Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)"

Transkript

1 CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010

2 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina Zhotovitel: SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Ing.arch. Alena Koutová ZPRACOVATELSKÝ TÝM urbanismus, koordinace: spolupráce: demografie, občanské vybavení: doprava: ekologie, ochrana ZPF a PUPFL: geologie: vodní hospodářství: energetika: telekomunikace: digitální zpracování: technické zajištění: Ing.arch. Alena Koutová Ing.arch. Miroslav Baťa Ing.arch. Václav Kout Leona Svobodová, DiS. Ing. Josef Smíšek RNDr. František Bárta Ing. Květoslav Havlíček RNDr. Jana Krausová Ing. František Weisbauer Vlastimil Kašpar Aleš Vondráček Vlastimil Kašpar Vladimír Kraus Bohdana Koptová 2

3 Územní plán Chřenovice OBSAH ELABORÁTU I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. Textová část společný svazek s částí II.1. a III. elaborátu I.2. Grafická část I.2.a. Výkres základního členění 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres technické infrastruktury 1 : I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. Textová část společný svazek s částí I.1. a III. elaborátu, včetně doprovodné tabulkové části II.2. Grafická část II.2.a. Koordinační výkres 1 : II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU společný svazek s částí I.1. a II.1. elaborátu 3

4 Územní plán Chřenovice OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU a) Vymezení zastavěného území 7 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 8 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 10 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 13 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů 16 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 19 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 23 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 25 i) Počet listů územního plánu obce a počet výkresů k němu připojené grafické části 26 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 27 ĆÁST ZPRACOVÁNA ZHOTOVITELEM a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 28 b) Údaje o splnění Souborného stanoviska 28 c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 28 d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 50 e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 51 4

5 Územní plán Chřenovice ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 1) Postup při pořizování územního plánu 55 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 56 3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 57 4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 57 5) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů 58 6) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 59 7) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno 59 8) Vyhodnocení účelného využití zastavitelného území a vyhodnocení potřeb vymezení zastavitelných ploch 60 9) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 60 10) Vyhodnocení připomínek 65 III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 66 a) Vymezení řešeného území 67 b) Seznam podkladů 68 c) Seznam použitých zkratek 70 5

6 Územní plán Chřenovice I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 6

7 Územní plán Chřenovice a) Vymezení zastavěného území Územní plán Chřenovice (ÚP) přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z projednaného Konceptu řešení ÚPO Chřenovice, který byl zpracován ke dni v souladu s pokyny obsaženými v dohodnutém Zadání ÚPO Chřenovice schváleném Zastupitelstvem obce Chřenovice dne usnesením č. 3/2006 po dohodě s orgánem ochrany ZPF. Dále pak bylo ZÚ prověřeno v souladu s Pokynem doplňujícím dohodnuté Souborné stanovisko schváleným Zastupitelstvem obce Chřenovice dne dle stavu ke dni ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části Návrhu ÚP: I. 2. a. Výkres základního členění území 1 : a dále zobrazeno ve výkrese grafické části Návrhu ÚP: I. 2. b. 1. Hlavní výkres 1 : a výkresech grafické části jeho Odůvodnění: II. 2. a. Koordinační výkres 1 : II. 2. c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

8 Územní plán Chřenovice b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Z širších územních vazeb jsou respektovány zásady územního rozvoje stanovené v ZÚR kraje Vysočina z roku V širším, časovém i věcném kontextu se obec Chřenovice vzhledem ke kvalitním podmínkám přírodního prostředí v atraktivní krajině jeví jako perspektivní sídlo a předpokládá se stabilizace trvale žijícího obyvatelstva a jeho narůst. K trvalému bydlení má obec relativně dobré výchozí podmínky - přiměřenou vzdálenost k centrům zaměstnanosti a vyšší vybavenosti (Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod) i vyhovující dopravní spojení. Je třeba v obci vytvářet vhodné podmínky, aby se stala místem pro klidné bydlení s dobrým zázemím občanské a technické infrastruktury. Územní plán (ÚP) vytváří územně technické podmínky pro všestranný rozvoj obce a tím trvale podporuje stabilizaci trvale žijících obyvatel. Koncepcí ÚP nedochází ke změně významu a funkce obce Chřenovice ve struktuře osídlení. Urbanistická koncepce obce sleduje zachování původního obrazu osídlení. Navržené lokality jsou vstřebávány do obrazu s charakterem smíšené zástavby původní a novodobé. V technické infrastruktuře se zdůrazňuje její funkce pro zabezpečení kompletního územního rozvoje obce, který je v kontextu s cíli rozpracovaných Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. Na úseku ochrany přírody, krajiny a nemovitých kulturních hodnot se zdůrazňuje význam těchto ploch pro celkový rozvoj obce. Orientační návrhový horizont je stanoven na rok 2020 především s ohledem na nutnost návrhu koncepce občanského a technického vybavení. Hlavní cíle rozvoje: Hlavní cíle ÚP, stanovené ve schváleném Zadání, jsou ve smyslu Souborného stanoviska a doplňujících Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP naplněny takto: při zachování základní prostorové kompozice a při respektování požadavků na ochranu přírodních a kulturních hodnot jsou řešeny územní rozvojové potřeby obce tak, aby byly vytvořeny podmínky pro harmonický rozvoj celého správního území obce, na základě vytipování vhodných ploch jsou vytvářeny územní podmínky především pro rozvoj bytové výstavby a rekreace, je navrženo doplnění občanského vybavení dle zhodnocení jejího současného stavu a kapacity, dle výsledku prověření stavu dopravní sítě a uplatněných záměrů jsou navrženy trasy pro nové komunikace, na základě zhodnocení stavu technických sítí v souladu s nadřazeným systémem technické infrastruktury je při respektování přírodních a kulturních hodnot optimalizován jejich rozvoj pro zabezpečení navrhovaného funkčního využití. 8

