MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries"

Transkript

1 Drobné zmínky o Bredovské zahradě nacházíme v Uměleckých Studie Stillhaltekommissar Reichenberg and Aufbaufonds Gesellschaft Wien- Reichenberg reconstitution of community life in Sudetenland by the Austrian standard ABSTRACT MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries in October 1938 the Stillhaltekommissar für Organisationen (STIKO) for this area was established in Liberec. Through its staff and activities it was connected with a similar institution established in Wien after the Anschluss. Its main goals were to submit community life, organisations and resources under the NSDAP and destruction of organisations unfriendly to the Third Reich (Marxist, Jewish and in Sudetenland even Czech organisations) and confiscation of their property. Finalization of the STIKO activities was taken over by the Liberec office of the Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H. The Liberec STIKO office managed the whole borderland including areas attached to Bavarian, Austrian and Silesia districts. In this territory about organisations (with total estate of a little bit under 42 million RM) submitted to inquiry, only of them were not dissolved. Remaining organisations were obliged by the STIKO to pay fees, this way respective districts got 16 million RM. Aufbaufonds company ceased its activity in the end of 1942, STIKO was definitely disbanded in KEY WORDS community life funds unfriendly to the Third Reich NSDAP Sudetenland Liberec STIKO Aufbaufonds Albert Hoffmann Hermann Neuburg KLÍČ OVÁ SLOVA spolkový život fondy nepřátelé Říše NSDAP Sudety Liberec STIKO Aufbaufonds Albert Hoffmann Hermann Neuburg 2 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

2 Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien- Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru 1 MARKÉTA LHOTOVÁ 1_Zpracováno na základě výzkumů v rámci projektu GAČR: Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu (GAP410/10/2399) 2_PAWLOWSKY, V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH. Vereine im Nationalsozialismus: Vermögensentzug durch den Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände und Aspekte der Restitution in Österreich nach Wien: Oldenbourg, Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Band 21/1, s. 49. ISBN Vincentinum, nedat. ( ). V letech (?) zde působila liberecká pobočka Aufbaufonds G.m.b.H. Foto Josef Hoffmann Spolky, politická a hospodářská sdružení či náboženské organizace vytváří struktury, jejichž ovládnutí umožňuje totalitní moci podřídit si velké skupiny obyvatel. To byl hlavní důvod vzniku zvláštního úřadu, jehož cílem byla přestavba spolkového života a s tím spojené zefektivnění a usměrnění činnosti spolků i likvidace nepřátelských organizací. Vedle toho byly důležitým momentem majetkové důvody. Jednotlivé organizace disponovaly množstvím nemovitostí, movitým majetkem a fi nančními zdroji. Pro přípravu války nebylo zanedbatelné ani uvolnění pracovních sil či získání volných kapacit spolkových ošetřovacích a léčebných zařízení. Z hlediska ideologického působení bylo důležité ovládnutí spolkových fi lmových licencí, které byly kromě jiných také ve vlastnictví českých spolků. V pohraničí českých zemí mohla hrát roli i zásobovací síť konzumních družstev a menší výrobní provozy k nim přičleněné. Vedlejším produktem pak byly poplatky, které komisař spolkům vyměřil. Územím, kde byl tento úkol řešen nejdříve, byly rakouské země a poté pohraničí českých zemí, tedy oblasti s bohatou tradicí spolkového života z dob rakousko- -uherské monarchie, kde byl snad každý obyvatel do některé z organizací zapojen. Široce rozvinutá struktura zasahovala do mnoha oblastí lidské činnosti, v českém pohraničí oproti Rakousku byla vzhledem k existenci mnoha paralelních německých a českých organizací ještě bohatší. Způsob řešení spolkového života zvolený na těchto územích byl experimentem, který neměl svůj předobraz v Říši. Tam se obdobná jednorázová centrální očistná akce neuskutečnila, 2 nýbrž postupně vznikaly organizace napojené na NSDAP, které částečně pohltily ostatní spolky stejného zaměření, nebo docházelo k pro- XIII

3 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE sazení vůdcovského principu postupným obsazováním vedoucích funkcí stoupenci NSDAP. Na nových říšských územích byla příležitost podřídit veškeré organizace vedení NSDAP zároveň s vytvářením stranické struktury. Vyvstala možnost skutečně podřídit veškerou organizaci vedení NSDAP, a tím vyhovět nároku strany na totální vedení všech lidí. Bylo tak na tomto poli možno vytvořit stav, který by ještě o mnoho předčil poměry ve staré říši. 3 Pro rychlé řešení hovořila rovněž snaha zabránit zabírání majetku ze strany různých říšských organizací a omezit nekontrolované rozšiřování jejich vlivu. 3_Citát ze zprávy H. Neuburga. Viz ZIMMERMANN, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě: Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety ( ). Praha: Prostor, 2001, s ISBN _Obtížně srozumitelné názvy obou institucí se v české literatuře vyskytují v různých formách překladu, použitý překlad vychází z nejnovější práce dotýkající se činnosti těchto institucí: OSTERLOH, Jörg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech Praha: Argo, ISBN Zkrácené formy se objevují už v dokumentech samotných institucí, používá je i německy psaná odborná literatura. V českých zdrojích bývá častěji uváděna zkratka STIKO místo původní německé podoby Stiko, užívané i ve složených slovech (např. Stikokaufvertrag). 5_Nedostatek informací o řešení těchto záležitostí v české literatuře je dán i tím, že se na českém území zachovalo pouze torzo archivních materiálů, většina fondu zmíněných institucí se nachází v Archivu republiky, uloženém v Rakouském státním archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv, Wien Archiv der Republik, Zivilakten der NS-Zeit, dále jen AT-OeStA/AdR ZNsZ). Blíže k fondu Stiko Reichenberg viz LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ. Charakteristika fondu Stiko Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni. In: Židé v Čechách 3: Sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011, s ISBN _STEINER, Herbert. Das österreichische Vereinswesen und seine Gleichschaltung nach dem März In: Österreich in Geschichte und Literatur 6 (1962), Heft 5, s _ROTHKAPPL, Gertrude. Die Zerschlagung österreichischer Vereine, Organisationen, Verbände, Stiftungen und Fonds: Die Tätigkeit des Stillhaltekommissars in den Jahren Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. 8_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2. 9_KURAL, Václav a Zdeněk RADVANOVSKÝ et al. Sudety pod hákovým křížem. Ústí nad Labem: Albis international, s a 124. ISBN ; ZIMMERMANN, Volker, cit. v pozn. 3, s _OSTERLOH, Jörg, cit. v pozn. 4, s _LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a spolků. In: Židé v Čechách: Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. až 25. října 2006 v Liberci. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s ISBN _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Podrobněji viz Tamtéž, s _Tamtéž, s. 26. Albert Hoffmann, nar v Brémách, původní profesí obchodník s tabákem, od roku 1926 člen NSDAP, od roku 1933 vedoucím oblastní organizace a propagandy, povolán do Mnichova do štábu Rudolfa Hesse, od roku 1936 člen SS ( v RSHA), po ukončení činnosti STIKO hlavním vedoucím kanceláře NSDAP, Řešením těchto úkolů byl pověřen Komisař pro pozastavení činnosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds, zkráceně STIKO) a později jeho nástupnická organizace Fond výstavby správa majetku s. r.o. ( Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H., zkráceně Aufbaufonds), 4 samostatná organizace personálně propojená se STIKO. Zatímco STIKO řešilo další existenci či neexistenci organizací spadajících do jeho kompetence, Aufbaufonds byl především organizací pro majetkovou správu. Tyto instituce vytvářely postupně řadu vedlejších úřadů, poboček a síť zvláštních či regionálních pověřenců. V procesu přestavby spolkového života v pohraničí českých zemí hrály podstatnou roli dvě instituce uvedené v názvu, tedy pobočky sídlící v Liberci, v hlavním městě Říšské župy Sudety. Činnost zmíněných úřadů spadá do doby přibližně od odtržení pohraničí do konce roku Dokončení likvidace se však protáhlo až do května roku V české odborné literatuře nebyl zatím procesu reorganizace spolkového života a zejména zmíněným institucím věnován větší prostor. 5 O mnoho lepší situace nebyla donedávna ani v literatuře rakouské, tady vyšel jeden článek počátkem 60. let 20. století. 6 Průlom znamenaly až výzkumy, které se začaly provádět v 90. letech v souvislosti s vypořádáním Rakouska s obdobím 2. světové války a s novou mezinárodní vlnou řešení restitucí. První významnou prací byla v roce 1996 dizertace Gertrudy Rothkappl. 7 Poté se činnosti STIKO v různé míře dotkly práce Rakouské historické komise, jejímž cílem bylo zpracování podkladů k odškodnění a dokončení restitucí zabaveného majetku osob i skupin pronásledovaných po anšlusu nejednalo se tedy jen o židovský majetek, s nímž většina restitucí bývá spojována, ale i o výzkum perzekuce Slovinců, Chorvatů, Čechů, Romů a Sintů, dále také homosexuálů či osob nasazených na nucené práce. V této řadě vyšla i publikace kolektivu vedeného Verenou Pawlowsky, která se věnuje zrušeným rakouským spolkům a činnosti STIKO na rakouském území. 8 Informace o liberecké organizaci STIKO jsou zatím většinou jen stručné, dotýkají se jí zmíněné rakouské práce a dále souborná díla pojednávající o Říšské župě Sudety. 9 Poněkud více informací, avšak v úzkém pohledu spojeném s židovskou problematikou, přináší práce Jörga Osterloha. 10 S tímto zaměřením byly zahájeny i naše výzkumy FONTES NISSAE PRAMENY NISY

