Zápis č. 8/2019 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 7. května 2019 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 8/2019 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 7. května 2019 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích"

Transkript

1 Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 8/2019 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 7. května 2019 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Přítomni: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Josef Prygl, Omluven: Přítomni občané: 1. Technický bod Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) v h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na úřední desce OÚ od Konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, je tedy usnášení schopné. Za ověřovatele zápisu 8. zasedání ZO byli navrženi pan Josef Prygl a Bc. Karel Kovařík. Zapisovatelkou zápisu Mgr. Sylva Klimešová. Usnesení č. 165/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Prygla a Bc. Karla Kovaříka, zapisovatelku zápisu Mgr. Sylvu Klimešovou. Program: 1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu 8. zasedání ZO) 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace od posledního zasedání 4. Pošta 5. Majetkové věci 6. Různé 7. Úprava rozpočtu č. 4/ Diskuse 9. Rekapitulace 10. Závěr Usnesení č. 166/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje program 8. zasedání ZO.

2 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Usnesení č. 155/19/Z7- splněno (R. Maňa jednosměrka) Usnesení č. 164/19/Z7- splněno (zajištění převodu pozemků) Starosta obce zrekapituloval usnesení z minulého zasedání č. 7/2019. Usnesení č. 167/19/Z7 ZO Lovčice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. 3. Informace od posledního zasedání 3/1 Jednosměrka v trati Nad Zahradou v řešení, momentálně čekáme na vyjádření policie 3/2 Složení krizového štábu 6 členů, předseda starosta obce, 5 členů místostarostka, 1 člen zastupitelstva obce, velitel JSDH a 2 zástupci místní firmy. Navrženi: Tvrdý, Klimešová, Prygl, Kos, Luža a Belák Usnesení č. 168/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje složení krizového štábu 6 členů, předseda starosta obce, 5 členů místostarostka, 1 člen zastupitelstva obce, velitel JSDH a 2 zástupci místní firmy: Tvrdý, Klimešová, Prygl, Kos, Luža a Belák 3/3 Požadavky zřizovatele na MŠ ze dne Provoz od 6.30 do (bez upozorňování zákonných zástupců a samotných dětí o včasném vyzvedávání dětí z odpoledního provozu). 2. Provoz o vedlejších prázdninách s možností sníženého počtu ped. i neped. zaměstnanců, po domluvě se zřizovatelem zkrácením provozní doby 3. Provoz o hlavních prázdninách po dobu 2 týdnů MŠ může udělat průzkum zájmu a termíny provozu stanovit dle zájmu zákonných zástupců provoz může být opět ve sníženém režimu zaměstnanců 4. Nediskriminování dětí na základě pracovního vytížení zákonných zástupců o hlavních prázdninách mohou do MŠ docházet všechny děti, ne jen děti zaměstnaných rodičů. Usnesení č. 169/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje znění požadavků na provoz MŠ a ukládá starostovi obce požadavky předat ředitelce MŠ a ZŠ. 3/4 Pravidla pro pronájem prostor KD dodatek k provoznímu řádu a nájemní smlouvy Usnesení č. 170/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje Dodatek č. 1 provozního řádu a nájemní smlouvy KD a malého hřiště ve znění: V jakém stavu je prostor na začátku (při předávání klíčů), takový bude i na konci (při vracení

