Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích"

Transkript

1 Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích michal jeníček Matematická reprezentace srážko-odtokového procesu má dlouhou historii, ale teprve zhruba od 80. let minulého století se díky postupnému rozvoji počítačových technologií stává významným nástrojem hydrologů a vodohospodářů, ať už pro operativní předpověď nebo pro návrhové účely. Matematický model srážko-odtokového procesu představuje zjednodušený kvantitativní vztah mezi vstupními a výstupními veličinami určitého hydrologického systému (Daňhelka et al., 2002). Ten je definován jako systém převážně fyzikálních procesů působící na vstupní proměnné, jež pak transformuje ve výstupní veličiny. V matematickém vyjádření jde tedy o algoritmus řešení soustavy rovnic, které popisují strukturu a chování systému (Clarke, 1973 In: Fleming, 1979). Problematikou využití hydrologických a jednorozměrných hydraulických modelů se v současné době zabývá řada autorů. Z českých jsou to například Buchtele (2002a, b), Daňhelka et al. (2002), Kulhavý a Kovář (2002), Řičicová a Krejčí (2002) nebo Starý (1998, 2004). Hydrologické i hydraulické modely se také využívají na mnoha odborných pracovištích (Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Akademie věd, některá univerzitní pracoviště). Hlavní těžiště výzkumu a vývoje všech typů hydrologických modelů spočívá ale v zahraničí, především v pracích Bevena (1996, 2001), Bergströma (1995), Blöschla a Graysona (2002), Refsgaarda a Storma (1996), Smithe et al. (2000, 2004) a dalších, kteří aplikovali nejrůznější hydrologické modely a výrazně tím přispěli k vývoji metod popisující srážko-odtokový proces. Tyto práce dokazují, že důraz je kladen především na přesnější zpracování srážkových polí jako vstupu do modelu (hlavně v podobě radarových odhadů). Významný prostor je také věnován postupům kalibrace modelu, především pak procesu automatické optimalizace vstupních parametrů. Zásadní je také vývoj metod popisujících proudění v nenasycené zóně půdního profilu (model půdní vlhkosti). Významným příspěvkem do problematiky jak hydrologických, tak hydraulických modelů byl projekt DMIP (Distributed Model Intercomparison Project), který si dal za cíl srovnání několika srážko-odtokových modelů a jejich přístupů. Výsledky byly publikovány v Journal of Hydrology, Volume 298 (říjen 2004). Teoretický rámec celé problematiky pak poskytují publikace a články Clarka (1973), O Connora (1976), Beara (1972) a mnoha dalších. Mnoho z těchto i dřívějších přístupů je zahrnuto v metodikách a doporučeních WMO (World Meteorological Organisation), například Becker, Serban (1990) nebo WMO (1983).

2 102 michal jeníček 1. Klasifikace hydrologických modelů Do dnešní doby byla vyvinuta celá řada modelů, které se od sebe odlišují různými přístupy k jednotlivým komponentám srážko-odtokového procesu nebo ke struktuře zkoumaného povodí často v důsledku toho, za jakým účelem a pro jakou oblast byl model vyvíjen. Postupem času se ukázaly podobnosti nebo naopak odlišnosti v jednotlivých pojetích, podle kterých se pak hydrologické modely začlenily do různých kategorií. Klasifikace by měla uživateli pomoci s výběrem vhodného modelu, který je použitelný pro řešení konkrétní problematiky. Zde uvedená klasifikace podle WMO (World Meteorological Organisation) vychází z několika principů (Becker, Serban, 1990): 1.1 Rozdělení dle účelu aplikace Podle tohoto principu se modely dělí na 3 kategorie: 1. modely používané v operativní hydrologii, 2. modely aplikované pro návrhovou a projekční činnost v oblasti vodního hospodářství, 3. modely využívané ve výzkumu. 1.2 Klasifikace z hlediska typu systému Podle typu systému lze modely dělit na elementární a komplexní. Elementární systém je tvořen jednotkou s konstantními charakteristikami, tzv. hydrotopem. Tím může být například malá odtoková plocha, zvodnělá vrstva nebo také nádrž a jezero. Komplexní systém tvoří velké odtokové plochy, povodí nebo systém říčních sítí nádrží a jezer (viz také Daňhelka et al., 2002) 1.3 Klasifikace z hlediska typu hydrologického procesu U typu procesu, který je modelován, lze rozlišit jedná-li se o model výpočtu půdní vlhkosti, evapotranspirace, proudění podzemí vody, proudění v korytě (postup povodňové vlny), šíření znečištění nebo režim splavenin. 1.4 Klasifikace podle stupně kauzality Toto dělení je v hydrologii jedno z nejpoužívanějších. Kauzalita je zde vyjádřena vztahem příčina důsledek. Modely se z tohoto pohledu dělí na deterministické a stochastické Deterministické modely Modely této kategorie jsou popsány vztahem závislých proměnných (výstupní veličiny) a nezávislých proměnných (vstupní stavové veličiny): y = f (x, a) (3.1)

