Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Martina Drescherová 2

3 Anotace Předmětem bakalářské práce Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně úvěrových obchodech je rozbor jednotlivých druhů úvěrového rizika a postupů bank vedoucích k jeho minimalizaci. První kapitola práce je zaměřena na popis nejvýznamnějších rizik v bankovním podnikání v čele s rizikem úvěrovým. Druhá kapitola je věnována řízení úvěrového rizika, tedy metodice banky, zaměřené na omezování úvěrového rizika a z něj plynoucích ztrát. Třetí kapitola se věnuje způsobům řešení problémových úvěrů a poslední část práce se zaměřuje na řízení úvěrového rizika v kontextu regulatorního rámce a implementaci dílčích opatření v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Klíčová slova: úvěrové riziko, řízení úvěrového rizika, rating, problémový úvěr, Basel I - III, kapitálová přiměřenost, úvěrová angažovanost Annotation The subject of the bachelor thesis Credit risks and their reduction in the bank credit transactions is to analyze different types of credit risk and bank s procedures for its minimization. The first chapter focuses on describing credit risk - the most significant risk in the banking business. The second chapter is dedicated to managing credit risk, bank methodology of reducing credit risk and its resulting losses. The third chapter deals with solution methods of problem loans and the last part focuses on credit risk management in the context of the regulatory framework and implementation of individual parts in the Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Key words: credit risk, credit risk management, rating, credit default, Basel I III, capital adequacy, credit involvement 3

4 Obsah Úvod Rizika v podnikání banky Úvěrové riziko Tržní riziko Riziko likvidity Operační riziko Ostatní rizika Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Identifikace rizika Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Externí rating Interní rating Ocenění úvěrového rizika z hlediska kvality jeho zajištění Ocenění úvěrového rizika z hlediska výše možné ztráty Zajištění úvěrového rizika Zástavní právo Ručení Zajištění směnkou Postoupení (cese) pohledávek Sekuritizace Ostatní formy zajištění Vlastní systém řízení úvěrového rizika Monitorování úvěrového rizika Způsoby řešení problémových úvěrů Úprava úvěrových podmínek Udělení sankcí Ostatní způsoby řešení Vnější regulace úvěrového rizika Kapitálová přiměřenost historický vývoj Basel I Kapitálová přiměřenost současný vývoj Basel II

5 STA přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB přístup výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku Zhodnocení Basel I, Basel II a příchod Basel III Kapitálová přiměřenost v ČMSS Pravidla úvěrové angažovanosti Úvěrová angažovanost v ČMSS Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam použitých tabulek, schémat, grafů a příloh

6 Úvod Činnosti bank zaujímají díky své povaze specifické postavení v podnikatelské sféře. Je to dáno tím, že banky jako jediné podnikatelské subjekty mají na základě udělené licence právo přijímat vklady od veřejnosti a spravovaný cizí kapitál tak představuje v bilanci bank majoritní část. Jelikož případné problémy v hospodaření bank, související s možnou ztrátou úspor klientů, se tak mohou promítnout do celé ekonomiky, podléhá bankovní sektor přísné regulaci a dohledu. Hlavními činnostmi bank jsou přijímání vkladů a poskytování úvěrů. V současné době banky nabízí rozsáhlou škálu produktů, které jsou navrženy pro různé typy klientů. Zisk bance plyne jednak z poplatků, ale především z úroků poskytnutých úvěrů a úvěrové riziko tak představuje nejvýznamnější zdroj možných ztrát. Jedná se o nejistotu banky, a z ní plynoucí možnost ztráty, o tom, zda protistrana úvěrového obchodu vůči ní dostojí příslušným závazkům. Druhy bankovních rizik v čele s rizikem úvěrovým a příčinami jeho vzniku jsou obsahem první kapitoly této práce. Na úvěrové riziko je možné pohlížet dvěma způsoby. Prvním způsobem je pohled ze strany banky, samostatně na jednotlivé úvěrové obchody, kdy je nutné před samotným uzavřením obchodu úvěrové riziko správně vymezit, zvolit účinné metody jeho ocenění a zajištění, vyčíslit pravděpodobné ztráty, dojde-li k jeho realizaci, a na základě toho stanovit míru tolerance, kterou se bude banka řídit při úvěrovém schvalování tak, aby byla schopna účinně předejít vzniku rizikových úvěrů. Řízením úvěrového rizika z pohledu banky se zabývá kapitola druhá této práce, a v návaznosti na ni, se kapitola třetí zaměřuje na možnosti řešení těch poskytnutých úvěrů, které banka zařadila do kategorie problémových. Druhým způsobem je pohled z pozice regulátora bankovního trhu. Jedná se o legislativní nařízení, včetně opatření vyplývajících z mezinárodních smluv, které se vztahují na celé úvěrové portfolio banky. Česká národní banka, jako bankovní regulátor v ČR, vyhláškou č. 123/2007 Sb. 1 stanovuje mimo jiné pro tyto účely pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti. Jejich rozbor, jako dvou nejvýznamnějších prvků v řízení bankovních rizik a ukázka jejich aplikace Českomoravskou stavební spořitelnou v praxi, je zahrnut v poslední kapitole. 1 Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 6

