Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku."

Transkript

1 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat kvalitu pitné vody? Rozbory kvality vody se provádějí povinně každý měsíc. V provozním řádu je stanovena četnost i rozsah rozboru vody a také odběrná místa, kde se kontroly provádějí. Rozbor vody v měsíci září ukázal vyšší hodnoty než je povoleno. Jaké byly? Název bakterie Povolený limit Naměřená hodnota Koliformní bakterie (MH) 0 KTJ / 100 ml 4 KTJ / 100 ml Escherie coli (NMH) 0 KTJ / 100 ml 1 KTJ / 100 ml Počty kolonií při 36 C 20 KTJ / ml 29 KTJ / ml Jedním z odběrných míst pro kontrolu vody je místní nemocnice. Pouze tam byly zjištěny vyšší hodnoty. Tato voda sice nesplňuje danou normu, ale naměřené hodnoty jsou jen nepatrně zvýšeny. Je nutno říci, že vzorek vody se bere z vnitřního vodovodu nemocnice, pokud by byl brán přímo z vodojemu, pak by mohly být navýšené hodnoty v celé síti. Je vaší povinností oznámit veřejnosti, že pitná voda nesplňuje normy kvality? Přestože mírné překročení hodnot bylo naměřeno pouze ve vzorku z nemocnice, oznámili jsme to městským rozhlasem, zveřejnili na internetových stránkách města a osobně informovali místa epidemiologicky nejvýznamnější, jako jsou kuchyně v Agrodružstvu, ve škole, ve školce Je provozovatel vodovodu povinný zajistit při zhoršené kvalitě vody náhradní zásobování pitnou vodou? Ne. Pouze doporučíme kupovat balenou vodu. Náhradní zásobování pitnou vodou bychom řešili jen v případě poruchy na vodovodním řádu, pokud by obyvatelé zůstali zcela bez vody déle než 24 hodin. Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. Provádí se stále rozbor vody u pramenu svaté Ludmily? Ano. Jednou ročně provede rozbor vody KHS Jihlava a my jej zaplatíme. Letos byl proveden v září, až dostaneme písemné výsledky, budou opět vyvěšeny přímo u pramene. Děkuji za informace. Jiz Letošní 2. ročník DÝŇOBRANÍ se koná v Sokolovně od 15:00 hodin. Dýně jsou zajištěny! Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Naše infocentrum vyhrálo Slovo starosty Nejen pro pamětníky My obyčejní a neobyčejní lidé Policie Vyjádření k zasedání zastupitelstva Léto, Palacké náměstí a MC Lvíček v říjnu Máte doma psa? Blecha trochu odborně Blechy, ještě pár rad nakonec Kino Počátky Světáci a AJeTo! Senior klub v Počátkách Večer plný písniček Z veršů Josefa Vachka Nové knihy Literární soutěž

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik podmínek spokojeného života. Na jednom z prvních míst by byl pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina je z hlediska kriminality jedním z nejbezpečnějších regionů naší republiky. Ale nemůžeme se tímto utěšovat, protože ani u nás není situace ideální. Kromě toho obecnou bezpečnost podmiňuje i mnoho dalších okolností. Její narušení může přijít prostřednictvím nejen trestné činnosti, ale i živelnými pohromami požáry, povodněmi, vichřicemi. Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se můžeme obrátit, odkud a jak rychle přijde pomoc. Profesionální pomoc v kritických situacích nám poskytují především policisté, hasiči a zdravotní záchranná služba. V současnosti bohužel přes naše několikeré intervence u ministra vnitra a předsedy vlády pokračuje velmi citelné omezování prostředků na činnost policie a profesionálních hasičů. Slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku jsme už na jaře museli zachraňovat další mnohamilionovou dotací z krajských prostředků. Zatím díky obětavosti těchto základních složek naší bezpečnosti nejsou tato omezení viditelně znát, ale pokud bude peněz na jejich činnost stále méně, budou tyto úspory téměř znemožňovat jejich účinné fungování.. Přitom například naši hasiči mají špičkovou úroveň a jsou uznávaní i v zahraničí. Při své nelehké práci často nasazují i své životy. Od letoška se dočkali snížení svých platů a mnozí i zkušení zvažují o odchodu z hasičského sboru, kde ovšem budou znatelně chybět. Podobná situace je i u policie. Jsou situace, kdy stačí zásah policie, jindy si poradí hasiči nebo záchranka. Při jakékoliv větší nehodě nebo živelné katastrofě je ale nutná spolupráce všech těchto složek. Proto funguje na úrovni kraje i obcí integrovaný záchranný systém ten určuje pravidla fungování této spolupráce. Jeho akceschopnost je pravidelně prověřována plánovanými součinnostními cvičeními a praxí běžného života. A už mnohokrát se v praxi projevila schopnost velmi dobré spolupráce všech včetně návaznosti krizového štábu kraje a jednotlivých obcí. Při krizových situacích se nejednou projevila i obětavost dobrovolných hasičů. Složitá doba přináší i nová ohrožení například přístupnost internetu i pro širokou populaci znamená kromě nesmírných možností nových informací i nebezpečí, zvláště pro mládež. Snažíme se na tato úskalí upozorňovat. Proto Kraj Vysočina mimo jiné vyhlašuje první ročník soutěže Víš, co ti hrozí na netu?. Cílem této netradiční aktivity je přiblížení problematiky elektronické bezpečnosti a jejich negativních důsledků žákům a studentům základních a středních škol na Vysočině. Úkolem studentů bude pomocí hraného filmu, počítačové animace, kresleného komixu, plakátu, fotoanimace či prezentace zachytit problematiku elektronické kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce), kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či jiné nástrahy používání internetu. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na krajských stránkách: Naše bezpečnost závisí na pomoci státu, kraje, obce, jejích organizací. A také na prvcích občanské společnosti dobrovolných organizacích občanských aktivit. Proto vítám i skutečnost, že v řadě našich měst fungují i občanské poradny s různým zaměřením pomáhající lidem v nouzi a nejistotě. Ale v neposlední řadě naše celková bezpečnost závisí i na naší vlastní zodpovědnosti, na tom, zda nepřehlížíme lhostejně i drobné projevy negativních jevů kolem nás, které mohou přerůstat ve velké problémy. Není ale vůbec žádoucí, abychom bezpečnost brali doslova do svých rukou. Toho snad stát dosáhnout nechce. Přes všechny problémy si přece jen myslím, že Vysočina je dobré a poměrně bezpečné místo pro život. A doufám, že díky našemu společnému úsilí tomu tak bude i v budoucnu. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 14 ZE DNE 24. SRPNA 2011 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT rozpočtovou změnu vyčleněním částky ,- Kč z rezervy na spoluúčast ke grantům, na úhradu nákladů zakázky Energetické služby pro objekt mateřské školy Počátky, zpracovanou Ing. Jaroslavem Bártlem, Jihlava, pro podání žádosti o přidělení dotace na zateplení budovy přístavby mateřské školy (zateplení pláště a výměny oken); zhotovitel provede zaměření stavby a vytvoření výkresové dokumentace objektu vč. digitalizace, provede stavebně technický průzkum konstrukcí, zpracuje energetický audit, zajistí projektovou dokumentaci pro zvolená úsporná opatření, zpracuje žádost o dotaci v rámci operačního programu ŽP vč. příloh a zpracuje průkazy energetické náročnosti budov; nutná spoluúčast města bude známa až po vyhlášení aktuální výzvy dotačního titulu 3.2 SFŽP a uzavřením smlouvy o dílo by zpracovateli náležela odměna ve výši 3 % z přiznané částky dotace uvolnit z investiční rezervy rozpočtu města částku ,- Kč na dofi nancování stavebních úprav hasičské zbrojnice; předpokládané náklady úprav činí celkem ,- Kč, z rezervy rozpočtu SDH Počátky z předchozích let lze uvolnit částku ,- Kč; v investiční rezervě je k rozpočtováno ,- Kč RADA PŘEDKLÁDÁ ZASTUPITELSTVU MĚSTA NA VĚDOMÍ stanovisko Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihovýchod k posouzení změny provozovatele u projektu Rekonstrukce kina a přilehlých objektů na multifunkční kulturní centrum v Počátkách (reg.číslo CZ.1.11/3.3.00/ ) ve kterém poskytovatel dotace uděluje městu Počátky souhlas se sloučením příspěvkových organizací Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum Počátky do jedné příspěvkové organizace, s podmínkou dodržení těchto podmínek: 2

