JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vývoz živého kulturního bohatství Bakalářská práce Autor práce: Alexandra Anna Pátková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: Mgr. Martin Prokeš Brno 2012

2 Bibliografický záznam P Á T K O V Á, A l e x a n d r a A n n a. V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í [ E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, D i v a d e l n í f a k u l t a, A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e, r o k s Ve d o u c í p r á c e M g A. B l a n k a C h l á d k o v á.

3 Anotace B a k a l á ř s k á p r á c e s n á z v e m V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í s e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í j a k o h o t o v é h o p r o d u k t u, a t o m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. P r á c e j e r o z d ě l e n a n a č á s t t e o r e t i c k o u a p r a k t i c k o u. Te o r e t i c k á o s v ě t l u j e z á j e z d z p o h l e d u p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, n a b í z í i n f o r m a c e a p o s t u p v y ř í z e n í k a r n e t u ATA a d a l š í c h n á l e ž i t o s t í s p o j e n ý c h s e z a h r a n i č n í m v ý j e z d e m. P r a k t i c k á č á s t d o k u m e n t u j e u s k u t e č n ě n ý z á j e z d o p e r n í h o s o u b o r u d i v a d l a J o s e f a K a j e t á n a Ty l a d o J a p o n s k a. Annotation B a c h e l o r t h e s i s t i t l e d E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h i s f o c u s e d o n t h e e x p o r t o f t h e a t r e p e r f o r m a n c e a s a f i n a l p r o d u c t a n d t h a t o u t s i d e t h e S c h e n g e n a r e a. T h e w o r k i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s, t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l. T h e t h e o r e t i c a l p a r t o f t h e t r i p h i g h l i g h t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o j e c t m a n a g e m e n t p r o c e s s a n d p r o v i d e s i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g C a r n e t ATA a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h a f o r e i g n t r i p. P r a c t i c a l d o c u m e n t s t h e t r i p r e a l l y m a d e b y o p e r a e n s e m b l e J o s e f K a j e t á n Ty l t h e a t r e i n J a p a n.

4 Klíčová slova p r o j e k t o v ý m a n a g e m e n t, v ý v o z, ž i v é u m ě n í, S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, ATA k a r n e t, m o b i l i t a. Keywords p r o j e c t m a n a g e m e n t, e x p o r t, l i v i n g c u l t u r e, S c h e n g e n a r e a, ATA c a r n e t, m o b i l l i t y.

5 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j s e m u v e d e n é i n f o r m a č n í z d r o j e. V B r n ě, d n e 1. z á ř í A l e x a n d r a A n n a P á t k o v á

6 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a p ř e d e v š í m M g A. B l a n c e C h l á d k o v é z a t r p ě l i v o s t, p o d p o r u a p o m o c, M g A. L u c i i Š n a j d r o v é z a p o s k y t n u t é m a t e r i á l y a o c h o t u k o n z u l t o v a t k d y k o l i a k d e k o l i a M í š e z a f o r m á t o v á n í a r a d y.

7 Seznam zkratek E U E v r o p s k á u n i e S I S S c h e n g e n s k ý i n f o r m a č n í s y s t é m ČR Č e s k á r e p u b l i k a W C O W o r l d C u s t o m s O r g a n i s a t i o n I B C C I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e CCC C u s t o m s C o o p e r a t i o n C o u n c i l I P M A I n t e r n a t i o n a l p r o j e c t m a n a g e m e n t a s s o c i a t i o n S M A RT s p e c i f i c, m e a s u r a b l e, a g r e e d, r e a l i s t i c, t i m e d d i v a d l o J K T d i v a d l o J o s e f a K a j e t á n a Ty l a

8 Obsah ÚVOD... 1 A Teoretická část Mobilita umělců Živé umění Vývoz živého umění Schengenský prostor Změny související se vstupem Systém karnetu ATA Historie systému ATA Istanbulská úmluva Opatření ATA karnet v praxi Výhody systému Dočasný dovoz obvyklou cestou Krytí ATA karnetu Specifika Členské země Vyřízení ATA karnetu v ČR Záruční a vystavující sdružení Podmínky získání ATA karnetu Tiskopis karnetu ATA Smlouva o vystavení karnetu ATA Karnet ATA a EU Projektový management Požadavky a cíle projektu SMART cíl Logický rámec Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola a řízení Zahájení Ukončení B Praktická část Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni Historie Současnost Realizovaný projekt Koncepce projektu Výběr představení Plánování projektu Počet osob Vízová povinnost Přeprava dekorací a kostýmů Pojištění osob... 41