7 Cílem bakalářské práce je analýza rizik ovlivňujících bankovní podnikání se zaměřením na riziko úvěrové, řízení úvěrového rizika, jako prostředku jeho omezování, jak z pohledu banky, tak z pohledu regulátora a ukázka aplikace části regulatorních opatření v praxi, konkrétně v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. Práce čerpá z knižních publikací, odborných článků a platné legislativy. Problematika je podána formou popisu, analýzy a systémového souhrnu od teorie k praxi, od generálního ke konkrétnímu. 7

8 1. Rizika v podnikání banky Činnosti banky stejně jako jiných subjektů, ať jde o právnické či fyzické osoby, jsou vždy spojeny s určitou mírou rizika. Při výkonu svých činností jsou banky vystavovány množství rizik, které mohou ohrozit jejich fungování. Jedná se nejen o samotná podnikatelská rizika, jimž čelí všechny podnikatelské subjekty, ale i rizika spojená se specifickým postavením bank, vyplývající z jejich hlavních činností příjímání vkladů a poskytování úvěrů. Aby bylo možné rizika snižovat, popřípadě omezovat jejich negativní dopady, vypracovávají banky ucelené systémy řízení jednotlivých rizik (v souladu s platnou legislativou) a průběžně pracují na zvyšování jejich efektivnosti. Ve skupině finančních rizik nestojí dílčí rizika samostatně, nýbrž jsou spolu úzce spojena, dochází k jejich interakci a dokonce i vzájemnému prolínání. Je proto nutné v rámci řízení jednotlivých rizik nazírat na tuto jejich problematiku komplexně. K nejvýznamnějším finančním rizikům bank patří riziko úvěrové, tržní, riziko likvidity a operační riziko, ale v bankovní praxi se jich vyskytuje mnohem víc. Následující schéma uvádí pro přehlednost jednotlivé kategorie a jejich členění. Schéma 1 Základní finanční rizika bankovního podnikání Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

9 1.1. Úvěrové riziko Úvěrové riziko patří k nejdůležitějším rizikům, kterým je banka vystavena a je také ze všech rizik historicky nejstarší. Jeho principem je existující pravděpodobnost, že klient (smluvní protistrana) řádně a včas nedostojí svým závazkům plynoucím ze smlouvy a bance v důsledku toho vznikne ztráta. Úvěrové riziko nesouvisí pouze s úvěrovými obchody, ale týká se také investičních aktivit a obchodů na kapitálových trzích, např. obchodů s cennými papíry a finančními deriváty, termínových obchodů, repo obchodů, mimobilančních obchodů, atd. 2 Smluvní protistranou banky mohou být fyzické i právnické osoby, jiné banky či finanční instituce, státy i územní samosprávné celky. Příčiny vzniku úvěrového rizika lze rozlišovat na vnitřní a vnější. Vnitřní příčiny souvisí s vlastním rozhodováním banky např. o skladbě úvěrového portfolia nebo o metodách hodnocení žadatelů o úvěr a příčiny vnější jsou dány událostmi nezávislými na jednání banky, tedy vývojem ekonomiky, politickou situací apod. 3 Úvěrové riziko se zpravidla člení z hlediska: rizika protistrany, které vyplývá z pravděpodobnosti vzniku ztráty, na: - riziko vypořádání, založené na možnosti, že klient nesplní svůj závazek vůči bance; - riziko země, kdy velká část ekonomických subjektů v dané zemi nebude schopna z určitého shodného důvodu plnit své závazky, může jít o důvody ekonomické, politické či zásah vyšší moci; - riziko transferu, které závisí na způsobu nastavení devizového režimu v jednotlivých zemích a spočívá v tom, že subjekty dané země, i přes platební schopnost v domácí měně, nemohou plnit své devizové finanční závazky; - riziko koncentrace, plynoucí z nedostatečné diverzifikace portfolia a může mít podobu rizika odvětvové koncentrace, regionální koncentrace nebo riziko výlučné koncentrace (na konkrétní stát nebo na určitou skupinu klientů); inherentního rizika produktu vyplývající z výše pravděpodobné ztráty, na: - přímé úvěrové riziko, tedy možnost, že klient bance neuhradí jistinu a úroky z úvěru včas a v plné výši; 2 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