3 1. bude zachován cíl a monitorovací indikátory projektu vzniknou nová pracovní místa, ke kterým se město zavázalo v žádosti Benefit a Smlouvě o poskytnutí dotace 2. nová příspěvková organizace převezme činnost původní příspěvkové organizace, která se váže k aktivitám projektu 3. povede se oddělené účtování o nákladech i příjmech za majetek pořízený z dotace a zůstane zachován k účelu, ke kterému byl pořízen RADA SCHVÁLILA rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne na základě výsledku výběrového řízení ze dne a návrhu výběrové komise, jmenování paní Bc. Markéty Fialové do funkce vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Počátky od přidělení bytu č. 10 ve druhém poschodí Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Nádražní 542, paní Marii Jankularové, trvale bytem Počátky, na dobu určitou - dobu jednoho roku a to od do nájemní smlouvu na pronájem zasedací místnosti v budově č.p. 1 na Palackého nám. v Počátkách s p. Ing. Stanislavem Hrubým, fi nančním poradcem České pojišťovny a.s., od na dobu neurčitou, dle podmínek vyhlášených v záměru na pronájem, za účelem poskytování služeb občanům v rámci jednatelství České pojišťovny a.s. konání 10. ročníku kulturní akce Václavské slavnosti 2011, kterou Kulturní zařízení města Počátky uspořádá v sobotu od 9:00 hodin na Palackého náměstí v Počátkách nejvýhodnější nabídku předloženou na zakázku opravy střechy u domu č.p. 14 na Palackého nám. v Počátkách, podanou fi. KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ A DOKON- ČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE - Vladimír Strnad, Bělá, Pelhřimov a pověřuje správce bytového a nebytového fondu města RK Koubská s.r.o. Pelhřimov přípravou smlouvy o dílo se stanovením ceny dle nabídky ve výši ,- Kč vč. DPH; nabídka byla vyhodnocena jako druhá cenově nejvýhodnější, s minimálním cenovým rozdílem a při výběru bylo dále přihlédnuto ke skutečnosti, že fi rma zahájí ve stejné době opravu střechy sousedního domu č.p. 13, přičemž krov obou domů je spojen společným trámem a bude tedy výhodnější, aby vlastní rekonstrukci těchto střech provedl stejný dodavatel; celkem byly na zadané práce předloženy 4 nabídky specializovaných fi rem změnu dopravního značení při řešení dopravní situace na místní komunikaci před budovou Základní školy Otokara Březiny Počátky, především z důvodu bezpečnosti žáků školy a do následného řízení navrhuje osadit do obou vjezdů ke škole tj. z ulice Stodolní a Březinovy dopravní značky B 11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel), s dodatkovými tabulkami E 12 (text: dopravní obsluze vjezd povolen); stávající označení místní komunikace je nepřehledné a nedostatečné nejvýhodnější nabídku předloženou při výzvě na akci HZS Počátky oprava střechy, podanou fi. IZOFOL s.r.o., Žirovnice, za cenu díla ve výši ,- Kč vč. DPH; nabídka byla doporučena hodnotící komisí jako cenově nejvýhodnější; na zadané práce byly osloveny celkem 3 specializované fi rmy, k posouzení byly předloženy 2 nabídky splňující stanovená kritéria RADA NESCHVÁLILA návrh fi. BEKR Břeclav - reklama v oblasti kartografi e na zapracování města Počátky a okolní krajiny do projektu KRAJ VYSOČINA A STŘEDOČESKÝ KRAJ NA KOLE I PĚŠKY; jedná se o soubor ti cyklotras a turistických tras, u kterých je v cca 70-ti stránkové publikaci nabízena možnost prezentace RADA KONSTATUJE že bývalá kronikářka města paní Ludmila Marková v rozporu s doporučením Letopisecké komise ze dne nepředložila v požadovaných termínech, ani po následných výzvách, korektury kronik města za roky 2008, 2009 a 2010 a žádá okamžité sjednání nápravy RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky přehled vývoje daňových příjmů města Počátky za období leden až srpen 2011 (do ) a porovnání se stejným obdobím let 2010, 2009 a 2008 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden - červenec 2011 návrh pracovnice pověřené vedením příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na připravované změny pracovních náplní a úvazků u zaměstnanců v Multifunkčním kulturním centru a v sokolovně žádost pana Jaromíra Matouška, bytem Batelov, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS); rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu s tím, že přednostně jsou byty přidělovány občanům s trvalým pobytem ve městě Počátky a jeho místních částech cenové nabídky firem STAVO POČÁTKY spol. s r.o., a STAVEBNÍ FIRMA JAVOS s.r.o. Počátky, na opravu vnitřních prostor bytu situovaného v 1. patře zadní části domu č.p. 21 na Palackého nám. v Počátkách a ukládá stavebnímu odboru MěÚ Počátky zpracovat návrh na využití dalších volných prostor v přízemí této zadní části domu pro 1 bytovou jednotku (z bývalých 2 bytových jednotek); správce bytového a nebytového fondu města pak pověřuje zadáním ke zpracování cenových nabídek na rekonstrukci obou bytů tj. bytu v 1. poschodí a bytu v přízemí zadní části č.p. 21 žádost vlastníků nemovitostí v ulici Nádražní v Počátkách (levá strana řadových RD ve směru k obci Stojčín) o řešení dlouhodobého problému s odvodem dešťové vody při intenzivních srážkách a tání sněhu, kdy dochází k zatékání do sklepních prostor a vznikají škody na majetcích; žádost bude dále posouzena s výhledem na možnou opravu povrchu chodníku a komunikace; chodník o výměře cca 295 m 2 je nerovný, vystavěný z betonových desek 50x50 cm, těsně u domů jsou desky 30x30 cm; v této části ulice není v komunikaci uložena kanalizace, dešťová voda je svedena na chodník a popraskanými a neudržovanými betonovými žlábky dále na silnici výzvu fi. EXPO GUIDE order (INTERNATIONAL CREDIT ASSESSMENT AGENCY) za podvodně sjednané služby ze srpna roku 2009, na prezentaci Města Počátky v rámci akcí pořádaných BVV Veletrhy Brno a.s. 3

4 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 15 ZE DNE 19. ZÁŘÍ 2011 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 položku ,- Kč na rozšíření veřejného osvětlení v místní části Prostý (při místní komunikaci směrem k železničnímu přejezdu u obce) RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne pravidlo platné od na dobu neurčitou, kterým ukládá všem příspěvkovým organizacím města Počátky povinnou úpravu rozpočtu na jednotlivých položkách vždy, když skutečnost překročí rozpočet dané položky o více než 10 %; zařízení města musí požádat o schválení změny rozpočtu radu města stanovení platu vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Počátky z nárokových a nenárokových složek s účinností od , na základě předchozího jmenování a s přihlédnutím k zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce a po zařazení dle výkonu práce stanovené v platném katalogu prací; výše jednotlivých složek platu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení úpravu podpisových vzorů pracovníků odpovídajících za věcné přezkoušení účetních dokladů a správců rozpočtů dle rozpočtové skladby 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, zrušením oprávnění u paní Milady Norkové k a pověřením paní Bc. Markéty Fialové od snížení ceny za pronájem sálu kina v mimotopné sezóně pro Divadlo Slunečnice z Brna na jednorázovou akci pro děti na částku 5.500,- Kč za 4 hodiny pořízení multifunkční tiskárny KONICA MINOLTA BH C220 do pronájmu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na 48 měsíců za 3.306,- Kč/měsíc vč. DPH s tím, že nebude výrazně překračován paušální limit počtu provedených kopií (černobílý tisk A ks/měsíc; barevný tisk A4 100 ks/měsíc) a dále rada doporučuje zajistit tisk běžné agendy na původní černobílé tiskárně prodej černobílé kopírky KONICA MINOLTA BH 162, užívané od roku 2007 v infocentru Kulturního zařízení města Počátky, za cenu ,- Kč s DPH; zařízení je po servisní kontrole a údržbě, o jeho odkoupení projevila zájem fi. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p. 230/1 a p.p. 4526/1 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi městem Počátky (budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, (budoucí oprávněný) - vlastník a provozovatel STL plynovodu DN 100 a D 63 a Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5 (stavebník vynucené překládky) investor stavby ZKT Počátecký potok, na přeložení STL plynovodu, který je částečně umístěn v trase budoucí stavby ZKT Počátecký potok ; věcné břemeno je navrhováno úplatně, cena bude určena vč. DPH dle ceníku budoucího povinného pronájem části p.p. 4135/7 a části p.p. 4132/6 o celkové výměře cca 40 m 2 v k.ú. Počátky panu Milanovi Malému, bytem Počátky, za cenu 10,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem skladování dřeva a parkování osobního automobilu; pozemek může být oplocen, ale nesmí na něm být vybudovány žádné stavby pevně spojené se zemí; pronajata bude část parcely v místě proti st.p s ponecháním pozemku na komunikaci v šířce 6 m žádost pana Viléma Hoppe, bytem Počátky, o souhlas k vybudování přístřešku na osobní automobil (půdorysný rozměr 3 x 7 m, výška 2 m) na části p.p. 27/1 v k.ú. Počátky, kterou má v pronájmu na základě nájemní smlouvy č.j. 452/06.st. ze dne jako zahradu o celkové rozloze 171 m 2 ; stavba nebude pevně spojena se zemí a bude sloužit výhradně jako přístřešek pro osobní automobil; souhlas rady se stavbou nenahrazuje povolení se stavbou dle stavebního zákona žádost pana Jana Kukly o vybudování přístřešku (půdorysný rozměr 7,45 x 3,10 m) na části p.p. 3431/11 v k. ú. Počátky, kterou má v pronájmu, na základě nájemní smlouvy č.j. 483/2010 ze dne na přístupovou cestu pro zásobování kuchyně restaurace; při stavbě bude dodrženo situační místo a rozměr přístřešku, stavba nebude pevně spojena se zemí a zbytek pronajatého pozemku bude využit k původnímu účelu nájemní smlouvy; souhlas rady se stavbou nenahrazuje povolení se stavbou dle stavebního zákona návrh na využití pozemku bývalé školní zahrady část p.p. 3234/19, p.p. 3234/1 a p.p. 3234/7 v k.ú. Počátky, předložený stavebním odborem MěÚ Počátky z důvodu ukončení užívání zahrady Základní školou Otokara Březiny Počátky; pozemek bude rozdělen na 14 samostatných částí a následně bude vyhlášen záměr na pronájem fyzickým osobám RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden - srpen 2011 žádost o schválení rozpočtového opatření na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum Počátky v rozsahu dle přílohy; navýšené výdaje nebudou pokryty navýšením příspěvku na činnost ze strany zřizovatele, ale v souladu se žádostí pokryje příspěvková organizace případný schodek hospodaření v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 30, odst. 2, písm. d) z vlastního rezervního fondu, který činí ,- Kč oznámení Základní školy Otokara Březiny Počátky o navýšení poplatku ve školní družině z původních 80,- Kč/měsíc na 100,- Kč/měsíc, s účinností od přehled plánovaných akcí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za 2. pololetí 2011, aktualizovaný k měsíci září 2011 další využití kluboven a jiných prostor Multifunkčního kulturního centra v Počátkách místními organizacemi: Šachový oddíl TJ Spartak Počátky, Divadelní spolek AJeTo! dosavadní rozpočet připravované kulturní akce Václav- 4

