JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vývoz živého kulturního bohatství Bakalářská práce Autor práce: Alexandra Anna Pátková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: Mgr. Martin Prokeš Brno 2012

2 Bibliografický záznam P Á T K O V Á, A l e x a n d r a A n n a. V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í [ E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, D i v a d e l n í f a k u l t a, A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e, r o k s Ve d o u c í p r á c e M g A. B l a n k a C h l á d k o v á.

3 Anotace B a k a l á ř s k á p r á c e s n á z v e m V ý v o z ž i v é h o k u l t u r n í h o b o h a t s t v í s e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í j a k o h o t o v é h o p r o d u k t u, a t o m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. P r á c e j e r o z d ě l e n a n a č á s t t e o r e t i c k o u a p r a k t i c k o u. Te o r e t i c k á o s v ě t l u j e z á j e z d z p o h l e d u p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, n a b í z í i n f o r m a c e a p o s t u p v y ř í z e n í k a r n e t u ATA a d a l š í c h n á l e ž i t o s t í s p o j e n ý c h s e z a h r a n i č n í m v ý j e z d e m. P r a k t i c k á č á s t d o k u m e n t u j e u s k u t e č n ě n ý z á j e z d o p e r n í h o s o u b o r u d i v a d l a J o s e f a K a j e t á n a Ty l a d o J a p o n s k a. Annotation B a c h e l o r t h e s i s t i t l e d E x p o r t o f l i v i n g c u l t u r a l w e a l t h i s f o c u s e d o n t h e e x p o r t o f t h e a t r e p e r f o r m a n c e a s a f i n a l p r o d u c t a n d t h a t o u t s i d e t h e S c h e n g e n a r e a. T h e w o r k i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s, t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l. T h e t h e o r e t i c a l p a r t o f t h e t r i p h i g h l i g h t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o j e c t m a n a g e m e n t p r o c e s s a n d p r o v i d e s i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g C a r n e t ATA a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h a f o r e i g n t r i p. P r a c t i c a l d o c u m e n t s t h e t r i p r e a l l y m a d e b y o p e r a e n s e m b l e J o s e f K a j e t á n Ty l t h e a t r e i n J a p a n.

4 Klíčová slova p r o j e k t o v ý m a n a g e m e n t, v ý v o z, ž i v é u m ě n í, S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, ATA k a r n e t, m o b i l i t a. Keywords p r o j e c t m a n a g e m e n t, e x p o r t, l i v i n g c u l t u r e, S c h e n g e n a r e a, ATA c a r n e t, m o b i l l i t y.

5 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j s e m u v e d e n é i n f o r m a č n í z d r o j e. V B r n ě, d n e 1. z á ř í A l e x a n d r a A n n a P á t k o v á

6 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a p ř e d e v š í m M g A. B l a n c e C h l á d k o v é z a t r p ě l i v o s t, p o d p o r u a p o m o c, M g A. L u c i i Š n a j d r o v é z a p o s k y t n u t é m a t e r i á l y a o c h o t u k o n z u l t o v a t k d y k o l i a k d e k o l i a M í š e z a f o r m á t o v á n í a r a d y.

7 Seznam zkratek E U E v r o p s k á u n i e S I S S c h e n g e n s k ý i n f o r m a č n í s y s t é m ČR Č e s k á r e p u b l i k a W C O W o r l d C u s t o m s O r g a n i s a t i o n I B C C I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e CCC C u s t o m s C o o p e r a t i o n C o u n c i l I P M A I n t e r n a t i o n a l p r o j e c t m a n a g e m e n t a s s o c i a t i o n S M A RT s p e c i f i c, m e a s u r a b l e, a g r e e d, r e a l i s t i c, t i m e d d i v a d l o J K T d i v a d l o J o s e f a K a j e t á n a Ty l a

8 Obsah ÚVOD... 1 A Teoretická část Mobilita umělců Živé umění Vývoz živého umění Schengenský prostor Změny související se vstupem Systém karnetu ATA Historie systému ATA Istanbulská úmluva Opatření ATA karnet v praxi Výhody systému Dočasný dovoz obvyklou cestou Krytí ATA karnetu Specifika Členské země Vyřízení ATA karnetu v ČR Záruční a vystavující sdružení Podmínky získání ATA karnetu Tiskopis karnetu ATA Smlouva o vystavení karnetu ATA Karnet ATA a EU Projektový management Požadavky a cíle projektu SMART cíl Logický rámec Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola a řízení Zahájení Ukončení B Praktická část Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni Historie Současnost Realizovaný projekt Koncepce projektu Výběr představení Plánování projektu Počet osob Vízová povinnost Přeprava dekorací a kostýmů Pojištění osob... 41

