PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace"

Transkript

1 Cover final EZ211 hrbet 3mm:NEW 6/9/11 9:41 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 2/2011 F I N A N C E Státní peníze Novela zákona o vefiejn ch zakázkách mífií do snûmovny Evropské dotace Splní chystané zmûny oãekávání? + J Á D R O âez testuje elektrárny Tragédie ve Fuku imû vyvolala poplach u evropsk ch energetikû Režisér nového velkofilmu Lidice PETR NIKOLAEV Ten film jsem vnímal jako určitou příležitost k odplatě za to, co se stalo mému dědečkovi za heydrichiády... Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 2/2011 Cena: 39 Kã / 1,68 MFF Karlovy Vary & FILM FESTIVAL TENNIS CUP E N E R G I E âeps Jsou obnovitelné zdroje hrozbou pro přenosovou soustavu? V H L E D KRIZE Situace ve stavebnictví se neobrací k lepšímu

2 02 zat EZ211:NEW 6/8/11 8:41 PM Stránka 2

3 03-05 rozhovor nikolaev EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:15 AM Stránka 3 EZ / R O Z H O V O R / Stál sedmdesát milionû korun a provázela ho reputace jednoho z nejkomplikovanûj- ích projektû v historii ãeské kinematografie. Na film o jediném pfieïiv ím lidickém muïi, kter v hádce zabil svého syna, dlouho nebyly peníze. táb navíc opakovanû pfii el o reïiséra. Místo pûvodnû zam lené americké reïisérky polského pûvodu Agnieszky Hollandové s Mahlerem zaãala filmov projekt pfiipravovat reïisérka Alice Nellis. Obsadila vût inu hlavních rolí, nachystala koncept. V létû minulého roku v ak i ona musela od Lidic odstoupit lékafii jí diagnostikovali závaïné neurologické onemocnûní. Nakonec na její místo nastoupil Petr Nikolaev a natoãil nejlep í film své dosavadní kariéry. UÏ tfii hodiny trpûlivû odpovídal na stále stejné otázky. MoÏná si v tu chvíli v duchu fiíkal: Je tû chvíli to musí vydrïet, je to souãást tvé práce... KdyÏ jsem se zaãala ptát na jeho studijní léta, okamïitû oïil, na ím hlavním tématem ale byly Lidice. Pro nûj osobnû jeho nejnároãnûj í film emoãnû i fyzicky. Film, kter chtûl natoãit uï dávno a pfied rokem k nûmu vlastnû pfii el jako slep k houslím. Vypadal unavenû, ale zároveà Èastnû. První reakce okolí na Lidice byly vesmûs pozitivní. Rychle do sebe naházel opoïdûn obûd a usmál se na mû: Tak pojìte na to, nejpozdûji ve ãtyfii hodiny musím bûïet na kontrolu k lékafii. A tak jsme na to li. Snímek o vyhlazení Lidic nacisty vznikal podle scénáře historika Zdeňka Mahlera dlouhých pět let. Vy jste se F I L M O V R E Î I S É R P E T R N I K O L A E V LIDICE NEJSOU VESELÉ TÉMA Vypadal unaveně. Nebylo divu. Seděl na barové stoličce, usrkával pivo a sem tam kradmým pohledem kontroloval modré francouzské hole opřené o stěnu restaurace. Ráno proběhla první novinářská projekce jeho posledního filmu... TEXT: PETRA STEINOVÁ / FOTO: JAN PŘEROVSKÝ s jeho předlohou ale setkal ještě mnohem dřív... Pfied deseti lety jsem dûlal rozhovor se ZdeÀkem Mahlerem, kter se t kal jeho nové knihy Nokturno. Nabídl ji tehdy Jifiímu Menzelovi ke zfilmování, ale on ji odmítl. Ta kniha mû velmi zaujala, ale nevûdûl jsem, jak m zpûsobem jí pfievést do filmového scénáfie, a tak jsem to nakonec vzdal. Vtipné bylo, Ïe se ta látka ke mnû nakonec oklikou vrátila. Jak jste se vlastně dostal k režii filmu, který měla původně točit Alice Nellis? A nepřekvapilo vás, že to měla být právě ona? To spojení bylo samozfiejmû trochu pfiekvapivé, protoïe Alice se proslavila pfiedev ím intimními filmy zkoumajícími Ïenskou du i. Není úplnû pfiedstavitelka takového druhu filmu, jako jsou Lidice. Kdyby je natoãila ona, byly by urãitû úplnû jiné, neï jsou v mém podání. Jinak k té mé reïii pfiedpokládám, Ïe v tom hrály roli mé pfiedchozí filmy i ãistû praktická stránka EUROZPRAVODAJ 3

4 03-05 rozhovor nikolaev EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:15 AM Stránka 4 EZ / R O Z H O V O R / Snažím se své nápady spíš nabízet než na nich trvat. Na druhé straně jsem ale dost vytrvalý a paličatý. vûci. Tfieba to, Ïe se o mnû ví, Ïe jsem schopn vyrobit vûci v ãasovém presu nebo za pomûrnû skromn ch finanãních podmínek. To musel být hrozný stres, nastoupit do rozjetého vlaku dva měsíce před natáčením... Byl. Vûdûl jsem, jaké problémy tenhle film od zaãátku provázely. Îe se postupnû posouvala data natáãení apod. Po tom, co onemocnûla Alice Nellis, mi zavolal producent Adam Dvofiák s otázkou, jestli bych nechtûl toãit Lidice já. Vzal jsem si víkend na rozmy lenou, ale vnitfinû jsem byl víceménû rozhodnut hned. Ten film jsem vnímal jako urãitou pfiíleïitost k odplatû za to, co se stalo mému dûdeãkovi za heydrichiády. Byl popraven ve vlnû represí, které následovaly po atentátu, takïe lidické muïe pfieïil o necelé tfii t dny. Vnímal jsem ten pfiíbûh tedy velmi osobnû. Jako vûc, která pro mû není jen nûjakou teorií. V momentû, kdy jsem zaãal toãit Lidice, mi navíc bylo tfiiapadesát let a mého dûdu popravili ve dvaapadesáti, takïe jsem si Ïivû dovedl pfiedstavit jeho Ïivotní situaci. A aby toho nebylo málo, mému synovi bylo ãerstv ch patnáct, coï byla hranice, kdy byli lidiãtí kluci braní jako muïi a postavili je ke zdi. Tyhle osobní zku enosti a proïitky mi umoïnily nûjak m zpûsobem vyprávût. Měl jste strach? Nejhor í jsou pro mû vïdycky ty pfiípravy. Zaãátky, kdy hledáte, jak pfiístup k látce zvolit. To jsou okamïiky, kdy se film mûïe vydat je tû mnoha rûzn mi cestami. Pro mû je stra nû osvobozující, kdyï uï natáãení vypukne. V momentû, kdy vystfielíte, tak uï se závodí. UÏ tûch moïností nejsou desítky, uï musíte reagovat na konkrétní problémy. Já jsem si v tomhle pfiípadû na tûstí ty startovní strachy nemûl moc ãas uïívat. Byl jsem vhozen do vody a musel jsem plavat. Udělal jste jisté změny v hereckém obsazení. Proč? Nechtûl jsem v Ïádném pfiípadû dûlat zmûny pro zmûny. Nemûl jsem na to ani ãas, ani to není mé pfiesvûdãení, Ïe ãlovûk musí v echno, co udûlal nûkdo jin, pfieorat a pozmûnit. CoÏ je bohuïel zpûsob, kter m se v âechách fie í spousta vûcí. TakÏe jsem se snaïil maximálnû respektovat v echno, co jsem povaïoval za Ïivotaschopné a silné. Mûl jsem ale pochybnost o obsazení hlavní Ïenské role. Pfiedstavoval jsem si ji jako velmi smyslnou emotivní Ïenu. A proto jsem pûvodní hereãku nahradil Zuzanou Fialovou. Dal í zmûny nevycházely aï tak dalece z mého pfiesvûdãení. lo o to, Ïe Martha Issová na poslední chvíli odstoupila z projektu, a tak jsem za ni je tû den pfied natáãením musel narychlo obsadit Veroniku Kubafiovou, která, myslím, obstála v bornû. KoneckoncÛ jako v ichni mladí herci, pro nûï byly Lidice ãasto první zku eností pfied kamerou. Jsem mimofiádnû hrd i na obsazení cizincû, na kterém jsem se velkou mûrou podílel. PÛvodnû je mûli hrát pol tí herci, ale kdyï odpadl polsk koproducent, nahradili jsme je Nûmci. Jak se vám točilo s Karlem Rodenem? V jednom rozhovoru jste řekl, že to mezi vámi dost jiskřilo... Jsou chvíle, kdy máme s Karlem rozdílné názory, ale to nepovaïuji za nûco negativního. Myslím si, Ïe se máme vlastnû rádi. To, Ïe ãlovûk není vïdycky stoprocentnû zajedno, vyvolává diskusi, která je plodná. Skuteãnû jsme se párkrát pûknû pohádali, ale myslím si, Ïe to bylo k dobru vûci. Natáãení nikdy nepojímám jako diktát a u Karla by to nakonec ani ne lo. SnaÏím se své nápady spí nabízet neï na nich trvat. Na druhé stranû jsem ale dost vytrval, nebo taky paliãat. Na place se ale s lidmi snaïím pfiedev ím zachovávat tvûrãí atmosféru, a to není jen otázka Karla Rodena. Ti lidé mají vïdycky moïnost fiíct svûj názor a své pfiedstavy. Nûkdy kfiiãím, ale není to projev diktatury. Proč mexický kameraman? V dobû, kdy jsem dostal nabídku pfievzít natáãení Lidic, jsem pfiipravoval s Antoniem Riestrou jin film, kter se mûl cel odehrávat na Eiffelovû vûïi. Scházeli jsme Jsem rád, že jsme na poslední chvíli dotočili scénu s atentátem na Heydricha, protože jsem přesvědčený, že do toho filmu prostě patří. se kvûli nûmu avmomentû, kdy do lo na to, kdo by mûl snímat Lidice, dohodl jsem se s Antoniem. âímï v Ïádném pfiípadû nechci fiíct, Ïe u nás nemáme dobré kameramany. Moje dobrá volba ale byla potvrzená hned vzápûtí, kdy Antonio dostal nejvy í panûlské ocenûní za film âern chléb. Dnes uï je díky tomu svûtovou hvûzdou. Přežít natáčení Lidic pro vás prý bylo velice náročné... Víte co, není to veselé téma. Hrála tam roli i velká zodpovûdnost. Bûhem natáãení jsem navíc neustále dohánûl tu ãasovou ztrátu, kterou jsem mûl na zaãátku. Stálo mû to tolik sil, Ïe jsem si to vlastnû ani nedokázal uvûdomit. S touhou a radostí se upínám k tomu, Ïe uï probûhne premiéra a ten film zaãne Ïít sv m vlastním Ïivotem. Nebudu nucen vidût ho uï znovu a znovu na dokonãovaãkách zvuku a obrazu... Musím pfiiznat, Ïe i pfies fakt, Ïe jsem ten film reïíroval a Ïe jsem ho vidûl stokrát, mû nûkteré scény dodnes dojímají a tíïí. A tak uï se tû ím na to, aï Lidice pozvolna odejdou z mého Ïivota. Tak teď zkusme trochu odlehčit atmosféru. Prý jste byl za svých 4 EUROZPRAVODAJ