5 ské slavnosti 2011, která se uskuteční dne na Palackého náměstí v Počátkách oslovení Asociace muzeí a galerií České republiky k vypracování stanoviska souvisejícího s návrhem nasloučení příspěvkových organizací Kulturní zařízení města Počátky a Městské muzeum Počátky informaci správce bytového a nebytového fondu města RK Koubská s.r.o. Pelhřimov o výši dluhu za nesplacené nájemné z bytu č. 2 v č.p. 49, Počátky, Horní ul.; nájemce byl opakovaně písemně vyzván k úhradě dluhu a byl upozorněn na možnost podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu nesplaceného nájemného žádost manželů Ivany a Petra Voskových, t.č. bytem Počátky, o přidělení bytu pro 5-ti člennou rodinu z důvodu výpovědi ze současného nájemního bytu k a konstatuje, že v současné době nemá město k dispozici žádný volný byt podnět občanů na opravu dětského hřiště u autobusového nádraží v Počátkách z důvodu nevyhovujícího a nebezpečného vybavení a pověřuje VTS s.r.o. Počátky prověřením nevyhovujícího stavu vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči a usnesení investičního odboru úseku památek Městského úřadu Pelhřimov k výměně oken v bytě č. 3 bytového domu č.p. 14 na Palackého nám. v Počátkách; realizace výměny oken nesmí poškodit zájmy památkové péče, okna budou vyrobena z dřevěného masivu, bude zachována jejich velikost, členění a profi lace stanovisko úseku životního prostředí MěÚ Počátky a VTS s.r.o. Počátky k podnětu občanů na pokácení lípy v části starého hřbitova v Počátkách (rostoucí směrem k silnici na Jihlavu); lípa je z hlediska ochrany přírody registrována jako významný strom a na základě předložených informací o pravidelných kontrolách prováděných kompetentními orgány ochrany přírody a odborném ošetření stromu se rada ztotožňuje s názorem, že jeho pokácení není nezbytně nutné informaci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Pelhřimov, na změnu platnosti vydaných osvědčení pro obsluhu motorových pil u jednotek požární ochrany při zásahu; osvědčení získané v civilním sektoru nebude již uznáváno, obsluha řetězových motorových pil musí mít platné osvědčení vydané HZS ČR dopis paní Marie Bohuňovské, Jihlava, ze dne , s žádostí o zaslání výtisku Počáteckého zpravodaje v případě zveřejnění písemné omluvy dvou členů Zastupitelstva města Počátky za výroky vůči její osobě pronesené veřejně na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne a s upozorněním na požadavek zveřejnění omluvy též na úřední desce dopis paní Marie Bohuňovské, Jihlava, ze dne , s žádostí o vyzvání pracovnice pověřené vedením Kulturního zařízení města Počátky k předložení písemného dokladu o informacích zjištěných k osobě žadatelky a to na základě ústního vyjádření této pracovnice na veřejném zasedání Zastupitelstva města Počátky dne žádost pana Josefa Morkuse, Jihlava, o otištění příspěvku v Počáteckém zpravodaji ke způsobu a úrovni vystupování některých členů Zastupitelstva města Počátky na veřejném zasedání dne oznámení Spolku na ochranu zvířat Polná o zvýšení cen za umístění zvířat v útulku od , z důvodu zvýšení nákladů na dopravu, elektřinu, krmivo a sanitární prostředky; např. za umístění psa do opatrování je stanovena jednorázová částka 4.000,- Kč bez ohledu na délku pobytu a dopravné bude hrazeno za skutečně ujeté kilometry v ceně 10,- Kč/km informaci místostarosty města ze setkání starostů obcí a měst regionu Pelhřimov konaném dne v Pelhřimově informaci místostarosty města o konání celodenní kulturně sportovní akce, která se uskutečnila v areálu zámku a fotbalového stadionu Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou dne v rámci 120. výročí narození Krále komiků. RADA VYSLOVUJE poděkování paní Miladě Norkové za její dlouholetou práci ve funkci vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Počátky a za její příkladnou a svědomitou péči o svěřené občany OZNÁMENÍ - PODĚKOVÁNÍ Kulturní zařízení města Počátky vám s potěšením oznamuje, že naše počátecké informační centrum se stalo vítězem soutěže popularity turistických informačních center Informační centrum 2011 v našem kraji. Soutěž pořádala asociace A.T.I.C. ČR s VLP a.s. vydavatelem Deníku (dříve Deníky Bohemia) na webových stránkách infocentra. Za Kraj Vysočina soutěžilo celkem 45 informačních center. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 v Jihlavě, v gotické síni radnice, Masarykovo náměstí 1, ve 21:00 hodin. Toto slavnostní vyhlášení proběhne v rámci společenského večera při členském fóru A.T.I.C. ČR. Děkujeme Vám všem, kteří nás v této anketě podpořili a v náš prospěch hlasovali! Opět se zde potvrzuje, že jsme tu pro Vás a informační centrum slouží hlavně Vám široké veřejnosti! Jsem moc ráda, že můžeme naše město Počátky tímto způsobem zviditelnit a poukázat na to, že naše infocentrum funguje a komunikuje s veřejností s Vámi! Pocit, který veřejnost a my soutěžící, prožívali 3 hodiny před ukončením hlasování ( v 24:00 hodin), se dá přirovnat fotbalovému zápasu ČR a Kanada. Tato soutěž nás sblížila a dala dohromady a jsem na Vás moc pyšná, že jste nám to vybojovali! Porazili jsme několikrát větší města, jako jsou: Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Žďár na Sázavou, Velké Meziříčí, Třešť, Žirovnice a Humpolec. I když jsme malí, nejsme si lhostejní a když nám o něco jde, umíme se dát dohromady! Ludmila Marková 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE NEHODOVOST V srpnu počet nehod opět vzrostl Za prvních osm měsíců letošního roku pelhřimovští policisté zaevidovali o 67 dopravních nehod více než za stejné období loňského roku. Celková škoda při letošních 248 nehodách se vyšplhala na 20,2 miliónu korun, což je o 3 milióny korun více než za osm měsíců loňského roku Celkem DN Úmrtí 5 6 Těžké zranění Lehké zranění Škoda v tis. Kč Z toho pod vlivem alkoholu Z analýzy následků dopravních nehod vyplývá, že v letošním roce zahynulo při čtyřech dopravních nehodách pět osob. Celkem dvacet osm osob utrpělo těžké zranění a sto sedmnáct jich bylo zraněno lehce. V porovnání s loňským stejným obdobím je to o osmnáct osob více, které utrpěly těžké zranění a o čtrnáct osob více, které utrpěly zranění lehké. V roce 2011 zavinilo nehodu osmnáct řidičů s alkoholem v krvi, v roce 2010 za stejné období to bylo 21 řidičů. V letošním roce bylo 96 nehod zaviněno nesprávným způsobem jízdy, stále přetrvává i nepřiměřená rychlost a to u 59 nehod a 60 nehod nebylo zaviněno řidičem. V srpnu roku 2011 policisté zadokumentovali 39 dopravních nehod, což je o pět nehod více než za loňský srpen. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 4,9 miliónu korun. Bohužel, tři účastníci silničního provozu se již nikdy nevrátí do svých domovů. Na tuto smutnou bilanci stačil poslední srpnový víkend. V sobotu 27. srpna v 4:55 hodin se stala tragická dopravní nehoda v Humpolci na ulici Čejovská. Třiadvacetiletý řidič osobního vozidla BMW jel z Humpolce na obec Čejov. Při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a svým schopnostem, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s přijíždějící dodávkou Renault Mascott. Na následky zranění zemřel řidič vozidla BMW a jeho dvacetiletý spolujezdec. Jednadvacetiletý řidič vozidla renault byl s těžkým zraněním transportován do nemocnice v Brně Připoutejte se chraňte svůj život! Airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostními pásy Jednou z mnoha povinností řidiče motorového vozidla je být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno. Tutéž povinnost má i přepravovaná osoba. Povinnost řidiči a jeho spolujezdci ukládá zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. Alkohol za volant nepatří V úterý 13. září krátce po 6:00 hodině byl v obci Počátky kontrolován policejní hlídkou řidič vozidla Ford Fiesta. Počátečtí policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku přístrojem Dräger, která byla pozitivní s výsledkem 0,56 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté případ zadokumentovali jako přestupek a ten bude oznámen k vyřešení na komisi při městském úřadu. Poslední srpnový víkend si na Pelhřimovsku vyžádal daň nejvyšší tři lidské životy. 6 Základní funkcí bezpečnostních pásů je pohlcení kinetické energie při nárazu vozidla a to nejen zepředu, ale i zezadu. Další důležitou funkcí pásů je udržet tělo řidiče v sedadle, zejména při jízdě v zatáčce nebo při smyku vozidla. Při nárazu v padesátikilometrové rychlosti je to tak, jako by Vaše tělo padalo z výšky deseti metrů, tedy asi ze třetího patra. Pokud se řidiči nepřipoutají, ohrožují nejen sebe, ale i své spolujezdce. Řidiči by neměli rovněž podceňovat ani to, že se nepřipoutají na krátké jízdy. Také airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostními pásy. Při dopravní nehodě se airbag může stát pro nepřipoutanou osobu smrtícím nástrojem. Důležité je umět se správně připoutat. Pás nesmí vést přes krk, ale přes klíční kost. Velice nebezpečné mohou být pod pásem ostré předměty, které by řidiče nebo spolujezdce mohly při nárazu poranit, uvedl vedoucí dopravního inspektorátu npor. Rostislav Sůva.

7 Jak řidiči a spolujezdci respektují literu zákona se policisté přesvědčili v pátek 16. září v průběhu dopravní akce, která probíhala na území Pelhřimovska a byla zaměřena zejména na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. V průběhu osmi hodin policisté zkontrolovali sto vozidel. Bylo zjištěno dvaašedesát dopravních přestupků, z toho za padesát devět přestupků byly uloženy blokové pokuty v celkové výši téměř osmnáct tisíc korun. Tři přestupky byly postoupeny k vyřešení komisi při městském úřadu. Z celkového počtu přestupků čtrnáct řidičů překročilo stanovenou rychlost. Pětadvacet nezodpovědných řidičů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem. A jaké sankce vám hrozí, pokud se nepřipoutáte bezpečnostním pásem? Policista může uložit pokutu v rozmezí od 100 do 2000 korun a řidič přichází o tři body, doplnil vedoucí dopravního inspektorátu. Od počátku letošního roku do poloviny září policisté na Pelhřimovsku odhalili 670 přestupců, kteří nebyli připoutáni bezpečnostními pásy. Celková částka na uložených pokutách se vyšplhala na korun. Přes všechny tyto argumenty nevěříte, že Vám bezpečnostní pásy mohou zachránit život? V případě, že se dozvíte o preventivních akcích, kde bude vystaven simulátor nárazu (cash systém) Generali, představující čelní náraz automobilu s posádkou při dopravní nehodě s následným otáčením okolo podélné osy o 360 stupňů, vyzkoušejte si ho. Na vlastní kůži poznáte pocit, kdy se Váš vůz otočí na střechu a Vaše tělo drží bezpečnostní pásy. Vždyť život je velice krátký a nestojí za to s ním hazardovat. por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí ÚO Policie ČR Pelhřimov NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Pohled z věže na Moravu z roku Je vidět část Šafkova rybníka a lávka přes něj. Domy v Moravské ulici změnily podobu, vzrostlé listnaté stromy nahradily jehličnany. Jiz. SLOVO STAROSTY MĚSTA POČÁTKY Vážení zastupitelé, uráží mě, že někteří z vás do Pelhřimovského deníku uvedli, že mojí osobou byl účelově zpracován zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne Samozřejmě byť nebyl pořízen žádný audio ani videozáznam, přesto veškeré údaje jsou na místě zasedání písemně zaznamenávány a podle nich se vypracovává zápis z jednání zastupitelstva. Tak tomu bylo i při tomto zasedání. Na žádost p. Ing. Fojta (druhého ověřovatele zápisu) byly provedeny úpravy v zápisu tak, aby i on svým podpisem potvrdil obsahovou pravdivost zápisu, což se také stalo. Ještě je třeba dodat, že upravené části zápisu se vůbec netýkaly nepravdivých výroků, kterými páni zastupitelé Dufek a Preisinger na zasedání zastupitelstva uráželi pí Bohuňovskou. Pí Bohuňovská chtěla na následném zasedání zastupitelstva od obou pánů zastupitelů pouze veřejnou omluvu, a to i v písemné podobě v Počáteckém zpravodaji a na úřední desce města. Této omluvy se jí nedostalo. Místo toho, aby se zachovali jako čestní lidé, kteří jsou schopní uznat svoji chybu a omluvili se pí Bohuňovské, tak to celé otočili a vinu za svoje neuvážená slova svádí na mou osobu. A nejsmutnější na celé věci je to, že tito pánové jsou volení zástupci z řad občanů a rozhodují o nejbližší budoucnosti města. Mgr. Karel Štefl, starosta JINÝ POHLED NA ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY V POČÁTKÁCH V úterý 6. září jsem se zúčastnila veřejného jednání zastupitelstva města Počátky. To, co jsem tam viděla a slyšela, byl pro mne opravdu šokující zážitek. Dodnes jsem se nedokázala smířit s tím, jak se po srpnu 1968 lidé v mém okolí otáčeli jako korouhvička po větru a s jakou samozřejmostí a nestydatostí veřejně lhali. Jak 7 lhali jeden druhému do očí, i když všichni přítomní věděli, co se dělo a co se říkalo ve dnech, kdy v Praze na Muzeum střílely sovětské tanky. To, co jsem zažila v úterý večer v Počátkách, mi bolestně připomnělo ten pocit údivu, nevolnosti a bezmoci, jaký jsem prožívala tenkrát. Zírala jsem, jak dva páni zastupitelé překrucují své dřívější výroky i před těmi,