3 modelování srážko-odtokových procesů na povodích 103 kde a jsou koeficienty nebo parametry popisující chování systému. Existuje celá řada deterministických modelů, které se od sebe odlišují svojí strukturou, fyzikálním přístupem, či časovou a prostorovou diskretizací. Zde jsou uvedeny hlavní skupiny deterministických modelů. DL (Deterministic, Hydrodynamic Laws) tyto modely jsou založeny na fyzikálním popisu srážko-odtokového procesu a snaží se respektovat zákony zachování hmoty, hybnosti a energie (Kulhavý, Kovář, 2002). Mohou využívat teoretické poznatky z hydrodynamiky, termodynamiky, chemie nebo biologie (Daňhelka et al., 2002). Označují se také jako white-box modely. DC (Deterministic, Conceptual) tento přístup odráží fyzikální zákony ve zjednodušené (koncepční) formě a obsahuje i určitou dávku empiricky odvozených vztahů (Becker, Serban, 1990). Koncepční modely potlačují prostorovou složku a předpokládají, že ke změnám stavových parametrů dochází v určitých reprezentativních bodech (Kulhavý, Kovář, 2002). Původně spojitý systém je tímto prostorově diskretizován. Modely se poté řeší pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Díky spojení fyzikálního a empirického přístupu je tato skupina označována jako grey-box modely. DB (Deterministic, Black-box) modely neberou v úvahu řídící zákony, ale používají pouze empiricky odvozený vztah mezi vstupními a výstupními veličinami. Procesy probíhající uvnitř systému zůstávají skryty (odtud pojmenování black-box ). Klasickým příkladem DB modelů jsou neuronové sítě Stochastické modely Stochastické modely primárně neobsahují vazbu mezi příčinou a důsledkem. Lze je rozdělit do dvou základních skupin: SP (Stochastic Probabilistic) pravděpodobnostní modely. U těchto modelů jsou jednotlivé hydrologické parametry, jako například maximální či minimální průtok, vodní stavy nebo podzemní odtok, charakterizovány určitým pravděpodobnostním rozdělením (Becker, Serban, 1990). ST (Stochastic Time series generation) modely generování časových řad. Po užití těchto modelů je možné při extrapolaci časových řad pozorovaných parametrů, přičemž se zachovávají jejich statistické charakteristiky (Becker, Serban, 1990). Příkladem mohou být ARMA modely (Autoregressive Moving Average). V praxi se dost často využívá jak přístupu deterministického, tak stochastického. Stochastická složka je přítomna nejen ve většině modelů z oblasti plánování a projekční činnosti vodohospodářských staveb, ale někdy se využívá i v operativní hydrologii, zejména pro dlouhodobé předpovědi (Daňhelka et al., 2002). Obecně lze ale říci, že deterministický přístup v současnosti převažuje. V komplexním, deterministickém přístupu lze jen stěží postihnout všechny vstupní parametry a proměnné, které ovlivňují výstupní veličiny. Každý takový model je zatížen určitou chybou, která je složena ze dvou dílčích chyb vlastní chyba modelu a chyba měřených veličin. Obě je možné popsat určitým pravděpodobnostním rozdělením (Becker, Serban, 1990).

