JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vývoz živého kulturního bohatství Bakalářská práce Autor práce: Alexandra Anna Pátková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: Mgr. Martin Prokeš Brno 2012

2 Bibliografický záznam P Á T K O V Á, A l e x a n d r a A n n a. V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í [ E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, D i v a d e l n í f a k u l t a, A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e, r o k s Ve d o u c í p r á c e M g A. B l a n k a C h l á d k o v á.

3 Anotace B a k a l á ř s k á p r á c e s n á z v e m V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í s e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í j a k o h o t o v é h o p r o d u k t u, a t o m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. P r á c e j e r o z d ě l e n a n a č á s t t e o r e t i c k o u a p r a k t i c k o u. Te o r e t i c k á o s v ě t l u j e z á j e z d z p o h l e d u p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, n a b í z í i n f o r m a c e a p o s t u p v y ř í z e n í k a r n e t u ATA a d a l š í c h n á l e ž i t o s t í s p o j e n ý c h s e z a h r a n i č n í m v ý j e z d e m. P r a k t i c k á č á s t d o k u m e n t u j e u s k u t e č n ě n ý z á j e z d o p e r n í h o s o u b o r u d i v a d l a J o s e f a K a j e t á n a Ty l a d o J a p o n s k a. Annotation B a c h e l o r t h e s i s t i t l e d E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h i s f o c u s e d o n t h e e x p o r t o f t h e a t r e p e r f o r m a n c e a s a f i n a l p r o d u c t a n d t h a t o u t s i d e t h e S c h e n g e n a r e a. T h e w o r k i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s, t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l. T h e t h e o r e t i c a l p a r t o f t h e t r i p h i g h l i g h t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o j e c t m a n a g e m e n t p r o c e s s a n d p r o v i d e s i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g C a r n e t ATA a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h a f o r e i g n t r i p. P r a c t i c a l d o c u m e n t s t h e t r i p r e a l l y m a d e b y o p e r a e n s e m b l e J o s e f K a j e t á n Ty l t h e a t r e i n J a p a n.

4 Klíčová slova p r o j e k t o v ý m a n a g e m e n t, v ý v o z, ž i v é u m ě n í, S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, ATA k a r n e t, m o b i l i t a. Keywords p r o j e c t m a n a g e m e n t, e x p o r t, l i v i n g c u l t u r e, S c h e n g e n a r e a, ATA c a r n e t, m o b i l l i t y.

5 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j s e m u v e d e n é i n f o r m a č n í z d r o j e. V B r n ě, d n e 1. z á ř í A l e x a n d r a A n n a P á t k o v á

6 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a p ř e d e v š í m M g A. B l a n c e C h l á d k o v é z a t r p ě l i v o s t, p o d p o r u a p o m o c, M g A. L u c i i Š n a j d r o v é z a p o s k y t n u t é m a t e r i á l y a o c h o t u k o n z u l t o v a t k d y k o l i a k d e k o l i a M í š e z a f o r m á t o v á n í a r a d y.

7 Seznam zkratek E U E v r o p s k á u n i e S I S S c h e n g e n s k ý i n f o r m a č n í s y s t é m ČR Č e s k á r e p u b l i k a W C O W o r l d C u s t o m s O r g a n i s a t i o n I B C C I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e CCC C u s t o m s C o o p e r a t i o n C o u n c i l I P M A I n t e r n a t i o n a l p r o j e c t m a n a g e m e n t a s s o c i a t i o n S M A RT s p e c i f i c, m e a s u r a b l e, a g r e e d, r e a l i s t i c, t i m e d d i v a d l o J K T d i v a d l o J o s e f a K a j e t á n a Ty l a

8 Obsah ÚVOD... 1 A Teoretická část Mobilita umělců Živé umění Vývoz živého umění Schengenský prostor Změny související se vstupem Systém karnetu ATA Historie systému ATA Istanbulská úmluva Opatření ATA karnet v praxi Výhody systému Dočasný dovoz obvyklou cestou Krytí ATA karnetu Specifika Členské země Vyřízení ATA karnetu v ČR Záruční a vystavující sdružení Podmínky získání ATA karnetu Tiskopis karnetu ATA Smlouva o vystavení karnetu ATA Karnet ATA a EU Projektový management Požadavky a cíle projektu SMART cíl Logický rámec Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola a řízení Zahájení Ukončení B Praktická část Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni Historie Současnost Realizovaný projekt Koncepce projektu Výběr představení Plánování projektu Počet osob Vízová povinnost Přeprava dekorací a kostýmů Pojištění osob... 41