4 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci Úřad komisaře pro organizace byl poprvé ustaven záhy po anšlusu Rakouska. To, odkud vzešel první podnět ke vzniku STIKO, nevyplývá zcela jasně ani z rakouských prací, vycházejících ze studia velmi rozsáhlých vídeňských fondů. Rychlost, se kterou k ustavení komisaře došlo, svědčí o tom, že určitá koncepce vznikla již před anšlusem, nejsou k tomu však doklady. 12 První nařízení týkající se spolků a organizací vydal Josef Bürckel, v té době komisařský vedoucí NSDAP v Rakousku, již 14. a 16. března Tato nařízení zakazovala samostatná jednání mezi říšskými úřady a rakouskými organizacemi a pozastavovala činnost spolků a svazů do lidového hlasování stanoveného na 10. dubna. Od názvu nařízení Stillhalteverfügung a období pozastavené činnosti Stillhalteperiod vzniklo i označení příslušného úřadu. 13 K termínu zahájení činnosti bývají uváděna dvě data: 18. březen 1938, kdy Josef Bürckel ustavil do této funkce Alberta Hoffmanna, 14 a 22. březen 1938, kdy dle prohlášení v tehdejším tisku začala vlastní činnost komisaře. 15 V tentýž den, tedy 22. března, vydal Hoffmann nařízení k zabezpečení majetku organizací, svazů a spolků a k ochraně práv členů (Anordnung zur Sicherung der Vermögenswerte der Organisationen, Vereine und Verbände und zur Wahrung der Rechte der Mitglieder), 16 čímž skončilo desetidenní divoké zabavování majetku a jeho přesuny. Albert Hoffmann přešel do funkce STIKO z Mnichova, kde byl v úřadu Rudolfa Hesse pověřen řešením výstavby NSDAP a připojených sdružení. 17 Z Hessova úřadu si přivedl některé spolupracovníky, zejména svého zástupce Franze Schmidta. 18 Reorganizace spolkového života prostřednictvím činnosti STIKO s těmito úkoly úzce souvisela. Jednoznačně je požadavek na prosazení vedení NSDAP formulován v prováděcím nařízení k zákonu ze 17. května 1938 (Gesetz über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden), 19 který dal defi nitivní základ k řešení spolků a organizací. STIKO tvořilo IV. oddělení Úřadu říšského komisaře pro znovusjednocení Rakouska s Německou říší (Amt des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich) a zpočátku měl přidělené prostory přímo v budově tohoto úřadu v objektu bývalého parlamentu. 20 Tamější kanceláři měly být do 31. května 1938 nahlášeny všechny dluhy vůči spolkům. 21 O měsíc později získal úřad STIKO Liberec III ulice U Splavu, dům č. 12 před demolicí, V letech (?) zde sídlilo Stiko Reichenberg a následné likvidační společnosti Foto Milan Mazánek v letech zástupcem župního vedoucího v Horním Slezsku a poté župním vedoucím v jižním Vestfálsku; po válce internován a souzen, propuštěn roku 1950, zemřel v Heiligenrode u Brém. Blíže viz BLANK, Ralf. Gauleiter der NSDAP im Ruhrgebiet Albert Hoffmann ( ). In: Historisches centrum Hagen [online] [cit ]. Dostupné z: http//www.historisches-centrum.de/ index.php?id=425; PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart 922, Pressenveröffentlichungen allgemein. Datum jako ustavení STIKO uvádí oznámení, které vyšlo v rakouských novinách: Neue freie Presse, Neues Wiener Journal, Neues Wiener Tagblatt, Wiener Zeitung, Wiener neueste Nachrichten, Reichspost. 16_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s Franz Schmidt, nar v Emsu, v NSDAP od roku 1930, jako zástupce Hoffmannův působil ve Vídni, od v Liberci (Anordnung 28/39) a později ve STIKO-West. Další osudy nejsou známy. 19_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Hellmann, kart. 928, Stiko-Nachrichteblätter, Nachrichtenblatt Nr. 1, Wien, Někdy je tento zákon uváděn s datem , kdy jej Bürckel podepsal. 20_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Die Schuldansprüche an Vereine und Verbände. In: Wiener neueste Nachrichten, Ausgabe vom 29. Mai (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein). Také: PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s. 53. XIII