9 7.2.5 Smluvní zajištění osob Provedení projektu Personální zajištění Doprava Přeprava nástrojů Přeprava osob Ubytování Stravné Ukončení projektu Hodnocení a doporučení Propagace Teorie vs praxe Požadavky a cíle projektu Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola Zahájení a ukončení Projektový model ZÁVĚR CITOVANÁ LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 68

10 ÚVOD N a z a č á t k u ú v a h o z a m ě ř e n í a t é m a t u t é t o p r á c e s t á l o u v ě d o m ě n í s i a b s e n c e s o u h r n n é h o m a t e r i á l u z a b ý v a j í c í h o s e e x p o r t e m ž i v é h o u m ě n í v č e s k é m p r o s t ř e d í, k t e r ý b y u m o ž n i l p r o f e s i o n á l n í m u m ě l c ů m p r o j e k t o v ě ř e š i t o r g a n i z a č n í z a j i š t ě n í z a h r a n i č n í c h z á j e z d ů. S a m o t n ý v ý v o z ž i v é h o u m ě n í j e u k á z á n n a p ř í p a d o v é s t u d i i k o n k r é t n í h o v ý j e z d u s o u b o r u m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. To t o k r i t é r i u m j e s t a n o v e n o z d ů v o d u d e m o n s t r a c e m n o ž s t v í m o ž n ý c h p r o b l é m ů a z n i c h v y p l ý v a j í c í c h z p ů s o b ů j e j i c h ř e š e n í. E x p o r t j e z p r a c o v á n z h l e d i s k a n ě k o l i k a a s p e k t ů : t e c h n i c k é h o l o g i s t i k a, k a r n e t, p r á v n ě - e k o n o m i c k é h o s h o s t i t e l e m, s e z a m ě s t n a n c i a p r o j e k t o v é h o p ř í p r a v a, r e a l i z a c e v ý v o z u a p o s t p r o d u k c e. Z p r a c o v á n í m p ř í p a d o v é s t u d i e l z e p o j m e n o v a t k o n k r é t n í p r o b l é m o v é o b l a s t i s o u v i s e j í c í s v ý v o z e m ž i v é h o u m ě n í. Ty t o o b l a s t i b u d e m o ž n é z e v š e o b e c n i t a v b u d o u c n u n a b í d n o u t n á v o d k j e j i c h ř e š e n í. 1

11 A Teoretická část Te o r e t i c k á č á s t p r á c e s h r o m a ž ď u j e t e o r e t i c k á d a t a p o t ř e b n á k v ý v o z u d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í d o z a h r a n i č í. Z a m ě ř u j e s e n a s a m o t n é v y m e z e n í p o j m ů m o b i l i t a u m ě l c e a v ý v o z u m ě n í. Z p r a c o v á v á p o t ř e b n o u č á s t p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, j e l i k o ž z á j e z d d i v a d l a d o z a h r a n i č n í s e s t á v á p r o j e k t e m r e a l i z o v a n ý m n a d m í r u z á k l a d n í c h f u n k c í a s t r a t e g i e k a m e n n é h o d i v a d l a. V n e p o s l e d n í ř a d ě j e p o d r o b n ě z d o k u m e n t o v á n p o s t u p p ř i z ř i z o v á n í k a r n e t u ATA, k t e r ý j e n e z b y t n ý p r o p ř e v o z v e š k e r é h o p ř í s l u š e n s t v í p o t ř e b n é h o k p r o d u k c i p ř e d s t a v e n í. 2

