DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 Boleslavova 15, Praha 4, tel , fax POPIS DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních podmínek v objektu stoupá nebo klesá účinnost systému. Celkovým efektem dveřních clon je snížení tepelných ztrát, ke kterým dochází díky otevřeným dveřním, případně vratovým otvorům. Podle velikosti otvorů je používáno u výrobků firmy TTL označení dvěřní, případně vratové clony. U výrobků firmy TTL jsou dodávány v zásadě tři provedení vzduchových clon: provedení základní STE nebo AWE všech typů, vhodné podle výkonu pro společenské místnosti, obchodní domy, prodejny, sklady ap., vhodné také pro rekonstrukce a dodatečné instalace provedení pro průmyslové aplikace a velké budovy (THV, EUI, DI, WD, OR) provedení s instalací boční (ASI průmyslové clony studené), vhodné pro průmyslové aplikace provedení s podlahovým nasávacím kanálem (možné u provedení Z, ZI, EUI), vhodné pro průmyslové aplikace a velké obchodní domy, díky podlahovému kanálu dosahují vyšší účinnosti při značných stavebních nárocích Ventilátory clon je možno regulovat transformátorovými regulátory otáček nebo regulátory dodávanými jako příslušenství. Skladujte v krytém a suchém skladu. PODMÍNKY PRO INSTALACI u provedení STE, AWE je nutný vyrovnaný tlak uvnitř a vně budovy, pokud není možno dodržet tuto podmínku, dochází ke zvýšení rychlosti proudění při zemi v souvislosti se směšováním teplého a studeného vzduchu dimenzování přístrojů provést podle katalogových podkladů, tj. zohlednit velikost prostoru, který je odcloněn, pracovní výšky clony a výšky stropu dodržení podmínek pro instalaci obdržených v návodu, který je dodáván s přístrojem filtr nesmí být použit u elektrických clon v žádném případě, u vodních clon je možno pro prašná prostředí nasávací mřížku dovybavit filtrační tkaninou (je nutno počítat se snížením výkonu clony o ztráty na filtru) TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA Dveřní clony smí být skladovány a dopravovány v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou směřující vzhůru naznačeno. Clony se doporučuje dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození a zbytečnému zašpinění. Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte neporušenost a funkčnost ventilátorů a topných těles clony. Zkontrolujte, zda se oběžná kola ventilátorů lehce otáčí. Po namontování a spuštění ventilátorů je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžných kol a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátorů, jehož hodnota je uvedena v katalogu. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor přetížen a je třeba hledat závadu. Dveřní clony se montují co nejblíže nad horní hranu dveří. Výfukové lamely se nastaví se sklonem cca 15 směrem ven. Dveřní clony je možno montovat na stěnu i strop. Držáky pro oba způsoby montáže je možno dodat jako příslušenství. Při montáži na strop je nutno zajistit, aby všechny upevňovací body byly rovnoměrně zatíženy a spoje zajištěny kontramatkami. Další podrobnosti týkající se montáže dveřních clon jsou uvedeny v katalogu. Ložiska ventilátorů jsou samomazná, jsou určena k dlouhodobému používání a nevyžadují žádnou údržbu. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno dveřní clonu odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , ČSN a ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č /1978 Sb CLONY+EBT5

