Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Martina Drescherová 2

3 Anotace Předmětem bakalářské práce Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně úvěrových obchodech je rozbor jednotlivých druhů úvěrového rizika a postupů bank vedoucích k jeho minimalizaci. První kapitola práce je zaměřena na popis nejvýznamnějších rizik v bankovním podnikání v čele s rizikem úvěrovým. Druhá kapitola je věnována řízení úvěrového rizika, tedy metodice banky, zaměřené na omezování úvěrového rizika a z něj plynoucích ztrát. Třetí kapitola se věnuje způsobům řešení problémových úvěrů a poslední část práce se zaměřuje na řízení úvěrového rizika v kontextu regulatorního rámce a implementaci dílčích opatření v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Klíčová slova: úvěrové riziko, řízení úvěrového rizika, rating, problémový úvěr, Basel I - III, kapitálová přiměřenost, úvěrová angažovanost Annotation The subject of the bachelor thesis Credit risks and their reduction in the bank credit transactions is to analyze different types of credit risk and bank s procedures for its minimization. The first chapter focuses on describing credit risk - the most significant risk in the banking business. The second chapter is dedicated to managing credit risk, bank methodology of reducing credit risk and its resulting losses. The third chapter deals with solution methods of problem loans and the last part focuses on credit risk management in the context of the regulatory framework and implementation of individual parts in the Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Key words: credit risk, credit risk management, rating, credit default, Basel I III, capital adequacy, credit involvement 3

4 Obsah Úvod Rizika v podnikání banky Úvěrové riziko Tržní riziko Riziko likvidity Operační riziko Ostatní rizika Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Identifikace rizika Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Externí rating Interní rating Ocenění úvěrového rizika z hlediska kvality jeho zajištění Ocenění úvěrového rizika z hlediska výše možné ztráty Zajištění úvěrového rizika Zástavní právo Ručení Zajištění směnkou Postoupení (cese) pohledávek Sekuritizace Ostatní formy zajištění Vlastní systém řízení úvěrového rizika Monitorování úvěrového rizika Způsoby řešení problémových úvěrů Úprava úvěrových podmínek Udělení sankcí Ostatní způsoby řešení Vnější regulace úvěrového rizika Kapitálová přiměřenost historický vývoj Basel I Kapitálová přiměřenost současný vývoj Basel II

5 STA přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku Zhodnocení Basel I, Basel II a příchod Basel III Kapitálová přiměřenost v ČMSS Pravidla úvěrové angažovanosti Úvěrová angažovanost v ČMSS Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam použitých tabulek, schémat, grafů a příloh

6 Úvod Činnosti bank zaujímají díky své povaze specifické postavení v podnikatelské sféře. Je to dáno tím, že banky jako jediné podnikatelské subjekty mají na základě udělené licence právo přijímat vklady od veřejnosti a spravovaný cizí kapitál tak představuje v bilanci bank majoritní část. Jelikož případné problémy v hospodaření bank, související s možnou ztrátou úspor klientů, se tak mohou promítnout do celé ekonomiky, podléhá bankovní sektor přísné regulaci a dohledu. Hlavními činnostmi bank jsou přijímání vkladů a poskytování úvěrů. V současné době banky nabízí rozsáhlou škálu produktů, které jsou navrženy pro různé typy klientů. Zisk bance plyne jednak z poplatků, ale především z úroků poskytnutých úvěrů a úvěrové riziko tak představuje nejvýznamnější zdroj možných ztrát. Jedná se o nejistotu banky, a z ní plynoucí možnost ztráty, o tom, zda protistrana úvěrového obchodu vůči ní dostojí příslušným závazkům. Druhy bankovních rizik v čele s rizikem úvěrovým a příčinami jeho vzniku jsou obsahem první kapitoly této práce. Na úvěrové riziko je možné pohlížet dvěma způsoby. Prvním způsobem je pohled ze strany banky, samostatně na jednotlivé úvěrové obchody, kdy je nutné před samotným uzavřením obchodu úvěrové riziko správně vymezit, zvolit účinné metody jeho ocenění a zajištění, vyčíslit pravděpodobné ztráty, dojde-li k jeho realizaci, a na základě toho stanovit míru tolerance, kterou se bude banka řídit při úvěrovém schvalování tak, aby byla schopna účinně předejít vzniku rizikových úvěrů. Řízením úvěrového rizika z pohledu banky se zabývá kapitola druhá této práce, a v návaznosti na ni, se kapitola třetí zaměřuje na možnosti řešení těch poskytnutých úvěrů, které banka zařadila do kategorie problémových. Druhým způsobem je pohled z pozice regulátora bankovního trhu. Jedná se o legislativní nařízení, včetně opatření vyplývajících z mezinárodních smluv, které se vztahují na celé úvěrové portfolio banky. Česká národní banka, jako bankovní regulátor v ČR, vyhláškou č. 123/2007 Sb. 1 stanovuje mimo jiné pro tyto účely pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti. Jejich rozbor, jako dvou nejvýznamnějších prvků v řízení bankovních rizik a ukázka jejich aplikace Českomoravskou stavební spořitelnou v praxi, je zahrnut v poslední kapitole. 1 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 6

