UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4"

Transkript

1

2

3

4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému vetn dvodu. Podrobn popsány jsou zde i funkní souásti hardwaru a možnosti jeho funkcí pomocí softwarového vybavení. V bakaláské práci jsou popsány možnosti využití systému v praxi a základní znalosti pro pochopení a možné užívání systému ke svému prospchu v plném rozsahu. Materiál mže být využit i k poátenímu pochopení problematiky do zabezpeovacích systém vozidel a využití tohoto potenciálu k vlastní realizaci i inovaci tchto systém, jelikož se stále jedná o oblast, v které je možno stále picházet na nové myšlenky a uskuteovat jejich realizaci. Klíová slova: Systém CarNet, penos GPS, zabezpeování vozidel ABSTRACT In my project, I treat of security electronic system, especially system Carnet. I describe how started whole system, how does it work and explanation of GPS communication. We can find there function s part of hardware and it s aplications with software. There is a basic manual to installation too. I want to show simply using of this system, advantages, disadvanteges, and for people who are interested in, I want to show way, how can we make this system better or have any other idea in this section, maybe for new system. Keywords: System CarNet, GPS (global positioning system), securing vehichles

5 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Dkuji svému vedoucímu bakaláské práce, Ing. Jánu Ivankovi, za odborné vedení, cenné rady a pipomínky, které mi poskytl, a dále za soustavnou pozornost, kterou mi vnoval pi vypracování bakaláské práce. Podkování patí rovnž mým rodim, kteí mi pi celém studiu byli oporou. Dále bych chtl podkovat Ing. Radimu Šuranskému za technické rady a pipomínky. Prohlašuji, že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk, je-li to uvolnno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín Podpis bakaláe

6 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD PROJEKT NÁRODNÍ GPS OPERÁTOR GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM STRUKTURA SYSTÉMU Kosmický segment Uživatelský segment ídící segment PESNOST MENÍ CHARAKTERISTIKA PIJÍMAE PARAMETRY SIGNÁL DRUŽIC GPS C/A KÓD P KÓD Y KÓD POPIS PALUBNÍ JEDNOTKY CARNET S IDENTIFIKACÍ IDIE TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY TECHNICKÉ PARAMETRY TEKY RFID ANTÉNNÍ KONEKTORY Rozhraní RS Úrovn signál na rozhraní RS Signalizace stavu jednotky TEKA SIM KARTY TEKA RFID Popis kabeláže RFID teky SYSTÉMOVÝ KONEKTOR Zapojení systémového konektoru POSTUP PI INSTALACI PALUBNÍ JEDNOTKY Podrobný popis zapojení jednotky Zapojení jednotky CarNet na alarm vozidla Umístní palubní jednotky a antény Problematika instalace GPS antény Umístní teky RFID Uvedení jednotky do provozu Test funknosti PALUBNÍ NAVIGACE MOŽNOSTI APLIKACE JEDNOTKY A JEJÍ FUNKCE SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ MAPOVÉ ZOBRAZENÍ: Doplkové možnosti zobrazení...36

7 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, MOŽNOSTI PRÁCE S JÍZDAMI: VOZIDLA Identifikaní íslo jednotky IMEI Spoteba paliva Parametry jednotky Nastavení oprávnní Uživatel s oprávnním administrátor mže Uživatel s oprávnním editace vozidel mže Uživatel s oprávnním editace jízd mže Uživatel s oprávnním import CCS mže Uživatel s oprávnním pístup k soukromým jízdám mže Uživatel bez oprávnní mže FUNKNÍ BLOKY PRACOVIŠ Pracovišt server Klientská pracovišt Pracovišt webového rozhraní Mapové podklady STRUKTURA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ A PODPORY MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMU DO PRAXE PALUBNÍ NAVIGACE ZABEZPEENÍ Nehlídané bezpenostní agenturou Hlídané bezpenostní agenturou CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH VÝHOD SLUŽBY CARNET...50 ZÁVR...52 ZÁVR V ANGLITIN...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...55 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...56 SEZNAM OBRÁZK...57 SEZNAM TABULEK...58