2 Motory ventilátorů jsou vybaveny termokontaktem, který musí být bezpodmínečně zapojen v obvodu napájení motoru. U většiny ventilátorů clon je termokontakt zapojen uvnitř motoru již ve výrobě. V případě, že je termokontakt vyveden na svorkovnici, je nutno zajistit jeho zapojení do obvodu napájení motoru. U ventilátorů, které jsou regulovány přepínáním odboček vinutí nestandardně dodávanými regulátory, je nutno zajistit, aby odbočky vinutí motorů (u clon s dvěma a více motory), které nejsou napájeny, nebyly mezi jednotlivými motory navzájem spojeny. U elektricky vyhřívaných clon je při vypínání ohřevu nutno zajistit jejich provětrání před vypnutím ventilátorů. Před uvedením ventilátoru do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN K ovládání dveřních clon se používají regulátory, které se propojí s clonou podle zapojení přiloženého k cloně výrobcem. REGULACE PROSTŘEDNICTVÍM REGULÁTORU EBT 5 Popis EB5 je elektronický regulátor vzduchových clon nové generace určený pro ovládání až 10 clon typu ORBIS, TWIN OR, ES, EU, EUI, ORA, OR nebo SAMUM v provedení s vodním ohřívačem. Clony musí být vybaveny řídícím obvodem, takže použití regulátoru u starších clon není možné. Tento návod k obsluze jsou z bezpečnostních důvodů povinny si velmi pozorně přečíst osoby, které se zabývají montáží, uvedením do provozu, provozem a údržbou tohoto zařízení. Tyto osoby musejí návodu porozumět a seznámit se s varovnými upozorněními v něm obsaženými. Veškerá dokumentace k sestavě vzduchové clony musí být uschovávána až do skončení životnosti sestavy. POZOR NEBEZPEČÍ Sestavy vzduchových clon obsahují nebezpečné části nacházející se pod napětím a jsou obnažené, případně části, které se pohybují nebo otáčejí. Při nepovoleném sejmutí zakrytí, nesprávném používání zařízení, používání zařízení mimo stanovené účely, při nesprávné údržbě apod., mohou tudíž vzniknout těžká poškození zdraví nebo věcné škody. Proto se předpokládá, že montáž tohoto zařízení, jeho uvedení do provozu, opravy a případné změny zařízení budou prováděny výlučně odborným personálem s patřičnou kvalifikací. Opravy a změny na nebo v zařízení smějí být prováděny pouze po předchozí konzultaci s výrobcem nebo spolupracovníkem firmy TTL. Odborným personálem s patřičnou kvalifikací se rozumějí osoby, které na základě své kvalifikace nebo vyškolení zodpovídají za bezpečnost zařízení a mohou vykonávat potřebné činnosti. Mimo jiné je zapotřebí znát příslušná doporučení, normy, předpisy pro ochranu před nebezpečím úrazu, provozní podmínky a bezpečnostní zařízení, která existují v daném místě. Provozovateli sestavy vzduchové clony je výslovně zakázáno clonu otevírat. Výjimku tvoří výměna filtru. Bezpečnost zařízení je podmíněna používáním originálních náhradních dílů a příslušenství, které je schváleno výrobcem. V případě, že jsou používány jiné díly anebo není věnována pozornost příslušné dokumentaci, dojde ke ztrátě záruky, kterou firma TTL poskytuje. Pokud vzniknou nejasnosti týkající se techniky, obsluhy nebo používání, je doporučeno se dotázat výrobce nebo jeho zodpovědných zástupců. Bezpečnostní upozornění, varování a použité symboly jsou v bezpečnostních informacích označeny takto: Pozor!! Deska s elektrickými obvody může být zničena elektrickým výbojem. Provést vybití Vybít spojením se zemí! Pozor!! Bezpečnostní upozornění pro zabránění nebezpečí pro osoby a poškození věcí. Přečtěte si, prosíme, pro vaši vlastní bezpečnost velmi důkladně tyto informace CLONY+EBT5

3 jsou v/na sestavě vzduchové clony označeny takto: Varování před nebezpečným elektrickým napětím Varování před plochami majícími vysokou teplotu Věnovat pozornost pokynům dokumentaci pro uživatele Vypnutím sestavy vzduchové clony (clon) pomocí tlačítka 0/I na pultu obsluhy EBT 5 nedojde k automatickému přerušení přívodu elektrického proudu z rozvodné sítě. Elektrické prvky ve vzduchové cloně, v pultu obsluhy, vedení elektrické sítě a propojovací vedení se i poté mohou nacházet pod napětím. Úplné oddělení sestavy vzduchové clony (clon) od elektrické sítě se provádí výlučně odpojovačem, který je nainstalován provozovatelem sestavy clony. Funkce LETNÍ-/ZIMNÍ PROVOZ provádí pouze odpojení ohřevu nebo/a čerpadla vzduchové clony pomocí externího magnetického ventilu. Magnetický ventil není ve standardní sestavě vzduchové clony nainstalován. Musí být zakoupen a nainstalován samostatně jako příslušenství sestavy clony. Indikátor LETNÍ PROVOZ se rozsvěcuje i v případě, že magnetický ventil není nainstalován. Tím vzniká nebezpečí popálení plochami, které v/na sestavě vzduchové clony mají vysokou teplotu. Signál VÝSTRAHA PŘI ZAMRZÁNÍ je k dispozici pouze pokud je v sestavě clony vestavěna ochrana před zamrzáním. Pokud je tento signál vygenerován, musí být bezpodmínečně nalezen a odstraněna příčina vzniku tohoto signálu. Teprve poté může být sestava vzduchové clony opět uvedena do provozu CLONY+EBT5

