Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas"

Transkript

1 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1

2 2

3 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci, hodnotu naší obchodní značky a podporuje dlouhodobou udržitelnost a růst. Rozhodující je, že dodržujeme zákony, zachováváme vysoké etické standardy a zastáváme naše sdílené hodnoty při všech našich činnostech. Jde o základ, na kterém je postavena důvěra našich klientů, zaměstnanců, akcionářů a ostatních podílníků ve společnost Securitas. Hodnoty společnosti Securitas a Etický kodex patří mezi klíčové korporátní zásady. Jsou jimi nastaveny základní principy; očekáváme, že je všichni zaměstnanci a obchodní partneři za všech okolností dodržují. Všichni zaměstnanci společnosti Securitas nesou odpovědnost za to, že nikdy nic neohrozí náš závazek být poctivými, ostražitými a užitečnými nebo etické principy a hodnoty naší společnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Securitas mají povinnost být dobrým vzorem. Dodržování hodnot společnosti Securitas a Etického kodexu je závazné a zajišťuje, že Securitas bude i nadále organizací, kterou společnost a naši klienti oceňují a respektují, a pro kterou všichni s hrdostí pracujeme. Při dodržování Kodexu během vaší každodenní práce vám pomůže, budete-li se ptát sami sebe: Je rozhodnutí nebo jednání, které se chystám učinit, v souladu s hodnotami a etikou společnosti Securitas? Chápu rizika a možné důsledky toho, co dělám? Jdu ostatním příkladem? Ve společnosti Securitas věříme, že odpovědné podnikání je dobré podnikání. Stockholm, 5. března 2012 Alf Göransson Prezident a výkonný ředitel společnosti Securitas AB

4 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 3. listopadu 2014 Platný od 3. listopadu 2014

5 Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Obsah Obecné zásady 7 Naše hodnoty 8 Soulad s místními zákony a předpisy 11 Lidská práva 11 Zaměstnanci 12 Etika podnikání 16 Životní prostředí a udržitelný rozvoj 21 Společenská angažovanost 21 Implementace a plnění 22 Tento dokument je překladem originálního anglického textu Securitas Values and Ethics Code. V případě rozdílu mezi českým překladem a původním anglickým textem nechť je upřednostněn původní anglický text.

6 6

7 Obecné zásady Dodržování zákonů, zachovávání vysokých etických standardů a prosazování našich sdílených hodnot, to jsou zásady, které hrají rozhodující roli ve všech činnostech společnosti Securitas. Poskytují základ, díky kterému nám důvěřují naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři a podílníci. Mají důležitou úlohu při zachovávání vysoké hodnoty značky Securitas a při dosažení dlouhodobé udržitelnosti a růstu našeho podnikání v celosvětovém měřítku. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas ( Kodex ) je jedním z jejích klíčových dokumentů. Nastavuje základní principy, které by měli všichni zaměstnanci a obchodní partneři Securitas za všech okolností dodržovat. Kodex musí být chápán v souvislosti se základními hodnotami společnosti Securitas, čestností, ostražitostí a užitečností, a ostatními firemními dokumenty, jako jsou Securitas Group Policies and Guidelines, se kterými je úzce propojen. Porozumět Kodexu a dodržovat jej je úkolem nejen společnosti Securitas, ale i jednotlivých zaměstnanců a členů vedení společnosti. Společnost Securitas zároveň očekává, že zásady Kodexu dodržují i všichni obchodní partneři. Společnost Securitas vyžaduje a očekává od všech zaměstnanců a obchodních partnerů, že budou oznamovat každé porušení zásad Kodexu, přičemž zaručuje, že pro osoby jednající v dobré víře, nebude toto mít negativní následky ani nebudou cílem represí. Tento Kodex je minimálním požadavkem, ale nijak nevylučuje či nenahrazuje kolektivní vyjednávání. Ačkoliv Kodex poskytuje návod pro řešení mnohých situací, které se vztahují k přijatelným normám čestnosti a vhodného obchodního chování, je nemožné kodifikovat každou situaci, která může nastat v rámci každodenní globální činnosti společnosti Securitas. Kodex tedy nemůže nahradit individuální odpovědnost každého zaměstnance nebo obchodního partnera při rozhodování, které respektuje nejen text, ale také ducha a smysl Kodexu. Společnost Securitas podporuje principy Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, Základní principy pracovního práva Mezinárodní organizace práce a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Aktivně podporujeme jejich prosazování do našich přístupů, postupů a každodenní praxe. 7

