UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4"

Transkript

1

2

3

4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému vetn dvodu. Podrobn popsány jsou zde i funkní souásti hardwaru a možnosti jeho funkcí pomocí softwarového vybavení. V bakaláské práci jsou popsány možnosti využití systému v praxi a základní znalosti pro pochopení a možné užívání systému ke svému prospchu v plném rozsahu. Materiál mže být využit i k poátenímu pochopení problematiky do zabezpeovacích systém vozidel a využití tohoto potenciálu k vlastní realizaci i inovaci tchto systém, jelikož se stále jedná o oblast, v které je možno stále picházet na nové myšlenky a uskuteovat jejich realizaci. Klíová slova: Systém CarNet, penos GPS, zabezpeování vozidel ABSTRACT In my project, I treat of security electronic system, especially system Carnet. I describe how started whole system, how does it work and explanation of GPS communication. We can find there function s part of hardware and it s aplications with software. There is a basic manual to installation too. I want to show simply using of this system, advantages, disadvanteges, and for people who are interested in, I want to show way, how can we make this system better or have any other idea in this section, maybe for new system. Keywords: System CarNet, GPS (global positioning system), securing vehichles

5 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Dkuji svému vedoucímu bakaláské práce, Ing. Jánu Ivankovi, za odborné vedení, cenné rady a pipomínky, které mi poskytl, a dále za soustavnou pozornost, kterou mi vnoval pi vypracování bakaláské práce. Podkování patí rovnž mým rodim, kteí mi pi celém studiu byli oporou. Dále bych chtl podkovat Ing. Radimu Šuranskému za technické rady a pipomínky. Prohlašuji, že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk, je-li to uvolnno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín Podpis bakaláe

6 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD PROJEKT NÁRODNÍ GPS OPERÁTOR GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM STRUKTURA SYSTÉMU Kosmický segment Uživatelský segment ídící segment PESNOST MENÍ CHARAKTERISTIKA PIJÍMAE PARAMETRY SIGNÁL DRUŽIC GPS C/A KÓD P KÓD Y KÓD POPIS PALUBNÍ JEDNOTKY CARNET S IDENTIFIKACÍ IDIE TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY TECHNICKÉ PARAMETRY TEKY RFID ANTÉNNÍ KONEKTORY Rozhraní RS Úrovn signál na rozhraní RS Signalizace stavu jednotky TEKA SIM KARTY TEKA RFID Popis kabeláže RFID teky SYSTÉMOVÝ KONEKTOR Zapojení systémového konektoru POSTUP PI INSTALACI PALUBNÍ JEDNOTKY Podrobný popis zapojení jednotky Zapojení jednotky CarNet na alarm vozidla Umístní palubní jednotky a antény Problematika instalace GPS antény Umístní teky RFID Uvedení jednotky do provozu Test funknosti PALUBNÍ NAVIGACE MOŽNOSTI APLIKACE JEDNOTKY A JEJÍ FUNKCE SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ MAPOVÉ ZOBRAZENÍ: Doplkové možnosti zobrazení...36

7 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, MOŽNOSTI PRÁCE S JÍZDAMI: VOZIDLA Identifikaní íslo jednotky IMEI Spoteba paliva Parametry jednotky Nastavení oprávnní Uživatel s oprávnním administrátor mže Uživatel s oprávnním editace vozidel mže Uživatel s oprávnním editace jízd mže Uživatel s oprávnním import CCS mže Uživatel s oprávnním pístup k soukromým jízdám mže Uživatel bez oprávnní mže FUNKNÍ BLOKY PRACOVIŠ Pracovišt server Klientská pracovišt Pracovišt webového rozhraní Mapové podklady STRUKTURA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A PODPORY MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMU DO PRAXE PALUBNÍ NAVIGACE ZABEZPEENÍ Nehlídané bezpenostní agenturou Hlídané bezpenostní agenturou CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH VÝHOD SLUŽBY CARNET...50 ZÁVR...52 ZÁVR V ANGLITIN...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...55 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...56 SEZNAM OBRÁZK...57 SEZNAM TABULEK...58