9 7.2.5 Smluvní zajištění osob Provedení projektu Personální zajištění Doprava Přeprava nástrojů Přeprava osob Ubytování Stravné Ukončení projektu Hodnocení a doporučení Propagace Teorie vs praxe Požadavky a cíle projektu Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola Zahájení a ukončení Projektový model ZÁVĚR CITOVANÁ LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 68

10 ÚVOD N a z a č á t k u ú v a h o z a m ě ř e n í a t é m a t u t é t o p r á c e s t á l o u v ě d o m ě n í s i a b s e n c e s o u h r n n é h o m a t e r i á l u z a b ý v a j í c í h o s e e x p o r t e m ž i v é h o u m ě n í v č e s k é m p r o s t ř e d í, k t e r ý b y u m o ž n i l p r o f e s i o n á l n í m u m ě l c ů m p r o j e k t o v ě ř e š i t o r g a n i z a č n í z a j i š t ě n í z a h r a n i č n í c h z á j e z d ů. S a m o t n ý v ý v o z ž i v é h o u m ě n í j e u k á z á n n a p ř í p a d o v é s t u d i i k o n k r é t n í h o v ý j e z d u s o u b o r u m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. To t o k r i t é r i u m j e s t a n o v e n o z d ů v o d u d e m o n s t r a c e m n o ž s t v í m o ž n ý c h p r o b l é m ů a z n i c h v y p l ý v a j í c í c h z p ů s o b ů j e j i c h ř e š e n í. E x p o r t j e z p r a c o v á n z h l e d i s k a n ě k o l i k a a s p e k t ů : t e c h n i c k é h o l o g i s t i k a, k a r n e t, p r á v n ě - e k o n o m i c k é h o s h o s t i t e l e m, s e z a m ě s t n a n c i a p r o j e k t o v é h o p ř í p r a v a, r e a l i z a c e v ý v o z u a p o s t p r o d u k c e. Z p r a c o v á n í m p ř í p a d o v é s t u d i e l z e p o j m e n o v a t k o n k r é t n í p r o b l é m o v é o b l a s t i s o u v i s e j í c í s v ý v o z e m ž i v é h o u m ě n í. Ty t o o b l a s t i b u d e m o ž n é z e v š e o b e c n i t a v b u d o u c n u n a b í d n o u t n á v o d k j e j i c h ř e š e n í. 1

11 A Teoretická část Te o r e t i c k á č á s t p r á c e s h r o m a ž ď u j e t e o r e t i c k á d a t a p o t ř e b n á k v ý v o z u d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í d o z a h r a n i č í. Z a m ě ř u j e s e n a s a m o t n é v y m e z e n í p o j m ů m o b i l i t a u m ě l c e a v ý v o z u m ě n í. Z p r a c o v á v á p o t ř e b n o u č á s t p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, j e l i k o ž z á j e z d d i v a d l a d o z a h r a n i č n í s e s t á v á p r o j e k t e m r e a l i z o v a n ý m n a d m í r u z á k l a d n í c h f u n k c í a s t r a t e g i e k a m e n n é h o d i v a d l a. V n e p o s l e d n í ř a d ě j e p o d r o b n ě z d o k u m e n t o v á n p o s t u p p ř i z ř i z o v á n í k a r n e t u ATA, k t e r ý j e n e z b y t n ý p r o p ř e v o z v e š k e r é h o p ř í s l u š e n s t v í p o t ř e b n é h o k p r o d u k c i p ř e d s t a v e n í. 2

