Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r a dále Schválený SO LRU pívla dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009"

Transkript

1 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží v lovu ryb udicí pívlaí (dále jen LRU-pívla) v rámci eské republiky v souinnosti se Závodním ádem. II. Soutže, které jsou zaazeny do termínového kalendáe jako bodované, se mohou konat jen podle tohoto Soutžního ádu. III. Zmny a doplky Soutžního ádu provádí Sportovní odbor LRU-pívla (dále SO). SO také písluší výklad tohoto Soutžního ádu a dále potvrzování výsledk jednotlivých soutží a diskvalifikací. Návrhy na zmny a doplky Soutžního ádu podávají krajští zástupci. Návrhy musí být pedloženy písemn nejpozdji 60 dní ped zasedáním SO. V následujících 30-ti dnech je vyhrazena doba pro protinávrhy a diskusi. Ticet dn ped zasedáním odboru slouží pro zapracování všech návrh a pedložení zástupcm. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r a dále Schválený SO LRU pívla dne ) Sportovní soutže - rozdlení a) Výbrové soutže Úast v tchto soutžích je regulovaná, pesn stanovená Soutžním ádem a tyto soutže jsou ureny pouze pro registrované závodníky leny RS a MRS. Úast není povolena lenm RS a MRS pravomocn potrestaným svou MO i svým Svazem vylouením ze Svazu. Pokud se takto potrestaný závodník v té dob zúastní soutže, bude ze soutže vylouen a všechny jeho výsledky v bodovaných závodech od doby vylouení budou pehodnoceny jako diskvalifikace. Výbrové soutže rozdlujeme na: - dlouhodobé mistrovské Extraliga (od r. 2010), I. liga, II. ligy, Centrální divize, krajské divize - krátkodobé mistrovské MiR, MMiR, krajské pebory - mezinárodní a mezistátní MS, ME, mezinárodní Mi jiných stát, poháry - kvalifikaní pro poteby výbru reprezentace R. b) Nevýbrové soutže Jsou ureny pro zájemce z ad len RS a MRS. Úast není povolena lenm RS a MRS pravomocn potrestaným svou MO i svým Svazem vylouením ze Svazu. Pokud se takto potrestaný závodník v té dob zúastní soutže, bude ze soutže vylouen a všechny jeho výsledky v bodovaných závodech od doby vylouení budou pehodnoceny jako diskvalifikace. Nevýbrové soutže rozdlujeme na: - pohárové závody poádané ÚS, MO nebo kluby. Pokud jsou zaazeny do termínového kalendáe jako soutže bodované, jsou pístupné pouze registrovaným závodníkm. Poet závodník mže být regulován poadatelem podle jeho možností. - náborové závody poádají se za úelem náboru nových závodník. Neídí se bezvýhradn S a Z a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klub. - veejné závody jedná se o závody podle místních pravidel a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klub. c) Nelze sluovat poádání výbrových a nevýbrových závod v závod jediný. 1

2 2) Popis mistrovských soutží a) Soutže dlouhodobé a1) Extraliga nejvyšší soutž v R, úastní se jí 12 dvoulenných tým a je organizována ve tech kolech. Poslední dva týmy sestupují do I. ligy. Vítzné družstvo získává titul Vítz extraligy R v pívlai pro daný rok. Extraliga bude zahájena v roce a2) I. liga úastní se ji 16 dvoulenných tým a je organizována ve tech kolech. Vítzný tým získává titul Vítz I. ligy R v pívlai pro daný rok. Podle výsledk soutže roku 2009 postupuje prvních dvanáct tým do extraligy, žádný tým nesestupuje a poet 16ti tým bude doplnn z II. lig. Platí pouze pro rok 2009 z dvodu nasazení tým do extraligy rozšíení soutží. Od roku 2010 vetn první dva týmy postupují do Extraligy, poslední tyi týmy sestupují do píslušných II. lig podle svého sídla. Pokud tým na postupovém míst odmítne postup do vyšší soutže, postupuje další tým v poadí. Potebný poet tým I. ligy doplní týmy z píslušné II. ligy. a3) II. liga soutž je rozdlena do dvou skupin A, B po 16ti dvoulenných týmech a je organizována ve tech kolech. Tyto skupiny tvoí týmy jednotlivých ÚS takto: skupina A - ÚS J, Z, St., S a Praha skupina B - ÚS V, MS a MRS Vítz skupiny získává titul Vítz II. ligy R v pívlai sk. X pro daný rok. Podle výsledk soutže roku 2009 postupuje ze skupin A a B vždy prvních šest tým do I. ligy, žádný tým nesestupuje a poet 16ti tým bude doplnn z Centrální divize. Platí pouze pro rok 2009 z dvodu nasazení tým do I. ligy rozšíení soutží. Od roku 2010 vetn První dva týmy z každé skupiny postupují do I. ligy. Poet sestupujících tým je dán soutem 2 + poet sestupujících tým z I. ligy do dané skupiny. Potebný poet tým II. ligy doplní týmy z píslušné Centrální divize. Pokud tým na postupovém míst odmítne postup do vyšší soutže nebo zanikne, tak místo nj postupuje další tým v poadí. Pokud nelze v soutži doplnit daný poet tým postupujícími týmy ze soutže nižší, tak ze soutže sestupuje o píslušný poet tým mén. ad4) Centrální divize Soutž je poádána jako dvoukolová soutž, kde každé kolo mže poádat jiný subjekt. Je rozdlená do dvou skupin A a B s tímto maxim. potem tým: - skupina A 15 dvoulenných tým - skupina B 12 dvoulenných tým Nasazení jednotlivých ÚS do skupin: - skupina A ÚS J, Z, St., S a Praha - skupina B ÚS V, MS a MRS Právo startu mají max. ti týmy z každého ÚS píslušného k dané skupin. Pokud nkteré ÚS nenasadí plný poet tým do CD podle daného klíe a tím nebude naplnn plný poet tým v píslušné skupin CD, potom se ÚS v píslušných skupinách na dalším doplnní dohodnou nebo musí být uspoádáno pedkolo anebo nemusí být plný poet tým naplnn. Podle výsledk soutže roku 2009 postupuje ze skupin A a B vždy prvních šest tým do píslušné II. ligy. Platí pouze pro rok 2009 z dvodu nasazení tým do II. lig rozšíení soutží. 2