9 Územní plán Chřenovice KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE Přírodní hodnoty V ÚP byla v údolí Sázavy navržena plocha vhodná pro vymezení údolní nivy. Plocha je navrhována jako maximální s tím, že při vymezení hranice bylo přihlédnuto k retrospektivnímu stavu před významným dotčením území zástavbou. Ve spolupráci s orgány ochrany přírody kraje Vysočina a Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou je nutno chránit přírodní a krajinářské hodnoty a posilovat ekologickou stabilitu území. Zdroje emisí do ovzduší Emise z lokálních topenišť budou postupně snižovány modernizací topenišť či přechodem na využívání ekologicky čistých topných médií. Emise z dopravy budou snižovány úpravou povrchů silnic a drobnými úpravami šířkových a směrových poměrů zlepšujících plynulost a bezpečnost provozu. Drobné úpravy směrových a šířkových poměrů komunikací nevyžadují zvláštní územní přípravu. Kulturní hodnoty Je nutno chránit kulturní hodnoty, zejména nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky. Veškeré udržovací práce opravy, rekonstrukce a restaurátorské nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejich prostředí je třeba předem odsouhlasit s výkonným orgánem státní památkové péče. V evidovaných územích s archeologickými nálezy je nutno při jakýchkoliv zemních pracích dodržovat příslušná ustanovení platných právních předpisů v oblasti památkové péče. 9

10 Územní plán Chřenovice c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně URBANISTICKÁ KONCEPCE Historicky vzniklá urbanistická koncepce obce vyznačující se typem ulicové kompaktní zástavby s formou původních hospodářských usedlostí bude zachována a dále rozvíjena funkcemi bydlení, občanské vybavení a rekreace, a to v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Plochy občanského vybavení a rekreace v atraktivním přírodním prostředí v dotykovém území řeky Sázavy budou stabilizovány bez dalšího územního rozvoje. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Zastavěné území (ZÚ) a zastavitelné plochy se dle funkce člení především na: Plochy bydlení (B) Bydlení je reprezentováno povětšině izolovanými rodinnými domy, dílem s relikty hospodářského zázemí. Tato funkce se bude nadále rozvíjet v návaznosti na plochy k bydlení již užívané. Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI) Rekreace je na území obce reprezentována objekty rodinné rekreace. V řešeném území podél pravého břehu řeky Sázavy historicky probíhá rekreace jak formou kempování, tak formou výstavby objektů individuální rekreace. Využívání území pro tuto funkci je třeba koordinovat s ostatními oprávněnými zájmy v území. Plocha pro rodinnou rekreaci je doplněna v návaznosti na současnou plochu této funkce. Tato funkce je přípustná i v plochách bydlení. Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a komerční zařízení (OM) Současné plochy této funkce jsou stabilizované. Navrhovaná plocha sleduje zlepšení územních předpokladů rozvoje komerčních zařízení jak pro potřeby obyvatel, tak pro rozvoj cestovního ruchu. Plochy občanského vybavení - tělovýchova, sport (OS) Současné plochy tělovýchovy a sportu jsou zachovány a dále rozšiřovány v jihozápadní části obce. Plochy občanského vybavení hřbitov Současné plochy této funkce jsou stabilizované a nenavrhuje se jejich územní rozvoj. Plochy výroby a skladování Ve Chřenovicích je (mimo aktivit vázaných na rekreaci) jen Studnařství Štecher a zemědělský areál akciové společnosti Vrcha se sídlem v Jedlé. Tyto plochy jsou stabilizovány. 10

11 Územní plán Chřenovice Plochy zeleně ochranná a izolační (ZO) V blízkosti zemědělského areálu jsou navrženy dvě plochy zeleně. Jejich funkce je především izolační a ochranná, případně rekreační. Plochy dopravní infrastruktury (DS) Plochy silniční dopravy zahrnují stabilizovanou silnici III. třídy a stabilizované i navržené místní komunikace (DSM). Plochy účelových komunikací včetně odstavných a parkovacích ploch jsou součástí ostatních ploch s rozdílným funkčním využitím jak v ZÚ, tak mimo něj, kromě významných účelových komunikací zabezpečujících prostupnost území obce. Plochy drážní dopravy jsou v území stabilizované. Plochy technické infrastruktury (TI) Jde o plochy pro zařízení a koridory sítí na úseku vodního hospodářství, energetiky, odpadového hospodářství a spojů. Stávající zařízení jsou zachována, s návrhem se uvažuje ve vazbě na návrh zastavitelných ploch. Plochy vodní a vodohospodářské vodní plocha a vodní tok (W) Stávající významné vodní plochy a toky jsou stabilizovány a respektovány. V obci jsou navrženy dvě drobné vodní plochy (rybníčky). Ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Sázava je nutno respektovat podmínky stanovené příslušným rozhodnutím vodoprávního úřadu. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Plochy bydlení B Z1 Z5, Z13 Plochy převážně navazují na stávající zástavbu. Plochy umožní výstavbu rodinných domů pro stabilizaci obyvatel. Plocha Z5 je určena pouze k umístění doplňkové stavby - kolny ke stavbě hlavní v sousední stabilizované ploše. Plochy rekreace (rodinná rekreace) RI Z6 Plocha umožní rozvoj rodinné rekreace. Plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura a komerční zařízení) OM Z7 Plocha umožní rozvoj ubytování, stravování a služeb vázaných na cestovní ruch. Plochy občanského vybavení (tělovýchova a sport) OS Z8 Navržená plocha umožní rozvoj stávajících sportovních aktivit na přilehlých plochách. 11

