Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu"

Transkript

1 Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Diplomová práce Bc. Ivana Pokludová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Comparative analysis of five internet reservation systems from the perspective of the hotel Bc. Ivana Pokludová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of tourism Major: Hotel and spa management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.... Bc. Ivana Pokludová V Praze dne

4 Děkuji paní Ing. Martině Sochůrkové za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové práce. Také děkuji Bc. Monice Solanské za pomoc při sběru a zpracování potřebných informací a především vedení hotelu U Zeleného hroznu za velmi užitečné informace a možnost prezentace v této diplomové práci. V Praze dne

5 ABSTRAKT Bc. Ivana Pokludová. Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. V Praze , 63 s. Diplomová práce analyzuje pět internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu U Zeleného hroznu. Uvádí, které internetové rezervační systémy hotel používá a zaměřuje se na analýzu pěti z těchto internetových rezervačních systémů z pohledu funkčnosti, přehlednosti, zaměření a plateb. V úvodu práce jsou teoreticky vymezeny základní pojmy internetového prodeje, vymezen pojem elektronické distribuční kanály a následně jsou rozděleny do tří skupin. Praktická část je věnována rozboru hotelu U Zeleného hroznu a je provedena jeho SWOT analýza. Klíčová část diplomové práce je věnována komparativní analýze internetových rezervačních systémů Booking.com, Venere.com, HRS.com, Hotel.de a Laterooms.com. Jsou zmíněny výhody a nevýhody těchto internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu U Zeleného hroznu. Poslední část práce je věnována zpracování výsledků z provedeného výzkumu mezi hotely na Malé Straně v Praze a shrnuje dosažené výsledky analýzy internetových rezervačních systémů. Klíčová slova: Elektronické distribuční kanály, globální distribuční kanály, internet, internetový prodej, internetové rezervační systémy, rezervace, webové stránky.

6 ABSTRACT Bc. Ivana Pokludová. Comparative analysis of five internet reservation systems from the perspective of the hotel. Master s Dissertation. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. In Prague , 63 p. The Master s Dissertation analyzes five internet reservation systems from the perspective of the hotel At the Green grape. Specifies which internet reservation systems hotel uses and focuses on the analysis of five of these internet reservation systems in terms of functionality, clarity, focus and payments. In the introduction are defined basic concepts of internet sales, the concept of electronic distribution channels and subsequently it is divided into three groups. The practical part is devoted to analysis of the hotel At the Green grape and the SWOT analysis is performed. A key part of the dissertation is devoted to a comparative analysis of internet reservation systems Booking.com, Venere.com, HRS.com, Hotel.de and Laterooms.com. There are mentioned the advantages and disadvantages of these internet reservation systems from the perspective of the hotel At the Green grape. The last part is devoted to the results of research conducted among the hotels in Mala Strana in Prague and summarizes the results of the analysis of internet reservation systems. Key words: Electronic distribution channels, global distribution channels, internet, internet reservation systems, online sales, reservations, website.

7 Obsah ABSTRAKT... 5 ABSTRACT... 6 Obsah... 7 Seznam zkratek... 9 Seznam grafů, tabulek a schémat ÚVOD Teoretický základ Internet Historie internetu Historie internetového prodeje Oblasti internetového prodeje Internetový prodej v rámci cestovního ruchu Elektronické distribuční kanály Globální distribuční systémy (GDS) Postup při provádění rezervace Přehled GDS Internetové rezervační systémy Vazba IRS na GDS Typy IRS v rámci přímé spolupráce Spolupráce hotelu s IRS (přímá forma spolupráce) Trendy v oblasti IRS Přímé rezervace přes hotelové webové stránky Praktická část Popis hotelu U Zeleného hroznu Ubytování Služby hotelu Speciální nabídky Klientela hotelu SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti... 32

8 2.2.4 Hrozby Internetové rezervační systémy hotelu U Zeleného hroznu Booking.com Venere.com HRS.com LateRooms.com Hotel.de Bookassist.com Výsledky analýzy IRS hotelu U Zeleného hroznu Výsledky dotazníku Návrhová část ZÁVĚR Literatura Seznam příloh... 74