12 1. Mobilita umělců Vo l n ý p o h y b o s o b ( m o b i l i t a ) j e j e d n í m z e z á k l a d n í c h p r i n c i p ů f u n g o v á n í E v r o p s k é u n i e, p r i o r i t o u d o s a ž i t e l n o u p r o v š e c h n y o b č a n y č l e n s k ý c h z e m í. S n a h o u E v r o p s k é u n i e j e u s n a d n i t s v ý m o b č a n ů m v o l n ý p o h y b a u m o ž n i t j i m z í s k á v á n í i n f o r m a c í, k t e r é n a p o m á h a j í, a b y s i u v ě d o m i l i s v á p r á v a. V ý h o d a v o l n é h o p o h y b u p r a c o v n í c h s i l a o s o b s p o č í v á v m o ž n o s t i o b č a n a E U z í s k a t z a m ě s t n á n í v k t e r é m k o l i č l e n s k é m s t á t ě. D e f i n i c e m o b i l i t y u m ě l c ů n e n í ú p l n ě j a s n á. H o d n ě j i o v l i v ň u j e s u b j e k t i v n í v n í m á n í j e d i n c e. M ů ž e p ř e d s t a v o v a t h o s t o v á n í v k u l t u r n í m z a ř í z e n í v z a h r a n i č í, s t i p e n d i j n í p o b y t y s t u d i j n í i p r a c o v n í, k r á t k o d o b é i d l o u h o d o b é. M o b i l i t a j e p ř e d e v š í m o s o b n í k o n t a k t, k t e r ý j e v d o b ě e l e k t r o n i c k ý c h m é d i í č a s t o o p o m í j e n, a l e p r o k u l t u r n í t v o r b u a p ř e d á v á n í n á z o r ů a z k u š e n o s t í n a p r o s t o nepo s t r a d a t e l n ý. M o b i l i t a o s o b v k u l t u r n í o b l a s t i j e n e j e n u k á z k o u k v a l i t n í s p o l u p r á c e n a m e z i n á r o d n í ú r o v n i, a l e p ř e d e v š í m d ů k a z e m m í r y z a č l e n ě n í d o g l o b a l i z o v a n é h o s v ě t a a v y u ž i t í n a b í z e n ý c h v ý h o d. P r o p o t ř e b y t é t o p r á c e j e m o b i l i t a d e f i n o v a n á j a k o m o ž n o s t j e d i n c e a k t i v n ě p a r t i c i p o v a t n a t v o r b ě k u l t u r n í c h a k c í v t u z e m s k u n e b o z a h r a n i č í, m i m o s v o j i d o m o v s k o u i n s t i t u c i. Z a m o b i l i t u p o v a ž u j e m e t a k é v ý v o z u m ě l e c k é h o d í l a v y t v o ř e n é h o u m ě l c e m č i u m ě l e c k o u i n s t i t u c í, j e h o r e a l i z a c i v č e t n ě i n t e r a k c e s d i v á k e m v z a h r a n i č í. K a p i t o l a v ě n o v a n á p r o b l e m a t i c e m o b i l i t y u m ě l c ů s e z a b ý v a l a p ř e d e v š í m z á k l a d n í m i a o b e c n ý m i i n f o r m a c e m i. A u t o r k a s e o p í r a l a p ř e d e v š í m o d i p l o m o v o u p r á c i M o b i l i t y č e s k ý c h u m ě l c ů a p r a c o v n í k ů v k u l t u ř e a j e j i c h p r á v n í a s p e k t y a u t o r k y B c A. J i t k y H o n s o v é. ( J i t k a H o n s o v á, , s ) 3

13 2. Živé umění Ž i v é s c é n i c k é u m ě n í, d o k t e r é h o s p a d á o p e r a, t a n e c, c i r k u s, d i v a d l o a o r c h e s t r y, j e d e f i n o v á n o j a k o n e p r ů m y s l o v é o d v ě t v í, k t e r é p r o d u k u j e n e r e p r o d u k o v a t e l n é z b o ž í a s l u ž b y, j e ž j s o u k o n z u m o v á n y n a m í s t ě ( k o n c e r t, u m ě l e c k ý v e l e t r h, v ý s t a v a ). ( E v a Ž á k o v á, , s. 5. ) V t é t o p r á c i b u d e p o z o r n o s t z ú ž e n a n a č i s t ě d r a m a t i c k o - s c é n i c k é u m ě n í k l a d o u c í d ů r a z n a v z t a h u m ě n í k d r a m a t u a p r i n c i p j e h o u v e d e n í n a s c é n u. K t é t o f o k u s a c i d o š l o p ř e d e v š í m z l o g i c k é s o u v i s l o s t i s e z p r a c o v a n o u p ř í p a d o v o u s t u d i í, k t e r á j e p ř e d m ě t e m t é t o p r á c e. 2.1 Vývoz živého umění Vy v e z e n é z b o ž í j e a r t i k l e m, k t e r ý p ř e s t o u p i l s t á t n í h r a n i c i z a ú č e l e m j e h o t r v a l é h o n e b o d o č a s n é h o p o n e c h á n í v z a h r a n i č í. Ta t o p r á c e s e z á s l u h o u z a m ě ř e n í p ř í p a d o v é s t u d i e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d o č a s n ý, č a s o v ě o h r a n i č e n ý d o b o u t r v á n í z a h r a n i č n í h o t u r n é. Vy v á ž e n é ž i v é u m ě n í p ř e s t á v á b ý t p o u z e z b o ž í m, j e d n á s e p ř e d e v š í m o s l u ž b u, u m ě l e c k é d í l o. K r e a l i z a c i ž i v é h o u m ě l e c k é h o d í l a j e t ř e b a ř a d a k o m p o n e n t. J e d n á s e p ř e d e v š í m o l i d s k é z d r o j e, v e l k é m n o ž s t v í m a t e r i á l u, h u d e b n í n á s t r o j e a t d. Z t o h o t a k é v y c h á z í s p e c i f i k a p ř i t r a n s p o r t u t o h o t o t y p u u m ě n í. 4