4 Pult obsluhy EBT 5 a jeho funkce Sestava vzduchové clony je dodávána se samostatným pultem obsluhy. Zapnutí a vypnutí sestavy vzduchové clony (clon) a ovládání množství vzduchu (stupňů otáček) se provádí výlučně pomocí pultu obsluhy. Indikátory Tlačítka s indikátory LED Tlačítka bez indikátorů LED Přípojka datového kabelu Stupně otáček 1-5 Tlačítko AUS (VYP) a indikátor připravenosti k provozu provedením funkce RESET po vzniku poruchy ZVĚTŠENÍ POČTU OTÁČEK PŘÍVOD DATOVÉHO KABELU lze provést shora, zdola nebo skrz zadní stěnu skříňky pultu červený LED indikátor výstrahy při zamrzání červený LED indikátor závady motoru AUTOMATICKÝ PROVOZ RUČNÍ PROVOZ ZMENŠENÍ POČTU OTÁČEK PŘIPOJENÍ DATOVÉHO KABELU se provádí pomocí konektorové zástrčky se šesti kontakty po otevření skříňky pultu LETNÍ/ZIMNÍ PROVOZ Režimy provozu Tlačítko VYP Tlačítka POČET OTÁČEK Tlačítko AUTOMATICKÝ PROVOZ Vypíná sestavu (sestavy) vzduchové clony. Ve vypnutém stavu signalizuje zelený LED indikátor připravenost sestavy k provozu. UPOZORNĚNÍ: Tlačítko VYP má stejnou funkci pro všechny připojené sestavy vzduchové clony. Stisknutím tlačítek ZVĚTŠENÍ nebo ZMENŠENÍ lze podle potřeby skokově měnit počet otáček. Tlačítkem ZVĚTŠENÍ se počet otáček zvyšuje a tlačítkem ZMENŠENÍ se snižuje. Právě nastavený stupeň otáček je zobrazován na ukazateli. Tlačítko AUTOMATICKÝ PROVOZ je funkční pouze v případě, že je k dispozici dveřní kontakt a/nebo prostorový termostat. Pokud není připojen žádný výše uvedený prvek příslušenství, chová se sestava vzduchové clony stejně jako v režimu ručního provozu. Funkční režim automatického provozu je signalizován zeleným LED indikátorem. Tlačítko LETNÍ/ZIMNÍ PROVOZ Přepínání mezi LETNÍM a ZIMNÍM PROVOZEM se provádí vypnutím nebo zapnutím přívodu teplé vody do sestavy vzduchové clony podle potřeby. Vypnutí ohřevu se provádí trvalým uzavřením magnetického ventilu a/nebo vypnutím oběhového čerpadla topení. LETNÍ PROVOZ = vypnutý ohřev ZIMNÍ PROVOZ = Topení je zapnuto, je funkční doběh řízení a provoz se samočinným ohřevem. Svítí žlutý LED indikátor v tlačítku Tlačítko RUČNÍ PROVOZ Automatické funkce jsou vyřazeny a pomocí tlačítek může být předem zvolen počet otáček. Funkční režim ručního provozu je signalizován zeleným LED indikátorem. DOBĚH ŘÍZENÍ v režimu automatického provozu Pokud je zapojen dveřní kontakt, je po zavření dveří sestava vzduchové clony dále v činnosti po dobu asi 180 vteřin, přičemž je zachován zvolený počet otáček ventilátoru. Po uplynutí této doby se ventilátory vypnou (dobu doběhu sestavy lze změnit v režimu servisu sestavy). PROVOZ SE SAMOČINNÝM OHŘEVEM v režimu automatického provozu Pokud je zapojen dveřní kontakt a prostorový/časový termostat, je po zavření dveří sestava vzduchové clony dále v činnosti po dobu asi 180 vteřin, přičemž je zachován zvolený počet otáček ventilátoru. Jakmile teplota prostředí poklesne pod teplotu nastavenou na prostorovém termostatu, sníží se počet otáček ventilátoru. Tím dojde k ohřevu vstupního prostoru. V režimu LETNÍ PROVOZ není tento typ ohřevu k dispozici. DOBĚH ŘÍZENÍ a PROVOZ SE SAMOČINNÝM OHŘEVEM skončí, jsou-li otevřeny dveře. Sestavy vzduchové clony se přepnou do provozního stavu, který je právě zobrazen na pultu obsluhy CLONY+EBT5

