MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries"

Transkript

1 Drobné zmínky o Bredovské zahradě nacházíme v Uměleckých Studie Stillhaltekommissar Reichenberg and Aufbaufonds Gesellschaft Wien- Reichenberg reconstitution of community life in Sudetenland by the Austrian standard ABSTRACT MARKÉTA LHOTOVÁ Soon after the separation of the border regions of Czech countries in October 1938 the Stillhaltekommissar für Organisationen (STIKO) for this area was established in Liberec. Through its staff and activities it was connected with a similar institution established in Wien after the Anschluss. Its main goals were to submit community life, organisations and resources under the NSDAP and destruction of organisations unfriendly to the Third Reich (Marxist, Jewish and in Sudetenland even Czech organisations) and confiscation of their property. Finalization of the STIKO activities was taken over by the Liberec office of the Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H. The Liberec STIKO office managed the whole borderland including areas attached to Bavarian, Austrian and Silesia districts. In this territory about organisations (with total estate of a little bit under 42 million RM) submitted to inquiry, only of them were not dissolved. Remaining organisations were obliged by the STIKO to pay fees, this way respective districts got 16 million RM. Aufbaufonds company ceased its activity in the end of 1942, STIKO was definitely disbanded in KEY WORDS community life funds unfriendly to the Third Reich NSDAP Sudetenland Liberec STIKO Aufbaufonds Albert Hoffmann Hermann Neuburg KLÍČ OVÁ SLOVA spolkový život fondy nepřátelé Říše NSDAP Sudety Liberec STIKO Aufbaufonds Albert Hoffmann Hermann Neuburg 2 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

2 Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien- Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru 1 MARKÉTA LHOTOVÁ 1_Zpracováno na základě výzkumů v rámci projektu GAČR: Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu (GAP410/10/2399) 2_PAWLOWSKY, V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH. Vereine im Nationalsozialismus: Vermögensentzug durch den Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände und Aspekte der Restitution in Österreich nach Wien: Oldenbourg, Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Band 21/1, s. 49. ISBN Vincentinum, nedat. ( ). V letech (?) zde působila liberecká pobočka Aufbaufonds G.m.b.H. Foto Josef Hoffmann Spolky, politická a hospodářská sdružení či náboženské organizace vytváří struktury, jejichž ovládnutí umožňuje totalitní moci podřídit si velké skupiny obyvatel. To byl hlavní důvod vzniku zvláštního úřadu, jehož cílem byla přestavba spolkového života a s tím spojené zefektivnění a usměrnění činnosti spolků i likvidace nepřátelských organizací. Vedle toho byly důležitým momentem majetkové důvody. Jednotlivé organizace disponovaly množstvím nemovitostí, movitým majetkem a fi nančními zdroji. Pro přípravu války nebylo zanedbatelné ani uvolnění pracovních sil či získání volných kapacit spolkových ošetřovacích a léčebných zařízení. Z hlediska ideologického působení bylo důležité ovládnutí spolkových fi lmových licencí, které byly kromě jiných také ve vlastnictví českých spolků. V pohraničí českých zemí mohla hrát roli i zásobovací síť konzumních družstev a menší výrobní provozy k nim přičleněné. Vedlejším produktem pak byly poplatky, které komisař spolkům vyměřil. Územím, kde byl tento úkol řešen nejdříve, byly rakouské země a poté pohraničí českých zemí, tedy oblasti s bohatou tradicí spolkového života z dob rakousko- -uherské monarchie, kde byl snad každý obyvatel do některé z organizací zapojen. Široce rozvinutá struktura zasahovala do mnoha oblastí lidské činnosti, v českém pohraničí oproti Rakousku byla vzhledem k existenci mnoha paralelních německých a českých organizací ještě bohatší. Způsob řešení spolkového života zvolený na těchto územích byl experimentem, který neměl svůj předobraz v Říši. Tam se obdobná jednorázová centrální očistná akce neuskutečnila, 2 nýbrž postupně vznikaly organizace napojené na NSDAP, které částečně pohltily ostatní spolky stejného zaměření, nebo docházelo k pro- XIII

3 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE sazení vůdcovského principu postupným obsazováním vedoucích funkcí stoupenci NSDAP. Na nových říšských územích byla příležitost podřídit veškeré organizace vedení NSDAP zároveň s vytvářením stranické struktury. Vyvstala možnost skutečně podřídit veškerou organizaci vedení NSDAP, a tím vyhovět nároku strany na totální vedení všech lidí. Bylo tak na tomto poli možno vytvořit stav, který by ještě o mnoho předčil poměry ve staré říši. 3 Pro rychlé řešení hovořila rovněž snaha zabránit zabírání majetku ze strany různých říšských organizací a omezit nekontrolované rozšiřování jejich vlivu. 3_Citát ze zprávy H. Neuburga. Viz ZIMMERMANN, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě: Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety ( ). Praha: Prostor, 2001, s ISBN _Obtížně srozumitelné názvy obou institucí se v české literatuře vyskytují v různých formách překladu, použitý překlad vychází z nejnovější práce dotýkající se činnosti těchto institucí: OSTERLOH, Jörg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech Praha: Argo, ISBN Zkrácené formy se objevují už v dokumentech samotných institucí, používá je i německy psaná odborná literatura. V českých zdrojích bývá častěji uváděna zkratka STIKO místo původní německé podoby Stiko, užívané i ve složených slovech (např. Stikokaufvertrag). 5_Nedostatek informací o řešení těchto záležitostí v české literatuře je dán i tím, že se na českém území zachovalo pouze torzo archivních materiálů, většina fondu zmíněných institucí se nachází v Archivu republiky, uloženém v Rakouském státním archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv, Wien Archiv der Republik, Zivilakten der NS-Zeit, dále jen AT-OeStA/AdR ZNsZ). Blíže k fondu Stiko Reichenberg viz LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ. Charakteristika fondu Stiko Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni. In: Židé v Čechách 3: Sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011, s ISBN _STEINER, Herbert. Das österreichische Vereinswesen und seine Gleichschaltung nach dem März In: Österreich in Geschichte und Literatur 6 (1962), Heft 5, s _ROTHKAPPL, Gertrude. Die Zerschlagung österreichischer Vereine, Organisationen, Verbände, Stiftungen und Fonds: Die Tätigkeit des Stillhaltekommissars in den Jahren Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. 8_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2. 9_KURAL, Václav a Zdeněk RADVANOVSKÝ et al. Sudety pod hákovým křížem. Ústí nad Labem: Albis international, s a 124. ISBN ; ZIMMERMANN, Volker, cit. v pozn. 3, s _OSTERLOH, Jörg, cit. v pozn. 4, s _LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ. STIKO Liberec a osud majetku židovských obcí a spolků. In: Židé v Čechách: Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. až 25. října 2006 v Liberci. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s ISBN _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Podrobněji viz Tamtéž, s _Tamtéž, s. 26. Albert Hoffmann, nar v Brémách, původní profesí obchodník s tabákem, od roku 1926 člen NSDAP, od roku 1933 vedoucím oblastní organizace a propagandy, povolán do Mnichova do štábu Rudolfa Hesse, od roku 1936 člen SS ( v RSHA), po ukončení činnosti STIKO hlavním vedoucím kanceláře NSDAP, Řešením těchto úkolů byl pověřen Komisař pro pozastavení činnosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds, zkráceně STIKO) a později jeho nástupnická organizace Fond výstavby správa majetku s. r.o. ( Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H., zkráceně Aufbaufonds), 4 samostatná organizace personálně propojená se STIKO. Zatímco STIKO řešilo další existenci či neexistenci organizací spadajících do jeho kompetence, Aufbaufonds byl především organizací pro majetkovou správu. Tyto instituce vytvářely postupně řadu vedlejších úřadů, poboček a síť zvláštních či regionálních pověřenců. V procesu přestavby spolkového života v pohraničí českých zemí hrály podstatnou roli dvě instituce uvedené v názvu, tedy pobočky sídlící v Liberci, v hlavním městě Říšské župy Sudety. Činnost zmíněných úřadů spadá do doby přibližně od odtržení pohraničí do konce roku Dokončení likvidace se však protáhlo až do května roku V české odborné literatuře nebyl zatím procesu reorganizace spolkového života a zejména zmíněným institucím věnován větší prostor. 5 O mnoho lepší situace nebyla donedávna ani v literatuře rakouské, tady vyšel jeden článek počátkem 60. let 20. století. 6 Průlom znamenaly až výzkumy, které se začaly provádět v 90. letech v souvislosti s vypořádáním Rakouska s obdobím 2. světové války a s novou mezinárodní vlnou řešení restitucí. První významnou prací byla v roce 1996 dizertace Gertrudy Rothkappl. 7 Poté se činnosti STIKO v různé míře dotkly práce Rakouské historické komise, jejímž cílem bylo zpracování podkladů k odškodnění a dokončení restitucí zabaveného majetku osob i skupin pronásledovaných po anšlusu nejednalo se tedy jen o židovský majetek, s nímž většina restitucí bývá spojována, ale i o výzkum perzekuce Slovinců, Chorvatů, Čechů, Romů a Sintů, dále také homosexuálů či osob nasazených na nucené práce. V této řadě vyšla i publikace kolektivu vedeného Verenou Pawlowsky, která se věnuje zrušeným rakouským spolkům a činnosti STIKO na rakouském území. 8 Informace o liberecké organizaci STIKO jsou zatím většinou jen stručné, dotýkají se jí zmíněné rakouské práce a dále souborná díla pojednávající o Říšské župě Sudety. 9 Poněkud více informací, avšak v úzkém pohledu spojeném s židovskou problematikou, přináší práce Jörga Osterloha. 10 S tímto zaměřením byly zahájeny i naše výzkumy FONTES NISSAE PRAMENY NISY