14 N a r o z d í l o d v y v e z e n é h o z b o ž í v y ž a d u j e s l u ž b a n e v ý r o b n í p o v a h y v e s m y s l u u m ě l e c k é h o d í l a n a p ř. d o d a t e č n é d o k o n č o v á n í v c í l o v é m m í s t ě, m í s t ě u v e d e n í. Z á s a d n í r o z d í l j e v z a m ý š l e n ý c h l o k a l i t á c h d o v o z u. V z á s a d ě m ů ž e m e s v ě t r o z d ě l i t d o t ř í o b l a s t í. N a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, v e k t e r é m p l a t í v o l n ý p o h y b o s o b a z b o ž í, o b l a s t m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, a v š a k s t á t j e č l e n e m s y s t é m u ATA, v e k t e r é m j e m o ž n é ATA k a r n e t u v y u ž í t, p o s l e d n í m o ž n o s t í j s o u z e m ě n e s p l ň u j í c í a n i j e d n o z p ř e d e š l ý c h k r i t é r i í, t u d í ž s e z d e u p l a t ň u j e s t a n d a r d n í c e l n í r e ž i m. P o d r o b n ě j i s e S c h e n g e n s k é m u p r o s t o r u a s y s t é m u ATA a u t o r k a v ě n u j e v n á s l e d u j í c í c h k a p i t o l á c h 3. a 4. 5

15 3. Schengenský prostor V z n i k ú z e m í, v e k t e r é m s e m o h o u o s o b y p o h y b o v a t b e z o m e z e n í, b y l r e a k c í n a z d l o u h a v é a k o m p l i k o v a n é p o s t u p y h r a n i č n í c h k o n t r o l. M o t i v a c í p r o v y t v o ř e n í j e d n o t n é h o ú z e m í b y l o p ř e d e v š í m u s n a d n ě n í m e z i n á r o d n í h o o b c h o d u a z n ě h o p l y n o u c í c h z i s k ů z v y š u j í c í c h h r u b ý d o m á c í p r o d u k t z e m í v E U. D a l š ím e f e k t e m v z n i k u b y l y n o v é m o ž n o s t i v n e z i s k o v é s f é ř e, u m ě n í. J a k v y p l ý v á z e s d ě l e n í M i n i s t e r s t v a v n i t r a z 21. p r o s i n c e , b y l a Č e s k á r e p u b l i k a p ř i j a t a d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. D ů s l e d k e m b y l o o d s t r a n ě n í k o n t r o l n a h r a n i c í c h s e v š e m i j e j í m i s o u s e d y. To t o o p a t ř e n í s e n e t ý k a l o m e z i n á r o d n í c h l e t i š ť, n a k t e r ý c h k o n t r o l y z ů s t a l y, a v š a k p o u z e d o 3 0. k v ě t n a ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é r e p u b l i k y, ) O d s t r a n ě n í k o n t r o l n í c h o p a t ř e n í j e m o ž n é p o u z e p ř i z a j i š t ě n í v y s o k é ú r o v n ě b e z p e č n o s t i. P r o t o v o b d o b í m e z i r o k y p r o b í h a l o t z v. s c h e n g e n s k é h o d n o c e n í, j e h o ž z á m ě r e m b y l o z j i s t i t m í r u p ř i p r a v e n o s t i ž a d a t e l s k ý c h s t á t ů n a j e j i c h p l n é z a p o j e n í d o t o h o t o d r u h u m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e. J e d n o h l a s n ý s o u h l a s o s t a t n í c h s t á t ů s p ř i p o j e n í m Č e s k é r e p u b l i k y v y p o v í d a l o ú s p ě š n é m p r ů b ě h u s c h e n g e n s k é h o h o d n o c e n í. S c h e n g e n j e p r o s t o r v o l n é h o p o h y b u o s o b. N e j v i d i t e l n ě j š í f o r m o u t é t o s p o l u p r á c e j e p r o t o z r u š e n í h r a n i č n í c h k o n t r o l, a l e n e n í j e d i n o u. M e z i d a l š í z p ů s o b y s p o l u p r á c e p a t ř í s j e d n o c e n í p r a v i d e l s o s t a t n í m i s t á t y v o b l a s t i v í z o v ý c h z á l e ž i t o s t í, p o l i c e j n í s p o l u p r á c e, a l e t a k é n a p ř. o c h r a n a o s o b n í c h ú d a j ů. 6

