Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch"

Transkript

1 Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné a aktivnější účast obyvatel na dění města, zvyšující se informovanost obyvatel transparentní, přehledné a v souladu s účetními předpisy vedené účetnictví města ve sledovaném období podíl skutečných příjmů na jednoho obyvatele je vyšší než průměr z vybraných měst v regionu a v posledních letech se stabilizoval na cca 22 tis. Kč ukazatele monitoringu hospodaření dle usnesení Vlády ČR č z jsou plněny vysoké finanční požadavky na opravy a údržbu k zajištění potřebné péče o majetek Města z důvodu nárůstu běžných výdajů a poklesu kapitálových výdajů při současných rozpočtovaných výdajích na provoz, opravy, údržbu, splátky úroků z úvěrů zbývá (bez dofinancování) malý prostor pro kapitálové výdaje. tj. investice výdaje na místní správu Opočna jsou v porovnání se srovnatelnými obcemi ČR vyšší o cca 3 mil. Kč/rok než průměr podíl skutečných výdajů na jednoho obyvatele je vyšší než průměr z vybraných měst v regionu podíl kapitálových výdajů na jednoho obyvatele vyšší než průměr z vybraných měst v regionu nárůst rozpočtových výdajů pro většinu organizačních složek a pro Technické služby města Opočna snížení výše krátkodobých pohledávek a dlouhodobých závazků města snížení rozdílů mezi rozpočtovanými výdaji a jejich skutečným čerpáním analýza využitelnosti a přínosnosti významných položek majetku pro potřeby města zkvalitnění informací z hlavních komunikačních kanálů města (web, Opočenské noviny) zpřesnění interní legislativní základny (organizační řád MěÚ, systém správy a provozu webových stránek, atp.) rozšiřování majetku města bez zajištění jeho efektivního využívání nad rozpočtové možnosti města v oblasti jeho oprav a údržby (potřeba výdajů na revitalizaci po převodu kláštera do vlastnictví města) zadlužování města v případě dlouhodobě příjmově a výdajově nevyváženého rozpočtu nedostatek finančních prostředků na zajištění rozvojových projektů v případě přetrvávajícího podílu výše běžných výdajů v celém rozpočtu snížené čerpání dotací, grantů, příspěvků atp. a nutnost dodatečných rozpočtových výdajů v případě nekvalitně připravených a schválených projektů, akcí a opatření ztráta podpory vedení města a zájmu občanů o dění ve městě v případě nedostatku informací či jejich neúplnosti a neobjektivnosti 1

2 Podnikání a zaměstnanost rostoucí počet registrovaných ekonomických subjektů vyšší přepočtený počet registrovaných ekonomických subjektů na počet obyvatel v porovnání s okolními městy a okresem Rychnov nad Kněžnou vyšší podíl podniků ze sektoru služeb a nižší podíl podniků ze sektoru zemědělství na celkovém počtu ekonomických subjektů v porovnání s Královéhradeckým krajem přítomnost významných zaměstnavatelů BOHEMILK, a. s. a DUO CZ, s. r. o. nižší míra nezaměstnanosti v porovnání s průměrem za Českou republiku a Královéhradecký kraj příznivá struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska délky evidence na ÚP nižší míra ekonomické aktivity v porovnání s okresem Rychnov nad Kněžnou, Královéhradeckým krajem i celým Českem nižší zastoupení registrovaných podniků v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti špatné možnosti pracovního uplatnění, dle obyvatel města je v Opočně nedostatek pracovních příležitostí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců nesoulad poptávky firem po kvalifikovaných zaměstnancích s nabídkou uchazečů o zaměstnání nepříznivá struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce z hlediska vzdělání a kvalifikace rozšíření ploch pro podnikání v lokalitách Podzámčí, za areálem bývalé Tesly, v oblasti Lišťovina, v oblasti podél ulice Na Olivě a využití bývalých průmyslových areálů (areál Tesly, areál nemocnice) růst soukromých investic (podnikatelských, občanských) rozvoj malých a středních firem jako nositelů ekonomických aktivit a zaměstnanosti pravidelná komunikace s podnikatelskými subjekty ve městě s důrazem na spolupráci s největšími zaměstnavateli a zjišťování jejich aktuálních potřeb s ohledem na jejich rozvojové plány (jasnější vyjednávací pozice pro případný odkup / prodej pozemků od soukromých vlastníků) využití připravovaného obchvatu a blízkosti průmyslové zóny Kvasiny spolu s místním potenciálem zastavitelných ploch (výrobních i k bydlení) pro rozšíření pracovních příležitostí ve městě a zvýšení počtu obyvatel nedostatek kvalifikované pracovní síly ve specializovaných oborech odchod ekonomicky aktivních z důvodu nedostatku velkých zaměstnavatelů do ekonomicky silnějších okolních obcí také v návaznosti na rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny zánik nebo odchod dominantních zaměstnavatelů zpomalení rozvoje města v důsledku omezených veřejných a soukromých investic 2