9 7.2.5 Smluvní zajištění osob Provedení projektu Personální zajištění Doprava Přeprava nástrojů Přeprava osob Ubytování Stravné Ukončení projektu Hodnocení a doporučení Propagace Teorie vs praxe Požadavky a cíle projektu Zainteresované strany Fáze projektu Řešení problémů Zdroje Náklady a financování Smluvní vztahy Kontrola Zahájení a ukončení Projektový model ZÁVĚR CITOVANÁ LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 68

10 ÚVOD N a z a č á t k u ú v a h o z a m ě ř e n í a t é m a t u t é t o p r á c e s t á l o u v ě d o m ě n í s i a b s e n c e s o u h r n n é h o m a t e r i á l u z a b ý v a j í c í h o s e e x p o r t e m ž i v é h o u m ě n í v č e s k é m p r o s t ř e d í, k t e r ý b y u m o ž n i l p r o f e s i o n á l n í m u m ě l c ů m p r o j e k t o v ě ř e š i t o r g a n i z a č n í z a j i š t ě n í z a h r a n i č n í c h z á j e z d ů. S a m o t n ý v ý v o z ž i v é h o u m ě n í j e u k á z á n n a p ř í p a d o v é s t u d i i k o n k r é t n í h o v ý j e z d u s o u b o r u m i m o h r a n i c e S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. To t o k r i t é r i u m j e s t a n o v e n o z d ů v o d u d e m o n s t r a c e m n o ž s t v í m o ž n ý c h p r o b l é m ů a z n i c h v y p l ý v a j í c í c h z p ů s o b ů j e j i c h ř e š e n í. E x p o r t j e z p r a c o v á n z h l e d i s k a n ě k o l i k a a s p e k t ů : t e c h n i c k é h o l o g i s t i k a, k a r n e t, p r á v n ě - e k o n o m i c k é h o s h o s t i t e l e m, s e z a m ě s t n a n c i a p r o j e k t o v é h o p ř í p r a v a, r e a l i z a c e v ý v o z u a p o s t p r o d u k c e. Z p r a c o v á n í m p ř í p a d o v é s t u d i e l z e p o j m e n o v a t k o n k r é t n í p r o b l é m o v é o b l a s t i s o u v i s e j í c í s v ý v o z e m ž i v é h o u m ě n í. Ty t o o b l a s t i b u d e m o ž n é z e v š e o b e c n i t a v b u d o u c n u n a b í d n o u t n á v o d k j e j i c h ř e š e n í. 1

11 A Teoretická část Te o r e t i c k á č á s t p r á c e s h r o m a ž ď u j e t e o r e t i c k á d a t a p o t ř e b n á k v ý v o z u d i v a d e l n í h o p ř e d s t a v e n í d o z a h r a n i č í. Z a m ě ř u j e s e n a s a m o t n é v y m e z e n í p o j m ů m o b i l i t a u m ě l c e a v ý v o z u m ě n í. Z p r a c o v á v á p o t ř e b n o u č á s t p r o j e k t o v é h o m a n a g e m e n t u, j e l i k o ž z á j e z d d i v a d l a d o z a h r a n i č n í s e s t á v á p r o j e k t e m r e a l i z o v a n ý m n a d m í r u z á k l a d n í c h f u n k c í a s t r a t e g i e k a m e n n é h o d i v a d l a. V n e p o s l e d n í ř a d ě j e p o d r o b n ě z d o k u m e n t o v á n p o s t u p p ř i z ř i z o v á n í k a r n e t u ATA, k t e r ý j e n e z b y t n ý p r o p ř e v o z v e š k e r é h o p ř í s l u š e n s t v í p o t ř e b n é h o k p r o d u k c i p ř e d s t a v e n í. 2