16 3.1 Změny související se vstupem H l a v n í z m ě n y s o u v i s e j í c í s e v s t u p e m Č e s k é r e p u b l i k y d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u s p o l u p r á c e j s o u : P ř e k r a č o vá n í p o z e m n í c h h r a n i c b e z h r a n i č n í c h k o n t r o l a b e z z a s t a ve n í. N o v ě j e m o ž n é v s t o u p i t d o s o u s e d í c í h o s t á t u n a j a k é m k o l i m í s t ě a v k t e r o u k o l i d e n n í d o b u. N e n í t e d y n u t n é ř í d i t s e r o z m í s t ě n í m h r a n i č n í c h p ř e c h o d ů a j e j i c h ú ř e d n í m i h o d i n a m i. Ve v š e c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e a l e s t á l e p l a t í p r a v i d l o p o v i n n o s t i p r o k á z a t v p ř í p a d ě p o t ř e b y p l a t n ý m c e s t o v n í m d o k l a d e m n e b o p r ů k a z e m t o t o ž n o s t i s v o j i t o t o ž n o s t. N o vé n á s t r o j e v b o j i s k r i m i n a l i t o u V s t u p d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u p ř i v o d i l d ů k l a d n ě j š í s p o l u p r á c i p ř e d e v š í m m e z i p o l i c i í a j u s t i c í v e v š e c h č l e n s k ý c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e p r o s t ř e d n i c t v í m t z v. S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s y s t é m u ( S I S ). S o u č i n n o s t s e p r o j e v u j e n e j e n v e v ý m ě n ě a s d í l e n í i n f o r m a c í p o m o c í t o h o t o s y s t é m u, a l e t a k é n a p ř. p ř i p ř e s h r a n i č n í m s l e d o v á n í p o d e z ř e l ý c h n e b o h l í d k a m i s l o ž e n ý m i z p o l i c i s t ů z e s o u s e d n í c h s t á t ů a t p. Vyu ž í v á n í S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s ys t é m u M o ž n o s t p ř í s t u p u č e s k ý c h s t á t n í c h o r g á n ů k S I S j i m z p r o s t ř e d k o v á v á c e n n ý z d r o j i n f o r m a c í. V ý z n a m n é j s o u p ř e d e v š í m i n f o r m a c e o n e ž á d o u c í c h p ř í s l u š n í c í c h z e m í m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r ( t z v. t ř e t í z e m ě ), o o s o b á c h h l e d a n ý c h a t d. P ř í s t u p k t o m u t o s y s t é m u, k t e r ý v ý z n a m n ě 7

17 p ř i s p ě l k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i n e j e n n a š e h o s t á t u, a l e c e l é h o S c h e n g e n u, m á Č e s k á r e p u b l i k a o d 1. z á ř í Z j e d n o d u š e n é c e s t o vá n í P r o c i z i n c e z e t ř e t í c h z e m í p o d l é h a j í c í c h v í z o v é p o v i n n o s t i c e s t u j í c í c h p o E v r o p s k é u n i i j e n u t n é z í s k a t p o u z e j e d n o p o v o l e n í, t z v. j e d n o t n é s c h e n g e n s k é v í z u m, k t e r é j e o p r a v ň u j e k v o l n é m u p o h y b u p o v š e c h č l e n s k ý c h z e m í c h. K a p i t o l a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r s u m a r i z u j e p ř e d e v š í m c h a r a k t e r i s t i k u t o h o t o ú z e m í a z m ě n y, k t e r é n a s t a n o u p r o o b č a n y p ř i s t u p u j í c í h o s t á t u. P r a m e n e m b y l y w e b o v é s t r á n k y M i n i s t e r s t v a v n i t r a Č R. ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é R e p u b l i k y, , 1 5, 6 9. ) 8

