Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Martina Drescherová 2

3 Anotace Předmětem bakalářské práce Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně úvěrových obchodech je rozbor jednotlivých druhů úvěrového rizika a postupů bank vedoucích k jeho minimalizaci. První kapitola práce je zaměřena na popis nejvýznamnějších rizik v bankovním podnikání v čele s rizikem úvěrovým. Druhá kapitola je věnována řízení úvěrového rizika, tedy metodice banky, zaměřené na omezování úvěrového rizika a z něj plynoucích ztrát. Třetí kapitola se věnuje způsobům řešení problémových úvěrů a poslední část práce se zaměřuje na řízení úvěrového rizika v kontextu regulatorního rámce a implementaci dílčích opatření v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Klíčová slova: úvěrové riziko, řízení úvěrového rizika, rating, problémový úvěr, Basel I - III, kapitálová přiměřenost, úvěrová angažovanost Annotation The subject of the bachelor thesis Credit risks and their reduction in the bank credit transactions is to analyze different types of credit risk and bank s procedures for its minimization. The first chapter focuses on describing credit risk - the most significant risk in the banking business. The second chapter is dedicated to managing credit risk, bank methodology of reducing credit risk and its resulting losses. The third chapter deals with solution methods of problem loans and the last part focuses on credit risk management in the context of the regulatory framework and implementation of individual parts in the Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Key words: credit risk, credit risk management, rating, credit default, Basel I III, capital adequacy, credit involvement 3

4 Obsah Úvod Rizika v podnikání banky Úvěrové riziko Tržní riziko Riziko likvidity Operační riziko Ostatní rizika Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Identifikace rizika Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Externí rating Interní rating Ocenění úvěrového rizika z hlediska kvality jeho zajištění Ocenění úvěrového rizika z hlediska výše možné ztráty Zajištění úvěrového rizika Zástavní právo Ručení Zajištění směnkou Postoupení (cese) pohledávek Sekuritizace Ostatní formy zajištění Vlastní systém řízení úvěrového rizika Monitorování úvěrového rizika Způsoby řešení problémových úvěrů Úprava úvěrových podmínek Udělení sankcí Ostatní způsoby řešení Vnější regulace úvěrového rizika Kapitálová přiměřenost historický vývoj Basel I Kapitálová přiměřenost současný vývoj Basel II

5 STA přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku Zhodnocení Basel I, Basel II a příchod Basel III Kapitálová přiměřenost v ČMSS Pravidla úvěrové angažovanosti Úvěrová angažovanost v ČMSS Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam použitých tabulek, schémat, grafů a příloh

6 Úvod Činnosti bank zaujímají díky své povaze specifické postavení v podnikatelské sféře. Je to dáno tím, že banky jako jediné podnikatelské subjekty mají na základě udělené licence právo přijímat vklady od veřejnosti a spravovaný cizí kapitál tak představuje v bilanci bank majoritní část. Jelikož případné problémy v hospodaření bank, související s možnou ztrátou úspor klientů, se tak mohou promítnout do celé ekonomiky, podléhá bankovní sektor přísné regulaci a dohledu. Hlavními činnostmi bank jsou přijímání vkladů a poskytování úvěrů. V současné době banky nabízí rozsáhlou škálu produktů, které jsou navrženy pro různé typy klientů. Zisk bance plyne jednak z poplatků, ale především z úroků poskytnutých úvěrů a úvěrové riziko tak představuje nejvýznamnější zdroj možných ztrát. Jedná se o nejistotu banky, a z ní plynoucí možnost ztráty, o tom, zda protistrana úvěrového obchodu vůči ní dostojí příslušným závazkům. Druhy bankovních rizik v čele s rizikem úvěrovým a příčinami jeho vzniku jsou obsahem první kapitoly této práce. Na úvěrové riziko je možné pohlížet dvěma způsoby. Prvním způsobem je pohled ze strany banky, samostatně na jednotlivé úvěrové obchody, kdy je nutné před samotným uzavřením obchodu úvěrové riziko správně vymezit, zvolit účinné metody jeho ocenění a zajištění, vyčíslit pravděpodobné ztráty, dojde-li k jeho realizaci, a na základě toho stanovit míru tolerance, kterou se bude banka řídit při úvěrovém schvalování tak, aby byla schopna účinně předejít vzniku rizikových úvěrů. Řízením úvěrového rizika z pohledu banky se zabývá kapitola druhá této práce, a v návaznosti na ni, se kapitola třetí zaměřuje na možnosti řešení těch poskytnutých úvěrů, které banka zařadila do kategorie problémových. Druhým způsobem je pohled z pozice regulátora bankovního trhu. Jedná se o legislativní nařízení, včetně opatření vyplývajících z mezinárodních smluv, které se vztahují na celé úvěrové portfolio banky. Česká národní banka, jako bankovní regulátor v ČR, vyhláškou č. 123/2007 Sb. 1 stanovuje mimo jiné pro tyto účely pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti. Jejich rozbor, jako dvou nejvýznamnějších prvků v řízení bankovních rizik a ukázka jejich aplikace Českomoravskou stavební spořitelnou v praxi, je zahrnut v poslední kapitole. 1 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 6