4 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci Úřad komisaře pro organizace byl poprvé ustaven záhy po anšlusu Rakouska. To, odkud vzešel první podnět ke vzniku STIKO, nevyplývá zcela jasně ani z rakouských prací, vycházejících ze studia velmi rozsáhlých vídeňských fondů. Rychlost, se kterou k ustavení komisaře došlo, svědčí o tom, že určitá koncepce vznikla již před anšlusem, nejsou k tomu však doklady. 12 První nařízení týkající se spolků a organizací vydal Josef Bürckel, v té době komisařský vedoucí NSDAP v Rakousku, již 14. a 16. března Tato nařízení zakazovala samostatná jednání mezi říšskými úřady a rakouskými organizacemi a pozastavovala činnost spolků a svazů do lidového hlasování stanoveného na 10. dubna. Od názvu nařízení Stillhalteverfügung a období pozastavené činnosti Stillhalteperiod vzniklo i označení příslušného úřadu. 13 K termínu zahájení činnosti bývají uváděna dvě data: 18. březen 1938, kdy Josef Bürckel ustavil do této funkce Alberta Hoffmanna, 14 a 22. březen 1938, kdy dle prohlášení v tehdejším tisku začala vlastní činnost komisaře. 15 V tentýž den, tedy 22. března, vydal Hoffmann nařízení k zabezpečení majetku organizací, svazů a spolků a k ochraně práv členů (Anordnung zur Sicherung der Vermögenswerte der Organisationen, Vereine und Verbände und zur Wahrung der Rechte der Mitglieder), 16 čímž skončilo desetidenní divoké zabavování majetku a jeho přesuny. Albert Hoffmann přešel do funkce STIKO z Mnichova, kde byl v úřadu Rudolfa Hesse pověřen řešením výstavby NSDAP a připojených sdružení. 17 Z Hessova úřadu si přivedl některé spolupracovníky, zejména svého zástupce Franze Schmidta. 18 Reorganizace spolkového života prostřednictvím činnosti STIKO s těmito úkoly úzce souvisela. Jednoznačně je požadavek na prosazení vedení NSDAP formulován v prováděcím nařízení k zákonu ze 17. května 1938 (Gesetz über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden), 19 který dal defi nitivní základ k řešení spolků a organizací. STIKO tvořilo IV. oddělení Úřadu říšského komisaře pro znovusjednocení Rakouska s Německou říší (Amt des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich) a zpočátku měl přidělené prostory přímo v budově tohoto úřadu v objektu bývalého parlamentu. 20 Tamější kanceláři měly být do 31. května 1938 nahlášeny všechny dluhy vůči spolkům. 21 O měsíc později získal úřad STIKO Liberec III ulice U Splavu, dům č. 12 před demolicí, V letech (?) zde sídlilo Stiko Reichenberg a následné likvidační společnosti Foto Milan Mazánek v letech zástupcem župního vedoucího v Horním Slezsku a poté župním vedoucím v jižním Vestfálsku; po válce internován a souzen, propuštěn roku 1950, zemřel v Heiligenrode u Brém. Blíže viz BLANK, Ralf. Gauleiter der NSDAP im Ruhrgebiet Albert Hoffmann ( ). In: Historisches centrum Hagen [online] [cit ]. Dostupné z: http//www.historisches-centrum.de/ index.php?id=425; PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart 922, Pressenveröffentlichungen allgemein. Datum jako ustavení STIKO uvádí oznámení, které vyšlo v rakouských novinách: Neue freie Presse, Neues Wiener Journal, Neues Wiener Tagblatt, Wiener Zeitung, Wiener neueste Nachrichten, Reichspost. 16_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s Franz Schmidt, nar v Emsu, v NSDAP od roku 1930, jako zástupce Hoffmannův působil ve Vídni, od v Liberci (Anordnung 28/39) a později ve STIKO-West. Další osudy nejsou známy. 19_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Hellmann, kart. 928, Stiko-Nachrichteblätter, Nachrichtenblatt Nr. 1, Wien, Někdy je tento zákon uváděn s datem , kdy jej Bürckel podepsal. 20_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Die Schuldansprüche an Vereine und Verbände. In: Wiener neueste Nachrichten, Ausgabe vom 29. Mai (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein). Také: PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s. 53. XIII