8 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Komplexní systém služby CarNet (elektronické zabezpeování vozidel, dále jen CarNet) ml od poátku sloužit k záznamu pohybu mobilních objekt. Celý systém ml být navržen tak, aby byla jeho aplikace možná nejen na osobní i nákladní automobily, ale na jakýkoliv pohyblivý objekt, o kterém by uživatel poteboval získávat dležité informace týkající se jeho polohy, rychlosti, nadmoské výšky a o jeho celkové aktivním i pasivním stavu. Takovým pohyblivým objektem mže být vodní plavidlo nebo dokonce objekty, které se pohybují nad úrovní povrchu jako letadla, balóny, helikoptéry apod. Carnet je tedy uren pro široké spektrum uživatel. Celý princip systému spoívá v instalaci palubních GSM/GPS jednotek do jednotlivých mobilních objekt a v reálném ase dochází k zaznamenávání jízdních parametr, jako jsou poloha, rychlost, nadmoská výška v Centru. Zde jsou uložena do doby, než dojde k pesunu dat ke koncovému uživateli na jeho lokální poíta, i síový server. Pi vývoji systému CarNet bylo tedy zámrem hlavn okamžité zjištní polohy objektu, pomoc pi jeho odcizení, generování knihy jízd a obchodní charakter týkající se hlavn snížení náklad za vozový park pro podnikatele, vetn neustálé kontroly nad ním, a samozejm zvýšení produktivity zamstnanc.

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, PROJEKT NÁRODNÍ GPS OPERÁTOR Není tomu tak dávno, co jsme byli svdky zahájení provozu mobilních komunikaních sítí GSM v eské republice. V souasnosti vlastní mobilní telefon tém každý a komerní spolenosti se bez služeb sít GSM snad vbec neobejdou. Mobilní technologie zrychlila obchodní a rozhodovací procesy a dokázala ve svém dsledku snížit náklady na chod spoleností a jejich ízení. Technologie GSM není už dávno pouze doménou hlasových služeb, ale významn se podílí i na trhu s penosem dat. Od pipojení k internetu, pes prmyslové aplikace až po sledování mobilních objekt, ve spolupráci se systémy GPS (Globální Poziní Systém), které jsou již dávno také významným prvkem mobilní komunikace. Práv sledování mobilních objekt a kontrola nad nimi pinášení až pekvapiv vysoké úspory náklad spolenostem, které se již touto cestou vydali. Hlavním problémem masového nasazení GSM/GPS technologie jsou vysoké poizovací náklady na nákup palubních jednotek, složitost softwarových aplikací i nechu komerních spoleností ešit problémy s komunikací. Spolenost SGS, a.s. ve spolupráci s T-Mobile a Siemens zahájili projekt "Národní GPS operátor" za úelem zpístupnní tchto technologií pro široké spektrum uživatel. Odpadají starosti s nutným dohledem nad komunikacemi a funkností celého systému, nad kterým bdí 24 hodin a 365 dn v roce dohledové centrum. V reálném ase dochází k zaznamenávání jízdních parametr, jako jsou poloha, rychlost, nadmoská výška a dalších, v GPS Centru. Staí mít tedy pouze k dispozici poíta s pipojením k internetu a svá data si kliknutím stáhnou do lokální databáze, kde jsou k dispozici i ostatním oprávnným osobám v lokální síti. Systém CarNet je tedy uren pro všechny uživatele, které chtjí mít svá vozidla pod stálou kontrolou a samozejm velkým kladem systému je jeho výrazná pomoc pi nalezení odcizených vozidel. Významným prvkem celého ešení je i podpora navigace posádky vozidla pomocí údaj z GPS ve spolupráci s PDA. Velký draz byl pi vývoji systému kladen na bezpenost dat a minimalizace rizika zneužití sledovaných údaj. Proto je úrove zabezpeení obdobná jako u mobilních telefon, kdy je v GPS centru evidováno pouze výrobní íslo GSM/GPS palubní jednotky (IMEI). Všechny další informace jsou pouze na poítai zákazníka. Tento vysoký standard spluje nejnáronjší kritéria bezpenosti uložených dat, vetn skartování údaj, které je shodné jako u GSM operátora.

