1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap"

Transkript

1 1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen = autentické zachycení minulosti,prostřednictvím právních knih a zákonů.je to z čehoţ poznáváme historii. Prameny mohou být hmotné (např. rytíř Rolland-symbol práva) a nebo literární. Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Do tohoto období patří naši dva evangeličtí historici: Pavel Stránský ze Zap Spisovatel,právník,historik a politik, který ţil v exilu v Nizozemí. V roce 1634 napsal latinsky psané dílo Respublica Bohema (O státě Českém), které bylo vydáno v jeho exilu. Zabývá se v něm geografickými poměry, posloupností panovníků. Nalezneme zde kapitoly o zákonech a právu, o orgánech státu a jejich kompetence, jsou tu popsané i pohřební ceremoniály. Podává důkaz, ţe naše země byly vţdy samostatné, ţe naše právo pochází z domácích zdrojů. Pavel Skála ze Zhoře Protestantský historik, dlouhá léta v exilu v Německu.Autor 10-ti svazkového rukopisu česky psané Historie církevní, na které pracoval v exilu a která na foliových stranách popisuje dějiny křesťanství a katolické církve aţ do roku Nebyla nikdy vydána tiskem. Dále napsal dílo Česká konfederace v knize najdeme i kapitoly o právu - zabývá se generálním sněmem z roku 1619, který přijal 1. českou ústavu pro celé soustátí (tzv. Česká konfederace).obě díla byla vyuţívána k politickým věcem, např. za absolutismu se zdůrazňovaly některé pasáţe týkající se české svébytnosti Bohuslav Balbín Česky i latinsky píšící historik (jezuita), který napsal Obranu jazyka slovanského, zvláště českého (latinsky psaná, tištěna v 18. století) a Liber curialis - dějiny soudnictví a Zemských sněmů. Díle napsal spisy Učené Čechy a Výtah z dějin Čech. Doba osvícenství Toto období klade důraz na úlohu rozumu (ratio). Mikuláš Adaugt Voigt - napsal málo úspěšné dílo z oboru právní historie O duchu českých zákonů, psané německy. Gelasius Dobner Zakladatel novodobého českého dějepisectví. Napsal latinsky komentář k Hájkově Kronice české a napsal O horním právu jihlavském. Objevuje se u něho myšlenka přirozeného práva, zabýval se horním právem jihlavským. František Martin Pelcl - byl prvním profesorem české řeči a literatury na praţské univerzitě. Vyzvedává českou státnost.vydal Balbínovu Obranu jazyka slovanského. V historických pracech se věnoval monografii Karla IV. a jeho syna Václava IV. Josef Vratislav Monse profesor práv na Olomoucké universitě, kde přednášel o moravském právu. Jeho smrtí pokus o historické traktování moravského práva zaniká. Roku 1769 vznikla Česká společnost nauk. Původně se jednalo o Soukromou učenou společnost nauk. Roku 1784 se ale stává veřejnou a od r si do názvu přidává slovo Královská. U zrodu této předchůdkyně Akademie věd stáli - Ignác Born, hrabě František Antonín Nostic a kníţe Wüstenberg. Společnost pořádala odborné diskuse, které se týkaly i naší historie. Vydala i mnoho vědeckých děl. Rozvoj práva u nás v 19. a 20. století r.1861 byl zaloţen časopis Právník, který vychází dosud. Objevovaly se v něm historicky zaměřené stati a úryvky. K prvním autorům patřil K. J. Erben. r vznikl spolek českých právníků -Právnická jednota -vydával časopis Právník a pořádal zajímavé debaty. r zaloţili studenti práv spolek nazvaný Všehrd. Význační právníci i neprávníci 19. století. Josef Karel Auersperg - prezident zemského soudu; německy napsal dílo Historie královského apelačního soudu (1805). 1

2 František Palacký zabýval se českou právní minulostí, zaloţil edici pramenů k českým dějinám Archiv český. Hermenegild Jireček - Stal se zakladatelem právních dějin jako vědecké disciplíny. Napsal Slovanské právo v Čechách a na Moravě (od vzniku práva u nás aţ do doby Karla IV.). Spolu s bratrem Josefem zaloţil a vydával edici Codex iuris bohemici (Zákoník českého práva) - obsahovala 13 svazků (mělo jich být 20, ale neměl dostatek peněz). Je vyuţíván aţ do dnes, obsahuje všechny základní zákoníky českého feudalismu aţ do roku 1627 včetně právních knih ze 14.století-Knihy devatery, zákoník městského práva, zemská zřízení ze 16.století, Obnovené zřízení zemské. Hugo Toman - praţský advokát 19. stol. zabýval se historií práva státního v poběloh. době. Karel Jičínský - působil jako vychovatel v rodině Černínů; napsal Vývoj českého právnictví. Josef Kalousek- Nebyl právník.vydal dílo nazvané České státní právo - chtěl ukázat, ţe české země byly vţdy svébytným státním útvarem a nikdy nebyly lénem římskoněmecké říše. Edice pramenů 1.-Archiv český - vycházel od roku U jeho zrodu stál František Palacký. Bylo zde vydáno např. Vladislavské zřízení zemské, různá sněmovní usnesení, korespondence šlechty. Archiv český byl oţiven na počátku 20. století Gustavem Friedrichem. 2.-Codex iuris bohemici - vydávali ho Hermenegild a Josef Jirečkové. 3.-Codex iuris municipalis (edice městského práva).editorem byl první profesor českých právních dějin na praţské univerzitě Jaromír Čelakovský - syn Ladislava. Zde vycházela privilegia měst praţských a královských venkovských měst. 4.-Codex diplomaticus (z počátku 20. století).vydával ho Gustav Friedrich a po něm Jindřich Šebánek. Tato edice obsahovala listy a listiny. 5.-Sněmy české (z 19. století, oţivena na počátku 20. století).usnesení českých Zemských sněmů vydával Antonín Gindely. 6.-Fontes rerum bohemicarum Z podnětu Fr.Palackého- uveřejňuje obsah českých sněmů a jejich usnesení ze16.a17.stol.prvním redaktorem byl J.Emler.Jsou to prameny k čes. dějinám. 7.-Desky zemské (Pozůstatky desek zemských království Českého r pohořelých).tato největší práce Josefa Emlera vyšla v letech 1870 a Regesta diplomatica Josef Emler. Obsahuje edici zemských desek a veřejných knih. 9.- Zřízení krajské v Čechách.- Autorem Bohuš Rieger. Významní historici práva 20. století Karel Kadlec- zakladatel dějin slovanského práva, zpracoval ruské,uherské,rumunské právní dějiny. Jaromír Čelakovský zpracoval 1. učebnici- Povšechné české dějiny právní.vyučoval na UK předmět Právní historie česká. Jan Kapras - vydal učebnici pro práv. fakulty - Právní dějiny zemí Koruny české. Byl nástupcem J. Čelakovského na UK-vyučoval předmět Právní historie česká. Zikmund Winter - vycházel z historie. Karel Kadlec - přednášel právo slovanské na právnické fakultě. Václav Vaněček - napsal Dějiny státu a práva v Československu.Profesor československých právních dějin na UK. prof. Bohumil Baxa napsal - Dějiny práva na území ČSR. Richard Horna - ţák V. Vaněčka, zabýval se pranýřem. prof. Štýbr - ţák V. Vaněčka, působil na UK za první republiky. Karel Malý napsal Dějiny českého a československého práva do roku Valentin Urfus - zabývá se soukromým právem hlavně doby pobělohorské. 2