12 1. Mobilita umělců Vo l n ý p o h y b o s o b ( m o b i l i t a ) j e j e d n í m z e z á k l a d n í c h p r i n c i p ů f u n g o v á n í E v r o p s k é u n i e, p r i o r i t o u d o s a ž i t e l n o u p r o v š e c h n y o b č a n y č l e n s k ý c h z e m í. S n a h o u E v r o p s k é u n i e j e u s n a d n i t s v ý m o b č a n ů m v o l n ý p o h y b a u m o ž n i t j i m z í s k á v á n í i n f o r m a c í, k t e r é n a p o m á h a j í, a b y s i u v ě d o m i l i s v á p r á v a. V ý h o d a v o l n é h o p o h y b u p r a c o v n í c h s i l a o s o b s p o č í v á v m o ž n o s t i o b č a n a E U z í s k a t z a m ě s t n á n í v k t e r é m k o l i č l e n s k é m s t á t ě. D e f i n i c e m o b i l i t y u m ě l c ů n e n í ú p l n ě j a s n á. H o d n ě j i o v l i v ň u j e s u b j e k t i v n í v n í m á n í j e d i n c e. M ů ž e p ř e d s t a v o v a t h o s t o v á n í v k u l t u r n í m z a ř í z e n í v z a h r a n i č í, s t i p e n d i j n í p o b y t y s t u d i j n í i p r a c o v n í, k r á t k o d o b é i d l o u h o d o b é. M o b i l i t a j e p ř e d e v š í m o s o b n í k o n t a k t, k t e r ý j e v d o b ě e l e k t r o n i c k ý c h m é d i í č a s t o o p o m í j e n, a l e p r o k u l t u r n í t v o r b u a p ř e d á v á n í n á z o r ů a z k u š e n o s t í n a p r o s t o nepo s t r a d a t e l n ý. M o b i l i t a o s o b v k u l t u r n í o b l a s t i j e n e j e n u k á z k o u k v a l i t n í s p o l u p r á c e n a m e z i n á r o d n í ú r o v n i, a l e p ř e d e v š í m d ů k a z e m m í r y z a č l e n ě n í d o g l o b a l i z o v a n é h o s v ě t a a v y u ž i t í n a b í z e n ý c h v ý h o d. P r o p o t ř e b y t é t o p r á c e j e m o b i l i t a d e f i n o v a n á j a k o m o ž n o s t j e d i n c e a k t i v n ě p a r t i c i p o v a t n a t v o r b ě k u l t u r n í c h a k c í v t u z e m s k u n e b o z a h r a n i č í, m i m o s v o j i d o m o v s k o u i n s t i t u c i. Z a m o b i l i t u p o v a ž u j e m e t a k é v ý v o z u m ě l e c k é h o d í l a v y t v o ř e n é h o u m ě l c e m č i u m ě l e c k o u i n s t i t u c í, j e h o r e a l i z a c i v č e t n ě i n t e r a k c e s d i v á k e m v z a h r a n i č í. K a p i t o l a v ě n o v a n á p r o b l e m a t i c e m o b i l i t y u m ě l c ů s e z a b ý v a l a p ř e d e v š í m z á k l a d n í m i a o b e c n ý m i i n f o r m a c e m i. A u t o r k a s e o p í r a l a p ř e d e v š í m o d i p l o m o v o u p r á c i M o b i l i t y č e s k ý c h u m ě l c ů a p r a c o v n í k ů v k u l t u ř e a j e j i c h p r á v n í a s p e k t y a u t o r k y B c A. J i t k y H o n s o v é. ( J i t k a H o n s o v á, , s ) 3

13 2. Živé umění Ž i v é s c é n i c k é u m ě n í, d o k t e r é h o s p a d á o p e r a, t a n e c, c i r k u s, d i v a d l o a o r c h e s t r y, j e d e f i n o v á n o j a k o n e p r ů m y s l o v é o d v ě t v í, k t e r é p r o d u k u j e n e r e p r o d u k o v a t e l n é z b o ž í a s l u ž b y, j e ž j s o u k o n z u m o v á n y n a m í s t ě ( k o n c e r t, u m ě l e c k ý v e l e t r h, v ý s t a v a ). ( E v a Ž á k o v á, , s. 5. ) V t é t o p r á c i b u d e p o z o r n o s t z ú ž e n a n a č i s t ě d r a m a t i c k o - s c é n i c k é u m ě n í k l a d o u c í d ů r a z n a v z t a h u m ě n í k d r a m a t u a p r i n c i p j e h o u v e d e n í n a s c é n u. K t é t o f o k u s a c i d o š l o p ř e d e v š í m z l o g i c k é s o u v i s l o s t i s e z p r a c o v a n o u p ř í p a d o v o u s t u d i í, k t e r á j e p ř e d m ě t e m t é t o p r á c e. 2.1 Vývoz živého umění Vy v e z e n é z b o ž í j e a r t i k l e m, k t e r ý p ř e s t o u p i l s t á t n í h r a n i c i z a ú č e l e m j e h o t r v a l é h o n e b o d o č a s n é h o p o n e c h á n í v z a h r a n i č í. Ta t o p r á c e s e z á s l u h o u z a m ě ř e n í p ř í p a d o v é s t u d i e z a m ě ř u j e n a v ý v o z d o č a s n ý, č a s o v ě o h r a n i č e n ý d o b o u t r v á n í z a h r a n i č n í h o t u r n é. Vy v á ž e n é ž i v é u m ě n í p ř e s t á v á b ý t p o u z e z b o ž í m, j e d n á s e p ř e d e v š í m o s l u ž b u, u m ě l e c k é d í l o. K r e a l i z a c i ž i v é h o u m ě l e c k é h o d í l a j e t ř e b a ř a d a k o m p o n e n t. J e d n á s e p ř e d e v š í m o l i d s k é z d r o j e, v e l k é m n o ž s t v í m a t e r i á l u, h u d e b n í n á s t r o j e a t d. Z t o h o t a k é v y c h á z í s p e c i f i k a p ř i t r a n s p o r t u t o h o t o t y p u u m ě n í. 4