5 Chybová hlášení / závady V případě, že sestava (sestavy) vzduchové clony nepracuje (nepracují) normálně (nevydává teplo, vytváří neobvyklé hluky nebo zápach, aktivuje ochranná zařízení, vytéká z ní ohřívací médium, vypadává z provozu, odesílá do pultu obsluhy chybová hlášení), musí být neprodleně informován příslušný servisní personál. Platí to zejména v případě, že sestava (sestavy) vzduchové clony, která je používána v souladu se stanoveným účelem a byla předepsaným způsobem nainstalována a vykazuje opakované závady. Po výskytu závady je obnovení provozu sestavy (sestav) vzduchové clony přípustné až po odstranění příčiny (příčin) závady. Výstraha při zamrzání (LED ) Výstraha při zamrzání má mezi ostatními režimy provozu vždy přednost. Výstraha při zamrzání je signalizována červeným LED indikátorem. Při vygenerování výstrahy při zamrzání se vypnou ventilátory sestavy (sestav) vzduchové clony. Případně se otevře magnetický ventil nebo se zapne čerpadlo. Pokud je v provozu několik zařízení, lze tuto funkci přepnout ze společné na lokální (viz chybová hlášení). UPOZORNĚNÍ: Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je do sestavy vzduchové clony vestavěna nadstandardní ochrana před zamrzáním. V nabídce Nastavení lze stanovit, zda se bude vygenerovaná výstraha při zamrzání potvrzovat tlačítkem VYP nebo se bude automaticky obnovovat předchozí stav provozu. Závada motoru Chybové hlášení je signalizováno červeným LED indikátorem. Je vyvoláno překročením teploty motoru. Je nutné odstranit příčinu vzniku chyby a tlačítkem 0/RESET odblokovat řízení. Pokud je v provozu několik zařízení, lze tuto funkci přepnout ze společné na lokální (odstraněním přemostění 1 na desce řízení). Tím se může stanovit vadné zařízení způsobující vyvolání chyby. Týká se to i termostatu ochrany před zamrzáním. Zvláštní závady Závada 1. Sestavy vzduchové clony nelze zapnout, neprovádějí žádnou funkci. Nesvítí zelený LED indikátor připravenosti k provozu nacházející se v tlačítku VYP. 2. Sestava vzduchové clony je v provozu, nedodává však požadované množství vzduchu. 3. Sestava vzduchové clony je v provozu, dodávaný vzduch má však (příliš) nízkou teplotu. Možná příčina - není k dispozici napětí z elektrické rozvodné sítě - příliš nízké otáčky motoru - znečištěný vzduchový filtr - není k dispozici ohřívací médium - je vadný / zavřený magnetický ventil - je vadný termostatický regulační ventil Náprava - zajistit dodávku elektrické energie. Pokud je závada v jištění, stanovit příčinu a před opětovným zapnutím ji odstranit - nastavit vyšší počet otáček - zkontrolovat znečištění vzduchového filtru, popřípadě filtr vyměnit CLONY+EBT5

6 - zapnout ohřev, případně zajistit zásobování sestavy ohřívacím médiem - zkontrolovat magnetický ventil a řízení - nastavit řízení na ZIMNÍ PROVOZ - zkontrolovat termostatický regulační ventil POZOR: Pokud není příčina chybového hlášení stanovena s jistotou, vyrozumět servis. Uspořádání vývodů a nastavení funkce společná/lokální Deska řízení ASP 5_V3 firmy TTL vestavěná v sestavě vzduchové clony Zakončení sběrnicepřemostění rezistorem zastrčeno = vedení sběrnice je zakončeno (konektorový můstek) CLONY+EBT5