7 Cílem bakalářské práce je analýza rizik ovlivňujících bankovní podnikání se zaměřením na riziko úvěrové, řízení úvěrového rizika, jako prostředku jeho omezování, jak z pohledu banky, tak z pohledu regulátora a ukázka aplikace části regulatorních opatření v praxi, konkrétně v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Práce čerpá z knižních publikací, odborných článků a platné legislativy. Problematika je podána formou popisu, analýzy a systémového souhrnu od teorie k praxi, od generálního ke konkrétnímu. 7

8 1. Rizika v podnikání banky Činnosti banky stejně jako jiných subjektů, ať jde o právnické či fyzické osoby, jsou vždy spojeny s určitou mírou rizika. Při výkonu svých činností jsou banky vystavovány množství rizik, které mohou ohrozit jejich fungování. Jedná se nejen o samotná podnikatelská rizika, jimž čelí všechny podnikatelské subjekty, ale i rizika spojená se specifickým postavením bank, vyplývající z jejich hlavních činností příjímání vkladů a poskytování úvěrů. Aby bylo možné rizika snižovat, popřípadě omezovat jejich negativní dopady, vypracovávají banky ucelené systémy řízení jednotlivých rizik (v souladu s platnou legislativou) a průběžně pracují na zvyšování jejich efektivnosti. Ve skupině finančních rizik nestojí dílčí rizika samostatně, nýbrž jsou spolu úzce spojena, dochází k jejich interakci a dokonce i vzájemnému prolínání. Je proto nutné v rámci řízení jednotlivých rizik nazírat na tuto jejich problematiku komplexně. K nejvýznamnějším finančním rizikům bank patří riziko úvěrové, tržní, riziko likvidity a operační riziko, ale v bankovní praxi se jich vyskytuje mnohem víc. Následující schéma uvádí pro přehlednost jednotlivé kategorie a jejich členění. Schéma 1 Základní finanční rizika bankovního podnikání Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

9 1.1. Úvěrové riziko Úvěrové riziko patří k nejdůležitějším rizikům, kterým je banka vystavena a je také ze všech rizik historicky nejstarší. Jeho principem je existující pravděpodobnost, že klient (smluvní protistrana) řádně a včas nedostojí svým závazkům plynoucím ze smlouvy a bance v důsledku toho vznikne ztráta. Úvěrové riziko nesouvisí pouze s úvěrovými obchody, ale týká se také investičních aktivit a obchodů na kapitálových trzích, např. obchodů s cennými papíry a finančními deriváty, termínových obchodů, repo obchodů, mimobilančních obchodů, atd. 2 Smluvní protistranou banky mohou být fyzické i právnické osoby, jiné banky či finanční instituce, státy i územní samosprávné celky. Příčiny vzniku úvěrového rizika lze rozlišovat na vnitřní a vnější. Vnitřní příčiny souvisí s vlastním rozhodováním banky např. o skladbě úvěrového portfolia nebo o metodách hodnocení žadatelů o úvěr a příčiny vnější jsou dány událostmi nezávislými na jednání banky, tedy vývojem ekonomiky, politickou situací apod. 3 Úvěrové riziko se zpravidla člení z hlediska: rizika protistrany, které vyplývá z pravděpodobnosti vzniku ztráty, na: - riziko vypořádání, založené na možnosti, že klient nesplní svůj závazek vůči bance; - riziko země, kdy velká část ekonomických subjektů v dané zemi nebude schopna z určitého shodného důvodu plnit své závazky, může jít o důvody ekonomické, politické či zásah vyšší moci; - riziko transferu, které závisí na způsobu nastavení devizového režimu v jednotlivých zemích a spočívá v tom, že subjekty dané země, i přes platební schopnost v domácí měně, nemohou plnit své devizové finanční závazky; - riziko koncentrace, plynoucí z nedostatečné diverzifikace portfolia a může mít podobu rizika odvětvové koncentrace, regionální koncentrace nebo riziko výlučné koncentrace (na konkrétní stát nebo na určitou skupinu klientů); inherentního rizika produktu vyplývající z výše pravděpodobné ztráty, na: - přímé úvěrové riziko, tedy možnost, že klient bance neuhradí jistinu a úroky z úvěru včas a v plné výši; 2 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