5 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE vlastní sídlo arizovaný objekt na vídeňské okružní třídě Schottenring č. 25, kde začal působit od 11. července. 22 Úřad se dělil na dva referáty. Politický, značený IV A, se dále členil na čtyři oddělení Aa Ad, vytvořená podle skupin likvidovaných spolků, pod hospodářský referát IV B pak spadala oddělení zabývající se fi nančními záležitostmi činnosti STIKO. 23 V listopadu roku 1938 přibyly ještě útvary pro správu realit a vymáhání poplatků. K řešení vybraných záležitostí, jakými byla reorganizace pojišťovacích organizací, katolických charitativních sdružení či svazů majitelů domů, byly založeny zvláštní externí instituce, které vznikaly v průběhu července až září roku 1938 jako relativně samostatné, avšak fakticky i personálně 22_Neue Adresse der Dienststelle des Stillhaltekommissars für Vereine, Organisationen und Verbände. In: Neues Wiener Tagblatt, Nr. 184 vom ; stejné znění také: Wiener Zeitung, Nr. 184 vom ; Wiener neueste Nachrichten, vom (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein). Palác byl postaven roku 1879 podle návrhu architekta Wilhelma Stiassnyho ( ), který projektoval mimo jiných i synagogu pro Jablonec n. N. Objekt patřil Goldschmidtově nadaci, částečně jej využívala také vídeňská židovská obec. Již v lednu roku 1939 byl převeden na NS Lehrerbund. Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Podrobně struktura viz ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _Podrobně viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s a _ZIMMERMANN, Volker, cit. v pozn. 3, s _Anordnung über die Einsetzung eines Stillhaltekommissars für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet. In: Verordnungsblatt für die sudetendeutschen Gebiete, Nr. 3, Berlin , s _Toto označení nesou v záhlaví např. Anordnung 1/38 ( ) 10/38 ( ). 28_SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, inv. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), Anordnung 1/38, _Generalbeauftragte des Stillhaltekommissars für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet. In: Reichenberger Zeitung, roč. 79, č. 246, , s _Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt 1938, Nr. 7, , s _Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt 1939, Nr. 16, , s _Bekanntmachung der Anordnung des Stillhaltekommissars für Organisationen. In: Verordnungsblatt 1939, Nr. 23, s (publikován ). 33_Podrobně viz Verzeichnis der sudetendeutschen Gemeinden und Gemeindeteilen die auf Grund der Grenzfestlegung vom 20. November 1938 von der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich gefallen sind. Publikationsstelle Berlin-Dahlem, Berlin Slavnostnímu předání se věnoval dobový tisk a žurnalistická fotografi e (např. viz Feierliche Akt in Znaim. In: Wiener Zeitung, Nr. 5, AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein.; Tři osudové březnové dny: březen 1939 (fotografi cká příloha). Ústav pro studium totalitních režimů [on line], [cit ] Dostupné z.: https://www.google.com/url?q=http://www.ustrcr.cz/cs/tri-osudove-breznovedny brezen-1939&sa=u&ei=eqsfuigexiqfb633gdgc&ved=0cacqfjaa&client=internal-udscse&usg=afqjcnghai-70chvafyyus3kgodwpzspxq. 34_Defi nitivní ustavení Říšské župy Sudety bylo dáno zákonem z , platným od , a vnitřní členění župy stanovil zákon z , platný od (blíže např. viz KURAL, Václav a Zdeněk RADVANOVSKÝ et al., cit. v pozn. 9, s. 93). 35_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Anordnungen. Anordnung 4/38, ; SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ] graf Aufbau der Dienststelle. propojené úřady. 24 S postupujícím rozrůstáním Říše se připravovalo rozšiřování působnosti komisaře pro organizace. První úřad mimo rakouské území vznikl v Liberci. Podobně jako ve Vídni pověřil Hess Hoffmanna vytvořením organizační struktury NSDAP i pro sudetoněmecké území, a to již 11. října 1938 na základě Hitlerova výnosu z 1. října t. r. 25 Rakouské zkušenosti vedly ke snaze ustavit STIKO a zákonem ošetřit jeho pravomoci vzápětí po vstupu německých vojsk. Jako Stillhaltekommissar byl Hoffmann jmenován nařízením vrchního velitele pozemních sil generálplukovníka Walthera von Brauchitsche ze dne 14. října 1938, 26 vydaným v souladu s říšským ministrem vnitra a říšským ministrem fi nancí. Liberecký úřad STIKO byl zpočátku označován jako štáb komisaře pro pozastavení činnosti organizací při říšském komisaři pro sudetoněmecké území (Der Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete, Stab Stillhaltekommissar für Organisationen). 27 Vztah vídeňského a libereckého úřadu STIKO byl poměrně úzký, a to nejen kvůli personálnímu spojení osobou Hoffmanna a dalších pracovníků, není však zcela jednoznačný a někdy bývá liberecký úřad označován jako pobočka. První Hoffmannův příkaz Anordnung 1/38 z 15. října 1938 stanovil rozsah činnosti, úkoly a pravidla pro dosazování správců (Treuhänder), dále se věnoval ochraně práv členů a zakazoval veškeré převody majetku do ústředí organizací nacházejících se na státním území Česko-Slovenska. 28 V následujících dnech vycházela další opatření. Dne 20. října 1938 přinesly liberecké noviny Reichenberger Zeitung zprávu o jmenování hlavních pověřenců STIKO (Generalbeauftragte) pro sedm oblastí sudetoněmeckého spolkového života (dělnické spolky, organizace obchodníků, řemeslníků, řidičů, spolky válečných poškozenců a péče o mládež, nacionální spolky na ochranu němectví), u nichž se pravděpodobně předpokládala prolongace činnosti či sjednocení do větších celků. Pověřenci či správci, které by neschválil úřad STI- KO, neměli nadále žádné funkční oprávnění. 29 Následně vydal 22. října 1938 Henlein Nařízení o rozpuštění, převedení a začlenění organizací (Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten), v jehož 1 je stanoven hlavní cíl celé přestavby systému spolků 6 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