7 Uspořádání vývodů desky řízení ASP5 V3 zleva doprava, vývody umístěny nahoře N Neutrální vodič Napájení 230 V~ L Fáze Napájení 230 V~ Ochranný vodič Ochranný vodič N Neutrální vodič Magnetický ventil MV Fáze zapnuta Magnetický ventil 11 společný potenciál chybové/provozní hlášení 12 Provozní hlášení propojeny = provoz ventilátoru 13 Chybové hlášení propojeny = chybové hlášení 14 Termostat ochrany před 12 V zamrzáním 15 Termostat ochrany před Vstup (propojen vnitřně) zamrzáním 16 Povolení číslicového 12 V řízení DDC 17 Povolení číslicového Vstup řízení DDC 18 Automatický kontakt 12 V 19 Automatický kontakt Vstup 20 Prostorový/časový 12 V termostat 21 Prostorový/časový Vstup termostat 22 Rezerva 23 Rezerva 24 Rezerva 25 Rezerva X2 Konektor pro připojení Modulární konektor se šesti póly polní sběrnice X3 Konektor pro připojení polní sběrnice Modulární konektor se šesti póly Volitelně 30 Analogový výstup 1 31 Analogový výstup 1 32 Analogový výstup 2 33 Analogový výstup 2 34 Analogový výstup 3 35 Analogový výstup 3 36 Analogový výstup 4 37 Analogový výstup 4 38 Senzor voda 39 Senzor voda 40 Senzor vzduch 41 Senzor vzduch 0 V 0-10 V 0 V 0-10 V 0 V 0-10 V 0 V 0-10 V CLONY+EBT5

8 Přepnutí funkce společná/lokální pomocí přemostění BR1-BR6 při provozu několika zařízení zapojeno = společná funkce BR1 všechny sestavy vzduchové clony se při závadě motoru nebo při vygenerování výstrahy při zamrzání vypnou BR2 pokud nastalo sepnutí automatického kontaktu, jsou funkční všechny sestavy vzduchové clony BR3 pokud nastalo sepnutí prostorového/časového termostatu, jsou funkční všechny sestavy vzduchové clony rozpojeno = lokální BR1 je odpojena pouze ta sestava vzduchové clony, která má závadu motoru nebo vygenerovala výstrahu při zamrzání, ostatní sestavy zůstávají nadále v provozu BR2 každá sestava vzduchové clony pracuje samostatně na základě sepnutého automatického kontaktu každá sestava vzduchové clony pracuje samostatně na základě sepnutého BR3 prostorového/časového termostatu BR4 - BR6 Rezerva Pozor! Lze uskutečnit smíšený provoz několika sestav se společnou funkcí = stejný způsob provozu a jedné až několika sestav s lokální funkcí = samostatný provoz. Příklad použití A Obchodní dům mající vstupní dveře šířky 6 m; šířka dveří je v zimě zmenšena na 2 m. Jsou nainstalovány tři sestavy vzduchové clony, která mají šířku 2m. Na dveřích jsou nainstalovány kontakty signalizující otevření jednotlivých zón. Deska (desky) řízení prostřední sestavy vzduchové clony je (jsou) nastavena (nastaveny) na lokální funkci, přemostění BR2 je rozpojeno, vnější sestavy vzduchové clony jsou nastaveny na funkci "společná". (přemostění BR2 zůstává zapojeno). Pokud jsou prostřední dveře otevřeny a vnější dveře zavřeny, je prostřednictvím dveřního spínače v provozu pouze prostřední sestava. Pokud jsou otevřeny všechny dveře, jsou vnější sestavy vzduchové clony v provozu prostřednictvím společného dveřního kontaktu: 1. Podle připojení kabelu sběrnice rozpojit přemostění sběrnice 2. Nastavit přemostění BR2 podle funkce "lokální" = rozpojeno "společná" = zapojeno 3. Připojit přívodní kabely 4. Připojit datové kabely, viz schéma, věnovat pozornost přemostěním sběrnic! 5. Aktivovat nebo přemostit číslicové řízení DDC nebo povolit funkci vnějšího termostatu 6. Připojit společné a lokální dveřní kontakty, věnovat pozornost přemostění BR2! 7. Je-li vyžadován ohřev prostoru, připojit prostorový nebo časový termostat 8. Připojit magnetické ventily 230 V; jednofázové; 2 A (jsou-li nainstalovány) Příklad použití B Oddělení expedice s 10 vypravovacími přepážkami, které se otevírají nezávisle na sobě; ke každému zařízení je připojen dveřní kontakt. Stupně ventilace pro všechna zařízení budou nastavovány na pultu obsluhy EBT 5. Aby bylo možné halu výpravny vyhřívat, musejí být použity sestavy vzduchových clon. Pro řízení celé haly je připojen jediný prostorový/časový termostat. Uzavřením dveřního kontaktu se uvede do provozu pouze příslušné zařízení na předem zvolený stupeň. Pokud sepne prostorový termostat, pracují všechny zbývající zařízení v režimu ohřevu (stupeň 1), dokud není dosaženo předem nastavené teploty. Uzavřením dalšího dveřního kontaktu se uvede do provozu další příslušné zařízení na předem zvolený stupeň. 1. Podle připojení kabelu sběrnice rozpojit přemostění sběrnice 2. Rozpojit přemostění BR2 (lokální dveřní kontakt) 3. Připojit přívodní kabely 4. Připojit datové kabely, viz schéma, věnovat pozornost přemostěním sběrnic! 5. Aktivovat nebo přemostit číslicové řízení DDC nebo povolit funkci vnějšího termostatu 6. Připojit lokální dveřní kontakt (rozpojit přemostění BR2) 7. Aby mohl být prostor vyhříván, připojit prostorový nebo časový termostat 8. Připojit magnetický ventil 230 V; jednofázový; 2 A (je-li nainstalován) CLONY+EBT5