10 - riziko zajištění, na základě kterého může bance vzniknout ztráta, klesne-li tržní cena zajišťovacího instrumentu; - riziko neposkytnutého plnění, kdy banka neobdrží plnění z uzavřeného derivátového obchodu včas a v plné výši; - platební riziko, které se týká zejména úhrady provizí a poplatků; - riziko náhradního obchodu, pojící se s derivátovými kontrakty, kdy bance může vzniknout otevřená pozice tím, že protistrana nedostojí svému závazku splnit smluvený kontrakt, což pro banku znamená nutnost zajistit se novým obchodem, mnohdy za méně výhodných podmínek; - riziko nevrácení poskytnutých záloh, které souvisí s derivátovými obchody, na jejichž zajištění je potřeba složit zálohu (marži) Tržní riziko Tržní riziko souvisí s mírou pravděpodobnosti vzniku ztráty změnou tržních cen na finančních trzích. Ztráta se může projevit jednak v poklesu cen aktiv nebo nárůstu hodnoty závazků banky na straně pasiv. Existují čtyři základní druhy tržního rizika: Riziko úrokové, které vychází ze změn tržních úrokových sazeb a má dopad na výši úrokových výnosů či tržní hodnotu kapitálu banky. Změna tržních úrokových sazeb ovlivňuje položky na obou stranách bilance banky, citlivé na tyto změny. Úrokový výnos se dá vyjádřit pomocí veličiny čistý úrokový výnos, která spočívá v rozdílu mezi úroky bankou přijatými a zaplacenými. Riziko akciové, související s akciemi nebo finančními deriváty odvozenými od akcií, jako součástmi úvěrového portfolia banky, především se změnami a volatilitou cen akcií, ale také s celkovým vývojem na akciovém trhu. Významnou roli ve snižování akciového rizika hraje diverzifikace portfolia. Riziko měnové, jako důsledek změn měnových kurzů. Velikost měnového rizika závisí na struktuře bilance banky z pohledu položek v cizí měně. Riziko komoditní, vztahující se na položky bilance citlivé na změnu cen komodit (např. komoditní deriváty). 4 Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

11 1.3. Riziko likvidity Účinky rizika likvidity nastávají, když banka nemá dostatek likvidních prostředků na úhradu svých splatných závazků (především na vyplácení vkladů klientů). K tomu dochází především v případech, kdy splatnost pasiv je kratší než splatnost aktiv. Banka je potom nucena prodat část svých aktiv většinou pod tržní hodnotou. 5 Platební schopnost, tedy udržování likvidity je nejdůležitější z požadavků kladených na banky. V důsledku toho podléhá tato oblast přísné bankovní regulaci a stanovuje pro banky závazná pravidla pro zachování jejich likvidity Operační riziko Operační riziko je riziko ztráty vyplývající z nedostatků či selhání interních procesů, lidského faktoru či systémů, nebo z vnějších událostí, včetně rizika právního. 6 Za hlavní zdroj operačního rizika lze tedy považovat jednak selhání interních procesů, což znamená neúmyslné nedostatky ve výkonu jednotlivých činností, jednak selhání lidského faktoru např. z hlediska úmyslného protiprávního jednání. Dalším zdrojem může být selhání technologických systému a také vnější události, jako např. přírodní katastrofa, válečný konflikt atd Ostatní rizika Mezi ostatní významná rizika bankovního podnikání spadá: riziko strategické, plynoucí z nesprávných obchodních či marketingových rozhodnutí banky; riziko regulatorní, spojené s možností změny regulatorních podmínek; riziko reputační, vyplývající z možné ztráty pověsti a důvěryhodnosti banky; riziko právní, které se vztahuje např. na legislativní aspekty uzavíraných smluv; a další. 5 Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s. 97. ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