12 1. Mobilita umělců Vo l n ý p o h y b o s o b ( m o b i l i t a ) j e j e d n í m z e z á k l a d n í c h p r i n c i p ů f u n g o v á n í E v r o p s k é u n i e, p r i o r i t o u d o s a ž i t e l n o u p r o v š e c h n y o b č a n y č l e n s k ý c h z e m í. S n a h o u E v r o p s k é u n i e j e u s n a d n i t s v ý m o b č a n ů m v o l n ý p o h y b a u m o ž n i t j i m z í s k á v á n í i n f o r m a c í, k t e r é n a p o m á h a j í, a b y s i u v ě d o m i l i s v á p r á v a. V ý h o d a v o l n é h o p o h y b u p r a c o v n í c h s i l a o s o b s p o č í v á v m o ž n o s t i o b č a n a E U z í s k a t z a m ě s t n á n í v k t e r é m k o l i č l e n s k é m s t á t ě. D e f i n i c e m o b i l i t y u m ě l c ů n e n í ú p l n ě j a s n á. H o d n ě j i o v l i v ň u j e s u b j e k t i v n í v n í m á n í j e d i n c e. M ů ž e p ř e d s t a v o v a t h o s t o v á n í v k u l t u r n í m z a ř í z e n í v z a h r a n i č í, s t i p e n d i j n í p o b y t y s t u d i j n í i p r a c o v n í, k r á t k o d o b é i d l o u h o d o b é. M o b i l i t a j e p ř e d e v š í m o s o b n í k o n t a k t, k t e r ý j e v d o b ě e l e k t r o n i c k ý c h m é d i í č a s t o o p o m í j e n, a l e p r o k u l t u r n í t v o r b u a p ř e d á v á n í n á z o r ů a z k u š e n o s t í n a p r o s t o nepo s t r a d a t e l n ý. M o b i l i t a o s o b v k u l t u r n í o b l a s t i j e n e j e n u k á z k o u k v a l i t n í s p o l u p r á c e n a m e z i n á r o d n í ú r o v n i, a l e p ř e d e v š í m d ů k a z e m m í r y z a č l e n ě n í d o g l o b a l i z o v a n é h o s v ě t a a v y u ž i t í n a b í z e n ý c h v ý h o d. P r o p o t ř e b y t é t o p r á c e j e m o b i l i t a d e f i n o v a n á j a k o m o ž n o s t j e d i n c e a k t i v n ě p a r t i c i p o v a t n a t v o r b ě k u l t u r n í c h a k c í v t u z e m s k u n e b o z a h r a n i č í, m i m o s v o j i d o m o v s k o u i n s t i t u c i. Z a m o b i l i t u p o v a ž u j e m e t a k é v ý v o z u m ě l e c k é h o d í l a v y t v o ř e n é h o u m ě l c e m č i u m ě l e c k o u i n s t i t u c í, j e h o r e a l i z a c i v č e t n ě i n t e r a k c e s d i v á k e m v z a h r a n i č í. K a p i t o l a v ě n o v a n á p r o b l e m a t i c e m o b i l i t y u m ě l c ů s e z a b ý v a l a p ř e d e v š í m z á k l a d n í m i a o b e c n ý m i i n f o r m a c e m i. A u t o r k a s e o p í r a l a p ř e d e v š í m o d i p l o m o v o u p r á c i M o b i l i t y č e s k ý c h u m ě l c ů a p r a c o v n í k ů v k u l t u ř e a j e j i c h p r á v n í a s p e k t y a u t o r k y B c A. J i t k y H o n s o v é. ( J i t k a H o n s o v á, , s ) 3

13 2. Živé umění Ž i v é s c é n i c k é u m ě n í, d o k t e r é h o s p a d á o p e r a, t a n e c, c i r k u s, d i v a d l o a o r c h e s t r y, j e d e f i n o v á n o j a k o n e p r ů m y s l o v é o d v ě t v í, k t e r é p r o d u k u j e n e r e p r o d u k o v a t e l n é z b o ž í a s l u ž b y, j e ž j s o u k o n z u m o v á n y n a m í s t ě ( k o n c e r t, u m ě l e c k ý v e l e t r h, v ý s t a v a ). ( E v a Ž á k o v á, , s. 5. ) V t é t o p r á c i b u d e p o z o r n o s t z ú ž e n a n a č i s t ě d r a m a t i c k o - s c é n i c k é u m ě n í k l a d o u c í d ů r a z n a v z t a h u m ě n í k d r a m a t u a p r i n c i p j e h o u v e d e n í n a s c é n u. K t é t o f o k u s a c i d o š l o p ř e d e v š í m z l o g i c k é s o u v i s l o s t i s e z p r a c o v a n o u p ř í p a d o v o u s t u d i í, k t e r á j e p ř e d m ě t e m t é t o p r á c e. 2.1 Vývoz živého umění Vy v e z e n é z b o ž í j e a r t i k l e m, k t e r ý p ř e s t o u p i l s t á t n í h r a n i c i z a ú č e l e m j e h o t r v a l é h o n e b o d o č a s n é h o p o n e c h á n í v z a h r a n i č í. Ta t o p r á c e s e z á s l u h o u z a m ě ř e n í p ř í p a d o v é s t u d i e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d o č a s n ý, č a s o v ě o h r a n i č e n ý d o b o u t r v á n í z a h r a n i č n í h o t u r n é. Vy v á ž e n é ž i v é u m ě n í p ř e s t á v á b ý t p o u z e z b o ž í m, j e d n á s e p ř e d e v š í m o s l u ž b u, u m ě l e c k é d í l o. K r e a l i z a c i ž i v é h o u m ě l e c k é h o d í l a j e t ř e b a ř a d a k o m p o n e n t. J e d n á s e p ř e d e v š í m o l i d s k é z d r o j e, v e l k é m n o ž s t v í m a t e r i á l u, h u d e b n í n á s t r o j e a t d. Z t o h o t a k é v y c h á z í s p e c i f i k a p ř i t r a n s p o r t u t o h o t o t y p u u m ě n í. 4

