Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada"

Transkript

1 Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

2 PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém rozvoji v širokém měřítku, protože většina strojů, které kdy člověk vyvinul, je na motoru závislá. Vezmeme-li v úvahu prominentní úlohu, kterou elektromotor zastává v životě člověka, je nutné na něj pohlížet jako na prvořadý zdroj energie význačných rysů, který vyžaduje zvláštní péči, včetně instalace a údržby, aby fungoval co nejlépe a co možná nejdéle. Aby byla zaručena špičková funkce a co nejdelší životnost motoru, je nutno motor instalovat a udržovat specifickým způsobem. Návod k instalaci a údržbě NÍZKONAPĚŤOVÝCH A VYSOKONAPĚŤOVÝCH TROJFÁZOVÝCH ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ má sloužit jako pomůcka všem, kdo pracují s elektrickými stroji, a usnadnit jim jejich poslání zajišťovat ochranu nejdůležitější položky celé jednotky elektromotoru! WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A DŮLEŽITÉ ---- PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY V TÉTO PŘÍRUČCE, KTERÉ SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO A TRVALÉHO PROVOZU ZAŘÍZENÍ. Materiál Červen 2009/0 2

3 OBSAH 1. ÚVOD VŠEOBECNÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VYBALENÍ SKLADOVÁNÍ VNITŘNÍ SKLADOVÁNÍ VENKOVNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH MOTORŮ OSTATNÍ PÉČE BĚHEM SKLADOVÁNÍ IZOLAČNÍ ODPOR INDEX POLARIZACE DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ ÚVOD OBECNĚ MÍSTO SKLADOVÁNÍ VNITŘNÍ SKLADOVÁNÍ VENKOVNÍ SKLADOVÁNÍ NÁHRADNÍ DÍLY TOPENÍ IZOLAČNÍ ODPOR OBNAŽENÉ POVRCHY STROJE LOŽISKA VALIVÁ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU VALIVÉ LOŽISKO MAZANÉ OLEJEM KLUZNÁ LOŽISKA KARTÁČE PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA PŘÍPRAVA K PROVOZU PO DLOUHODOBÉM SKLADOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ MAZÁNÍ LOŽISEK OVĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU OSTATNÍ PLÁN ÚDRŽBY PRO SKLADOVÁNÍ MANIPULACE MANIPULACE MOTORY ŘADY H MANIPULACE MOTORY ŘADY M MANIPULACE S VERTIKÁLNÍMI MOTORY UMÍSŤOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH MOTORŮ INSTALACE MECHANICKÉ ASPEKTY MONTÁŽ LOŽE TYPY ZÁKLADEN SROVNÁNÍ DO OSY/USTAVENÍ DO VODOROVNÉ POLOHY SPOJKY USPOŘÁDÁNÍ SPOJKY PRO MOTORY S KLUZNÝMI LOŽISKY AXIÁLNÍ VŮLE ELEKTRICKÉ ASPEKTY NAPÁJECÍ SOUSTAVA ZAPOJENÍ OBECNÁ SCHÉMATA PŘIPOJENÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORŮ A ROTORŮ SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU A ROTORU (standard IEC ) SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU A ROTORU (standard NEMA MG1) SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOUŠTĚNÍ ELEKTROMOTORŮ SPOUŠTĚNÍ MOTOR S KOTVOU NAKRÁTKO ČETNOST PŘÍMÉHO SPOUŠTĚNÍ PROUD ZABRZDĚNÉHO ROTORU (Ip/In) SPOUŠTĚNÍ KROUŽKOVÝCH MOTORŮ S REOSTATEM OCHRANA MOTORU MEZNÍ TEPLOTY VINUTÍ NEZÁVISLÉ TOPENÍ (topné články) LIMITY VIBRACÍ LIMITY VIBRACÍ HŘÍDELE UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

4 PŘEDBĚŽNÁ INSPEKCE ROZBĚH PROVOZ POSTUP PRO VYPNUTÍ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI MOTOR POUŽÍVANÝ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ ATMOSFÉRY S VÝBUŠNÝMI PLYNY VŠEOBECNÁ PÉČE O MOTORY V NEBEZPEČNÝCH PROSTŘEDÍCH DALŠÍ DOPORUČENÁ PÉČE O MOTORY V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA ČISTOTA ČÁSTEČNÉ ČIŠTĚNÍ CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ MAZÁNÍ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU INTERVALY MAZÁNÍ TYP A MNOŽSTVÍ VAZELÍNY KVALITA A MNOŽSTVÍ VAZELÍNY KOMPATIBILITA POKYNY K MAZÁNÍ POSTUP PRO MAZÁNÍ LOŽISEK PRUŽINOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRANĚNÍ VAZELÍNY VÝMĚNA LOŽISEK VALIVÁ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU VERTIKÁLNÍ MOTORY CHARAKTERISTIKA POSTUP PRO PŘEMAZÁNÍ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ LOŽISKO NAPROTI HNACÍMU KONCI DEMONTÁŽ MONTÁŽ LOŽISKO HNACÍHO KONCE VALIVÉ LOŽISKO MAZANÉ OLEJEM POKYNY K MAZÁNÍ PROVOZ LOŽISEK NASTAVENÍ TEPELNÝCH OCHRAN ÚDRŽBA LOŽISEK KLUZNÁ LOŽISKA OBECNÉ POKYNY DEMONTÁŽ SYSTÉMU KLUZNÝCH LOŽISEK (TYP EF ) MONTÁŽ KLUZNÝCH LOŽISEK NASTAVENÍ TEPELNÝCH OCHRAN (Pt100) SYSTÉM VODNÍHO CHLAZENÍ MAZÁNÍ TĚSNĚNÍ HŘÍDELE PROVOZ KONTROLA VZDUCHOVÉ MEZERY (VELKÉ MOTORY ODP) KROUŽKY (PRO KROUŽKOVÉ MOTORY) DRŽÁKY KARTÁČŮ A KARTÁČE (PRO MOTORY S VINUTÝM ROTOREM) ZAŘÍZENÍ K UZEMNĚNÍ HŘÍDELE ZVEDACÍ DRŽÁKY KARTÁČŮ SCHÉMA ZAPOJENÍ POSTUP SPUŠTĚNÍ MOTORU POSTUP PO SPUŠTĚNÍ MOTORU MONTÁŽ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ DRŽÁKU KARTÁČŮ SADA POHYBU ZKRATOVACÍ VLOŽKY SESTAVA OVLÁDÁNÍ DRŽÁKU KARTÁČŮ SESTAVA OVLÁDÁNÍ DRŽÁKU KARTÁČŮ SESTAVA VRATNÉHO KOLÍKU SESTAVA VRATNÉHO KOLÍKU SESTAVA DRŽÁKU KARTÁČŮ DEMONTÁŽ SEŘÍZENÍ ZVEDACÍHO SYSTÉMU KARTÁČŮ VYSUŠENÍ VINUTÍ DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ŘADA MASTER VYJMUTÍ ROTORU ŘADA A ŘADA F ŘADA H UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ

5 4.9. OBECNÉ POKYNY PLÁN ÚDRŽBY NÁHRADNÍ DÍLY ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZÁSOBY NA SKLADĚ ABNORMÁLNÍ SITUACE BĚHEM PROVOZU BĚŽNÉ PORUCHY ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ MEZIZÁVITOVÝ ZKRAT PORUCHY VINUTÍ PORUCHY ROTORU (KOTVA NAKRÁTKO) PORUCHY KROUŽKOVÉHO ROTORU ZKRAT MEZI ZÁVITY U KROUŽKOVÉHO MOTORU PORUCHY LOŽISEK ZLOMENÍ HŘÍDELE ŠKODY Z NESPRÁVNĚ OSAZENÝCH ČÁSTÍ POHONU NEBO Z NESPRÁVNÉHO VYROVNÁNÍ MOTORU ABNORMÁLNÍ SITUACE BĚHEM PROVOZU ABNORMÁLNÍ STAVY LOŽISEK A PORUCHY BĚHEM PROVOZU ZÁRUČNÍ PODMÍNKY STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ

6 1. ÚVOD DŮLEŽITÉ: Tato příručka se týká všech motorů Weg s kotvou nakrátko a kroužkových motorů. Motory se speciálními vlastnostmi mohou být dodány se specifickými dokumenty (výkresy, schéma zapojení, křivky charakteristik,...). Dané dokumenty spolu s touto příručkou je nutné pečlivě prostudovat ještě předtím, než budete motor instalovat, uvádět jej do provozu nebo na něm provádět údržbu. U motorů vybavených větším množstvím speciálních funkcí kontaktujte v případě potřeby dalších informací a podpory společnost WEG. Všechny předpisy a postupy uvedené v této příručce je nutné pečlivě dodržovat; jen tak zajistíte správný provoz zařízení a bezpečné podmínky personálu, který přichází s motorem v provozu do styku. Dodržování těchto postupů je důležité také z hlediska záručních podmínek viz závěrečná část této příručky. Proto důrazně doporučujeme každému uživateli motorů Weg, aby si pečlivě přečetl tuto příručku před instalací a provozem motorů. Pokud budete mít i nadále nejasnosti, obraťte se na společnost Weg. 6

7 2. VŠEOBECNÉ POKYNY 2.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Veškerý personál, který se účastní elektrické instalace, manipulace, zvedání, provozu a údržby, musí být dobře seznámen s aktuálními informacemi o bezpečnostních předpisech a principech, které upravují tyto práce a musí být poučen o nutnosti jejich dodržování. Před zahájením těchto prací je odpovědností přidělené osoby zajistit, aby byli pracovníci řádně informováni a proškoleni; odpovědný pracovník je rovněž musí upozornit na skrytá rizika, která dané práce obnášejí. Doporučujeme, aby tyto práce prováděly kvalifikované osoby, které je třeba poučit, aby se: - vyvarovaly dotyku okruhů pod napětím a rotujících součástí; - vyvarovaly přemosťování nebo vyřazování bezpečnostních a ochranných zařízení z provozu; - vyvarovaly delšího pobytu poblíž strojů s vysokou hladinou hluku; - věnovaly odpovídající péči a dodržovaly postupy při manipulaci, zvedání, instalaci, provozu a údržbě zařízení; - důsledně při provádění těchto činností dodržovaly všechny pokyny a informace v dokumentaci dodané k produktům. Před zahájením postupů údržby se přesvědčte, že všechny zdroje elektrické energie byly od motoru a příslušenství odpojeny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem VYBALENÍ Motory jsou ve výrobě před expedicí testovány a dynamicky vyváženy. Nastavovací a kluzné povrchy jsou ošetřeny inhibitory koroze. Při převzetí doporučujeme zkontrolovat bedny, jestli během přepravy nedošlo k poškození. Motory jsou přepravovány se zablokovanou hřídelí, aby nedošlo k poškození ložisek. Doporučujeme toto blokovací zařízení uschovat pro případ další přepravy. pomocí vysokozdvižných vozíků a nikdy ne za hřídel. Bednu nesmíte nikdy obracet. Zvedání a spouštění těchto beden musíte provádět opatrně, abyste předešli poškození ložisek. Po vybalení proveďte vizuální kontrolu. Neodstraňujte ochrannou vazelínu z konce hřídele ani ze zátek přípojných skříněk. Tyto ochranné prvky musejí zůstat na svých místech až do dokončení instalace. U motorů vybavených blokovacím zařízením hřídele je nutné toto zařízení odstranit. U motorů vybavených kuličkovými ložisky otočte ručně několikrát rotorem. Pokud zjistíte jakékoli poškození, ihned kontaktujte přepravce a společnost Weg Máquinas SKLADOVÁNÍ VNITŘNÍ SKLADOVÁNÍ Pokud nebudou motory ihned vybaleny, je nutné skladovat bedny v jejich normální vzpřímené poloze na suchém místě bez prachu, nečistot, plynů a korozivní atmosféry. Na tyto bedny se nesmějí skládat ani o ně opírat žádné jiné předměty. Motory je nutné skladovat na místech bez vibrací, aby se zabránilo poškození ložisek VENKOVNÍ SKLADOVÁNÍ Vyberte suché skladovací místo chráněné před zaplavením a bez vibrací. Při případném poškození opravte obal před uskladněním zařízení, aby byly zajištěny správné podmínky skladování. Umístěte stroje, zařízení a bedny na palety, dřevěné nosníky nebo základy, které zajistí ochranu před zemní vlhkostí. Zabraňte proboření zařízení do země a zajistěte, aby nebyla omezena cirkulace vzduchu pod zařízením. Kryty nebo nepromokavé plachty použité pro ochranu zařízení před povětrnostními vlivy se nesmějí dotýkat povrchu zařízení. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu tím, že mezi zařízení a tyto kryty umístíte dřevěné špalíky. Pokud dojde k jakémukoliv poškození, kontaktujte přepravce a společnost Weg Máquinas. V opačném případě zaniká záruka. Při zvedání beden je nutné dodržovat odpovídající místní předpisy a zkontrolovat hmotnost bedny a kapacitu zvedacího zařízení. Motory přepravované v dřevěných bednách se musejí vždy zvedat za zavěšovací oka nebo 7

8 SKLADOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH MOTORŮ Vertikální motory s ložisky mazanými vazelínou mohou být skladovány ve vertikální i v horizontální poloze. Vertikální motory s ložisky mazanými olejem musejí být nutně skladovány ve vertikální poloze a s namazanými ložisky. Ložiskový olej u vertikálních motorů, které jsou přepravovány v horizontální poloze, je odstraněn, aby se předešlo jeho úniku během přepravy. Po přijetí je nutné tyto motory umístit do vertikální polohy a namazat jejich ložiska OSTATNÍ PÉČE BĚHEM SKLADOVÁNÍ U motorů vybavených topením je nutné ponechat toto zařízení zapnuté. Pokud došlo k poškození nátěru, je nutné nátěr obnovit, aby nedošlo ke korozi. Totéž platí pro obrobené povrchy, z nichž byla setřena ochranná vazelína. Pokud jsou kroužkové motory skladovány déle než 2 měsíce, je nutné kartáče, kterými jsou opatřeny, zvednout, vyjmout je z jejich držáku, a zabránit tak oxidaci mezi kontakty a kroužky. UPOZORNĚNÍ: Před uvedením motoru do provozu je nutné dát kartáče zpět do jejich držáku a zkontrolovat správné usazení IZOLAČNÍ ODPOR * * VÝSTRAHA! * * Před měřením izolačního odporu je nutné stroj uvést do klidu a všechna testovaná vinutí připojit na nějakou dobu ke kostře a k zemi, aby se vybil veškerý zbytkový elektrostatický náboj. Kondenzátory, pokud jsou použity, vybijte před odpojením do země a odpojte je od přívodů před měřením izolačního odporu. Nedodržením těchto pokynů může dojít zranění osob. Pokud motor nebude uveden ihned do provozu, je nutné jej chránit před vlhkostí, vysokými teplotami a nečistotami, aby se zabránilo poškození izolace. Před spuštěním motoru je nutné změřit izolační odpor vinutí. Pokud je v okolí vysoká vzdušná vlhkost, doporučujeme periodickou kontrolu během skladování. Je obtížné stanovit pravidla pro skutečnou hodnotu izolačního odporu motoru, protože tento odpor se mění podle typu, velikosti, jmenovitého napětí, stavu použitého izolačního materiálu a typu konstrukce motoru. Pro rozhodnutí, zda je motor připraven k provozu, jsou nutné široké zkušenosti. Dobrou pomůckou při tomto rozhodování je vést pravidelné záznamy. Izolační odpor je nutné měřit megaohmmetrem. Zkušební napětí vinutí motoru musí být podle níže uvedené tabulky v souladu s normou IEEE43. ke Stejnosměrné napětí pro Jmenovité napětí zkoušku izolačního odporu vinutí vinutí (V) (V) < > Zkušební napětí pro topení musí být 500 V DC a pro ostatní příslušenství 100 V DC. Měření izolačního odporu se u tepelných ochran nedoporučuje. Pokud se tento test provádí při jiné teplotě, je nutné upravit tuto hodnotu na 40 C pomocí variační křivky izolačního odporu v závislosti na teplotě dané konkrétním motorem. Pokud tato křivka není k dispozici, je možné použít přibližnou korekci danou křivkou na obr. 2.3 podle normy NBR 5383 / IEEE43. 8

9 Hodnota izolačního odporu Úroveň izolace 2 MΩ nebo menší špatná < 50 MΩ nebezpečná MΩ abnormální MΩ dobrá MΩ velmi dobrá Opravný činitel izolačního odporu, Kt 40 C > MΩ vynikající Tabulka 2.3a Referenční limity pro izolační odpor elektromotorů. Převeďte naměřený izolační odpor (Rt) na 40 C tak, že jej vynásobíte teplotním koeficientem Kt. Teplota vinutí ( C) R 40 C = Rt x Kt 40 C Obr. 2.3 U starých motorů, které jsou dosud v provozu, obvykle získáme vyšší hodnoty. Z porovnání hodnot získaných z předchozích testů stejného motoru při identické zátěži, teplotě a vlhkosti získáme lepší představu o stavu izolace než z hodnoty získané na základě jediného testu. Náhlému nebo velkému snížení této hodnoty je nutné věnovat náležitou pozornost. 9

10 Minimální izolační odpor: - Pokud bude naměřený izolační odpor menší než 100 MΩ, je nutné před spuštěním motoru vysušit jeho vinutí podle níže uvedeného postupu: - Demontujte motor a vyjměte rotor a ložiska. - Dejte kostru s vinutím statoru do pece a zahřejte ji na teplotu 130 C a tuto teplotu udržujte po dobu alespoň 8 hodin. U velkých strojů (nad kostru 630 IEC nebo řadu 104XX NEMA) může tato doba činit min. 12 hodin. Stejný postup použijte u vinutí rotoru kroužkových motorů. Dvakrát zkontrolujte izolační odpor a ověřte, zda dosáhl přijatelných hodnot podle tab. 2.3.a. V opačném případě se prosím obraťte na společnost WEG pro další informace INDEX POLARIZACE Index polarizace (P.I.) je tradičně definován jako poměr 10minutového izolačního odporu (IR 10 ) a 1minutového izolačního odporu (IR 1 ), testovaného při relativně konstantní teplotě. Pomocí indexu polarizace můžete vyhodnotit stav izolace motoru s využitím této tabulky: Index polarizace Úroveň izolace 1 a méně špatná < 1,5 nebezpečná 1,5 2,0 abnormální 2,0 3,0 dobrá 3,0 4,0 velmi dobrá > 4,0 vynikající Tabulka 2.3b Index polarizace (poměr mezi 10 minutami a 1 minutou). Ihned po dokončení měření izolačního odporu je nutné uzemnit vinutí, aby nedošlo k případné nehodě. 10

11 2.4. DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ ÚVOD Následující pokyny pro dlouhodobé skladování platí pro motory, které budou před uvedením do provozu dlouhodobě skladovány nebo na dlouhou dobu odstaveny z provozu OBECNĚ Existují tendence (zejména během výstavby výrobních prostor) skladovat motory několik let a pak je uvést do provozu nebo okamžitě nainstalovat některé jednotky, což má za následek, že motory jsou vystaveny vlivům, které nelze předem pro toto období vyhodnotit. Je obtížné vyhodnotit různé formy namáhání (atmosférické, chemické, teplotní a mechanické) působící na motor, ke kterým může dojít během manipulace ve skladu, při montáži, u počátečních testů a při skladování před vlastním uvedením do provozu. Dalším důležitým faktorem je například přeprava hlavní dodavatel může přepravovat na místo instalace motor buď samostatně, nebo společně s příslušnou jednotku. Vnitřní mezery motoru (vzduchové mezery, ložiska a vnitřní prostor připojovací skříňky) jsou vystaveny atmosférickému vzduchu a kolísání teplot. Působením vzdušné vlhkosti může dojít ke kondenzaci vody a podle druhu a stupně kontaminace vzduchu mohou do těchto prostorů vnikat agresivní látky. Následkem dlouhodobého působení mohou vnitřní součásti, jako jsou ložiska, začít rezivět, izolační odpor se může snížit pod přípustné hodnoty a mazací schopnost vazelíny v ložiscích může být snížena. Tyto vlivy zvyšují riziko poškození motoru před uvedením do provozu. Pro zachování záruky výrobce je nutné zajistit, aby byla dodržována a zaznamenávána preventivní opatření popsaná v této příručce, jako jsou konstrukční aspekty, ochrana, balení, skladování a inspekce MÍSTO SKLADOVÁNÍ Aby byly zajištěny nejlepší skladovací podmínky motoru během dlouhých období nečinnosti, musí skladovací místo striktně splňovat tato kritéria: VNITŘNÍ SKLADOVÁNÍ - Uzavřená skladovací místnost se střechou. - Místo musí být chráněno před vlhkostí, výpary, agresivními zplodinami, rychlými změnami teplot, hlodavci a hmyzem. - Nesmí obsahovat korozivní plyny, jako je chlor, oxid siřičitý nebo kyseliny. - Místo nesmí být vystaveno trvalým nebo přerušovaným silným vibracím. - Musí mít ventilační systém s filtrem. - Nesmí být vystaveno rychlým změnám teplot. - Okolní teplota v rozmezí (5 C > t < 60 C) a nesmí docházet k rychlým změnám teplot. - Relativní vlhkost vzduchu < 50 %. - Musejí být zajištěna opatření proti usazování nečistot a prachu. - Musí být vybaveno systémem detekce požáru. - Musí být vybaveno elektrickou přípojkou pro topení a osvětlení. Pokud některé z těchto požadavků nebude skladovací prostředí splňovat, doporučuje společnost WEG začlenit do způsobu balení motoru další ochrany, např.: - uzavřenou dřevěnou nebo podobnou bednu s elektrickou instalací schopnou napájet topení; - uzavřenou dřevěnou nebo podobnou bednu s instalací, která umožňuje napájet topení; - pokud zde existuje riziko napadení a vytváření plísní, musí být toto balení chráněno na místě skladování postřikem nebo nátěrem odpovídající chemickou látkou; - přípravu balení musí provést zkušená osoba s maximální péčí. Balením musí být pověřena spolehlivá obalová společnost. 11