8 Naše hodnoty Činnost společnosti Securitas je založena na třech základních hodnotách: čestnosti, ostražitosti a užitečnosti Čestnost Společnost Securitas klade důraz na čestný přístup k podnikání. Úspěch každé společnosti je ve velké míře závislý na čestnosti a poctivosti jejích zaměstnanců. Společnost Securitas je ve svém požadavku na čestnost a pravdomluvnost nekompromisní. Čestnost znamená také právo otevřeně vyjádřit vlastní názor a oznámit nepřípustné skutečnosti a jiné relevantní informace bez rizika postihu. Ostražitost Společnost Securitas zakládá svoji činnost na profesionálním přístupu k podnikání. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy pozorní a všímaví, musí naslouchat a být schopni správně vyhodnotit danou situaci tak, aby ochránili prostory a majetek zákazníka a zároveň dodržovali etické hodnoty, které společnost Securitas zastává. Užitečnost Cílem společnosti Securitas je zajistit lidem bezpečnější život. Zaměstnanci společnosti Securitas musí být vždy připraveni poskytnout pomoc v rámci plnění konkrétního úkolu. Musíme být také připraveni poskytnout pomoc kolegům, zákazníkům a dalším osobám, které ji potřebují. Model řízení společnosti Securitas, Toolbox, který slouží k předávání firemní kultury a vytváření sdílené platformy, je primárně symbolizován zaměřením na tři uvedené základní hodnoty společnosti Securitas. 8

9 9

10 10

11 Soulad s místními zákony a předpisy Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme dodržování zákonů a předpisů zemí, ve kterých společnost Securitas podniká. Kodex představuje vyžadovaný stanovený standard a je třeba ho při obchodní činnosti společnosti Securitas dodržovat, a to i tehdy, kdy jím stanovený standard přesahuje požadavky místní legislativy. Securitas bude dodržovat ekonomické a obchodních sankce vydané Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojenými státy americkými ve všech zemích, kde jsou uplatňovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas mohou přijmout a používat zásady, které jsou přísnější nebo podrobnější než zásady stanovené v Kodexu. Pokud jsou taková pravidla vydána, platí místní pravidla jako dodatek Kodexu. Lidská práva Společnost Securitas podporuje a respektuje základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů a uznává svou odpovědnost hájit a sledovat dodržování těchto práv v rámci svých globálních podnikatelských aktivit. 11

12 Zaměstnanci Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším zdrojem. Cílem společnosti Securitas je být solidním, důvěryhodným a stabilním zaměstnavatelem a podporovat vztahy založené na vzájemném respektu a důstojnosti. Jsme pevně přesvědčeni, že schopnosti našich zaměstnanců mají přímý vliv na dosažené výsledky. Aby společnost Securitas získala zkušené zaměstnance, usiluje o to, stát se atraktivním zaměstnavatelem, který nabízí dobré pracovní podmínky, odpovídající mzdové ohodnocení a příležitosti pro osobní růst. Mzda a podmínky pracovní smlouvy Společnost Securitas si uvědomuje význam odpovídajících mzdových podmínek a přiměřené délky pracovní doby. Děláme vše pro to, aby mzdy a benefity dosáhly nebo překročily zákonem stanovené částky nebo minimální částky obvyklé v daném odvětví. Informace o výši mzdy a benefitech, stejně jako o podmínkách pracovní smlouvy, musí být sděleny každému zaměstnanci srozumitelnou formou. Svoboda sdružování Společnost Securitas uznává právo všech zaměstnanců rozhodnout se, zda budou nebo nebudou zastoupeni odborovou organizací při kolektivním vyjednávání, zda budou nebo nebudou zakládat odborové organizace a vstupovat do nich podle vlastního uvážení a v souladu s místními zákony a předpisy. Toto právo zahrnuje také svobodu shromažďovací a sdružovací. Nikdo ze zaměstnanců nesmí být obtěžován nebo vystaven represi z důvodu využití těchto práv. Ochrana zdraví a bezpečnost práce Společnost Securitas si uvědomuje význam zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a činí vše pro to, aby se předešlo nehodám a úrazům a podporuje opatření pro zlepšení zdraví a tělesné i duševní pohody. Stejné příležitosti Společnost Securitas je zaměstnavatel, který zastává rovné příležitosti. Se všemi zaměstnanci musí být zacházeno slušně a rovnoprávně. Diskriminace v zaměstnávání, odměňování, vzdělávání, kariérním růstu, odchodu do důchodu či ukončení pracovního poměru na základě etnické nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinného nebo rodičovského stavu, zdravotního omezení nebo jiné odlišující charakteristiky chráněné odpovídajícím zákonem, je považována za naprosto nepřijatelnou. Všechna rozhodnutí zaměstnavatele jsou založena výhradně na hodnocení kvalifikace, zkušeností, jednání, pracovního výkonu a viditelného potenciálu dané osoby ve vztahu k pracovním požadavkům a platné legislativě. 12