14 N a r o z d í l o d v y v e z e n é h o z b o ž í v y ž a d u j e s l u ž b a n e v ý r o b n í p o v a h y v e s m y s l u u m ě l e c k é h o d í l a n a p ř. d o d a t e č n é d o k o n č o v á n í v c í l o v é m m í s t ě, m í s t ě u v e d e n í. Z á s a d n í r o z d í l j e v z a m ý š l e n ý c h l o k a l i t á c h d o v o z u. V z á s a d ě m ů ž e m e s v ě t r o z d ě l i t d o t ř í o b l a s t í. N a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, v e k t e r é m p l a t í v o l n ý p o h y b o s o b a z b o ž í, o b l a s t m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r, a v š a k s t á t j e č l e n e m s y s t é m u ATA, v e k t e r é m j e m o ž n é ATA k a r n e t u v y u ž í t, p o s l e d n í m o ž n o s t í j s o u z e m ě n e s p l ň u j í c í a n i j e d n o z p ř e d e š l ý c h k r i t é r i í, t u d í ž s e z d e u p l a t ň u j e s t a n d a r d n í c e l n í r e ž i m. P o d r o b n ě j i s e S c h e n g e n s k é m u p r o s t o r u a s y s t é m u ATA a u t o r k a v ě n u j e v n á s l e d u j í c í c h k a p i t o l á c h 3. a 4. 5

15 3. Schengenský prostor V z n i k ú z e m í, v e k t e r é m s e m o h o u o s o b y p o h y b o v a t b e z o m e z e n í, b y l r e a k c í n a z d l o u h a v é a k o m p l i k o v a n é p o s t u p y h r a n i č n í c h k o n t r o l. M o t i v a c í p r o v y t v o ř e n í j e d n o t n é h o ú z e m í b y l o p ř e d e v š í m u s n a d n ě n í m e z i n á r o d n í h o o b c h o d u a z n ě h o p l y n o u c í c h z i s k ů z v y š u j í c í c h h r u b ý d o m á c í p r o d u k t z e m í v E U. D a l š ím e f e k t e m v z n i k u b y l y n o v é m o ž n o s t i v n e z i s k o v é s f é ř e, u m ě n í. J a k v y p l ý v á z e s d ě l e n í M i n i s t e r s t v a v n i t r a z 21. p r o s i n c e , b y l a Č e s k á r e p u b l i k a p ř i j a t a d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u. D ů s l e d k e m b y l o o d s t r a n ě n í k o n t r o l n a h r a n i c í c h s e v š e m i j e j í m i s o u s e d y. To t o o p a t ř e n í s e n e t ý k a l o m e z i n á r o d n í c h l e t i š ť, n a k t e r ý c h k o n t r o l y z ů s t a l y, a v š a k p o u z e d o 3 0. k v ě t n a ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é r e p u b l i k y, ) O d s t r a n ě n í k o n t r o l n í c h o p a t ř e n í j e m o ž n é p o u z e p ř i z a j i š t ě n í v y s o k é ú r o v n ě b e z p e č n o s t i. P r o t o v o b d o b í m e z i r o k y p r o b í h a l o t z v. s c h e n g e n s k é h o d n o c e n í, j e h o ž z á m ě r e m b y l o z j i s t i t m í r u p ř i p r a v e n o s t i ž a d a t e l s k ý c h s t á t ů n a j e j i c h p l n é z a p o j e n í d o t o h o t o d r u h u m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e. J e d n o h l a s n ý s o u h l a s o s t a t n í c h s t á t ů s p ř i p o j e n í m Č e s k é r e p u b l i k y v y p o v í d a l o ú s p ě š n é m p r ů b ě h u s c h e n g e n s k é h o h o d n o c e n í. S c h e n g e n j e p r o s t o r v o l n é h o p o h y b u o s o b. N e j v i d i t e l n ě j š í f o r m o u t é t o s p o l u p r á c e j e p r o t o z r u š e n í h r a n i č n í c h k o n t r o l, a l e n e n í j e d i n o u. M e z i d a l š í z p ů s o b y s p o l u p r á c e p a t ř í s j e d n o c e n í p r a v i d e l s o s t a t n í m i s t á t y v o b l a s t i v í z o v ý c h z á l e ž i t o s t í, p o l i c e j n í s p o l u p r á c e, a l e t a k é n a p ř. o c h r a n a o s o b n í c h ú d a j ů. 6