8 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Komplexní systém služby CarNet (elektronické zabezpeování vozidel, dále jen CarNet) ml od poátku sloužit k záznamu pohybu mobilních objekt. Celý systém ml být navržen tak, aby byla jeho aplikace možná nejen na osobní i nákladní automobily, ale na jakýkoliv pohyblivý objekt, o kterém by uživatel poteboval získávat dležité informace týkající se jeho polohy, rychlosti, nadmoské výšky a o jeho celkové aktivním i pasivním stavu. Takovým pohyblivým objektem mže být vodní plavidlo nebo dokonce objekty, které se pohybují nad úrovní povrchu jako letadla, balóny, helikoptéry apod. Carnet je tedy uren pro široké spektrum uživatel. Celý princip systému spoívá v instalaci palubních GSM/GPS jednotek do jednotlivých mobilních objekt a v reálném ase dochází k zaznamenávání jízdních parametr, jako jsou poloha, rychlost, nadmoská výška v Centru. Zde jsou uložena do doby, než dojde k pesunu dat ke koncovému uživateli na jeho lokální poíta, i síový server. Pi vývoji systému CarNet bylo tedy zámrem hlavn okamžité zjištní polohy objektu, pomoc pi jeho odcizení, generování knihy jízd a obchodní charakter týkající se hlavn snížení náklad za vozový park pro podnikatele, vetn neustálé kontroly nad ním, a samozejm zvýšení produktivity zamstnanc.

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, PROJEKT NÁRODNÍ GPS OPERÁTOR Není tomu tak dávno, co jsme byli svdky zahájení provozu mobilních komunikaních sítí GSM v eské republice. V souasnosti vlastní mobilní telefon tém každý a komerní spolenosti se bez služeb sít GSM snad vbec neobejdou. Mobilní technologie zrychlila obchodní a rozhodovací procesy a dokázala ve svém dsledku snížit náklady na chod spoleností a jejich ízení. Technologie GSM není už dávno pouze doménou hlasových služeb, ale významn se podílí i na trhu s penosem dat. Od pipojení k internetu, pes prmyslové aplikace až po sledování mobilních objekt, ve spolupráci se systémy GPS (Globální Poziní Systém), které jsou již dávno také významným prvkem mobilní komunikace. Práv sledování mobilních objekt a kontrola nad nimi pinášení až pekvapiv vysoké úspory náklad spolenostem, které se již touto cestou vydali. Hlavním problémem masového nasazení GSM/GPS technologie jsou vysoké poizovací náklady na nákup palubních jednotek, složitost softwarových aplikací i nechu komerních spoleností ešit problémy s komunikací. Spolenost SGS, a.s. ve spolupráci s T-Mobile a Siemens zahájili projekt "Národní GPS operátor" za úelem zpístupnní tchto technologií pro široké spektrum uživatel. Odpadají starosti s nutným dohledem nad komunikacemi a funkností celého systému, nad kterým bdí 24 hodin a 365 dn v roce dohledové centrum. V reálném ase dochází k zaznamenávání jízdních parametr, jako jsou poloha, rychlost, nadmoská výška a dalších, v GPS Centru. Staí mít tedy pouze k dispozici poíta s pipojením k internetu a svá data si kliknutím stáhnou do lokální databáze, kde jsou k dispozici i ostatním oprávnným osobám v lokální síti. Systém CarNet je tedy uren pro všechny uživatele, které chtjí mít svá vozidla pod stálou kontrolou a samozejm velkým kladem systému je jeho výrazná pomoc pi nalezení odcizených vozidel. Významným prvkem celého ešení je i podpora navigace posádky vozidla pomocí údaj z GPS ve spolupráci s PDA. Velký draz byl pi vývoji systému kladen na bezpenost dat a minimalizace rizika zneužití sledovaných údaj. Proto je úrove zabezpeení obdobná jako u mobilních telefon, kdy je v GPS centru evidováno pouze výrobní íslo GSM/GPS palubní jednotky (IMEI). Všechny další informace jsou pouze na poítai zákazníka. Tento vysoký standard spluje nejnáronjší kritéria bezpenosti uložených dat, vetn skartování údaj, které je shodné jako u GSM operátora.

