UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik Autor BP: Jan Bartík Vedoucí BP: doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D Praha

2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V. dne. Podpis zhotovitele. (Jan Bartík)

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Janu Čadilovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou, odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

5 Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik Macroeconomic comparative analysis of selected economies 5

6 Abstrakt V mé bakalářské práci se zabývám vývojem dluhových, finančních a politických krizí v Řecku, Itálii a Španělsku, kterými tyto země byly v posledních letech zasaženy. Cílem práce bylo zanalyzovat vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů, přičemž největší prostor byl věnován popisu vývoje nezaměstnanosti a veřejného dluhu. Odhaluji příčiny nárůstu těchto dvou ukazatelů a především popisuji rozdílné přístupy vlád při řešení tohoto nárůstu. V závěru uvádím dopad a úspěšnosti jednotlivých politik a vyvozuji nejlepší možné řešení. Klíčová slova Finanční a dluhová krize, nezaměstnanost, veřejný dluh, Řecko, Itálie, Španělsko Abstrakt In my bachelor s thesis I deal with the development of debt, financial a political crisis in Greece, Italy and Spain, by which were these countries hit during the recent years. The goal of my thesis was to examine the development of main macroeconomic indicators, with devoting the main part of my thesis to the description of unemployment and public debt. I reveal the cause of the growth of these two indicators and especially describe the different approaches to solve the growth. Considering the impact and the success of each approach I then choose the most effective one. Key words Financial and debt crisis, unemployment, public debt, Greece, Italy, Spain 6

7 Obsah 1 Úvod Nezaměstnanost Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost Politika nezaměstnanosti Veřejný dluh Důsledky veřejného dluhu Společné příčiny krize Řecko Vývoj veřejného dluhu v předkrizovém období Nezaměstnanost v předkrizovém období Vývoj krize v Řecku Kroky podniknuté v roce Kroky podniknuté v roce Kroky podniknuté v roce Dopady úsporných opatření Vývoj nezaměstnanosti v průběhu krize Reformy trhu práce Itálie Vývoj veřejného dluhu v předkrizovém období Nezaměstnanost v předkrizovém období Vývoj krize v Itálii Montiho reformy Dopad reformních kroků Vývoj nezaměstnanosti v průběhu krize Reformy trhu práce

8 7 Španělsko Vývoj veřejného dluhu v předkrizovém období Nezaměstnanost v předkrizovém období Vývoj krize ve Španělsku Krize bankovního sektoru Dopady reformních kroků Vývoj nezaměstnanosti v průběhu krize Reformy trhu práce Srovnání metod překonávání krize Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam grafů Seznam tabulek

9 1 Úvod Ekonomické krize jsou dnes velmi aktuálním tématem. Ta nedávná byla obzvláště výjimečná svými tvrdými dopady a trvanlivostí. Důležitým charakteristickým rysem poslední krize byla její schopnost zastavit období silného ekonomického růstu, které ji předcházelo. K tomuto došlo odhalením nahromaděných problémů finančního sektoru a hospodaření vlád a domácností s rozpočtem. Tyto problémy následně v mnohých zemích vyústily do krizí finančních, dluhových a politických. V jižní Evropě, kterou se moje bakalářská práce zabývá, je mediálně nejznámější případ Řecka. Jeho problémy ohrožovaly celistvost celé Eurozóny a vyústily v otázky, zdali je v Evropě možné pod jednou měnou sdružovat tolik rozdílných ekonomik. Přestože se jako jediným východiskem mohlo zdát vystoupení Řecka z Eurozóny, představitelé institucí Evropské unie a státníci nejsilnějších evropských zemí se zavázali k udržení Řecka v Eurozóně a k poskytnutí finanční pomoc. Zmíněné předkrizové problémy a eskalace řeckých problémů ohrozily solventnost i dalších evropských zemí. V mé práci je dále věnován prostor vývoji ve Španělsku a v Itálii. Španělské problémy vyplynuly z realitní bubliny. Vláda se tak musela potýkat se ztrátou likvidity bank a zadlužeností domácností. Španělsko nakonec taktéž obdrželo finanční pomoc ze strany institucí EU, ta ale bylo směřovaná na ozdravení bankovního sektoru a byla tudíž politicky přijatelnější. Kromě toho celková výše finanční pomoci pro Španělsko byla zhruba pětinová oproti pomoci Řecku. Největší obavy u orgánů EU vyvolaly finanční potíže Itálie. Bankrot i výpomoc třetí největší ekonomice Eurozóny by byly neunesitelné. Až na nárůst zadlužení se ale ukázalo, že byla Itálie schopná překonat krizi s menšími potížemi než ostatní země jižní Evropy. Vůbec nejhorším průvodním jevem krize byl nárůst nezaměstnanosti. K nárůstu došlo především v Řecku a ve Španělsku, kde byl v posledních letech průměrně každý čtvrtý člověk bez práce. K podobně prudkým nárůstům došlo i u nezaměstnanosti mladistvých a nezaměstnanosti dlouhodobé. Řešení těchto problému je ale bohužel dlouhodobé a zásadní zlepšení se tak nedá v nejbližší době očekávat. Cílem práce je popsat a porovnat vývoj nezaměstnanosti a veřejného dluhu ve třech uvedených zemích a vnést vlastní názor na kroky podniknuté jednotlivými vládami v boji s jejich nárůstem. V tomto ohledu je také v závěru vybráno nejlepší možné 9