10 - riziko zajištění, na základě kterého může bance vzniknout ztráta, klesne-li tržní cena zajišťovacího instrumentu; - riziko neposkytnutého plnění, kdy banka neobdrží plnění z uzavřeného derivátového obchodu včas a v plné výši; - platební riziko, které se týká zejména úhrady provizí a poplatků; - riziko náhradního obchodu, pojící se s derivátovými kontrakty, kdy bance může vzniknout otevřená pozice tím, že protistrana nedostojí svému závazku splnit smluvený kontrakt, což pro banku znamená nutnost zajistit se novým obchodem, mnohdy za méně výhodných podmínek; - riziko nevrácení poskytnutých záloh, které souvisí s derivátovými obchody, na jejichž zajištění je potřeba složit zálohu (marži) Tržní riziko Tržní riziko souvisí s mírou pravděpodobnosti vzniku ztráty změnou tržních cen na finančních trzích. Ztráta se může projevit jednak v poklesu cen aktiv nebo nárůstu hodnoty závazků banky na straně pasiv. Existují čtyři základní druhy tržního rizika: Riziko úrokové, které vychází ze změn tržních úrokových sazeb a má dopad na výši úrokových výnosů či tržní hodnotu kapitálu banky. Změna tržních úrokových sazeb ovlivňuje položky na obou stranách bilance banky, citlivé na tyto změny. Úrokový výnos se dá vyjádřit pomocí veličiny čistý úrokový výnos, která spočívá v rozdílu mezi úroky bankou přijatými a zaplacenými. Riziko akciové, související s akciemi nebo finančními deriváty odvozenými od akcií, jako součástmi úvěrového portfolia banky, především se změnami a volatilitou cen akcií, ale také s celkovým vývojem na akciovém trhu. Významnou roli ve snižování akciového rizika hraje diverzifikace portfolia. Riziko měnové, jako důsledek změn měnových kurzů. Velikost měnového rizika závisí na struktuře bilance banky z pohledu položek v cizí měně. Riziko komoditní, vztahující se na položky bilance citlivé na změnu cen komodit (např. komoditní deriváty). 4 Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

11 1.3. Riziko likvidity Účinky rizika likvidity nastávají, když banka nemá dostatek likvidních prostředků na úhradu svých splatných závazků (především na vyplácení vkladů klientů). K tomu dochází především v případech, kdy splatnost pasiv je kratší než splatnost aktiv. Banka je potom nucena prodat část svých aktiv většinou pod tržní hodnotou. 5 Platební schopnost, tedy udržování likvidity je nejdůležitější z požadavků kladených na banky. V důsledku toho podléhá tato oblast přísné bankovní regulaci a stanovuje pro banky závazná pravidla pro zachování jejich likvidity Operační riziko Operační riziko je riziko ztráty vyplývající z nedostatků či selhání interních procesů, lidského faktoru či systémů, nebo z vnějších událostí, včetně rizika právního. 6 Za hlavní zdroj operačního rizika lze tedy považovat jednak selhání interních procesů, což znamená neúmyslné nedostatky ve výkonu jednotlivých činností, jednak selhání lidského faktoru např. z hlediska úmyslného protiprávního jednání. Dalším zdrojem může být selhání technologických systému a také vnější události, jako např. přírodní katastrofa, válečný konflikt atd Ostatní rizika Mezi ostatní významná rizika bankovního podnikání spadá: riziko strategické, plynoucí z nesprávných obchodních či marketingových rozhodnutí banky; riziko regulatorní, spojené s možností změny regulatorních podmínek; riziko reputační, vyplývající z možné ztráty pověsti a důvěryhodnosti banky; riziko právní, které se vztahuje např. na legislativní aspekty uzavíraných smluv; a další. 5 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s. 97. ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