8 kteří byli přítomni jejich původnímu projevu. Je to tím, že stále ještě mohou spoléhat na to, že jim to projde? Počítají s tím, že v povaze lidí zůstal ten strach, který je nutí do ničeho se nemíchat a neupoutávat na sebe pozornost? Je to neblahé dědictví minulého režimu v lidech po 40. letech tak zažité, že ho dodnes bereme jako běžnou věc? Na zasedání městského zastupitelstva v Počátkách jsem přišla s paní Bohuňovskou z Jihlavy, která se proti počáteckým provinila tím, že se přihlásila do výběrového řízení na místo vedoucí kultury a navíc si dovolila být nejlepší z uchazečů a být do funkce přijata. Protože paní Bohuňovskou osobně znám a velice si jí vážím pro její talent, poctivost a nadšení s jakým se ke své práci staví, byla jsem za Počátky velmi potěšena, že získali pro kulturu člověka tak kvalitního a navíc s obrovskými zkušenostmi v oboru. Paní Marie Bohuňovská dosáhla mnoha úspěchů. Napsala výpravnou a dojemnou knihu o jihlavském sochaři Šlezingerovi, oběti jihlavského politického procesu z 50. let a postarala se tak, aby tento velký člověk nebyl zapomenut. S obrovským osobním nasazením sehnala prostředky na vytvoření repliky Šlezingerovy sochy T.G.Masaryka, která bude v Jihlavě odhalena 28. října Paní Bohuňovská obdržela také řadu veřejných ocenění. Je držitelkou Ceny Rady města Jihlavy, spolu s kolektivem získala druhé místo ve Zlaté Jeřabině Vysočiny za r. 2006, jako osobnost Vysočiny byla vybrána do Otázek Václava Moravce speciál před posledními parlamentními volbami. To zdaleka není vše, více o ní můžete najít na internetu. Na kulturu v Počátkách paní Bohuňovská však už nenastoupila. Členové zastupitelstva města se dodatečně nemohli dohodnout o nutnosti, výběrového řízení a tak je se zpětnou platností zrušili. Předpokládáte, že napsali paní Bohuňovské zdvořilý dopis s vysvětlením, omluvili se jí, poděkovali za účast na konkurzu a popřáli hodně úspěchů do budoucna? Tak bych tu situaci řešila já a ještě bych přidala bonboniéru, nebo květinový dar jako symbolické odškodnění. Bohužel, v Počátkách to dělají jinak. Paní Bohuňovská se o zrušení výběrového řízení dověděla z Pelhřimovského deníku. Tam bylo také, naprosto zbytečně, uvedeno její jméno. Následně jí z Počátek byla zaslána strohá zpráva o zrušení výběrového řízení a tím i jeho výsledku. Samo o sobě již značně nezdvořilé. Z jakého důvodu však bylo třeba zabývat se i nadále paní Bohuňovskou a sbírat informace o její osobě, neznámo kde a tyto pomluvy pak ventilovat na mimořádném, veřejném zasedání zastupitelstva? Nebojte se, nebudu zde vše opakovat. Kdo má zájem, může o zápis z mimořádného zasedání požádat. Je to veřejný dokument! Jistě by nikdo z vás nechtěl, aby za vašimi zády a navíc naprosto bezúčelně, byla špiněna vaše pověst a jméno. To, že je paní Bohuňovská dost známý člověk, dělá situaci tím choulostivější. Podobný podraz by se dal čekat od bulváru, ale ne od zvolených zastupitelů města. Aby své jméno očistila, nezbylo paní Bohuňovské, než prokázat nepravdu uvedených pomluv a žádat v Počátkách o veřejnou, písemnou omluvu. Napsala starostovi města dopis, který byl panem starostou přečten na následujícím zasedání městské rady dne 6. září, na kterém jsem byla přítomna i já. Veliké, převeliké bylo moje překvapení, když jsem viděla nezdvořilé chování dvou pánů zastupitelů, jichž se její žádost o omluvu týkala. Smutné na tom je, že pánům Dufkovi a Preisingerovi patrně vůbec ani na mysl nepřišlo, že naprosto zbytečně ublížili nezúčastněnému člověku. Jejich chování ukazovalo, že vůbec nechápou, o co pani Bohuňovské jde. Slova čest a dobré jméno jim asi příliš neříkají. Nejdříve odmítli říct, od koho své informace získali, následně, když byla prokázána nepravda těchto tvrzení, oba pánové prostě popřeli, že kdy něco takového řekli. Zpochybnili i ofi ciální záznam z mimořádného zasedání a insinuovali, že záznam byl podvržen, čímž přímo uráželi i pana starostu. Pan Dufek byl dokonce tak arogantní, že se odmítl na téma pani Bohuňovská dále bavit, prostě se sbalil a bez jediného pozdravu ze zasedání zastupitelů odešel. Pomluva je ošemetná věc. Proto je velmi důležité uvědomovat si, co říkáme a za svá slova také nést zodpovědnost. To platí ještě víc pro veřejné činitele, kteří by nám měli být příkladem. Co mě na tom všem zarazilo nejvíce je, že nikdo z ostatních zastupitelů, kteří bezpochyby byli přítomni i mimořádnému zasedání, za celou dobu neotevřel ústa. Nikdo si nic nepamatoval a nikdo o ničem nevěděl! Ve kterém roce, že to žijeme? Snad vám tato úvaha při příštích volbách pomůže brát zřetel i na charakter kandidátů a ne jen slyšet jejich sliby, nebo volit pouze podle toho, ke které politické straně patří. Vždyť to, jak se nám bude dařit, záleží hodně na způsobech, vzájemném respektu a slušném a zodpovědném chování nás všech. Děkuji vám, kdo jste můj příspěvek dočetli až sem a ještě více těm, kteří o tom ještě chvilku zapřemýšlejí. Všem počáteckým a jejich panu starostovi přeji mnoho hezkých dnů a kladných zážitků. Eva Křížová, již 9 let chalupařící v krásných Počátkách. LÉTO, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ANEB POČÁTKY VERSUS OBYVATEL A TURISTA Kdo na prázdninových cestách zavítal mimo naše městečko, jistě srovnával a shledal, že už Počátky neoplývají svojí bývalou krásou a už zdaleka nepatří k vyhledávaným turistickým cílům v regionu. Stačí popojet o pár kilometrů dál na jakoukoli světovou stranu srovnání je nasnadě. Souvisí s tím i způsob, jakým byla provedena oprava kanalizace na Palackého náměstí, se kterou bylo započato už před prázdninami. Náměstí bylo tu z jedné, tu s druhé strany uzavřeno a projíždět se dalo dle postupu prací vždy někudy jinudy. Práce zřejmě neprobíhaly zcela podle harmonogramu, protože ve výkopech probíhal současně archeologický výzkum, který se časově naplánovat nedá a nalezeno toho bylo opravdu mnoho, o čemž čtenáři zpravodaje jistě dobře vědí. Potud vše zcela pochopitelné. 8 Méně pochopitelný je fakt, jak byli obyvatelé náměstí a řidiči informováni, či spíše neinformováni o postupu prací, omezeních, které se jich budou týkat a průjezdnosti náměstí. Obyvatelé domů, které měly být nově připojeny na kanalizaci, byli o tomto pár dní předem informováni. Ostatní obyvatelé náměstí a podnikatelé, kterých se to tak zvaně netýkalo, nevěděli nic. Tak se jednoho rána za kostelem objevil zákaz vjezdu a nějaká technika. Žádné vysvětlení co se bude dít, kudy se do náměstí smí vjíždět, kde se smí, či nesmí parkovat, jaká budou omezení pro řidiče, chodce, majitele domů a podnikatele, zkrátka nic. Neofi ciálních vyjádření některých radních, kterých jsem se dotazovala, zněla: My taky nevíme! Ptala jsem se všude možně, ale nikdo nic nevěděl, nebo se tak alespoň tvářil.