3 Od roku 2010 První tyi týmy z každé skupiny postupují do II. ligy podle píslušné skupiny z A do A, z B do B. a5) Krajská divize Slouží jednotlivým ÚS k nasazení svých tým do Centrální divize a je ve všech náležitostech pln v kompetenci poádajících ÚS. Nemusí se poádat v pípadech, kdy daný ÚS nemá pihlášeno víc tým, než mže nasadit do Centrální divize podle klíe dané skupiny. b) Soutže krátkodobé b1) Mezinárodní mistrovství eské republiky muži. Soutž jednotlivc a tylenných družstev. Jednokolová soutž, na kterou mají všechny ÚS a poádající MO právo vyslat po jednom družstvu s 5ti závodníky, jedním trenérem a jedním vedoucím družstva. Mistrovství se mohou zúastnit reprezentaní družstva cizích stát. Družstvo mže vyslat jen subjekt s píslušnou kompetencí. V družstvu cizího státu mohou startovat pouze jeho státní píslušníci. Za konání družstva cizího státu nenese RS a MRS žádnou odpovdnost. Poet pozvaných zahraniních družstev reguluje SO po dohod s poadatelem. V družstvu ÚS mohou startovat pouze lenové MO píslušných k tomuto ÚS. V družstvu poádající MO mohou startovat pouze lenové této MO. Vítzné družstvo získá titul Mezinárodní Mistr R v LRU - pívla družstva pro píslušný rok. Vítzný jednotlivec získává titul Mezinárodní Mistr R v LRU - pívla muži pro píslušný rok. b2) Mistrovství eské republiky ženy soutž jednotlivky. Jednokolová soutž, na kterou má každý ÚS a poádající MO právo vyslat minimáln 2 závodnice s jedním trenérem maximální poet závodnic mže regulovat poadatel podle svých možností. Ve výbru ÚS mohou startovat pouze lenky MO, které jsou píslušné k tomuto ÚS. Ve výbru poádající MO mohou startovat pouze lenky této MO. Úast cizích reprezentantek viz MMiR muž Vítzná závodnice získává titul Mezinárodní mistryn R v LRU pívla ženy pro píslušný rok. b3) Krajské pebory soutž jednotlivc tyi závody jednotlivc bez rozlišení kategorie. Poádají je jednotlivé ÚS pro leny MO, které jsou k nim píslušné. Výsledky peboru obvykle slouží kraji k nominaci závodník na píslušné MMiR. Nominace je pln v kompetenci jednotlivých územních svaz Celkový vítz získává titul Mistr xy ÚS v LRU pívla pro píslušný rok c) Nevýbrové soutže c1) Pohárové závody Dva závody jednotlivc bez rozlišení kategorie. Poadatel mže vypsat i soutž tým. Poet závodník v týmu není stanoven. 3) Organizace soutží a) Soutže mistrovské dlouhodobé a1) I. a II. liga, (od r.2010 též Extraliga) Každé kolo se poádá ve dvou po sob jdoucích dnech a je rozdleno na dva jednodenní závody, každý s ranní a odpolední ástí. 3

4 V ranním závodu závodí 1. nahlášený závodník týmu, 2. závodník dlá mie jiného týmu podle klíe, který urí poadatel. V odpoledním závodu si oba závodníci týmu role vymní. Doba jednoho závodu je 3 hodiny s rotací po 1,5 hod. V prvním závodu lze dobu závodu prodloužit na 4 hodiny s rotací po 2 hodinách. Rotace: závodník se pesune na jiný závodní úsek podle svého ísla závodního úseku + ½ závodní trat. V pípad lichého potu závodních úsek platí vyšší sudé íslo závodního úseku. Pestávka pi rotaci nesmí být kratší než 30 min. íslo svých závodních úsek si týmy losují vždy na jeden závodní den. a2) Centrální divize Centrální divize je dvoukolová soutž provádná stejným zpsobem jako ligové soutže s touto odlišností: Každé kolo se poádají 4 závody po 1,5 hod bez rotace. Každý závodník absolvuje 2 závody po 1,5 hod., ten samý as dlá mie, a to stídav. b) Soutže mistrovské krátkodobé b1) Mezinárodní mistrovství eské republiky muži jednotlivci, družstva MMiR je dvoudenní sektorová soutž se tymi sektory podle potu závodník v družstvu. Poet závodník v jednom sektoru je dán potem zúastnných družstev. Poádají se 2 závody, každý v délce 4 hod s rotací za 2 hod. každý den jeden závod. Rotuje se podle klíe íslo závodního úseku + ½ potu závodník v sektoru Pestávka pi rotací nesmí být kratší než 30 min. b2) Mezinárodní mistrovství eské republiky ženy Poádá se spolen s MMiR muži. Ženy musí mít samostatný sektor. Ostatní stejné jako MMiR muži. Rotuje se podle klíe: íslo vylosovaného úseku + ½ potu závodnic v sektoru. b3) Krajské pebory Délka jednoho závodu je v rozsahu 1,5 4 hod. a její stanovení je v kompetenci ÚS. c) Nevýbrové soutže c1) Pohárové závody Pohárový závod, zaazený v termínovém kalendái jako bodovaný, je sektorová soutž. V jednom sektoru mže závodit 8 12 závodník. V každém sektoru má být stejný poet závodník. V pípad, že poadatel vyhlásí i soutž družstev, nesmí závodníci jednoho družstva závodit ve stejném sektoru. Délka jednoho závodu je doporuena min. 3 hod. s rotací po 1,5 hod. Poadatel mže zvolit podle svých možností jednu z používaných variant organizace závodu variantu používanou pi ligových soutžích nebo variantu používanou pi MMiR. Náborové závody viz 1, b. Veejné závody viz 1, b. 4) Garant Garant je zástupce SO (garantem mže být i jeho zástupce v SO). Zodpovídá za pípravu, která je teba pro ádné uskutenní a prbh závod. Bude vždy uveden u píslušného závodu v termínovém kalendái pro daný rok. Zajistí: - místo konání závodu a jmenovit hlavního poadatele - hlavního rozhodího pokud garant není v daném závod také závodníkem, mže funkci hlavního rozhodího vykonávat sám. 4