4 104 michal jeníček 1.5 Klasifikace podle míry časové a prostorové diskretizace Časová diskretizace Míra časové diskretizace je většinou určována podle způsobu použití modelu. Pro operativní předpovědi, povodňové studie, modelování šíření znečištění nebo transportu plavenin či splavenin se běžně užívá hodinový až denní krok, pro bilanční modely může být délka výpočtového kroku i vyšší (týden, měsíc). Je třeba zdůraznit, že i jednotlivé časové proměnné mohou mít různý časový krok, stejně tak nemusí být stejný ani časový krok týchž vstupních a výstupních veličin (Daňhelka et al., 2002). Jiné rozdělení vychází z časové kontinuity výpočtu. Rozlišeny jsou modely kontinuální (simulují delší i víceleté období) a epizodní (simulace probíhá jen pro dílčí události povodeň nebo hydrologické sucho). Kontinuální modely jsou většinou používány na velkých územích, kde jsou povodně častěji způsobeny regionálními dešti, epizodní modely mají naproti tomu větší uplatnění při simulaci přívalových srážek postihujících menší povodí Prostorová diskretizace Problematika prostorové diskretizace je poněkud složitější. Uživatel výběrem vhodného modelu vlastně vytváří jeho topologii. V zásadě se rozlišují dvě hlavní kategorie distribuované a celistvé (lumped) modely. V poslední době se také vyčleňuje kategorie modelů semi-distribuovaných: Celistvé modely častěji se označují jako lumped modely. Parametry charakterizující povodí (stavové veličiny i časové řady) jsou vztahovány k celému nebo dílčímu povodí. Protože se většinou jedná o bodově měřené hodnoty (srážky na stanici, průtoky v závěrovém profilu), využívá se nejrůznějších geostatistických metod pro jejich převedení na hodnoty plošné. Distribuované modely označují se také jako modely založené na distribuovaných parametrech. Tento přístup bere v úvahu prostorovou variabilitu vstupních parametrů, které jsou transformovány na parametry výstupní vykazující také variabilitu v prostoru. V tomto pojetí (které přesněji vystihuje skutečné chování systému) je povodí rozděleno sítí gridem (čtvercovým nebo i trojúhelníkovým) na elementární odtokové plochy. Pro každé políčko gridu existuje charakteristická hodnota parametru. Velikost gridu bývá různá, maximálně však do jednoho kilometru, aby byla zaručena platnost řídících rovnic. Semi-distribuované modely princip semi-distribuovaných modelů spočívá v rozdělení povodí na elementární odtokové plochy (hydrotopy), které se (narozdíl od předchozí kategorie) vyznačují homogenními prostorovými parametry, například stejným půdním druhem a vegetačním pokryvem. Semi-distribuované modely se stále častěji aplikují, protože představují optimální kombinaci obou výše uvedených přístupů. Při určování odtokových ploch semi-distributivních modelů je třeba vzít v úvahu jednak prostorovou distribuci jednotlivých parametrů hydrologického systému (povodí), jednak třeba respektovat rozdělení územních charakteristik ovlivňující odtokový režim jako například topografii, půdní podmínky, vegetační pokryv nebo hydrogeologii (Becker, Serban, 1990).

5 modelování srážko-odtokových procesů na povodích Možnosti použití matematických modelů Hlavní oblasti použití hydrologických modelů vymezuje už klasifikace uvedená v kapitole 1. První oblast využití je operativní hydrologie. Vstupní data tvoří mimo stavové veličiny také okamžité údaje z automatických meteorologických stanic nebo radarů. Data jsou v tomto případě automaticky předávána modelu a prioritou je rychlost jejich zpracování a převedení na krátkodobou předpověď vodního stavu či průtoku v určitém profilu. V praxi se jedná o více specializovaných modelů (postup povodňové vlny, proudění podzemní vody), které společně s dalšími programovými prostředky (pro sběr a zpracování dat) tvoří předpovědní systém (FFS Flood Forecast System). Druhou oblast tvoří jednak dlouhodobější řešení protipovodňové ochrany (např. stavba přehrad, poldrů a další hydrotechnická či hydromeliorační opatření), ale také je použití hydrologických či hydraulických modelů užitečné při řešení nejrůznějších technických staveb od plavebních kanálů, čistíren odpadních vod až po mosty. Pod třetí kategorií využití hydrologického modelu se skrývají možnosti dalšího vývoje modelu, výzkum jednotlivých komponent srážko-odtokového procesu a jejich přesnější popis. Pro tyto účely jsou často zřizována tzv. experimentální povodí s nadstandardní sítí měřících stanic. V neposlední řadě mohou výstupy z hydrologického modelu sloužit jako vstupní veličiny dalších modelů (například modelů šíření znečištění ve vodním prostředí), a naopak mohou mít hydrologické modely návaznost na jiné projekty, například odhad vlivu klimatických změn na srážko-odtokové poměry v povodí. Je možné také uvést několik konkrétnějších typů hydrologických úkolů, při jejichž řešení lze matematické modelování použít: simulace průchodu povodňových vln v libovolném časovém kroku jak na přírodních, tak na urbanizovaných povodích (včetně např. návrhových průtoků pro posouzení bezpečnosti vodních děl), vypracování projektů protipovodňové ochrany, podpora systémů krizového řízení, modelování nízkých průtoků například pro výpočet šíření znečištění ve vodních tocích, podpora řízení a manipulací na vodohospodářských objektech (přehrady, poldry, kanály, odběry vody, zavlažování), stanovení hydrologické bilance, scénáře dlouhodobého vývoje založené na modelech klimatických změn, výpočet statistických veličin (N-letost, M-denní průtoky). 3. Výběr vhodného modelu Při výběru vhodného modelu je dobré vzít v úvahu několik kritérií, které závisí například na dostupných datových podkladech nebo na charakteru zkoumaného povodí. Souhrn těchto kritérií je následující.