6 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci podřízení a národně socialistické vedení. 30 Další paragrafy se zabývají způsoby přestavby spolků. Nařízení z 24. února 1939 rozšířilo činnost STIKO na konzumní družstva. 31 Úkoly likvidátorů vymezil Hoffmannův příkaz z 14. března Činnost libereckého úřadu STIKO nebyla omezena jen na území tvořící později vlastní Říšskou župu Sudety, ale zahrnovala celé anektované pohraničí, tj. včetně oblastí jižních Čech, jižní Moravy a Hlučínska. Přestože již v listopadu roku 1938 bylo rozhodnuto o přičlenění těchto oblastí k Bavorsku, Východní marce, tedy Dolnímu a Hornímu Podunají, či Slezsku a k jejich slavnostnímu předání došlo 8. ledna 1939 ve Znojmě, 33 defi nitivně vstoupila tato úprava v platnost až 1. května 1939 v souvislosti s ukončením správní přestavby. 34 Z hlediska činnosti STIKO zůstala tato území v pravomoci libereckého úřadu až do dořešení reorganizace spolků a jejich majetkových záležitostí. Byl však jmenován zvláštní pověřenec pro tato území Lothar Schröder (Sonderbeauftragter des Stillhaltekommissars für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten), sídlící ve vídeňské centrále a později i v Praze. 35 Pro oblasti jednotlivých vládních prezidentů byli ustaveni oblastní pověřenci (Gebietsbeauftragte), na nižší úrovni stáli okresní (Kreisbeauftragte) a místní pověřenci (Ortsbeauftragte či Bezirksbeuftragte). Jihozápadní pohraničí přičleněné k Bavorsku mělo sídlo svého oblastního pověřence v Prachaticích, pro Hlučínsko, připojené k Pruskému Slezsku, byl ustaven pouze místní pověřenec. Tyto dvě oblasti byly nakonec jediným územím začleněným do vlastní Říše, na které činnost STIKO zasáhla. Jih Čech a Moravy, které připadly k rakouským župám, své oblastní pověřence neměly a dle členění územní působnosti měly spadat pod pověřence příslušné rakouské oblasti, tedy pod pověřence ve Vídni a v Linci. 36 Fakticky toto řešení nevstoupilo v platnost, je však možné nalézt zásahy oblastních pověřenců do rozhodování libereckého úřadu. 37 Zvláštní pověřenec (Sonderbeauftragte) Dr. Alfred Rosche, ustavený již v prosinci roku 1938, měl na starosti řešení vztahů k českému území a zároveň byl kontaktní osobou v Berlíně, podléhal proto přímo Hoffmannovi. 38 Úřad STIKO sídlil v Liberci na adrese Schleussengasse 12 (U Splavu). 39 Původně patřil tento objekt Unii textilních pracovníků na československém státním území stejně jako další objekt STIKO Johannesgasse 5 (nyní Jánská ul.), jehož adresa se rovněž v korespondenci objevuje. Zástupcem A. Hoffmanna ve funkci STIKO pro sudetskou župu byl Hermann Neuburg, 40 s kterým spolupracoval již v Rakousku. Struktura úřadu byla budována podle vídeňského vzoru, z počátku byl shodný i obsah činnosti. Oddělení II A II C se zabývala vlastní reorganizací spolků, vedli je referenti, kteří měli své zástupce hlavní pověřence (Generalbeauftragte) pro jednotlivé typy spolků. 41 Referát II D měl na starosti řešení fondů a nadací. Do funkcí referentů dosadil Hoffmann některé ze svých dřívějších vídeňských spolupracovníků. Vedle zmíněného Neuburga to byl Max Warsow, který měl v oddělení II A na starosti hospodářské spolky. 42 Další 36_Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Der Beauftragte für Organisationen in Protektorat für Böhmen und Mähren Gebietliche Gliederung. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. 37_Např. AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Abwicklungsstelle Korresp., kart. 211, REK 238, Israelitische Kultusgemeinde Auspitz. 38_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, i. č. 43.6, Bekanntmachung 7/38, JUDr. Alfred Rosche, nar v Šluknově, v letech poslancem Parlamentu Československé republiky, od roku 1935 člen SdP a poté NSDAP, od roku 1938 člen říšského sněmu a člen komise pro vyrovnání mezi Německou říší a Československem, zatčen roku 1945, zemřel v Praze ve věznici na Pankráci. Viz Alfred Rosche. In: Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online]. 5. März 2012 [cit ] Dostupné z: Postavení Roscheho ve STIKO ukazuje grafi cké schéma Aufbau der Dienststelle, viz obr. na s. 9 (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ] graf Aufbau der Dienststelle). 39_Dnes již objekt neexistuje, ulice U Splavu, odbočující ze Soukenného náměstí jižním směrem, byla zlikvidována v závěru 60. let 20. století v souvislosti s výstavbou obchodního domu. 40_Hermann Neuburg, nar v Krefeldu, studia na Universitě v Marburgu a d. Lahn (teologie), od roku 1930 v NSDAP, od roku 1932 působil v Hesensku (od roku 1933 jako vedoucí župní kanceláře), po anšlusu Rakouska činný v úřadu STIKO pro Ostmark, od prosince roku 1939 v kanceláři strany v Mnichově, podle zprávy z se stává zástupcem Henleina, poté, co při bombardování Mnichova v září t. r. ztratil manželku a syna; od roku 1946 ve vazbě, v roce 1948 odsouzen mimořádným lidovým soudem v Liberci, trest 25 let vězení zkrácen, v roce 1955 byl vyhoštěn do Spolkové republiky Německo, datum úmrtí neznámé. Blíže viz Herman Neuburg beauftragt mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Stellvertretenden Gauleiters. In: Die Zeit, ; Kateřina KOČOVÁ, Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce In: Soudobé dějiny 3-4/2005, s ; BIMAN, Stanislav et al. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety [CD]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008, Jmenná část, s. 40. ISBN _Sitz der Dienststelle der Stillhaltekommissars für Organisationen in Reichenberg. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1. Struktura nedatovaná, ale přiložená k struktuře župní samosprávy; Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Aufbau der Dienststelle. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. Oddělení II A řešilo spolky převážně hospodářského charakteru zaměstnanecké a profesní organizace či spolky majitelů domů a pozemků, patřily sem i pohřební spolky; oddělení II B se zabývalo kulturními spolky zejména politickými a mládežnickými organizacemi, studentskými, akademickými a vědeckými svazy, širokým spektrem sportovních a turistických klubů; oddělení II C zahrnovalo konfesijní spolky ženské organizace, charitativní a zdravotnická sdružení, různé církevní spolky i náboženské sekty, blíže nespecifi kované židovské spolky. 42_Max Warsow, nar v Berlíně, od roku 1928 v NSDAP, pracoval v berlínské městské správě, od března roku 1938 ve Vídni v úřadu STIKO měl na starosti zaměstnanecké, řemeslnické a pojišťovací organizace a sportovní spolky, v Liberci obdobné zaměření v období od října 1938 do září 1939, poté opět ve Vídni ve společnosti Aufbaufonds, pozdější údaje neznámé. Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s XIII

7 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE oddělení vedli Dr. Konrad Pfi tzner (II B) a Linnemann s Güntherem Scholzem (II C). 43 Pověřenci na nižší úrovni byli většinou znalí místních sudetských poměrů, mnozí byli z Liberce např. liberecký textilní velkoprůmyslník Theodor Liebieg zodpovídal za všechny průmyslové svazy. Hospodářskou část tvořily fi nanční oddělení III A III C (fi nanční pověřenci, účetní a pokladna, vedoucí pokladny), revizní oddělení III D a později, obdobně jako ve Vídni, přibylo realitní oddělení III E. Následně vzniklo oddělení pro nemovitosti (Haus- und Grundstücksabteilung). Útvar IV měl na starosti správu vlastního úřadu (Geschäftsführer) a strukturu doplňovali ještě personální referenti Ia a Ib (Persönlicher Referent), podléhající přímo Hoffmannovi. Počet pracovníků liberecké organizace v jednotlivých obdobích neznáme, v souvislosti s průběhem likvidační činnosti se tento údaj měnil a úředníci se stěhovali mezi Vídní a Libercem. Zachovaná 43_Dr. Konrad Pfi tzner, nar Wien-Gugging, absolvent fi losofi e ve Vídni, pracoval pro noviny, později v STIKO Liberec a jako Hilfsfacharbeiter beim Reichstreuhänder im Sudetenland, další data neznámá. Blíže viz BIMAN, Stanislav et al. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety [CD]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008, Jmenná část, s ISBN Životní data Linnemana a G. Scholze nejsou známa. 44_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Personalakten Reichenberg, kart Údaj vychází z inventáře fondu, vlastní akta nejsou volně přístupná. 45_Jako Treuhandstelle uvádí např. dopis z starostovi Postoloprt, SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 14, inv. č. 74, Israel. Kultusgemeinde, Postelberg. 46_Životní data Hanse Scholze nejsou známa. Do Vídně přišel v březnu roku 1938 z Berlína (Amtsleiter in der Zentrale für die Finanzwirtschaft der Deutschen Arbeitsfront), záhy se dostal do úřadu STIKO a stal se jeho vedoucím, později vedl úřad společnosti Afbaufonds. Po ukončení činnosti Aufbaufonds ho nacházíme nadále v blízkosti Hoffmanna (Katowice, Bochum). Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _Objekt, postavený v letech , byl později sídlem Dolfussova fondu. Již v závěru roku 1939 byl prodán fi rmě Hammerbrotwerke se zajištěnou nájemní smlouvou pro Aufbaufonds. Menší části objektu využíval Aufbaufonds a archiv až do roku Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _Objekt byl postaven stavitelem Ferdinandem Scholzem a otevřen roku 1887 jako domov pro chudé školou povinné děti, později i mládež na studiích, který organizoval spolek sv. Vincence z Pauly. 51_Objekt původně patřil Německému svazu zaměstnanců v obchodě a průmyslu se sídlem v Ústí n. L. Viz Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr Jahrgang, Stadtrate Reichenberg, Reichenberg _Podle adresáře Liberce z roku 1941 ( adresáře nevyšly) patřily mezi objekty užívané společností Aufbaufonds např. bývalá YMCA v ulici Hablau č. 13 (nyní Revoluční ulice) a Sokol v Teichgasse 3 (nyní Na Rybníčku), objekt českého konsumního spolku v Rochlicích, Tannenbergstraße (nyní Na Žižkově), dva objekty v Horním Růžodole, Straße des 1. Oktobers (nyní Ulice 28. října) a Siegfriedstrasse (nyní Šlikova ul.) a původní úřadovny STIKO v Jánské ulici a U Splavu. Viz Bezirks-Adreßbuch des polit. Bezirkes Reichenberg Land und des polit. Bezirkes Friedland. Ernst Patzelt in Kratzau, 1925; Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr Jahrgang, Stadtrate Reichenberg, Reichenberg 1937; Adreßbuch der Gauhauptstadt Reichenberg 1941/1942. H. Winkler & Co., Reichenberg, nedat. [1941]. 53_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s personální akta libereckého úřadu obsahují 572 složek. 44 Začátkem roku 1939 vznikla další externí organizace, tentokrát s působností i pro oblast spadající pod úřad libereckého komisaře. Byla to výše zmíněná společnost Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H., která měla v náplni své činnosti svěřeneckou správu a majetkovou likvidaci rušených spolků a organizací. Při pozdějším vysvětlování postupu u sporných případů bývala společnost označována za Treuhandstelle při úřadu komisaře pro organizace. 45 Zakladateli společnosti Aufbaufonds byli čtyři nejvýznamnější představitelé úřadu STIKO, předně sám Albert Hoffmann, dále Franz Schmidt, Hermann Neuburg a Hans Scholz. 46 Společenská smlouva byla podepsána 10. ledna 1939 a 17. ledna byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. 47 Hlavní sídlo se nacházelo uprostřed vídeňského starého města v ulici An der Hülben č Na Aufbaufonds byly převedeny nemovitosti, tj. domy, pozemky a částečně i vnitřní vybavení zabavených objektů. Na rozdíl od STIKO se společnost Aufbaufonds stávala vlastníkem zabavených nemovitostí v záznamech katastru se objevuje jako nový vlastník. Z toho plynuly další nesrovnalosti s říšskými orgány týkající se správy daní a placení daní z příslušných nemovitostí. Zároveň s vídeňským úřadem vznikla i liberecká pobočka (Zweigstelle Reichenberg), které připadl hlavní podíl práce. Zatímco na rakouském území zůstalo nedokončeno 103 organizací, na liberecký úřad bylo převedeno přes nedořešených případů. 49 Pobočka sídlila v objektu bývalého Vincentina ve Vincenziusgasse 3 (v roce 1941 též uváděna jako ulice Gregora Mendela, nyní Gollova ulice). 50 Jí byly podřízené místní úřadovny (Aussenstelle) pro jednotlivé oblasti vládních prezidentů, místní úřadovna Ústí nad Labem však sídlila opět v Liberci v ulici Na Perštýně 11 (Birgsteingasse) 51 a později rovněž ve Vincentinu, další úřadovna byla v Karlových Varech a moravsko-slezská sídlila v Opavě. Vedle toho užívala společnost Aufbaufonds patrně jako sklady některé objekty zrušených spolků. Přesný přehled o nich nemáme. 52 Činnost Aufbaufonds nebyla jen těsně personálně propojena se STIKO, jeho úkoly tato společnost postupně přebírala. Na základě rozhodnutí Hoffmanna přešla všechna majetkoprávní jednání právě na Aufbaufonds. 53 Po deset měsíců v roce 1939 však působily oba úřady 8 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

