Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu"

Transkript

1 Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Diplomová práce Bc. Ivana Pokludová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Comparative analysis of five internet reservation systems from the perspective of the hotel Bc. Ivana Pokludová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of tourism Major: Hotel and spa management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.... Bc. Ivana Pokludová V Praze dne

4 Děkuji paní Ing. Martině Sochůrkové za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové práce. Také děkuji Bc. Monice Solanské za pomoc při sběru a zpracování potřebných informací a především vedení hotelu U Zeleného hroznu za velmi užitečné informace a možnost prezentace v této diplomové práci. V Praze dne

5 ABSTRAKT Bc. Ivana Pokludová. Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. V Praze , 63 s. Diplomová práce analyzuje pět internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu U Zeleného hroznu. Uvádí, které internetové rezervační systémy hotel používá a zaměřuje se na analýzu pěti z těchto internetových rezervačních systémů z pohledu funkčnosti, přehlednosti, zaměření a plateb. V úvodu práce jsou teoreticky vymezeny základní pojmy internetového prodeje, vymezen pojem elektronické distribuční kanály a následně jsou rozděleny do tří skupin. Praktická část je věnována rozboru hotelu U Zeleného hroznu a je provedena jeho SWOT analýza. Klíčová část diplomové práce je věnována komparativní analýze internetových rezervačních systémů Booking.com, Venere.com, HRS.com, Hotel.de a Laterooms.com. Jsou zmíněny výhody a nevýhody těchto internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu U Zeleného hroznu. Poslední část práce je věnována zpracování výsledků z provedeného výzkumu mezi hotely na Malé Straně v Praze a shrnuje dosažené výsledky analýzy internetových rezervačních systémů. Klíčová slova: Elektronické distribuční kanály, globální distribuční kanály, internet, internetový prodej, internetové rezervační systémy, rezervace, webové stránky.

6 ABSTRACT Bc. Ivana Pokludová. Comparative analysis of five internet reservation systems from the perspective of the hotel. Master s Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. In Prague , 63 p. The Master s Dissertation analyzes five internet reservation systems from the perspective of the hotel At the Green grape. Specifies which internet reservation systems hotel uses and focuses on the analysis of five of these internet reservation systems in terms of functionality, clarity, focus and payments. In the introduction are defined basic concepts of internet sales, the concept of electronic distribution channels and subsequently it is divided into three groups. The practical part is devoted to analysis of the hotel At the Green grape and the SWOT analysis is performed. A key part of the dissertation is devoted to a comparative analysis of internet reservation systems Booking.com, Venere.com, HRS.com, Hotel.de and Laterooms.com. There are mentioned the advantages and disadvantages of these internet reservation systems from the perspective of the hotel At the Green grape. The last part is devoted to the results of research conducted among the hotels in Mala Strana in Prague and summarizes the results of the analysis of internet reservation systems. Key words: Electronic distribution channels, global distribution channels, internet, internet reservation systems, online sales, reservations, website.

7 Obsah ABSTRAKT... 5 ABSTRACT... 6 Obsah... 7 Seznam zkratek... 9 Seznam grafů, tabulek a schémat ÚVOD Teoretický základ Internet Historie internetu Historie internetového prodeje Oblasti internetového prodeje Internetový prodej v rámci cestovního ruchu Elektronické distribuční kanály Globální distribuční systémy (GDS) Postup při provádění rezervace Přehled GDS Internetové rezervační systémy Vazba IRS na GDS Typy IRS v rámci přímé spolupráce Spolupráce hotelu s IRS (přímá forma spolupráce) Trendy v oblasti IRS Přímé rezervace přes hotelové webové stránky Praktická část Popis hotelu U Zeleného hroznu Ubytování Služby hotelu Speciální nabídky Klientela hotelu SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti... 32

8 2.2.4 Hrozby Internetové rezervační systémy hotelu U Zeleného hroznu Booking.com Venere.com HRS.com LateRooms.com Hotel.de Bookassist.com Výsledky analýzy IRS hotelu U Zeleného hroznu Výsledky dotazníku Návrhová část ZÁVĚR Literatura Seznam příloh... 74

