JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vývoz živého kulturního bohatství Bakalářská práce Autor práce: Alexandra Anna Pátková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: Mgr. Martin Prokeš Brno 2012

2 Bibliografický záznam P Á T K O V Á, A l e x a n d r a A n n a. V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í [ E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, D i v a d e l n í f a k u l t a, A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e, r o k s Ve d o u c í p r á c e M g A. B l a n k a C h l á d k o v á.

3 Anotace B a k a l á ř s k á p r á c e s n á z v e m V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í s e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í j a k o h o t o v é h o p r o d u k t u, a t o m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. P r á c e j e r o z d ě l e n a n a č á s t t e o r e t i c k o u a p r a k t i c k o u. Te o r e t i c k á o s v ě t l u j e z á j e z d z p o h l e d u p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, n a b í z í i n f o r m a c e a p o s t u p v y ř í z e n í k a r n e t u ATA a d a l š í c h n á l e ž i t o s t í s p o j e n ý c h s e z a h r a n i č n í m v ý j e z d e m. P r a k t i c k á č á s t d o k u m e n t u j e u s k u t e č n ě n ý z á j e z d o p e r n í h o s o u b o r u d i v a d l a J o s e f a K a j e t á n a Ty l a d o J a p o n s k a. Annotation B a c h e l o r t h e s i s t i t l e d E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h i s f o c u s e d o n t h e e x p o r t o f t h e a t r e p e r f o r m a n c e a s a f i n a l p r o d u c t a n d t h a t o u t s i d e t h e S c h e n g e n a r e a. T h e w o r k i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s, t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l. T h e t h e o r e t i c a l p a r t o f t h e t r i p h i g h l i g h t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o j e c t m a n a g e m e n t p r o c e s s a n d p r o v i d e s i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g C a r n e t ATA a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h a f o r e i g n t r i p. P r a c t i c a l d o c u m e n t s t h e t r i p r e a l l y m a d e b y o p e r a e n s e m b l e J o s e f K a j e t á n Ty l t h e a t r e i n J a p a n.

4 Klíčová slova p r o j e k t o v ý m a n a g e m e n t, v ý v o z, ž i v é u m ě n í, S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, ATA k a r n e t, m o b i l i t a. Keywords p r o j e c t m a n a g e m e n t, e x p o r t, l i v i n g c u l t u r e, S c h e n g e n a r e a, ATA c a r n e t, m o b i l l i t y.

5 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j s e m u v e d e n é i n f o r m a č n í z d r o j e. V B r n ě, d n e 1. z á ř í A l e x a n d r a A n n a P á t k o v á

6 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a p ř e d e v š í m M g A. B l a n c e C h l á d k o v é z a t r p ě l i v o s t, p o d p o r u a p o m o c, M g A. L u c i i Š n a j d r o v é z a p o s k y t n u t é m a t e r i á l y a o c h o t u k o n z u l t o v a t k d y k o l i a k d e k o l i a M í š e z a f o r m á t o v á n í a r a d y.

7 Seznam zkratek E U E v r o p s k á u n i e S I S S c h e n g e n s k ý i n f o r m a č n í s y s t é m ČR Č e s k á r e p u b l i k a W C O W o r l d C u s t o m s O r g a n i s a t i o n I B C C I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e CCC C u s t o m s C o o p e r a t i o n C o u n c i l I P M A I n t e r n a t i o n a l p r o j e c t m a n a g e m e n t a s s o c i a t i o n S M A RT s p e c i f i c, m e a s u r a b l e, a g r e e d, r e a l i s t i c, t i m e d d i v a d l o J K T d i v a d l o J o s e f a K a j e t á n a Ty l a

8 Obsah ÚVOD... 1 A Teoretická část Mobilita umělců Živé umění Vývoz živého umění Schengenský prostor Změny související se vstupem Systém karnetu ATA Historie systému ATA Istanbulská úmluva Opatření ATA karnet v praxi Výhody systému Dočasný dovoz obvyklou cestou Krytí ATA karnetu Specifika Členské země Vyřízení ATA karnetu v ČR Záruční a vystavující sdružení Podmínky získání ATA karnetu Tiskopis karnetu ATA Smlouva o vystavení karnetu ATA Karnet ATA a EU Projektový management Požadavky a cíle projektu SMART cíl Logický rámec Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola a řízení Zahájení Ukončení B Praktická část Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni Historie Současnost Realizovaný projekt Koncepce projektu Výběr představení Plánování projektu Počet osob Vízová povinnost Přeprava dekorací a kostýmů Pojištění osob... 41

9 7.2.5 Smluvní zajištění osob Provedení projektu Personální zajištění Doprava Přeprava nástrojů Přeprava osob Ubytování Stravné Ukončení projektu Hodnocení a doporučení Propagace Teorie vs praxe Požadavky a cíle projektu Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola Zahájení a ukončení Projektový model ZÁVĚR CITOVANÁ LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 68