5 03-05 rozhovor nikolaev EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:15 AM Stránka 5 studentských let podmínečně vyloučen z FAMU? To je pravda. Byl jsem takové zlobivé dítû katedry dokumentární tvorby a udûlal jsem si film, na kter jsem mûl chuè. Tehdy uï jsem byl Ïenat s Francouzkou, a tak jsem poïíval na tu dobu neb valé svobody. ProtoÏe mnû nemohli znemoïnit styk s vlastní Ïenou, tak jsem vlastnû kaïdé prázdniny od prvního roãníku FAMU cestoval po svûtû. Tohle mi v ichni závidûli. Vnímal jsem to tak, Ïe mám v hodu proti v em ostatním, ale proto jim i nûco dluïím. První film, kter jsem natoãil na FAMU, byl popis prvního dne brancû na vojnû. Jmenoval se Schopen odveden a dûlal jsem si v nûm dost velkou legraci ze zelen ch mozkû. Tenhle film mi je tû pro el, druh Praga kaput regni uï ov em ne. Ukazoval jsem v nûm ne úplnû zakázanou, ale pololegální praïskou hudební scénu. Tehdy mûli ãlenové vedení katedry pocit, Ïe budou sami nûjak popotahováni za to, Ïe vûbec dovolili vznik takového díla, a tak mû vyhodili ze koly. Po nûkolikerém odvolání mi nakonec povolili propadnout a kolu jsem dokonãil. Hned potom jsem ov em odjel do Francie. Byla pro vás Francie tvrdou školou? Urãitû. âlovûk tehdy mûl o západû iluzi svobodného svûta, kter na nûj ãeká s otevfienou náruãí, ale nic takového se samozfiejmû nedûlo. Dnes uï to známe i od nás ekonomické zájmy vítûzí nad umûleck m sebevyjádfiením. Vydûlával jsem si tam peníze v elijak, pfiedev ím manuálnû, ale dodnes ze sv ch zku eností S touhou a radostí se upínám k tomu, že už proběhne premiéra a Lidice začnou žít svým vlastním životem... ãerpám. KdyÏ jsem se v roce 1992 vrátil do âeska, fungovalo to tady ale podle úplnû jin ch pravidel neï v tom francouzském reálném kapitalismu. íkal jsem si tehdy, Ïe jsem vlastnû ztratil devût let Ïivota, Ïe v echny ty zku enosti, které mám, jsou mi k niãemu. Kolem roku 2000 se ale koneãnû zaãala ta opravdová realita Ïivota prosazovat i u nás. Blíží se Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Uvažujete o tom, že na něm budete Lidice promítat? Je to momentálnû v jednání, takïe k tomu nemûïu teì fiíct nic podrobnûj ího. Navíc o tuhle ãást kariéry Lidic se nestarám. Samozfiejmû jsem, stejnû jako kaïd jin, rád, kdyï je moje práce nûkde vidût. TakÏe bych o to stál. Souãasnû jsou ale ve hfie i jiné festivaly a já tak teì nedokáïu posoudit, jak to nakonec dopadne. Jaký máte vy osobně vztah k festivalu v Karlových Varech? MÛj vztah ke Karlov m VarÛm jako festivalovému mûstu se vytvofiil bûhem studií na FAMU. Karlovarsk filmov festival mûl takovou studentskou obdobu a ta se jmenovala Selekt. Pro nás famáky to byla úïasná vûc. V podzemí Thermalu jsme stfiíhali v elijaké reportáïe, které jsme potom promítali v rámci tohoto festivalu. ProÏili jsme tam úïasné vûci, takïe k tomu místu konání mám velk vztah. I co se t ãe velk ch Karlov ch VarÛ, mám na nû fiadu vzpomínek. Kromû toho, Ïe tady byla uvedená Bájeãná léta pod psa, byl jsem na festivalu ocenûn za scénáfi, dostal jsem tam i cenu za film Kousek nebe. Pfiesto dnes do VarÛ ale jezdím, jen kdyï tam mám film. Nikdy nemám tolik ãasu, abych mohl pfiijet na tfii dny a od rána do veãera chodit na filmy. I kdyï bych si to moc pfiál. EUROZPRAVODAJ 5

6 06-07 obsahy II EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:32 AM Stránka 6 EUROZPRAVODAJ / O B S A H / 09 TURECKÉ TANEâKY Turecko usiluje o pfiijetí do Evropské unie, ale na druhé stranû se nijak nesnaïí omezit své vztahy s problematick m Íránem FONDY EVROPSKÉ UNIE Rozhovor s fieditelkou Centra pro regionální rozvoj âr Markétou Reedovou nejen o kontrole projektû financovan ch z EU. 12 VE EJNÉ ZAKÁZKY Otázka, která zajímá kaïdého: Podafií se koneãnû skoncovat s korupcí? 22 MAKEJ, NEBO VYPADNI Teror na pracovi ti z pohledu tûch, ktefií ho organizují: z pohledu manaïerû, ktefií se potfiebují zbavit nepohodlného zamûstnance. 36 ENERGETIKA A âr Je âeská republika zemí, kde se vyplatí investovat do energetické oblasti? âtûte názory odborníkû v na í reportáïi z panelové diskuse v kvûtnu leto ního roku. 38 P ENOSOVÁ SOUSTAVA âr Obnovitelné zdroje znamenají také ohroïení bezpeãného a spolehlivého provozování elektrizaãní soustavy. 42 KDY SKONâÍ KRIZE? Stavebnictví âr kleslo aï na dno evropského Ïebfiíãku. Kdy se karta obrátí? 50 INVESTICE DO UMùNÍ Renomovaná galeristka sdûluje své zku enosti ze svûta v tvarného umûní. >40 PRODECO Po přestávce trvající téměř čtvrt století vznikl v České republice nový kolesový velkostroj pro těžbu v povrchových hnědouhlených dolech. Kde bude nasazený a jak probíhala jeho výroba? 6 EUROZPRAVODAJ

7 06-07 obsahy II EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:24 AM Stránka 7 ROâNÍK X. / ã.2 / 2011 / >29 VELK BRATR SE DÍVÁ Orwellova vize se proměnila ve skutečnost. Ale mnohem sofistikovanější, než si ji spisovatel představoval. >28 BRUSEL Hlavní město Belgie vnímáme hlavně jako sídlo evropských institucí. Navštivte ho také jako obyčejní turisté. >34 JADERNÁ BEZPEâNOST Evropští producenti budou muset testovat elektrárny z hlediska bezpečnosti. >32 ÚJV EÎ Špičková pracoviště potřebují špičkové zaměstnance. Jak se takoví lidé získávají? >46 BGC Black Stork je dalším hřištěm, kde se hraje turnaj v rámci golfové túry Business Golf Cup. Co všechno hráčům nabízí? >37 AUTA NA VODÍK Jaká je situace v oblasti alternativního pohonu automobilů? Kdy už tedy budeme jezdit na vodík? >58 THERMÁLNÍ PROMùNY Nejznámější karlovarský hotel prošel rekonstrukcí. Co to znamená? >54 FILMOV FESTIVAL Karlovy Vary už žijí nadcházejícím filmovým festivalem. Na co všechno se tam můžete těšit? EUROZPRAVODAJ 7

8 08 editorial&tirage NEW EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:34 AM Stránka 8 EZ / E D I T O R I A L / >HURÁ DO BOJE... Zhruba od poloviny března se vedou útoky proti Libyi. Asi týden po zahájení spravedlivého tažení proti utlačovateli svého lidu (který ho utlačoval za přihlížení světových mocností dvaačtyřicet let) mi přistál v u dopis od mého přítele, který se pohybuje v politice už několik desetiletí. Znám ho dlouho a mohu ho považovat za důvěryhodný zdroj. Nicméně tvrzení v dopise obsažená si pochopitelně nemohu ověřit na vlastní kůži, zvlášť když znějí jako rajská hudba. Jakkoli se vám některá tvrzení mohou zdát neuvěřitelná, berte je jako příspěvek z druhé strany... Kdo se jen trochu zajímá o dějepis a zeměpis, může si na mapě světa vyznačit místa, kde se bude v příštích letech válčit. A jakkoli se tváříme, že se nás to netýká, jsme součástí EU a minimálně dvě mocnosti tohoto uskupení se vrhají snad do každé šarvátky. EU se potýká s ohromn mi finanãními problémy a jedna zemû po druhé upadá do bankrotu. USA v echny své zdroje utratily pfied dvanácti roky a vnitfiní i zahraniãní dluhy pfiedstavují 36 miliard dolarû. EU a USA dluïí Libyi za dodávky ropy skoro 200 milionû dolarû. V roce 2012 konãí koncese velk ch ropn ch spoleãností, které mají právo na tûïbu libyjské ropy. Kaddáfí poïaduje zaplacení dluhû, nebo chce uzavfiít mezistátní smlouvy s jin mi zemûmi a spoleãnostmi. Z toho dûvodu je Libye napadena. A zdalipak má libyjsk obãan dûvody, aby se boufiil proti reïimu Muammara Kaddáfího? Myslím, Ïe ne. JestliÏe se podíváme na Ïivotní úroveà libyjského národa a v hody, které jim zabezpeãuje stát, pak se mají velmi dobfie. Libye má 6,5 milionu obyvatel a má 14 milionû registrovan ch aut. KdyÏ nûkdo chce studovat v kterémkoli státû na svûtû, poïádá stát a ten mu zajistí byt, auto, stravu, bezplatné studium a mûsíãní stipendium 2300 dolarû. V Libyi se neplatí voda, elektfiina, plyn ani danû a úvûry jsou bezúroãné. KdyÏ do pûti let nemûïete úvûr splatit, stát ho odepí e nebo ho splatí za vás. KaÏd obãan, kdyï dosáhne plnoletosti, dostane klíãe od bytu. KdyÏ si chcete koupit auto, sloïíte 20,3 procenta ceny a zbytek dotuje stát. V Libyi koupíte za deset dolarû 85 litrû benzinu nebo nafty. V Libyi jsou potraviny velmi levné, 10 kg chleba stojí 0,15 dolaru. Libyjci nepracují fyzicky, v e dûlají cizinci. Îil jsem deset let v rûzn ch libyjsk ch mûstech a nikdy jsem nevidûl ani jednoho Ïebráka. Libyjci nejdou pracovat do tzv. bílého svûta, protoïe to nemají zapotfiebí. V Libyi není nikdo oïebraãen, není mu odejmut byt nebo auto, protoïe nesplatil úvûr, jako tomu je v tzv. demokratick ch zemích, které se na Libyi vrhly. Otevfienû je mi líto libyjského národa, neboè se chce pfietvofiit na nájemnou sílu, kdy ztratí v echny dosavadní v hody a o pohodlném Ïivotû, jak dosud vedl, se mu bude jenom zdát. Můžete si myslet, co chcete, ale události posledních desetiletí dokazují, Ïe vûfiím spí e pisateli tohoto u neï oficiálním vyjádfiením. A pak Ïe dobyvatelské války skonãily a lidstvo se civilizovalo... Houby s octem. J i fi í R o t h EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis Vydavatel EuroNova & Partner s, spol. s r. o. Redakce Ing. Kamil Procházka Ing. Jifií Hezk, CSc. Milan Dado Radek Mráz Ing. Anton Korau, PhD. RNDr. Miroslav Rusko Ing. Petra Brodzianská Redakce Praha Jifií Roth Anastasia Sochneva Inzerce Vlaìka Bauerová Milan Dado EuroNova & Partner s, spol. s r. o., PraÏská 29, PlzeÀ Tel./fax.: V konn fieditel Radek Novák Asistentka Bc. Petra PfiibáÀová Produkce Emílie MiÏáfiová Jazykové pfieklady Eurolingua, spol. s r. o. Korektury StáÀa Nováková, Dá a Poláková Distribuce Mediaprint Kapa, PNS Holding, GECO Tabák Pressmedia s. r. o., Mediaprint Kapa Slovensko Náklad âr ks; SR 5000 ks Právní oddûlení Mgr. Renata Tunklová Mgr. Alexandr Va keviã Povoleno MK âr E ISSN: Doporuãená cena: 39 Kã âtenost 2009/2010 Media projekt ãtenáfiû Náklad ovûfien ABC CR (kanceláfi ovûfiování nákladu tisku Audit Bureau of Circulations ) Vyrobeno ve spolupráci s EPIMEDIA Production 8 EUROZPRAVODAJ