9 Seznam zkratek % Procento ARPANET apod. atd. cca. CESNET CRS Advanced Research Projects Agency Network A podobně A tak dále Přibližně Czech Education and Scientific NETwork Centrální rezervační systémy č. Číslo GDS IP IRS např. NSFNET MS DOS TCP/IP USA Globální distribuční systémy Internet protocol Internetové rezervační systémy Například National Science Foundation Network Microsoft Disc Operating System Transmission Control Protocol/Internet protocol Spojené státy americké

10 Seznam grafů, tabulek a schémat Schéma č. 1: Elektronické distribuční kanály Schéma č. 2: Vztah hotelu a GDS Tabulka č. 1: SWOT analýza hotelu U Zeleného hroznu.. 28 Obrázek č 1: Přehlednost IRS Booking.com Obrázek č. 2: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Booking.com Obrázek č. 3: Nastavování cen pokojů - Booking.com Obrázek č. 4: Přehlednost IRS Venere.com Obrázek č. 5: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Venere.com Obrázek č. 6: Nastavování cen pokojů - Venere.com Obrázek č. 7: Přehlednost IRS HRS.com Obrázek č. 8: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - HRS.com Obrázek č. 9: Nastavování cen pokojů - HRS.com Obrázek č. 10: Přehlednost IRS LateRooms.com Obrázek č. 11: Nastavování kapacity pokojů a cen k prodeji - Laterooms.com Obrázek č. 12: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Laterooms.com Obrázek č. 13: Přehlednost IRS Hotel.de a nastavování kapacity pokojů k prodeji.. 50 Obrázek č. 14: Nastavování cen pokojů - Hotel.de Obrázek č. 15: Přehlednost online prodeje ubytovacích kapacit přes Bookassist.com Obrázek č. 16: Nastavování kapacity pokojů a cen k prodeji - Bookassist.com Obrázek č. 17: Zobrazení uzavřených a otevřených kapacit - Bookassist.com Graf č. 1: Přehlednost extranetů IRS z pohledu hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 2: Počty příchozích rezervací přes IRS hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 3: Jednoduchost a oblíbenost IRS z pohledu hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 4: Složení klientely hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 5: Počet pokojů v % Graf č. 6: Nejčastější klientela v % Graf č. 7: IRS s nejvyšším počtem rezervací v % Graf č. 8: IRS s nejnižším počtem rezervací v % Graf č. 9: Nejpřehlednější IRS v % Graf č. 10: GDS používané na vlastních webových stránkách v % Graf č. 11: Správa IRS v % Graf č. 12: Overbook v %... 67

11 ÚVOD Internet prošel v poslední době neuvěřitelným vývojem. Dokážeme si jen těžko představit život bez internetu. Stal se nám informačním médiem, rádcem, pracovním nástrojem a mnohdy i společníkem. Nové internetové trendy bereme jako samozřejmost a velmi rychle si zvykáme na jejich využívání. Z pohledu hotelů je internet nedílnou součástí marketingové komunikace směrem k potenciálním zákazníkům. Prostřednictvím internetu prezentují svá ubytovací zařízení. Vedle tištěné a mediální prezentace je internetová prezentace dalším komunikačním kanálem, který je v rámci hotelového marketingu využíván pro reklamu. Klienti bedlivě vybírají a porovnávají nabídky hotelů. Uvažují nad dalšími výdaji nad rámec základní nabídky a začínají uvažovat i o využívání balíčků služeb v různých kombinacích. Klienti si dnes vybírají i na základě referencí a zkušeností, které jsou uveřejněny na různých internetových rezervačních systémech nebo chatech. Moderní technická doba nabízí více, než jsou pouhé slovní reference. Využívají se audiovizuální metody ve formě fotografií a videí. Klient tak může na vlastní oči vidět destinaci, do které by rád zavítal a dozvědět se o různých atraktivních místech a aktivitách, které se dají v dané destinaci uskutečnit. Tyto informace a reference nezískává klient pouze prostřednictvím internetových rezervačních systémů, ale také z webových stránek hotelů. Ty jsou tzv. "výkladní skříní" hotelového podnikání, ale také komunikačním kanálem, marketingovým nástrojem a nosičem sdělení. Mnohé webové stránky hotelů obsahují pouze základní informace jako je např. ceník, poptávkový formulář a pár fotografií. Jiné zase obsahují rozšířenější a podrobnější popisy a informace, rezervační formulář, obsáhlou foto galerii a mapu. Klienti však požadují podrobné a strukturované popisy a informace s využitím odkazů, kvalitní foto galerii, popřípadě i virtuální prohlídku celého objektu hotelu. Hotely by se neměly bránit novým trendům v prezentaci svého ubytovacího zařízení na internetu a získat si tím větší oblíbenost hotelových webových stránek a především i potenciální klientelu. 11