12 VENKOVNÍ SKLADOVÁNÍ Venkovní skladování motoru se nedoporučuje. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu skladování, musí být motor pro tyto podmínky speciálně zabalen následujícím způsobem: - Pro venkovní skladování navíc k výše u vedeným pokynům doporučujeme toto balení zcela zakrýt ochranou proti prachu, vlhkosti a jiným cizím materiálům. - Umístěte toto balení na palety, dřevěné svazky nebo základy, které zajišťují ochranu proti půdní vlhkosti. - Zabraňte, aby se toto balení zabořilo do půdy. - Po zakrytí stroje je nutné postavit přístřešek pro ochranu před deštěm, sněhem a nadměrným slunečním zářením. DŮLEŽITÉ Doporučujeme zkontrolovat místní podmínky skladování a podmínky motoru podle plánu údržby pro dlouhodobé skladování, popsaného v této příručce NÁHRADNÍ DÍLY IZOLAČNÍ ODPOR - Během skladování je nutné měřit izolační odpor vinutí motoru podle článku této příručky; dále je nutné jej zaznamenávat každé 3 měsíce a před instalací motoru. - Případné poklesy hodnoty izolačního odporu je nutné prozkoumat OBNAŽENÉ POVRCHY STROJE - Ve výrobě jsou všechny obnažené povrchy (např. konec hřídele a příruby) chráněny dočasným ochranným prostředkem (inhibitor koroze). - Tuto ochrannou vrstvu je nutné opakovaně nanášet nejméně každých 6 měsíců. Pokud dojde k odstranění nebo poškození této vrstvy, je nutné provést stejnou preventivní akci. Doporučené produkty: Název: Dasco Guard 400 TX AZ, výrobce: D.A. Stuart Ltda. Název: TARP, výrobce: Castrol. - Pokud byly díly dodány odděleně (připojovací skříňky, tepelný výměník, kryty atd.), musejí být zabaleny výše uvedeným způsobem. - Relativní vlhkost vzduchu uvnitř balení nesmí překročit 50 %, dokud stroj nevybalíte TOPENÍ - Topení instalované v motoru musí být po dobu skladování zapnuté, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř motoru a aby se takto udržoval izolační odpor vinutí na přijatelných hodnotách. TOPENÍ MOTORU MUSÍ BÝT V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZAPNUTÉ, POKUD JE MOTOR SKLADOVÁN NA MÍSTĚ O TEPLOTĚ < 5 C A RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU > 50 %. 12

13 LOŽISKA VALIVÁ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU Ložiska jsou namazána z výroby, aby se mohly provést zkoušky motoru. Pro zachování dobrého stavu ložisek je během skladování nutné každé dva měsíce odstranit blokování hřídele a hřídel ručně protočit. Po 6 měsících skladování a před uvedením do provozu je nutné ložiska přemazat podle odstavce této příručky. Pokud bude motor skladován více než 2 roky, bude nutné ložiska zkontrolovat a přemazat podle odstavce 4.2 této příručky VALIVÉ LOŽISKO MAZANÉ OLEJEM - Podle polohy může být motor přepravován s olejem nebo bez oleje v ložiskách. - Motor musí být uložen ve své původní provozní poloze s olejem v ložiskách. - Hladinu oleje je nutné kontrolovat; musí být v polovině olejoznaku. Pro zachování dobrého stavu ložisek je během skladování nutné každé dva měsíce odstranit blokování hřídele a hřídel ručně protočit. Po 6 měsících skladování a před uvedením do provozu je nutné ložiska přemazat podle odstavce této příručky. Pokud bude motor skladován více než 2 roky, bude nutné ložiska zkontrolovat a přemazat podle odstavce 4.2 této příručky KLUZNÁ LOŽISKA - Podle polohy může být motor přepravován s olejem nebo bez oleje v ložiskách. - Motor musí být uložen ve své původní provozní poloze s olejem v ložiskách. - Hladinu oleje je nutné kontrolovat; musí být v polovině olejoznaku. - Během skladování je nutné každé dva měsíce odstranit blokování hřídele a hřídel protočit asi na 30 ot./min. pro cirkulaci oleje a pro zachování dobrého stavu ložisek. Pokud není možné otočit hřídelí motoru, je nutné použít tento postup pro vnitřní ochranu ložisek a kontaktních ploch před korozí: - Vypusťte veškerý ložiskový olej. - Demontujte ložiska postupem uvedeným v odstavci této příručky. - Očistěte ložiska. - Aplikujte antikorozní přípravek (např.: TECTIL 511, Valvoline nebo Dasco Guard 400TXAZ) do ložiska, pouzdra ložiska (horní a dolní poloviny) a na kontaktní plochy hřídele a motoru. - Sestavte ložiska postupem uvedeným v odstavci této příručky. - Uzavřete všechny otvory se závity šroubovacími zátkami. - Utěsněte mezery mezi hřídelí a těsněním ložiska a mezi těsněním ložiska a pouzdrem ložiska pomocí trvanlivé samolepicí pásky. - Připojovací příruby (např. přívod a vývod oleje) musejí být překryty záslepkami. - Vyjměte horní průhledítko ložiska a nastříkejte na ložisko inhibitor koroze. - Vložte dovnitř ložiska některý z pohlcovačů vlhkosti (silikagel). Pohlcovač vlhkosti absorbuje vlhkost a zabraňuje usazování vlhkosti a kondenzaci vody uvnitř ložiska. - Pevně uzavřete ložisko pomocí horního průhledítka. Pokud je doba klidu delší než 6 měsíců: - Opakujte výše uvedené postupy. - Vyměňujte pohlcovač vlhkosti (silikagel) v ložiscích každých 6 měsíců. Pokud je doba klidu delší než 2 roky: - Demontujte ložiska. - Ošetřete a uložte části ložiska KARTÁČE - Kartáče kroužkových motorů je nutné v držáku kartáčů zvednout, protože nesmějí zůstat v kontaktu s kroužky během skladování, aby kroužky nezoxidovaly. - Před instalací motoru a uvedením do provozu je nutné dát kartáče opět do jejich původní polohy. 13

14 PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA Po ověření izolačního odporu vinutí motoru je nutné ověřit také připojovací skříňku a skříňku příslušenství: - Vnitřek musí být suchý, očištěný a bez nánosu prachu. - Kontakty musejí být bez rzi (koroze). - Těsnění musí být v dobrém stavu. - Kabelové průchodky musejí být správně utěsněny. Pokud některá z těchto položek není v pořádku, je nutné odpovídající součást očistit nebo vyměnit OVĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU Před zahájením provozu je nutné ověřit izolační odpor podle článku této příručky OSTATNÍ Než uvedete stroj do provozu, pokračujte dalšími procedurami popsanými v kapitole 3.3 Uvedení do provozu v této příručce PŘÍPRAVA K PROVOZU PO DLOUHODOBÉM SKLADOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ - Vnitřní a vnější prostory stroje musejí být bez oleje, vody, prachu a nečistot. Vnitřek motoru je nutné vysát vysavačem. - Odstraňte inhibitor koroze z obnažených povrchů pomocí hadříku napuštěného ředidlem na bázi petroleje. - Ujistěte se, že mazaná ložiska a dutiny jsou bez nečistot a že záslepky otvorů jsou správně utěsněné a utažené. Oxidace a skvrny na sedlech ložisek a na hřídeli je nutné pečlivě očistit MAZÁNÍ LOŽISEK Použijte vazelínu nebo olej pro mazání ložisek. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku ložisek a mazání je nutné provést podle popisu v kapitole 4 Údržba této příručky podle typu daného ložiska. Poznámka: Kluzná ložiska, u kterých byly použity ochranné produkty proti korozi a pohlcovače vlhkosti, je nutné demontovat podle popisu uvedeného v odstavci této příručky, a prostředky použité ke smytí antikorozních látek a pohlcovače vlhkosti je nutné odstranit. Opět sestavte ložiska podle popisu uvedeného v odstavci této příručky a pokračujte přemazáním. 14

15 PLÁN ÚDRŽBY PRO SKLADOVÁNÍ Během skladování je nutné provádět a zaznamenávat údržbu motoru podle plánu popsaného v této tabulce: Měsíčně Každé dva měsíce Každých šest měsíců Každé 2 roky Před provozem Místní skladování Inspekce stavu čistoty X X Inspekce vlhkosti a teplotních podmínek X Ověření příznaků napadení hmyzem X Měření úrovně vibrací X Balení Inspekce fyzického poškození X Inspekce vnitřní relativní vlhkosti X Výměna vysušovacího prostředku v balení X (pokud se používá) Topení Ověření provozního stavu X Kompletní motor Provedení očištění zvenku X X Ověření stavu nátěrů X Ověření inhibitoru koroze na X obnažených částech Výměna inhibitoru koroze X Vinutí Měření izolačního odporu X X Měření indexu polarizace X X Připojovací skříňka a uzemňovací svorky Očištění vnitřku skříňky X X Inspekce těsnění a plochých těsnění Valivá ložiska mazaná vazelínou nebo olejem Otáčení hřídelí X Přemazání ložisek X X Demontáž a očištění ložisek X Kluzná ložiska Otáčení hřídelí X Aplikace inhibitoru koroze a pohlcovače vlhkosti X Očištění a přemazání ložisek X Demontáž a uložení dílů X Kartáče (kroužkové motory) Zvednutí kartáčů Spuštění kartáčů dolů a ověření jejich kontaktu s kroužky motoru X Poznámka v případě potřeby během skladování 15

16 2.5. MANIPULACE Ke zvedání motoru používejte pouze instalovaná zavěšovací oka. Nikdy nezvedejte motor za hřídel. Zjistěte hmotnost motoru. Zvedání a spouštění musíte provádět opatrně, abyste předešli poškození ložisek MANIPULACE MOTORY ŘADY H Zvedací oka připevněná k pouzdru ložiska, tepelného výměníku, koncových hrdel atd. se smějí používat pouze k manipulaci s těmito součástmi MANIPULACE MOTORY ŘADY M ŘADA M ŘADA H Poznámky: 1) Zvedací oka na rámu jsou určena pouze ke zvedání stroje. Nepoužívejte je ke zvedání připojeného příslušenství, jako jsou čerpadla, kompresory, převodovky nebo jiná zařízení. 2) Zvedací řetězy nebo úchyty musí mít úhel maximálně 30 vzhledem k vertikální ose. 3) Použijte všechna zavěšovací oka v rámu, která jsou dodána společně s motorem. 4) Nedodržením těchto pokynů může dojít ke škodě na zařízení, zranění osob nebo k obojímu. Poznámky: 1) Nezvedejte motor za tepelný výměník. 2) Zvedejte bez tepelného výměníku. 3) Pokud není těžiště přesně uprostřed zvedacích ok, použijte jeden ze způsobů podle č

17 MANIPULACE S VERTIKÁLNÍMI MOTORY UMÍSŤOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH MOTORŮ Vertikální motory WEG jsou dodávány s 8 zavěšovacími oky pro zvedání. Čtyři jsou v přední části a čtyři v zadní části motoru. Některé motory jsou přepravovány v horizontální poloze a je nutné je přemístit do provozní polohy. Následující postup je nutné dodržovat při manipulaci s motory pro vertikální montáž z horizontální polohy do vertikální a naopak nezávisle na modelu nebo řadě výrobku. S vertikálními motory WEG je nutné manipulovat podle obrázku výše. Vždy používejte 4 zavěšovací oka pro pohyb motoru ve vertikální pozici; zvedací řetězy nebo lana pak mohou také zůstat ve vertikální poloze, a tím se zabrání velkému namáhání zavěšovacích ok. 1) Zvedněte motor za 4 postranní zavěšovací oka pomocí 2 jeřábů. 2) Spusťte dolů jeřáb, který je upevněn za stranu pohonu motoru a současně zvedněte jeřáb, který je upevněn na nehnací straně motoru, a vyvažte tak motor. 3) Povolte jeřáb, který je upevněn na straně pohonu a obraťte jej o 180, aby bylo možné tento předtím uvolněný jeřáb upevnit do zbývajících 2 zavěšovacích ok na nehnací straně motoru. 4) Upevněte uvolněný jeřáb do zbývajících 2 zavěšovacích ok na nehnací straně motoru a zvedejte jej, až se motor dostane do vertikální polohy. 17

18 3. INSTALACE Elektromotory je nutné instalovat do místa tak, aby byl zajištěn snadný přístup pro inspekce a údržbu. Pokud okolní atmosféra obsahuje vlhké, korozivní nebo hořlavé látky nebo částečky, je nutné zajistit odpovídající stupeň ochrany. Instalace motorů v prostředí s výskytem par, plynů nebo prachu, hořlavých nebo výbušných látek náchylných k požáru nebo k výbuchu je nutné provádět v souladu s předpisy ABNT NBR, NEC čl. 500 (National Electrical Code) a UL-674 (Underwriters Laboratories, Inc.) V žádném případě nesmějí být motory uzavřeny v boxech nebo kryty materiály, které mohou ovlivňovat nebo omezovat volnou cirkulaci chladicího vzduchu. Motory vybavené externím chlazením musejí být umístěny alespoň 50 mm od podlahy, aby vzduch mohl volně cirkulovat. Přívod a výfuk vzduchu nesmí být obstaven nebo omezen kabely, potrubím nebo jinými předměty. Místo instalace musí umožňovat výměnu vzduchu rychlostí 30 m³ za minutu na každých 100 kw výkonu motoru MECHANICKÉ ASPEKTY MONTÁŽ Pro zajištění odpovídajícího provozu musí být motor kromě stabilních základů přesně vyrovnán s připojeným zařízením a komponenty namontované na hřídeli motoru musejí být přesně vyvážené LOŽE Základna motoru musí být rovná a bez vibrací. Z tohoto důvodu doporučujeme betonové lože. Typ postavené základny bude záviset na povaze půdy v místě instalace nebo na nosnosti podlahy. Při navrhování lože motoru je nutné vzít v úvahu, že motor může občas dodávat vyšší točivý moment, než je jmenovitý. Pokud takový návrh není správně proveden, mohou nastat problémy s vibracemi jednotky (lože, motor a poháněný stroj). UPOZORNĚNÍ: Betonová základna musí obsahovat kovovou desku pro nesení vyrovnávacího šroubu. Na základě obr. 3.1 lze síly na lože vypočítat pomocí těchto vzorců: (4C max) F 1 = m. g. + ( A) (4C max) F2 = m. g. ( A) kde: F1 a F2 = síly na základnu (N) g = gravitační zrychlení (9,81 m/s²) m = hmotnost motoru (kg) Cmax = moment zvratu (Nm) A = z rozměrového náčrtku motoru (m) Otáčení Upozornění: U nainstalovaného a připojeného motoru musí být vztah mezi vlastní frekvencí lože a - frekvencí otáček motoru - frekvencí dvojnásobku otáček - dvojnásobku frekvence sítě specifikován takto: Vlastní frekvence 1. řádu lože: % nebo -20 % vzhledem k výše uvedeným frekvencím. Vlastní frekvence vyššího řádu lože: % nebo -10 % vzhledem k výše uvedeným frekvencím. Obr. 3.1 UPOZORNĚNÍ: Obrázek znázorňuje síly na motor při běhu ve směru pohybu hodinových ručiček. Při otáčkách proti směru pohybu hodinových ručiček působí tyto síly obráceně (F1, F2, 4.Cmax.). 18

19 Ocelové nebo železné bloky, bloky s rovným povrchem s kotvicími prvky lze usadit do betonového lože pro upevnění patek motoru podle obr Je důležité, aby všechny prvky konstrukce byly vyrobeny tak, aby mohly přenášet veškeré síly nebo momenty, které mohou během provozu vznikat TYPY ZÁKLADEN a) Betonové základny Jak bylo uvedeno výše, betonové základny jsou nejčastěji používané pro upevnění těchto motorů. Typ a velikost lože stejně jako ostatní upevňovací prvky pro tento účel bude záviset na typu a velikosti motoru. Motory mohou být montovány na betonovou základnu se čtyřmi základovými bloky. Viz rozměry instalačních prvků v níže uvedené tabulce. Instalace a příklady: Matice a podložky Vložky Ocelové lože Matice a podložky Základnový šroub (DIN 529) nebo kotevní šrouby Vložky Mezilehlá základna Matice a podložky Vložky Základnové bloky Kotvicí blok Matice a podložky Vložky Základnové bloky Výšková kompenzace (vložky) Matice a podložky Vložky Základnové bloky Kotvicí šrouby Kotvicí bloky Obr. 3.2 Typy uchycení motoru. 19

20 Průměr otvoru v noze motoru Základový blok Upevňovací šrouby (DIN 933) Zajišťovací kolíky (DIN 258) Počet Rozměr Počet Rozměry Počet Rozměry 28 4 M24 4 M24 x x M30 4 M30 x x M36 4 M36 x x M42 4 M42 x x 100 Závit Montážní rozměry s t u v w M26 a M M M Tabulka 3.1 Rozměry ukotvení (příklad instalace). Obr. 3.3 Příklad 1. Betonová výplň Příklad přípravy: Odstraňte veškeré nečistoty ze základnových bloků; zajistíte tím dokonalé ukotvení mezi základnovými bloky a motorem. Upevněte základnové bloky u patek motoru pomocí šroubů. Pro zajištění dalšího přesného vertikálního vyrovnání použijte vložky různé tloušťky (celková tloušťka asi 2 mm) mezi patky motoru a základnový blok. Uvnitř otvorů v patkách musejí být upevňovací šrouby ovinuty tenkým plechem nebo lesklou lepenkou za účelem přesného vycentrování základnových bloků na otvory v patkách; tím se zabezpečí přesné horizontální vyrovnání. Pod základnové bloky umístěte vložky nebo vyrovnávací šrouby a ustavte motor do vodorovné polohy a do jedné osy s poháněným strojem. Po zalití betonem proveďte přesnou kontrolu vyrovnání. Případné malé opravy lze provést podložkami, kovovými destičkami nebo nastavením vůlí na upevňovacích šroubech. Nyní pevně utáhněte všechny upevňovací šrouby. Přesvědčte se, že jsou všechny povrchy patek motoru usazeny rovnoměrně a nepoškozují rám motoru. Po dokončení tohoto testu zajistěte správné utažení zavedením dvou kuželových čepů. Pro tento účel použijte předvrtané otvory v patkách. Obr. 3.4 Příklad 2. 20

21 b) Ližiny Pokud systém pohonu využívá řemenice, musí být motor instalován na ližinách a spodní část řemene musí být tažná. Ližina, která se nachází poblíž hnací řemenice, musí být umístěna tak, aby seřizovací šroub byl mezi motorem a poháněným strojem. Druhá ližina musí mít tento šroub v opačném směru viz obr Motor je přišroubován k ližinám a posazen na základně. Hnací řemenice se poté musí vyrovnat tak, aby její střed byl ve stejné úrovni jako střed hnané řemenice. Hřídele motoru a poháněného stroje musejí být vzájemně rovnoběžné. Řemen nesmí být nadměrně napnutý viz obr Po vyrovnání je nutné ližiny dotáhnout SROVNÁNÍ DO OSY/USTAVENÍ DO VODOROVNÉ POLOHY Elektromotor musí být přesně vyrovnán s poháněným strojem, zejména v případě přímého spojení. Nesprávné vyrovnání může způsobit poruchy ložisek, vibrace a dokonce zlomení hřídele. Nejlepší metodou pro zajištění správného vyrovnání je použití číselníkového úchylkoměru umístěného na každou spojovací polovinu jeden s radiálním odečtem a druhý s axiálním. Takto lze odečítat současně, a kontrolovat tak otáčením hřídele odchylky rovnoběžnosti (obr. 3.6a) nebo soustřednosti (obr. 3.6b). Hodnoty číselníkového úchylkoměru nesmějí překročit 0,05 mm. Pokud je operátor dostatečně zkušený, může dosáhnout vyrovnání pomocí lístkového spároměru a ocelového pravítka za předpokladu, že spojky jsou dokonalé a vycentrované (obr. 3.6c). Měření ve 4 různým místech obvodu nesmí vykazovat odchylku odečtu větší než 0,03 mm. Úhlová mezera Obr. 3.5 c) Kovové základny Kovové základny musejí mít pod patkami motoru rovný povrch, aby se zabránilo deformaci rámu. Povrch pouzdra ložiska musí být určen tak, aby pod patky motoru bylo možné umístit vložky o tloušťce asi 2 mm. Motor se při osovém rovnání nesmí vyjímat ze společných kovových základen a tyto kovové základny musejí být ustaveny do vodorovné polohy na samotném loži. Pokud se k vyrovnání výšky hřídele motoru a hřídele stroje používá kovová základna, je nutné vyrovnat betonový základ. Po nivelaci základny, po utažení základnových kolíků a po kontrole spojky se kovová základna a kolíky zacementují. Obr. 3.6a Odchylka rovnoběžnosti. Obr. 3.6b Odchylka soustřednosti. Radiální mezera Při rovnávání do osy/ustavování do vodorovné polohy je důležité vzít v úvahu účinky teploty na motor a poháněný stroj. Různé úrovně roztažnosti spojených strojů mohou změnit souosost/nivelaci během provozu motoru. Poté, co je sestava (motor a základna) přesně vyrovnána za studeného či teplého stavu, je nutné motor přišroubovat podle obr Existují přístroje, které používají viditelné laserové paprsky a speciální počítačové programy, které mohou vykonávat a zajišťovat vysoce přesné vyrovnání. 21

22 Středicí šroub 12x100 DIN 7977 Šestihranná matice 2 šrouby diagonálně umístěné v protilehlých pozicích Plochá podložka c) Spojka řemenem a řemenicí Řemenový převod se nejčastěji používá tam, kde se využívá poměr otáček. Základna Patka motoru MONTÁŽ ŘEMENIC: Na hřídele vybavené klínovou drážkou a závitovým otvorem se řemenice nasazuje tak, že ji pouhým tlakem ruky nasunete do poloviny délky klínové drážky. U hřídelí bez otvoru se závitem se doporučuje zahřát řemenici asi na 80 C (obr. 3.8). Obr. 3.7 UPOZORNĚNÍ: Šrouby, matice a podložky mohou být na přání dodány spolu s motorem SPOJKY a) Přímá spojka Tam, kde je to možné, doporučujeme používat přímé spojky kvůli jejich nízké ceně, menším nárokům na prostor, nulovému prokluzu řemenů a nižšímu riziku nehod. V případě pohonu s poměrem otáček se obvykle používá přímá spojka s převodovkou. Obr. 3.8 Montáž řemenic. DEMONTÁŽ ŘEMENIC: Pro demontáž řemenic se doporučuje používat pomůcky uvedené na obr. 3.9, aby nedošlo k poškození drážky ani povrchu hřídele. DŮLEŽITÉ: Vyrovnejte pečlivě konce hřídelí a kde je to možné, používejte pružné spojky s tolerancí minimální vůle 3 mm mezi kotouči. Obr. 3.9 Demontáž řemenic. Úhlová mezera Obr. 3.6b Radiální vyrovnání (soustřednost). b) Spojka s převodovkou Nesprávně vyrovnané spojky s převodovkou způsobují trhavé pohyby, které vyvolávají vibrace ve spojce a v motoru. Proto je nutné věnovat velkou péči správnému vyrovnání hřídelí; vyrovnání musí být dokonale rovnoběžné v případě přímých převodů a pod správným úhlem pro kuželové nebo šroubové převody. Dokonalé uspořádání převodů lze ověřit vložením proužku papíru, na kterém zuby zanechají stopy po jedné otáčce. Při nasazování řemenic a ložisek nepoužívejte kladivo. Pokud jsou ložiska instalována pomocí kladiva, vytvářejí se kazy v kroužcích ložisek. Tyto původně malé kazy se během provozu zvětšují a může se stát, že dojde k úplnému zničení ložiska. Správné umísťování řemenice uvádí obr NESPRÁVNĚ CORRECT SPRÁVNĚ INCORRECT NESPRÁVNĚ Obr