16 3.1 Změny související se vstupem H l a v n í z m ě n y s o u v i s e j í c í s e v s t u p e m Č e s k é r e p u b l i k y d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u s p o l u p r á c e j s o u : P ř e k r a č o vá n í p o z e m n í c h h r a n i c b e z h r a n i č n í c h k o n t r o l a b e z z a s t a ve n í. N o v ě j e m o ž n é v s t o u p i t d o s o u s e d í c í h o s t á t u n a j a k é m k o l i m í s t ě a v k t e r o u k o l i d e n n í d o b u. N e n í t e d y n u t n é ř í d i t s e r o z m í s t ě n í m h r a n i č n í c h p ř e c h o d ů a j e j i c h ú ř e d n í m i h o d i n a m i. Ve v š e c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e a l e s t á l e p l a t í p r a v i d l o p o v i n n o s t i p r o k á z a t v p ř í p a d ě p o t ř e b y p l a t n ý m c e s t o v n í m d o k l a d e m n e b o p r ů k a z e m t o t o ž n o s t i s v o j i t o t o ž n o s t. N o vé n á s t r o j e v b o j i s k r i m i n a l i t o u V s t u p d o S c h e n g e n s k é h o p r o s t o r u p ř i v o d i l d ů k l a d n ě j š í s p o l u p r á c i p ř e d e v š í m m e z i p o l i c i í a j u s t i c í v e v š e c h č l e n s k ý c h s t á t e c h E v r o p s k é u n i e p r o s t ř e d n i c t v í m t z v. S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s y s t é m u ( S I S ). S o u č i n n o s t s e p r o j e v u j e n e j e n v e v ý m ě n ě a s d í l e n í i n f o r m a c í p o m o c í t o h o t o s y s t é m u, a l e t a k é n a p ř. p ř i p ř e s h r a n i č n í m s l e d o v á n í p o d e z ř e l ý c h n e b o h l í d k a m i s l o ž e n ý m i z p o l i c i s t ů z e s o u s e d n í c h s t á t ů a t p. Vyu ž í v á n í S c h e n g e n s k é h o i n f o r m a č n í h o s ys t é m u M o ž n o s t p ř í s t u p u č e s k ý c h s t á t n í c h o r g á n ů k S I S j i m z p r o s t ř e d k o v á v á c e n n ý z d r o j i n f o r m a c í. V ý z n a m n é j s o u p ř e d e v š í m i n f o r m a c e o n e ž á d o u c í c h p ř í s l u š n í c í c h z e m í m i m o S c h e n g e n s k ý p r o s t o r ( t z v. t ř e t í z e m ě ), o o s o b á c h h l e d a n ý c h a t d. P ř í s t u p k t o m u t o s y s t é m u, k t e r ý v ý z n a m n ě 7

17 p ř i s p ě l k z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i n e j e n n a š e h o s t á t u, a l e c e l é h o S c h e n g e n u, m á Č e s k á r e p u b l i k a o d 1. z á ř í Z j e d n o d u š e n é c e s t o vá n í P r o c i z i n c e z e t ř e t í c h z e m í p o d l é h a j í c í c h v í z o v é p o v i n n o s t i c e s t u j í c í c h p o E v r o p s k é u n i i j e n u t n é z í s k a t p o u z e j e d n o p o v o l e n í, t z v. j e d n o t n é s c h e n g e n s k é v í z u m, k t e r é j e o p r a v ň u j e k v o l n é m u p o h y b u p o v š e c h č l e n s k ý c h z e m í c h. K a p i t o l a S c h e n g e n s k ý p r o s t o r s u m a r i z u j e p ř e d e v š í m c h a r a k t e r i s t i k u t o h o t o ú z e m í a z m ě n y, k t e r é n a s t a n o u p r o o b č a n y p ř i s t u p u j í c í h o s t á t u. P r a m e n e m b y l y w e b o v é s t r á n k y M i n i s t e r s t v a v n i t r a Č R. ( M i n i s t e r s t v o v n i t r a Č e s k é R e p u b l i k y, , 1 5, 6 9. ) 8