12 Tématem diplomové práce je Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu. Snažila jsem se zjistit, které internetové rezervační systémy využívají hotely na Malé Straně v Praze a tyto systémy postupně analyzovat dle určitých kritérií. Cílem diplomové práce je analyzovat internetové rezervační systémy z pohledu hotelu U Zeleného hroznu, uvést hlavní důvody proč tyto systémy využívají a jak velkým jsou pro hotel přínosem. V první kapitole jsou dle odborné literatury popsány základní pojmy vztahující se k této problematice. Mezi tyto pojmy patří Internet, oblasti internetového prodeje, elektronické distribuční kanály, globální distribuční systémy, internetové rezervační systémy a jde zde rozebrána také problematika přímých rezervací přes hotelové webové stránky. Druhá kapitola jako praktická část diplomové práce je věnována rozboru hotelu U Zeleného hroznu a je zpracována SWOT analýza. Dále je v této kapitole popsáno pět internetových rezervačních systémů, které hotel U Zeleného hroznu používá a provedena jejich analýza. Třetí kapitola se věnuje studii provedeného výzkumu mezi hotely na Malé Straně v Praze. Všechny získané informace jsou podrobně popsány a přehledně zpracovány v grafech. Čtvrtá kapitola jako návrhová část je věnována změnám, návrhům a doporučením pro hotel U Zeleného hroznu pro lepší strategii prezentace hotelu. V diplomové práci je použita metoda komparace a metoda analýzy dat. Informace jsou čerpány z odborné literatury, statistik, publikací, odborných dokumentů a interních zdrojů hotelu U Zeleného hroznu. Použity jsou i internetové zdroje. Všechny prameny, které byly v této práci použity jsou zahrnuty do seznamu použité literatury. 12

13 1 Teoretický základ 1.1 Internet Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač nebo také specializované zařízení (například router). Každý počítač připojený k Internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu. Internet můžeme definovat velmi jednoduše také jako médium (zprostředkovatele, přenašeče). Všechen obsah, který nabízí, je k dispozici okamžitě po připojení počítače k síti. Tato prezentace, šíření informací a sdělení probíhá snadnou formou, a to pouhým kliknutím, které je nejsnazším úkonem Historie internetu Historie internetu se vztahuje k roku 1963, kdy v USA vznikla síť ARPANET. V letech se k internetu začalo připojovat více počítačů v rámci USA. Vytvořením základní sítě NSFNET v roce 1986 na akademické půdě USA se internetu začalo dařit. V roce 1993 došlo k obrovskému rozmachu internetu nejen v USA, ale i v ostatních vyspělých zemích. [1] V České republice nastal rozmach internetu počátkem devadesátých let, a to budováním páteřní sítě CESNET, která propojovala vysoké školy. Oficiální připojení Československa k internetu proběhlo 13. února Od roku 1994 se začaly do internetu zapojovat i další subjekty. Od roku 1995 se český web začal komercionalizovat. [1] Historie internetového prodeje V roce 1994 došlo k založení prvního internetového obchodu v České republice pod názvem Virtuální obchodní dům, později pak Shop.cz. Kanadský server Czech Info Center pomohl v roce 1994 distribuovat první informace o našem státě prostřednictvím internetu. Od roku 1995 se začaly objevovat další projekty počínající e-commerce. Internetový prodej zájezdů byl spuštěn poprvé v roce 1999 internetovou agenturou Last.cz, která působí až dodnes. [1] 13