9 09 turecko EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:38 AM Stránka 9 E V R O PA / VZTAHY Vývoj a trendy v mezinárodním obchodu TURECKO A NUKLEÁRNÍ ÍRÁN Bude nukleární Írán pro Turecko hrozbou? Vydá li se cestou jádra, stane se regionálním hegemonem, a tím připraví Ankaru o postavení klíčového hráče na Středním východě. Pfied nedávnem Turecko ale pomohlo Íránu obejít mezinárodní sankce t kající se nuklearizace. Turecké spoleãnosti a banky pravidelnû zneuïívají finanãní systém k usnadnûní plateb do islámské republiky, a tím ji moïná nevûdomky pomáhají stát se jadernou velmocí. SÍŤ JAFARIHO VYUŽILA TURECKÁ EXPORTNÍ PRAVIDLA PRO DOVOZ ZAKÁZANÝCH MATERIÁLŮ. reïimu a tím poukazuje na silnou touhu obchodovat s Íránem. TURECKÁ DÒVùRA Co je vlastnû za naléháním Ankary za kaïdou cenu posílit vztahy s Íranem? Hlavní motivaãní faktory jsou dva: averze k regionální nestabilitû a touha dostat se blíï k teheránskému reïimu. Zdá se, Ïe Ankara má vût í strach z nov ch americk ch nebo koaliãních E Z 2 / Text: Anastasia Sochneva / Foto: archiv jestli to je pravda, je postoj strany k Teheránu. V této souvislosti je postoj turecké vlády k Íránu zcela v mluvn. Ankara neustále roz ifiuje své finanãní vazby na Írán. Napfiíklad íránská banka Mellat, která je na ãerné listinû USA a OSN, otevfienû pûsobí v Turecku. Poboãky Mellatu podnikají v Istanbulu, Ankafie a Izmíru navzdory omezením OSN, která mûla regulovat platby vazané na íránsk jadern program. Dcefiiné spoleãnosti banky po celém svûtû byly údajnû zapojeny do íránského raketového prûmyslu, ífiení terorismu a podpory íránského jaderného reïimu. Kromû toho se Mellat dohodla na usnadnûní obchodu mezi Tureckem a Íránem pomocí tureck ch lir anebo íránsk ch riálû, díky ãemuï se mohou vyhnout pouïívání eur a dolarû. Mezinárodní finanãní regulaãní orgány a pozorovatelé nemohou snadno odhalit platby, které obcházejí americké finanãní systémy. Neschopnost Turecka ubránit se tomuto zneuïívání je nejen trnem v oku V chodu, ale také dovoluje reïimu si naplnit kapsy mûnou a materiály, coï mu napomûïe k dominanci v regionu na úkor Turecka. OBCHOD MEZI RIVALY? Turecko-íránské vztahy se toãí kolem bilaterálního obchodu. V roce 2008 se obchod mezi obûma zemûmi odhadoval na deset miliard dolarû, pfiedstavitelé obou zemí také vyzvali ke zv ení na dvacet miliard dolarû do roku Na tureck trh vyváïí Írán pfiedev ím ropu a zemní plyn. Mezinárodní spoleãenství ujistilo Ankaru o závazcích pfied tureck mi energetick mi potfiebami a poukázalo na to, Ïe se Írán v tomto smûru ukázal jako nespolehliv partner. Vzhledem k tomu, Ïe ostatní zdroje energie jsou v Turecku dostupné, Ankara trvá na nákupu ropy od rogue vojensk ch akcí v regionu vãetnû útoku na Írán neï z hrozby jádrem ozbrojeného Íránu. Souãasná turecká realita je zformována i nestabilitou v Iráku. Podle nedávného prûzumu vefiejného mínûní 43 procent TurkÛ povaïuje USA za nejvût í hrozbu pro Turecko, zatímco pouze tfii procenta vûfií, Ïe hrozba pfiijde z Íránu. POSTOJ TURECKÉ VLÁDY JE ZCELA VÝMLUVNÝ. ANKARA NEUSTÁLE ROZŠIŘUJE SVÉ VAZBY NA ÍRÁN. NECHYBÍ PODPORA VLÁDY Jsou i tací, ktefií se domnívají, Ïe Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) má ideologick program, kter podporuje teheránsk reïim. Jedin zpûsob, jak urãit, Turecko chce samozřejmě pohnout s ekonomikou kupředu a vláda dala najevo, že bude chtít využít všech dostupných zdrojů energie včetně těch íránských. BohuÏel schopnost Íránu zabezpeãit jadern materiál byla zãásti zaji tûna pfies turecké území. Napfiíklad v únoru americké úfiady odhalily, Ïe turecká spoleãnost vedena íránsk m nacionalistou Miladem Jafarim zakoupila zafiízení pro íránsk jadern a raketov program v hodnotû milionû dolarû. Vûdomû ãi nevûdomû, Turecko Íránu pomáhá s nuklearizací. To je patná zpráva pro Ankaru, protoïe jakmile se z autoritáfiské zemû stane jaderná velmoc, její sousedi se stanou terãem zneuïívání. Pfiíklad Severní Koreje to potvrzuje. Chce mít Ankara jadern Írán, opovrhující mezinárodním právem na úkor Turecka, vedle sebe? EUROZPRAVODAJ 9

10 10 reedova EZ211-jr:NEW 6/10/11 10:44 AM Stránka 10 E V R O PA / REGIONY Evropská administrace Změny v Centru pro regionální rozvoj Markéta Reedová byla v lednu jmenována generální ředitelkou Centra pro regionální rozvoj ČR, jehož hlavní činností je kontrola projektů financovaných z Evropské unie. Více v rozhovoru pro Eurozpravodaj... Vlednu jste radikálně změnila funkci. Jak v současné době vnímáte tuto změnu? V urãit ch smûrech je to zmûna podstatná, protoïe na CRR pûsobím coby úfiednice, zatímco na praïské radnici jsem byla v roli politiãky. Na druhé stranû problematice ãerpání penûz z fondû EU jsem se vûnovala i v pozici námûstkynû primátora, neboè jsem byla zodpovûdná za hladké ãerpání z praïsk ch operaãních programû. Vzhledem k tomu, Ïe praïské programy jsou jedny z nejlépe ãerpan ch, vûfiím, Ïe jsem pro CRR pfiidanou hodnotou. A znamená vaše jmenování nějakou zásadní změnu pro Centrum samotné? Plánujete zde nějaké nové činnosti? Nejhor í je, kdyï pfiijde nov éf a mermomocí se snaïí radikálnû mûnit v e i to, co je dobré a funguje. Buì autoritu a vizi máte, nebo ne. Na CRR je fiada kvalitních odborníkû v oblasti kontroly projektû, projektového fiízení, regionální politiky, ktefií jsou navíc rozmístûni po celé republice, coï jim umoïàuje b t blíïe k problémûm, které fie í. Mohou tak reagovat pruïnûji a efektivnûji, neï kdyby sedûli pouze v Praze. To je velká hodnota, a proto se snaïím tuto odbornost podpofiit a vyuïít ji v rámci nov ch úkolû, které smûfiují k ãerpání evropsk ch dotací v dal ím rozpoãtovém období a rozvoji regionální politiky. Doufám, Ïe ministerstvo pro místní rozvoj to bude vidût stejnû. Je situace okolo čerpání evropských dotací v ČR opravdu tak špatná, jak informují média? Aministrativa žádostí o evropské dotace v České republice je údajně jednou z nejsložitějších. Nechystají se v tomto ohledu nějaké změny? Myslím, Ïe v poslední dobû ministerstvo pro místní rozvoj, potaïmo vláda, zavedlo nûkolik zmûn, které zjednodu í administraci evropsk ch dotací. Nicménû problém leïí v rozhodnutí minul ch vlád vytvofiit velk poãet operaãních programû, coï logicky vedlo k obrovské byrokracii a sloïitosti. Vûfiím, Ïe do budoucna tuto chybu âeská republika nebude opakovat a jiï od poãátku nastaví vûci smysluplnûji. Dokážete odhadnout, kolik procent žadatelů je nakonec úspěšných? Tzn. že zvládnou složitou administrativu, projdou kontrolami a skutečně zrealizují svůj projekt? Já myslím, Ïe není problém s poãtem projektû. Naopak vût ina programû hlásí znaãn pfievis poptávky. To znamená, Ïe Ïadatelé se dokázali pfiizpûsobit a dokáïou úspû nû Ïádat o projekty i je realizovat. Je ale pravda, Ïe projít úspû nû cel m procesem je pro Ïadatele sloïité a bez specializované poradenské firmy to nejde. CoÏ nepovaïuji za správné. VLÁDA ZAVEDLA NĚKOLIK ZMĚN, KTERÉ ZJEDNODUŠÍ ADMINISTRACI EVROPSKÝCH DOTACÍ... E Z 2 / Text: redakce / Foto: archiv Veřejnost, zejména ta pražská, má vaše jméno spojené také s kritikou neprůhledné karty OpenCard, která vedla až k vaší rezignaci na funkci náměstkyně primátora v prosinci Máte pocit, že se na Magistrátu hl. m. Prahy od té doby něco změnilo? Nechci soudit, co se dûje nyní na praïské radnici, neboè uï nejsem zastupitelkou a mám o dûní na radnici zprávy pouze z médií. Rozhodnû stále zûstávají nezodpovûzené otázky ohlednû nákladovosti a funkãnosti OpenCard. ZároveÀ nebyla vyvozena politická ani osobní odpovûdnost a to je znepokojivé. Po neúspěšné kandidatuře na primátorku Prahy na podzim 2010 jste ohlásila svůj záměr stáhnout se z politiky. Není to škoda? âlovûk musí dûlat politiku s vizí a pocitem, Ïe to, co dûlá, má nûjak smysl a lidé to oceàují. Já jsem tento pocit ztratila, a proto to bylo správné rozhodnutí. V Praze na Vinohradech vlastníte kavárnu. Máte vůbec čas do ní zajít? Kavárnu jsem nevlastnila, pouze provozovala. TûÏko bych mohla investovat do projektu, kter realizovala svûtoznámá architektka Eva Jifiiãná a studio Najbrt. Provoz jsem pfiedala zku en m kolegûm a nyní tam chodím pouze v roli hosta. A jak vás vůbec napadla kavárna? Přece jen je to trochu odlišný obor... VÏdy mû fascinovala kavárenská kultura první republiky, kdy se v kavárnách filozofovalo, dûlalo umûní i politika. Chtûla jsem nûco podobného pfiinést i do dne ní doby a ãásteãnû se to povedlo. V Café B. Braun se pofiádají semináfie, tiskové konference, pfiedná ky nebo jazzové veãery v ãervnu napfiíklad bude show Rudyho Linky. 10 EUROZPRAVODAJ

