Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod"

Transkript

1 Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ) se uskutečnilo v pátek 7. června 2013 od hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Zasedání MV se zúčastnilo 23 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu. Navržený program jednání: 1. Zahájení 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru 3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise 4. Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor 6. Návrh revize operačního programu 7. Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok Prezentace Hodnocení IPRM 10. Diskuze na téma příprava na programovací období Různé 12. Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod ~ 1 ~

2 Ad 1) Zahájení 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání zahájil Martin Půta, předseda MV, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal přítomné členy MV, zejména zástupce Evropské komise (dále jen EK ), paní Moniku Tchavdarovou a pana Christose Gogose, na 18. zasedání MV. Martin Půta se poté členům představil jako nový předseda MV. Martin Půta uvedl, že se po podzimních volbách do krajských zastupitelstev stal v prosinci 2012 hejtmanem Libereckého kraje. Následně byl na prosincovém zasedání nového Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) zvolen předsedou RR. Dle Statutu MV je předseda RR zároveň i předsedou MV. Martin Půta poté ověřil počet členů MV s hlasovacím právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Dále uvedl, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání MV je Luděk Váša, pracovník Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ). Následně konstatoval, že zápis z minulého zasedání MV byl řádně ověřen. V rámci prvního bodu programu Martin Půta požádal o navržení ověřovatelů zápisu. Ze strany MV byli navrženi Šárka Honců (Ministerstvo financí) a Richard Červenka (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje). Následovalo hlasování o volbě ověřovatelů zápisu. Následně Martin Půta představil návrh programu 18. zasedání MV a vybídl přítomné členy MV k jeho případnému doplnění. Nikdo z členů MV neměl k návrhu programu připomínky, a proto Martin Půta vyzval MV k hlasování o schválení návrhu programu. Usnesení č. 84/2013 a) schvaluje program 18. zasedání MV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) volí 1. Šárku Honců, 2. Richarda Červenku, jako ověřovatele zápisu 18. zasedání MV ROP SV. Usnesení č. 84/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru Slova se ujal Martin Půta, který ve své prezentaci představil aktuální stav realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Martin Půta seznámil členy MV s finančními údaji za zaregistrované a schválené projekty, proplacenými žádostmi o platbu, schválenými souhrnnými žádostmi a certifikovanými výdaji. Martin Půta v této souvislosti uvedl, že téměř všechny finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ) ROP SV jsou již alokovány ve schválených projektech k podpoře z ROP SV. Určitá rizika v čerpání finančních prostředků však shledává u Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ). Martin Půta sdělil, že na dnešní zasedání MV byli přizváni zástupci měst realizujících IPRM, kteří členy MV s čerpáním v rámci jednotlivých IPRM blíže seznámí. V další části prezentace se Martin Půta věnoval chybovosti ROP SV vyplývající ze závěrů Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 a 2012 (dále jen VKZ 2011, ~ 2 ~