14 N a r o z d í l o d v y v e z e n é h o z b o ž í v y ž a d u j e s l u ž b a n e v ý r o b n í p o v a h y v e s m y s l u u m ě l e c k é h o d í l a n a p ř. d o d a t e č n é d o k o n č o v á n í v c í l o v é m m í s t ě, m í s t ě u v e d e n í. Z á s a d n í r o z d í l j e v z a m ý š l e n ý c h l o k a l i t á c h d o v o z u. V z á s a d ě m ů ž e m e s v ě t r o z d ě l i t d o t ř í o b l a s t í. N a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, v e k t e r é m p l a t í v o l n ý p o h y b o s o b a z b o ž í, o b l a s t m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, a v š a k s t á t j e č l e n e m s y s t é m u ATA, v e k t e r é m j e m o ž n é ATA k a r n e t u v y u ž í t, p o s l e d n í m o ž n o s t í j s o u z e m ě n e s p l ň u j í c í a n i j e d n o z p ř e d e š l ý c h k r i t é r i í, t u d í ž s e z d e u p l a t ň u j e s t a n d a r d n í c e l n í r e ž i m. P o d r o b n ě j i s e S c h e n g e n s k é m u p r o s t o r u a s y s t é m u ATA a u t o r k a v ě n u j e v n á s l e d u j í c í c h k a p i t o l á c h 3. a 4. 5

15 3. Schengenský prostor V z n i k ú z e m í, v e k t e r é m s e m o h o u o s o b y p o h y b o v a t b e z o m e z e n í, b y l r e a k c í n a z d l o u h a v é a k o m p l i k o v a n é p o s t u p y h r a n i č n í c h k o n t r o l. M o t i v a c í p r o v y t v o ř e n í j e d n o t n é h o ú z e m í b y l o p ř e d e v š í m u s n a d n ě n í m e z i n á r o d n í h o o b c h o d u a z n ě h o p l y n o u c í c h z i s k ů z v y š u j í c í c h h r u b ý d o m á c í p r o d u k t z e m í v E U. D a l š ím e f e k t e m v z n i k u b y l y n o v é m o ž n o s t i v n e z i s k o v é s f é ř e, u m ě n í. J a k v y p l ý v á z e s d ě l e n í M i n i s t e r s t v a v n i t r a z 21. p r o s i n c e , b y l a Č e s k á r e p u b l i k a p ř i j a t a d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. D ů s l e d k e m b y l o o d s t r a n ě n í k o n t r o l n a h r a n i c í c h s e v š e m i j e j í m i s o u s e d y. To t o o p a t ř e n í s e n e t ý k a l o m e z i n á r o d n í c h l e t i š ť, n a k t e r ý c h k o n t r o l y z ů s t a l y, a v š a k p o u z e d o 3 0. k v ě t n a ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é r e p u b l i k y, ) O d s t r a n ě n í k o n t r o l n í c h o p a t ř e n í j e m o ž n é p o u z e p ř i z a j i š t ě n í v y s o k é ú r o v n ě b e z p e č n o s t i. P r o t o v o b d o b í m e z i r o k y p r o b í h a l o t z v. s c h e n g e n s k é h o d n o c e n í, j e h o ž z á m ě r e m b y l o z j i s t i t m í r u p ř i p r a v e n o s t i ž a d a t e l s k ý c h s t á t ů n a j e j i c h p l n é z a p o j e n í d o t o h o t o d r u h u m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e. J e d n o h l a s n ý s o u h l a s o s t a t n í c h s t á t ů s p ř i p o j e n í m Č e s k é r e p u b l i k y v y p o v í d a l o ú s p ě š n é m p r ů b ě h u s c h e n g e n s k é h o h o d n o c e n í. S c h e n g e n j e p r o s t o r v o l n é h o p o h y b u o s o b. N e j v i d i t e l n ě j š í f o r m o u t é t o s p o l u p r á c e j e p r o t o z r u š e n í h r a n i č n í c h k o n t r o l, a l e n e n í j e d i n o u. M e z i d a l š í z p ů s o b y s p o l u p r á c e p a t ř í s j e d n o c e n í p r a v i d e l s o s t a t n í m i s t á t y v o b l a s t i v í z o v ý c h z á l e ž i t o s t í, p o l i c e j n í s p o l u p r á c e, a l e t a k é n a p ř. o c h r a n a o s o b n í c h ú d a j ů. 6