12 2. Řízení úvěrového rizika (credit risk management) Hlavním cílem podnikatelské činnosti bank je dlouhodobě maximalizovat zisk. Vzhledem k tomu, že prostředí, v němž banky podnikají, se vyznačuje určitou úrovní nejistoty, jsou nuceny, při dosahování svého podnikatelského cíle podstupovat řadu rizik. Takovéto vědomé přijetí rizika je však odměňováno adekvátním výnosem (v podobě úroku). Existuje tedy vztah mezi úrovní podstupovaného rizika a velikostí výnosu, jako jeho kompenzace. Čím vyššímu riziku je banka vystavena, tím vyšší je její požadovaný výnos. Jinými slovy, pro dosahování maximálního zisku, by se měly banky vystavovat co největšímu riziku a naopak v případě snahy riziko zcela eliminovat, by zase došlo k výraznému poklesu jejich ziskovosti. Je proto nutné zavést účinné řídicí systémy tak, aby docházelo především ke správné a včasné identifikaci rizika a jeho následnému řízení s cílem optimalizovat poměr výnosu a rizika. Proces řízení úvěrového rizika je možné rozdělit na pět základních fází: identifikace rizika, ocenění rizika (kvantifikace) z hlediska: - subjektu a objektu, - kvality zajištění úvěrového rizika, - výše ztráty v důsledku realizace rizika, zajištění rizika, vlastní interní systém řízení rizika, monitorování rizika Identifikace rizika Tato fáze obecně spočívá v definování jednotlivých druhů rizik, které by mohly nastat v souvislosti s různými ekonomickými aktivitami bank, a zdrojů jejich vzniku. V případě úvěrového rizika to znamená jeho včasné a přesné vymezení v množině bankovních rizik a rozpoznání a vyhodnocení možných zdrojů jeho vzniku, které mohou pocházet z vnitřního i z vnějšího prostředí. 8 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

13 2.2. Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu a objektu Ocenění úvěrového rizika z hlediska subjektu je založeno na posouzení, zda je daný subjekt dostatečně důvěryhodný na to, aby mu banka poskytla úvěr. Z hlediska objektu se zkoumá podnikatelský záměr klienta, jehož realizace je účelem poskytovaného úvěru. Hodnotí se jednak pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu podnikatelského záměru, ale také to, do jaké míry je splacení úvěru a s ním souvisejících úroků na tomto úspěchu či neúspěchu závislé 9 (tzn. zhodnocení zdrojů příjmů a jiných eventuálních možností financování úvěru). Obecně se za nejméně rizikové subjekty považují především stát, kraje, obce, ale i banky, investiční společnosti, penzijní fondy, spořitelny a pojišťovny. Jsou to takové subjekty, které mají dlouhodobě stálé příjmy, nezávislé jen na jednom zdroji, s malou pravděpodobností insolvence. Naproti tomu za nejvíce rizikové subjekty jsou považováni zejména začínající podnikatelé, kterým chybí například tradice, historie či obchodní síť. 7 Výstupem tohoto procesu je stanovení pravděpodobnosti, s jakou protistrana (klient banky) dostojí svým závazkům vůči bance. Tato pravděpodobnost je vyjádřena v podobě bonity klienta a k jejímu stanovení se využívá rating. Bonitou klienta se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti a ochoty splnit závazek vůči bance. 10 Ratingem se rozumí proces stanovení bonity klienta a její vyjádření pomocí pevně stanovené stupnice. 11 Existují dvě základní formy ratingu, podle toho, kdo získává a hodnotí informace o protistraně: externí rating, jejž vytváří ratingové agentury, interní rating, jejž vypracovávají samy banky. 9 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s.75. ISBN KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 75. ISBN