6 106 michal jeníček Přizpůsobivost místním podmínkám a úkolu, na který je model aplikován je vhodné, aby byl použitý model schopen simulovat srážko-odtokové procesy v daných fyzicko-geografických (v našem případě středoevropských) podmínkách. Stejně tak je důležité, aby byl model už během svého vývoje a následné aplikaci testován pro řešení tematicky podobných hydrologických úkolů. Schopnost simulovat odtokový proces v prostorovém i časovém kroku, který odpovídá velikosti povodí je třeba uvážit, zda-li pro řešení dané problematiky použít model celistvý nebo distribuovaný, kontinuální nebo epizodní. Cílem nejrůznějších projektů může být také snaha o aplikaci různých modelovacích konceptů, jejichž výsledkem by měla být také analýza kladů a záporů použitých přístupů. Propojení srážko-odtokového modelu s podrobným korytovým (routing) modelem pro řešení komplexního úkolu na středně velkém povodí může být výhodné použití kombinace jak srážko-odtokového modelu, tak také podrobnějšího modelu postupu povodňové vlny korytem (tzv. korytový nebo routing model). Výstupy z S-O modelu mohou být použity jako vstupy pro korytový model. Nutnost dopředu zjistit dostupnost dat, která jsou modelem vyžadována každý model byl vyvíjen v určitém prostředí a může mít své místně specifické nároky na vstupní data (např. návaznost na databáze hydrologických parametrů půd, nestandardní datové formáty, apod.). Vazba na podpůrné programy, např. pro zpracování dat, vytváření grafických výstupů, zapojení GIS při nasazení modelu například v hydrologické prognóze je výhodou zapojení softwarových prostředků pro sběr, přenos a databázové zpracování dat. Při práci s daty se také stále více uplatňuje zapojení GIS (např. gridová analýza směrů a rychlostí proudění v povodí, geostatistické zpracování dat, atd.) Komerční dostupnost modelu existují jednak modely volně šiřitelné jako freeware a jednak modely, jejichž cena není nikterak nevýznamná. Rozhodně se ale nedá říci, že software patřící do první skupiny je méně propracovaný nebo spolehlivý, v některých případech je tomu spíše naopak. Nicméně cena hraje při výběru modelu velmi důležitou roli. Dostupná systémová podpora, reference pod tímto kritériem se skrývá několik více či méně důležitých bodů jako například internetová podpora uživatelů, český distributor, lokalizované (české) verze produktů (zde je výhoda či nevýhoda čistě subjektivní), zkušenosti jiných uživatelů a celková používanost produktu v Česku i jinde ve světě. 4. Obecná struktura srážko-odtokového modelu Obecnou charakteristikou většiny modelů je rozdělení povodí na několik, většinou vertikálně uspořádaných zón, které jsou počítány konceptem lineární nádrže (O Connor, 1976). Jejich zjednodušená struktura je uvedena na obr. 1. Srážky (dešťové i sněhové) do modelů vstupují ve formě časových řad ze srážkoměrných stanic, které mohou být převedeny na plošnou srážku. Pro odhad vlivu sněhových srážek jsou používány metody teplotního indexu nebo energetické bilance.

