Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas"

Transkript

1 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1

2 2

3 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci, hodnotu naší obchodní značky a podporuje dlouhodobou udržitelnost a růst. Rozhodující je, že dodržujeme zákony, zachováváme vysoké etické standardy a zastáváme naše sdílené hodnoty při všech našich činnostech. Jde o základ, na kterém je postavena důvěra našich klientů, zaměstnanců, akcionářů a ostatních podílníků ve společnost Securitas. Hodnoty společnosti Securitas a Etický kodex patří mezi klíčové korporátní zásady. Jsou jimi nastaveny základní principy; očekáváme, že je všichni zaměstnanci a obchodní partneři za všech okolností dodržují. Všichni zaměstnanci společnosti Securitas nesou odpovědnost za to, že nikdy nic neohrozí náš závazek být poctivými, ostražitými a užitečnými nebo etické principy a hodnoty naší společnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Securitas mají povinnost být dobrým vzorem. Dodržování hodnot společnosti Securitas a Etického kodexu je závazné a zajišťuje, že Securitas bude i nadále organizací, kterou společnost a naši klienti oceňují a respektují, a pro kterou všichni s hrdostí pracujeme. Při dodržování Kodexu během vaší každodenní práce vám pomůže, budete-li se ptát sami sebe: Je rozhodnutí nebo jednání, které se chystám učinit, v souladu s hodnotami a etikou společnosti Securitas? Chápu rizika a možné důsledky toho, co dělám? Jdu ostatním příkladem? Ve společnosti Securitas věříme, že odpovědné podnikání je dobré podnikání. Stockholm, 5. března 2012 Alf Göransson Prezident a výkonný ředitel společnosti Securitas AB

4 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 3. listopadu 2014 Platný od 3. listopadu 2014

5 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Obsah Obecné zásady 7 Naše hodnoty 8 Soulad s místními zákony a předpisy 11 Lidská práva 11 Zaměstnanci 12 Etika podnikání 16 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 21 Společenská angažovanost 21 Implementace a plnění 22 Tento dokument je překladem originálního anglického textu Securitas Values and Ethics Code. V případě rozdílu mezi českým překladem a původním anglickým textem nechť je upřednostněn původní anglický text.

6 6

7 Obecné zásady Dodržování zákonů, zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot, to jsou zásady, které hrají rozhodující roli ve všech činnostech společnosti Securitas. Poskytují základ, díky kterému nám důvěřují naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři a podílníci. Mají důležitou úlohu při zachovávání vysoké hodnoty značky Securitas a při dosažení dlouhodobé udržitelnosti a růstu našeho podnikání v celosvětovém měřítku. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas ( Kodex ) je jedním z jejích klíčových dokumentů. Nastavuje základní principy, které by měli všichni zaměstnanci a obchodní partneři Securitas za všech okolností dodržovat. Kodex musí být chápán v souvislosti se základními hodnotami společnosti Securitas, čestností, ostražitostí a užitečností, a ostatními firemními dokumenty, jako jsou Securitas Group Policies and Guidelines, se kterými je úzce propojen. Porozumět Kodexu a dodržovat jej je úkolem nejen společnosti Securitas, ale i jednotlivých zaměstnanců a členů vedení společnosti. Společnost Securitas zároveň očekává, že zásady Kodexu dodržují i všichni obchodní partneři. Společnost Securitas vyžaduje a očekává od všech zaměstnanců a obchodních partnerů, že budou oznamovat každé porušení zásad Kodexu, přičemž zaručuje, že pro osoby jednající v dobré víře, nebude toto mít negativní následky ani nebudou cílem represí. Tento Kodex je minimálním požadavkem, ale nijak nevylučuje či nenahrazuje kolektivní vyjednávání. Ačkoliv Kodex poskytuje návod pro řešení mnohých situací, které se vztahují k přijatelným normám čestnosti a vhodného obchodního chování, je nemožné kodifikovat každou situaci, která může nastat v rámci každodenní globální činnosti společnosti Securitas. Kodex tedy nemůže nahradit individuální odpovědnost každého zaměstnance nebo obchodního partnera při rozhodování, které respektuje nejen text, ale také ducha a smysl Kodexu. Společnost Securitas podporuje principy Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, Základní principy pracovního práva Mezinárodní organizace práce a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Aktivně podporujeme jejich prosazování do našich přístupů, postupů a každodenní praxe. 7