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 1. Projekt národní GPS operátor Carnet nabízí každému uživateli, aby ml své vozidla neustále pod kontrolou. Systém podá nejen informaci o aktuální pozici automobil na map i animaci historie pohybu vozidel, ale sleduje celou adu dalších provozních stav. Elektronická kniha jízd, i elektronické tankování z CCS patí ke standardm této kategorie. Softwarová ást aplikace je navržena

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, tak, aby všechny funkce byly intuitivn a jednoduše dostupné a celý systém mohl být využíván standardními uživateli MS Windows. Hlavním cílem bylo zpístupnit tuto technologii široké vrstv uživatel a neklást zvýšené nároky na znalosti obsluhy. Uživatel si mže pro práci vybrat jeden ze dvou pístup, a to klientské pracovišt instalované na svém poítai, nebo klienta vnitní sít intranet (nap. Internet Explorer). Jednotlivé pístupy lze v rámci spolenosti i kombinovat. Systém tak vychází vstíc samostatnému uživateli i velkým korporacím s rozsáhlými intranetovými aplikacemi. Pístup uživatel k jednotlivým vozidlm je dán systémem práv, které zajišují bezpenost dat i na úrovni vlastní spolenosti. Souástí systému jsou i propracované mapové podklady. Pro bžnou práci uživatele je dostaující vektorová mapa Evropy s detailem až na úrove ulic jednotlivých mst. Jak již bylo zmínno v úvodu, jednou z hlavních pekážek masového nasazení této výkonné technologie je fakt vysokých investiních náklad. I tento problém se podailo u sytému CarNet odstranit. Ceny palubních GSM/GPS jsou dotovány a jejich cena je již pod hranicí 1.000,- korun. Tento fakt opt jasn ukazuje na analogii GPS operátora s možností nákupu dotovaných mobilních telefon od GSM operátora. Velmi dležitou se jeví délka jednoduché instalace do vozidel, která se pohybuje maximáln mezi 1-2 hodinami. Z toho je patrné, že i finanní náklady jsou v této ásti implementace minimalizovány. Z vypracovaných analýz vyplývá, že návratnost investice do celého systému se pohybuje od 2-4 msíc a snížení náklad v oblasti provozu vozového parku je v prmru 10% - 30%. Nemitelné finanní pínosy jsou i v oblasti dohledání vozidel, zvýšení produktivity práce a komfortu navigace posádky vozidel. Význam tchto technologií stále poroste se zvyšující se cenou pohonných hmot a cenou práce vlastních zamstnanc.

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM Global Positioning System- (dále jen GPS) je soustava družic patící Spojeným státm, která celosvtov poskytuje 24 hodin denn vysoce pesné informace pro zjišováni polohy a navigaci. Dje se tak pomocí dvaceti ty družic NAVSTAR GPS, které se pohybují na obžné dráze asi km nad zemí a vysílají nepetržit údaje o pesném ase a o své poloze ve vesmíru. Pijíma GPS na zemi (nebo nad ní) sleduje ti až dvanáct družic a registruje vysílané informace. Z tchto údaj pak urí pesn svoji vlastní polohu a zárove i to, jakým smrem a jakou rychlostí se pijíma pohybuje. Družice GPS zná svoji polohu ve vesmíru a pijíma mže stanovit svoji vzdálenost od družice zmením asu, potebného pro to, aby dorazil radiový signál z družice k pijímai. Po výpotu relativní polohy k minimáln 3 a 4 meným družicím mže zahájit pijíma GPS triangulaci. Družice GPS mají na palub tyi velmi pesné atomové hodiny a jsou na nich zárove umístny databáze stávajících a oekávaných poloh ostatních satelit které jsou prbžn vzájemn aktualizovány. To umožuje pijímai GSP po zamení jedné družice získat všechny potebné informace pro rychlé vyhledání dalších. Aby hodiny v GPS pijímai dosáhly stejné pesnosti, je z pijímaného signálu vypoítáván tzv. clock offset, který v kombinaci s velmi pesnými asovými znakami vysílanými z družic umožuje pijímai zobrazovat as s chybou menší než 1 mikrosekunda. Výkonný mikropoíta v GPS pijímai potom na základ srovnání vzdáleností od nkolika (min. 3) družic dokáže vypoítat polohu a zobrazit ji v rzných formátech. GPS byl pvodn vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 Ministerstvem obrany Spojených stát. V prbhu let se systém dále vyvíjel a rozšioval a zaátkem 90. let se stal pln funkním a dostupným po celém svt. Potenciál a možnosti systému GPS ukázaly na rozšíení využití systému v mnoha oborech lidské innosti. Kongres Spojených stát schválil výnos o využití systému GPS i v civilní sfée.