5 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE vlastní sídlo arizovaný objekt na vídeňské okružní třídě Schottenring č. 25, kde začal působit od 11. července. 22 Úřad se dělil na dva referáty. Politický, značený IV A, se dále členil na čtyři oddělení Aa Ad, vytvořená podle skupin likvidovaných spolků, pod hospodářský referát IV B pak spadala oddělení zabývající se fi nančními záležitostmi činnosti STIKO. 23 V listopadu roku 1938 přibyly ještě útvary pro správu realit a vymáhání poplatků. K řešení vybraných záležitostí, jakými byla reorganizace pojišťovacích organizací, katolických charitativních sdružení či svazů majitelů domů, byly založeny zvláštní externí instituce, které vznikaly v průběhu července až září roku 1938 jako relativně samostatné, avšak fakticky i personálně 22_Neue Adresse der Dienststelle des Stillhaltekommissars für Vereine, Organisationen und Verbände. In: Neues Wiener Tagblatt, Nr. 184 vom ; stejné znění také: Wiener Zeitung, Nr. 184 vom ; Wiener neueste Nachrichten, vom (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein). Palác byl postaven roku 1879 podle návrhu architekta Wilhelma Stiassnyho ( ), který projektoval mimo jiných i synagogu pro Jablonec n. N. Objekt patřil Goldschmidtově nadaci, částečně jej využívala také vídeňská židovská obec. Již v lednu roku 1939 byl převeden na NS Lehrerbund. Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Podrobně struktura viz ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _Podrobně viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s a _ZIMMERMANN, Volker, cit. v pozn. 3, s _Anordnung über die Einsetzung eines Stillhaltekommissars für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet. In: Verordnungsblatt für die sudetendeutschen Gebiete, Nr. 3, Berlin , s _Toto označení nesou v záhlaví např. Anordnung 1/38 ( ) 10/38 ( ). 28_SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, inv. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), Anordnung 1/38, _Generalbeauftragte des Stillhaltekommissars für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet. In: Reichenberger Zeitung, roč. 79, č. 246, , s _Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt 1938, Nr. 7, , s _Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt 1939, Nr. 16, , s _Bekanntmachung der Anordnung des Stillhaltekommissars für Organisationen. In: Verordnungsblatt 1939, Nr. 23, s (publikován ). 33_Podrobně viz Verzeichnis der sudetendeutschen Gemeinden und Gemeindeteilen die auf Grund der Grenzfestlegung vom 20. November 1938 von der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich gefallen sind. Publikationsstelle Berlin-Dahlem, Berlin Slavnostnímu předání se věnoval dobový tisk a žurnalistická fotografi e (např. viz Feierliche Akt in Znaim. In: Wiener Zeitung, Nr. 5, AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt 9, kart. 922, Pressenveröffentlichungen allgemein.; Tři osudové březnové dny: březen 1939 (fotografi cká příloha). Ústav pro studium totalitních režimů [on line], [cit ] Dostupné z.: https://www.google.com/url?q=http://www.ustrcr.cz/cs/tri-osudove-breznovedny brezen-1939&sa=u&ei=eqsfuigexiqfb633gdgc&ved=0cacqfjaa&client=internal-udscse&usg=afqjcnghai-70chvafyyus3kgodwpzspxq. 34_Defi nitivní ustavení Říšské župy Sudety bylo dáno zákonem z , platným od , a vnitřní členění župy stanovil zákon z , platný od (blíže např. viz KURAL, Václav a Zdeněk RADVANOVSKÝ et al., cit. v pozn. 9, s. 93). 35_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Anordnungen. Anordnung 4/38, ; SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ] graf Aufbau der Dienststelle. propojené úřady. 24 S postupujícím rozrůstáním Říše se připravovalo rozšiřování působnosti komisaře pro organizace. První úřad mimo rakouské území vznikl v Liberci. Podobně jako ve Vídni pověřil Hess Hoffmanna vytvořením organizační struktury NSDAP i pro sudetoněmecké území, a to již 11. října 1938 na základě Hitlerova výnosu z 1. října t. r. 25 Rakouské zkušenosti vedly ke snaze ustavit STIKO a zákonem ošetřit jeho pravomoci vzápětí po vstupu německých vojsk. Jako Stillhaltekommissar byl Hoffmann jmenován nařízením vrchního velitele pozemních sil generálplukovníka Walthera von Brauchitsche ze dne 14. října 1938, 26 vydaným v souladu s říšským ministrem vnitra a říšským ministrem fi nancí. Liberecký úřad STIKO byl zpočátku označován jako štáb komisaře pro pozastavení činnosti organizací při říšském komisaři pro sudetoněmecké území (Der Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete, Stab Stillhaltekommissar für Organisationen). 27 Vztah vídeňského a libereckého úřadu STIKO byl poměrně úzký, a to nejen kvůli personálnímu spojení osobou Hoffmanna a dalších pracovníků, není však zcela jednoznačný a někdy bývá liberecký úřad označován jako pobočka. První Hoffmannův příkaz Anordnung 1/38 z 15. října 1938 stanovil rozsah činnosti, úkoly a pravidla pro dosazování správců (Treuhänder), dále se věnoval ochraně práv členů a zakazoval veškeré převody majetku do ústředí organizací nacházejících se na státním území Česko-Slovenska. 28 V následujících dnech vycházela další opatření. Dne 20. října 1938 přinesly liberecké noviny Reichenberger Zeitung zprávu o jmenování hlavních pověřenců STIKO (Generalbeauftragte) pro sedm oblastí sudetoněmeckého spolkového života (dělnické spolky, organizace obchodníků, řemeslníků, řidičů, spolky válečných poškozenců a péče o mládež, nacionální spolky na ochranu němectví), u nichž se pravděpodobně předpokládala prolongace činnosti či sjednocení do větších celků. Pověřenci či správci, které by neschválil úřad STI- KO, neměli nadále žádné funkční oprávnění. 29 Následně vydal 22. října 1938 Henlein Nařízení o rozpuštění, převedení a začlenění organizací (Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten), v jehož 1 je stanoven hlavní cíl celé přestavby systému spolků 6 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