9 Lze si jen těžko představit, že zadavatel, čili město Počátky, nebylo při takto rozsáhlé plánované akci fi rmou Syner informováno o postupu prací, přibližném časovém harmonogramu a omezeních z toho plynoucích. Proč se tyto informace nedostaly k občanům??? Naše radnice zřejmě bezmezně spoléhá na trpělivost občanů a na to, že si lidé prostřednictvím, tzv. lidové povídačky, leccos řeknou a zařídí se podle aktuální situace. Podle mého názoru tím ovšem rovněž radnice potažmo deklaruje svůj postoj k občanům - mírně arogantní nezájem! Mlčení a vyjádření typu my taky nevíme nejsou opět ničím jiným, než arogancí a nechutí cokoliv sdělovat. Pokud se nic neřekne, není nikdo k ničemu zavázán, není za nic zodpovědný a jsme všichni zdánlivě na jedné lodi unášeni zcela neřízeným tokem událostí. Rovněž řidiči byli nadmíru trpěliví. Objížděli náměstí a zkoumali, kterým to vjezdem mohou projet a když už tam byli, projížděli výmoly a objížděli zátarasy a bez jakékoliv výstražné značky, či upozornění. To, že si fi rma Syner udělala skládku materiálu hned vedle kašny, to už je jen třešnička na dortu. Turisté, kteří o prázdninách zavítali do Počátek tak překlopýtali, nebo předrkotali naše historické náměstí a vida, že nevidí ani kašnu pokračovali dále. Nyní byly výkopy zaasfaltovány. Před konečnou úpravou však byly opět vyhloubeny a jak je již v Počátkách zvykem, nikde žádné upozornění pro řidiče, či chodce. Ovšem upozornění na problémy v komunikaci není tak banální a okrasná záležitost, jak se může zdát zdejším radním. Pokud by např. cyklista neoznačený výkop přehlédl, spadl a způsobil si zranění, mohl by žalovat zadavatele, čili město, které je zodpovědné mimo jiné i za bezpečnost stavby. Pro přesnost: 152 odst. 1 stavebního zákona stanovuje, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. O prázdninách jsem se náhodně vyskytla na jednání zastupitelstva jednoho středočeského městečka, kde mimo jiné, také řešili opravu náměstí. Shodou okolností tam mají také kašnu a rovněž opravovali kanalizaci, která ovšem praskla a akce tak nebyla úplně plánovaná. Zastupitelé a radní horlivě řešili, jak akci co nejvíce uspíšit, jak koordinovat postup prací tak, aby co nejméně omezili provoz a byli nešťastní z toho, že mají náměstí rozkopané zrovna v hlavní sezóně, protože turistický ruch je pro tamní město vítán a turista ctěn. Už na vjezdu do města oznamovala výstražná tabule, že na náměstí je provoz omezen. Přímo na náměstí bylo jasně označeno, kde se pracuje, kudy se může projíždět a kde parkovat, výkopy byly ohrazeny mobilním oplocením a mimo ně byl naprostý pořádek a normální chod. Skládka materiálu z výkopů nebyla na náměstí, ale na vyhrazeném místě za městem - žádné hromady hlíny a štěrku a technika parkující kolem kašny. Proč to takhle nemůže být v Počátkách??? Proč si tu budujeme nálepku chudé zaostalé Vysočiny? Rozhodně to není o penězích, mnohdy stačí, aby vedení města něco chtělo, něco vědělo a o něco se zajímalo. Co dodat? Světoznámý turistický průvodce Lonely Planet by o našem náměstí napsal něco v tomto duchu: V rohu omšelého a záplatovaného náměstí se skví nová stavba kulturního zařízení (za 47 mil. korun), uprostřed se krčí zanedbaná kašna. Prohlídka města - 10 minut, pak pokračujte dál! Hana V. Konvaliková MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování i pro zasmání... Výročí serálu Slavíme. Seriál článečků dosáhl první padesátky. Na lidská hmota šedivá jako myška? Na hledání jsem zvolil jednoduchou metodu. Za obyčejné lidi považuji ty, kteří to sami o sobě slavnější seriály jako Bonanza, či Lvice Elza zatím nemáme, ale ten náš si výročně propereme. Padesátka na sobě téměř tvrdí a hotovo. Jenže co je těmto lidem společné, co je charakterizuje? To už je složitější otázka. A s ní jsem trápil sebe, nezávislých článečků s ještě větším počtem příběhů v nich obsažených si nekladla velké cíle. Konečně žádný seriál tak své kolegy, přátele v mnohých diskusích. Až nedávno neotřelým také nečinil. Je jedno, ve kterém díle a čase se k němu připojíte, kolik jste toho četli, uviděli předem. Příběhy ze života, vše dvě S - stravu a stolici. názorem pomohl bývalý spolužák. Obyčejní lidé vyznávají nade- z vyprávění, z dokumentů chtěly provést osvětu, zasmát se, Asi trefi l hřebíček na hlavičku. Ne, že by příjem a vylučování nebyly životně důležité potřeby. Jenže oni obyčejní různou přinést občas snad i něco k zapamatování. Samotný název vzešel z myšlenkového rozporu. Zamysleli formou vyznávají právě převážně jen je. I každá housenka jste se někdy kdo je neobyčejný a kdo obyčejný člověk? Mám bezesporu plní toto heslo vzorně. O přísun potravy se stará s tím problém. Asi mám štěstí a setkával jsem se v naprosté většině s neobyčejnými lidmi. Byli jimi například naši rodiče dovo- druhou funkci plné též skvostně. Jenže ona obojí dovede pro tak, až je nám to na naší zahrádce mnohdy nepříjemné. Tu lili si nás pořídit v době druhé světové války. To dnes mnohé nás navíc obohatit o výjimečně pěkné barvy, velmi zajímavý dvojice v relativním dostatku s tím mají potíže. Byli jimi též převážně moji učitelé. Jejich vzor zanechala v mozečku nemalé ného motýla. Je to pro svět určitý přínos. A to mi právě chybí pohyb, neobyčejnou živost a pak i třeba přeměnu v nádher- rýhy dodnes. A důvodně se domnívám, že i laskavý čtenář měl na našich obyčejných lidech. Jejich přiznání obyčejnosti je v tomto ohledu se svými učiteli podobné zkušenosti. Hodně spolupracovníků, známých i šéfů bylo rozhodně svými přednostmi nenaplněných snů a představ. Využívají pojmu obyčejnosti přiznání slabosti, nerozhodnosti, v sobě ukrytých komplexů, neobyčejnými. Tvůrčí lidé v hospodářství, uměleckých oborech, jako paravánu, za kterým se lze ukrýt před realitou a náročností života. Je potřeba vylézt z ulity, nechat na sebe fouknout ve sportu určitě jsou též neobyčejnými lidmi. Neobyčejné jsou v začátcích života děti. Kolik toho musí poznat, ochutnat, uchopit, zapamatovat si, naučit se v rekordně krátkém čase. Neoby- i jen lepší náladou, ale přinejmenším tak, jak nás potěší oby- okolní vítr skutečností a pokusit se být světu prospěšný, třeba čejní jsou svými životními zkušenostmi mnozí senioři. Neobyčejní jsou svou vůlí žít a být prospěšní téměř všichni zdravotně čejná housenka. Vyplatí se to jim i našemu světu. postižení atd. Kdo jsou a kde se skrývají ti obyčejní lidé? Co Děkuji, Jan Třebický se stalo v běhu života, že z neobyčejných dětiček se vyklubala Příště: (Příběhy babiček) 9

10 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2011 OBRAZEM ZPÍVÁNÍ DĚTÍ VE SPOLUPRÁCI S KZM HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Oslovujeme rodiče školních dětí, které mají zájem využít jejich volnočasovou aktivitu! Zahajujeme činnost PĚVECKÉHO KROUŽKU který bude pod záštitou KZM Počátky realizován v klubovně KZM. Vedení kroužku se zhostí a s touto myšlenkou přišly Iva Třebická a Radka Třebická. Nábor dětí proběhne v pátek v 17:00 hodin v klubovně č.1. KZM Počátky. Kontakt: Iva Třebická - tel. číslo Český svaz žen v Počátkách spolu s KZM Počátky pořádá tradiční humanitární sbírku přebytečného ošacení pro Oblastní středisko Diakonie Broumov ve dnech: čtvrtek a pátek v době 15:00 17:00 hodin v místní SOKOLOVNĚ Můžete přinést textilní ošacení a domácí potřeby kromě elektroniky. Prosíme o zabalení do igelitových pytlů či krabic. Kdo můžete, přineste s sebou s materiálem do sbírky i malinkatou částku (5,- 10,- 20, korun) = příspěvek na dopravu a vhoďte jej do akvária, které bude ve vestibulu místní SOKOLOVNY. Toto je zcela dobrovolné! Marie Tunková a Ludmila Marková

11 VYJÁDŘENÍ K ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zúčastnil jsem se v roli veřejnosti zasedání zastupitelstva v Počátkách dne Byl jsem šokován způsobem vystupování některých zastupitelů. Popsal bych část tohoto jednání. Když pan starosta přečetl dopis vítězky výběrového řízení na místo vedoucí kultury, ve kterém požadovala omluvu od dvou zastupitelů, kteří ji hrubým způsobem uráželi na mimořádném zasedání, jejich reakce byla bohorovná a povýšená. Omlouvat se nebudou, jsou přece zastupitelé. Po přečtení zápisu z inkriminované schůze se jejich chování náhle změnilo a další jednání připomínalo spíš hádku v hospodě nebo chování kluků, kteří rozbijí okno, a pak jeden přes druhého vykřikují, že on to nebyl, že on tím kamenem nehodil. Oběma pánům jaksi stále nedocházelo, že o vítězce konkur- zu neměli vůbec důvod se na mimořádném zasedání zmiňovat, natož ji tam urážet. Programem schůze bylo něco jiného. Nakonec se rozhodli, že se omluví a provedli to způsobem, který se nedá nazvat jinak, než křupanským. Zdůrazňuji, že se omlouvali ženě, kterou urazili. Zůstali sedět rozvaleni na svých židlích a zamumlali něco v tom smyslu, že se tedy omlouvají. Oni jsou přece zastupitelé. Jednoho z nich to dokonce tak rozčílilo, že bez jakéhokoliv vysvětlení z jednání utekl. Že zapomněl pozdravit, je už jen detail. Většina zastupitelů, kteří byli přítomni mimořádné schůzi a museli vědět, co tam bylo řečeno, jen seděla a mlčela. Bože ochraňuj Počátky. Josef Morkus, Jihlava Vážení čtenáři, chtěla bych cestou zpravodaje poděkovat maminám Lucii Bulíčkové a Lence Havlů za uskutečnění cvičení pro děti a maminy s dětmi. Cvičení se koná každou středu od hod v Sportovní hale v Počátkách. Je určené pro děti 0-3 roky společně s maminkami a pro děti od tří let. Cvičení je naprosto úžasné, dětičky se učí spolupracovat a zároveň se těší z přítomnosti jiných dětí. Do programu cvičení jsou zahrnuty písničky, básničky a motivační prvky, takže děti sportují a přitom si hrají. Cvičitelky maminky Lucka a Lenka jsou naprosto úžasné, kreativní, snaží se cvičení dělat pro děti zajímavé, motivační a rozhodně se jim to velmi daří. Jen mne překvapuje, jak málo dětí se účastní. Je to nevědomostí lidí, že cvičení existuje? Chtěla bych oslovit nejen maminky, ale hlavně tatínky, babičky a dědečky. Ulevte maminkám, přijďte s dětmi na hodinku mezi nás. Děti si pohrají, poznají nové kamarády, nové zážitky. Navíc se unaví a budou večer brzo spát. Nebojte se, s dětmi od tří let nemusíte cvičit. Svěříte je PODĚKOVÁNÍ 11 lektorce a sami si můžete sednout na lavičku a těšit se pohledem na šťastné děti, které se radují při hře na motýlky, hledající kvítek, na který by usedly. Jak cvičí s hadem, hrají si na žabky skákající do kaluží, jak jsou obratné na překážkových drahách. Ale i cvičení do tří let zvládne každá babička, děda, či tatínek. Děti zažijí hry, které nás doma ani nenapadnou. Navíc nejde o žádný fi nančně nákladný kroužek. Milé miminky, vážení tatínkové, babičky a dědečkové chtěla bych Vás oslovit jménem Vašich dětí a vnoučátek přijďte mezi nás, moc se na Vás těšíme. Přijďte se aspoň podívat na jednu hodinku a věřte, že vás to nadchne. A hlavně Vaše milovaná dítka. A navíc máte vyřešený program na jedno odpoledne v týdnu. Vážím si aktivity a ochoty paní Lucie a Lenky, že ve svém volném času vymýšlí a připravují program pro nás všechny a hlavně naše děti. Srdečně Vám děkují maminka Jitka s dcerou Eliškou