3 1. B Právní zakotvení vzniku Československa Recepční zákon Vznik samostatného Československa a vyhlášení prvního zákona státu Na začátku roku 1918 zřejmý směr válečných událostí a politický osud R-U přípravy na vznik samostatného československého státu neprobíhaly moc intenzivně - od dubna 1918 se začal připravovat politický a hospodářský program - vytvořen přípravný výbor - K. Kramář, J. Preiss, A. Rašín, J. Schneider, F. Pantůček a další - vypracování dvou osnov zákonů. První - hospodářský zákon - J. Preiss - podklad k zabezpečení samostatného hospodářství a měny druhý - F. Pantůček - politický zákon - o prozatímní ústavní vládě říše české. 27. října 1918 nový rakouský ministr zahraničí hrabě G. Andrássy zaslal prezidentu Wilsonovi notu,ve které byly jeho podmínky přijaty. Tento akt byl českou veřejností pochopen jako kapitulace R-U. Následující den Národní výbor slavnostně a veřejně vyhlásil zákon o vzniku samostatného státu československého (11/1918 Sb.) Na základě těchto událostí došlo ke spontánní manifestaci praţského obyvatelstva a došlo k vyhlašování ČS republiky. Prvním zákonem se nestala ani jedna z předloh, ale narychlo připravená recepční norma (recepční zákon 11/1918 Sb.) schváleno 28. října 1918 Národním výborem politici nepočítali s tak rychlím zhroucením R-U koncepce Dohody rozhodli, ţe definitivní vítězství bude aţ října generální stávka - porada politiků v čele s Rašínem a Preissem - shledáno, ţe připravované zákonné předlohy jsou nedostatečné - Rašín připravil text prvního zákona - veřejnost se seznámila příští den z tisku a plakátů - veškeré dosavadní zemské říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti - veškeré úřady samosprávné, státní i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení. Autor Rašín - aby nenastal bezprávní stav, aby se celá státní správa nezastavila a aby se 29. října pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebylo. Vzhledem k značně odlišnému právnímu a správnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku, zejména po rakousko-uherském vyrovnání, byly převzaty dva zcela jiné právní a správní systémy - právní dualismus slib stavu přechodného ale z provizoria se tak stal trvalý stav. V čele Národní výbor - výraz jednoty národa zákonodárná i výkonná moc - pro celý stát jeden Slovák - dr. Vavro Šrobára. Jednání praţského Národního výboru s představiteli místodrţitelství o předání státní moci - v německých okresech dosavadní státní správa nedotčena a ţe bude fungovat nerušeně dále - sjednáno, ţe místodrţitelství uznává Národní výbor za výkonný orgán suverenity národa. Obdobné poměry jako v Čechách byly na Moravě a ve Slezsku, kde podle vzoru praţského Národního výboru došlo ke vzniku Moravského národního výboru v Brně a Zemského národního výboru pro Slezsko. 3

4 2. A Zákon sudnyj ljudem (včetně příkladů) a další prameny práva Došlo i k vytvoření primitivního právního systému - původní zvykové právo jiţ nevyhovovalo - na základě byzantských právních norem sepsány dva dokumenty - Nomokánon (sestavený Metodějem) a sbírka právních předpisů Zakon sudnyj ljudem (zpracoval Konstantin). Zákon sudnyj ljudem (2. pol. 9. stol.) - neboli Soudní zákon pro laiky, tedy pro světské osoby je nejstarší známá slovanská právní památka, autoři Cyril a Metoděj (na ţádost moravského kníţete Rastislava) - byl vypracován podle byzantského vzoru a jeho modelem byla tzv. Ekloga (výbor zákonů obrazoboreckých císařů isaurijské dynastie Lva III. a Konstantina V., obsahovala látku justiniánské kodifikace Corpus Iuris Civilis s modifikacemi obyčejového práva) Aplikuje normy církevního práva na světskou společnost, obsahuje 33 článků, tvoří doplněk obyčejového práva (tj. uţíván jen tehdy, kdyţ měnil dosavadní právo obyčejové, nebo kdyţ obyčej chyběl), navazuje na sbírku církevního a světského práva Nomokánon (autor Metoděj), vycházel ze zásad křesťanství, ústřední motiv nadřazenost Boţích zákonů nad světskými, obsahuje soubor norem trestního, procesního a rodinného práva, na rozdíl od Eklogy některé tresty mírnější (př. za krádeţ koně za války pokuta, za smilstvo s jeptiškou uřezání nosu (církevní trest pokání 15 let) aj.), - církevní tresty mírnější (většinou pokání, půst) neţ světské (stětí, upálení..), tresty: pokání (4 stadia: 1. plačící stál v předsíni a prosil příchozí, aby se za něho modlili; 2. slyšící kajícník mohl být přítomen po určitou část bohosluţby v chrámu; 3. klečící v kleče se mohl účastnit celé mše, nesměl přijímat tělo Páně; 4. stadium, kdy kajícník stál s ostatními věřícími, opět nesměl přijímat tělo Páně. Celý proces trval 7 let.), majetkové (především odškodnění př. za znásilnění panny na pustém místě propadal majetek pachatele dívce), mrzačící přísné mrzačící tresty uvedené v Ekloze byly v tomto zákoně mnohdy nahrazeny tresty majetkovými, ale v některých případech byl tento trest ponechán (uřezání nosu v případu svedení zasnoubené dívky), absolutní zřídka, vyhoštění (svatokrádeţ) - rodinné právo zásada monogamie, majetkové právo - dělení kořisti (1/6 kníţeti, zbytek bojovníci), procesní ustanovení (pouţívá se přísaha jako důkazní prostředek), trestní právo (nebrat zaujaté svědky, rozlišit místo činu veřejné místo, pusté místo) - samotný Zákon vykazuje nízkou míru abstrakce a upravuje jen některé příklady Anonymní homilie (homilie = výklad části biblického textu), sestavil Metoděj, spojena s právem církevním, obsahuje výzvu adresovanou soudním orgánům, aby dodrţovaly Soudní zákon pro laiky Nomokánon (= sbírka zákonů), Metodějům překlad byzantské památky ze 6. st. Synagoge od Jana Scholastika, je stručnější, nalezneme zde normy, které jsou přímo církevní provenience, ale i normy, které vydával stát Staroslověnský pedestenciál slouţil k stanovení pokání za hříchy, rozlišuje se v něm vraţda a zabití Z Přemyslovského státu - Výsady Boleslavovy, Dekreta Břetislavova.. 4

5 2. B Tiskové právo zákony a hlavní instituty Svoboda tisku (podobně jako ostatní demokratické svobody) byla poprvé proklamována v Rakousku v r ve spojitosti s poţadavky svobody projevu. Stalo se tak zatímním tiskovým předpisem z března 1848 (nenabyl platnosti) a nařízeními ministerské rady /1848/, kterým bylo pro rozhodování o tiskových deliktech u nás poprvé zavedeno řízení před porotními soudy. Zrušena předběţná cenzura - jejím zrušením byla zavedena trestní odpovědnost autorů tiskopisů, vydavatelů i tiskařů za zveřejněné obsahy. To vše bylo zakotveno v tiskovém patentu z roku 1849 (č. 161 ř.z.) a v uvozovacím patentu k trestnímu zákonu z roku 1852 a také v tiskovém řádu z roku 1852 (č. 122 ř.z.) Pro vydávání časopisů se vyţadovalo sloţení peněţité jistoty (kauce). Mohl být zastaven kaţdý časopis, který byl nepřátelský monarchii, náboţenství, veřejné mravnosti aj. Definitivně bylo tiskové právo upraveno zákonem č. 6/1863 ze a zákonem o tiskovém řízení (č. 7/1863 ř.z.) Po dobu 18. let byly v soudnictví porotní soudy. Východiskem pro úpravu tiskového práva byl čl. 13 ústavního zákona č. 142/1867, který zakotvil právo kaţdého mínění své v mezích zákona slovem, písmem, tiskem nebo vyobrazením volně pronášeti. Také tato právní úprava byla převzata Československou republikou. V roce 1918 byly recipovány poměrně pokrokové rakouské a uherské předpisy tiskového práva. Obsahovaly ovšem rozsáhlé moţnosti orgánů státního dohledu vyuţití cenzury, konfiskace tiskovin a instituty omezení zejména opozičního tisku. V listopadu 1918 podány první návrhy na změny těchto předpisů a odstranění některých překáţek svobody tisku. Únor 1919 předloţena parlamentu osnova zákona o tisku podle ní všechny instituty důleţité pro existenci periodických tiskovin byly upraveny velmi liberálně v duchu demokratických ideálů. Osnova nebyla projednána. Ústavní listina zakotvila v 117 svobodu projevu tiskem v zákonných mezích, 113 výslovně uváděl svobodu tisku (právo tisknout i rozšiřovat tiskoviny). Duben 1920 vydán zákon o mimořádných opatřeních, který opravňoval vládu, aby v zájmu ochrany státu za mimořádných okolností omezila svobody občanů, mezi nimi i svobodu tisku. Březen 1921 nový komplexní návrh tiskového zákona výrazně demokratický, prostředek k zajištění svobody tisku zakotvené ústavou. V parlamentě nebyl projednán z politických důvodů. V dalším vývoji jen dílčí změny vedoucí k omezování svobody tisku (př. Zákon na ochranu republiky z roku 1923 stanovil 11 skutkových podstat deliktů, které bylo moţno spáchat obsahem tiskopisu konkrétní uveřejnění závadných textů trestem např. zastavení činnosti časopisu). Tisková novela z r obsahem procesní otázky, projednávání tiskových uráţek a zločinů křivého obvinění přechází z porotních soudů na soudy krajské (zřízeny 5. členné senáty tzv. kmetské soudy). Místo komplexní úpravy byl v roce 1933 schválen pouze tzv. Malý tiskový zákon o dvaceti paragrafech - zaváděl omezení kontrola, omezení nemravných publikací, upravil otázky tzv. tiskové opravy. Spolu s ním vydán v roce 1933 Zákon o ochraně cti. Zpřísňoval stíhání a trestání ublíţení na cti, k němuţ došlo v tisku, zavedl kumulaci trestů za jednotlivá ublíţení na cti. Do tiskových poměrů zasáhly také další zákony např. novela zákona na ochranu republiky z roku 1933 a 1934, zmocňovací zákon a zákon o obraně státu z roku Tiskové zákonodárství tvořilo mozaiku recipovaných základních předpisů z doby monarchie a drobných úprav z 20. a 30. let. 5

