Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas"

Transkript

1 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1

2 2

3 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci, hodnotu naší obchodní značky a podporuje dlouhodobou udržitelnost a růst. Rozhodující je, že dodržujeme zákony, zachováváme vysoké etické standardy a zastáváme naše sdílené hodnoty při všech našich činnostech. Jde o základ, na kterém je postavena důvěra našich klientů, zaměstnanců, akcionářů a ostatních podílníků ve společnost Securitas. Hodnoty společnosti Securitas a Etický kodex patří mezi klíčové korporátní zásady. Jsou jimi nastaveny základní principy; očekáváme, že je všichni zaměstnanci a obchodní partneři za všech okolností dodržují. Všichni zaměstnanci společnosti Securitas nesou odpovědnost za to, že nikdy nic neohrozí náš závazek být poctivými, ostražitými a užitečnými nebo etické principy a hodnoty naší společnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Securitas mají povinnost být dobrým vzorem. Dodržování hodnot společnosti Securitas a Etického kodexu je závazné a zajišťuje, že Securitas bude i nadále organizací, kterou společnost a naši klienti oceňují a respektují, a pro kterou všichni s hrdostí pracujeme. Při dodržování Kodexu během vaší každodenní práce vám pomůže, budete-li se ptát sami sebe: Je rozhodnutí nebo jednání, které se chystám učinit, v souladu s hodnotami a etikou společnosti Securitas? Chápu rizika a možné důsledky toho, co dělám? Jdu ostatním příkladem? Ve společnosti Securitas věříme, že odpovědné podnikání je dobré podnikání. Stockholm, 5. března 2012 Alf Göransson Prezident a výkonný ředitel společnosti Securitas AB

4 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 3. listopadu 2014 Platný od 3. listopadu 2014

5 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Obsah Obecné zásady 7 Naše hodnoty 8 Soulad s místními zákony a předpisy 11 Lidská práva 11 Zaměstnanci 12 Etika podnikání 16 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 21 Společenská angažovanost 21 Implementace a plnění 22 Tento dokument je překladem originálního anglického textu Securitas Values and Ethics Code. V případě rozdílu mezi českým překladem a původním anglickým textem nechť je upřednostněn původní anglický text.

6 6

7 Obecné zásady Dodržování zákonů, zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot, to jsou zásady, které hrají rozhodující roli ve všech činnostech společnosti Securitas. Poskytují základ, díky kterému nám důvěřují naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři a podílníci. Mají důležitou úlohu při zachovávání vysoké hodnoty značky Securitas a při dosažení dlouhodobé udržitelnosti a růstu našeho podnikání v celosvětovém měřítku. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas ( Kodex ) je jedním z jejích klíčových dokumentů. Nastavuje základní principy, které by měli všichni zaměstnanci a obchodní partneři Securitas za všech okolností dodržovat. Kodex musí být chápán v souvislosti se základními hodnotami společnosti Securitas, čestností, ostražitostí a užitečností, a ostatními firemními dokumenty, jako jsou Securitas Group Policies and Guidelines, se kterými je úzce propojen. Porozumět Kodexu a dodržovat jej je úkolem nejen společnosti Securitas, ale i jednotlivých zaměstnanců a členů vedení společnosti. Společnost Securitas zároveň očekává, že zásady Kodexu dodržují i všichni obchodní partneři. Společnost Securitas vyžaduje a očekává od všech zaměstnanců a obchodních partnerů, že budou oznamovat každé porušení zásad Kodexu, přičemž zaručuje, že pro osoby jednající v dobré víře, nebude toto mít negativní následky ani nebudou cílem represí. Tento Kodex je minimálním požadavkem, ale nijak nevylučuje či nenahrazuje kolektivní vyjednávání. Ačkoliv Kodex poskytuje návod pro řešení mnohých situací, které se vztahují k přijatelným normám čestnosti a vhodného obchodního chování, je nemožné kodifikovat každou situaci, která může nastat v rámci každodenní globální činnosti společnosti Securitas. Kodex tedy nemůže nahradit individuální odpovědnost každého zaměstnance nebo obchodního partnera při rozhodování, které respektuje nejen text, ale také ducha a smysl Kodexu. Společnost Securitas podporuje principy Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, Základní principy pracovního práva Mezinárodní organizace práce a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Aktivně podporujeme jejich prosazování do našich přístupů, postupů a každodenní praxe. 7

