Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a podnikání Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Pavel Krist 2012/2013 1

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem uţil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury

3 Poděkování: Upřímné poděkování za podnětné a nepostradatelné rady náleţí prof. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc., za její ochotu, cenné rady a pomoc při vedení mé bakalářské práce. 3

4 Obsah Seznam pouţitých zkratek...6 Úvod 7 1. Historie, vývoj, právní úprava obchodního rejstříku v ČR 9 2. Obecný výklad obchodního rejstříku Účel a funkce obchodního rejstříku Rejstříkový soud Zveřejňování a oznamovací povinnost Hmotně právní úprava obchodního rejstříku Předmět zápisu do obchodního rejstříku, účinky zápisu Povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Obsah sbírky listin obchodního rejstříku Elektronizace obchodního rejstříku Obchodní rejstřík procesně právní úprava Vedení a členění obchodního rejstříku a rejstříkový spis Proces řízení ve věcech obchodního rejstříku Návrh na zápis do obchodního rejstříku Účastníci řízení Obchodní rejstřík v praxi význam pro podnikatele Přehled přístupů do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází Úvahy de lege ferenda Závěr

5 11. Resumé Pouţitá literatura

6 Seznam použitých zkratek V celé bakalářské práci jsou průběţně pouţívány níţe uvedené zkratky, jejichţ význam je následující: ČR Česká republika ObchZ obchodní zákoník OSŘ občanský soudní řád odst. odstavec např. například Sb. sbírka zákonů vyhl. vyhláška č. číslo příp. případně EU Evropská Unie GFŘ Generální finanční ředitelství DPH daň z přidané hodnoty EHZS Evropské hospodářské zájmové sdruţení EP Evropský parlament 6

7 Úvod Jako téma pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele. Osobně se věnuji podnikatelské činnosti jiţ řadu let a zde bych se chtěl podělit o některé své zkušenosti, které jsem získal. V první řadě chci zdůraznit tu skutečnost, ţe Obchodní rejstřík je významným pomocníkem pro podnikatele, ale i nepodnikatele, přičemţ se zde můţeme seznámit s určitými skutečnostmi, které nám mnoho napoví a vyjasní, neţ se rozhodneme vstoupit do vztahu obchodního. V bakalářské práci se budu precizněji věnovat hmotně právní úpravě obchodního rejstříku, předmětu zápisu do obchodního rejstříku jakoţto i účinků zápisu. Pokusím se nastínit skutečnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku a co vše můţe být ve sbírce listin obchodního rejstříku. Cílem mé bakalářské práce je správně a srozumitelně vysvětlit za pomocí popisu a analýzy význam obchodního rejstříku. V další části mé bakalářské práce se budu věnovat procesně právní úpravě obchodního rejstříku, přičemţ se zde zmíním o vedení a členění obchodního rejstříku a rejstříkovém spisu. V neposlední řadě procesně právní úpravy vyčlením účastníky řízení. V závěrečné kapitole se pokusím nastínit výhody i nevýhody významu obchodního rejstříku v praxi pro podnikatele. Při tvorbě bakalářské práce budu zejména čerpat z kniţních publikací, internetu, obchodního zákoníku a pokusím se přidat i některé své poznatky z praxe, i kdyţ jsem podnikatel podnikající na základě ţivnostenského oprávnění nezapsaný v obchodním rejstříku. V dnešní moderní době vyspělého obchodování je zapotřebí, s ohledem na ochranu vlastních investic, rozeznat moţná rizika spjatá s podnikatelskou činností. Mnoho podnikatelských subjektů si častěji uvědomuje nezastupitelnou úlohu obchodního rejstříku, která leckdy dokáţe zachránit nejednu investici a zvrátit nejeden úsudek o podnikatelské protistraně před samotnou realizací obchodních vztahů. V moderním trţním prostředí se však vyskytují i takový podnikatelé, kteří se dokonale orientují v právním prostředí trţní ekonomiky a jsou schopni méně či více úspěšně zastřít svůj opravdový záměr. Zde je pak důleţité nespoléhat se jen na skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, ale i na svůj instinkt, neboť ten můţe v určitých situacích rozhodnout o další existenci podnikatele, protoţe kapitalismus a trţní ekonomika má i své stinné stránky. Ţijeme v době, kdy trh je jiţ přesycen a neví se, jakým směrem se bude vyvíjet dál. Spousta obchodníků podnikatelů ukončila podnikání a to buď dobrovolně, nebo krachem. Poptávka, nabídka, poklesy, dluhy, nezaměstnanost a krize zní z masmédií kaţdý den. Stalo se to kaţdodenní rutinou obyčejných lidí, ţivnostníků, nás všech. Začínáme si uvědomovat, ţe 7