12 Územní plán Chřenovice Plochy zeleně (ochranná a izolační) ZO Z9, Z10 Plochy umožní výsadbu ochranné a izolační zeleně v návaznosti na výrobní plochy. Plochy dopravní infrastruktury DS Z11, Z12 Plochy umožňují odstranění dopravních závad, zpřístupnění navržené plochy technické infrastruktury a zkvalitnění přístupu k plochám stávajícím. Plochy technické infrastruktury TI Z14, Z15 Umístění tras sítí a ploch zařízení technické infrastruktury na plochách jiného funkčního využití bude výsledkem konkrétních projektů. Pro lokalizaci čistíren odpadních vod jsou určeny plochy Z14 a Z15. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Plochy přestavby v ZÚ jsou určeny pro plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení (P1) a plochy dopravní infrastruktury silniční doprava, místní komunikace (P2). VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Sídelní zeleň je součástí ploch vymezených pro jiné funkce (bydlení, rekreace, občanské vybavení, sport, výroba). Samostatné plochy sídelní zeleně se vymezují jen pro zeleň se základní funkcí ochrannou a izolační (Z9, Z10). VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ V grafické části č. I.2.b.2 ÚP jsou osami vymezeny koridory územních rezerv pro případnou budoucí realizaci STL plynovodu v šířce 5 m od osy na každou stranu. Plochy koridorů budou do doby realizace STL plynovodu využity k účelu stanovenému v grafické části č. I.2.b.1 ÚP s tím, že v nich nesmí být umístěny žádné stavby umožňující jejich možné budoucí využití. Podmínky pro prověření jejich možného budoucího využití se nestanovují již bylo prověřeno oborovým generelem. 12

13 Územní plán Chřenovice d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silniční síť Územím je vedena silnice III/33911, na které budou realizovány pouze úpravy jejího šířkového uspořádání, zejména v úseku od obce po železniční zastávku. Vnitřní síť komunikací U stávajících místních komunikací budou doplněny výhybny dle místních potřeb. Nové místní komunikace budou realizovány pouze v souvislosti se zpřístupněním nově navrhovaných ploch a technické infrastruktury. Budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací ke stávající i nově uvažované zástavbě. Pěší komunikace tvořící úseky větších sklonů nebo menších šířek, nutno propojit v celistvé tahy, z části užívající i nahrazené trasy komunikací. Odstavné a parkovací plochy Nová bytová zástavba obce musí mít zabezpečen odpovídající počet odstavných stání na vlastním pozemku či v objektu. Odstavné a parkovací plochy je třeba realizovat v adekvátní kapacitě v rámci ploch komerčních zařízení občanského vybavení. Železniční doprava Železniční trať č. 212 Čerčany Světlá nad Sázavou se železničními zastávkami Chřenovice a Chřenovice Podhradí je v území stabilizována a je třeba ji respektovat. Požární ochrana Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením 21 vyhl. č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu z přístupových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami. 13

14 Územní plán Chřenovice TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Vodovodní síť Potřebné množství pitné vody pro zásobování obyvatel bude dodáváno z navrhovaného vodovodu v potřebném množství a vyhovujícím tlaku. Zajištění požární vody bude realizováno pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti s nouzovým využitím místní vodoteče jako zdroje požární vody. Napojení nových lokalit bude provedeno na stávající vodovod a doplněním vodovodní sítě o další řady. Pro chatovou oblast bude nadále zachován individuální způsob zásobování pitnou vodou. ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Dle zpracovaného PRVK kraje Vysočina bude v Chřenovicích realizována výstavba nové oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci, která bude umístěna jižně centra obce pod stávajícím rybníčkem. Západní část obce bude řešena vzhledem ke konfiguraci terénu samostatnou ČOV. Pro plochy chatové oblasti v západní části území obce bude nadále zachován individuální způsob zneškodňování odpadních vod. VODNÍ TOKY, VODNÍ PLOCHY Vodní toky budou udržovány v přírodním stavu. Vodní plochy, rybníčky budou vyčištěny a využívány též jako požární nádrže. V západní části obce bude realizována další malá vodní plocha. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, ELEKTROROZVODY Zajištění výhledového příkonu Zásobování řešeného území elektrickou energií systémem 22 kv z vedení VN 227 zůstane nezměněno. Pro zajištění zásobování navrhované výstavby el. energií, bude provedeno zvětšení transformačního výkonu u stanic č. 208 a č. 184, v souladu s nároky na elektrický příkon. 14

15 Územní plán Chřenovice ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Se zavedením zemního plynu do obce se v návrhovém období neuvažuje. Je třeba respektovat koridory územních rezerv pro případnou budoucí realizaci STL plynovodu v šířce 5m na každou stranu od osy zobrazené v grafické části ÚP. TELEKOMUNIKACE Kabelové trasy telekomunikací budou respektovány. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Současný systém odpadního hospodářství bude nadále zachován. Nové plochy pro tento účel nebudou vymezovány. Systém skladování statkových hnojiv a hospodaření s nimi je třeba zabezpečit proti průsaku do podzemních vod a splachům do vod povrchových. OBČANSKÉ VYBAVENÍ ÚP vymezuje plochu pro rozvoj občanského vybavení - především stravování, ubytování a služeb v oblasti cestovního ruchu ve střední části obce (Z7, P1). SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ Vzhledem k nevelkému současnému rozsahu hřišť a základního sportovního vybavení se umožňuje zřizovat drobná sportovní zařízení (vybavení) především v rámci ploch vymezených pro bydlení a rekreaci, kromě plochy tělovýchovy a sportu vymezené v návaznosti na současné hřiště v jihozápadní části obce (Z8). VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání vymezené 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném a zastavitelném území. Jejich rozšíření je navrhováno v rámci navrhovaných ploch zastavitelného území v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. 15