9 Seznam zkratek % Procento ARPANET apod. atd. cca. CESNET CRS Advanced Research Projects Agency Network A podobně A tak dále Přibližně Czech Education and Scientific NETwork Centrální rezervační systémy č. Číslo GDS IP IRS např. NSFNET MS DOS TCP/IP USA Globální distribuční systémy Internet protocol Internetové rezervační systémy Například National Science Foundation Network Microsoft Disc Operating System Transmission Control Protocol/Internet protocol Spojené státy americké

10 Seznam grafů, tabulek a schémat Schéma č. 1: Elektronické distribuční kanály Schéma č. 2: Vztah hotelu a GDS Tabulka č. 1: SWOT analýza hotelu U Zeleného hroznu.. 28 Obrázek č 1: Přehlednost IRS Booking.com Obrázek č. 2: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Booking.com Obrázek č. 3: Nastavování cen pokojů - Booking.com Obrázek č. 4: Přehlednost IRS Venere.com Obrázek č. 5: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Venere.com Obrázek č. 6: Nastavování cen pokojů - Venere.com Obrázek č. 7: Přehlednost IRS HRS.com Obrázek č. 8: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - HRS.com Obrázek č. 9: Nastavování cen pokojů - HRS.com Obrázek č. 10: Přehlednost IRS LateRooms.com Obrázek č. 11: Nastavování kapacity pokojů a cen k prodeji - Laterooms.com Obrázek č. 12: Nastavování kapacity pokojů k prodeji - Laterooms.com Obrázek č. 13: Přehlednost IRS Hotel.de a nastavování kapacity pokojů k prodeji.. 50 Obrázek č. 14: Nastavování cen pokojů - Hotel.de Obrázek č. 15: Přehlednost online prodeje ubytovacích kapacit přes Bookassist.com Obrázek č. 16: Nastavování kapacity pokojů a cen k prodeji - Bookassist.com Obrázek č. 17: Zobrazení uzavřených a otevřených kapacit - Bookassist.com Graf č. 1: Přehlednost extranetů IRS z pohledu hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 2: Počty příchozích rezervací přes IRS hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 3: Jednoduchost a oblíbenost IRS z pohledu hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 4: Složení klientely hotelu U Zeleného hroznu Graf č. 5: Počet pokojů v % Graf č. 6: Nejčastější klientela v % Graf č. 7: IRS s nejvyšším počtem rezervací v % Graf č. 8: IRS s nejnižším počtem rezervací v % Graf č. 9: Nejpřehlednější IRS v % Graf č. 10: GDS používané na vlastních webových stránkách v % Graf č. 11: Správa IRS v % Graf č. 12: Overbook v %... 67

11 ÚVOD Internet prošel v poslední době neuvěřitelným vývojem. Dokážeme si jen těžko představit život bez internetu. Stal se nám informačním médiem, rádcem, pracovním nástrojem a mnohdy i společníkem. Nové internetové trendy bereme jako samozřejmost a velmi rychle si zvykáme na jejich využívání. Z pohledu hotelů je internet nedílnou součástí marketingové komunikace směrem k potenciálním zákazníkům. Prostřednictvím internetu prezentují svá ubytovací zařízení. Vedle tištěné a mediální prezentace je internetová prezentace dalším komunikačním kanálem, který je v rámci hotelového marketingu využíván pro reklamu. Klienti bedlivě vybírají a porovnávají nabídky hotelů. Uvažují nad dalšími výdaji nad rámec základní nabídky a začínají uvažovat i o využívání balíčků služeb v různých kombinacích. Klienti si dnes vybírají i na základě referencí a zkušeností, které jsou uveřejněny na různých internetových rezervačních systémech nebo chatech. Moderní technická doba nabízí více, než jsou pouhé slovní reference. Využívají se audiovizuální metody ve formě fotografií a videí. Klient tak může na vlastní oči vidět destinaci, do které by rád zavítal a dozvědět se o různých atraktivních místech a aktivitách, které se dají v dané destinaci uskutečnit. Tyto informace a reference nezískává klient pouze prostřednictvím internetových rezervačních systémů, ale také z webových stránek hotelů. Ty jsou tzv. "výkladní skříní" hotelového podnikání, ale také komunikačním kanálem, marketingovým nástrojem a nosičem sdělení. Mnohé webové stránky hotelů obsahují pouze základní informace jako je např. ceník, poptávkový formulář a pár fotografií. Jiné zase obsahují rozšířenější a podrobnější popisy a informace, rezervační formulář, obsáhlou foto galerii a mapu. Klienti však požadují podrobné a strukturované popisy a informace s využitím odkazů, kvalitní foto galerii, popřípadě i virtuální prohlídku celého objektu hotelu. Hotely by se neměly bránit novým trendům v prezentaci svého ubytovacího zařízení na internetu a získat si tím větší oblíbenost hotelových webových stránek a především i potenciální klientelu. 11