7 modelování srážko-odtokových procesů na povodích 107 Obr. 1 Obecná struktura hydrologického modelu. Evaporace, včetně intercepce aktuální evapotranspirace a intercepce bývá počítána z časových řad, pokud jsou uživatelem zadány. Povrchový odtok z povodí nejčastěji je využíván jednotkový hydrogram (Unit Hydrograph), případně jeho nejrůznější modifikace (Clarkův, Snyderův, SCS). Princip této metody je podrobně popsán v literatuře (např. Chow et al., 1988). Uživatel také může využít model kinematické vlny nebo metodu konečných diferencí šíření vlny. Podpovrchový odtok v nenasycené zóně půdního profilu často se jedná o nejdůležitější komponentu koncentrace odtoku. K dispozici bývá více metod například metoda SCS CN křivek (Soil Conservation Service Curve Number), která je používána pro výpočet objemu odtoku v závislosti na hydrologických vlastnostech půdy (retenční vodní kapacita apod.), počátečním stavu nasycení nebo jejího využití landuse (viz např. Mack, 1995). Jiné metody jsou například Green-Ampt metoda nebo SMA (Soil Moisture Accounting). Další metody jsou založeny na jednodušších i poměrně složitých postupech od jednoduchého dvouvrstvého modelu, přes gravitační model proudění, až po model založený na řešení Richardsovy rovnice. Podzemní odtok v závislosti na konkrétním modelu jsou často používanými metodami model lineární nádrže (O Connor, 1976), exponenciálního poklesu (Chow et al., 1988) nebo konstantního odtoku. Obvyklý je také 2D a 3D model proudění podzemní vody založený na metodě konečných diferencí. Odtok v korytě rozšířenými modely jsou například Muskingum-Cunge, Lag model, model kinematické vlny nebo transportní difuzní rovnice. Tyto metody jsou většinou založeny na řešení základních rovnic proudění v otevřených korytech rov-

8 108 michal jeníček nice kontinuity a momentové rovnice (dohromady označovány jako St. Venantovy rovnice) (viz např. Feldman, 2000). 5. Závěr Z uvedeného přehledu je zřejmé, že k modelování srážko-odtokových procesů je k dispozici celá řada přístupů, které je možné použít pro řešení úkolů spojených s problematikou povodní. Pro řešení konkrétního hydrologického úkolu je důležitý výběr vhodného modelu. Ten musí odpovídat charakteru projektu, tedy účelu zpracování. Je potřeba také dopředu vědět, jsou-li data, která model vyžaduje, dostupná. Pro řešení projektů na středně velkých povodích (nad cca 100 km²) je již vhodné propojení srážko-odtokového modelu s podrobnějším korytovým modelem, který zajistí lepší popis postupu povodňové vlny v korytě. Při zpracování dat a interpretaci výsledků je žádoucí také schopnost komunikace modelu, či modelového systému s geoinformačními systémy. Aplikace hydrologického modelu je také většinou finančně i časově velmi náročný proces, a je tedy nutné zvážit, zda se tyto investované peníze a čas nakonec vyplatí. Po zvážení všech uvedených faktorů bylo rozhodnuto o využití srážko-odtokového distribuovaného modelu MIKE-SHE a jednorozměrného hydraulického modelu MIKE11 dánské firmy DHI a srážko-odtokového lumped modelu HEC-HMS společně s jednorozměrným hydraulickým modelem HEC-RAS, které jsou vyvíjeny americkou armádou. Pro další hydrodynamické simulace se nabízí i model Hydrocheck a pro S-O modelování model WMS (Watershed Modelling System). Uvedené modely využívají pro výpočet hydrologických procesů v povodí většinu popsaných metod. MIKE i HEC jsou také v našich podmínkách hojně využívané, autor příspěvku má zkušenosti s modely HEC-HMS a HEC-RAS. Literatura BEAR, J. (1972): Dynamics of fluids in porous media. American Elsevier publishing, New York, 764 s. BECKER, A., SERBAN, P. (1990): Hydrological models for water resources system design and operation. Operational Hydrology Report No. 34, WMO, Geneva, 80 s. BERGSTRÖM, S. (1995): The HBV Model. In: Singh, V. P. (Ed.): Computer models of watershed hydrology. Water Resourse Publications, Highland Ranch, BEVEN, K. J. (1996): A discussion of distributed hydrological modelling. In: Abbott, M. B., Refsgaard, J. C. (1996): Distributed hydrological modelling. Kluwer, Dordrecht, BEVEN, K. J. (2001): Rainfall-Runoff Modelling, The Primer. John Wiley & Sons, Chichester, 360 s. BLÖSCHL, G., GRAYSON, R. (2002): Flächendetaillierte Niederschlag-Abfluss Modellierung. In: Wiener Mitteilungen Band 164 Niederschlag-Abfluss Modellierung Simulation und Prognose, Technische Universität Wien, BUCHTELE, J. (2002a): Úvod k metodám a modelům hydrologických předpovědí. In: Patera, A. et al. (2002): Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. ČVUT, Praha, BUCHTELE, J. (2002b): Okolnosti ovlivňující využití modelů a tendence v uplatňování různých přístupů. In: Patera, A. et al. (2002): Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. ČVUT, Praha,