8 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci vedle sebe. Plánované datum ukončení činnosti STIKO bylo několikrát změněno. 54 Přípisem ze 7. listopadu 1939 oznámil Albert Hoffmann, t. č. u regimentu horských myslivců, ukončení své činnosti ve funkci STIKO a úřad vstoupil 15. listopadu 1939 do likvidace. 55 Nedořešené záležitosti převzaly likvidační úřad (Stiko-Abwicklungsstelle) a společnost Aubaufonds, přičemž postupně docházelo k stále většímu propojování vídeňského a libereckého úřadu. S platností od 1. ledna 1940 byla sloučena realitní oddělení, nově vytvořené Grundstückabteilung Wien-Reichenberg mělo své sídlo ve vídeňské centrále. 56 V souvislosti s těmito změnami docházelo k reorganizaci vnitřní struktury úřadu Aufbaufonds, v roce 1940 jej tvořilo pět oddělení: I. realitní oddělení, II. účetní evidence, III. oddělení pro likvidaci konzumních družstev a IV. oddělení pro personální otázky a správu úřadu. Poslední V. oddělení Stiko - Abwicklung tvořil pozůstatek úřadu STIKO, který měl na starosti právní otázky a dokončení likvidace spolků, většinou malých a téměř bez majetku. 57 Na podzim roku 1940 však už začíná uzavírání místních úřadoven, např. karlovarská byla zrušena s okamžitou platností nařízením z 19. listopadu Veškerá agenda byla převedena do liberecké pobočky, ale likvidace začala až v létě roku Přes poměrně krátké trvání těchto úřadů byl rozsah jejich činnosti široký. Obsah pojmů spolky, svazy, organizace umožňoval velmi široký výklad. Specifi kaci oblasti zájmu komisaře pro organizace uváděla již první nařízení, následně však toto vymezení procházelo řadou změn zejména v důsledku střetu zájmů s dalšími institucemi, především gestapem. Pod Hoffmanna měla spadat dle vyhlášky z 14. října 1938 činnost všech spolků a orga- 54_PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, i. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), výstřižek z Die Zeit, : Stillhaltekommissar liquidiert Eigener Bericht der Zeit, Reichenberg, 10. November _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Besonderkeiten. Sonderanweisung für die Geschäftsführung der Aufbaufonds- Vermögensverwaltungs- Gesellschaft m.b.h., Wien _Tamtéž, kart. 228, Rundschreiben: Stiko u. Aufbaufonds u. Verschiedenes. Rundschreiben 10/40, Wien, nizací s právem právní osoby i bez něho, všech svazů, 58_Tamtéž, kart. 228, Rundschreiben: Stiko u. nadací, útvarů podobných spolkům, které představují spolčení lidí, jakož i zařízení a podniků, které Hausrundschreiben Nr. 19, Aufbaufonds u. Verschiedenes. souvisí s takovými organizacemi. 60 V prvním nařízení komisaře (Anordnung 1/38) v odstavci, týkajícím Wochenberichte. Dopis Reichenberg, _Tamtéž, kart. 230, se ohlašovací povinnosti, jsou uvedeny výjimky, kterých z Aussenstelle Reichenberg, , adresovaný úřadu se vyhláška neměla týkat: 61 A/ veškeré hospodářské podniky včetně akciových společností, společností s ručením 60_Anordnung über Stiko Luxemburg. omezeným a družstva; B/ střádací spolky a sdružení; C/ die Einsetzung eines Stillhaltekommissars dobrovolné hasičské sbory a jejich zařízení; D/ spolky für Organisationen im pro stavbu a udržování kostelů; E/ židovské náboženské sudetendeutschen Gebiet, In: Verordnung obce; F/ sdružení (kongregace) katolické církve; G/ státu für die sudetendeutschen nepřátelské organizace, pokud jsou v oboru gestapa. Tato Gebiete, Nr. 3, , s. 18. Překlad podle inventáře: formulace byla vzata za základ vymezení činnosti STIKO STIKO rozpuštěné organizace, v prvním poválečném inventáři české části fondu a odtud zpracovali Jiří Kořalka Miloš potom opakována. 62 Obdobné prohlášení obsahovala Krajný, Jablonec n. N (SOkA Liberec, zrušený inventář.) i nařízení pro rakouská území. 63 Další upřesnění dává nařízení z 22. října 1938, podle 7 nespadají pod účinnost Správa města, kart. 835, inv. č. 61_SOkA Liberec, AM Liberec 2478, sign. Gd 67/39 Říšský tohoto nařízení spolky čistě hospodářského zaměření. 64 komisař pro sudetské řízení štáb Většina z těchto organizací se však nakonec do působnosti STIKO dostala. Nařízení z 24. února 1939 rozšířilo für Organisationen), Anordnung pro organizace (Stillhaltekommissar 1/38, oblast činnosti STIKO na sudetoněmeckém území také 62_SOkA Liberec, zrušený inventář o konzumní družstva, která na rakouském území nebyla STIKO rozpuštěné organizace, zpracovali Jiří Kořalka Miloš tomuto úřadu podřízena. 65 Důvodem byl silný vliv sociál- Krajný, Jablonec n. N _ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s Ve výjimkách stanovených pro rakouské území jsou střádací a náboženské spolky blíže specifi kovány, uvedeny jsou také charitativní spolky a Červený kříž, dále tělovýchovná sdružení, pokud již byla začleněna do Reichsbunden für Leibesübungen. 64_Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten, In: Verordnungsblatt 1938, Nr. 7, , s _Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Einliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt, 1939, Nr. 16, , s Organizační schéma libereckého úřadu STIKO (Aufbau der Dienststelle). (SOA Litoměřice, fond STIKO, karton 1, nedat. zpráva [po ], nestr.) XIII