16 Územní plán Chřenovice e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ V území bude respektován převažující typ Krajiny lesozemědělské harmonické a Krajiny lesní. Při využití krajiny a nově navržených rozvojových ploch budou respektována měřítka krajiny, jednotlivých staveb a dominant. Zároveň budou uchovány průhledy krajinou a navržena rozptýlená zeleň pro doplnění zemědělské krajiny. Nebude navrženo nové urbanizované území. Nové rozvojové plochy budou navazovat na zastavěné území. Na celém území obce, včetně zastavěného území a zastavitelných ploch, bude vždy posouzen vliv záměru na krajinný ráz. Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plocha, vodní tok Vodní plochy a vodní toky se vyskytují jak v ZÚ, tak i mimo něj. V jihozápadní části obce Chřenovice jsou navrženy dvě menší vodní plochy rybníčky (K1, K2), na zbývajícím území se nepředpokládají žádné změny tohoto důležitého fenoménu životního prostředí. Plochy zemědělské zemědělský půdní fond - ZPF Územní plán považuje strukturu zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty) za stabilizovanou s tím, že současný rozsah ploch orné půdy je třeba považovat za maximální. Plochy ZPF jsou nezastavitelné. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje jen na plochách v ÚP jmenovitě uvedených. Plochy lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL (L) Územní plán považuje rozmístění PUPFL (vyplývá z přírodních podmínek a historicky vzniklých požadavků) za stabilizované. Obecně se odlesnění nepřipouští - PUPFL jsou nezastavitelné. Výjimečně se vynětí z PUPFL povoluje jen pro stavby jmenovitě uvedené v ÚP. V územním plánu je navrženo zalesnění dvou ploch v těsné vazbě na stávající lesy (K3, K4). Plochy přírodní zeleň mimo PUPFL ÚP Chřenovice respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň. Podmínky pro změny využití ploch Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci komplexních pozemkových úprav měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem: z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa, ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa, 16

17 Územní plán Chřenovice z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa, z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí lesa, z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Plochy vymezených prvků ÚSES regionálního významu zpřesněné ze ZÚR Vysočina a místního významu jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy (včetně údržby) musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody. Plochy zastavěného území a zastavitelného území ležící v prvcích ÚSES nebudou oplocovány. Vyjímku lze udělit pouze pro oplocení ploch nezbytně nutných pro chov domácích zvířat, pěstování zeleniny apod. Tato oplocení nesmí narušovat funkci dotčeného prvku ÚSES. Do sadových úprav v rámci ploch prvků ÚSES budou používány výhradně domácí dřeviny odpovídající daným podmínkám. PROSTUPNOST KRAJINY Dopravní prostupnost Cykloturistika ÚP vymezuje tyto trasy vhodné pro cykloturistiku: cyklotrasa č.19 A, která je vedena od obce Jedlá po silnici III/33911 a dále po místní komunikaci do lokality Pod Hradem, kde přes lávku přechází na druhý břeh Sázavy. Pěší turistika Bude nadále rozvíjena (z části jako kombinovaná s cyklistickou) s dalším navázáním na síť účelových (zemědělských a lesních) komunikací. Územím je vedena jediná značená pěší turistická trasa sledující tok Sázavy. Tato je vedena od Chřenovického hradu do obce a odtud sleduje vedení silnice III/33911 k železniční zastávce Chřenovice a odtud podél řeky na Budčice. Pro pěší jsou významné lávky a nový most přes Sázavu umožňující propojení s levobřežními lokalitami. Biologická prostupnost Při jižní hranici území je silná bariéra pro suchozemské živočichy. Je tvořena řekou Sázavou a zesílena železnicí. Sázava se svými břehovými porosty je (přes četná přerušení stavbami sahajícími až k řece) přirozeným funkčním biokoridorem. Biologická prostupnost území ve všech dalších směrech je dobrá. 17

18 Územní plán Chřenovice PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav je třeba navrhnout opatření k zamezení vodní a větrné eroze především na pozemcích zemědělsky intenzivně obhospodařovaných. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Stavby v zastavěném území a v plochách změn zasahujících do záplavového území mohou být postaveny pouze se souhlasem vodoprávního úřadu. REKREACE Na území obce se plochy stávající rekreace (rodinné) vyskytují jak v rámci ploch bydlení, tak jako samostatně vymezené plochy. Tyto jsou považovány za stabilizované. Pro rodinnou rekreaci je navržena plocha Z6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují ani nenavrhují. 18

19 Územní plán Chřenovice f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Území obce Chřenovice bude využíváno v souladu s vymezením funkčního využití ploch, které je specifikováno v grafické části č. I. 3. b.1. Hlavní výkres (a II. 2.a. Koordinační výkres grafické části Odůvodnění). Základní stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v následující tabulce vše co není uvedeno jako využití HLAVNÍ, PŘÍPUSTNÉ, popřípadě PODMÍNĚNÉ, je NEPŘÍPUSTNÉ s výjimkou dopravní a technické infrastruktury včetně ploch pro parkování v míře nezbytné pro zajištění hlavního, přípustného, resp. podmíněného využití funkčních ploch zastavěného území a zastavitelných ploch a dále ploch veřejných prostranství, tělovýchovy a sportu, zlepšujících životní prostředí těchto ploch. Název funkční plochy Hlavní využití Přípustné využití Podmíněné využití Podmínky využití rodinná rekreace bydlení v bytových domech, Plochy bydlení bydlení (v rodinných domech) občanské vybavení (obchod, služby, výrobní služby, zdravotní služby) občanské vybavení (ubytování, stravování) negativní vlivy podmíněného využití nesmí nad míru přípustnou 1 ovlivňovat využití přípustné a hlavní Plochy rekreace rodinná rekreace Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a komerční zařízení rodinná rekreace občanské vybavení (veřejná správa, obchod, zdravotní služby, sociální služby, péče o rodinu, kultura) - občanské vybavení (služby, ubytování, stravování) občanské vybavení (ubytování, stravování) nevýrobní služby bydlení (pro správce nebo vlastníka objektu), rodinná rekreace negativní vlivy podmíněného využití nesmí nad míru přípustnou 1 ovlivňovat přípustné a hlavní využití negativní vlivy hlavního či přípustného využití nesmí přesahovat limity stanovené příslušným správním rozhodnutím 2 19