12 2. Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Hlavním cílem podnikatelské činnosti bank je dlouhodobě maximalizovat zisk. Vzhledem k tomu, že prostředí, v němž banky podnikají, se vyznačuje určitou úrovní nejistoty, jsou nuceny, při dosahování svého podnikatelského cíle podstupovat řadu rizik. Takovéto vědomé přijetí rizika je však odměňováno adekvátním výnosem (v podobě úroku). Existuje tedy vztah mezi úrovní podstupovaného rizika a velikostí výnosu, jako jeho kompenzace. Čím vyššímu riziku je banka vystavena, tím vyšší je její požadovaný výnos. Jinými slovy, pro dosahování maximálního zisku, by se měly banky vystavovat co největšímu riziku a naopak v případě snahy riziko zcela eliminovat, by zase došlo k výraznému poklesu jejich ziskovosti. Je proto nutné zavést účinné řídicí systémy tak, aby docházelo především ke správné a včasné identifikaci rizika a jeho následnému řízení s cílem optimalizovat poměr výnosu a rizika. Proces řízení úvěrového rizika je možné rozdělit na pět základních fází: identifikace rizika, ocenění rizika (kvantifikace) z hlediska: - subjektu a objektu, - kvality zajištění úvěrového rizika, - výše ztráty v důsledku realizace rizika, zajištění rizika, vlastní interní systém řízení rizika, monitorování rizika Identifikace rizika Tato fáze obecně spočívá v definování jednotlivých druhů rizik, které by mohly nastat v souvislosti s různými ekonomickými aktivitami bank, a zdrojů jejich vzniku. V případě úvěrového rizika to znamená jeho včasné a přesné vymezení v množině bankovních rizik a rozpoznání a vyhodnocení možných zdrojů jeho vzniku, které mohou pocházet z vnitřního i z vnějšího prostředí. 8 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

13 2.2. Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu je založeno na posouzení, zda je daný subjekt dostatečně důvěryhodný na to, aby mu banka poskytla úvěr. Z hlediska objektu se zkoumá podnikatelský záměr klienta, jehož realizace je účelem poskytovaného úvěru. Hodnotí se jednak pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu podnikatelského záměru, ale také to, do jaké míry je splacení úvěru a s ním souvisejících úroků na tomto úspěchu či neúspěchu závislé 9 (tzn. zhodnocení zdrojů příjmů a jiných eventuálních možností financování úvěru). Obecně se za nejméně rizikové subjekty považují především stát, kraje, obce, ale i banky, investiční společnosti, penzijní fondy, spořitelny a pojišťovny. Jsou to takové subjekty, které mají dlouhodobě stálé příjmy, nezávislé jen na jednom zdroji, s malou pravděpodobností insolvence. Naproti tomu za nejvíce rizikové subjekty jsou považováni zejména začínající podnikatelé, kterým chybí například tradice, historie či obchodní síť. 7 Výstupem tohoto procesu je stanovení pravděpodobnosti, s jakou protistrana (klient banky) dostojí svým závazkům vůči bance. Tato pravděpodobnost je vyjádřena v podobě bonity klienta a k jejímu stanovení se využívá rating. Bonitou klienta se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance. 10 Ratingem se rozumí proces stanovení bonity klienta a její vyjádření pomocí pevně stanovené stupnice. 11 Existují dvě základní formy ratingu, podle toho, kdo získává a hodnotí informace o protistraně: externí rating, jejž vytváří ratingové agentury, interní rating, jejž vypracovávají samy banky. 9 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s.75. ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 75. ISBN