11 11 gejsa EZ211:NEW 6/8/11 8:43 PM Stránka 11

12 12-13 ver_zakazky EZ211 - jr:new 6/10/11 2:01 PM Stránka 12 E V R O PA / VE EJNÉ INVESTICE Vývoj v legislativě S t á t n í z a k á z k y : KONEC KORUPCE? Novela zákona o veřejných zakázkách prošla vládou a brzy se jí bude zabývat sněmovna. O komentář k tomuto návrhu zákona jsme požádali Tomáše Machurka z advokátní kanceláře MT Legal, jejíž činnost s oblastí veřejných zakázek úzce souvisí... Hlavní náplní činnosti MT Legal je oblast veřejného investování. I vás se tedy dotkne vládou schválená novela zákona o veřejných zakázkách, která zpřísňuje jejich zadávání. Jak ji hodnotíte? Je zfiejmé, Ïe novela je odrazem programového prohlá ení vlády a poïadavkû rûzn ch uskupení na zv ení transparentnosti zadávání vefiejn ch zakázek. Z tohoto pohledu lze novelu hodnotit jako slu né naplnûní tûchto ambicí. Pokud v ak na druhou stranu misky vah dáme snahu o povzbuzení ekonomiky, maximální efektivitu pfii ãerpání dotací a sníïení transakãních nákladû, lze o vhodnosti nûkter ch úprav dûvodnû pochybovat. T ká se to zmûny definice dotovaného zadavatele, povinnosti zadavatele pfiedbûïnû oznamovat kaïdou vefiejnou zakázku (tedy i ty zadávané ve zjednodu eném podlimitním fiízení) 30 dnû pfied vlastním zahájením jejího zadávání, povinnosti zru it zadávací fiízení vïdy, kdy by mûly b t hodnoceny ménû neï tfii nabídky (a to i kdyï ostatní byly vyfiazeny zcela oprávnûnû a dûvodnû) nebo povinnosti zadavatele provést ekonomické odûvodnûní zakázky (mj. povinnosti prohlásit, Ïe je mu známo alespoà pût dodavatelû na trhu, ktefií splàují poïadavky na pfiedmût zakázky a kvalifikaci). adu zmûn je potfiebné na druhé stranû pfiedkladateli pochválit, neboè aplikaãní praxi prospûjí. V tomto smyslu jde o zjednodu ení jednacího fiízení bez uvefiejnûní pfii zadávání stavebních víceprací ãi vyjasnûní nûkter ch otázek pfii zmûnû kvalifikace. Povede podle vás novela skutečně k deklarovaným úsporám státního rozpočtu ve výši 60 až 90 miliard? O uvedené výši úspor pochybuji. Byly stanoveny na základě hrubých odhadů z ne zcela exaktních vstupních hodnot. Pokud by se v budoucnu porovnaly celkové úspory, které budou dosaïeny v pfiímé souvislosti s novelizovan mi ustanoveními, a celkové vícenáklady, které zcela urãitû v pfiímé souvislosti s novelou vzniknou, pak o uvedené v i úspor hluboce pochybuji. Navíc jsem toho názoru, Ïe deklarované úspory byly stanoveny na základû velmi hrub ch odhadû vycházejících z ne zcela exaktních vstupních hodnot. Jaké z těch změn považujete za nejvýznamnější a nejdůležitější? Pokud vynecháme hodnotící znaménko a odmyslíme, Ïe vût ina novelizovan ch ustanovení bude ve svém souhrnu pro zadavatele v znamná, pak za nejv znamnûj í povaïuji sníïení limitû pro vefiejné zakázky malého rozsahu na polovinu proti dosavadním limitûm ve v i 2 mil. Kã, resp. 6 mil. Kã, a od roku 2014 u stavebních prací navíc aï na 1 mil.kã. Adokátní kancelář MT Legal: právo obchodní, občanské, správní, pracovní, právo ES, veřejné investování a právo mezinárodní. Jaké změny jsou podle vás naopak zbytečné, případně přímo škodlivé? Bylo to jiï ãásteãnû uvedeno v první odpovûdi. Schvaluji zru ení losování, které v ãeském prostfiedí dostalo hofikou pachuè, nicménû za liché povaïuji plo né zru ení moïnosti omezování poãtu zájemcû v omezovacích druzích zadávacích fiízení (zejména v uï ím fiízení); s vaniãkou tak bylo vylito i dítû a podstatnû se tak oslabil smysl a v znam tûchto omezovacích druhû fiízení. Za zbyteãné povaïuji zavedení povinnosti dodavatele v nabídce prohlásit, Ïe neuzavfiel zakázanou dohodu dle zákona o ochranû hospodáfiské soutûïe. 12 EUROZPRAVODAJ

13 12-13 ver_zakazky EZ211 - jr:new 6/10/11 2:02 PM Stránka 13 Ztíží podle vás připravovaný zákon možnost šít zakázky vybraným firmám na míru? Îádn zákon takov m snahám nezabrání, neboè jde o hlub í problém spoãívající v celkové kondici spoleãnosti a spoleãenské morálky. ZtíÏení podobn ch krejãovsk ch snah by prospûlo, pokud by pfiíprava a realizace zakázky byla provázána s pfiímou osobní odpovûdností zadávajících osob. Novela ale pfiinesla v tomto ohledu nûkteré prvky, které znamenají posun k lep ímu. V oblasti kvalifikace jde napfi. o pau ální zjednodu ení ekonomick ch a finanãních kvalifikaãních pfiedpokladû (jakkoliv ãestné prohlá ení nahrazující tuto dosavadní oblast kvalifikace bude v praxi zpûsobovat komplikace), jakoï i roz ífiení povinn ch náleïitostí protokolu o posouzení kvalifikace. Stejn efekt bude mít zavedení fiady notifikaãních povinností zadavatele (notifikovat uzavfiení smlouvy, v ech jejích dodatkû a skuteãnû uhrazené ceny). Váš tým specialistů se před lety spoluautorsky podílel na tvorbě současného zákona o veřejných zakázkách. Jak tehdy zákon vznikal a proč nebylo možné nynější změny zavést už tehdy? Na vládním návrhu zákona o vefiejn ch zakázkách ná t m specialistû pracoval v letech , tedy pfied více neï esti roky. Zákon v té dobû zavádûl zcela nové postupy, instituty a principy zadávání vefiejn ch zakázek, které bylo nutné transponovat do ãeského právního prostfiedí z titulu nov ch evropsk ch ZÁMĚR ZAVÉST ČERNOU LISTINU PODVÁDĚJÍCÍCH FIREM JE PODLE MT LEGAL JEDNOZNAČNĚ SPRÁVNÝ... zadávacích smûrnic. Je jasné, Ïe novû zavedené instituty a principy musely b t otestovány aplikaãní praxí, aby se zjistilo, kde je potfieba právní úpravu zmûnit ãi doplnit. To je cesta, kterou la i fiada dal ích evropsk ch státû; ostatnû i samotné zadávací smûrnice byly a jsou prûbûïnû podrobovány urãité revizi. Navíc je potfieba dodat, Ïe nûkteré principy, které se objevují aï nyní, byly navrhovány jiï v pûvodním zákonu o vefiejn ch zakázkách pfied 6 lety, ale byly v dal ím legislativním procesu zmûnûny ãi vypu tûny. Principy, které se objevují až nyní, byly navrhovány již v původním zákonu o veřejných zakázkách. Jak se plánované změny dotknou činnosti vaší kanceláře? MT Legal vykonává pro své klienty mj. i zadavatelskou ãinnost, a je tedy jasné, Ïe vzhledem k zavedení nov ch povinností na stranû zadavatelû bude zejména pfiípravná fáze zadávacího fiízení ãasovû nároãnûj í. Sami se pak ãasto ocitáme v pozici uchazeãû o vefiejné zakázky a je zfiejmé, Ïe kvûli sníïení limitû oãekáváme vût í personální zatíïení pfii zpracování nabídek. Jaké služby v oblasti veřejných zakázek nabízíte a komu především? Rozsah sluïeb nabízen ch na í spoleãností MT Legal zahrnuje kálu ãinností, od komplexní pfiípravy a realizace zadávacích a v bûrov ch fiízení vãetnû právního, metodického, ekonomického a finanãního E Z 2 / Text: redakce / Foto: MT Legal poradenství, elektronické aukce a úpravy vnitfiních pfiedpisû pfies audity a kontroly fiízení aï po právní anal zy, nastavení smluvních a obchodních podmínek, konzultací, zastupování pfied ÚOHS, tuzemsk mi i evropsk mi soudy ap. Na i klienti se v oblasti vefiejn ch zakázek rekrutují jak z fiad vefiejn ch, dotovan ch i sektorov ch zadavatelû, tak i z fiad dodavatelû. Na jaké služby v oblasti veřejných zakázek se vaše kancelář zaměřuje? Se specializací v oblasti vefiejn ch zakázek úzce souvisí obdobn rozsah na ich sluïeb v oblasti PPP projektû, vefiejné podpory a dotaãních projektû. Z hlediska dal ích oborû práva se dále úzce zamûfiujeme na poradenství v oblasti IT/ICT, nemovitostních projektû, arbitráïních sporû a závazkového i korporátního práva. INZERCE