12 Tématem diplomové práce je Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu. Snažila jsem se zjistit, které internetové rezervační systémy využívají hotely na Malé Straně v Praze a tyto systémy postupně analyzovat dle určitých kritérií. Cílem diplomové práce je analyzovat internetové rezervační systémy z pohledu hotelu U Zeleného hroznu, uvést hlavní důvody proč tyto systémy využívají a jak velkým jsou pro hotel přínosem. V první kapitole jsou dle odborné literatury popsány základní pojmy vztahující se k této problematice. Mezi tyto pojmy patří Internet, oblasti internetového prodeje, elektronické distribuční kanály, globální distribuční systémy, internetové rezervační systémy a jde zde rozebrána také problematika přímých rezervací přes hotelové webové stránky. Druhá kapitola jako praktická část diplomové práce je věnována rozboru hotelu U Zeleného hroznu a je zpracována SWOT analýza. Dále je v této kapitole popsáno pět internetových rezervačních systémů, které hotel U Zeleného hroznu používá a provedena jejich analýza. Třetí kapitola se věnuje studii provedeného výzkumu mezi hotely na Malé Straně v Praze. Všechny získané informace jsou podrobně popsány a přehledně zpracovány v grafech. Čtvrtá kapitola jako návrhová část je věnována změnám, návrhům a doporučením pro hotel U Zeleného hroznu pro lepší strategii prezentace hotelu. V diplomové práci je použita metoda komparace a metoda analýzy dat. Informace jsou čerpány z odborné literatury, statistik, publikací, odborných dokumentů a interních zdrojů hotelu U Zeleného hroznu. Použity jsou i internetové zdroje. Všechny prameny, které byly v této práci použity jsou zahrnuty do seznamu použité literatury. 12

13 1 Teoretický základ 1.1 Internet Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač nebo také specializované zařízení (například router). Každý počítač připojený k Internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu. Internet můžeme definovat velmi jednoduše také jako médium (zprostředkovatele, přenašeče). Všechen obsah, který nabízí, je k dispozici okamžitě po připojení počítače k síti. Tato prezentace, šíření informací a sdělení probíhá snadnou formou, a to pouhým kliknutím, které je nejsnazším úkonem Historie internetu Historie internetu se vztahuje k roku 1963, kdy v USA vznikla síť ARPANET. V letech se k internetu začalo připojovat více počítačů v rámci USA. Vytvořením základní sítě NSFNET v roce 1986 na akademické půdě USA se internetu začalo dařit. V roce 1993 došlo k obrovskému rozmachu internetu nejen v USA, ale i v ostatních vyspělých zemích. [1] V České republice nastal rozmach internetu počátkem devadesátých let, a to budováním páteřní sítě CESNET, která propojovala vysoké školy. Oficiální připojení Československa k internetu proběhlo 13. února Od roku 1994 se začaly do internetu zapojovat i další subjekty. Od roku 1995 se český web začal komercionalizovat. [1] Historie internetového prodeje V roce 1994 došlo k založení prvního internetového obchodu v České republice pod názvem Virtuální obchodní dům, později pak Shop.cz. Kanadský server Czech Info Center pomohl v roce 1994 distribuovat první informace o našem státě prostřednictvím internetu. Od roku 1995 se začaly objevovat další projekty počínající e-commerce. Internetový prodej zájezdů byl spuštěn poprvé v roce 1999 internetovou agenturou Last.cz, která působí až dodnes. [1] 13

