Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a podnikání Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele Pavel Krist 2012/2013 1

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem uţil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury

3 Poděkování: Upřímné poděkování za podnětné a nepostradatelné rady náleţí prof. JUDr. Jarmile Pokorné, CSc., za její ochotu, cenné rady a pomoc při vedení mé bakalářské práce. 3

4 Obsah Seznam pouţitých zkratek...6 Úvod 7 1. Historie, vývoj, právní úprava obchodního rejstříku v ČR 9 2. Obecný výklad obchodního rejstříku Účel a funkce obchodního rejstříku Rejstříkový soud Zveřejňování a oznamovací povinnost Hmotně právní úprava obchodního rejstříku Předmět zápisu do obchodního rejstříku, účinky zápisu Povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Obsah sbírky listin obchodního rejstříku Elektronizace obchodního rejstříku Obchodní rejstřík procesně právní úprava Vedení a členění obchodního rejstříku a rejstříkový spis Proces řízení ve věcech obchodního rejstříku Návrh na zápis do obchodního rejstříku Účastníci řízení Obchodní rejstřík v praxi význam pro podnikatele Přehled přístupů do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází Úvahy de lege ferenda Závěr

5 11. Resumé Pouţitá literatura

6 Seznam použitých zkratek V celé bakalářské práci jsou průběţně pouţívány níţe uvedené zkratky, jejichţ význam je následující: ČR Česká republika ObchZ obchodní zákoník OSŘ občanský soudní řád odst. odstavec např. například Sb. sbírka zákonů vyhl. vyhláška č. číslo příp. případně EU Evropská Unie GFŘ Generální finanční ředitelství DPH daň z přidané hodnoty EHZS Evropské hospodářské zájmové sdruţení EP Evropský parlament 6

7 Úvod Jako téma pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral Obchodní rejstřík a jeho význam pro podnikatele. Osobně se věnuji podnikatelské činnosti jiţ řadu let a zde bych se chtěl podělit o některé své zkušenosti, které jsem získal. V první řadě chci zdůraznit tu skutečnost, ţe Obchodní rejstřík je významným pomocníkem pro podnikatele, ale i nepodnikatele, přičemţ se zde můţeme seznámit s určitými skutečnostmi, které nám mnoho napoví a vyjasní, neţ se rozhodneme vstoupit do vztahu obchodního. V bakalářské práci se budu precizněji věnovat hmotně právní úpravě obchodního rejstříku, předmětu zápisu do obchodního rejstříku jakoţto i účinků zápisu. Pokusím se nastínit skutečnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku a co vše můţe být ve sbírce listin obchodního rejstříku. Cílem mé bakalářské práce je správně a srozumitelně vysvětlit za pomocí popisu a analýzy význam obchodního rejstříku. V další části mé bakalářské práce se budu věnovat procesně právní úpravě obchodního rejstříku, přičemţ se zde zmíním o vedení a členění obchodního rejstříku a rejstříkovém spisu. V neposlední řadě procesně právní úpravy vyčlením účastníky řízení. V závěrečné kapitole se pokusím nastínit výhody i nevýhody významu obchodního rejstříku v praxi pro podnikatele. Při tvorbě bakalářské práce budu zejména čerpat z kniţních publikací, internetu, obchodního zákoníku a pokusím se přidat i některé své poznatky z praxe, i kdyţ jsem podnikatel podnikající na základě ţivnostenského oprávnění nezapsaný v obchodním rejstříku. V dnešní moderní době vyspělého obchodování je zapotřebí, s ohledem na ochranu vlastních investic, rozeznat moţná rizika spjatá s podnikatelskou činností. Mnoho podnikatelských subjektů si častěji uvědomuje nezastupitelnou úlohu obchodního rejstříku, která leckdy dokáţe zachránit nejednu investici a zvrátit nejeden úsudek o podnikatelské protistraně před samotnou realizací obchodních vztahů. V moderním trţním prostředí se však vyskytují i takový podnikatelé, kteří se dokonale orientují v právním prostředí trţní ekonomiky a jsou schopni méně či více úspěšně zastřít svůj opravdový záměr. Zde je pak důleţité nespoléhat se jen na skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, ale i na svůj instinkt, neboť ten můţe v určitých situacích rozhodnout o další existenci podnikatele, protoţe kapitalismus a trţní ekonomika má i své stinné stránky. Ţijeme v době, kdy trh je jiţ přesycen a neví se, jakým směrem se bude vyvíjet dál. Spousta obchodníků podnikatelů ukončila podnikání a to buď dobrovolně, nebo krachem. Poptávka, nabídka, poklesy, dluhy, nezaměstnanost a krize zní z masmédií kaţdý den. Stalo se to kaţdodenní rutinou obyčejných lidí, ţivnostníků, nás všech. Začínáme si uvědomovat, ţe 7