10 ÚVOD N a z a č á t k u ú v a h o z a m ě ř e n í a t é m a t u t é t o p r á c e s t á l o u v ě d o m ě n í s i a b s e n c e s o u h r n n é h o m a t e r i á l u z a b ý v a j í c í h o s e e x p o r t e m ž i v é h o u m ě n í v č e s k é m p r o s t ř e d í, k t e r ý b y u m o ž n i l p r o f e s i o n á l n í m u m ě l c ů m p r o j e k t o v ě ř e š i t o r g a n i z a č n í z a j i š t ě n í z a h r a n i č n í c h z á j e z d ů. S a m o t n ý v ý v o z ž i v é h o u m ě n í j e u k á z á n n a p ř í p a d o v é s t u d i i k o n k r é t n í h o v ý j e z d u s o u b o r u m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. To t o k r i t é r i u m j e s t a n o v e n o z d ů v o d u d e m o n s t r a c e m n o ž s t v í m o ž n ý c h p r o b l é m ů a z n i c h v y p l ý v a j í c í c h z p ů s o b ů j e j i c h ř e š e n í. E x p o r t j e z p r a c o v á n z h l e d i s k a n ě k o l i k a a s p e k t ů : t e c h n i c k é h o l o g i s t i k a, k a r n e t, p r á v n ě - e k o n o m i c k é h o s h o s t i t e l e m, s e z a m ě s t n a n c i a p r o j e k t o v é h o p ř í p r a v a, r e a l i z a c e v ý v o z u a p o s t p r o d u k c e. Z p r a c o v á n í m p ř í p a d o v é s t u d i e l z e p o j m e n o v a t k o n k r é t n í p r o b l é m o v é o b l a s t i s o u v i s e j í c í s v ý v o z e m ž i v é h o u m ě n í. Ty t o o b l a s t i b u d e m o ž n é z e v š e o b e c n i t a v b u d o u c n u n a b í d n o u t n á v o d k j e j i c h ř e š e n í. 1

11 A Teoretická část Te o r e t i c k á č á s t p r á c e s h r o m a ž ď u j e t e o r e t i c k á d a t a p o t ř e b n á k v ý v o z u d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í d o z a h r a n i č í. Z a m ě ř u j e s e n a s a m o t n é v y m e z e n í p o j m ů m o b i l i t a u m ě l c e a v ý v o z u m ě n í. Z p r a c o v á v á p o t ř e b n o u č á s t p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, j e l i k o ž z á j e z d d i v a d l a d o z a h r a n i č n í s e s t á v á p r o j e k t e m r e a l i z o v a n ý m n a d m í r u z á k l a d n í c h f u n k c í a s t r a t e g i e k a m e n n é h o d i v a d l a. V n e p o s l e d n í ř a d ě j e p o d r o b n ě z d o k u m e n t o v á n p o s t u p p ř i z ř i z o v á n í k a r n e t u ATA, k t e r ý j e n e z b y t n ý p r o p ř e v o z v e š k e r é h o p ř í s l u š e n s t v í p o t ř e b n é h o k p r o d u k c i p ř e d s t a v e n í. 2