3 resp. VKZ 2012 ). Martin Půta uvedl, že na základě vyšší chybovosti než 2 % byla ROP SV pozastavena certifikace výdajů. Martin Půta rovněž informoval o mimořádném zasedání VRR, které se uskutečnilo dne VRR na tomto zasedání schválil uhrazení korekce ve výši 378 mil. Kč a zároveň uložil předsedovi a místopředsedům RR projednat do konce června 2013 na jednáních zastupitelstev krajů poskytnutí dotace RR k uhrazení finančních korekcí. Martin Půta členy MV upozornil, že tento termín byl posunut do poloviny srpna 2013, a to vzhledem k plánovanému zasedání Asociace krajů České republiky, kde bude hrazení finančních korekcí projednáváno. Martin Půta na závěr uvedl, že kraje s chybovostí a korekcemi nesouhlasí, ale vzhledem k tomu, že je ohroženo financování projektů ve výši cca 6 miliard Kč, jsou připraveny korekci uhradit. Následně vyzval Martin Půta členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise Martin Půta předal slovo zástupci Evropské komise DG Regio (dále jen EK ), panu Christosi Gogosovi, který poděkoval za přivítání na 18. zasedání MV, za organizaci zasedání MV, za připravené materiály a za zajištění tlumočení. Christos Gogos představil paní Moniku Tchavdarovou, jenž v Bruselu zastává pozici vedoucího pracovníka zodpovědného za ROP SV. Christos Gogos rovněž poděkoval za úvodní prezentaci předsedy MV. V této souvislosti vyzdvihl úspěšné plnění cílů ROP SV v čerpání finančních prostředků ze SF. Na druhé straně upozornil na problémy s realizací IPRM a vyšší chybovostí ROP SV a stanovení finančních korekcí. Christos Gogos poté uvedl, že hlavním úkolem MV je monitorování operačního programu a předkládání návrhů na zlepšení implementace k dosažení stanovených cílů programu. Následně zmínil, že uvítá jakákoliv doporučení, dotazy a náměty k diskusi týkající se bodů programu dnešního zasedání MV a implementace programu jako celku. Martin Půta poděkoval zástupci EK za úvodní slovo a uvedl, že VRR se implementací IPRM v posledním půlroce intenzivně zabýval. Dále připomněl, že na dnešním zasedání MV budou ze strany zástupců měst realizujících IPRM představeny pokroky v jejich implementaci a čerpání. Ad 4) Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2012 Slova se ujal Zdeněk Vašák, pověřený vedením ÚRR a 1. místopředseda MV, který poskytl členům MV informace o realizaci ROP SV za rok 2012 v rámci finančního a věcného pokroku. Zdeněk Vašák rovněž poskytl porovnání implementace ROP SV dle jednotlivých let od začátku programovacího období a představil plán čerpání z ROP SV do roku Zdeněk Vašák seznámil členy MV s plněním pravidla N+3/N+2 ve vztahu k roku 2012 a uvedl, že i přes pozastavení procesu certifikace výdajů bylo pravidlo N+3/N+2 naplněno na více než 100 %. Zdeněk Vašák následně představil přehled hlavních událostí ROP SV za rok 2012 a identifikované problémové oblasti, a to zejména nesrovnalosti, administrativní kapacitu, veřejné zakázky, chybovost ROP SV a pozastavení certifikace. Na závěr své prezentace informoval Zdeněk Vašák o změnách v ROP SV, ukončených evaluacích v roce 2012 a cílech Řídícího orgánu ROP SV pro rok Martin Půta poděkoval za prezentaci a vyzval členy MV k dotazům. Slova se ujala Šárka Fojtíková (Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci), která uvedla, že během prezentace k Výroční zprávě o realizaci ROP SV za rok 2012 (dále jen VZ ROP SV 2012 ) bylo řečeno, že Řídící orgán ROP SV zpracovává predikce čerpání finančních prostředků na úrovni programu ve vztahu k příjemcům a vyhodnocuje tak, zda se predikce plní či nikoliv. Šárka Fojtíková dále uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž zpracovává predikce čerpání ~ 3 ~

4 finančních prostředků, které poté prezentuje na svých internetových stránkách a předkládá Vládě České republiky (dále jen ČR ). Z predikcí Řídícího orgánu ROP SV a skutečného čerpání finančních prostředků vyplývá, že v prvních měsících roku 2013 nebyly predikce plněny. Šárka Fojtíková se dotázala na příčiny neplnění těchto predikcí. Další dotaz směřovala Šárka Fojtíková k posunu finančních plánů a prodlužování realizace projektů. Uvedla, že tento problém řeší i ostatní operační programy, a tak se dotázala, jak se v rámci ROP SV změny termínů posuzují a kdo o nich rozhoduje. Zdeněk Vašák uvedl, že na začátku roku 2013 nebyly predikce čerpání finančních prostředků plněny z důvodu posunů finančních plánů projektů a z důvodu poskytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 až na začátku února K druhému dotazu uvedl Zdeněk Vašák, že o posunech termínů rozhodují vedoucí Územních odborů realizace programu ÚRR. Při posuzování se ověřuje, zda změna termínu neohrožuje plnění pravidla N+3/N+2. V případě vyššího rizika a ohrožení plnění pravidla N+3/N+2 rozhodují o změnách termínů všichni vedoucí ÚRR společně s ředitelem ÚRR. Následně se k prezentaci o VZ ROP SV 2012 vyjádřil zástupce EK, Christos Gogos, který poukázal na zvyšující se počet identifikovaných nesrovnalostí a případů porušení rozpočtové kázně. V této souvislosti se dotázal, jaká konkrétní opatření činí Řídící orgán ROP SV k tomu, aby se počet pochybení nenavyšoval. Zdeněk Vašák uvedl, že pochybení jsou zveřejňována na internetových stránkách RR a jsou zasílána informačním systémem příjemcům. Řídící orgán ROP SV rovněž vydal samostatnou brožuru věnovanou pochybením ve veřejných zakázkách. Řídící orgán ROP SV dále pořádá specializované semináře věnované problematice veřejných zakázek za účasti externích odborníků. Zdeněk Vašák dále uvedl, že příjemce má možnost před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem nechat si veřejnou zakázku zkontrolovat pracovníky ÚRR. Příjemci jsou upozorňovány, že každé pochybení ve veřejné zakázce znamená finanční korekci, kterou budou muset zaplatit. Jan Král (Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci) informoval členy MV o projektu Prevence Ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na předcházení chybám v projektech a včasné odhalení rizik projektů a jejich eliminaci. Vedlejší službou bude také poskytnutí metodické pomoci při administraci projektů při realizaci veřejných zakázek či zpracování žádostí o platbu. Zdeněk Vašák poděkoval za tuto informaci a konstatoval, že ROP SV se do tohoto projektu přihlásí, ačkoliv v něm spatřuje určitá rizika. Zdeněk Vašák uvedl, že vítězná firma, která bude asistenci realizovat, nemusí mít dostatečné zkušenosti a nemusí se zcela orientovat v podmínkách příslušného operačního programu. Konečná odpovědnost stejně bude vždy na konečném příjemci dotace. Slova se poté ujala Monika Tchavdarová, která v souvislosti se zadáváním VZ ROP SV 2012 do informačního systému EK SFC2007 požádala o pečlivost a kontrolu zejména při zadávání indikátorů (jednotek indikátorů apod.), aby nemusela být VZ ROP SV 2012 vrácena zpět řídícímu orgánu s žádostí o opravu. Monika Tchavdarová dále upozornila na indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem a požádala o vysvětlení dosažené hodnoty indikující značný pokles počtu přepravených osob. Zdeněk Vašák ujistil, že zaměstnanci ÚRR se na zadávání indikátorů do informačního systému EK zaměří. K plnění indikátoru uvedl, že Řídící orgán ROP SV situaci ověří a poté zašle do EK své vyjádření. ~ 4 ~