7 Cílem bakalářské práce je analýza rizik ovlivňujících bankovní podnikání se zaměřením na riziko úvěrové, řízení úvěrového rizika, jako prostředku jeho omezování, jak z pohledu banky, tak z pohledu regulátora a ukázka aplikace části regulatorních opatření v praxi, konkrétně v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Práce čerpá z knižních publikací, odborných článků a platné legislativy. Problematika je podána formou popisu, analýzy a systémového souhrnu od teorie k praxi, od generálního ke konkrétnímu. 7

8 1. Rizika v podnikání banky Činnosti banky stejně jako jiných subjektů, ať jde o právnické či fyzické osoby, jsou vždy spojeny s určitou mírou rizika. Při výkonu svých činností jsou banky vystavovány množství rizik, které mohou ohrozit jejich fungování. Jedná se nejen o samotná podnikatelská rizika, jimž čelí všechny podnikatelské subjekty, ale i rizika spojená se specifickým postavením bank, vyplývající z jejich hlavních činností příjímání vkladů a poskytování úvěrů. Aby bylo možné rizika snižovat, popřípadě omezovat jejich negativní dopady, vypracovávají banky ucelené systémy řízení jednotlivých rizik (v souladu s platnou legislativou) a průběžně pracují na zvyšování jejich efektivnosti. Ve skupině finančních rizik nestojí dílčí rizika samostatně, nýbrž jsou spolu úzce spojena, dochází k jejich interakci a dokonce i vzájemnému prolínání. Je proto nutné v rámci řízení jednotlivých rizik nazírat na tuto jejich problematiku komplexně. K nejvýznamnějším finančním rizikům bank patří riziko úvěrové, tržní, riziko likvidity a operační riziko, ale v bankovní praxi se jich vyskytuje mnohem víc. Následující schéma uvádí pro přehlednost jednotlivé kategorie a jejich členění. Schéma 1 Základní finanční rizika bankovního podnikání Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

9 1.1. Úvěrové riziko Úvěrové riziko patří k nejdůležitějším rizikům, kterým je banka vystavena a je také ze všech rizik historicky nejstarší. Jeho principem je existující pravděpodobnost, že klient (smluvní protistrana) řádně a včas nedostojí svým závazkům plynoucím ze smlouvy a bance v důsledku toho vznikne ztráta. Úvěrové riziko nesouvisí pouze s úvěrovými obchody, ale týká se také investičních aktivit a obchodů na kapitálových trzích, např. obchodů s cennými papíry a finančními deriváty, termínových obchodů, repo obchodů, mimobilančních obchodů, atd. 2 Smluvní protistranou banky mohou být fyzické i právnické osoby, jiné banky či finanční instituce, státy i územní samosprávné celky. Příčiny vzniku úvěrového rizika lze rozlišovat na vnitřní a vnější. Vnitřní příčiny souvisí s vlastním rozhodováním banky např. o skladbě úvěrového portfolia nebo o metodách hodnocení žadatelů o úvěr a příčiny vnější jsou dány událostmi nezávislými na jednání banky, tedy vývojem ekonomiky, politickou situací apod. 3 Úvěrové riziko se zpravidla člení z hlediska: rizika protistrany, které vyplývá z pravděpodobnosti vzniku ztráty, na: - riziko vypořádání, založené na možnosti, že klient nesplní svůj závazek vůči bance; - riziko země, kdy velká část ekonomických subjektů v dané zemi nebude schopna z určitého shodného důvodu plnit své závazky, může jít o důvody ekonomické, politické či zásah vyšší moci; - riziko transferu, které závisí na způsobu nastavení devizového režimu v jednotlivých zemích a spočívá v tom, že subjekty dané země, i přes platební schopnost v domácí měně, nemohou plnit své devizové finanční závazky; - riziko koncentrace, plynoucí z nedostatečné diverzifikace portfolia a může mít podobu rizika odvětvové koncentrace, regionální koncentrace nebo riziko výlučné koncentrace (na konkrétní stát nebo na určitou skupinu klientů); inherentního rizika produktu vyplývající z výše pravděpodobné ztráty, na: - přímé úvěrové riziko, tedy možnost, že klient bance neuhradí jistinu a úroky z úvěru včas a v plné výši; 2 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

