Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Vážený hoste, vážený zákazníku! Velmi se snažíme o to, aby Váš pobyt u nás proběhl co nejpříjemněji. Proto byste měl vědět, jaké služby poskytujeme, za co ručíme a jaké závazky máte Vy vůči nám. Prosíme, dodržujte následující Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí smluvní vztah mezi Vámi a hotelem, a které berete na vědomí při rezervaci. I. Rozsah platnosti 1. Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy o poskytnutí hotelového pokoje formou pronájmu za účelem ubytování, o poskytnutí hotelových konferenčních prostor a prostor pro bankety a akce za účelem uspořádání těchto akcí, jakož i pro všechny služby a dodávky hotelu poskytované zákazníkovi, pokud nebyla uzavřena žádná zvláštní písemná ujednání. 2. Obchodní podmínky zákazníka jsou použity jen v případě, když to bylo předem písemně sjednáno. II. Uzavření smlouvy, smluvní partner, promlčení 1. Smlouva je uskutečněna přijetím nabídky zákazníka hotelem. Je na volbě hotelu, zda rezervaci písemně potvrdí. 2. Smluvními partnery jsou hotel a zákazník. Pokud pro zákazníka objednává třetí osoba, ručí tato vůči hotelu společně se zákazníkem jako celkový dlužník za všechny závazky ze smlouvy, pokud má hotel k dispozici odpovídající prohlášení třetí osoby. 3. Podnájem nebo další pronájem přenechaných prostor, jakož i jejich použití k jiným než ubytovacím účelům, případně ostatním ve smlouvě uvedeným účelům, vyžadují předcházející písemný souhlas hotelu. 4. Všechny nároky vůči hotelu jsou promlčeny za tři roky od počátku na informaci závislé pravidelné promlčecí lhůty. Nároky na náhradu škody jsou nezávisle na informaci promlčeny za tři roky. Zkrácení promlčecí lhůty neplatí při nárocích, které se zakládají na porušení povinností ze strany hotelu, ke kterým došlo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. III. Převzetí a navrácení hotelového pokoje. 1. Zákazník nezískává nárok na poskytnutí určitých pokojů. 2. Pokud neexistuje jinak znějící ujednání, jsou rezervované pokoje zákazníkovi k dispozici od 14,00 hod. sjednaného dne příjezdu. Zákazník nemá právo na dřívější poskytnutí objednaného pokoje. 3. Pokoje je nutno vyklidit v den odjezdu nejpozději do 12,00 hod a předat je hotelu. Poté může hotel na základě opožděného uvolnění pokoje fakturovat do 18,00 hod. 50% plné ceny (katalogová cena). Od 18,00 je to 100%. Smluvní nároky zákazníka se tím nezakládají. Je na zákazníkovi, aby prokázal, že hotelu nevnikla žádná nebo podstatně menší škoda. 4. Rezervované, negarantované pokoje, které nejsou obsazeny nejpozději do 12,00 v den příjezdu, mohou být hotelem jiným způsobem pronajaty. To neplatí v případě, když byl výslovně sjednán pozdější příjezd. 1