12 KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Příliš hořká čokoláda Zuzana Rampichová Vladimír Ráž Příběh prvního milovníka Jan Brdlička Zázrak lásky Frieda Birkner-Mahlerová Pokoj č. 10 Ake Edwardson Minuta na rozloučenou Hana Marie Kornerová Tu rybu jsem nechytil! OTA PAVEL ve vzpomínkách syna Jana a bratra Huga Vladimír Kavčiak Sluneční bouře Asa Larssonová LEDA Ed O Connor Dědička Valcourtu Catherine Coulter Přísaha Jaroslava Černá Život ve staletích 13. STOLETÍ Vlastimil Vondruška Vzhůru Bear Grylls Má noc je tvůj den Melanie Rose Náruč plná milenek Top krimi I.M.Jedlička Mizivá šance Helena Brožíková Démanty noci Arnošt Lustig Smrtící posedlost J.D.Robb Pohled do duše cyklotrempa Antonín Červený Nápady pro miminka Virginie Desmoulins JÁ JSEM HLAD Petra Dvořáková Prodavači ostatků Vlastimil Vondruška Sběratelé ostatků Vlastimil Vondruška Vládcové ostatků Vlastimil Vondruška Pro děti a mládež: Julie v nesnázích Farma Sonnenhof Andrea Wandel Džungle První čtení s poučením Rainer Crummenerl Škola noci 7 Vyhořelá Kristin Castová V sedle až za horizont Uta Over Hledej zvířata ve městě Dětská encyklopedie 3 holky na stopě - Honička v podzemí Mira Sol KRKOUNI aneb dobrodružství na planetě Bimbuli Zuzana Pospíšilová Trojka na stopě Zmatek před kamerou Ulf Blanck Stefanovy deníky Zrození L. J. Smith Létem políbená Lenka Lanczová Upíří ségry Přepadení v muzeu Franziska Gehm Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Knihovnice: Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pavla Kolářová Tel.: Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Kulturní zařízení města Počátky ve spolupráci s Městskou knihovnou Počátky a Základní školou Otokara Březiny v Počátkách vyhlašují druhý ročník literární soutěže pro děti ze základní školy na téma: AHOJ PRÁZDNINY ANEB MŮJ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK Milé děti, léto je opět za námi, a jaké bylo? I když počasí letos letním dnům tolik nepřálo, jistě máte nevšední, neobvyklé, krásné, veselé i smutné zážitky z prázdnin. Jak jste se měly a co jste prožívaly? Chcete si zasoutěžit? Podělte se s námi o vaše zajímavé okamžiky z prázdnin. Nestyďte se, vezměte tužku, pero či propisku do ruky, sedněte a pište! Nikdo Vám nebude opravovat chyby a krasopis. Hodnotí se ZÁŽITEK! Soutěž probíhá v měsíci říjnu až do uzávěrky, která je Napsané krátké povídky, cca formátu A5 A4, prosíme podepište, uveďte váš věk a třídu a odevzdejte v knihovně, na KZM Počátky nebo ve škole učitelce Evě Vichrové. Vyhlášení vítězů proběhne 15. listopadu Cena pro vítězná tři místa bude kniha. Pro všechny zúčastněné v soutěži bude registrace na jeden rok v knihovně zdarma. Pište, tvořte! Už teď se těšíme na vaše nevšední zážitky z prázdnin! 12

13 NOVINKA V MC LVÍČKU Po prázdninách jsme opět rozjeli náš plnohodnotný program s řízeným programem na dané téma v našem MC Lvíčku. S několika dětmi jsme se museli dopoledne rozloučit, jelikož už začaly chodit do školky, ale rády jsme přivítali i nové maminky s dětmi. Velkou novinkou u nás je to, že jsme začali i s programem pro školkové děti vždy v úterý od 15 do 17 hodin. Témata programu jsou stejná jako u dopoledních neškolkových dětí, jen jsou trošku jiné říkanky i tvoření. První den odpoledního programu na Dni otevřených dveří jsme přivítali 6 maminek s dětmi. Dětem se odpoledne velice líbilo, vytvořily si i dekorace do pokojíků (barevná sluníčka). Zveme i další maminky s dětmi k nám do MC Lvíčku MÁTE DOMA PSA? A CO BLECHY TY MÁTE TAKY? Netušila jsem, že s pořízením nevinného psího mazlíčka budu bojovat s něčím, naprosto miniaturním, dosud pro mě oku nespatřeným. I když mám kocoura, který obýval naši domácnost dříve, byl pravidelně odčervován a odblešován. Ani jsme nepostřehli, že by měl nějaké blechy. Jenom když mi chlupatý kočičí pardál nocoval na černém psacím stole (moc dobře ví, že se tam válet nesmí) přemýšlela jsem druhý den, cože to mám za kulaté malinké korálečky o velikosti špendlíkové hlavičky na desce stolu. Bílých kuliček neubývalo, protože kocour využíval jakékoli příležitosti mé nepřítomnosti válet se na stole. Co to je? Drobečky? Krupička, ale kde ta by se tady vzala? Mezitím nám do domácnosti přibyl další čtyřnohý chlupatý mazlík, a to psí. A tenhle malý psí chlapík se neustále nevkusně drbal. A co drbal! On se žral! Dokázal si během večera do rána vykousat díru do kožichu. Jeho krvavý strupatý kožich vypadal nevzhledně. A tak jsme psa neustále koupali a odblešovali. Seděli nad ním jako opičky a z mokrého kožichu (to jde nejlépe) mu přiotrávené blechy vybírali. Vydrželo to ale pár dní a opět si psík začal žrát kožich a to nejlépe u televize, kdy chce mít člověk klíd. Záhada psího drbání se vyřešila až s příchodem veterinářky, kterou jsme si pozvali na spravení kocourova kožichu. Kocour měl na hřbetě u ocásku podlitou hnisavou bouli asi od pokousání jiným kocourem. Paní doktorka kocourka statečně odoperovala a naordinovala mu antibiotika. Využila jsem její přítomnosti a ukázala jí vyžranou díru v kožiše našeho psa. Ta záhadu, neustálého psího drbání okamžitě vyřešila. Náš pes má totiž alergii na bleší kousnutí! Kocour může mít 13 blech kolik chce, ale kožich si do krve nerozdírá. Zato u psa hned víme, že má blechy. Veterinářka nám popsala, jak vlastně blechy žijí, jejich jednotlivá vývojová stadia a já v tu chvíli pochopila, co že jsou to ty bílé kuličky na mém psacím stole. Nestačí totiž likvidovat blechy v kožíšcích našich čtyřnohých zvířátek, ale i dbát na dokonalou dezinfekci jejich pelíšků a míst, kde se nejčastěji naši mazlíčci vyskytují. Důležité také je, než podlahu vytřeme, nejprve pořádně vyluxovat, to abychom se zbavili právě těch nakupených a poschovávaných kuliček bleších vajíček, krásně si lebedících v prachu a také již vylíhlých bleších larviček. Nejraději se schovávají mezi parketami a i v koberci. Jinak je to opravdu marný boj! Už věřím kamarádovi, kterému museli kvůli blechám vyplynovávat byt. Měl jich doma tolik, že stačilo u nich položit na koberec ruku a okamžitě mu na ní naskákalo spoustu blech. A to měl jednoho jediného psa, u kterého blechy moc neřešil. Až když se jim narodila holčička, uvědomil si, že něco není v pořádku. Vyplynováním vše neskončilo. Musel také vyházet a zlikvidovat všechny koberce a staré matrace. Máte doma také nějaké chlupaté zvířátko? Já můžu být jenom ráda, že se u našeho psa projevila alergie na blechy. Zajímala jsem se o tuto havěť, která v našich domácnostech nemá co dělat, více. A můžu jenom konstatovat, že se mi daří tyto malé kousavé potvůrky likvidovat. A jak jste na tom vy? A vy, co jste si chtěli nějakého čtyřnohého mazlíčka pořídit, máte ještě zájem a chuť? Lí.