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, STRUKTURA SYSTÉMU Kosmický segment Z každého místa na Zemi je 24 hodin denn pozorovatelných 4-8 družic s elevací vtší než 15 stup. Zizovatel zaruuje, že minimáln 4 družice jsou pozorovatelné kdykoliv a odkudkoliv. Celý systém má 24 družic (21 základních a 3 jsou aktivní rezervy). Družice jsou umístny v šesti rovinách na tém kruhových drahách ve výšce km nad povrchem Zem. Sklon k rovníku 55 stup, obžná doba 12 hvzdných hodin (11:58 hod.). Tzn., že ze stejného místa na Zemi je družice následující den pozorovatelná o 4 minuty díve. Ti rezervní družice mají zaídit, aby až poté co 3 družice vypoví službu bylo nutné vypustit další Uživatelský segment Tvoí jej uživatelské pijímae všech typ a pesností ídící segment Je umístn v USA, sestává z hlavní ídící stanice a nkolika monitorovacích stanic rozmístných po celém svt. Pi každém prletu družic nad tmito stanicemi jsou vyhodnoceny parametry jejich drah a vypoteny korekce, které jsou vyslány zpt na dané družice a odtud do pijímae, kde dojde k aktualizaci uložených dat o družicích. 2.2 PESNOST MENÍ Pro omezení zneužitelnosti systému na minimální úrove (nap. pro teroristické úely) a zabezpeení prvoadosti vojenských aplikací bylo až do 1.kvtna 2000 provozováno nkolik opatení, m.j. - selektivní dostupnost (SA - Selected Availibility) - zámrné zhoršování pesnosti urení polohy nebo zavedení tzv. pesného P/Y - kódu, kterým je šíen signál

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, pouze pro vojenské aplikace. V souastné dob je již zámrné zhoršování polohy vypnuté. Díky tomu se pro civilní uživatele tém 10-ti násobn zvýšila pesnost urení polohy. Pi zamení dostateného potu satelit bývá v praxi menší než 10 m. 2.3 Charakteristika pijímae V pamti pijímae jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic systému GPS (tzv. almanac). Tato data jsou ješt minimáln každých dvanáct hodin zpesována pomocí korekcí (efemeridy) stanovených na základ mení na jednotlivých monitorovacích pozemských stanicích ídícího segmentu systému GPS. Ze všech tchto dat dokáže mikropoíta GPS pijímae spoítat, a následn zobrazit na displeji, hodnoty zempisné polohy v míst antény pijímae, které mžeme pak penést na mapu. Vyhodnocování pouze zempisná šíky a délky se oznauje jako 2D mód a když se ješt potebná výška, tak se jedná o 3D mód. Hodnoty polohy jsou u vtšiny GPS pijíma každou jednu až dv sekundy prbžn aktualizovány. Dalšími údaji je stanovení vzdálenosti mezi dvma vybranými zempisnými body, námr skutený nebo kompasový z aktuální polohy k vybranému bodu, rychlost a kurs nade dnem atd. Pi pesnjších meních s profesionálními pijímai a s použitím pesných efemerid lze ze systému dostat nap. parametry rotace Zem, pohyby pól, korekce asu apod. 2.4 PARAMETRY SIGNÁL DRUŽIC GPS Každá družice vysílá signály na dvou základních frekvencích: L1 = 1575,42 MHz (vlnová délka cca 19 cm) L2 = 1227,60 MHz (vlnová délka cca 24,4, cm) a lze je popsat vztahem: s(t) = C(t).D(t).sin(2pL1t) + P(t).D(t).cos(2pL1t) + P(t).D(t).cos(2pL2t).