14 14-15 euromix cz EZ211-jr:NEW 6/13/11 7:14 PM Stránka 14 CHCEME JASNOU IDENTIFIKACI VŠECH SLABÝCH MÍST V BANKOVNÍM SEKTORU V EU. Euromix Z legislativní smr ti a závûreãn ch zpráv ãi návrhû opatfiení rûzn ch komisí pfii Europarlamentu jsme se pro vás snaïili vybrat to nejzajímavûj í. LÉKA STVÍ V A R O V Á N Í : Pfiíli mnoho antibiotik ZDRAVOTNÍCI NÁS JIŽ ROKY VARUJÍ PŘED NADMĚRNÝM POUŽÍVÁNÍM ANTIBIOTIK. TOTÉŽ PLATÍ I PRO ZVÍŘATA. EP požaduje řádný sběr a analýzu údajů o prodeji přípravků pro veterinární použití. Spoleãn rejstfiík lobbistû Kontakty s lobbisty by měly být uvedeny v legislativní stopě připojené ke zprávám... Registr transparentnosti je důležitým krokem vpřed v boji za čistý a odpovědný proces rozhodování v Evropské unii, uvedl předseda EP Jerzy Buzek. Společný rejstřík zvýší transparentnost, tvrdí europoslanci, a umožní občanům najít na jednom místě všechny informace o osobách a organizacích, které jsou v kontaktu s institucemi EU. Měl by také usnadnit registraci zástupcům všech zájmových skupin. Parlament a Komise se dohodly, že registrace nebude povinná. Evropský parlament nicméně zavede povinnou registraci pro lobbisty, kteří budou chtít vstoupit do jeho prostor. Europoslanci také apelují na Radu ministrů, aby se k rejstříku co nejdříve připojila, a vítají, že Rada naznačila, že tak učiní. Nový rejstřík dále poskytne doplňující informace, jako například počet jednotlivců zapojených do všech aktivit spojených s rejstříkem a jakékoli financování nebo podporu EU, které zaregistrovaný subjekt obdrží. Stanoví také postupy pro vyřizování stížností a udělování sankcí. LIDSKÁ PRÁVA H O M O F O B I E > Lesbičky, gayové, bisexuálové a transsexuálové museli za získání svých práv ve společnosti tvrdě bojovat a v některých zemích jim i dnes hrozí pokuty, dlouhodobé vězení, a dokonce i trest smrti. Na základě smluv a Charty základních práv je EU odhodlána homofobii úplně vykořenit, připomněl Jerzy Buzek během svého projevu při zahájení květnového plenárního zasedání ve Štrasburku. Evropský parlament schválil řadu usnesení odsuzujících diskriminaci a chce zajistit, aby budoucí generace Evropanů vyrostla navyklá na kulturu otevřenosti, nediskriminace a tolerance, zdůraznil předseda EP. Věděli jste, že u skoro poloviny antibiotik v Evropû se dnes pfiedpokládá, Ïe jsou pfiedepisována k pouïití u zvífiat? Není se co divit, Ïe takové naduïívání antimikrobiálních látek, které je obecnû povaïováno za rizikov faktor pro vznik rezistence, se stává rostoucím problémem a znamená váïné riziko pro chov hospodáfisk ch zvífiat. Kromû toho nejsou antibiotika u zvífiat pouïívána pouze pro léãbu, ale také pro prevenci chorob a pro podporu rûstu. Prvním krokem k tomu, abychom zabránili stavu, kdy nám nezbude Ïádná úãinná antimikrobiální léãba, je sníïení spotfieby antibiotik. Antibiotická rezistence u zvífiat ale není problémem pouze pro chov zvífiat. OvlivÀuje i lidi. Antibiotická rezistence se mûïe pfiená et i z lidí na zvífiata a ze zvífiat na lidi. Zbytky antibiotik lze totiï najít i v potravinách Ïivoãi ného pûvodu, coï mûïe pfiispût k rezistenci vûãi antibiotikûm u tûch, ktefií tyto potraviny konzumují. I kdyï se potraviny stávají v znamn m prostfiedkem pro pfienos antibiotické rezistence, jejím zdrojem mohou b t i domácí mazlíãci, u nichï dochází k neregistrovanému podávání antimikrobiálních léãiv pro lidi. 14 EUROZPRAVODAJ

15 14-15 euromix cz EZ211-jr:NEW 6/13/11 7:15 PM Stránka 15 E Z 2 / Text: redakce / Foto: archiv NOVÉ ZNAČENÍ POTRAVIN KONEC BLEŠÍCH NÁPISŮ. POPISKY NA POTRAVINÁCH BY MĚLY BÝT JEDNODUŠŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ PRO SPOTŘEBITELE. MEZINÁRODNÍ VZTAHY Bezpeãnostní situace v Iráku je citlivá... Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s předsedou delegace EP do Iráku poslancem Struanem Stevensonem. Právě jste se vrátil z Iráku. Co bylo cílem vaší návštěvy? Dva roky jsme žádali o cestu do Iráku, a dvakrát jsme byli odmítnuti z bezpečnostních důvodů. Nadělali jsme kolem toho hodně hluku, protože jsme ztráceli u Iráčanů důvěryhodnost. První otázka každého návštěvníka z Iráku zní: A byl jste tam? To, že jsme nebyli schopni dát kladnou odpověď, opravdu snižovalo naši důvěryhodnost. Jaká je tam bezpečnostní situace? Ta je stále ještě velmi citlivá. Z letiště jsme byli odvezeni v konvoji těžce ozbrojených vozidel, na sobě neprůstřelnou vestu, v autě ozbrojené bezpečnostní stráže se samopaly a pistolemi. Al-Káida nedávno změnila taktiku. Obdržela velkou zásilku pistolí s tlumiči. Teroristé se nyní připojí do fronty automobilů na kontrolních stanovištích, a když přijde policista a zaklepe na okénko se žádostí o identifikační průkaz, otevřou okénko a střelí policistu do tváře. Takže policie a armáda jsou velmi nervózní. Jaký hlavní politický vzkaz přivážíte z vaší návštěvy v Iráku? Co se týče politické stránky věci, dohoda o složení vlády národní jednoty splněna nebyla. Její součástí byl slib dát klíčové ministerské posty některým z hlavních politických frakcí. Zatím však tyto pozice nebyly obsazeny. Další problém, který byl důležitým bodem našich jednání z minulého týdne, je dubnový masakr v táboře Ašraf. Byl to mezinárodní zločin a my požadujeme plně nezávislé vyšetřování okolností tohoto masakru. Je potřeba zajistit, aby informace byly čitelné. Minimální velikost písma, kterým jsou uvedeny informace na obalu, by měla být 1,2 mm pro malá písmena. Renate Sommer k tomu říká: Spotřebitelé dnes mohou na obalech najít velké množství informací, ale nemohou je přečíst kvůli příliš malému písmu. Toto nové pravidlo spotřebiteli pomůže. Musí se uvádět informace o alergenech. Platí to i pro jídlo podávané v restauracích, jídelnách a stáncích s občerstvením, kde právě seznam alergenů obsažených v potravinách je jediným povinným údajem. Pro přední stranu obalu nebudou žádné povinné informace, ale bude možné umístit je tam dobrovolně. Mezi povinnými informacemi na zadní straně obalu by měly být informace o obsahu tuku, cukru, soli, bílkovin, sacharidů a umělých transmastných kyselin a informace o energetické hodnotě potraviny. Pro určité výrobky nebo jejich balení by měly být umožněny výjimky. Jde o alkoholické nápoje, dárková balení, sezonní cukrovinky, potraviny pro okamžitou spotřebu, ručně vyráběné (řemeslné) potraviny. FINANCE/PENÍZE OBNOVOVÁNÍ DÒVùRY V BANKY JAK BANKY ČELÍ ROSTOUCÍM PROBLÉMŮM V EUROZÓNĚ NEBO RESTRUKTURALIZACI. Co je to zátûïov test bank? Banka je finanãní instituce, která si pûjãuje peníze od vkladatelû a pûjãuje je dál sv m de facto dluïníkûm. Má tak pasiva, závazky peníze které musí vrátit vkladatelûm, kdyï o to poïádají, a aktiva, pohledávky pûjãky, peníze, které jí dluïí její dluïníci. Pokud jsou aktiva a pasiva v rovnováze, banka je zdravá a bezpeãná. KdyÏ pfiijde recese, banky ãelí ztrátám. Podniky a domácnosti nemohou splácet své dluhy v plné v i; pokud banky koupily státní dluhopisy, nemusí dostat zaplaceno zpût v plné v i v pfiípadû, Ïe zemû nesplácí své dluhy. Pohledávky v podstatû POKRYTÍ BANKOVNÍHO SEKTORU ZÁTĚŽOVÝMI TESTY BY MĚLO BÝT VE VŠECH ZEMÍCH STEJNÉ. majetek bank tak ztrácejí na hodnotû, dluhy bank v ak ne. Pokud má banka dostatek kapitálu, mûïe ho pouïít ke krytí sv ch ztrát a tak jako tak vrátit peníze vkladatelûm. Nemá-li dost kapitálu, dostane se banka do velk ch potíïí, protoïe nemûïe vyplácet své vkladatele. ZátûÏov test se snaïí zjistit, zda banky mají dostatek kapitálu, aby pfieïily ztráty. Pokud ne, jejich stabilita je ohroïena a banky musí získat nov kapitál. Pokud banky nejsou schopny získat kapitál na trhu, je moïné, Ïe budou muset pomoci vlády prostfiednictvím penûz daàov ch poplatníkû. Proã je dûleïité vybrat správnou metodiku? Pokud jsou testy pfiíli uvolnûné, mohlo by se z jejich v sledkû zdát, Ïe jsou banky bezpeãnûj í, neï je tomu ve skuteãnosti. Poslanci ze skupiny Evropské lidové strany, ze skupiny Aliance liberálû a demokratû pro Evropu a ze skupiny Progresivní aliance socialistû a demokratû se bohuïel domnívají, Ïe testy z ãervence 2010 nebyly dostateãnû pfiísné, a nepodafiilo se jim obnovit dûvûru v evropsk bankovní sektor. OSOBNOST Living Proof > Středem zájmu Gatesovy iniciativy Živoucí důkaz je pomoc chudým zemědělcům, tak aby byli schopni nakrmit společenství kolem sebe, zvýšit svůj příjem a nutriční hodnotu svých potravin a umožnit dětem navštěvovat školy. Gatesův Živoucí důkaz také rozděluje vakcíny a poskytuje prostředky pro snížení počtu úmrtí na HIV/AIDS a počtu přenosů viru HIV z matky na dítě. Zdraví je klíčem ke všemu, řekl Bill Gates poslancům. S lepšími zdravotními podmínkami můžeme lépe pracovat na ostatních věcech, které chceme zlepšit. Boj proti chudobě a nemocem tato témata se stala středem pozornosti, když Bill Gates navštívil parlamentní Výbor pro rozvoj. EUROZPRAVODAJ 15