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 1. Projekt národní GPS operátor Carnet nabízí každému uživateli, aby ml své vozidla neustále pod kontrolou. Systém podá nejen informaci o aktuální pozici automobil na map i animaci historie pohybu vozidel, ale sleduje celou adu dalších provozních stav. Elektronická kniha jízd, i elektronické tankování z CCS patí ke standardm této kategorie. Softwarová ást aplikace je navržena

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, tak, aby všechny funkce byly intuitivn a jednoduše dostupné a celý systém mohl být využíván standardními uživateli MS Windows. Hlavním cílem bylo zpístupnit tuto technologii široké vrstv uživatel a neklást zvýšené nároky na znalosti obsluhy. Uživatel si mže pro práci vybrat jeden ze dvou pístup, a to klientské pracovišt instalované na svém poítai, nebo klienta vnitní sít intranet (nap. Internet Explorer). Jednotlivé pístupy lze v rámci spolenosti i kombinovat. Systém tak vychází vstíc samostatnému uživateli i velkým korporacím s rozsáhlými intranetovými aplikacemi. Pístup uživatel k jednotlivým vozidlm je dán systémem práv, které zajišují bezpenost dat i na úrovni vlastní spolenosti. Souástí systému jsou i propracované mapové podklady. Pro bžnou práci uživatele je dostaující vektorová mapa Evropy s detailem až na úrove ulic jednotlivých mst. Jak již bylo zmínno v úvodu, jednou z hlavních pekážek masového nasazení této výkonné technologie je fakt vysokých investiních náklad. I tento problém se podailo u sytému CarNet odstranit. Ceny palubních GSM/GPS jsou dotovány a jejich cena je již pod hranicí 1.000,- korun. Tento fakt opt jasn ukazuje na analogii GPS operátora s možností nákupu dotovaných mobilních telefon od GSM operátora. Velmi dležitou se jeví délka jednoduché instalace do vozidel, která se pohybuje maximáln mezi 1-2 hodinami. Z toho je patrné, že i finanní náklady jsou v této ásti implementace minimalizovány. Z vypracovaných analýz vyplývá, že návratnost investice do celého systému se pohybuje od 2-4 msíc a snížení náklad v oblasti provozu vozového parku je v prmru 10% - 30%. Nemitelné finanní pínosy jsou i v oblasti dohledání vozidel, zvýšení produktivity práce a komfortu navigace posádky vozidel. Význam tchto technologií stále poroste se zvyšující se cenou pohonných hmot a cenou práce vlastních zamstnanc.

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM Global Positioning System- (dále jen GPS) je soustava družic patící Spojeným státm, která celosvtov poskytuje 24 hodin denn vysoce pesné informace pro zjišováni polohy a navigaci. Dje se tak pomocí dvaceti ty družic NAVSTAR GPS, které se pohybují na obžné dráze asi km nad zemí a vysílají nepetržit údaje o pesném ase a o své poloze ve vesmíru. Pijíma GPS na zemi (nebo nad ní) sleduje ti až dvanáct družic a registruje vysílané informace. Z tchto údaj pak urí pesn svoji vlastní polohu a zárove i to, jakým smrem a jakou rychlostí se pijíma pohybuje. Družice GPS zná svoji polohu ve vesmíru a pijíma mže stanovit svoji vzdálenost od družice zmením asu, potebného pro to, aby dorazil radiový signál z družice k pijímai. Po výpotu relativní polohy k minimáln 3 a 4 meným družicím mže zahájit pijíma GPS triangulaci. Družice GPS mají na palub tyi velmi pesné atomové hodiny a jsou na nich zárove umístny databáze stávajících a oekávaných poloh ostatních satelit které jsou prbžn vzájemn aktualizovány. To umožuje pijímai GSP po zamení jedné družice získat všechny potebné informace pro rychlé vyhledání dalších. Aby hodiny v GPS pijímai dosáhly stejné pesnosti, je z pijímaného signálu vypoítáván tzv. clock offset, který v kombinaci s velmi pesnými asovými znakami vysílanými z družic umožuje pijímai zobrazovat as s chybou menší než 1 mikrosekunda. Výkonný mikropoíta v GPS pijímai potom na základ srovnání vzdáleností od nkolika (min. 3) družic dokáže vypoítat polohu a zobrazit ji v rzných formátech. GPS byl pvodn vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 Ministerstvem obrany Spojených stát. V prbhu let se systém dále vyvíjel a rozšioval a zaátkem 90. let se stal pln funkním a dostupným po celém svt. Potenciál a možnosti systému GPS ukázaly na rozšíení využití systému v mnoha oborech lidské innosti. Kongres Spojených stát schválil výnos o využití systému GPS i v civilní sfée.