5 5) Poadatel Na návrh garanta mže SO poádáním závod povit ÚS, MO nebo i klub. Garant urí jmenovit hlavního poadatele, který je uveden v termínovém kalendái pro daný rok a zodpovídá za technickou pípravu a regulérní prbh závodu. Poadatel krom základní technické pípravy zajišuje také: - viditelné oznaení hlavního a sektorových rozhodích, trenér a vedoucích družstev, zdravotník a ostatních funkcioná závodu - micí korýtka pro mení úlovk pro všechny mie - osoby pro výbr bodovacích prkaz a podpisové archy pro potvrzení výbru tchto prkaz - pedání veškeré požadované písemné dokumentace o jemu sveném závodu SO v pedepsaném termínu. 6) Hlavní rozhodí Hlavní rozhodí se ídí pouze regulemi S a Z, které ho povují touto inností: - ovuje regulérnost závodních tratí stav vody, délka závodních úsek a jejich vyrovnanost s ohledem na šíku a hloubku toku. V pípad zjištných nedostatk je eší nejprve s poadatelem závodu, pi neshod pedkládá ešení porot - podle soupisek tým (družstev) vydaných SO kontroluje oprávnnost startu pihlášených závodník a platnost jejich registraních prkaz. Pi pochybách o totožnosti závodníka je tento závodník povinen prokázat se úedním dokladem s podobenkou - ídí závod od zaátku doby závodu až do jeho ukonení v duchu S a Z - kontroluje a potvrzuje svým podpisem bodovací listy - kontroluje a potvrzuje svým podpisem výsledkové listiny - kontroluje innost mi, registruje a ovuje jimi nahlášené pestupky - posuzuje pestupky a ukládá napomenutí nebo návrhy porot na diskvalifikace - pokud hlavní rozhodí závodníka napomene nebo se rozhodne, že podá porot návrh na jeho diskvalifikaci, musí toto napomenutí nebo návrh na diskvalifikaci ihned zaznamenat do bodovacího listu postiženého závodníka - za úelem ádného vykonávání své funkce mže dle svého uvážení vstupovat do závodních úsek, nesmí však vstupovat do vody a musí se chovat ohledupln s ohledem na rozplašení ryb v závodním úseku. Nesmí pecházet podél závodní trat pes závodní úseky - perušuje nebo koní závod v situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo životy úastník závodu bouka, vichice, pívalová voda nebo jiná nepedvídatelná událost. Hlavní rozhodí musí být viditeln oznaen. 7) Sektorový rozhodí ídí se pokyny hlavního rozhodího v duchu pravidel S a Z. Má stejné povinnosti a práva jako hlavní rozhodí, avšak pouze v jemu sveném sektoru. Sektorový rozhodí musí být viditeln oznaen. 8) Mi Mi je závodník, který mí úlovky závodníka jiného družstva. Není ve své podstat rozhodí, vykonává však podle pesn stanovených pravidel i dozor nad sveným závodníkem. Zjištné pestupky sveného závodníka, ale i zjištné pestupky trenér nebo vedoucích družstev ve svém úseku eší s pomocí sousedního mie a oznamuje je sektorovému nebo hlavnímu rozhodímu. Mi má tyto základní povinnosti: - dohlíží na pidleného závodníka po celou dobu závodu, zaznamenává každou ulovenou rybu (druh) a její míru do bodovacího prkazu. Pokud je to hlavním rozhodím s ohledem na poasí a možnost perušení závodu ureno, zapisuje také as ulovení ryb 5

6 - pi mení ryby se ídí pokyny závodníka - ryba se mí na míst, kde ped jejím zmením nehrozí její únik - pi nesouhlasu závodníka s namenou mírou jím ulovené ryby je povinen povolat sousedního mie a za jeho dozoru znovu provést mení ulovené ryby - pokud dojde k úniku vylovené ryby vinou mie, mi tuto rybu zaznamená a její délka bude stanovena bodovací komisí prmrnou mírou všech úlovk v daném závodu. - kontroluje dodržování S a Z pidleným závodníkem. Pokud zjistí pestupek nebo pokud kterýkoliv úastník závodu podá protest na jednání pidleného závodníka, zapíše tuto skutenost po konzultaci se sousedním miem do bodovacího listu provinilce. Tento zápis musí závodníkovi ihned oznámit - nesmí svévoln opustit svený závodní úsek. Smí jej však výjimen opustit ze zdravotních dvod nebo z dvodu tlesných poteb po domluv se sousedním miem, který na tuto dobu pebírá jeho povinnosti. Dále jej smí opustit na nezbytn dlouhou dobu v pípad pomoci pi ešení pestupku sousedního závodníka nebo sporné míry ryby ulovené sousedním závodníkem. - nesmí vstupovat do vody a jakýmkoliv zpsobem plašit ryby v závodním úseku - po skonení závodu pedá závodníkovi ve všech bodech vyplnný bodovací list (bodový souet úlovku a podpisy). 9) Závodník statut Závodník mže být každý len RS a MRS který dovršil vk 15ti let. Na MMiR žen a v krajských soutžích je povolena úast dívek od 12ti let za pedpokladu, že vysílající ÚS, MO nebo klub nad nimi zajistí dozor vetn odpovdné osoby. Na porad ped závody se musí porota dohodnout, jakým zpsobem bude tento dozor probíhat a výsledek dohody bude zapsán do protokolu o pomoci. Základním pedpokladem pro úast v soutžích je registrace závodníka na SO. O registraní prkaz se mže žádat bhem celého roku. Žádosti o vydání registraního prkazu se podávají u píslušných zástupc ÚS v SO, kteí tyto žádosti evidují a pedávají na sekretariát Rady. Závodník mže startovat jen za týmy (družstva), u kterých je na soupisce. V dlouhodobých mistrovských soutžích mže stídav nastupovat za tyto týmy viz bod 19. Pihlášky do ligových soutží musí být zaslány nejpozdji do konce února bžného roku na SO. Registraní prkaz musí mít tyto náležitosti, bez kterých je neplatný: - každoron vylepovaná registraní známka sportovce - razítko MO i klubu Závodník je povinen mít registraní prkaz na všech závodech i soutžích u sebe. 10) Závodník práva a povinnosti Každý registrovaný závodník má právo pokud splní pedpoklady pro statut závodníka úastnit se soutží organizovaných SO, ÚS, MO nebo klubu za jimi pedem stanovených podmínek. Jeho základní povinností je dodržovat S a Z na všech závodech, které se musí S a Z ídit: - bhem závodu je závodník povinen lovit samostatn, nesmí pijmout a ani poskytnout jakoukoliv pomoc, náadí, pomcky nebo nástrahy. Výjimkou je pomoc závodníkovi, který je v situaci, kdy je ohroženo jeho zdraví nebo život - závodník smí bhem doby závodu pijímat pouze rady od svého trenéra nebo vedoucího družstva, a to jakýmkoliv zpsobem - závodník se musí v závodní lokalit pohybovat a chovat ohledupln a nesmí tuto lokalitu narušovat nepimeným poškozováním porost, pemováním behových a vodních zához, pesunováním kamen v eišti, rozplašením závodní lokality bhem nebo po skonení závodu - závodník menou rybu sám vkládá do mrného korýtka a sám ji po zmení a zapsání pouští - závodník po skonení závodu pedá bodovací list povené osob pedání se stvrdí podpisem 6