13 13

14 14

15 Obtěžování Společnost Securitas je zastáncem pozitivního pracovního prostředí a netoleruje žádné formy obtěžování, šikany nebo zneužívání. Při jednání se zaměstnanci stejně jako při jednání mezi nimi navzájem musí být dodrženo pravidlo důstojnosti a úcty. Dětská práce a nucená práce Společnost Securitas neuznává ani nevyužívá dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou práci v žádné podobě. Závislost na alkoholu a/nebo drogová závislost Společnost Securitas považuje užívání jakýchkoliv návykových látek na pracovišti za nepřijatelné a očekává od všech zaměstnanců, že se zdrží užívání alkoholu a/nebo drog,. Sociální sítě Společnost Securitas respektuje právo jednotlivce na svobodu projevu a vyjádření vlastního názoru. Veřejná prohlášení jménem společnosti Securitas však mohou činit pouze osoby k tomu výslovně pověřené. Zaměstnanci a obchodní partneři, kteří aktivně vystupují v sociálních sítích, jsou vedeni k tomu, aby jednali v souladu s hodnotami a zásadami společnosti Securitas. 15

16 Etika podnikání Společnost Securitas se řídí principy čestnosti, poctivosti a spravedlnosti a je připravena učinit vše pro zajištění a podporu nejvyššího možného etického obchodního standardu ve všech aspektech svého podnikání. Jako přední společnost v rámci oboru má Securitas množství povinností vůči zemím a komunitám, ve kterých působí. Uplatňujeme princip společenské angažovanosti a dodržujeme zákony a předpisy zemí, ve kterých poskytujeme své služby. Společnost Securitas je rovněž odpovědná za další rozvoj celého oboru. Ve spolupráci s obchodními organizacemi, odbory, orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení se společnost Securitas snaží zdokonalovat nejen poskytované služby, ale také celé odvětví, s cílem zvýšit jak úroveň standardů, tak finančního ohodnocení v rámci odvětví. Poctivá soutěž a opatření proti vzniku kartelů Společnost Securitas uplatňuje principy spravedlivého podnikání a poctivé hospodářské soutěže, založené na čestnosti, kvalitě služeb, ceně a zákaznickém servisu. Společnost Securitas se může sdružovat v asociacích za účelem zvýšení kvality odvětví, avšak v žádném případě nevstupuje s konkurencí do diskuzí či dohod, které by se týkaly cen, podílu na trhu nebo obdobných protiprávních aktivit, a pevně lpí na dodržování veškerých aplikovatelných zákonů a předpisů podporujících poctivou hospodářskou soutěž. Korupce a praní špinavých peněz Společnost Securitas usiluje o poskytování nejkvalitnějších možných služeb zaměřených na splnění konkrétních požadavků zákazníka a očekává, že bude vybrána jako dodavatel služeb na základě skutečných přínosů, v rámci svobodného a poctivého podnikatelského prostředí. Společnost Securitas nenabízí, nevyžaduje ani nepřijímá úplatky, usnadňující platby nebo jiné protiprávní platby za účelem získání či udržení zakázky. Společnost Securitas obchoduje pouze se seriózními obchodními partnery provozujícími zákonné obchodní aktivity, jejichž prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Společnost Securitas nepodporuje praní špinavých peněz a v duchu Kodexu dodržuje obecné principy zaměřené proti praní špinavých peněz stanovené v příslušných protikorupčních dohodách a v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pohoštění, dary, spropitné a peněžité dary Nákupní a prodejní aktivity musí být vykonávány s maximální poctivostí. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmějí dávat ani přijímat žádné dary, spropitné nebo pohoštění, které by mohlo ovlivnit buď obchodní transakci nebo rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či zákazníka. Dary nižší hodnoty jsou někdy součástí místních obchodních zvyklostí, a pokud jsou přípustné a legální, mohou být akceptovány. Místní organizační jednotky společnosti Securitas vypracují v souladu s platnými zákony a Kodexem podrobné návody a zásady, vymezující, co je na místní úrovni přijatelné. 16