16 16-17 euromix cz B EZ211-jr:NEW 6/13/11 6:59 PM Stránka 16 POTRAVINY DHA JE ZDRAVÍ PROSPù NÁ Z výzkumů vyplývá, že DHA v mateřském mléce přispívá k vývoji zraku a mozku kojenců. Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin tvrdili, že nedávné vědecké studie příznivý vliv syntetické DHA nepotvrzují. Problém je v tom, že laboratorně vyrobené látky nejsou totožné s těmi, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce. Sociálnědemokratické poslankyně Glenis Willmott z Velké Británie, Daciana Sarbu z Rumunska, Nessa Childers z Irska a Karin Kadenbach z Rakouska připravily usnesení, ve kterém tvrdí, že neexistuje shoda vědců v tom, jaký dopad má umělá kojenecká strava obohacená o DHA na děti, a že je potřeba dalšího výzkumu sledujícího pozitivní nebo negativní dopady přidané syntetické DHA. Poslankyně se domnívají, že zdravotní tvrzení o DHA by mohlo být klamavé a mohlo by být zneužito v marketingu a reklamě k lákání spotřebitelů ke koupi. Na plénu však usnesení nedosáhlo potřebné kvalifikované většiny hlasů, a nebylo tedy vůbec přijato. S C H E N G E N Volání Paříže a Říma po dočasném znovuzavedení hraničních kontrol v rámci schengenského prostoru je reakcí na náhlý příliv severoafrických uprchlíků. Poslanci se vyslovili proti DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ HRANIČNÍCH KONTROL V SCHENGENU BYLO TOP TÉMATEM Představitelka maďarského předsednictví v Radû Evropské unie EnikŒ GyŒri pfiipustila, Ïe uprchlická krize je váïn m problémem, kter nás nutí zamyslet se nad tím, jak zacházet s hranicemi. EnikŒ GyŒri oznámila, Ïe Rada se pfied ãervnov m Evropsk m summitem bude zab vat tím, jak zajistit voln pohyb a zároveà vysokou úroveà vnitfiní bezpeãnosti státu. Pfiedseda Evropské komise José Manuel Barroso se zmûnami schengenského systému nesouhlasí: Voln pohyb je pro Evropu tím, ãím jsou pro budovu její základy: odstraàte je a naru íte celou strukturu. Co se t ãe moïnosti znovuzavedení kontrol, ta podle nûj v rámci systému existuje, ale je urãena jen pro v jimeãné pfiípady. BEZPEâNOST Tekutinám vstup zakázán Zrušení zákazu tekutin v letadlech opět vzbudilo diskuse mezi poslanci. Britský sociálnědemokratický poslanec Brian Simpson, předseda dopravního výboru se domnívá, že rozhodnutí odložit zrušení je špatné a může vést až ke vzniku 27 různých systémů letecké bezpečnosti. Poslanci ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů a skupiny Evropské lidové strany si zase myslí, že částečné odvolání zákazu by jen mátlo cestující a snížilo bezpečnost. Nizozemský poslanec klubu Evropských konzervativců a reformistů Peter van Dalen je ale s odložením zrušení zákazu spokojen. EU by podle něj měla s rušením zákazu počkat, než bude v Evropě dostupné zařízení nezbytné pro skenování tekutin. PODNIKY/BYZNYS EVROPSKÉ PODNIKY KRACHUJÍ > Hospodářská krize zasáhla dramaticky celou Evropu. Počet případů platební neschopnosti vzrostl v EU mezi lety 2008 a 2009 o téměř dvacet procent. EU chrání zaměstnance tím, že na členské země uvalila povinnost vyplatit zbývající mzdu v případě, že se do platební neschopnosti dostanou jejich zaměstnavatelé. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci uspořádal 13. dubna slyšení, kde poslanci současnou směrnici týkající se problému platební neschopnosti zhodnotili. Podle směrnice EU zajišťuje, že existují státní záruky, ale každá země si sama určuje, jaký je strop pro výplatu pomoci, jaká je definice zaměstnance, a období, za která jsou dlužné mzdy vypláceny. A tak mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly. První směrnice, která garantovala zaměstnancům minimální úroveň ochrany v případě platební neschopnosti zaměstnavatele přišla už v roce Nová směrnice v této oblasti byla implementována v roce Zástupce Komise při slyšení uvedl, že Komise nemá v úmyslu směrnici měnit, ale bude nadále bedlivě tuto záležitost sledovat. V tuto chvíli Komise reviduje provádění a používání směrnice. >MuÏ, kter zprznil celou zemi. To je název ãlánku, kter zvefiejnil t deník Economist o Silviu Berlusconim. Pfies v echny skandály je nejbohat í muï Itálie nejdéle slouïícím ministersk m pfiedsedou zemû od dob Mussoliniho. CÍLEM EU JE SNÍŽIT PROCENTO MLADÝCH, KTEŘÍ NEMAJÍ ASPOŇ NIŽŠÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ. EU chce pomocí své iniciativy MládeÏ v pohybu zlep it moïnosti pro mladé zájemce o práci v celé EU. Podívejte se na nûkolik nápadû z iniciativy, která zahrnuje osmadvacet rûzn ch aktivit. KaÏd pát obyvatel Evropské unie se poãítá mezi mladé. Nezamûstnanost se v této kategorii obzvlá È vyïívá; pfies MLADÍ V EU B t mlad je skvûlé, o tom asi nikdo nepochybuje. Vezmûte si tfieba slevy, kter ch se dostává mlad m turistûm. Není ale v echno zlato, co se tfipytí, a to platí i pro mládí. Tfieba pfii hledání práce mûïe b t mládí spí na obtíï. 20 % mlad ch pod 25 let je bez práce, a skoro polovina tûch, ktefií práci mají, je zamûstnána na dobu urãitou. A co víc, jenom ménû neï tfietina EvropanÛ má vysoko kolsk diplom, a 14,4 % nikdy nedokonãilo nûjakou kolu. V rámci strategie Evropa 2020 bylo dohodnuto, Ïe do roku 2020 by mûlo mít pfiinejmen ím 40 % osob ve vûku let dokonãené vysoko kolské nebo srovnatelné vzdûlání. Pomoci by mûlo zmodernizování uãebních plánû, správy vysok ch kol a jejich financování. Odhaduje se, Ïe do roku 2020 bude tfietina v ech pracovních míst v EU vyïadovat kvalifikaci na vysoké úrovni. 16 EUROZPRAVODAJ