20 Územní plán Chřenovice Název funkční plochy Hlavní využití Přípustné využití Podmíněné využití Podmínky využití Plochy občanského vybavení tělovýchova a sport Občanské vybavení - plochy hřbitova Plochy výroby a skladování Plochy zeleně ochranná a izolační Plochy dopravní infrastruktury a technické infrastruktury Plochy vodní a vodohospod ářské vodní plocha, vodní tok tělovýchova, sport organizovaný i neorganizovaný ukládání ostatků zemřelých výroba a skladování (zemědělská výroba) dotváření krajinného rázu, zkvalitnění obytného prostředí přeprava osob, nákladů; přeprava energetických médií, informací, zásobování vodou, zneškodňování odpadních vod, zařízení pro vodní hospodářství stabilizace odtokových poměrů v krajině (akumulace vody, odvádění povrchových vod), dotváření krajinného rázu - občanské vybavení (nevýrobní služby, stravování) negativní vlivy podmíněného využití nesmí nad míru přípustnou 1 ovlivňovat přípustné a hlavní využití výroba a skladování (průmyslová výroba, výrobní služby, skladování) stabilizace ekosystémů, revitalizace krajiny přeprava osob, nákladů; přeprava energetických médií, informací, zásobování vodou, zneškodňování odpadních vod, zařízení pro vodní hospodářství technická vybavenost občanské vybavení (služby, obchod) bydlení (pro správce nebo vlastníka objektu) oddechové plochy s prvky drobné architektury, stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu zařízení pro dopravu v klidu; stabilizace ekosystémů, zeleň revitalizace krajiny chov ryb, rybaření kvalita prostředí 2 umožňující podmíněné využití bez negativních vlivů na hlavní a přípustné využití respektování prostorových norem, bezpečnostních a ochranných pásem, respektování krajinného rázu negativní vlivy podmíněné na využití nesmí nad míru přípustnou 1 ovlivňovat hlavní přípustné využití Plochy zemědělské zemědělský půdní fond (ZPF) zemědělská rostlinná prvovýroba, ochrana půdního profilu stabilizace odtokových poměrů v krajině, technická infrastruktura stabilizace ekosystémů, stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu, revitalizace krajiny bez negativních vlivů na hlavní a přípustné využití 20

21 Územní plán Chřenovice Název funkční plochy Hlavní využití Přípustné využití Podmíněné využití Podmínky využití Plochy lesní - pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) produkce dřevní hmoty, ochrana půdního profilu, plochy a stavby pro produkci sadby (lesní školky) stabilizace odtokových poměrů v krajině stabilizace ekosystémů, stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu, revitalizace krajiny bez negativních vlivů na hlavní a přípustné využití Plochy přírodní - zeleň mimo PUPFL dotváření krajinného rázu, v návaznosti na ZÚ charakteru veřejné zeleně stabilizace odtokových poměrů v krajině, technická infrastruktura stabilizace ekosystémů; stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu, revitalizaci krajiny bez negativních vlivů na hlavní a přípustné využití Poznámky: 1 přípustná míra ovlivnění se stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy v rámci územního, resp. stavebního řízení 2 podmíněné využití je možné, pokud kvalita prostředí na předmětné ploše v době posuzování záměru dosahuje alespoň normových hodnot pro podmíněné využití stanovených Doplňující funkční regulace vyplývající z Posouzení koncepce: Při povolování výstavby v plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z14 a P1 je třeba vycházet z konkrétních regulativů obsažených v Posouzení koncepce. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Při výstavbě v zastavěném území a v plochách změn respektovat současnou prostorovou kompozici sídla s tím, že výšková hladina zástavby nesmí narušit krajinný ráz, do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny (zachovat urbanistický charakter území, harmonické měřítko, navrhnout ozelenění, atd.) ve spolupráci s příslušnými orgány, před zahájením jednotlivých staveb v nivě Sázavy (Z5) vypracovat biologické hodnocení zájmové lokality ve vhodném vegetačním období z důvodu vyloučení střetu výstavby s lokalitami výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, plochy v nivě Sázavy (včetně plochy Z5) nebudou naváženy ani oplocovány. Výjimečně na základě povolení lze oplotit pouze plochy nezbytně nutné pro chov domácích zvířat, pěstování zeleniny apod., inženýrské sítě umisťovat pod zem, při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních výhledů a průhledů. 21

22 Územní plán Chřenovice ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Pro zachování krajinného rázu je nutno respektovat cílové charakteristiky typů krajin vymezených na území obce Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina: - krajina lesní ve východní části území, - krajina lesozemědělská ostatní zbývající převažující část území, a to včetně zásad stanovených pro činnost v území a pro rozhodování o změnách v území. 22

23 Územní plán Chřenovice g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické části ÚP č. I.3.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1: PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Místní komunikace: WD1, WD2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vodovod: WT3 WT6 Kanalizace splašková výtlačné potrubí: WT7 Čistírna odpadních vod: WT8 WT9 Kanalizace splašková gravitační stoka: WT10 WT15 Plochy pro všechny výše uvedené veřejně prospěšné stavby lze vyvlastnit nebo na ně uplatnit předkupní právo ve prospěch Obce Chřenovice. 23

24 Územní plán Chřenovice Veřejně prospěšná opatření Prvky územního systému ekologického stability Označení Typ prvku Význam RBC 929 Jestřebnice biocentrum regionální RBK 399 biokoridor regionální RBC 1623 Chřenovice biocentrum regionální RBK 1310 biokoridor regionální LBC 1 biocentrum místní LBC 2 biocentrum místní LBK 1 biokoridor místní LBK 2 biokoridor místní LBK 3 biokoridor místní LBK 4 biokoridor místní Plochy pro vymezená veřejně prospěšná opatření lze vyvlastnit nebo na ně uplatnit předkupní právo ve prospěch České republiky. STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU V řešeném území se nevymezují. PLOCHY PRO ASANACI V řešeném území se nevymezují. 24

25 Územní plán Chřenovice h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ÚP vymezuje všechny veřejně prospěšné stavby uvedené v kapitole g) současně jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit i předkupní právo. ÚP vymezuje plochy všech prvků ÚSES jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo. 25