14 Externí rating Ratingové agentury (popř. exportní úvěrové agentury) jsou specializované společnosti, jejichž služby spočívají v přidělování nezávislých ratingových hodnocení soukromým společnostem a jiným subjektům, například státům. Takto hodnocené subjekty jsou zařazovány do ratingových stupnic, což umožňuje jejich srovnání. Stupnice jednotlivých ratingových agentur jsou si podobné, zpravidla se vyjadřují písmeny a každý ze stupňů představuje určitou velikost investičního rizika pro potenciálního věřitele. 12 Pro spolehlivé využívání externích ratingů dle Basel II 13 musí být klíčovými vlastnostmi agentur: nezávislost rating nesmí být ovlivněn ekonomicko politickými vlivy (nemělo by dojít ke střetu zájmů); objektivita přesný a systematický způsob úvěrového hodnocení s minimálně jednoroční zkušeností; transparentnost přístupnost jednotlivým subjektům trhu; důvěryhodnost musí jít o agenturu s dostatečně silnými referencemi, zachování mlčenlivosti v případě důvěrných informací; dostatečnost zdrojů udržování aktuální informovanosti o stavu hodnocených subjektů; uveřejnění metodologie. 14 Proces přidělování ratingů se liší na základě toho, o jaký typ externího ratingu se jedná. Může jít buď o rating vyžádaný, nebo nevyžádaný. U vyžádaného ratingu dochází k analýze předkládaných materiálů a podkladů a k důkladným rozhovorům s managementem hodnoceného subjektu, kde předpokladem je pravdivost analyzovaných údajů a ochota dodávat informaci mající obvykle neveřejnou povahu (např. finanční plány a strategie). U nevyžádaných ratingů se naproti tomu vychází jen z údajů běžně zveřejňovaných 12 Zpracováno podle: WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie [online]. Rating [cit ]. Dostupný z WWW: < Licence dostupná z WWW: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs>. 13 viz kapitola Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

15 hodnoceným subjektem (např. finanční výkazy). Přidělený rating poté může být zveřejněn, to však neplatí, jestliže hodnocený subjekt s jeho uveřejněním výslovně nesouhlasí. 15 Mezi významné mezinárodně uznávané ratingové agentury v současnosti patří Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings. Jedná se o agentury pocházející z USA s působností po celém světě Interní rating Interním ratingem se rozumí hodnocení klientů samotnou bankou pomocí různých matematicko-statistických metod a hodnocení interních úvěrových specialistů. Banky si pro tyto účely vypracovávají vlastní systémy klasifikace, umožňující rozlišovat klienty podle míry pravděpodobnosti nesplnění závazku (jejich rizikovosti). Ochota banky uzavřít úvěrový obchod s rizikovějším klientem potom souvisí s vyšší úrokovou sazbou a vyšší náročností na kvalitu a velikost zajištění úvěru. Banky zpravidla usilují o harmonizaci svých interních ratingových stupnic se stupnicemi renomovaných ratingových agentur a k tomuto účelu si vypracovávají speciální převodní tabulky. 16 Základem interního hodnocení je úvěrová analýza, jejímž cílem je zjistit, zda bude klient schopen a ochoten případný závazek vůči bance splatit a na jejím základě se potom banka rozhoduje, zda danou žádost o úvěr schválí či zamítne. Je možné definovat dva typy chyb, kterých se banka může dopustit při tomto rozhodování, jak je vidět z následující tabulky Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

16 Tabulka 1 - Chyby při rozhodování banky o poskytnutí úvěru Předpovídaná kvalita klienta Skutečná kvalita klienta dobrá špatná dobrá - chyba prvního typu špatná chyba druhého typu - Zdroj: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 76. ISBN Jednak může dojít k tomu, že banka poskytne úvěr klientovi, který jej v budoucnu nebude schopen splácet a další chybou je pokud zamítne úvěr, který by jinak byl splacen. Každá z těchto chyb představuje pro banku ztrátu a právě prostřednictvím důkladné úvěrové analýzy se banky snaží identifikovat obě skupiny klientů a předejít těmto chybám. 18 Interní rating se dělí do dvou kategorií podle způsobu prováděné úvěrové analýzy: úvěrový skóring jde o interní metodologii umožňující automatizované hodnocení subjektů (výhodou je především rychlost a relativní spolehlivost, což umožňuje snižovat náklady) a využívá se zejména u takových typů expozic (úvěrových pohledávek), kde je zastoupen velký počet úvěrových obchodů o malém objemu, typicky se jedná o úvěry drobné (retailové) klientele, ale může jít také o úvěry malým a středním podnikům; úvěrový rating je zaměřen na individuální a komplexní posouzení hodnoceného subjektu, úvěrový skóring se však využívá jako základ pro tuto metodu; úvěrový rating se využívá pro hodnocení úvěrového rizika u expozic většího objemu (např. úvěry větším podnikům, státům) a jeho důležitou součástí je expertní posouzení. 19 Srovnání úvěrového skóringu a úvěrového ratingem shrnuje Tabulka Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