8 Naše hodnoty Činnost společnosti Securitas je založena na třech základních hodnotách: čestnosti, ostražitosti a užitečnosti Čestnost Společnost Securitas klade důraz na čestný přístup k podnikání. Úspěch každé společnosti je ve velké míře závislý na čestnosti a poctivosti jejích zaměstnanců. Společnost Securitas je ve svém požadavku na čestnost a pravdomluvnost nekompromisní. Čestnost znamená také právo otevřeně vyjádřit vlastní názor a oznámit nepřípustné skutečnosti a jiné relevantní informace bez rizika postihu. Ostražitost Společnost Securitas zakládá svoji činnost na profesionálním přístupu k podnikání. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy pozorní a všímaví, musí naslouchat a být schopni správně vyhodnotit danou situaci tak, aby ochránili prostory a majetek zákazníka a zároveň dodržovali etické hodnoty, které společnost Securitas zastává. Užitečnost Cílem společnosti Securitas je zajistit lidem bezpečnější život. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy připraveni poskytnout pomoc v rámci plnění konkrétního úkolu. Musíme být také připraveni poskytnout pomoc kolegům, zákazníkům a dalším osobám, které ji potřebují. Model řízení společnosti Securitas, Toolbox, který slouží k předávání firemní kultury a vytváření sdílené platformy, je primárně symbolizován zaměřením na tři uvedené základní hodnoty společnosti Securitas. 8

9 9

10 10

11 Soulad s místními zákony a předpisy Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme dodržování zákonů a předpisů zemí, ve kterých společnost Securitas podniká. Kodex představuje vyžadovaný stanovený standard a je třeba ho při obchodní činnosti společnosti Securitas dodržovat, a to i tehdy, kdy jím stanovený standard přesahuje požadavky místní legislativy. Securitas bude dodržovat ekonomické a obchodních sankce vydané Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojenými státy americkými ve všech zemích, kde jsou uplatňovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas mohou přijmout a používat zásady, které jsou přísnější nebo podrobnější než zásady stanovené v Kodexu. Pokud jsou taková pravidla vydána, platí místní pravidla jako dodatek Kodexu. Lidská práva Společnost Securitas podporuje a respektuje základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů a uznává svou odpovědnost hájit a sledovat dodržování těchto práv v rámci svých globálních podnikatelských aktivit. 11

12 Zaměstnanci Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším zdrojem. Cílem společnosti Securitas je být solidním, důvěryhodným a stabilním zaměstnavatelem a podporovat vztahy založené na vzájemném respektu a důstojnosti. Jsme pevně přesvědčeni, že schopnosti našich zaměstnanců mají přímý vliv na dosažené výsledky. Aby společnost Securitas získala zkušené zaměstnance, usiluje o to, stát se atraktivním zaměstnavatelem, který nabízí dobré pracovní podmínky, odpovídající mzdové ohodnocení a příležitosti pro osobní růst. Mzda a podmínky pracovní smlouvy Společnost Securitas si uvědomuje význam odpovídajících mzdových podmínek a přiměřené délky pracovní doby. Děláme vše pro to, aby mzdy a benefity dosáhly nebo překročily zákonem stanovené částky nebo minimální částky obvyklé v daném odvětví. Informace o výši mzdy a benefitech, stejně jako o podmínkách pracovní smlouvy, musí být sděleny každému zaměstnanci srozumitelnou formou. Svoboda sdružování Společnost Securitas uznává právo všech zaměstnanců rozhodnout se, zda budou nebo nebudou zastoupeni odborovou organizací při kolektivním vyjednávání, zda budou nebo nebudou zakládat odborové organizace a vstupovat do nich podle vlastního uvážení a v souladu s místními zákony a předpisy. Toto právo zahrnuje také svobodu shromažďovací a sdružovací. Nikdo ze zaměstnanců nesmí být obtěžován nebo vystaven represi z důvodu využití těchto práv. Ochrana zdraví a bezpečnost práce Společnost Securitas si uvědomuje význam zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a činí vše pro to, aby se předešlo nehodám a úrazům a podporuje opatření pro zlepšení zdraví a tělesné i duševní pohody. Stejné příležitosti Společnost Securitas je zaměstnavatel, který zastává rovné příležitosti. Se všemi zaměstnanci musí být zacházeno slušně a rovnoprávně. Diskriminace v zaměstnávání, odměňování, vzdělávání, kariérním růstu, odchodu do důchodu či ukončení pracovního poměru na základě etnické nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinného nebo rodičovského stavu, zdravotního omezení nebo jiné odlišující charakteristiky chráněné odpovídajícím zákonem, je považována za naprosto nepřijatelnou. Všechna rozhodnutí zaměstnavatele jsou založena výhradně na hodnocení kvalifikace, zkušeností, jednání, pracovního výkonu a viditelného potenciálu dané osoby ve vztahu k pracovním požadavkům a platné legislativě. 12