6 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci podřízení a národně socialistické vedení. 30 Další paragrafy se zabývají způsoby přestavby spolků. Nařízení z 24. února 1939 rozšířilo činnost STIKO na konzumní družstva. 31 Úkoly likvidátorů vymezil Hoffmannův příkaz z 14. března Činnost libereckého úřadu STIKO nebyla omezena jen na území tvořící později vlastní Říšskou župu Sudety, ale zahrnovala celé anektované pohraničí, tj. včetně oblastí jižních Čech, jižní Moravy a Hlučínska. Přestože již v listopadu roku 1938 bylo rozhodnuto o přičlenění těchto oblastí k Bavorsku, Východní marce, tedy Dolnímu a Hornímu Podunají, či Slezsku a k jejich slavnostnímu předání došlo 8. ledna 1939 ve Znojmě, 33 defi nitivně vstoupila tato úprava v platnost až 1. května 1939 v souvislosti s ukončením správní přestavby. 34 Z hlediska činnosti STIKO zůstala tato území v pravomoci libereckého úřadu až do dořešení reorganizace spolků a jejich majetkových záležitostí. Byl však jmenován zvláštní pověřenec pro tato území Lothar Schröder (Sonderbeauftragter des Stillhaltekommissars für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten), sídlící ve vídeňské centrále a později i v Praze. 35 Pro oblasti jednotlivých vládních prezidentů byli ustaveni oblastní pověřenci (Gebietsbeauftragte), na nižší úrovni stáli okresní (Kreisbeauftragte) a místní pověřenci (Ortsbeauftragte či Bezirksbeuftragte). Jihozápadní pohraničí přičleněné k Bavorsku mělo sídlo svého oblastního pověřence v Prachaticích, pro Hlučínsko, připojené k Pruskému Slezsku, byl ustaven pouze místní pověřenec. Tyto dvě oblasti byly nakonec jediným územím začleněným do vlastní Říše, na které činnost STIKO zasáhla. Jih Čech a Moravy, které připadly k rakouským župám, své oblastní pověřence neměly a dle členění územní působnosti měly spadat pod pověřence příslušné rakouské oblasti, tedy pod pověřence ve Vídni a v Linci. 36 Fakticky toto řešení nevstoupilo v platnost, je však možné nalézt zásahy oblastních pověřenců do rozhodování libereckého úřadu. 37 Zvláštní pověřenec (Sonderbeauftragte) Dr. Alfred Rosche, ustavený již v prosinci roku 1938, měl na starosti řešení vztahů k českému území a zároveň byl kontaktní osobou v Berlíně, podléhal proto přímo Hoffmannovi. 38 Úřad STIKO sídlil v Liberci na adrese Schleussengasse 12 (U Splavu). 39 Původně patřil tento objekt Unii textilních pracovníků na československém státním území stejně jako další objekt STIKO Johannesgasse 5 (nyní Jánská ul.), jehož adresa se rovněž v korespondenci objevuje. Zástupcem A. Hoffmanna ve funkci STIKO pro sudetskou župu byl Hermann Neuburg, 40 s kterým spolupracoval již v Rakousku. Struktura úřadu byla budována podle vídeňského vzoru, z počátku byl shodný i obsah činnosti. Oddělení II A II C se zabývala vlastní reorganizací spolků, vedli je referenti, kteří měli své zástupce hlavní pověřence (Generalbeauftragte) pro jednotlivé typy spolků. 41 Referát II D měl na starosti řešení fondů a nadací. Do funkcí referentů dosadil Hoffmann některé ze svých dřívějších vídeňských spolupracovníků. Vedle zmíněného Neuburga to byl Max Warsow, který měl v oddělení II A na starosti hospodářské spolky. 42 Další 36_Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Der Beauftragte für Organisationen in Protektorat für Böhmen und Mähren Gebietliche Gliederung. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. 37_Např. AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Abwicklungsstelle Korresp., kart. 211, REK 238, Israelitische Kultusgemeinde Auspitz. 38_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, i. č. 43.6, Bekanntmachung 7/38, JUDr. Alfred Rosche, nar v Šluknově, v letech poslancem Parlamentu Československé republiky, od roku 1935 člen SdP a poté NSDAP, od roku 1938 člen říšského sněmu a člen komise pro vyrovnání mezi Německou říší a Československem, zatčen roku 1945, zemřel v Praze ve věznici na Pankráci. Viz Alfred Rosche. In: Wikipedia: Die freie Enzyklopädie [online]. 5. März 2012 [cit ] Dostupné z: Postavení Roscheho ve STIKO ukazuje grafi cké schéma Aufbau der Dienststelle, viz obr. na s. 9 (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ] graf Aufbau der Dienststelle). 39_Dnes již objekt neexistuje, ulice U Splavu, odbočující ze Soukenného náměstí jižním směrem, byla zlikvidována v závěru 60. let 20. století v souvislosti s výstavbou obchodního domu. 40_Hermann Neuburg, nar v Krefeldu, studia na Universitě v Marburgu a d. Lahn (teologie), od roku 1930 v NSDAP, od roku 1932 působil v Hesensku (od roku 1933 jako vedoucí župní kanceláře), po anšlusu Rakouska činný v úřadu STIKO pro Ostmark, od prosince roku 1939 v kanceláři strany v Mnichově, podle zprávy z se stává zástupcem Henleina, poté, co při bombardování Mnichova v září t. r. ztratil manželku a syna; od roku 1946 ve vazbě, v roce 1948 odsouzen mimořádným lidovým soudem v Liberci, trest 25 let vězení zkrácen, v roce 1955 byl vyhoštěn do Spolkové republiky Německo, datum úmrtí neznámé. Blíže viz Herman Neuburg beauftragt mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Stellvertretenden Gauleiters. In: Die Zeit, ; Kateřina KOČOVÁ, Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce In: Soudobé dějiny 3-4/2005, s ; BIMAN, Stanislav et al. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety [CD]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008, Jmenná část, s. 40. ISBN _Sitz der Dienststelle der Stillhaltekommissars für Organisationen in Reichenberg. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1. Struktura nedatovaná, ale přiložená k struktuře župní samosprávy; Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Aufbau der Dienststelle. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. Oddělení II A řešilo spolky převážně hospodářského charakteru zaměstnanecké a profesní organizace či spolky majitelů domů a pozemků, patřily sem i pohřební spolky; oddělení II B se zabývalo kulturními spolky zejména politickými a mládežnickými organizacemi, studentskými, akademickými a vědeckými svazy, širokým spektrem sportovních a turistických klubů; oddělení II C zahrnovalo konfesijní spolky ženské organizace, charitativní a zdravotnická sdružení, různé církevní spolky i náboženské sekty, blíže nespecifi kované židovské spolky. 42_Max Warsow, nar v Berlíně, od roku 1928 v NSDAP, pracoval v berlínské městské správě, od března roku 1938 ve Vídni v úřadu STIKO měl na starosti zaměstnanecké, řemeslnické a pojišťovací organizace a sportovní spolky, v Liberci obdobné zaměření v období od října 1938 do září 1939, poté opět ve Vídni ve společnosti Aufbaufonds, pozdější údaje neznámé. Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s XIII

7 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE oddělení vedli Dr. Konrad Pfi tzner (II B) a Linnemann s Güntherem Scholzem (II C). 43 Pověřenci na nižší úrovni byli většinou znalí místních sudetských poměrů, mnozí byli z Liberce např. liberecký textilní velkoprůmyslník Theodor Liebieg zodpovídal za všechny průmyslové svazy. Hospodářskou část tvořily fi nanční oddělení III A III C (fi nanční pověřenci, účetní a pokladna, vedoucí pokladny), revizní oddělení III D a později, obdobně jako ve Vídni, přibylo realitní oddělení III E. Následně vzniklo oddělení pro nemovitosti (Haus- und Grundstücksabteilung). Útvar IV měl na starosti správu vlastního úřadu (Geschäftsführer) a strukturu doplňovali ještě personální referenti Ia a Ib (Persönlicher Referent), podléhající přímo Hoffmannovi. Počet pracovníků liberecké organizace v jednotlivých obdobích neznáme, v souvislosti s průběhem likvidační činnosti se tento údaj měnil a úředníci se stěhovali mezi Vídní a Libercem. Zachovaná 43_Dr. Konrad Pfi tzner, nar Wien-Gugging, absolvent fi losofi e ve Vídni, pracoval pro noviny, později v STIKO Liberec a jako Hilfsfacharbeiter beim Reichstreuhänder im Sudetenland, další data neznámá. Blíže viz BIMAN, Stanislav et al. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety [CD]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008, Jmenná část, s ISBN Životní data Linnemana a G. Scholze nejsou známa. 44_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Personalakten Reichenberg, kart Údaj vychází z inventáře fondu, vlastní akta nejsou volně přístupná. 45_Jako Treuhandstelle uvádí např. dopis z starostovi Postoloprt, SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 14, inv. č. 74, Israel. Kultusgemeinde, Postelberg. 46_Životní data Hanse Scholze nejsou známa. Do Vídně přišel v březnu roku 1938 z Berlína (Amtsleiter in der Zentrale für die Finanzwirtschaft der Deutschen Arbeitsfront), záhy se dostal do úřadu STIKO a stal se jeho vedoucím, později vedl úřad společnosti Afbaufonds. Po ukončení činnosti Aufbaufonds ho nacházíme nadále v blízkosti Hoffmanna (Katowice, Bochum). Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _Objekt, postavený v letech , byl později sídlem Dolfussova fondu. Již v závěru roku 1939 byl prodán fi rmě Hammerbrotwerke se zajištěnou nájemní smlouvou pro Aufbaufonds. Menší části objektu využíval Aufbaufonds a archiv až do roku Blíže viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _Objekt byl postaven stavitelem Ferdinandem Scholzem a otevřen roku 1887 jako domov pro chudé školou povinné děti, později i mládež na studiích, který organizoval spolek sv. Vincence z Pauly. 51_Objekt původně patřil Německému svazu zaměstnanců v obchodě a průmyslu se sídlem v Ústí n. L. Viz Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr Jahrgang, Stadtrate Reichenberg, Reichenberg _Podle adresáře Liberce z roku 1941 ( adresáře nevyšly) patřily mezi objekty užívané společností Aufbaufonds např. bývalá YMCA v ulici Hablau č. 13 (nyní Revoluční ulice) a Sokol v Teichgasse 3 (nyní Na Rybníčku), objekt českého konsumního spolku v Rochlicích, Tannenbergstraße (nyní Na Žižkově), dva objekty v Horním Růžodole, Straße des 1. Oktobers (nyní Ulice 28. října) a Siegfriedstrasse (nyní Šlikova ul.) a původní úřadovny STIKO v Jánské ulici a U Splavu. Viz Bezirks-Adreßbuch des polit. Bezirkes Reichenberg Land und des polit. Bezirkes Friedland. Ernst Patzelt in Kratzau, 1925; Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für das Jahr Jahrgang, Stadtrate Reichenberg, Reichenberg 1937; Adreßbuch der Gauhauptstadt Reichenberg 1941/1942. H. Winkler & Co., Reichenberg, nedat. [1941]. 53_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s personální akta libereckého úřadu obsahují 572 složek. 44 Začátkem roku 1939 vznikla další externí organizace, tentokrát s působností i pro oblast spadající pod úřad libereckého komisaře. Byla to výše zmíněná společnost Aufbaufonds Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m. b. H., která měla v náplni své činnosti svěřeneckou správu a majetkovou likvidaci rušených spolků a organizací. Při pozdějším vysvětlování postupu u sporných případů bývala společnost označována za Treuhandstelle při úřadu komisaře pro organizace. 45 Zakladateli společnosti Aufbaufonds byli čtyři nejvýznamnější představitelé úřadu STIKO, předně sám Albert Hoffmann, dále Franz Schmidt, Hermann Neuburg a Hans Scholz. 46 Společenská smlouva byla podepsána 10. ledna 1939 a 17. ledna byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. 47 Hlavní sídlo se nacházelo uprostřed vídeňského starého města v ulici An der Hülben č Na Aufbaufonds byly převedeny nemovitosti, tj. domy, pozemky a částečně i vnitřní vybavení zabavených objektů. Na rozdíl od STIKO se společnost Aufbaufonds stávala vlastníkem zabavených nemovitostí v záznamech katastru se objevuje jako nový vlastník. Z toho plynuly další nesrovnalosti s říšskými orgány týkající se správy daní a placení daní z příslušných nemovitostí. Zároveň s vídeňským úřadem vznikla i liberecká pobočka (Zweigstelle Reichenberg), které připadl hlavní podíl práce. Zatímco na rakouském území zůstalo nedokončeno 103 organizací, na liberecký úřad bylo převedeno přes nedořešených případů. 49 Pobočka sídlila v objektu bývalého Vincentina ve Vincenziusgasse 3 (v roce 1941 též uváděna jako ulice Gregora Mendela, nyní Gollova ulice). 50 Jí byly podřízené místní úřadovny (Aussenstelle) pro jednotlivé oblasti vládních prezidentů, místní úřadovna Ústí nad Labem však sídlila opět v Liberci v ulici Na Perštýně 11 (Birgsteingasse) 51 a později rovněž ve Vincentinu, další úřadovna byla v Karlových Varech a moravsko-slezská sídlila v Opavě. Vedle toho užívala společnost Aufbaufonds patrně jako sklady některé objekty zrušených spolků. Přesný přehled o nich nemáme. 52 Činnost Aufbaufonds nebyla jen těsně personálně propojena se STIKO, jeho úkoly tato společnost postupně přebírala. Na základě rozhodnutí Hoffmanna přešla všechna majetkoprávní jednání právě na Aufbaufonds. 53 Po deset měsíců v roce 1939 však působily oba úřady 8 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