14 BLECHA TROCHU ODBORNĚ Blechy (latinsky Siphonaptera, Aphaniptera) je řád druhotně bezkřídlého, celosvětově rozšířeného, ektoparazitického hmyzu, přizpůsobeného cizopasnému způsobu života. Velikost jednotlivce se pohybuje mezi jedním a osmi milimetry. Počet druhů blech se pohybuje přes 2200, v Česku se vyskytuje zhruba devadesát druhů. Doba života je od několika měsíců až po tři roky. Vývojově se blechy patrně vyvinuly ze srpic. Typické znaky - dospělec Blechy mají obvykle hnědou nebo žlutou barvu těla. Tělo je zpevněno překrývajícími se články a porostlé brvami. Dospělí jedinci mají klínovité ze stran zploštělé tělo s nápadně velkým zadečkem, který přechází v malou bezkřídlou hruď opatřenou kroužky atypického tvaru. Na hrudi jsou tři páry nohou. Zadní a střední pár nohou je skákavý s velmi dobře vyvinutými kyčlemi a stehny. Na chodidlech všech nohou se nacházejí silné drápy, které slouží k udržení na hostiteli. Blechy jsou schopny velmi dlouhých skoků, což umožňuje blanitá podložka umístěná v kloubní membráně, ta je schopna uvolnit velké množství energie, kterou jsou blechy schopny dát do odrazu. K tomu jim zřejmě pomáhá i zvláštní hmota bílkovinné povahy, tzv. resilin. Uvádí se, že jsou blechy schopné vyskočit do výšky téměř 20 cm a doskočit do vzdálenosti asi 35 cm. V okamžiku výskoku bylo naměřeno zrychlení m/s, což představuje přetížení 150 G (tedy 25krát více, než zažívají astronauti při startu rakety). Hlava je malá a kulatá s jedním párem malých nevyvinutých očí, které zpravidla reagují pouze na intenzitu světla. Ústní ústrojí je bodavě sací a je složeno ze tří bodavých stiletů, které vznikly přeměnou horního patra a části čelistí. Ústní ústrojí blech se nachází v podélné rýze spodního pysku. Tykadla jsou krátká, šesti článková a jsou umístěna po stranách hlavy. Nejčastěji se vyskytují na krku, hřbetu a u kořene ocasu zvířat. Rozmnožování a vývoj - larva blechy Vývoj blech se děje proměnou dokonalou. Samička se po páření musí živit krví, protože jinak není schopna získat bílkoviny pro vytvoření vajíček. Krátce po páření klade bílá vajíčka o velikosti 0,6-0,7 milimetru. Klade je v několika po sobě jdoucích snůškách. Důvodem několika snůšek je jejich uložení na bezpečné místo, celkový počet nakladených vajíček může být až pět set. Doba vývoje vajíček je druhově a teplotně závislá a pohybuje se mezi pěti až šestnácti dny, pak se líhnou chlupaté, červovité, beznohé larvy se zřetelnou hlavou krátkými tykadly a silnými kusadly a kousacím ústním ústrojím. Larvy se neživí krví, ale organickými zbytky (např. zaschlá krev, výkaly dospělců). Larvální vývoj prochází třemi stadii a trvá od šesti do dvanácti dní, tato doba je druhově a teplotně závislá. Poslední stádium si vytvoří kokon a zakuklí se v něm. Kukla blechy je nekousavá a během několika málo dní (zpravidla kolem deseti) se z ní vyklube dospělý jedinec. Doba stadia kukly je pouze druhově závislá. Způsob života Všichni dospělí jedinci tohoto řádu se živí krví svých hostitelů, kterými jsou buď ptáci anebo savci (správnější je hovořit o teplokrevných obratlovcích). Druhově odlišné je zda žijí na svém hostiteli anebo v místě, kde se obvykle zdržuje (hnízdo, nora atp.). Většina druhů blech tráví celý život na svém hostiteli, druhy žijící mimo něj, chodí na hostitele jen pro potravu. Vzhledem k potravní nenáročnosti je řada druhů schopna živit se krví více (až třiceti) živočichů. Další velmi zajímavou schopností blech je schopnost vydržet dlouho (až rok) bez potravy. Potrava kousnutí blechy Blechy se živí krví hostitele, přičemž většina druhů je schopna změnit druh hostitelů. Pokud blechy žijí mimo hostitele, nerozlišují jednotlivce zdržující se v daném místě. Jejich nároky na kvalitu krve jsou minimální. Mrtvého jedince blechy opouštějí zpravidla v okamžiku, kdy se k němu přiblíží nějaký vhodný hostitel, nevadí jim zdržovat se i delší dobu na mrtvém jedinci, studenou krev nesají. Nemocné jedince blechy neopouští. Blechy sají výrazně větší množství, než jsou schopny zpracovat (až o 60 %), nezpracované zbytky vylučují, tyto jsou pak potravou larev. Přenašeči chorob Blechy jsou nejenom obtížným parazitem, ale i přenašeči některých závažných onemocnění, jako je mor, tularémie, atp. Blechy představují také mezihostitele některých tasemnic a mohou tudíž tyto parazity přenášet. Typickým příkladem je blecha psí (Ctenocephalides canis) a blecha kočičí (Ctenocephalides felis), kdy se pes a kočka nakazí tasemnicí psí (Dipylidium caninum) pozřením infi kované blechy. Z jiných druhů tasemnic přenášené blechami jmenujme tasemnice rodu Hymenolepis, které se takto přenášejí u myší a potkanů. Nejznámější druhy: blecha lidská (Pulex irritans) blecha morová (Xenopsylla cheopis) blecha psí (Ctenocephalides canis) blecha kočičí (Ctenocephalides felis) Zdroj: - zpracovala Lí. 14

15 BLECHY - JEŠTĚ PÁR RAD NAKONEC Blechy rychle likvidujte Ze psa si přelezou na vás a zamoří vám byt! Blechy psí na člověka jdou a umí pořádně pokousat. Svého mazlíčka jich rychle zbavte pomocí šamponu nebo léčebných pipet proti parazitům. Když se přemnoží, pak už jim nebude stačit zvíře a vrhnou se i vás. Byt pak mohou rázem zaplnit tisíce skákajících potvůrek. přípravek zlikviduje také mladé blešky. Zeptejte se u veterináře, v lékárnách nebo petshopech. Než ale vyberete přípravek, důkladně si přečtěte jeho obal. Některé výrobky blechy ničí, jiné je jen odpuzují. Proto by vám obojek, který působí preventivně proti parazitům, příliš nepomohl. Prostředky zničí jen dospělé blechy Přemnožené blechy nepohrdnou ani lidskou krví! Dospělé blechy se drží na svém hostiteli; obvykle na psovi nebo kočce. Vajíčka a larvy se však na srsti obvykle neudrží, proto je zvířata při pohybu rozsévají po okolí. Blechy se množí velmi rychle, během měsíce jich mohou být tisíce. Zbavte se jich co nejdříve. I blecha může být přenašečem například lymské boreliózy nebo encefalitidy. Blechy v bytě zničí pořádný úklid nebo odborník V mnohých domácnostech se ale blechy můžou zcela vymknout kontrole. Zvíře roznáší blechy všude do koberců, podložek, pohovek, matrací, ložního prádla. Může se proto stát, že při přemnožení budou skákat po celém bytě a nepohrdnou lidskou krví. V takovém případě se vrhněte do pořádného úklidu. Na rozdíl od štěnic se blech můžete zbavit sami i bez odborníků pořádným úklidem. Důležité je nevynechat ani kousek bytu. Vysávejte pečlivě všechny koberce, kouty i škvíry. Vydrhněte všechna místa horkou vodou, vyklepávejte oblečení, často perte. Všechna vajíčka je nutné mechanicky odstranit - například vysavačem. Jestliže už ale nemáte sílu blechy ničit sami a pořád máte byt plný skákajících potvůrek, obraťte se na odborníka. Likvidace blech se skutečně provádí, ale ne tak často jako například likvidování štěnic. K blechám se vyjíždí asi čtyřikrát nebo pětkrát do měsíce, říká hlavní technik firmy Adera, která provádí desinfekci, desinsekci a deratizaci. Před návštěvou odborníků je potřeba důkladně vyčistit celý byt. Pak používají reziduální postřik nebo v horších případech ho kombinují se studeným nebo horkým aerosolem. Jak poznáte blechu Pes napadený blechami se neustále drbe, škrábe a zahryzává se do kůže. Zvíře může reagovat na bleší kousnutí i alergicky. Není výjimkou, že hapteny (látky schopné vyvolat specifi ckou imunitní reakci) ze slin blech dráždí kůži. U psů se obvykle pozná podle rozškrábaného místa nad ocasem. Zkontrolujte především jeho oblast hlavy a pak podél páteře od kohoutku k ocasu. Červení, hnědí nebo černí parazité měří od 1,5 až do 7 mm, navíc jsou skvělí skokani. Pokud jste našli také malé černé hromádky přilepené k chlupům, pak máte jasný důkaz, že vašeho mazlíčka blechy trápí. Jedná se totiž o bleší výkaly. Blechy mohou napadnout i jiná zvířata kočky, králíky, veverky, ježky, dokonce i slepice. Některé přípravky jen odpuzují, jiné blechy zničí U blech platí podobné pravidlo jako u vší když nezlikvidujete všechna vajíčka, nepodaří se vám bleší armádu zcela vymýtit. Stále se budou líhnout další a další jedinci. Hledejte proto výrobky, které si při hubení poradí i s blešími vajíčky a larvami nebo mají minimálně měsíční účinnost. To zajistí, že 15 Nešťastní majitelé nejčastěji sázejí na šampon. Ten ale není jediným řešením. Pudr se hodí pro ta zvířata, která se brání použití šamponu. Aplikujte ho pečlivě tak, aby se dostal až na kůži zvířete. Účinek ale vydrží jen po dobu 10 dnů. Pod názvem spot on se skrývají léčebné pipety. Jednoduše se aplikují - odlomíte jejich hrot a obsah vymačkáte na psí nebo kočičí kůži v oblasti kohoutku (tedy zhruba dozadu na krk), kam si zvíře přípravek neslízne. Pipety se liší podle zvířete i podle váhové kategorie a vydrží asi měsíc. Kromě klasické pipety seženete i kombinovanou, která odpuzuje blechy, klíšťata a všenky. Další možností je použití spreje. Aplikujte po celém těle zvířete, okolo tlamy a očí raději vetřete do srsti sprej nastříkaný na rukavicích. Dlouhosrstým pročešte kožich, tak aby se přípravek dostal po celé délce chlupů. Mezi nejznámější spreje patří Diffusil, Frontline nebo Biokill. Ty působí i proti klíšťatům, roztočům a jiným ektoparazitům. Dají se také použít na psí pelíšek, kde se určitě také najde spousta blech. Bohužel šampony nebo pipety spot on působí jen na dospělé blechy, které sají. Vajíčka a larvy zůstávají v okolí, protože zvíře roznáší blechy všude na koberce, podložky, pohovky, matrace nebo na ložní prádlo. Blechy i ve vaší posteli? Blechy jsou na pejskovi nebo kočičce jenom pokud se potřebují nasát krve (20 minut 4 hodiny). Všechen ostatní čas, kdy kladou vajíčka nebo se z vajíček vyvíjejí larvy, tráví mimo zvíře v pelíšcích, kobercích nebo i ve vaší posteli. Proto je nutné ošetřit protibleším přípravkem nejen zvíře, ale také jeho okolí. Přenos patogenů Tasemnice psí je přenášená blechami. Prevence napadení blechami je zároveň prevencí nakažení tasemnicí. Nejlepší možnou ochranou je proto kombinace proti blechám (např. Advantix) s přípravkem proti tasemnici (např. Drontal plus fl avour) proti tasemnici. Bakteriální infekce například Bartonella henselae, původce tzv. nemoci z kočičího škrábnutí je rovněž přenášena blechami a patří mezi vážné nemoci lidí, přenášené ze zvířat. Alergie na bleší kousnutí Kožní změny způsobené alergií na bleší kousnutí jsou častou příčinou návštěv u veterináře. Příčinou nemoci jsou bleší sliny. Proto pouze rychle působící přípravek, který působí pouhým kontaktem, může téměř úplně zabránit blechám kousat. Takovým přípravkem je například Advantix, který brání blechám sát krev a zabíjí blechy do 3-5 minut od kontaktu. Navíc zabíjí i larvy blech v prostředí. Po aplikaci se proto příznaky alergie rychle vyléčí a při pravidelné aplikaci se zabrání v budoucnu novému projevu nemoci. Zdroj: internet, zpracovala: Lí.