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Jde tedy o nosné vlny modulované kódy C(t), P(t) a naviganí zprávou D(t). Kódy a data nabývají hodnot +1,-1 a jedná se tedy o modulaci s binárním fázovým klíováním (BPSK). Minimální výkon signálu GPS na výstupu lineárn polarizované antény se ziskem 3dB bude na Zemi -160 dbw za pedpokladu ztrát v atmosfée 2dB a pi chyb smrování družice 0,5 stupn. Minimální úrove signálu závisí na elevaci družice. Maximální hodnota signálu nepekroí -153 dbw (zdroj: GPS, SPS, Signal Specification, Washington, Department of Defence, 1993). Data D(t) slouží k penosu parametr drah družic (efemerid) z nichž se v pijímaích uruje poloha družic (x,y,z). Efemeridy jsou dvojího druhu: broadcast (pibližné) - vysílané v kódu D(t) precise (pesné) - poskytuje je IGS a jsou nutná pro pesná geodetická mení na vtších územích Kódy C(t) a D(t) jsou pseunáhodné posloupnosti íslic (+1/-1). Kódy umožují: pesné mení pseudovzdáleností oddlení signál jednotlivých družic, které pracují na stejné frekvenci (kódový multiplex CDMA) zvyšují odolnost proti rušení 2.5 C/A kód Goldv kód. Jeho základní vlastností je ostré minimum autokorelaní funkce zajišující mení vzdáleností. Vzájemné korelaní funkce dvou rzných kód mají malé hodnoty ímž je docíleno dobré oddlení signál družic. Perioda kódu je 1 ms a obsahuje 1023 bit (bitová rychlost 1,023 Mbit/s). Je též oznaován jako C/A kód - Coarse Acquisition (kód

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, pro hrubé mení). V pijímai jej lze generovat bez spolupráce se správcem systému a je tedy pístupný všem. Odtud plyne jiné vysvtlení C/A - Clear Access (volný pístup). Jeho pesnost v poloze ve vodorovné rovin iní 53 m. Jelikož je systém vojenský, pesnost 53 m dostaující pro niení strategických raket a proto vláda USA používala do konce dubna 2000 režim tzv. Selective Availability - výbrová dostupnost. Spoívala v zámrném zhoršování pesnosti mení manipulováním se signálem družic. 2.6 P kód Je oznaován jako pesný kód (Precision nebo Protected). Jeho bitová rychlost je desetinásobná oproti kódu C/A a iní 10,23 Mbit/s. Kód P je pseudonáhodná posloupnost maximální délky s periodou pibližn 266 dn ( ,5 s). Perioda obsahuje 235, bit, ale využívá se z ní pouze sedmidenní ást. Kód se nuluje do výchozího stavu o plnoci ze soboty na nedli. Rychlejší a delší P kód umožuje vtší kmitotové rozprostení signálu a tudíž i pesnjší mení. Je též možné mit na obou frekvencích L1 a L2 a tím podstatn omezit vliv ionosférické refrakce. Chyba mení polohy v horizontální rovin je maximáln 21 m. 2.7 Y kód Vzhledem k tomu, že užitím P kódu lze urit polohu s pesností 3 m a lepší byl algoritmus generování P kódu utajován. Na poátku 90. let byl algoritmus P kódu uvolnn a publikován. Zneužití vysoké pesnosti se vyešilo pekódováním P kódu na Y kód, jehož dekódování je možné pouze pi znalosti šifry dostupné jen autorizovaným uživatelm. Zakódování je oznaováno A-S (Anti-Spoofing). Tato ochrana znemožuje i imitování družice nepítelem. A-S byl zaveden PS - precision positioning service ==> chyba 21 m SPS - standart positioning service ==> chyba 64 m (díve 100m)

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, POPIS PALUBNÍ JEDNOTKY CARNET S IDENTIFIKACÍ IDIE Modul jednotky CarNet se skládá ze dvou funkních blok - GSM a GPS. ídící GSM modul Siemens, ve kterém je uložen CarNet firmware, zabezpeuje penosy dat a komunikaci s GPS modulem. Ten minimáln každou tvrtou sekundu (režim nejvyšší pesnosti) dodává údaje o aktuální pozici, rychlosti, nadmoské výšce, smru pohybu, aktuálním asu a dalších. Dále GSM modul vyhodnocuje relevantnost získaných dat, ukládá je do své pamti, dále tídí a pi ureném objemu je prostednictvím GSM sít odesílá na server. Pijímá zprávy od serveru, vyhodnocuje vstupy, nastavuje výstup a ze teky RFID pijímá identifikaní íslo idie, pípadn také spolujezdc. 3.1 Technické parametry jednotky pracovní teploty C napájení V odbr proudu vozidlo v klidu : <40mA vozidlo v dlouhodobém klidu: <10mA jízda: <250mA krytí IP20 GSM: Siemens GPS u-blox Parametry GPS 16 kanál, 1x/4s urena pozice, aktivní ant. 3V, pesnost 2,5m CEP vstupy alarm - galvanicky oddlený vstup 12V (24V) pepína služební/soukromá jízda - vstup GND klíek zapalování - vstup +12V (+24V)