23 PROVOZ: Nežádoucímu axiálnímu tlaku na ložiska předejdete tak, že zajistíte rovnoběžnost hřídelí a dokonalou souosost řemenic (obr. 3.11). Bočně nevyrovnané řemenice přenášejí při běhu celou řadu rázů do rotoru a mohou poškodit pouzdra ložisek. Prokluzu řemenů můžete zabránit použitím pryskyřičného materiálu, například kalafuny. SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ Obr Správné vyrovnání řemenic. Napětí řemene je nutné pouze pro vyloučení prokluzu během provozu (obr. 3.12). Obr Napětí řemene. UPOZORNĚNÍ: Příliš napnutý řemen zvyšuje síly na hřídel a způsobuje vibrace a únavu materiálu, vedoucí až k možnému zlomení hřídele. Je nutné se vyvarovat příliš malých řemenic. Způsobují průhyb hřídele, protože tah řemene se zvyšuje se zmenšující se velikostí řemenice. Požadujete-li specifické řemenice, obraťte se prosím na společnost Weg Máquinas, která vám zajistí správný návrh. Na základě existujícího napětí řemenů dochází k reakci ve formě radiálního zatížení na hřídel motoru. Údaje pro výpočet této reakce (radiální síly) jsou: - přenášený výkon [kw] (P); - otáčky motoru [rpm] (RPM); - průměr hnací řemenice [mm] (DPMV); - průměr hnané řemenice [mm] (DPMV); - vzdálenost mezi středy [mm] (I); - součinitel tření [-] (MI) - (obvykle 0,5); - součinitel prokluzu [-] (K); - kontaktní úhel řemene u menší řemenice [RAD] (alfa); - FR radiální síla působící na konec hřídele [N] (FR). DPMV DPMT ALFA = π 1 ε ( MIxALFA) + 1 K = 1.1x ( MIxALFA) 1 ε ,25χN K x FR = x DPMTxRPM [ 1 COS( ALFA] x[ 1+ COS( ALFA) ] UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte řádně vyvážené řemenice. Vyvarujte se nadměrných drážek, protože mohou způsobovat nevyváženost. V případě nedodržení těchto pokynů bude docházet k vibracím USPOŘÁDÁNÍ SPOJKY PRO MOTORY S KLUZNÝMI LOŽISKY AXIÁLNÍ VŮLE Motory vybavené kluznými ložisky musejí být přímo spojené s poháněným strojem nebo pomocí převodovky. Spojení pomocí řemenice/řemene se nedoporučuje. Tyto motory s kluznými ložisky mají tři identifikační značky u konce hřídele. Středová značka (červená) označuje magnetický střed. Zbylé dvě označují mezní polohy axiálního posuvu rotoru. Při spojování takového motoru je nutné zvážit tyto aspekty: - axiální vůli ložisek, která je uvedena v následující tabulce pro každou velikost ložisek; - axiální posuv poháněného stroje, pokud existuje; - maximální axiální vůli povolenou danou spojkou. 2 23

24 Vůle platné pro kluzná ložiska pro motory dodávané firmou Weg Máquinas Velikost ložiska Celková axiální vůle v mm = = = ,5 + 7,5 = = = 24 Tabulka 3.3 Motor musí být spojen tak, aby šipka na rámu ložiska byla přesně na středové značce (červená) během provozu motoru. Během spouštění motoru nebo i během provozu se rotor může volně pohybovat mezi dvěma vnějšími místy, pokud poháněný stroj působí nějakou axiální silou na hřídel motoru. Za žádných okolností nesmí motor trvale pracovat s axiální silou působící na ložiska. Kluzná ložiska, která společnost Weg Máquinas obvykle používá, nejsou dimenzována na trvalé axiální síly. Obr uvádí část ložiska hnací strany a soustředí se na základní uspořádání sestavy hřídel/ložisko, jakož i na axiální vůli. Axiální vůle Axiální vůle Obr ELEKTRICKÉ ASPEKTY NAPÁJECÍ SOUSTAVA Axiální vůle Správné elektrické napájení je velmi důležité. Všechny vodiče a ochranné systémy musejí zajistit vynikající kvalitu elektrického napájení na svorkách motoru s těmito parametry: - Napětí: může kolísat v rozmezí ±10 % jmenovité hodnoty. - Frekvence: může kolísat v rozmezí -3 % až +5 % jmenovité hodnoty ZAPOJENÍ Obr Hřídel Pouzdro Obr uvádí část rámu ložiska; šipka ukazuje magnetický střed a dále jsou zřetelné tři značky na hřídeli. Pro připojení napájecích vodičů odstraňte kryty připojovacích skříněk rotoru a statoru (pokud jsou použity). Odřízněte těsnicí kroužky (standardní motory nejsou dodávány s kabelovými ucpávkami) podle použitého průměru. Vložte vodiče do kroužků. Odřízněte napájecí vodiče na požadovanou délku, odizolujte konce a nasaďte na ně koncovky. Připojte kovové pláště vodičů (pokud jsou použity) ke společnému uzemnění. Odřízněte uzemňovací svorku na správnou velikost a připojte ji k existujícímu konektoru v připojovací skříňce nebo rámu. Pevně dotáhněte veškeré spoje. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte pro připojení svorek takové podložky nebo jiný materiál, který nemá vynikající elektrickou vodivost. 24

25 Doporučujeme před připojováním nanést ochrannou vazelínu na všechny spoje. Vložte všechny těsnicí kroužky do odpovídajících drážek. Pečlivě zašroubujte kryt přípojné skříňky a přesvědčte se, že těsnicí kroužky jsou správně usazené. Přípojná skříňka rotoru OBECNÁ SCHÉMATA PŘIPOJENÍ Uvádíme orientační schémata zapojení pro asynchronní motory s kotvou nakrátko a kroužkové motory a také pro motory s bleskojistkami a nárazovými kondenzátory. Přípojná skříňka příslušenství Přípojná skříňka statoru Obr Obecné schéma zapojení pro kroužkové motory. Přípojná skříňka příslušenství Přípojná skříňka statoru BLESKOJISTKY Obr Obecné schéma zapojení pro motory s kotvou nakrátko. OCHRANNÉ KONDENZÁTORY Obr Obecné schéma zapojení motorů s bleskojistkami a kondenzátory. 25

26 SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORŮ A ROTORŮ Následující schémata zapojení ukazují identifikaci svorek v připojovací skříňce a možná zapojení statoru (fáze) a rotoru třífázového asynchronního motoru. Popisovaná čísla v každém schématu zapojení v níže uvedené tabulce slouží k identifikaci odpovídajícího schématu zapojení podle typového štítku upevněného na motoru, kde jsou popsána čísla kódů odpovídající schématu zapojení statoru, rotoru a příslušenství SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU A ROTORU (standard IEC ) Obecná identifikace svorek U, V, W = stator K, L, M = rotor SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU 3 SVORKY 6 SVOREK 6 SVOREK - DAHLANDER YY Δ Y Δ 9104 Y 9105 YY 9106 Δ 3 SVORKY + NULOVÉ VODIČE 9121 NIŽŠÍ OTÁČKY VYŠŠÍ OTÁČKY NIŽŠÍ OTÁČKY NIŽŠÍ OTÁČKY VYŠŠÍ OTÁČKY 9 SVOREK 12 SVOREK ΔΔ Δ YY Y ΔΔ 9112 YY 9113 Δ 9114 Y 12 SVOREK - (dělené vinutí) PRO SPOUŠTĚNÍ DO Y PRO SPOUŠTĚNÍ DO Δ Y POUZE PRO SPOUŠTĚNÍ PRO JMENOVITÉ OTÁČKY SCHÉMATA ZAPOJENÍ ROTORU (MOTORY S VINUTÝM ROTOREM) ROTOR

27 SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU A ROTORU (standard NEMA MG1) Obecná identifikace svorek T1 až T12 = stator M1, M2, M3 = rotor SCHÉMATA ZAPOJENÍ STATORU 3 SVORKY 6 SVOREK 6 SVOREK - DAHLANDER YY Δ Y Δ 9204 Y 9205 YY 9206 Δ 3 SVORKY + NULOVÉ VODIČE 9221 NIŽŠÍ OTÁČKY VYŠŠÍ OTÁČKY NIŽŠÍ OTÁČKY NIŽŠÍ OTÁČKY VYŠŠÍ OTÁČKY 9 SVOREK 12 SVOREK ΔΔ Δ YY Y ΔΔ 9212 YY 9213 Δ 9214 Y 12 SVOREK - (dělené vinutí) PRO SPOUŠTĚNÍ DO Y PRO SPOUŠTĚNÍ DO Δ Y POUZE PRO SPOUŠTĚNÍ PRO JMENOVITÉ OTÁČKY SCHÉMATA ZAPOJENÍ ROTORU (MOTORY S VINUTÝM ROTOREM) ROTOR SMĚR OTÁČENÍ - Směr otáčení je popsán na typovém štítku motoru a podle něj se musejí pohybovat hřídele při pohledu na konec D. - Stroje s označením svorek podle kapitoly a této příručky se otáčejí ve směru pohybu hodinových ručiček. Změnu směru otáčení provedete vzájemným prohozením přívodů dvou fází. Motory pouze s jedním směrem otáčení uvedeným na typovém štítku motoru a šipkou umístěnou na rámu používají jednosměrný ventilátor a musejí se provozovat pouze s uvedeným směrem otáčení. Pokud skutečně potřebujete obrátit směr otáčení, kontaktujte prosím společnost WEG. 27

28 SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Následující schémata zapojení ukazují identifikaci svorek v připojovací skříňce a schémata zapojení příslušenství třífázového asynchronního motoru. Popisovaná čísla v každém schématu zapojení v níže uvedené tabulce slouží k identifikaci odpovídajícího schématu zapojení příslušenství pomocí typového štítku upevněného na motoru, kde jsou popsána čísla kódů odpovídající schématu zapojení statoru, rotoru a příslušenství. Obecná identifikace svorek příslušenství 16 až 19 = topení 20 až 27 = RTD (PT100) ve vinutí 36 až 43 = termistory (PTC) ve vinutí 52 až 59 = termostaty ve vinutí (Klixon, Compela) 68 až 71 = RTD v ložiscích 72 až 75 = termistory v ložiscích 76 až 79 = termostaty v ložiscích 80 až 82 = teploměr 92 až 93 = brzdy 94 až 99 = proudové transformátory SCHÉMATA ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMOSTATY VE VINUTÍ VE VINUTÍ 1 NA FÁZI 1 NA FÁZI V SÉRII 9031 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI ALARM VYPNUTÍ 9032 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI V SÉRII 9036 V LOŽISCÍCH 1 NA LOŽISKO ALARM VYPNUTÍ PŘEDNÍ ZADNÍ TERMISTORY 9025 VE VINUTÍ 1 NA FÁZI 9026 VE VINUTÍ 1 NA FÁZI V SÉRII 9027 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI 9028 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI V SÉRII 9035 V LOŽISCÍCH 1 NA LOŽISKO ALARM VYPNUTÍ ALARM VYPNUTÍ PŘEDNÍ ZADNÍ 28

29 SNÍMAČE TEPLOTY RDT (PT-100) VE VINUTÍ 1 NA FÁZI VE VINUTÍ 1 NA FÁZI SE 3 VODIČI 9023 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI ALARM VYPNUTÍ 9024 VE VINUTÍ 2 NA FÁZI SE 3 VODIČI 9033 V LOŽISCÍCH 1 NA LOŽISKO 9034 V LOŽISCÍCH 1 NA LOŽISKO SE 3 VODIČI ALARM VYPNUTÍ PŘEDNÍ ZADNÍ PŘEDNÍ ZADNÍ TOPENÍ (jedno napětí) S TERMOSTATEM TOPENÍ (dvě napětí) 9410 MENŠÍ NAPĚTÍ VĚTŠÍ NAPĚTÍ TEPLOMĚR (přední ložisko) TEPLOMĚR (zadní ložisko) UZEMNĚNÍ UZEMNĚNÍ BEZBARVÝ ČERNÝ VYPNUTÍ BEZBARVÝ ČERNÝ VYPNUTÍ ČERVENÝ ZELENÝ ALARM ČERVENÝ ZELENÝ ALARM PŘEDNÍ LOŽISKO ZADNÍ LOŽISKO DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ U motorů s více než jedním ložiskem je snímač teploty použitý pro další ložisko identifikován odpovídajícím číslem k prvnímu ložisku předsunutou číslicí 1 (pro 1 ložisko navíc) nebo 2 (pro 2 ložiska navíc). Příklad: Motor se zadní podporou tvořenou 2 ložisky - 1 PT100 se 3 vodiči pro ložisko. První ložisko je identifikováno číslem a druhé ložisko má označení Stejné pravidlo platí pro další snímače ve statoru nebo pro další teploměry v ložiscích. 29

30 SPOUŠTĚNÍ ELEKTROMOTORŮ SPOUŠTĚNÍ MOTOR S KOTVOU NAKRÁTKO Kdykoliv můžete, spouštějte trojfázové motory s kotvou nakrátko přímo na plné napětí přes stykač. DOL je nejjednodušší metoda spouštění. Vhodná však pouze tehdy, pokud spouštěcí proud neovlivní dodávku elektřiny. Spouštěcí proudy asynchronních motorů jsou obvykle 6x až 7x vyšší než jmenovitý proud. Uvědomte si prosím, že vysoký spouštěcí proud může způsobit problémy jiným spotřebičům, protože poklesne napětí v hlavním elektrickém přívodu. Tuto situaci lze napravit jednou z následujících možností: a) Jmenovitý proud elektrického přívodu je tak vysoký, že spouštěcí proud není vzhledem k němu přiměřeně velký. b) Motor se spouští ve stavu bez zatížení s krátkou dobou rozběhu, a následkem toho nízký spouštěcí proud a přechodný pokles napětí neovlivní ostatní spotřebiče. c) Je-li to řádně povoleno místní energetickou společností (rozvodné závody). V případě, že jsou spouštěcí proudy vysoké, mohou nastat tyto nepříznivé následky: a) Velké poklesy napětí v síti napájecí soustavy. Dochází tím k rušení zařízení instalovaného v tomto systému. b) Systém ochrany (přívody, stykače) musí být předimenzován, což zvyšuje náklady. c) Nutnost elektrárenských firem, které omezují poklesy napětí. Pokud přímé spouštění není vhodné, ať již z důvodu omezení dodavatelem energie nebo kvůli samotné instalaci, lze pro omezení spouštěcího proudu použít metody nepřímého spouštění sníženým napětím. Tyto metody nepřímého spouštění (sníženým napětím) jsou: - přepínač hvězda trojúhelník; - přepínač sériově/paralelně; - kompenzační spínač nebo autotransformátor; - spínač statického spouštění nebo soft-start; - frekvenční měnič ČETNOST PŘÍMÉHO SPOUŠTĚNÍ Kvůli vysoké hodnotě spouštěcího proudu asynchronního motoru a době potřebné ke zrychlení zátěže s velkou setrvačností dochází k náhlému nárůstu teploty motoru. Pokud bude interval mezi dvěma následnými rozběhy významně omezen, dojde k nadměrnému oteplení vinutí a k jeho poškození nebo ke snížení životnosti. NBR 7094 stanovuje minimální systém spouštění, který musejí elektromotory vydržet: a) Dvě následná spuštění, kde první probíhá s dosud chladným motorem, tj. s teplotou vinutí na úrovni teploty okolí, a druhé ihned po něm. Ovšem pouze tehdy, když motor zpomalil až do zastavení. b) Jeden rozběh s horkým motorem, tj. s vinutím o provozní teplotě. První podmínka představuje případ, kdy je ovlivněn první rozběh. Důvodem toho je například vypnutí ochrany, kdy je možné po prvním pokusu o rozběh provést pokus druhý. Druhá podmínka ukazuje případ náhodného vypnutí motoru při normálním provozu. Důvodem toho je například výpadek napájení, kdy je možný druhý pokus při obnovení dodávky elektrické energie PROUD ZABRZDĚNÉHO ROTORU (Ip/In) Podle předpisu NBR7094 je hodnota Ip/In uvedená na typovém štítku motoru poměrem proudu při zabrzděném rotoru a jmenovitého proudu motoru SPOUŠTĚNÍ KROUŽKOVÝCH MOTORŮ S REOSTATEM Pro spouštění kroužkových motorů je k rotoru připojen externí reostat pomocí sady kartáčů a kroužků. Při spouštění udržuje rotor v okruhu dodatečný odpor za účelem omezení rozběhového proudu a zvýšení točivého momentu. Navíc je možné regulovat externí odpor tak, aby byl spouštěcí točivý moment roven nebo blízko momentu zvratu motoru UPOZORNĚNÍ: Pokud budete požadovat jiné než přímé spouštění, informujte předem společnost WEG Máquinas, abychom mohli stanovit rozběhové momenty vyžadované danou zátěží. 30

31 OCHRANA MOTORU Motory mají v principu dva typy ochrany: ochranu před přetížením/zabrzděním rotoru a zkratem. Motory při trvalém používání musejí být chráněny před přetížením pomocí zařízení začleněného do motoru nebo nezávislým zařízením, obvykle pevným nebo nastavitelným tepelným relé rovným nebo nižším než hodnota zjištěná vynásobením jmenovitého napájecího proudu při plném zatížení: - 1,25 u motorů se zatěžovatelem rovným nebo vyšším než 1,15; nebo - 1,15 u motorů se zatěžovatelem rovným 1,0. Elektromotory jsou vybaveny podle požadavků zákazníka ochrannými prvky proti přehřátí (v případě přetížení, zabrzdění rotoru, poklesu napětí, nesprávné ventilaci motoru), jako jsou termostaty (teplotní sonda), termistory, RTD MEZNÍ TEPLOTY VINUTÍ Teplotu nejteplejšího místa vinutí je nutné udržovat pod daným limitem teplotní třídy. Celková teplota odpovídá součtu teploty okolí + oteplení (T) plus rozdíl mezi průměrnou teplotou vinutí a nejteplejším místem. Standardně je maximální teplota okolí 40 C. Každá vyšší teplota je považována za speciální. Hodnoty teploty a přípustnou celkovou teplotu v nejteplejším místě uvádí tato tabulka: Třída izolace B F H Teplota okolí C T = oteplení (odporová metoda) Rozdíl mezi nejteplejším místem a průměrnou teplotou Celkem: Teplota nejteplejšího místa Tab. 3.4 C C C TERMOKONTAKT (TEPLOTNÍ SONDA): Jedná se o bimetalové detektory teploty se stříbrnými kontakty v klidu sepnutými, které se rozepnou při definované teplotě. Termokontakty jsou zapojeny sériově nebo nezávisle podle schématu zapojení. TERMISTORY (PTC nebo NTC): Termistory jsou detektory teploty tvořené polovodiči s kladným teplotním součinitelem, které prudce změní svůj odpor při dosažení nastavené teploty. Termistory jsou zapojeny sériově nebo nezávisle podle schématu zapojení. POZNÁMKA: Termokontakty a termistory jsou připojeny k řídicí jednotce, která následkem reakce termistorů odpojí napájení motoru nebo zapne systém alarmu. ODPOROVÉ DETEKTORY TEPLOTY (RTD): RTD jsou odporové detektory teploty obvykle platinové. RTD obecně pracují na principu, kdy se elektrický odpor kovového vodiče mění lineárně s teplotou. Přívody detektoru jsou připojeny k řídicímu panelu, obvykle vybavenému teploměrem. Motory Weg jsou obvykle dodávány s jedním RTD na jednu fázi a s jedním na ložisko, kde tyto ochranné prvky slouží pro alarm a následné vypnutí. Pro přísnější požadavky na bezpečnost lze použít dva RTD na jednu fázi. Tab. 3.7 uvádí porovnání systémů ochrany. POZNÁMKA: 1) Pokud to daná aplikace vyžaduje, je nutné kromě výše uvedených prvků použít další ochranné součásti. 2) Tab. 3.8 uvádí hodnoty teploty ve vztahu ke změřenému elektrickému odporu. 3) Doporučuje se nastavit relé podle tab. 3, tj.: Třída F: Alarm: 130 ºC Vypnutí: 155 C Třída H: Alarm: 155 C Vypnutí: 180 C Hodnoty alarmu a vypnutí lze definovat podle zkušeností. Nesmějí však překročit uvedené hodnoty. 31

32 Příčiny přehřátí Pouze pojistka Proudová ochrana Pojistka a tepelná ochrana Ochrana teplotní sondou v motoru 1. Přetížení 1,2krát jmenovitý proud. nechráněno totální ochrana totální ochrana 2. Pracovní cykly S1 až S8, EB 120. nechráněno částečně chráněno totální ochrana 3. Brzdění, reverzace a provoz s častým rozběhem. nechráněno částečně chráněno totální ochrana 4. Provoz s více než 15 rozběhy za hodinu. nechráněno částečně chráněno totální ochrana 5. Zabrzděný rotor. částečně chráněno částečně chráněno totální ochrana 6. Porucha jedné fáze. nechráněno částečně chráněno totální ochrana 7. Nadměrné kolísání napětí. nechráněno totální ochrana totální ochrana 8. Kolísání frekvence napájecího napětí. nechráněno totální ochrana totální ochrana 9. Nadměrná teplota okolí. nechráněno totální ochrana totální ochrana 10. Vnější oteplení způsobené ložisky, řemeny, řemenicemi atd. nechráněno nechráněno totální ochrana 11. Omezená ventilace. nechráněno nechráněno totální ochrana Tab. 3.7 Porovnání systémů ochrany motoru. ºC Tab. 3.8 Změny odporu platinového RTD. POZNÁMKA: Pokud jsou motory dodány s T-boxem pro příslušenství, jsou přípojky pro tepelné ochrany a ostatní příslušenství obsaženy v tomto T-boxu. 32