6 3. A Dekreta Břetislavova správa státu a soudnictví, manţelské a procesní právo Dekreta Břetislavova Nejstarší souvislá právní památka - soubor příkazů a zákazů zaměřených hlavně na podporu křesťanských zásad vztahů mezi lidmi a k upevnění církevní a státní organizace - Břetislav vydal nad hrobem sv. Vojtěcha v polském Hnězdně - polský stát v krizi - vojenská loupeţná výprava zdůvodněna snahou přenést ostatky do Prahy. Latinský text je znám z Kosmovy kroniky (světská památka ovlivněná církevní naukou a Biblí). Správa státu v raně feudálním státě se krom orgánů ústředních začínají vytvářet i zárodky příští správy patrimoniální, tj. vrchnostenské. Základem je existence šlechtického velkostatku, tj. šlechtické drţby půdy a s ní související potřeba závislého obyvatelstva, aby plnilo své nové povinnosti vůči feudálům. Tuto skutečnost připomínají Dekreta, která v duchu křesťanské morálky zavádějí šestidenní pracovní týden a svěcení neděle jako dne odpočinku. Z drţby půdy vyplývalo právo drţitele poţadovat na poddaných, aby na půdě pracovali a odváděli část z výtěţku - svěcení svátků - nepohřbívat mimo hřbitov. Krčmy zdrojem všeho špatného - krčmář přivázán ke sloupu a bičován (první zmínka o pranýři - sloup), jeho věci zakopány a pijáci zavřeni dokud nezaplatí 300 denárů. Ze vztahu šlechtic nevolník se vyvíjí další funkce vrchnostenské správy, jejíţ součástí byla i vesnická samospráva. Manţelské právo (rodinné) upravuje vztah mezi muţem a ţenou, nadále se mělo řídit kanonickým právem, je nařizována zásada zákonnosti, monogamie a nerozlučitelnosti manţelství, tj. zákaz rozvodů (posvátné z hlediska kanonického, kdo ruší manţelství budiţ vyhnán do Uher se statutem psance ), církevní forma sňatku, stíhání smilstev, cizoloţství ţen. Rozhodování manţelských sporů svěřeno církevním soudům za pouţití ordálů - poprvé zmíněn v právní rovině.poprvé v právní rovině zmíněn ordál - boţí soud. ordál vody - v Čechách jen studená spuštění svázaného do vody - potopí-li se, je nevinný ordál brodění ordál železem - chůze bosýma nohama po dvanácti rozţhavených radlicích ordál přísahy přísahající dá prsty na rozţhavené ţelezo - musí podrţet po dobu přísahy ordál soudního souboje z krevní msty - smlouva bití klínu v klín - mečem bojovali svobodní, nesvobodní holemi - níţe postavený nemohl vyzvat výše - právo na oddechový čas třikrát po hodině pokud se nedostavil mohl ho ţalobce zajmout nebo zabít a odvléci za nohy k šibenici ordálová přísaha očištění - určitý počet spolupříseţníků - přeřeknutí = ztráta sporu přísaha bez klésky x s kléskou umoţněna oprava, od Karla IV nevedla ztráta přísahy ke ztrátě hrdla, ale k doţivotnímu ţaláři ordály kritizovány jiţ v době svého rozkvětu (12.,13.století) zvláště církev, 1343 kněţí se přestali účastnit Procesní právo a soudnictví arciknězi jsou nadáni právy veřejného ţalobce z úřední moci (ex offo) mohou zahajovat řízení v trestních věcech je to ale výjimka, uplatňuje se spíše svémoc. Právo trestní iniciativy při stíhání vraţd, právo na pokuty za nedodrţování církevních svátků a nedělí a za pohřby mimo křesťanské hřbitovy. Zakázány krčmy kořen všech špatností (pranýřování krčmářů). Pravidla o řízení na soudech se vyvíjela na základě obyčejového práva, soudní praxe a byla ovlivněna i zákonodárnými zásahy českých panovníků. Charakteristickými rysy procesu byly veřejnost, ústnost, zásada projednací, soukromá iniciativa stran, důkazní řízení ordálové a jiné přeţitky např. v trestním právu nalézáme soukromou mstu omezena placením náhrady za způsobenou škodu či výkupem z krevní msty tzv. příhlavní peníze. 6

7 3. B Autonomie Slovenska 1938 V červnu 1938 předloţili poslanci Hlinkovy ĺudové strany v parlamentě návrh zákona o autonomii Slovenska. Postup při prosazování poţadavků přizpůsobovali vývoji situace na mezinárodní scéně a aktivitám sudetských Němců, kteří útočili stále intenzivněji na integritu ČSR z druhé strany. Slovenští politikové stupňovali své poţadavky a kladli další podmínky (např. v úpravě volebního práva na Slovensku tak, ţe by je nemohli uplatnit tam ţijící Češi). Po Mnichovu nátlak na praţskou vládu ještě zesílil se v Ţilině sešli členové výkonného výboru (ĺudovci a další strany) a uzavřeli dohodu o společném prosazování červnové osnovy zákona o autonomii. Výkonný výbor ĺudové strany zároveň vydal Manifest slovenského národa (tzv. ţilivský manifest) poţadovali jménem národa právo na sebeurčení a svobodnou volbu státního zřízení, hlásila se ke křesťanství a podpořila boj proti ţidovské ideologii. Současně byl dne jmenován J. Tiso ministrem pro správu Slovenska. Ten vytvořil autonomní vládu a praţská vláda na ni přenesla rozhodování slovenských záleţitostí. De facto bylo autonomní uspořádání Slovenska v rámci okleštěné ČSR uvedeno do ţivota realizací Ţilinské dohody. Od té chvíle bylo Československo oficiálně povaţováno za jakýsi dualistický útvar Česko- Slovenskou Republiku. Slovensko mělo svůj sněm i vládu, která byla součástí ústřední vlády celé republiky. Tisova vláda se ujala správy Slovenska, po vzoru fašistických reţimů byly na Slovensku legalizovány a vládou podporovány ozbrojené oddíly Hlinkovy gardy. Koncem října 1938 slovenská vláda rozpustila spolky, které mohly tvořit alespoň z části protiváhu gardám (např. Orel, Národní garda). Po faktickém zavedení autonomie a po stanovení nových hranic republiky začali slovenští představitelé jednat s vládou o uzákonění tohoto nového stavu. Na naléhání slovenských politiků byly dne schváleny osnovy návrhů ústavních zákonů o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi, oficiálně publikovány jako z.č. 299/1938 Sb. (Slovensko) a z.č. 329/1938 Sb. (Podkarpatská Rus). 7