12 1. Mobilita umělců Vo l n ý p o h y b o s o b ( m o b i l i t a ) j e j e d n í m z e z á k l a d n í c h p r i n c i p ů f u n g o v á n í E v r o p s k é u n i e, p r i o r i t o u d o s a ž i t e l n o u p r o v š e c h n y o b č a n y č l e n s k ý c h z e m í. S n a h o u E v r o p s k é u n i e j e u s n a d n i t s v ý m o b č a n ů m v o l n ý p o h y b a u m o ž n i t j i m z í s k á v á n í i n f o r m a c í, k t e r é n a p o m á h a j í, a b y s i u v ě d o m i l i s v á p r á v a. V ý h o d a v o l n é h o p o h y b u p r a c o v n í c h s i l a o s o b s p o č í v á v m o ž n o s t i o b č a n a E U z í s k a t z a m ě s t n á n í v k t e r é m k o l i č l e n s k é m s t á t ě. D e f i n i c e m o b i l i t y u m ě l c ů n e n í ú p l n ě j a s n á. H o d n ě j i o v l i v ň u j e s u b j e k t i v n í v n í m á n í j e d i n c e. M ů ž e p ř e d s t a v o v a t h o s t o v á n í v k u l t u r n í m z a ř í z e n í v z a h r a n i č í, s t i p e n d i j n í p o b y t y s t u d i j n í i p r a c o v n í, k r á t k o d o b é i d l o u h o d o b é. M o b i l i t a j e p ř e d e v š í m o s o b n í k o n t a k t, k t e r ý j e v d o b ě e l e k t r o n i c k ý c h m é d i í č a s t o o p o m í j e n, a l e p r o k u l t u r n í t v o r b u a p ř e d á v á n í n á z o r ů a z k u š e n o s t í n a p r o s t o nepo s t r a d a t e l n ý. M o b i l i t a o s o b v k u l t u r n í o b l a s t i j e n e j e n u k á z k o u k v a l i t n í s p o l u p r á c e n a m e z i n á r o d n í ú r o v n i, a l e p ř e d e v š í m d ů k a z e m m í r y z a č l e n ě n í d o g l o b a l i z o v a n é h o s v ě t a a v y u ž i t í n a b í z e n ý c h v ý h o d. P r o p o t ř e b y t é t o p r á c e j e m o b i l i t a d e f i n o v a n á j a k o m o ž n o s t j e d i n c e a k t i v n ě p a r t i c i p o v a t n a t v o r b ě k u l t u r n í c h a k c í v t u z e m s k u n e b o z a h r a n i č í, m i m o s v o j i d o m o v s k o u i n s t i t u c i. Z a m o b i l i t u p o v a ž u j e m e t a k é v ý v o z u m ě l e c k é h o d í l a v y t v o ř e n é h o u m ě l c e m č i u m ě l e c k o u i n s t i t u c í, j e h o r e a l i z a c i v č e t n ě i n t e r a k c e s d i v á k e m v z a h r a n i č í. K a p i t o l a v ě n o v a n á p r o b l e m a t i c e m o b i l i t y u m ě l c ů s e z a b ý v a l a p ř e d e v š í m z á k l a d n í m i a o b e c n ý m i i n f o r m a c e m i. A u t o r k a s e o p í r a l a p ř e d e v š í m o d i p l o m o v o u p r á c i M o b i l i t y č e s k ý c h u m ě l c ů a p r a c o v n í k ů v k u l t u ř e a j e j i c h p r á v n í a s p e k t y a u t o r k y B c A. J i t k y H o n s o v é. ( J i t k a H o n s o v á, , s ) 3

13 2. Živé umění Ž i v é s c é n i c k é u m ě n í, d o k t e r é h o s p a d á o p e r a, t a n e c, c i r k u s, d i v a d l o a o r c h e s t r y, j e d e f i n o v á n o j a k o n e p r ů m y s l o v é o d v ě t v í, k t e r é p r o d u k u j e n e r e p r o d u k o v a t e l n é z b o ž í a s l u ž b y, j e ž j s o u k o n z u m o v á n y n a m í s t ě ( k o n c e r t, u m ě l e c k ý v e l e t r h, v ý s t a v a ). ( E v a Ž á k o v á, , s. 5. ) V t é t o p r á c i b u d e p o z o r n o s t z ú ž e n a n a č i s t ě d r a m a t i c k o - s c é n i c k é u m ě n í k l a d o u c í d ů r a z n a v z t a h u m ě n í k d r a m a t u a p r i n c i p j e h o u v e d e n í n a s c é n u. K t é t o f o k u s a c i d o š l o p ř e d e v š í m z l o g i c k é s o u v i s l o s t i s e z p r a c o v a n o u p ř í p a d o v o u s t u d i í, k t e r á j e p ř e d m ě t e m t é t o p r á c e. 2.1 Vývoz živého umění Vy v e z e n é z b o ž í j e a r t i k l e m, k t e r ý p ř e s t o u p i l s t á t n í h r a n i c i z a ú č e l e m j e h o t r v a l é h o n e b o d o č a s n é h o p o n e c h á n í v z a h r a n i č í. Ta t o p r á c e s e z á s l u h o u z a m ě ř e n í p ř í p a d o v é s t u d i e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d o č a s n ý, č a s o v ě o h r a n i č e n ý d o b o u t r v á n í z a h r a n i č n í h o t u r n é. Vy v á ž e n é ž i v é u m ě n í p ř e s t á v á b ý t p o u z e z b o ž í m, j e d n á s e p ř e d e v š í m o s l u ž b u, u m ě l e c k é d í l o. K r e a l i z a c i ž i v é h o u m ě l e c k é h o d í l a j e t ř e b a ř a d a k o m p o n e n t. J e d n á s e p ř e d e v š í m o l i d s k é z d r o j e, v e l k é m n o ž s t v í m a t e r i á l u, h u d e b n í n á s t r o j e a t d. Z t o h o t a k é v y c h á z í s p e c i f i k a p ř i t r a n s p o r t u t o h o t o t y p u u m ě n í. 4