8 tahle cesta trţní ekonomiky volného trhu v demokratickém státě není cestou férového soutěţivého podnikání, a ţe soutěţivost ve zdravém podnikatelském prostředí vykazuje zjevné vady, s kterými demokracie nepočítala. Chování a jednání některých podnikatelů je na samém vrcholu jejich pádu. Institut Obchodní rejstřík se můţe pro některé podnikatele i nepodnikatele jevit jako první nebo zároveň poslední konfrontací s právním prostředím trţní ekonomiky vyspělého státu. Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a jejich účinky mohou přispět k částečnému zklidnění celkové nervozity v soutěţivém prostředí. 8

9 1. Historie, vývoj, právní úprava obchodního rejstříku v ČR Historie sahá aţ do 13. století, kde se začala rozvíjet v Itálii, kde obchodní právo bylo součástí městského práva. Bylo zapotřebí mít nějaká pravidla při obchodování. Nicméně aţ v druhé polovině 19. Století vznikly první počátky obchodního rejstříku, takového, který známe dnes. V roce 1863 byl přijat uvozovací zákon všeobecného obchodního zákoníku pro části oblasti Rakouska tedy i včetně území České republiky, kde pak platil do roku Bylo zapotřebí evidovat kupce a obchodní společnosti na území monarchie. Podnikový rejstřík jakoţto předchůdce obchodního rejstříku byl zaveden zákonem č.100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku ze dne 13. července roku Jeho význam však byl pramalý neboť v daných letech se v komunistické éře nepodnikalo a zakládání soukromé obchodní společnosti bylo v podstatě nemoţné. Podnikový rejstřík, upravený v hospodářském zákoníku, byl vlastně náhradou za obchodní rejstřík. Do takového podnikového rejstříku se pak zapisovaly státní hospodářské organizace, druţstevní organizace a hospodářská zařízení společenských organizací a jiné organizace, pokud jim tuto povinnost stanovil zákon. Zákon tuto povinnost zápisu ukládal podnikům zahraničního obchodu, akciovým společnostem, koncernovým podnikům a koncernovým účelovým organizacím vzniklým na základě smlouvy o sdruţení, národním výborům, které vykonávaly podnikatelskou činnost ve svých drobných provozovnách. Vyhláška č.114/1964 Sb., nám podrobněji stanovovala výčet organizací povinně zapisovaných do rejstříku. Tuto povinnost stanovovala lidovým druţstvům, jednotným zemědělským druţstvům, melioračním druţstvům a jiným zemědělským druţstevním organizacím, druţstevním podnikům, svazům druţstev a hospodářským zařízením společenských organizací. Dále tato vyhláška stanovila výjimky z povinnosti zapsat se do podnikového rejstříku pro některé subjekty. Do podnikového rejstříku se nezapisovaly např. Československé státní dráhy a podnik ţelezniční dopravy, státní hospodářské organizace spojů, Státní banka československá, ústřední svazy druţstev a Ústřední rada druţstev. Podnikový rejstřík byl veden okresním soudem v sídle krajského soudu. Podnikový rejstřík nebyl veřejně přístupným seznamem. Pouze osoby, které osvědčily právní zájem, mohly do něj nahlíţet a vyţádat si úřední opisy a potvrzení. Zápisy do rejstříků byly prováděny na základě návrhu organizace, nebo z úřední povinnosti, kdyţ mělo být dosaţeno souladu zápisu v rejstříku se skutečným stavem. Takové skutečnosti zapsané 9