7 závodníka na daný tištný seznam. Nepedání bodovacího listu do doby urené poadatelem je tento závodník bodován jako závodník bez úlovku - závodník má právo urit, jak a kde se mohou osoby vstupující do jeho závodního úseku pohybovat mii a rozhodímu musí umožnit vizuální kontakt - závodník, který brodí, je povinen pi rotaci závodník bhem závodu opustit svj úsek pomalým nehluným brodním a co nejkratší cestou - hendikepovaný závodník smí pijímat pomoc svého vedoucího družstva nebo svého trenéra v míe, která bude obsažena v sepsaném protokolu o pomoci. Míra této pomoci bude dohodnuta s ustanovenou porotou na porad ped závodem a oznámena všem úastníkm závodu - závodník je povinen se zúastnit vyhlášení výsledk a ocenní vítz. Pokud se závodník vyhlášení výsledk a ocenní vítz zúastnit nemže (pouze v odvodnných pípadech), je povinen oznámit tuto skutenost poadateli, jinak se vystavuje penalizaci +5 v celkovém soutu poadí v závodu. Náklady na úast závodníka v soutžích nebo závodech mže hradit vysílající subjekt. 11) Závodní tým, družstvo Domácích mistrovských soutží a závod se mohou zúastovat týmy (družstva) ÚS, MO i klub, dále týmy nasazené a sponzorované jinými právnickými i fyzickými osobami. Týmy (družstva) mohou startovat pod názvem svým i vysílajícího subjektu. Z názvu musí být patrné, jakou MO i ÚS tým (družstvo) reprezentuje. Název týmu nelze v prbhu soutží mnit. V dlouhodobých soutžích SO uznává ped podáním pihlášky oznámení stávajícího týmu o svém nástupnickém týmu, tzn., že tým mže svoje tabulkové místo postoupit jinému, i nov vytvoenému týmu a po oznámení krajským zástupcm i týmu z jiného kraje. Základní podmínkou pro zaazení družstva do dlouhodobých mistrovských soutží je schopnost a ochota uspoádat a organizovat závody v duchu S a Z a být nápomocen pi poádání a organizaci vtších závod typu MMiR nebo závodu mezinárodního. Náklady na vyslání jednotlivých tým k píslušné soutži nebo závodu mže hradit vysílající subjekt. Náklady na vyslání družstev do soutže MMiR hradí vysílající Územní svaz. Tento lánek se nevztahuje na cizí státní píslušníky, pokud startují pod hlavikou svého státu na MMiR. 12) Vedoucí a trenér závodního týmu (družstva) Povoluje se jeden vedoucí. Vedoucím mže být závodník daného týmu (družstva). Povoluje se jeden trenér. Trenérem mže být závodník daného týmu (družstva). Je-li vedoucím i trenérem závodník daného týmu (družstva), nemže využívat ásti pravomocí tchto funkcí, tj. ízení svých závodník bhem doby závodu, ve kterém sám závodí. Vedoucí a trenér mže vstupovat bhem doby závodu do závodního úseku svého závodníka a smí mu pomoci pouze radou i pokynem. Vedoucí a trenér nesmí bhem závodu svému ani jinému závodníkovi pinášet i penášet náadí, pomcky nebo nástrahy a nesmí vstupovat k závodníkovi do vody. Vedoucí a trenéi tým (družstev) musí být viditeln oznaeni. 13) Odpovdnost úastník závod Všichni úastníci se zúastují závod na vlastní nebezpeí a za své konání nesou svou plnou osobní odpovdnost. Tuto odpovdnost pijímají podáním pihlášky, zaplacením startovného i svým jmenováním do jakékoliv funkce. 14) Ohlášení konání závodu Všechny závody uvedené v termínovém kalendái jako bodované musí být ohlášeny nejpozdji 30 dní pedem SO a úastníkm závod tak, že jim poadatel zašle píslušné propozice závodu (poštou nebo mailem dle adres tým v soupisce). 7

8 V pípadech, kdy se z vážných dvod nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je poadatel povinen tuto zmnu neprodlen oznámit pihlášeným týmm (družstvm) nebo jednotlivcm vhodným zpsobem, pokud se jedná o pekážku organizaního charakteru, tak nejpozdji 7 dní pedem. Tuto zmnu je rovnž nutné oznámit garantovi, rozhodím a SO (ÚS). Pokud poadatel neohlásí vas zmnu termínu závodu, je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé nesplnním této povinnosti. 15) Propozice Propozice závodu musí obsahovat alespo tyto údaje: - zvací formulaci, data poádání závodu, konené datum pro zaslání pihlášek - hlavní funkcionáe, kontaktní adresy, pípadn telefonní ísla - úplný popis závodní trat místo, šíku a hloubku toku nebo nádrže, rychlost toku, tréninkový úsek - výskyt ryb, povolené druhy ryb, míry i jiné omezení lovu, možnost brodní, uchovávání ryb - zpsob ubytování a možnosti stravování kontakty, adresy, tel. ísla - hrubý asový harmonogram prbhu závodu. Pokud má poadatel pipravenu a SO schválenu náhradní závodní tra, musí také tuto tra v propozicích popsat. Poadatel nesmí zmnit již schválenou závodní tra bez dodateného oznámení SO. 16) Startovné Startovné v jednotlivých soutžích je stanoveno takto: - ligové soutže 500,-K za tým a jedno kolo startovné za všechna kola daného roku se platí celkem a musí být zaplaceno celé nejpozdji do konce bezna bžného roku na daný úet OSMM pi Rad RS,.ú /0100, VARIABILNÍ SYMBOL viz níže. I. liga VARIABILNÍ SYMBOL: až , kde poslední dvojíslí je poadí týmu z tabulky seznamu týmu soutže daného roku. II. liga, sk.a VARIABILNÍ SYMBOL: až , kde poslední dvojíslí je poadí týmu z tabulky seznamu týmu soutže daného roku. II. liga, sk.b VARIABILNÍ SYMBOL: až , kde poslední dvojíslí je poadí týmu z tabulky seznamu týmu soutže daného roku. Pokud nebude podmínka vasného zaplacení celé ástky splnna, tým se z tchto soutží vyazuje a na jeho místo bude zaazen tým na dalším postupovém poadí (míst) z píslušné soutže nižší. lenové vyazeného týmu uvedení na jeho základní soupisce se pro tento rok nemohou zúastnit žádné dlouhodobé soutže. ástka za píslušné startovné se automaticky pevádí schválenému poádajícímu subjektu na základ zápisu SO pívla a to bez jakéhokoliv vyútování SO i Rad RS. Pokud schválený poadatel nemže závod uskutenit, tak vrátí SO do tí dn od oznámení této skutenosti celou pipsanou ástku za startovné zpt na úet OSMM - Centrální divize 300,- K za tým a jedno kolo - MMiR 3.000,- K za družstvo - MMiR ženy startovné se nevybírá - pohárové soutže a krajské pebory podle uvážení poadatele Poadatel ástku za startovné využije pro poádání závodu a vyútuje ve svém úetnictví. K vyútování startovného ligových soutží pro vysílající subjekt slouží poštovní, bankovní i hotovostní stvrzenka. Poadatel CD, MMiR sám uruje, kdy a jak se bude startovné hradit a týmm i družstvm platícím v hotovosti vydá píjmové doklady. 8