10 - riziko zajištění, na základě kterého může bance vzniknout ztráta, klesne-li tržní cena zajišťovacího instrumentu; - riziko neposkytnutého plnění, kdy banka neobdrží plnění z uzavřeného derivátového obchodu včas a v plné výši; - platební riziko, které se týká zejména úhrady provizí a poplatků; - riziko náhradního obchodu, pojící se s derivátovými kontrakty, kdy bance může vzniknout otevřená pozice tím, že protistrana nedostojí svému závazku splnit smluvený kontrakt, což pro banku znamená nutnost zajistit se novým obchodem, mnohdy za méně výhodných podmínek; - riziko nevrácení poskytnutých záloh, které souvisí s derivátovými obchody, na jejichž zajištění je potřeba složit zálohu (marži) Tržní riziko Tržní riziko souvisí s mírou pravděpodobnosti vzniku ztráty změnou tržních cen na finančních trzích. Ztráta se může projevit jednak v poklesu cen aktiv nebo nárůstu hodnoty závazků banky na straně pasiv. Existují čtyři základní druhy tržního rizika: Riziko úrokové, které vychází ze změn tržních úrokových sazeb a má dopad na výši úrokových výnosů či tržní hodnotu kapitálu banky. Změna tržních úrokových sazeb ovlivňuje položky na obou stranách bilance banky, citlivé na tyto změny. Úrokový výnos se dá vyjádřit pomocí veličiny čistý úrokový výnos, která spočívá v rozdílu mezi úroky bankou přijatými a zaplacenými. Riziko akciové, související s akciemi nebo finančními deriváty odvozenými od akcií, jako součástmi úvěrového portfolia banky, především se změnami a volatilitou cen akcií, ale také s celkovým vývojem na akciovém trhu. Významnou roli ve snižování akciového rizika hraje diverzifikace portfolia. Riziko měnové, jako důsledek změn měnových kurzů. Velikost měnového rizika závisí na struktuře bilance banky z pohledu položek v cizí měně. Riziko komoditní, vztahující se na položky bilance citlivé na změnu cen komodit (např. komoditní deriváty). 4 Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

11 1.3. Riziko likvidity Účinky rizika likvidity nastávají, když banka nemá dostatek likvidních prostředků na úhradu svých splatných závazků (především na vyplácení vkladů klientů). K tomu dochází především v případech, kdy splatnost pasiv je kratší než splatnost aktiv. Banka je potom nucena prodat část svých aktiv většinou pod tržní hodnotou. 5 Platební schopnost, tedy udržování likvidity je nejdůležitější z požadavků kladených na banky. V důsledku toho podléhá tato oblast přísné bankovní regulaci a stanovuje pro banky závazná pravidla pro zachování jejich likvidity Operační riziko Operační riziko je riziko ztráty vyplývající z nedostatků či selhání interních procesů, lidského faktoru či systémů, nebo z vnějších událostí, včetně rizika právního. 6 Za hlavní zdroj operačního rizika lze tedy považovat jednak selhání interních procesů, což znamená neúmyslné nedostatky ve výkonu jednotlivých činností, jednak selhání lidského faktoru např. z hlediska úmyslného protiprávního jednání. Dalším zdrojem může být selhání technologických systému a také vnější události, jako např. přírodní katastrofa, válečný konflikt atd Ostatní rizika Mezi ostatní významná rizika bankovního podnikání spadá: riziko strategické, plynoucí z nesprávných obchodních či marketingových rozhodnutí banky; riziko regulatorní, spojené s možností změny regulatorních podmínek; riziko reputační, vyplývající z možné ztráty pověsti a důvěryhodnosti banky; riziko právní, které se vztahuje např. na legislativní aspekty uzavíraných smluv; a další. 5 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s. 97. ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