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, STRUKTURA SYSTÉMU Kosmický segment Z každého místa na Zemi je 24 hodin denn pozorovatelných 4-8 družic s elevací vtší než 15 stup. Zizovatel zaruuje, že minimáln 4 družice jsou pozorovatelné kdykoliv a odkudkoliv. Celý systém má 24 družic (21 základních a 3 jsou aktivní rezervy). Družice jsou umístny v šesti rovinách na tém kruhových drahách ve výšce km nad povrchem Zem. Sklon k rovníku 55 stup, obžná doba 12 hvzdných hodin (11:58 hod.). Tzn., že ze stejného místa na Zemi je družice následující den pozorovatelná o 4 minuty díve. Ti rezervní družice mají zaídit, aby až poté co 3 družice vypoví službu bylo nutné vypustit další Uživatelský segment Tvoí jej uživatelské pijímae všech typ a pesností ídící segment Je umístn v USA, sestává z hlavní ídící stanice a nkolika monitorovacích stanic rozmístných po celém svt. Pi každém prletu družic nad tmito stanicemi jsou vyhodnoceny parametry jejich drah a vypoteny korekce, které jsou vyslány zpt na dané družice a odtud do pijímae, kde dojde k aktualizaci uložených dat o družicích. 2.2 PESNOST MENÍ Pro omezení zneužitelnosti systému na minimální úrove (nap. pro teroristické úely) a zabezpeení prvoadosti vojenských aplikací bylo až do 1.kvtna 2000 provozováno nkolik opatení, m.j. - selektivní dostupnost (SA - Selected Availibility) - zámrné zhoršování pesnosti urení polohy nebo zavedení tzv. pesného P/Y - kódu, kterým je šíen signál

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, pouze pro vojenské aplikace. V souastné dob je již zámrné zhoršování polohy vypnuté. Díky tomu se pro civilní uživatele tém 10-ti násobn zvýšila pesnost urení polohy. Pi zamení dostateného potu satelit bývá v praxi menší než 10 m. 2.3 Charakteristika pijímae V pamti pijímae jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic systému GPS (tzv. almanac). Tato data jsou ješt minimáln každých dvanáct hodin zpesována pomocí korekcí (efemeridy) stanovených na základ mení na jednotlivých monitorovacích pozemských stanicích ídícího segmentu systému GPS. Ze všech tchto dat dokáže mikropoíta GPS pijímae spoítat, a následn zobrazit na displeji, hodnoty zempisné polohy v míst antény pijímae, které mžeme pak penést na mapu. Vyhodnocování pouze zempisná šíky a délky se oznauje jako 2D mód a když se ješt potebná výška, tak se jedná o 3D mód. Hodnoty polohy jsou u vtšiny GPS pijíma každou jednu až dv sekundy prbžn aktualizovány. Dalšími údaji je stanovení vzdálenosti mezi dvma vybranými zempisnými body, námr skutený nebo kompasový z aktuální polohy k vybranému bodu, rychlost a kurs nade dnem atd. Pi pesnjších meních s profesionálními pijímai a s použitím pesných efemerid lze ze systému dostat nap. parametry rotace Zem, pohyby pól, korekce asu apod. 2.4 PARAMETRY SIGNÁL DRUŽIC GPS Každá družice vysílá signály na dvou základních frekvencích: L1 = 1575,42 MHz (vlnová délka cca 19 cm) L2 = 1227,60 MHz (vlnová délka cca 24,4, cm) a lze je popsat vztahem: s(t) = C(t).D(t).sin(2pL1t) + P(t).D(t).cos(2pL1t) + P(t).D(t).cos(2pL2t).