9 17) Pihlášky do soutží a na jednotlivé závody Pihlášky do ligových soutží a divizí se podávají na schválených tiskopisech. Pokud nebude mít pihláška všechny pedepsané náležitosti nebo nebude podána do ureného termínu, nebude tým do závodu i soutže zaazen. Pihlášky do ligových soutží Ligová družstva se sama pihlašují na schválených tiskopisech SO do konce února bžného roku. Tato pihláška je závazná a na jednotlivá kola se již nezasílá. Pihláška na Mezinárodní mistrovství R Pihlášky na MMiR zasílají ÚS. Pihláška musí být podána na pedepsaném tiskopisu a musí obsahovat pedepsané údaje a náležitosti. Musí být potvrzena podpisem a razítkem vysílajícího ÚS. Toto neplatí pro družstva cizích stát. Pihlášky tchto družstev pijímá poadatel na základ vzájemné dohody. Pihlášky do krajských divizí Družstva, která se pihlašují do krajských divizí, zasílají pihlášky zástupcm SO píslušných ÚS. Termín pihlášek do krajských divizí je v kompetenci jednotlivých ÚS. Pihlášky do Centrálních divizí Družstva, která postoupila z krajských divizí do píslušné skupiny Centrální divize, pihlašuje zástupce píslušného ÚS tak, aby pihlášky došly poadateli nejpozdji 30 dní ped konáním závod. Pihlášky do krajských pebor Jednotlivci, kteí se pihlašují do krajských pebor, zasílají pihlášky zástupcm SO píslušných ÚS. Termíny podání pihlášek, zpsob podávání pihlášek a jejich forma je v kompetenci každého ÚS. Pihlášky do pohárových soutží Pihláška na pohárový závod musí obsahovat všechny náležitosti, které poadatel závodu požaduje. ádn vyplnnou a vas podanou pihlášku nesmí poadatel bez udání dvodu odmítnout. Toto neplatí pro družstva cizích stát. Pihlášky tchto družstev pijímá poadatel na základ vzájemné dohody. 18) Soupiska tým Extraliga, I. a II. liga, Centrální divize, krajská divize Soupiska tým je souástí pihlášky do soutže a je tvoena seznamem závodník. Na soupisce týmu musí být uvedeni 2 lenové základního týmu + minimáln jeden a maximáln 4 náhradníci. Závodníci uvádní na soupisce v základní sestav týmu nemohou být uvádni na soupisce v nižší soutži, mohou však být vedeni jako náhradníci na jedné soupisce v soutži vyšší. Závodník ze základního týmu mže startovat v jednotlivém kole jen za tým svj nebo hostovat v týmu soutže vyšší. Náhradník mže být veden na soupiskách více tým v nižší i vyšší soutži i pro nj platí, že mže startovat v jednotlivém kole jen za jeden tým. Bhem roku není možné soupisku mnit i doplovat. 19) asový rozvrh soutží Trénink Ped mistrovskými soutžemi Extraliga, I., II. liga nebo MMiR musí poadatel umožnit závodníkm trénink den ped zahájením závod. Trénink nesmí být umožnn na závodních tratích. Na závodních tratích platí zákaz rybolovu pro všechny úastníky závodu 21 dní ped ohlášeným termínem. U ostatních soutží mže poadatel umožnit trénink závodníkm podle svých možností. Porada Ped zahájením závod (kola) musí poadatel svolat poradu úastník závod. 9

10 Porady se zúastní od každého týmu (družstva) jeden zástupce. Pokud se zástupce týmu (družstva) nemže z jakéhokoliv dvodu porady zúastnit, musí do zahájení porady poadateli oznámit svého zástupce z ad ostatních úastník. Tento zástupce tímto pebírá všechna práva a povinnosti zastupovaného po dobu porady. Porada se svolává v den ped zahájením závod (kola) po skonení tréninku. Poradu nelze svolávat až v den zahájení závodu z dvodu jejího ádného prbhu. Na této porad bude projednáno: - kontrola registraních prkaz závodník registraní známka, oprávnní startu dle soupisky, ovení totožnosti - seznámení úastník s organizací závod, s pípadnými zmnami a s jinými organizaními vcmi, které nejsou obsaženy v propozicích. Dále musí být umožnno vedoucím tým vznést pipomínky - lze dohodnout drobné odchylky od S a Z, avšak pouze u tch pasáží, které odchylky umožují, nap. zkrácení doby pípravy, pomoc hendikepovaným nebo dívkám, prodloužení pestávky pi rotaci. S dohodnutými odchylkami musí souhlasit všichni zúastnní zástupci - ustavení poroty jury - mže být provedeno losování závodních úsek na závod píštího dne. Jména závodník pro ranní a odpolední závod lze dopsat do bodovacího prkazu nejpozdji do doby zahájení losovaného závodu. Pokud bude provedeno losování až v den závodu, musí být provedeno nejpozdji 1 hodinu ped zahájením doby závodu. Další prbh závod probíhá v režii, která je pedepsána pro daný druh soutže. 20) Vyhodnocení závod Poadatel je povinen vyhodnotit poadí tým (družstev) pípadn jednotlivc pro každý závod a celkov pro celé kolo, které poádá. S výsledky hodnocení musí závodníky seznámit do dvou hodin po skonení doby závodu. Pokud poádá poadatel závrené kolo celé soutže, je povinen krom hodnocení svého kola provést závrené vyhodnocení celé soutže. S celkovými výsledky hodnocení celé soutže musí poadatel seznámit závodníky v co nejkratší dob. Vyhodnocení jednotlivc v závodu Poadí se stanoví soutem dosažených bod v daném závodu. Vítzí závodník s nejvyšším potem dosažených bod. Pi stejném potu dosažených bod nkolika závodníky, mohou nastat tyto možnosti: - v úlovcích závodník se stejným soutem umístní není žádný úlovek pod 150 mm nebo pod poadatelem stanovenou míru - poadí závodník se stanoví takto: 1. nejvyšší poet ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek - v úlovcích závodník se stejným soutem umístní jsou pouze úlovky pod 150 mm nebo pod míru stanovenou poadatelem: poadí závodník se stanoví podle nejvyššího potu získaných bod za tyto úlovky - v úlovcích závodník se stejným soutem umístní jsou úlovky nad i pod 150 mm i míru stanovenou poadatelem: vítzí závodník s nejvyšším soutem bod za úlovky nad 150 mm nebo nad míru stanovenou poadatelem. Pokud je i tento souet stejný, stanoví se poadí: 1. nejvyšší poet ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek. Pokud nastane pípad, že i po vyerpání všech výše uvedených možností pro urení poadí mají nkteí závodníci stále stejný poet bod, získávají tito závodníci poadí rovnající se prmru míst, která obsadili. V pípad desetinného ísla se poadí zaokrouhluje na celé íslo smrem nahoru. Píklad: = 14,5 = 15. Píklad: = 6,5 = 7. Toto neplatí pro hodnocení závodník bez úlovku! 10