18 4. Systém karnetu ATA I n f o r m a c e o s y s t é m u k a r n e t u ATA č e r p a l a a u t o r k a p ř e v á ž n ě z p ř í r u č k y M g A. B l a n k y C h l á d k o v é S y s t é m k a r n e t u ATA ( B l a n k a C h l á d k o v á, ) a d o k u m e n t ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). Z v e l k é č á s t i j s o u ú d a j e v k a p i t o l e 4 p ř e v z a t y z m a t e r i á l ů H o s p o d á ř s k é k o m o r y ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, ). J e l i k o ž s e j e d n á o n á v o d y a p o s t u p y j e z a c h o v á n j e j i c h t a x a t i v n í v ý č e t a z p r a c o v á n í. ATA k a r n e t j e c e l n í d o k u m e n t, k t e r ý u m o ž ň u j e v o l n ý p o h y b z b o ž í o s v o b o z e n é h o o d c l a a d a n í p ř e s h r a n i c e. Te n t o s y s t é m j e p o u ž í v a n ý p o c e l é m s v ě t ě v í c e n e ž 4 0 l e t. J e h o n á z e v v n i k l p ř e k l a d e m s l o v d o č a s n ý d o v o z d o a n g l i c k é h o, Te m p o r a r y A d m i s s i o n, a f r a n c o u z s k é h o j a z y k a, A d m i s s i o n Te m p o r a i r e, a p o t é k o m b i n a c í p r v n í c h p í s m e n. S l o v o k a r n e t j e o d v o z e n o z m o n i t o r o v a c í h o s y s t é m u a u t C a r N e t. 1 ( C a r n e t m o n i t o r o vá n í vo z i d e l, , 1 ) To h o t o s y s t é m u, k t e r ý z j e d n o d u š u j e c e l n í p o s t u p y, v y u ž í v a j í d o v o z c i a v ý v o z c i p ř i p ř e v o z u n a p ř. p r o f e s n í h o v y b a v e n í, o b c h o d n í c h v z o r k ů, v ě d e c k é h o č i p e d a g o g i c k é h o m a t e r i á l u. ATA k a r n e t j e p l a t n ý v 7 1 z e m í c h s v ě t a. Ve š k e r ý p o h y b p r o b í h á n a z á k l a d ě ATA k a r n e t d o k u m e n t u, k t e r ý j e v z e m í c h, j e ž p ř i s t o u p i l y k ú m l u v á m, z a j i š t ě n m e z i n á r o d n í m g a r a n č n í m s y s t é m e m z a s t o u p e n ý m c e l n í o r g a n i z a c í W C O (W o r l d C u s t o m s O r g a n i z a t i o n ). Ve s m l u v n í c h z e m í c h ATA k a r n e t y v y d á v a j í p ř í s l u š n á 1 Systém CarNet v reálném čase sleduje a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stavy vstupů a další veličiny, které pak přenáší do GPS centra. Z centra jsou data vzápětí přenesena k zákazníkovi, kde se provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém vozovém parku a možnost snadno pracovat se všemi potřebnými informacemi. 9

19 n á r o d n í s d r u ž e n í, č l e n o v é M e z i n á r o d n í h o v ý b o r u o b c h o d n í c h k o m o r I B C C ( I n t e r n a t i o n a l B u r e a u o f C h a m b e r s o f C o m m e r c e ) a j s o u o p r á v n ě n a p ř í s l u š n ý m i n á r o d n í m i c e l n í m i ú ř a d y. V Č e s k é r e p u b l i c e j e t o H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y a p ř í s l u š n é o k r e s n í h o s p o d á ř s k é k o m o r y. 4.1 Historie systému ATA V z n i k s y s t é m u ATA Te n t o s y s t é m v z n i k l n a ž á d o s t e k o n o m i c k ý c h a o b c h o d n í c h k r u h ů o u s n a d n ě n í p o h y b u z b o ž í p ř e s h r a n i c e z a d o d r ž e n í l e g i s l a t i v n í c h p o d m í n e k v š e c h z ú č a s t n ě n ý c h z e m í, p o d a n é n a C e l n í r a d u p r o s p o l u p r á c i C C C ( C u s t o m s C o - o p e r a t i o n C o u n c i l ). V r o c e b y l a C e l n í r a d o u p r o s p o l u p r á c i ( n y n í o r g a n i z a c e W C O ) s c h v á l e n a C e l n í ú m l u v a o ATA k a r n e t u p r o d o č a s n ý d o v o z z b o ž í j a k o r e a k c e n a p o t ř e b u o b c h o d n í k ů i j e d n o t l i v c ů p ř e v á ž e t n e z b y t n é v y b a v e n í p ř e s h r a n i c e r y c h l e a s c o n e j m e n š í m i o b t í ž e m i. N a C e l n í ú m l u v u o ATA k a r n e t u n a v a z o v a l o n ě k o l i k d a l š í c h k o n v e n c í, k t e r é s e t ý k a l y s p e c i f i k a c e t y p u z b o ž í. N a p ř. : C e l n í ú m l u v a o d o č a s n é m d o v o z u z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h k v ý k o n u p o v o l á n í, C e l n í ú m l u v a o u s n a d n ě n í d o v o z u v z o r k ů a r e k l a m n í h o m a t e r i á l u a C e l n í ú m l u v a t ý k a j í c í s e d o č a s n é h o d o v o z u v ě d e c k é h o m a t e r i á l u I s t a n b u l s k á ú m l u va V l e t e c h a ž b y l z a z n a m e n á n z n a č n ý n á r ů s t m e z i n á r o d n í c h ú m l u v, s m l u v a o b d o b n ý c h d o k u m e n t ů t ý k a j í c í c h s e d o č a s n é h o d o v o z u. V š e c h n y v e d l y k e v z n i k u z m a t k ů a k o m p l i k a c í p ř i p r á c i c e l n í c h o r g á n ů. S v ě t o v á c e l n í o r g a n i z a c e v e s n a z e z l e p š i t s i t u a c i n a v r h l a c e l o s v ě t o v o u Ú m l u v u o d o č a s n é m d o v o z u z b o ž í, d o k u m e n t 10