10 řešení. Použitelnost tohoto řešení je ale omezena konkrétními podmínkami a možnostmi jednotlivých státu. Otázka zadluženosti je u všech tří států řešena především na vládní úrovni celých států, proto je v práci opomenut vývoj dluhu jednotlivých provincií ve Španělsku. 10

11 2 Nezaměstnanost Vývoj nezaměstnanosti patří mezi nejsledovanější statistická data, protože dobře informuje o stavu ekonomiky a zároveň je vysoká nezaměstnanost makroekonomický problém, který nejtvrději dopadá na jednotlivé obyvatele. S vysokou nedobrovolnou nezaměstnaností jsou spojeny hospodářské problémy, při kterých jsou spousty zboží a služeb, které by nezaměstnaný člověk mohl vyrobit, proplýtvány. Toto je nejlépe vidět na tzv. Okunově zákonu. OKUN (1962) nalezl vztah mezi nezaměstnaností a růstem HDP. Říká, že pokles HDP o dvě procenta potenciálního produktu znamená nárůst nezaměstnanosti průměrně o jeden procentní bod. Jinými slovy, že nezaměstnanost se nemění, pokud skutečné a potencionální HDP roste stejným tempem. SAMUELSON (2010, str. 654) uvádí, že pokud se má tedy nezaměstnanost snížit, skutečné HDP musí růst rychleji. Dále dlouhodobá nedobrovolná nezaměstnanost zapříčiňuje problémy, které jsou peněžně těžko vyčíslitelné, mezi které ale patří psychické a společenské strádání rodin a jednotlivců. MPSV (2013) definuje míru nezaměstnanosti jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel stejného věku. Od roku 2004 MPSV užívá termín dosažitelní uchazeči, což jsou uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Podle druhu vzniku ekonomové rozlišují tři druhy nezaměstnanosti a to frikční, strukturální a cyklickou. Frikční nezaměstnanost vzniká kvůli pohybu pracovních sil na trhu práce. Vzhledem k tomu, že ne všechna pracovní místa jsou identická a ne všichni lidé mají stejné preference, nějakou dobu trvá, než si člověk najde vyhovující práci. Podle SAMUELSONA (2010 str. 655) by k pohybu na pracovním trhu a tedy i k frikční nezaměstnanosti tudíž docházelo i v případě plné zaměstnanosti. MANKIW (2001, str. 160) uvádí, že z hlediska politiky státu může být důvodem pro vysokou míru frikční nezaměstnanosti například odstupné, které jsou zaměstnavatelé povinni platit propuštěným zaměstnancům. 11