18 4. Systém karnetu ATA I n f o r m a c e o s y s t é m u k a r n e t u ATA č e r p a l a a u t o r k a p ř e v á ž n ě z p ř í r u č k y M g A. B l a n k y C h l á d k o v é S y s t é m k a r n e t u ATA ( B l a n k a C h l á d k o v á, ) a d o k u m e n t ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). Z v e l k é č á s t i j s o u ú d a j e v k a p i t o l e 4 p ř e v z a t y z m a t e r i á l ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). J e l i k o ž s e j e d n á o n á v o d y a p o s t u p y j e z a c h o v á n j e j i c h t a x a t i v n í v ý č e t a z p r a c o v á n í. ATA k a r n e t j e c e l n í d o k u m e n t, k t e r ý u m o ž ň u j e v o l n ý p o h y b z b o ž í o s v o b o z e n é h o o d c l a a d a n í p ř e s h r a n i c e. Te n t o s y s t é m j e p o u ž í v a n ý p o c e l é m s v ě t ě v í c e n e ž 4 0 l e t. J e h o n á z e v v n i k l p ř e k l a d e m s l o v d o č a s n ý d o v o z d o a n g l i c k é h o, Te m p o r a r y A d m i s s i o n, a f r a n c o u z s k é h o j a z y k a, A d m i s s i o n Te m p o r a i r e, a p o t é k o m b i n a c í p r v n í c h p í s m e n. S l o v o k a r n e t j e o d v o z e n o z m o n i t o r o v a c í h o s y s t é m u a u t C a r N e t. 1 ( C a r n e t m o n i t o r o vá n í vo z i d e l, , 1 ) To h o t o s y s t é m u, k t e r ý z j e d n o d u š u j e c e l n í p o s t u p y, v y u ž í v a j í d o v o z c i a v ý v o z c i p ř i p ř e v o z u n a p ř. p r o f e s n í h o v y b a v e n í, o b c h o d n í c h v z o r k ů, v ě d e c k é h o č i p e d a g o g i c k é h o m a t e r i á l u. ATA k a r n e t j e p l a t n ý v 7 1 z e m í c h s v ě t a. Ve š k e r ý p o h y b p r o b í h á n a z á k l a d ě ATA k a r n e t d o k u m e n t u, k t e r ý j e v z e m í c h, j e ž p ř i s t o u p i l y k ú m l u v á m, z a j i š t ě n m e z i n á r o d n í m g a r a n č n í m s y s t é m e m z a s t o u p e n ý m c e l n í o r g a n i z a c í W C O (W o r l d C u s t o m s O r g a n i z a t i o n ). Ve s m l u v n í c h z e m í c h ATA k a r n e t y v y d á v a j í p ř í s l u š n á 1 Systém CarNet v reálném čase sleduje a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stavy vstupů a další veličiny, které pak přenáší do GPS centra. Z centra jsou data vzápětí přenesena k zákazníkovi, kde se provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém vozovém parku a možnost snadno pracovat se všemi potřebnými informacemi. 9

19 n á r o d n í s d r u ž e n í, č l e n o v é M e z i n á r o d n í h o v ý b o r u o b c h o d n í c h k o m o r I B C C ( I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e ) a j s o u o p r á v n ě n a p ř í s l u š n ý m i n á r o d n í m i c e l n í m i ú ř a d y. V Č e s k é r e p u b l i c e j e t o H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y a p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y. 4.1 Historie systému ATA V z n i k s y s t é m u ATA Te n t o s y s t é m v z n i k l n a ž á d o s t e k o n o m i c k ý c h a o b c h o d n í c h k r u h ů o u s n a d n ě n í p o h y b u z b o ž í p ř e s h r a n i c e z a d o d r ž e n í l e g i s l a t i v n í c h p o d m í n e k v š e c h z ú č a s t n ě n ý c h z e m í, p o d a n é n a C e l n í r a d u p r o s p o l u p r á c i C C C ( C u s t o m s C o - o p e r a t i o n C o u n c i l ). V r o c e b y l a C e l n í r a d o u p r o s p o l u p r á c i ( n y n í o r g a n i z a c e W C O ) s c h v á l e n a C e l n í ú m l u v a o ATA k a r n e t u p r o d o č a s n ý d o v o z z b o ž í j a k o r e a k c e n a p o t ř e b u o b c h o d n í k ů i j e d n o t l i v c ů p ř e v á ž e t n e z b y t n é v y b a v e n í p ř e s h r a n i c e r y c h l e a s c o n e j m e n š í m i o b t í ž e m i. N a C e l n í ú m l u v u o ATA k a r n e t u n a v a z o v a l o n ě k o l i k d a l š í c h k o n v e n c í, k t e r é s e t ý k a l y s p e c i f i k a c e t y p u z b o ž í. N a p ř. : C e l n í ú m l u v a o d o č a s n é m d o v o z u z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h k v ý k o n u p o v o l á n í, C e l n í ú m l u v a o u s n a d n ě n í d o v o z u v z o r k ů a r e k l a m n í h o m a t e r i á l u a C e l n í ú m l u v a t ý k a j í c í s e d o č a s n é h o d o v o z u v ě d e c k é h o m a t e r i á l u I s t a n b u l s k á ú m l u va V l e t e c h a ž b y l z a z n a m e n á n z n a č n ý n á r ů s t m e z i n á r o d n í c h ú m l u v, s m l u v a o b d o b n ý c h d o k u m e n t ů t ý k a j í c í c h s e d o č a s n é h o d o v o z u. V š e c h n y v e d l y k e v z n i k u z m a t k ů a k o m p l i k a c í p ř i p r á c i c e l n í c h o r g á n ů. S v ě t o v á c e l n í o r g a n i z a c e v e s n a z e z l e p š i t s i t u a c i n a v r h l a c e l o s v ě t o v o u Ú m l u v u o d o č a s n é m d o v o z u z b o ž í, d o k u m e n t 10