14 1.2 Oblasti internetového prodeje Internetový prodej zahrnuje téměř celkovou nabídku sortimentu z klasických kamenných obchodů. Lze konstatovat, že existují i komodity, které nelze v kamenných obchodech prodávat a jsou výhradně obchodovatelné pouze prostřednictvím internetu. Prostřednictvím internetu lze obchodovat téměř s celým světem. Internet prolomil mnohé osvědčené bariéry obchodu, přinesl nové dimenze a nové možnosti. [1] Internetový prodej v rámci cestovního ruchu a) prodej zájezdů b) prodej ubytování a služeb c) prodej kongresové a incentivní turistiky U těchto skupin lze využít možnost on-line rezervačních systémů. Mnoho portálů tento systém plně využívá, i když ne k úplné dokonalosti nabízených možností. Pro nás je důležitá skupina - prodej ubytování a služeb - kterou se budeme zabývat. Prodej ubytování lze chápat jako individuální rezervace nebo rezervace skupin v krátkodobém objednacím horizontu a po kratší dobu ubytování. Prodej pobytů je především otázkou rezervací s větším časovým předstihem a na delší ubytovací dobu. Prodej služeb můžeme chápat jako součást nabídky pobytových balíčků nebo samostatných celků s různým zaměřením. 1.3 Elektronické distribuční kanály Elektronické distribuční kanály můžeme použít jako souhrnný název pro internetové rezervační systémy (IRS), globální distribuční systémy (GDS) a také systémy umožňující hotelům přijímat rezervace prostřednictvím své vlastní internetové stránky. Schematicky lze elektronické distribuční kanály znázornit následujícím způsobem: 14

15 Schéma č. 1: Elektronické distribuční kanály ELEKTRONICKÉ DISTRIBUČNÍ KANÁLY GLOBÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY (GDS) INTERNETOVÉ REZERVAČNÍ SYSTÉMY (IRS) VLASTNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY Zdroj: Vlastní zpracování 1.4 Globální distribuční systémy (GDS) Z pohledu vývoje patří GDS k nejstarším z elektronických distribučních kanálů a obsahově zároveň jedním z nejméně uchopitelných. GDS začaly vznikat již v 50. letech 20. století jako odezva na efektivitu prodeje letenek cestovním agenturám. Tehdy se ještě nedalo hovořit o GDS, které známe nyní, šlo o automatizované rezervační systémy, ale i o těchto však budeme hovořit jako o GDS. Prodejci leteckých společností měli přehled o volných kapacitách a mohli tak okamžitě sdělit možné spoje a ceny cestovním agentům. [1] Díky významnému nárůstu letecké dopravy došlo ke zvyšování i jejich zaměstnanců v call centrech. V 70. letech byl poskytnut přímý přístup do GDS vybraným cestovním agenturám a to na základě tlaku na snížení nákladů a zvýšení efektivity práce. Pomocí GDS jim bylo umožněno potvrzování letenek bez nutnosti předchozího dotazu u letecké společnosti, což představovalo významný mezník v historii prodeje. Tento druh prodeje byl do té doby založen především na interakci alespoň dvou osob, a to agenta v cestovní kanceláři a pracovníka letecké společnosti. GDS se vyvinuly z letenkového rezervačního systému pouze jedné společnosti, ale během své padesátileté historie se z něj stal systém, který agentům umožňoval rezervace letenek i jiných společností, hotelů, aut, pojištění, okružních plaveb atd. 15