8 4. A Lenní právo v českém státě Mělo značný význam pro organizaci feudálního zřízení a jeho vnitřního uspořádání. Podstatou lenních vztahů byla představa o děleném vlastnictví, tj. o tom, ţe vlastnické právo se dělí na vrchní (vlastnictví k podstatě) a uţitkové (k uţitku), tzv. Dominium directum a dominium utile. Vrchní vlastník, označován jako senior, propůjčoval k uţívání objekt lenního vztahu, např. půdu nebo úřad, hodnost, právo, vlastníku uţitkovému, označovanému jako vazal. Tento měl právo léno uţívat, ale jen se souhlasem seniora, kterému byl zavázán řadou povinností: vojenskou sluţbou, finančními dávkami apod. Souhrn těchto povinností byl označován jako věrnost (fidelitas). Porušení věrnosti, zrada (infidelitas) byla důvodem k odnětí léna. Senior měl povinnost zajistit nerušený výkon práv vazala. Počátek těchto vztahů nalézáme v kníţecích druţinách. Členové druţiny se usazovali na kníţecí půdě, která je má hmotně zajistit a připoutat k sluţbě v zájmu kníţete, a tedy i státu. (odtud název této drţby - výsluha). Pro stabilitu feudálního státu mělo výsluhové zřízení základní význam: od závazku osobního k panovníkovi se přechází k závazku věcnému a vrstva velmoţů získává podstatný zájem na existenci a bezpečnosti státu. Postupem doby se drţba výsluh stává dědičnou a tím se mění v léna, která přecházejí (se souhlasem seniora) na muţské potomky vazala (mana). Dokladem jsou Statuta Konrádova. Od druhé pol. 13. st. ovlivňuje vývoj domácího lenního práva i manské právo švábské a saské. Seniorem mohl být nejen král, ale i světský či církevní feudál. Vazalem-manem je svobodný muţ šlechtic. Výjimku tvořili manové církevních vrchností, tzv. nápravníci, coţ byli vlastně svobodní sedláci vykonávající vojenskou sluţbu pro církevního pána. Královská léna byla od 14. st. zapisována do lenních knih, později do dvorských desek. Na lenním systému byla budována i správa některých pohraničních oblastí (Kladsko či Loketsko). Zpravidla kaţdý důleţitý hrad měl vybudován svůj systém lén a v čele stál hejtman. Známé je např. manství karlštejnská, která byla zrušená formálně roku 1811 a která slouţila k ochraně korunního pokladu a archívu. 8

9 4.B Výpraskový patent z roku 1854, vztah k trestnímu zákoníku z roku 1852 Výpraskový patent Prügeltpatent (20.dubna 1854) R byl vydán Zákoník upravující správní administrativní řízení, tzv. výpraskový patent. V podstatě jím byla politickým a policejním orgánům rámcově vymezena trestněprávní pravomoc a dány hlavní směrnice pro její provádění (vydávání policejních příkazů, vynucování jejich dodrţování, trestání jejich přestoupení). Své jméno nese od toho, ţe mohl být uloţen i tělesný trest. Policejní tresty mohly být buď peněţité nebo vězení (vězení bylo na několik dnů - trest uloţený správní, ne soudní cestou), popř. bití (podle podmínek pro ukládání tělesných trestů). Tělesné tresty byly zrušeny roku 1867, ale dál tento zákon zůstal v platnosti, byl převzat i do ČSR. V podstatě se jedná o císařské nařízení č. 96/1854, které platí aţ do doby ČSR, do r Z formálního hlediska byl tento patent normou trestního práva správního. Posiloval autoritu výkonných orgánů státní správy a výkonných článků samosprávy. Předpis m.j. procesně upravil vymáhání peněţitých sankcí,ale povinných poplatků a dávek uloţených občanům státními a obecními orgány. Pokuty za protipolicejní chování jsou proti pořádku a slušnosti. Netrestaly soudy, ale správní úřady. Patent poslouţil absolutistickému reţimu k zesílení policejního dozoru nad občany, vůči kterým dostal byrokratický státní aparát velmi široké pravomoci. V 8 obsahoval moţnost pouţití příslušníků ozbrojených sloţek, četnictva, policie, armády, při nuceném výkonu správních rozhodnutí. Jejich asistence byla uvedena rovněţ při předvádění předvolaných osob k jednání před úřady. V 11 se uvádí, ţe místo vězení nebo zostřeného trestu lze pouţít trest tělesný (u těch, kde to trestní zákon dovolil). V trestním právu byl roku 1852 vydán nový trestní zákoník, který nahrazoval zákoník z roku Bylo zde členění na zločiny, přečiny a přestupky. Platil aţ do roku 1950, byl málo pozměňován. Významné změny se dočkal roku 1867, kdy z něho byly vypuštěny feudální přeţitky (zrušena moţnost tělesných trestů, pranýře), byly definovány nové zločiny, přečiny a přestupky. 9

10 5. A Poměr českého státu ke středověké Říši římské podle Zlaté buly sicilské a podle Zlaté buly Karlovy Základním problémem existence a vývoje českého státu je jeho mezinárodní postavení, zejména poměr k západním sousedům. Franští a němečtí panovníci se snaţí o ovládnutí a podmanění si ho, ze strany českých panovníků je to snaha o maximální nezávislost. Jako vztah politický nutno chápat i vztah českého státu k říši (např. placení poplatků daní, tj. výkup z hrozby války), údajná lenní závislost císařové vyuţívali teorie o papeţském a císařském univerzalismu, podle které podléhají císaři všichni křesťanští panovníci jako světské hlavě křesťanského světa. Němečtí panovníci se snaţili tento vztah vykládat ve smyslu lenní teorie jako vztah nejen osobní (římský císař český panovník), ale i věcný (římský císař český stát), jako by tedy měli dispoziční právo českým státem jako svým lénem. Český stát však niky nebyl lénem německého císaře. Proto z této teorie universalismu vyplívá, ţe římský císař je pouze reprezentantem všech zemí - později římská říše nadstátním útvarem. - něm. teorie: "Kdyţ říšský panovník dává českým králům titul, jsou v lením poměru k Římu." - oprava této teorie: "čeští panovníci mají zdroj moci ve své zemi, protoţe se č. panovníkem stávají z vůle č.stavů (šlechty) a římský císař uţ jen formálně jejich hodnost potvrzuje." od bitva u Chlumce Poměr českého státu k říši se podstatně změnil získáním královského titulu pro české panovníky (roku 1085 kníţeti Vratislavovi, r Vladislavovi II., od r trvale Přemyslu I.) Ve smyslu tehdejší teorie lenního práva nebylo pak uţ vůbec moţné, aby český král byl vazalem, neboť král stál v lenní hierarchii na prvém místě. Konečnou úpravu vztahu českého státu k říši přinesla pak Zlatá bula sicilská z , kterou byly císařem Fridrichem II. Přiznány českému státu všechny politické zisky a výsady, které dosud získal. Byla vytvořena pro Přemysla Otakara I. Bula uznávala: a) právo domácí volby panovníka b) dědičný titul krále pro české panovníky c) právo investitury biskupů d) zásadní jednota a nedělitelnost státu Závazky českého státu k říši byly spíše formální povahy účast českého krále na říšských dvorských sjezdech, na římské korunovační jízdě římských císařů. Ve svém souhrnu představovala bula uznání suverenity českého státu a českého krále. Zlatou bulou Karla IV. z r byla tato skutečnost dále potvrzena: a) vnitřní mezinárodní suverenita a nezávislost českého státu tu byla výslovně uznána b) práva a funkce českých králů v říši, které dostával český král lénem od císaře, byly jen jeho osobními závazky Český král měl hodnost říšského arcičíšníka a s tím pak spojenou funkci volitele (kurfiřta) římského krále. Trůn dědičný po meči a po přeslici v rodu Lucemburků (Dynastii lucemburské se tak podařilo definitivně vyřešit mezinárodní postavení českého státu) - po vymření svobodná volba zemským sněmem. Právo razit zlaté a stříbrné mince (mincovní regál). Poddaní kurfiřtů nesmí být odvoláváni k cizím soudům ani k jednání do ciziny, plná soudní suverenita. Instituce kurfiřtů - 13.stol. - sbor volitelů říšského krále (světští - markrabě braniborský, falckrabí rýnský, vévoda sasský, král český + církevní - arcib.kolínský, mohučský a trevírský) 10