26 Územní plán Chřenovice i) Počet listů územního plánu a počet výkresů k němu připojené grafické části Textová část ÚP má celkem 21 listů. Grafická část obsahuje 4 výkresy: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres technické infrastruktury 1 : I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 :

27 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 27

28 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z širších hledisek je nutno jmenovat Politiku územního rozvoje České republiky 2008 a Zásady územního rozvoje kraje Vysočina 2008, vydané zastupitelstvem kraje Vysočina dne usnesením č. 5/2008 a účinné Hlavní zásady výše uvedených dokumentů jsou v ÚP Chřenovice zohledněny. Obec je respektována jako důležitý článek ve struktuře osídlení s hlavní funkcí obytnou, doplňovanou o podnikatelské aktivity a rekreaci. Z nadřazené oborové dokumentace Páteřní silniční síť kraje Vysočina, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina ani z Programu rozvoje kraje Vysočina nevyplývají pro ÚP žádné další požadavky. Obec Chřenovice je součástí mikroregionu Ledečsko. Z rozvojových dokumentů tohoto DSO nevyplývají žádné územní požadavky. b) Údaje o splnění Souborného stanoviska Zpracování ÚP vychází z projednaného Konceptu řešení ÚPO a akceptuje pokyny uvedené v Souborném stanovisku ze dne (doplněném Pokyny k , , a ) a dohodnutém s příslušnými dotčenými orgány. V ÚP bylo vyhověno požadavku p. Vladimíra Daňka o povolení výstavby kůlny na pozemcích č.167 a 168/2 plocha bydlení Z5. Dle měření vybraných bodů v zájmové lokalitě ze dne byl proveden Zákres záplavové čáry do mapy KN, z kterého vyplývá vytyčení záplavové čáry - viz. příloha. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY Řešení přijaté v předkládaném ÚP bylo prověřeno v rámci projednání Konceptu ÚPO, k němuž bylo s dotčenými orgány dohodnuto Souborné stanovisko, které bylo s kladnými stanovisky nadřízeného orgánu následně schváleno v Zastupitelstvu obce Chřenovice. Následně bylo dohodnuto v rámci společného jednání k návrhu ÚP s dotčenými orgány. Řešení je koordinováno z hlediska vazeb na správní území sousedních měst a obcí a respektuje současné požadavky obyvatel. 28

29 Celková koncepce Území obce je součástí vymezení specifické oblasti krajského významu SOBk1 (kapitola 3., část Návrh ZÚR), tato oblast byla vymezena především z důvodů problémů týkajících se polohy, nezaměstnanosti a dostupnosti. V ZÚR jsou stanoveny tyto úkoly pro územní plánování: a) prověřit možnosti zlepšení místní komunikační sítě; b) prověřit možnosti využití potenciálu obcí pro rozvoj komerčních aktivit cestovního ruchu, včetně deficitů technické infrastruktury; c) analyzovat možnosti rozvoje ekonomických aktivit v koridoru silnice II/112; d) ověřit rozsah zastavitelných ploch a předpokladů jejich využitelnosti vzhledem k dopravní a technické infrastruktuře v oblasti při respektování kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území. Tyto úkoly jsou řešením ÚP naplněny, jak je zřejmé z výroku a navazujících částí Odůvodnění. Územní plán Chřenovice dále respektuje a vytváří podmínky k ochraně hodnotných krajinných segmentů a dalších lokalit v zájmu ochrany přírody. Územní plán Chřenovice vymezuje plochy zařazené do ÚSES (včetně interakčních prvků). Rozvoj obce se předpokládá jak uvnitř zastavěného území (ZÚ) rekonstrukcemi, modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů a pod, tak mimo ZÚ, převážně v jeho blízkosti. Předpokládá se, že řešení sadových úprav bude nedílnou součástí stavebního řešení na předmětných plochách. Hlavní komunikace - silnice III/33911 dělí zástavbu Chřenovic na severní a jižní část. Půdorysný obraz obce se vyznačuje typem ulicové kompaktní zástavby s formou původních hospodářských usedlostí. Výjimku tvoří novodobý zemědělský areál. Je zde soustředěna občanská vybavenost a služby, zemědělský podnik a sídlo Obecního úřadu. V Chřenovicích je patrná orientace na cestovní ruch, který je pro řadu obyvatel druhým nebo hlavním zdrojem příjmů. Pro poslední dobu je charakteristický zvýšený zájem o trvalé bydlení. Prostor veřejných prostranství v okolí kostela jako stávající plocha občanského vybavení umožňuje doplnění centrální části obce potřebnou vybaveností. Atraktivní přírodní prostředí především v dotykovém území řeky Sázavy dalo podnět k intenzivní výstavbě rekreačních chat (chatové osady) a objektům hromadné rekreace dnes sloužící pro přechodné ubytování a veřejné stravování. Se zřetelem na zajištění kvalitního životního - především obytného prostředí, vymezují se plochy bydlení v návaznosti na současné plochy této funkce ZÚ. Charakter nové výstavby musí odpovídat tradiční zástavbě obce. Ekonomická základna (výroba, výrobní služby) stávajícím areálu zemědělské výroby. je územně stabilizována ve Návrh zajištění občanského vybavení vychází ze současného stavu. Rozvoj je navrhován v oblasti ubytování, stravování a sportovních aktivit. Z hlediska potřeby zvýšit úroveň životního prostředí, především obytného se předpokládá zachování veškeré hodnotné zeleně s případným jejím doplněním. Koncepce ÚP plochy současně využívané pro tuto funkci stabilizuje. Po komplexním posouzení demografických, sociálních a ekonomických podmínek a v návaznosti na 29