17 Tabulka 2 Rozdíl mezi úvěrovým skóringem a úvěrovým ratingem Autor hodnocení Skóring model Rating expert - analytik (model podpůrně) Velikost expozice malé větší a velké Typ expozice Potřebné informace drobná klientela, malé podniky ty s největší rozlišovací schopností velké podniky, banky, státy všechny relevantní Hodnocení klientů číslo pořadí Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s ISBN Úvěrová analýza Průběh analýzy se liší v závislosti na tom, zda se jedná o úvěr komerční poskytovaný podnikatelské klientele, nebo úvěr spotřební (osobní) - pro retailovou klientelu, tedy pro osobní účely. Úvěrový skóring (credit scoring) U retailové klientely a malých a středních podniků (při malém objemu úvěrového obchodu) se prostřednictvím matematicko-statistických metod (definovaného algoritmu) analyzují vstupní data poskytovaná žadateli o úvěr. Výsledkem je bodové ohodnocení, neboli skóre, přidělené každému žadateli, které vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou splatí budoucí úvěr. Tato metoda se nazývá úvěrový skóring (credit scoring). Mezi informace podléhající analýze patří zejména příjmy a výdaje žadatele, jeho osobní údaje (např. pohlaví, věk, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav) a další. Neméně významným prvkem analýzy je zohlednění předchozích úvěrů a platební disciplíny žadatele. Analýza klientovy finanční historie Aby bylo možné spolehlivěji odhadnout budoucí chování klienta při plnění podmínek úvěru, ať už jde o osobu právnickou či fyzickou, je třeba vzít v úvahu i jeho případnou úvěrovou minulost a předchozí platební disciplínu. Pokud totiž klient předešlý úvěr řádně nesplácel, jeho důvěryhodnost u banky se tím podstatně sníží. Ke zjištění těchto informací slouží buď 17

18 vlastní databáze banky, kde banka udržuje údaje o vlastních klientech, nebo úvěrové registry, které shromažďují důležité informace o klientech všech bank, leasingových společností, pojišťoven atd. Celosvětovým trendem v této oblasti je zajišťování informací nejen o splácení úvěrů, ale i jiných služeb (např. energie, internetu apod.), aby bylo možné předcházet fenoménu financial exclusion. Ten je charakterizován tím, že klient bez jakékoliv historie v úvěrovém registru je brán jako více rizikový než ten, který již má v registru pozitivní záznam, ať jde o splácení úvěru či jiné služby. 20 Úvěrové registry přispívají k ochraně finančních institucí a jejich klientů před předlužením a jsou důležitým nástrojem řízení úvěrového rizika. Mezi nejvýznamnější úvěrové registry v České republice patří Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Centrální registr úvěrů spravovaný Českou národní bankou. Úvěrový rating Každá banka provádí úvěrovou analýzu různým způsobem, v zásadě se však zaměřuje na tyto základní oblasti: vnější prostředí: - analýza ekonomického odvětví, - riziko země, vnitřní prostředí: - účel úvěru (podnikatelský záměr), - charakter podniku a kvalita jeho managementu, - finanční analýza podniku, - dosavadní zkušenosti s klientem (jeho finanční historie). 21 Analýza odvětví Zahrnuje výčet jeho hlavních charakteristik, analýzu současného stavu, předchozího vývoje a předpokládaného vývoje v budoucnosti. Banka musí zároveň zhodnotit postavení podniku a jeho konkurentů v rámci daného odvětví a vývoj tohoto konkurenčního prostředí v předchozích letech. 20 Zpracováno podle: KUČERA, Petr. Krize posílila pozici úvěrových registrů. Cribis.cz informace o firmách [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 21 Zpracováno podle: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd ISBN X; PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