12 2. Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Hlavním cílem podnikatelské činnosti bank je dlouhodobě maximalizovat zisk. Vzhledem k tomu, že prostředí, v němž banky podnikají, se vyznačuje určitou úrovní nejistoty, jsou nuceny, při dosahování svého podnikatelského cíle podstupovat řadu rizik. Takovéto vědomé přijetí rizika je však odměňováno adekvátním výnosem (v podobě úroku). Existuje tedy vztah mezi úrovní podstupovaného rizika a velikostí výnosu, jako jeho kompenzace. Čím vyššímu riziku je banka vystavena, tím vyšší je její požadovaný výnos. Jinými slovy, pro dosahování maximálního zisku, by se měly banky vystavovat co největšímu riziku a naopak v případě snahy riziko zcela eliminovat, by zase došlo k výraznému poklesu jejich ziskovosti. Je proto nutné zavést účinné řídicí systémy tak, aby docházelo především ke správné a včasné identifikaci rizika a jeho následnému řízení s cílem optimalizovat poměr výnosu a rizika. Proces řízení úvěrového rizika je možné rozdělit na pět základních fází: identifikace rizika, ocenění rizika (kvantifikace) z hlediska: - subjektu a objektu, - kvality zajištění úvěrového rizika, - výše ztráty v důsledku realizace rizika, zajištění rizika, vlastní interní systém řízení rizika, monitorování rizika Identifikace rizika Tato fáze obecně spočívá v definování jednotlivých druhů rizik, které by mohly nastat v souvislosti s různými ekonomickými aktivitami bank, a zdrojů jejich vzniku. V případě úvěrového rizika to znamená jeho včasné a přesné vymezení v množině bankovních rizik a rozpoznání a vyhodnocení možných zdrojů jeho vzniku, které mohou pocházet z vnitřního i z vnějšího prostředí. 8 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

13 2.2. Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu je založeno na posouzení, zda je daný subjekt dostatečně důvěryhodný na to, aby mu banka poskytla úvěr. Z hlediska objektu se zkoumá podnikatelský záměr klienta, jehož realizace je účelem poskytovaného úvěru. Hodnotí se jednak pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu podnikatelského záměru, ale také to, do jaké míry je splacení úvěru a s ním souvisejících úroků na tomto úspěchu či neúspěchu závislé 9 (tzn. zhodnocení zdrojů příjmů a jiných eventuálních možností financování úvěru). Obecně se za nejméně rizikové subjekty považují především stát, kraje, obce, ale i banky, investiční společnosti, penzijní fondy, spořitelny a pojišťovny. Jsou to takové subjekty, které mají dlouhodobě stálé příjmy, nezávislé jen na jednom zdroji, s malou pravděpodobností insolvence. Naproti tomu za nejvíce rizikové subjekty jsou považováni zejména začínající podnikatelé, kterým chybí například tradice, historie či obchodní síť. 7 Výstupem tohoto procesu je stanovení pravděpodobnosti, s jakou protistrana (klient banky) dostojí svým závazkům vůči bance. Tato pravděpodobnost je vyjádřena v podobě bonity klienta a k jejímu stanovení se využívá rating. Bonitou klienta se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance. 10 Ratingem se rozumí proces stanovení bonity klienta a její vyjádření pomocí pevně stanovené stupnice. 11 Existují dvě základní formy ratingu, podle toho, kdo získává a hodnotí informace o protistraně: externí rating, jejž vytváří ratingové agentury, interní rating, jejž vypracovávají samy banky. 9 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s.75. ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 75. ISBN