16 3.1 Změny související se vstupem H l a v n í z m ě n y s o u v i s e j í c í s e v s t u p e m Č e s k é r e p u b l i k y d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u s p o l u p r á c e j s o u : P ř e k r a č o vá n í p o z e m n í c h h r a n i c b e z h r a n i č n í c h k o n t r o l a b e z z a s t a ve n í. N o v ě j e m o ž n é v s t o u p i t d o s o u s e d í c í h o s t á t u n a j a k é m k o l i m í s t ě a v k t e r o u k o l i d e n n í d o b u. N e n í t e d y n u t n é ř í d i t s e r o z m í s t ě n í m h r a n i č n í c h p ř e c h o d ů a j e j i c h ú ř e d n í m i h o d i n a m i. Ve v š e c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e a l e s t á l e p l a t í p r a v i d l o p o v i n n o s t i p r o k á z a t v p ř í p a d ě p o t ř e b y p l a t n ý m c e s t o v n í m d o k l a d e m n e b o p r ů k a z e m t o t o ž n o s t i s v o j i t o t o ž n o s t. N o vé n á s t r o j e v b o j i s k r i m i n a l i t o u V s t u p d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u p ř i v o d i l d ů k l a d n ě j š í s p o l u p r á c i p ř e d e v š í m m e z i p o l i c i í a j u s t i c í v e v š e c h č l e n s k ý c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e p r o s t ř e d n i c t v í m t z v. S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s y s t é m u ( S I S ). S o u č i n n o s t s e p r o j e v u j e n e j e n v e v ý m ě n ě a s d í l e n í i n f o r m a c í p o m o c í t o h o t o s y s t é m u, a l e t a k é n a p ř. p ř i p ř e s h r a n i č n í m s l e d o v á n í p o d e z ř e l ý c h n e b o h l í d k a m i s l o ž e n ý m i z p o l i c i s t ů z e s o u s e d n í c h s t á t ů a t p. Vyu ž í v á n í S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s ys t é m u M o ž n o s t p ř í s t u p u č e s k ý c h s t á t n í c h o r g á n ů k S I S j i m z p r o s t ř e d k o v á v á c e n n ý z d r o j i n f o r m a c í. V ý z n a m n é j s o u p ř e d e v š í m i n f o r m a c e o n e ž á d o u c í c h p ř í s l u š n í c í c h z e m í m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r ( t z v. t ř e t í z e m ě ), o o s o b á c h h l e d a n ý c h a t d. P ř í s t u p k t o m u t o s y s t é m u, k t e r ý v ý z n a m n ě 7

17 p ř i s p ě l k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i n e j e n n a š e h o s t á t u, a l e c e l é h o S c h e n g e n u, m á Č e s k á r e p u b l i k a o d 1. z á ř í Z j e d n o d u š e n é c e s t o vá n í P r o c i z i n c e z e t ř e t í c h z e m í p o d l é h a j í c í c h v í z o v é p o v i n n o s t i c e s t u j í c í c h p o E v r o p s k é u n i i j e n u t n é z í s k a t p o u z e j e d n o p o v o l e n í, t z v. j e d n o t n é s c h e n g e n s k é v í z u m, k t e r é j e o p r a v ň u j e k v o l n é m u p o h y b u p o v š e c h č l e n s k ý c h z e m í c h. K a p i t o l a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r s u m a r i z u j e p ř e d e v š í m c h a r a k t e r i s t i k u t o h o t o ú z e m í a z m ě n y, k t e r é n a s t a n o u p r o o b č a n y p ř i s t u p u j í c í h o s t á t u. P r a m e n e m b y l y w e b o v é s t r á n k y M i n i s t e r s t v a v n i t r a Č R. ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é R e p u b l i k y, , 1 5, 6 9. ) 8

