DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším."

Transkript

1 Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Sv j mezinárodní, pop. sv tový den má v sou asné dob leckdo a leccos: Zem, mír, žloutenka, léka i, migranti, hory, UFO, št stí, mok ady i želvy. A to je, prosím p kn, vý et jen namátkový a nepatrný. Je dob e, že v jeho spole nosti nezanikl Mezinárodní den d tí. Uctívá se v mnoha zemích již p es šest desetiletí. Za jeho zavedením stála pot eba upozornit sv tovou ve ejnost, že také d ti mají svá práva a pot eby. Pot ebu bavit se nevyjímaje! Slaví celé st ední Polabí Jako první uspokojí své hravé pot eby d ti v elákovicích, kde svátek propukne již v pátek 30. kv tna. Ponese se v duchu kouzel a ar. O den pozd ji, tedy v sobotu 31. kv tna, zvou na oslavu Dne d tí hned t i m sta: Milovický stadion ovládnou r znorodá um lecká a sportovní vystoupení, Disneyland, koloto a mnoho dalších atrakcí. O n nebude nouze ani v Kostelci a Lysé nad Labem, kam navíc na autogramiádu zavítá skupina Katapult. Na ned li 1. ervna chystá odpoledne plné zábavy a sportovního vyžití P erov n. L. a tentýž den si p ímo pohádkov užijí i touše ské d ti. A nakonec kdo si po ká, ten PODROBNOSTI O AKCÍCH KE DNI DĚTÍ V POLABÍ ČTĚTE NA STR. 22 se do ká v pátek 6. ervna ráno odstartuje Den d tí na heliportu ve Staré Boleslavi. Buja e a sout žn Co by to bylo za svátek pro nejmladší, kdyby nebyl plný sout ží a sladkých odm n. Nebo kdyby se nemohli vy ádit s hasi skou st íka kou a zábavní p nou. I toho se všichni p ítomní do kají. P ejme d tem vyda ené po así a rodi m pevné nervy, aby ustáli rozdovád nost svých potomk. Koneckonc, je to jen jednou za rok, ne? MiD, foto Václav Kvá a

2 květen/červen 2014 PROSTOR 2 Tento p íb h je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou i událostí je ryze náhodná.

3 Milé tená ky, milí tená i, pot ebovala jsem na chvíli vypnout, respektive p epnout do jiného režimu. I pustila jsem si film o superhrdinech s názvem Avengers; jist jej mnozí znáte. Tahle podívaná je natolik vizuáln p itažlivá, že m namísto plánované p lhodinky, než p epnu, vtáhla tém do samého konce. Tla ítko pro pauzu jsem stiskla až v okamžiku, kdy jsem si uv domila neodkladnost povinností, mezi jinými i psaní tohoto úvodníku. Dochází mi, že jako dít jsem komiksové p íb hy nevyhledávala, ani knižní, natožpak ty zfilmované. A najednou se nechám strhnout a dv hodiny zírám na neuv itelnou týmovou akci všech t ch Hulk, Iron Man a spol. T žko íct, ím to je že by v kem? Už te jsem si tém jistá, že zajdu na Den d tí, vmísím se do davu nejmenších a odvážn se nechám post íkat p nou. Na tenhle den dodnes ráda vzpomínám, jen jsme tehdy jako školáci m li trochu jiné atrakce. V dob, kdy vychází toto íslo Prostoru, budeme erstv znát jiné superhrdiny vít ze MS v hokeji a Ligy mistr stejn tak jako voleb do Evropského parlamentu. Pak už se nám otev e sezona (doufejme) plná slunce a my sami se m žeme stát su- perhrdiny léta a naší dovolené. M jte se krásn! vydavatelka OBSAH DĚJE SE 4 NOVÁ ŠKOLKA V BRANDÝSE UŽ P ÍŠTÍ ROK A jak se na novou školku dívá profesionálka? M STO PODPO ILO SPOLE ENSKÉ AKCE A na jaké se m žeme t šit? OSOBNOST 6 ING. JOSEF JAKOUBEK Osm let starostou, dvanáct let v zastupitelstvu m sta. MĚSTO A LIDÉ 10 DIGITÁLNÍ LÉTO V KIN Dostanou 3D snímky kone n zelenou? MOST SOUM STÍ MÁ SVÉ JMÉNO Most p es Labe slavnostn pojmenován. UZAVÍRKA PRAŽSKÉ ULICE Krom p ekvapení p inesla pr zkum lokality. PROFIL LENKY KUBÁ OVÉ Paní u itelka nepostrádá laskavost ani chu organizovat. POLABÍ 16 PTALI JSME SE STAROST Na téma zaopat ování senior. NOVÁ LÁVKA V ELÁKOVICÍCH Slavnostní otev ení je již na spadnutí. KONE N V REKONSTRUKCI? Mate ská školka v Toušeni eká na dotaci. RODINA A SENIOŘI 22 DEN D TÍ Pestrá nabídka d tských akcí v rámci Polabí. FESTIVALOVÁ SEZONA ZA ÍNÁ Festivaly, na kterých byste nem li chyb t. PTÁTE SE 25 DOTAZY PRO ODBORNÍKY Jak na pedikulózu a jak ušet it p i pojišt ní vozidla. KULTURA 26 ŽES OVÍ MIST I NA ZÁMKU III. ro ník Czech Brass Festivalu se blíží. KULTURNÍ TIPY Výb r kulturních akcí v Polabí. SPORT 30 M STSKÝ B H První ro ník mile p ekvapil. FBC FALCON ZÁ Í Florbalisté postupují do vyšší sout že. SPORTOVNÍ TIPY Výb r sportovních akcí v Polabí. ARCHITEKTURA 32 DETAILY V ELÁKOVICKÉ ARCHITEKTU E Z pohledu Ing. arch. Jana Límana. LABUŽNÍK 33 NEMEŠKEJTE A VYRAŽTE Restaurace U Zmeškal redak ním testem prošla. KŘÍŽOVKA PROSTOR PRO PROCVI ENÍ MOZKOVÝCH ZÁVIT 34 PROSTOR A VY Pot ší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své nám ty na reportáže a pozvánky na akce. Web: Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi Prostor dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí vydává Prostor Media, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, Brandýs nad Labem, tel: Inzerce: novinyprostor.cz, Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, D ev icích, Lázních Touše, Zápech a prost ednictvím partnerských míst: Brandýs nad Labem Infocentrum, Stará Boleslav Lékárna U Sv. Ludmily, elákovice MÚ, Lékárna Erika, Káraný OÚ, Kostelec nad Labem Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem Knihovna, Milovice MÚ, P erov nad Labem OÚ, zdravotní st edisko, Lázn Touše Ú ad m styse Náklad: výtisk. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí Redakce nezodpovídá za obsah zve ejn né inzerce a reklamy Toto íslo vychází: PROSTOR 2014 květen/červen 3