33 NEZÁVISLÉ TOPENÍ (topné články) Pokud jsou motory vybaveny topením pro prevenci kondenzace vody během dlouhodobého skladování, je nutné je zapojit tak, aby se zapnulo ihned po vypnutí motoru a vypnulo ihned po zapnutí motoru. Rozměrový náčrtek a specifický typový štítek na motoru uvádí napájecí napětí a charakteristiky instalovaných článků LIMITY VIBRACÍ Motory a generátory WEG jsou vyvážené z výroby a vyhovují limitům vibrací daných předpisy IEC34-14, NEMA MG1 - část 7 a NBR (kromě případů, kdy kupní smlouva specifikuje jiné hodnoty). Měření vibrací se provádí na ložiscích hnací a nehnací strany, vertikálně, horizontálně a axiálně. Pokud zákazník dodá polovinu objímky spojky, bude daný motor vyvážen včetně této poloviny objímky nainstalované na hřídeli. Pokud se tak nestane, bude motor na základě výše uvedených předpisů vyvážen s polovinou pera (tj. drážka pro pero bude vyplněna kusem kovu identické šířky, tloušťky a výšky dané drážky). Max. přípustné úrovně vibrací doporučené firmou WEG pro motory v provozu jsou dány v níže uvedené tabulce. Tyto hodnoty jsou všeobecné a slouží jako vodítko. Je nutné vzít v úvahu specifické podmínky aplikace: Úrovně vibrací (mm/s RMS) Jmenovité otáčky (rpm) Rám < až 630 > n Alarm 4,5 4,5 5, Vypnutí 7,0 7,0 8, < n Alarm 3,5 4,5 5, Vypnutí 5,5 6,5 7,5 Tab. 3.5 Nejčastější příčiny vibrací v provozu: - špatná souosost motoru a poháněného stroje; - nedostatečně upevněný motor k základně, kdy jsou pod jednou nebo více patkami motoru uvolněné podložky a nejsou dostatečně utažené svorníky; - nesprávná nebo nedostatečně zbudovaná základna; - externí vibrace působené jiným zařízením. Provoz motoru s hodnotami vibrací vyššími, než jsou výše uvedené, může zkrátit jeho životnost a omezit výkon LIMITY VIBRACÍ HŘÍDELE U motorů vybavených nebo navržených pro instalaci bezdotykového čidla vzdálenosti (obvykle používaného u kluzného ložiska) mají povrchy hřídele speciální povrchovou úpravu v sousedících oblastech ložisek, aby bylo zajištěno správné měření vibrací hřídele. Vibrace hřídele se u těchto motorů měří a musejí vyhovovat předpisům IEC a NEMA MG 1. Alarmové a vypínací hodnoty v tab. 3.6 představují přípustné hodnoty vibrací hřídele pro připojené elektrické stroje podle normy ISO Jedná se o obecné hodnoty, které slouží jako vodítko a je nutné vzít v úvahu specifické podmínky aplikace, zejména průměrovou vůli mezi hřídelí a ložiskem. Jmenovité otáčky (rpm) Tab. 3.6 Vibrace hřídele (μm špička-špička) Rám 280 and to 450 > 450 Alarm Vypnutí Alarm Vypnutí Provozování motoru s hodnotami vibrací hřídele poblíž alarmových nebo vypínacích hodnot může poškodit pouzdra ložisek. Hlavní příčiny zvýšených vibrací: - problémy v důsledku nesymetrického spojení a jiné, které mohou ovlivnit stroj; - problémy výroby hřídele, které jsou při výrobě minimalizovány; - zbytkové napětí nebo magnetismus na povrchu hřídele při provádění měření; - škrábance, nárazy nebo vibrace na povrchové úpravě hřídele v místě měření. 33

34 3.3. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU PŘEDBĚŽNÁ INSPEKCE Před prvním spuštěním motoru nebo po dlouhé době nečinnosti zkontrolujte: 1) Je motor čistý? Byl odstraněn veškerý balicí materiál a čisticí prostředky? 2) Zkontrolujte, zda napájecí napětí a kmitočet odpovídá hodnotám na typovém štítku. 3) Ujistěte se, že upevňovací šrouby pouzdra koncového hrdla a ložisek jsou pevně dotažené. 4) Přesvědčte se, že je motor správně vyrovnán (podle odstavce 3.1.3). 5) Jsou ložiska správně namazána? (viz odst. 4.2) 6) Jsou připojeny svorky rotoru? (Pouze u kroužkových motorů.) 7) Jsou připojeny vodiče tepelné ochrany, uzemnění a topení? 8) Odpovídá izolační odpor rotoru a statoru předepsaným hodnotám? (viz odst ) 9) Byly veškeré cizí předměty (nářadí, měřicí přístroje a pomůcky pro vyrovnání) odstraněny z motoru? 10) Jsou držáky kartáčů v pořádku? Vytvářejí kartáče dobrý kontakt? (viz odst a 4.6) 11) Jsou upevňovací šrouby motoru pečlivě dotažené? 12) Když se motor spouští bez zatížení, otáčí se volně bez abnormálního hluku? Má správný směr otáčení? (Pro změnu směru otáčení vzájemně prohoďte libovolné dva přívody fází napájecího napětí.) 13) Je ventilace motoru v pořádku? Zkontrolujte směr otáčení jednosměrných motorů. POZNÁMKY: 1) Mezera mezi držákem kartáčů a povrchy kroužků musí být 2 4 mm. 2) Přítlak kartáčů na kroužky musí být v souladu se specifikovanými hodnotami a kartáče musejí k povrchu kroužků přiléhat kolmo. 3) Pokud zátěž (provozní jmenovitý proud) motoru není v souladu se jmenovitou charakteristikou konkrétního motoru (větší nebo menší), je nutné analyzovat specifikace kartáčů vzhledem k aktuálním požadavkům zatížení. Zkontrolujte údaje v odst ) Před změnou směru otáčení dvoupólových motorů požádejte společnost Weg Máquinas o analýzu. 5) Motory řady H se speciální hladinou hluku jsou vybaveny jednosměrným ventilátorem (všechny RPM). Pro změnu směru otáčení kontaktujte Weg Máquinas za účelem specifikace ventilátoru. 6) Motory řady Master jsou také vybaveny jednosměrnými ventilátory. Pokud budete potřebovat změnit směr otáčení, kontaktujte Weg Máquinas za účelem specifikace ventilátoru. VÝSTRAHA: Nedodržení výše uvedených bodů může vést k vážným problémům s výkonem motoru, způsobovat nadměrné opotřebení kartáčů a kroužků (u motorů s vinutým rotorem), přehřívání a možné poškození vinutí motoru. Tyto problémy nejsou předmětem záručních podmínek uvedených v této příručce ROZBĚH TROJFÁZOVÝ MOTOR S KOTVOU NAKRÁTKO Po pečlivé kontrole motoru postupujte podle normálního pořadí výše uvedené operace spuštění. TROJFÁZOVÝ KROUŽKOVÝ MOTOR - Při spouštění je nutno postupovat podle pokynů výrobce. - U motorů s kartáči s permanentním kontaktem zůstává rozběhový reostat v poloze běh (run) při běhu motoru. - Výjimkou výše uvedeného je speciální reostat ovládání rychlosti, navržený k trvalému připojení k odporovým kontaktům v rámci daného rozsahu nastavení. - Kartáče musejí být správně nastaveny na kroužky. - U motoru s nastavitelným systémem držáku kartáčů se po dokončeném zrychlování motoru přesvědčte, zda pracoval systém zvedání kartáčů. 34

35 PROVOZ Ponechte motor připojený k zátěži v provozu alespoň hodinu pro kontrolu, zda nevydává abnormální hluk nebo nedochází ke známkám přehřátí. Pokud bude docházet k nadměrným vibracím jednotky mezi stavem počátečního provozu a stavem teplotní stability, bude nutné provést vyrovnání a vyvážení. Porovnejte odběr proudu s údajem na typovém štítku. Za trvalého provozu bez kolísání zatížení nesmí přesáhnout součin jmenovitého proudu a zatěžovatele, který je také uvedený na typovém štítku. Všechny měřicí přístroje a zařízení je nutné pravidelně testovat a pokud vykazují netypickou funkci, provést příslušná nápravná opatření. U kroužkových motorů je nutné sledovat skutečný stav zatížení motoru v provozu a v případě potřeby opět specifikovat sadu kartáčů. V případě pochybností se prosím obraťte na WEG Máquinas POSTUP PRO VYPNUTÍ Před plněním veškerých úkolů na motoru je velmi důležité dodržovat následující pravidlo: Dotyk kterékoliv pohyblivé části (i vypnutého) běžícího motoru je životu nebezpečný! a) TROJFÁZOVÝ MOTOR S KOTVOU NAKRÁTKO: Stačí vypnout vypínač okruhu statoru a jakmile se motor zastaví, dejte autotransformátor (pokud je použitý) do polohy start. b) TROJFÁZOVÝ KROUŽKOVÝ MOTOR: Vypněte vypínač okruhu statoru. Po zastavení motoru dejte reostat zpět do polohy start. * * VÝSTRAHA! Připojovací skříňky motoru vybavené kondenzátory se nesmějí otevírat před dobou vybití. Doba pro vybití kondenzátorů: 5 minut po odpojení motoru AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Elektromotory se stále častěji používají v kancelářích a domácnostech. Proto je nutné, aby běžely potichu a bezpečně a nepřispívaly k nepohodlí v tomto prostředí. Řešení spočívá v těsnější spolupráci uživatelů a výrobců motorů. Správné plánování domácí, kancelářské a tovární akustiky vyžaduje znalosti zdrojů hluku motoru a způsobu, kterým ovlivňují úroveň hluku prostředí podle umístění motoru. Ve slyšitelném pásmu mohou generovat hluk tyto díly motoru: 1) systém chlazení 2) kartáče 3) ložiska 4) magnetický obvod U součásti motoru, která nese největší zodpovědnost za hluk, je rozhodující její velikost, otáčky, stupeň mechanické ochrany (kryt) a provedení poháněného stroje. Hluk chladicího systému je vzduchové povahy a obvykle ovlivňuje hladinu hluku v okolí instalace motoru. Něco jiného však je, když zdroj hluku pochází z ložisek nebo z magnetického okruhu. V takovém případě hluk pochází z mechanických vibrací samotné součásti nebo celého motoru a tento zvuk se šíří přes základnu, stěny nebo kanály. Tento typ šíření zvuku přes součásti stavby lze omezit instalací motoru na vhodně navržené tlumiče vibrací. Je důležité si uvědomit, že nesprávné tlumiče mohou vibrace dokonce zvyšovat MOTOR POUŽÍVANÝ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ ATMOSFÉRY S VÝBUŠNÝMI PLYNY Motory určené pro nebezpečné prostředí jsou vybaveny dalšími bezpečnostními funkcemi definovanými ve specifických normách pro každý typ nebezpečného prostředí podle jejich klasifikace. Obecné požadavky na elektrická zařízení v nebezpečných prostředích jsou popsány v následujících brazilských a jiných normách: NBR 9815 = Elektrická zařízení pro atmosféry s výbušnými plyny. Obecné požadavky (specifikace) IEC 79-0 = Elektrická zařízení pro atmosféry s výbušnými plyny. EN = Elektrická zařízení pro potenciálně výbušné atmosféry. Obecné požadavky 35

36 VŠEOBECNÁ PÉČE O MOTORY V NEBEZPEČNÝCH PROSTŘEDÍCH Před instalací, provozem nebo údržbou elektrických motorů v nebezpečném prostředí je nutné dbát na následující: - Je nutné si prostudovat a pochopit níže uvedené předpisy platné pro každý případ. - Je nutné správně porozumět všem požadavkům odpovídajících norem. Exe Zvýšená bezpečnost: IEC 79-7 / NBR 9883 / EN Exp pod tlakem: IEC 79-2 / NBR Exn bez jisker: IEC DALŠÍ DOPORUČENÁ PÉČE O MOTORY V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ - Před údržbou, inspekcemi nebo opravami motoru se přesvědčte, že je vypnutý a zcela zastavený. - Všechny ochrany motoru musejí být správně nainstalované a pečlivě nastavené před zahájením činnosti. - Přesvědčte se, že jsou motory správně uzemněné. - Připojovací svorky musejí být správně utažené, aby se vyloučily nedokonalé kontakty způsobující přehřívání nebo jiskření. POZNÁMKA: Všechna ostatní doporučení ohledně skladování, manipulace, instalace a údržby, uvedená v této příručce a aplikovaná na konkrétní motor, se musejí rovněž pečlivě dodržovat. 36

37 4. ÚDRŽBA Správně naplánovaná údržba elektromotorů znamená: pravidelně kontrolovat izolační hodnoty, nárůsty teploty (vinutí a ložiska), opotřebení, mazání ložisek a provozní doby a občas kontrolovat proud vzduchu ventilátoru, úrovně vibrací, opotřebení kartáčů a kroužků. Pokud některé z těchto kontrol nebudete dodržovat, můžete se setkat s neočekávanými poruchami zařízení. Intervaly kontrol se liší podle typu motoru a jeho provozních podmínek. Rám udržujte čistý, bez prachu, nečistot a oleje, aby byl usnadněn proces chlazení. Přeprava: Při každé přepravě musejí mít motory s válečkovými nebo kuličkovými ložisky zablokovanou hřídel jako prevenci poškození ložisek. Pro zablokování hřídele použijte blokovací zařízením hřídele dodané spolu s motorem. Viz odst Mezery mezi kroužky je nutné očistit vysavačem, který bude mít na hadici nasazenou plastovou koncovku. Nepoužívejte čisticí kapaliny, protože jejich výpary mají škodlivé účinky na činnost sběrače a kartáčů. Mastné nebo vlhké nečistoty lze odstranit hadříky napuštěnými vhodným rozpouštědlem. Přípojné skříňky motorů s ochranou IP54 je nutné také čistit. Jejich svorky musejí být bez oxidace, v dokonalém mechanickém stavu a bez prachu. Pro agresivní prostředí doporučujeme motory s ochranou IP(W) ČÁSTEČNÉ ČIŠTĚNÍ - Vypusťte zkondenzovanou vodu. - Očistěte vnitřek skříněk. - Proveďte vizuální kontrolu izolace vinutí. - Očistěte kroužky (viz 4.4. a 4.5). - Zkontrolujte stav kartáčů. - Očistěte tepelný výměník ČISTOTA Motory je nutné udržovat v čistotě, bez prachu, nečistot a oleje. K čištění používejte měkké kartáče nebo čisté bavlněné hadříky. Proudem stlačeného vzduchu odstraňte neabrazivní prach z krytu ventilátoru a veškeré usazeniny z ventilátoru a chladicích žeber. Trubky tepelného výměníku (pokud je použitý) je nutné udržovat v čistotě a bez překážek, které by bránily cirkulaci vzduchu. Při čištění trubek používejte tyčku s kulatými kartáčky na koncích, které po vsunutí do trubky odstraní z jejího vnitřku všechny usazené nečistoty. POZNÁMKA: Toto čištění probíhá tak, že sundáte koncové hrdlo ND tepelného výměníku a vsunete kartáček do každé trubky. Čištění si usnadníte tak, že do trubky vsunete tyčku s kulatými kartáčky na koncích, které odstraní z jejího vnitřku všechny usazené nečistoty. Pokud je motor osazen výměníkem vzduch/voda, je nutné pravidelně čistit vnitřky trubek a zbavovat je všech zkondenzovaných nečistot CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ - Znečištěná vinutí očistěte měkkým kartáčem. - Vazelínu, olej a jiné nečistoty ulpívající na vinutí očistěte hadříkem navlhčeným v lihu. Vysušte vinutí proudem stlačeného vzduchu. - Proudem stlačeného vzduchu očistěte ložiska a vzduchové kanálky ve statoru a v jádrech rotoru. - Vypusťte zkondenzovanou vodu a očistěte vnitřek přípojných skříněk a také kroužky. - Změřte izolační odpor (viz tab. 2.3a). - Očistěte kartáče a jejich držáky podle čl Očistěte tepelný výměník. POZNÁMKA: Je-li motor vybaven filtry vstupu/výstupu vzduchu, je nutné je očistit stlačeným vzduchem. Pokud prach nelze očistit proudem stlačeného vzduchu, omyjte filtry studenou vodou s neutrálním čisticím prostředkem. Poté je vysušte v horizontální poloze. U kroužkových motorů je nutné čistit prostor kartáčů vysavačem a odvést prach z kartáčů mimo motor. Kroužky je nutné očistit čistým a suchým hadříkem, který nesmí zanechávat útržky a vlákna. 37

38 4.2. MAZÁNÍ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU Tato údržba slouží k prodloužení životnosti ložisek. Údržba zahrnuje: a) zjištění celkového stavu ložisek; b) čištění a mazání; c) detailní inspekci ložisek. Hluk motoru je nutné měřit v pravidelných intervalech jednoho až čtyř měsíců. Dobře cvičené ucho je schopné odhalit neobvyklé hluky i pomocí základních nástrojů, jako je šroubovák atd. Pro spolehlivější analýzu ložisek je nutné složitější vybavení. Kontrola teploty ložisek je také součástí pravidelné údržby. Oteplení vazelínou mazaných ložisek podle doporučení čl nesmí překročit 60 C (T = 60 C / max. teplota okolí = 40 C, absolutní teplota = T + teplota okolí) měřená na krytu externího ložiska. Konstantní kontrolu teploty lze zajistit externími teploměry nebo vestavěnými teplotními prvky. Alarmové a vypínací teploty pro kuličková a válečková ložiska lze nastavit na 110 C a 120 C. Motory Weg jsou obvykle dodávány s vazelínou mazanými kuličkovými nebo válečkovými ložisky. Ložiska je nutné mazat proto, aby se vyloučil kovový styk pohyblivých součástí a také z důvodu ochrany proti korozi a opotřebení. Vlastnosti maziva se zhoršují postupem času a také kvůli mechanickému provozu; navíc veškerá maziva podléhají v provozním prostředí znečištění. Proto je nutné maziva občas obnovovat nebo vyměňovat INTERVALY MAZÁNÍ Motory WEG jsou dodávány s vazelínou POLYREX EM 103 (dodavatel: Esso) do velikosti rámu 450 a s vazelínou STABURAGS N12MF (dodavatel: Klüber) pro rámy 500 a vyšší. Vazelína dostačuje pro provozní dobu uvedenou v datovém listě a na identifikačním štítku ložiska. Intervaly mazání závisejí na velikosti motoru, rychlosti, pracovních podmínkách, typu použité vazelíny a pracovní teplotě. Interval mazání a typ ložisek je uveden na typovém štítku motoru. Skladované motory je nutné přemazávat každých 6 měsíců. Každé 2 měsíce je nutné protočit hřídel pro homogenizaci vazelíny. Intervaly mazání, množství vazelíny a použitá ložiska v motoru jsou uvedeny v tab. 4.2a a 4.2b jako referenční hodnoty. Alarmovou teplotu je nutné nastavit 10 C nad pracovní teplotu, ale nepřekračujte limit 110 C. Hodnoty ložisek, množství a typ vazelíny, jakož i intervaly mazání, jsou uvedeny na typovém štítku motoru. Před zahájením mazání doporučujeme tyto hodnoty ověřit. 38

39 Rám Tab. 4.2a MAXIMÁLNÍ INTERVALY MAZÁNÍ (V HODINÁCH) PRO HORIZONTÁLNĚ MONTOVANÉ MOTORY 60 Hz Ložiska NDE Ložiska NDE Ložiska DE Ložiska DE (rotor s kotvou kroužkový motor Póly (s řemenicí) nakrátko) (pevné kartáče) Ložiska NDE kroužkový motor (zvedací kartáče) ložisko přemaz ložisko přemaz. ložisko přemaz. ložisko přemaz ložisko přemaz NU NU NU NU NU NU NU NU222 NU230 NU NU NU224 NU230 NU NU226 NU232 NU Vazelína: Polyrex EM 103 (Esso) Vazelína: Staburags N12MF (Klüber) POZNÁMKY: - Normální intervaly přemazání pro teploty okolí 40 C a typy vazelíny specifikované výše. - U vertikálně instalovaných motorů zkraťte intervaly přemazání na polovinu. - Provozní teplota ložisek = 70 C. - Použijte níže uvedené opravné koeficienty pro intervaly přemazání ve výše uvedené tabulce v těchto případech: - Provozní teplota pod 60 C: Provozní teplota 70 ºC až 80 ºC: Provozní teplota 80 ºC až 90 ºC: Provozní teplota 90 ºC až 100 ºC: Provozní teplota 100 ºC až 110 ºC:

40 Rám Tab. 4.2b MAXIMÁLNÍ INTERVALY MAZÁNÍ (V HODINÁCH) PRO HORIZONTÁLNĚ MONTOVANÉ MOTORY 50 Hz Ložiska NDE Ložiska NDE Ložiska DE Ložiska DE (rotor s kotvou kroužkový motor Póly (s řemenicí) nakrátko) (pevné kartáče) Ložiska NDE kroužkový motor (zvedací kartáče) ložisko přemaz ložisko přemaz. ložisko přemaz ložisko přemaz ložisko přemaz NU NU NU NU NU NU NU NU222 NU230 NU NU NU224 NU230 NU NU226 NU232 NU Vazelína: Polyrex EM 103 (Esso) Vazelína: Staburags N12MF (Klüber) POZNÁMKY: - Normální intervaly přemazání pro teploty okolí 40 C a typy vazelíny specifikované výše. - U vertikálně instalovaných motorů zkraťte intervaly přemazání na polovinu. - Provozní teplota ložisek = 70 C. - Použijte níže uvedené opravné koeficienty pro intervaly přemazání ve výše uvedené tabulce v těchto případech: - Provozní teplota pod 60 C: Provozní teplota 70 ºC až 80 ºC: Provozní teplota 80 ºC až 90 ºC: Provozní teplota 90 ºC až 100 ºC: Provozní teplota 100 ºC až 110 ºC:

41 TYP A MNOŽSTVÍ VAZELÍNY Vazelína dodaná s motory DODAVATEL VAZELÍNA TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA ( C) APLIKACE Tab. 4.3a ESSO POLYREX EM 103 (POLIURÉIA BASED) (-30 až +170) KLÜBER STABURAGS N12MF (SODIUM ANDE MoS 2 BASE) (-20 až +140) normální Volitelná vazelína DODAVATEL VAZELÍNA TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA ( C) APLIKACE ESSO UNIREX N2 (LITHIUM BASE) (-35 až +175) PETROBRAS LUBRAX GMA-2 (LITHIUM BASE) (0 až +130) ALVÂNIA R3 (LITHIUM BASE) (-35 až +130) SHELL AEROSHELL 7 (MICROGEL) (-55 až +100) ESSO BEACON 325 (LITHIUM BASED) (-50 až +120) Tab. 4.3b normální nízké teploty Množství vazelíny (g) Kuličková ložiska Válečková ložiska Válečková ložiska samokompenzující ložisko vazelína (g) ložisko vazelína (g) ložisko vazelína (g) NU NU NU NU Tab. 4.4c NU NU NU Tab. 4.4b Tab 4.4a KVALITA A MNOŽSTVÍ VAZELÍNY Dobré mazání je důležité pro správnou funkci ložiska. Vazelína musí být aplikována správně a v dostatečném množství. Stejně škodlivé je nedostatečné i nadměrné mazání. Nadměrné mazání způsobuje přehřívání kvůli vysokému odporu kladenému rotujícím součástem a zejména vlivem ztuhnutí maziva a případné ztráty mazací schopnosti. Tím může docházet k úniku spojenému s prosakováním vazelíny do vinutí motoru, kroužků komutátoru nebo kartáčů. Nikdy nemíchejte vazelíny s různou základní složkou. Příklad: Kalciovou vazelínu nesmíte míchat s polymočovinovou vazelínou KOMPATIBILITA Kompatibilita různých druhů vazelíny může příležitostně způsobovat problémy. Pokud vlastnosti směsi zůstávají v rámci rozsahu individuálních vlastností, můžeme říci, že tyto vazelíny jsou kompatibilní. 41