8 Naše hodnoty Činnost společnosti Securitas je založena na třech základních hodnotách: čestnosti, ostražitosti a užitečnosti Čestnost Společnost Securitas klade důraz na čestný přístup k podnikání. Úspěch každé společnosti je ve velké míře závislý na čestnosti a poctivosti jejích zaměstnanců. Společnost Securitas je ve svém požadavku na čestnost a pravdomluvnost nekompromisní. Čestnost znamená také právo otevřeně vyjádřit vlastní názor a oznámit nepřípustné skutečnosti a jiné relevantní informace bez rizika postihu. Ostražitost Společnost Securitas zakládá svoji činnost na profesionálním přístupu k podnikání. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy pozorní a všímaví, musí naslouchat a být schopni správně vyhodnotit danou situaci tak, aby ochránili prostory a majetek zákazníka a zároveň dodržovali etické hodnoty, které společnost Securitas zastává. Užitečnost Cílem společnosti Securitas je zajistit lidem bezpečnější život. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy připraveni poskytnout pomoc v rámci plnění konkrétního úkolu. Musíme být také připraveni poskytnout pomoc kolegům, zákazníkům a dalším osobám, které ji potřebují. Model řízení společnosti Securitas, Toolbox, který slouží k předávání firemní kultury a vytváření sdílené platformy, je primárně symbolizován zaměřením na tři uvedené základní hodnoty společnosti Securitas. 8

9 9

10 10

11 Soulad s místními zákony a předpisy Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme dodržování zákonů a předpisů zemí, ve kterých společnost Securitas podniká. Kodex představuje vyžadovaný stanovený standard a je třeba ho při obchodní činnosti společnosti Securitas dodržovat, a to i tehdy, kdy jím stanovený standard přesahuje požadavky místní legislativy. Securitas bude dodržovat ekonomické a obchodních sankce vydané Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojenými státy americkými ve všech zemích, kde jsou uplatňovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas mohou přijmout a používat zásady, které jsou přísnější nebo podrobnější než zásady stanovené v Kodexu. Pokud jsou taková pravidla vydána, platí místní pravidla jako dodatek Kodexu. Lidská práva Společnost Securitas podporuje a respektuje základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů a uznává svou odpovědnost hájit a sledovat dodržování těchto práv v rámci svých globálních podnikatelských aktivit. 11

12 Zaměstnanci Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším zdrojem. Cílem společnosti Securitas je být solidním, důvěryhodným a stabilním zaměstnavatelem a podporovat vztahy založené na vzájemném respektu a důstojnosti. Jsme pevně přesvědčeni, že schopnosti našich zaměstnanců mají přímý vliv na dosažené výsledky. Aby společnost Securitas získala zkušené zaměstnance, usiluje o to, stát se atraktivním zaměstnavatelem, který nabízí dobré pracovní podmínky, odpovídající mzdové ohodnocení a příležitosti pro osobní růst. Mzda a podmínky pracovní smlouvy Společnost Securitas si uvědomuje význam odpovídajících mzdových podmínek a přiměřené délky pracovní doby. Děláme vše pro to, aby mzdy a benefity dosáhly nebo překročily zákonem stanovené částky nebo minimální částky obvyklé v daném odvětví. Informace o výši mzdy a benefitech, stejně jako o podmínkách pracovní smlouvy, musí být sděleny každému zaměstnanci srozumitelnou formou. Svoboda sdružování Společnost Securitas uznává právo všech zaměstnanců rozhodnout se, zda budou nebo nebudou zastoupeni odborovou organizací při kolektivním vyjednávání, zda budou nebo nebudou zakládat odborové organizace a vstupovat do nich podle vlastního uvážení a v souladu s místními zákony a předpisy. Toto právo zahrnuje také svobodu shromažďovací a sdružovací. Nikdo ze zaměstnanců nesmí být obtěžován nebo vystaven represi z důvodu využití těchto práv. Ochrana zdraví a bezpečnost práce Společnost Securitas si uvědomuje význam zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a činí vše pro to, aby se předešlo nehodám a úrazům a podporuje opatření pro zlepšení zdraví a tělesné i duševní pohody. Stejné příležitosti Společnost Securitas je zaměstnavatel, který zastává rovné příležitosti. Se všemi zaměstnanci musí být zacházeno slušně a rovnoprávně. Diskriminace v zaměstnávání, odměňování, vzdělávání, kariérním růstu, odchodu do důchodu či ukončení pracovního poměru na základě etnické nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinného nebo rodičovského stavu, zdravotního omezení nebo jiné odlišující charakteristiky chráněné odpovídajícím zákonem, je považována za naprosto nepřijatelnou. Všechna rozhodnutí zaměstnavatele jsou založena výhradně na hodnocení kvalifikace, zkušeností, jednání, pracovního výkonu a viditelného potenciálu dané osoby ve vztahu k pracovním požadavkům a platné legislativě. 12