5 Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Martin Půta tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 85/2013 a) schvaluje Výroční zprávu o realizaci ROP SV za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 85/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 5) Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členům MV představil Zprávu o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor (dále jen ZoR ). Zdeněk Vašák informoval o opatřeních přijatých k závěrům z minulého jednání MV a uvedl, že na dnešní zasedání byli pozváni zástupci měst realizujících IPRM, aby zde prezentovali finanční čerpání a případná rizika v rámci implementace IPRM. Na základě požadavku zástupce EK z minulého zasedání MV byla rovněž zpracována analýza IPRM, jejíž výsledky budou představeny na dnešním zasedání v rámci samostatného bodu. Zdeněk Vašák dále uvedl, že na základě požadavku zástupce Ministerstva pro místní rozvoj z minulého jednání MV, projednal VRR problematiku chybovosti ROP SV vyplývající z VKZ 2011 a Dne se uskutečnilo mimořádné zasedání ke korekcím ROP SV. VRR na tomto zasedání schválil provedení finanční opravy ROP SV ve výši 378 mil. Kč. V další části prezentace poskytl Zdeněk Vašák informace o finančním pokroku v rámci prioritních os ROP SV a plnění pravidla N+3/N+2 ve vztahu k roku V této souvislosti uvedl, že hlavním cílem Řídícího orgánu ROP SV pro rok 2013 je obnovení certifikace. Pokud bude certifikace znovu spuštěna, je v rámci schválených souhrnných žádostí připraven dostatečný objem finančních prostředků k tomu, aby bylo pravidlo N+3/N+2 ke konci roku 2013 splněno. Poté se Zdeněk Vašák zaměřil na hlavní události, které se udály od minulého zasedání MV a problémy, které byly identifikovány během sledovaného období implementace programu. V této části prezentace seznámil Zdeněk Vašák členy MV podrobně s vývojem jednání a událostí týkajících se chybovosti ROP SV. V souvislosti s platbou korekcí a následným vymáháním odvodů od příjemců Zdeněk Vašák zmínil, že shledává významné riziko v případě některých zjištění učiněných Auditním orgánem (dále jen AO ) v tom, že příjemci se v takovýchto případech budou obracet na soud. Pokud soud rozhodne, že v rámci projektu nedošlo k žádným pochybením, nebude možné od příjemců finanční odvody požadovat. V případě některých zjištění AO vidí Řídící orgán ROP SV významné riziko z hlediska nerelevantního zjištění. Zdeněk Vašák dále uvedl, že dle článku 98 Nařízení rady ES č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení ) mohou být finanční prostředky z finančních oprav využity na financování dalších projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí požadují, aby součástí korekce bylo nejen financování na úrovni SF, ale i kofinancování na úrovni státního rozpočtu. Zdeněk Vašák sdělil, že podle usnesení Vlády ČR č. 64 z roku 2011 nemůže být kofinancování ze SR použito na podporu projektů schválených v rámci regionálního operačního programu. Po zaplacení korekce ve výši 378 mil. Kč se tak do ROP SV vrátí pouze podíl EU ve výši 347 mil. Kč. Podíl státního rozpočtu ve výši 31 mil. Kč již nemůže být pro financování projektů z ROP SV znovu využit. V závěru prezentace se Zdeněk Vašák věnoval navyšování volné alokace ROP SV. Uvedl, že významným faktorem ovlivňujícím možnosti čerpání finančních prostředků, jsou kromě zbývající alokace i finanční zdroje navrácené zpět do rozpočtu RR v rámci korekcí, nevymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně, úspor na úrovni jednotlivých krajských projektů a snížení celkových způsobilých výdajů. Vyhodnocení zapojení výše uvedených zdrojů do rozpočtu RR je součástí interní ~ 5 ~