11 5. B Stanovení státních hranic ČSR Řadu měsíců po vzniku samostatného státu nebyly určeny hranice - nebyl mezinárodněprávně vymezen rozsah území. Pro jejich určení neexistovalo ano jednoznačné a spolehlivé vodítko. V souvislosti se vznikem států ve střední Evropě bylo uplatňováno hledisko sebeurčení národů (hledisko etnické), toto hledisko akceptovaly vlády vítězných západních mocností - u nás myšlenka prakticky neproveditelná - pouţitelný nebyl ani historický princip - území ČSR bylo součástí území Českého království - jako takové nebylo nikdy vytyčeno - po vzniku republiky snaha o odtrţení některých hraničních území. Spory ČSR o území s: Rakousko - před vznikem republiky začaly připravovat německy mluvící poslanci sjednocení rakouských Němců do jednoho státního celku za přímé podpory Rakouska vyhlásil vídeňský parlament utvoření dvou provincií na území ČSR - Deutschböhmen (Liberec) a Sudetenland (Ústí nad Labem) - krátce nato další - Böhmerwaldgau (pošumaví) a Deutschsüdmähren (jiţní Morava, Znojmo) - sestavily místní sněmy a vlády a prohlašovaly se za součást Rakouska - jednání o začlenění do ČSR němečtí zástupci kategoricky odmítli, proto pohraničí obsadili česká vojska a úředníci sloţili slib věrnosti praţské vládě. Hranice od té doby respektována. Polsko 1919 spor o území těšínského kníţectví, připojeného Janem Lucemburským 1327 (historicky patří k Čechách, etnicky spíše k Polsku) snaha území ovládnout vojensky. Konflikt ukončen diplomatickým zásahem dohodových (vítězných) velmocí. Mírová konference v Paříţi států - rozhodující slovo vítězné mocnosti (USA, GB, FR, IT, JAP) - podepsání mírových smluv s poraţenými v komplexu tvořily versailský systém poválečného uspořádání Měla být zárukou míru v Evropě - delegace ČSR vedena premiérem Kramářem, mluvčím ministr zahraničí Beneš - dalekosáhlé poţadavky na historické území Čech, Moravy, Slezska s historickým Těšínskem, Slovenska s hranicí posunutou výrazně na jih, Podkarpatská Rus, Vitorazsko a Valticko, Kladsko, Hlučínsko a Hlubčicko, pětikilometrový koridor pro spojení se spojeneckým státem srbskochorvatským - argumenty historickoprávní, národnostní, strategické, komunikační Mírové smlouvy měly 2 části (hranice poraţených států a jejich sousedů stanoveny v 2. části mírových smluv podepsaných v Paříţi). hranice: - československo-německá hranice, sahající v té době aţ k Ostravě, byla popsána ve Versailleské mírové smlouvě z roku 1919 (zák. č. 217/1921 Sb. z. a n.) - s Rakouskem bylo stanovena v Saint-Germainské smlouvě z roku 1919 (č. 507/1921 Sb.) - hranici s Maďarskem stanovila Trianonská smlouva z roku 1920 (č. 102/1922 Sb.) - hranice československo-rumunská a československo-polská vycházela z textu neratifikované Sevreské smlouvy (září 1920), spory na polské hranici o Těšínsko, Oravu a Spiš byly vyřešeny rozhodnutím konference velvyslanců v letech 1920 a 1924 (vyhláška č. 20/1925 Sb.) - o hranicích našeho státu dále pojednávala úmluva mezi ČSR a Rakouskou republikou o vedení hranic (č. 288/1922 Sb.) a zákon z Sb. o inkorporaci Vitorazska a Valticka - v mírových smlouvách průběh hranice stanoven velmi povrchně Ústava ČSR poţadovala, aby územní změny byly potvrzeny formou ústavního zákona. Pozdější změny hranic (z doby 1. republiky), tj. změny obsaţené v hraničních statutech a v československoněmeckých smlouvách z let 1930 a 1935, byly stvrzeny ústavními zákony z let 1930, 1935 a Problémem bylo začlenění Podkarpatské Rusi do ČSR nejprve patřila k uherské části R-U, v r se však rusínští politikové přihlásili k ČSR, coţ potvrdila i konference (tzv. malá smlouva St. Germainská). Guvernérem P.R. se stal O. Ţatkovič (jmenován T.G.M.). Postupně se objevují hlasy volající po samosprávě, či autonomii; podepsána v Moskvě smlouva o Zakarpatské Ukrajině a Podkarpatská Rus byla postoupena Sovětskému Svazu. 11

12 6. A Luţice a Slezsko jako součást státu České koruny Český stát se postupně rozšiřoval a rozvíjel z původního jádra, kterým bylo vlastní přemyslovské panství v centru dnešních Čech. Postupně vznikl český stát jako rozsáhlý celek. Morava byla definitivně získána k českému státu kníţetem Břetislavem a od 11. st., přes snahy ji odtrhnout, byla uznána jako nepopiratelná součást českého státu. Slezsko bylo postupně připoutáváno k českému státu smlouvami, které uzavírali čeští panovníci se slezskými kníţaty (Polsko se vzdalo nároků na Slezsko r. 1339). Tyto smlouvy zaručovaly českému králi lenní svrchovanost nad kníţectvími a po vymření jejich drţitelů se stávaly bezprostředními lény českého krále, který zde vládl prostřednictvím hejtmanů. K českému státu patřilo i Kladsko, Václav II. získal Horní Slezsko, Krakovsko aj. a v r titul krále polského. Pro syna Václava III. Získal uherskou korunu. Roku 1306 Přemyslovci vymírají po meči zavraţděním Václava III. v Olomouci a na trůn nastupují Lucemburkové. Jan Lucemburský získal Chebsko, po vymření rodu braniborského Horní Luţice (Zhořelecko a Budyšínsko), v letech pak byla připojena kníţectví slezská. R pak připojena Dolní Luţice (výplatou zástavy). Karel IV. zajistil připojení kurfiřství braniborského (1373) - Zikmund je však prodal a 1355 vydal Karel IV. dva majestáty, jejich obsahem jsou inkorporační listiny o přivtělení Moravy a Luţice k českému státu. Současně byla prohlášena nedělitelnost státu a šlechtě se dostalo právo odepřít poslušnost králi, který by tuto zásadu porušil. Od roku 1322 je komplex těchto zemí nazýván Corona regni Bohemiae Koruna království českého (označení státu jako koruna bylo ve feudální Evropě běţné, označovala nejen území státu, ale i osobní existenci státu. V personálním smyslu byla koruna tvořena šlechtou a králem). Odtud se povaţuje za vlastní jádro ČS království české a markrabství moravské, zatímco ostatní země jsou přivtěleny (inkorporovány). Stráţcem celistvosti státu se na základě Karlových majestátů stává český zemský sněm. Vestfálský mír - územní rozklad českého státu po roce 1620 Nastolením absolutismu se zpočátku nezměnilo nic na suverenitě českého státu, země i nadále tvořily hlavní, zvláště hospodářskou oporu habsburské říše. Po 30tileté válce ztráta obojí Luţice jiţ v r dány do zástavy saskému kurfiřtovi, 1623 dány do zástavní drţby, 1635 praţským mírem odstoupeny jako dědičné léno Vratislavský mír ztráta větší části Slezska (postoupeno Prusku) a Kladska, zbylo Těšínsko, Opavsko, Krnovsko a část Niska. Dolní Luţice, část Horní Luţice, Zhořelecko připadlo po napoleonských válkách Prusku - od roku 1831 mělo moc nad zbývající částí Horní Luţice Sasko. 12