14 Externí rating Ratingové agentury (popř. exportní úvěrové agentury) jsou specializované společnosti, jejichž služby spočívají v přidělování nezávislých ratingových hodnocení soukromým společnostem a jiným subjektům, například státům. Takto hodnocené subjekty jsou zařazovány do ratingových stupnic, což umožňuje jejich srovnání. Stupnice jednotlivých ratingových agentur jsou si podobné, zpravidla se vyjadřují písmeny a každý ze stupňů představuje určitou velikost investičního rizika pro potenciálního věřitele. 12 Pro spolehlivé využívání externích ratingů dle Basel II 13 musí být klíčovými vlastnostmi agentur: nezávislost rating nesmí být ovlivněn ekonomicko politickými vlivy (nemělo by dojít ke střetu zájmů); objektivita přesný a systematický způsob úvěrového hodnocení s minimálně jednoroční zkušeností; transparentnost přístupnost jednotlivým subjektům trhu; důvěryhodnost musí jít o agenturu s dostatečně silnými referencemi, zachování mlčenlivosti v případě důvěrných informací; dostatečnost zdrojů udržování aktuální informovanosti o stavu hodnocených subjektů; uveřejnění metodologie. 14 Proces přidělování ratingů se liší na základě toho, o jaký typ externího ratingu se jedná. Může jít buď o rating vyžádaný, nebo nevyžádaný. U vyžádaného ratingu dochází k analýze předkládaných materiálů a podkladů a k důkladným rozhovorům s managementem hodnoceného subjektu, kde předpokladem je pravdivost analyzovaných údajů a ochota dodávat informaci mající obvykle neveřejnou povahu (např. finanční plány a strategie). U nevyžádaných ratingů se naproti tomu vychází jen z údajů běžně zveřejňovaných 12 Zpracováno podle: WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie [online]. Rating [cit ]. Dostupný z WWW: < Licence dostupná z WWW: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs>. 13 viz kapitola Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

15 hodnoceným subjektem (např. finanční výkazy). Přidělený rating poté může být zveřejněn, to však neplatí, jestliže hodnocený subjekt s jeho uveřejněním výslovně nesouhlasí. 15 Mezi významné mezinárodně uznávané ratingové agentury v současnosti patří Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings. Jedná se o agentury pocházející z USA s působností po celém světě Interní rating Interním ratingem se rozumí hodnocení klientů samotnou bankou pomocí různých matematicko-statistických metod a hodnocení interních úvěrových specialistů. Banky si pro tyto účely vypracovávají vlastní systémy klasifikace, umožňující rozlišovat klienty podle míry pravděpodobnosti nesplnění závazku (jejich rizikovosti). Ochota banky uzavřít úvěrový obchod s rizikovějším klientem potom souvisí s vyšší úrokovou sazbou a vyšší náročností na kvalitu a velikost zajištění úvěru. Banky zpravidla usilují o harmonizaci svých interních ratingových stupnic se stupnicemi renomovaných ratingových agentur a k tomuto účelu si vypracovávají speciální převodní tabulky. 16 Základem interního hodnocení je úvěrová analýza, jejímž cílem je zjistit, zda bude klient schopen a ochoten případný závazek vůči bance splatit a na jejím základě se potom banka rozhoduje, zda danou žádost o úvěr schválí či zamítne. Je možné definovat dva typy chyb, kterých se banka může dopustit při tomto rozhodování, jak je vidět z následující tabulky Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

16 Tabulka 1 - Chyby při rozhodování banky o poskytnutí úvěru Předpovídaná kvalita klienta Skutečná kvalita klienta dobrá špatná dobrá - chyba prvního typu špatná chyba druhého typu - Zdroj: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 76. ISBN Jednak může dojít k tomu, že banka poskytne úvěr klientovi, který jej v budoucnu nebude schopen splácet a další chybou je pokud zamítne úvěr, který by jinak byl splacen. Každá z těchto chyb představuje pro banku ztrátu a právě prostřednictvím důkladné úvěrové analýzy se banky snaží identifikovat obě skupiny klientů a předejít těmto chybám. 18 Interní rating se dělí do dvou kategorií podle způsobu prováděné úvěrové analýzy: úvěrový skóring jde o interní metodologii umožňující automatizované hodnocení subjektů (výhodou je především rychlost a relativní spolehlivost, což umožňuje snižovat náklady) a využívá se zejména u takových typů expozic (úvěrových pohledávek), kde je zastoupen velký počet úvěrových obchodů o malém objemu, typicky se jedná o úvěry drobné (retailové) klientele, ale může jít také o úvěry malým a středním podnikům; úvěrový rating je zaměřen na individuální a komplexní posouzení hodnoceného subjektu, úvěrový skóring se však využívá jako základ pro tuto metodu; úvěrový rating se využívá pro hodnocení úvěrového rizika u expozic většího objemu (např. úvěry větším podnikům, státům) a jeho důležitou součástí je expertní posouzení. 19 Srovnání úvěrového skóringu a úvěrového ratingem shrnuje Tabulka Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