14 Externí rating Ratingové agentury (popř. exportní úvěrové agentury) jsou specializované společnosti, jejichž služby spočívají v přidělování nezávislých ratingových hodnocení soukromým společnostem a jiným subjektům, například státům. Takto hodnocené subjekty jsou zařazovány do ratingových stupnic, což umožňuje jejich srovnání. Stupnice jednotlivých ratingových agentur jsou si podobné, zpravidla se vyjadřují písmeny a každý ze stupňů představuje určitou velikost investičního rizika pro potenciálního věřitele. 12 Pro spolehlivé využívání externích ratingů dle Basel II 13 musí být klíčovými vlastnostmi agentur: nezávislost rating nesmí být ovlivněn ekonomicko politickými vlivy (nemělo by dojít ke střetu zájmů); objektivita přesný a systematický způsob úvěrového hodnocení s minimálně jednoroční zkušeností; transparentnost přístupnost jednotlivým subjektům trhu; důvěryhodnost musí jít o agenturu s dostatečně silnými referencemi, zachování mlčenlivosti v případě důvěrných informací; dostatečnost zdrojů udržování aktuální informovanosti o stavu hodnocených subjektů; uveřejnění metodologie. 14 Proces přidělování ratingů se liší na základě toho, o jaký typ externího ratingu se jedná. Může jít buď o rating vyžádaný, nebo nevyžádaný. U vyžádaného ratingu dochází k analýze předkládaných materiálů a podkladů a k důkladným rozhovorům s managementem hodnoceného subjektu, kde předpokladem je pravdivost analyzovaných údajů a ochota dodávat informaci mající obvykle neveřejnou povahu (např. finanční plány a strategie). U nevyžádaných ratingů se naproti tomu vychází jen z údajů běžně zveřejňovaných 12 Zpracováno podle: WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie [online]. Rating [cit ]. Dostupný z WWW: < Licence dostupná z WWW: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs>. 13 viz kapitola Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

15 hodnoceným subjektem (např. finanční výkazy). Přidělený rating poté může být zveřejněn, to však neplatí, jestliže hodnocený subjekt s jeho uveřejněním výslovně nesouhlasí. 15 Mezi významné mezinárodně uznávané ratingové agentury v současnosti patří Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings. Jedná se o agentury pocházející z USA s působností po celém světě Interní rating Interním ratingem se rozumí hodnocení klientů samotnou bankou pomocí různých matematicko-statistických metod a hodnocení interních úvěrových specialistů. Banky si pro tyto účely vypracovávají vlastní systémy klasifikace, umožňující rozlišovat klienty podle míry pravděpodobnosti nesplnění závazku (jejich rizikovosti). Ochota banky uzavřít úvěrový obchod s rizikovějším klientem potom souvisí s vyšší úrokovou sazbou a vyšší náročností na kvalitu a velikost zajištění úvěru. Banky zpravidla usilují o harmonizaci svých interních ratingových stupnic se stupnicemi renomovaných ratingových agentur a k tomuto účelu si vypracovávají speciální převodní tabulky. 16 Základem interního hodnocení je úvěrová analýza, jejímž cílem je zjistit, zda bude klient schopen a ochoten případný závazek vůči bance splatit a na jejím základě se potom banka rozhoduje, zda danou žádost o úvěr schválí či zamítne. Je možné definovat dva typy chyb, kterých se banka může dopustit při tomto rozhodování, jak je vidět z následující tabulky Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: PULPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN

16 Tabulka 1 - Chyby při rozhodování banky o poskytnutí úvěru Předpovídaná kvalita klienta Skutečná kvalita klienta dobrá špatná dobrá - chyba prvního typu špatná chyba druhého typu - Zdroj: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd s. 76. ISBN Jednak může dojít k tomu, že banka poskytne úvěr klientovi, který jej v budoucnu nebude schopen splácet a další chybou je pokud zamítne úvěr, který by jinak byl splacen. Každá z těchto chyb představuje pro banku ztrátu a právě prostřednictvím důkladné úvěrové analýzy se banky snaží identifikovat obě skupiny klientů a předejít těmto chybám. 18 Interní rating se dělí do dvou kategorií podle způsobu prováděné úvěrové analýzy: úvěrový skóring jde o interní metodologii umožňující automatizované hodnocení subjektů (výhodou je především rychlost a relativní spolehlivost, což umožňuje snižovat náklady) a využívá se zejména u takových typů expozic (úvěrových pohledávek), kde je zastoupen velký počet úvěrových obchodů o malém objemu, typicky se jedná o úvěry drobné (retailové) klientele, ale může jít také o úvěry malým a středním podnikům; úvěrový rating je zaměřen na individuální a komplexní posouzení hodnoceného subjektu, úvěrový skóring se však využívá jako základ pro tuto metodu; úvěrový rating se využívá pro hodnocení úvěrového rizika u expozic většího objemu (např. úvěry větším podnikům, státům) a jeho důležitou součástí je expertní posouzení. 19 Srovnání úvěrového skóringu a úvěrového ratingem shrnuje Tabulka Zpracováno podle: KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank vybrané kapitoly. 1. vyd ISBN Zpracováno podle: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd ISBN