18 4. Systém karnetu ATA I n f o r m a c e o s y s t é m u k a r n e t u ATA č e r p a l a a u t o r k a p ř e v á ž n ě z p ř í r u č k y M g A. B l a n k y C h l á d k o v é S y s t é m k a r n e t u ATA ( B l a n k a C h l á d k o v á, ) a d o k u m e n t ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). Z v e l k é č á s t i j s o u ú d a j e v k a p i t o l e 4 p ř e v z a t y z m a t e r i á l ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). J e l i k o ž s e j e d n á o n á v o d y a p o s t u p y j e z a c h o v á n j e j i c h t a x a t i v n í v ý č e t a z p r a c o v á n í. ATA k a r n e t j e c e l n í d o k u m e n t, k t e r ý u m o ž ň u j e v o l n ý p o h y b z b o ž í o s v o b o z e n é h o o d c l a a d a n í p ř e s h r a n i c e. Te n t o s y s t é m j e p o u ž í v a n ý p o c e l é m s v ě t ě v í c e n e ž 4 0 l e t. J e h o n á z e v v n i k l p ř e k l a d e m s l o v d o č a s n ý d o v o z d o a n g l i c k é h o, Te m p o r a r y A d m i s s i o n, a f r a n c o u z s k é h o j a z y k a, A d m i s s i o n Te m p o r a i r e, a p o t é k o m b i n a c í p r v n í c h p í s m e n. S l o v o k a r n e t j e o d v o z e n o z m o n i t o r o v a c í h o s y s t é m u a u t C a r N e t. 1 ( C a r n e t m o n i t o r o vá n í vo z i d e l, , 1 ) To h o t o s y s t é m u, k t e r ý z j e d n o d u š u j e c e l n í p o s t u p y, v y u ž í v a j í d o v o z c i a v ý v o z c i p ř i p ř e v o z u n a p ř. p r o f e s n í h o v y b a v e n í, o b c h o d n í c h v z o r k ů, v ě d e c k é h o č i p e d a g o g i c k é h o m a t e r i á l u. ATA k a r n e t j e p l a t n ý v 7 1 z e m í c h s v ě t a. Ve š k e r ý p o h y b p r o b í h á n a z á k l a d ě ATA k a r n e t d o k u m e n t u, k t e r ý j e v z e m í c h, j e ž p ř i s t o u p i l y k ú m l u v á m, z a j i š t ě n m e z i n á r o d n í m g a r a n č n í m s y s t é m e m z a s t o u p e n ý m c e l n í o r g a n i z a c í W C O (W o r l d C u s t o m s O r g a n i z a t i o n ). Ve s m l u v n í c h z e m í c h ATA k a r n e t y v y d á v a j í p ř í s l u š n á 1 Systém CarNet v reálném čase sleduje a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stavy vstupů a další veličiny, které pak přenáší do GPS centra. Z centra jsou data vzápětí přenesena k zákazníkovi, kde se provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém vozovém parku a možnost snadno pracovat se všemi potřebnými informacemi. 9

19 n á r o d n í s d r u ž e n í, č l e n o v é M e z i n á r o d n í h o v ý b o r u o b c h o d n í c h k o m o r I B C C ( I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e ) a j s o u o p r á v n ě n a p ř í s l u š n ý m i n á r o d n í m i c e l n í m i ú ř a d y. V Č e s k é r e p u b l i c e j e t o H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y a p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y. 4.1 Historie systému ATA V z n i k s y s t é m u ATA Te n t o s y s t é m v z n i k l n a ž á d o s t e k o n o m i c k ý c h a o b c h o d n í c h k r u h ů o u s n a d n ě n í p o h y b u z b o ž í p ř e s h r a n i c e z a d o d r ž e n í l e g i s l a t i v n í c h p o d m í n e k v š e c h z ú č a s t n ě n ý c h z e m í, p o d a n é n a C e l n í r a d u p r o s p o l u p r á c i C C C ( C u s t o m s C o - o p e r a t i o n C o u n c i l ). V r o c e b y l a C e l n í r a d o u p r o s p o l u p r á c i ( n y n í o r g a n i z a c e W C O ) s c h v á l e n a C e l n í ú m l u v a o ATA k a r n e t u p r o d o č a s n ý d o v o z z b o ž í j a k o r e a k c e n a p o t ř e b u o b c h o d n í k ů i j e d n o t l i v c ů p ř e v á ž e t n e z b y t n é v y b a v e n í p ř e s h r a n i c e r y c h l e a s c o n e j m e n š í m i o b t í ž e m i. N a C e l n í ú m l u v u o ATA k a r n e t u n a v a z o v a l o n ě k o l i k d a l š í c h k o n v e n c í, k t e r é s e t ý k a l y s p e c i f i k a c e t y p u z b o ž í. N a p ř. : C e l n í ú m l u v a o d o č a s n é m d o v o z u z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h k v ý k o n u p o v o l á n í, C e l n í ú m l u v a o u s n a d n ě n í d o v o z u v z o r k ů a r e k l a m n í h o m a t e r i á l u a C e l n í ú m l u v a t ý k a j í c í s e d o č a s n é h o d o v o z u v ě d e c k é h o m a t e r i á l u I s t a n b u l s k á ú m l u va V l e t e c h a ž b y l z a z n a m e n á n z n a č n ý n á r ů s t m e z i n á r o d n í c h ú m l u v, s m l u v a o b d o b n ý c h d o k u m e n t ů t ý k a j í c í c h s e d o č a s n é h o d o v o z u. V š e c h n y v e d l y k e v z n i k u z m a t k ů a k o m p l i k a c í p ř i p r á c i c e l n í c h o r g á n ů. S v ě t o v á c e l n í o r g a n i z a c e v e s n a z e z l e p š i t s i t u a c i n a v r h l a c e l o s v ě t o v o u Ú m l u v u o d o č a s n é m d o v o z u z b o ž í, d o k u m e n t 10

