Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65"

Transkript

1 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Zároveň nájemci vzniká právo na zapůjčení objednaného sportovního vybavení v zarezervovaném termínu uvedeném ve smlouvě o nájmu. 1: Způsob platby I. Způsob platby Platbu proveďte jedním z následujících způsobů a nezapomeňte uvést variabilní symbol, abychom byli schopni platbu identifikovat. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdržíte spolu s potvrzením rezervace. Platba převodem z Vašeho účtu (doporučujeme) Vklad na běžný účet Platba v hotovosti na místě 2: Termíny platby Zálohu ve výši 50% z ceny nájmu zaplaťte prosím do 3 dnů od provedení rezervace uzavření smlouvy. Dodatek (50% z ceny nájmu) zaplatíte hotově při převzetí sportovního vybavení (nelze platit kartou). Pokud si vybavení objednáte méně než 3 dny před začátkem nájmu, zaplatíte celou cenu až na místě při vyzvednutí sportovního vybavení. V případě zrušení rezervace Vám bude záloha vrácena dle storno podmínek v bodu II. 1: Storno podmínky Odstoupení od smlouvy ze strany nájemce: II. Zrušení objednávky Vaši rezervaci můžete zrušit buď telefonicky na tel.: poplatky z celkové ceny nájmu: při zrušení rezervace 2 a více dní před začátkem nájmu 0% nebo em na: při zrušení rezervace 1-0 dní před začátkem nájmu 50% z ceny 2: Odstoupení od objednávky ze strany půjčovny V případě nemožnosti splnění objednávky ze strany půjčovny (např. z důvodu nevrácení či poškození sportovního vybavení předchozím nájemcem, nevhodných klimatických podmínek apod.) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat a nabídne alternativní řešení nebo bude objednávka po dohodě s nájemcem zrušena. Půjčovna si vyhrazuje právo k odstoupení od smlouvy

2 nebo k jejímu pouze částečnému plnění jakož i k neposkytnutí sportovního vybavení či sjednaných služeb pokud se bude domnívat, že jejím uzavřením a/či plněním by mohl být ohrožen majetek či zdraví půjčovny (jejích zaměstnanců), nájemce nebo třetích osob. V případě odstoupení od smlouvy (objednávky) resp. jejího nesplnění formou neposkytnutí sportovního vybavení či služeb ze strany půjčovny, bude nájemci vráceno 100% zaplacené částky nebo její poměrná část, pokud došlo k částečnému plnění. 3: Zajištění se proti zrušení nájmu ze strany nájemce Můžete se zajistit proti zrušení nájmu ze strany nájemce. Je třeba tak učinit ihned při objednání sportovního vybavení. Není možné jej sjednat dodatečně. Cena takového zajištění činí 10% z ceny nájmu bez započtení ceny dopravy. V případě, že nájemce zruší celou smlouvu (objednávku) nebo část smlouvy (objednávky) před zahájením plnění, vrátí půjčovna nájemci celou zaplacenou částku. Částka zaplacená za tato zajištění zůstává půjčovně. 1: Čas převzetí/vrácení sportovního vybavení III. Převzetí a vrácení sportovního vybavení Objednané sportovní vybavení Vám bude předáno na dohodnutém místě a v dohodnutém čase dle Nájemní smlouvy. Objednané sportovní vybavení musí být vráceno v dohodnutém místě a v dohodnutém čase dle Nájemní smlouvy. Nájemce odpovídá za dodatečné náklady nebo škodu vzniklou pozdním vrácením či nevrácením na dohodnutém místě. 2: Převzetí sportovního vybavení Nájemce spolu s půjčovnou překontrolují, že přebírané sportovní vybavení je v pořádku. Pro převzetí sportovního vybavení budete potřebovat občanský průkaz a druhý doklad! Bez těchto dokladů nemůže být výpůjčka uskutečněna! Neuskutečnění výpůjčky z důvodu nepředložení dvou platných dokladů totožnosti se považuje za zrušení objednávky ze strany nájemce a nájemce je povinen uhradit 50% ceny. Svým podpisem nájemce potvrzuje, že si sportovní vybavení v pořádku převzal na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. 3: Užívání sportovního vybavení Nájemce je povinen užívat sportovní vybavení tak, aby předešel jeho poškození či ztrátě, při provozu koloběžky či kola dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané. Nájemce je povinen zabezpečit sportovní vybavení proti odcizení, zneužití nebo poškození. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na během užívání projeví a vyžadují opravu. 4: Vrácení sportovního vybavení Vrácení sportovního vybavení proběhne na sjednaném místě a ve sjednaném čase dle nájemní smlouvy. V případě pozdního vrácení sportovního vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně ½