8 tahle cesta trţní ekonomiky volného trhu v demokratickém státě není cestou férového soutěţivého podnikání, a ţe soutěţivost ve zdravém podnikatelském prostředí vykazuje zjevné vady, s kterými demokracie nepočítala. Chování a jednání některých podnikatelů je na samém vrcholu jejich pádu. Institut Obchodní rejstřík se můţe pro některé podnikatele i nepodnikatele jevit jako první nebo zároveň poslední konfrontací s právním prostředím trţní ekonomiky vyspělého státu. Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a jejich účinky mohou přispět k částečnému zklidnění celkové nervozity v soutěţivém prostředí. 8

9 1. Historie, vývoj, právní úprava obchodního rejstříku v ČR Historie sahá aţ do 13. století, kde se začala rozvíjet v Itálii, kde obchodní právo bylo součástí městského práva. Bylo zapotřebí mít nějaká pravidla při obchodování. Nicméně aţ v druhé polovině 19. Století vznikly první počátky obchodního rejstříku, takového, který známe dnes. V roce 1863 byl přijat uvozovací zákon všeobecného obchodního zákoníku pro části oblasti Rakouska tedy i včetně území České republiky, kde pak platil do roku Bylo zapotřebí evidovat kupce a obchodní společnosti na území monarchie. Podnikový rejstřík jakoţto předchůdce obchodního rejstříku byl zaveden zákonem č.100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku ze dne 13. července roku Jeho význam však byl pramalý neboť v daných letech se v komunistické éře nepodnikalo a zakládání soukromé obchodní společnosti bylo v podstatě nemoţné. Podnikový rejstřík, upravený v hospodářském zákoníku, byl vlastně náhradou za obchodní rejstřík. Do takového podnikového rejstříku se pak zapisovaly státní hospodářské organizace, druţstevní organizace a hospodářská zařízení společenských organizací a jiné organizace, pokud jim tuto povinnost stanovil zákon. Zákon tuto povinnost zápisu ukládal podnikům zahraničního obchodu, akciovým společnostem, koncernovým podnikům a koncernovým účelovým organizacím vzniklým na základě smlouvy o sdruţení, národním výborům, které vykonávaly podnikatelskou činnost ve svých drobných provozovnách. Vyhláška č.114/1964 Sb., nám podrobněji stanovovala výčet organizací povinně zapisovaných do rejstříku. Tuto povinnost stanovovala lidovým druţstvům, jednotným zemědělským druţstvům, melioračním druţstvům a jiným zemědělským druţstevním organizacím, druţstevním podnikům, svazům druţstev a hospodářským zařízením společenských organizací. Dále tato vyhláška stanovila výjimky z povinnosti zapsat se do podnikového rejstříku pro některé subjekty. Do podnikového rejstříku se nezapisovaly např. Československé státní dráhy a podnik ţelezniční dopravy, státní hospodářské organizace spojů, Státní banka československá, ústřední svazy druţstev a Ústřední rada druţstev. Podnikový rejstřík byl veden okresním soudem v sídle krajského soudu. Podnikový rejstřík nebyl veřejně přístupným seznamem. Pouze osoby, které osvědčily právní zájem, mohly do něj nahlíţet a vyţádat si úřední opisy a potvrzení. Zápisy do rejstříků byly prováděny na základě návrhu organizace, nebo z úřední povinnosti, kdyţ mělo být dosaţeno souladu zápisu v rejstříku se skutečným stavem. Takové skutečnosti zapsané 9