9 Menu Setup (Nastavení) Pomocí tohoto menu lze provádět změnu nastavení lokálních a společných parametrů Doba doběhu sestavy, Výstraha při zamrzání, Vyřazení číslicového řízení DDC v režimu ručního provozu a Povolení číslicového řízení DDC. 1. Stisknutím tlačítka VYP se sestava (sestavy) vzduchové clony uvede (uvedou) do vypnutého stavu (vypnou se ventilátory!). 2. Pokud se v tomto stavu stisknou současně tlačítka ZAP a AB, otevře se menu Nastavení. Změna doby doběhu sestavy 3. Dobu doběhu sestavy lze změnit pomocí tlačítek ZAP a AB, nastavenou hodnotu lze odečítat na LED indikátorech LED1 až LED5 Doba doběhu sestavy: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bez doběhu sestavy (X) ( ) ( ) ( ) ( ) cca 30 s (X) (X) ( ) ( ) ( ) cca 60 s ( ) (X) ( ) ( ) ( ) cca 90 s ( ) (X) (X) ( ) ( ) cca 120 s ( ) ( ) (X) ( ) ( ) cca 180 s ( ) ( ) (X) (X) ( ) cca 300 s ( ) ( ) ( ) (X) ( ) cca 400 s ( ) ( ) ( ) (X) (X) cca 500 s ( ) ( ) ( ) ( ) (X) cca 600 s Změna samočinného odblokování výstrahy při zamrzání /odblokování výstrahy při zamrzání pomocí tlačítka VYP 4. Stiskněte tlačítko Ohřev, čímž začne svítit příslušný LED indikátor ohřevu: Výstraha při zamrzání nemůže být odblokována tlačítkem VYP (samočinné odblokování). Stiskněte tlačítko Ohřev, čímž přestane svítit příslušný LED indikátor ohřevu: Výstraha při zamrzání musí být odblokována tlačítkem VYP. Změna typu povolení číslicového řízení DDC 5. Stiskněte tlačítko AUTOMATICKÝ PROVOZ, čímž začne svítit příslušný LED indikátor AUTOMATICKÝ PROVOZ: Povolení číslicového řízení DDC společné - znamená to, že při provozu několika zařízení bude povoleno pouze jedno číslicové řízení DDC - pro všechna zařízení je povoleno simultánní číslicové řízení DDC Stiskněte tlačítko AUTOMATICKÝ PROVOZ, čímž přestane svítit příslušný LED indikátor AUTOMATICKÝ PROVOZ: Povolení číslicového řízení DDC lokální - znamená to, že při provozu několika zařízení budou povolena číslicová řízení DDC všech jednotlivých zařízení - pro daná zařízení je povoleno číslicové řízení DDC Změna typu povolení číslicového řízení DDC v režimu ručního provozu 6. Stiskněte tlačítko RUČNÍ PROVOZ, čímž přestane svítit příslušný LED indikátor RUČNÍ PROVOZ: Povolení číslicového řízení DDC v režimu ručního provozu aktivováno - znamená to, že při provozu s jedním nebo několika zařízeními existuje jedno aktivní číslicové řízení DDC, jímž je možné sestavu (sestavy) v režimu ručního provozu zapnout - povolení číslicového řízení DDC v režimu ručního provozu je nezávislé na nastaveném "Typu povolení číslicového řízení", viz bod 5 Stiskněte tlačítko RUČNÍ PROVOZ, čímž se rozsvítí příslušný LED indikátor RUČNÍ PROVOZ: Číslicové řízení DDC v režimu ručního provozu deaktivováno - znamená to, že při provozu s jedním nebo několika zařízeními neexistuje žádné povolené číslicové řízení DDC, jímž je možné sestavu (sestavy) zapnout CLONY+EBT5