17 Střet zájmů Obchodní rozhodnutí musí být vždy založena na objektivních důvodech a kritériích a zaměstnanci a obchodní partneři musí jednat tak, aby mezi jejich soukromými aktivitami a jejich účastí na podnikatelských aktivitách společnosti Securitas nedocházelo ke střetu zájmů. Příspěvky politickým stranám a politické aktivity Každé veřejné jednání nebo politická aktivita, vedená jménem společnosti Securitas, musí být legální, etická a v souladu se základními hodnotami a zásadami společnosti Securitas. Zaměstnancům není povoleno používat ani souhlasit s používáním prostředků, zdrojů nebo nemovitostí společnosti za účelem podpory vlády, politické organizace, strany nebo kandidáta, vyjma situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo jde o zavedenou, legální a všeobecně přijímanou praxi. Poskytování jakýchkoliv příspěvků z prostředků společnosti musí být legální, transparentní a předem ho musí odsouhlasit Divisional nebo Regional President. Nedovolené obchodování akciemi a důvěrné informace Společnost Securitas dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se nedovoleného obchodování vlastními akciemi, a ve spojení s obchodováním na burze nepoužívá ani neposkytuje vnitřní informace nevhodným způsobem. Zaměstnanci a obchodní partneři nesmí používat žádné neveřejné informace o společnosti Securitas nebo jakékoliv jiné společnosti s cílem ovlivnit jejich rozhodování nebo rozhodování třetí strany při obchodování s cennými papíry. Soukromí a ochrana osobních údajů Společnost Securitas respektuje právo jedince na soukromí, osobní údaje zpracovává odpovědně a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Mlčenlivost (obchodní tajemství) Od všech zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou klást důraz na to, aby se zabránilo neautorizovanému použití nebo vyzrazení důvěrných nebo vnitřních informací společnosti Securitas. Současně musí být v souladu se všemi právními a smluvními požadavky chráněny neveřejné informace, které patří našim zákazníkům nebo obchodním partnerům, a ke kterým jsme získali přístup díky svým podnikatelským aktivitám. Duševní vlastnictví Veškerá hodnota dlouhé historie poskytování profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti je zahrnuta v obchodní značce Securitas. Společnost Securitas, její zaměstnanci a obchodní partneři musí pracovat tak, aby chránili tuto obchodní značku a respektovali platná práva k duševnímu vlastnictví druhých. 17

18 Ochrana majetku a zdrojů společnosti Majetek, zdroje a informační systémy společnosti Securitas musí být vždy zabezpečeny a chráněny před neautorizovaným používáním, poškozením, vyzrazením, odcizením nebo odstraněním, a to pro případ mimořádné události, nevhodného použití i zneužití důvěry. Podnikání v oblasti státní správy Mezi naše zákazníky patří mnohé státní, veřejné a mezinárodní instituce a úřady. Společnost Securitas přísně dodržuje všechny zákony a předpisy vztahující se ke spolupráci s těmito subjekty včetně některých zvláštních požadavků spojených se státními zakázkami a transakcemi. Předávání informací, záznamy a vnitřní kontrola Společnost Securitas si je vědoma důležitosti otevřené komunikace se všemi, kteří jsou nějakým způsobem dotčeni našimi aktivitami, ať už se jde o zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky, investory, veřejnost či o jejich zástupce. Akcie společnosti Securitas jsou kótovány v NASDAQ OMX na burze ve Stockholmu a všechny informace jsou poskytovány v souladu s odpovídajícími zákony, burzovními pravidly a kodexy pro řízení společnosti, které se vztahují k našemu podnikání. Pro zainteresované osoby jsou k dispozici přesné a úplné informace, na dotazy odpovídá společnost Securitas obratem. Všechny záznamy a účetní doklady jasně zobrazují skutečný stav obchodních transakcí, aktiv a pasiv v souladu s relevantními předpisy, účetními a zákonnými požadavky a jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Naším cílem je úplná účetní odpovědnost. Normy společnosti Securitas pro účetnictví a vytváření přehledů jsou nastaveny v Securitas Group Policies and Guidelines a v Securitas Reporting Manual. Veškerá komunikace je vedena v souladu se Securitas Communication Policy. Interní kontrolní postupy společnosti Securitas jsou konzistentní s COSO Internal Control Integrated Framework. Představenstvo společnosti Securitas AB je odpovědné za práci vykonanou v rámci interních kontrolních činností. 18