6 evaluace Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os. Cílem Řídícího orgánu ROP SV je vyčerpání 100 % alokace. Řídící orgán ROP SV tak plánuje na volné finanční prostředky vyhlášení dodatečných výzev. Zdeněk Vašák konstatoval, že v této situaci rovněž spatřuje určité riziko, Řídící orgán ROP SV bude muset zajistit vyhlášení výzev a výběr projektů ve velmi krátkém časovém intervalu. Martin Půta poděkoval za prezentaci a vyzval členy MV k dotazům. Slova se ujal František Beckert (Ministerstvo financí), který podal informace k výstupům z VKZ 2011 a 2012 ze strany AO. František Beckert uvedl, že audity jsou prováděny na základě Obecného nařízení a v souladu s Obecným nařízením jsou výsledky auditů vždy k každého roku zasílány do EK. František Beckert se poté vyjádřil k úpravám ve VKZ. Tyto úpravy byly prováděny na základě dotazů a upřesnění ze strany EK, na které musel AO reagovat. K dodatečným úpravám chybovosti docházelo i na základě toho, že ne všechny audity byly ukončeny k termínu vydání VKZ. Ve VKZ musí však být uvedeny všechny audity, které byly vybrány na základě vzorku operací za předchozí certifikační období. Dle AO byl Řídící orgán ROP SV ve VKZ na toto upozorněn. František Beckert připustil, že může i nadále docházet k přehodnocování chybovosti, které bude zohledněno v příští VKZ. František Beckert rovněž potvrdil, že některé audity prováděla společnost Deloitte. Dle evropských předpisů může AO delegovat svou činnost na jiné subjekty. Tím se však AO nezbavuje své zodpovědnosti. František Beckert dále uvedl, že AO při kontrole postupuje dle podmínek EK, Vlády ČR, ale i podmínek řídících orgánů operačních programů. Dotaz poté vznesl Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec), který se dotázal, jakým způsobem probíhá výběr projektů ke kontrole ze strany AO a kolik již existuje případů správních žalob příjemců na Ministerstvo financí. František Beckert odpověděl, že výběr projektů ke kontrole probíhá zcela náhodně. Na druhý dotaz odpověděl Zdeněk Vašák, který uvedl, že v současné době je podána jedna správní žaloba. Slova se poté ujala Monika Tchavdarová, která uvedla, že EK je obeznámena s VKZ 2011 a 2012 a korekcemi v rámci ROP SV. VKZ je pro EK závazný dokument, podle kterého EK jedná a rozhoduje. Dále ujistila, že ihned po záruce zaplacení finančních korekcí je možné proces certifikace opětovně spustit. Monika Tchavdarová se poté dotázala, zda jsou nálezy společnosti Deloitte na projektech zmíněných ve ZoR již zohledněny ve VKZ a jakým způsobem využije Řídící orgán ROP SV navrácené finanční prostředky v rámci korekcí. Zdeněk Vašák potvrdil, že nálezy na projektech zmíněných ve ZoR jsou již ve VKZ zahrnuty. O použití navrácených finančních prostředků do rozpočtu RR v rámci korekcí budou členové MV informováni na dalších zasedání MV. Monika Tchavdarová poté upozornila na ponížení požadavku zasmluvněných projektů u prioritní osy 3 Cestovní ruch cca o 3 mil. EUR a požádala o vysvětlení tohoto poklesu. Zdeněk Vašák uvedl, že se jedná o aktuální stav zasmluvněných finančních prostředků. K poklesu mohlo dojít z důvodu ponížení celkových způsobilých výdajů v rámci dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo z důvodu odstoupení projektů z realizace. Monika Tchavdarová se dále dotázala na hraniční projekt a projekt ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 4.2, resp. proč jsou tyto projekty vedeny jako hraniční a ve zvláštním režimu, když se požadovaná částka rovná garantované. ~ 6 ~