13 13

14 14

15 Obtěžování Společnost Securitas je zastáncem pozitivního pracovního prostředí a netoleruje žádné formy obtěžování, šikany nebo zneužívání. Při jednání se zaměstnanci stejně jako při jednání mezi nimi navzájem musí být dodrženo pravidlo důstojnosti a úcty. Dětská práce a nucená práce Společnost Securitas neuznává ani nevyužívá dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou práci v žádné podobě. Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost Společnost Securitas považuje užívání jakýchkoliv návykových látek na pracovišti za nepřijatelné a očekává od všech zaměstnanců, že se zdrží užívání alkoholu a/nebo drog,. Sociální sítě Společnost Securitas respektuje právo jednotlivce na svobodu projevu a vyjádření vlastního názoru. Veřejná prohlášení jménem společnosti Securitas však mohou činit pouze osoby k tomu výslovně pověřené. Zaměstnanci a obchodní partneři, kteří aktivně vystupují v sociálních sítích, jsou vedeni k tomu, aby jednali v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas. 15

16 Etika podnikání Společnost Securitas se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti a je připravena učinit vše pro zajištění a podporu nejvyššího možného etického obchodního standardu ve všech aspektech svého podnikání. Jako přední společnost v rámci oboru má Securitas množství povinností vůči zemím a komunitám, ve kterých působí. Uplatňujeme princip společenské angažovanosti a dodržujeme zákony a předpisy zemí, ve kterých poskytujeme své služby. Společnost Securitas je rovněž odpovědná za další rozvoj celého oboru. Ve spolupráci s obchodními organizacemi, odbory, orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení se společnost Securitas snaží zdokonalovat nejen poskytované služby, ale také celé odvětví, s cílem zvýšit jak úroveň standardů, tak finančního ohodnocení v rámci odvětví. Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů Společnost Securitas uplatňuje principy spravedlivého podnikání a poctivé hospodářské soutěže, založené na čestnosti, kvalitě služeb, ceně a zákaznickém servisu. Společnost Securitas se může sdružovat v asociacích za účelem zvýšení kvality odvětví, avšak v žádném případě nevstupuje s konkurencí do diskuzí či dohod, které by se týkaly cen, podílu na trhu nebo obdobných protiprávních aktivit, a pevně lpí na dodržování veškerých aplikovatelných zákonů a předpisů podporujících poctivou hospodářskou soutěž. Korupce a praní špinavých peněz Společnost Securitas usiluje o poskytování nejkvalitnějších možných služeb zaměřených na splnění konkrétních požadavků zákazníka a očekává, že bude vybrána jako dodavatel služeb na základě skutečných přínosů, v rámci svobodného a poctivého podnikatelského prostředí. Společnost Securitas nenabízí, nevyžaduje ani nepřijímá úplatky, usnadňující platby nebo jiné protiprávní platby za účelem získání či udržení zakázky. Společnost Securitas obchoduje pouze se seriózními obchodními partnery provozujícími zákonné obchodní aktivity, jejichž prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Společnost Securitas nepodporuje praní špinavých peněz a v duchu Kodexu dodržuje obecné principy zaměřené proti praní špinavých peněz stanovené v příslušných protikorupčních dohodách a v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary Nákupní a prodejní aktivity musí být vykonávány s maximální poctivostí. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmějí dávat ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit buď obchodní transakci nebo rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či zákazníka. Dary nižší hodnoty jsou někdy součástí místních obchodních zvyklostí, a pokud jsou přípustné a legální, mohou být akceptovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas vypracují v souladu s platnými zákony a Kodexem podrobné návody a zásady, vymezující, co je na místní úrovni přijatelné. 16