9 modelování srážko-odtokových procesů na povodích 109 CLARKE, R. T. (1973): Mathematical models in hydrology. Irrigation and Drainage paper No. 19, FAO, Rome. CHOW, V. T., MAIDMENT, D. R., MAYS, L. W. (1988): Applied hydrology. McGraw-Hill, New York. DAŇHELKA, J., KREJČÍ, J., ŠÁLEK, M., ŠERCL, P., ZEZULÁK, J. (2002): Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. ČZÚ, Praha, 214 s. FELDMAN, A. D. (Ed.) (2000): Hydrologic Modeling System HEC-HMS Technical Reference Manual. US Army Corps of Engineers, Washington, 149 s. FLEMING, G. (1979): Deterministic models in hydrology. Irrigation and Drainage paper, 32, FAO, Rome, 80 s. KULHAVÝ, Z., KOVÁŘ, P. (2002): Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí. VÚMOP, Praha, 123 s. MACK, M. J. (1995): HER Hydrologic Evaluation of Runoff; The Soil Conservation Service Curve Number Technique as an Interactive Computer Model. Computers & Geosciences, Volume 21, Issue 8, O CONNOR, K. M. (1976): A discrete linear cascade model for hydrology. Journal of Hydrology, 29, REFSGAARD, J. C., STORM, B. (1996): Construction, calibration and validation of hydrological models. In: Abbott, M. B., Refsgaard, J. C. (1996): Distributed hydrological modelling. Kluwer, Dordrecht, ŘIČICOVÁ, P., KREJČÍ, J. (2002): Využití hydrologických modelů a perspektivy jejich rozvoje u nás. In: Počasí moderní předpovědní metody, prevence a snižování následků katastrof, ČHMÚ, Praha, SMITH, M. B., KOREN, V. I., WELLS, E., WANG, D., ZHANG, Z. (2000): Evaluation of the advantages of the continuous SAC-SMA model over an event API model. 15th Conference on Hydrology , Long Beach, CA. SMITH, M. B., KOREN, V. I., ZHANG, Z., REED, M., PAN, J-J., MOREDA, F. (2004): Runoff response to spatial variability of precipitation: an analysis of observed data. Journal of Hydrology, Volume 298, STARÝ, M. (1998): Hydrog-S ver Manuál programu, 38 s. STARÝ, M. (2004): Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii zkrácená verze habilitační práce. VÚT, Brno, 40 s. WMO-No. 168 (1983): Guide to hydrological practices, Volume II Analysis, Forecasting and other aplication. WMO, Geneva.

Hydrologické modelování. Kateřina Růžičková

Hydrologické modelování. Kateřina Růžičková Hydrologické modelování Kateřina Růžičková Hydrologie Věda, která se systematicky a vlastními metodami zabývá zákonitostmi výskytu a oběhu vody v přírodě [Hubačíková, 2002] Vědní obor, pojednávající o

Více

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období Případová studie povodí Teplý potok Příloha

Více

Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí

Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí Krajina, meliorace a vodní hospodářství na přelomu tisíciletí Strana 1 Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí Zbyněk KULHAVÝ Retenční

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Plně distribuované modely nejen pro flash floods

Plně distribuované modely nejen pro flash floods Plně distribuované modely nejen pro flash floods Zkušenosti z povodí Ploučnice, Kamenice a Křinice. Jan Unucka VŠB-TUO a PřF OU Vladimír Fárek, ČHMÚ Ústí n.l. Veronika Říhová, ČHMÚ Ostrava Srážkoodtokový