13 6. B Prozatímní ústava ČSR První období po vzniku uzavřeno přijetím prozatímní ústavy - před ní ovšem vydáno několik norem, které lze v širším pojetí řadit do ústavního práva - recepční norma - Národní výbor konstituoval některé ústřední orgány - 12 nejvyšších správních úřadů pro jednotlivé resorty - usilovalo se o vyjádření diskontinuity s habsburskou monarchií nakonec stejně ministerstva - počet rozšiřován - např. m. zásobování, pošt, telegrafů a telefonů, pro sjednocení zákonodárství. Dále zákon o nejvyšším správním soudu - řešení kompetenčních konfliktů - rozpadem monarchie přestal fungovat vídeňský nejvyšší správní soud - platily dosavadní předpisy rakouské. Prozatímní ústavu přijal Národní výbor 14. listopadu Tento zákon byl vydán pod číslem 37/1918 Sb. Národní výbor tím dovršil svoji činnost a přestal fungovat. Tvůrce JUDr. A. Meissner - sociální demokrat - vystihl potřeby doby - nestabilizované republice dal základní zákon - upravil principy fungování nejvyšších státních orgánů - ostatní otázky měly být ponechány na definitivní verzi. Prozatímní ústava Má 21 paragrafů a 4 oddíly (tvořila spolu s recepčním zákonem provizorní ústavní základy nového státu. 4 oddíly: a) o národním shromáţdění b) o prezidentu republiky c) jak se vyhlašují rozsudky (vyhlášení jménem republiky) d) o moci výkonné a nařizovací Postrádá v ústavách obvyklé samostatné prohlášení, coţ odpovídá jeho provizorní povaze. Předpokládala existenci tří nejvyšších orgánů Národního shromáţdění, prezidenta a vlády. Národní shromáţdění - zvané téţ Revoluční národní shromáţdění vzniklo rozšířením pléna Národního výboru na celkových 256 členů stejným způsobem jako byl sestaven Národní výbor. Politické strany získaly v Národním výboru zastoupení podle výsledků posledních voleb do vídeňské říšské rady (1911). PÚ upravovala ztrátu poslaneckého mandátu, stanovila podmínky pro jednání a usnášení se ve sněmovně (přítomnost alespoň 1/3 poslanců, přičemţ ke schválení běţných otázek stačily hlasy nadpoloviční většiny přítomných). 2/3 hlasů za přítomnosti nejméně dvou třetin poslanců bylo třeba ke změně prozatímní ústavy, ke zvolení prezidenta, k vypovězení války aj.jmenováni vedením politických stran - kaţdý poslanec musel podepsat prohlášení, ţe vrátí mandát, kdykoli bude stranou poţádán zásada fungovala po dobu celé první republiky poslanecké mandáty majetkem politické strany vystoupili ze sociální demokracie a zaloţili vlastní stranu - odmítli rezignovat obsáhlá debata ústavního výboru. Mělo zákonodárnou pravomoc a vykonávalo dozor nad mocí výkonnou - vládou nim. 1/3 přítomných, ½ většina případně 2/3 z 2/3. Prezident - volený RNS. Pokud byl mimo území, vykonávala jeho kompetence vláda. Zastupoval stát navenek. Byl vrchním velitelem, přijímal vyslance, jmenoval vyšší státní úředníky a důstojníky. Měl právo milosti a amnestií. Byl politicky neodpovědný. Měl taxativně a velmi úzce vymezenou pravomoc (převáţně reprezentativní a méně závaţné úkoly), jeho úkony měl potvrzovat příslušný ministr, ve vztahu k parlamentu měl právo vrátit k novému projednání schválený zákon do osmi dnů. K jeho potvrzení ve sněmovně potom stačila prostá většina hlasů a zákon setrval a byl vyhlášen i přes vrácení prezidentem. Neměl právo účastnit se jednání parlamentu. 13

14 Vláda -Výkonná a nařizovací moc - počet členů stanoven na 17 (včetně předsedy) - všechny volilo NS. - odpovědni, vyslovením nedůvěry jednotlivě i celý kabinet. Rozhodovala ve sboru a normotvornou činnost vykonávala formou nařízení. Parlament vedle zákonodárné činnosti volil prezidenta a vládu, vůči vládě mu příslušela kontrolní pravomoc ( aţ do doby, kdy podle ústavy konečné se sejde a ustaví sněmovna vyšlá z voleb - 4 PÚ) Prezidentem zvolen T.G.M., v čele vlády K. Kramář. Výkon moci soudní upravila dikcí, podle níţ se rozsudky vyhlašovaly jménem republiky. Dále schváleny akty moci výkonné a nařizovací, provedené předsednictvem Národního výboru. Československo se formálně výrazně blíţilo čisté formě parlamentní republiky. z.č. 138/1919 Sb. 1. novelizace prozatímní ústavy Počet členů NS rozšířen na 270 poslanců návrh podali slovenští poslanci. Důvod: zhoršení situace na Slovensku (mnozí slovenští poslanci působili jako poradci V. Šrobára, ministra s plnou mocí pro správu na Slovensku a nemohli proto soustavně pracovat v parlamentě, dále se poukazovalo na chaos v právní praxi na Slovensku a na nevyjasněné otázky platnosti starších právních norem aj.) z.č. 271/1919 Sb. 2. novelizace prozatímní ústavy Přinášel změny v činnosti NS, které odpovídaly rozšířeným a výslovně uvedeným novým kompetencím prezidenta a vlády. Nejzávaţnější změnou v pravomoci prezidenta vůči parlamentu byla jeho povinnosti podávat občas ústní nebo písemné zprávy o stavu republiky a doporučovat sněmovně opatření, která pokládal za účelná. Významné posílení pravomoci prezidenta: sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, má právo suspensivního veta, mohl jmenovat a propouštět vládu, předsedat schůzím vlády a účastnit se jich, vyţadovat zprávy od jednotlivých ministrů aj. Tímto rozšířením svých pravomocí se prezident stal fakticky hlavou vládní a výkonné moci. Zavedena nová funkce náměstka prezidenta zástupce prezidenta v případě nemoci (okolo jednoho měsíce). Novela vypustila přesně stanovený počet členů vlády (nevolilo jiţ NS), jmenoval ji prezident, určoval, kdo bude řídit příslušný resort. Bylo tedy oslabeno dominantní postavení parlamentu. NS zahájilo činnost 14. listopadu předsedou sociální demokrat František Tomášek - jeho významné akty: prohlášení habsbursko lotrinské dynastie za zbavenou veškerých práv v českých zemích - proklamování republikánské formy státu - volba T. G. Masaryka prvním prezidentem ustavení první domácí vlády tak řečené všenárodní koalice (v čele s národním demokratem dr. Karlem Kramářem). 14

15 7. A Úřad poprávců a krajská správa v Čechách Překonávání feudální rozdrobenosti, rozvoj vnitřního trhu, posilování střední moci, to vše rozkládalo původní hradskou správu opírající se o soustavu opevněných center přemyslovské moci. Namísto hradských orgánů začaly být vytvářeny větší územní správní celky kraje (od 13. st.) V Čechách vzniklo 12 krajů, zvláštní postavení měli kraje vnější (např. Loketsko, Kladsko), jejich spojení s Čechy bylo zaloţeno na lenních vztazích. V ostatních zemích České koruny se krajská správa nevytvořila. V čele krajské správy stáli úředníci tzv. poprávci (také tzv. krajští soudcové). Byly jmenováni panovníkem, aby plnili úkoly soudců a zároveň výkonných policejních úředníků, tedy aby vykonávali spravedlnost, činili po-právu. Mezi jejich úkoly patřilo i stíhání zločinců, zajišťování bezpečnosti na cestách, ochrana mince aj. Zvláštní povinností poprávců bylo i pronásledování tzv. psanců. Ty museli poprávci stíhat z úřední povinnosti. S rozvojem funkce poprávců vznikají také nové soudy krajské za jejich předsednictví a obsazované krajskými kmety. V období stavovského státu prošla krajský správa značnými změnami. Instituce husitských krajských hejtmanů se udrţela i po poráţce husitství, kdyţ ještě za vlády krále Zikmunda drţeli hejtmané ve svých rukou vládu v krajích. S obnovením ústřední královské moci a s pokusy o restauraci otřesených feudálně pozemkových vztahů souvisí i obnova úřadu starých poprávců, kteří se stávají oporou politiky zaměřené proti husitství. Za vlády Jiřího z Poděbrad dochází k znovuobjevení krajských hejtmanů, za Vladislava II. dochází k oslabení pozic dědičných poprávců. Poprávci definitivně mizí r. 1499, kdy byla uzavřena dohoda mezi stavy a králem a definitivně tak byla upevněna moc krajských hejtmanů. Neměli jiţ soudní pravomoc, ale zato rozsáhlou pravomoc správní. 15