17 Tabulka 2 Rozdíl mezi úvěrovým skóringem a úvěrovým ratingem Autor hodnocení Skóring model Rating expert - analytik (model podpůrně) Velikost expozice malé větší a velké Typ expozice Potřebné informace drobná klientela, malé podniky ty s největší rozlišovací schopností velké podniky, banky, státy všechny relevantní Hodnocení klientů číslo pořadí Zdroj: BABOUČEK, I. a kolektiv. Regulace činnosti bank. 1. vyd s ISBN Úvěrová analýza Průběh analýzy se liší v závislosti na tom, zda se jedná o úvěr komerční poskytovaný podnikatelské klientele, nebo úvěr spotřební (osobní) - pro retailovou klientelu, tedy pro osobní účely. Úvěrový skóring (credit scoring) U retailové klientely a malých a středních podniků (při malém objemu úvěrového obchodu) se prostřednictvím matematicko-statistických metod (definovaného algoritmu) analyzují vstupní data poskytovaná žadateli o úvěr. Výsledkem je bodové ohodnocení, neboli skóre, přidělené každému žadateli, které vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou splatí budoucí úvěr. Tato metoda se nazývá úvěrový skóring (credit scoring). Mezi informace podléhající analýze patří zejména příjmy a výdaje žadatele, jeho osobní údaje (např. pohlaví, věk, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav) a další. Neméně významným prvkem analýzy je zohlednění předchozích úvěrů a platební disciplíny žadatele. Analýza klientovy finanční historie Aby bylo možné spolehlivěji odhadnout budoucí chování klienta při plnění podmínek úvěru, ať už jde o osobu právnickou či fyzickou, je třeba vzít v úvahu i jeho případnou úvěrovou minulost a předchozí platební disciplínu. Pokud totiž klient předešlý úvěr řádně nesplácel, jeho důvěryhodnost u banky se tím podstatně sníží. Ke zjištění těchto informací slouží buď 17

18 vlastní databáze banky, kde banka udržuje údaje o vlastních klientech, nebo úvěrové registry, které shromažďují důležité informace o klientech všech bank, leasingových společností, pojišťoven atd. Celosvětovým trendem v této oblasti je zajišťování informací nejen o splácení úvěrů, ale i jiných služeb (např. energie, internetu apod.), aby bylo možné předcházet fenoménu financial exclusion. Ten je charakterizován tím, že klient bez jakékoliv historie v úvěrovém registru je brán jako více rizikový než ten, který již má v registru pozitivní záznam, ať jde o splácení úvěru či jiné služby. 20 Úvěrové registry přispívají k ochraně finančních institucí a jejich klientů před předlužením a jsou důležitým nástrojem řízení úvěrového rizika. Mezi nejvýznamnější úvěrové registry v České republice patří Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Centrální registr úvěrů spravovaný Českou národní bankou. Úvěrový rating Každá banka provádí úvěrovou analýzu různým způsobem, v zásadě se však zaměřuje na tyto základní oblasti: vnější prostředí: - analýza ekonomického odvětví, - riziko země, vnitřní prostředí: - účel úvěru (podnikatelský záměr), - charakter podniku a kvalita jeho managementu, - finanční analýza podniku, - dosavadní zkušenosti s klientem (jeho finanční historie). 21 Analýza odvětví Zahrnuje výčet jeho hlavních charakteristik, analýzu současného stavu, předchozího vývoje a předpokládaného vývoje v budoucnosti. Banka musí zároveň zhodnotit postavení podniku a jeho konkurentů v rámci daného odvětví a vývoj tohoto konkurenčního prostředí v předchozích letech. 20 Zpracováno podle: KUČERA, Petr. Krize posílila pozici úvěrových registrů. Cribis.cz informace o firmách [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 21 Zpracováno podle: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd ISBN X; PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