42 Aby nedocházelo k možným problémům s nekompatibilní vazelínou, doporučujeme zajistit odpovídající mazání, které lze shrnout takto: Po odstranění staré vazelíny a kompletním vyčištění prostoru pro vazelínu je nutné naplnit novou vazelínu. Pokud tento postup není proveditelný, naplňte novou vazelínu tlakem. Plnit je nutné tak dlouho, dokud nebude nová vazelína vycházet z ventilu pro vazelínu. Obecně jsou vazelíny stejného mazacího typu kompatibilní. Na základě mísicího poměru může být vhodné smíchat nejprve jiné typy vazelíny, a teprve pak se případně obrátit na zástupce servisu nebo společnosti WEG. Stejné a základní oleje nelze míchat, protože nevytvoří homogenní směs. V takovém případě může dojít ke ztvrdnutí nebo změknutí (anebo k poklesu bodu tavení výsledné směsi) POKYNY K MAZÁNÍ Mazací systém byl navržen tak, aby při přemazávání umožnil vytlačení veškeré vazelíny z kroužků ložisek přes ventil pro vazelínu, který současně zabraňuje přístupu prachu nebo jiných nečistot škodlivých pro ložiska. Tento ventil pro vazelínu také zabraňuje poškození ložisek vlivem již zmiňovaného nadměrného mazání. Přemazávání se doporučuje provádět za běhu motoru, aby bylo možné obnovit vazelínu v pouzdrech ložisek. Pokud tento postup není možný kvůli stávajícím součástem poblíž maznic (např. řemenice), což může být nebezpečné pro operátora, je nutné dodržet následující postup: - Vstříkněte asi polovinu odhadovaného množství vazelíny a nechte běžet motor plnými otáčkami po dobu asi jedné minuty. - Zastavte motor a vstříkněte zbývající množství vazelíny. Vstříknutí celé dávky vazelíny se zastaveným motorem může způsobit průnik části maziva do motoru skrz vnitřní těsnění pouzdra ložiska. POZNÁMKA: Maznice musejí být před vlastním mazáním motoru čisté, aby se do ložisek nedostaly žádné cizí předměty. Pro mazání používejte pouze ruční mazací lis. Maznice Ventil pro vazelínu Obr. 4.2 Ložiska a systém mazání POSTUP PRO MAZÁNÍ LOŽISEK 1. Odstraňte kryt ventilu pro vazelínu. 2. Očistěte okolí maznice čistou bavlněnou látkou. 3. Za běhu motoru doplňte vazelínu pomocí ručního mazacího lisu, až bude mazivo vycházet ven z ventilu pro vazelínu, nebo vstříkněte množství vazelíny doporučené v tabulkách uvedených v této příručce. 4. Ponechte motor v provozu dostatečně dlouhou dobu, aby se dostala ven veškerá nadbytečná vazelína. 5. Zkontrolujte teplotu ložiska a přesvědčte se, zda nedošlo k velké změně PRUŽINOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRANĚNÍ VAZELÍNY Pokud výstup vazelíny není pro operátora přístupný, jsou některé motory vybaveny pružinovým zařízením pro odstranění vazelíny během přemazávání ložisek. Postup pro mazání: 1. Před zahájením postupu pro mazání ložisek očistěte maznici kouskem hadříku. 2. Vyjměte pružinu skrz šroub, očistěte pružinu a dejte ji zpět. 3. Za běhu rotoru přidejte množství vazelíny specifikované na identifikačním štítku ložiska pomocí ručního mazacího lisu. 4. Nadbytečná vazelína bude vycházet skrz spodní ventil pro vazelínu a bude kapat na pružinu. 5. Ponechte motor v chodu po dobu nutnou pro vypuštění veškeré nadbytečné vazelíny. 6. Tuto vazelínu musíte odstranit vytažením pružiny skrz šroub a poté očištěním pružiny. Tento postup je nutné opakovat tak dlouho, dokud se na pružině nepřestanou objevovat zbytky vazelíny. 42

43 7. Zkontrolujte teplotu ložiska, abyste se přesvědčili, že nedošlo k velké změně. Vstup Grease vazelíny inlet Během montáže nesmějí být ložiska vystavena přímým nárazům. Pro usnadnění montáže se doporučuje ložisko nahřát (indukčním ohřevem). Pomůcky pro natlačení nebo naražení ložiska musejí působit na vnitřní kroužek VALIVÁ LOŽISKA MAZANÁ VAZELÍNOU VERTIKÁLNÍ MOTORY CHARAKTERISTIKA Obr. 4.3 Příklad vertikálně instalovaného ložiska NDE s výstupem vazelíny opatřeným pružinovým zařízením VÝMĚNA LOŽISEK Po odstranění víka ložiska zabraňte poškození jader tím, že vyplníte vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem kartonem o správné tloušťce. Za předpokladu použití správných nástrojů není demontáž ložiska obtížná. (Viz stahovák ložisek se 3 čelistmi na obr. 4.4.) Obr. 4.4 Stahovák ložisek. Pružina Grease pro removal odstranění spring vazelíny Čelisti stahováku se musejí nasadit na boční stěnu vnitřního kroužku, který se má stáhnout, nebo na sousedící část. Pro zajištění dokonalé funkce a nepoškození součástí ložiska je nutné, aby montáž byla prováděna za podmínek dokonalé čistoty a zkušeného personálu. Nová ložiska nevyjímejte z jejich obalů, dokud je nebudete instalovat. Před nasazením nového ložiska se přesvědčte, že hřídel nemá žádné hrubé okraje nebo stopy po úderech kladivem. Charakteristické hodnoty ložisek, množství a typ vazelíny, jakož i intervaly mazání, jsou uvedeny na typovém štítku motoru POSTUP PRO PŘEMAZÁNÍ 1) Před mazáním ložiska očistěte maznice bavlněným hadříkem. 2) Očistěte pružinový šroub na výstupu vazelíny(17) a dejte jej zpět. 3) Za běhu rotoru přidejte množství vazelíny specifikované na identifikačním štítku ložiska pomocí ručního mazacího lisu. 4) Nadbytečná vazelína bude vycházet skrz spodní ventil pro vazelínu a bude kapat na pružinu. 5) Ponechte motor v chodu po dobu nutnou pro vypuštění veškeré nadbytečné vazelíny. 6) Tuto vazelínu musíte odstranit vytažením pružiny skrz šroub a poté očištěním pružiny tolikrát, kolikrát je to nutné pro úplné vypuštění. 7) Zkontrolujte teplotu ložiska, abyste se přesvědčili, že nedošlo k velké změně. Oprava a výměna ložiska Pokud je nutné očistit ložisko nebo ho vyjmout kvůli údržbě, postupujte takto: 43

44 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ LOŽISKO NAPROTI HNACÍMU KONCI Detail detektoru teploty 1- Kryt vnitřního ložiska 2- Kryt vnějšího ložiska 3- Ventil vazelíny 4- Oddělovací kroužek 5- Kryt mazání 6- Uzavřený vnější kroužek 7- Pružinová ochrana víka 8- Zadní kryt 9- Předepjatá pružina 10- Kryt vnitřního ložiska 11- Fixační šroub 12- Fixační šroub 13- Fixační šroub 14- Vnější ložisko 15- Vnitřní ložisko 16- Fixační matice 17- Ventil pro vazelínu 18- Ventil pro vazelínu 19- Tlačná podložka Před demontáží - Vyjměte prodlužovací trubičky vstupu a výstupu vazelíny. - Odstraňte stínítko, kryt, ventilátor a další součásti, které jsou na zadní straně, jakmile se uvolní konec hřídele pro vyjmutí ložiska. - Pečlivě očistěte okolí ložisek. - Vyjměte detektory teploty z ložisek a zajistěte opěru pro podepření hřídele, abyste zabránili jeho poškození. Demontáž protilehlého ložiska hnacího konce Je nutné postupovat opatrně, aby se zabránilo poškození povrchu kuliček nebo válečků a hřídele. Pro demontáž ložiska pečlivě dodržujte tyto pokyny: Demontované součásti uložte na bezpečné místo. 1) Vyjměte fixační matici (16). 2) Odstraňte ventil pro vazelínu (17). 3) Vyjměte uzavřený vnější kroužek (6). 4) Vyjměte šrouby (12), které upevňují vnější kryt ložiska. 5) Vyjměte vnější kryt ložiska (2). 6) Vyjměte šrouby (11 a 13). 7) Odstraňte zadní kryt (8). 8) Vyjměte vnější ložisko (14), oddělovací kroužek a vnitřní ložisko (15). 9) Vyjměte šroub, který upevňuje ventil vazelíny, (3) a ventil vyjměte. 10) Vyjměte vnitřní kryt ložiska (1) v případě potřeby. Montáž protilehlého ložiska hnacího konce - Pečlivě očistěte ložiska a prozkoumejte vyjmuté díly a vnitřek krytů. - Zkontrolujte, zda jsou povrchy ložisek, hřídele, a krytů ložisek hladké. - Naneste doporučenou vazelínu na ¾ povlaku vnějšího a vnitřního krytu ložiska a namažte ložisko dostatečným množstvím vazelíny, než přikročíte k opětovné montáži. - Před umístěním ložiska na hřídel zahřejte ložisko na teplotu od 50 C do 100 C. Pro opětovnou montáž ložiska postupujte podle pokynů pro demontáž v opačném pořadí. 44

45 DEMONTÁŽ MONTÁŽ LOŽISKO HNACÍHO KONCE 1- Kryt vnitřního ložiska 2- Bílá plsť 3- Šroub fixující kryty ložisek 4- Šroub fixující těsnicí kotouč 5- Kryt vnějšího ložiska 6- Kruh s labyrintem 7- Šroub upevňující ventil vazelíny 8- Ventil vazelíny 9- Vytahovák odpadní vazelíny 10- Ložisko 11- Maznice 12- Tepelná ochrana 13- Těsnicí kotouč Před demontáží - Vyjměte prodlužovací trubičky vstupu a výstupu vazelíny (pokud jsou použity). - Pečlivě očistěte okolí ložisek. - Vyjměte detektory teploty z ložisek - Vyjměte uzemňovací kartáč (pokud je použitý). - Zajistěte opěru pro podepření hřídele, abyste zabránili jeho poškození. Demontáž ložiska hnacího konce Je nutné postupovat opatrně, aby se zabránilo poškození povrchu kuliček nebo válečků a hřídele. Pro demontáž ložiska pečlivě dodržujte tyto pokyny: Demontované součásti uložte na bezpečné místo. 1) Vyjměte šrouby (4), které upevňují těsnicí kroužek (13). 2) Vyjměte kroužek s labyrintem (6). 3) Vyjměte šrouby (3), které upevňují kryt ložiska (1 a 5). 4) Vyjměte vnější kryt ložiska (5). 5) Vyjměte šroub (7), který upevňuje ventil pro vazelínu (8). 6) Odstraňte ventil pro vazelínu (8). 7) Vyjměte přední kryt. 8) Vyjměte ložisko (10). 9) Vyjměte vnitřní kryt ložiska (1) v případě potřeby. Opětovná montáž ložiska hnacího konce - Pečlivě očistěte ložiska a prozkoumejte vyjmuté díly a vnitřek krytů. - Zkontrolujte, zda jsou povrchy ložisek, hřídele, a krytů ložisek hladké. - Naneste doporučenou vazelínu na ¾ povlaku vnějšího a vnitřního krytu ložiska a namažte ložisko dostatečným množstvím vazelíny, než přikročíte k opětovné montáži. - Před umístěním ložiska na hřídel zahřejte ložisko na teplotu od 50 C do 100 C. Pro opětovnou montáž ložiska postupujte podle pokynů pro demontáž v opačném pořadí. 45

46 VALIVÉ LOŽISKO MAZANÉ OLEJEM POKYNY K MAZÁNÍ 1- Vtok oleje 2- Olejoznak 3- Výstup oleje 4- Čidlo teploty Vypuštění oleje Bude-li nutné přemazání, vyjměte zátky výpustě oleje (3) a vtoku oleje (1) a vypusťte všechen olej. Pro napuštění oleje do ložiska: - Uzavřete výpusť oleje (3) pomocí vypouštěcí zátky. - Pokud je osazen, vyjměte filtr na vtoku oleje (1). - Doplňte typ a množství oleje až po hladinu uvedenou na olejoznaku. POZNÁMKY: 1) Přesvědčte se, že jsou všechny otvory uzavřené a že nejsou patrné žádné známky úniku oleje na zásobníku oleje nebo na těsněních. 2) Správná hladina oleje je uprostřed olejoznaku. 3) Nadměrné množství oleje nepoškodí ložiska, ale může způsobit únik oleje přes těsnění. Charakteristika oleje Typ maziva, interval mazání a typy ložisek jsou uvedeny na typovém štítku motoru stejně jako u ložiska. Výměna oleje výměnu oleje v ložiskách je nutné provádět podle této tabulky s ohledem na provozní teplotu ložiska: Pod 75 ºC = hodin Od 75 ºC do 80 ºC = hodin Od 80 ºC do 85 ºC = hodin Od 85 ºC do 90 ºC = hodin Od 90 ºC do 95 ºC = hodin Od 95 ºC do 100 ºC = hodin DŮLEŽITÉ: Životnost ložisek, jejich provozní podmínky a provozní podmínky motoru závisejí na postupech, které vykonává personál údržby. Je nutné dodržovat následující doporučení: - Zvolený olej pro danou aplikaci musí mít odpovídající viskozitu pro provozní teplotu ložiska. Typ oleje, který doporučuje společnost WEG, tato kritéria splňuje. - Nedostatečné množství oleje může ložiska poškodit. - Minimální doporučené množství oleje je při hladině oleje ve spodní části olejoznaku, když je motor v klidu. Hladinu oleje je nutné kontrolovat denně a udržovat ji uprostřed olejoznaku PROVOZ LOŽISEK Provoz motoru vybaveného ložisky mazanými olejem je podobný provozu motoru vybaveného ložisky mazanými vazelínou. Funkci ložisek je nutné pečlivě kontrolovat během uvádění do provozu a stejně tak během prvních provozních hodin. Před spuštěním motoru zkontrolujte: - že použitý olej je stejný jako doporučený na typovém štítku ložisek; - charakteristiku oleje; - hladinu oleje; - alarmovou a vypínací hodnotu teploty ložisek. Během prvního spouštění si pečlivě všímejte nadměrných vibrací nebo hluku, když motor běží nepřipojený. Motor a ložiska musejí běžet potichu a s nízkými vibracemi. Zhotovte si kopii zprávy o výrobním testu vibrací pro porovnání s výsledky získanými po instalaci. Motor musí běžet několik hodin, než se teplota ložisek stabilizuje. Pokud se vyskytne abnormální provozní teplota ložisek, je nutné motor vypnout a zkontrolovat instalaci, ložiska a snímače. Zkontrolujte celý systém ložisek (zásobník oleje, těsnění) a přesvědčte se, zda nedochází k úniku oleje NASTAVENÍ TEPELNÝCH OCHRAN Každé ložisko je vybaveno detektorem teploty Pt100 instalovaným přímo v pouzdru ložiska poblíž místa působení zátěže. Toto zařízení musí být připojeno k ovládacímu panelu, aby detekovalo přehřátí a chránilo ložisko při provozu za vysoké teploty. DŮLEŽITÉ: Na systému ochrany ložiska je nutné nastavit tyto teploty: ALARM 110 ºC/VYPNUTÍ 120 ºC Alarmovou teplotu je nutné nastavit 10 C nad pracovní teplotu, ale nepřekračujte limit 110 C. 46

47 ÚDRŽBA LOŽISEK Pro demontáž ložisek hnacího konce postupujte pečlivě podle těchto pokynů: Před demontáží - Pečlivě očistěte okolí ložisek. - Odstraňte vypouštěcí zátku (12). - Vypusťte veškerý olej z ložisek. - Vyjměte detektory teploty (15) z ložisek. - Vyjměte uzemňovací kartáč (pokud je použitý). - Zajistěte opěru pro podepření hřídele během demontáže. Demontáž protilehlého ložiska hnacího konce - Postupujte velmi opatrně, abyste nepoškodili kuličky, válečky a povrch hřídele. - Pro demontáž ložiska pečlivě dodržujte tyto pokyny: - Veškeré demontované části uložte na bezpečné a bezprašné místo. 1) Vyjměte šroub (9), který upevňuje kroužek k labyrintovému těsnění (8). 2) Vyjměte kroužek s labyrintovým těsněním (8). 3) Vyjměte šrouby (16), které fixují externí zásobník oleje (1). 4) Vyjměte vnější zásobník oleje (1). 5) Vyjměte šroub (14), který fixuje externí kryt ložiska (3). 6) Vyjměte vnější kryt ložiska (3). 7) Vyjměte šrouby (5), které fixují zádržný kroužek oleje (4), a kroužek vyjměte. 1- Externí zásobník oleje 2- Interní zásobník oleje 3- Kryt vnějšího ložiska 4- Olejový ventil 5- Šroub upevňující olejový ventil 6- Kryt vnitřního ložiska 7- Válečkové ložisko 8- Kroužek s labyrintem 9- Šroub upevňující kroužek s labyrintem 10- Filtr 11- Hledáček hladiny oleje 12- Výpustná zátka (výtok oleje) 13- Kryt (vtok oleje) 14- Šroub upevńující kryty ložisek 15- Tepelná ochrana 16- Šroub upevňující externí zásobník oleje C 8) Odstraňte zadní kryt (17). 9) Vyjměte soudečkové ložisko (7). 10) Pokud je nutné zcela demontovat ložisko, vyjměte vnitřní kryt ložiska (6) a vnitřní zásobník oleje (2). Montáž protilehlého ložiska hnacího konce - Pečlivě očistěte ložisko a zkontrolujte díly a kryt ložiska. - Ověřte, zda jsou povrchy ložiska, hřídele a krytu ložiska hladké bez známek bodové koroze nebo škrábanců. - Před umístěním ložiska na hřídel zahřejte ložisko na teplotu od 50 C do 100 C. - Pro opětovnou montáž ložiska postupujte podle pokynů pro demontáž v opačném pořadí. Upozornění Při opětovné montáži naneste prostředek Curril T, aby se utěsnily povrchy zásobníku oleje. POZNÁMKA: Motory mohou být dodávány s filtrem (10) na místě označené ve výkresu nad nebo ve vtoku oleje. 47

48 KLUZNÁ LOŽISKA Obr ) Vypouštěcí zátka 2) Spodní polovina pouzdra ložiska 3) Kryt rámu motoru 4) Upevňovací šrouby 5) Horní polovina pouzdra ložiska 6) Dělený šroub víka pouzdra ložiska 7) Těsnění stroje 8) Šroub těsnění stroje 9) Zavěšovací oko 10) Šrouby vnějšího krytu 11) Vnější kryt 12) Pouzdro ložiska spodní polovina 13) Pouzdro ložiska horní polovina 14) Olejový kroužek 15) Vtok oleje 16) Připojení snímače teploty 17) Olejoznak nebo výpusť oleje pro mazání 18) Otvor se závitem pro měření teploty olejové vany 19) Šroub stacionární odrazné desky 20) Nosník labyrintového těsnění (vnější) 21) Nosník labyrintového těsnění (vnitřní) pouzdro ložiska 22) Odvzdušňovací trubička 48

49 OBECNÉ POKYNY Vlastnosti kluzných ložisek závisejí na správné instalaci, mazání a údržbě. Před montáží ložisek si pečlivě přečtěte všechny zde uvedené pokyny, abyste se dobře obeznámili s celým postupem montáže ložiska. Správná údržba kluzných ložisek zahrnuje pravidelnou kontrolu hladiny a aktuálního stavu mazacího oleje, kontrolu hladiny hluku a vibrací ložisek, sledování provozní teploty a utahování upevňovacích a montážních šroubů. Rám se musí udržovat v čistotě, bez prachu, oleje a nečistot, aby chladicí systém fungoval správně. Otvory se závitem pro připojení teploměru, olejoznak, vtok oleje, ponorný ohřívač nebo chladicí spirála (pro teploměr olejové vany nebo oběhové čerpadlo s adaptérem) se nacházejí na obou stranách, takže veškerá připojení lze provést na levé nebo pravé straně pouzdra ložiska podle potřeby. Výpustná zátka oleje je umístěna centrálně ve spodní straně pouzdra ložiska. V případě oběhového olejového mazání je nutné výstupní přípojku přišroubovat do otvoru se závitem u olejoznaku. Pokud je ložisko elektricky izolované, jsou sférické dosedací povrchy pouzdra z nevodivého materiálu. Neodstraňujte tento materiál. Kolíky proti otáčení jsou také izolovány a těsnění hřídele je vyrobeno ze speciálního nevodivého matriálu. Zařízení pro monitorování teploty, dotýkající se pouzder ložiska, musejí být odpovídajícím způsobem izolována (např. izolované ochranné trubičky, syntetické fixační prvky atd.). Vodou chlazená ložiska mají nainstalovanou chladicí spirálu. Při manipulaci s pouzdrem je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození připojovacích prvků před instalací DEMONTÁŽ SYSTÉMU KLUZNÝCH LOŽISEK (TYP EF ) Pro demontáž pouzdra ložiska a všech příbuzných dílů proveďte následující kroky: Pečlivě uložte všechny demontované díly na bezpečné místo (viz obr. 4.5). Hnací strana: - Pečlivě očistěte vnější části pouzdra ložiska. Povolte a vyjměte výpustnou zátku oleje (1) ve spodní části pouzdra ložiska. Vypusťte olej z pouzdra ložiska. - Povolte a vyjměte šrouby (4), které připojují horní polovinu pouzdra ložiska (5) ke krytu rámu motoru (3). - Povolte a vyjměte šrouby (6), které spojují horní a dolní polovinu pouzdra ložiska (2 a 5). - Pomocí zavěšovacích ok (9) zvedněte (rukou nebo jeřábem) horní polovinu pouzdra ložiska (5) přímo nahoru, aby se kryt zcela odpojil od spodní poloviny labyrintových těsnění stacionární odrazné desky (11), držáku labyrintového těsnění (20) a pouzdra ložiska (12). - Vytáhněte horní pouzdro ložiska směrem dopředu z prostoru ložiska. Povolte a vyjměte šrouby (19), které zajišťují horní polovinu stacionární odrazné desky. Povolte a vyjměte šrouby (10), které zajišťují horní polovinu držáku těsnění (20). - Zvedněte (rukou nebo jeřábem) horní polovinu pouzdra ložiska (13) a vyjměte ji. - Povolte a vyjměte šrouby v dělené linii olejového kroužku(14). Opatrně rozpojte čepy, které drží poloviny olejového kroužku pohromadě, a vyjměte olejový kroužek. - Vyjměte pružiny těsnicího kroužku, které obklopují labyrintová těsnění, a vyjměte horní polovinu každého těsnění. Otáčejte spodní polovinou každého těsnění ven z drážek v držáku těsnění a pouzdra ložiska a vyjměte je. - Odpojte a vyjměte RTD, termočlánky a veškeré ostatní tepelné detektory, které vstupují do spodní poloviny pouzdra ložiska. - Pomocí jeřábu nebo zvedáku lehce pozvedněte hřídel, aby bylo možné spodní polovinu pouzdra ložiska vytáhnout z tělesa ložiska. DŮLEŽITÉ: Aby bylo možné provést následující úkony, je nutné, aby byly povoleny šrouby 4 a 6 druhé poloviny ložiska. - Vytáhněte (opatrně, nepoužívejte nadměrnou sílu) spodní polovinu pouzdra ložiska a vyjměte ji. - Povolte a vyjměte šrouby (19), které upevňují horní polovinu stacionární odrazné desky (11) k držáku těsnění. Povolte a vyjměte šrouby (10), které upevňují spodní polovinu držáku těsnění (20) k tělesu ložiska. Vyjměte držák těsnění. - Povolte a vyjměte šrouby (4). Vyjměte spodní těleso ložiska (2). - Odstraňte kryt rámu (3). - Povolte a vyjměte šrouby (8), které upevňují těsnění stroje (7) ke krytu rámu. Vyjměte těsnění stroje. - Pečlivě očistěte a zkontrolujte všechny vyjmuté díly. Očistěte vnitřek tělesa ložiska. - Pro opětovnou montáž ložiska postupujte podle předešlých pokynů v opačném pořadí. POZNÁMKA: Utahovací moment upevňovacích šroubů ložiska k motoru je 10 kgm. Nehnací strana: - Pečlivě očistěte vnější části pouzdra ložiska. Povolte a vyjměte výpustnou zátku oleje (1) ve spodní části pouzdra ložiska. Vypusťte olej z pouzdra ložiska. - Povolte a vyjměte šrouby (19) a vyjměte vnější kryt (11). 49