12 Strukturální nezaměstnanost vzniká kvůli nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce. Je způsobena rigidností mezd, kdy se při dané mzdě na trhu objevuje převis nabídky práce nad poptávkou. SAMUELSON (2010, str. 655) uvádí, že v evropských zemích přinesla kombinace vysokých reálných mezd, sociálních dávek a daní vysokou úroveň strukturální nezaměstnanosti, která přetrvává celé poslední desetiletí. Cyklická nezaměstnanost fluktuuje podle ekonomického cyklu regionu. Roste v hospodářské recesi, kdy klesají celkové výdaje a příjmy a tudíž i poptávka po práci. V textu se při popisu nezaměstnanosti část pracuje s termíny pracovních kontraktů. Mezi hlavní kontrakty patří: Permanentní kontrakt úvazek na dobu neurčitou, fixní kontrakt úvazek na dobu určitou, atypické kontrakty dočasný kontrakt (obdoba dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), sdílení práce, učňovské kontrakty a tréninkové programy. 2.1 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost Dobrovolná nezaměstnanost vzniká při nastavení mzdy na takovou úroveň, při které se nabídka práce rovná poptávce a zároveň existuje část pracovní síly, která při dané výši mzdy odmítá pracovat. Tento dobrovolně nezaměstnaný člověk dal před prací přednost volnému času, životu na sociálních dávkách, předčasnému odchodu do důchodu, nebo se může jednat o frikčně nezaměstnaného, který novou práci hledá. Na druhou stranu k nedobrovolné nezaměstnanosti dochází, pokud tržní mzda převyšuje mzdu rovnovážnou a vzniká tak přebytek pracovníku ucházejících se o místo. MANKIW (2001, str. 162) uvádí tři důvody, kvůli kterým je tržní mzda rigidní a neklesne na úroveň, která čistí trh. Patří sem zákony o minimální mzdě, monopolní síla odborů a tzv. efektivní mzda. Zaměstnavatel má vládou nařízenou minimální mzdu, kterou může zaměstnanci vyplácet. Většina pracovní síly je pohodlně nad touto hranicí, ale zvláště u méně kvalifikovaných a zkušených pracovníků je tato minimální mzda nad mzdou čistící trh a tím 12

13 pádem snižuje množství práce, kterou firmy poptávají. Skupina lidí, na které nevýhody minimální mzdy nejvíce dopadají a snižují tak jejich zaměstnanost, jsou mladiství a to právě kvůli jejich nekvalifikovanosti a malému meznímu produktu. Monopolní síla odborů je znatelná především v Evropě, kde mají odbory vytvořené na firemní a národní úrovni možnost ovlivňovat výši mzdy a pracovní podmínky. Tato společně dohodnutá mzda je pak většinou vyšší než mzda čistící trh a tím negativně přispívá k výši nezaměstnanosti, protože firmy si nemůžou dovolit najmout tolik pracovníků. Teorie efektivní mzdy říká, že je ve vlastním zájmu zaměstnavatelů platit vyšší mzdy, protože tím dosáhnou vyšší produktivity práce. Tato teorie je opřena o čtyři body. První se dnes dá uplatnit především v chudších zemích, kde se vyšší mzda promítne do lepšího zdravotního stavu zaměstnanců a tím se od nich dá očekávat větší produktivita. Druhý bod je založen na předpokladu, že vyšší mzda snižuje střídání zaměstnání. Zaměstnanci jsou motivováni zůstat stále u stejného zaměstnavatele a jeho náklady na vyhledávání a zaškolování nových pracovníků se tím snižují. Třetí bod vychází z předpokladu, že průměrná kvalita pracovní síly firmy je závislá na výši mzdy, kdy nejsou při vyšší mzdě ti nejlepší pracovníci s největšími možnostmi nuceni odejít a hledat si lepší práci, a nesnižují tak kvalitu celé pracovní síly ve firmě. Poslední bod je opřen o fakt, že při vyšší mzdě se předpokládá větší snaha zaměstnance pracovat pilněji a práci si tak udržet, protože cena placená za odvolání z jeho pracovního místa by tak byla příliš vysoká. Všechny výše uvedené body tedy udržují mzdu na vyšší úrovni a nedovolí ji tak rychle se přizpůsobit nabídce a poptávce. 2.2 Politika nezaměstnanosti Vláda může použít dvě základní opatření na regulování výše nezaměstnanosti a to pasivní a aktivní politiku nezaměstnanosti. Pasivní přístup stanovuje určitou výši podpory v nezaměstnanosti a to proto, aby lidé, kteří se ocitnou bez práce, mohli pobírat alespoň životní minimum a tím si zabezpečili svoje základní potřeby. Stojí-li za nárůstem nezaměstnanosti hospodářská recese, lidé propuštění z práce jsou tak díky podpoře schopni vytvářet alespoň nějakou poptávku po zboží a službách a pomáhají tak zjemnit dopad ekonomické krize. Aktivní politika vlády spočívá ve vytváření pracovních míst, 13