3 Cestovní ruch a marketing image kultivovaného města s bohatými kulturními tradicemi existence národní kulturní památky Státního zámku Opočno a jeho areálu s doprovodnými budovami a prostory (nádvoří, letohrádek, zámecký park se Zlatým potokem, obora atd.) existence Městské památkové zóny Opočno s vysokou koncentrací památkově chráněných a významných objektů existence Opočenské naučné stezky a přírodních památek nedořešený restituční spor mezi NPÚ a Kristinou Colloredo-Mansfeldovou o Státní zámek Opočno nižší možnosti ubytování ve městě nevyužitý potenciál Trčkova náměstí využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a jeho atraktivity rozšiřování nabídky aktivit na zámku a v zámeckém parku, Letohrádku a dalších vhodných objektech ve spolupráci s jejich vlastníky využití archeologického potenciálu území města - zřízení sbírky muzejní povahy na téma archeologických nálezů na území rozvoj cyklostezek s napojením na okolní obce a síť cyklostezek v okolí pokles zájmu turistů o město vysoké odborné a organizační nároky na péči o památky 3

4 Prioritní oblast 2: Kvalita života a bydlení Obyvatelstvo, bezpečnost a bydlení dobrá vzdělanostní struktura (v porovnání s Královéhradeckým krajem a okresem Rychnov nad Kněžnou nadprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných a středoškolsky vzdělaných s maturitou) rostoucí počet obyvatel a dobrá věková struktura v lokalitě Podzámčí značí rozvoj této lokality menší podíl neobydlených domů a bytů v porovnání s okolními městy obytné části bez větších průmyslových provozoven ve městě je policejní stanice státní policie s pravidelnou denní službou, v noční době krátká dojezdová vzdálenost z OO PČR v Dobrušce existence vlastní jednotky požární ochrany a výjezdového střediska Zdravotnické záchranné služby KHK existence vlastního kamerového systému zhoršování demografické struktury: snižující se míra porodnosti, postupné stárnutí obyvatelstva, pokles počtu obyvatel, odchod mladých lidí a rodin z města absence městské policie, bezpečnostní agentura dle občanů nemá preventivní vliv na vznik patologických jevů vzhledem ke svojí nepřítomnosti v ulicích města negativní působení skupin mladistvých s občasným výskytem sociálně patologických jevů bezpečnostně problémová místa stížnosti na volně pobíhající psy bez náhubku a na neuklizené psí exkrementy revitalizace opuštěných či málo využívaných areálů pro bytovou výstavbu zvážení pokračování spolupráce s bezpečnostní agenturou či zřízení vlastní městské policie nárůst počtu obyvatel způsobený migrací v případě výstavby nových bytů v návaznosti na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny prodej bytů v lokalitě Severní sektor, které jsou v konkurzním řízení, a jejich následná dostavba řešení nároků na bezbariérové přístupy z důvodu demografického stárnutí populace a tím i vyšší potřeby pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace příprava lokalit pro výstavbu nových domů hrozba zrušení policejní stanice či omezení její služby možné vyčerpání zainteresovaných rozvojových ploch pro výstavbu nových domů možný negativní dopad novely stavebního zákona obsazení městských bytů osobami bez trvalého příjmu omezení výstavby severním směrem navrženým komunikačním obchvatem města - připravovaný obchvat města povede intravilánem města 4