20 o b s a h u j í c í v š e c h 1 3 d o p o s u d p l a t n ý c h d o h o d. Ta t o ú m l u v a b y l a s c h v á l e n a v r o c e v I s t a n b u l u ( z t o h o d ů v o d u j e z n á m á j a k o I s t a n b u l s k á ú m l u v a ). 4.2 Opatření K z a v e d e n í s y t é m u ATA k a r n e t v u r č i t é z e m i j e n u t n é p ř i j e t í u r č i t ý c h o p a t ř e n í. V l á d a d a n é h o s t á t u m u s í r a t i f i k o v a t Ú m l u v u ATA k a r n e t ů, n e b o I s t a n b u l s k o u ú m l u v u a r e l e v a n t n í p ř í l o h y I s t a n b u l s k é ú m l u v y t ý k a j í c í s e v z o r k ů z b o ž í a t d. ( v i z k a p i t o l a ). V š e m u s í b ý t s c h v á l e n o o r g a n i z a c í W C O. D á l e m u s í b ý t u r č e n a o b c h o d n í n e b o j i n á h l a v n í g a r a n č n í k o m o r a a ú ř a d v y s t a v u j í c í ATA k a r n e t y. K v y s t a v o v á n í d o k u m e n t ů m ů ž e b ý t o p r á v n ě n a t a k é m í s t n í k o m o r a, z a k t e r o u r u č í h l a v n í k o m o r a. R o z h o d n u t í o v š e c h t ě c h t o o r g á n e c h m u s í b ý t o z n á m e n o s e k r e t a r i á t u I B C C. D a l š í m k r o k e m j e u r č e n í p r a v i d e l, k t e r á j s o u n a r o z h o d n u t í v ý k o n n é m o c i d a n é h o s t á t u. J e d n á s e n a p ř. o p r a v i d l a o h l e d n ě p o u ž í v á n í ATA k a r n e t ů p ř i p o š t o v n í m s t y k u a t d. 4.3 ATA karnet v praxi V š e c h n y č l e n s k é o r g a n i z a c e s y s t é m u ATA k a r n e t ů z o d p o v í d a j í z a s i t u a c i, k d y z b o ž í n e n í z p ě t n ě v y v e z e n o d o z e m ě p ů v o d u v p r ů b ě h u p l a t n o s t i k a r n e t u. V t a k o v é m p ř í p a d ě u h r a d í v š e c h n y d l u ž n é d a ň o v é a c e l n í č á s t k y. R e á l n ě t y t o d l u h y z a p l a t í o r g a n i z a c e z e z e m ě p o s l e d n í h o d o v o z u, n á s l e d n ě j e p o ž a d u j e o d p a r t n e r s k é o r g a n i z a c e z e m ě p ů v o d u z b o ž í. 11

21 ATA k a r n e t n e s m í b ý t p o u ž i t v p ř í p a d ě d o v o z u z b o ž í z a ú č e l e m z p r a c o v á n í n e b o o p r a v y. 4.4 Výhody systému J a k u v á d í H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y m e z i n e s p o r n é v ý h o d y v y u ž i t í s y s t é m u ATA j e u š e t ř e n í č a s u a v ý l o h s p o j e n ý c h s p r o c l í v á n í m z b o ž í n a v š e c h h r a n i c í c h, p l a t n o s t k a r n e t u p o c e l o u d o b u c e s t y t a m i z p ě t a u z n á n í c e l n í c h u z á v ě r e k ( p l o m b ) c e l n í m i ú ř a d y v š e c h s m l u v n í c h z e m í. D á l e n e n í n u t n é, a b y v ý v o z c e p o s k y t o v a l c e l n í j i s t i n u p ř i p ř e c h o d u h r a n i c, v š e j e j i š t ě n o k a r n e t e m a j e h o p ř i j e t í m c e l n í k y. D o k u m e n t j e p l a t n ý 1 r o k o d d a t a v y d á n í, po c e l o u t u t o d o b u j e m o ž n é d o v é z t z b o ž í d o n e o m e z e n é h o p o č t u s m l u v n í c h z e m í. O v ý h o d á c h t o h o t o s y s t é m u v y p o v í d á p ř e d e v š í m r y c h l e s e z v y š u j í c í p o č e t s m l u v n í c h z e m í. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 3.) 4.5 Dočasný dovoz obvyklou cestou P ř i d o č a s n é m d o v o z u m a t e r i á l u o b v y k l o u c e s t o u b e z p o u ž i t í ATA k a r n e t u j e n u t n é z b o ž í n a h r a n i c i p r o c l í t a s l o ž i t c e l n í j i s t i n u v d e v i z á c h. Ta t o j i s t i n a č i n í p r ů m ě r n ě 1 0 % z h o d n o t y v e š k e r é h o d o v á ž e n é h o z b o ž í. F i n a n č n í i č a s o v é v ý h o d y p ř i v y u ž i t í s y s t é m u ATA k a r n e t j s o u z ř e j m é. 4.6 Krytí ATA karnetu O k a r n e t ATA j e m o ž n é z a ž á d a t a v y s t a v i t h o l z e p o u z e p r o n ě k t e r ý s p e c i f i k o v a n ý m a t e r i á l d ě l í c í s e d ě l í d o t ř í k a t e g o r i í : z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o v ý k o n p o v o l á n í, z a ř í z e n í u r č e n á p r o v y s t a v o v á n í a p ř e d v á d ě n í a o b c h o d n í v z o r k y a r e k l a m n í f i l m y. 12