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, door - galvanicky oddlený vstup 12V (24V) IN5 - vstup +12V (+24V) AIN - analogový vstup 0 5V (RIN = 10k) výstupy 1x otevený kolektor (NPN tranzistor) - 100mA konektory anténní GSM: SMA female anténní GPS: SMB male servis: D-SUB female - RS-232 systémový: MOLEX MicroFit 3.0 typ pin vestavná teka SIM karty 3.2 Technické parametry teky RFID pracovní teploty C napájení V odbr proudu vozidlo v klidu : <30mA vozidlo v dlouhodobém klidu: <0,2mA jízda: < 30mA tecí dosah 5 20 cm (dle typu transpondéru) kmitoet 125 khz ±2,5 formát EM410x (Unique) krytí IP40

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Anténní konektory Obr. 2. GSM a GPS konektor Na jednotce jsou použity dva rzné typy anténních konektor. Jsou tedy vzájemn nezámnné. 3.4 Rozhraní RS 232 Rozhraní RS232 je komunikaní rozhraní pro pipojení PDA. Rozhraní RS 232 je vyvedeno na 9pinový D-SUB konektor se šroubovými úchyty. Na rozhraní RS 232 jsou dostupná GPS data v protokolu NMEA, na rychlosti Bd. Komunikací na tomto rozhraní není možné nijak zasahovat do funkce jednotky, je ureno pouze pro jednosmrný výstup GPS dat. Pro zobrazení výstupu je možné použít tém jakýkoli PDA s tímto rozhraním. V pípad jeho absence je možné použít redukce.

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Úrovn signál na rozhraní RS 232 Tabulka 1. Úrovn signál jednotky CarNet 3.5 Signalizace stavu jednotky Obr. 3. LED diody jednotky CarNet LED 1: PENOS DAT - problikává pi penosové aktivit palubní jednotky LED 2: READY - svítí, pokud je jednotky v režimu plného provozu LED 3: DOSTUPNOST GPS SIGNÁLU - kontrolní signalizace pro servisní úely, pi dostupných souadnicích bliká s dlouhou dobou svitu, pi nedostupných souadnicích s krátkou dobou svitu

21 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, teka SIM karty Obr. 4. teka SIM karty Pi expedici jednotky je již SIM karta vložena a nesmí být vyjmuta. Na SIM kart je uložený PIN kód, který po vyjmutí a optovnému vložení do jednotky musí být znovu zadán. Toto však není možné provést pímo na jednotce nebo pomocí obslužného softwaru. Je zapotebí speciálního zaízení, které se pipojí na jednotku a PIN kód je znovu zadán. Vyjmutí SIM je chránno plombou jejímž porušením zaniká záruka Systém CarNet pracuje pouze se SIM kartami dodávanými a již vloženými do jednotky. Spolenost T-Mobile poskytuje speciální SIM karty nastavené pro tento úel, tudíž i SIM karta od stejného operátora GSM nelze v jednotce použít.

22 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, teka RFID Obr. 5. RFID teka karet teka RFID, která slouží pro identifikaci idie, pípadn také spolujezdc, je urena pro použití s identifikaními transpondéry formátu EM410x (Unique). teka je umístna v samostatné krabice mimo jednotku CarNet. teka má samostatné napájecí vodie, které se spojují paraleln s napájecími vodii jednotky CarNet a vodie, které propojují komunikaci teky a jednotky. teka musí být pevn spojena s palubní deskou nebo jiným pevným bodem ve vozidle. V žádném pípad napíklad nesmí viset za kabeláž. Kabeláž teky je napevno spojená se tekou a z krabiky teky je vyvedena prchodkou. teka mže být umístna i skryt, avšak musí být zajištn snadný pístup, aby bylo možné provést identifikaci piložením ipové karty. ipová karta mže obsahovat pouze jeden kód, charakterizující pouze jednoho konkrétního idie. Obsahuje elektronický obvod s informací, kterou je možné podle poteby peprogramovat (nap. pi zmn idie). Jedinou nevýhodou je možnost ztráty, odcizení a možnost zneužití, jelikož neidentifikuje uživatele.