14 rekvalifikací, praktikantských míst, podpoře podnikání apod. Pokud hovoříme o cyklické nezaměstnanosti, cestou k jejímu a nastartování ekonomiky je fiskální expanze vlády a uvolněná monetární politika národní banky. Dále v případě cyklické nezaměstnanosti často dochází ke zpružňování trhu práce a redukcí minimálních mezd, zjednodušením propuštění a přijímání zaměstnanců, podporou úvazků na dobu určitou a vytvářením atypických kontraktů. Frikční nezaměstnanost není tak nebezpečná jako strukturální a cyklická, pokud by s ní vláda bojovala má například možnost zlepšit informovanost o volných pracovních místech nebo snížit odstupné. Nejkomplexnější je řešení strukturální nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že stimulace ekonomiky může redukovat strukturální nezaměstnanost jen dočasně, je nezbytné nejprve nalézt příčinu nesouladu poptávky a nabídky práce. Při rigidnosti mezd má vláda možnost snížit minimální mzdu nebo omezit sílu odborů. V případě nesouladu mezi dovednostmi pracovníků a potřebami zaměstnavatelů se nabízí investice do lidského kapitálu (podpora tréninkových programů a učňovství, reforma systému školství). Další možností je různými daňovými úlevami oceňovat zaměstnavatele, kteří přijímají zaměstnance na dobu neurčitou. U dlouhodobých kontraktů lze očekávat, že zaměstnavatel převezme iniciativu v investování do lidského kapitálu. Další faktor zvyšující strukturální nezaměstnanost je nedostatečná mobilita na trhu práce a to buď geografická, nebo oborová. Při oborové imobilitě může být opět řešením investice do vzdělávání. Při geografické imobilitě vláda může na straně zaměstnanců podporovat dojíždění za prací nebo ubytování. Na straně zaměstnavatelů můžou být daňovými úlevami podporovány firmy zakládané v deprimovaných oblastech. Vyšší zaměstnanost vede k zapojení více lidí do produktivního procesu a ke zvýšení státního HDP. Na druhou stranu je ale většina výše uvedených politik finančně i časově nákladná. Cílem vlády by tak mělo být najít rovnováhu mezi přínosem těchto politik a jejich cenou, nejlépe za zachování stejného poměru dluhu vůči HDP. 3 Veřejný dluh Veřejný dluh zahrnuje dluh vlády, nižších vládních celků, mimorozpočtových fondů a fondů sociálního zabezpečení. Podle SAMUELSONA (2010, str. 710) používají vlády 14