17 16-17 euromix cz B EZ211-jr:NEW 6/13/11 6:59 PM Stránka 17 BEZPEâNOST PoÏaduji více transparentnosti a kontroly Jörg Leichtfried požaduje přísnější parlamentní kontrolu a transparentnost v exportu. V Německu a Rakousku se masivní příliv pracovníků příliš neočekává. PRACOVNÍ TRH PRO NOVÉ âleny PracovníkÛm z osmi zemí stfiední a v chodní Evropy se koneãnû plnû otevfiely pracovní trhy v ech patnácti star ch ãlenû EU. Skonãilo sedmileté pfiechodné období, po které mohla EU-15 omezit pro nováãky pfiístup, a i Nûmecko a Rakousko odstranilo poslední pfiekáïky. Poslanci vnímají tento krok pozitivnû. Staré ãlenské zemû uï nemají strach z tûch nov ch, fiíká polsk poslanec Bogus aw Sonik. Ná pracovní trh jsme mûli otevfiít uï dávno, myslí si nûmecká poslankynû Nadja Hirsch. Velká Británie, Irsko a védsko byly prvními zemûmi, které plnû otevfiely své pracovní trhy EVROPSKÁ UNIE MUSÍ BÝT OBEZŘETNÁ V OBLASTI DOVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ. JINAK BUDOU MÍT TEROSITÉ ŽNĚ. > Chemické látky, technické komponenty, štěpný materiál, software to všechno je zboží, které lze použít jak pro civilní, tak i pro vojenské účely. Takové zboží spadá pod vývozní kontrolu členských zemí a EU. Co je to zboží dvojího užití a jak kontroluje EU jeho vývoz? Zboží dvojího užití je zboží, které lze používat jak pro civilní, tak i pro vojenské účely. EU si je vědoma, že při exportu tohoto zboží musí být velmi opatrná. Zavedli jsme několik kontrolních mechanismů a informačních povinností. I přesto však požaduji více bezpečnosti. Podal jsem několik pozměňovacích návrhů, které zahrnují přísnější kontroly a více transparentnosti. Chcete, aby byl režim EU transparentnější jaké jsou nedostatky současného systému? Myslím, že současný systém příliš zvýhodňuje průmysl na úkor bezpečnosti evropských občanů. Jakou roli v této záležitosti hraje Evropský parlament? Od té doby, co platí Lisabonská smlouva, role EP vzrostla. Hlavně v zahraničním obchodě a s ním spojené legislativě. nov m ãlensk m státûm, a to poãínaje prvním dnem roz ífiení v roce Postupnû se pfiidávaly dal í zemû. Rakousko a Nûmecko jsou posledními zemûmi, které své trhy otevfiely 1. kvûtna 2011 poté, co plnû vyuïily sedmiletého pfiechodného období. Z 10 zemí, které k EU pfiistoupily v roce 200, získaly Malta a Kypr ode v ech zemí EU-15 v jimku z omezení. Stále existují urãitá omezení vûãi Rumunsku a Bulharsku. MEZINÁRODNÍ VZTAHY Na ostrov, který má kolem 6000 stálých obyvatel, od začátku letošního roku dorazilo asi uprchlíků. Nejde však jen o Lampedusu, ale i o další italská, španělská a maltská území. Poslanci Evropského parlamentu se zabývali zvýšeným přílivem uprchlíků, požadovali větší solidaritu mezi členskými zeměmi a pomoc italské vládě. Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmström informovala poslance o tom, že EU na kritickou situaci v jižním Středomoří okamžitě reagovala třemi opatřeními. Komisařka apelovala na Evropský parlament a Radu, aby už konečně schválily evropský program přesídlení. E Z 2 / Text: redakce / Foto: archiv MIGRANTI ZE STŘEDOMOŘÍ PŘILIV UPRCHLÍKŮ PŘED SITUACÍ VE STŘEDOMOŘÍ DOPADL PŘEDEVŠÍM NA ITALSKÝ OSTROV LAMPEDUSA Na Lampeduse jsou uprchlíci přijímáni v nejhorších možných podmínkách, bez koupelen, bez dostatku vody. Dlouhodobějším cílem Komise je podle Cecilie Malmström spolupráce se severoafrickými partnery v otázkách migrace. Žádná země takový tlak nemůže zvládnout sama, řekl o situaci na Lampeduse, a ostatních místech, kam přicházejí uprchlíci, zpravodaj Fiorello Provera. Zdůraznil, že zahraniční politika EU by se měla zaměřit na řešení problémů v zemích, odkud migranti přicházejí. Je potřeba, aby EU přišla s hospodářským programem, který by zvýšil zaměstnanost. Je důležité, abychom koordinovali náš program s USA, abychom se vyhnuli zbytečnému překrývání našich akcí v některých oblastech a tím i plýtvání finančními zdroji. DOPRAVA BEZPEâNOST SILNIâNÍHO PROVOZU... Za závodění na silnicích vás žádná odměna nečeká. MICHAEL SCHUMACHER ZAHÁJIL DESETILETKU AKCÍ PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU. Jak se může sedminásobný mistr světa a ikona formule 1 Michael Schumacher stát evropským velvyslancem pro bezpečnost silničního provozu? Zeptali jsme se ho během středečního zahájení kampaně za bezpečnost silničního provozu v Evropském parlamentu. Jak mûïe e-bezpeãnostní vybavení automobilû zachránit lidské Ïivoty? Přišel jsem do Evropského parlamentu podpořit myšlenku na vybavení všech nových automobilů inteligentními dopravními systémy. Jde o systémy, které mohou přispět bezpečnosti provozu. Co byste doporuãil evropsk m fiidiãûm jako pravidlo Èastného návratu? Jak se mají chovat na silnicích? V první řadě existují pravidla, a ta mají nějaký důvod. Máme země, jako je Německo, kde můžete jezdit rychle a stále bezpečně. Ale dobrý řidič je někdo, kdo řídí bezpečně, což znamená používat mozek spíš než plyn. EUROZPRAVODAJ 17

18 18-19 euromix sk EZ211-jr:NEW 6/13/11 5:19 PM Stránka 18 VIETE, ŽE: SA PRIPRAVUJE NOVÝ ZPÔSOB HLASOVANIA DO EUROPARLAMENTU? NADVAKRÁT. Euromix Z legislatívnej smr ti, závereãn ch zpráv azusnesení rôznych komisií pri Európskom parlamente sme pre vás vybrali to najzaujímavej ie. VEDA / ETIKA D L H Í Î I V O T : V skumníci mozgu ãelia etick m dilemám KAŽDÝ VÝSKUM, BEZ OHĽADU NA JEHO ÚMYSLY, SO SEBOU NEVYHNUTNE PRINÁŠA RIZIKÁ... Verejnosť musí byť lepšie informovaná, pretože výskum mozgu je veľmi citlivou záležitosťou... Ovocné Èavy: Viete, ão pijete? Spotreba ovocných štiav v EÚ sa za posledných dvadsať rokov zdvojnásobila. Sú vnímané ako zdraviu prospešné. Ale čo naozaj pijeme? Šťavu, nektár alebo mix viacerých zložiek? Nový návrh smernice o ovocných šťavách, ktorý práve leží pred EP, chce zlepšiť výrobné normy a uľahčiť spotrebiteľom orientáciu v ponuke pri výbere zdravej alternatívy. Vedeli ste, že viac ako 80 % pomarančovej šťavy, ktorá sa konzumuje v EÚ, pochádza z Brazílie a USA? EÚ je najväčším dovozcom pomarančovej šťavy na svete. Hromadný dovoz však vytvára emisie CO2 vznikajúce pri preprave, píše sa v správe španielskeho sociálneho demokrata Andresa Perella Rodrigueza. Poslanci Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o nej rokovali 18. apríla. Nová smernica chce tiež riešiť problém informovanosti spotrebiteľov. Pretrváva totiž vysoká miera nejasností v rozlišovaní najmä medzi šťavou a nektárom. Skupiny spotrebiteľov s osobitnými potrebami (diabetici, deti, osoby s problémom nadváhy) musia vedieť, či výrobok obsahuje cukor alebo nie. SÚKROMNÉ VOJENSKÉ AGENTÚRY Î O L D N I E R I > Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti zohrávajú v medzinárodných ozbrojených konfliktoch čoraz väčšiu rolu. Štáty si najímajú ich služby hlavne z rozpočtových dôvodov. Kontrola ich konania však môže byť komplikovaná. Môžeme prenechávať žoldnierom podiel na takej citlivej otázke, ako je organizované vykonávanie ozbrojeného násilia? Tieto otázky riešili poslanci Bezpečnostného podvýboru v stredu 15. marca spolu s odborníkmi na bezpečnosť a zástupcami súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností. Čiastočnou odpoveďou na tieto problémy bolo zavedenie Kódexu správania. Podľa profesora Blakemora je minimalizácia kôd základom etického správania pri v skume a klinickej praxi. Táto veºmi zaujímavá, ale ãasto krát zloïitá diskusia o rovnováhe medzi prínosmi a rizikami v skumu je veºmi potrebná pre budúci v skum mozgovej ãinnosti," uviedol poãas podujatia, ktoré STOA, orgán Parlamentu zodpovedn za vedecké a technologické otázky, usporiadal v rámci Svetového t ÏdÀa mozgu. Na úvod podujatia predseda STOA rakúsky ºudoveck poslanec Paul Rübig zdôraznil, Ïe v skum mozgu upriamuje pozornosè na otázku, kde je hranica medzi Ïivotom a smrèou, plnohodnotn m a neplnohodnotn m Ïivotom. Otázku, ktorú si len zriedka kladú iné odvetvia biomedicíny. Medicínska veda má k dokonalosti e te ìaleko. Veºa chorôb sa síce nedá lieãiè, ale nádej sa vkladá do v skumu. V skum v ak podºa profesora Jeana Schoenena z Univerzity v Liege nemôïe robiè zázraky. Dôkazom je prípad, keì umiestenie elektród v mozgu bolo síce úspe né, ale pacientka nakoniec zomrela na krvácanie do mozgu. Etika nám káïe, aby sme pri v skume nikomu neubliïovali, ale v skutoãnosti sa bez toho nedá napredovaè EUROZPRAVODAJ