8 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci vedle sebe. Plánované datum ukončení činnosti STIKO bylo několikrát změněno. 54 Přípisem ze 7. listopadu 1939 oznámil Albert Hoffmann, t. č. u regimentu horských myslivců, ukončení své činnosti ve funkci STIKO a úřad vstoupil 15. listopadu 1939 do likvidace. 55 Nedořešené záležitosti převzaly likvidační úřad (Stiko-Abwicklungsstelle) a společnost Aubaufonds, přičemž postupně docházelo k stále většímu propojování vídeňského a libereckého úřadu. S platností od 1. ledna 1940 byla sloučena realitní oddělení, nově vytvořené Grundstückabteilung Wien-Reichenberg mělo své sídlo ve vídeňské centrále. 56 V souvislosti s těmito změnami docházelo k reorganizaci vnitřní struktury úřadu Aufbaufonds, v roce 1940 jej tvořilo pět oddělení: I. realitní oddělení, II. účetní evidence, III. oddělení pro likvidaci konzumních družstev a IV. oddělení pro personální otázky a správu úřadu. Poslední V. oddělení Stiko - Abwicklung tvořil pozůstatek úřadu STIKO, který měl na starosti právní otázky a dokončení likvidace spolků, většinou malých a téměř bez majetku. 57 Na podzim roku 1940 však už začíná uzavírání místních úřadoven, např. karlovarská byla zrušena s okamžitou platností nařízením z 19. listopadu Veškerá agenda byla převedena do liberecké pobočky, ale likvidace začala až v létě roku Přes poměrně krátké trvání těchto úřadů byl rozsah jejich činnosti široký. Obsah pojmů spolky, svazy, organizace umožňoval velmi široký výklad. Specifi kaci oblasti zájmu komisaře pro organizace uváděla již první nařízení, následně však toto vymezení procházelo řadou změn zejména v důsledku střetu zájmů s dalšími institucemi, především gestapem. Pod Hoffmanna měla spadat dle vyhlášky z 14. října 1938 činnost všech spolků a orga- 54_PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, i. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), výstřižek z Die Zeit, : Stillhaltekommissar liquidiert Eigener Bericht der Zeit, Reichenberg, 10. November _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Besonderkeiten. Sonderanweisung für die Geschäftsführung der Aufbaufonds- Vermögensverwaltungs- Gesellschaft m.b.h., Wien _Tamtéž, kart. 228, Rundschreiben: Stiko u. Aufbaufonds u. Verschiedenes. Rundschreiben 10/40, Wien, nizací s právem právní osoby i bez něho, všech svazů, 58_Tamtéž, kart. 228, Rundschreiben: Stiko u. nadací, útvarů podobných spolkům, které představují spolčení lidí, jakož i zařízení a podniků, které Hausrundschreiben Nr. 19, Aufbaufonds u. Verschiedenes. souvisí s takovými organizacemi. 60 V prvním nařízení komisaře (Anordnung 1/38) v odstavci, týkajícím Wochenberichte. Dopis Reichenberg, _Tamtéž, kart. 230, se ohlašovací povinnosti, jsou uvedeny výjimky, kterých z Aussenstelle Reichenberg, , adresovaný úřadu se vyhláška neměla týkat: 61 A/ veškeré hospodářské podniky včetně akciových společností, společností s ručením 60_Anordnung über Stiko Luxemburg. omezeným a družstva; B/ střádací spolky a sdružení; C/ die Einsetzung eines Stillhaltekommissars dobrovolné hasičské sbory a jejich zařízení; D/ spolky für Organisationen im pro stavbu a udržování kostelů; E/ židovské náboženské sudetendeutschen Gebiet, In: Verordnung obce; F/ sdružení (kongregace) katolické církve; G/ státu für die sudetendeutschen nepřátelské organizace, pokud jsou v oboru gestapa. Tato Gebiete, Nr. 3, , s. 18. Překlad podle inventáře: formulace byla vzata za základ vymezení činnosti STIKO STIKO rozpuštěné organizace, v prvním poválečném inventáři české části fondu a odtud zpracovali Jiří Kořalka Miloš potom opakována. 62 Obdobné prohlášení obsahovala Krajný, Jablonec n. N (SOkA Liberec, zrušený inventář.) i nařízení pro rakouská území. 63 Další upřesnění dává nařízení z 22. října 1938, podle 7 nespadají pod účinnost Správa města, kart. 835, inv. č. 61_SOkA Liberec, AM Liberec 2478, sign. Gd 67/39 Říšský tohoto nařízení spolky čistě hospodářského zaměření. 64 komisař pro sudetské řízení štáb Většina z těchto organizací se však nakonec do působnosti STIKO dostala. Nařízení z 24. února 1939 rozšířilo für Organisationen), Anordnung pro organizace (Stillhaltekommissar 1/38, oblast činnosti STIKO na sudetoněmeckém území také 62_SOkA Liberec, zrušený inventář o konzumní družstva, která na rakouském území nebyla STIKO rozpuštěné organizace, zpracovali Jiří Kořalka Miloš tomuto úřadu podřízena. 65 Důvodem byl silný vliv sociál- Krajný, Jablonec n. N _ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s Ve výjimkách stanovených pro rakouské území jsou střádací a náboženské spolky blíže specifi kovány, uvedeny jsou také charitativní spolky a Červený kříž, dále tělovýchovná sdružení, pokud již byla začleněna do Reichsbunden für Leibesübungen. 64_Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten, In: Verordnungsblatt 1938, Nr. 7, , s _Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Aufl ösung, Überleitung und Einliederung von Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten. In: Verordnungsblatt, 1939, Nr. 16, , s Organizační schéma libereckého úřadu STIKO (Aufbau der Dienststelle). (SOA Litoměřice, fond STIKO, karton 1, nedat. zpráva [po ], nestr.) XIII