7 Zdeněk Vašák uvedl, že tyto dva projekty byly schváleny VRR k podpoře z ROP SV jako hraniční projekt a projekt ve zvláštním režimu. Následně na základě volné alokace v rámci prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí rozhodl VRR o dofinancování těchto projektů do plné výše jejich požadavku. V této souvislosti zmínil Zdeněk Vašák, že ke dni vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 50, který je rozšířením Metodického pokynu č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Dle tohoto metodického pokynu příjemci hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, kterým VRR na základě aktualizace volné finanční alokace schválil finanční krytí ve výši 100 % požadované dotace, pokračují v realizaci projektu standardním způsobem jako příjemci projektů schválených mimo tyto režimy. Monika Tchavdarová také požádala o informaci k nálezu interního auditu k pochybení v systému hodnocení projektů zmíněného ve ZoR. Zdeněk Vašák uvedl, že toto pochybení se týkalo jednoho hodnotícího podkritéria, v rámci kterého byl přidělen nižší počet bodů. Vedoucí Územních odborů realizace programu ÚRR byli následně vyzváni ke kontrole a ověření hodnocení na vybraném vzorku projektů. Zdeněk Vašák se poté v souvislosti s tím, že od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí je v rámci finančních korekcí požadováno financování na úrovni prostředků EU i SR, dotázal na pohled a přístup EK k tomuto rozdělení. Monika Tchavdarová uvedla, že EK nesleduje kofinancování na národní úrovni, ale pouze za podíl EU. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Martin Půta tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 86/2013 a) bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informaci o Výroční kontrolní zprávě Auditního orgánu za rok c) bere na vědomí informaci o Výroční kontrolní zprávě Auditního orgánu za rok Usnesení č. 86/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 6) Návrh revize operačního programu Slova se ujal Daniel Jankovič, pověřený vedením Odboru metodického řízení programu a monitoringu ÚRR, který členům MV představil návrh revize operačního programu. Daniel Jankovič uvedl, že Řídící orgán ROP SV přistoupil k revizi z důvodu potřeby zapojení finančních prostředků získaných na základě korekcí vyplývajících z VKZ 2011 a 2012, snahy vyčerpat finanční alokaci v co nejvyšší možné míře a to na aktivity mající nejvyšší efektivitu a socioekonomický přínos (dle výstupů evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV ), doporučení uvedených v Analýze možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os a úpravy indikátorové soustavy ROP SV související s realokací finančních prostředků a se změnami Národního číselníku indikátorů. V rámci finanční realokace zmínil Daniel Jankovič převod 250 mil. Kč z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Dále uvedl, že ROP SV má možnost získat dalších ~ 7 ~

8 600 mil. Kč v rámci převodu z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ), na kterém se usnesla Vláda ČR. Převod těchto 600 mil. Kč je však podmíněn spuštěním procesu certifikace výdajů ROP SV. Martin Půta poděkoval za prezentaci a předal slovo Zdeňku Vašákovi, který upozornil členy MV na změnu v návrhu usnesení spočívající v doplnění informace o usnesení Vlády ČR ze dne č. 387 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v rámci rozšířeného návrhu usnesení bude doplněno, že v souvislosti s realokací prostředků z OP TP a ROP SZ bude nutné, aby členové MV vyjádřili své stanovisko k aktualizovanému návrhu změn ROP SV procedurou per rollam. Zdeněk Vašák se poté dotázal zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, proč je podmíněn převod 600 mil. Kč z OP TP a ROP SZ spuštěním procesu certifikace pouze u ROP SV a ne i ostatních operačních programů, které mají vyšší chybovost než 2 %. Šárka Fojtíková uvedla, že tato podmínka byla stanovena i u Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, ale následně byla zrušena, a to vzhledem ke stanovisku AO, který neodhalil v rámci mimořádného auditu žádná závažná pochybení. Dalším důvodem je, že vyšší chybovost v rámci ROP SV byla identifikována již v rámci VKZ Zdeněk Vašák se rovněž dotázal na harmonogram a kroky spojené s revizí operačních programů a to např. zpracování screeningu SEA a posouzení ze strany Ministerstva životního prostředí. V případě schvalování ze strany Ministerstva životního prostředí upozornil na významné riziko, které je nutné řešit. Šárka Fojtíková uvedla, že s Ministerstvem životního prostředí bude vše projednáno tak, aby mohl být dodržen termín stanovený Vládou ČR. Monika Tchavdarová požádala v souvislosti s druhým návrhem revize operačního programu, který bude schvalován v rámci korespondenčního hlasování, o rozdělení dodatečných finančních prostředků dle oblastí podpory. Zdeněk Vašák ujistil, že dokument s návrhem revize operačního programu bude dopracován a rozšířen o realokaci z OP TP a ROP SZ včetně rozdělení částek do oblastí podpory. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 8 ~