14 1.2 Oblasti internetového prodeje Internetový prodej zahrnuje téměř celkovou nabídku sortimentu z klasických kamenných obchodů. Lze konstatovat, že existují i komodity, které nelze v kamenných obchodech prodávat a jsou výhradně obchodovatelné pouze prostřednictvím internetu. Prostřednictvím internetu lze obchodovat téměř s celým světem. Internet prolomil mnohé osvědčené bariéry obchodu, přinesl nové dimenze a nové možnosti. [1] Internetový prodej v rámci cestovního ruchu a) prodej zájezdů b) prodej ubytování a služeb c) prodej kongresové a incentivní turistiky U těchto skupin lze využít možnost on-line rezervačních systémů. Mnoho portálů tento systém plně využívá, i když ne k úplné dokonalosti nabízených možností. Pro nás je důležitá skupina - prodej ubytování a služeb - kterou se budeme zabývat. Prodej ubytování lze chápat jako individuální rezervace nebo rezervace skupin v krátkodobém objednacím horizontu a po kratší dobu ubytování. Prodej pobytů je především otázkou rezervací s větším časovým předstihem a na delší ubytovací dobu. Prodej služeb můžeme chápat jako součást nabídky pobytových balíčků nebo samostatných celků s různým zaměřením. 1.3 Elektronické distribuční kanály Elektronické distribuční kanály můžeme použít jako souhrnný název pro internetové rezervační systémy (IRS), globální distribuční systémy (GDS) a také systémy umožňující hotelům přijímat rezervace prostřednictvím své vlastní internetové stránky. Schematicky lze elektronické distribuční kanály znázornit následujícím způsobem: 14

15 Schéma č. 1: Elektronické distribuční kanály ELEKTRONICKÉ DISTRIBUČNÍ KANÁLY GLOBÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY (GDS) INTERNETOVÉ REZERVAČNÍ SYSTÉMY (IRS) VLASTNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY Zdroj: Vlastní zpracování 1.4 Globální distribuční systémy (GDS) Z pohledu vývoje patří GDS k nejstarším z elektronických distribučních kanálů a obsahově zároveň jedním z nejméně uchopitelných. GDS začaly vznikat již v 50. letech 20. století jako odezva na efektivitu prodeje letenek cestovním agenturám. Tehdy se ještě nedalo hovořit o GDS, které známe nyní, šlo o automatizované rezervační systémy, ale i o těchto však budeme hovořit jako o GDS. Prodejci leteckých společností měli přehled o volných kapacitách a mohli tak okamžitě sdělit možné spoje a ceny cestovním agentům. [1] Díky významnému nárůstu letecké dopravy došlo ke zvyšování i jejich zaměstnanců v call centrech. V 70. letech byl poskytnut přímý přístup do GDS vybraným cestovním agenturám a to na základě tlaku na snížení nákladů a zvýšení efektivity práce. Pomocí GDS jim bylo umožněno potvrzování letenek bez nutnosti předchozího dotazu u letecké společnosti, což představovalo významný mezník v historii prodeje. Tento druh prodeje byl do té doby založen především na interakci alespoň dvou osob, a to agenta v cestovní kanceláři a pracovníka letecké společnosti. GDS se vyvinuly z letenkového rezervačního systému pouze jedné společnosti, ale během své padesátileté historie se z něj stal systém, který agentům umožňoval rezervace letenek i jiných společností, hotelů, aut, pojištění, okružních plaveb atd. 15

16 V současnosti je na GDS nejvíce poptávek v oblasti letecké dopravy (cca 60 %), následují hotely (cca 35 %) a ostatní služby, především auto půjčovny (cca 5 %). GDS lze také do určité míry považovat za obdobu neboli předchůdce internetu. Již delší dobu před jeho příchodem bylo možné, byť jen pro velmi omezenou skupinu osob a to pracovníků cestovních agentur a kanceláří, najít vhodný letecký spoj, hotel nebo kombinaci obojího. Rezervaci bylo možné provést ihned a v okamžiku přišlo také její potvrzení. Systém byl stejný, jako je nyní v současnosti, kdy si jednoduše můžeme na internetu zarezervovat letenku nebo hotel. [1] Existuje řada rozdílů mezi GDS a internetem, základní a největší rozdíl spočívá v tom, kdo má přístup k rezervacím na GDS. Jak již bylo zmíněno, rezervovat přes GDS mohou pouze cestovní kanceláře nebo agentury, kdežto internet a internetové rezervace jsou dostupné nejširší veřejnosti. Mezi další rozdíl můžeme zahrnout také vizuální stránku. GDS jsou z grafického a uživatelského hlediska velice zastaralými systémy, které dodnes připomínají spíše textový editor T602 nebo operační systém MS DOS Postup při provádění rezervace Klient přijde k agentovi nebo mu zatelefonuje a sdělí mu své požadavky jako je např. destinace, úroveň hotelu, datum atd. Agent přes GDS prověří možnosti ubytování, prokonzultuje je s klientem a společně provedou výběr hotelu a následnou rezervaci. Přes GDS je zasláno automaticky fixní potvrzení rezervace do vybraného hotelu, kterou hotel musí akceptovat. Hotel následně agentovi uhradí provizi za uskutečněnou rezervaci. Komunikace s GDS probíhá i ze strany hotelů. Hoteliéři mají možnost kdykoli do své nabídky cen a pokojů na GDS zasáhnout, měnit ji, vytvářet nové typy cen a pokojů, popřípadě i uzavřít další prodej na jakékoli období. Touto vlastní činností je zabezpečena naprostá kontrola nad tím, co hotel prodává. 16