4 DĚJE SE V ROCE 2015 HURÁ DO ŠKOLKY! Vybudování školky na Vrábí připravuje město již čtyři roky. Čerstvě získalo dotaci a na sklonku léta by se mohlo začít stavět. Napjaté o ekávání, zda budou na stavbu mate ské školy peníze, je u konce. Finan ní podpora byla p iklepnuta. Za rok postaveno B hem uplynulých ty let m sto nezahálelo. Vypracovala se projektová dokumentace pro výstavbu na m stském pozemku a získali jsme stavební povolení, uvádí starosta Ond ej P enosil. Poté byly v p edstihu vybudovány p ípojky všech inženýrských sítí. Od lo ského roku m sto žádalo o dotaci z Regionálního opera ního programu St edo eského kraje a obdrželo ji letos v dubnu. Její výše iní 23,5 milionu korun, p i emž celkové náklady jsou podle rozpo tu o 5,5 milionu vyšší. Na ja e p íštího roku musí být stavba dokon ena, aby se postupn p ipravil provoz, p ijali se zam stnanci atd. Budoucí zázemí pro stovku p edškolák Herna pro d ti z okolí V sou asné dob probíhá výb rové ízení na dodavatele stavby, tak aby výstavba mohla být zahájena již v srpnu. Stavba bude zd ná a pojme zhruba sto p edškolák. Její sou ástí bude i menší herna a hygienické zázemí. Hernu spolu s ástí zahrady budou moci v odpoledních hodinách a o víkendech využívat organizované skupiny d tí. P edpokládáme, že školku uvedeme do užívání p íští rok v zá í, uzavírá starosta. red, foto OP O V YUŽITÍ ŠKOLKY OBAV Y NEMÁM Požádali jsme editelku staroboleslavské mate ské školy paní Ivanu Osuskou, aby se vyjád ila k situaci mate ských škol a volno asových aktivit pro p edškolní d ti. Naše m sto mládne. Staví se nové rodinné domy i bytové komplexy, do kterých se st hují p evážn mladí lidé s malými d tmi. Ivana Osuská Snahou v tšiny rodi je p erušit výd le nou innost na nezbytn nutnou dobu. Doba, kdy dít pot ebuje mít dosp lého jen pro sebe, je ale individuální. Alternativa nemá být z nouze ctnost S v kem roste touha dít te po za azení do spole nosti vrstevník. Nastupuje úloha d tských h iš, která ve m st stále p ibývají. Teprve když je dít schopné vydržet bez stresu a plá e pobyt mezi vrstevníky, nastupují r zná ob anská sdružení a soukromé mate ské školy. Jejich výhodu vidím v menším po tu d tí ve skupin. Umož ují tím individuáln jší p ístup k dít ti v etn p ání rodi. Jsou i p es finan ní pomoc m sta finan n nákladn jší. Mohou však pomoci v asimilaci a akomodaci p i vstupu do m stské mate ské školy. Mate ská škola je instituce výchovná a vzd lávací, nikoli sociální. Proto se d ti p i p ijímání adí podle v ku. V našem m st se vždy da ilo napl ovat zákon, tj. umístit všechny d ti ve v ku p ti až šesti let, ty leté a malou ást t íletých. Zbytku zákonných zástupc bylo doporu eno využít alternativních p edškolních za ízení. Nepovažuji to za optimální ešení. K alternativ bychom m li p istupovat z jiných d vod než z nouze. Rodi e, povídejte si s d tmi Výstavba nové mate ské školy se p ipravovala dlouho. M stu se poda ilo získat dotaci, a sláva, nová ty t ídní mate ská škola, dle mého názoru velice pot ebná, se za ne stav t. Pom že vy ešit vzd lávání d tí od t í let v m stských mate ských školách. O její další využití, až populace zestárne, obavy nemám. Na Vrábí není místo pro volno asové aktivity, a tak bude možné využívat ji k t mto ú el m. Jinak je nabídka aktivit pro d ti v našem m st pom rn pestrá, a to díky MDDM, sportovním organizacím a spolk m. Vytrácí se však každodenní spole né innosti ízené rodi i (spole ná práce, vycházky, sportování jen s tátou a mámou), intimní chvilky, kdy si všichni povídají o svých radostech a starostech. I v rodin dít ti prospívá nastavení pravidel a mantinel, v nichž se m že voln pohybovat. Bez nich tápe a nadm rn si zat žuje nervovou soustavu. Pokud máte své d ti rádi, vychovávejte je laskav, ale podle pravidel. Školy a školská za ízení ve m st vám rády pomohou. Ivana Osuská, editelka MŠ Dr. Beneše, St.Boleslav 4 květen/červen 2014 PROSTOR

5 DĚJE SE SPORTOVCI MAJÍ SÍŇ SLÁV Y V sobotu 26. dubna byla v Arnoldinovském domě v Brandýse slavnostně otevřena Síň slávy sportovců našeho souměstí. Základní ideou bylo jmenovat na po átku deset osobností a zavést tradici, kdy se z ad významných osobností sportu budou každý rok, u p íležitosti vyhlášení nejlepších sportovc m sta, dopl ovat do Sín slávy další osobnosti. Hv zdná desítka Výb r prvních deseti provedla sportovní komise z návrh sportovních organizací. Prvními obyvateli Sín slávy se stali: František Dvo ák, František Haupt, Josef Jedli ka, Josef Kaluha, Karel Práchenský, Marie Saiverová, Rudolf Sedlmaier, Jaromír Sibera, František Šimek a Adolf Tomek. Sí slávy se p edstavuje Vernisáže se zú astnili ob ané m sta i zastupitelé. Úvodní slovo pronesli PhDr. Milan Pátra a pan Kamil Svoboda, kte í p ivítali hosty. Pan Jaroslav Je ábek pak velice lidsky vysv tlil hlavní myšlenky založení této Sín slávy. komise Miloš Havlí ek, který pod koval OMPV za poskytnutí prostoru a vyjád il nad ji, že do FOTOREPORT ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ NA NAŠEM WEBU roka m sto p esune tuto krásnou expozici na jiné, stejn d stojné místo. Domnívám se, že nejv tším bohatstvím m sta jsou jeho ob ané, a tato Sí slávy je výraz uznání a p ipomenutí jejich život a in. Zárove tímto vyzývám pam tníky, aby sami navrhovali pozapomenuté osobnosti našeho soum stí prost ednictvím odboru kultury m sta, dodal. red, foto Václav Kvá a Bohatstvím m sta jsou jeho ob ané Slavnostní p est ižení stuhy provedl, spolu s místostarostou Ji ím Nekvasilem, p edseda sportovní Obligátní p est ižení pásky pány Nekvasilem a Havlí kem MĚSTO PODPOŘILO SPOLEČENSKÉ AKCE Jedním ze zdrojů financování společenského života v našem souměstí je grantový program. Město z něj uvolnilo půl milionu korun na přínosné projekty. Díky jeho srozumitelným a voln jším pravidl m je možné touto cestou podpo it široké spektrum žadatel. Dne 2. dubna projednala došlé žádosti o podporu grantová komise m sta ve složení Ji í Nekvasil, Milan Novák, Marek Huber, Klára Jur íková a Miloš Havlí ek. Následn pak p ipravila pro radu m sta návrh na rozd lení K mezi ty nejp ínosn jší akce a projekty. Um lc m, spolk m i d tem Rada m sta na své porad dne 9. dubna tento návrh schválila, a m sto tak podpo ilo nap íklad D tský den Jídelna Popelka, p ebor škol na dra ích lodích, innost mladých hasi, Vítej léto 2014, Knihovnu Eduarda Petišky Eduard Petiška, jak ho neznáte, Mistrovství R a eský pohár žák ve slalomu a sjezdu na divoké vod, Houštecký cyklomaraton, aje o páté Miloše Rady, výrobu videoklipu kapely Interpret Neznámý, TJ Sokol, Festival sportu, Rock nad Labem Davida Šenka, festival Divadelní Brandýs, Samod j, o. s. innost divadelního spolku, Obec bará ník Brandýs nad Labem, Jezdecký klub Stará Boleslav, Funatic Ples princezen a další, širokou ve ejností oblíbené akce. red PROSTOR 2014 květen/červen 5

6 OSOBNOST ZA NÁŘEZ OD TÁTY JSEM DODNES VDĚČNÝ Bývalý starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Ing. Josef Jakoubek hovoří s klidem a vtipem. Rád vzpomíná na rodiče učitele, na tábory, kam jezdil jako vedoucí, na práci programátora v době děrných štítků. Jeden ze dvou po íta Hewlett Packard v republice tr nil na zámku, kde tehdy sídlil ÚHÚL (1983) Do Ústavu pro hospodá skou úpravu les (ÚHÚL) se vrátil poté, co v devadesátých letech na osm rok zasedl v ele radnice. Kancelá ský st l mu zdobí spousta fotografií, ale to je jen zlomek úctyhodného fotoarchivu v po íta i. Obsahuje ernobílé momentky prap edk i erstvé barevné obrázky vnou at. Tady na té fotce u po íta e vás poznávám. To je ídicí terminál od Hewlett Packardu z doby, kdy ústav sídlil na zámku, vedle v místnosti byly další terminály, na kterých se pracovalo. Za ínal jsem jako programátor ve výpo etním st edisku ve Spolan Neratovice, tam jsme m li sálové po íta e na d rné štítky. Když jsem p ešel do ústavu, editel Ing. Zden k Tomeš Packarda sehnal. V celé květen/červen 2014 PROSTOR 6 republice byly jen dva, ten druhý m li v Bratislav. A že to bylo složité, protože jedna organizace NATO, sídlící ve Francii, tehdy schvalovala veškerou výpo etní techniku, která šla na východ. Zden k to ale prosadil. Vy jste výpo etní techniku studoval? Absolvoval jsem VŠE, obor automatizované systémy ízení. V Neratovicích bych možná z stal do dneška, kdyby m býval m j p ímý nad ízený v roce 1978 pustil na pionýrský tábor. Nevím, jestli v tom byla osobní záš. Oba jsme se p ihlásili na dálkové studium VŠE, ale on vypadl po první zkoušce z matiky. Podnikovému ROH sd lil, že na tábor nemohu jet, nebo jsem pov en úkoly, a je nezbytné, STAROSTOU MĚSTA , 12 LET V ZASTUPITELSTVU abych z stal na pracovišti. Okamžit jsem dal výpov, na podzim jsem byl volný a nastoupil jsem sem. S tím, že budu d lat vedoucího výpo etního st ediska. Jenomže to bych musel do partaje, a v té dob už m j táta jezdil s rudlem ve skladu, p estože celý život u il a d lal editele školy. Kv li emu tátu ze školství vystrnadili? Nejd ív neprošel p i prov rkách, když editeloval ve Staré Boleslavi, tak p ešel do elákovic. 27. kv tna 1975 dostal dopis, že nespl uje p edpoklady socialistického u itele, a dostal okamžitou výpov. To datum si pamatuju p esn, protože se zrovna narodil m j starší syn. Kdyby ned lal editele, tak by se to možná nestalo. M l rozd lit sbor na pravici a levici, což odmítl, a tím si ten ortel podepsal. Po devadesátém roce ho rehabilitovali, ale to už byl starý a do školství se vracet necht l. P ed tím, než ho vyhodili, byl zvyklý na lidi kolem sebe, pracoval v ROH, uvád l estrády. Pak trochu zapšknul a cht l si dokázat, že jako skladník ve velkoobchodu pr myslovým zbožím aspo vyd lá finance, takže bral sobotní a ned lní služby. Vaše maminka také u ila. Jaké to bylo, vyr stat v kantorské rodin? (Než pan Jakoubek odpoví, dlouze a po ouchle se na m zadívá, jestli tu otázku myslím vážn ) Já jsem byl od p írody vždycky slušný lov k. Pokud jsem se namo il do n jaké klukoviny, tak kv li tomu, aby ne íkali, no jo, protek ní dít. A jsem provedl cokoliv, než jsem p išel dom, máma už to v d la! Do t etí t ídy jsem chodil do školy