5 Občanská vybavenost a veřejné služby dostatečná nabídka a kapacita školských zařízení (ZŠ a ZUŠ) a nabídka služeb pro žáky (jídelna, mimoškolní aktivity) rostoucí počet žáků ZŠ, růst počtu pedagogů ZŠ a zvyšování počtu tříd, úspěšné využívání dotačních programů střední škola v Opočně podporuje prestiž města a zároveň provozuje internát, Domov mládeže a sportovní halu s venkovními kurty zabezpečená pečovatelská služba pro obyvatele, vlastní domov pro seniory, pravidelné příspěvky města na jejich provoz budova knihovny není majetkem Města a má omezené prostory činnosti v některých případech nevyhovující brzký konec pracovní doby MŠ (16.00 hod.) a dlouhé uzavření MŠ v době letních prázdnin (5 týdnů) počet žádostí do MŠ převyšuje kapacitu MŠ ZŠ je rozmístěna ve třech od sebe vzdálených budovách a má vysoké výdaje na energie (vytápění převážně elektřinou) snížený zájem o nabízené vzdělávání SŠ a pokles počtu žáků mezi sledovanými školními roky kapacita Internátu a Domova mládeže v Opočně je využívána na cca 50 % špatná dostupnost některých zdravotnických zařízení, jejich prostorová roztříštěnost a rušení oddělení Opočenské nemocnice špatná kvalita služeb České pošty (krátká pracovní doba, pomalá obsluha, problémy s doručením zásilek, není bezbariérová) nedostatečná kapacita sociálních služeb - do Domova pro seniory Jitřenka jsou na Městě evidovány neuspokojené žádosti nedostatečný výběr komerčních služeb, málo široký sortiment obchodů s potravinami, špatná kvalita zboží a absence supermarketu rozšíření kapacity MŠ (rozšíření pracovní doby, kratší uzávěrka o prázdninách, zvýšení počtu dětí) realizace připravované změny způsobu vytápění budovy ZŠ - čp. 313 rekonstrukce kapucínského kláštera a jeho případné využití pro občany města naplnění ubytovacích kapacit Internátu a Domova mládeže pro potřeby města navýšení kapacit ZUŠ a zřízení lekcí pro děti předškolního věku rozšíření ordinačních hodin zdravotnických zařízení, navýšení kapacit nejvíce přetížených lékařů specialistů, otevření specializovaných ordinací v areálu nemocnice udržení střediska RZS v Opočně rasantní zvýšení nároků na úroveň a kapacitu sociálních služeb v důsledku stárnutí obyvatelstva další rušení oddělení Polikliniky Opočno zánik stravovacích zařízení další pokles počtu žáků střední školy a hrozba jejího následného uzavření snížení kvality výuky na základní škole 5

6 Kultura, sport a volný čas bohatá kulturní tradice a množství kulturních tradičních akcí do organizovaného sportu a pohybových aktivit je zapojena pětina všech obyvatel, v akcích převládají vlastní dlouhodobé a systematické aktivity s hlavními účinkujícími z Opočna včetně dětí, mládeže a seniorů (na rozdíl od pouhého pasivního sledování) některé aktivity jsou v blízkém okolí jedinečné a mají dlouhodobý vliv i na obyvatele okolních obcí (např. kondiční kulturistika a posilovací cvičení žen, hokej, beach volejbal, plavání, bowling) výdaje na tělovýchovu a kulturu z rozpočtu města jsou o více než 3 mil. Kč ročně vyšší než průměr srovnatelných měst ČR spolky ve městě jsou nositeli především organizovaného neprofesionálního sportu, volnočasového pohybu a zájmů, mají tradici a i v současnosti jsou vnímány jako specifická součást místního života město ze svého rozpočtu zajišťuje vysoký podíl výdajů na kulturní, společenské, sportovní a pohybové aktivity, organizuje významné kulturní akce a podporuje spolky, ZŠ i ZUŠ se významně podílí na mimoškolních aktivitách dostatek vhodných prostorů města pro stávající kulturně společenské aktivity a potenciál pro vyšší využití všech zařízení v případě potřeby městská knihovna poskytuje kvalitní služby a má vysoký počet čtenářů významný přínos aktivit SDH Čánka pro obyvatele Čánky a Dobříkovce ZŠ nemá plně vyhovující hřiště a sportoviště roztříštěnost v organizaci kulturních aktivit v podpoře města chybí zaměření na povzbuzení iniciativ obyvatel a na podporu aktivit seniorů nízká návštěvnost výstav v obou síních z Plánu podpory sportovních aktivit stávajícího Strategického plánu nebylo dosud realizováno žádné opatření není zde dostatek herních prostor pro děti, veřejně přístupných hřišť a prostorů pro další pohybové vyžití mládeže, případně neodpovídající současným normám nedokončená dostavba zimního stadionu nedostatek dobrovolných pracovníků u některých spolků a zvyšující se věkový průměr členů může způsobit zánik spolku chybí kino a velký společenský sál s možností konání větších a častých společenských akcí zvýšené nároky na opravy kulturních památek v majetku města růst vzájemné spolupráce mezi městem a spolky, stanovení transparentních pravidel pro podporu spolků městem zařazení či vyškolení odborníka, který by byl schopen řešit otázky efektivního využití kulturních statků v místním kontextu, schopného v praxi spojit kvalifikaci v managementu v kulturní oblasti se znalostmi v oblasti ekonomie vyšší využití dárcovské aktivity nestátních a soukromých subjektů a angažovanosti obyvatel města při organizaci akcí na dobrovolnické a neziskové bázi, podpora činnosti dobrovolníků posílení akcí pro společné setkávání všech generací identifikace potenciálu a potřeb v oblasti kultury a volnočasových aktivit 6