16 7. B Obchodní zákoník rakouský a obchodní společnosti Základem obchodního podnikání se stal v Rakousku Všeobecný obchodní zákoník /1863/. Vycházel ze zásad rámcového obchodního zákoníku vydaného pro země německého Bundu (stejně jako směnečný řád) - upravoval právní poměry vznikající při obchodování a definoval pojem kupce jako osoby, která provozuje obchody po ţivnostensku - např. postavení obchodníků zavedl kupecké knihy (pro finanční kontrolu), pravidla pro vznik a fungování různých obchodních subjektů, zavedl firemní rejstříky, upravil vznik kapitalistických společností (v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., komanditní společnosti na akcie aj.) Nezbytnou součástí obchodování a podnikání vůbec byly i kapitálové společnosti, jejichţ vznik byl průvodním zjevem rozvoje kapitalismu v Rakousku. K podnikání jiţ nestačil kapitál jednotlivce, a vývoj proto vedl ke spojování podnikatelů za účelem společného podnikání (obchodní spol., druţstva, a.s., k.s. aj.) Ţivnostenské právo tvořily právní předpisy upravující v rakouském státě kapitalistické podnikání, ať jiţ řemeslnické či tovární. Základním východiskem se stal ţivnostenský řád (č. 227/1859), vycházející z poţadavků liberalismu. Autoři se snaţili zajistit volný přístup ke všem ţivnostem, tj. podnikání, pro kaţdého svéprávného občana. To se nevztahovalo na námezdní pracovníky, dělníky a zřízence pro ně platila ustanovení patriarchálního charakteru, která byla poplatná starým cechovním předpisům a zavazovala je k poslušnosti k zaměstnavateli. Ten byl povinen jim pouze platit mzdu, jinak nebyl ničím omezen, mohl je kdykoliv propustit. Ukončil-li zaměstnanec předčasně pracovní poměr bez zákonného důvodu, mohl být nejen trestán, ale i donucen k návratu do práce policejní asistencí. Stávky znamenaly porušení pracovní smlouvy. Upravil vyuţívání dětské práce, tj. zakázal zaměstnávat v průmyslových podnicích děti do 10 let a stanovil maximální délku pracovní doby pro děti mladší 14 a 16 let. Vláda se zaměřila na organizované dělnické hnutí: 1. etapa - nejprve otevřená perzekuce a omezení dělnického zákonodárství jen na reformu ţivnostenského řádu, na pokusy o úpravu ručení zaměstnavatele při pracovním úrazu a zřízení pomocných pokladen tato snaha vedla k vydání koaličního zákona a zákona o ţivnostenských soudech 2. etapa politika cukroví a biče pouţívaná pod vlivem bismarckovského Německa vedle perzekuce přistupovala vláda i k jistým reformám sociální povahy. Toto tzv. ochranné zákonodárství se nevztahovala na čeledníky jejich poměry upraveny tzv. čeledními řády (1857 pro Prahu, 1866 pro Čechy), které vycházely z tradičních představ o kárné pravomoci pána nad čeledínem a značně znevýhodňovaly pracující (co do času, odpočinku, mzdy aj.) Novela ţivnostenského řádu (č. 39/1883) přizpůsoben především právní úpravě řemeslnického podnikání (tovární výroba zůstala stranou). Byla zavedena tzv. nucená společenstva pro všechny druhy ţivnost. podnikání. 16

17 Dělnická novela (č. 22/1885) - nově upraveny pracovní poměry v řemeslnických ţivnostech a v továrnách. Součástí dělnické politiky bylo i úrazové a nemocenské pojištění a sociální, invalidní a starobní pojištění. Rakouská vláda chtěla vystupovat jako záruka bezpečného řešení dělnických otázek a potřeb, chtěla získat dělnictvo a omezit vliv sociálně-demokratické strany. Zavedeno všeobecné nemocenské pojištění (jen na ţivnostenské dělnictvo), zavedeny příspěvky na nemocenské pojištění aj. Podstatné zhoršení a omezení sociálních a pracovních práv dělníků přinesla válečná léta urychlená militarizace hospodářství, podrobení podniků slouţících válečné výrobě vojenskému reţimu atd. typy společností: - veřejná obchodní společnost nejjednodušší forma společného provozování obchodů. Tvořilo ji sdruţení dvou i více osob, které provozují pod společnou firmou obchodní činnost. Vznikala uzavřením smlouvy (forma nepředepsána), právní subjektivity nabývala zápisem do obchodního rejstříku a započetím obchodování. Zisk se dělil stejným dílem, za ztráty ručili účastníci primárně (věřitel se mohl obrátit na kteréhokoliv společníka, ručili společně a neomezeně nejen vkladem ale i majetkem). To přinášelo neţádoucí rizika. - komanditní společnost provozování obchodů pod společnou firmou se účastní jeden nebo více účastníků jen majetkovými vklady (tzv. komandisté) a u jednoho nebo více společníků pak účast není omezena na vklady (komplementáři). Vznik obdobně jako v.o.s. Za závazky ručili komandisté do výše vkladu, komplementáři pak neomezeně (měli vedoucí postavení ve spol.), komandisté měli právo kontroly nad činností spol. - akciová společnost oblíbená a nejrozšířenější forma kapitálové společnosti. Byla povaţována za právnickou osobu, vznikala udělením státní koncese ministerstvem vnitra. (podmínka zakladatelé zaručují svými osobními a kapitálovými poměry, ţe podnik bude řádně veden a nebude sledovat vedlejší cíle). Před zápisem do OR musel být sloţen akciový kapitál, který se dělil na akcie. Akcie = cenný papír vystavený buď na majitele či na jméno. Zápisy vedeny v knize akcionářů. Hodnota akcie určována poptávkou a nabídkou na burze. Akcionář nesměl za trvání společnosti poţadovat vyplacení vkladu. Organizačním základem spol. byly stanovy, které obsahovaly název firmy a sídlo společnosti, předmět podnikání, dobu trvání, výši kapitálu a jeho rozdělení na akcie, druh akcií a jejich nominální hodnotu, zásady bilance rozdělování čistého zisku, orgány správy tj. představenstvo (správní rada) řídilo společnost, dozorčí rada kontrolní funkce a revize účtu, a valná hromada (tu svolávalo představenstvo) předkládána jí účetní uzávěrka 1 * za rok. - komanditní společnost na akcie zde alespoň jeden společník ručil osobě a neomezeně za závazky společnosti, ostatní pouze vklady - společnost s ručením omezeným nejdokonalejší forma kapitálových spol. Vznik uzavřením smlouvy ve formě notářského zápisu a zápisem do OR. Státní koncese se vyţadovala jen např. kdy se spol. zabývala ţelezničním podnikání, aj. Zákon stanovil minimální výši kmenového kapitálu ten pak rozdělen na kmenové podíly jednotlivých společníků. Společníci ručily do výše svého vkladu. Měl právo na podíl ze zisku, na správě spol. aj. Čistý zisk byl dělen podle podílů. Za trvání společnosti nesmělo být vyţadováno vyplacení podílu. Orgány jednatelé, valná hromada společníků, dozorčí rada. Výhoda této společnosti podíly členů neměly charakter akcií, tj. byly nepřevoditelné a jejich hodnota nepodléhala burzovním spekulací. 17

18 8. A Dvorské a zemské úřady v českém státě do roku 1620 Základem nejdůleţitějších orgánů feudální státu, resp. jeho jednotlivých zemí jsou v tomto období dvorské sjezdy (shromáţdění velmoţů, jiţ za ranného feudalismu byly svolávány panovníkem zpravidla při církevních svátcích, aby na nich předkládal k rozhodnutí otázky zahraniční politiky, války a míru aj.). Ze shromáţdění těchto velmoţů vznikají postupně tři instituce zemský sněm, zemský soud, královská rada. Od 13. st. se vyvinul obyčej svolávat alespoň 1x ročně sněm. Se stoupajícím vlivem šlechty upadá úloha úředníků králova dvora, z nichţ si faktickou úřední pravomoc udrţeli jen maršálek, dvorský sudí a kancelář (přednosta střeţil královskou pečeť a odpovídal králi za obsah všech listin). Ostatní dvorští úředníci se stali spíše nezbytnou součástí dvora např. číšník, stolník, dveřník, mečník aj. Namísto úředníků dvorských se objevují úředníci tzv. zemští (jsou skutečnými ministry feudálního státu a zastupují především politické zájmy vysoké šlechty). V Čechách byly 4: komorník (finance) sudí (agenda zemského soudu) písař (agenda zemských desek) od 14. st. nejvyšší purkrabí (hlava výkonného aparátu) Všichni zároveň vystupovali při řízení na zemském soudu. Na Moravě se v této době uplatňuje, vedle zemského moravského hejtmana, také český zemský maršálek, nejvyšší zemský komorník, zemský sudí, nejvyšší hofrychtéř, zemský podkomoří a zemský písař. Vedle těchto úředníků vystupují ještě tzv. úředníci menší (původně pomocné orgány zemských úředníků). Postupně se z nich vyvinul samostatný sbor úředníků, zasedajících kaţdodenně a pověřovaných správní agandou menšího významu. Především měli na starost činnost při menším soudu zemském, agendu zemských desek aj. Tyto orgány vytvářeli jakousi podvojnost úřadů: úředníci dvorští a zemští, větší a menší. Na Moravě existovala i podvojnost úřadů zemských vznikají souběţně dva úředníci zemští (jeden působí při ZS olomouckém a jeden při ZS brněnském). Pokud jde o povahu úřadů i o postavení úředníků šlo o úřady čestné, úředníci nebyli placeni státem ani panovníkem. Nebylo stanovena pevné sídlo úřadu a úřední agendu vykonávali ve svých domovech. Jejich činnost však nemůţeme povaţovat za produkt šlechtické samosprávy. Byli funkcionáři feudálního státu a jednali z pověření panovníka. Jejich odpovědnost šlechtě se naplno rozvinula aţ v období stavovském. 18