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Jde tedy o nosné vlny modulované kódy C(t), P(t) a naviganí zprávou D(t). Kódy a data nabývají hodnot +1,-1 a jedná se tedy o modulaci s binárním fázovým klíováním (BPSK). Minimální výkon signálu GPS na výstupu lineárn polarizované antény se ziskem 3dB bude na Zemi -160 dbw za pedpokladu ztrát v atmosfée 2dB a pi chyb smrování družice 0,5 stupn. Minimální úrove signálu závisí na elevaci družice. Maximální hodnota signálu nepekroí -153 dbw (zdroj: GPS, SPS, Signal Specification, Washington, Department of Defence, 1993). Data D(t) slouží k penosu parametr drah družic (efemerid) z nichž se v pijímaích uruje poloha družic (x,y,z). Efemeridy jsou dvojího druhu: broadcast (pibližné) - vysílané v kódu D(t) precise (pesné) - poskytuje je IGS a jsou nutná pro pesná geodetická mení na vtších územích Kódy C(t) a D(t) jsou pseunáhodné posloupnosti íslic (+1/-1). Kódy umožují: pesné mení pseudovzdáleností oddlení signál jednotlivých družic, které pracují na stejné frekvenci (kódový multiplex CDMA) zvyšují odolnost proti rušení 2.5 C/A kód Goldv kód. Jeho základní vlastností je ostré minimum autokorelaní funkce zajišující mení vzdáleností. Vzájemné korelaní funkce dvou rzných kód mají malé hodnoty ímž je docíleno dobré oddlení signál družic. Perioda kódu je 1 ms a obsahuje 1023 bit (bitová rychlost 1,023 Mbit/s). Je též oznaován jako C/A kód - Coarse Acquisition (kód

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, pro hrubé mení). V pijímai jej lze generovat bez spolupráce se správcem systému a je tedy pístupný všem. Odtud plyne jiné vysvtlení C/A - Clear Access (volný pístup). Jeho pesnost v poloze ve vodorovné rovin iní 53 m. Jelikož je systém vojenský, pesnost 53 m dostaující pro niení strategických raket a proto vláda USA používala do konce dubna 2000 režim tzv. Selective Availability - výbrová dostupnost. Spoívala v zámrném zhoršování pesnosti mení manipulováním se signálem družic. 2.6 P kód Je oznaován jako pesný kód (Precision nebo Protected). Jeho bitová rychlost je desetinásobná oproti kódu C/A a iní 10,23 Mbit/s. Kód P je pseudonáhodná posloupnost maximální délky s periodou pibližn 266 dn ( ,5 s). Perioda obsahuje 235, bit, ale využívá se z ní pouze sedmidenní ást. Kód se nuluje do výchozího stavu o plnoci ze soboty na nedli. Rychlejší a delší P kód umožuje vtší kmitotové rozprostení signálu a tudíž i pesnjší mení. Je též možné mit na obou frekvencích L1 a L2 a tím podstatn omezit vliv ionosférické refrakce. Chyba mení polohy v horizontální rovin je maximáln 21 m. 2.7 Y kód Vzhledem k tomu, že užitím P kódu lze urit polohu s pesností 3 m a lepší byl algoritmus generování P kódu utajován. Na poátku 90. let byl algoritmus P kódu uvolnn a publikován. Zneužití vysoké pesnosti se vyešilo pekódováním P kódu na Y kód, jehož dekódování je možné pouze pi znalosti šifry dostupné jen autorizovaným uživatelm. Zakódování je oznaováno A-S (Anti-Spoofing). Tato ochrana znemožuje i imitování družice nepítelem. A-S byl zaveden PS - precision positioning service ==> chyba 21 m SPS - standart positioning service ==> chyba 64 m (díve 100m)

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, POPIS PALUBNÍ JEDNOTKY CARNET S IDENTIFIKACÍ IDIE Modul jednotky CarNet se skládá ze dvou funkních blok - GSM a GPS. ídící GSM modul Siemens, ve kterém je uložen CarNet firmware, zabezpeuje penosy dat a komunikaci s GPS modulem. Ten minimáln každou tvrtou sekundu (režim nejvyšší pesnosti) dodává údaje o aktuální pozici, rychlosti, nadmoské výšce, smru pohybu, aktuálním asu a dalších. Dále GSM modul vyhodnocuje relevantnost získaných dat, ukládá je do své pamti, dále tídí a pi ureném objemu je prostednictvím GSM sít odesílá na server. Pijímá zprávy od serveru, vyhodnocuje vstupy, nastavuje výstup a ze teky RFID pijímá identifikaní íslo idie, pípadn také spolujezdc. 3.1 Technické parametry jednotky pracovní teploty C napájení V odbr proudu vozidlo v klidu : <40mA vozidlo v dlouhodobém klidu: <10mA jízda: <250mA krytí IP20 GSM: Siemens GPS u-blox Parametry GPS 16 kanál, 1x/4s urena pozice, aktivní ant. 3V, pesnost 2,5m CEP vstupy alarm - galvanicky oddlený vstup 12V (24V) pepína služební/soukromá jízda - vstup GND klíek zapalování - vstup +12V (+24V)