14 N a r o z d í l o d v y v e z e n é h o z b o ž í v y ž a d u j e s l u ž b a n e v ý r o b n í p o v a h y v e s m y s l u u m ě l e c k é h o d í l a n a p ř. d o d a t e č n é d o k o n č o v á n í v c í l o v é m m í s t ě, m í s t ě u v e d e n í. Z á s a d n í r o z d í l j e v z a m ý š l e n ý c h l o k a l i t á c h d o v o z u. V z á s a d ě m ů ž e m e s v ě t r o z d ě l i t d o t ř í o b l a s t í. N a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, v e k t e r é m p l a t í v o l n ý p o h y b o s o b a z b o ž í, o b l a s t m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, a v š a k s t á t j e č l e n e m s y s t é m u ATA, v e k t e r é m j e m o ž n é ATA k a r n e t u v y u ž í t, p o s l e d n í m o ž n o s t í j s o u z e m ě n e s p l ň u j í c í a n i j e d n o z p ř e d e š l ý c h k r i t é r i í, t u d í ž s e z d e u p l a t ň u j e s t a n d a r d n í c e l n í r e ž i m. P o d r o b n ě j i s e S c h e n g e n s k é m u p r o s t o r u a s y s t é m u ATA a u t o r k a v ě n u j e v n á s l e d u j í c í c h k a p i t o l á c h 3. a 4. 5

15 3. Schengenský prostor V z n i k ú z e m í, v e k t e r é m s e m o h o u o s o b y p o h y b o v a t b e z o m e z e n í, b y l r e a k c í n a z d l o u h a v é a k o m p l i k o v a n é p o s t u p y h r a n i č n í c h k o n t r o l. M o t i v a c í p r o v y t v o ř e n í j e d n o t n é h o ú z e m í b y l o p ř e d e v š í m u s n a d n ě n í m e z i n á r o d n í h o o b c h o d u a z n ě h o p l y n o u c í c h z i s k ů z v y š u j í c í c h h r u b ý d o m á c í p r o d u k t z e m í v E U. D a l š ím e f e k t e m v z n i k u b y l y n o v é m o ž n o s t i v n e z i s k o v é s f é ř e, u m ě n í. J a k v y p l ý v á z e s d ě l e n í M i n i s t e r s t v a v n i t r a z 21. p r o s i n c e , b y l a Č e s k á r e p u b l i k a p ř i j a t a d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. D ů s l e d k e m b y l o o d s t r a n ě n í k o n t r o l n a h r a n i c í c h s e v š e m i j e j í m i s o u s e d y. To t o o p a t ř e n í s e n e t ý k a l o m e z i n á r o d n í c h l e t i š ť, n a k t e r ý c h k o n t r o l y z ů s t a l y, a v š a k p o u z e d o 3 0. k v ě t n a ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é r e p u b l i k y, ) O d s t r a n ě n í k o n t r o l n í c h o p a t ř e n í j e m o ž n é p o u z e p ř i z a j i š t ě n í v y s o k é ú r o v n ě b e z p e č n o s t i. P r o t o v o b d o b í m e z i r o k y p r o b í h a l o t z v. s c h e n g e n s k é h o d n o c e n í, j e h o ž z á m ě r e m b y l o z j i s t i t m í r u p ř i p r a v e n o s t i ž a d a t e l s k ý c h s t á t ů n a j e j i c h p l n é z a p o j e n í d o t o h o t o d r u h u m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e. J e d n o h l a s n ý s o u h l a s o s t a t n í c h s t á t ů s p ř i p o j e n í m Č e s k é r e p u b l i k y v y p o v í d a l o ú s p ě š n é m p r ů b ě h u s c h e n g e n s k é h o h o d n o c e n í. S c h e n g e n j e p r o s t o r v o l n é h o p o h y b u o s o b. N e j v i d i t e l n ě j š í f o r m o u t é t o s p o l u p r á c e j e p r o t o z r u š e n í h r a n i č n í c h k o n t r o l, a l e n e n í j e d i n o u. M e z i d a l š í z p ů s o b y s p o l u p r á c e p a t ř í s j e d n o c e n í p r a v i d e l s o s t a t n í m i s t á t y v o b l a s t i v í z o v ý c h z á l e ž i t o s t í, p o l i c e j n í s p o l u p r á c e, a l e t a k é n a p ř. o c h r a n a o s o b n í c h ú d a j ů. 6