10 zápisu. 1 Dalším krokem vývoje byl hospodářský zákoník z roku 1964, který právní úpravu v podnikovém rejstříku byly účinné vůči všem organizacím a osobám ode dne provedení podnikového rejstříku převzal, ale bez zásadních změn ji ponechal. Hospodářský zákoník na rozdíl od dřívější úpravy nestanovil princip dobré víry ve skutečnosti zapsané v podnikovém rejstříku, to znamená, ţe osobě jednající v důvěře ve skutečnosti zapsané, nemůţe být namítáno, ţe se tento zápis neshoduje s reálným stavem 2. Aţ v roce 1992 se zrodil k obchodní zákoník, který nám slouţí dodnes. Po pádu éry komunismu, chtělo mnoho českých občanů podnikat, a tak byl obchodní rejstřík atakován náporem podnikatelských aktivit. Dále byl několikrát novelizován. Přijatou novelou ObchZ v roce 1996 se přenesly na obchodní oddělení krajských soudů návrhy zápisů do obchodního rejstříku. 3 Dnešní podoba obchodního rejstříku je zakotvena v obchodním zákoníku a jeho dalších znění. Můţeme hovořit o 27 aţ 38k ObchZ. 1 KADLECOVÁ, M., SCHELLE, K., VESELÁ, R., VLČEK, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN Tamtéţ, s Tamtéţ, s

11 2. Obecný výklad obchodního rejstříku Obchodní rejstřík slouţí veřejnosti jako veřejný seznam, v kterém nalezneme zapisující se zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík je pro snadnější a rychlejší přístup veden v elektronické podobě 4. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin a údaje a osoby zapisované do obchodního rejstříku určuje ObchZ. Rejstříkový soud je určený soud zvláštním právním předpisem, který vede obchodní rejstřík. Smyslem obchodního rejstříku je vytvořit a uchovávat určitou evidenci podnikatelů a vybraných údajů o nich a zajistit veřejnou dostupnost určitých údajů, tzn. publicitu rejstříkových zápisů. 2.1 Účel a funkce obchodního rejstříku Obchodní rejstřík slouţí ke kontrole a zjišťování podnikatelů zejména státní správě. Je historicky dlouhodobým institutem obchodního práva a je důleţitou součástí právní úpravy postavení podnikatelů, právního rámce podnikání a zabezpečení právní jistoty v podnikatelských vztazích. Širší veřejnost má taktéţ moţnost nahlíţet do obchodního rejstříku, kde se tak děje zejména s ohledem na soukromé obchodování. Můţeme říct, ţe informovanost je důleţitou funkcí obchodního rejstříku. Abychom se mohli rozhodnout, musíme znát určitá fakta o obchodních partnerech a jejich obchodních společností. Bezplatný přístup k těmto informací je zaručen a hojně se vyuţívá prostřednictvím internetu. Za poplatek si je moţné od rejstříkového soudu vyţádat úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku či potvrzení o tom, ţe určitý údaj v obchodním rejstříku není. Mezi hlavní funkce obchodního rejstříku tedy můţeme zařadit zejména poskytování informací o obchodních partnerech v obchodním styku. Můţeme zde hovořit i o komunikačním kanálu osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku vůči blíţe neurčenému počtu osob, institucím a orgánů, vyplívající z principu formální publicity. Další neméně důleţitou funkcí obchodního rejstříku je ochrana třetích osob pozitivním a negativním principem publicity v materiálním smyslu odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 5 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku.1 díl, 4. Vyd., Praha: ASPI, 2004, 608 s. ISBN