23 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Popis kabeláže RFID teky Tabulka 2. Oznaení kabeláže pro RFID teku 3.8 Systémový konektor Systémový konektor slouží k propojení jednotky s palubními systémy vozidla a se tekou RFID. Obr. 6. Oznaení systémového konektoru V jednotce je systémový konektor zabudován západkou dol - tj. otoený o 180.

24 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Zapojení systémového konektoru Tabulka 3. Zpsob zapojení systémového konektoru *) galvanicky oddlené vstupy jsou realizovány optoleny, proto je nutné zapojit kladnou i zápornou svorku signálu 3.9 Postup pi instalaci palubní jednotky Podrobný popis zapojení jednotky Základní funkností se rozumí stav instalace, kdy je jednotka schopna zaznamenávat uskutenné jízdy, ale již žádné další funkce (RFID, služební/soukromá jízda, alarm a další).

25 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Pro funknost pepínae služební/soukromá jízda (SERVICE) musí být zapojen vstup 2 pesn podle aplikaního schématu. - tj. pin 2 systémové kabeláže je pipojen na jeden z pin pepínae, druhý z pin pepínae je piveden na kostru vozidla. Pro funknost signalizace alarmu musí být pípojeny vstupy 3 a 10 k autoalarmu tak, aby mezi nimi bylo naptí 12(24) V pouze pi spuštní poplachu a to po celou dobu poplachu. Pro funknost signalizace Otevení dveí (DOOR) musí být pipojeny vstupy 12 a 5 k dvenímu spínai tak, aby mezi nimi bylo naptí 12(24) V pi otevení dveí - tj. pokud napíklad dvení spína dává signál otevení dveí tím, že svj výstup ukostí, pak pin 5 (DOOR+) systémové kabeláže jednotky CarNet musíme pípojit na napájecí naptí (+ pól baterie, tj. spojit s pinem 1) a pin 12 (DOOR-) systémové kabeláže jednotky CarNet pipojte na výstup dveního spínae. Vstup IN5 (pin 13 systémové kabeláže) se pipojuje k zaízení dle pání zákazníka nebo se zaizoluje a nepipojuje. Vstup se aktivuje pivedením naptí 12(24) V. Identifikaní teka RFID se pipojuje piny stejných barev v kabeláži teky na piny 6, 7 a 14 systémové kabeláže (nap. zelenožlutý systémové kabeláže se pipojí na zelenožlutý kabeláže teky atd.). Napájecí kabely teky (rudý a erný) se pipojují paraleln k napájecím pinm jednotky CarNet (rudý 1 a erný 8). teka musí být chránna spolenou pojistkou, která chrání také jednotku CarNet. Analogový vstup AIN (pin 11 systémové kabeláže) se pipojuje na zaízení dle vlastní poteby uživatele. Akoli se jedná pouze o orientaní micí rozhraní, je nutné brát zetel na to, aby kostra meného zaízení a kostra jednotky CarNet byly spojeny v jednom bod - co nejblíže systémovému konektoru jednotky CarNet. Kvalita ukostení významn ovlivuje výslednou pesnost mení. Rozsah meného vstupního naptí je 0 5 V. Pro funknost vstupu KEY (klíek) musí být pin 9 pipojen na svorku vozidla, na které je pi rozsvícených kontrolkách palubní desky naptí 12(24) V. Vtšinou se tato svorka ve vozidlech znaí íslem 15.

26 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Výstup jednotky pi aktivaci je ukosten (GND). Pokud chceme výstupem zapínat napíklad ovládací relé, zapojíme píslušnou svorku relé na +12(24) V a druhou svorku pivedeme na výstup jednotky CarNet tj. pin 4. K cívce relé na výstupu jednotky se nepipojují žádné ochranné prvky (antiparalelní diodu) protože jsou již zabudovány v jednotce. Napájení jednotky (piny 1 a 8 systémové kabeláže) a napájení identifikaní teky RFID (rudý a erný) se zapojí vždy podle aplikaního schématu - tj. +batt je vždy piveden nejprve na pojistku. Obr. 7. Schéma zapojení jednotky CarNet a RFID teky