16 3.1 Změny související se vstupem H l a v n í z m ě n y s o u v i s e j í c í s e v s t u p e m Č e s k é r e p u b l i k y d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u s p o l u p r á c e j s o u : P ř e k r a č o vá n í p o z e m n í c h h r a n i c b e z h r a n i č n í c h k o n t r o l a b e z z a s t a ve n í. N o v ě j e m o ž n é v s t o u p i t d o s o u s e d í c í h o s t á t u n a j a k é m k o l i m í s t ě a v k t e r o u k o l i d e n n í d o b u. N e n í t e d y n u t n é ř í d i t s e r o z m í s t ě n í m h r a n i č n í c h p ř e c h o d ů a j e j i c h ú ř e d n í m i h o d i n a m i. Ve v š e c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e a l e s t á l e p l a t í p r a v i d l o p o v i n n o s t i p r o k á z a t v p ř í p a d ě p o t ř e b y p l a t n ý m c e s t o v n í m d o k l a d e m n e b o p r ů k a z e m t o t o ž n o s t i s v o j i t o t o ž n o s t. N o vé n á s t r o j e v b o j i s k r i m i n a l i t o u V s t u p d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u p ř i v o d i l d ů k l a d n ě j š í s p o l u p r á c i p ř e d e v š í m m e z i p o l i c i í a j u s t i c í v e v š e c h č l e n s k ý c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e p r o s t ř e d n i c t v í m t z v. S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s y s t é m u ( S I S ). S o u č i n n o s t s e p r o j e v u j e n e j e n v e v ý m ě n ě a s d í l e n í i n f o r m a c í p o m o c í t o h o t o s y s t é m u, a l e t a k é n a p ř. p ř i p ř e s h r a n i č n í m s l e d o v á n í p o d e z ř e l ý c h n e b o h l í d k a m i s l o ž e n ý m i z p o l i c i s t ů z e s o u s e d n í c h s t á t ů a t p. Vyu ž í v á n í S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s ys t é m u M o ž n o s t p ř í s t u p u č e s k ý c h s t á t n í c h o r g á n ů k S I S j i m z p r o s t ř e d k o v á v á c e n n ý z d r o j i n f o r m a c í. V ý z n a m n é j s o u p ř e d e v š í m i n f o r m a c e o n e ž á d o u c í c h p ř í s l u š n í c í c h z e m í m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r ( t z v. t ř e t í z e m ě ), o o s o b á c h h l e d a n ý c h a t d. P ř í s t u p k t o m u t o s y s t é m u, k t e r ý v ý z n a m n ě 7

17 p ř i s p ě l k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i n e j e n n a š e h o s t á t u, a l e c e l é h o S c h e n g e n u, m á Č e s k á r e p u b l i k a o d 1. z á ř í Z j e d n o d u š e n é c e s t o vá n í P r o c i z i n c e z e t ř e t í c h z e m í p o d l é h a j í c í c h v í z o v é p o v i n n o s t i c e s t u j í c í c h p o E v r o p s k é u n i i j e n u t n é z í s k a t p o u z e j e d n o p o v o l e n í, t z v. j e d n o t n é s c h e n g e n s k é v í z u m, k t e r é j e o p r a v ň u j e k v o l n é m u p o h y b u p o v š e c h č l e n s k ý c h z e m í c h. K a p i t o l a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r s u m a r i z u j e p ř e d e v š í m c h a r a k t e r i s t i k u t o h o t o ú z e m í a z m ě n y, k t e r é n a s t a n o u p r o o b č a n y p ř i s t u p u j í c í h o s t á t u. P r a m e n e m b y l y w e b o v é s t r á n k y M i n i s t e r s t v a v n i t r a Č R. ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é R e p u b l i k y, , 1 5, 6 9. ) 8

18 4. Systém karnetu ATA I n f o r m a c e o s y s t é m u k a r n e t u ATA č e r p a l a a u t o r k a p ř e v á ž n ě z p ř í r u č k y M g A. B l a n k y C h l á d k o v é S y s t é m k a r n e t u ATA ( B l a n k a C h l á d k o v á, ) a d o k u m e n t ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). Z v e l k é č á s t i j s o u ú d a j e v k a p i t o l e 4 p ř e v z a t y z m a t e r i á l ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). J e l i k o ž s e j e d n á o n á v o d y a p o s t u p y j e z a c h o v á n j e j i c h t a x a t i v n í v ý č e t a z p r a c o v á n í. ATA k a r n e t j e c e l n í d o k u m e n t, k t e r ý u m o ž ň u j e v o l n ý p o h y b z b o ž í o s v o b o z e n é h o o d c l a a d a n í p ř e s h r a n i c e. Te n t o s y s t é m j e p o u ž í v a n ý p o c e l é m s v ě t ě v í c e n e ž 4 0 l e t. J e h o n á z e v v n i k l p ř e k l a d e m s l o v d o č a s n ý d o v o z d o a n g l i c k é h o, Te m p o r a r y A d m i s s i o n, a f r a n c o u z s k é h o j a z y k a, A d m i s s i o n Te m p o r a i r e, a p o t é k o m b i n a c í p r v n í c h p í s m e n. S l o v o k a r n e t j e o d v o z e n o z m o n i t o r o v a c í h o s y s t é m u a u t C a r N e t. 1 ( C a r n e t m o n i t o r o vá n í vo z i d e l, , 1 ) To h o t o s y s t é m u, k t e r ý z j e d n o d u š u j e c e l n í p o s t u p y, v y u ž í v a j í d o v o z c i a v ý v o z c i p ř i p ř e v o z u n a p ř. p r o f e s n í h o v y b a v e n í, o b c h o d n í c h v z o r k ů, v ě d e c k é h o č i p e d a g o g i c k é h o m a t e r i á l u. ATA k a r n e t j e p l a t n ý v 7 1 z e m í c h s v ě t a. Ve š k e r ý p o h y b p r o b í h á n a z á k l a d ě ATA k a r n e t d o k u m e n t u, k t e r ý j e v z e m í c h, j e ž p ř i s t o u p i l y k ú m l u v á m, z a j i š t ě n m e z i n á r o d n í m g a r a n č n í m s y s t é m e m z a s t o u p e n ý m c e l n í o r g a n i z a c í W C O (W o r l d C u s t o m s O r g a n i z a t i o n ). Ve s m l u v n í c h z e m í c h ATA k a r n e t y v y d á v a j í p ř í s l u š n á 1 Systém CarNet v reálném čase sleduje a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stavy vstupů a další veličiny, které pak přenáší do GPS centra. Z centra jsou data vzápětí přenesena k zákazníkovi, kde se provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém vozovém parku a možnost snadno pracovat se všemi potřebnými informacemi. 9