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, door - galvanicky oddlený vstup 12V (24V) IN5 - vstup +12V (+24V) AIN - analogový vstup 0 5V (RIN = 10k) výstupy 1x otevený kolektor (NPN tranzistor) - 100mA konektory anténní GSM: SMA female anténní GPS: SMB male servis: D-SUB female - RS-232 systémový: MOLEX MicroFit 3.0 typ pin vestavná teka SIM karty 3.2 Technické parametry teky RFID pracovní teploty C napájení V odbr proudu vozidlo v klidu : <30mA vozidlo v dlouhodobém klidu: <0,2mA jízda: < 30mA tecí dosah 5 20 cm (dle typu transpondéru) kmitoet 125 khz ±2,5 formát EM410x (Unique) krytí IP40

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Anténní konektory Obr. 2. GSM a GPS konektor Na jednotce jsou použity dva rzné typy anténních konektor. Jsou tedy vzájemn nezámnné. 3.4 Rozhraní RS 232 Rozhraní RS232 je komunikaní rozhraní pro pipojení PDA. Rozhraní RS 232 je vyvedeno na 9pinový D-SUB konektor se šroubovými úchyty. Na rozhraní RS 232 jsou dostupná GPS data v protokolu NMEA, na rychlosti Bd. Komunikací na tomto rozhraní není možné nijak zasahovat do funkce jednotky, je ureno pouze pro jednosmrný výstup GPS dat. Pro zobrazení výstupu je možné použít tém jakýkoli PDA s tímto rozhraním. V pípad jeho absence je možné použít redukce.

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Úrovn signál na rozhraní RS 232 Tabulka 1. Úrovn signál jednotky CarNet 3.5 Signalizace stavu jednotky Obr. 3. LED diody jednotky CarNet LED 1: PENOS DAT - problikává pi penosové aktivit palubní jednotky LED 2: READY - svítí, pokud je jednotky v režimu plného provozu LED 3: DOSTUPNOST GPS SIGNÁLU - kontrolní signalizace pro servisní úely, pi dostupných souadnicích bliká s dlouhou dobou svitu, pi nedostupných souadnicích s krátkou dobou svitu

21 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, teka SIM karty Obr. 4. teka SIM karty Pi expedici jednotky je již SIM karta vložena a nesmí být vyjmuta. Na SIM kart je uložený PIN kód, který po vyjmutí a optovnému vložení do jednotky musí být znovu zadán. Toto však není možné provést pímo na jednotce nebo pomocí obslužného softwaru. Je zapotebí speciálního zaízení, které se pipojí na jednotku a PIN kód je znovu zadán. Vyjmutí SIM je chránno plombou jejímž porušením zaniká záruka Systém CarNet pracuje pouze se SIM kartami dodávanými a již vloženými do jednotky. Spolenost T-Mobile poskytuje speciální SIM karty nastavené pro tento úel, tudíž i SIM karta od stejného operátora GSM nelze v jednotce použít.

22 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, teka RFID Obr. 5. RFID teka karet teka RFID, která slouží pro identifikaci idie, pípadn také spolujezdc, je urena pro použití s identifikaními transpondéry formátu EM410x (Unique). teka je umístna v samostatné krabice mimo jednotku CarNet. teka má samostatné napájecí vodie, které se spojují paraleln s napájecími vodii jednotky CarNet a vodie, které propojují komunikaci teky a jednotky. teka musí být pevn spojena s palubní deskou nebo jiným pevným bodem ve vozidle. V žádném pípad napíklad nesmí viset za kabeláž. Kabeláž teky je napevno spojená se tekou a z krabiky teky je vyvedena prchodkou. teka mže být umístna i skryt, avšak musí být zajištn snadný pístup, aby bylo možné provést identifikaci piložením ipové karty. ipová karta mže obsahovat pouze jeden kód, charakterizující pouze jednoho konkrétního idie. Obsahuje elektronický obvod s informací, kterou je možné podle poteby peprogramovat (nap. pi zmn idie). Jedinou nevýhodou je možnost ztráty, odcizení a možnost zneužití, jelikož neidentifikuje uživatele.