7 OSOBNOST TÁTA MĚ ZATÁHL DO KŮLNY A PŘERAZIL O MĚ PLAŇKU. v Boleslavi, kde u ila. Táta u il u pošty na základní škole, kam chodili budoucí kanto i na náslechy. Osmnáct let vedl první t ídu, m l to vypilované, jeho žáci na n j dodnes vzpomínají. Jednou jsem od n j dostal ná ez, jinak vše ešil slovn, což pro m bylo horší, než kdyby mi jednu vrazil. Na konci padesátých let naši stav li barák, a tak jsem tvery prázdniny trávil na stavb. Máma si po první t íd myslela, že neumím moc íst. Zatímco oni vyhazovali základy, já musel každý den p e íst dvacet stránek z knihy Kája Ma ík ve škole a doma. Opravdu jste neum l íst? Máma m la vysoké nároky. Ale podle m to byla šílená pedagogická chyba, skoro m odpudili od tení. (smích) Až na gymplu m k n mu nenásilnou formou p ivedla paní profesorka Stryalová. Dokonce jsem za al psát i poezii a n co mi otiskli v almanachu, kde publikovala t eba i Jarmila Zdichyncová, nyní Stoj evska. O em ty básni ky byly? Jedna byla ze zhrzené lásky, bylo mi šestnáct sedmnáct: Jsem tu sám a pokoj vzlyká, kv tiny vyplakaly všechnu rudou barvu Druhá byla taková n jaká budovatelská, jmenovala se Koleje. Už si ji nepamatuju, ale možná bych ji doma vyhrabošil. Dopravuje po kolejích bla bla však zbran dopravovat, to rány v tympány! Takže to jsem byl opravdu ust elenej. Anebo další: Pomo, nebo pivo. To lavíruju nad tím, co si dát, protože nechci sklouznout k pití piva. A na konci stálo, že to pomo, které jsem si dal, bylo o t icetník dražší. (smích) Já pivo nepiju. Když jsme na gymplu chodili po vyu ování ke Kulatý báb, na rozdíl od ostatních kluk jsem si dával dvojku bílého. U vína už jsem z stal. Jsem minimáln nap l Moravák, máma byla z Moravské Nové Vsi, táta pocházel z Hlavence. Jak se vaši seznámili? Na kantorském zájezd na Slovensku. Svatbu m li na Morav a p est - hovali se do Kon top. V tamní škole dostali dvoupokojový byt, záchod venku. Pak tam z dvout ídky ud lali jednot ídku a dva kanto i byli zbyte ní, tak p ešli do podnájmu ve Staré Boleslavi. Z okna koukali na parcelu, zela prázdnotou, jen slepice a binec. Táta brojil proti stavb, ale máma byla z osmi d tí a cht la n co dokázat. Vyslala tátu do Prahy, aby zjistil, komu to pat í. Na katastru pustil sednout paní, která byla shodou náhod majitelkou toho pozemku a cht la ho prodat. Táta tedy parcelu koupil, a ukažte, co umíte. V té dob nebyl stavební materiál, táta chodil stát frontu na dráhu, jestli nep ijel vlak s cementem. S Pavlem Tigridem p i odhalování pomníku T. G. Masaryka (1993) S Václavem Havlem p i návšt v našeho m sta (1998) Máte sourozence? Nemám. Co si pamatuju, máma byla ty ikrát p tkrát v jiném stavu, a vždycky potratila. Trochu to zazlívám babi ce: V roce, kdy jsem se narodil, šla máma pomáhat na žn, a strhla se. Když jsem byl malý, vyr stal jsem se vzdáleným bratrancem, bydlel kousek od nás a byl n co jako m j brácha. Jen jeho rodina byla bohatší, nestav li a otec byl zuba, a m štvalo, že k jedn m Vánoc m dostal Merkura ty ku, a já jenom trojku. (smích) PROSTOR 2014 květen/červen 7

8 OSOBNOST Ten výprask jste tehdy dostal za co? Hm, od té doby, kdyby tady leželo t eba deset tisíc, tak se jich netknu. V kredenci pod táckem naši schra- ovali peníze. Kamarádi dostávali kapesné a pak zvali ostatní vedle do cukrárny. My šet ili na stavbu, máma by mi žádné peníze nedala. Jednou ráno mi prdly nervy, šáhl jsem pod tácek, vytáhl stovku a odpoledne pozval kluky do cukrárny já. Máma se m pak ptala, jestli jsem nevzal n jaké peníze, což jsem zap el. Jdu na stavbu a táta, že prý tady byli policajti a shán li m kv li krádeži. Zatáhl m do k lny a p erazil o m p lkulatou pla ku. Do dneška jsem mu za to vd ný: v pravý as, správný styl. Správný výchovný styl vás možná v listopadu 1990 vynesl na post starosty Tehdy lidi volili ne m, ale syna mých rodi, m neznali. Nejvíc hlas dostala Zorka Richterová, ale necht la se vzdát léka ské profese. Ani já jsem si nep edstavoval, že p jdu do komunální politiky a opustím svou práci. P emlouvali m týden, i má žena a pan Ambrož, editel gymnázia. V dalších volbách už jsem dostal nejvíc hlas. Kandidoval jsem i pot etí, v roce To m ale z druhého místa vyšachovala v tšinová koalice a stal jsem se zastupitelem. V zastupitelstvu jsem byl celkem 12 let. První volební období, po átek devadesátých let, to musela být krásná euforie, že? Naprostá. Probíhaly první vlny privatizace. Nemovitosti se p i azovaly jednotlivým obcím a my se hádali, jestli byty jsou vojenské, nebo m stské. Na obce se p evád ly kompetence z okresních ú ad, tvo ily se rozpo ty Do toho oddávání. M l jsem sice dva místostarosty, ale jeden ekl, že svatby moc nemusí, druhého k nim necht li moc poušt t, takže jsem m l zabité st edy, soboty a ned le. Nakonec m to stálo manželství. Nem l jsem na ženu moc asu a našel se lov k, který ho m l víc. Žena m la pravdu v tom, abych už do druhého období nešel. Byl jsem ale asi ješitný a cht l si n co dokázat. SNAD KONEČNĚ USPOŘÁDÁM SBÍRKU ODZNAKŮ. Portrét je od malí e Zde ka Micky (zasedací sí na radnici p ed rekonstrukcí), vnou ek Tomáš od staršího syna Romana Pro m sto jste dokázal vydupat spoustu v cí, nap íklad v r p evzetí zámku do jeho vlastnictví. To ano, ale bylo to jen tak tak. Tehdy musel p ed zastupitelstvo p ijít p evod obhajovat i Dr. Tobrman, bývalý editel gymnázia. Spousta zastupitel byla proti, že prý je to nesmyslné b ím. Ale v tšina pen z šla pod zem: plyn, voda, elekt ina, kanalizace. Jediná investice, která byla vid t, byla oprava boleslavského nám stí, to zas nadávali Boleslaváci, p edevším podnikatelé, protože bylo dlouho zav ené. Stále bydlíte ve Staré Boleslavi v dom, kde jste etl Káju Ma íka? To byla podmínka partnerského vztahu, že neopustím barák. Spousta v cí mi v n m prošla pod rukama. P ed svatbou jsem v pat e p istav l byt, te jsme si s p ítelkyní bezbariérov p ebudovali p ízemí. V Boleslavi se mi líbí, jsem patriot. Když jde lov k po ulici, potkává známé, anonymita velkého m sta by m nebavila. Se syny Lukášem a Romanem, indiáni v letním d tském tábo e B ezina (1991) V ervenci vám bude 65 let. Co te a co potom? Zatím, pokud zdraví a nad ízení dovolí, bych cht l ješt pracovat v ústavu. A až skon ím, budu se fyzicky udržovat prací na zahrad a údržbou domu. Do politiky se v žádném p ípad nevrátím. Snad kone n uspo ádám sbírku odznak, které sbírám od t etí t ídy. Cht l bych s partnerkou víc cestovat, trávit mnohem víc asu s d tmi, vnuky, kamarády a p áteli. Milena Doksanská, foto archiv J. J. květen/červen 2014 PROSTOR 8