10 zápisu. 1 Dalším krokem vývoje byl hospodářský zákoník z roku 1964, který právní úpravu v podnikovém rejstříku byly účinné vůči všem organizacím a osobám ode dne provedení podnikového rejstříku převzal, ale bez zásadních změn ji ponechal. Hospodářský zákoník na rozdíl od dřívější úpravy nestanovil princip dobré víry ve skutečnosti zapsané v podnikovém rejstříku, to znamená, ţe osobě jednající v důvěře ve skutečnosti zapsané, nemůţe být namítáno, ţe se tento zápis neshoduje s reálným stavem 2. Aţ v roce 1992 se zrodil k obchodní zákoník, který nám slouţí dodnes. Po pádu éry komunismu, chtělo mnoho českých občanů podnikat, a tak byl obchodní rejstřík atakován náporem podnikatelských aktivit. Dále byl několikrát novelizován. Přijatou novelou ObchZ v roce 1996 se přenesly na obchodní oddělení krajských soudů návrhy zápisů do obchodního rejstříku. 3 Dnešní podoba obchodního rejstříku je zakotvena v obchodním zákoníku a jeho dalších znění. Můţeme hovořit o 27 aţ 38k ObchZ. 1 KADLECOVÁ, M., SCHELLE, K., VESELÁ, R., VLČEK, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN Tamtéţ, s Tamtéţ, s

11 2. Obecný výklad obchodního rejstříku Obchodní rejstřík slouţí veřejnosti jako veřejný seznam, v kterém nalezneme zapisující se zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík je pro snadnější a rychlejší přístup veden v elektronické podobě 4. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin a údaje a osoby zapisované do obchodního rejstříku určuje ObchZ. Rejstříkový soud je určený soud zvláštním právním předpisem, který vede obchodní rejstřík. Smyslem obchodního rejstříku je vytvořit a uchovávat určitou evidenci podnikatelů a vybraných údajů o nich a zajistit veřejnou dostupnost určitých údajů, tzn. publicitu rejstříkových zápisů. 2.1 Účel a funkce obchodního rejstříku Obchodní rejstřík slouţí ke kontrole a zjišťování podnikatelů zejména státní správě. Je historicky dlouhodobým institutem obchodního práva a je důleţitou součástí právní úpravy postavení podnikatelů, právního rámce podnikání a zabezpečení právní jistoty v podnikatelských vztazích. Širší veřejnost má taktéţ moţnost nahlíţet do obchodního rejstříku, kde se tak děje zejména s ohledem na soukromé obchodování. Můţeme říct, ţe informovanost je důleţitou funkcí obchodního rejstříku. Abychom se mohli rozhodnout, musíme znát určitá fakta o obchodních partnerech a jejich obchodních společností. Bezplatný přístup k těmto informací je zaručen a hojně se vyuţívá prostřednictvím internetu. Za poplatek si je moţné od rejstříkového soudu vyţádat úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku či potvrzení o tom, ţe určitý údaj v obchodním rejstříku není. Mezi hlavní funkce obchodního rejstříku tedy můţeme zařadit zejména poskytování informací o obchodních partnerech v obchodním styku. Můţeme zde hovořit i o komunikačním kanálu osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku vůči blíţe neurčenému počtu osob, institucím a orgánů, vyplívající z principu formální publicity. Další neméně důleţitou funkcí obchodního rejstříku je ochrana třetích osob pozitivním a negativním principem publicity v materiálním smyslu odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 5 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku.1 díl, 4. Vyd., Praha: ASPI, 2004, 608 s. ISBN