27 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Zapojení jednotky CarNet na alarm vozidla Existují rzné varianty pipojení jednotky CarNet pro rzné typy autoalarm. Nkteré alarmy mají pímo logický výstup 12V poplachu, na který se dá pipojit vstup jednotky (v tomto pípad zapojíme ALARM+ na tento výstup a ALARM na kostru vozidla), jiné mají datovou sbrnici, na kterou je nutno nejprve namontovat pídavné zaízení komunikující práv po této sbrnici, které má požadovaný logický výstup poplachu. Pokud ani toto není pro daný typ autoalarmu dostupné, je teba použít vazbu napíklad zvukovou zvukový spína se zpoždním aktivace. Další možností je napíklad propojení ALARM vstupu jednotky na klíek KEY: svorku ALARM+ (pin 3) pivedeme pes tajný pepína na klíek KEY (pin 9) svorku ALARM- (pin 10) pivedeme na kostru vozidla V tomto pípad je neoprávnné použití vozidla hlídáno tajným pepínaem. Pokud neoprávnná osoba (zlodj) sepne zapalování vozidla, dojde díky sepnutému tajnému pepínai k aktivaci alarmového vstupu a odeslání poplachové SMS. Oprávnná osoba (uživatel vozidla) ped jízdou vždy deaktivuje tajný pepína a po ukonení jízdy ho opt aktivuje. Nabízí se i varianta využití vstupu ALARM s tlaítkem takto lze vytvoit funkci PANIC, která mže být užitená napíklad pi pepadení, havárii vozidla, nepojízdnosti, pípadn dalších stavech nouze. V této variant s tlaítkem PANIC se tlaítko zapojí jednou svorkou na +12(24) V, druhou svorkou na ALARM+, svorka ALARM- jednotky se pipojí na kostru vozidla Umístní palubní jednotky a antény Nejlepší místo pro umístní jednotky je poblíž spínae zapalování, pitom musíme dbát na to, aby byla co nejdál od zdroj tepla a zajištna proti pohybu. Je možno využít piložený spojovací materiál, nebo materiál urený pro instalace v motorových vozidlech. Zpsob montáže je obdobný jako u modul Hands Free i GSM palubních telefon. Kabeláže pivedené na konektory jednotky je poteba zajistit poblíž jednotky proti pohybu ( dležité je zamezit kroucení).

28 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 8. Umístní palubní jednotky Funknost systému je výrazn ovlivnna instalací GPS antény. Anténa musí být pijímací ástí smována vzhru vodorovn, píjmu nesmí bránit žádné kovové pedmty (pokovení skel, konstrukní díly vozidla, karoserie nebo dokonce alobal od svainy apod.) U vtšiny osobních automobil lze použít dodávanou interní anténu typu FLAT Vhodným umístním je napíklad oblast ukazatel rychlosti a otáek v palubní desce. Instalace antény nesmí být provedena pod rámem okna nebo v jeho tsné blízkosti (minimáln 10 cm od rámu okna). U automobil se sklonem pedního skla strmjším než 35, nebo u vozidel se speciálním pokoveným sklem, bych doporuil použít externí anténu montovanou na stechu vozidla dodané i schválené výrobcem palubní jednotky. Obr. 9. Umístní antény

29 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Problematika instalace GPS antény Pi instalaci antény je nutné dodržovat zásady pro práci s koaxiálními kabely jako jsou: anténní svod neohýbat do ostrých úhl pi odpojování antény od jednotky uchopit anténní pívod vždy za konektor - nikdy za kabel. pi protahování anténního kabelu otvory v interiéru vozidla potahujte vždy za kabel, nikdy ne za konektor! Obr. 10. Smr GPS antény a GPS signálu Obr. 11. Úhel GPS antény

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Montážní manuál. Palubní jednotka GC 075832. (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+)

Montážní manuál. Palubní jednotka GC 075832. (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+) Montážní manuál Palubní jednotka GC 075832 (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+) Montáž palubní jednotky GC 075832 do vozidla 1. V nové palubní jednotce GC 075832 je již od výrobce

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Návod k použití Hlavní výhody produktu: Snadná montáž na autobaterii Jednoduché ovládání Výborný poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1.

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Záznamník provozu vozidla CAN2MMC. - Elektronická kniha jízd -

Záznamník provozu vozidla CAN2MMC. - Elektronická kniha jízd - Záznamník provozu vozidla CAN2MMC - Elektronická kniha jízd - Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 CENA 6 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 7 Dávkové zpracování záznam 12 Denní statistika vozidla 15 Zobrazení pehledu tankování 18

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více