19 Analýza rizika země Jedná se o zemi, ve které má podnik své sídlo, kde vyvíjí svou podnikatelskou činnost či zemi dodavatele. Analýza podnikatelského záměru Podmínkami úspěšnosti podnikatelského záměru, na jehož realizaci má být úvěr poskytnut, jsou podmínky dané prostředím, v němž hodlá podnik záměr uskutečnit (analýza odvětví podnikatelského záměru, analýza konkurence schopnosti, analýza kvality produktu/služby, analýza návratnosti investice/ziskovosti) a podmínky vztahující se na samotnou činnost podniku jeho charakter, kvalita managementu a personální vybavenost. Analýza charakteru podniku a kvality jeho managementu Významným faktorem rozhodování banky o poskytnutí úvěru je znalost charakteru podniku, především předmět jeho podnikání, vlastnická forma, minulost podniku a důvody očekávané ziskovosti. Jelikož klíčovým předpokladem úspěšnosti podniku je kvalita jeho managementu, musí banka spolehlivě posoudit zejména kvalifikaci managerů, jejich povinnosti a zodpovědnost, systém jejich hodnocení a v neposlední řadě také hodnotový systém managementu s cílem zjistit zájem o řádné splacení úvěru. 22 Finanční analýza podniku Finanční analýza využívá zejména údaje z interních finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a výkaz peněžních toků (cash flow), ale jejími zdroji mohou být také externí údaje (např. ročenky, burzovní noviny atd.). Jejím cílem je získat informace o finančním životě podniku, zejména o složení aktiv, jejich využívání a zdroji jejich financování, o likviditě, rentabilitě, případné zadluženosti a solventnosti. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření společnosti. Jejím cílem je zmapovat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, jež by mohly v budoucnosti vést k problémům, a také určit silné stránky, na nichž může firma v budoucnu stavět Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd s ISBN

20 Pro finanční analýzu podniku je možné použít celou řadu metod, z nichž nejvýznamnější je analýza poměrová. Jedná se o poměr dvou čísel, na jehož základě je možné srovnání výkonnosti několika podniků mezi sebou. Nejvýznamnějšími poměrovými ukazateli pro rozhodování banky jsou: ukazatele likvidity odpovídají na otázku, zda je podnik schopen včas a řádně plnit své finanční závazky; ukazatele zadluženosti vypovídají o míře zadluženosti podniku tím, že se zaměřují na cizí zdroje financování majetku; ukazatele aktivity vyjadřují efektivitu, s jakou jsou využívána jednotlivá aktiva podniku k tvorbě tržeb; ukazatele rentability vyjadřují poměr mezi ziskem plynoucím z aktiv a finančními prostředky na tato aktiva vynaloženými. Při tvorbě finanční analýzy podniku je třeba výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů hodnotit ve vzájemných souvislostech, jelikož každý z nich poskytuje pohled na finanční situaci podniku z různé perspektivy. Mezi bankami existují rozdíly ve volbě typu a počtu ukazatelů. Výběr souvisí s cíli analýzy, kterých hodlá banka dosáhnout a také například se specifiky jednotlivých hospodářských odvětví. 24 Další možností pojetí úvěrové analýzy, jak ji definuje americká literatura, je hodnocení na základě tzv. The Five C s of Credit. Tato koncepce obsahuje hlavní oblasti podstatné pro úvěrové rozhodování banky. Jedná se o: Charakter cílem je zjistit, zda bude klient ochoten úvěr splácet. Banka se zaměřuje na klientovu platební morálku v minulosti, včetně řádného placení daní, a tedy jeho celkovou důvěryhodnost v oblasti financí; Capacity znamená posoudit klientovu schopnost úvěr splatit. Jedná se o analýzu na základě stanovených finančních kritérií a ukazatelů, zda je klient schopen svou činností vytvářet dostatečné finanční zdroje nutné pro splácení úvěru. Jinými slovy je to vyhodnocení maximální výše úvěru, kterou je klient schopen v budoucnu finančně zvládnout; 24 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více