9 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE 66_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Bericht über die Abwicklung aller Konsumgenossenschaften und deren Verbände im Sudetengau, _Tamtéž, kart. 931, inv. č Anordnung 17/39, _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Anordnungen. Richtlinien über die Behandlung tschechischer Organisationen, _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Korrespondez, kart. 214, REK _Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Die Neuordnung des Vereinswesens. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. 72_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s Toto členění dosud zachovává fond Stiko Wien (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien). 73_SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, inv. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), Anordnung 1/38, Součástí nařízení i uvedené formuláře. 74_Blíže viz ROTHKAPPL, Gertrude. cit. v pozn. 7, s ; V. PAWLOWSKY, E. LEISCH-PROST ní demokracie v těchto organizacích na rozdíl od Rakouska, kde neutralizace družstev proběhla v roce V politickém zdůvodnění ve zprávě o likvidaci konzumních družstev jsou označena za pomocný instrument politického boje marxistů a komunistů. Jiná část udává především protičeské a antisemitské zdůvodnění silnou provázanost s velkými výrobními závody potravinářskými, chemickými apod., nacházejícími se na českém území, a s velkoobchodem, který byl v židovských rukou. Bez významu určitě nebyla ani možnost ovládnout síť 234 konzumních družstev s ročním obratem RM. 67 Důležitým posunem ve vymezení úkolů STIKO bylo rozdělení sfér zájmu mezi STIKO a gestapo, které bylo stanoveno v oběžníku z 18. ledna 1939 takto: 68 židovský soukromý majetek zabavovalo až na výjimky gestapo; židovské organizace řešilo STIKO se souhlasem gestapa, zabavené písemné materiály zůstaly gestapu; sekty a lóže svobodných zednářů řešilo až na výjimky gestapo; odbory připadly do kompetence STIKO, ale státu nepřátelské materiály a členské kartotéky mělo dostat gestapo; marxistické tělovýchovné spolky (Naturfreunde, Atus) rušilo gestapo, ale majetkoprávní likvidaci provádělo STIKO; české organizace likvidovalo STIKO za souhlasu gestapa, majetek nebezpečný státu však zabavilo gestapo. Jednalo se zejména o Říši nepřátelské organizace, mezi které patřily Česká beseda, Matice školská a moravská, Národní jednota severočeská apod., dále legionářské organizace, Sokol či Orel. Směrnice pro jejich likvidaci byly tajné. 69 Koncem léta roku 1939 vyšla rovněž nařízení týkající se zákazu činnosti na sudetoněmeckém území a zabavení majetku českých organizací Klubu českých turistů, Dělnických tělocvičných jednot a dalších. Jednalo se zejména o horské chaty apod. Finance získané likvidací českých bojových svazů, případně jejich majetek, byly poté převedeny přímo do Říše. 70 K projednávání byly spolky rozděleny do 40 tematických skupin. Dělení, tj. číselné i slovní označení, bylo shodně používáno ve Vídni i v Liberci. Menší rozdíly jsou patrně způsobeny průběžnými změnami, např. rozdílné číselné označení mají nadace a fondy. Seznam uvedený ve zprávě STIKO zaznamenal stav členění odpovídající spíše počátkům zpracovávání, protože neuvádí konzumní družstva. 71 Naopak ve vídeňském seznamu lze najít i další skupiny (Innerbetriebliche Vereine, Diverse). 72 Povolovací či likvidační řízení začínalo nahlášením každé organizace prostřednictvím dotazníku (Fragebogen), 73 který obsahoval údaje o typu spolku, jeho názvu, registraci, počtu členů, současném způsobu vedení, stavu fi nancí a o zařízeních spolku. Vyplněné dotazníky měly být zaslány doporučeně zpět do úřadovny STIKO v Liberci již do 25. října Následovalo dosazení správců (Treuhänder). Jejich úkolem bylo zjištění majetkových záležitostí spolků včetně zadlužení, případně konkurzu, a informací o nájemních smlouvách a pojištění. Banky a jiné fi nanční instituce byly povinny nahlásit u nich vedená konta a uložené cenné papíry jednotlivých organizací, to vše opět do 25. října Obdobně měly dodat katastrální úřady příslušné údaje o pozemcích do 15. listopadu Do 31. října 1938 měla být zpracována bilanční zpráva o majetku, která měla zachytit i změny vlastníků zpětně od 31. srpna Pověřenci měli zajistit veškeré podkladové materiály jako kartotéky, statistiky i knihovny. Tyto podklady byly využity pro zpracování revizní zprávy, při jejíž přípravě probíhala kontrola majetku a prověřování zjištěných pohledávek. Projednávání jednotlivých organizací se často protahovalo v důsledku vymáhání již zabaveného majetku organizací na jedné straně a prověřováním dluhů a pohledávek na straně druhé. Až po vyřešení všech nejasností mohlo být vydáno rozhodnutí o dalším osudu organizace. V úvahu připadaly tři způsoby řešení uvolnění (Freistellung), po němž mohla organizace dále působit s upravenými stanovami obsahujícími paragrafy o rozhodující úloze NSDAP, za- 10 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