19 n á r o d n í s d r u ž e n í, č l e n o v é M e z i n á r o d n í h o v ý b o r u o b c h o d n í c h k o m o r I B C C ( I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e ) a j s o u o p r á v n ě n a p ř í s l u š n ý m i n á r o d n í m i c e l n í m i ú ř a d y. V Č e s k é r e p u b l i c e j e t o H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y a p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y. 4.1 Historie systému ATA V z n i k s y s t é m u ATA Te n t o s y s t é m v z n i k l n a ž á d o s t e k o n o m i c k ý c h a o b c h o d n í c h k r u h ů o u s n a d n ě n í p o h y b u z b o ž í p ř e s h r a n i c e z a d o d r ž e n í l e g i s l a t i v n í c h p o d m í n e k v š e c h z ú č a s t n ě n ý c h z e m í, p o d a n é n a C e l n í r a d u p r o s p o l u p r á c i C C C ( C u s t o m s C o - o p e r a t i o n C o u n c i l ). V r o c e b y l a C e l n í r a d o u p r o s p o l u p r á c i ( n y n í o r g a n i z a c e W C O ) s c h v á l e n a C e l n í ú m l u v a o ATA k a r n e t u p r o d o č a s n ý d o v o z z b o ž í j a k o r e a k c e n a p o t ř e b u o b c h o d n í k ů i j e d n o t l i v c ů p ř e v á ž e t n e z b y t n é v y b a v e n í p ř e s h r a n i c e r y c h l e a s c o n e j m e n š í m i o b t í ž e m i. N a C e l n í ú m l u v u o ATA k a r n e t u n a v a z o v a l o n ě k o l i k d a l š í c h k o n v e n c í, k t e r é s e t ý k a l y s p e c i f i k a c e t y p u z b o ž í. N a p ř. : C e l n í ú m l u v a o d o č a s n é m d o v o z u z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h k v ý k o n u p o v o l á n í, C e l n í ú m l u v a o u s n a d n ě n í d o v o z u v z o r k ů a r e k l a m n í h o m a t e r i á l u a C e l n í ú m l u v a t ý k a j í c í s e d o č a s n é h o d o v o z u v ě d e c k é h o m a t e r i á l u I s t a n b u l s k á ú m l u va V l e t e c h a ž b y l z a z n a m e n á n z n a č n ý n á r ů s t m e z i n á r o d n í c h ú m l u v, s m l u v a o b d o b n ý c h d o k u m e n t ů t ý k a j í c í c h s e d o č a s n é h o d o v o z u. V š e c h n y v e d l y k e v z n i k u z m a t k ů a k o m p l i k a c í p ř i p r á c i c e l n í c h o r g á n ů. S v ě t o v á c e l n í o r g a n i z a c e v e s n a z e z l e p š i t s i t u a c i n a v r h l a c e l o s v ě t o v o u Ú m l u v u o d o č a s n é m d o v o z u z b o ž í, d o k u m e n t 10