11 Vyhodnocení tým Poadí se stanoví soutem umístní všech závodník týmu ve všech sektorech, závodech, kolech a v celé soutži. Vítzí tým s nejnižším soutem umístní. Pi stejném soutu umístní u více tým se potom porovnávají další výsledky vyšší bodový souet úlovk, vtší poet ryb, vtší poet lososovitých ryb, nejdelší ryba. Pokud se tým (družstvo) z úasti na závodu vas ádn omluví, obdrží závodníci družstva poadí startovní pole + 1. Závodníci bez úlovku obdrží poslední poadí startovního pole. Diskvalifikovaný závodník obdrží poadí startovní pole + ½ startovního pole. Potrestaný mi za pestupek obdrží poadí -umístní, kterého v daný den dosáhl i dosáhne + 3. Píklad hodnocení jednotlivc je analogický i pro hodnocení družstev. Vyhodnocení Mezinárodního mistrovství eské republiky Vyhodnocení jednotlivc Mezinárodní mistrovství eské republiky Hodnotí se umístní všech závodník bez rozdílu státní píslušnosti. Vítzí závodník, který má nejnižší souet umístní z obou závod. Vyhodnocení družstev Mezinárodní mistrovství eské republiky Hodnotí se umístní všech družstev bez rozdílu státní píslušnosti. Vítzí družstvo, které má nejnižší souet umístní z obou závod. 21) Bodovací komise Každý poadatel závodu je povinen ustanovit bodovací komisi v ele s pedsedou, která provádí vyhodnocení závodu a má tyto povinnosti: - vydává závodníkm bodovací listy na schválených tiskopisech - shromaž uje po ukonení každého závodu bodovací listy závodník, kontroluje jejich náležitosti, sítá závodníky dosažené body a potvrzuje výsledný poet bod - spoítané bodovací listy pedkládá ke kontrole hlavnímu rozhodímu - vypracovává na schválených tiskopisech itelným zpsobem výsledkové listiny na každý závod zvláš a závrenou výsledkovou listinu po ukonení závodu. Všechny zpracované listiny pedkládá hlavnímu rozhodímu ke kontrole a k podpisu - výsledkové listiny je komise povinna pedložit po každém závodu ve stanovené dob k nahlédnutí všem úastníkm závodu. Všechny zpracované písemné dokumenty, podepsané hlavním rozhodím a zástupcem ÚS v SO, pedává hlavnímu poadateli závodu, který zajišuje pedání SO v termínu, který uruje S a Z. 22) Ohlášení výsledk závod Poadatel závod, které jsou v termínovém kalendái uvedeny jako bodované, rozesílá do 14ti dn na SO tyto písemnosti: - originály výsledkových listin - zápis o pípadném jednání poroty - zápis o pípadn podaném protestu - struný zápis o prbhu závodu (u závod, které jsou dotovány z rozpotu SO), ve kterém je potvrzena regulérnost závodu a stvrzena podpisy hlavního rozhodího a garanta. Kopie všech výše uvedených listin a originály bodovacích list hlavní poadatel uloží do archivu o konání závodu. Poadatel tchto bodovaných závod dále rozesílá do 14ti dn kopie výsledkových listin všem zúastnným družstvm i jednotlivcm. 11

12 23) Protesty Všechny protesty k prbhu závodu (porušení S a Z) musí být podány písemnou formou na pedepsaném tiskopisu nejpozdji 1 hodinu po ukonení doby závodu hlavnímu rozhodímu. Protest v dob závodu mže být podán ústn, po skonení doby závodu však musí být potvrzen písemn. Pokud je protest podán v dob závodu na závodníka, který porušil S a Z, zapíše tento protest mi do bodovacího listu a tento zápis ihned závodníkovi oznámí. Protesty podávají vedoucí družstev nebo trenéi, v dob závodu je mohou podávat i závodníci a mii. Pi této form protestu musí protestující složit kauci 500,- K, která mu bude vrácena v pípad, že porota uzná oprávnnost protestu. V opaném pípadu tato kauce propadá poadateli, který ji úetn eviduje a použije ji na pokrytí svých náklad. Protesty proti umístní nebo chybám pi hodnocení se podávají písemnou formou hlavnímu rozhodímu nejpozdji 30 minut po zveejnní výsledkových listin. Protesty mohou podávat vedoucí družstev nebo trenéi. Pi této form protestu se kauce nepožaduje. Od okamžiku, kdy závodník podepíše svj bodovací list, nebude uznán žádný protest na záznamy v tomto listu. Protesty eší porota, která je jediným rozhodím orgánem v daném závodu i kole. Na protesty podané po stanoveném termínu nebude brán zetel. Odvolacím orgánem pro všechny formy protest je SO. 24) Sankce Za porušení S a Z lze udlit dva stupn trest: napomenutí nebo diskvalifikaci. Napomenutí se udluje za všechna porušení S a Z mimo závažných provinní, která jsou trestána diskvalifikací. Diskvalifikace se udluje za tyto pestupky: - za dv napomenutí udlená v jednom kole pi výbrových závodech nebo bhem celého bodovaného pohárového závodu - darování ryby, pivlastnní si cizí ryby a její pedložení k bodování v dob závodu, pihlášení nepedpisov ulovené ryby do bodování - lov zakázaným náadím, použití nepovolené nástrahy nebo hák - prokazateln zavinné poškození nebo úhyn ryby z dvodu nešetrného zacházení - fyzické nebo verbální napadení úastníka závodu - pokud závodník odstoupí (opustí závodní sektor) bez vážného dvodu (nemoc, nevolnost) ze závodu v dob jeho konání a tím naruší regulérnost závodu - pokud závodník neoprávnn nastoupí v nkterém závodu výbrové soutže (nap. nastoupil v jednom kole dlouhodobých soutží za dva týmy). Diskvalifikace platí pouze pro daný závod. Je-li závodník diskvalifikován v dob závodu i ásti kola, musí tento závod nebo kolo v zájmu regulérnosti dokonit. Je-li závodník diskvalifikován dvakrát v jednom roce, je v tomto a v následujícím roce ze všech bodovaných soutží vyazen. Pokud se závodník bhem jediného závodu dopustí více závažných pestupk trestaných diskvalifikací, mže být bhem tohoto závodu diskvalifikován vícekrát. Pokud se tým nezúastní nkterého kola výbrových soutží bez ádné a vasné omluvy (nejpozdji do konce tréninku), bude v tomto a následujícím roce ze všech výbrových soutží vyazen. S konenou platností rozhoduje SO. Pokud tým pijede na nkterý závod výbrových soutží v neúplném potu i bude lenem týmu závodník, který není na soupisce, nebo závodník již dvakrát diskvalifikovaný, tak nesmí tento tým v závod startovat. Toto jsou jediné dvody, kdy nesmí být týmu umožnn start. Pokud bude u mie prokazateln zjištno porušení povinností, které mu jako mii a závodníkovi ukládá S a Z, nebo pokud prokazateln unikne jeho vinou ulovená a nezmená ryba, bude mu krom napomenutí uložena penalizace + 3 k umístní, kterého dosáhl nebo dosáhne v daném dni v závodu. 12