19 8. B Podkarpatská Rus jako součást ČSR Problémem bylo začlenění Podkarpatské Rusi do ČSR nejprve patřila k uherské části R-U, v r se však rusínští politikové přihlásili k ČSR, coţ potvrdila i konference (tzv. malá smlouva St. Germainská). Postupně se však objevují hlasy volající po samosprávě, či autonomii. Veřejná správa na Podkarpatské Rusi Podle Ústavy součástí ČSR, charakterizováno jako samosprávné území s nejširší autonomií. Do té doby, neţ byl vytvořen sněm PR, byl nejvyšším článkem správy guvernér a jeho zástupce-viceguvernér (ten byl v některých povinnostech nezávislý na guvernérovi a podléhal přímo vládě. Stál v čele civilní správy). Nejvyšším článkem správy byl guvernér 1. byl jmenován Ţatkovič (jmenován T.G.M.). Na území PR byly podle historické tradice v r vytvořeny 4 ţupy v čele správci (později zbyla jen jedna ţupa). Postavení PR upravoval generální status, 1920 nový generální status připuštění autonomie souvislost s tím, ţe jde o mimořádně zaostalé území. Do ledna 1922 zde byla vojenská diktatura, na podzim 1923 proběhly volby do orgánů obcí Odtrţení Podkarpatské Rusi Sovětské vojenské orgány neposkytly československého vládnímu delegátovi dostatečnou podporu ve smyslu česko-sovětské smlouvy a umoţnily spontánní akci místního obyvatelstva za připojení k Sovětskému svazu. Beneš a exilová vláda byli nuceni akceptovat odtrţení Podkarpatské Rusi a její připojení jako Zakarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu. Po válce byl tento stav stvrzen i mezinárodní československo-sovětskou smlouvou z a ústavní dekret prezidenta republiky č. 60/1945 Sb., o přípravě jejího provedení. Londýnskému čsl. státnímu zřízení v emigraci nebylo umoţněno, aby se vrátilo ve své původní podobě do osvobozené vlasti, především na nátlak komunistické strany a jejího moskevského exilového vedení bylo rozhodnuto, ţe bude vytvořena nová vláda a londýnská podá demisi. V novém uspořádání jiţ nebylo místo ani pro Státní a Právní radu. V březnu 1945 odjíţdí Beneš do Moskvy, kde došlo k dohodě o sloţení vlády a jejím programu, vyhlášeném v Košicích. 19

20 9. A Soudní organizace v Čechách do roku 1620 Soudní organizace v raně feudálním státu Základem je soudnictví vykonávané na dvoře panovníka. Podle okolností případu je to buď celý dvorský sjezd, kterému panovník předkládá k rozhodnutí zvláště politicky závaţné spory, či jeho soud dvorský, který je obecným soudem pro všechny obyvatele státu. Od pol. 13. st. soudnictví odděleno od sněmu a zřízen zemský soud. Dvorský soud si ponechává výkon soudnictví ve věcech lenních a odúmrtních. Vedle ústředního soudu panovníka se postupně vyvíjejí i místní hradské soudy, konané na hradech (centrum hradské správy). Výkon soudnictví nad nesvobodnými v okolí hradů obstarával vladař (vilicus). Se vznikem krajské správy vznikají nové soudy krajské vykonávají soudnictví nad svobodnými v rámci kraje. (zanikají v době husitského hnutí, v době stavovské nebyly obnoveny). Rozvoj vrchnostenského soudnictví nad poddanými, často i hrdelní. Značné finanční náklady, se kterými je spojen výkon soudnictví pro procesní strany vedl k tomu, ţe se udrţuje arbitráţní (rozhodčí) řízení před tzv. slubními soudy, které ještě Statuta Konrádova povolují konat ve sporech o vlastnictví předmětů menší hodnoty. Současně i rozvoj administrativy a úřadů spojených se soudnictvím. Vedle úřadů zemského sudího (předsedal zemskému sněmu) a sudího dvorského (soud dvorský) je to úřad písaře a komorníka, výkonní soudní poslové (doručují soudní písemnosti např. půhony). Po dobu existence ordálového řízení se významnou měrou podílí na výkonu soudnictví i církev. Soudnictví v době stavovského státu Soudní organizace byla aţ do pol. 16. st. důsledně budována v rámci zemí, tj. v zemích začínala a končila. Přesto zde byly i soudy s celostátní působností soud komorní a dvorský. Komorní soud vznikl koncem 14. st. jako výraz panovníkových stah čelit ovládnutí ostatních soudů (zvláště zemského) šlechtou. Zasedal pravidelně v královské komoře (podle toho název). Původně mu předsedal panovník a působnost zahrnovala všechny země České koruny. Za Vladislava II. ztrácí svou působnost ve vedlejších zemích a začal konkurovat zemského soudu českému. Jen záleţitosti týkající se svobodných šlechtických statků příslušeli k zemskému soudu. Ostatní spory mohli být před komorním soudem souzeny. Strany se před něj předvolávaly obesláním (strany se zde tzv. srocovaly tj. srocené pře). Soudu předsedal od Vladislava II. nejvyšší hofmistr. Celostátní působnost měl i soud dvorský do jeho kompetence spadaly spory o léna leţící uvnitř státu a spory odúmrtí (ty do r. 1497, kdy se panovník vzdal za sebe i budoucí české krále odůmrtního práva). V pol. 16. st. vznikl další orgán s celostátní působností apelační soud /zřízen 1548 po poráţce prvního protihabsburského povstání/. Tento soud měl původně soustřeďovat odvolání od všech soudů, coţ narazilo na odpor šlechty. Proto soustřeďoval odvolání především od soudů městských. Byl prvním byrokratických soudem u nás a stal se základem příští výstavby trojinstančního systému v období absolutismu. Sehrál významnou roli při sjednocení českého městského práva, při prosazování Koldínovy kodifikace a významně ovlivnil praxi městských soudů. 20

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček 03 Uherské právo do roku 1848 Obecně k právu (opakování) 1. Středověké právo (často nepsané; zpočátku jednotné, ale pak partikulární = právo hraje podřadnou

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček IX. Vývoj uherského práva v letech 1848 1918 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Okruhy ke zkoušce z předmětu Slovenské právní dějiny I. Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Slovenské právní dějiny I. Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Okruhy ke zkoušce z předmětu Slovenské právní dějiny I. Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Charakterizujte patrimoniální pojetí státu! Jaká podmínka musí být splněna, aby se zvykové (obyčejové) pravidlo

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628)

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628) Historie 11 Otázka číslo: 1 Germanizace v habsburských zemích na konci 18. stol: byla prosazována zejména Josefem II. byla výrazem vítězství přimknutí se Habsburského soustátí k Prusku nebyla myšlena jako

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ÚSTAVNÍ PRÁVO RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy, čtvrté vydání.fortuna, a.s.s.175. ISBN: 80-7373-010-3. Obr.1. Pražský hrad AUTOR: Ing. Jitka ZELENÁ DATUM

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více