15 k plánování a kontrole svých fiskálních záměrů rozpočet, který obsahuje plánované veřejné výdaje a očekávané daňové příjmy. Deficit rozpočtu nastává, pokud v daném roce vládní výdaje převyšují vládní příjmy. O tento deficit tudíž narůstá kumulované veřejné zadlužení. Pokud vláda pro daný rok pracuje se schodkovým rozpočtem, musí si u veřejnosti půjčit, což probíhá skrze dluhopisy emitované vládou na domácím nebo zahraničním trhu. Pokud stát dluží svým obyvatelům, hovoříme o vnitřním dluhu, který je mnohými ekonomy považován za méně škodlivý, protože dlužíme sami sobě. Pokud by například občan držel vládní obligace v určité výši a zároveň podléhal dani, jejíž výše by se rovnala právě kupónům z dané držené obligace, pak by nemělo smysl o dluhu hovořit jako o zátěži. Vnější dluh nastává tehdy, pokud jsou věřiteli zahraniční subjekty (fyzické a právnické osoby, ale i instituce jako Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond, nebo Světová banka) a znamená čisté snížení zdrojů dostupných pro domácí spotřebu. Samostatnou kapitolou je státní dluh. Dle MINISTERSTVA FINANCÍ (2014) není do evidence státního dluhu zařazen dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, krajů a obcí. Do státního dluhu nejsou rovněž zařazeny státní záruky, které spravuje přímo státní rozpočet. MINISTERSTVA FINANCÍ (2014) dále uvádí, že domácí a zahraniční dluh je kryt: Státními pokladničními poukázkami, státními střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy, dalšími domácími instrumenty, např. repo-operacemi, přijatými krátkodobými zápůjčkami, zápůjčními facilitami. V obdobích ekonomické recese nebo války se často stává, že vláda nemusí emitovat nové dluhopisy pouze za účelem krytí vládních výdajů, ale také za účel splacení předešlého dluhu (tzv. debt roll-over). S touto skutečností je většinou spojen pokles ceny dluhopisů a tudíž nárůst jejich výnosnosti, čímž mají být přilákáni noví investoři. Vývoj výnosnosti vládních dluhopisů tak může být indikátorem solventnosti země. Výše veřejného dluhu nejčastěji není sledována v absolutních hodnotách, ale jako poměr vůči státnímu HDP. Díky to může vláda snížit relativní výši dluhu buďto restrikcemi (úsporná opatření, škrty, zvýšení daní), které snižují absolutní výši zadlužení, 15

16 nebo expanzí (snížení daní, fiskální expanze vlády, investice do politik nezaměstnanosti), která přispívá ke zvýšení HDP. Při přemíře restriktivního přístupu dochází k omezení produktivity, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu HDP, naopak při neefektivní expanzi je zatěžován státní rozpočet. 3.1 Důsledky veřejného dluhu Mezi důsledky vysokého veřejného dluhu patří především zpomalení tempa hospodářského růstu a pokles životního standardu obyvatel. Toto je zapříčiněno tím, že lidé začnou investovat značnou část svého kapitálu do vládních obligací místo do nemovitostí a finančních aktiv. Veřejný dluh tak začne nahrazovat soukromý kapitál. Dalším důvodem je skutečnost, že s vyšším veřejným dluhem je spojen nárůst úrokových měr, což má, jak uvádí SAMUELSON (2010, str. 713), za následek zvýšení míry úspor domácností. V neposlední řadě může být s nárůstem veřejného dluhu spojen nárůst daní, které jsou nutné k pokrytí výdajů na správu státního dluhu, čímž je na obyvatele vytvořen nátlak, který snižuje spotřebu a brzdí produkci. Dalším důsledkem vysokého dluhu může být snaha vlády navýšit inflaci. Vzhledem k tomu, že je výše dluhu uváděná v nominálních hodnotách, reálná hodnota dluhu klesá s nárůstem cenové hladiny. MANKIW (2001, str. 423) uvádí tři důvody, proč nebývá ke zvyšování inflace v obdobích vysoké zadluženosti přistupováno. Jednak je to proto, že většina zemí je schopna financovat deficit vydáváním dluhopisů a nemusí se tak uchylovat k ražebnému, dále je to poměrně značná nezávislost centrálních bank, které by měly odolat politickým tlakům, a v neposlední řadě je to uvědomění zákonodárců, že zvyšování inflace by bylo jen krátkozrakým řešením. 4 Společné příčiny krize Po prasknutí internetové bubliny na konci roku 2001 zažila světová ekonomika období nebývalého růstu, který byl strmě ukončen jednou z největších finančních krizí od dob hospodářské recese z roku I když důvod vzniku takto hluboké krize je stále předmětem diskuze, mezi ekonomy panuje konsenzus alespoň nad následujícími příčinami. Narůstající ceny akcií na přelomu nového tisíciletí zapříčinily nárůst poptávky 16