16 V současnosti je na GDS nejvíce poptávek v oblasti letecké dopravy (cca 60 %), následují hotely (cca 35 %) a ostatní služby, především auto půjčovny (cca 5 %). GDS lze také do určité míry považovat za obdobu neboli předchůdce internetu. Již delší dobu před jeho příchodem bylo možné, byť jen pro velmi omezenou skupinu osob a to pracovníků cestovních agentur a kanceláří, najít vhodný letecký spoj, hotel nebo kombinaci obojího. Rezervaci bylo možné provést ihned a v okamžiku přišlo také její potvrzení. Systém byl stejný, jako je nyní v současnosti, kdy si jednoduše můžeme na internetu zarezervovat letenku nebo hotel. [1] Existuje řada rozdílů mezi GDS a internetem, základní a největší rozdíl spočívá v tom, kdo má přístup k rezervacím na GDS. Jak již bylo zmíněno, rezervovat přes GDS mohou pouze cestovní kanceláře nebo agentury, kdežto internet a internetové rezervace jsou dostupné nejširší veřejnosti. Mezi další rozdíl můžeme zahrnout také vizuální stránku. GDS jsou z grafického a uživatelského hlediska velice zastaralými systémy, které dodnes připomínají spíše textový editor T602 nebo operační systém MS DOS Postup při provádění rezervace Klient přijde k agentovi nebo mu zatelefonuje a sdělí mu své požadavky jako je např. destinace, úroveň hotelu, datum atd. Agent přes GDS prověří možnosti ubytování, prokonzultuje je s klientem a společně provedou výběr hotelu a následnou rezervaci. Přes GDS je zasláno automaticky fixní potvrzení rezervace do vybraného hotelu, kterou hotel musí akceptovat. Hotel následně agentovi uhradí provizi za uskutečněnou rezervaci. Komunikace s GDS probíhá i ze strany hotelů. Hoteliéři mají možnost kdykoli do své nabídky cen a pokojů na GDS zasáhnout, měnit ji, vytvářet nové typy cen a pokojů, popřípadě i uzavřít další prodej na jakékoli období. Touto vlastní činností je zabezpečena naprostá kontrola nad tím, co hotel prodává. 16

17 Schéma č. 2: Vztah hotelu a GDS KONCOVÝ HOST AGENT GDS HOTEL Zdroj: Vlastní zpracování Přehled GDS Vznik GDS iniciovaly letecké společnosti. Zpočátku nebylo žádoucí, aby agenti mohli přes GDS jedné letecké společnosti rezervovat letenky u konkurence. Jednotlivé skupiny leteckých společností si tedy vytvořily vlastní GDS. V současnosti již GDS nejsou s leteckými společnostmi úzce provázány. Fungují jako samostatné obchodní jednotky, nicméně síla konkrétního GDS v určitém regionu částečně vychází z postavení zakládajících leteckých společností v určité oblasti. [1] Existují čtyři hlavní GDS: a) Amadeus b) Sabre c) Galileo d) Worldspan 17