10 Uložení nastavení do paměti a opuštění menu Nastavení 7. Uložení nastavení do paměti a opuštění menu Nastavení se provede stisknutím tlačítka VYP. Udržování zařízení v provozuschopném stavu Všechny práce na nebo v sestavě vzduchové clony smějí být prováděny pouze výrobcem, popřípadě k tomu oprávněným a vyškoleným personálem. Před zahájením údržby je ve všech případech zapotřebí všechny sestavy vzduchových clon oddělit vhodnými opatřeními od elektrické rozvodné sítě a zajistit, aby po dobu trvání prací nedošlo k nedovolenému připojení této sítě CLONY+EBT5

11 SCHÉMA ZAPOJENÍ Datový kabel 6pólový telefonní kabel RJ 12, max. délka 100m CLONY+EBT5

12 ZÁRUKA Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: nevhodným použitím a projektem nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození) při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce) chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním nesprávnou obsluhou neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem opotřebením způsobeným běžným používáním zásahem třetí osoby vlivem živelní pohromy Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje: údaje o reklamující firmě datum a číslo prodejního dokladu přesnou specifikaci závady schéma zapojení a údaje o jištění při spuštění zařízení naměřené hodnoty: napětí proudu Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Elektrodesign ventilátory s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečné provedena v souladu s ČSN (IEC ). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN Zařízení musí být zaregulováno. Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace. Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, a zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednávkou. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. DOKLAD O SHODĚ Tento typu výrobku byl přezkoušen Autorizovanou osobou č. 227, Výzkumným ústavem pozemních staveb Certifikační společností s.r.o. Pražská 16, Praha 10 Hostivař, a byl na něho vydán certifikát. Na výrobek výše uvedeného typu bylo vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění CLONY+EBT5

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY COR IND, COR IND M NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 41001010, fax 41001090 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Potrubní axiální ventilátory modelové řady TTT s řemenovým náhonem pro zvláštní použití

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 12.1.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030,

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TCBT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TCBT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TYPOVÁ ŘADA TCBT/..EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu TCBT/..EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "e", použitelné k montáži do

Více

DVEŘNÍ CLONY + UBT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY + UBT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY + UBT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních podmínek

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ENEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Výrobky ENEX umožňují uskutečnit energeticky účinnou ventilaci na toaletách,

Více

1/2011 PI-SKR-ZKO-01-C

1/2011 PI-SKR-ZKO-01-C EHR-ZKO Ovladač pro vzduchový a kapalinový zemní kolektor Návod k instalaci a obsluze Instalační firma: Servisní telefon: 1/2011 PI-SKR-ZKO-01-C 2 EHR-ZKO Obsah 1. Bezpečnostní pokyny... 3 2. Instalace

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

1. Bezpečnostní pokyny. 3. Připojení a oživení. 4. Záruka. 2. Základní údaje. 2.2 Čidlo teploty větraného prostoru. 1.1 Použití ovladačů RC-RSM

1. Bezpečnostní pokyny. 3. Připojení a oživení. 4. Záruka. 2. Základní údaje. 2.2 Čidlo teploty větraného prostoru. 1.1 Použití ovladačů RC-RSM 2 Ovladače RC-RSM 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Použití ovladačů RC-RSM Dálkové ovladače řady RC-RSM slouží k dálkovému ovládání řídicích systémů RSmini řad 3xxx, 4xxx, 5xxx v souladu s funkcemi specifikovanými

Více

DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DVEŘNÍ CLONY S UBT 3 E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov. Podle druhu použitých clon a podle celkových instalačních