17 Schéma č. 2: Vztah hotelu a GDS KONCOVÝ HOST AGENT GDS HOTEL Zdroj: Vlastní zpracování Přehled GDS Vznik GDS iniciovaly letecké společnosti. Zpočátku nebylo žádoucí, aby agenti mohli přes GDS jedné letecké společnosti rezervovat letenky u konkurence. Jednotlivé skupiny leteckých společností si tedy vytvořily vlastní GDS. V současnosti již GDS nejsou s leteckými společnostmi úzce provázány. Fungují jako samostatné obchodní jednotky, nicméně síla konkrétního GDS v určitém regionu částečně vychází z postavení zakládajících leteckých společností v určité oblasti. [1] Existují čtyři hlavní GDS: a) Amadeus b) Sabre c) Galileo d) Worldspan 17

18 a) Amadeus Amadeus byl založen v roce 1987 leteckými společnostmi Air France, Iberia, Lufthansa a SAS. V roce 1995 se k zakládajícím společnostem přidaly ještě Continental Airlines. Amadeus má nyní terminálů u agentů. Je nejvíce rozšířen v Evropě a Latinské Americe. [1] b) Sabre Sabre byl založen v roce 1958 American Airlines a byl prvním GDS na světě. Sabre začal s instalací prvních terminálů v cestovních agenturách v roce V dnešní době má po celém světě více než terminálů u agentů. V severní Americe je Sabre nejsilnější z GDS. V rámci Sabru operuje ještě jeden menší GDS a tím je Abacus. Byl založen v roce 1988 Cathay Pacific a Singapore Airlines. Protože do tohoto GDS vstoupil Sabre, jenž vlastní 35 % podíl, v roce 1998 byla databáze Abacu přetransferována do Sabre. Abacus/Sabre terminálů je u agentů především v Asii a Pacifiku. [1] c) Galileo United Airlines založily na počátku 60. let systém zvaný Apollo. V roce 1993 vytvořily společně s dalšími deseti leteckými společnostmi systém s názvem Apollo Galileo International. V USA a Mexiku vystupuje nadále jako Apollo, v ostatních částech světa jako Galileo. Má po světě více než terminálů u agentů. Galileo terminály jsou koncentrovány zejména v severní Americe, Velké Británii, Africe a na Blízkém Východě. [1] d) Worldspan Worldspan vznikl v roce 1990 spojením dvou systémů, které vlastnily Northwest Airlines a Delta. Jedná se o nejmenší GDS, který má po celém světě terminálů u agentů. Největší koncentrace je v severní Americe. [1] Tyto čtyři hlavní systémy představují téměř 99 % veškeré produkce GDS. Jedno procento připadá pouze na malé systémy jako je Axess nebo Sahara, které mají značně podružný význam. [1] 18