12 2.2 Rejstříkový soud Obchodní rejstřík je veden krajským soudem a je určen pro podnikatele. Příslušný krajský soud je dán dle umístění sídla podnikatele. Pakli-ţe své sídlo nemají, je zde určující místo podnikání podnikatele. Můţe se stát, ţe podnikatel nemá místo podnikání. V tom případě se přihlíţí k místu bydliště podnikatele a podle něj je určen krajský soud k vedení obchodního rejstříku. V ČR působí rejstříkové soudy nebo jejich pobočky ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostrava a Olomouc Zveřejňování a oznamovací povinnost Povinností rejstříkového soudu je zveřejnit zápis do obchodního rejstříku, bez jakýkoliv průtah hned po zápisu, pokud se ovšem tato povinnost právním předpisem neukládá na někoho jiného. Povinností rejstříkového soudu je také zveřejnění změny nebo výmazu zápisu v obchodním rejstříku. Mezi další povinnosti rejstříkového soudu spojené s vedením obchodního rejstříku je uloţení listiny do sbírky listin po provedení zápisu a to bez zbytečného odkladu. Zveřejňované údaje jsou do jednoho týdne ode dne zápisu rejstříkovým soudem oznámeny dalším institucím, a to například ţivnostenskému úřadu a daňovému orgánu 6. V rámci veřejné publicity je obchodní rejstřík přístupný všem bez rozdílu. Můţeme zde hovořit o dvou principech publicity. Rozlišujeme publicitu formální a materiální. U materiální publicity je potřeba přitom rozlišovat její pozitivní a negativní princip. Princip formální publicity vyjadřuje 28 odst. 1 obchodního zákoníku, kde se uvádí přístupnost obchodního rejstříku a listin uloţených ve sbírce listin široké veřejnosti, kde jsou údaje v něm zapsané. Kaţdý má právo do něj nahlíţet pořizovat si kopie a výpisy a tím se přesvědčit o údajích a účincích zapsání. Informace jsou bezplatné leč kopie a výpisy jsou podle zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zpoplatněny. Tento výpis nebo opis z obchodního rejstříku má povahu veřejné listiny včetně výpisů a opisů poskytovaných na detašovaných pracovištích informačního systému veřejné zprávy tzv. Czechpoint. Veřejné nejsou rejstříkové spisy, které je třeba od zápisů v obchodním rejstříku rozlišovat. K tomu doplňuji Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda 6 27 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen 7. Negativní princip materiální publicity vyjadřuje obchodní zákoník tak, ţe proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti 8. Negativní princip materiální publicity působí absolutně bez ohledu na zavinění určité osoby. Nikdo nemá utrpět škodu v důsledku nedbalosti toho, koho se zápis týká. Důvěra v zápis je zde rozhodujícím kritériem v zápis, resp. v aktuální stav zápisu. K tomu doplňuji Ustanovení 27 odst. 2 obchodního zákoníku, poskytující ochranu tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, vyjadřuje princip materiální publicity, resp. veřejné důvěry (víry), jenž společně s principem formální publicity, vyplývajícím z ustanovení 200c o.s.ř., se vztahuje nejen na účastníky řízení, ale i na rozhodující soudní orgán. Jestliže tedy stěžovatelka v projednávané věci ve svém návrhu uvedla jméno povinného tak, jak bylo uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku, a toto jméno již není v souladu s ustanovením 9 odst.1 obchodního zákoníku, měly obecné soudy dostát své povinnosti zakotvené v ustanovení 32 obchodního zákoníku, tedy upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným právním stavem zápisu v obchodním rejstříku, a teprve poté vyzvat stěžovatelku k odstranění vad návrhu ve smyslu ustanovení 43 odst.1 o.s.ř. 9. V praxi to má důleţité dopady při posuzování platnosti právních úkonů osobami, u kterých je sporné, jestli byly oprávněny je učinit, anebo které je učinily, přestoţe, k tomu nebyly oprávněny. K tomu doplňuji 1. Jde-li o právní úkon, který činí představenstvo družstva a pro nějž je předepsána písemná forma, je třeba k jeho platnosti podpisu dvou členů představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda družstva (představenstva). Je-li do obchodního rejstříku zapsáno, že jménem představenstva jedná i jen jeden člen představenstva, jestliže tím byl představenstvem písemně pověřen, uplatní se ve vztahu ke třetím osobám ustanovení 27 odst. 2 ObchZ, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ] odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 9 Nález Ústavního soudu ze dne sp.zn. IV. ÚS 285/96. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 13