20 o b s a h u j í c í v š e c h 1 3 d o p o s u d p l a t n ý c h d o h o d. Ta t o ú m l u v a b y l a s c h v á l e n a v r o c e v I s t a n b u l u ( z t o h o d ů v o d u j e z n á m á j a k o I s t a n b u l s k á ú m l u v a ). 4.2 Opatření K z a v e d e n í s y t é m u ATA k a r n e t v u r č i t é z e m i j e n u t n é p ř i j e t í u r č i t ý c h o p a t ř e n í. V l á d a d a n é h o s t á t u m u s í r a t i f i k o v a t Ú m l u v u ATA k a r n e t ů, n e b o I s t a n b u l s k o u ú m l u v u a r e l e v a n t n í p ř í l o h y I s t a n b u l s k é ú m l u v y t ý k a j í c í s e v z o r k ů z b o ž í a t d. ( v i z k a p i t o l a ). V š e m u s í b ý t s c h v á l e n o o r g a n i z a c í W C O. D á l e m u s í b ý t u r č e n a o b c h o d n í n e b o j i n á h l a v n í g a r a n č n í k o m o r a a ú ř a d v y s t a v u j í c í ATA k a r n e t y. K v y s t a v o v á n í d o k u m e n t ů m ů ž e b ý t o p r á v n ě n a t a k é m í s t n í k o m o r a, z a k t e r o u r u č í h l a v n í k o m o r a. R o z h o d n u t í o v š e c h t ě c h t o o r g á n e c h m u s í b ý t o z n á m e n o s e k r e t a r i á t u I B C C. D a l š í m k r o k e m j e u r č e n í p r a v i d e l, k t e r á j s o u n a r o z h o d n u t í v ý k o n n é m o c i d a n é h o s t á t u. J e d n á s e n a p ř. o p r a v i d l a o h l e d n ě p o u ž í v á n í ATA k a r n e t ů p ř i p o š t o v n í m s t y k u a t d. 4.3 ATA karnet v praxi V š e c h n y č l e n s k é o r g a n i z a c e s y s t é m u ATA k a r n e t ů z o d p o v í d a j í z a s i t u a c i, k d y z b o ž í n e n í z p ě t n ě v y v e z e n o d o z e m ě p ů v o d u v p r ů b ě h u p l a t n o s t i k a r n e t u. V t a k o v é m p ř í p a d ě u h r a d í v š e c h n y d l u ž n é d a ň o v é a c e l n í č á s t k y. R e á l n ě t y t o d l u h y z a p l a t í o r g a n i z a c e z e z e m ě p o s l e d n í h o d o v o z u, n á s l e d n ě j e p o ž a d u j e o d p a r t n e r s k é o r g a n i z a c e z e m ě p ů v o d u z b o ž í. 11