19 18-19 euromix sk EZ211-jr:NEW 6/13/11 5:19 PM Stránka 19 E Z 2 / Text: redakce / Foto: archiv VOLEBNÁ REFORMA A EU EURÓPSKE VOĽBY SA STÁLE ORGANIZUJÚ NA NÁRODNEJ ÚROVNI. EUROPOSLANCI CHCÚ POSILNIŤ ICH NADNÁRODNÝ ROZMER. ZDRAVÍ / PARLAMENT Zelená pre v robcov detskej v Ïivy Má prítomnosť DHA v detskej strave priaznivý účinok na vývoj zraku a mozgu dojčiat? EP tvrdí, že áno... Kyselina dokosahexaenová (DHA) je omega-3 nenasýtená mastná kyselina, ktorá sa nachádza v materskom mlieku. Podľa mnohých odborníkov môže mať jej prítomnosť v detskej strave priaznivý účinok na vývoj zraku a mozgu dojčiat. Výrobcovia umelého dojčenského mlieka preto DHA už teraz pridávajú do mnohých výrobkov výživy pre dojčatá. Požiadali o úradné povolenie na to, aby mohli na obaloch uvádzať tvrdenie o zdravotných účinkoch DHA na baleniach detských potravín určených dojčatám od 6 do 12 mesiacov. Štyri sociálnodemokratické poslankyne ENVI (Britka Glenis Willmott, Rumunka Daciana Sarbu, Írka Nessa Childers a Rakúšanka Karin Kadenbach) preto pripravili uznesenie Výboru pre životné prostredie, v ktorom uviedli, že vedci sa jednoznačne nezhodujú, pokiaľ ide o účinok výživy obohatenej o DHA na dojčatá. Syntetická DHA totiž pôsobí inak ako materské mlieko, ktoré je živou látkou. Pred tým, ako sa používanie DHA v následnej výžive a potrave pre dojčatá bude môcť vyhlásiť za prospešné, je podľa nich nevyhnutné uskutočniť ďalší výskum možných pozitívnych aj negatívnych účinkov doplnku DHA. Zdravotné tvrdenie by mohlo byť zavádzajúce a zneužité len na reklamné účely. Plénum EP však uznesenie neprijalo, pretože nezískalo potrebnú kvalifikovanú väčšinu hlasov (368). 328 poslancov hlasovalo za, proti 323, a 26 sa zdržalo. Výrobcovia detskej výživy tak budú mať právo umiestniť na obaly svojich výrobkov obsahujúcich DHA zdravotné tvrdenie, že DHA prispieva k vývoju zraku u detí do veku 12 mesiacov. Lisabonská zmluva síce posilnila legislatívne právomoci Európskeho parlamentu, ale nespravila nič na posilnenie jeho legitimity. Britský liberálny poslanec Andrew Duff preto navrhol reformu európskych volieb. Zasadzuje sa za to, aby bolo 25 europoslancov zvolených z celoeurópskych kandidátskych listín. Majú sa navýšiť na počet doterajších 751 poslancov, ktorí bude aj naďalej volení na národnej úrovni. V praxi by mal každý volič hlasovať dvakrát: raz za národnú alebo regionálnu listinu (ako sa to deje už teraz) a raz za celoeurópsku listinu, na ktorej budú zastúpení kandidáti aspoň z jednej tretiny členských štátov. Rozdelenie 751 kresiel bude predmetom vyjednávaní po A N D R E W D U F F dúfa, že sa tak otvorí politický priestor pre politické strany, ktoré sa v súčasnosti nemajú právo zúčastňovať na volebných kampaniach. Celoeurópske listiny by mohli byť tvorené veľkými politickými osobnosťami... každom pristúpení nového členského štátu. Okrem iného správa žiada, aby sa voľby v roku 2014 presunuli z júna na máj. Tak bude mať Európsky parlament dostatok času na potrebnú prípravu volieb Európskej komisie. Tá by mala byť v júli toho istého roku. OFICIÁLNA NÁV TEVA BUZEK NAV TÍVIL KAVKAZ STRETOL SA SO ZÁSTUPCAMI NOVINÁRSKEJ OBCE, ALE I OPOZÍCIE A VLÁDNYCH KOALÍCIÍ. Poãas náv tevy Jerzy Buzek prízvukoval, Ïe demokratické zmeny, ochrana ºudsk ch práv, posilnenie právneho tátu a stability, ale i prosperity je hlavnou úlohou partnerskej spolupráce EÚ so v etk mi v chodn mi susedmi. Podãiarkol tieï podporu EP nezávislosti Gruzínska, nav tívil pomník obetí arménskej genocídy a v AzerbajdÏane vzdal hold obetiam sovietskej invázie. V Jerevane sa Buzek v stredu stretol s arménskym prezidentom SerÏom Sarkasianom. Vyzval som arménske orgány, aby ur chlili reformy, vysvetlil Buzek. VÍTE ŽE: EÚ PODPORUJE SNAHY MINSKEJ OBSE NA VYRIEŠENIE KONFLIKTU V KARABACHU. Obzvlá È som vypichol v znam posilnenie pluralizmu médií, pokraãoval. Poãas tvrtkovej náv tevy gruzínskej metropoly Tbilisi predseda EP volal po vytrvaní v reformách. Na prehæbenie ná ho partnerstva sú potrebné ìal ie zlep enia v oblasti re pektovania ºudsk ch práv, pluralizmu médií, právneho tátu a spolupráce s opozíciou, povedal poãas svojho prejavu pred Parlamentn m fórom spoloãnosti pre demokraciu v Tbilisi. Vyjadril hlbokú ºútosÈ nad prítomnosèou rusk ch vojensk ch jednotiek v separatistick ch gruzínskych regiónoch. Európsky parlament odmietol jednostranné vyhlásenie nezávislosti juïného Osetska a Abcházska, dodal. V piatok pricestoval do Baku, kde ho prijal prezident AzerbajdÏanu Ilham Alijev. Chceli by sme posilniè hospodársku, obchodnú a energetickú spoluprácu, ktorá je kºúãová, prehlásil Buzek a zdôraznil, Ïe AzerbajdÏan je dôleïit m partnerom Európskej únie. ENERGETIKA / OCEÁN Alternatíva? > Nukleárna katastrofa vo Fukušime obnovila diskusiu o alternatívnych zdrojoch energie. Európska únia chce do roku 2020 pokryť 20 % výroby energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Aj preto sa 22. marca Výbor pre priemysel, výskum a energetiku bližšie zaoberal štúdiou o tom, ako by sme tieto sľubné technológie mohli v budúcnosti využiť. Ide o výrobu energie na pobrežných veterných farmách. Vzhľadom na to, že na pobreží oceánov fúka viac ako na pevnine, je jej celkový podiel na súčasnej výrobe energie vyšší ako veternej pevninskej energie. Očakáva sa, že náklady na výrobu pobrežnej veternej energie klesnú pod úroveň nákladov na pevninskú veternú energiu, hovorí štúdia. EUROZPRAVODAJ 19

20 20-21 euromix sk B EZ211-jr:NEW 6/13/11 7:03 PM Stránka 20 DOPRAVA / BEZPEâNOST ZELEN IE MOTORKY Leto je tu a motorky také. Sú ale nebezpečné a znečisťujú životné prostredie. Motorkári čelia oveľa vyššiemu riziku smrteľných alebo závažných nehôd ako iní jazdci: motorky a mopedy sa podieľajú na 17 % všetkých dopravných smrteľných nehôd. Riešením by bolo zavedenie ABS alebo kombinovaných brzdných systémov, ktoré by zaručilo lepšiu stabilitu pri brzdení a skrátilo brzdiacu dráhu pri núdzovom zastavení. Pomôcť by mohol aj automatický systém zapnutia svetlometov, ktorý by zlepšil viditeľnosť motoriek a ich jazdcov na cestách. Navrhlo sa aj obmedzenie tuningu motoriek (na zvýšenie výkonu, hlavne rýchlosti), ktoré spôsobuje znečisťujúce emisie, zvyšuje spotrebu paliva a je aj nebezpečné. Dojem, že mopedy a motorky sú šetrné k životnému prostrediu, nie je pravdivý. Práve naopak. Preto sa podľa poslancov musí ich neprimerane vysoký podiel na znečisťovaní ovzdušia cestnou premávkou znížiť. Údaje o znečistení by sa mali jasnejšie zmerať. Ak pomoc podporuje vojenské sily, nie je už považovaná za humanitárnu pomoc. Čím viac je vnímaná politicky, tým je menej efektívna, zdôraznil Peter Zangl z Úradu pre humanitárnu pomoc. Efektívne humanitárne akce PRELÍNANIE SA VOJENSKÝCH A HUMANITÁRNYCH OPERÁCIÍ JE AKTUÁLNYM PROBLÉMOM. To ukázali nedávne udalosti v Líbyi. Európsky parlament preto v stredu 13. apríla zorganizoval vypoãutie o deliacich ãiar rôznych druhov pomoci civilistom v zónach ozbrojen ch konfliktov. Experti sa zhodli, Ïe efektívna humanitárna pomoc musí byè nestranná, a varovali pred podriaìovaním humanitárnych cieºov politike. Len tak bude pomoc akceptovaná a dôveryhodná pre lokálnu komunitu v teréne, kde pôsobí. Vojaci sú prítomní, aby sa zapojili do konfliktu, humanitárni pracovníci majú zmierniè utrpenie obetí, argumentovala Ingrid Macdonald z Nórskej rady pre uteãencov, ktorá bola aktívna v Afganistane ãi Sudáne. Odborníci volali aj po lep ej koordinácii a dialógu medzi humanitárnymi a vojensk mi aktérmi v krízov ch oblastiach. INFORMATIKA / WEB Piate narodeniny domény.eu Priekopníkmi, ktorí zmenili svoju doménu z int na eu, boli inštitúcie. Na začiatku bolo.com. Dnes, po nástupe.org,.int a iných domén webovej galaxie, má aj EÚ svoju vlastnú:.eu. Registrácie doménových mien s koncovkou.eu sa za päť rokov zdvojnásobili. Od ich sprístupnenia 7. apríla 2006 je ich už takmer 3,5 milióna. Piate narodeniny.eu sa oslávili v Európskom parlamente. Počet registrácií stále rastie. Každý deň ich pribudne niekoľko stoviek. Najväčším trhom s viac ako miliónom registrácií je Nemecko. Doména.eu je dnes štvrtou najpopulárnejšou doménou v EÚ a deviatou na svete. Celosvetový rebríček vedie doména.com. SOCIOLOGIE / SPOLEâNOST MAË P R ÁVO B Y Ë D I E ËATOM > Spojení v rozmanitosti? Existuje spoločné celoeurópske vnímanie aj v takej emotívnej a citlivej oblasti, akými sú potreby dieťaťa a čo je pre neho najlepšie? V niektorých krajinách, ako je napríklad Belgicko, deti často zostávajú doma po narodení len 3 mesiace, zatiaľčo na Slovensku či Fínsku je to oveľa dlhšie dokonca až 3 roky. Britská sociálna demokratka Mary Honeyball sa touto témou zaoberá vo svojej správe o vzdelávaní v ranom detstve. Rodičia sú prvými učiteľmi svojich detí. Iniciatívna správa EP však odmieta jednoliaty prístup k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve od 0 do 6 rokov (VSRD) v EÚ a tvrdí, že by ho bolo zložité realizovať. Už len preto, že výchovné tradície jednotlivých krajín sa veľmi líšia. Avšak obdobie od narodenia do troch rokov má zásadný vplyv na rozvoj myslenia, pre telesný a kognitívny vývoj, ako aj na ovládanie jazyka. Výskum ukázal, že investovanie do VSRD prináša oveľa vyššiu návratnosť než investície do iných stupňov vzdelávania. Podľa správy je poskytovanie dostatočne dlhej rodičovskej dovolenky dôležitou súčasťou účinnej politiky v oblasti VSRD. >Len málo ãlensk ch tátov ponúka dostatoãne dlhé obdobie platenej rodiãovskej dovolenky. Pre rodiãov nastavaju problémy, keì sa objaví medzera medzi koncom dovolenky a nárokom na miesto v zariadení detskej starostlivosti. SÚKROMIE OBČANOV BY NEMALO BYŤ DÔLEŽITEJŠIE AKO BOJ PROTI TERORIZMU. V názorech na dostateãnou ochranu osobních údajû evropsk ch obãanû se rozcházejí i europoslanci: Komisárka pre spravodlivosè Viviane Reding nevidela v konaní americk ch orgánov poru enia právnych predpisov. Keì európsky obãan pouïíva Twitter, musí súhlasiè s jeho podmienkami politiky WIKILEAKS U SÚDU Sledujete aktuálne dianie na Twitteri? Spojené táty Ïiadajú, aby Twitter predal úradom osobné údaje, správy a komunikáciu ich pouïívateºov, vrátane obãanov EÚ, ktorí sú údajne napojení na Wikileaks. ochrany súkromia. Uviedla tieï, Ïe európske právne predpisy o ochrane osobn ch údajov nie sú aplikovateºné v prípade policajného ãi súdneho vy etrovania. Holandská liberálka Sophie in t Veld ale poukázala na fakt, Ïe: Aj keì internetové spoloãnosti majú väã inou sídlo v Spojen ch tátoch, veºa uïívateºov má pobyt v EÚ." Vysvetlila tieï, Ïe americk súd reagoval na v hrady v takom zmysle, Ïe: Ak ste raz pouïívali Twitter, nemôïete oãakávaè, Ïe va e súkromie bude chránené. Európski obãania nemajú Ïiadnu právnu ochranu, pretoïe Twitter má sídlo v Spojen ch tátoch. 20 EUROZPRAVODAJ

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Zajištění proti exportním rizikům MSP

Zajištění proti exportním rizikům MSP 0. Výsledky průzkumu č. 0 AMSP ČR Zajištění proti exportním rizikům MSP AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na zajištění exportních zakázek mezi malými a středními podniky.

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 16.10.2014 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více