30 podrobný terénní průzkum jsou převzaty plochy ze schválené ÚPD obce a navrhovány nové plochy pro trvalé bydlení především v Chřenovicích s možností doplnění proluk v ZÚ na území celé obce. Územní plán nad rámec ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje PLOCHY ZELENĚ ochranná a izolační. Tato funkční plocha se vymezuje pro dotváření krajinného rázu ale především ke zkvalitnění obytného prostředí obce. Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plocha, vodní tok Vodní toky a plochy budou pravidelnou údržbou udržovány v přírodním stavu. Pro tuto údržbu je třeba respektovat u potoka Bába a Jestřebnického potoka manipulační pruhy v šířce 6 m (resp. 8 m u významného vodního toku Sázava). Údržba porostů podél toků bude prováděna s maximální šetrností s ohledem na revitalizační charakter všech zásahů do vegetačního doprovodu toků. Doporučuje se průběžně doplňovat druhovou skladbu břehových porostů tzv. domácími dřevinami, tedy takovými, jejichž výskyt odpovídá místním stanovištním podmínkám. Veškerá činnost musí odpovídat revitalizačním opatřením v rámci ochrany krajiny a přírody. Plochy zemědělské zemědělský půdní fond - ZPF Reprezentují v podstatě nezastavitelnou volnou krajinu (orná půda, louky, pastviny a zahrady mimo ZÚ). Doporučuje se podporovat zřizování mezí, remízků a změny využívání z orné půdy na trvalé travní porosty zejména na svažitých plochách a plochách s výraznou absencí zeleně. Přitom je nutno zachovat průhledy a výhledy do krajiny. Do činnosti jednotlivých zemědělských subjektů je třeba zapracovávat péči o krajinu, zejména o meze a další rozptýlenou krajinnou zeleň. Pro zajištění ZPF před erozí (především plochy náchylné k vodní erozi) se doporučuje zpracovat a realizovat návrh protierozních opatření. Plochy lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL (L) Činnost na jednotlivých plochách je řízena lesním hospodářským plánem (LHP) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO) zpracovanými pro každý lesní hospodářský celek na období deseti let (decenium). Do LHP a LHO je třeba zapracovat podmínky pro zajištění funkčnosti prvků ÚSES. Plochy přírodní zeleň mimo PUPFL V jižní části řešeného území je zeleně rozptýlené v krajině mimo lesní plochy relativně dostatek - jednotlivé dřeviny, skupiny i souvislé porosty podél vodotečí, komunikací i hranic ploch různých majitelů dávají krajině malebnost, zvěři a ptactvu úkryt a obživu. Z pohledu ekologického jsou to funkční interakční prvky výrazně napomáhající ke zvyšování ekologické stability území. Veškerou rozptýlenou krajinnou zeleň se doporučuje chránit. V severní části území v souvislých plochách ZPF se doporučuje podporovat zakládání mezí a remízků. Územní systém ekologické stability Plochy ÚSES vymezené Územním plánem Chřenovice jsou nutné pro zachování nebo zlepšení ekologické stability území. 30

31 Výpis z územně technického podkladu (ÚTP) Nadregionální a regionální ÚSES ČR U Sázavy na kontaktu katastrálních území Kounice, Chřenovice a Nová Ves u Dolních Kounic je navrženo k založení biocentrum regionálního významu RBC 1623 Chřenovice. Na východním okraji se území dotýká vymezené RBC 929 Jestřebnice. Podél Sázavy od RBC Chřenovice proti proudu pod označením RBK 399 vede luční a vodní biokoridor regionálního významu. Od Sázavy do RBC Jestřebnice vede podél potoka při východní hranici řešeného území RBK ÚTP byl zapracován do Zásad územního rozvoje kraje Vysočina Šířka biokoridorů byla upřesněna na minimální parametry s tím, že biokoridor regionálního významu vedený podél Sázavy minimální šířkové parametry místy přesahuje. Tyto přesahy jsou navrhovány z několika důvodů. Předně se zachovává souvislost části biokoridoru zasahující za trať ČD. V nivě, v místech dotčených zástavbou je rozšířením biokoridoru sledováno docílení průchodnosti biokoridoru po plochách s nižší ekologickou stabilitou (v současnosti je nereálné zvýšit ekologickou stabilitu ploch na úroveň potřebnou pro průchod biokoridoru v minimální šířce). Prvky ÚSES v lese a na trvalých travních porostech jsou (místy s určitými výhradami) funkční. Na orné půdě je nutno prvky založit, přitom je nutno mimo plochy vlastních prvků zachovat podél jejich okraje pás trvalých travních porostů, kde bude hospodaření přizpůsobeno potřebám ÚSES. Přehled prvků územního systému ekologické stability včetně doporučení úprav RBC 929 Jestřebnice biocentrum regionálního významu zasahující do řešeného území jen okrajově na východě. Zahrnuje převážně lesní porosty v okolí potoka a drobné louky v nivě potoka uzavřené v lese. RBK biokoridor regionálního významu tok řeky Sázavy je přirozeným biokoridorem. Sestává z toku Sázavy, přilehlé nivy (převážně louky) a lesních porostů na svazích těsně nad nivou. Do biokoridoru jsou vložena biocentra místního významu. Na pravém břehu Sázavy je řeka s nivou oddělena od lesních porostů tratí ČD. Trať ČD tvoří sice polopropustnou bariéru (málo frekventovaná), ale pro posílení funkčnosti biokoridoru byl bez ohledu na celkové minimální šířkové parametry zařazen okraj lesa při trati do biokoridoru. RBK 1310 krátký biokoridor regionálního významu vedený od Sázavy (z RBK 399) podél potoka do biocentra regionálního významu RBC 929 Jestřebnice. Zahrnuje potok, drobné louky v jeho nivě a přilehlé lesní porosty převážně bohatší druhové skladby (místy monokultura smrku). LBC 1 biocentrum místního významu. Zahrnuje lesní porosty v údolí potoka a na přilehlých svazích. LBC 2 Chřenovický rybník - biocentrum místního významu. Zahrnuje vodní plochu, břehové porosty, přilehlé louky až po suchou mez severovýchodně od rybníka. Z části je funkční, na orné půdě je třeba biocentrum založit. LBK 1 biokoridor místního významu vedený z RBK 399 podél potoka Bába v lese při severní hranici k.ú. Chřenovice do LBC 1. LBK 2 biokoridor místního významu vedený při severní hranici k.ú. Chřenovice. z LBC 1 do RBC 929 Jestřebnice. Je veden převážně podél potoka v lese, z části po mezích a na orné půdě. 31