Více

Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku

Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku 3. část HEC-HMS parametrizace přímého odtoku Obsah přednášky 1) Direct-Runoff Model výpočet parametrů Clarkova UH doby koncentrace (T c ) pomocí doby prodlení (T lag ) a Storage Coefficient (R c ) 2) Výčet

Více

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů 3. přednáška Výzkum a měření erozních procesů Erozní výzkum: výzkum slouží k důkladnému poznání a pochopení všech činitelů jejíchž interakcí eroze vzniká a pomáhá tak hledat účinné nástroje pro její zmírnění

Více

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 MARTIN STEHLÍK* * Oddělení povrchových vod, ČHMÚ; e-mail: stehlikm@chmi.cz 1. ÚVOD Povodeň v srpnu 2002 v České republice byla způsobena přechodem dvou frontálních

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru

TÉMATICKÉ OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru TÉMATICKÉ OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ 2016 PŘEDMĚTY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY I. POVINNÉ

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

Zpracování přehledu a popisu epizodních modelů srážko-odtokových událostí pro odnos látek

Zpracování přehledu a popisu epizodních modelů srážko-odtokových událostí pro odnos látek JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra krajinného managementu Bakalářská práce Zpracování přehledu a popisu epizodních modelů srážko-odtokových událostí pro odnos látek

Více

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů. Sledování 18 O na lokalitě Pozďátky Metodika Metodika monitoringu využívá stabilních izotopů kyslíku vody 18 O a 16 O v podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek

Více

Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže

Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu 129 280 Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže Ministerstvo zemědělství Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Úvod Posuzování

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN 75 1400 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD Ing. Bohuslava Kulasová seminář Novotného lávka, Praha 29. září 2015 HYDROLOGICKÉ

Více

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Vždy platí základní bilance P G Q ET G S in out Jednotlivé složky bilance nejsou konstantní v čase Obecně se jedná o jakýkoli

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov POPIS HER Termín konání: 11. - 12. listopad 2008 Místo konání: Organizátor: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého

Více

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium) Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium) GEOMORFOLOGIE 1. Základy klasifikace georeliéfu, geomorfologická terminologie 2. Globální geomorfologii tektonika litosférických desek 3. Strukturní

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Úvod, environmentální. Jan Unucka

Úvod, environmentální. Jan Unucka Úvod, environmentální modelování a GIS Jan Unucka Motivace a cíle projektu 1 Motivace a cíle projektu 2 Motivace a cíle projektu 3 Vybudovat pro zadavatele projektu metodické řešení a zejména reálně fungující

Více

Modelování povodňových škod

Modelování povodňových škod Modelování povodňových škod Adam Podlaha, Alexandra Králová 28. února 2007 Český národní výbor pro omezování následků katastrof Slide 1 Program Modely na odhad povodňových škod pro účely zajištění Data

Více

Monitoring ve zdravotním inženýrství

Monitoring ve zdravotním inženýrství Logistika Monitoring ve zdravotním inženýrství David Stránský stransky@fsv.cvut.cz Gabriela Šťastná Iva Čiháková Bohumil Šťastný Úterý 10:45 12:15 C219 Ukončení předmětu Zápočtový test V případě neúspěchu

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV V PROSTŘEDÍ MATLAB

ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV V PROSTŘEDÍ MATLAB ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV V PROSTŘEDÍ MATLAB Pavel Fošumpaur ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky Příspěvek pojednává o využití MATLAB pro optimalizaci strategického a

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost Povodně představují nejvýznamnější přírodní riziko na území České republiky. Svědčí o tom nejen známé povodňové události z moderní doby, ale

Více

Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí

Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí Výzkumný ústav meliorací a ochrany pů dy Praha Metodická pomůcka Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí Kulhavý Zbyněk Kovář Pavel Praha 2000 Metodická příručka je uživatelským výstupem projektu

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD

Více

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ ANALÝZA SESTUPNÝCH VĚTVÍ HYDROGRAMŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Bc. Tereza Frabšová

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr 5.1 Předpovědi v působnosti RPP Brno Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Brně zpracovává předpovědi hydrologickým modelem HYDROG pro povodí Dyje. Na povodí Dyje byl model HYDROG implementován v roce

Více

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I

Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Jan UNUCKA a, Michaela HOŘÍNKOVÁ a, Veronika ŘÍHOVÁ a, Martin ADAMEC b. Abstract