20 o b s a h u j í c í v š e c h 1 3 d o p o s u d p l a t n ý c h d o h o d. Ta t o ú m l u v a b y l a s c h v á l e n a v r o c e v I s t a n b u l u ( z t o h o d ů v o d u j e z n á m á j a k o I s t a n b u l s k á ú m l u v a ). 4.2 Opatření K z a v e d e n í s y t é m u ATA k a r n e t v u r č i t é z e m i j e n u t n é p ř i j e t í u r č i t ý c h o p a t ř e n í. V l á d a d a n é h o s t á t u m u s í r a t i f i k o v a t Ú m l u v u ATA k a r n e t ů, n e b o I s t a n b u l s k o u ú m l u v u a r e l e v a n t n í p ř í l o h y I s t a n b u l s k é ú m l u v y t ý k a j í c í s e v z o r k ů z b o ž í a t d. ( v i z k a p i t o l a ). V š e m u s í b ý t s c h v á l e n o o r g a n i z a c í W C O. D á l e m u s í b ý t u r č e n a o b c h o d n í n e b o j i n á h l a v n í g a r a n č n í k o m o r a a ú ř a d v y s t a v u j í c í ATA k a r n e t y. K v y s t a v o v á n í d o k u m e n t ů m ů ž e b ý t o p r á v n ě n a t a k é m í s t n í k o m o r a, z a k t e r o u r u č í h l a v n í k o m o r a. R o z h o d n u t í o v š e c h t ě c h t o o r g á n e c h m u s í b ý t o z n á m e n o s e k r e t a r i á t u I B C C. D a l š í m k r o k e m j e u r č e n í p r a v i d e l, k t e r á j s o u n a r o z h o d n u t í v ý k o n n é m o c i d a n é h o s t á t u. J e d n á s e n a p ř. o p r a v i d l a o h l e d n ě p o u ž í v á n í ATA k a r n e t ů p ř i p o š t o v n í m s t y k u a t d. 4.3 ATA karnet v praxi V š e c h n y č l e n s k é o r g a n i z a c e s y s t é m u ATA k a r n e t ů z o d p o v í d a j í z a s i t u a c i, k d y z b o ž í n e n í z p ě t n ě v y v e z e n o d o z e m ě p ů v o d u v p r ů b ě h u p l a t n o s t i k a r n e t u. V t a k o v é m p ř í p a d ě u h r a d í v š e c h n y d l u ž n é d a ň o v é a c e l n í č á s t k y. R e á l n ě t y t o d l u h y z a p l a t í o r g a n i z a c e z e z e m ě p o s l e d n í h o d o v o z u, n á s l e d n ě j e p o ž a d u j e o d p a r t n e r s k é o r g a n i z a c e z e m ě p ů v o d u z b o ž í. 11