14 2. Negativní stránka principu materiální publicity obchodního rejstříku působí objektivně, bez ohledu na zavinění; osoba zapsaná v obchodním rejstříku se nemůže dovolávat vůči tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nesprávnosti zápisu ani když nesprávnost zápisu způsobila jiná osoba nebo rejstříkový soud. 3. Důvěry v zápis do obchodního rejstříku se nelze dovolávat tam, kde je zápis ve zjevném rozporu se zákonem 10. Pozitivní stránka principu materiální publicity záleţí v tom, ţe skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči kaţdému ode dne jejich zveřejnění, ledaţe zapsaná osoba prokáţe, ţe třetí osoba věděla o provedení zápisu jiţ dříve 11. K tomu doplňuji, ţe: I. Dle 27 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, platilo, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. II. Pozitivní stránka publicity v materiálním smyslu spočívá v tom, že skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou vůči každému účinné ode dne jejich zveřejnění. III. Z negativní stránky principu materiální publicity vyplývá, že důkazní břemeno o nedostatku dobré víry nese osoba, jejíž zápis v obchodním rejstříku je ohledně toho kterého údaje chybný Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 26 Odo 312/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ] odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 12 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 625/2005. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 14

15 3. Hmotně právní úprava obchodního rejstříku V následující části se budu snaţit popsat předmět zápisu do obchodního rejstříku a také účinky, které z toho vyplývají a mají důleţitý význam pro všechny zainteresované osoby. Zmíním se o povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku a o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. K tomu doplňuji, ţe Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden; ode dne provedení zápisu se nikdo nemůže dovolávat toho, že mu zapsané skutečnosti nebyly známy. Zároveň platí obráceně, že dokud skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku nejsou vymazány nebo změněny, jsou účinné vůči každému a nikdo se nemůže dovolávat vůči jednajícímu, že zápis obchodním rejstříku již neodpovídá skutečnosti, ledaže by jednající nejednal v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, protože mu rozpor se skutečností byl znám Předmět zápisu do obchodního rejstříku, účinky zápisu Subjekty, ale také údaje o nich jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku. ObchZ nám smysluplně taxativním výčtem stanovuje, které jsou zapisované údaje. Pokud zákon neumoţňuje rejstříkovému soudu zapsat údaje nebo osoby, nezapíše je, i kdyţ o to bylo poţádáno. Stejně tak je tomu i v případě, ţe by např. v rejstříku zapsaný podnikatel poţadoval zapsat údaj, který není zapisovanou skutečností. K tomu doplňuji, ţe Výčet údajů zapisovaných do obchodního rejstříku je taxativním výčtem a do obchodního rejstříku lze proto zapsat jen takový údaj, u něhož to ukládá jako povinnost (a možnost) zápisu obchodní zákoník, popř. další právní předpisy 14. Do obchodního rejstříku se zapisují zapisované osoby a to: 1. obchodní společnosti a druţstva, 2. jiné právnické osoby, zvláštním zákonem stanovující, 3. zahraniční osoby ve smyslu 21 odst. 4 ObchZ ( 3 odst. 1 písm. b) ObchZ, 4. fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, které si o tuhle skutečnost samy poţádali nebo stanoví-li tak zákon ( 3 odst. 2 ObchZ). 13 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 21 Cdo 3080/2011. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 14 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 824/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 15