22 S o u č á s t í z a ř í z e n í p o t ř e b n ý c h p r o v ý k o n p o v o l á n í j s o u i z a ř í z e n í p o t ř e b n á p r o u m ě l c e, d i v a d e l n í s p o l e č n o s t i a o r c h e s t r y, v č e t n ě p ř e d m ě t ů p o u ž í v a n ý c h p r o v e ř e j n á n e b o s o u k r o m á p ř e d s t a v e n í ( h u d e b n í n á s t r o j e, k o s t ý m y, k u l i s y, z v í ř a t a a t p. ). D e t a i l n í s p e c i f i k a c e k r y t í k a r n e t u ATA j e u v e d e n a v p ř í l o z e S. 4.7 Specifika Ta t o k a p i t o l a j e v ě n o v á n a v l a s t n o s t e m d o k u m e n t u, j e h o p l a t n o s t i s o h l e d e m n a č a s a v p ř í p a d ě z v l á š t n í c h o k o l n o s t í a n á l e ž i t o s t e m p ř i j e h o r e k l a m a c i. P l a t n o s t d o k u m e n t u j e 1 r o k o d d a t a v y s t a v e n í. Ta t o d o b a m ů ž e b ý t z k r á c e n a c e l n í m i ú ř a d y s o h l e d e m n a s k u t e č n o u d é l k u a k c e. Tu t o ú p r a v u d o b y p l a t n o s t i j e p o v i n n o s t í d o d r ž e t. ( H o s p o d á ř s k á k o m o r a Č e s k é r e p u b l i k y, , 1. ) N e n í - l i m o ž n é o b s a h k a r n e t u v y v é z t v d o b ě p l a t n o s t i d o k u m e n t u, j e n u t n é v o l i t z n á s l e d u j í c í c h m o ž n o s t í : z a ž á d a t o t z v. n á s l e d n ý k a r n e t, m i n i m á l n ě 3 t ý d n y p ř e d u p l y n u t í m p l a t n o s t i p ů v o d n í h o ( m o ž n é p o u z e v n ě k t e r ý c h z e m í c h ), n e b o z a ž á d a t o v y c l e n í n á k l a d u v z e m i d o v o z u, p o p ř í p a d ě z a ž á d a t c e l n í ú ř a d y z e m ě d o v o z u o p ř e v e d e n í n a d o v o z n í s e z n a m s p o l u s c e l n í j i s t i n o u. V p ř í p a d ě p r o d e j e č i d a r o v á n í z b o ž í j e n e z b y t n é, a b y d r ž i t e l k a r n e t u z a j i s t i l, ž e k u p u j í c í / o b d a r o v a n ý p r o v e d e v y c l e n í z b o ž í s p o l u s ú h r a d o u d o v o z n í c h d á v e k. Ve š k e r é z m ě n y m u s í b ý t z a z n a m e n á n y v d o k u m e n t u ATA k a r n e t u. P o k u d n a s t a n e s i t u a c e, k d y n e n í z f i n a n č n í h o h l e d i s k a v ý h o d n é z b o ž í z p ě t n ě d o v é z t, j e p ř í p u s t n é n e c h a t j e z n i č i t p o d c e l n í m d o h l e d e m, c o ž c e l n í k z a z n a m e n á n a b í l ý l i s t d o k u m e n t u p r o z p ě t n ý v ý v o z. P o t é s e s k a r n e t e m 13

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více