10 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci členění (Einweisung, Eingliederung), které znamenalo převedení organizace i jejího majetku do již existujících organizací při NSDAP, nebo úplná likvidace (Aufl ö- sung). Toto povolovací řízení musela každá organizace uhradit formou předepsaných poplatků, z nichž připadl větší díl na výstavbu NSDAP (Aufbauumlage), druhá část zůstávala na fi nancování činnosti STIKO (Verwaltungsgebühr). U spolků, jimž byla povolena další činnost, činily tyto poplatky 5 30 % čistého jmění, u zrušených spolků dosáhly 100 %. 74 Způsob řešení jednotlivých organizací byl zveřejněn v úředním zpravodaji, který v případě vídeňského úřadu nesl název Nachrichtenblatt a začal vycházet 7. července 1938, k 30. listopadu 1939 měl 45 čísel. 75 Liberecký Amtliches Nachrichtenblatt vycházel v letech (první číslo 22. prosince 1938) a dosáhl počtu nejméně 50 čísel. 76 Oznámení (Bekanntmachung) byla v každém čísle řazena podle způsobu vyřešení další existence, v rámci každé takové skupiny pak podle příslušné říšské župy. Kromě tohoto zpravodaje byly seznamy nově zorganizovaných či zrušených spolků publikovány od ledna 1939 v novinách Die Zeit, vydávaných libereckým župním vedením NSDAP. Například 11. ledna vyšla zpráva o novém uspořádání vzájemných pojišťovacích spolků platném od 1. ledna, ledna byla publikována první část spolků zrušených k 20. prosinci Vypořádání nemovitého i movitého majetku organizací se prolínalo celým tímto procesem. První část byla zabavena hned při záboru pohraničí gestapem, SS či oddíly SA a wehrmachtu. Po vyřešení úřadem STIKO byl majetek podle potřeby převeden na organizace podobného zaměření (Hitlerjugend, Deutsche Arbeitsfront, NS- -Lehrerbund, NS-Turngemeiden, NS-Reichsbund für Leibesübungen, Reichsbund der deutschen Beamten), případně ponechán SS, SA či jiným úřadům. Nevypořádaný majetek přešel za účelem prodeje na společnost Aufbaufonds. Důvody, proč se řešení jednotlivých případů protahovalo, byly různé. Na některé objekty byly uvaleny hypotéky a bylo nutné vyřídit dluhy předchozích vlastníků, jindy se protahovalo navrácení neoprávněně zabavených majetků, jednání také často přerušilo povolání zájemce na frontu. V menších lokalitách byl problémem nedostatek vhodných zájemců dostatečně movitých árijsky čistých Němců s kladným posudkem místní organizace NSDAP. Během dlouhého projednávání se zhoršoval technický stav nevyužívaných objektů a stávaly se neprodejnými. S ofi ciálním ukončením činnosti STIKO k 30. listopadu 1939 pozbyly platnost zákony a nařízení ze a , což znamenalo možnost zakládat po 15. lednu 1940 nové spolky, a to podle zákona z roku 1867, ovšem za souhlasu Hoffmanna a landráta. 79 K 20. únoru 1940 bylo usměrněno organizací s majetkem v hodnotě téměř 142 milionů RM, dále v činnosti pokračovalo jen spolků. 80 Celkem na sudetském území prošlo prověřováním spolků, svazů a fondů. Činnost STIKO byla ukončena k 15. září V březnu roku 1941 padlo rozhodnutí o zřeknutí se všech majetkoprávních zisků ze závěrečných vypořádání spolků ve prospěch župních vedení NSDAP. Poplatky Aufbauumlage byly převedeny na příslušné župy v červnu roku 1943, za spolky, které prošly libereckým úřadem STIKO, činily přes 16 milionů RM. 82 a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s Informace o výši poplatků se v uvedených pracích rozchází, těmto dávkám se krátce věnuje i J. Osterloh, který přejímá údaje G. Rothkappl (OSTERLOH, Jörg. cit. v pozn. 4, s. 212). 75_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 928, inv. č , Stiko-Nachrichtenblätter. 76_Podle záznamů v č vydal Stillhaltekommissar für Organisationen, Reichenberg, č Stillhaltekommissar für Organisationen Abwicklungstelle, Reichenberg. Viz Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Leipzig [online katalog]. [cit ] Dostupné z: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showshortlist&currentposition=0. V knihovnách na českém území se zatím nepodařilo kompletní vydání nalézt. 77_Neuordnung der wechselseitigen Versicherungsvereine. In: Die Zeit, J. 5, F. 11, , s, _Vereinslöschungen. Einweisung unter Aufhebung der Rechtspersönlichkeit. In: Die Zeit, J. 5, F. 12, , s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s. 55; Amtliches Nachrichtenblatt Nr. 47, s. 1949, Verfügung, Jednalo se o zákon č. 134/1867 ř. z. O právě spolčovacím, vydaný pro celé Předlitavsko. 80_Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Die Neuordnung des Vereinswesens. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s _Toto datum bývá uvedeno v korespondenci ohledně jednotlivých objektů. (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 6-25, korespondence č ). 82_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s. 41. Poplatky určené pro sudetskou župu činily RM, župa Dolní Podunají získala RM, Horní Podunají RM, Bavorská marka RM, Slezsko RM a za české bojové svazy byl do Říše převeden majetek v hodnotě RM. (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, i. č Stillhaltekommissar-Abwicklung, ) 83_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Anordnung 20/39, XIII

11 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE Působení komisaře pro organizace však nezůstalo omezeno jen na rakouské území a pohraničí českých zemí. Již v období druhé republiky, a sice 8. února 1939, vznikla úřadovna pověřence v Praze (Dienststelle des Ständigen Vertreters des Stillhaltekommissars, Prag). 83 V tu dobu prováděla šetření v majetkových a fi nančních záležitostech organizací z pohraničí, pokud se dotýkala českého a moravského území. Po obsazení českého území si Hoffmann s Neuburgem vyměnili několik dálnopisů s návrhem nařízení o zřízení úřadu STIKO v Praze. 84 Vzápětí po vzniku protektorátu vydali Bürkel a Henlein jako pověřenci civilní správy nařízení o pozastavení majetku všech spolků a 13. června 1939 vyšlo nařízení o novém uspořádání organizací v protektorátu, které podepsal K. H. Frank (Verordnung über die Neuordnung und Abwicklung von Organisationen im Protektorat Böhmen und Mähren.). Tím byl Albert Hoffmann jmenován jako vedoucí skupiny 21 při úřadu říšského protektora ozn. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Beauftragter für Organisationen. Úřad sídlil 84_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt, kart. 922, inv. č Verordnung für Organisationen Fernschreiben, Neuburg Schmidtovi, z _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s. 43; AT-OeStA/ AdR ZNsZ Stiko Wien, kart. 931, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, 43.2 Anordnungen. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Verfügung, _Této otázce jsme se věnovaly jen okrajově viz LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ, 2007, cit. v pozn. 11, s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Lotrinsko zřízen ; Alsasko zřízen ; Lucembursko zřízen , datum uzavření těchto úřadoven neuvedeno. Viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s. 29.; AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 220, Stiko-West. 89_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Afbaufonds, kart. 230, Wochenberichte. Dopis adresovaný úřadu Stiko Luxemburg, _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _SOA Litoměřice, STIKO, kart. 20, složka 112 Všeobecné konsumní, výrobní a stavební družstvo v Ústí n. L., zaps. spol. s. r. o., korespondence _SOkA Liberec, zrušený inventář STIKO rozpuštěné organizace, zpracovali Jiří Kořalka Miloš Krajný, Jablonec n. N Soupis pořízený na Lemberku byl velmi obecný, archiv STIKO by se mohl skrývat za poznámkou: Rytířský sál [ ] 8 beden a 25 balíků z majetku župní samosprávy v Liberci. (UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise Praha: Artefactum, 2004, s. 72. ISBN ) 95_Stillhaltekommissar Wien, (Bestand) [cit ] Dostupné z: Do Archivu republiky (Archiv der Republik) byl tento fond převeden v roce 1987 z Allgemeines Verwaltungsarchiv. v Praze na tehdejším Fügnerově nám. č. 4 (nyní nám. Republiky). 85 V Praze byla zřízena také pobočka společnosti Aufbaufonds. Činnost STIKO se však na území protektorátu nerozšířila v takové podobě, v jaké působila v pohraničí. 86 Další jednání se týkala možnosti dořešit prostřednictvím STIKO spolkovou činnost na území celé Říše (Generalbevollmächtigten für Organisationen). Vznikla i úřadovna STIKO v Mnichově, myšlenka zřízení Reichs-Stiko však padla v polovině roku Naopak se zdařilo rozšíření činnosti STIKO na připojená území na západní hranici Říše a na přelomu srpna a září roku 1940 vznikl úřad někdy společně označovaný jako Stillhaltekommissar für die westlichen Gebiete, Stiko West. Jednalo se o tři v podstatě samostatné úřadovny v Metách pro Lotrinsko, ve Štrasburku pro Alsasko a v Luxembourgu pro lucemburské území. 88 V těchto lokalitách vznikly i pobočky společnosti Aufbaufonds. Jako Stillhaltekommissar byl jmenován ve všech třech případech Franz Schmidt, který ve stejné funkci působil také v obsazeném Nizozemí. 89 Tou dobou již končila činnost Aufbaufonds na rakouském a sudetském území. Na zasedání společnosti 19. března 1941 bylo rozhodnuto o uzavření společnosti Aufbaufonds a jejích poboček v Liberci, Metách, Štrasburku a Lucemburku k 31. t. m. 90 Liberecké oddělení se odstěhovalo do Vídně, týdenní zpráva z 15. srpna 1941 uvádí, že vagón naložený kancelářským nábytkem a spisy byl již vyložen. 91 S přemístěním archivu nesouhlasil Henlein, požadoval, aby akta přišla do pobočky Říšského archivu v Liberci, Hoffmann však byl ochoten přistoupit na návrat materiálů až po důkladném fi nančním a politickém vyhodnocení úkolů STIKO. 92 Nevyřízené záležitosti liberecké pobočky byly převedeny na správní úřady sudetské župy (Říšské místodržitelství Reichsstatthalter) koncem roku 1941 a s platností od 1. ledna Sudetské správní úřady nadále řešily využití zbývajících objektů a jednání se u některých protahovalo až do jara roku 1945 poslední nalezený záznam je z 2. května Poté byla dokumentace převezena patrně na Lemberk, kde byly po válce materiály nalezeny. 94 Likvidace celého Aufbaufonds skončila vymazáním z rejstříku k 31. prosinci 1942, STI- KO Wien Der Abwickler ještě dále existovalo v podstatě 12 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