9 Průkaz energetické náročnosti domu Třída C Hodnoty kw/(m 2.rok) NOVINKA: DRUŽSTEVNÍ RODINNÉ DOMY! PŘEZLETICE RODINNÉ DOMY Bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Možnost koupě zařízeného domu Záloha pouze 10 % Dokončení 5/2014 Prodejce: Moravská stavební INVEST, a.s. Zákaznická linka: Inzerce PROSTOR 2014 květen/červen 9

10 MĚSTO A LIDÉ PŘINESE LÉTO DIGITÁLNÍ FILMY? Na digitalizaci brandýského kina netrpělivě čekají filmoví fanoušci všech věkových kategorií. Dobrá zpráva je, že v letošním roce se kone n do kají. Probíhá výb rové ízení na dodavatele nové digitální techniky kina. Výsledky by m ly být známy v m síci ervnu, prohlásil starosta m sta Ond ej P enosil. P jde-li vše podle p edpoklad, promítání by mohlo být zahájeno v letním kin a na podzim pokra ovat v kamenném kin. Ledy se pohnou Situace kina v Brandýse nad Labem není zrovna závid níhodná. Filmoví distributo i od lo ského roku dodávají kin m premiérové filmy výhradn v digitální form. A jelikož brandýské kino digitální technikou nedisponuje, je zde promítání filmových premiér a 3D snímk v sou asnosti zmraženo. Tento nep íznivý stav by se však m l brzy zm nit, m sto již podniká pot ebné kroky. Že jde o zm nu netrp liv o ekávanou, dokázala i lednová akce Digitalizace na jeden den, p i níž byla prezentována nejnov jší digitální technika a promítaly se filmy v digitální podob. Tato akce se setkala s velkým zájmem, který napovídá, že pro obyvatele našeho soum stí a okolí je otázka digitalizace brandýského kina žhavá a aktuální. Držme tedy palce, aby s p íchodem letních dn p išla do našeho soum stí i tato tolik pot ebná technika. red, foto archiv HRDÝ MOST S HRDÝM JMÉNEM Ve středu 7. května byla slavnostně odhalena pamětní deska generála Aloise Lišky na mostě, jenž nyní nese jeho jméno. D stojná p ipomínka významné osobnosti našeho soum stí Zhruba p ed rokem byl místní organizací Svazu bojovník za svobodu podán návrh, aby nov postavený most p es Labe v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, který zvít zil na našem webu v anket o nejhez í stavbu regionu, získal jméno po generálu Aloisi Liškovi. Dobrá v c se poda ila, a most spojující Brandýs a Boleslav od nyn jška ponese jméno této významné osobnosti našeho soum stí. Armádní generál Alois Liška Již jako mladý podd stojník bojoval Alois Liška ( ) v eskoslovenských legiích v Rusku, kde byl za azen k d lost electvu. V roce 1920 se vrátil do eskoslovenské republiky a jako d stojník z povolání sloužil ve Staré Boleslavi. V roce 1938 bojoval proti N mecku a stal se lenem protinacistické organizace Obrana národa. Jeho innost však byla prozrazena, a v r musel odejít za hranice. V roce 1944 se jako velitel eskoslovenské samostatné brigády zú astnil obléhání Dunkerque a poté se vrátil zp t do vlasti. Po únoru 1948 byl perzekvován komunisty a donucen odejít do Anglie. red, foto archiv ACH, TEN KALENDÁŘ SOUMĚSTÍ Opět se nám v redakci sešly pozvánky na akce, které jsou pořádány v jednom dni. Promítání 3D lm vyžaduje náležitou techniku květen/červen 2014 PROSTOR 10 Být na t ech akcích zárove je i pro sportovce velký výkon. Pro to tak je a í je to vina? Po adatel, že si lezou do zelí a odebírají si tak hosty, nebo m sta, že jim jejich termín nerozmluví? Co je pot eba ud lat, aby soum stí m lo kvalitní kalendá akcí? P edevším je na nás všech, abychom o akcích v as informovali. Prosp je to jejich propagaci a minimalizuje zbyte né duplicity. Když to funguje v elákovicích, pro by to nešlo i v našem soum stí. red

11 DOTACE. JAK VLASTNĚ FUNGUJÍ? Evropské peníze jsou pro naše města a obce významnou pomocí při realizaci finančně náročných projektů. To se každý rok vybere dohodnuté velké množství pen z ze státní kasy každé Ing. Libor Šrám lenské zem EU, pošle se do Bruselu, a z té ješt mnohem v tší hromady komise ú edník EU p id lují peníze tam, kde si o n umí íct. Naše zem je stále ješt ve skupin, která teoreticky m že dostat více pen z, než na tu hromadu poslala. Ale to by nebyla EU, aby v tom nebyl n jaký ten ábel skrytý v detailu. Po cest tam, zp t a pak k p íjemci dotace se n co z té hromádky jaksi spot ebuje. Komise a r zná projektová, auditní a další odd lení pracovník v Bruselu a na ministerstvech v R nemalou ást z t chto pen z spot ebují na sv j provoz. No, a pak se vypíše více i mén rozumný dota ní projekt. D kladná kontrola p edevším Než se za ne s realizací projektu, musí se vykonat a zdokumentovat další povinné innosti, které také n co stojí. Když všechno dob e dopadne a projekt se za spoluú asti dotovaného subjektu (v tšinou 15 % z ceny projektu) zrealizuje, znovu se zpracuje hromada formulá a požádá se o dotaci. P ed proplacením pak p ijedou ú edníci p íslušného nad ízeného orgánu EURO NA ZÁMKU Nejen společná evropská měna byla předmětem ekonomické debaty, jež proběhla 22. dubna na brandýském zámku. Diskuse se zú astnili elitní ekonomové Ing. Jan Skope ek, Ing. Eva Zamrazilová, CSc., prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., a PhDr. Ing. Ji í Weigl, CSc. Moderátorem debaty byl editel odboru ekonomických analýz Ministerstva pr myslu a obchodu Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, záštitu nad akcí p ijal starosta Ing. Ond ej P enosil. Ne eurozón Ing. E. Zamrazilová ve svém p ísp vku zhodnotila momentální situaci eurozóny a uvedla d vody, pro je nyní pro R nevýhodné do eurozóny vstupovat. Profesor J. Šíma p idal informaci, že R je v indexu ekonomické svobody až v páté desítce zemí sv ta. Konstatoval, že podnikavým lidem je pot eba dát více prostoru a ekonomické svobody, jinak se naše ekonomická situace bude dále zhoršovat. VIDEOZÁZNAM Z DEBATY NA TVICKO.CZ Analýza krize Následovalo vystoupení PhDr. Ing. J. Weigla, CSc. Pan doktor podal ve svém vystoupení brilantní analýzu krize sou asné spole nosti. Poukázal na skute nost, že 80 % legislativy diktuje Brusel, uvedl Ing. Vomastek. MĚSTO A LIDÉ na místo inu a zkontrolují, zda se ud lalo a zaplatilo vše, co se ud lat a zaplatit m lo. Jedním z nejd ležit jších a nejd kladn ji kontrolovaných parametr jsou správná a viditelná ozna ení p esn definovanými symboly EU a texty informujícími o tom, že ten i onen projekt byl po ízen za spoluú asti Evropské unie. Špatné ozna- ení totiž m že mít za následek neuznání dotace, a ješt n jakou tu pokutu navrch. Takže, až p jdete t eba kolem policejní stanice, na ú ad nebo pojedete po cyklostezce u Labe, a uvidíte ty zvláštní nálepky s emblémy EU, tak v zte, že toto ozna ení je stejn d ležité a povinné, jako bývala v dobách socialismu prvomájová výzdoba. Ing. Libor Šrám, IT specialista Prof. Šíma: Dejte podnikavým lidem více svobody Poslední p ísp vek, který rozebral vývoj ekonomiky a po n mž se rozho ela debata, pronesl Ing. J. Skope ek. red, foto Adéla Vomastková PROSTOR 2014 květen/červen 11