16 K tomuto vymezení ještě v podrobnostech můţu uvést: Ad 1. Povinnosti zápisu se týká všech forem obchodních společností uvedených v části druhé ObchZ ( 56 aţ 260). Jsou to veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a druţstva. Ad 2. Do skupiny dalších právnických osob zapisujících se do obchodního rejstříku na základě zvláštních zákonů, patří sem zejména státní podniky, pojišťovny a zajišťovny, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, banky, komoditní burzy, investiční společnosti a investiční fondy, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny, Hospodářská komora České Republiky a Agrární komora České republiky, Fond dětí a mládeţe, České dráhy, Česká tisková kancelář, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury ČR. AD 3. Fyzická osoba s bydlištěm či právnická osoba se svým sídlem mimo území České republiky. Má-li podnik nebo organizační sloţku svého podniku na území České republiky je pro účely tohoto zákona zahraniční osobou podnikající. Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území české republiky těmto zahraničním osobám vznikne ke dni zápisu do obchodního rejstříku. U právnické osoby je-li podnik nebo jeho organizační sloţka podniku umístěna na území České republiky. Zahraniční osoba podává návrh na zápis do obchodního rejstříku. Ad 4. Do obchodního rejstříku se zapíší fyzické osoby, které splní dvě podmínky a to kumulativně. Musí jít o takovou fyzickou osobu, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění nebo podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů anebo provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V druhém případě fyzická osoba o tento zápis do obchodního rejstříku poţádá sama z vlastní vůle. Můţeme zde vyjádřit i názor, ţe podnikatel fyzická osoba se musí nechat zapsat do obchodního rejstříku v případě, ţe chce udělit prokuru, neboť prokura se dle zákona musí zapsat do obchodního rejstříku a podnikateli tedy nezbývá neţ se tam zapsat a pak i nechat poznačit udělení prokury. Zapisované údaje do obchodního rejstříku ohledně osob nebo organizačních jednotek podniků můţeme rozdělit na dvě skupiny. Jsou to údaje všeobecné a to: a) Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště 16

17 b) Identifikační číslo jedná se o číslo, pod nímţ je osoba vedena ve státní statistice c) Předmět podnikání nebo není-li tak předmět činnosti. U obchodních společností je předmět určen společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou. U fyzických osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění je předmětem jejich činnosti to co uvádí ţivnostenské oprávnění či koncese. d) Právní forma právnické osoby. Můţe zde např. být to, zda se jedná o akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komoditní burzu. e) Uvedení sloţení statutárního orgánu a členy statutárního orgánu jejich jména a bydliště a způsobu jakým jednají jménem právnické osoby vůči všem. f) Označení, předmět podnikání činnosti a sídlo odštěpného závodu či jiné organizační sloţky podniku, v neposlední řadě je zde důleţité uvést jméno a bydliště vedoucího tohoto závodu či jiné organizační sloţky podniku. g) Jméno prokuristy a jeho bydliště h) Stanoví-li to zákon tak další skutečnosti. 15 Mezi dalšími údaji, které se vyznačují do obchodního rejstříku, jsou například vstup do likvidace, kde se uvádí jméno a bydliště likvidátora, prohlášení konkursu, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání, právní důvody výmazu podnikatele z obchodního rejstříku. K tomu doplňuji Údaje z historie obchodního rejstříku vymazat nelze, neboť jinak by pořízení úplného výpisu z obchodního rejstříku ztratilo smysl 16. Mezi další zapisované údaje patří u veřejné obchodní společnosti její obchodní firma a bydliště a v neposlední řadě i sídlo jejich společníků. Obdobně je tomu i komanditní společnosti, zde se však ještě zapisuje, který ze společníků je komandita a který komplementář, celková výše vkladu komandity a samozřejmě i rozsah jeho splacení. U společnosti s ručením omezeným mimo uvedené ještě výše základního kapitálu dále výše vkladu jednotlivého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, výše podílu 15 PELIKÁNOVÁ, I. et al. Obchodní právo 1.díl. 2 vyd. Codex Bohemia s. ISBN Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Cdo 3025/2007. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 17