17 Tabulka 2 Rozdíl mezi úvěrovým skóringem a úvěrovým ratingem Autor hodnocení Skóring model Rating expert - analytik (model podpůrně) Velikost expozice malé větší a velké Typ expozice Potřebné informace drobná klientela, malé podniky ty s největší rozlišovací schopností velké podniky, banky, státy všechny relevantní Hodnocení klientů číslo pořadí Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s ISBN Úvěrová analýza Průběh analýzy se liší v závislosti na tom, zda se jedná o úvěr komerční poskytovaný podnikatelské klientele, nebo úvěr spotřební (osobní) - pro retailovou klientelu, tedy pro osobní účely. Úvěrový skóring (credit scoring) U retailové klientely a malých a středních podniků (při malém objemu úvěrového obchodu) se prostřednictvím matematicko-statistických metod (definovaného algoritmu) analyzují vstupní data poskytovaná žadateli o úvěr. Výsledkem je bodové ohodnocení, neboli skóre, přidělené každému žadateli, které vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou splatí budoucí úvěr. Tato metoda se nazývá úvěrový skóring (credit scoring). Mezi informace podléhající analýze patří zejména příjmy a výdaje žadatele, jeho osobní údaje (např. pohlaví, věk, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav) a další. Neméně významným prvkem analýzy je zohlednění předchozích úvěrů a platební disciplíny žadatele. Analýza klientovy finanční historie Aby bylo možné spolehlivěji odhadnout budoucí chování klienta při plnění podmínek úvěru, ať už jde o osobu právnickou či fyzickou, je třeba vzít v úvahu i jeho případnou úvěrovou minulost a předchozí platební disciplínu. Pokud totiž klient předešlý úvěr řádně nesplácel, jeho důvěryhodnost u banky se tím podstatně sníží. Ke zjištění těchto informací slouží buď 17

18 vlastní databáze banky, kde banka udržuje údaje o vlastních klientech, nebo úvěrové registry, které shromažďují důležité informace o klientech všech bank, leasingových společností, pojišťoven atd. Celosvětovým trendem v této oblasti je zajišťování informací nejen o splácení úvěrů, ale i jiných služeb (např. energie, internetu apod.), aby bylo možné předcházet fenoménu financial exclusion. Ten je charakterizován tím, že klient bez jakékoliv historie v úvěrovém registru je brán jako více rizikový než ten, který již má v registru pozitivní záznam, ať jde o splácení úvěru či jiné služby. 20 Úvěrové registry přispívají k ochraně finančních institucí a jejich klientů před předlužením a jsou důležitým nástrojem řízení úvěrového rizika. Mezi nejvýznamnější úvěrové registry v České republice patří Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Centrální registr úvěrů spravovaný Českou národní bankou. Úvěrový rating Každá banka provádí úvěrovou analýzu různým způsobem, v zásadě se však zaměřuje na tyto základní oblasti: vnější prostředí: - analýza ekonomického odvětví, - riziko země, vnitřní prostředí: - účel úvěru (podnikatelský záměr), - charakter podniku a kvalita jeho managementu, - finanční analýza podniku, - dosavadní zkušenosti s klientem (jeho finanční historie). 21 Analýza odvětví Zahrnuje výčet jeho hlavních charakteristik, analýzu současného stavu, předchozího vývoje a předpokládaného vývoje v budoucnosti. Banka musí zároveň zhodnotit postavení podniku a jeho konkurentů v rámci daného odvětví a vývoj tohoto konkurenčního prostředí v předchozích letech. 20 Zpracováno podle: KUČERA, Petr. Krize posílila pozici úvěrových registrů. Cribis.cz informace o firmách [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 21 Zpracováno podle: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd ISBN X; PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