50 - Povolte a vyjměte šrouby (4), které upevňují horní těleso ložiska (5) ke krytu rámu motoru (3). - Povolte a vyjměte šrouby (6), které spojují horní a dolní polovinu pouzdra ložiska (2 a 5). - Pomocí zavěšovacích ok (9) zvedněte (rukou nebo jeřábem) horní polovinu tělesa ložiska (5) přímo nahoru, aby se kryt zcela odpojil od spodních polovin dolního tělesa ložiska (2) a pouzdra ložiska (12). - Zvedněte (rukou nebo jeřábem) horní polovinu pouzdra ložiska (13) a vyjměte ji. - Povolte a vyjměte šrouby v dělené linii olejového kroužku. Opatrně rozpojte čepy, které drží poloviny olejového kroužku pohromadě, a vyjměte olejový kroužek. - Vyjměte pružinu těsnicího kroužku, která obklopuje labyrintové těsnění. Sundejte horní polovinu těsnění, pak vyšroubujte dolní polovinu těsnění z drážky v pouzdru ložiska a dejte ji stranou. - Odpojte a vyjměte RTD, termočlánky a veškeré ostatní tepelné detektory, které vstupují do spodní poloviny pouzdra ložiska. - Pomocí jeřábu nebo zvedáku lehce pozvedněte hřídel, aby bylo možné spodní polovinu pouzdra ložiska (12) vytáhnout z tělesa ložiska. - Vytáhněte (opatrně, nepoužívejte nadměrnou sílu) spodní polovinu pouzdra ložiska (12) a vyjměte ji. - Povolte a vyjměte šrouby (4) a vyjměte spodní těleso ložiska (2). - Odstraňte kryt rámu motoru (3). - Povolte a vyjměte šrouby (8) a vyjměte těsnění stroje (7). - Pečlivě očistěte a zkontrolujte všechny vyjmuté díly. Očistěte vnitřek tělesa ložiska. Pro opětovnou montáž ložiska postupujte podle předešlých pokynů v opačném pořadí. POZNÁMKA: Utahovací moment upevňovacích šroubů ložiska k motoru je 10 kgm MONTÁŽ KLUZNÝCH LOŽISEK Zkontrolujte kontaktní povrch a montážní osazení konzoly a přesvědčte se, že jsou čisté a správně obrobené. Zkontrolujte hřídel, abyste zjistili její drsnost (R a 0,4 odpovídající povrchu 32 mikropalců nebo lepší), zda rozměrově a tolerancemi odpovídá RENK a je bez otřepů nebo hrubých nerovností povrchu. Po vyjmutí horní části tělesa (2) a pouzdra ložiska (12 a 13) je nutné pečlivě očistit vnitřek tělesa a provozní povrchy pouzdra a zkontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození. S hřídelí lehce povysunutou, upevněte základnu ložiska do montážního osazení konce štítu stroje a přišroubujte na místo. Naneste olej na sférické dosedací povrchy v základně tělesa a hřídel a otáčejte polovinou spodního pouzdra (12) na místo. Je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození axiálních povrchů vodicího ložiska. Po vyrovnání dělených povrchů spodní poloviny pouzdra a základny tělesa spusťte hřídel na místo. Lehkým klepáním kladívka na základnu tělesa usaďte pouzdro do jeho sedla tak, aby osa pouzdra a osa hřídele byly rovnoběžné. Lehký poklep kladívkem vytváří vysokofrekvenční vibrace, které snižují statické tření mezi pouzdrem a tělesem a umožňují správné seřízení pouzdra. Samovyrovnávací funkce ložiska slouží pouze ke kompenzaci normální odchylky hřídele během montážního postupu. Dále se bude instalovat volný mazací kroužek. S tímto kroužkem je nutné manipulovat velmi opatrně, protože bezpečný provoz ložiska závisí také na efektivní a bezpečné funkci olejového kroužku. Šrouby musejí být pečlivě dotažené. Je nutné se vyvarovat nesprávného vyrovnání dílů a veškeré otřepy nebo hrany je nutné opatrně odstranit, aby byl zajištěn hladký běh kroužku. Při každé údržbě je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k deformaci kroužku a zůstal zachovaný jeho geometrický tvar. Na vnější straně obou polovin pouzdra jsou vyražena identifikační čísla nebo značky poblíž dělicí linie. Přesvědčte se při umísťování horní poloviny pouzdra, že tyto značky jsou u sebe a že dělené plochy jsou čisté. Nesprávné usazení může vést k vážnému poškození pouzder ložiska. Zkontrolujte, zda se volný mazací kroužek stále může volně otáčet na hřídeli. Jakmile je horní polovina pouzdra na místě, nainstalujte těsnění na přírubovou stranu (viz odstavec Těsnění hřídele ). Po nanesení nevytvrzující těsnicí hmoty na dělené povrchy dejte kryt tělesa na místo. Je nutné postupovat pečlivě, aby těsnění správně zapadlo do drážky. Zajistěte také, aby čep proti otáčení byl usazen bez styku s odpovídajícím otvorem v pouzdře. POZNÁMKA: Těleso nebo pouzdro lze vyměňovat pouze jako kompletní sestavu. Jednotlivé poloviny nejsou vyměnitelné NASTAVENÍ TEPELNÝCH OCHRAN (Pt100) Každé ložisko je vybaveno detektorem teploty Pt100 instalovaným přímo v pouzdru ložiska poblíž místa působení zátěže. Toto zařízení musí být připojeno k ovládacímu panelu, aby detekovalo přehřátí a chránilo ložisko při provozu za vysoké teploty. 50

51 ALARM 110 ºC VYPNUTÍ 120 ºC DŮLEŽITÉ: Na systému ochrany ložiska je nutné nastavit tyto teploty: Alarmovou teplotu je nutné nastavit 10 C nad pracovní teplotu, ale nepřekračujte limit 110 C SYSTÉM VODNÍHO CHLAZENÍ Při používání systému vodního chlazení je zásobník oleje v ložisku vybaven chladicí spirálou, ve které cirkuluje voda. Tato cirkulující voda musí mít u vstupu do ložiska teplotu menší nebo rovnou teplotě okolí, aby bylo chlazení účinné. Tlak vody musí být 0,1 baru a průtok 0,7 l/s. Hodnota ph musí být neutrální. oleje MAZÁNÍ POZNÁMKA: Při připojování chladicí spirály je nutné se vyvarovat průsaku do tělesa ložiska nebo zásobníku oleje, aby nedošlo ke kontaminaci Samomazná ložiska Výměna oleje výměnu oleje v ložiskách je nutné provádět podle této tabulky s ohledem na provozní teplotu ložiska: Pod 75 ºC = hodin Od 75 ºC do 80 ºC = hodin Od 80 ºC do 85 ºC = hodin Od 85 ºC do 90 ºC = hodin Od 90 ºC do 95 ºC = hodin Od 95 ºC do 100 ºC = hodin Ložiska s nuceným mazáním (vnější) Výměnu oleje v ložiskách je nutné provádět každých provozních hodin nebo když mazivo změní své charakteristiky. Je nutné pravidelně kontrolovat viskozitu a ph. Hladinu oleje je nutné denně kontrolovat a je třeba ji udržovat uprostřed olejoznaku. Ložiska je nutno plnit po vyjmutí trubičkové zátky plnicím otvorem předepsaným typem oleje. Všechny nepoužívané otvory a závity je nutné uzavřít zátkami. Také zkontrolujte veškeré spoje na případné netěsnosti. Naplnění ložisek olejem nad střed olejoznaku (II) nezhorší funkci ložiska, ale dává možnost úniku nadbytečného oleje přes těsnění hřídele. DŮLEŽITÉ: Péče věnovaná mazání ložisek určuje jejich životnost a jistotu provozuschopnosti motoru. Proto dodržujte tato doporučení: - Zvolený olej musí mít vhodnou viskozitu pro provozní teplotu ložiska. Je nutné ji kontrolovat během případné výměny oleje a během pravidelné údržby. - Je-li ložisko naplněno olejem pod požadovanou hladinu oleje nebo se hladina oleje pravidelně nekontroluje, může nedostatečným mazáním dojít k poškození pouzdra ložiska. Minimální hladina oleje je taková, když je olej vidět v olejoznaku a motor není v provozu TĚSNĚNÍ HŘÍDELE Obě poloviny plovoucího labyrintového těsnění drží pohromadě pružina těsnicího kroužku. Musejí být vloženy do drážky nosného kroužku tak, aby kolík zarážky byl vždy v odpovídající prohlubni horní poloviny tělesa nebo nosného kroužku. Nesprávnou instalací se těsnění zničí. Těsnění je nutné pečlivě očistit a pokrýt nevytvrzující usazovací hmotou na plochách, které jsou v kontaktu s drážkami. Výpustné otvory v dolní části těsnění musejí být čisté a nesmějí být ucpané. Při montáži spodní poloviny těsnění ji lehce natlačte do spodní části hřídele. Dodatečné těsnění je uvnitř motoru pro prevenci nasátí oleje v důsledku podtlaku vytvářeného systémem chlazení motoru PROVOZ Provoz motorů s kluznými ložisky je podobný motorům vybaveným kuličkovými ložisky. Doporučujeme pečlivě kontrolovat systém cirkulace oleje také během prvních hodin provozu. Před rozběhem zkontrolujte následující: - zda byl použit správný předepsaný olej; - charakteristiky mazacího oleje; - hladinu oleje; - nastavené alarmové a vypínací teploty ložiska. 51

52 Během prvního spuštění kontrolujte vibrace a hluk. Pokud není provoz ložiska tichý a rovnoměrný, je nutné motor ihned zastavit. Motor musí běžet několik hodin, až se teplota ložiska ustálí do výše uvedených mezních hodnot. Pokud dojde k přehřátí, ihned zastavte motor a zkontrolujte detektory teploty. Po dosažení provozní teploty ložisek zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje u spojek nebo na konci hřídele DRŽÁKY KARTÁČŮ A KARTÁČE (pro motory s vinutým rotorem) Držáky kartáčů musejí radiálně přiléhat ke kroužkům a být asi 4 mm od kontaktního povrchu, aby se zabránilo prasknutí kartáčů nebo zranění (obr. 4.6) KONTROLA VZDUCHOVÉ MEZERY (velké motory ODP) Po demontáži a montáži motoru je nutné zkontrolovat rozměr vzduchové mezery mezi statorem a rotorem pomocí vhodných měrek. Změna mezery mezi dvěma vertikálně protilehlými body musí být menší než 10 % průměrného rozměru vzduchové mezery KROUŽKY (pro kroužkové motory) Kroužky musejí být přesně vycentrovány, protože při velkých otáčkách způsobují mechanické vibrace problémy s kontakty, což bude mít za následek jiskření. Kroužky musejí být udržovány čisté a leštěné. Kroužky se musejí čistit každý měsíc, aby se odstranil prach nahromaděný mezi kroužky (viz odst. 4.10). Zašlé nebo lehce zhrublé povrchy kroužků lze naleštit jemným smirkovým papírem. Oválné kroužky nebo kroužky s hrubým povrchem je nutné přebrousit a přeleštit, aby se předešlo problémům s kartáči a jejich držáky. SPRÁVNĚ Obr. 4.6 Sestava držáku kartáčů. NESPRÁVNĚ OBS.: Kartáče je nutné kontrolovat týdně, aby bylo zajištěno volné klouzání uvnitř držáku kartáčů. Kartáče Pro každý kroužkový motor je továrně specifikovaný typ kartáčů. Poznámka: V případě, že je motor provozován pod jeho jmenovitým výkonem (nízké zatížení) nebo zatěžován přerušovaně, je nutné sadu kartáčů (typ a množství) seřídit na skutečné provozní podmínky; tím se zabrání poškození motoru. Toto seřízení je nutné provést s pomocí společnosti Weg Máquinas. Nikdy nepoužívejte smíšené kartáče různého typu na stejných kroužcích. Každá změna typu kartáče musí být schválena společností WEG Máquinas, protože odlišné kartáče způsobují změnu výkonu motoru v provozu. Během provozu je nutné kartáče neustále kontrolovat. Každý kartáč, který vykazuje známky opotřebení tím, že překračuje značku uvedenou na obr. 4.7, je nutné ihned vyměnit. V okamžiku výměny a kdykoli je to potřebné, je nutné vyměnit všechny kartáče. Po výměně prvního kartáče je nutné vyměnit druhý po vhodné době záběhu. Vyměněné kartáče je nutné obrousit tak, aby dokonale seděly na zakřiveném povrchu kroužku (min. 75 %). 52

53 Značka opotřebení Obr. 4.7 Značka opotřebení kartáče. U strojů s jedním směrem otáčení je nutné instalovat kartáče pouze v jednom směru. Během zpětného otáčení hřídele je nutné kartáče zvednout (obr. 4.8). Hřídel Obr. 4.9 Kartáč pro uzemnění hřídele. Aby se zamezilo poškození hřídele motorů WEG během přepravy, jsou konce hřídelí ošetřeny ochranným olejem. Pro správnou činnost zemnicího kartáče je nutné tento ochranný olej z povrchu hřídele odstranit a stejně tak veškeré cizí materiály mezi hřídelí a kartáčem. Kartáč se musí během provozu trvale kontrolovat a na konci životnosti se musí vyměnit za kartáč stejné kvality (zrnitosti). Obr. 4.8 Kontaktní plocha kartáče. Kartáče musejí přiléhat stejným přítlakem na kontaktní povrch, aby byla zajištěna proudová symetrie a nízké opotřebení kartáčů. Je důležité, aby všechny kartáče měly stejný přítlak s tolerancí asi 10 %. Vyšší odchylky vedou k proudové asymetrii s následným nerovnoměrným opotřebením. Kontrola přítlaku kartáčů se provádí dynamometrem. Unavené pružiny je nutné vyměnit ZAŘÍZENÍ K UZEMNĚNÍ HŘÍDELE U některých asynchronních motorů a zejména u motorů, které vyžadují ovládání otáček frekvenčním měničem, se používá sada držáku kartáčů a kartáčů pro uzemnění hřídele. Toto zařízení vylučuje průchod elektrického proudu ložisky, což by bylo velmi nebezpečné pro jejich provoz. Kartáč se dotýká hřídele a je připojen k rámu stroje kabelem, který musí být také uzemněn. 53

54 4.6. ZVEDACÍ DRŽÁKY KARTÁČŮ SCHÉMA ZAPOJENÍ AUTOMATICKÝ PROVOZ: Provozní stav s kartáči v nízké poloze a s nezkratovanými kroužky Pro zajištění spuštěných kartáčů musejí spínače - CCA1 - kontakty 34 a 35, - CCA2 - kontakty 22 a 23, - CCD - kontakty 13 a 14 být současně sepnuté (logicky AND ). S touto logikou je motor vhodný ke spuštění. Popis součástí: A Elektromechanický aktuátor ATIS Typ: MAI-25.B3.d F10-2CC-2CT-IP65 B Trojfázový asynchronní motor FS 71 6pólový, 0,25 kw, montáž B3L, IPW55 Příruba C105-DIN Napětí a frekvence podle požadavku zákazníka. C Koncový spínač Typ: XCK-P121 Telemecanique Termostat Motoricky Elektromechanické zařízení Manuálně TEPLOMETY Kartáče zvednuté Kartáče snížené Kartáče zvednuté Kartáče snížené Obr Kartáče snížené a kroužky komutátoru nezkratované Kartáče snížené. Poloha před spuštěním hlavního motoru. 54

55 Stav: Zvednuté kartáče a zkratovaný komutátorový kroužek Pro zajištění zvednutých kartáčů musejí spínače - - CCL1 - kontakty 37 a 38, - - CCL2 - kontakty 25 a 26, - - CCE - kontakty 16 a 17 být současně sepnuté (logicky AND ). Za této podmínky je motor v trvalém provozu. Termostat Motoricky Elektromechanické zařízení Manuálně TOPENÍ Kartáče zvednuté Kartáče snížené Kartáče zvednuté Kartáče snížené Kartáče snížené a kroužky komutátoru zkratované Poloha před spuštěním hlavního motoru (motor běží za normálních podmínek). Kartáče zvednuté Obr

56 MANUÁLNÍ PROVOZ: Obr Zkratky: CLD = otočný spínač pro vypnutí při přetížení během snižování kartáčů (nebo reverzaci fáze). V případě poruchy CCD. Obr CLE = otočný spínač pro vypnutí při přetížení během zvedání kartáčů (nebo reverzaci fáze). V případě poruchy CCE. Obr CCD = koncový spínač pro vypnutí v případě, že jsou kartáče zcela sníženy. CCE = koncový spínač pro vypnutí v případě, že jsou kartáče zcela zvednuty. CLR = přepínač indikující manuální nebo motorizovanou polohu. Směr otáčení kola Zvednout (otevřít) Snížit (zavřít) POSTUP SPUŠTĚNÍ MOTORU Poloha kartáčů zcela dole, nebo pomocí signálu ze spínače CCE, který indikuje polohu kartáčů. V případě, že tento signál neindikuje polohu kartáčů zcela dole, nelze motor spustit před seřízením tohoto spínače na polohu kartáčů zcela dole. Lze to provést ručně setrvačníkem (7), pákou (8) nebo automaticky pomocí brzdy motoru (9). Pokud použijete manuální systém (7), páka (8) se automaticky vrátí do předchozí polohy použitím brzdy motoru (9). Za tohoto stavu (kartáče zcela dole) nejsou kroužky (5) zkratované, což umožňuje sériové zapojení externího odporu (reostatu) s vinutím rotoru pomocí kartáčů (6). POZNÁMKA: Proveďte tyto zkoušky příkazů s celým systémem držáku kartáčů, který lze zvedat, před provozováním motoru pod zatížením POSTUP PO SPUŠTĚNÍ MOTORU V okamžiku dosažení jmenovitých otáček je nutné zahájit postup pro zkratování komutátorových kroužků pomocí zvedacího a zkratovacího zařízení (1) obráceným způsobem pomocí brzdy motoru (9) nebo manuálně pomocí setrvačníku (7). Zkratování se provede pomocí posuvných kartáčů (2), které nesou stříbrné kontakty (3). Dále se aktivuje mechanismus zvedání kartáčů (4). Po úplném zvednutí kartáčů se toto zařízení automaticky vypne pomocí spínače CCE. OBS.: 1) Systém automatického zvedání kartáčů je vybaven systémem ochrany proti přetížení pro aktivaci brzdy motoru (9) pomocí otočných spínačů pro vypnutí při přetížení během snižování (CLD) nebo zvedání kartáčů (CLE). Obr Vzdálené ovládání Manuální ovládání DALŠÍ KONCOVÉ SPÍNAČE PRO SIGNALIZACI CCL1 a CCL2 = koncový spínač pro indikaci úplného zvednutí kartáčů. CCA1 a CCA2 = koncový spínač pro indikaci úplného snížení kartáčů. 2) Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda spínače CLD, CLE, CCD a CCE jsou správně připojeny k panelu. 3) Pokud je sepnutý jeden ze spínačů CLE nebo CLD, je nutné systém přepojit před zjišťováním důvodu jeho aktivace. 4) Předpokládá se, že koncový uživatel nainstaluje na ovládacím panelu správný systém signalizace, indikující činnost logického systému automatického systému zvedání kartáčů. 56

57 5) Tento řídicí a signalizační systém pro systém zvedání kartáčů firma WEG nedodává. 6) Po spuštění motoru nemohou kartáče zůstávat v kontaktu s kroužky komutátoru, což by mohlo vést k nadměrnému opotřebení kartáčů a kroužků komutátoru a způsobovat problémy systému zvedání kartáčů. Obr Obr

58 MONTÁŽ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ DRŽÁKU KARTÁČŮ 1. Připevněte kotouč, který drží kolíky, pomocí pojistky zvedací soustavy k ochrannému boxu sestavy držáku kartáčů. 2. Namontujte ložisko do podpůrného kolíku a upevněte je fixačním kolíkem, který musí být fixován pojistným kroužkem. 3. Upevněte podpůrný kolík ložiska na podpůrný kotouč. POZNÁMKA: Ložisko podpůrného kolíku: ZRS1. FIXAČNÍ KOLÍK VÁLEČKU PODPŮRNÝ KOLÍK LOŽISKA LOŽISKO PŘÍPRAVEK MUSÍ ZŮSTAT V TÉTO POLOZE, ABY SE PODPŮRNÝ KOLÍK NEDOTÝKAL ZVEDACÍHO KOTOUČE. POHLED X KOTOUČ DRŽÍCÍ KOLÍKY POJISTKA ZVEDACÍ ZVEDACÍ KOLÍK Obr

59 SADA POHYBU ZKRATOVACÍ VLOŽKY 1. Namontujte váleček na ložisko válečku na páce pohybu zkratovací vložky a poté ložiska, distanční vložku a upevněte kryt ložiska. 2. Upevněte horní kolíky na jednu z pák pohybu. 3. Namontujte podpůrný kolík na páku pohybu. 4. Upevněte držák vodítka na základnu držáku a páku pohybu na držák. Válečky musejí být vyrovnány se zkratovací vložkou tak, aby se oba dotkly vložky současně. POZNÁMKA: Ložiska pák pohybu: 6003Z. KOLÍK DRŽÁKU VODÍTKA KOLÍK DRŽÁKU PÁKY ZÁKLADNA DRŽÁKU VODÍTKA DRŽÁK VODÍTKA LOŽISKA PÁKA POHYBU KRYT LOŽISKA POHLED X DISTANČNÍ VLOŽKA VÁLEČEK POUZDRA POHLED X Obr