20 o b s a h u j í c í v š e c h 1 3 d o p o s u d p l a t n ý c h d o h o d. Ta t o ú m l u v a b y l a s c h v á l e n a v r o c e v I s t a n b u l u ( z t o h o d ů v o d u j e z n á m á j a k o I s t a n b u l s k á ú m l u v a ). 4.2 Opatření K z a v e d e n í s y t é m u ATA k a r n e t v u r č i t é z e m i j e n u t n é p ř i j e t í u r č i t ý c h o p a t ř e n í. V l á d a d a n é h o s t á t u m u s í r a t i f i k o v a t Ú m l u v u ATA k a r n e t ů, n e b o I s t a n b u l s k o u ú m l u v u a r e l e v a n t n í p ř í l o h y I s t a n b u l s k é ú m l u v y t ý k a j í c í s e v z o r k ů z b o ž í a t d. ( v i z k a p i t o l a ). V š e m u s í b ý t s c h v á l e n o o r g a n i z a c í W C O. D á l e m u s í b ý t u r č e n a o b c h o d n í n e b o j i n á h l a v n í g a r a n č n í k o m o r a a ú ř a d v y s t a v u j í c í ATA k a r n e t y. K v y s t a v o v á n í d o k u m e n t ů m ů ž e b ý t o p r á v n ě n a t a k é m í s t n í k o m o r a, z a k t e r o u r u č í h l a v n í k o m o r a. R o z h o d n u t í o v š e c h t ě c h t o o r g á n e c h m u s í b ý t o z n á m e n o s e k r e t a r i á t u I B C C. D a l š í m k r o k e m j e u r č e n í p r a v i d e l, k t e r á j s o u n a r o z h o d n u t í v ý k o n n é m o c i d a n é h o s t á t u. J e d n á s e n a p ř. o p r a v i d l a o h l e d n ě p o u ž í v á n í ATA k a r n e t ů p ř i p o š t o v n í m s t y k u a t d. 4.3 ATA karnet v praxi V š e c h n y č l e n s k é o r g a n i z a c e s y s t é m u ATA k a r n e t ů z o d p o v í d a j í z a s i t u a c i, k d y z b o ž í n e n í z p ě t n ě v y v e z e n o d o z e m ě p ů v o d u v p r ů b ě h u p l a t n o s t i k a r n e t u. V t a k o v é m p ř í p a d ě u h r a d í v š e c h n y d l u ž n é d a ň o v é a c e l n í č á s t k y. R e á l n ě t y t o d l u h y z a p l a t í o r g a n i z a c e z e z e m ě p o s l e d n í h o d o v o z u, n á s l e d n ě j e p o ž a d u j e o d p a r t n e r s k é o r g a n i z a c e z e m ě p ů v o d u z b o ž í. 11

21 ATA k a r n e t n e s m í b ý t p o u ž i t v p ř í p a d ě d o v o z u z b o ž í z a ú č e l e m z p r a c o v á n í n e b o o p r a v y. 4.4 Výhody systému J a k u v á d í H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y m e z i n e s p o r n é v ý h o d y v y u ž i t í s y s t é m u ATA j e u š e t ř e n í č a s u a v ý l o h s p o j e n ý c h s p r o c l í v á n í m z b o ž í n a v š e c h h r a n i c í c h, p l a t n o s t k a r n e t u p o c e l o u d o b u c e s t y t a m i z p ě t a u z n á n í c e l n í c h u z á v ě r e k ( p l o m b ) c e l n í m i ú ř a d y v š e c h s m l u v n í c h z e m í. D á l e n e n í n u t n é, a b y v ý v o z c e p o s k y t o v a l c e l n í j i s t i n u p ř i p ř e c h o d u h r a n i c, v š e j e j i š t ě n o k a r n e t e m a j e h o p ř i j e t í m c e l n í k y. D o k u m e n t j e p l a t n ý 1 r o k o d d a t a v y d á n í, po c e l o u t u t o d o b u j e m o ž n é d o v é z t z b o ž í d o n e o m e z e n é h o p o č t u s m l u v n í c h z e m í. O v ý h o d á c h t o h o t o s y s t é m u v y p o v í d á p ř e d e v š í m r y c h l e s e z v y š u j í c í p o č e t s m l u v n í c h z e m í. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 3.) 4.5 Dočasný dovoz obvyklou cestou P ř i d o č a s n é m d o v o z u m a t e r i á l u o b v y k l o u c e s t o u b e z p o u ž i t í ATA k a r n e t u j e n u t n é z b o ž í n a h r a n i c i p r o c l í t a s l o ž i t c e l n í j i s t i n u v d e v i z á c h. Ta t o j i s t i n a č i n í p r ů m ě r n ě 1 0 % z h o d n o t y v e š k e r é h o d o v á ž e n é h o z b o ž í. F i n a n č n í i č a s o v é v ý h o d y p ř i v y u ž i t í s y s t é m u ATA k a r n e t j s o u z ř e j m é. 4.6 Krytí ATA karnetu O k a r n e t ATA j e m o ž n é z a ž á d a t a v y s t a v i t h o l z e p o u z e p r o n ě k t e r ý s p e c i f i k o v a n ý m a t e r i á l d ě l í c í s e d ě l í d o t ř í k a t e g o r i í : z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o v ý k o n p o v o l á n í, z a ř í z e n í u r č e n á p r o v y s t a v o v á n í a p ř e d v á d ě n í a o b c h o d n í v z o r k y a r e k l a m n í f i l m y. 12