19 Analýza rizika země Jedná se o zemi, ve které má podnik své sídlo, kde vyvíjí svou podnikatelskou činnost či zemi dodavatele. Analýza podnikatelského záměru Podmínkami úspěšnosti podnikatelského záměru, na jehož realizaci má být úvěr poskytnut, jsou podmínky dané prostředím, v němž hodlá podnik záměr uskutečnit (analýza odvětví podnikatelského záměru, analýza konkurence schopnosti, analýza kvality produktu/služby, analýza návratnosti investice/ziskovosti) a podmínky vztahující se na samotnou činnost podniku jeho charakter, kvalita managementu a personální vybavenost. Analýza charakteru podniku a kvality jeho managementu Významným faktorem rozhodování banky o poskytnutí úvěru je znalost charakteru podniku, především předmět jeho podnikání, vlastnická forma, minulost podniku a důvody očekávané ziskovosti. Jelikož klíčovým předpokladem úspěšnosti podniku je kvalita jeho managementu, musí banka spolehlivě posoudit zejména kvalifikaci managerů, jejich povinnosti a zodpovědnost, systém jejich hodnocení a v neposlední řadě také hodnotový systém managementu s cílem zjistit zájem o řádné splacení úvěru. 22 Finanční analýza podniku Finanční analýza využívá zejména údaje z interních finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a výkaz peněžních toků (cash flow), ale jejími zdroji mohou být také externí údaje (např. ročenky, burzovní noviny atd.). Jejím cílem je získat informace o finančním životě podniku, zejména o složení aktiv, jejich využívání a zdroji jejich financování, o likviditě, rentabilitě, případné zadluženosti a solventnosti. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření společnosti. Jejím cílem je zmapovat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, jež by mohly v budoucnosti vést k problémům, a také určit silné stránky, na nichž může firma v budoucnu stavět Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd s ISBN

20 Pro finanční analýzu podniku je možné použít celou řadu metod, z nichž nejvýznamnější je analýza poměrová. Jedná se o poměr dvou čísel, na jehož základě je možné srovnání výkonnosti několika podniků mezi sebou. Nejvýznamnějšími poměrovými ukazateli pro rozhodování banky jsou: ukazatele likvidity odpovídají na otázku, zda je podnik schopen včas a řádně plnit své finanční závazky; ukazatele zadluženosti vypovídají o míře zadluženosti podniku tím, že se zaměřují na cizí zdroje financování majetku; ukazatele aktivity vyjadřují efektivitu, s jakou jsou využívána jednotlivá aktiva podniku k tvorbě tržeb; ukazatele rentability vyjadřují poměr mezi ziskem plynoucím z aktiv a finančními prostředky na tato aktiva vynaloženými. Při tvorbě finanční analýzy podniku je třeba výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů hodnotit ve vzájemných souvislostech, jelikož každý z nich poskytuje pohled na finanční situaci podniku z různé perspektivy. Mezi bankami existují rozdíly ve volbě typu a počtu ukazatelů. Výběr souvisí s cíli analýzy, kterých hodlá banka dosáhnout a také například se specifiky jednotlivých hospodářských odvětví. 24 Další možností pojetí úvěrové analýzy, jak ji definuje americká literatura, je hodnocení na základě tzv. The Five C s of Credit. Tato koncepce obsahuje hlavní oblasti podstatné pro úvěrové rozhodování banky. Jedná se o: Charakter cílem je zjistit, zda bude klient ochoten úvěr splácet. Banka se zaměřuje na klientovu platební morálku v minulosti, včetně řádného placení daní, a tedy jeho celkovou důvěryhodnost v oblasti financí; Capacity znamená posoudit klientovu schopnost úvěr splatit. Jedná se o analýzu na základě stanovených finančních kritérií a ukazatelů, zda je klient schopen svou činností vytvářet dostatečné finanční zdroje nutné pro splácení úvěru. Jinými slovy je to vyhodnocení maximální výše úvěru, kterou je klient schopen v budoucnu finančně zvládnout; 24 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Kreditní riziko. hodnoty podniku, způsoben. že e protistrana

Kreditní riziko. hodnoty podniku, způsoben. že e protistrana Kreditní riziko Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené tím, že e protistrana nesplní svůj j závazek. z Míra tržního rizika = pravděpodobnost neplnění (= 1-bonita)...

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Riziko a klasifikace finančních rizik

Riziko a klasifikace finančních rizik Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS téma 1 Riziko a klasifikace finančních rizik Cvičení 1 Skupina cfph Zimní semestr 2013 Stručná osnova cvičení N_RRFS 1. Riziko obecně a podnikatelská rizika

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě Příloha č. 25 Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Tyto údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007 Obchodní firma WEST BROKERS a.s. Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň IČ: 648 32 341 Rozvahový den: 31.12.2007 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Rozhodující

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572314 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Čečovice Účetní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování

Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování Financování nemovitostních projektů v době recese - Některá specifika zajištění financování 1. Obvyklé formy zajištění - zástavní právo k nemovitostem - zástavní právo k obchodním podílům, akciím -ručení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více