12 2.2 Rejstříkový soud Obchodní rejstřík je veden krajským soudem a je určen pro podnikatele. Příslušný krajský soud je dán dle umístění sídla podnikatele. Pakli-ţe své sídlo nemají, je zde určující místo podnikání podnikatele. Můţe se stát, ţe podnikatel nemá místo podnikání. V tom případě se přihlíţí k místu bydliště podnikatele a podle něj je určen krajský soud k vedení obchodního rejstříku. V ČR působí rejstříkové soudy nebo jejich pobočky ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Ostrava a Olomouc Zveřejňování a oznamovací povinnost Povinností rejstříkového soudu je zveřejnit zápis do obchodního rejstříku, bez jakýkoliv průtah hned po zápisu, pokud se ovšem tato povinnost právním předpisem neukládá na někoho jiného. Povinností rejstříkového soudu je také zveřejnění změny nebo výmazu zápisu v obchodním rejstříku. Mezi další povinnosti rejstříkového soudu spojené s vedením obchodního rejstříku je uloţení listiny do sbírky listin po provedení zápisu a to bez zbytečného odkladu. Zveřejňované údaje jsou do jednoho týdne ode dne zápisu rejstříkovým soudem oznámeny dalším institucím, a to například ţivnostenskému úřadu a daňovému orgánu 6. V rámci veřejné publicity je obchodní rejstřík přístupný všem bez rozdílu. Můţeme zde hovořit o dvou principech publicity. Rozlišujeme publicitu formální a materiální. U materiální publicity je potřeba přitom rozlišovat její pozitivní a negativní princip. Princip formální publicity vyjadřuje 28 odst. 1 obchodního zákoníku, kde se uvádí přístupnost obchodního rejstříku a listin uloţených ve sbírce listin široké veřejnosti, kde jsou údaje v něm zapsané. Kaţdý má právo do něj nahlíţet pořizovat si kopie a výpisy a tím se přesvědčit o údajích a účincích zapsání. Informace jsou bezplatné leč kopie a výpisy jsou podle zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zpoplatněny. Tento výpis nebo opis z obchodního rejstříku má povahu veřejné listiny včetně výpisů a opisů poskytovaných na detašovaných pracovištích informačního systému veřejné zprávy tzv. Czechpoint. Veřejné nejsou rejstříkové spisy, které je třeba od zápisů v obchodním rejstříku rozlišovat. K tomu doplňuji Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda 6 27 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen 7. Negativní princip materiální publicity vyjadřuje obchodní zákoník tak, ţe proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti 8. Negativní princip materiální publicity působí absolutně bez ohledu na zavinění určité osoby. Nikdo nemá utrpět škodu v důsledku nedbalosti toho, koho se zápis týká. Důvěra v zápis je zde rozhodujícím kritériem v zápis, resp. v aktuální stav zápisu. K tomu doplňuji Ustanovení 27 odst. 2 obchodního zákoníku, poskytující ochranu tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, vyjadřuje princip materiální publicity, resp. veřejné důvěry (víry), jenž společně s principem formální publicity, vyplývajícím z ustanovení 200c o.s.ř., se vztahuje nejen na účastníky řízení, ale i na rozhodující soudní orgán. Jestliže tedy stěžovatelka v projednávané věci ve svém návrhu uvedla jméno povinného tak, jak bylo uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku, a toto jméno již není v souladu s ustanovením 9 odst.1 obchodního zákoníku, měly obecné soudy dostát své povinnosti zakotvené v ustanovení 32 obchodního zákoníku, tedy upozornit rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným právním stavem zápisu v obchodním rejstříku, a teprve poté vyzvat stěžovatelku k odstranění vad návrhu ve smyslu ustanovení 43 odst.1 o.s.ř. 9. V praxi to má důleţité dopady při posuzování platnosti právních úkonů osobami, u kterých je sporné, jestli byly oprávněny je učinit, anebo které je učinily, přestoţe, k tomu nebyly oprávněny. K tomu doplňuji 1. Jde-li o právní úkon, který činí představenstvo družstva a pro nějž je předepsána písemná forma, je třeba k jeho platnosti podpisu dvou členů představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda družstva (představenstva). Je-li do obchodního rejstříku zapsáno, že jménem představenstva jedná i jen jeden člen představenstva, jestliže tím byl představenstvem písemně pověřen, uplatní se ve vztahu ke třetím osobám ustanovení 27 odst. 2 ObchZ, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ] odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 9 Nález Ústavního soudu ze dne sp.zn. IV. ÚS 285/96. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 13