Jan UNUCKA a, Michaela HOŘÍNKOVÁ a, Veronika ŘÍHOVÁ a, Martin ADAMEC b. Abstract Comparison of SCS-CN and Green-Ampt methods and methods of using sensitivity analysis based on changes to antecedent precipitation index Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí metod citlivostní analýzy

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN METODY HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Cvičení č. 3 Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN Zadání: Pro zadanou stanici vypočítejte výšku a součinitel odtoku pro pro všechny N-leté 24-hodinové úhrny srážek a pro

Více

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Program Flood_V. Výpočet objemu N-letých povodňových vln. Dokumentace

Program Flood_V. Výpočet objemu N-letých povodňových vln. Dokumentace Program Flood_V Výpočet objemu N-letých povodňových vln Dokumentace Teoretický základ Příručka uživatele Případová studie Žarošice Pavel Kovář, Jiří Zezulák Praha, prosinec 2010 Tato dokumentace včetně

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Aplikace srážko-odtokového modelu Boussmo Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Voda a její význam jako surovina a složka ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, členění vody dle použití požadavky na

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

ČVUT Fakulta stavební

ČVUT Fakulta stavební ČVUT Fakulta stavební Katedra hydrotechniky Řízení nádrží a vodohospodářských soustav při povodňových situacích Studie ke státní doktorské zkoušce Ing. Miroslav Holeček Školitel: Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Využití hydrologického modelu drenážního systému při popisu vodního režimu odvodněných

Využití hydrologického modelu drenážního systému při popisu vodního režimu odvodněných Eichler J., Kulhavý Z. : přednáška Seč březen 2002 1 z 5 Využití hydrologického modelu drenážního systému při popisu vodního režimu odvodněných půd RNDr. Josef Eichler CSc., Ing. Zbyněk Kulhavý CSc. Výzkumný

Více

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti GIS a pozemkové úpravy Výpočty erozní ohroženosti Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Geodata Hlavní poskytovatelé map Státní a resortní (byť často

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v

Více

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip:

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip: Obvody S - popis 1 Soustavy se spínanými kapacitory - S 1. Základní princip: Simulace rezistoru přepínaným kapacitorem viz známý obrázek! (a rovnice) Modifikace základního spínaného obvodu: Obr. 2.1: Zapojení

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje FLOods REcognition On the Net pro modelování, simulaci a predikci povodňových situací a jejich j zprostředkování všem uživatelům ve srozumitelné grafické podobě Financováno z rozpočtu MS kraje Obsah Úvod

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY KE SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ

CERTIFIKOVANÁ METODIKA OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY KE SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ TAČR TA02020402: Optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů CERTIFIKOVANÁ METODIKA OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY KE SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ Poskytovatel:

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze Použití radarových dat pro mapování povodní Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze 1 Porovnání 2002 x 2013 Dvě největší povodně během posledních 100 let v Praze 2

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku 3 Bilanční posouzení srážek a odtoku 3.1 Posouzení nasycenosti povodí před první a druhou vlnou povodně Pro nepřímé posouzení nasycenosti povodí a jeho schopnosti absorbovat další srážky se používá tzv.

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: 27.1.2014 EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: Koloběh vody v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE

DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE Martin HYNČICA 1,2 a Radan HUTH 1,3 Výroční seminář ČMES, Ostrožská Nová Ves, 21.9. 23.9. 2016 1 Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF, UK 2 Český

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.5. Sestavení srážkoodtokového modelu Povodí

Více

VYUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ PRO TRANSFORMACI POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ USE OF SMALL WATER RESERVOIRS FOR THE TRANSFORMATION OF FLOOD FLOWS

VYUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ PRO TRANSFORMACI POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ USE OF SMALL WATER RESERVOIRS FOR THE TRANSFORMATION OF FLOOD FLOWS VYUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ PRO TRANSFORMACI POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ USE OF SMALL WATER RESERVOIRS FOR THE TRANSFORMATION OF FLOOD FLOWS Autoři příspěvku Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., Ing. Petr Pelikán,

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar 7/12 Vlhkost vzduchu Výpar VLHKOST VZDUCHU Obsah vodní páry v ovzduší Obsah vodní páry závisí na teplotě vzduchu Vzduch obsahuje vždy proměnlivé množství vodních par Vodní pára vzniká ustavičným vypařováním

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více