19 1.5 Internetové rezervační systémy GDS mají poměrně jednoznačné, ale ne zrovna nejjednodušší vymezení. V Chápání pojmu internetových rezervačních systémů (IRS) převládá určitá nejednotnost. IRS se považují za internetové rezervační portály, kde lze zarezervovat těmito portály publikované hotely, a to buď koncovými klienty, nebo agenty. Nejedná se však o rezervační formuláře na stránkách hotelů. IRS přetvářejí analogii kamenné (papírové) cestovní kanceláře na virtuální (internetovou). Mnoho IRS se skutečně vyvinulo z původních kamenných cestovních kanceláří (například cestovní kancelář Fischer nebo Čedok) nabízejí vedle svých klasických prodejních míst i prodej hotelů po internetu. Na stránkách IRS lze vyhledávat jako v jakémkoli tištěném katalogu. Zásadní rozdíl je však v tom, že internet je pro klienta mnohem dostupnější a aktuálnější než tištěný katalog Vazba IRS na GDS Ne náhodou jsou IRS zahrnuty společně s GDS pod Elektronické Distribuční Kanály. Stávající IRS se vyvinuly do určitě míry z bývalých agentů, kteří rezervovali přes GDS a u mnohých oba způsoby dodnes přetrvávají. S rozvojem internetu se agentům otevřel nový prostor pro prodej. Aby klienti nemuseli agentovi volat nebo za ním chodit, rozhodli se agenti umožnit klientům přístup k výběru hotelů na GDS prostřednictvím svých webových stránek. Po dohodě s příslušnými GDS došlo k transferu cen z GDS na webové stránky agenta. Proces rezervace se tím velmi zjednodušil. Klienti si mohli na webu agenta vybrat a zarezervovat hotel sami, stačilo zadat kreditní kartu a potvrdit rezervaci. Stránky agenta byly provázané s GDS, hotel tím dostal informaci o rezervaci stejným způsobem. Následně hotel zaplatil rezervační poplatek zastupující společnosti a provizi agentovi. [2] Tímto způsobem se vyvinulo ohromné množství IRS, které dodnes existují a nabízejí ceny, které si berou z GDS. Postupem času začínala narůstat konkurence mezi jednotlivými IRS a snižovaly se objemy rezervací průměrně pro jeden určitý IRS. IRS se kvůli konkurenci snažily odlišovat a nabízet hotelům možnosti, které doposud nebyly v nabídce. Jednalo se především o mnohem kvalitnější prezentaci, možnost 19

20 umístění v přední části seznamu hotelů, reklamy a další marketingové pobídky. Díky této diferenciaci mohly IRS začít vyžadovat vyšší příspěvky od hotelů. Hotely, které měly zájem využít těchto nadstandardních možností, musely podepsat s příslušným IRS přímou prodejní smlouvu, kde se zavázaly k placení vyšších provizí, popřípadě poskytování netto cen, které pak IRS začaly navyšovat, a to o %. Touto smlouvou pak hotely již nebyly zastoupeny na IRS přes GDS, ale přímo. [2] V současné době existují dva základní modely spolupráce mezi hotely a IRS: a) nepřímá spolupráce s IRS přes GDS b) přímá spolupráce mezi hotelem a IRS IRS představuje agenta, který má přístup na GDS, který však zpřístupní rezervace přes GDS i koncovým klientům prostřednictvím své webové stránky. Toto je významný rozdíl oproti rezervacím přímo přes GDS, kam mají přístup jen agenti a nikoliv koncoví klienti. Většina zastupujících společností nabízejících přístup hotelů na GDS v rámci své nabídky též umisťuje hotely na IRS, které zobrazují ceny z GDS. Hotely pak mají přístup k cenám a počtům pokojů a všem rezervacím jak z GDS, tak z IRS přes své CRS. Přímý model spolupráce vychází z klasického vztahu hotel a cestovní kancelář. Hotel podepisuje například zprostředkovatelské smlouvy, ve kterých se zavazuje buďto k platbě určité provize po odjezdu hosta nebo k poskytování smluvních snížených cen, které si IRS následně navyšují o svou marži. Hotely pracující na přímé bázi s IRS mají kvalitnější zastoupení a prezentaci z marketingového pohledu. Převážně všechny IRS vedle hotelů s přímou formou spolupráce i nadále prodávají hotely, které se rozhodly pro nepřímý model přes GDS. [1] Typy IRS v rámci přímé spolupráce Přímý model spolupráce může být v mnoha ohledech pro hotel komplikovanější než nepřímá forma prodeje. Toto je dáno převážně mnohými rozdíly ve smluvních podmínkách jednotlivých IRS. 20