3 klíčů). Prostory jsou pronajaty k soukromému nebo veřejnému účelů, s tím souvisí i otevření příslušných místností. Místnosti, do kterých nebyl vstup dovolen, zůstávají zamčeny. (S ohledem na druh a účel akce.) Při vracení klíčů je třeba mít v pořádku hlavně tyto záležitosti: Uklizená, umytá, čistá podlaha Uklizené, umyté, čisté stoly a židle Ubrusy (pokud byly zapůjčeny), připraveny na hromadě na praní Uklizené, umyté toalety, umyté podlahy Uklizené, umyté nádobí Každý, kdo si prostory pronajímá, může využít služeb, které výše zmíněný úklid zajistí: Umytí podlahy: 1000,- Kč pro KD a 500,- Kč pro malé hřiště Umytí stolů: 500,- Kč pro KD a 200,- Kč pro malé hřiště Umytí toalet, podlah: 1000,- Kč pro KD a 500,- Kč pro malé hřiště Umytí, úklid nádobí: 350,- Kč pro KD a 200,- Kč pro malé hřiště Příprava ubrusů na praní: 150,- Kč pro KD a 100,- Kč pro malé hřiště V případě využití služeb úklidu bude standardní cena pronájmu navýšena o provedené úkony. 3/5 Kostel sv. Petra a Pavla v Lovčicích u Kyjova, odvlhčení obvodového zdiva Usnesení č. 171/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje dar ve výši ,- pro Římskokatolickou farnost Lovčice, Lovčice 46, Lovčice, IČ: na odvlhčení obvodového zdiva Kostela sv. Petra a Pavla v Lovčicích u Kyjova. 3/6 Provedení projektu a realizace NN za velkým hřištěm Stavbu NN nejde projednat s majiteli parcel č. 1086/1 - Stanislav Šlampa a Libuše Šlampová. Z tohoto důvodu E.ON rozhodl o změně vedení trasy NN. Příloha je situační výkres. Bude nutné podepsat novou smlouvu z důvodu změny trasy. Nová trasa vyznačena oranžovou čarou. Za parcelou 7124 povede trasa opět po levé straně. Pan Šlampa chtěl za souhlas a podpis smlouvy NN po obci souhlas se stavbou opěrné zdi. Usnesení č. 172 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje změnu vedení trasy NN za velkým hřiště dle situačního výkresu. 3/7 Šlampa Stanislav, vyjádření ke stavbě opěrné zdi Usnesení č. 122/19/Z5 ZO Lovčice souhlasí se stavbou opěrné zdi pana Šlampy. Konstrukce bude provedena suchou montáží a bude kdykoliv odstranitelná dle přílohy dodané panem Šlampou.

4 Usnesení č. 173/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje revokaci usnesení a zamítá stavbu opěrné zdi pana Šlampy. 4. Pošta Č.j.: 177 MF Informace o nutnosti podávat informace na MF o závažných zjištěních z finančních kontrol Č.j.: 178 Obec Lovčice Žádost o stanovisko k vydání územního souhlasu, ohlášení stavby K. Hradilová č.p. 141 Č.j.: 180 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Č.j E.ON Distribuce Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Č.j.: 182 E.ON Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Č.j.: 183 E.ON Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Č. j.: 185 E.ON Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Č.j.: 186 Krajský úřad JMK Odbor ŽP Upozornění na změnu vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Č.j.: 191 Katastrální úřad JMK Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí vlastnické právo Konečný Jan Č.j.: 193 MV Informace pro spolky a občanská sdružení povinnost evidence ve spolkovém rejstříku Č.j.: 197 Bohuslav Vávra (starosta obce Boršice u Blatnice), Martin Beňatinský (starosta obce Lubina), Dušan Málik (starosta obce Bzince pod Javorinou) žádost o morální, hmotnou či finanční podporu Slávností bratrstva Čechov a Slovákov Č.j.: 196 Krajský úřad JMK žádost o zapojení do zjišťování míry spokojenosti se službami Krajského úřadu JMK dotazník na webovém odkaze Č.j.: 195 MV Povinnost dvoufaktorové autentizace pro přístup do AISP registru práv a povinností Č.j: 198 Lukáš Nop (kupující dům č.p. 21) - Žádost o možnost odkoupení části parc. č. 186/5 viz mapka Usnesení č. 174 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje odkoupení pozemku dle geometrického plánu, který nechá na své náklady pan Nop udělat. Č.j.: 199 Jana Krejčí Žádost o obecní byt (z důvodu ukončení nájemní smlouvy v současném bydlišti) Č.j.: 201 Krajský úřad JMK Pozvánka na konferenci Jak žít bez odpadu bez balu bez plastu v Brně Č.j.: 202 Okresní soud Hodonín kopie rozsudku o omezení svéprávnosti a opatrovnictví Č.j.: 203 Katastrální úřad JMK Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí parcela 473/1, 7938/12, 7938/14 Č.j.: 204 Pozvánka na konferenci Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu Lednice Č.j.: 205 KDU ČSL Delegování členů strany do okrskové volební komise Č.j. 206 KSČM - Delegování členů strany do okrskové volební komise Č.j.: 207- E.On Vyjádření k žádosti o připojení distribuční sítě návrh Smlouva o připojení č Č.j.:208 E.On Oznámení o výměně elektroměru