13 13

14 14

15 Obtěžování Společnost Securitas je zastáncem pozitivního pracovního prostředí a netoleruje žádné formy obtěžování, šikany nebo zneužívání. Při jednání se zaměstnanci stejně jako při jednání mezi nimi navzájem musí být dodrženo pravidlo důstojnosti a úcty. Dětská práce a nucená práce Společnost Securitas neuznává ani nevyužívá dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou práci v žádné podobě. Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost Společnost Securitas považuje užívání jakýchkoliv návykových látek na pracovišti za nepřijatelné a očekává od všech zaměstnanců, že se zdrží užívání alkoholu a/nebo drog,. Sociální sítě Společnost Securitas respektuje právo jednotlivce na svobodu projevu a vyjádření vlastního názoru. Veřejná prohlášení jménem společnosti Securitas však mohou činit pouze osoby k tomu výslovně pověřené. Zaměstnanci a obchodní partneři, kteří aktivně vystupují v sociálních sítích, jsou vedeni k tomu, aby jednali v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas. 15

16 Etika podnikání Společnost Securitas se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti a je připravena učinit vše pro zajištění a podporu nejvyššího možného etického obchodního standardu ve všech aspektech svého podnikání. Jako přední společnost v rámci oboru má Securitas množství povinností vůči zemím a komunitám, ve kterých působí. Uplatňujeme princip společenské angažovanosti a dodržujeme zákony a předpisy zemí, ve kterých poskytujeme své služby. Společnost Securitas je rovněž odpovědná za další rozvoj celého oboru. Ve spolupráci s obchodními organizacemi, odbory, orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení se společnost Securitas snaží zdokonalovat nejen poskytované služby, ale také celé odvětví, s cílem zvýšit jak úroveň standardů, tak finančního ohodnocení v rámci odvětví. Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů Společnost Securitas uplatňuje principy spravedlivého podnikání a poctivé hospodářské soutěže, založené na čestnosti, kvalitě služeb, ceně a zákaznickém servisu. Společnost Securitas se může sdružovat v asociacích za účelem zvýšení kvality odvětví, avšak v žádném případě nevstupuje s konkurencí do diskuzí či dohod, které by se týkaly cen, podílu na trhu nebo obdobných protiprávních aktivit, a pevně lpí na dodržování veškerých aplikovatelných zákonů a předpisů podporujících poctivou hospodářskou soutěž. Korupce a praní špinavých peněz Společnost Securitas usiluje o poskytování nejkvalitnějších možných služeb zaměřených na splnění konkrétních požadavků zákazníka a očekává, že bude vybrána jako dodavatel služeb na základě skutečných přínosů, v rámci svobodného a poctivého podnikatelského prostředí. Společnost Securitas nenabízí, nevyžaduje ani nepřijímá úplatky, usnadňující platby nebo jiné protiprávní platby za účelem získání či udržení zakázky. Společnost Securitas obchoduje pouze se seriózními obchodními partnery provozujícími zákonné obchodní aktivity, jejichž prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Společnost Securitas nepodporuje praní špinavých peněz a v duchu Kodexu dodržuje obecné principy zaměřené proti praní špinavých peněz stanovené v příslušných protikorupčních dohodách a v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary Nákupní a prodejní aktivity musí být vykonávány s maximální poctivostí. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmějí dávat ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit buď obchodní transakci nebo rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či zákazníka. Dary nižší hodnoty jsou někdy součástí místních obchodních zvyklostí, a pokud jsou přípustné a legální, mohou být akceptovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas vypracují v souladu s platnými zákony a Kodexem podrobné návody a zásady, vymezující, co je na místní úrovni přijatelné. 16