32 LBK 3 biokoridor místního významu z LBC 1 do LBC 2. Je veden z části lesem z části po mokrých loukách a orné půdě. LBK 4 biokoridor místního významu z RBK 1310 do LBC 2. Je veden podél potoka, převážně lesem, z části po mokrých loukách. Základní územní systém ekologické stability je doplněn množstvím interakčních prvků, které mají vedle významu ekologického i velký význam krajinotvorný. V garfické části ÚP odůvodnění, ve výkresu II.2.a. Koordinační výkres jsou nejdůležitější z nich zakresleny. Kulturní hodnoty Dle podkladů výkonného orgánu státní památkové péče, jímž je Městský úřad Světlá nad Sázavou, oddělení památkové péče odboru rozvoje a místního hospodářství, jsou na řešeném území evidovány památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek: 1. Hrad Chřenovice Rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky: R.č.: \ památka se sestává z vlastní zříceniny hradu, příkopu Posledními majiteli byli pánové z Říčan, kteří Chřenovice připojili k sousednímu panství Ledeč nad Sázavou. Jako pustý se hrad uvádí k roku Jeho zbytky byly částečně zničeny i při novověké úpravě terénu v taneční parket. Dominantou hradu byla válcová věž bergfrit vevázaný do obvodové hradby, dnes jediná dochovaná hradní stavba o výšce dvacet metrů a šířce zdí zhruba 2,5 metru. Ve výši dvanácti metrů je dochovaný klenutý vstup. Dnešní vstup do věže je prolomen v přízemí. Původní vstup bránou v hradbě při věži byl později přeložen na severovýchodní stranu, kde hrad chránil parkán. Palácová budova se nacházela ve východním nároží. Na skalce před hradem stála čtverhranná předsunutá bašta, zřejmě pozdě gotického stáří (zřejmě druhá polovina 15. století). Přístup na hrad: Z Ledče nad Sázavou je možný dvojí přístup po silnici směrem na Prahu a odbočit na Přemelovsko, Sechov a Podhradí nebo z Ledče na Habrek, dále na Jedlou a z Jedlé odbočit na Chřenovice. Asi v jedné třetině cesty na Chřenovice je po levé straně nenápadná neznačená odbočka a po asfaltové komunikaci lesem až pod hrad. Tato cesta je současně cyklistickou stezkou. 2. Kostel sv. Václava Rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky: R.č.: / památka se sestává z vlastní budovy kostela a ohradní zdi Jednolodní románský kostel s obdélníkovou lodí je situovaný do západní části obce, obklopený původním hřbitovem. Jako farní je připomínán již roku 1350, postaven však byl zřejmě již v letech za účasti sázavských mnichů. Je zřejmě nejstarší stavbou na Ledečsku. Jeho dominantou, potažmo dominantou obce, je čtvercová věž se třemi patry sdružených oken, vysoká 18 metrů, vystavěná z nehlazených žulových kvádrů. U nás jedinečné je rozvržení oken. Počet jejich sdružení se rozšiřuje od dvou ve spodní řadě až 32

33 po čtyři v řadě vrchní. Sloupky oken jsou válcové, ve vrchní řadě pak polygonální. Věž i loď kostela byly původně pokryty šindelem, jenž byl po rekonstrukci v roce 1937 nahrazen prejzovou krytinou. Polygonální presbytář byl přistavěn kolem roku Jeho stěny zdobí dvě nestejně vysoká hrotitá okna s kružbami. Uvnitř je původní gotické sanktuárium. Loď kostela má dřevěný ohozený strop, v zadní části je umístěna empora, jejíž dvojí křížová klenba spočívá na žulovém sloupu. Na severní straně kostela se dochoval románský polokruhový portál. Hlavní oltář zasvěcený sv. Václavu pochází z 18. století a byl kostelu věnován Tereziánským ústavem zchudlých šlechtičen z jejich pražského kostela Všech svatých. Nahradil původní z roku Oltářní obraz se svatováclavským výjevem byl v druhé půli 19. století nahrazen obrazem Hold českých patronů svaté rodině. Jeho autorství připisované Petru Brandlovi však není přesně doloženo. Ohradní zeď: zeď kolem kostela sv. Václava (výška 2,20 metru) je obdélníkového půdorysu, uvnitř neomítaná, vyzděná z kamene, spárovaná, zevně omítaná hrubou omítkou. Koruna zdi je kryta pískovcovými deskami. Do zdi je na východní straně osazena ve dvou pilířích plechová dvoukřídlová vrata. Pilíře jsou kryty betonovými deskami. 3. Sýpka u č.p. 20 Rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky: R.č.: / Popis: Na obdélníkovém půdorysu (dle KN pozemek p.st.č.18) jednopatrová sýpka se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, roubená ze dřeva. Do patra vede dřevěné schodiště. V přední části objektu stodola s dvoukřídlovými vraty. V patře situovány tři místnosti s trámovým stropem a půdní prostor vyplňuje sýpka. Objekty s památkovou hodnotou (památky místního významu): - Železniční stanice jednokolejné neelektrifikované železniční tratě č.212 Čerčany Světlá n/s. - Boží muka na návsi - Kamenný Františkánský kříž na návsi - Dva litinové kříže s kamennými podstavcina okraji obce - Mlýn u řeky Sázavy z 20. století, s malou vodní elektrárnou - Dřevěná vila v Podhradí u hradu Chřenovice (od r v majetku rodiny hudebního skladatele Jiřího Šlitra) - Památník z 1. světové války a z 2. světové války na pozemku parcelní číslo 857/5 - dle evidence válečných hrobů a pietních míst dle zákona č. 122/2004 Sb. 33

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více