5 Č.j.: 209 E.On Oznámení o výměně elektroměru Č.j.: 011 Krajská hygienická stanice JMK (pro Správu majetku obce Lovčice) Informace o zahájení kontroly Č.j.: 211 HZS JMK Protokol o kontrole obce Lovčice Obec Lovčice plní úkoly uvedené v krizovém zákoně Č.j.: 212 Finanční úřad JMK Veřejná vyhláška zpřístupněný hromadný předpisný seznam Č.j.: 213 Finanční úřad JMK Informace o zveřejnění hromadného předpisného seznamu Č.j.: 216 Krajský úřad JMK Oznámení o zahájení řízení výjimka kvůli výzkumu žab Č.j.: 217 Městský úřad JMK Souhlas s odstraněním stavby demolice RD č.p. 199 Č.j.: 219 Linka bezpečí, z.s. žádost o podporu Č.j.: 221 MVČR oznámení o vydání částky 4/2019 Č.j.: EKO KOM informace o množství odpadů z obalů Č.j.: 223 Vlastimil a Magdalena Zajdákovi žádost o prodej části pozemku par.č. 185 v k. ú. Lovčice u Kyjova Usnesení č. 175 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje odkoupení části pozemku viz nákres (18 m 2 ) dle domluvy s panem Nopem Zdržel se: Č.j.: 224 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s. žádost o dotaci Usnesení č. 176 /19/Z8 ZO Lovčice bere na vědomí došlou poštu. Zdržel se: 5. Majetkové věci 5/1 Byt č. 1 po paní Konečné 1. Žadatel dle č.j. 76 je Pavel Sűss v žádosti má uvedeno, přihlášení k trvalému pobytu do obce Lovčice a v bytě bude trvale pan Sűss a jeho manželka. 2. Žadatelka dle č.j. 98 je Ivana Mokrá v žádosti má uvedeno, že byt bude obývat společně se synem 3. Žadatelka dle č.j. 199 Jana Krejčí v žádosti má uvedeno, že má ukončení nájemní smlouvy v současném bydlišti. Chce setrvat v Lovčicích z důvodu školní docházky dětí a opravě nového bydlení v Lovčicích. K trvalému pobytu se nastěhuje s Josefem Pinterou a syny Davidem Krejčím, Michaelem Krejčím a dcerou Julii Pinterovou. Usnesení č. 177/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje byt č. 1 pronajmout žadatelce č. 3 Janě Krejčí, Lovčice 138, Lovčice Smlouva o nájmu bytu, uzavřená mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČ: , jako pronajímatelem a Janou Krejčí, Lovčice 138, Lovčice, jako nájemcem. Předmětem nájmu

6 je byt č. 1 v domě č.p. 118 v Lovčicích, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku par. č. 578, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 820 m 2, sestávající ze 3pokojů, kuchyně a příslušenství. Usnesení č. 178/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje smlouvu o nájmu bytu, uzavřenou mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČ: , jako pronajímatelem a Janou Krejčí, Lovčice 138, Lovčice, jako nájemcem. Předmětem nájmu je byt č. 1 v domě č.p. 118 v Lovčicích, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku par. č. 578, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 820 m 2, sestávající ze 3pokojů, kuchyně a příslušenství. Obec obdržela znalecký posudek Odborný odhad zhodnocení bytu. Původní cena ,- Kč, kterou postupně uhradil při úpravách bytu č 1 původní nájemce, pan Zwettler, je v současné době vlivem stáří pořízených záležitostí snížena na aktuální částku ,- Kč. Tento posudek bude k dispozici současné i budoucí nájemnici. Informace o amortizaci dříve zakoupeného vybavení bude zakomponována do nové nájemní smlouvy, dále zde bude zdůrazněno, že si nájemce nemůže s bytem nakládat dle svého uvážení bez vědomí majitele bytu obce. Vybavení pořízené poslední nájemnicí bude řešeno s novou nájemnicí může dojít k jeho odkoupení za dohodnutou částku. V případě odchodu další nájemnice z bytu si může toto vybavení z bytu odvést. Usnesení č. 179/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje informace z odborného posudku a proplacení částky ,- paní Konečné, vč. zapracování ,- do úpravy rozpočtu č. 4/ /2 Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami: Obec Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: , jako dárce a NA KOLE DĚTEM nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, 69801, IČ : , jako obdarovaný uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru 1.000,- na financování rekondičních pobytů na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem. Usnesení č. 180/19/Z8 ZO Lovčice schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami: Obec Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: , jako dárce a NA KOLE DĚTEM nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, 69801, IČ : , jako obdarovaný uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru 1.000,- na financování rekondičních pobytů na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem. 5/3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: , jako