22 S o u č á s t í z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h p r o v ý k o n p o v o l á n í j s o u i z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o u m ě l c e, d i v a d e l n í s p o l e č n o s t i a o r c h e s t r y, v č e t n ě p ř e d m ě t ů p o u ž í v a n ý c h p r o v e ř e j n á n e b o s o u k r o m á p ř e d s t a v e n í ( h u d e b n í n á s t r o j e, k o s t ý m y, k u l i s y, z v í ř a t a a t p. ). D e t a i l n í s p e c i f i k a c e k r y t í k a r n e t u ATA j e u v e d e n a v p ř í l o z e S. 4.7 Specifika Ta t o k a p i t o l a j e v ě n o v á n a v l a s t n o s t e m d o k u m e n t u, j e h o p l a t n o s t i s o h l e d e m n a č a s a v p ř í p a d ě z v l á š t n í c h o k o l n o s t í a n á l e ž i t o s t e m p ř i j e h o r e k l a m a c i. P l a t n o s t d o k u m e n t u j e 1 r o k o d d a t a v y s t a v e n í. Ta t o d o b a m ů ž e b ý t z k r á c e n a c e l n í m i ú ř a d y s o h l e d e m n a s k u t e č n o u d é l k u a k c e. Tu t o ú p r a v u d o b y p l a t n o s t i j e p o v i n n o s t í d o d r ž e t. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 1. ) N e n í - l i m o ž n é o b s a h k a r n e t u v y v é z t v d o b ě p l a t n o s t i d o k u m e n t u, j e n u t n é v o l i t z n á s l e d u j í c í c h m o ž n o s t í : z a ž á d a t o t z v. n á s l e d n ý k a r n e t, m i n i m á l n ě 3 t ý d n y p ř e d u p l y n u t í m p l a t n o s t i p ů v o d n í h o ( m o ž n é p o u z e v n ě k t e r ý c h z e m í c h ), n e b o z a ž á d a t o v y c l e n í n á k l a d u v z e m i d o v o z u, p o p ř í p a d ě z a ž á d a t c e l n í ú ř a d y z e m ě d o v o z u o p ř e v e d e n í n a d o v o z n í s e z n a m s p o l u s c e l n í j i s t i n o u. V p ř í p a d ě p r o d e j e č i d a r o v á n í z b o ž í j e n e z b y t n é, a b y d r ž i t e l k a r n e t u z a j i s t i l, ž e k u p u j í c í / o b d a r o v a n ý p r o v e d e v y c l e n í z b o ž í s p o l u s ú h r a d o u d o v o z n í c h d á v e k. Ve š k e r é z m ě n y m u s í b ý t z a z n a m e n á n y v d o k u m e n t u ATA k a r n e t u. P o k u d n a s t a n e s i t u a c e, k d y n e n í z f i n a n č n í h o h l e d i s k a v ý h o d n é z b o ž í z p ě t n ě d o v é z t, j e p ř í p u s t n é n e c h a t j e z n i č i t p o d c e l n í m d o h l e d e m, c o ž c e l n í k z a z n a m e n á n a b í l ý l i s t d o k u m e n t u p r o z p ě t n ý v ý v o z. P o t é s e s k a r n e t e m 13

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Žádost o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) nepřiložen, OHIM se opravňuje překladu

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) nepřiložen, OHIM se opravňuje překladu Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o následné vyznačení podle Madridského protokolu Formulář OHIM V. 3/04 EM 4 CS (odp. formuláři WIPO MM4 EN/FR/ES)

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více

0.3 Pokud si zvolíte 5. B) nebo 5. C): Překlad seznamu výrobků a služeb do jazyka, v němž má být následné označení předáno WIPO

0.3 Pokud si zvolíte 5. B) nebo 5. C): Překlad seznamu výrobků a služeb do jazyka, v němž má být následné označení předáno WIPO Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Následné označení v souladu s Madridským protokolem Formulář OHIM V. 3/04 EM 4 CS (odp. formuláři WIPO MM4 EN/FR/ES)

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

S2 - seskupení dle:8-místný kód OP-D FCO- V (Kč)

S2 - seskupení dle:8-místný kód OP-D FCO- V (Kč) Období:1.2011..5.2011 S2 06011010 bule hyacintu ve vegetačním klidu PCE 71 127 41 899 5 348 009 127,64 S2 06011020 Cibule narcisu ve vegetačním klidu PCE 17 882 3 536 718 711 203,26 S2 06011030 Cibule

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce)

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Obec Ratíškovice Zastoupená: Ing. Bc. Annou Hubáčkovou

Více

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB Smluvní strany Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem k podpisu

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více