19 Analýza rizika země Jedná se o zemi, ve které má podnik své sídlo, kde vyvíjí svou podnikatelskou činnost či zemi dodavatele. Analýza podnikatelského záměru Podmínkami úspěšnosti podnikatelského záměru, na jehož realizaci má být úvěr poskytnut, jsou podmínky dané prostředím, v němž hodlá podnik záměr uskutečnit (analýza odvětví podnikatelského záměru, analýza konkurence schopnosti, analýza kvality produktu/služby, analýza návratnosti investice/ziskovosti) a podmínky vztahující se na samotnou činnost podniku jeho charakter, kvalita managementu a personální vybavenost. Analýza charakteru podniku a kvality jeho managementu Významným faktorem rozhodování banky o poskytnutí úvěru je znalost charakteru podniku, především předmět jeho podnikání, vlastnická forma, minulost podniku a důvody očekávané ziskovosti. Jelikož klíčovým předpokladem úspěšnosti podniku je kvalita jeho managementu, musí banka spolehlivě posoudit zejména kvalifikaci managerů, jejich povinnosti a zodpovědnost, systém jejich hodnocení a v neposlední řadě také hodnotový systém managementu s cílem zjistit zájem o řádné splacení úvěru. 22 Finanční analýza podniku Finanční analýza využívá zejména údaje z interních finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a výkaz peněžních toků (cash flow), ale jejími zdroji mohou být také externí údaje (např. ročenky, burzovní noviny atd.). Jejím cílem je získat informace o finančním životě podniku, zejména o složení aktiv, jejich využívání a zdroji jejich financování, o likviditě, rentabilitě, případné zadluženosti a solventnosti. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření společnosti. Jejím cílem je zmapovat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny, jež by mohly v budoucnosti vést k problémům, a také určit silné stránky, na nichž může firma v budoucnu stavět Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd s ISBN

20 Pro finanční analýzu podniku je možné použít celou řadu metod, z nichž nejvýznamnější je analýza poměrová. Jedná se o poměr dvou čísel, na jehož základě je možné srovnání výkonnosti několika podniků mezi sebou. Nejvýznamnějšími poměrovými ukazateli pro rozhodování banky jsou: ukazatele likvidity odpovídají na otázku, zda je podnik schopen včas a řádně plnit své finanční závazky; ukazatele zadluženosti vypovídají o míře zadluženosti podniku tím, že se zaměřují na cizí zdroje financování majetku; ukazatele aktivity vyjadřují efektivitu, s jakou jsou využívána jednotlivá aktiva podniku k tvorbě tržeb; ukazatele rentability vyjadřují poměr mezi ziskem plynoucím z aktiv a finančními prostředky na tato aktiva vynaloženými. Při tvorbě finanční analýzy podniku je třeba výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů hodnotit ve vzájemných souvislostech, jelikož každý z nich poskytuje pohled na finanční situaci podniku z různé perspektivy. Mezi bankami existují rozdíly ve volbě typu a počtu ukazatelů. Výběr souvisí s cíli analýzy, kterých hodlá banka dosáhnout a také například se specifiky jednotlivých hospodářských odvětví. 24 Další možností pojetí úvěrové analýzy, jak ji definuje americká literatura, je hodnocení na základě tzv. The Five C s of Credit. Tato koncepce obsahuje hlavní oblasti podstatné pro úvěrové rozhodování banky. Jedná se o: Charakter cílem je zjistit, zda bude klient ochoten úvěr splácet. Banka se zaměřuje na klientovu platební morálku v minulosti, včetně řádného placení daní, a tedy jeho celkovou důvěryhodnost v oblasti financí; Capacity znamená posoudit klientovu schopnost úvěr splatit. Jedná se o analýzu na základě stanovených finančních kritérií a ukazatelů, zda je klient schopen svou činností vytvářet dostatečné finanční zdroje nutné pro splácení úvěru. Jinými slovy je to vyhodnocení maximální výše úvěru, kterou je klient schopen v budoucnu finančně zvládnout; 24 Zpracováno podle: PAVELKA, F.; BARDOVÁ, D.; OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 2. vyd ISBN

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Komerční bankovnictví A 1-5

Komerční bankovnictví A 1-5 Komerční bankovnictví A 1-5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Moderní bankovnictví 5-1

Moderní bankovnictví 5-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Téma: Zajištění úvěrů, utvrzení dluhu 1) Druhy (formy) zajištění

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová Správa pohledávek Ing. Jiřina Mevaldová Aktivní úvěrové obchody obecná charakteristika Aktivním (úvěrovým obchodem) se rozumí takový obchod, kde poskytovatel produktu podstupuje aktivně riziko ztráty buď:

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více