18 jednotlivého společníka a pakli-ţe je, tak i zástavní právo k obchodnímu podílu. Byla-li zřízena dozorčí rada, tak i jména a bydliště členů dozorčí rady včetně dne vzniku a zániku jejich funkcí. K tomu doplňuji Skutečnost, že bývalý jednatel je i po zániku funkce dosud v obchodním rejstříku uveden, nemá na fakt, že statutárním orgánem společnosti již není, žádný vliv. Poté, co již společnost vznikla, mají právní skutečnosti vyvolávající vznik, změnu nebo zánik jednatelské funkce konstitutivní charakter, zápis do obchodního rejstříku má již pouze deklaratorní účinky. To ale nepopírá princip materiální publicity zápisů v obchodním rejstříku ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obecný soud tedy neměl důvod pochybovat o aktuálnosti a pravdivosti údajů v rejstříku uvedených 17. U akciové společnosti samozřejmě výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení jako u společnosti s ručením omezeným. Dále se zapisují údaje o akciích a to počet, forma, druh a nominální hodnota akcií či omezení převoditelnosti akcií na jméno. Dalším údajem zapisovaných do obchodního rejstříku u akciové společnosti jsou jména a bydliště členů dozorčí rady. U druţstva se zapíše výše základního kapitálu a výše základních členských vkladů. Zakladatel a kmenové jmění se zapíše u státního podniku. 18 K tomu doplňuji Konstitutivní povahu měl v době do 31.května 1996, kromě zápisu představenstva akciové společnosti do obchodního rejstříku ( 13 odst. 2 ObchZ. Ve znění účinném do 31. Května 1996) 19. Pokud se jedná o podnik zahraniční osoby a organizační sloţky jejího podniku zapíší se zde označení a sídlo podniku nebo jeho organizační sloţky a identifikační číslo, dále předmět činnosti podniku nebo jeho organizační sloţky, právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, pak tedy také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a číslo takového zápisu. Dále se zapíší firma nebo název zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně a zapisované údaje poţadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena. Vedle těchto se zapíší i 17 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne sp.zn. I. ÚS 662/01. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 18 ELIÁŠ, Karel et al., Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900, 5. vyd. Praha: Nakladatelství: Linde Praha, 2006, 976 s. ISBN: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 1076/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 18

19 zapisované údaje poţadované zákonem pro vedoucího organizační sloţky podniku a místo jeho pobytu. Dále se zapíší zrušení zahraniční osoby, jmenování a identifikační údaje a oprávnění likvidátora a v neposlední řadě ukončení likvidace zahraniční osoby, prohlášení konkursu či zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační sloţky v České republice. 20 Povahu zápisu do obchodního rejstříku a jejich účinky můţeme rozdělit do dvou kategorií, a to na zápisy deklaratorní a konstitutivní. Rozdíl mezi nimi je pro nás podstatný. Deklaratorní účinky jsou takové zápisy, které pouze stvrzují soulad stavu zápisu s objektivně existující skutečností. U deklaratorního účinku v ţádném případě nedochází ke vzniku, změně nebo zániku hmotněprávních účinků určité právní skutečnosti, ani se jejich realizací nepodmiňuje platnost či účinnost určité právní skutečnosti nebo právního úkonu. Tyto účinky nastávají nezávisle na provedení těchto zápisů. S účinky publicity rejstříkového zápisu se tato skutečnost, tedy zápis v obchodním rejstříku, pouze deklaruje jako skutečnost navenek. Skutečnost zaznamenávající se do obchodního rejstříku, je právně relevantní jiţ ex tunc, tedy od okamţiku kdy nastala. Jako příklad s těmito účinky zde chci uvést zápis změny osoby statutárního orgánu u veřejné obchodní společnosti. U konstitutivních účinků zápisů můţeme hovořit, pokud nabývají právní relevanci, aţ okamţikem provedení zápisu do obchodního rejstříku, tím mám namysli, účinky ex nunc, tzn. ode dne zápisu. Vyhovění návrhu zapsat vznik, změnu nebo zánik hmotně právních účinků určité skutečnosti nebo platnosti či účinnosti právních úkonů je podmínkou vznikem zápisu do obchodního rejstříku. U veřejné obchodní společnosti má takové účinky vznik veřejné obchodní společnosti nebo zánik. 3.2 Povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku (dále jen "návrh na zápis") může podat pouze osoba uvedená v 34, případně osoba, o které tak stanoví zákon h odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 19

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Založení a vznik s.r.o. dle nové úpravy Michal Beran Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra obchodního práva

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více