21 ATA k a r n e t n e s m í b ý t p o u ž i t v p ř í p a d ě d o v o z u z b o ž í z a ú č e l e m z p r a c o v á n í n e b o o p r a v y. 4.4 Výhody systému J a k u v á d í H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y m e z i n e s p o r n é v ý h o d y v y u ž i t í s y s t é m u ATA j e u š e t ř e n í č a s u a v ý l o h s p o j e n ý c h s p r o c l í v á n í m z b o ž í n a v š e c h h r a n i c í c h, p l a t n o s t k a r n e t u p o c e l o u d o b u c e s t y t a m i z p ě t a u z n á n í c e l n í c h u z á v ě r e k ( p l o m b ) c e l n í m i ú ř a d y v š e c h s m l u v n í c h z e m í. D á l e n e n í n u t n é, a b y v ý v o z c e p o s k y t o v a l c e l n í j i s t i n u p ř i p ř e c h o d u h r a n i c, v š e j e j i š t ě n o k a r n e t e m a j e h o p ř i j e t í m c e l n í k y. D o k u m e n t j e p l a t n ý 1 r o k o d d a t a v y d á n í, po c e l o u t u t o d o b u j e m o ž n é d o v é z t z b o ž í d o n e o m e z e n é h o p o č t u s m l u v n í c h z e m í. O v ý h o d á c h t o h o t o s y s t é m u v y p o v í d á p ř e d e v š í m r y c h l e s e z v y š u j í c í p o č e t s m l u v n í c h z e m í. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 3.) 4.5 Dočasný dovoz obvyklou cestou P ř i d o č a s n é m d o v o z u m a t e r i á l u o b v y k l o u c e s t o u b e z p o u ž i t í ATA k a r n e t u j e n u t n é z b o ž í n a h r a n i c i p r o c l í t a s l o ž i t c e l n í j i s t i n u v d e v i z á c h. Ta t o j i s t i n a č i n í p r ů m ě r n ě 1 0 % z h o d n o t y v e š k e r é h o d o v á ž e n é h o z b o ž í. F i n a n č n í i č a s o v é v ý h o d y p ř i v y u ž i t í s y s t é m u ATA k a r n e t j s o u z ř e j m é. 4.6 Krytí ATA karnetu O k a r n e t ATA j e m o ž n é z a ž á d a t a v y s t a v i t h o l z e p o u z e p r o n ě k t e r ý s p e c i f i k o v a n ý m a t e r i á l d ě l í c í s e d ě l í d o t ř í k a t e g o r i í : z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o v ý k o n p o v o l á n í, z a ř í z e n í u r č e n á p r o v y s t a v o v á n í a p ř e d v á d ě n í a o b c h o d n í v z o r k y a r e k l a m n í f i l m y. 12

22 S o u č á s t í z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h p r o v ý k o n p o v o l á n í j s o u i z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o u m ě l c e, d i v a d e l n í s p o l e č n o s t i a o r c h e s t r y, v č e t n ě p ř e d m ě t ů p o u ž í v a n ý c h p r o v e ř e j n á n e b o s o u k r o m á p ř e d s t a v e n í ( h u d e b n í n á s t r o j e, k o s t ý m y, k u l i s y, z v í ř a t a a t p. ). D e t a i l n í s p e c i f i k a c e k r y t í k a r n e t u ATA j e u v e d e n a v p ř í l o z e S. 4.7 Specifika Ta t o k a p i t o l a j e v ě n o v á n a v l a s t n o s t e m d o k u m e n t u, j e h o p l a t n o s t i s o h l e d e m n a č a s a v p ř í p a d ě z v l á š t n í c h o k o l n o s t í a n á l e ž i t o s t e m p ř i j e h o r e k l a m a c i. P l a t n o s t d o k u m e n t u j e 1 r o k o d d a t a v y s t a v e n í. Ta t o d o b a m ů ž e b ý t z k r á c e n a c e l n í m i ú ř a d y s o h l e d e m n a s k u t e č n o u d é l k u a k c e. Tu t o ú p r a v u d o b y p l a t n o s t i j e p o v i n n o s t í d o d r ž e t. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 1. ) N e n í - l i m o ž n é o b s a h k a r n e t u v y v é z t v d o b ě p l a t n o s t i d o k u m e n t u, j e n u t n é v o l i t z n á s l e d u j í c í c h m o ž n o s t í : z a ž á d a t o t z v. n á s l e d n ý k a r n e t, m i n i m á l n ě 3 t ý d n y p ř e d u p l y n u t í m p l a t n o s t i p ů v o d n í h o ( m o ž n é p o u z e v n ě k t e r ý c h z e m í c h ), n e b o z a ž á d a t o v y c l e n í n á k l a d u v z e m i d o v o z u, p o p ř í p a d ě z a ž á d a t c e l n í ú ř a d y z e m ě d o v o z u o p ř e v e d e n í n a d o v o z n í s e z n a m s p o l u s c e l n í j i s t i n o u. V p ř í p a d ě p r o d e j e č i d a r o v á n í z b o ž í j e n e z b y t n é, a b y d r ž i t e l k a r n e t u z a j i s t i l, ž e k u p u j í c í / o b d a r o v a n ý p r o v e d e v y c l e n í z b o ž í s p o l u s ú h r a d o u d o v o z n í c h d á v e k. Ve š k e r é z m ě n y m u s í b ý t z a z n a m e n á n y v d o k u m e n t u ATA k a r n e t u. P o k u d n a s t a n e s i t u a c e, k d y n e n í z f i n a n č n í h o h l e d i s k a v ý h o d n é z b o ž í z p ě t n ě d o v é z t, j e p ř í p u s t n é n e c h a t j e z n i č i t p o d c e l n í m d o h l e d e m, c o ž c e l n í k z a z n a m e n á n a b í l ý l i s t d o k u m e n t u p r o z p ě t n ý v ý v o z. P o t é s e s k a r n e t e m 13

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více