9 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE 66_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Bericht über die Abwicklung aller Konsumgenossenschaften und deren Verbände im Sudetengau, _Tamtéž, kart. 931, inv. č Anordnung 17/39, _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 228, Anordnungen. Richtlinien über die Behandlung tschechischer Organisationen, _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Korrespondez, kart. 214, REK _Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Die Neuordnung des Vereinswesens. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. 72_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s Toto členění dosud zachovává fond Stiko Wien (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien). 73_SOkA Liberec, AM Liberec Správa města, kart. 835, inv. č. 2478, sign. Gd 67/39 Říšský komisař pro sudetské řízení štáb pro organizace (Stillhaltekommissar für Organisationen), Anordnung 1/38, Součástí nařízení i uvedené formuláře. 74_Blíže viz ROTHKAPPL, Gertrude. cit. v pozn. 7, s ; V. PAWLOWSKY, E. LEISCH-PROST ní demokracie v těchto organizacích na rozdíl od Rakouska, kde neutralizace družstev proběhla v roce V politickém zdůvodnění ve zprávě o likvidaci konzumních družstev jsou označena za pomocný instrument politického boje marxistů a komunistů. Jiná část udává především protičeské a antisemitské zdůvodnění silnou provázanost s velkými výrobními závody potravinářskými, chemickými apod., nacházejícími se na českém území, a s velkoobchodem, který byl v židovských rukou. Bez významu určitě nebyla ani možnost ovládnout síť 234 konzumních družstev s ročním obratem RM. 67 Důležitým posunem ve vymezení úkolů STIKO bylo rozdělení sfér zájmu mezi STIKO a gestapo, které bylo stanoveno v oběžníku z 18. ledna 1939 takto: 68 židovský soukromý majetek zabavovalo až na výjimky gestapo; židovské organizace řešilo STIKO se souhlasem gestapa, zabavené písemné materiály zůstaly gestapu; sekty a lóže svobodných zednářů řešilo až na výjimky gestapo; odbory připadly do kompetence STIKO, ale státu nepřátelské materiály a členské kartotéky mělo dostat gestapo; marxistické tělovýchovné spolky (Naturfreunde, Atus) rušilo gestapo, ale majetkoprávní likvidaci provádělo STIKO; české organizace likvidovalo STIKO za souhlasu gestapa, majetek nebezpečný státu však zabavilo gestapo. Jednalo se zejména o Říši nepřátelské organizace, mezi které patřily Česká beseda, Matice školská a moravská, Národní jednota severočeská apod., dále legionářské organizace, Sokol či Orel. Směrnice pro jejich likvidaci byly tajné. 69 Koncem léta roku 1939 vyšla rovněž nařízení týkající se zákazu činnosti na sudetoněmeckém území a zabavení majetku českých organizací Klubu českých turistů, Dělnických tělocvičných jednot a dalších. Jednalo se zejména o horské chaty apod. Finance získané likvidací českých bojových svazů, případně jejich majetek, byly poté převedeny přímo do Říše. 70 K projednávání byly spolky rozděleny do 40 tematických skupin. Dělení, tj. číselné i slovní označení, bylo shodně používáno ve Vídni i v Liberci. Menší rozdíly jsou patrně způsobeny průběžnými změnami, např. rozdílné číselné označení mají nadace a fondy. Seznam uvedený ve zprávě STIKO zaznamenal stav členění odpovídající spíše počátkům zpracovávání, protože neuvádí konzumní družstva. 71 Naopak ve vídeňském seznamu lze najít i další skupiny (Innerbetriebliche Vereine, Diverse). 72 Povolovací či likvidační řízení začínalo nahlášením každé organizace prostřednictvím dotazníku (Fragebogen), 73 který obsahoval údaje o typu spolku, jeho názvu, registraci, počtu členů, současném způsobu vedení, stavu fi nancí a o zařízeních spolku. Vyplněné dotazníky měly být zaslány doporučeně zpět do úřadovny STIKO v Liberci již do 25. října Následovalo dosazení správců (Treuhänder). Jejich úkolem bylo zjištění majetkových záležitostí spolků včetně zadlužení, případně konkurzu, a informací o nájemních smlouvách a pojištění. Banky a jiné fi nanční instituce byly povinny nahlásit u nich vedená konta a uložené cenné papíry jednotlivých organizací, to vše opět do 25. října Obdobně měly dodat katastrální úřady příslušné údaje o pozemcích do 15. listopadu Do 31. října 1938 měla být zpracována bilanční zpráva o majetku, která měla zachytit i změny vlastníků zpětně od 31. srpna Pověřenci měli zajistit veškeré podkladové materiály jako kartotéky, statistiky i knihovny. Tyto podklady byly využity pro zpracování revizní zprávy, při jejíž přípravě probíhala kontrola majetku a prověřování zjištěných pohledávek. Projednávání jednotlivých organizací se často protahovalo v důsledku vymáhání již zabaveného majetku organizací na jedné straně a prověřováním dluhů a pohledávek na straně druhé. Až po vyřešení všech nejasností mohlo být vydáno rozhodnutí o dalším osudu organizace. V úvahu připadaly tři způsoby řešení uvolnění (Freistellung), po němž mohla organizace dále působit s upravenými stanovami obsahujícími paragrafy o rozhodující úloze NSDAP, za- 10 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