17 Střet zájmů Obchodní rozhodnutí musí být vždy založena na objektivních důvodech a kritériích a zaměstnanci a obchodní partneři musí jednat tak, aby mezi jejich soukromými aktivitami a jejich účastí na podnikatelských aktivitách společnosti Securitas nedocházelo ke střetu zájmů. Příspěvky politickým stranám a politické aktivity Každé veřejné jednání nebo politická aktivita, vedená jménem společnosti Securitas, musí být legální, etická a v souladu se základními hodnotami a zásadami společnosti Securitas. Zaměstnancům není povoleno používat ani souhlasit s používáním prostředků, zdrojů nebo nemovitostí společnosti za účelem podpory vlády, politické organizace, strany nebo kandidáta, vyjma situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo jde o zavedenou, legální a všeobecně přijímanou praxi. Poskytování jakýchkoliv příspěvků z prostředků společnosti musí být legální, transparentní a předem ho musí odsouhlasit Divisional nebo Regional President. Nedovolené obchodování akciemi a důvěrné informace Společnost Securitas dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se nedovoleného obchodování vlastními akciemi, a ve spojení s obchodováním na burze nepoužívá ani neposkytuje vnitřní informace nevhodným způsobem. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmí používat žádné neveřejné informace o společnosti Securitas nebo jakékoliv jiné společnosti s cílem ovlivnit jejich rozhodování nebo rozhodování třetí strany při obchodování s cennými papíry. Soukromí a ochrana osobních údajů Společnost Securitas respektuje právo jedince na soukromí, osobní údaje zpracovává odpovědně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Mlčenlivost (obchodní tajemství) Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou klást důraz na to, aby se zabránilo neautorizovanému použití nebo vyzrazení důvěrných nebo vnitřních informací společnosti Securitas. Současně musí být v souladu se všemi právními a smluvními požadavky chráněny neveřejné informace, které patří našim zákazníkům nebo obchodním partnerům, a ke kterým jsme získali přístup díky svým podnikatelským aktivitám. Duševní vlastnictví Veškerá hodnota dlouhé historie poskytování profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti je zahrnuta v obchodní značce Securitas. Společnost Securitas, její zaměstnanci a obchodní partneři musí pracovat tak, aby chránili tuto obchodní značku a respektovali platná práva k duševnímu vlastnictví druhých. 17

18 Ochrana majetku a zdrojů společnosti Majetek, zdroje a informační systémy společnosti Securitas musí být vždy zabezpečeny a chráněny před neautorizovaným používáním, poškozením, vyzrazením, odcizením nebo odstraněním, a to pro případ mimořádné události, nevhodného použití i zneužití důvěry. Podnikání v oblasti státní správy Mezi naše zákazníky patří mnohé státní, veřejné a mezinárodní instituce a úřady. Společnost Securitas přísně dodržuje všechny zákony a předpisy vztahující se ke spolupráci s těmito subjekty včetně některých zvláštních požadavků spojených se státními zakázkami a transakcemi. Předávání informací, záznamy a vnitřní kontrola Společnost Securitas si je vědoma důležitosti otevřené komunikace se všemi, kteří jsou nějakým způsobem dotčeni našimi aktivitami, ať už se jde o zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, investory, veřejnost či o jejich zástupce. Akcie společnosti Securitas jsou kótovány v NASDAQ OMX na burze ve Stockholmu a všechny informace jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími zákony, burzovními pravidly a kodexy pro řízení společnosti, které se vztahují k našemu podnikání. Pro zainteresované osoby jsou k dispozici přesné a úplné informace, na dotazy odpovídá společnost Securitas obratem. Všechny záznamy a účetní doklady jasně zobrazují skutečný stav obchodních transakcí, aktiv a pasiv v souladu s relevantními předpisy, účetními a zákonnými požadavky a jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Naším cílem je úplná účetní odpovědnost. Normy společnosti Securitas pro účetnictví a vytváření přehledů jsou nastaveny v Securitas Group Policies and Guidelines a v Securitas Reporting Manual. Veškerá komunikace je vedena v souladu se Securitas Communication Policy. Interní kontrolní postupy společnosti Securitas jsou konzistentní s COSO Internal Control Integrated Framework. Představenstvo společnosti Securitas AB je odpovědné za práci vykonanou v rámci interních kontrolních činností. 18