12 MĚSTO A LIDÉ UZAVÍRKU PRAŽSKÉ MĚSTO NAKONEC ZVLÁDLO Rekonstrukce brandýských ulic Kralupská, Riegrova a Nádražní na sebe nabaluje další změny v dopravě. Jako byly ty v ulici Pražské. O uzavírce se na radnici dozv d li dva dny p edem Z výb rového ízení vzešel zhotovitel II. a III. etapy revitalizace Houštecké t n, firma AWT Rekultivace, a. s., Haví ov. Nyní tedy mohou za ít práce na obnovení p ítoku vody do t n pomocí meandrujícího potoka z Labe. Dojde k pro išt ní a úprav terénu, a k vytvo ení nového zemního koryta, které propojí Labe s t ní, nastínil starosta m sta Ing. Ond ej P enosil. Voda v t ni pak bude pr to ná, ímž se zajistí její p irozené išt ní. květen/červen 2014 PROSTOR 12 Od 28. dubna do 15. kv tna byla uzav ena ul. Pražská. Prob hly p ípravné práce pro její pozd jší rekonstrukci: kamerové prohlídky kanalizace a išt ní n kterých jejích ástí. Tento pr zkum byl nutný pro dokon ení provád cí dokumentace. Jak v dob uzavírky zvládaly objízdné trasy dopravní nápor? Zeptali jsme se starosty našeho soum stí. ešení se našlo Musím zd raznit, že já jako p edstavitel m sta jsem se o uzavírce dozv d l pouhé dva dny p edem, ekl Ing. Ond ej P enosil. Šlo o uzavírku krajské silnice a výkon tzv. státní správy. M sto nebylo ani požádáno o vyjád ení. První dny byla situace katastrofální, po odstran ní do asného semaforu se podstatn zlepšila. P esto na objízdné trase bylo n kolik kritických Bude letos? Ješt loni to vypadalo, že revitalizace bude dokon ena v letošním roce. Vzhledem k prodloužení výb rového ízení však práce, které by m ly trvat cca rok, zapo nou až letos, takže je nyní t žko odhadnout, zda se nové podoby Houštecké t n do káme ješt v tomto roce. míst, jež byla eliminována návratem dopravy (hlavn autobusové) do ulice Pražské. Bez dotace to nejde Dotace jsou asto jedinou šancí, jak získat peníze na zásadní investice, pokra oval pan starosta. P íprava projektu a žádosti o dotace v tšinou zabere n kolik let, tak jako v tomto p ípad. Proto musíme p ipravovat projekty i s v domím toho, že na dotace není nárok. Vždy ovšem žádáme o dotace na akce, které jsou pro m sto p ínosné, by za normální situace by asová posloupnost byla t eba trochu jiná. Nikdy jsme nežádali o dotace jen z d vodu, že byly zrovna k dispozici na projekty, které m sto nepot ebuje, uzav el pan P enosil. red, foto archiv REVITALIZACE HOUŠTECKÉ TŮNĚ POKRAČUJE Další etapa revitalizace Starého Labe může začít, zhotovitel už je vybrán. P írodov dný poklad Staré Labe, p vodní labské rameno, na n mž t leží, je krásný kus p írody, a rozhodn stojí za pozornost a pé i. Okolí Houštecké t n je z p írodov dného hlediska velmi cenné. Bylo zde zjišt no p es 450 druh živo ich, p edevším bezobratlých, a roste tady zajímavá mok adní a vodní vegetace. Projekt revitalizace posílí ekologickou stabilitu v oblasti a mj. zv tší hloubku v t ni, zlepší její okysli ování a podpo í životní podmínky rostlinných a živo išných druh, které zde sídlily, což by m lo mít za následek jejich návrat do této lokality. Navíc je zde plánována výsadba 3289 listnatých a jehli natých d evin, 1381 ke a 1476 vodních a bahenních rostlin. red

13 PREZENTACE SPOLEČNOSTI GUAPEX GUAA POOL JE NOVÁ METODA DEZINFEKCE BAZÉN A VÍ IVEK Spole nost Guapex p ináší na trh produktovou novinku pro domácí bazény a ví ivky. Jde o bezchlórovou dezinfekci GUAa POOL p edstavující alternativu v i zdravotn rizikovému a jedovatému chlóru. Kde není chlór, jsou krásné vlasy i bez zásahu kade níka Bezchlórová dezinfekce GUAa POOL je k vlas m šetrná, neni í je ani nezp sobuje jejich lámavost. Navíc, pokud nejste pravá blondýnka, nemusíte se již bát nep íjemného zeleného nádechu vlas po koupání v bazénu. Kone n si bez obav zaplavou i alergici a astmatici Nemusíte kupovat nové plavky ani nafukovací matrace Další p edností bazénové dezinfekce je její šetrnost v i plavkám a nafukovacím matra kám. Bezchlórová chemie je neni í a nevyžírá barvu, jak se naopak d je p i používání agresivního chlóru. Chlór také snižuje elasticitu plavek. Nová technologie pracující na bázi polymer dlouhodob a s maximální ú inností likviduje viry, plísn i bakterie a zabra uje množení mikroorganism. Bezchlórová dezinfekce GUAa POOL je k dostání v podobné cenové relaci jako chlór, ale je mnohem šetrn jší k pokožce, nezp sobuje alergie, neni í plavky a je bez zápachu. Navíc má oproti chlórové dezinfekci vysoké algicidní ú inky, tedy potla uje r st a množení as. Je tak vhodná i pro ženy, které v lét mívají po koupání v bazénech zdravotní problémy, popisuje editel spole nosti Guapex Petr Wagner hlavní výhody nového produktu. Zásah tená 10 m st a obcí Polabí INZERUJTE V PROSTORU a rozvíjejte své podnikání v Polabí Ceny inzerce od 850 K Zajímavé slevy p i opakování T: , E: Koupání v bazénu bez zdravotních rizik Voda ošet ená bezchlórovovu dezinfekcí je vhodná pro alergiky, astmatiky i pro d ti do t í m síc a jedince s citlivou pokožkou. Bazény i ví ivky vy istí a zanechává bez chlórového zápachu, nedráždí pokožku, o i ani sliznice. Voda je išt ná organickou látkou, takže není agresivní v i t lu prosp šným bakteriím a zárove vytvá í ideální ph vody. Sada pro malé bazény do 20 m 3 za 1199 K Kde lze zakoupit Na e-shopu na www. lekarna.cz a ve vybraných specializovaných obchodech. red, foto Guaa.cz Ráda byste byla v život úsp šná? Chcete podnikat, ale nem žete najít odvahu? P IDEJTE SE DO NAŠEHO ÚSP ŠNÉHO TÝMU. Volejte Pište Inzerce PR lánek PROSTOR 2014 květen/červen 13

14 MĚSTO A LIDÉ VÝLETY DO HISTORIE STŘEDNÍ POLABÍ V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ Korunovací císaře Františka Josefa I. za uherského krále v Budíně 8. června 1867 vzniká Rakousko-Uhersko. PŘÍŠTĚ: POLABÍ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ Roku 1867 vzniká Rakousko-Uhersko Mezi klady této doby adíme hospodá ský rozvoj a rozvoj obchodu, vznik obchodní a živnostenské komory. 26. b ezna 1850 byly z ízeny obchodní a živnostenské komory, 20. prosince 1859 byl vydán tzv. živnostenský ád, který umož oval svobodné podnikání. Roku 1855 (18. srpna) byl uzav en konkordát s církví (spojení oltá e a tr nu), který ji zbavil státního dohledu (zaveden v dob Josefa II.), církev m la znovu vliv ve školství a v kultu e. Skupina mladých literát sdružených kolem osobností Jana Nerudy a Vít zslava Hálka vydala v roce 1858 almanach Máj s odkazem na Karla Hynka Máchu. V roce 1869 byla uzákon na povinná osmiletá školní docházka. Brandýs nad Labem V letech byl brandýský zámek v držení lotrinských Habsburk, konkrétn Leopolda II. Toskánského a jeho syna Ludvíka Salvátora. Brandýské školství v té dob prošlo mnoha zm nami, ale stále z stávalo na základní úrovni. Základem byla chlapecká škola hlavní, ke které roku 1887 p ibyla pátá t ída, a nižší reálná škola se postupn od roku 1872 zm nila v chlapeckou m š anskou školu o t ech t ídách. Ve 2. polovin 19. století žilo v Brandýse nad Labem kolem t í stovek židovských obyvatel a místní židovská obec pat ila k t m nejvýznamn jším v echách. Stará Boleslav Stále nedo ešené právní a majetkové pom ry v rámci Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána vedly po polovin 19. století ke z ízení zvláštní kapitulní komise. Došlo k rozd lení pravomocí probošta a d kana a fungování bylo urovnáno ve prosp ch celé kapituly. V druhé polovin 19. století nastal prudký popula ní r st, a tak nová školní budova brzy nesta ila. Ve školním roce 1869/1870 navšt vovalo t i t ídy obecné školy 325 žák. V roce 1878 byla z ízena tvrtá t ída, 1882 pátá, 1889 šestá, 1894 sedmá. DOCHÁZÍ K PRUDKÉMU POPULAČNÍMU RŮSTU. D ev ice V roce 1883 byla založena a z ízena nová provizorní dvout ídní škola, která se v r p est hovala do nov postavené budovy. Škola je od té doby neustále v provozu, neohrozilo ji ani uzavírání malých škol v okolí. P erov nad Labem Obec spole n se zámkem ožila po roce 1860, kdy panství koupil toskánský velkovévoda Leopold II. Po jeho smrti zd dil zámek jeho syn Ludvík Salvátor Toskánský, který byl známým spisovatelem, cestovatelem a milovníkem p írody. Jeho zásluhou byl opušt ný a zna n zanedbaný p erovský zámek v letech obnoven do p vodní podoby ze 16. století. Kostelec nad Labem V roce 1860 bylo zavedeno eské ú adování, postavena nová škola a zbo ena P ední brána založeno ochotnické divadlo, 1862 ob anská záložna. Roku 1863 bylo z ízeno osv tlení m sta a 1864 zbo eny masné krámy na nám stí. V roce 1866 byly plány kostelecké školy coby nejmodern jší školní budovy vystaveny v Pa íži. V letech stavba cukrovaru. Od byla v Kostelci z ízena poštovní expedice a zaveden c. a k. telegrafní ú ad. Roku 1878 založen hasi ský sbor a 1888 Sokol. Lysá nad Labem Vybudováním nové železni ní trat v r se Lysá stala významným železni ním uzlem. Do 2. pol. 19. stol. spadá zbo ení kostela uprost ed nám stí, terénní úprava a rozd lení nám stí do dvou úrovní a zbo ení klášterního chrámu v augustiniánském klášte e, jenž byl zato dopln n o dv hospodá ská k ídla. Lázn Touše Roku 1852 se v Toušeni konala první Floriánská pou, 1868 byla rozší ena cihelna a založeny cukrovar a železité lázn, 1873 postavena Sklen ná vila, 1879 vysv cen h bitov, 1883 železni ní tra, 1890 kostel sv. Floriána, 1893 patrová škola a z ízen poštovní ú ad a 1899 byly lázn rozší eny o slatinné koupele. red, RNDr. Jan Králík, CSc., zdroj: brandysko.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, drevcice.cz, wikipedia.org, foto archiv květen/červen 2014 PROSTOR 14