14 2. Negativní stránka principu materiální publicity obchodního rejstříku působí objektivně, bez ohledu na zavinění; osoba zapsaná v obchodním rejstříku se nemůže dovolávat vůči tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nesprávnosti zápisu ani když nesprávnost zápisu způsobila jiná osoba nebo rejstříkový soud. 3. Důvěry v zápis do obchodního rejstříku se nelze dovolávat tam, kde je zápis ve zjevném rozporu se zákonem 10. Pozitivní stránka principu materiální publicity záleţí v tom, ţe skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči kaţdému ode dne jejich zveřejnění, ledaţe zapsaná osoba prokáţe, ţe třetí osoba věděla o provedení zápisu jiţ dříve 11. K tomu doplňuji, ţe: I. Dle 27 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, platilo, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. II. Pozitivní stránka publicity v materiálním smyslu spočívá v tom, že skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou vůči každému účinné ode dne jejich zveřejnění. III. Z negativní stránky principu materiální publicity vyplývá, že důkazní břemeno o nedostatku dobré víry nese osoba, jejíž zápis v obchodním rejstříku je ohledně toho kterého údaje chybný Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 26 Odo 312/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ] odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 12 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 625/2005. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 14

15 3. Hmotně právní úprava obchodního rejstříku V následující části se budu snaţit popsat předmět zápisu do obchodního rejstříku a také účinky, které z toho vyplývají a mají důleţitý význam pro všechny zainteresované osoby. Zmíním se o povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku a o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. K tomu doplňuji, ţe Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden; ode dne provedení zápisu se nikdo nemůže dovolávat toho, že mu zapsané skutečnosti nebyly známy. Zároveň platí obráceně, že dokud skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku nejsou vymazány nebo změněny, jsou účinné vůči každému a nikdo se nemůže dovolávat vůči jednajícímu, že zápis obchodním rejstříku již neodpovídá skutečnosti, ledaže by jednající nejednal v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, protože mu rozpor se skutečností byl znám Předmět zápisu do obchodního rejstříku, účinky zápisu Subjekty, ale také údaje o nich jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku. ObchZ nám smysluplně taxativním výčtem stanovuje, které jsou zapisované údaje. Pokud zákon neumoţňuje rejstříkovému soudu zapsat údaje nebo osoby, nezapíše je, i kdyţ o to bylo poţádáno. Stejně tak je tomu i v případě, ţe by např. v rejstříku zapsaný podnikatel poţadoval zapsat údaj, který není zapisovanou skutečností. K tomu doplňuji, ţe Výčet údajů zapisovaných do obchodního rejstříku je taxativním výčtem a do obchodního rejstříku lze proto zapsat jen takový údaj, u něhož to ukládá jako povinnost (a možnost) zápisu obchodní zákoník, popř. další právní předpisy 14. Do obchodního rejstříku se zapisují zapisované osoby a to: 1. obchodní společnosti a druţstva, 2. jiné právnické osoby, zvláštním zákonem stanovující, 3. zahraniční osoby ve smyslu 21 odst. 4 ObchZ ( 3 odst. 1 písm. b) ObchZ, 4. fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, které si o tuhle skutečnost samy poţádali nebo stanoví-li tak zákon ( 3 odst. 2 ObchZ). 13 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 21 Cdo 3080/2011. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 14 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 824/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 15

16 K tomuto vymezení ještě v podrobnostech můţu uvést: Ad 1. Povinnosti zápisu se týká všech forem obchodních společností uvedených v části druhé ObchZ ( 56 aţ 260). Jsou to veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a druţstva. Ad 2. Do skupiny dalších právnických osob zapisujících se do obchodního rejstříku na základě zvláštních zákonů, patří sem zejména státní podniky, pojišťovny a zajišťovny, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, banky, komoditní burzy, investiční společnosti a investiční fondy, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny, Hospodářská komora České Republiky a Agrární komora České republiky, Fond dětí a mládeţe, České dráhy, Česká tisková kancelář, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury ČR. AD 3. Fyzická osoba s bydlištěm či právnická osoba se svým sídlem mimo území České republiky. Má-li podnik nebo organizační sloţku svého podniku na území České republiky je pro účely tohoto zákona zahraniční osobou podnikající. Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území české republiky těmto zahraničním osobám vznikne ke dni zápisu do obchodního rejstříku. U právnické osoby je-li podnik nebo jeho organizační sloţka podniku umístěna na území České republiky. Zahraniční osoba podává návrh na zápis do obchodního rejstříku. Ad 4. Do obchodního rejstříku se zapíší fyzické osoby, které splní dvě podmínky a to kumulativně. Musí jít o takovou fyzickou osobu, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění nebo podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů anebo provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V druhém případě fyzická osoba o tento zápis do obchodního rejstříku poţádá sama z vlastní vůle. Můţeme zde vyjádřit i názor, ţe podnikatel fyzická osoba se musí nechat zapsat do obchodního rejstříku v případě, ţe chce udělit prokuru, neboť prokura se dle zákona musí zapsat do obchodního rejstříku a podnikateli tedy nezbývá neţ se tam zapsat a pak i nechat poznačit udělení prokury. Zapisované údaje do obchodního rejstříku ohledně osob nebo organizačních jednotek podniků můţeme rozdělit na dvě skupiny. Jsou to údaje všeobecné a to: a) Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště 16