21 ATA k a r n e t n e s m í b ý t p o u ž i t v p ř í p a d ě d o v o z u z b o ž í z a ú č e l e m z p r a c o v á n í n e b o o p r a v y. 4.4 Výhody systému J a k u v á d í H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y m e z i n e s p o r n é v ý h o d y v y u ž i t í s y s t é m u ATA j e u š e t ř e n í č a s u a v ý l o h s p o j e n ý c h s p r o c l í v á n í m z b o ž í n a v š e c h h r a n i c í c h, p l a t n o s t k a r n e t u p o c e l o u d o b u c e s t y t a m i z p ě t a u z n á n í c e l n í c h u z á v ě r e k ( p l o m b ) c e l n í m i ú ř a d y v š e c h s m l u v n í c h z e m í. D á l e n e n í n u t n é, a b y v ý v o z c e p o s k y t o v a l c e l n í j i s t i n u p ř i p ř e c h o d u h r a n i c, v š e j e j i š t ě n o k a r n e t e m a j e h o p ř i j e t í m c e l n í k y. D o k u m e n t j e p l a t n ý 1 r o k o d d a t a v y d á n í, po c e l o u t u t o d o b u j e m o ž n é d o v é z t z b o ž í d o n e o m e z e n é h o p o č t u s m l u v n í c h z e m í. O v ý h o d á c h t o h o t o s y s t é m u v y p o v í d á p ř e d e v š í m r y c h l e s e z v y š u j í c í p o č e t s m l u v n í c h z e m í. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 3.) 4.5 Dočasný dovoz obvyklou cestou P ř i d o č a s n é m d o v o z u m a t e r i á l u o b v y k l o u c e s t o u b e z p o u ž i t í ATA k a r n e t u j e n u t n é z b o ž í n a h r a n i c i p r o c l í t a s l o ž i t c e l n í j i s t i n u v d e v i z á c h. Ta t o j i s t i n a č i n í p r ů m ě r n ě 1 0 % z h o d n o t y v e š k e r é h o d o v á ž e n é h o z b o ž í. F i n a n č n í i č a s o v é v ý h o d y p ř i v y u ž i t í s y s t é m u ATA k a r n e t j s o u z ř e j m é. 4.6 Krytí ATA karnetu O k a r n e t ATA j e m o ž n é z a ž á d a t a v y s t a v i t h o l z e p o u z e p r o n ě k t e r ý s p e c i f i k o v a n ý m a t e r i á l d ě l í c í s e d ě l í d o t ř í k a t e g o r i í : z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o v ý k o n p o v o l á n í, z a ř í z e n í u r č e n á p r o v y s t a v o v á n í a p ř e d v á d ě n í a o b c h o d n í v z o r k y a r e k l a m n í f i l m y. 12

22 S o u č á s t í z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h p r o v ý k o n p o v o l á n í j s o u i z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o u m ě l c e, d i v a d e l n í s p o l e č n o s t i a o r c h e s t r y, v č e t n ě p ř e d m ě t ů p o u ž í v a n ý c h p r o v e ř e j n á n e b o s o u k r o m á p ř e d s t a v e n í ( h u d e b n í n á s t r o j e, k o s t ý m y, k u l i s y, z v í ř a t a a t p. ). D e t a i l n í s p e c i f i k a c e k r y t í k a r n e t u ATA j e u v e d e n a v p ř í l o z e S. 4.7 Specifika Ta t o k a p i t o l a j e v ě n o v á n a v l a s t n o s t e m d o k u m e n t u, j e h o p l a t n o s t i s o h l e d e m n a č a s a v p ř í p a d ě z v l á š t n í c h o k o l n o s t í a n á l e ž i t o s t e m p ř i j e h o r e k l a m a c i. P l a t n o s t d o k u m e n t u j e 1 r o k o d d a t a v y s t a v e n í. Ta t o d o b a m ů ž e b ý t z k r á c e n a c e l n í m i ú ř a d y s o h l e d e m n a s k u t e č n o u d é l k u a k c e. Tu t o ú p r a v u d o b y p l a t n o s t i j e p o v i n n o s t í d o d r ž e t. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 1. ) N e n í - l i m o ž n é o b s a h k a r n e t u v y v é z t v d o b ě p l a t n o s t i d o k u m e n t u, j e n u t n é v o l i t z n á s l e d u j í c í c h m o ž n o s t í : z a ž á d a t o t z v. n á s l e d n ý k a r n e t, m i n i m á l n ě 3 t ý d n y p ř e d u p l y n u t í m p l a t n o s t i p ů v o d n í h o ( m o ž n é p o u z e v n ě k t e r ý c h z e m í c h ), n e b o z a ž á d a t o v y c l e n í n á k l a d u v z e m i d o v o z u, p o p ř í p a d ě z a ž á d a t c e l n í ú ř a d y z e m ě d o v o z u o p ř e v e d e n í n a d o v o z n í s e z n a m s p o l u s c e l n í j i s t i n o u. V p ř í p a d ě p r o d e j e č i d a r o v á n í z b o ž í j e n e z b y t n é, a b y d r ž i t e l k a r n e t u z a j i s t i l, ž e k u p u j í c í / o b d a r o v a n ý p r o v e d e v y c l e n í z b o ž í s p o l u s ú h r a d o u d o v o z n í c h d á v e k. Ve š k e r é z m ě n y m u s í b ý t z a z n a m e n á n y v d o k u m e n t u ATA k a r n e t u. P o k u d n a s t a n e s i t u a c e, k d y n e n í z f i n a n č n í h o h l e d i s k a v ý h o d n é z b o ž í z p ě t n ě d o v é z t, j e p ř í p u s t n é n e c h a t j e z n i č i t p o d c e l n í m d o h l e d e m, c o ž c e l n í k z a z n a m e n á n a b í l ý l i s t d o k u m e n t u p r o z p ě t n ý v ý v o z. P o t é s e s k a r n e t e m 13

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více