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY MTV NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory vzduchové clony MTV(bez ohřevu) jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. 2. Skladování Vzduchové clony je nutné skladovat

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - IBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu IBE jsou vzduchotechnická zařízení, používaná

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG - XL NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návody na montáž, obsluhu a údržbu 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG-XL jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ - MBE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster HD / HDW NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony ScreenMaster HD/HDW jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. Pro

Více

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch technická dokumentace použití automatické ovládání kabelových topných systémů pro ochranu okapů a venkovních ploch před sněhem a náledím označení

Více

Přijímač CAN-2. Uživatelská příručka. Vaše nové rádiové dálkové ovládání

Přijímač CAN-2. Uživatelská příručka. Vaše nové rádiové dálkové ovládání Přijímač CAN-2 Uživatelská příručka Vaše nové rádiové dálkové ovládání Děkujeme za nákup nového přijímače Magnetek CAN-2. V případě potřeby uživatelské úpravy nebo servisu se obracejte na společnost TER

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TD SILENT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Manuál. k obsluze ventilátoru

Manuál. k obsluze ventilátoru Manuál k obsluze ventilátoru CZ Vážený Zákazníku, Před prvním použitím výrobku se důkladně seznamte s tímto návodem na obsluhu. POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍŠTÍ POUŽITÍ NEBO OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ VÝROBKU. Údaje

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3

Axiální ventilátory IP 55, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT EExe II T3 / EExe II T3 Ø Ø a b Ø c Ø d Ø e n 315 386 170 355 315 10 8 355 426 170 395 355 10 8 400 487 170 450 400 12 8 450 537 180 500 450 12 8 500 595 180 560 500 12 12 560 655 240 620 560 12 12 630 725 240 690

Více

VENESSE Comfort. Výkon ohřívače [kw] Hluk** [db(a)]

VENESSE Comfort. Výkon ohřívače [kw] Hluk** [db(a)] roky záruka český výrobek VENESSE Comfort CHARAKTERISTIKA Délka 2,5 m Objemový průtok až 5 500 m³/h Vertikální clona Konstrukce nastavitelných výfukových lamel pro zajištění vysokého výkonu Izolovaný plášť

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L)

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L) Primo AH Veškeré zapojení na elektrickou síť musí provádět pouze osoba znalá odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ a odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb ELEKTRIKÁŘ.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Věc: Technická dokumentace BK Str./poč.listů: 1/13 TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Obsah : Strana: 2 Záruční list 3 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. (Protokol

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

NÁVOD NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ HYDROTERAPEUTICKÉHO BOXU ATLAS KOMFORT

NÁVOD NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ HYDROTERAPEUTICKÉHO BOXU ATLAS KOMFORT NÁVOD NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ HYDROTERAPEUTICKÉHO BOXU ATLAS KOMFORT Platnost od 21. 9. 2004 VAGNERPLAST spol. s r.o., Velké Přítočno 2, 273 51 Unhošť Tel. :00420/312 816 111, fax :00420/312 688 815 Internet

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk.

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk. CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem Dansk Svensk Finsk Norsk 1 2 Obsah: 1. Návod na instalaci.....................................

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Article: 08095924 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782

Article: 08095924 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Article: 08095924 Version: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink FT Instalační návod CZ 1. Devilink Applications FT and Functions Podlahový

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Ovládací panel PC 100

Ovládací panel PC 100 Str.1 Uživatelská příručka PC100, PC200, DS300K, PC320-K Hlavní části elektrické výbavy KONTROLNÍ PANEL PC100, PC200, Ovládání spotřebičů, test baterií, test hladin vody pitné i odpadní 12V ROZVADĚČOVÝ

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE):

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU VÝROBNÍ ČÍSLO: TYP: TV-1 DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): NÁZEV: Martin Kovář ADRESA: 756 62 Hutisko-Solanec 462 IČ: 65134443 DIČ: 7306235871 Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail:

Více

revi 350 Typ: R0351R

revi 350 Typ: R0351R Regulátor pro vibrační zásobník revi 350 Typ: R0351R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JUKO LF ¾ -1-1¼ -1½ -2 FILTR S REGULÁTOREM TLAKU A ZPĚTNÝM PROPLACHEM

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx Návod k používání 1 Přehled výrobků GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 2 Návod k používání GEA MATRIX

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více