18 a) Amadeus Amadeus byl založen v roce 1987 leteckými společnostmi Air France, Iberia, Lufthansa a SAS. V roce 1995 se k zakládajícím společnostem přidaly ještě Continental Airlines. Amadeus má nyní terminálů u agentů. Je nejvíce rozšířen v Evropě a Latinské Americe. [1] b) Sabre Sabre byl založen v roce 1958 American Airlines a byl prvním GDS na světě. Sabre začal s instalací prvních terminálů v cestovních agenturách v roce V dnešní době má po celém světě více než terminálů u agentů. V severní Americe je Sabre nejsilnější z GDS. V rámci Sabru operuje ještě jeden menší GDS a tím je Abacus. Byl založen v roce 1988 Cathay Pacific a Singapore Airlines. Protože do tohoto GDS vstoupil Sabre, jenž vlastní 35 % podíl, v roce 1998 byla databáze Abacu přetransferována do Sabre. Abacus/Sabre terminálů je u agentů především v Asii a Pacifiku. [1] c) Galileo United Airlines založily na počátku 60. let systém zvaný Apollo. V roce 1993 vytvořily společně s dalšími deseti leteckými společnostmi systém s názvem Apollo Galileo International. V USA a Mexiku vystupuje nadále jako Apollo, v ostatních částech světa jako Galileo. Má po světě více než terminálů u agentů. Galileo terminály jsou koncentrovány zejména v severní Americe, Velké Británii, Africe a na Blízkém Východě. [1] d) Worldspan Worldspan vznikl v roce 1990 spojením dvou systémů, které vlastnily Northwest Airlines a Delta. Jedná se o nejmenší GDS, který má po celém světě terminálů u agentů. Největší koncentrace je v severní Americe. [1] Tyto čtyři hlavní systémy představují téměř 99 % veškeré produkce GDS. Jedno procento připadá pouze na malé systémy jako je Axess nebo Sahara, které mají značně podružný význam. [1] 18

19 1.5 Internetové rezervační systémy GDS mají poměrně jednoznačné, ale ne zrovna nejjednodušší vymezení. V Chápání pojmu internetových rezervačních systémů (IRS) převládá určitá nejednotnost. IRS se považují za internetové rezervační portály, kde lze zarezervovat těmito portály publikované hotely, a to buď koncovými klienty, nebo agenty. Nejedná se však o rezervační formuláře na stránkách hotelů. IRS přetvářejí analogii kamenné (papírové) cestovní kanceláře na virtuální (internetovou). Mnoho IRS se skutečně vyvinulo z původních kamenných cestovních kanceláří (například cestovní kancelář Fischer nebo Čedok) nabízejí vedle svých klasických prodejních míst i prodej hotelů po internetu. Na stránkách IRS lze vyhledávat jako v jakémkoli tištěném katalogu. Zásadní rozdíl je však v tom, že internet je pro klienta mnohem dostupnější a aktuálnější než tištěný katalog Vazba IRS na GDS Ne náhodou jsou IRS zahrnuty společně s GDS pod Elektronické Distribuční Kanály. Stávající IRS se vyvinuly do určitě míry z bývalých agentů, kteří rezervovali přes GDS a u mnohých oba způsoby dodnes přetrvávají. S rozvojem internetu se agentům otevřel nový prostor pro prodej. Aby klienti nemuseli agentovi volat nebo za ním chodit, rozhodli se agenti umožnit klientům přístup k výběru hotelů na GDS prostřednictvím svých webových stránek. Po dohodě s příslušnými GDS došlo k transferu cen z GDS na webové stránky agenta. Proces rezervace se tím velmi zjednodušil. Klienti si mohli na webu agenta vybrat a zarezervovat hotel sami, stačilo zadat kreditní kartu a potvrdit rezervaci. Stránky agenta byly provázané s GDS, hotel tím dostal informaci o rezervaci stejným způsobem. Následně hotel zaplatil rezervační poplatek zastupující společnosti a provizi agentovi. [2] Tímto způsobem se vyvinulo ohromné množství IRS, které dodnes existují a nabízejí ceny, které si berou z GDS. Postupem času začínala narůstat konkurence mezi jednotlivými IRS a snižovaly se objemy rezervací průměrně pro jeden určitý IRS. IRS se kvůli konkurenci snažily odlišovat a nabízet hotelům možnosti, které doposud nebyly v nabídce. Jednalo se především o mnohem kvalitnější prezentaci, možnost 19

