a objednatelem řádně převzatou a zhotovitel zašle objednateli fakturu s konečnou cenou. XXII. Odstupné a odstoupení od smlouvy 1. Pokud byla objednatelem uhrazena záloha podle čl. XIX, má objednatel právo odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného ve výši odpovídající této záloze. Zhotovitel má právo jednostranně započíst pohledávku objednatele na vrácení zálohy a pohledávku na zaplacení odstupného. 2. Pokud nebyla sjednána záloha, má objednatel právo odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného ve výši 60 % předpokládané ceny zakázky. 3. Smlouva je v případě podle odst. 1 ukončena okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení objednatele od smlouvy zhotoviteli, nebo v případě podle odst. 2 okamžikem zaplacení odstupného. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele. XXIII. Další ujednání 1. Zhotovitel není odpovědný za prodlení, k němuž došlo v souvislosti s okolnostmi vyšší moci, jakož i s jinými nepředvídatelnými a neodvratitelnými mimořádnými událostmi včetně (nikoli však výlučně) případů vydání právních předpisů, války, válečného stavu, stávek, požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, stávek zaměstnanců, poruch provozu, změněných úředních povolení či úředních nařízení a jiných obdobných situací. O trvání těchto okolností se prodlužují příslušné lhůty pro splnění povinností zhotovitele. 2. Ujednáním smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajišťované smluvní pokutou. Náhradu škody lze vždy vymáhat vedle této smluvní

8 pokuty. 3. Objednatel není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakoukoliv pohledávku či jakákoliv práva vůči zhotoviteli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 4. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávkám zhotovitele. 5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti se zakázkou maximálně do výše konečné ceny za tuto zakázku v případě, že cena zakázky nepřevyšuje částku Kč bez DPH, a maximálně do výše 50 % z ceny zakázky, min. však do výše Kč bez DPH, v případě, že cena zakázky převyšuje částku Kč bez DPH. Uvedené omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 6. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení povinností a uzavřených smluv, pokud nebylo v moci zhotovitele tomuto porušení zabránit. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za ušlý zisk, úroky zaplacené objednatelem nebo splatné, ztrátu zakázek, následné škody, ztráty nebo výdaje vzniklé v důsledku přerušení činnosti. 7. Zhotovitel neodpovídá za nepřesné uvedení skutečností, ať již nedbalostní, nebo jiné. 8. Smluvní strany se dohodly, že ust občanského zákoníku se neužije. XXIV. Reklamace 1. Překladatelské, korektorské nebo textařské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly vyhotoveny v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě. Grafické služby mají vadu pouze v případě, že nebyly v souladu se smlouvou nebo nebyly provedeny v odpovídající kvalitě. Programátorské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly provedeny v souladu s objednávkou objednatele. 2. Reklamaci je nutné uplatnit pouze písemně, uvést její důvod a popsat vadu nebo její charakter. 3. Uzná-li zhotovitel vadu za odůvodněnou, má objednatel nárok na korekturu nebo opravu textu, úpravu grafiky nebo programu, nebo na slevu z ceny zakázky. 4. Nároky z vad je nutné uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do 7 dnů ode dne předání zakázky. Uplatnění reklamace nezbavuje objednatele povinnosti řádně a včas uhradit cenu za zakázku dle vystaveného daňového dokladu (faktury). XXV. Ochrana osobních údajů 1. Objednatel učiněním objednávky, popř. uzavřením smlouvy se zhotovitelem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZoOÚ ), souhlas se zpracováváním osobních údajů poskytnutých dle těchto nebo v souvislosti s těmito VOP zhotoviteli jako správci a zpracovateli, a to zejm. za účelem identifikace objednatele, realizace uzavřené smlouvy a dále pro marketingové účely včetně šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel rovněž uděluje souhlas s pověřením třetí osoby jako zpracovatele osobních údajů. 2. Souhlas je udělován na dobu 10 let od udělení souhlasu. V případě zahájení soudního řízení týkajícího se práv a povinností souvisejících s objednatelem platí souhlas za udělený až do doby skončení tohoto řízení (včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích) a případného splnění povinnosti uložené v tomto řízení. 3. Osobní údaje budou dodavatelem získávány, zpracovávány a uchovávány výlučně v souladu s ustanoveními ZoOÚ. 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP je dobrovolný. Objednatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas písemně odvolat. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je důvodem pro ukončení obchodních vztahů ze strany zhotovitele. 5. Objednatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva zejm. dle 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Objednatel má právo kdykoliv požádat zhotovitele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě zhotovitel poskytne objednateli informace v rozsahu

9 stanoveném ZoOÚ. Pokud se objednatel domnívá, že zhotovitel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat zhotovitele o vysvětlení nebo požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Objednatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Zhotovitel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně svých práv. 7. Zhotovitel je oprávněn prezentovat zakázku objednatele, obor jeho činnosti a jeho název jako referenci na svých propagačních materiálech (webových stránkách, reklamních nebo obchodních sděleních apod.). 8. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení povinností v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZoOÚ ), jde-li o zpracování údajů třetích osob, které mu byly poskytnuty nebo zpřístupněny objednatelem. Souhlasy těchto třetích osob je povinen zajistit pro takové případy objednatel. XXVI. Závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. V případě změny VOP jsou změněné VOP závazné pro objednatele od okamžiku, kdy je akceptuje postupem dle čl. III odst. 5 těchto VOP. Aktuální znění VOP je dostupné na webových stránkách zhotovitele. 2. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a těmito VOP mají přednost individuální ujednání v uzavřené smlouvě. 3. Veškeré vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejm. občanským zákoníkem, a to s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, jakož i přímých norem mezinárodního práva soukromého. 4. Postup dle ustanovení 1757 odst. 2 občanského zákoníku, tj. možnost zachycení ujednání v potvrzení jedné smluvní strany, jež by mělo účinky uzavřené smlouvy, se vylučuje. 5. Aplikace ustanovení 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. Za přijetí nabídky bude považováno výlučně její úplné přijetí bez jakýchkoliv změn, doplnění nebo dodatků. Jakákoliv odpověď s dodatkem či odchylkou nemá účinky přijetí nabídky. Nabídka a přijetí ke své závaznosti pro smluvní strany vyžadují písemnou formu. 6. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Změna okolností nemůže přivodit změnu práv a povinností smluvních stran. Právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu 1765 odst. 1 občanského zákoníku a možnost změny či zrušení závazku soudem podle 1766 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje. 7. Strany se vzdávají práva na neúměrné krácení ve smyslu 1793 a násl. občanského zákoníku. 8. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení 1899 odst. 2 občanského zákoníku. 9. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení VOP nebudou ostatní ustanovení VOP dotčena. Smluvní strany se v případě neplatnosti některého ustanovení VOP zavazují takovéto ustanovení nahradit novým, platným ustanovením, které bude svým obsahem co nejvíce odpovídat účelu zamýšlenému původním ustanovením VOP. 10. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují případné veškeré předchozí všeobecné podmínky zhotovitele. 11. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od iparťák s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen Všeobecné podmínky, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem společnost EasyCorp, s.r.o. (obchodní

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen "objednatel,,)

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen objednatel,,) /.,,. --"",. t::':'...~}\:i1zační SMLOUVA č. 01C"lf':f - p/r:;o/f-)'to-s - (J050/0~-U//-()o'r -Sf4 oo~-i smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci uzavj'ená podle 269

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské služby, korektury a tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více