12 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci Grafické znázornění hospodářských výsledků činnosti STIKO (Das wirtschaftliche Ergebnis der Tätigkeit des Stillhaltekommissars). (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart.1, nedat. zpráva [po ], nestr.) jako archiv umístěný ve sklepních prostorách bývalého objektu vídeňského úřadu Aufbaufonds až do roku Koncem roku 1943 byl převeden archivář STIKO dr. Fußgänger do stavu zaměstnanců Říšského archivu ve Vídni (Reichsarchiv Wien, Abteilung Staatsarchiv des Innern und der Justitz) a s ním i archivní fondy STIKO a Aufbaufonds, včetně převážné části materiálů libereckých. K vlastnímu přesunu celého fondu z objektu služebny však došlo až po skončení války. 95 Úřad STIKO byl v podstatě služebnou NSDAP, která však měla pravomoci orgánu státní správy. 96 Z určité nevyjasněnosti kompetencí, které se upřesňovaly až během vlastní činnosti, plynula i řada problémů, které se během existence STIKO vyskytly, a to jak ve vztahu k státní moci (ministerstva, ale i místní správa), tak i k vojenským a represivním složkám (zejména spory s gestapem). Likvidace spolků byla jedním z prvních rozsáhlých celoplošných zásahů proti nepřátelům Říše na nově připojených územích. V rakouských župách to byly především marxistické a židovské organizace, v pohraničí českých zemí tvořily významnou složku likvidační činnosti STIKO bojové české spolky. To byl zásadní rozdíl mezi vídeňským a libereckým úřadem STIKO, který se však potýkal ještě s dalšími problémy. Prvním byla roztříštěnost území, jež přinášela komunikační problémy a vedla ke zřizování dalších úřadoven. Druhý představovaly organizace s původně celostátní československou působností, které měly své ústředí v Praze, tedy v jiném správním útvaru, zpočátku ještě samostatném. Dalším úkolem navíc byla konzumní družstva, jejichž objekty tvořily velkou část nedořešených záležitostí. Pod správu společnosti Aufbaufonds se dostala také sídla Německého řádu, včetně lesních provozů a vinic, lázní či sbírek. 97 Určité rozdíly vykazovala i likvidace židovských organizací. Vzhledem k tomu, že po záboru pohraničí zde zůstala jen velmi malá část původního židovského obyvatelstva, nad nimiž převzala dohled pobočka říšské organizace Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, 98 nebyla prodloužena činnost žádné židovské obci. Majetek těchto organizací, které fakticky ukončily svou činnost útěkem většiny členů, se stal předmětem zájmu místní správy. Z těchto odlišností v úkolech libereckého STIKO pak vycházel obrovský rozsah činnosti zdejší pobočky Aufbaufonds i zůstatek nedořešených případů. V rámci této studie nebylo možné se podrobně zabývat jednotlivými problémy, jejím cílem bylo shromáždit poznatky o činnosti těchto úřadů a o jejich vzájemných vztazích, které doposud chyběly a jsou nezbytným předpokladem dalšího studia. Současný projekt, který nás k problematice úřadu STIKO přivedl, se zaměřuje na likvidaci židovských organizací. Rozsáhlý soubor archivního materiálu, zachovaný z činnosti STI- KO a Aufbaufonds, však nabízí řadu možných pohledů jak v obecné rovině, tak oborově či regionálně specializovaných, i když akta dokumentují především likvidační část činnosti obou úřadů. 96_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Dopis ze štábu NSDAP v Mnichově K. Henleinovi, _Blíže viz ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _KOCOUREK, Ludomír. Recepce norimberských zákonů v Říšské župě Sudety. In: Židé v Čechách: Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. až 25. října 2006 v Liberci. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s. 53. ISBN XIII

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Jak na to aneb jak založit spolek

Jak na to aneb jak založit spolek Jak na to aneb jak založit spolek (Informace pro nově vznikající spolky a transformovaná občanská sdružení) Název spolku Název spolku musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek anebo zkratku z. s. Název

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Stručná historie německých dálnic

Stručná historie německých dálnic Jan Šafařík Stručná historie německých dálnic 6. srpna 1932 přestřihl populární primátor Kolína nad Rýnem Konrád Adenauer pásku první rychlostní komunikace s parametry i názvem Autobahn dálnice. Rok po

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Zpráva ze služební cesty do Rakouska

Zpráva ze služební cesty do Rakouska Zpráva ze služební cesty do Rakouska Místo: Österreichisches Staatsarchiv Archiv der Republik, Vídeň, Rakousko Termín cesty: 23. 27. listopad 2009 Účel cesty: Archivní výzkum k problematice nuceného pracovního

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Stanislav Biman Forming a metropolitan area through conurbation is. Big Liberec Eduard Rohn conurbation urbanism Sudetenland

Stanislav Biman Forming a metropolitan area through conurbation is. Big Liberec Eduard Rohn conurbation urbanism Sudetenland jkjl Studie The dream of a generation made true: Creating Big Liberec Abstract Stanislav Biman Forming a metropolitan area through conurbation is a common phenomenon of the industrial society and it is

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008 Film-Klub (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) 1939 1956 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář. (NAD č.: 743) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář. (NAD č.: 743) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 201300/03 SCHLARAFFIA, NĚMECKÝ SPOLEK V PRAZE 1859 1935 (1994) Inventář (NAD č.: 743) (Č. pomůcky: 523) Zora Damová Praha 2011 I. Vývoj původce fondu Schlaraffia

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ

Obsah: Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ Předkládá: JUDr. Jaromíra Janďourková Zpracovali: Ing. Pavla Vodrážková, JUDr. Renata Tesařová, interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ Obsah: ÚVOD 1. STÍŽNOSTI 1.1 ODBOR INTERNÍHO AUDITU, KONTROLY A

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 37/2009-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více