10 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci členění (Einweisung, Eingliederung), které znamenalo převedení organizace i jejího majetku do již existujících organizací při NSDAP, nebo úplná likvidace (Aufl ö- sung). Toto povolovací řízení musela každá organizace uhradit formou předepsaných poplatků, z nichž připadl větší díl na výstavbu NSDAP (Aufbauumlage), druhá část zůstávala na fi nancování činnosti STIKO (Verwaltungsgebühr). U spolků, jimž byla povolena další činnost, činily tyto poplatky 5 30 % čistého jmění, u zrušených spolků dosáhly 100 %. 74 Způsob řešení jednotlivých organizací byl zveřejněn v úředním zpravodaji, který v případě vídeňského úřadu nesl název Nachrichtenblatt a začal vycházet 7. července 1938, k 30. listopadu 1939 měl 45 čísel. 75 Liberecký Amtliches Nachrichtenblatt vycházel v letech (první číslo 22. prosince 1938) a dosáhl počtu nejméně 50 čísel. 76 Oznámení (Bekanntmachung) byla v každém čísle řazena podle způsobu vyřešení další existence, v rámci každé takové skupiny pak podle příslušné říšské župy. Kromě tohoto zpravodaje byly seznamy nově zorganizovaných či zrušených spolků publikovány od ledna 1939 v novinách Die Zeit, vydávaných libereckým župním vedením NSDAP. Například 11. ledna vyšla zpráva o novém uspořádání vzájemných pojišťovacích spolků platném od 1. ledna, ledna byla publikována první část spolků zrušených k 20. prosinci Vypořádání nemovitého i movitého majetku organizací se prolínalo celým tímto procesem. První část byla zabavena hned při záboru pohraničí gestapem, SS či oddíly SA a wehrmachtu. Po vyřešení úřadem STIKO byl majetek podle potřeby převeden na organizace podobného zaměření (Hitlerjugend, Deutsche Arbeitsfront, NS- -Lehrerbund, NS-Turngemeiden, NS-Reichsbund für Leibesübungen, Reichsbund der deutschen Beamten), případně ponechán SS, SA či jiným úřadům. Nevypořádaný majetek přešel za účelem prodeje na společnost Aufbaufonds. Důvody, proč se řešení jednotlivých případů protahovalo, byly různé. Na některé objekty byly uvaleny hypotéky a bylo nutné vyřídit dluhy předchozích vlastníků, jindy se protahovalo navrácení neoprávněně zabavených majetků, jednání také často přerušilo povolání zájemce na frontu. V menších lokalitách byl problémem nedostatek vhodných zájemců dostatečně movitých árijsky čistých Němců s kladným posudkem místní organizace NSDAP. Během dlouhého projednávání se zhoršoval technický stav nevyužívaných objektů a stávaly se neprodejnými. S ofi ciálním ukončením činnosti STIKO k 30. listopadu 1939 pozbyly platnost zákony a nařízení ze a , což znamenalo možnost zakládat po 15. lednu 1940 nové spolky, a to podle zákona z roku 1867, ovšem za souhlasu Hoffmanna a landráta. 79 K 20. únoru 1940 bylo usměrněno organizací s majetkem v hodnotě téměř 142 milionů RM, dále v činnosti pokračovalo jen spolků. 80 Celkem na sudetském území prošlo prověřováním spolků, svazů a fondů. Činnost STIKO byla ukončena k 15. září V březnu roku 1941 padlo rozhodnutí o zřeknutí se všech majetkoprávních zisků ze závěrečných vypořádání spolků ve prospěch župních vedení NSDAP. Poplatky Aufbauumlage byly převedeny na příslušné župy v červnu roku 1943, za spolky, které prošly libereckým úřadem STIKO, činily přes 16 milionů RM. 82 a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s Informace o výši poplatků se v uvedených pracích rozchází, těmto dávkám se krátce věnuje i J. Osterloh, který přejímá údaje G. Rothkappl (OSTERLOH, Jörg. cit. v pozn. 4, s. 212). 75_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 928, inv. č , Stiko-Nachrichtenblätter. 76_Podle záznamů v č vydal Stillhaltekommissar für Organisationen, Reichenberg, č Stillhaltekommissar für Organisationen Abwicklungstelle, Reichenberg. Viz Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Leipzig [online katalog]. [cit ] Dostupné z: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showshortlist&currentposition=0. V knihovnách na českém území se zatím nepodařilo kompletní vydání nalézt. 77_Neuordnung der wechselseitigen Versicherungsvereine. In: Die Zeit, J. 5, F. 11, , s, _Vereinslöschungen. Einweisung unter Aufhebung der Rechtspersönlichkeit. In: Die Zeit, J. 5, F. 12, , s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s. 55; Amtliches Nachrichtenblatt Nr. 47, s. 1949, Verfügung, Jednalo se o zákon č. 134/1867 ř. z. O právě spolčovacím, vydaný pro celé Předlitavsko. 80_Stillhaltekommissar für Organisationen in den sudetendeutschen Gebieten Die Neuordnung des Vereinswesens. SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 1, nedat. zpráva [po ]. PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s _Toto datum bývá uvedeno v korespondenci ohledně jednotlivých objektů. (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart. 6-25, korespondence č ). 82_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 1, s. 41. Poplatky určené pro sudetskou župu činily RM, župa Dolní Podunají získala RM, Horní Podunají RM, Bavorská marka RM, Slezsko RM a za české bojové svazy byl do Říše převeden majetek v hodnotě RM. (AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, i. č Stillhaltekommissar-Abwicklung, ) 83_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Anordnung 20/39, XIII

11 Markéta Lhotová Stillhaltekommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru STUDIE Působení komisaře pro organizace však nezůstalo omezeno jen na rakouské území a pohraničí českých zemí. Již v období druhé republiky, a sice 8. února 1939, vznikla úřadovna pověřence v Praze (Dienststelle des Ständigen Vertreters des Stillhaltekommissars, Prag). 83 V tu dobu prováděla šetření v majetkových a fi nančních záležitostech organizací z pohraničí, pokud se dotýkala českého a moravského území. Po obsazení českého území si Hoffmann s Neuburgem vyměnili několik dálnopisů s návrhem nařízení o zřízení úřadu STIKO v Praze. 84 Vzápětí po vzniku protektorátu vydali Bürkel a Henlein jako pověřenci civilní správy nařízení o pozastavení majetku všech spolků a 13. června 1939 vyšlo nařízení o novém uspořádání organizací v protektorátu, které podepsal K. H. Frank (Verordnung über die Neuordnung und Abwicklung von Organisationen im Protektorat Böhmen und Mähren.). Tím byl Albert Hoffmann jmenován jako vedoucí skupiny 21 při úřadu říšského protektora ozn. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Beauftragter für Organisationen. Úřad sídlil 84_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Büro Schmidt, kart. 922, inv. č Verordnung für Organisationen Fernschreiben, Neuburg Schmidtovi, z _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s. 43; AT-OeStA/ AdR ZNsZ Stiko Wien, kart. 931, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, 43.2 Anordnungen. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Verfügung, _Této otázce jsme se věnovaly jen okrajově viz LHOTOVÁ, Markéta a Vlastimila HAMÁČKOVÁ, 2007, cit. v pozn. 11, s _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Lotrinsko zřízen ; Alsasko zřízen ; Lucembursko zřízen , datum uzavření těchto úřadoven neuvedeno. Viz PAWLOWSKY V., E. LEISCH- PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2., s. 29.; AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Aufbaufonds, kart. 220, Stiko-West. 89_PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _Tamtéž, s _AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Reichenberg Afbaufonds, kart. 230, Wochenberichte. Dopis adresovaný úřadu Stiko Luxemburg, _PAWLOWSKY V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH, cit. v pozn. 2, s _SOA Litoměřice, STIKO, kart. 20, složka 112 Všeobecné konsumní, výrobní a stavební družstvo v Ústí n. L., zaps. spol. s. r. o., korespondence _SOkA Liberec, zrušený inventář STIKO rozpuštěné organizace, zpracovali Jiří Kořalka Miloš Krajný, Jablonec n. N Soupis pořízený na Lemberku byl velmi obecný, archiv STIKO by se mohl skrývat za poznámkou: Rytířský sál [ ] 8 beden a 25 balíků z majetku župní samosprávy v Liberci. (UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise Praha: Artefactum, 2004, s. 72. ISBN ) 95_Stillhaltekommissar Wien, (Bestand) [cit ] Dostupné z: Do Archivu republiky (Archiv der Republik) byl tento fond převeden v roce 1987 z Allgemeines Verwaltungsarchiv. v Praze na tehdejším Fügnerově nám. č. 4 (nyní nám. Republiky). 85 V Praze byla zřízena také pobočka společnosti Aufbaufonds. Činnost STIKO se však na území protektorátu nerozšířila v takové podobě, v jaké působila v pohraničí. 86 Další jednání se týkala možnosti dořešit prostřednictvím STIKO spolkovou činnost na území celé Říše (Generalbevollmächtigten für Organisationen). Vznikla i úřadovna STIKO v Mnichově, myšlenka zřízení Reichs-Stiko však padla v polovině roku Naopak se zdařilo rozšíření činnosti STIKO na připojená území na západní hranici Říše a na přelomu srpna a září roku 1940 vznikl úřad někdy společně označovaný jako Stillhaltekommissar für die westlichen Gebiete, Stiko West. Jednalo se o tři v podstatě samostatné úřadovny v Metách pro Lotrinsko, ve Štrasburku pro Alsasko a v Luxembourgu pro lucemburské území. 88 V těchto lokalitách vznikly i pobočky společnosti Aufbaufonds. Jako Stillhaltekommissar byl jmenován ve všech třech případech Franz Schmidt, který ve stejné funkci působil také v obsazeném Nizozemí. 89 Tou dobou již končila činnost Aufbaufonds na rakouském a sudetském území. Na zasedání společnosti 19. března 1941 bylo rozhodnuto o uzavření společnosti Aufbaufonds a jejích poboček v Liberci, Metách, Štrasburku a Lucemburku k 31. t. m. 90 Liberecké oddělení se odstěhovalo do Vídně, týdenní zpráva z 15. srpna 1941 uvádí, že vagón naložený kancelářským nábytkem a spisy byl již vyložen. 91 S přemístěním archivu nesouhlasil Henlein, požadoval, aby akta přišla do pobočky Říšského archivu v Liberci, Hoffmann však byl ochoten přistoupit na návrat materiálů až po důkladném fi nančním a politickém vyhodnocení úkolů STIKO. 92 Nevyřízené záležitosti liberecké pobočky byly převedeny na správní úřady sudetské župy (Říšské místodržitelství Reichsstatthalter) koncem roku 1941 a s platností od 1. ledna Sudetské správní úřady nadále řešily využití zbývajících objektů a jednání se u některých protahovalo až do jara roku 1945 poslední nalezený záznam je z 2. května Poté byla dokumentace převezena patrně na Lemberk, kde byly po válce materiály nalezeny. 94 Likvidace celého Aufbaufonds skončila vymazáním z rejstříku k 31. prosinci 1942, STI- KO Wien Der Abwickler ještě dále existovalo v podstatě 12 FONTES NISSAE PRAMENY NISY