9 Usnesení č. 87/2013 a) bere na vědomí dokument Návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) schvaluje dokument Návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. c) bere na vědomí návrh na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. d) schvaluje návrh na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. e) bere na vědomí informaci o usnesení vlády České republiky ze dne 22. května 2013 č. 387 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení. f) bere na vědomí skutečnost, že v souvislosti s realokací prostředků z Operačního programu Technická pomoc a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (usnesení vlády České republiky ze dne 22. května 2013 č. 387) bude nutné, aby členové Monitorovacího výboru vyjádřili své stanovisko k aktualizovanému Návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období procedurou per rollam. Usnesení č. 87/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 9) Prezentace Hodnocení IPRM Martin Půta uvedl, že na žádost nositele IPRM Pardubice, je bod č. 9 Prezentace Hodnocení IPRM zařazen již do dopoledního bloku jednání MV. Následně se ujal slova Daniel Jankovič, který ve své prezentaci představil hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV. Daniel Jankovič poskytl členům MV informace o interní evaluaci Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, která byla zpracována v návaznosti na potřebu zajistit souhrnné vyhodnocení IPRM v rámci ROP SV z důvodu problematického čerpání některých IPRM. Poté seznámil členy MV s hlavními identifikovanými problémy a riziky ohrožujícími realizaci ROP SV a s aktuálně realizovanými opatřeními Řídícího orgánu ROP SV. V závěru prezentace uvedl Daniel Jankovič hlavní výstupy hodnocení IPRM v rámci ROP SV, resp. navržené milníky a opatření. Martin Půta poděkoval za prezentaci a požádal zástupce města Pardubice o představení pardubického IPRM. Petra Harišová (Statutární město Pardubice) ve své prezentaci poskytla informace o dílčích projektech a stavu čerpání finančních prostředků v rámci IPRM města Pardubice. Zdeněk Vašák uvedl, že aktuální požadavek schválených dílčích projektů VRR k podpoře z ROP SV činí cca 60 % alokace na IPRM města Pardubice. V současné době jsou však již zaregistrovány další dílčí projekty, jejichž realizací by měla být vyčerpána celá zbývající alokace IPRM města Pardubice. Zdeněk Vašák poté dodal, že si však uvědomuje riziko spojené s tím, že zaregistrované projekty teprve čekají veřejné zakázky na dodavatele. Město Pardubice ujistilo, že má pro tento případ připravené náhradní projekty, které by mohlo realizovat. ~ 9 ~