17 po ostatních možnostech investování, mezi které patřili i nemovitosti. BAKER (2009,str. 74) uvádí, že vzhledem k tomu, že nabídka nemovitostí je relativně fixní v krátkém období, navýšení poptávky způsobilo tlak na zvýšení ceny domů. Toto bylo podpořeno velice uvolněnou monetární politikou FEDu v první polovině prvního desetiletí. K hlavnímu znaku jejich politiky patřilo držení úrokové míry na rekordních minimech, což učinilo půjčky dostupnější pro širší okruh zájemců. Tím byl vytvořen nový trend života na dluh a to jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni států, kde se stalo pravidlem, že část výdajů státu je kryta z peněz získaných z půjček a to buď od domácích, nebo zahraničních subjektů. Vzhledem k tomu, že bankovní domy po celém světě měly zájem na investici do dobře diverzifikovaných produktů, jakými byli finanční deriváty vytvořené na balíky hypoték, finanční krize se po prasknutí realitní bubliny mohla snadno rozšířit do celého světa. 5 Řecko Řecký hrubý domácí produkt je z největší části tvořen terciálním sektorem (turismus, hotelnictví, telekomunikace), který přispívá přibližně na 75 % vytvořeného produktu. Sekundární sektor (výroba mramoru, nealkoholických nápojů, farmaceutický průmysl) tvoří zhruba 22 % domácí produkce a zbylými 3 % přispívá k domácímu produktu primární sektor (pěstování pšenice, ječmene, kukuřice, vína). 5.1 Vývoj veřejného dluhu v předkrizovém období V řecké historii není problém s veřejným dluhem nic neobvyklého. Jak uvádí NELSON a KOL. (2011, str. 2) více než polovinu let od roku 1832, kdy Řecko získalo nezávislost od Tureckého císařství, bylo zadlužené takovým způsobem, že mělo problém splácet své závazky. K hlavním důvodům tohoto zadlužení podle NELSONA a KOL. (2011, str. 2) patří přílišné státní zásahy do ekonomiky, velká a nehospodárná státní správa, obrovské daňové úniky a rozšířený politický klientelismus. Abychom podchytili příčiny vysokého veřejného dluhu, se kterým se Řecko v současnosti potýká, musíme se vrátit do osmdesátých let minulého století. V tomto 17

18 období totiž došlo k prudkému nárůstu zadlužení a to přibližně z 20 % HDP na konci let sedmdesátých až na 100 % HDP v průběhu let devadesátých. Graf 1: Vývoj řeckého vládního dluhu (procento HDP) Zdroj: EUROSTAT (2014), vlastní zpracování Příčiny nárůstu zadlužení můžeme dle ALOGOSKOUFISE (2012, str. 16) hledat ve druhém ropném šoku z roku 1979, který utlumil růst ekonomiky ze 7,2 % v roce 1978 na 0,7 % v roce ALOGOSKOUFIS (2012, str. 16) charakterizuje osmdesátá léta jako dekádu stagflace a makroekonomického populismu vlády levicově orientované strany PASOK (Panhelenistické sociální hnutí), v jejímž čele stál Andreas Papandreou. PASOK se udržel u moci přes dvě volební období od roku 1981 po rok Schodek rozpočtu se v tomto období pohyboval v průměru okolo 9 % HDP, což dle ALOGOSKOUFISE (2012, str. 16) společně s vysokou inflací, poklesem hospodářské produkce a volnou měnovou politikou přispělo k prudkému nárůstu veřejného dluhu a ke ztrátě konkurenceschopnosti. Další uvedenou příčinou je vládní garance půjček pro soukromé i veřejné podniky a organizace, které do roku 1989 činili už 32 % HDP. V následujících třech letech nebyla polovina těchto půjček splacena a přispěla tak k dalšímu zvýšení veřejného dluhu. Stoupající trend zadluženosti pokračoval i mezi lety 1990 a 1993, kde se ve vládě za politického zmatku vystřídaly strany Národní jednota a Nová demokracie. Konsolidovat veřejné rozpočty se podařilo až při opětovném příchodu strany PASOK, která se dostala 18