15 UČITELKA SE VŠÍM VŠUDY Paní Lenka Kubáčová žije od roku 1983 v Brandýse nad Labem a již několik let učí na ZŠ ve Staré Boleslavi. Díky tomu zná historii i sou asnost celého našeho soum stí, takže má p ehled a sv j vlastní názor na adu našich radostí i strastí. Život plný aktivit Paní Lenka Kubá ová se narodila v P erov a vyr stala v nádherném m ste ku Lipník nad Be vou. Prožila úžasné d tství zapln né výlety po celé Morav a Slovensku, kde má dodnes p íbuzenstvo. D tství paní Kubá ovou asi dost ovlivnilo, protože turistika po celé republice a výlety na kole pat í dodnes k jejím nejoblíben jším zálibám. PROFIL OSOBNOSTI Vyr stala v Lipníku nad Be vou, naše m sto už zná jako své boty Jenom je ten její sou asný život asi o n co hekti t jší, nebo mezi její i trochu povinné záliby pat í va ení a vnou ata. Každá správná u itelka ovšem umí plánovat, takže paní Kubá ová má as i na kulturní akce, koncerty a výstavy v našem soum stí. Osmým rokem je také lenkou ODS, pravideln se ú astní všech akcí této strany. Na rozvoji našeho m sta a regionu mi velmi záleží, a dle mého názoru je vždy NEPOSTRÁDÁ LASKAVOST A CHUŤ ORGANIZOVAT MĚSTO A LIDÉ nejlepší pro to osobn n co ud lat, jasn a stru n dodává paní Kubá ová. Povolání jako poslání Pro paní Kubá ovou je její profese u itelky významnou sou ástí života, která nekon í za hlavním vchodem do školy. V rámci výuky zavedla každoro ní úklid m sta, jehož se ú astní se svými žáky. Pravideln p ipravuje d ti na velice oblíbenou a úsp šnou školní akademii. Pro všechny je to vždy veliká podívaná. Paní u itelka své sv ence také motivuje k dobro inným aktivitám. Sbíráme mnoho materiálu, ví ka, papír, pomeran ovou k ru, který se zpen ží, a výt žek v nujeme na dobro inné ú ely. V rámci školy také vybíráme oble ení na sbírku pot ebným lidem a d tem v nouzi, vysv tluje paní Kubá ová. Osobn pak sama p ispívá na podporu výzkumu rakoviny UNICEF. Plány a nad je Paní Kubá ová p emýšlí i o budoucnosti. Jako zásadní cíl vidím vy ešit problém nedosta ujících prostor pro stále nar stající kapacitu d tí, aby byly dodrženy všechny standardy pro výuku našich žák. V blízké budoucnosti se, doufejme, bude realizovat rozší ení p dních prostor, íká paní Kubá ová. Další podstatnou inovaci vidí ve vylepšení areálu kolem staroboleslavských mate ských škol, protože venkovní prostory na hraní jsou obklopeny rušnou komunikací. red, foto Václav Kvá a PRO BLAHO MĚSTA JE VŽDY NEJLEPŠÍ OSOBNĚ NĚCO UDĚLAT. PROSTOR 2014 květen/červen 15

16 POLABÍ V KOSTCE Květinová slavnost Spolek rodák a p átel m sta Lysá nad Labem za finan ní podpory m sta Lysá nad Labem zve na Kv tinovou slavnost, jež se koná 7. ervna od do hodin v prostorách zámeckého parku. Po památkách OÚ Káraný po ádá výlet po pražských památkách: Strahovský klášter, Loreta, Nový Sv t, Pet ínská rozhledna s pr vodkyní Pražské informa ní služby. Odjezd autobusem od ú adu 8. ervna v 8.30 hodin a dále pak po autobusových zastávkách. P ihlášky u paní Peškové na tel Nabídka pozemků Obec P erov nad Labem nabízí k pronájmu i prodeji zem d lské a jiné pozemky ve vlastnictví obce za min. cenu prodeje 50 K /m 2 a za min. cenu pronájmu 0,35 K / m 2 /rok. Nabídky podávejte do 9. ervna na Obecní ú ad. Seznam parcel naleznete na stránkách obce, podrobné informace podají na Obecním ú adu. Hovory v Čelákovicích Spolek p átel elákovického muzea zve na literární po ad Hovory k sob a druhým v podání Táni Fischerové, Alfreda Strej ka a Jaroslava Kr ka. Koná se 17. ervna od hodin v M stském muzeu v elákovicích. Toušeňské léto M stys Lázn Touše kulturn ožije. Po celé léto se bude každou sobotu na nádvo í Sklen né vily konat st ídav divadlo nebo koncert. Za íná se divadelním p edstavením 28. ervna od hodin. OD MLÁDÍ JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI STÁŘÍ Ptali jsme se starostů, jak to u nich vypadá se zaopatřením seniorů. V jednom se shodli: limitujícím faktorem jsou finance. Starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi Ing. Ond ej P enosil (ODS) zhodnotil: Senio i mají k dispozici sociální pé i a dva domy s pe ovatelskou službou. Chybí nám ale d m senior pro naše obyvatele. Ti jsou nyní rozptýleni po okolních m stech, z osobních setkání s nimi však vím, že by si strašn p áli být ve svém rodném m st. Zde nás ovšem limitují finance. Uvítáme možnost získat státní dotaci nebo spoluinvestora na výstavbu domova senior. Projekt v. stavebního povolení máme. elákovice elákovice mají dva domy s pe- ovatelskou službou. M sto též finan n podporuje Farní charitu Neratovice, která ob an m poskytuje pe ovatelské i ošet ovatelské služby, sd lila starostka elákovic PhDr. Zde ka Tichá (PRO ) a dodala: M stu byl p edstaven projekt seniorského domu, jenž zde chybí. Jde o to, kdo by byl jeho provozovatelem. P edpokládám, že o tom rozhodne budoucí samospráva. Káraný a Kostelec nad Labem V Káraném pe ují o ob any individuáln. Místní skupina K po ádá pro seniory zájezdy, kde je p ítomen zdravotník. Ten spolupracuje se sociální komisí OÚ p i ešení neodkladné zdravotní a sociální výpomoci, ekla zastupitelka obce Ji ina Pešková. Starosta Kostelce Josef Chalupa (ODS) uvedl: V Kostelci máme d m s pe ovatelskou službou. Chystají se dva projekty domov pro seniory, probíhají jednání s potenciálními investory. Lázn Touše a Lysá nad Labem Starosta Toušen Ing. Luboš Valehrach shrnul: Tím, že jsme malá obec vesnického rázu, problém zaopat ení senior v domovech pro seniory nijak extrémn ešit nem žeme. Ve m st je domov pro seniory, d m s pe ovatelskou službou a st edisko pe ovatelské služby, vyjmenoval starosta Lysé Mgr. Ji í Havelka (ODS) a dodal: V této chvíli na základ smlouvy se soukromým investorem zapo ala výstavba nového domu s pe ovatelskou službou. Bohužel, projekt nového domova pro seniory, a koliv již v pokro ilé fázi p ípravy, byl krajem zastaven. Milovice Místostarostka Milovic Marcela íhová (TOP09) ekla: M sto má dva domy s pe ovatelskou službou. Podpo íme i rekonstrukci bývalé budovy M Ú na byty pro seniory. Pomocí Centra sociálních a zdravotních služeb Pod brady, o. p. s., zajiš ujeme služby senior m. Zaznamenali jsme i zájem soukromých subjekt o výstavbu domu pro seniory. P erov nad Labem Na záv r informace od starostky P erova RNDr. Dariny Kocsisové, Ph.D. (BEZPP): Obec nedisponuje domem pro seniory ani domem s pe ovatelskou službou, ale využívá služeb Centra sociálních a zdravotních služeb Pod brady, o. p. s. V územním plánu obce jsou od r vyhrazeny dv lokality pro výstavbu za ízení pro seniory. Podrobn ji k tématu na našich webových stránkách. red květen/červen 2014 PROSTOR 16