13 25) Porota jury Každý poadatel závodu je povinen ped závodem ustanovit porotu jury, která bude ešit pípadné protesty nebo pípadné návrhy hlavního rozhodího, nap. regulérnost závodní trat, návrh na diskvalifikace. Právo navrhnout diskvalifikaci má pouze hlavní rozhodí, právo diskvalifikovat závodníka má pouze porota. S konenou platností ale rozhoduje SO. Porota se skládá z 5ti len v tomto obsazení: - garant nebo jeho zástupce, v pípad nepítomnosti obou pak editel závodu, který je zárove pedsedou poroty - hlavní rozhodí - ti zástupci tým (družstev) nebo závodník ureni na porad dohodou, losem nebo jiným vhodným zpsobem. Porota se ve svém rozhodování musí ídit S a Z a rozhoduje prostou vtšinou hlas.ve svém rozhodování má právo vyslechnout kteréhokoliv úastníka závodu. Kterýkoliv úastník závodu musí být na požádání porot nápomocen. V pípad, že probhlo jednání poroty, která projednávala protest nebo pestupek, musí být o tomto jednání poízen zápis, který podepisuje hlavní rozhodí a garant závodu, v pípad jeho nepítomnosti jeho zástupce nebo editel závodu. Tento zápis je souástí písemné dokumentace o prbhu závodu. Odvolacím orgánem je SO. 26) Ocenní vítz závod Poadatel ocení tyto vítze závodu: a) I. a II. liga - 3 nejlepší týmy kola - pokud poádá poslední kolo, tak navíc 3 nejlepší týmy celé soutže b) MMiR - 3 nejlepší jednotlivce (muže a ženy) celé soutže - 3 nejlepší družstva celé soutže c) Centrální divize - 3 nejlepší týmy celé soutže d) Pohárové soutže a krajské pebory - podle možností poadatele, je ale vhodné ocenit alespo celkové vítze soutže Ocenním mže být prestižní cena - pohár, diplom, medaile, pípadn i vc movitá. 27) Termínový kalendá Návrh nového termínového kalendáe pro daný rok zpracovává SO na svém podzimním zasedání a upesuje a schvaluje s konenou platností na jarním zasedání. Jednotlivé ÚS mohou doplnit termínový kalendá o poádané krajské soutže do termínu jarního zasedání SO. 28) Definice názvosloví Úastníci závod Jsou to všechny osoby, které mají právo nebo povinnost se aktivn podílet na konání závod závodníci a jejich oficiální doprovody (trenéi a vedoucí družstev) a oficiální funkcionái závod uvedení v propozicích. Závodník Protože jsou v R poádány všechny soutže jako nekategorizované (s výjimkou MMiR), S a Z považuje pod výrazem závodník všechny bez rozdílu kategorie muž, žena, junior. Výraz závodnice je použit pouze u kategorizovaného MMiR ženy. Startovní pole Startovní pole pi ligových soutžích rozumí se poet tým uvedených na soupiskách. Startovní pole pi ostatních soutžích rozumí se poet skuten zúastnných závodník, tým i družstev. 13

14 29) Reprezentace R a výbr reprezentant Veškerá innost reprezentace je podízena Organizanímu ádu pro sportovní innost sportovních odbor (SOR) Rady RS. SO jmenuje a odvolává státní trenéry reprezentaního družstva na základ konkurzního ízení na dobu 4 let. Státní trenér zodpovídá za výbr, pípravu a vedení reprezentaního družstva a navrhuje nominaci k jednotlivým mezinárodním závodm SO. K zajištní kvalitní pípravy mže navrhnout vytvoení realizaního týmu, jehož složení schvaluje SO. Vedoucího reprezentaního družstva jmenuje SO. Vedoucí družstva (manažer) pipravuje a organizan zajišuje výjezd družstva k mezinárodním závodm. Pro výbr reprezentant R je rozhodující umístní v celostátním výkonnostním žebíku v pedešlém roce. Do širší nominace je zaazeno prvních 12 závodník v celostátním žebíku. V pípad neúasti nkterého z tchto závodník je další závodník doplnn z následujícího poadí v žebíku. Píprava širší nominace, pípadné nominaní závody a výbr reprezentant se ídí metodikou, kterou píslušnému státnímu trenéru schválil SO. 14

15 Píloha.1 Soutžního ádu Zpráva o konání závodu v LRU pívla Název závodu: Místo konání, voda: Datum konání: Poet zúastnných družstev, jednotlivc: Názvy omluvených družstev: Jména omluvených závodník: Struný popis prbhu závodu(komentá) Seznam píloh: Podpis hl.rozhodího podpis garanta(hl.poadatele) 15

16 Píloha.2 Soutžního ádu Zápis o podání protestu na závodu LRU pívla Název závodu: Místo konání, voda: Datum závodu: Jméno a píjmení podavatele protestu: Datum a as podání protestu: Protest pijal hl.rozhodí(jméno, píjmení): Protest komentá: Podpis podavatele protestu: podpis hl.rozhodího: Kauci 500,- K pijal(jméno a píjmení hospodáe závodu a podpis): Kauce 500,- K vrácena - nevrácena podateli protestu(podpis podavatele protestu): 16

17 Píloha.3 Soutžního ádu Zápis o jednání poroty jury na závodu LRU pívla Název závodu: Místo konání, voda: Datum závodu: Datum a as zasedání poroty jury: Složení poroty jury hl.rozhodí (jména a píjmení) lenové: Dvod zasedání poroty jury(komentá): Rozhodnutí poroty jury, výsledek hlasování(komentá): Podpisy len poroty jury: 17

18 Píloha.4 Soutžního ádu PROTOKOL O POMOCI PI ZÁVODECH LRU PÍVLA Název závodu.. Místo konání, voda.. Datum závodu.. Jméno závodníka(závodnice) Jméno prvodce. Dvod k poskytování pomoci - píprav náadí k lovu - podebírání ryby - vyhákování ryby - uvolnní zamotané udice - poskytování záchrany pi pohybu na behu - poskytování záchrany pi vstupu do vody - poskytování záchrany pi brodní - výše nespecifikovaná pomoc popis: Pomoc v: ANO NE Závodník a prvodce spolupracují pouze podle této sestavy. Podpisy: Závodník. Prvodce. Pedseda poroty.. Datum 18