10 Následně se ujal slova Jozef Čižmár (Statutární město Hradec Králové), který představil realizované projekty IPRM města Hradec Králové. V rámci své prezentace zmínil Jozef Čižmár i získané zkušenosti a identifikované problémy při implementaci IPRM, kterých by se město mělo v příštím programovacím období vyvarovat. Zdeněk Vašák poděkoval za přínosnou prezentaci k IPRM města Hradec Králové. Uvedl, že si tak mohl udělat přesnou představu, jaké projekty byly v rámci tohoto IPRM realizovány. Dále uvítal přehled rizik, která město identifikovalo během realizace dílčích projektů IPRM a uvedl, že získané zkušenosti lze určitě uplatnit v dalším programovacím období. Na závěr konstatoval, že dle evaluace Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV nemá IPRM města Hradec Králové s implementací zásadní problémy a že čerpání finančních prostředků probíhá dle nastavených podmínek Řídícího orgánu ROP SV. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že pokud by Řídící orgán ROP SV uvažoval o přesunu volné finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, bylo by v případě zájmu ze strany nositele IPRM navrženo navýšení finanční alokace právě u IPRM města Hradec Králové. O dvou realizovaných IPRM města Liberec, aktuálním stavu dílčích projektů, finančním plánu a plnění podmínek čerpání finanční alokace následně poskytl informace Michal Vereščák (Statutární město Liberec). Zdeněk Vašák v návaznosti na prezentaci IPRM města Liberec doplnil, že na konci roku 2012 předložil nositel IPRM aktualizovaný finanční plán, ze kterého bylo patrné, že nositel IPRM nepředpokládá vyčerpání finanční alokace v plné výši. Nositel IPRM vzhledem k riziku ohrožujícímu čerpání požádal o ponížení finanční alokace u IPRM SV/003 zóna "Lidové sady" o 37 mil. Kč ze SF. VRR vzal dne tuto žádost na vědomí a následně schválil změnu finančního plánu tohoto IPRM. Christos Gogos rovněž poděkoval zástupcům měst za prezentaci IPRM a uvedl, že IPRM jsou pro ČR jakýmsi testovacím nástrojem čerpání finančních prostředků ze SF v rámci regionů a měst. Christos Gogos dále uvedl, že z prezentací IPRM je patrné, jaký je aktuální stav čerpání a jaké projekty byly realizovány. Nicméně zde postrádá informaci, jaký integrovaný přínos mají dílčí projekty na ekonomický rozvoj měst (např. vznik nových pracovních míst apod.). IPRM by měly rovněž zahrnovat účast soukromého sektoru na realizovaných projektech. Projekty realizované v rámci IPRM by měly být atraktivní pro investice soukromých subjektů. Zdeněk Vašák v reakci na slova zástupce EK řekl, že je rád, že EK přistupuje k IPRM jako testovacímu nástroji pro čerpání finančních prostředků z EU. IPRM jsou pro ČR novým nástrojem. Ze strany centrálních orgánů ČR navíc nebyly poskytnuty konkrétní informace, jak IPRM ve městech realizovat, nebyly poskytnuty žádné příklady dobré praxe implementace IPRM apod. Zdeněk Vašák při této příležitosti požádal přítomné zástupce Ministerstva pro místní rozvoj o předání zde diskutovaných informací kompetentním osobám na Ministerstvu pro místní rozvoj, které se zabývají problematikou a přípravou materiálů k integrovaným plánům rozvoje území. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 10 ~

11 Usnesení č. 88/2013 a) bere na vědomí informaci o evaluaci Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informaci o realizaci jednotlivých IPRM ROP Severovýchod. Usnesení č. 88/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 7) Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 Martin Půta požádal o představení komunikačního plánu Martina Škeříka, vedoucího Odboru technické pomoci ÚRR. Členové MV v rámci tohoto bodu nejprve zhlédli propagační spot ROP SV, který je vysílán v multikinech regionu soudržnosti Severovýchod. Martin Škeřík poté informoval členy MV o propagačních a komunikačních aktivitách ROP SV a plnění indikátorů publicity a informovanosti v roce Ve druhé části své prezentace zmínil realizované a plánované aktivity v oblasti publicity ROP SV v roce Martin Půta poděkoval za prezentaci a vybídl členy MV k dotazům. Christos Gogos kladně zhodnotil publicitu ROP SV a uvedl, jak důležité je prezentovat realizované projekty a pozitivní přínos ROP SV k rozvoji regionu. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 89/2013 a) bere na vědomí informace o vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informace o plnění Komunikačního plánu ROP SV na rok Usnesení č. 89/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 8) Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 Martin Půta předal slovo Tereze Jedličkové (ÚRR), která členům MV představila realizované a plánované evaluační aktivity v roce 2013, tzn. Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012, Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV a Hodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV a realizace komunikačních a propagačních aktivit. Martin Půta následně vybídl členy MV k dotazům či připomínkám. Jan Král uvedl, že výdaje na evaluace související s příštím programovacím obdobím jsou považovány za způsobilé pouze za předpokladu, že výstupy z těchto evaluací budou v rámci nového programovacího období využity. Zdeněk Kadlas se dotázal, zda již Ministerstvo pro místní rozvoj má konkrétnější představu o personálních kapacitách pro další programovací období. ~ 11 ~

12 Jan Král odpověděl, že informace k personálním kapacitám pro další programovací období jsou prozatím ve fázi přípravy, nicméně se počítá s využitím současných kapacit řídících orgánů. Monika Tchavdarová se dotázala na termín dokončení evaluace Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že tato evaluace bude dokončena až po semináři Ministerstva pro místní rozvoj k uzavírání programovacího období Jan Král doplnil tuto informaci tím, že se plánuje zasedání Pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci, kde budou prezentovány zkušenosti ze strany řídících orgánů, které ukončovaly minulé programovací období. Jan Král dále uvedl, že seminář k ukončování programovacího období by se měl uskutečnit v září. Ministerstvo pro místní rozvoj bude rovněž oslovovat jednotlivé řídící orgány, zda mají nějaké dotazy k ukončování programovacího období Tyto dotazy budou následně komunikovány se zástupci EK. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 90/2013 a) bere na vědomí informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 90/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 10) Diskuze na téma - příprava na programovací období V rámci desátého bodu programu 18. zasedání MV poskytl Zdeněk Vašák členům MV informace o přípravě programovacího období Na závěr své prezentace požádal Zdeněk Vašák zástupce MMR o konkretizaci harmonogramu přípravy programovacího období Jan Král uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj mělo k dispozici k připomínkování Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen programový dokument IROP ). Připomínky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byly do tohoto dokumentu zapracovány. V období od června do listopadu se poté předpokládá, že programový dokument IROP bude finálně dopracován a předložen Vládě ČR k projednání. Jan Král dále uvedl, že Dohoda o partnerství pro programovací období bude předložena Vládě ČR k projednání příští týden ve středu, tj Poté Martin Půta vyzval členy MV k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, MV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 12 ~