19 19

20 20

21 Životní prostředí a udržitelný rozvoj Společnost Securitas usiluje o řízení svého podnikání s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a plní nebo překračuje požadavky na životní prostředí stanovené zákony, předpisy a mezinárodními smlouvami. Očekává se od nás, že budeme neustále hledat způsoby, jak snížit čerpání zdrojů, množství emisí a odpadů. Emisní cíle jsou nastaveny v Securitas Emissions Policy. Společenská angažovanost Společnost Securitas si je vědoma své společenské odpovědnosti a volí vhodné způsoby podpory na místní, regionální a globální úrovni. Pomáháme s řešením tíživých sociálních problémů všude tam, kde je to třeba. Díky našim organizačním jednotkám jsme v kontaktu s místními komunitami všude tam, kde podnikáme, Sponzorujeme například školy, dětské domovy a organizace zajišťující péči o tělesně postižené osoby. Společnost Securitas chápe význam aktivní a stálé sociální komunikace se všemi svými podílníky. 21

22 Implementace a plnění Je povinností všech zaměstnanců a členů vedení společnosti Securitas tento Kodex dodržovat i dohlížet na jeho dodržování. Za implementaci Kodexu ve svěřené oblasti je odpovědný/á Divisional/Regional President, avšak konečnou odpovědnost za náležitou implementaci Kodexu všemi zaměstnanci a obchodními partnery v rámci daného území má Country President. Zásady Kodexu musí být diskutovány a implementovány v maximální možné míře v rámci smluvních vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. V uvedeném smyslu nejsou naši zákazníci považováni za obchodní partnery. Pojem obchodní partner zahrnuje například dodavatele, subdodavatele apod. Implementace a dodržování Kodexu budou průběžně sledovány v rámci ERM (Enterprise Risk Management) procesu. Kodex bude každoročně revidován. Konečná odpovědnost leží na představenstvu společnosti Securitas AB. Povinností každého zaměstnance a obchodního partnera společnosti Securitas je také vyjádřit případné pochybnosti o dodržování Kodexu. Pokud zaměstnanec nebo obchodní partner chce podat stížnost nebo oznámit porušení Kodexu, obrátí se na svého nadřízeného nebo na zástupce místního vedení. Pokud zaměstnanec zjistí, že je obtížné předložit případ místnímu vedení, nebo pokud stížnost není vyřešena, nebo pokud jde o vážnou či citlivou záležitost, lze jej oznámit jedním z následujících způsobů: Securitas Integrity Line Internetová stránka: Telefon: místní telefonní číslo naleznete na internetových stránkách společnosti Vedoucí pracovník skupiny Securitas pro CSR (Corporate Social Responsibility) Securitas AB P. O. Box S Stockholm Švédsko 22

23 Postup vyřizování stížností, včetně jeho účelu a způsobu použití je podrobně popsán v zásadách platných pro Securitas Integrity Line. Veškeré stížnosti budou prošetřeny. S informacemi od zaměstnance bude, pokud je to za přijatelných okolností možné, zacházeno důvěrně, nikdo ze zaměstnanců nesmí být diskriminován za to, že v dobré víře oznámil skutečnosti, o kterých se domníval, že mohou porušovat ustanovení Kodexu. Zaměstnanec, který učiní takové oznámení, obdrží vhodnou odpověď. Společnost Securitas systematicky sleduje stížnosti týkající se dodržování Kodexu, přičemž využívá informací získaných z různých dostupných zdrojů. Jednání, které je neslučitelné s Kodexem, musí být okamžitě napraveno, se zaměstnanci porušujícími Kodex bude zahájeno disciplinární řízení, přičemž postihem může být až rozvázání pracovního poměru. Pokud je porušení Kodexu současně činem, který je stíhatelný podle zákona, společnost Securitas ohlásí takové porušení příslušným úřadům. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions

Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions Vnitřní pravidla chování Zkrácená verze The global leader in door opening solutions 2 Vnitřní pravidla chování Tato verze Vnitřních pravidel chování obsahuje stručný přehled pravidel chování. Je distribuována

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX 1 OBSAH 3. Etický kodex... 3 3.1 VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU... 3 3.2 OBECNÁ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU... 3 3.3 ETICKÝ KODEX CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE... 4 3.4

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 242 52 654 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více