2 IV. Ceny, služby 1. Sjednaná cena, kterou je zákazník povinen uhradit a sjednané hotelové služby vyplývají z potvrzení rezervace. Pokud rezervace nebyla potvrzena, platí ceny vyvěšené v recepci nebo v pokoji. Zákazník je povinen zaplatit ceny, které platí nebo jsou sjednány za přenechání pokoje a za ostatní zákazníkem čerpané služby. To platí také pro služby a výdaje poskytnuté na podnět zákazníka třetí osobě. 2. Sjednané ceny zahrnují peníze za obsluhu a zákonem stanovenou aktuální daň z přidané hodnoty. Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a uskutečněním smlouvy překročí 4 měsíce a zvýší se hotelem všeobecně pro služby tohoto druhu účtovaná cena, pak může hotel smluvně sjednanou cenu přiměřeně, nanejvýš však o pět procent zvýšit. V. Akce Ceny mohou být dále změněny, když si zákazník dodatečně přeje změnu počtu rezervovaných pokojů, služeb hotelu nebo doby pobytu, pokud s tím hotel souhlasí. 1. Pořadatel je povinen sdělit hotelu konečný počet účastníků akce nejpozději šest pracovních dnů před sjednaným termínem akce, aby bylo možno zajistit pečlivou přípravu. 2. Redukce počtu účastníků o maximálně pět procent se hotelem při fakturaci uznává. V případě odchylek, které z toho vyplývají, se vychází z původně nahlášeného počtu účastníků, minus pět procent. 3. Při odchylce počtu účastníků směrem nahoru se při vyúčtování bere za základ skutečný počet účastníků. Překročení o více než pět procent musí být předem odsouhlaseno hotelem. 4. Při odchylce, která činí více než deset procent účastníků, je hotel oprávněn znovu stanovit sjednanou cenu, jakož i zaměnit potvrzené prostory, ledaže by to pro pořadatele bylo nepřijatelné. 5. Při akcích, které trvají déle než do půlnoci, může hotel od 24,00 hodin účtovat odměnu za obsluhu na základě jednotlivého dokladu, pokud není doba trvání přesahující půlnoc již zohledněna v odměně. 6. Pořadatel není zásadně oprávněn přinést na akci pokrmy a/nebo nápoje. Výjimky vyžadují předem sjednané písemné ujednání s hotelem. V těchto případech je pak účtován servisní poplatek, případně tzv. korkovné. 7. Pořadatel a objednatel ručí za to, že případné dodatečné objednávky jídla a nápojů ze strany pořadatele budou zaplaceny. 8. Pořadatel/objednatel je povinen oznámit hotelu, aniž by k tomu byl vyzván, pokud by poskytování služeb nebo vlastní akce na základě svého obsahu či charakteru měla předpoklad vzbudit veřejný zájem a ohrozit či poškodit zájmy hotelu. 9. Novinové inzeráty, jakož i ostatní opatření nebo zveřejnění, zejména pozvání k nástupním pohovorům, politickým či náboženským akcím a prodejní akce, které vykazují vztah k hotelu, vyžadují zásadní předběžné písemné svolení hotelu. 2

3 10. Pokud hotel pro pořadatele na jeho žádost opatří technická a jiná zařízení od třetí osoby, jedná hotel jménem, na základě zplnomocnění a na účet pořadatele. Pořadatel zprostí hotel od všech nároků třetí osoby, které vyplývají z přenechání tohoto zařízení. 11. Použití vlastních technických zařízení pořadatele vyžaduje písemný souhlas hotelu k jeho použití a je případně vyfakturováno. Poruchy vzniklé použitím těchto přístrojů nebo škody vzniklé na technických zařízeních hotelu jdou k tíži pořadatele, pokud hotel za tyto neručí. 12. Přinesený dekorační materiál musí odpovídat požárním předpisům. Hotel je oprávněn požadovat za tímto účelem úřední potvrzení. Kvůli eventuálním poškozením je nutné vystavení či připevnění předmětů předem odsouhlasit s hotelem. 13. Přinesené výstavní nebo jiné předměty je nutno po ukončení akce neprodleně odstranit. Pokud to pořadatel opomene a předměty zůstanou ve výstavním prostoru, může hotel po dobu setrvání předmětů vyúčtovat nájem za prostor. Pořadateli je vyhrazeno právo prokázání nižšího, hotelu pak právo prokázaní vyššího poškození. Hotel je také oprávněn provést na náklady pořadatele odstranění a uskladnění, aniž by tím vznikla smlouva o opatrování a úschově. Pořadatel je povinen nahradit hotelu škodu vzniklou skladováním předmětů, které zůstaly na místě. 14. Název a logo hotelu nesmějí být použity bez jeho souhlasu. VI. Platba, faktury hotelu 1. Hotel je oprávněn při uzavření smlouvy nebo poté, při zohlednění právních ustanovení, požadovat přiměřenou zálohovou platbu nebo poskytnutí záruky. Zálohová platba a platební termíny mohou být písemně sjednány ve smlouvě. 2. Faktury hotelu bez data splatnosti jsou splatné bez slevy, okamžitě po doručení. Hotel je oprávněn kdykoliv vyúčtovat vzniklé pohledávky a požadovat neprodlenou platbu. Při prodlení s platbou je hotel oprávněn požadovat aktuálně platný zákonem stanovený úrok z prodlení, v současné době ve výši osmi procent, případně při právních úkonech, na kterých se podílí spotřebitel, ve výši pět procentních bodů nad základní sazbu. Hotelu je vyhrazeno doložení vyšší škody. 3. Zákazník může vůči pohledávce hotelu vzájemně započítat pouze nespornou nebo právoplatnou pohledávku, nebo ji takto snížit. VII. Odstoupení, zrušení objednávky, stornování ze strany zákazníka 1. V případě individuální rezervace hotelového pokoje může zákazník bezplatně stornovat zakázku do 12,00 hodin dne příjezdu, pokud nebylo sjednáno jinak. V ostatních případech vyžaduje odstoupení zákazníka od smlouvy uzavřené s hotelem písemný souhlas hotelu. Pokud tento není proveden, pak je nutno cenu sjednanou ve smlouvě zaplatit i tehdy, když zákazník nevyužije smluvně sjednané služby. To neplatí při porušení závazku hotelu, že bude brát ohled na práva, právní a jiné zájmy zákazníka, pro kterého není v důsledku toho trvání na smlouvě již přijatelné nebo mu náleží jiné zákonné nebo smluvní právo na odstoupení. 3