17 POLABÍ NOVOU LÁVKU ČEKÁ SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Čelákovická lávka od 30. dubna slouží lidem. Její slavnostní otevření však přijde v sobotu 21. června. Bezbariérová lávka p es Labe elákovice docela potrápila. Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a od po átku ji provázely r zné napjaté chvíle, jako je hrozba zastavení její výstavby i posun termínu dokon- ení. Vše nakonec dob e dopadlo a lávku nyní eká oficiální otev ení. Dopolední program Program za ne na elákovické radnici, kde se od do hodin uskute ní p edstavení projektu Lávka p es Labe a promítání asosb rného dokumentu výstavby. Odpoledne se bude pokra ovat p ímo u Labe v okolí lávky a v areálu lod nice, kde již od hodin budou probíhat závody motorových lun. Ve velkém stylu Další program nastínila paní starostka Zde ka Tichá: K slavnostnímu p est ižení pásky dojde v hodin za hudebního doprovodu. Následn zapo ne zábavný program: D tský den spojený s cyklistickými závody, sout žemi o ceny, atrakcemi pro d ti i dosp lé, ukázkami práce SDH elákovice a opékáním bu t. Návšt vníci budou mít v pr b hu odpoledne možnost zhlédnout ukázky unikátních vodních atrakcí, jako je Jet Ski Freestyle show, wakeboard, Jetovator, lyže show, a k tomu všemu bude elákovický 1. klub potáp a vodák po ádat pro zájemce projíž ky na lodích. Poslechneme si koncert skupiny Po jistých peripetiích se elákovi tí do kali Memory Band Petra Kalandry a dalších hudebních t les. Nebe nad lávkou se ve hodin rozzá í slavnostním oh ostrojem. T šíme se s vámi na vid nou u lávky! red, foto ZMST U sporáku hodinka, spokojená rodinka KULINÁŘSKÉ ODPOLEDNE Dne 26. dubna se v sále OÚ Káraný uskute nilo 2. kuliná ské odpoledne pod vedením Pavla Mencla z Káraného, šéfkucha e restaurace Kastrol v pražských Stod lkách. Pro zájemce p ipravil t íchodové menu, ur il pot ebné suroviny a vysv tlil p ípravu a celý postup va ení. P ítomní se rozd lili do n kolika tým a za odborné pomoci pana Mencla se pustili do va ení. Všem šla práce od ruky, a co si uva ili, to nakonec s velkou chutí sn dli. Ji ina Pešková, foto archiv Káraný NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN Na konci minulého roku nové vedení obce zjistilo, že v P erov nad Labem není zpracován povod ový plán, jenž je ze zákona povinný. Obecní ú ad s pomocí zkušeného odborníka a díky aktivnímu p ístupu ob an zajistil vypracování dokumentu, který je praktický, návodný, stru ný a p ehledný. Bylo schváleno nové složení povod ové komise a u in na preventivní opat ení v blízkosti Kounického potoka. V souvislosti s krizovým ízením také došlo k rekonstrukci místního rozhlasu p ešlo se na bezdrátový systém s možností dálkového ovládání. Od je pokryto celé zastav né území obce P erov nad Labem. Darina Kocsisová Stiskni spouš a vyhraj LYSÁ, JAK JI VIDÍM JÁ Knihovna Lysá nad Labem p ipravila pro milovníky fotografování již tradi ní fotosout ž, nyní na téma Lysá, jak ji vidím já. Sout že se m že zú astnit každý s max. po tem 5 fotogafií min. formátu 13 x 18 cm v barevném i ernobílém provedení. Každý snímek musí být ozna en následovn : název fotografie, jméno a p íjmení autora, adresa bydlišt + tel. Fotografie odevzdávejte do 30. zá í v M stské knihovn Lysá n. L. Více k sout ži na red, foto archiv PROSTOR 2014 květen/červen 17

18 POLABÍ POUŤ V TOUŠENI Toušeňská pouť má dlouholetou tradici, letos se konala již po sto šedesáté třetí. Že je to pou vyhlášená, v dí nejen místní, nýbrž i obyvatelé okolních obcí. Proto mnoho z nás Touše an dostává od jara stejnou otázku: Kdy u vás bude letos pou? My ovšem dob e víme, že pou je Floriánská, a její datum se tedy ídí podle sv. Floriána, jemuž je zasv cena kapli ka i kostel a jehož den je 4. kv tna. Poutní mše se koná v ned li, a tak je datum pouti pohyblivé. Pokud vychází 4. kv ten na ned li, pou se koná práv v tento den, jako to vyšlo letos. Pokud však je 4. kv tna jiný den v týdnu, pou se koná v nejbližší následující ned li. Užili jsme si to Letos všichni s obavami sledovali nevyzpytatelné po así, ale dopadlo to docela dob e. Mohlo být sice trochu tepleji, ale také mohlo pršet Atrakcí bylo plné nám stí, i park byl využit do posledního míste ka, nabídka lákavá. Stánky zaplnily ulice Za atrakcemi se sjížd jí i lidé z okolí Káranskou a Hlavní poblíž nám stí, hudba vyhrávala, zkrátka pou jak má být. A za rok na ja e se nás budou lidé z okolních obcí zase ptát: Kdy u vás bude letos pou? A my rádi odpovíme, že 10. kv tna. Hana N me ková, foto autorka KATAPULT TISÍCE A JEDNÉ NOCI V sobotu 31. května ve hodin to již potřetí v letním kině Lysá nad Labem rozbalí Katapult. P ed koncertem p ijdou oslavit Den d tí Kapela zde v rámci svého letošního turné Tisíce a jedné noci sou asn oslaví Den d tí. Ve hodin p ijdou lenové Katapultu na tradi ní D tský den v areálu mládeže v echov ulici v Lysé, aby osobn pozvali d ti a jejich rodi e na ve erní koncert. Ten letos mohou d ti do 14 let v doprovodu dosp lé osoby navštívit zdarma. Pohádkové tóny Fanoušci budou moci b hem letošního koncertu zažít pohádku Tisíce a jedné noci, jejímž pr vodcem je nedávno vydané aktuální koncertní 2DVD. Zp vák Old ich íha k tomu dodává: V pr b hu roku 2014 zm níme slavný slogan Stovky hotel, stovky postelí, kde jsem za ta léta hrál, na Tisíce hotel, tisíce postelí a tisíce rozli ných pódií, kde jsem za ta léta stál. Vstupenky na tento jedine ný koncert m žete zakoupit v pokladn kina Lysá nad Labem, v M stské knihovn i v m stských Infocentrech Brandýs nad Labem a Nymburk. Vstupné stojí v p edprodeji 250 korun, na míst v den koncertu 300 K. D ti do 14 let v doprovodu dosp lého vstup volný. Jana Bajerová, foto archiv Katapult ČARODĚJNICE V KÁRANÉM Už tomu tak 30. dubna bývá, že i v Káraném se pálí čarodějnice. Na louce u Jizery se již dlouho p ed 20. hodinou, kdy se koná zapálení ohn, scházejí místní i p espolní, aby op t, jako každý rok, byli p ítomni oslavám tohoto neoficiálního svátku. V Káraném si tuto akci tradi n berou na starost zdejší dobrovolní hasi i, kte í p ipraví n kolikametrovou vatru, na jejímž vrcholu nesmí chyb t babizna Zbývá už jen škrtnout sirkou... a bavit se arod jnice, kterou s nejv tším zájmem sledují d ti. arod jný ve er Letos hasi i zajistili také ob erstvení a nápoje v jimi postavených stáncích bylo pro ty žíznivé pivo, pro mén žíznivé nealko, a pro ty, kdo si cht li poslechnout p íjemnou hudbu, pozvali country folk kapelu Prosex Band, která zahrála k tanci i poslechu a p isp la tak k všeobecné dobré nálad. Prob hla i sout ž o nejhez í d tskou masku, protože d ti p išly správn arod jnicky vyparád né. Dobrovolným hasi m z Káraného právem pat í srde né pod kování za bezvadn p ipravenou akci. Ji ina Pešková, foto Martin Libra květen/červen 2014 PROSTOR 18