17 Střet zájmů Obchodní rozhodnutí musí být vždy založena na objektivních důvodech a kritériích a zaměstnanci a obchodní partneři musí jednat tak, aby mezi jejich soukromými aktivitami a jejich účastí na podnikatelských aktivitách společnosti Securitas nedocházelo ke střetu zájmů. Příspěvky politickým stranám a politické aktivity Každé veřejné jednání nebo politická aktivita, vedená jménem společnosti Securitas, musí být legální, etická a v souladu se základními hodnotami a zásadami společnosti Securitas. Zaměstnancům není povoleno používat ani souhlasit s používáním prostředků, zdrojů nebo nemovitostí společnosti za účelem podpory vlády, politické organizace, strany nebo kandidáta, vyjma situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo jde o zavedenou, legální a všeobecně přijímanou praxi. Poskytování jakýchkoliv příspěvků z prostředků společnosti musí být legální, transparentní a předem ho musí odsouhlasit Divisional nebo Regional President. Nedovolené obchodování akciemi a důvěrné informace Společnost Securitas dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se nedovoleného obchodování vlastními akciemi, a ve spojení s obchodováním na burze nepoužívá ani neposkytuje vnitřní informace nevhodným způsobem. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmí používat žádné neveřejné informace o společnosti Securitas nebo jakékoliv jiné společnosti s cílem ovlivnit jejich rozhodování nebo rozhodování třetí strany při obchodování s cennými papíry. Soukromí a ochrana osobních údajů Společnost Securitas respektuje právo jedince na soukromí, osobní údaje zpracovává odpovědně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Mlčenlivost (obchodní tajemství) Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou klást důraz na to, aby se zabránilo neautorizovanému použití nebo vyzrazení důvěrných nebo vnitřních informací společnosti Securitas. Současně musí být v souladu se všemi právními a smluvními požadavky chráněny neveřejné informace, které patří našim zákazníkům nebo obchodním partnerům, a ke kterým jsme získali přístup díky svým podnikatelským aktivitám. Duševní vlastnictví Veškerá hodnota dlouhé historie poskytování profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti je zahrnuta v obchodní značce Securitas. Společnost Securitas, její zaměstnanci a obchodní partneři musí pracovat tak, aby chránili tuto obchodní značku a respektovali platná práva k duševnímu vlastnictví druhých. 17

18 Ochrana majetku a zdrojů společnosti Majetek, zdroje a informační systémy společnosti Securitas musí být vždy zabezpečeny a chráněny před neautorizovaným používáním, poškozením, vyzrazením, odcizením nebo odstraněním, a to pro případ mimořádné události, nevhodného použití i zneužití důvěry. Podnikání v oblasti státní správy Mezi naše zákazníky patří mnohé státní, veřejné a mezinárodní instituce a úřady. Společnost Securitas přísně dodržuje všechny zákony a předpisy vztahující se ke spolupráci s těmito subjekty včetně některých zvláštních požadavků spojených se státními zakázkami a transakcemi. Předávání informací, záznamy a vnitřní kontrola Společnost Securitas si je vědoma důležitosti otevřené komunikace se všemi, kteří jsou nějakým způsobem dotčeni našimi aktivitami, ať už se jde o zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, investory, veřejnost či o jejich zástupce. Akcie společnosti Securitas jsou kótovány v NASDAQ OMX na burze ve Stockholmu a všechny informace jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími zákony, burzovními pravidly a kodexy pro řízení společnosti, které se vztahují k našemu podnikání. Pro zainteresované osoby jsou k dispozici přesné a úplné informace, na dotazy odpovídá společnost Securitas obratem. Všechny záznamy a účetní doklady jasně zobrazují skutečný stav obchodních transakcí, aktiv a pasiv v souladu s relevantními předpisy, účetními a zákonnými požadavky a jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Naším cílem je úplná účetní odpovědnost. Normy společnosti Securitas pro účetnictví a vytváření přehledů jsou nastaveny v Securitas Group Policies and Guidelines a v Securitas Reporting Manual. Veškerá komunikace je vedena v souladu se Securitas Communication Policy. Interní kontrolní postupy společnosti Securitas jsou konzistentní s COSO Internal Control Integrated Framework. Představenstvo společnosti Securitas AB je odpovědné za práci vykonanou v rámci interních kontrolních činností. 18