19 k moci roku 1993 a jejímž hlavním cílem bylo připravit zemi pro vstup do Eurozóny. KOURETAS (2012, str. 4) uvádí, že mezi lety 1994 až 1999 byl za účelem splnění Maastrichtských kritérií zaveden stabilizační program. Toto období se dá charakterizovat ustáleným veřejným dluhem, který dosahoval v průměru 110 % HDP. V roce 2001 bylo Řecko přijato do Eurozóny a to i přes to, že od roku 1999 se mu nepodařilo dosáhnout schodku rozpočtu nižšího než 3 % HDP, což je limit stanovený pro přijetí dle Maastrichtských kritérií. Toto přijetí lze podle WOODSE (2012, str. 9) interpretovat buďto jako strukturální selhání kritérií nebo politické selhání evropských lídrů. Dle mého názoru jde spíše o selhání politických elit. Maastrichtská kritéria byla nastavena poměrně přísně, ale nebyla doslovně vyžadována téměř u žádných z přijímaných států. Mnohem silnější byla snaha evropských lídrů o sjednocenou ekonomiku. Vstup do Eurozóny Řecku přinesl nesporné výhody. KOURETAS (2012, str. 2) uvádí, že zavedení eura znamenalo snížení inflace a inflačního očekávání a tím pádem i snížení nejistoty. Dále nízkoinflační prostředí a s tím spojený pokles v nominálních úrokových mírách vedl, díky schopnosti půjčovat si a půjčovat přes delší časový horizont, k navýšení soukromých investic. MANOLOPOULOS (2011, str. 16) popisuje léta od přijetí eura po propuknutí krize, jako období zejména šťastné pro turismus, který vzrostl z 10 miliónů turistů ročně na 17 miliónů, loďařství, které bylo nastartováno obrovskou čínskou poptávkou, zemědělství a reality. V tomto období Řecko zaznamenalo stabilní růst HDP v průměru 3,6 % ročně, to ale za cenu inflace vyšší než cílené (na řecký standard stále velmi nízké), která se pohybovala kolem 3,4 % ročně. Celková zadluženost činila na konci roku ,4 % HDP a zůstala přibližně konstantní až do propuknutí finanční krize, kdy dosahovala 112,9 %. Schodek státního rozpočtu v daném období postupně rostl, v době přijetí do Eurozóny činil 4,5 % HDP, zatímco na začátku krize čítal téměř 10 % HDP. NELSON a KOL. (2010, str. 2) uvádí, že průměrný deficit rozpočtu v daném období před krizí dosahoval přibližně 5 % HDP, zatímco v Eurozóně dosahoval průměrně 2 %. K deficitním výsledkům docházelo a dochází i na běžném učtu. Dle EUROSTATU (2014) se tento schodek rovnal v průběhu daného období v průměru 9 % HDP. Další pokles jsme mezi léty mohli zaznamenat v oblasti konkurenceschopnosti. GIBSON a KOL. (2011, str. 8) uvádí, že k hlavnímu důvodu tohoto poklesu patří právě relativně rychlejší růst cenové hladiny a mezd oproti zbytku Eurozóny. 19

20 Během devadesátých let minulého století, kdy se Řecko připravovalo ke vstupu do Eurozóny, dramaticky klesly výnosy vládních dluhopisů. Dle BANK OF GREECE (2014) klesl výnos desetiletého vládního dluhopisu z 24,5 % v roce 1990 na 5,3 % v roce Pokles úrokové míry lze dobře vidět na srovnání rozdílu výnosností řeckých a německých desetiletých dluhopisů, které uvádí GIBSON a KOL. (2011, str. 7). Tento rozdíl činil na začátku roku 1998 přes bazických bodů, v období od roku 2002 po 2007 se už pohyboval v rozmezí 20 až 30 bodů. Tohoto razantního snížení nákladů na výpůjčky vláda Řecka po vstupu do Eurozóny využila k pokrytí vládních výdajů a k vyrovnání nízkých příjmů z daní. Výpůjčky vlády byly také používány ke krytí importu, který nebyl kryt exportem. Toto utrácení bez jakýchkoliv investic do budoucího růstu a zvýšení kompetitivnosti řecké ekonomiky vedlo k prudkému nárůstu zadluženosti, který je číselně popsán výše. 5.2 Nezaměstnanost v předkrizovém období Trh práce v Řecku se vždy vyznačoval vysokou nezaměstnaností. K poklesu došlo až v letech před současnou recesí. Podle EUROSTATU (2014) nezaměstnanost u lidí ve věku mezi 15 a 64 let v roce 1999 dosahovala svého desetiletého vrcholu 12,1 %, odkdy ale klesala až po rok 2008, kdy se rovnala 7,8 %. BAKAS a PAPAPETROU (2012, str. 11) uvádí, že nezaměstnanost v Řecku je vysoká především mezi ženami a mladistvými, stejně jako je tam nadprůměrný podíl nezaměstnanosti dlouhodobé. KATSANEVAS a LIVANOS (2003, str. 3 až 9) uvádí čtyři důvody, kvůli kterým se nezaměstnanost před vstupem do Eurozóny dlouhodobě držela na tak vysoké úrovni: Nabídka osob s vysokou kvalifikací převyšovala poptávku problém vyplývá z neelastičnosti vzdělávacího systému vůči potřebám trhu práce, selhání aktivních politik trhu práce (ALMP), vysoká právní ochrana zaměstnaných, kvůli které mladí lidé měli větší problém najít práci, nízká flexibilita trhu práce (Řecko v roce 2001 patřilo k zemím s nejnižším procentem lidí zaměstnaných na částečný úvazek). 20