19 Obsah: Statut str.1 1) Sportovní soutže rozdlení str.1 2) Popis mistrovských soutží str.2 3) Organizace soutží str.3 4) Garant str.4 5) Poadatel str.5 6) Hlavní rozhodí str.5 7) Sektorový rozhodí str.5 8) Mi str.5 9) Závodník statut str.6 10) Závodník práva a povinnosti str.6 11) Závodní tým, družstvo str.7 12) Vedoucí a trenér závodního týmu (družstva) str.7 13) Odpovdnost úastník závod str.7 14) Ohlášení konání závod str.7 15) Propozice str.8 16) Startovné str.8 17) Pihlášky do soutží a na jednotlivé závody str.9 18) Soupiska tým Extraliga, I. a II.liga, Centr. divize, krajská divize str.9 19) asový rozvrh soutží str.9 20) Vyhodnocení závod str.10 21) Bodovací komise str.11 22) Ohlášení výsledk závod str.11 23) Protesty str.12 24) Sankce str.12 25) Porota jury str.13 26) Ocenní vítz závod str.14 27) Termínový kalendá str.14 28) Definice názvosloví str.14 29) Reprezentace R a výbr reprezentant str.14 Pílohy:.1 Zpráva o konání závod str.15.2 Zápis o podání protestu na zavodu LRU-pívla str.16.3 Zápis o jednání poroty jury na závodu v LRU-pívla str.17.4 Protokol o pomoci pi závodech LRU-pívla str.18 Obsah str.19 19

Statut Soutěžního řádu LRU - přívlač. Soutěžní řád pro lov ryb udicí přívlač r. 2010 a dále schválený SO LRU přívlač dne 14. 11.

Statut Soutěžního řádu LRU - přívlač. Soutěžní řád pro lov ryb udicí přívlač r. 2010 a dále schválený SO LRU přívlač dne 14. 11. Statut Soutěžního řádu LRU - přívlač Soutěžní řád vychází a navazuje na Statut sportovní činnosti ČRS a na Organizační pokyny pro pořádání závodů. I. Soutěžní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Statut. 9. erven 2007 Prušánky

Statut. 9. erven 2007 Prušánky Statut III. Nominaní soutž vín Slovácké vinaské podoblasti roník 2007 do Salonu vín eské republiky konané pod záštitou SV R a Moravským sommelierem Liborem Nazarukem 9. erven 2007 Prušánky 1. Poadatel

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV Global Assistance Mezinárodní mistrovství R v rally Rally Super Série Rally se bude konat podle MS FIA (a jejich píloh), Všeobecných pedpis pro rally mistrovství

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Statut Závodního řádu LRU - přívlač

Statut Závodního řádu LRU - přívlač Statut Závodního řádu LRU - přívlač I. Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí (dále jen LRU-přívlač) v rámci České republiky v součinnosti

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby:

1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011. 1.1. Kontaktní osoby: 2 1. V!EOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJ" POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2011 1.1. Kontaktní osoby: 1.1.1.Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2011 Generálním partnerem projektu je energetická spole!nost E.ON. 1.1.2.Po!adatel

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod MSP / RYCHVALDSKÝ POHÁR zima 2013 2014 1/8 www.rcteamrychvald.cz RcTeamRychvald@seznam.cz Kategorie Fšeštok: rcmoto@seznam.cz editel soutže: Ludk Szostek Stavební a soutžní pravidla pro závody rádiem ízených

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007

Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1 Závodní řád pro lov ryb udicí přívlač r.2008 a dále Schválený SO LRU přívlač dne 17.11.2007 1) Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb udicí přívlačí

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 11.2. 2012 od 18,00 hodin ve Vojovicích Hospoda U Kovboje Termín: Sobota 11.2.2012 od 18,00 hodin Místo : Vojovice Hospoda U Kovboje

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod

1. Všeobecná pravidla 1.1. Kalendá závod MSP / RYCHVALDSKÝ POHÁR zima 2008 2009 1/6 editel soutže: Ludk Szostek Rozhodí: ing Roman Kavan, Tomáš Rajdus, www.rcteamrychvald.nolimit.cz RcTeamRychvald@seznam.cz Stavební a soutžní pravidla pro závody

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2497/6-F/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 24.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Správa železniní dopravní

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

náhradní revír Úhlava 3-4

náhradní revír Úhlava 3-4 MO ČRS STOD A MO ČRS PŘEŠTICE S VÝBOREM ÚZEMNÍHO SVAZU PRO ZÁPADNÍ ČECHY PLZEŇ VÁS ZVE NA CENTRÁLNÍ DIVIZI - LRU PŘÍVLAČ SK. A POŘÁDANÉ 6. ZÁŘÍ 2008 REVÍR RADBUZA 3 náhradní revír Úhlava 3-4 PROPOZICE

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009)

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) SPEARFISHING - LOV RYB NA NÁDECH HARPUNOU Tato specifická pravidla pro lov ryb na nádech doplňují všeobecná pravidla platná pro všechny šampionáty pod záštitou

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Z Á P I S ze zasedání Ústředního odboru LRU - přívlač ČR, konaného v budově sekretariátu Rady ČRS ve dnech 12. - 13.

Z Á P I S ze zasedání Ústředního odboru LRU - přívlač ČR, konaného v budově sekretariátu Rady ČRS ve dnech 12. - 13. Z Á P I S ze zasedání Ústředního odboru LRU - přívlač ČR, konaného v budově sekretariátu Rady ČRS ve dnech 12. - 13. listopadu 2004 Přítomni: ÚS Jihočeský ÚS Východočeský ÚS MOravsko-slezský MRS ÚS Středočeský

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Navrhované změny S. a Z.ř. na rok 2012 za kraj PRAHA

Navrhované změny S. a Z.ř. na rok 2012 za kraj PRAHA Navrhované změny S. a Z.ř. na rok 2012 za kraj PRAHA Upozornění. a) Stav, kdy změny, které byly odsouhlaseny na posledním zasedání SO a nebyly dosud určeným příslušným do řádů zakomponovány, by měl být

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004

PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004 Asociace praktické stelby eské Republiky eská národní asociace rozhodích Czech NROI PRAVIDLA IPSC BROKOVNICE Edice leden 2004 Peložil : Pemek Marek Prezidium CNROI OBSAH SEKCE 1 - Návrh stelecké situace

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

Propozice The Most Challenge 2016

Propozice The Most Challenge 2016 Propozice The Most Challenge 2016 Obsah: 1. Představení 2. Organizace 2.1 Název a adresa pořadatele 2.2 Složení organizačního výboru 2.3 Permanentní činovníci 3. Předpisy a právní základ 3.1 Oficiální

Více