4 2. Pokud byl mezi hotelem a zákazníkem písemně sjednán termín pro bezplatné odstoupení od smlouvy, může do té doby zákazník odstoupit od smlouvy, aniž by uspokojil nároky hotelu na platbu nebo na náhradu škody. Právo zákazníka na odstoupení zanikne, když ke sjednanému termínu neuplatní vůči hotelu své právo na odstoupení, pokud se nejedná o případ odstoupení zákazníka podle bodu 1 věta V případě zákazníkem nepoužitých pokojů musí hotel příjmy z jiného způsobu pronájmu pokojů, jakož i ušetřené náklady započítat. Je na volbě hotelu, zda bude požadovat smluvně sjednané úhrady a paušalizovat odečet ušetřených nákladů. Zákazník je v tomto případě povinen zaplatit 100% smluvně sjednané ceny za přenocování se snídaní nebo bez ní, 70% za polopenzi a 60% za plnou penzi. V případě pořádání akcí je hotel oprávněn vyfakturovat sjednaný nájem včetně 35% obratu ze sjednaného stravování při odstoupení do čtyř týdnů před termínem akce, při každém pozdějším odstoupení 70% ze sjednaného stravování. Pokud toto nebylo ještě pevně stanoveno, pak platí pro vyúčtování za pokrmy následující vzorec: minimální banketová cena za menu x počet osob. Ušetřené náklady hotelu jsou přitom nahrazeny. Je na hostovi, aby dokázal, že hotelu nenastala žádná nebo podstatně nižší škoda. 4. Stornovací náklady za objednaná technická zařízení za účelem provedení akce musí zákazník uhradit do té míry, pokud do okamžiku stornování již vznikly za účelem jejich příprav náklady a tyto nemohou být pokryty jiným způsobem použití. VIII. Odstoupení ze strany hotelu 1. Pokud bylo sjednáno bezplatné právo odstoupení ze strany hosta během stanovené lhůty, je hotel v této lhůtě oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud existují poptávky jiných zákazníků po smluvně objednaných pokojích a zákazník se na dotaz hotelu nevzdal svého práva odstoupení. 2. V případě, že není poskytnuta požadovaná zálohová platba, a to i po uplynutí hotelem stanovené přiměřené dodatečné lhůty, pak je hotel právě tak oprávněn k odstoupení od smlouvy. 3. Dále je hotel oprávněn z věcně podložených důvodů mimořádně odstoupit od smlouvy, například když vyšší moc nebo jiné hotelem neovlivnitelné okolnosti způsobí, že je smlouva neproveditelná; jsou pokoje rezervovány za použití klamavých nebo nesprávných údajů, týkajících se podstatných skutečností, např. o osobě zákazníka nebo účelu pronájmu; má hotel odůvodněný podnět k předpokladu, že využití hotelových služeb může ohrozit plynulý chod provozu, bezpečnost nebo dobrou pověst hotelu na veřejnosti, aniž by toto bylo možno přičíst oblasti vedení případně organizačnímu úseku hotelu; existuje porušení ustanovení uvedených v bodu II Hotel je oprávněn poskytnout faktické ubytovací služby v hotelovém provozu stejné úrovně. 5. Při oprávněném odstoupení hotelu neexistuje žádný nárok zákazníka na náhradu škody. 4