16 PODĚKOVÁNÍ Dovolím si touto cestou poděkovat sestrám i zdravotnickému personálu za vynikající práci s pacienty hospitalizovanými v Léčebně dlouhodobě nemocných v Počátkách. V mém případě se jedná o moji přítelkyni paní Marii Kafkovou, která je v tomto zařízení již druhý měsíc. Děkuji tímto za obětavou práci personálu léčebny. Jindřich Černý z Čáslavi POZVÁNKA PRO SENIORY Senior klub pro Počátky a okolí Milí senioři, dovolte mi pozvat Vás prostřednictvím Počáteckého zpravodaje na otevření nového Senior klubu v Počátkách. Klub bude místem společného setkávání a trávení volnočasových aktivit. První schůzka se koná 7. října 2011 a pak nadále každý sudý týden v 16:00 hod. v budově KZM Počátky v klubovně č. 2. v Počátkách. U kávy nebo čaje se můžeme setkat se zajímavými lidmi a dozvědět se něco nového! Na společná setkávání a spolupráci se těší Petra Mikolášková Z veršů Josefa Vachka PODZIMNÍ BÁL Už zase slunce natahuje naše stíny a dívá se nám drze do očí. Paprsky, tupé ocelové klíny poslední růži zahřát nestačí. Čas změnil slunce v lampion. Letos mu nedává jinou šanci než decentně svítit, až neúplatný On vyzve Rok k poslednímu tanci. Pestře se stromy k reji zdobí. Říjen již vystrojil k tanci sál. Není v případě nikdo, kdo by nešel na ten poslední bál. Perverzní vítr na závěr oslav z většiny hostů strhává šat. Pohled na řadu prosících postav nebudu asi nikdy mít rád. Rej končí. Vesmír již zavírá kruh. Utichly sbory ve větvích. Když podzim zvedl závoj mlh, šedý kraj přikryl první sníh. KINO POČÁTKY ŘÍJEN 2011 BEZ DECHU sobota 19:00 hodin 90 Kč 100 minut USA - titulky Akční - thriller - mysteriózní - drama Nevhodné pro děti do 12-ti let. ŠMOULOVÉ neděle 17:00 hodin 80 Kč 102 minut USA / BELGIE český dabing Rodinná komedie Přístupný MUŽI V NADĚJI sobota 19:00 hodin 80 Kč 115 minut ČR české Komedie Nevhodné pro děti do 12-ti let. JAKO KOČKY A PSI: Pomsta prohnané Kity neděle 17:00 hodin 70 Kč 90 minut USA český dabing Rodinný - dobrodružný Přístupný PRINCEZNA ŽABÁK neděle 17:00 hodin 70 Kč 94 minut USA český dabing Animovaný - komedie - muzikál - romantický Přístupný SUPER sobota 19:00 hodin 80 Kč 112 minut USA český dabing Mysteriózní - Sci-Fi - thriller Přístupný PERCY JACKSON: Zloděj blesku neděle 17:00 hodin 70 Kč 114 minut USA český dabing Fantasy - dobrodružný - komedie Přístupný BASTARDI II sobota 19:00 hodin 80 Kč 95 minut ČR, český Drama Přístupný ALVIN A CHIPMUNKOVÉ - II neděle 17:00 hodin 75 Kč 85 minut USA český dabing Animovaný komedie - rodinný - hudební Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 16

17 ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám byt na Sídlišti v Počátkách. Zateplený, plastová okna. Cena Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: Prodám družstevní byt 3 + 1, garáž i zahradu. Lze koupit i samostatně. Panelák je po celkové rekonstrukci: zateplení fasády, okna. Tel.: Pronajmu dlouhodobě zrekonstruovaný byt 1+kk (34 m 2 ) v Počátkách na náměstí. Vybavení a nájemné dle dohody. Více info. na tel. čísle: Nabízím nebankovní půjčku, rychlá realizace, ručení nemovitostí celá ČR. Tel.: SOKOLOVNA AKCE ŘÍJEN 2011 P. a. (zkratka) - prodejní akce P.a. f. BELLITEX Secondhand KZM Počátky Dýňobraní 15:00 hodin P.a. f. TROJAN obuv KAMENICTVÍ SEVERA KAREL VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍK,RÁM A KRYCÍCH DESEK ZHOTOVENÍ ZÁKLAD POD POMNÍKY PRODEJ HBITOVNÍCH DOPLK ZHOTOVENÍ NÁPIS A PÍPIS PEÍCÍ KAMENY!!!ZAJÍMAVÉ CENY,PRVOTÍDNÍ KVALITA,PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!! HUMPOLEC PELHIMOV KAMENICE NAD LIPOU Parkovišt u obadní sín Kemešnická 1946 Po tel. dohod Tel: Tel: Tel: ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PIJEDEME SJEDNAT OSOBN 17

18 Divadelní soubor J.K.Tyl při Kulturním zařízení města Počátky ve spolupráci s Divadelním orchestrem a Počáteckou dechovkou, která letos slaví 10. výročí vzniku, připravil pro nás VEČER PLNÝ PÍSNIČEK V pořadu zazní známé melodie Jaromíra Vejvody, Karla Vacka, Josefa Poncara a Karla Hašlera pod taktovkou Jaroslava Bašty a Jaroslava Strnada. V první části koncertu vystoupí Počátecká dechovka se svými sólisty. V druhé části věnované melodiím Karla Hašlera uslyšíte Divadelní orchestr pod vedením dirigenta Jaroslava Bašty spolu se členy souboru J.K.Tyl. Závěr bude tvořit společné vystoupení obou orchestrů se všemi zpěváky. Koncert se uskuteční v pátek v 19:00 hodin v pátek v 19:00 hodin OZNÁMENÍ MUDr. Jiří MADRON oznamuje přemístění CHIRURGICKÉ AMBULANCE NZZ od na náměstí T.G. Masaryka 44 v Horní Cerekvi v blízkosti radnice. Ordinační doby: pondělí, čtvrtek hod., sobota hod. tel.: NOVINKA NA TRHU Autor populární Počátecké polky textař Jarda Hájek ze sousedních Kališť vydal své již 3 autorské CD. Toto CD nahrála Vysočanka z Brtnice a je na něm 23 novinek. Hudbu psalo 13 našich nejlepších skladatelů, všechny texty jsou od Jardy Hájka. CD prodává pan Skalický ve svém obchodě PAPÍR - HRAČKY na Palackého náměstí. v novém sále kina v Počátkách. Vstupenky v ceně 70,- Kč lze zakoupit nebo zamluvit v infocentru v Počátkách na tel. čísle nebo Na Vaši návštěvu se těší Divadelní orchestr, Počátecká dechovka a Divadelní soubor J.K.Tyl 18

19 PĚSTITELSKÁ PÁLENICE ŽIROVNICE Zahajuje provoz od ! Příjem kvasu a ovoce na pálení. PO: 16:00 19:00 hodin ST: 09:00 12:00 hodin PÁ:16:00 19:00 hodin SO: 15:00 19:00 hodin V sobotu je možnost MOŠTOVÁNÍ! Tel.: a Potřebujete peníze? nebankovní soukromé zdroje NEPROVOLÁVEJTE KREDIT napište SMS ve tvaru: Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, Váš měsíční příjem, Vaše splátky, požadovanou částku, město. Telefon: , registry neřešíme Levné ubytování HOTEL JELEN Nová Včelnice tel.: Snídaně, hotovky, minutky, saláty, pizza denně od 21:00 hodin pá + so do 22:00 hodin Polední menu 65,- Kč Každý víkend tatarák Kulturní akce: ALEŠ BRICHTA předprodej v restauraci Disco DJ Lukáš Rybí hody country bál hraje MAMUT Na příjemnou ochutnávku a posezení se těší Sport Bar v Počátkách VÉVODA KVASNICOVÝ kvasnicový světlý ležák Přítomnost vitálních pivovarských kvasnic dodává pivu charakteristický zákal. Vyznačuje se vyváženou, mírně nahořklou chutí, zlatavou barvou a kvalitním řízem. Vévoda kvasnicový je nepasterizovaný kvasnicový světlý ležák s obsahem alkoholu 4,5 % Vyrábí: Pivovar Vysoký Chlumec PATRIOT nefiltrovaný ležák Toto nepasterizované pivo vyniká plnou chutí, silným řízem a výraznou chmelovou hořkostí. Janáček Patriot nefi ltrovaný je nepasterizovaný světlý ležák s obsahem alkoholu 4,6 %. Vyrábí: Pivovar Janáček (Uherský Brod) 19

20 VÝJIMENÁ KIA NABÍDKA 7 bezstarostných a spokojených let. Nevíte? Pijte se podívat a uvíte. AUTO NEZA s.r.o. Prodej a servis KIA, AUTO Myslotínská NEZA 2044 s.r.o. 393 Prodej 01 a Pelhimov servis KIA, Myslotínská tel.: , 393 mobil: Pelhimov , tel.: , mobil: , Zveme Vás na dny otevřených dveří od 17. do 27. října Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: Hosté: Omluveni: Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda Zapsal:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více