12 STUDIE Severočeské muzeum v Liberci Grafické znázornění hospodářských výsledků činnosti STIKO (Das wirtschaftliche Ergebnis der Tätigkeit des Stillhaltekommissars). (SOA Litoměřice, fond STIKO, kart.1, nedat. zpráva [po ], nestr.) jako archiv umístěný ve sklepních prostorách bývalého objektu vídeňského úřadu Aufbaufonds až do roku Koncem roku 1943 byl převeden archivář STIKO dr. Fußgänger do stavu zaměstnanců Říšského archivu ve Vídni (Reichsarchiv Wien, Abteilung Staatsarchiv des Innern und der Justitz) a s ním i archivní fondy STIKO a Aufbaufonds, včetně převážné části materiálů libereckých. K vlastnímu přesunu celého fondu z objektu služebny však došlo až po skončení války. 95 Úřad STIKO byl v podstatě služebnou NSDAP, která však měla pravomoci orgánu státní správy. 96 Z určité nevyjasněnosti kompetencí, které se upřesňovaly až během vlastní činnosti, plynula i řada problémů, které se během existence STIKO vyskytly, a to jak ve vztahu k státní moci (ministerstva, ale i místní správa), tak i k vojenským a represivním složkám (zejména spory s gestapem). Likvidace spolků byla jedním z prvních rozsáhlých celoplošných zásahů proti nepřátelům Říše na nově připojených územích. V rakouských župách to byly především marxistické a židovské organizace, v pohraničí českých zemí tvořily významnou složku likvidační činnosti STIKO bojové české spolky. To byl zásadní rozdíl mezi vídeňským a libereckým úřadem STIKO, který se však potýkal ještě s dalšími problémy. Prvním byla roztříštěnost území, jež přinášela komunikační problémy a vedla ke zřizování dalších úřadoven. Druhý představovaly organizace s původně celostátní československou působností, které měly své ústředí v Praze, tedy v jiném správním útvaru, zpočátku ještě samostatném. Dalším úkolem navíc byla konzumní družstva, jejichž objekty tvořily velkou část nedořešených záležitostí. Pod správu společnosti Aufbaufonds se dostala také sídla Německého řádu, včetně lesních provozů a vinic, lázní či sbírek. 97 Určité rozdíly vykazovala i likvidace židovských organizací. Vzhledem k tomu, že po záboru pohraničí zde zůstala jen velmi malá část původního židovského obyvatelstva, nad nimiž převzala dohled pobočka říšské organizace Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, 98 nebyla prodloužena činnost žádné židovské obci. Majetek těchto organizací, které fakticky ukončily svou činnost útěkem většiny členů, se stal předmětem zájmu místní správy. Z těchto odlišností v úkolech libereckého STIKO pak vycházel obrovský rozsah činnosti zdejší pobočky Aufbaufonds i zůstatek nedořešených případů. V rámci této studie nebylo možné se podrobně zabývat jednotlivými problémy, jejím cílem bylo shromáždit poznatky o činnosti těchto úřadů a o jejich vzájemných vztazích, které doposud chyběly a jsou nezbytným předpokladem dalšího studia. Současný projekt, který nás k problematice úřadu STIKO přivedl, se zaměřuje na likvidaci židovských organizací. Rozsáhlý soubor archivního materiálu, zachovaný z činnosti STI- KO a Aufbaufonds, však nabízí řadu možných pohledů jak v obecné rovině, tak oborově či regionálně specializovaných, i když akta dokumentují především likvidační část činnosti obou úřadů. 96_AT-OeStA/AdR ZNsZ Stiko Wien, Cit. v pozn. IV Büro Helmann, kart. 931, inv. č Dopis ze štábu NSDAP v Mnichově K. Henleinovi, _Blíže viz ROTHKAPPL, Gertrude, cit. v pozn. 7, s _KOCOUREK, Ludomír. Recepce norimberských zákonů v Říšské župě Sudety. In: Židé v Čechách: Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. až 25. října 2006 v Liberci. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007, s. 53. ISBN XIII

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Berlín, Bundesarchiv Termín cesty: 1. 6 14. 6. 2005 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci grantového výzkumu Účastník cesty: PhDr. Jaroslav Pažout, pracovník 3. oddělení

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Německo, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Termín cesty: 14. 11. 2011 18. 11. 2011 Účel cesty: Práce na projektu výzkumu a vývoje Interoperabilita v paměťových

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Stručná historie německých dálnic

Stručná historie německých dálnic Jan Šafařík Stručná historie německých dálnic 6. srpna 1932 přestřihl populární primátor Kolína nad Rýnem Konrád Adenauer pásku první rychlostní komunikace s parametry i názvem Autobahn dálnice. Rok po

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní odbor Plzeň

Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní odbor Plzeň Inventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni ------------------------------------------------------------------------------------ Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Státní archiv Bamberk (Staatsarchiv Bamberg), Hainstrasse 39, Bamberk (Bamberg) Německo Termín cesty: 24. až 28. června 2013 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci reciproční

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Zákonem č. 480/2003 Sb., byl změněn zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. Předmětem změny se stal 16, kde byl doplněn nový odstavec, v pořadí 9., který včetně

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD 1869 1943 Inventář číslo AP 266 NAD 827 Vlastník fondu: ČR SOA Litoměřice Věra Hladíková Ústí nad Labem 2014 Schvalovací doložka 1 Schvaluji níže uvedený

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová)

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová) Příloha 1a: Základní klasifikace mapových souborů speciálních map podle vydavatele a barevnosti pro území ČR s výřezy obsahujícími označení listů, měřítka, vročení a další mimorámové údaje: A A.1 Vojenský

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

Čj. SOAA 3184/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3184/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3184/2016 Praha, 11. 4. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí Oddělení Státní

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-4913/2016 Praha, 7. 6. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-10-1094/2016 Praha, 2. 2. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ NACISTÉ V ZAHRANIČÍ Nahoře: Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront) byla založena v říjnu 1933 Konrádem Henleinem. V roce 1935 byla přejmenována na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více