19 19

20 20

21 Životní prostředí a udržitelný rozvoj Společnost Securitas usiluje o řízení svého podnikání s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a plní nebo překračuje požadavky na životní prostředí stanovené zákony, předpisy a mezinárodními smlouvami. Očekává se od nás, že budeme neustále hledat způsoby, jak snížit čerpání zdrojů, množství emisí a odpadů. Emisní cíle jsou nastaveny v Securitas Emissions Policy. Společenská angažovanost Společnost Securitas si je vědoma své společenské odpovědnosti a volí vhodné způsoby podpory na místní, regionální a globální úrovni. Pomáháme s řešením tíživých sociálních problémů všude tam, kde je to třeba. Díky našim organizačním jednotkám jsme v kontaktu s místními komunitami všude tam, kde podnikáme, Sponzorujeme například školy, dětské domovy a organizace zajišťující péči o tělesně postižené osoby. Společnost Securitas chápe význam aktivní a stálé sociální komunikace se všemi svými podílníky. 21

22 Implementace a plnění Je povinností všech zaměstnanců a členů vedení společnosti Securitas tento Kodex dodržovat i dohlížet na jeho dodržování. Za implementaci Kodexu ve svěřené oblasti je odpovědný/á Divisional/Regional President, avšak konečnou odpovědnost za náležitou implementaci Kodexu všemi zaměstnanci a obchodními partnery v rámci daného území má Country President. Zásady Kodexu musí být diskutovány a implementovány v maximální možné míře v rámci smluvních vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. V uvedeném smyslu nejsou naši zákazníci považováni za obchodní partnery. Pojem obchodní partner zahrnuje například dodavatele, subdodavatele apod. Implementace a dodržování Kodexu budou průběžně sledovány v rámci ERM (Enterprise Risk Management) procesu. Kodex bude každoročně revidován. Konečná odpovědnost leží na představenstvu společnosti Securitas AB. Povinností každého zaměstnance a obchodního partnera společnosti Securitas je také vyjádřit případné pochybnosti o dodržování Kodexu. Pokud zaměstnanec nebo obchodní partner chce podat stížnost nebo oznámit porušení Kodexu, obrátí se na svého nadřízeného nebo na zástupce místního vedení. Pokud zaměstnanec zjistí, že je obtížné předložit případ místnímu vedení, nebo pokud stížnost není vyřešena, nebo pokud jde o vážnou či citlivou záležitost, lze jej oznámit jedním z následujících způsobů: Securitas Integrity Line Internetová stránka: Telefon: místní telefonní číslo naleznete na internetových stránkách společnosti Vedoucí pracovník skupiny Securitas pro CSR (Corporate Social Responsibility) Securitas AB P. O. Box S Stockholm Švédsko 22

23 Postup vyřizování stížností, včetně jeho účelu a způsobu použití je podrobně popsán v zásadách platných pro Securitas Integrity Line. Veškeré stížnosti budou prošetřeny. S informacemi od zaměstnance bude, pokud je to za přijatelných okolností možné, zacházeno důvěrně, nikdo ze zaměstnanců nesmí být diskriminován za to, že v dobré víře oznámil skutečnosti, o kterých se domníval, že mohou porušovat ustanovení Kodexu. Zaměstnanec, který učiní takové oznámení, obdrží vhodnou odpověď. Společnost Securitas systematicky sleduje stížnosti týkající se dodržování Kodexu, přičemž využívá informací získaných z různých dostupných zdrojů. Jednání, které je neslučitelné s Kodexem, musí být okamžitě napraveno, se zaměstnanci porušujícími Kodex bude zahájeno disciplinární řízení, přičemž postihem může být až rozvázání pracovního poměru. Pokud je porušení Kodexu současně činem, který je stíhatelný podle zákona, společnost Securitas ohlásí takové porušení příslušným úřadům. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Prohlášení Udržitelnost, čestnost a dobré podnikové řízení - jsou klíčovými prvky naší etické kultury, ze kterých vychází postoje vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům,

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod a účel programu 4 2. Popis rámcových compliance dokumentů 4 3. Shrnutí oblastí compliance 5 4. Organizace compliance 7 5. Školení

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

ETICKÝ KODEX. Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC

ETICKÝ KODEX. Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC ETICKÝ KODEX Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC Etický kodex Klastr sociálních inovací a podniků SINEC šíří myšlenky a podporuje aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, podporuje

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions

Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions 2 Vnitřní pravidla chování Tato verze Vnitřních pravidel chování obsahuje stručný přehled pravidel chování. Je distribuována

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Informace pro veřejnost 1. ÚVOD Pravidla jednání a etických zásad Komerční banka, a.s. a její Skupina Účelem tohoto dokumentu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty.

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty. Etický kodex pro smluvní partnery My Business our ethics Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF Měníme vize v hodnoty. Obsah Preambule...3 Zásady...4 Konflikty zájmů a korupce...4 Trestné činy v souvislosti

Více