23 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Popis kabeláže RFID teky Tabulka 2. Oznaení kabeláže pro RFID teku 3.8 Systémový konektor Systémový konektor slouží k propojení jednotky s palubními systémy vozidla a se tekou RFID. Obr. 6. Oznaení systémového konektoru V jednotce je systémový konektor zabudován západkou dol - tj. otoený o 180.

24 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Zapojení systémového konektoru Tabulka 3. Zpsob zapojení systémového konektoru *) galvanicky oddlené vstupy jsou realizovány optoleny, proto je nutné zapojit kladnou i zápornou svorku signálu 3.9 Postup pi instalaci palubní jednotky Podrobný popis zapojení jednotky Základní funkností se rozumí stav instalace, kdy je jednotka schopna zaznamenávat uskutenné jízdy, ale již žádné další funkce (RFID, služební/soukromá jízda, alarm a další).

25 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Pro funknost pepínae služební/soukromá jízda (SERVICE) musí být zapojen vstup 2 pesn podle aplikaního schématu. - tj. pin 2 systémové kabeláže je pipojen na jeden z pin pepínae, druhý z pin pepínae je piveden na kostru vozidla. Pro funknost signalizace alarmu musí být pípojeny vstupy 3 a 10 k autoalarmu tak, aby mezi nimi bylo naptí 12(24) V pouze pi spuštní poplachu a to po celou dobu poplachu. Pro funknost signalizace Otevení dveí (DOOR) musí být pipojeny vstupy 12 a 5 k dvenímu spínai tak, aby mezi nimi bylo naptí 12(24) V pi otevení dveí - tj. pokud napíklad dvení spína dává signál otevení dveí tím, že svj výstup ukostí, pak pin 5 (DOOR+) systémové kabeláže jednotky CarNet musíme pípojit na napájecí naptí (+ pól baterie, tj. spojit s pinem 1) a pin 12 (DOOR-) systémové kabeláže jednotky CarNet pipojte na výstup dveního spínae. Vstup IN5 (pin 13 systémové kabeláže) se pipojuje k zaízení dle pání zákazníka nebo se zaizoluje a nepipojuje. Vstup se aktivuje pivedením naptí 12(24) V. Identifikaní teka RFID se pipojuje piny stejných barev v kabeláži teky na piny 6, 7 a 14 systémové kabeláže (nap. zelenožlutý systémové kabeláže se pipojí na zelenožlutý kabeláže teky atd.). Napájecí kabely teky (rudý a erný) se pipojují paraleln k napájecím pinm jednotky CarNet (rudý 1 a erný 8). teka musí být chránna spolenou pojistkou, která chrání také jednotku CarNet. Analogový vstup AIN (pin 11 systémové kabeláže) se pipojuje na zaízení dle vlastní poteby uživatele. Akoli se jedná pouze o orientaní micí rozhraní, je nutné brát zetel na to, aby kostra meného zaízení a kostra jednotky CarNet byly spojeny v jednom bod - co nejblíže systémovému konektoru jednotky CarNet. Kvalita ukostení významn ovlivuje výslednou pesnost mení. Rozsah meného vstupního naptí je 0 5 V. Pro funknost vstupu KEY (klíek) musí být pin 9 pipojen na svorku vozidla, na které je pi rozsvícených kontrolkách palubní desky naptí 12(24) V. Vtšinou se tato svorka ve vozidlech znaí íslem 15.