13 Usnesení č. 91/2013 a) bere na vědomí informaci o přípravě na programovací období Usnesení č. 91/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 11) Různé Na závěr zasedání vyzval Martin Půta členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání. Zdeněk Kadlas se dotázal na termín MV, který by měl proběhnout formou hlasování per rollam. Zdeněk Vašák uvedl, že dne se uskuteční zasedání VRR, kde bude předložen návrh revize operačního programu. Následně v rámci několika týdnů by se uskutečnilo hlasování per rollam. Ze strany členů MV již žádné další dotazy vzneseny nebyly. Ad 12) Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod Martin Půta poté pozval přítomné členy a hosty MV na prohlídku projektu Interaktivní centrum poznávání v Liberci II. etapa, který byl zrealizován v rámci ROP SV. Na závěr zasedání Martin Půta poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání, vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při další implementaci a řízení ROP SV. 18. zasedání MV bylo ukončeno v hodin. ~ 13 ~

14 Přílohy: Seznam účastníků 18. zasedání MV ROP SV Příloha č. 1 k usnesení č. 84/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 85/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 86/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 2 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 3 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 4 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 88/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 89/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 90/2013 Rezoluce z 18. zasedání MV ROP SV ~ 14 ~

15 V Liberci dne 7. června Zapsal: Luděk Váša.... Ověřovatelé: Šárka Honců... Richard Červenka... Předseda Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Martin Půta..... ~ 15 ~

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS z 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad

ZÁPIS z 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad ZÁPIS z 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Místo zasedání výboru: sídlo Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň Datum

Více

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Datum konání: 10. září 2015 od 10:30 hod Místo konání: Jednání řídil: Zapsala: Klášter minoritů sv. Jakuba sál Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: Z á p i s z 8. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15.10.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Více

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 13. 10. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) JUDr. Helena

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 28. LEDNA 2010 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 27. listopadu 2014 v Liberci 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod

13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 13/21 Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Milan Růžička Zasedání řídil předseda

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves, č. 1/II/2014 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 11.12.2014 v 18,30 hod. Počet

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Veřejné zasedání č. 3 / 2007

Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Dne 29.3.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Záznam ze 4. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu konané ve středu dne 29. července 2015 9.00-12.00 hod. v budově Úřadu vlády

Více

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:35 hod. 1. Zahájení a procesní záležitosti Zasedání zahájil

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

*MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor

*MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor *MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor Zápis č. 13 z jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy konaného dne 10.9.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: dle prezenční listiny

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214 Datum: 26. 6. 2014 Od do: 13:30 16:20 h Místo: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Bendlova 1407/7, Liberec Přítomni:

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Úvodem byl předložen program jednání, byl doplněn o bod 8f a 8g. Program byl schválen tichým souhlasem.

Úvodem byl předložen program jednání, byl doplněn o bod 8f a 8g. Program byl schválen tichým souhlasem. Zápis z jednání Akademického senátu TUL ze dne 9.12.2008 Přítomni: Z. Plíva, L. Křiklavová, O. Michálek, M. Svoboda, J. Švejnar, M. Kolnerová, L. Moc, B. Musilová, R. Štorová, O. Malíková, M. Skála, Z.

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Z á p i s. ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze

Z á p i s. ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Č.j.: 3382/330/10 59166/ENV/10 Z á p i s ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá

Více

Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad. Vltavou. Program : - začátek 14:00. Prezenční listina účastníků.

Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad. Vltavou. Program : - začátek 14:00. Prezenční listina účastníků. Zápis z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s. ze dne 4. 08. 2014 Místo konání: Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad Program : - začátek 14:00 1. Zahájení,

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016.

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka konané dne 25. 04. 2016. Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konaného

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více