21 Podle typu ceny můžeme rozdělit IRS do následujících skupin: a) IRS požadující provizní ceny: Tento typ IRS je nejbližší nepřímé formě GDS spolupráce. Host si na webových stránkách IRS rezervuje hotel dle svých požadavků. Při odjezdu zaplatí přímo v hotelu a IRS zašle do hotelu provizní fakturu. Většinou zasílá IRS faktury za všechny rezervace najednou a to nejčastěji jednou měsíčně. Dá se říci, že systém provizních cen je u IRS daleko oblíbenější. [1] Jako zástupce tohoto typu lze jmenovat: Booking.com Hrs.com Venere.com b) IRS požadující netto ceny: V rámci přímé formy spolupráce požadují některé IRS netto smluvní ceny. Tyto ceny musí být o přibližně 25 % nižší než ceny, za které by hotely prodávaly koncovému klientovi. Hotel dává IRS k dispozici snížené ceny. Tyto ceny IRS navyšují o svou marži. Klient platí při rezervaci kreditní kartou IRS a hotel následně zasílá fakturu za pobyt hosta za snížené ceny IRS. Znamená to, že hotel dostává zaplaceno se zpožděním, které může někdy být až téměř dvouměsíční. [1] Mezi tento typ IRS lze zařadit: Expedia.com Lastminute.com Travelocity.com Orbitz.com Hotel.de 21

22 Dále můžeme rozdělit IRS do skupin podle klientů: a) IRS zaměřené na koncové hosty: Do tohoto typu spadají téměř všechny IRS. Na svých webových stránkách prodávají přímo koncovým hostům. [1] b) IRS zaměřené na agentury: Existují také IRS, které rezervace hotelů na svých webových stránkách zpřístupňují pouze pod heslem, a to právě cestovním agenturám. Těchto IRS však není mnoho, lze jmenovat např. španělský Transhotel či britský Gullivers Travel. [1] Spolupráce hotelu s IRS (přímá forma spolupráce) Obchodní politika a strategie hotelu je jedním z klíčových kritérií rozhodování o formě spolupráce s IRS. Značnou roli při výběru IRS hraje velikost hotelu, a to z pohledu provádění aktualizací. Dalšími faktory, které je nutné vzít v potaz je lokalita hotelu a velikost trhu. V turisticky silných destinacích hrají IRS značnou roli. Vzhledem k síle a potenciálu IRS je přímá forma spolupráce téměř povinná. V malých destinacích může postačit nepřímá forma spolupráce, nicméně přechod na přímý prodej může přinést určitou strategickou výhodu do budoucna. [2] Značný vliv na potenciál IRS má také skladba hostů v destinaci. Přes IRS rezervují převážně turisté, kdežto GDS využívá mnohdy spíše firemní segment. Díky tomu mají IRS velkou váhu v turisticky zajímavých oblastech. Navíc nejsou tak silně jako GDS provázány s leteckou infrastrukturou, a proto jejich význam může v určitých destinacích převažovat nad významem GDS. Další roli mohou hrát také nároky na administrativu. Jako součást distribuční strategie IRS je potřeba věnovat soustavnou pozornost změnám na IRS. Jedná se především o změny cen a počty pokojů k prodeji, ale také o komunikaci se zástupci jednotlivých IRS, například pokud pozice hotelu klesne příliš nízko. Všechny tyto aktivity kladou nároky na pracovní sílu a je nutné, aby hotel vytvořil zázemí pro správnou a plnohodnotnou správu IRS. [2] 22