7 rozšíření spektra, podpory a zaměření aktivit města i spolků na oblasti společných pohybových akcí dětí a dospělých, aktivit provozovanými ženami, pohybově aktivními seniory a sportovci "po skončení výkonnostní kariéry" efektivní využití sportovního areálu (kurtů a haly) Střední školy pro sportovní aktivity nová volně přístupná dětská hřiště a multifunkční sportoviště ztráta zájmu obyvatel o konkrétní aktivitu z důvodu chybějící či nedostatečné infrastruktury ztráta zájmu mládeže o kulturu a sport z důvodu chybějící nabídky aktivit a infrastruktury povede k nárůstu sociálně patologických jevů ukončení či utlumení činnosti spolků s důvodu nedostatečného financování 7

8 Prioritní oblast 3: Infrastruktura a životní prostředí Doprava výhodná poloha zastávek hromadné dopravy - zastávka autobusové přepravy do Hradce Králové (s návazností na dálkové spoje) v centru města územím města vede významná železniční trať, stanice se nachází mimo zástavbu a v blízkosti průmyslové zóny pěší zóna v historickém jádru města umožňuje chodcům bezpečný pohyb velmi intenzivní automobilová doprava vedená středem města nebezpečná pro občany (nebezpečné přechody pro chodce, špatná signalizace a dopravní značení) emise a hluk z intenzivní automobilové dopravy špatná průjezdnost městem - tranzitní doprava je vedena přes centrum města, chybí obchvat města špatný stav místních komunikací (v některých částech neopravené překopy, propadlé kanály) špatný stav chodníků (neopravená dlažba v některých částech, chybějící nájezdy pro kočárky a vozíčkáře) nedostatečné kapacity parkovacích míst v centru města, dále v severním sektoru rozsáhlá pěší zóna omezuje dostupnost Trčkova náměstí z hlediska automobilové dopravy značná vzdálenost železniční stanice od centra města, nutná návaznost na autobusovou dopravu nedostatečná intenzita dopravního spojení hromadnou autobusovou dopravou o víkendech, nedostatek dálkových spojů do Prahy, pomalé spojení s Hradcem Králové chybějící část cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou, chybí napojení na další obce vybudování obchvatu města za účelem snížení intenzity automobilové dopravy přes centrum města řešení nebezpečných křižovatek a přechodů pro chodce obzvláště hlavním silničním tahu centrem města zvýšení počtu parkovacích míst v centru města a Severním sektoru dobudování cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou a napojení na další obce vyšší finanční nároky na rekonstrukci komunikací narůstající nároky na bezbariérové přístupy z důvodu demografického stárnutí populace zrušení železničního spojení s Dobruškou snižování počtu autobusových a železničních spojů 8

9 Životní prostředí existence mlékárny BOHEMILK, a. s. jakožto navazujícího zpracovatelského podniku rybnikářská tradice lesnická tradice a šetrné lesní hospodářství relativně kvalitní životní prostředí a čisté ovzduší přítomnost zákonem chráněných území (PP, památné stromy, NATURA 2000) minimum starých ekologických zátěží špatná jakost vody ve Zlatém potoce znehodnocení zdrojů pitné vody znečištěnou vodou ze Zlatého potoka poloha části města v záplavovém území Zlatého potoka lokální topeniště topení nevhodnými druhy paliva nedostatečný počet a malá frekvence vyvážení kontejnerů na tříděný odpad (dle názorového průzkumu veřejnosti) od roku 2012 zvyšující se produkce tuhého komunální odpadu a tím i zvyšující se výdaje města na likvidaci odpadů, zvyšující se poplatky za odpady možnost spolupráce Výzkumné stanice Opočno s majiteli lesů a subjekty hospodařícími na lesní půdě realizace protipovodňových a protierozních opatření vymezení nových ÚSES navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v lokalitách, kde je občané postrádají vyšší osvěta v oblasti třídění (hlavně bioodpad) a minimalizace odpadů, spolupráce se ZŠ a MŠ v této oblasti, zvýhodnění třídění bioodpadu atd. snížení emisí škodlivých látek do ovzduší využitím tzv. kotlíkových dotací (případně výměna topných zařízení v objektech města, propagace mezi občany města atd.) a snížením intenzity automobilové dopravy přes město dlouhotrvající sucho či nevhodné hospodaření a následné eroze na zemědělských a lesních pozemcích povodně v záplavovém území Zlatého potoka zvyšující se emisní a hluková zátěž z narůstající automobilové dopravy vznik nových černých skládek v důsledku rostoucích poplatků za odpad nadměrná eutrofizace vody v rybníku Broumar 9