3 denní půjčovné dle ceníku půjčovny a v případě sjednaného vracení na jiném místě než v půjčovně také poplatek za čekání ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu. Půjčovna bude čekat na místě předání nebo vrácení sportovního vybavení maximálně 30 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby, nebo místa převzetí či vrácení, jste povinni uhradit náklady spojené s novou dopravou a/nebo s čekací dobou, případně bude sportovní vybavení po uplynutí 30 min. lhůty od sjednané doby poskytnuto jinému zájemci 5: Ztráta nebo poškození sportovního vybavení Sportovní vybavení musí být vráceno kompletní, nepoškozené a pokud možno čisté. Pokud vrácené sportovní vybavení nebude v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku odpovídající nákladům opravy nebo nahrazení sportovního vybavení. Pokud nájemce z jakéhokoliv důvodu sportovní vybavení nebo jeho část nevrátí, je povinen zaplatit částku odpovídající nahrazení sportovního vybavení. Částka odpovídající nahrazení sportovního vybavení představuje 75% aktuální katalogové ceny sportovního vybavení a 100% ceny doplňků. Úplným zničením sportovního vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu. V takovém případě je nájemce povinen uhradit půjčovně částku odpovídající nahrazení sportovního vybavení. Částečným poškozením sportovního vybavení se rozumí především změna barvy, tvaru nebo povrchu vybavení, ušpinění vybavení, nebo dočasné znemožnění užívání vybavení v půjčovně a to takové, že po opravě bude možné uvést sportovní vybavení do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původnímu stavu. V takovém případě je nájemce povinen uhradit půjčovně částku odpovídající nákladům nutným na uvedení sportovního vybavení do původního stavu nebo stavu velmi blízkého stavu původnímu. V případě, že u sebe nebude nájemce mít dostatečnou hotovost pro uhrazení vzniklých škod nebo dodatečných nákladů spojených s vrácením odlišným od sjednaného, doplatí nájemce dlužnou částku do 14 dnů od ukončení výpůjčky. VI. Závěrečná ustanovení 1: V případě nutnosti může půjčovna aktualizovat tyto obchodní podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro smlouvy uzavřené po datu zveřejnění. 2: Pronajímatel nezodpovídá za škody vzniklé nájemci nebo třetí osobě během pronájmu kol a příslušenství. 3: Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. 4: Půjčovna se zavazuje, že s osobními údaji nájemce předanými nájemcem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem se půjčovna zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření směřující k ochraně osobních údajů před zveřejněním nebo zpřístupněním, nebo

4 jakýmkoli neoprávněným užitím těchto osobních údajů. Nájemce souhlasí s užitím a zpracováním svých osobních údajů půjčovnou. 5: Nájemce tímto potvrzuje, že souhlasí se zasíláním informativního u o službách a novinkách půjčovny. Nájemce může zasílání tohoto u odmítnout, buď při podpisu nájemní smlouvy, anebo kdykoli poté doručením svého nesouhlasu s dalším zasíláním propagačních ů na ovou adresu půjčovny či poštou na adresu sídla půjčovny. 6: Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek. 7: Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na nájemní smlouvu. 8: Součástí těchto obchodních podmínek je ceník půjčovny. Ve Zvánovicích dne Ceník za nájem Koloběžka pro dospělé / 1 hod. Koloběžka pro dospělé / půl dne / 1 den 80,- Kč 150,- Kč / 280,- Kč Jízdní kolo / půl dne Jízdní kolo / 1 den 250,- Kč 300,- Kč

5

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu.

1. Předmět pronájmu je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila požadovaný věk uvedený konkrétně u předmětu pronájmu. Všeobecné obchodní podmínky provozovatele : GBARD HOLDING s.r.o. se sídlem : Přímá 1650/15, 150 00 Praha 5 IČ: 28948327 DIČ: CZ28948327 Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více