20 umístění v přední části seznamu hotelů, reklamy a další marketingové pobídky. Díky této diferenciaci mohly IRS začít vyžadovat vyšší příspěvky od hotelů. Hotely, které měly zájem využít těchto nadstandardních možností, musely podepsat s příslušným IRS přímou prodejní smlouvu, kde se zavázaly k placení vyšších provizí, popřípadě poskytování netto cen, které pak IRS začaly navyšovat, a to o %. Touto smlouvou pak hotely již nebyly zastoupeny na IRS přes GDS, ale přímo. [2] V současné době existují dva základní modely spolupráce mezi hotely a IRS: a) nepřímá spolupráce s IRS přes GDS b) přímá spolupráce mezi hotelem a IRS IRS představuje agenta, který má přístup na GDS, který však zpřístupní rezervace přes GDS i koncovým klientům prostřednictvím své webové stránky. Toto je významný rozdíl oproti rezervacím přímo přes GDS, kam mají přístup jen agenti a nikoliv koncoví klienti. Většina zastupujících společností nabízejících přístup hotelů na GDS v rámci své nabídky též umisťuje hotely na IRS, které zobrazují ceny z GDS. Hotely pak mají přístup k cenám a počtům pokojů a všem rezervacím jak z GDS, tak z IRS přes své CRS. Přímý model spolupráce vychází z klasického vztahu hotel a cestovní kancelář. Hotel podepisuje například zprostředkovatelské smlouvy, ve kterých se zavazuje buďto k platbě určité provize po odjezdu hosta nebo k poskytování smluvních snížených cen, které si IRS následně navyšují o svou marži. Hotely pracující na přímé bázi s IRS mají kvalitnější zastoupení a prezentaci z marketingového pohledu. Převážně všechny IRS vedle hotelů s přímou formou spolupráce i nadále prodávají hotely, které se rozhodly pro nepřímý model přes GDS. [1] Typy IRS v rámci přímé spolupráce Přímý model spolupráce může být v mnoha ohledech pro hotel komplikovanější než nepřímá forma prodeje. Toto je dáno převážně mnohými rozdíly ve smluvních podmínkách jednotlivých IRS. 20

21 Podle typu ceny můžeme rozdělit IRS do následujících skupin: a) IRS požadující provizní ceny: Tento typ IRS je nejbližší nepřímé formě GDS spolupráce. Host si na webových stránkách IRS rezervuje hotel dle svých požadavků. Při odjezdu zaplatí přímo v hotelu a IRS zašle do hotelu provizní fakturu. Většinou zasílá IRS faktury za všechny rezervace najednou a to nejčastěji jednou měsíčně. Dá se říci, že systém provizních cen je u IRS daleko oblíbenější. [1] Jako zástupce tohoto typu lze jmenovat: Booking.com Hrs.com Venere.com b) IRS požadující netto ceny: V rámci přímé formy spolupráce požadují některé IRS netto smluvní ceny. Tyto ceny musí být o přibližně 25 % nižší než ceny, za které by hotely prodávaly koncovému klientovi. Hotel dává IRS k dispozici snížené ceny. Tyto ceny IRS navyšují o svou marži. Klient platí při rezervaci kreditní kartou IRS a hotel následně zasílá fakturu za pobyt hosta za snížené ceny IRS. Znamená to, že hotel dostává zaplaceno se zpožděním, které může někdy být až téměř dvouměsíční. [1] Mezi tento typ IRS lze zařadit: Expedia.com Lastminute.com Travelocity.com Orbitz.com Hotel.de 21