26 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Výstup jednotky pi aktivaci je ukosten (GND). Pokud chceme výstupem zapínat napíklad ovládací relé, zapojíme píslušnou svorku relé na +12(24) V a druhou svorku pivedeme na výstup jednotky CarNet tj. pin 4. K cívce relé na výstupu jednotky se nepipojují žádné ochranné prvky (antiparalelní diodu) protože jsou již zabudovány v jednotce. Napájení jednotky (piny 1 a 8 systémové kabeláže) a napájení identifikaní teky RFID (rudý a erný) se zapojí vždy podle aplikaního schématu - tj. +batt je vždy piveden nejprve na pojistku. Obr. 7. Schéma zapojení jednotky CarNet a RFID teky

27 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Zapojení jednotky CarNet na alarm vozidla Existují rzné varianty pipojení jednotky CarNet pro rzné typy autoalarm. Nkteré alarmy mají pímo logický výstup 12V poplachu, na který se dá pipojit vstup jednotky (v tomto pípad zapojíme ALARM+ na tento výstup a ALARM na kostru vozidla), jiné mají datovou sbrnici, na kterou je nutno nejprve namontovat pídavné zaízení komunikující práv po této sbrnici, které má požadovaný logický výstup poplachu. Pokud ani toto není pro daný typ autoalarmu dostupné, je teba použít vazbu napíklad zvukovou zvukový spína se zpoždním aktivace. Další možností je napíklad propojení ALARM vstupu jednotky na klíek KEY: svorku ALARM+ (pin 3) pivedeme pes tajný pepína na klíek KEY (pin 9) svorku ALARM- (pin 10) pivedeme na kostru vozidla V tomto pípad je neoprávnné použití vozidla hlídáno tajným pepínaem. Pokud neoprávnná osoba (zlodj) sepne zapalování vozidla, dojde díky sepnutému tajnému pepínai k aktivaci alarmového vstupu a odeslání poplachové SMS. Oprávnná osoba (uživatel vozidla) ped jízdou vždy deaktivuje tajný pepína a po ukonení jízdy ho opt aktivuje. Nabízí se i varianta využití vstupu ALARM s tlaítkem takto lze vytvoit funkci PANIC, která mže být užitená napíklad pi pepadení, havárii vozidla, nepojízdnosti, pípadn dalších stavech nouze. V této variant s tlaítkem PANIC se tlaítko zapojí jednou svorkou na +12(24) V, druhou svorkou na ALARM+, svorka ALARM- jednotky se pipojí na kostru vozidla Umístní palubní jednotky a antény Nejlepší místo pro umístní jednotky je poblíž spínae zapalování, pitom musíme dbát na to, aby byla co nejdál od zdroj tepla a zajištna proti pohybu. Je možno využít piložený spojovací materiál, nebo materiál urený pro instalace v motorových vozidlech. Zpsob montáže je obdobný jako u modul Hands Free i GSM palubních telefon. Kabeláže pivedené na konektory jednotky je poteba zajistit poblíž jednotky proti pohybu ( dležité je zamezit kroucení).

28 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 8. Umístní palubní jednotky Funknost systému je výrazn ovlivnna instalací GPS antény. Anténa musí být pijímací ástí smována vzhru vodorovn, píjmu nesmí bránit žádné kovové pedmty (pokovení skel, konstrukní díly vozidla, karoserie nebo dokonce alobal od svainy apod.) U vtšiny osobních automobil lze použít dodávanou interní anténu typu FLAT Vhodným umístním je napíklad oblast ukazatel rychlosti a otáek v palubní desce. Instalace antény nesmí být provedena pod rámem okna nebo v jeho tsné blízkosti (minimáln 10 cm od rámu okna). U automobil se sklonem pedního skla strmjším než 35, nebo u vozidel se speciálním pokoveným sklem, bych doporuil použít externí anténu montovanou na stechu vozidla dodané i schválené výrobcem palubní jednotky. Obr. 9. Umístní antény

29 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Problematika instalace GPS antény Pi instalaci antény je nutné dodržovat zásady pro práci s koaxiálními kabely jako jsou: anténní svod neohýbat do ostrých úhl pi odpojování antény od jednotky uchopit anténní pívod vždy za konektor - nikdy za kabel. pi protahování anténního kabelu otvory v interiéru vozidla potahujte vždy za kabel, nikdy ne za konektor! Obr. 10. Smr GPS antény a GPS signálu Obr. 11. Úhel GPS antény

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače 2 o pohybu vašich vozů budete vědět vše......a ještě mnohem více obsah 01 kdo jsme... str. 4 02 co vám nabízíme.........................................

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation Tomáš Ginter Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více