21 Po přijetí do Eurozóny byly zmíněné nedostatky řeckého trhu práce kompenzovány nastartováním ekonomiky a nezaměstnanost tak od roku 2001 začala postupně klesat. I přesto, že byl vývoj míry nezaměstnanosti po roce 2001 příznivý, stále Řecko nebylo schopné dosáhnout alespoň na průměr v evropském měřítku. Jednalo se převážně o nezaměstnanost strukturální, která nejtvrději dopadala na ty nejzranitelnější skupiny, jako jsou mladiství a ženy. OECD ECONOMIC SURVEY: GREECE (2005, str. 104) uvádí, že mezi léty 2001 a 2005 se řecký trh práce potýkal především s problémy v mzdovém systému, který byl zatížen kolektivními dohodami, relativně vysokou minimální mzdou vzhledem k průměrné mzdě v průmyslu a v Evropské unii nadprůměrnými příspěvky na sociální zabezpečení. Dalším problémem byla přetrvávající vysoká ochrana zaměstnaných, která nutila zaměstnavatele raději nechat své zaměstnance pracovat přesčas než přijímat nové, v neposlední řadě to byla nízká flexibilita trhu práce způsobená neochotou zaměstnavatelů přijímat na částečné úvazky. Po volbách v roce 2000 se k moci opět dostala levicově orientovaná strana PASOK, která se se svým programem soustředila převážně na reformy trhu práce, sociálního zabezpečení a vzdělávání. IOANNOU (2010, str. 9) uvádí reformy, které Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a blahobytu zavedlo ihned po nástupu do úřadu. Mezi tyto reformy patřily změny horních limitů pro hromadné propouštění, restrikce prací přesčas, zvolnění pracovního času zaměstnanců, zavedení náhrad zaměstnavatelům na sociálním pojištění za přivedení nových účastníků na trh práce a rozšíření zaměstnávání na částečné úvazky ve všech sektorech ekonomiky. Během funkčního období vlády byla zavedena celá řada dalších reforem trhu práce. OECD ECONOMIC SURVEY: GREECE (2005, str. 104) vyzdvihuje hlavně reformu z roku 2004, která se soustředila na rovnost pracovních příležitostí pro nejzranitelnější skupiny, možnost být zaměstnán na částečný úvazek ve veřejném sektoru (ve veřejném sektoru je situace obzvlášť neudržitelná kvůli vysoké míře klientelismu) a motivování k větší pracovní mobilitě. Ze zmíněného je jasné, že si vláda v daném období dobře uvědomovala nedostatky řeckého trhu práce. Dle mého názoru podnikla správné kroky k jeho větší flexibilitě, která přispěla ke snížení nezaměstnanosti v následujících letech. Po vládě strany PASOK se v roce 2004 dostala k moci středně-pravicová strana Nová Demokracie. Období její vlády je charakteristické klesající nezaměstnaností a to 21

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Řecko: Konec začátku konce?

Řecko: Konec začátku konce? Řecko: Konec začátku konce? Nejvýznamnější zprávou z minulého týdne byl osud plánované záchrany Řecka. Ještě před oznámením však stačily v polovině týdne vyrůst řecké úrokové sazby na úrovně, které indikovaly

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Kapitálové trhy a fondy 7.5.- 20.5.2012. 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 7.5.- 20.5.2012. 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 7.5.- 20.5.2012 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více