22 Dále můžeme rozdělit IRS do skupin podle klientů: a) IRS zaměřené na koncové hosty: Do tohoto typu spadají téměř všechny IRS. Na svých webových stránkách prodávají přímo koncovým hostům. [1] b) IRS zaměřené na agentury: Existují také IRS, které rezervace hotelů na svých webových stránkách zpřístupňují pouze pod heslem, a to právě cestovním agenturám. Těchto IRS však není mnoho, lze jmenovat např. španělský Transhotel či britský Gullivers Travel. [1] Spolupráce hotelu s IRS (přímá forma spolupráce) Obchodní politika a strategie hotelu je jedním z klíčových kritérií rozhodování o formě spolupráce s IRS. Značnou roli při výběru IRS hraje velikost hotelu, a to z pohledu provádění aktualizací. Dalšími faktory, které je nutné vzít v potaz je lokalita hotelu a velikost trhu. V turisticky silných destinacích hrají IRS značnou roli. Vzhledem k síle a potenciálu IRS je přímá forma spolupráce téměř povinná. V malých destinacích může postačit nepřímá forma spolupráce, nicméně přechod na přímý prodej může přinést určitou strategickou výhodu do budoucna. [2] Značný vliv na potenciál IRS má také skladba hostů v destinaci. Přes IRS rezervují převážně turisté, kdežto GDS využívá mnohdy spíše firemní segment. Díky tomu mají IRS velkou váhu v turisticky zajímavých oblastech. Navíc nejsou tak silně jako GDS provázány s leteckou infrastrukturou, a proto jejich význam může v určitých destinacích převažovat nad významem GDS. Další roli mohou hrát také nároky na administrativu. Jako součást distribuční strategie IRS je potřeba věnovat soustavnou pozornost změnám na IRS. Jedná se především o změny cen a počty pokojů k prodeji, ale také o komunikaci se zástupci jednotlivých IRS, například pokud pozice hotelu klesne příliš nízko. Všechny tyto aktivity kladou nároky na pracovní sílu a je nutné, aby hotel vytvořil zázemí pro správnou a plnohodnotnou správu IRS. [2] 22

23 1.5.4 Trendy v oblasti IRS IRS prošly od doby svého vzniku značným vývojem. Nové trendy určují budoucí směr IRS. Mezi některé z nich patří například: a) Dynamic packaging Poměrně kostrbatý název, v češtině dynamické balíčkování znamená možnost zarezervovat si na IRS nejen hotel, ale také jiné služby. Jedná se například o hotel a letenku, hotel a auto, nebo všechny tři služby dohromady, popřípadě jiné nabízené služby. Mnoho IRS věnuje této části velké úsilí a snaží se své nabízené služby dovést k dokonalosti. Pro IRS představuje balíčkovaní podstatnou konkurenční výhodu. Důležitou podmínkou pro úspěch je funkčnost systému balíčkovaní a nalezení té nejoptimálnější varianty pro klienta. Tyto dynamické balíčky můžou pro klienta znamenat úsporu času, ale také peněz. Ceny pokojů v těchto balíčcích jsou mnohdy nižší. [2] b) Konsolidace nabídky IRS Rezervační servery nenabízejí hotely z titulu přímých smluv, ale umožňují hostům porovnat ceny ve stejných hotelích na různých IRS. Například portál KAYAK patří k jedním z nich. Host si vyhledá destinaci, kam chce jet a zobrazuje se mu nabídka hotelů pro požadovaný termín s tím, že u každého hotelu se ukáže cena na různých IRS. [2] c) TripAdvisor TripAdvisor je jedním z portálů, na kterých turisté nejen pasivně získávají informace, ale také se podílejí na jeho vytváření. Stal se fenoménem tohoto druhu portálů, na kterém shromažďuje názory turistů na hotely, pamětihodnosti, restaurace apod., a to na celém světě. TripAdvisor se díky počtu přispívajících, až několik desítek miliónů, stal jedním z nejdůležitějších míst, kam se turisté chodí dívat na recenze a na jejich základě pak mění svá rozhodnutí. [2] 23

evropský sociální fond v ČR Internetový prodej ubytovacích kapacit školicí materiál pro potřeby cestovního ruchu MMR ČR

evropský sociální fond v ČR Internetový prodej ubytovacích kapacit školicí materiál pro potřeby cestovního ruchu MMR ČR evropský sociální fond v ČR Internetový prodej ubytovacích kapacit školicí materiál pro potřeby cestovního ruchu MMR ČR INTERNETOVÝ PRODEJ UBYTOVACÍCH KAPACIT Školicí materiál pro potřeby cestovního ruchu

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Vliv slevových portálů hromadného nakupování na vybrané poskytovatele služeb v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Daniel Šlais Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Polyna Sysoeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více