19 19

20 20

21 Životní prostředí a udržitelný rozvoj Společnost Securitas usiluje o řízení svého podnikání s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a plní nebo překračuje požadavky na životní prostředí stanovené zákony, předpisy a mezinárodními smlouvami. Očekává se od nás, že budeme neustále hledat způsoby, jak snížit čerpání zdrojů, množství emisí a odpadů. Emisní cíle jsou nastaveny v Securitas Emissions Policy. Společenská angažovanost Společnost Securitas si je vědoma své společenské odpovědnosti a volí vhodné způsoby podpory na místní, regionální a globální úrovni. Pomáháme s řešením tíživých sociálních problémů všude tam, kde je to třeba. Díky našim organizačním jednotkám jsme v kontaktu s místními komunitami všude tam, kde podnikáme, Sponzorujeme například školy, dětské domovy a organizace zajišťující péči o tělesně postižené osoby. Společnost Securitas chápe význam aktivní a stálé sociální komunikace se všemi svými podílníky. 21

22 Implementace a plnění Je povinností všech zaměstnanců a členů vedení společnosti Securitas tento Kodex dodržovat i dohlížet na jeho dodržování. Za implementaci Kodexu ve svěřené oblasti je odpovědný/á Divisional/Regional President, avšak konečnou odpovědnost za náležitou implementaci Kodexu všemi zaměstnanci a obchodními partnery v rámci daného území má Country President. Zásady Kodexu musí být diskutovány a implementovány v maximální možné míře v rámci smluvních vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. V uvedeném smyslu nejsou naši zákazníci považováni za obchodní partnery. Pojem obchodní partner zahrnuje například dodavatele, subdodavatele apod. Implementace a dodržování Kodexu budou průběžně sledovány v rámci ERM (Enterprise Risk Management) procesu. Kodex bude každoročně revidován. Konečná odpovědnost leží na představenstvu společnosti Securitas AB. Povinností každého zaměstnance a obchodního partnera společnosti Securitas je také vyjádřit případné pochybnosti o dodržování Kodexu. Pokud zaměstnanec nebo obchodní partner chce podat stížnost nebo oznámit porušení Kodexu, obrátí se na svého nadřízeného nebo na zástupce místního vedení. Pokud zaměstnanec zjistí, že je obtížné předložit případ místnímu vedení, nebo pokud stížnost není vyřešena, nebo pokud jde o vážnou či citlivou záležitost, lze jej oznámit jedním z následujících způsobů: Securitas Integrity Line Internetová stránka: Telefon: místní telefonní číslo naleznete na internetových stránkách společnosti Vedoucí pracovník skupiny Securitas pro CSR (Corporate Social Responsibility) Securitas AB P. O. Box S Stockholm Švédsko 22

23 Postup vyřizování stížností, včetně jeho účelu a způsobu použití je podrobně popsán v zásadách platných pro Securitas Integrity Line. Veškeré stížnosti budou prošetřeny. S informacemi od zaměstnance bude, pokud je to za přijatelných okolností možné, zacházeno důvěrně, nikdo ze zaměstnanců nesmí být diskriminován za to, že v dobré víře oznámil skutečnosti, o kterých se domníval, že mohou porušovat ustanovení Kodexu. Zaměstnanec, který učiní takové oznámení, obdrží vhodnou odpověď. Společnost Securitas systematicky sleduje stížnosti týkající se dodržování Kodexu, přičemž využívá informací získaných z různých dostupných zdrojů. Jednání, které je neslučitelné s Kodexem, musí být okamžitě napraveno, se zaměstnanci porušujícími Kodex bude zahájeno disciplinární řízení, přičemž postihem může být až rozvázání pracovního poměru. Pokud je porušení Kodexu současně činem, který je stíhatelný podle zákona, společnost Securitas ohlásí takové porušení příslušným úřadům. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Definice indikátorů Lidská práva (HR) Lidská práva Ukazatele výkonu Hledisko: Investiční a nákupčí postupy Hledisko: Nucená a povinná práce Základní Základní HR1 HR2 Percentuální podíl a celkový počet

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více