23 1.5.4 Trendy v oblasti IRS IRS prošly od doby svého vzniku značným vývojem. Nové trendy určují budoucí směr IRS. Mezi některé z nich patří například: a) Dynamic packaging Poměrně kostrbatý název, v češtině dynamické balíčkování znamená možnost zarezervovat si na IRS nejen hotel, ale také jiné služby. Jedná se například o hotel a letenku, hotel a auto, nebo všechny tři služby dohromady, popřípadě jiné nabízené služby. Mnoho IRS věnuje této části velké úsilí a snaží se své nabízené služby dovést k dokonalosti. Pro IRS představuje balíčkovaní podstatnou konkurenční výhodu. Důležitou podmínkou pro úspěch je funkčnost systému balíčkovaní a nalezení té nejoptimálnější varianty pro klienta. Tyto dynamické balíčky můžou pro klienta znamenat úsporu času, ale také peněz. Ceny pokojů v těchto balíčcích jsou mnohdy nižší. [2] b) Konsolidace nabídky IRS Rezervační servery nenabízejí hotely z titulu přímých smluv, ale umožňují hostům porovnat ceny ve stejných hotelích na různých IRS. Například portál KAYAK patří k jedním z nich. Host si vyhledá destinaci, kam chce jet a zobrazuje se mu nabídka hotelů pro požadovaný termín s tím, že u každého hotelu se ukáže cena na různých IRS. [2] c) TripAdvisor TripAdvisor je jedním z portálů, na kterých turisté nejen pasivně získávají informace, ale také se podílejí na jeho vytváření. Stal se fenoménem tohoto druhu portálů, na kterém shromažďuje názory turistů na hotely, pamětihodnosti, restaurace apod., a to na celém světě. TripAdvisor se díky počtu přispívajících, až několik desítek miliónů, stal jedním z nejdůležitějších míst, kam se turisté chodí dívat na recenze a na jejich základě pak mění svá rozhodnutí. [2] 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Hotelový Rezervační Systém HRS

Hotelový Rezervační Systém HRS Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Souhrn aktivit osob, cestujících do místa mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících

Více

konzultační hodiny: úterý od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: úterý od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: úterý od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška Internet, základní pojmy, webové služby, jazyk HTML, (20.09.2011) 2. přednáška

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Pohodová dovolená 2012 aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Jaké jsou hlavní přednosti benefitu? USPOŘÍTE I TISÍCE Kč díky této vaší exkluzivní členské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Sokolová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Sokolová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Sokolová Komparativní analýza čtyř internetových rezervačních systémů z hlediska uživatele Bakalářská práce 2015 Komparativní analýza čtyř internetových

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL 1. Vstup do partnerské sekce Zde se nachází vstup pro provizní prodejce do partnerské sekce. 2. Přihlášení Zde se zadává Uživatelské jméno a Heslo pro

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Větší pozornost uživatelsky příjemným a personalizovaným

Větší pozornost uživatelsky příjemným a personalizovaným World Media Partners Vít Pechanec Globální trendy v e-turismu Větší pozornost uživatelsky příjemným a personalizovaným rozhraním Zvyšování dostupnosti a rozsahu informací (online služby) Pravidelnější

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism - 2015 A. Partnerské prezentační balíčky Prezentační balíček PROFI 2015

Ceník služeb Český Krumlov Tourism - 2015 A. Partnerské prezentační balíčky Prezentační balíček PROFI 2015 Ceník služeb Český Krumlov Tourism - 2015 A. Partnerské prezentační balíčky Prezentační balíček PROFI 2015 INTERNETOVOU PREZENTACI: v rozsahu balíčku STANDARD (všechny funkce katalogu bez omezení) + přednostní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy Rezervační systém cestovního ruhu Záměr zadavatele: Zavedení rezervačního systému pro služby cestovního ruchu v rámci portálů www.jiznimorava.info a www.jizni-morava.cz Cíl projektu: Zavést rezervační

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

e-businesstravelterminal

e-businesstravelterminal Prodej cestovních služeb pro korporátní zákazníky e-businesstravelterminal Travelport Česká s Slovenská Republika, ver.06.2012 Stránka: 1 Představení produktu Travelport Česká a Slovenská republika Vám

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost INVIA.CZ, a.s., IČO: 267 02 924, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radana Divínová Cybersex forma internetové komunikace Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY AUTOCORA ONLINE AUTOCORA E-SHOP AUTOCORA APP Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Autocora bez výjimky! www.autocora.cz AUTOCORA ONLINE www.autocora.cz/online

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Smlouva pro korporátní (firemní) zákazníky o speciálních firemních podmínkách a cenách na rok 2013/2014

Smlouva pro korporátní (firemní) zákazníky o speciálních firemních podmínkách a cenách na rok 2013/2014 Smlouva pro korporátní (firemní) zákazníky o speciálních firemních podmínkách a cenách na rok 2013/2014 mezi: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném IČO:, DIČ: CZ zastoupená: jednatelem Kontaktní

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více