17 b) Identifikační číslo jedná se o číslo, pod nímţ je osoba vedena ve státní statistice c) Předmět podnikání nebo není-li tak předmět činnosti. U obchodních společností je předmět určen společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou. U fyzických osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění je předmětem jejich činnosti to co uvádí ţivnostenské oprávnění či koncese. d) Právní forma právnické osoby. Můţe zde např. být to, zda se jedná o akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komoditní burzu. e) Uvedení sloţení statutárního orgánu a členy statutárního orgánu jejich jména a bydliště a způsobu jakým jednají jménem právnické osoby vůči všem. f) Označení, předmět podnikání činnosti a sídlo odštěpného závodu či jiné organizační sloţky podniku, v neposlední řadě je zde důleţité uvést jméno a bydliště vedoucího tohoto závodu či jiné organizační sloţky podniku. g) Jméno prokuristy a jeho bydliště h) Stanoví-li to zákon tak další skutečnosti. 15 Mezi dalšími údaji, které se vyznačují do obchodního rejstříku, jsou například vstup do likvidace, kde se uvádí jméno a bydliště likvidátora, prohlášení konkursu, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání, právní důvody výmazu podnikatele z obchodního rejstříku. K tomu doplňuji Údaje z historie obchodního rejstříku vymazat nelze, neboť jinak by pořízení úplného výpisu z obchodního rejstříku ztratilo smysl 16. Mezi další zapisované údaje patří u veřejné obchodní společnosti její obchodní firma a bydliště a v neposlední řadě i sídlo jejich společníků. Obdobně je tomu i komanditní společnosti, zde se však ještě zapisuje, který ze společníků je komandita a který komplementář, celková výše vkladu komandity a samozřejmě i rozsah jeho splacení. U společnosti s ručením omezeným mimo uvedené ještě výše základního kapitálu dále výše vkladu jednotlivého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, výše podílu 15 PELIKÁNOVÁ, I. et al. Obchodní právo 1.díl. 2 vyd. Codex Bohemia s. ISBN Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Cdo 3025/2007. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 17

18 jednotlivého společníka a pakli-ţe je, tak i zástavní právo k obchodnímu podílu. Byla-li zřízena dozorčí rada, tak i jména a bydliště členů dozorčí rady včetně dne vzniku a zániku jejich funkcí. K tomu doplňuji Skutečnost, že bývalý jednatel je i po zániku funkce dosud v obchodním rejstříku uveden, nemá na fakt, že statutárním orgánem společnosti již není, žádný vliv. Poté, co již společnost vznikla, mají právní skutečnosti vyvolávající vznik, změnu nebo zánik jednatelské funkce konstitutivní charakter, zápis do obchodního rejstříku má již pouze deklaratorní účinky. To ale nepopírá princip materiální publicity zápisů v obchodním rejstříku ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obecný soud tedy neměl důvod pochybovat o aktuálnosti a pravdivosti údajů v rejstříku uvedených 17. U akciové společnosti samozřejmě výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení jako u společnosti s ručením omezeným. Dále se zapisují údaje o akciích a to počet, forma, druh a nominální hodnota akcií či omezení převoditelnosti akcií na jméno. Dalším údajem zapisovaných do obchodního rejstříku u akciové společnosti jsou jména a bydliště členů dozorčí rady. U druţstva se zapíše výše základního kapitálu a výše základních členských vkladů. Zakladatel a kmenové jmění se zapíše u státního podniku. 18 K tomu doplňuji Konstitutivní povahu měl v době do 31.května 1996, kromě zápisu představenstva akciové společnosti do obchodního rejstříku ( 13 odst. 2 ObchZ. Ve znění účinném do 31. Května 1996) 19. Pokud se jedná o podnik zahraniční osoby a organizační sloţky jejího podniku zapíší se zde označení a sídlo podniku nebo jeho organizační sloţky a identifikační číslo, dále předmět činnosti podniku nebo jeho organizační sloţky, právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, pak tedy také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a číslo takového zápisu. Dále se zapíší firma nebo název zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně a zapisované údaje poţadované zákonem u statutárního orgánu nebo jeho člena. Vedle těchto se zapíší i 17 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne sp.zn. I. ÚS 662/01. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 18 ELIÁŠ, Karel et al., Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900, 5. vyd. Praha: Nakladatelství: Linde Praha, 2006, 976 s. ISBN: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp.zn. 29 Odo 1076/2006. In: ASPI [právní informační systém ]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 18