5 IX. Ručení 1. Hotel ručí s pečlivostí řádného obchodníka za své závazky vyplývající ze smlouvy. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. To se nevztahuje na škody v důsledku ohrožení života, tělesná poškození nebo poškození zdraví, když došlo ze strany hotelu k porušení povinnosti, na ostatní škody, které se zakládají na úmyslném či z hrubé nedbalosti spáchaném porušení povinností hotelu typických pro smlouvu. Porušení povinností hotelu se rovná porušení povinností zákonným zástupcem nebo pomocnými silami. Pokud se vyskytnou vady nebo nedostatky ve službách hotelu, bude se hotel snažit při jejich zjištění nebo v důsledku výtky zákazníka, aby se neprodleně postaral o nápravu. Zákazník je povinen dle svých možností přispět k tomu, aby bylo možno vadu odstranit a škodu udržet v co nejmenší míře. 2. Za vnesené věci ručí hotel zákazníkovi podle zákonných ustanovení, pokud jsou tyto uloženy v uzamčeném pokojovém sejfu. Peníze, cenné papíry a cennosti mohou být uloženy v hotelovém sejfu až do maximální hodnoty, která odpovídá pojistné částce příslušného hotelu. Hotel doporučí využít této možnosti. Nárok na ručení zaniká, když zákazník poté co zjistí ztrátu, zničení nebo poškození, neoznámí tuto skutečnost neprodleně hotelu. Ručení existuje pouze tehdy, pokud byly pokoje nebo schránky, ve kterých byly předměty uloženy, uzamčeny. 3. Pokud je zákazníkovi dáno k dispozici místo k stání v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, také za úplatu, nevzniká tím žádná smlouva o úschově. Hotel neručí za případné ztráty nebo poškození motorových vozidel odstavených nebo parkujících na hotelovém pozemku a za jejich obsah, s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany hotelu. Předcházející bod, věty 2 4 platí adekvátním způsobem. 4. Se zprávami, poštou a zásilkami zboží pro hosty je pečlivě zacházeno. Hotel se postará o příjem a uložení a na přání za úplatu o další zaslání téhož. Předcházející bod, věty 2 4 platí adekvátním způsobem. 5. Hotel neručí za úrazy při programu všeho druhu ve volném čase, ledaže by se jednalo o hrubou nedbalost nebo úmysl ze strany hotelu. X. Ostatní 1. Zvířata mohou být přijata do hotelu jen po předběžném souhlasu hotelu a oproti vyúčtování přirážky. Do prostor s jídlem a nápoji nesmí být zvířata vpuštěna. 2. Zanechané věci jsou za hostem zasílány pouze na požádání. Jsou uchovány v hotelu po dobu šesti měsíců. Po uplynutí této lhůty jsou předměty, které mají zjevnou hodnotu, předány místní kanceláři ztrát a nálezů. 5

6 XI. Závěrečná ustanovení 1. Pokud není mezi jednotlivým hotelem a zákazníkem uzavřeno zvláštní písemné ujednání, jsou všeobecně platné tyto obchodní podmínky. 2. Změny nebo doplňky smlouvy, přijetí žádosti nebo změny obchodních podmínek vyžadují za účelem platnosti písemnou formu a nabývají účinnosti písemným potvrzením ze strany hotelu. Jednostranné změny nebo doplňky zákazníkem nejsou platné. 3. Místem poskytnutí služeb a platby je sídlo hotelu. 4. Výhradní místo soudu také pro spory týkající se šeků a směnečných sporů je v rámci obchodního styku sídlo hotelu. 5. Platí místní právo. Použití UN obchodního práva a kolizního práva je vyloučeno. 6. Pokud jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pozbudou účinnost nebo se stanou neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. 6

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací Autoservis 3H, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále též jen VOPSP ) je úprava právních

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Výkony a nabídky a také všechny smlouvy naší společnosti uzavřené se zákazníkem se uskuteční výslovně na základě těchto VSP, a sice nezávisle na druhu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Stav: 01.07.2015 1. Cestovní podmínky / VOP 1.1. Právní vztah mezi Vámi jako zákazníkem a společností Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zapsanou v Bezirksgericht

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELIÉRSTVÍ 2006 (AGBH 2006) Znění z 15.11.2006

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELIÉRSTVÍ 2006 (AGBH 2006) Znění z 15.11.2006 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELIÉRSTVÍ 2006 (AGBH 2006) Znění z 15.11.2006 Obsah 1 Rozsah platnosti... 2 2 Definice pojmů... 2 3 Uzavření smlouvy záloha... 3 4 Začátek a konec ubytování... 3 5 Odstoupení

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Všeobecné obchodní podmínky - VOP Všeobecné obchodní podmínky - VOP Struers GmbH - Organizační složka Havlíčkova 361, 252 63 Roztoky u Prahy I. Obecně 1. Naše dodávky a plnění i budoucí budou realizovány výhradně na základě těchto Všeobecných

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Cestovní a platební podmínky Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více