19 POLABÍ DEN ZEMĚ A JEJÍ OVZDUŠÍ Ve středu 16. dubna oslavovaly Čelákovice za krásného počasí Den Země. Na travnaté ploše u nového d tského h išt v ulici Na Stráni vyrostly dva velké stany s p ipravenými t emi kamínky. Na programu se spole n s odborem životního prost edí M Ú v elákovicích podílela paní Šimonová z výtvarné dílny Labyrint s panem Špringrem ze Strany zelených a s panem editelem Františkem Tichým a studenty z gymnázia P írodní škola v Praze-Holešovicích. Ekologie pro nejmenší Letošní oslavy byly pojaty jako pásmo menších blok p ednášek o ovzduší p izp sobených d tem z MŠ. Každou školku p ivítal editel gymnázia zp vem a hrou na kytaru. Poté se d tí ujali studenti a trp liv jim vysv tlovali, jaké pochody se v ovzduší Zem odehrávají, co je ovliv uje, co ovzduší prospívá a jak je chránit a nepoškozovat. P edvedli jim názorné ukázky, p i nichž se v jedn ch kamínkách topilo kousky plast a PET lahví, v druhých odpady z domácnosti Otestujte post eh, obratnost i fyzi ku RINGO TURNAJ Kostelecký PS Mladý vodák zve všechny d ti a jejich rodi e, sourozence, babi ky, d de ky, tety a strý ky na zábavný Ringo turnaj, který prob hne 7. ervna v klubovn Mladého vodáka (za fotbalovým h išt m) v Kostelci nad Labem. T šit se m žete na velké sportovní klání, ob erstvení, epované pivo, zábavu, hlavolamy, zajímavé ceny i ve erní posezení s kytarou. red, foto archiv Jak být ohleduplný k životnímu prost edí, se u í už i p edškoláci a ve t etích ekologicky, a to d evem na první pohled a p i prvním nadechnutí d ti vnímaly rozdíl v pachu a barv vycházejícího kou e. Poznávaly tak, co je pro ovzduší a jejich zdraví dobré, a jak samy mohou svým chováním ovzduší ovlivnit. Zde ka Tichá, foto archiv elákovice LEGENDÁRNÍ AIDA M sto Kostelec nad Labem zve na spole enskou a kulturní akci pod názvem Vzpomínka na Terezu Stolzovou ( ), která prob hne v sobotu 31. kv tna od hodin na nám stí Komenského. Na co se m žete t šit? Tak nap. na sólový zp v Milady íhové za doprovodu Veroniky Hálové, na p íjezd Terezy Stolzové a mistra Verdiho do Kostelce nad Labem, na promenádní koncert v podání Swing Bandu a zp vu Moniky Karglové, oh ovou show i záv re ný oh ostroj na hudbu Giuseppe Verdiho. Jste srde n zváni. red MILOVICKÝ BADMINTON SLAVÍ Dne 19. dubna proběhl v milovické sokolovně badmintonový turnaj ve čtyřhrách. Velikono ní turnaj mj. i k stoletému jubileu milovického Sokola po ádal oddíl TJ Badminton Sokol Milovice. Všichni odvedli kvalitní výkony. P estože se bojovalo o velmi atraktivní ceny, každý z hrá si p išel p edevším dob e zahrát, potkat se s dalšími amatérskými p íznivci badmintonu a strávit tak p íjemný den. O to šlo také nám organizátor m, a myslím, že se to každému z p ítomných splnilo, zhodnotila paní Olivie Rubášová. Všichni jsou v o ekávání dalších turnaj Zájem byl veliký Sout žilo celkem 16 dvojic. Jelikož sokolovna disponuje jen jedním kurtem, mohl být uspokojen pouze limitovaný po et zájemc. Kdyby to bylo v našich možnostech, turnaj by mohl mít klidn kolem 50 hrá, avšak vzhledem k prostoru jsme jich mohli registrovat sotva polovinu, ekla paní Rubášová. Vít zové turnaje a pozvánky Ve ty h e mix zvít zila dvojice Pavla Jindrová + Petr Mat jka (TJ Badminton Milovice), ve ty h e muž Jakub Müller (TJ Badminton Milovice) + Tomáš Herink (Nymburk). Nezbývá než se t šit na další akce, jimiž bude Mix turnaj 14. ervna od 9.00 hodin v milovické sokolovn a Badminton Maraton 30. až 31. srpna Více na našem webu. red, foto archiv TJ Badminton Milovice PROSTOR 2014 květen/červen 19

20 POLABÍ ŠKOLKU ČEKÁ REKONSTRUKCE Mateřská škola v Toušeni na ul. Nehvizdská už by si zasloužila rekonstrukci. Kdy k tomu však dojde? Školka má nyní kapacitu 46 d tí. M stys Lázn Touše p ipravuje její rekonstrukci, ta má ale svá úskalí. P i rekonstrukci by m lo dojít ke zvýšení kapacity školky až na 54 d tí. Sou ástí rekonstrukce by m lo být i zvýšení kapacity školní jídelny pro d ti ze ZŠ. Rekonstrukce je však finan n náro ná (rozpo et je 9,25 mil. K ), proto bude realizována pouze za p edpokladu získání dota ních zdroj, sd lil Prostoru starosta Toušen Ing. Luboš Valehrach. KVĚTNOVÉ RYBOBRANÍ Máj bohatě dopřál milovníkům rybaření vychutnat si jejich koníček. D ti chytaly doslova jako o závod V sobotu 3. kv tna se u Staroboleslavské t n sešlo 39 d tí a nalovilo 796 cm ryb. A jelikož šlo o závody, prozradíme, í úlovky dosáhly v sou- tu nejv tší délky. Nejúsp šn jší byl P. Jandourek s úžasnými 214 cm ryb, druhý se umístil O. Adam ík se 110 cm a t sn za ním V. Budský se 106 cm. Touše ské klání Také v Toušeni mladí rybá i ve v ku do 16 let pom ili své síly, a to v ned li 11. kv tna na t ni. 6 v Prokopce. Závodilo 22 d tí, a první místo si vybojoval J. Kocáb z Horních Po ernic úlovkem v celkové délce 101 cm, S. Karabá ek z Jenštejna s 84 cm byl druhý, a D. Lu ákovi z Nehvizd zajistilo 48 cm p í ku bronzovou. P edm i tí zaváleli V sobotu 10. kv tna se u Staroboleslavské t n utkalo 109 dosp lých. Celková délka zdolaných ryb inila 2589 cm: 56 kapr, 6 lín a 1 úho. Zvít zil J. Adam ík z Káraného se 196 cm (v tší kapr) ryb, druhý se umístil M. Zají ek z P edm ic se 196 cm, a t etí byl L. Volf z P edm ic se 192 cm. Sout žilo se o hodnotné ceny, nejlákav jší byla cena za 1. místo v podob zap j- ení automobilu s plnou nádrží na víkend. Cenu v novalo Auto Kout Centrum Brandýs nad Labem. red, foto Alena Jandourková Bude-li dotace, školka navýší kapacitu Poptávka p evyšuje zdroje Pan starosta dále ekl: Byla vypsána výzva na MŠ v rámci ROP St ední echy. Žádost o dotaci jsme podali a náš projekt získal pot ebný po et bod. V p esile p ípražských obcí, kde pot eba školek je enormní, nebylo snadné usp t. Náš projekt byl vybrán jako náhradní projekt pro financování. Celkem bylo vybráno 20 projekt v celkové ástce 233 mil. K, avšak zdroje jsou jen ve výši 115 mil. K. Je otázka, zda dotaci obdržíme, i nikoli. Pokud m stys dotaci neobdrží, nezoufáme. Vláda i kraj si nelehkou situaci mate ského školství obcí u velkých m st snad uv domují, a slibují, že uvolní další prost edky na výstavbu školek. Jako starosta pevn v ím, že pomoc nep ijde až v dob, kdy nám d ti odrostou a p jdou na základní školu. red, foto ZMST květen/červen 2014 PROSTOR 20 VYFOŤ MILOVICE M sto Milovice vyhlašuje fotografickou sout ž s tématem Zajímavá místa v Milovicích, p írodní zajímavosti, památky, sou asné Milovice, sídlišt, školy apod. Zaslané fotografie budou vystaveny v atriu milovické radnice a na webových stránkách m sta, kde prob hne i hlasování. 12 vít zných fotografií pak bude použito v kalendá i m sta Milovice na rok Fotografie ve velikosti 2 MB až 4 MB je možné zasílat do 29. srpna na spole n s p ihláškou do fotografické sout že. Ta je ke stažení na kde se zárove dozvíte také podrobnosti k sout ži. red Na prázdniny jedin s novou starou knihou KNIŽNÍ BAZAR PODRUHÉ Na t etí ervnovou ned li plánuje knihovna P erov nad Labem druhý ro ník Knižního bazaru, s podtitulem Na prázdniny a dovolenou odjedeš jedin s novou starou knihou. V ned li 15. ervna tak bude v zahrad Obecního ú adu pro p íchozí p ipravena nabídka vy azených knih a další doprovodný program. V tento den bude i Obecní knihovna zp ístupn na široké ve ejnosti, pro seznámení a pro p ípadnou registraci nových tená. red, foto archiv prerovnl.cz