60 SESTAVA OVLÁDÁNÍ DRŽÁKU KARTÁČŮ 1. Namontujte ložisko na hřídel a upevněte je pojistným kroužkem. Nasaďte pojistný kroužek pro ukotvení druhého ložiska. Poté je namontujte s pojistným kroužkem. 2. Namontujte a upevněte kotouč na ovládací hřídel. 3. Vložte ovládací hřídel do příruby sestavy. 4. Upevněte zvedací kotouč na ovládací hřídel. 5. Namontujte vložku na hřídel ovládání páky a upevněte pojistným kroužkem. Upevněte hřídel na ovládací kotouč. 6. Upevněte kryt blokovacího zařízení na elektromechanické zařízení a poté je připevněte k rámu zařízení. 7. Upevněte ovládací sestavu na ochranný box držáku kartáčů. POZNÁMKA: 1) Ovládací hřídel musí být osazena mezi horní kolíky zvedací páky. 2) Všechny mechanicky se dotýkající části musejí být namazány. Po 6 měsících používání zkontrolujte namazání těchto dílů. ELEKTROMECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ MOTORICKY MANUÁLNĚ KRYT BLOKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ HŘÍDEL KOTOUČ ZPĚTNÉ ZARÁŽKY SEŘIZOVACÍ ŠROUB RÁM BLOKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ LOŽISKO PŘÍRUBA OVLÁDACÍ SESTAVY OVLÁDACÍ HŘÍDEL ZVEDACÍ KOTOUČ POUZDRO Obr

61 SESTAVA VRATNÉHO KOLÍKU 1. Namontujte hřídel pružiny na držák hřídele. Namontujte podložku vodítka hřídele; nasaďte ji na hřídel a zajistěte ji na hřídeli maticí. 2. Uzavřete sestavu externím fixačním kroužkem a upevněte na ochranný box držáku kartáčů. PODLOŽKA VODÍTKA DRŽÁK HŘÍDELE S PRUŽINOU HŘÍDEL S PRUŽINOU EXTERNÍ FIXAČNÍ KROUŽEK Obr SESTAVA DRŽÁKU KARTÁČŮ 1. Upevněte kartáče na držák kartáčů. Upevněte izolované kolíky na držák. Namontujte izolované kotouče, držáky kartáčů a kontaktní kroužky na kolíky. 2. Upravte existující zakřivení kartáčů pomocí komutátorových kroužků a vložte brusný papír mezi kartáč a kroužek. Brusným papírem musíte pohybovat sem a tam pro lepší kontakt proužku kartáče s proužkem kroužku. Povolte upevňovací šroub držáku kartáčů a otáčejte držákem kartáčů ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude proužek kartáče dokonale sedět na kroužku. Obr Poloha Nezkratováno. Obr Poloha Zkratováno. Obr Zvednuté kartáče. Obr Snížené kartáče. 61

62 DEMONTÁŽ Při demontáži zvedacího držáku kartáčů postupujte jako u montáže, ale obráceným postupem SEŘÍZENÍ ZVEDACÍHO SYSTÉMU KARTÁČŮ 1. Otočte zvedací kotouč do zkratované polohy a poté jej pootočte ještě o kousek dál, aby se uvolnily válečky a předešlo se nežádoucímu tlaku na ložiska válečku. 2. Upevněte seřizovací šroub ke kotouči zpětné zarážky a poté zajistěte seřizovací šroub. 3. Otočte zvedací kotouč do nezkratované polohy (kartáče sníženy) a opakujte stejný postup provedený pro zkratovanou polohu VYSUŠENÍ VINUTÍ Doporučujeme, aby se tato činnost prováděla opatrně a aby ji prováděl kvalifikovaný personál. Nárůst teploty nesmí překročit 5 C za hodinu a teplota vinutí nesmí překročit 150 C. Nadměrná teplota a její příliš rychlý nárůst mohou vytvářet páry, které mohou poškodit vinutí. Během vysoušení pečlivě kontrolujte teplotu a pravidelně měřte izolační odpor. Na začátku izolační odpor poklesne kvůli nárůstu teploty, ale během procesu vysoušení bude růst. Vysoušecí proces musí pokračovat, dokud po sobě následující měření izolačního odporu nebudou vykazovat konstantní izolační odpor, který musí být vyšší než minimální hodnota specifikovaná v odst Je důležité zajistit uvnitř motoru dobrou ventilaci během procesu vysoušení, aby byl zajištěn efektivní odvod vlhkosti DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ŘADA MASTER A) ROTOR S KOTVOU NAKRÁTKO Hnací konec: 1. Vyjměte tepelný výměník (pokud je použitý). 2. Vyjměte detektory teploty (pokud jsou použity) z ložisek. 3. Vyšroubujte šrouby, které upevňují sestavu ložiska. 4. Vyjměte externí kryty ložisek (u motorů s válečkovými ložisky) U motorů s kuličkovými ložisky dodržujte postup podle odst Vyšroubujte šrouby ložiskového štítu. Po vyjmutí je nutné tyto šrouby našroubovat do ložiskového štítu, aby jej bylo možné sejmout. Aby rotor nespadl na stator, musíte ho podepřít. 6. Vyjměte ložisko (ložiska) (u motorů s válečkovými ložisky). 7. Vyjměte interní kryt ložiska (u motorů s válečkovými ložisky). Nehnací konec: 1. Vyšroubujte ochrannou mřížku ventilátoru (uzavřené otvory). 2. Vyjměte ventilátor vyšroubováním šroubů, které jej upevňují na hřídel. 3. Povolte 4 matice, které upevňují kryt ventilátoru a vyjměte ho. 4. Opakujte kroky 2 až 7 z předchozího odstavce. B) KROUŽKOVÉ MOTORY Hnací konec: Postupy jsou stejné jako u motorů s kotvou nakrátko. Nehnací konec: 1. Vyjměte zadní ochranný kryt držáků kartáčů. 2. Odpojte kabely od kroužků komutátoru. Demontujte držáky kartáčů. 3. Vyšroubujte ochranný box držáku kartáčů z chladicího boxu. 4. Vyjměte komutátorové kroužky a ventilaci. 5. Opakujte kroky 2 až 4 odst. Nehnací konec pro motory s kotvou nakrátko. 62

63 VYJMUTÍ ROTORU Rotor se ze statoru vyjímá pomocí zdvíhacích lan nebo podobných pomůcek. Tyto pomůcky musejí zajistit, aby rotor nedrhl o stator nebo o kolena cívek ŘADA A Hnací konec: 1. Odpojte přívody topení z připojovacích skříněk. 2. Vyjměte detektory teploty (pokud jsou použity) z ložisek. 3. Vyšroubujte šrouby sestavy ložisek. 4. Vyjměte externí kryty ložisek (u motorů s válečkovými ložisky) U motorů s kuličkovými ložisky dodržujte postup podle odst Odšroubujte ložiskový štít. Pomocí odpovídajícího nástroje zatlačte na ložiskový štít, abyste ho uvolnili, a současně jím otáčejte, aby se usnadnilo vyjmutí. Přesvědčte se, že hřídel je držena na desce a že je tak vyloučen případný pád rotoru do statoru. 6. Vyjměte ložisko (ložiska) (u motorů s válečkovými ložisky). 7. Vyjměte vnitřní kryt ložiska. Nehnací konec: 1. Vyjměte kryt ventilátoru. 2. Uvolněte pojistný kroužek ventilátoru. 3. Opakujte kroky 2 až 7 odst (A). POZNÁMKA: 1. Pro vyjmutí rotoru viz kap K provedení případného převinutí není nutné vyjímat stator z rámu ŘADA F Hnací konec: Stejné jako u řady A a H. Nehnací konec: 1. Opakujte kroky 1 až 3 odst (B). 2. Vyjměte zadní ochranný kryt držáku kartáčů. 3. Odpojte kabely od kroužků komutátoru. 4. Vyjměte kartáče a demontujte držák kartáčů. 63

64 ŘADA H Obr Poz. Popis Poz Popis 1 Rám 15 Interní ventilátor 2 Zemnicí oko 16 Víko vnitřního ložiska nehnacího konce. 3 Hřídel 17 Topení nehnacího konce 4 Ventil pro vazelínu hnacího konce 18 Kryt nehnací strany 5 Víko vnějšího ložiska hnacího konce 19 Snímač teploty ložiska nehnacího konce 6 Ložisko hnaného konce 20 Ložisko nehnaného konce 7 Víko vnitřního ložiska hnacího konce 21 Ventil pro vazelínu nehnacího konce 8 Snímač teploty ložiska hnacího konce 22 Víko vnějšího ložiska nehnacího konce 9 Kryt hnacího konce 23 Připojovací skříňka příslušenství 10 Topení hnacího konce 24 Připojovací skříňka statoru 11 Kompletní sestava rotoru 25 Vnější ventilátor 12 Jádro plechů statoru 26 Kryt ventilátoru 13 Snímač teploty statoru 27 Maznice vazelíny ložiska nehnacího konce 14 Fixační kolík statoru 28 Maznice vazelíny ložiska hnacího konce Tabulka 4.5 Bezpečnost! Přesvědčte se, že napájecí kabely byly odpojeny. DEMONTÁŽ 1) Odpojte kabely snímače teploty (poz. 8 a 19) od svorek připojovací skříňky příslušenství. 2) Vyjměte kryt ventilátoru nehnacího konce (poz. 26). 3) Povolte fixační kroužek vnějšího víka ložiska nehnacího konce a vyjměte ventilátor (poz. 25). 4) Povolte šrouby, které kotví víka vnějšího ložiska nehnacího konce. 5) Vyjměte víka vnějších ložisek hnacího a nehnacího konce (poz. 5 a 22). 6) Vyjměte ventil vazelíny hnacího a nehnacího konce (poz. 4 a 21), povolte šrouby, které je kotví k hřídeli. 7) Umístěte podpěru pod hřídel, abyste zabránili pádu rotoru na stator. 8) Povolte a vyjměte kryty hnacího a nehnacího konce (poz. 9 a 18). 9) Vyjměte pomocí odpovídajícího zařízení ložiska hnacího a nehnacího konce (poz. 6 a 20). 10) Vyjměte víka vnitřních ložisek hnacího a nehnacího konce (poz. 7 a 16). 11) Pomocí vhodného zařízení vyjměte rotor (poz. 11) ze statoru skrz nehnací konec motoru a dávejte pozor, aby rotor nezavadil o stator nebo kolena cívek. MONTÁŽ 1) Pomocí vhodného zařízení vsaďte rotor (poz. 11) do statoru skrz nehnací konec motoru a dávejte pozor, aby rotor nezavadil o stator nebo kolena cívek. 2) Vložte vnitřní kryty ložiska. 3) Vyplňte vazelínou ze ¾ prostor krytů vnitřního ložiska a ložisek (zkontrolujte typ vazelíny na typovém štítku ložisek umístěném na krytech motoru). 4) Pečlivě zkontrolujte hřídel a povrchy krytů, kam se mají osadit ložiska, aby se vyloučily škrábance nebo nárazy. Také zkontrolujte správné tolerance mechanických rozměrů. 5) Zahřejte a namontujte ložiska hnacího a nehnacího konce (poz. 6 a 20). 6) Zvedněte rotor, umístěte podpěry pod hřídel a nainstalujte kryty hnacího a nehnacího konce (poz. 9 a 18). 7) Namontujte ventily vazelíny hnacího a nehnacího konce (poz. 4 a 21) a fixujte je k hřídeli. 8) Namontujte kryty vnějšího ložiska hnacího a nehnacího konce (poz. 5 a 22) a upevněte je ke krytům vnitřního ložiska (poz. 7 a 16). 9) Namontujte vnější ventilátor nehnaného konce (poz. 25) a upevněte ho pojistným kroužkem. 10) Namontujte kryt ventilátoru nehnacího konce (poz. 26). 11) Připojte kabely snímače teploty (poz. 8 a 19) ke svorkám připojovací skříňky příslušenství. 12) Doplňte zbývající vazelínu skrz maznice hnacího a nehnacího konce (poz. 27 a 28). 64

65 UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ Níže uvedená tabulka uvádí doporučené utahovací momenty šroubů pro montáž motoru nebo jeho částí: Třída odporu Utahovací moment (Nm) Průměr tolerance ±10 % M M M M M M M Poznámky: - Třída odporu je obvykle uvedena na hlavě šestihranných šroubů. - Pokud šrouby nemají toto označení, znamená to, že třída odporu je Šrouby s vnitřním šestihranem (imbusové) mají třídu odporu OBECNÉ POKYNY - Veškeré poškozené díly (popraskané nebo zdeformované díly stroje, poškozené závity) je nutné vyměnit a nikoliv opravovat. - Veškeré zde popisované činnosti musí provádět kvalifikovaný personál, aby nepoškodil zařízení. V případě pochybností se obraťte na WEG Máquinas. 65

66 4.10. PLÁN ÚDRŽBY SOUČÁST DENNĚ TÝDNĚ KAŽDÉ 3 MĚSÍCE ROČNĚ (ČÁSTEČNÁ ÚDRŽBA) KAŽDÉ 3 ROKY (KOMPLETNÍ ÚDRŽBA) - Kompletní motor - Zkontrolujte hluk a vibrace. - Vypusťte zkondenzovanou vodu. - Utáhněte šrouby. - Demontujte motor. Zkontrolujte náhradní díly. - Vinutí statoru a rotoru - Vizuální inspekce. Měření izolačního odporu. - Čistota: zkontrolujte uchycení a drážkové klíny; změřte izolační odpor. - Ložiska - Zkontrolujte hladinu hluku. - Přemažte intervaly viz štítek mazání. - Kontrola vibrací. - Očistěte ložiska. V případě potřeby zkontrolujte pouzdra ložiska a vyměňte je (kluzná ložiska). Zkontrolujte dráhu (hřídel) a v případě potřeby znovu sestavte. - Svorkovnice a zemnicí oka - Vyčistěte vnitřek, utáhněte šrouby. - Vyčistěte vnitřek, utáhněte šrouby. - Spojení: dodržujte pokyny k údržbě od výrobce spojky. - Po prvním týdnu provozu: zkontrolujte vyrovnání a upevnění. - Zkontrolujte vyrovnání a upevnění. - Zkontrolujte vyrovnání a upevnění. - Monitorovací zařízení - Zaznamenejte naměřené hodnoty. - Pokud možno demontujte a zkontrolujte provozní stav. - Filtr - V případě potřeby očistěte. - V případě potřeby očistěte. - Očistěte (viz kap ). - Oblast kroužků - Zkontrolujte čistotu a v případě potřeby očistěte. - Zkontrolujte čistotu a v případě potřeby očistěte. - Kroužky - Kartáče (kroužkové motory) - Kartáče uzemňující hřídel (pokud jsou použity) - Zkontrolujte povrch a kontaktní oblast. - Zkontrolujte a vyměňte je, jakmile jsou opotřebené z 2/3 výšky (ověřte značku opotřebení podle obr. 4.5). - Tepelný výměník vzduch/vzduch - Očistěte trubičky tepelného výměníku. Tab

67 5. NÁHRADNÍ DÍLY 5.1. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ V objednávce náhradních dílů vždy uvádějte typ motoru a výrobní číslo tak, jak je uvedeno na typovém štítku nebo na rámu ZÁSOBY NA SKLADĚ Doporučujeme mít na skladě náhradní díly, které při běžném provozu vykazují jisté opotřebení, např. - sadu ložisek; - kartáče (typ a množství podle specifikace); - plsť pro filtr (pokud se používá). Tyto díly je nutné skladovat v čistém, suchém a dobře větraném prostředí, pokud možno s konstantní teplotou. Pouzdra ložisek jsou také náhradními díly, ale kvůli jejich vysoké ceně doporučujeme zvážit, zda je skutečně potřeba mít je na skladě. 67

68 6. ABNORMÁLNÍ SITUACE BĚHEM PROVOZU Většinu abnormálních provozních situací, které ovlivňují běh elektromotoru, lze vyloučit preventivní údržbou. Hlavními faktory jsou: dostatečná ventilace, čistota a pečlivá údržba. Dalším nutným faktorem je pohotová reakce na abnormální situace, jako jsou vibrace, klepání hřídele, pokles izolačního odporu, kouř nebo požár, jiskření nebo neobvyklé opotřebení kroužků nebo kartáčů, náhlé změny teploty ložisek. Jakmile dojde k poruše elektrické nebo mechanické povahy, prvním nutným krokem je zastavení motoru a následné provedení inspekce všech mechanických a elektrických součástí dané instalace. V případě požáru je nutné motor odpojit od napájení, což se obvykle provádí vypnutím příslušného vypínače. V případě vzniku požáru uvnitř samotného motoru je nutné jej uhasit zakrytím ventilačních otvorů. Pro hašení požáru používejte práškové hasicí přístroje nebo CO 2. Nikdy nepoužívejte vodu BĚŽNÉ PORUCHY ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ Motory vyrobené firmou WEG Máquinas jsou obvykle navrženy pro třídu izolace F (155 C) a pro teploty okolí do 40 C (uvedeno na typovém štítku motoru). Většina poruch vinutí nastává, když jsou překročeny limity teploty z důvodu proudového přetížení celého vinutí nebo jen jeho části. Tyto poruchy lze identifikovat ztmavnutím nebo zuhelnatěním izolace vodičů MEZIZÁVITOVÝ ZKRAT Zkrat mezi závity může být důsledkem dvou současných defektů izolace nebo výsledkem defektů vzniklých současně u dvou sousedních vodičů. V některých případech může být asymetrie třífázového proudu tak nevýznamná, že ochrana motoru nebude reagovat. Zkrat mezi závity a mezi fázemi a zemí kvůli poruše izolace je vzácný a obvykle se projevuje na začátku provozu motoru PORUCHY VINUTÍ a) SPÁLENÉ VINUTÍ JEDNÉ FÁZE Tato porucha nastává při zapojení motoru delta a poruše proudu v jednom přívodním vodiči. Proud vzroste ve zbývajících vinutích 2- až 2,5krát se současným poklesem otáček. Pokud se motor zastaví, proud se zvýší na 3,5- až 4násobek jmenovité hodnoty. Ve většině případů je tato závada způsobena tím, že nebyl použit ochranný spínač nebo byl nastaven příliš vysoko. b) SPÁLENÁ VINUTÍ DVOU FÁZÍ Tato závada nastává při poruše proudu v jednom přívodním vodiči a zapojení vinutí motoru do hvězdy. Jedno vinutí zůstává bez proudu a ostatní absorbují napětí a přenášejí nadměrný proud. Skluz se téměř zdvojnásobí. c) SPÁLENÁ VINUTÍ TŘÍ FÁZÍ Možná příčina 1: Motor chráněn pouze pojistkami. Příčinou poruchy je přetížení motoru. Následkem toho vytvoří postupná karbonizace vodičů a izolace zkrat mezi závity nebo zkrat na kostru. Ochranný spínač umístěný před motorem by tento problém snadno vyřešil. Možná příčina 2: Nesprávně zapojený motor. Například: Motor s vinutími navrženými pro 220/380 V je připojen přes přepínač hvězdatrojúhelník na 380 V. Odebíraný proud bude tak velký, že se vinutí spálí během několika sekund, pokud pojistky nebo nesprávně nastavený ochranný spínač nebudou ihned reagovat. Možná příčina 3: Přepínač hvězda-trojúhelník není přepnutý a motor pokračuje po určitou dobu v provozu na hvězdu za přetíženého stavu. Protože takto dodává pouze 1/3 točivého momentu, motor nemůže dosáhnout jmenovitých otáček. Zvýšený skluz má za následek vyšší ohmické ztráty z důvodu Jouleova jevu. Protože proud motoru v souladu se zatížením nemůže překročit jmenovitou hodnotu pro zapojení delta, nebude ochranný spínač reagovat. Následkem ztrát ve vinutí a v motoru se motor přehřeje a vinutí se spálí. Možná příčina 4: Tyto poruchy jsou způsobeny tepelným přetížením kvůli nadměrným startům v přerušovaném provozu nebo příliš dlouhým spouštěcím cyklem. Dokonalá funkce motoru za těchto podmínek je zaručena pouze tehdy, pokud jsou vzaty v úvahu následující hodnoty: a) Počet startů za hodinu. b) Start se zátěží nebo bez ní. c) Mechanická brzda nebo obrácení proudu. d) Zvýšení zatížení připojeného k hřídeli motoru. 68