10 Sítě a energetika město disponuje vlastním vodovodem, kanalizací i ČOV (vlastník i provozovatel) s dostatečnou kapacitou 90 % obyvatel města je napojeno na vodovod urbanizované území obce je kompletně plynofikováno existence veřejného rozhlasu s propojením s varovným systémem protipovodňové ochrany nedostatečná péče technických služeb o místní zeleň a čistotu na komunikacích, především na chodnících, zvláště po zimě (dle respondentů) závislost obce na externích dodavatelích energií (elektřiny, plynu) - město nemá např. svoje zdroje z obnovitelných zdrojů Dobříkovec není napojen na centrální zásobování vodou, Čánka a Dobříkovec nejsou osazeny veřejnou kanalizací zřízení náhradního vodního zdroje plynofikace rozvojových území města pokrytí celého území města vysokorychlostním internetem instalace solárních zařízení na střechy domů v rámci snižování energetické závislosti na vnějším prostředí zpřesnění potřeb města a jejich uspokojování službami TSMO včetně ekonomických aspektů a vlivů na rozpočet růst energetické náročnosti 10

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

SWOT ANALÝZA. Aktualizace strategického plánu rozvoje města Opočna SWOT analýza pracovní verze

SWOT ANALÝZA. Aktualizace strategického plánu rozvoje města Opočna SWOT analýza pracovní verze SWOT ANALÝZA SWOT analýza je syntetickou částí tvorby Strategického plánu města Opočna na období 2015-2025. Vychází z analytické části strategie (profilu města Opočna), dále se opírá o názorový průzkum

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část OBSAH PŘEDMLUVA...3 1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA ZNOJMA...4 2. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE...15 3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA...19 Cíle a priority

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO nízká míra nezaměstnanosti průměrné zastoupení obyvatel v produktivním v okolních obcích vysoký počet středních a vysokých škol dokončení dalšího úseku mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Strategický plán města Plzně Občanská vybavenost města. 22. března 2016

Strategický plán města Plzně Občanská vybavenost města. 22. března 2016 Strategický plán města Plzně Občanská vybavenost města 22. března 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA ale prozatím opačný. Největší podíl z hlediska produkce odpadů připadá na stavební a demoliční odpady a směsný komunální odpad. Vzniklý odpad je likvidován převážně skládkováním. Zneškodnění spalováním

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Návrh způsobu měření vize

Návrh způsobu měření vize Hlavní tematické okruhy k oblasti Růst a správa města : 1. Sdílená vize Ostravy a její koncepční naplňování 2. Image Ostravy a řízení značky 3. Ostrava podnikavá a podnikající 4. Ostrava přitažlivá pro

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Mikroregion Protivanovsko. Obec

Mikroregion Protivanovsko. Obec Ze2BP_OSX4 Oborová praxe - sociální geografie Podklady pro socioekonomický profil obce Mikroregion Protivanovsko Obec Vypracovali: Odevzdáno dne: Základní údaje - demografie Počet obyvatel: Rozloha: Hustota

Více

Integrovaný plán rozvoje města Krupka

Integrovaný plán rozvoje města Krupka Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 26) Obsah 1. Úvod... 2 2. Struktura a metodika návrhové části... 3 3. Vize rozvoje města Krupky... 4 4. Prioritní oblasti rozvoje... 7 5. Východiska...

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 722/2011 Ocenění bytové jednotky č. 696/14 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 1795, v budově č.p. 696 zapsané na LV č. 1794, stojící na pozemku st.parc.č.

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA SEZNAM PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKY 1. Vytvořit program, kterým bude možné podpořit koupi nových

Více