19 zapisované údaje poţadované zákonem pro vedoucího organizační sloţky podniku a místo jeho pobytu. Dále se zapíší zrušení zahraniční osoby, jmenování a identifikační údaje a oprávnění likvidátora a v neposlední řadě ukončení likvidace zahraniční osoby, prohlášení konkursu či zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a ukončení činnosti podniku nebo jeho organizační sloţky v České republice. 20 Povahu zápisu do obchodního rejstříku a jejich účinky můţeme rozdělit do dvou kategorií, a to na zápisy deklaratorní a konstitutivní. Rozdíl mezi nimi je pro nás podstatný. Deklaratorní účinky jsou takové zápisy, které pouze stvrzují soulad stavu zápisu s objektivně existující skutečností. U deklaratorního účinku v ţádném případě nedochází ke vzniku, změně nebo zániku hmotněprávních účinků určité právní skutečnosti, ani se jejich realizací nepodmiňuje platnost či účinnost určité právní skutečnosti nebo právního úkonu. Tyto účinky nastávají nezávisle na provedení těchto zápisů. S účinky publicity rejstříkového zápisu se tato skutečnost, tedy zápis v obchodním rejstříku, pouze deklaruje jako skutečnost navenek. Skutečnost zaznamenávající se do obchodního rejstříku, je právně relevantní jiţ ex tunc, tedy od okamţiku kdy nastala. Jako příklad s těmito účinky zde chci uvést zápis změny osoby statutárního orgánu u veřejné obchodní společnosti. U konstitutivních účinků zápisů můţeme hovořit, pokud nabývají právní relevanci, aţ okamţikem provedení zápisu do obchodního rejstříku, tím mám namysli, účinky ex nunc, tzn. ode dne zápisu. Vyhovění návrhu zapsat vznik, změnu nebo zánik hmotně právních účinků určité skutečnosti nebo platnosti či účinnosti právních úkonů je podmínkou vznikem zápisu do obchodního rejstříku. U veřejné obchodní společnosti má takové účinky vznik veřejné obchodní společnosti nebo zánik. 3.2 Povinnosti navrhovatele zápisu do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku (dále jen "návrh na zápis") může podat pouze osoba uvedená v 34, případně osoba, o které tak stanoví zákon h odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 19

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Systém ASPI - stav k 2.9.2008 do částky 107/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

Systém ASPI - stav k 2.9.2008 do částky 107/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. Systém ASPI - stav k 2.9.2008 do částky 107/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Ze dne 12.09.2013 Částka 116/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304 Znění

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich 09ORZapisDoORAS_info.pdf Pokyny k akciové 10 i jestliže je 11 návrh 12 i vymazávaná, úplná, jestliže je. Obec je povinné, ky obce a Ulice se uvedou v a. Na domu se dané obci zavedena. Na odací pošty. ka

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Obchodní zákoník ve znění účinném do 31. 12. 2013: Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.)

Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK. ze dne 5. listopadu 1991. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Zákon č. 513/1991 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK ze dne 5. listopadu 1991 Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 a příjmení

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Datum zápisu: 18. února 2009 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Spisová značka: B 15071 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa zbytkového

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Obchodní zákoník Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DÍL I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více