69 e) Točivý moment zátěže vzhledem k otáčkám během zrychlování a brzdění. Trvalé namáhání na základě vyššího zatížení rotoru během přerušovaného spouštění přináší ztráty, které způsobují přehřátí. Za určitých okolností zde existuje možnost, že vinutí statoru bude podléhat poškození při zastaveném motoru jako důsledek tepla v motoru PORUCHY ROTORU (KOTVA NAKRÁTKO) Pokud běžící zatížený motor vydává hluk proměnlivé intenzity a snižující se frekvence, zatímco se zátěž zvyšuje, příčinou ve většině případů bývá asymetrické vinutí rotoru. U motorů s kotvou nakrátko je téměř vždy příčinou porucha jedné nebo více tyčí rotoru. Současně je možné zaznamenat periodické fluktuace proudu statoru. Pravidlem je, že tyto defekty se projevují pouze u lisovaných nebo odlévaných hliníkových kotev. Poruchy z důvodu místního přehřátí v jedné nebo více tyčích rotoru lze identifikovat podle modravého zabarvení v těchto místech. Pokud existují poruchy v různých sousedících tyčích, může docházet k vibracím a otřesům. Pokud jádro rotoru získává modré nebo fialové zabarvení, je to známka přetížení. Může to být způsobeno příliš vysokým skluzem, příliš mnoha starty nebo příliš dlouhými spouštěcími cykly. Tato porucha může nastat také v důsledku nedostatečného napájecího napětí PORUCHY KROUŽKOVÉHO ROTORU Přerušení jedné fáze vinutí rotoru je doprovázeno silným hlukem, který se mění podle skluzu, a navíc dochází k silným periodickým fluktuacím proudu statoru. Je možné, ale nepříliš časté, že přerušení mohlo nastat ve spojení mezi vinutím a kroužkem. Doporučujeme nejdříve zkontrolovat, zda není přerušeno připojení spouštěcího reostatu, nebo dokonce tato porucha není v samotném reostatu ZKRAT MEZI ZÁVITY U KROUŽKOVÉHO MOTORU Tato neobvyklá situace nastává pouze za velmi vzácných okolností. Podle velikosti zkratu může být spuštění prudké, i když bude reostat na první odbočce startovací polohy. V takovém případě nejsou vysoké startovací proudy přenášeny kroužky, a nebudou tedy na nich patrné žádné známky spálení PORUCHY LOŽISEK Poruchy ložisek jsou nejčastějšími příčinami pozdějších závad. Nejobvyklejší důkazy této poruchy jsou identifikovány jako nadměrné vibrace, nesprávný provoz, špatné vyrovnání, nevyvážené spojky a nadměrné radiální nebo axiální zatížení. Viz odst. 4.2 údržba ložisek ZLOMENÍ HŘÍDELE Přestože ložiska jsou tradičně nejslabším článkem a hřídele jsou navrhovány se širokými bezpečnostními rezervami, je možné, že dojde k lomu hřídele únavou materiálu ohybovým namáháním způsobeným nadměrným napnutím řemenů. Ve většině případů k tomu dojde přímo za ložiskem hnací strany. Jako následek měnícího se ohybového namáhání v rotující hřídeli postupuje lom dovnitř zvnějšku hřídele, až dosáhne bodu zlomu, kdy již odpor zbývajícího průřezu hřídele není dostačující. Tehdy se vyvarujte dalšího vrtání hřídele (otvory pro upevňovací šrouby), protože tyto operace vedou ke koncentraci namáhání. Výměna pouze jednoho nebo dvou řemenů u systému hnaného řemeny je často příčinou lomu hřídele, navíc se jedná o nesprávný postup. Jakékoliv použité a tedy prověšené řemeny v hnacím systému, zejména ty poblíž motoru, v kombinaci s novými neprověšenými, umístěnými na stejný pohon, ale dále od ložiska, mohou způsobovat namáhání hřídele ŠKODY Z NESPRÁVNĚ OSAZENÝCH ČÁSTÍ POHONU NEBO Z NESPRÁVNÉHO VYROVNÁNÍ MOTORU Poškození ložisek a lom hřídele jsou často následkem nesprávného osazení řemenice, spojek nebo pastorků na hřídeli. Tyto díly při otáčení způsobují klepání. Tyto defekty lze rozpoznat podle škrábanců na hřídeli nebo případně odlupování jako u koroze na konci hřídele. Klínové drážky s hranami vroubkovanými volně vloženými pery mohou také způsobit poruchy hřídele. Špatně vyrovnané spojky způsobují klepání a radiální a axiální otřesy hřídele a ložisek. Za krátkou dobu tyto špatné postupy způsobí poškození ložisek a rozšíření ložisek na hnací straně. V jiných případech může dojít k lomu hřídele motoru. 69

70 6.2. ABNORMÁLNÍ SITUACE BĚHEM PROVOZU POZNÁMKA: Tato tabulka uvádí seznam abnormálních situací během provozu motoru, jejich pravděpodobnou příčinu a nápravná opatření. V případě pochybností se prosím obraťte na WEG Máquinas. ABNORMÁLNÍ SITUACE - Motor nelze spustit, ať je připojený nebo nepřipojený. - Motor se spouští velmi pomalu při zatížení a nedosahuje jmenovitých otáček. - Motor startuje bez zátěže, ale při zatížení selže. - Proud statoru se mění s dvojnásobnou frekvencí skluzu. Během spouštění je slyšet hučení. PRAVDĚPODOBNÁ(É) PŘÍČINA(Y) - Nejméně dva přívodní vodiče jsou přerušeny, bez napětí. - Rotor je zablokovaný. - Problém s kartáči. - Poškozené ložisko. - Příliš velká zátěž během startu. - Příliš malé napájecí napětí. - Příliš velký úbytek napětí na napájecích vodičích. - Tyče rotoru poškozené nebo přerušené. - Jeden přívodní vodič zůstal přerušený po spuštění. - Přerušené vinutí rotoru. - Problém s kartáči. NÁPRAVNÉ(Á) OPATŘENÍ - Zkontrolujte ovládací panel, vypínač, pojistky, napájecí vodiče, svorky a nastavení kartáčů. - Kartáče mohou být opotřebené nebo nesprávně nastavené. - Vyměňte ložisko. - Nezatěžujte stroj při rozběhu. - Změřte napájecí napětí, nastavte správnou hodnotu. - Zkontrolujte průřez napájecích vodičů. - Zkontrolujte a opravte vinutí rotoru (kotva nakrátko), zkontrolujte zkratovací zařízení (kroužky). - Zkontrolujte napájecí vodiče. - Zkontrolujte a opravte vinutí rotoru a zkratovací zařízení. - Očistěte, správně nastavte nebo vyměňte kartáče. - Příliš velký proud bez zátěže. - Napájecí proud příliš velký. - Změřte napájecí napětí a nastavte je na správnou hodnotu. - Rychlé přehřátí statoru, hučení během provozu. - Oblasti tepla ve vinutí statoru. - Paralelní nebo ve fázi zapojené vodiče statorového vinutí jsou přerušené. - Zkrat mezi závity. - Přerušení vodičů zapojených paralelně nebo ve fázi statorového vinutí. - Špatné zapojení. - Změřte odpor všech fází vinutí. Vyměňte jádro statoru s vinutím. - Převiňte motor. - Proveďte připojení znovu. - Oblasti tepla v rotoru. - Přerušení vinutí rotoru. - Opravte vinutí rotoru nebo vyměňte. - Hluk se obecně snižuje při poklesu otáček. - Abnormální hluk při připojení motoru - Mechanické problémy. Viz též Hlučný provoz bez připojení. k zátěži. - Elektrické problémy. - Hluk zmizí při zapnutí motoru. Kontaktujte výrobce. - Hluk se objevuje při připojení a zmizí při nepřipojení. - Porucha v hnacích součástech nebo v hnacím stroji. - Porucha ozubených převodů. - Problém připojení. - Základna je zabořená do země. - Nesprávné vyvážení dílů poháněného stroje. - Příliš velké napájecí napětí. - Nesprávný směr otáčení. - Zkontrolujte přenos výkonu, spojku a vyrovnání. - Vyrovnejte pohon, zkontrolujte polohu (spojení) převodů. - Vyrovnejte motor a poté poháněný stroj. - Opravte základnu. - Zkontrolujte napájecí napětí a proud bez zatížení. - Prohoďte připojení dvou fází. - Znovu vyvažte jednotku. 70

71 ABNORMÁLNÍ SITUACE PRAVDĚPODOBNÁ(É) PŘÍČINA(Y) NÁPRAVNÉ(Á) OPATŘENÍ - Přehřátí vinutí statoru při zatížení. - Nesprávné chlazení kvůli znečištěným chladicím trubkám. - Příliš velké zatížení. - Nadměrný počet startů nebo velký moment setrvačnosti. - Příliš vysoké napětí a následkem toho velké ztráty proudu. - Napětí příliš malé a následně proud příliš vysoký. - Jeden napájecí vodič je přerušený nebo je přerušená jedna fáze vinutí. - Rotor drhne o stator. - Provozní režim neodpovídá údajům na typovém štítku. - Nevyvážené elektrické zatížení (spálená pojistka, nesprávné ovládání). - Znečištěné vinutí. - Překážky v chladicím systému. - Znečištěný filtr. - Směr otáčení neodpovídá použitému ventilátoru. - Očistěte vzduchové trubky chladicího systému. - Změřte napětí statoru, snižte zatížení, použijte větší motor. - Snižte počet startů. - Nepřekračujte hodnotu 110 % jmenovitého napětí, pokud specifikace na typovém štítku nejsou jiné. - Zkontrolujte napájecí napětí a jeho pokles. - Zkontrolujte proud ve všech fázích a proveďte nápravu. - Zkontrolujte vzduchovou mezeru, provozní podmínky, ložiska, vibrace. - Udržujte provozní režim v souladu s typovým štítkem nebo snižte zatížení. - Ověřte, zda napětí není nevyvážené nebo zda tyto dvě fáze jsou v pořádku. - Očistěte. - Očistěte plsť filtru. - Prozkoumejte ventilátor ve vztahu ke směru otáčení motoru. - Hlučný provoz bez připojení - Kroužkový motor pracuje v nízkých otáčkách s odpojeným externím odporem. - Jiskření kartáčů. Tabulka Nevyváženost. - Jedna fáze vinutí statoru je přerušená. - Špína ve vzduchové mezeře. - Povolené upevňovací šrouby. - Nevyváženost rotoru se zvyšuje po sestavení hnacích součástí. Nevyvážený rotor. - Rezonance základny. - Zdeformovaný rám motoru. - Ohnutá hřídel. - Nerovnoměrná vzduchová mezera. - Příliš tenké vodiče ovládacího okruhu. - Rozpojený obvod okruhů rotoru. - Špína mezi kartáči a kroužky. - Kartáče sevřené v držácích kartáčů. - Nesprávný přítlak na kartáče. - Hrubý povrch kroužků. - Excentrické kroužky. - Vysoká proudová hustota kartáčů. - Nesprávně nastavené kartáče. - Nesprávně nastavené kartáče s nedostatečným přítlakem. - Přetížení. - Špatný stav kroužků. - Oválné kroužky. - Nadměrné vibrace. Hrubé povrchy a vroubkované kroužky. - Nízké zatížení způsobující poškození kroužků. - Hlučný provoz pokračuje během doby doběhu po odpojení napětí. Znovu vyvažte motor. - Zkontrolujte vstupní proud u všech napájecích vodičů. - Odstraňte špínu a očistěte vzduchovou mezeru. - Utáhněte a zajistěte šrouby. - Zkontrolujte vyvážení. - Vyrovnejte základnu. - Zkontrolujte vyrovnání. - Hřídel může být ohnutá, zkontrolujte vyvážení a házivost rotoru. - Zkontrolujte, zda hřídel není ohnutá nebo nejsou poškozená ložiska. - Použijte silnější vodiče pro ovládací okruhy. - Přemístěte ovládání blíž k motoru. - Zkontrolujte okruh magnetoelektrickým generátorem nebo jinými prostředky a proveďte nezbytné opravy. - Očistěte kroužky a sestavu izolací. - Zvolte kartáče správné velikosti. - Zkontrolujte přítlak každého kartáče a správně jej nastavte. - Očistěte, přebruste a vyleštěte. - Obrobte na soustruhu nebo přenosným zařízením bez vyjmutí ze stroje. - Snižte zatížení nebo vyměňte kartáče. - Nastavte správně kartáče. - Zkontrolujte nastavení kartáčů, seřiďte na správný přítlak. - Snižte zatížení nebo nainstalujte motor o vyšší kapacitě. - Očistěte kroužky a znovu nastavte kartáče. - Vyleštěte kroužky a obrobte je na soustruhu. - Vyvažte rotor, zkontrolujte volný pohyb kartáčů uvnitř držáků. - Zjistěte příčinu vibrací a odstraňte je. - Seřiďte kartáče podle aktuálních požadavků zatížení a obrobte kroužky. 71

72 6.3. ABNORMÁLNÍ STAVY LOŽISEK A PORUCHY BĚHEM PROVOZU POZNÁMKA: Tato tabulka uvádí abnormální situace ložisek a poruchy během provozu motoru, jejich pravděpodobnou příčinu a nápravná opatření. V některých případech je nutné kontaktovat výrobce ložisek, aby zjistil příčinu poruchy. ABNORMÁLNÍ SITUACE PRAVDĚPODOBNÁ(É) PŘÍČINA(Y) NÁPRAVNÉ(Á) OPATŘENÍ - Motor během provozu chrápe. - Poškozená ložiska. - Vyměňte ložisko. - Hlučná ložiska, matná místa, drážky v kuličkové dráze. - Vysoký hluk ložisek a jejich velké přehřívání. - Přehřátí ložisek. - Ložiska byla namontována šikmo. - Koroze kotvy, malé třísky ve vazelíně, porucha kuličkové dráhy z důvodu nedostatečného množství vazelíny nebo neodpovídající mezery. - Příliš mnoho vazelíny. - Nadměrné axiální nebo radiální namáhání řemenu. - Ohnutá hřídel. - Málo vazelíny. - Ztvrdlá vazelína způsobuje blokování kuliček. - Cizí materiál ve vazelíně. - Vyrovnejte ložiska a obrobte sedla ložisek. - Očistěte a vyměňte vazelínu podle specifikací. Vyměňte ložisko. - Odstraňte ventil pro vazelínu a spusťte motor, dokud nebude nadbytečná vazelína vypuzena. - Snižte napětí řemene. - Vyrovnejte hřídel a zkontrolujte vyvážení rotoru. - Přidejte vazelínu do ložiska. - Vyměňte ložisko. - Vyfoukněte pouzdro a mazivo. Znovu namažte. - Tmavá místa na jedné straně kuličkové dráhy, následné tvoření drážek. - Tmavé linky v kuličkové dráze nebo velmi blízké příčné drážky. - Drážky v dráze a prohlubně v dělení válcových prvků. Tabulka Nadměrná axiální síla. - Průchod elektrického proudu ložisky. - Vnější vibrace, zejména při zastavení motoru na dlouhou dobu. - Nedostatečná údržba během skladování. - Zkontrolujte stav mezi spojkou a pohonem. - Očistěte a vyměňte izolaci ložisek. Nainstalujte izolaci, pokud ze žádná nebyla. - Odveďte proud, aby neprotékal přes ložiska. - Pokud je motor zastaven na dlouhou dobu, občas otočte hřídel do jiné polohy. Toto je nutné zejména u náhradních motorů. DŮLEŽITÉ: Motory uvedené v této příručce jsou neustále modernizovány. Proto se mohou uvedené informace lišit, aniž bychom na tuto skutečnost předem upozornili. 72

73 7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ Tyto produkty, pokud jsou provozovány za podmínek uvedených společností WEG v návodu k obsluze pro tyto produkty, jsou kryty zárukou na vady zpracování a materiálu po dobu dvanácti (12) měsíců od data uvedení do provozu nebo osmnácti (18) měsíců od data expedice od výrobce podle toho, která událost nastane dříve. Tato záruka neplatí pro produkty, které byly nesprávně použity, nevhodně aplikovány, zanedbány (například nedostatečná údržba, nehoda, nesprávná instalace, modifikace, seřízení opravy nebo jiné případy způsobené nesprávnými postupy). Společnost nebude krýt žádné výdaje spojené s instalací, vyřazením z provozu ani následné výdaje, jako je finanční ztráta nebo náklady na přepravu, jízdenky a výdaje na ubytování techniků, pokud je to požadováno ze strany zákazníka. Oprava a výměna dílů nebo součástí, pokud je provedena společností WEG v rámci záruční doby, neprodlužuje záruku, jestliže se společností WEG nevyjádří písemně jinak. Toto představuje jedinou záruku společnosti WEG ve spojení s tímto obchodním případem a je náhradou za všechny jiné záruky vyjádřené nebo skryté, písemné nebo ústní. Neexistují zde žádné předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel platný pro tento obchodní případ. Žádný zaměstnanec, zástupce, prodejce, opravna nebo jiná osoba není oprávněna poskytovat jakékoliv záruky jménem společnosti WEG ani přijímat pro společnost WEG jakékoliv jiné odpovědnosti ve spojení s jejími libovolnými produkty. Pokud k tomuto dojde bez souhlasu společnosti WEG, tato záruka automaticky pozbývá platnosti. ODPOVĚDNOST Kromě uvedeného v odstavci Záruční podmínky strojírenských výrobků nemá tato společnost žádné závazky nebo odpovědnosti jakéhokoliv druhu ke kupujícímu, včetně požadavků na následné škody nebo mzdové náklady z důvodu jakéhokoliv nedodržení tam uvedené výslovné záruky. Kupující tímto dále souhlasí, že zbavuje tuto společnost odpovědnosti a uchrání ji před jakýmikoliv důvody žaloby (jinými než cena výměny nebo opravy vadného produktu podle uvedeného v odstavci Záruční podmínky strojírenských výrobků ) vzniklými přímo nebo nepřímo z činností, opomenutí nebo zanedbání kupujícího v souvislosti s nebo následkem testování, používání, provozu, výměny nebo opravy libovolného produktu popisovaného v této nabídce a prodávaného nebo poskytnutého společností kupujícímu. WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. Av. Pref. Waldemar Grubba, Jaraguá do Sul/SC BRAZIL Telefon: (55) Fax: (55) /

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem Před instalací si pozorně přečtěte

Více

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST Výkonové transformátory SUCHÉ s litou izolací typ POWERCAST Návod k použití OBSAH 1. ÚVOD... 02 2. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ... 03 2.1 Přejímka... 03 2.2 Manipulace... 03 2.3 Skladování... 03 3. MONTÁŽ A

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL Instalace na rovnou střechu Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V CZ721830508 Obsah: Odstavec 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

POSTUPY INSTALACE A ÚDRŽBY

POSTUPY INSTALACE A ÚDRŽBY POSTUPY INSTALACE A ÚDRŽBY Třífázové asynchronní elektromotory a generátory nízkého napětí s kotvou nakrátko dodávané firmou PAVEL KUSÝ-KEM 3-fázové asynchronní motory jsou vyráběny za přísně dodržovaných

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO

Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO NÁVOD NA INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU Kód: 08756 3 kw 08757 6 kw 08758 9 kw 08759 12 kw 08760 18 kw Oranžová kontrolka (alarm) Tato

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby Doplněk návodu k montáži a obsluze *22867007_0416* SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Nízkonapěťové motory SIMOTICS GP, SD, DP Bezpečnostní pokyny AH

Nízkonapěťové motory SIMOTICS GP, SD, DP Bezpečnostní pokyny AH Nízkonapěťové motory SIMOTICS GP, SD, DP Čti mne Příslušné provozní návody najdete na internetu: Nízkonapěťové motory (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13309/man) Technické dotazy nebo

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu H

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu H ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová 1 Zapojení 2 3 Technické parametry 1. Popis SIDONE je postranní motor pro rolovací vrata se zabudovanou bezpečnostní

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM BASE 325/500 KG

STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM BASE 325/500 KG STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte. Všechny činnosti se

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle

Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle Návod se vztahuje na zpětné klapky obj.č. 9830 DN40, DN65, DN125, DN250, DN300 obj.č. 9831 DN50-DN200 obj.č. 9830

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718*

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22128050_0718* Revize Třífázové motory chráněné proti explozi EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Vydání 07/2018 22128050/CS SEW-EURODRIVE

Více

Pneumatická pistole 1/2" 1492 Nm. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Pneumatická pistole 1/2 1492 Nm. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. Pneumatická pistole 1/2" 1492 Nm Návod k obsluze Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 1. Bezpečnostní pokyny Upozornění! Zajistěte, aby se při používání tohoto zařízení

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Instalační návod. Daikin Altherma záložní ohřívač EKLBUHCB6W1. Instalační návod Daikin Altherma záložní ohřívač. čeština

Instalační návod. Daikin Altherma záložní ohřívač EKLBUHCB6W1. Instalační návod Daikin Altherma záložní ohřívač. čeština čeština Obsah Obsah 1 O této dokumentaci 1.1 O tomto dokumentu... Informace o skříni.1 Záložní ohřívač....1.1 Vyjmutí veškerého příslušenství ze záložního... 3 Příprava 3.1 Příprava místa instalace...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte. Všechny činnosti se

Více

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST květen 2000 M6410/L, M7410 3polohový pohon malých lineárních ventilů KTLOGOVÝ LIST Hlavní rysy Malé rozměry dovolují instalovat pohon i v omezených prostorech Nízká spotřeba energie Dlouhodobě spolehlivý

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

Rotační čistící stroj

Rotační čistící stroj Návod k instalaci a uvádění do provozu Rotační čistící stroj Zařízení je ve shodě s předpisy Výrobek Dodavatel název: Rotační čistící stroj typ: 200 / 300 / 400 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671,

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte.

Více

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK CZ Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK 1 NA ÚVOD PŘED INSTALACÍ Vážený zákazníku, tato část návodu obsahuje veškerá opatření a pokyny pro bezpečnou instalaci, provoz a údržbu větracích jednotek.

Více

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Návod k provozu Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Zpracoval: Dipl.-Ing. V. Hausdorf 24.01.2005 podepsán V. Hausdorf Kontroloval: Dr.-Ing. Ch. Spensberger 24.01.2005 podepsán Dr.-Ing.

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. CTJ Lineární moduly CTJ Charakteristika Lineární jednotky (moduly) řady CTJ jsou moduly s pohonem ozubeným řemenem a se dvěma paralelními kolejnicovými vedeními. Kompaktní konstrukce lineárních jednotek

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

Charlie Závesný ovladač

Charlie Závesný ovladač Charlie Závěsný ovladač Charlie najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PLUMA 325/500 KG

STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PLUMA 325/500 KG STAVEBNÍ VRÁTKY PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte. Všechny činnosti se

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ČERPADLA ALVEST PROX POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU ÚVODEM Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na našeho distributora, který Vám podá

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY I. str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte ventil, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič TYP CAF Návod k obsluze Jednofázový frekvenční měnič Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Stropní ventilátor Sulion Handair

Stropní ventilátor Sulion Handair Stropní ventilátor Sulion Handair 072643 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Před montáží ventilátoru a příslušenství odpojte přívod elektřiny, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem. 2. Před montáží ventilátoru

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. Elektromechanick pohon pro k ÌdlovÈ br ny s 1 nebo 2 k Ìdly

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. Elektromechanick pohon pro k ÌdlovÈ br ny s 1 nebo 2 k Ìdly TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI Elektromechanick pohon pro k ÌdlovÈ br ny s 1 nebo 2 k Ìdly Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Jet POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY NÁVOD K OBSLUZE

Jet POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY NÁVOD K OBSLUZE Jet POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY CZ NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Před instalací produktu se ujistěte, že jsou dodrženy bezpečnostní podmínky dle platných zákonů a předpisů. Používejte osobní bezpečnostní pomůcky

Více

GT Doporučení pro montáž/demontáž

GT Doporučení pro montáž/demontáž /CK/01-06/2014 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe MOTORY XT 1800, 1.5 i, 1.6

Více

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny CARIBONI BI-ME Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel Montážní pokyny a údržba 1. Montážní pokyny 1.1. Montáž fázových trolejí Fázové troleje se montují na izolátory. Izolátory připevněte k ocelovým

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

Montážní návod "KARES".

Montážní návod KARES. Montážní návod "KARES". Obsah montážního balíčku KARES 1 3 ks hmoždinek 3 ks šroubů 1 ks menšího vodícího pouzdra 1 ks většího vodícího pouzdra 1 ks těsnícího kroužku 1 ks těsnící membrány 2 ks zajišťovacího

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. Pro regulaci topného výkonu

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Nožní spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl

Nožní spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl 6100 Nožní spínač Nožní spínač 6100 je vhodný pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Je navržen pro použití v řídících obvodech strojů (ovládání relé, stykačů, PLC). Vlastnosti Nožní spínač

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Technická informace NOV 2015 ELEKTRONICKÉ SDRUŽENÉ VSTŘIKOVAČE VYBAVENÍ: TÉMA: 1. ÚVOD E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Informace popisuje nářadí

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více