7 poskytovatel a Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, Kyjov, IČO: , jako příjemce. Předmětem smlouvy je spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok Účelový příspěvek je ,-. Usnesení č. 181 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: , jako poskytovatel a Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, Kyjov, IČO: , jako příjemce. Předmětem smlouvy je spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok Účelový příspěvek je ,- 5/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne mezi Bc. Jakubem Borkem, Dolní 241, Vnorovy , IČO: a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: Vymezení rozsahu změn v důsledku konce platnosti smlouvy ke dni se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly, že smlouva ze dne a její platnost se prodlužuje na neurčito. Usnesení č. 182 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne mezi Bc. Jakubem Borkem, Dolní 241, Vnorovy , IČO: a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, IČO: Vymezení rozsahu změn v důsledku konce platnosti smlouvy ke dni se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly, že smlouva ze dne a její platnost se prodlužuje na neurčito. 5/5 Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi žadatelem Obec Lovčice, Lovčice 118, Lovčice a provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice , IČ: Předmětem smlouvy je připojit DS za sjednaných podmínek pro odběr elektřiny a zajistit rezervovaný příkon dle technických podmínek na adrese Lovčice č.p.200, 3 x 80 A Usnesení č. 183 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi žadatelem Obec Lovčice, Lovčice 118, Lovčice a provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice , IČ: Předmětem smlouvy je připojit DS za sjednaných podmínek pro odběr elektřiny a zajistit rezervovaný příkon dle technických podmínek na adrese Lovčice č.p.200, 3 x 80 A 5/6 Darovací smlouva mezi Římskokatolickou farností Lovčice, Lovčice 46, Lovčice, IČ: , zastoupená Mgr. Stanislavem Kovářem, jako obdarovaná a Obec Lovčice, Lovčice 118, , IČ: , jako dárce. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ,- Kč na odvlhčení obvodového zdiva kostela sv. Petra a Pavla v Lovčicích. Usnesení č. 184 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Lovčice, Lovčice 46, Lovčice, IČ: , zastoupená Mgr. Stanislavem Kovářem, jako obdarovaná a Obec Lovčice,

8 Lovčice 118, , IČ: , jako dárce. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ,- Kč na odvlhčení obvodového zdiva kostela sv. Petra a Pavla v Lovčicích. 5/7 DAROVACÍ SMLOUVA uzavřená podle 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi Obec Lovčice, č. 118, Lovčice, IČO: , jako dárce a Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, Hodonín, IČO: , jako obdarovaný. Předmět smlouvy finanční dar ve výši 5.000,- na nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu Ždánice. Usnesení č. 185 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje DAROVACÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi Obec Lovčice, č. 118, Lovčice, IČO: , jako dárce a Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, Hodonín, IČO: , jako obdarovaný. Předmět smlouvy finanční dar ve výši 5.000,- na nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu Ždánice. 5/8 Schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení NN za hřištěm pro nové RD. Usnesení č. 126 /19/Z5 ZO Lovčice schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, , IČ: , jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice , IČ: jako budoucí oprávněný. Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení a převzetí stavby budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Budoucí oprávněný bude realizovat na zatížené nemovitosti stavbu s názvem Lovčice, rozš. NN, Chropeňová na pozemku par. č. 7219, 7053 v katastrálním území Lovčice u Kyjova. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši Kč. Usnesení č. 186 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje revokaci usnesení č. 126 /19/Z5 5/9 Smlouva č /008 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, , IČ: , jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice , IČ: jako budoucí oprávněný. Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení a převzetí stavby budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Budoucí oprávněný bude realizovat na zatížené nemovitosti stavbu s názvem,,lovčice, rozš. NN, Chropeňová na pozemku par. č. 6930/1, 1127, 1129, 1137, 1138, 1139, 1141, 7100 a 7219 v katastrálním území Lovčice u Kyjova. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši Kč. Usnesení č. 187 /19/Z8

9 ZO Lovčice schvaluje Smlouvu č /008 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, , IČ: , jako budoucí povinný a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice , IČ: jako budoucí oprávněný. Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení a převzetí stavby budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Budoucí oprávněný bude realizovat na zatížené nemovitosti stavbu s názvem,,lovčice, rozš. NN, Chropeňová na pozemku par. č. 6930/1, 1127, 1129, 1137, 1138, 1139, 1141, 7100 a 7219 v katastrálním území Lovčice u Kyjova. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši Kč. 6. Různé 6/1 Energeticky úsporné opatření - KD Lovčice, fasáda je zateplena, zakotvena a přetmelena, na ploše jsou oplachovány parapety, střecha je v rozpracovaném stavu, atiky jsou oplechovány a dále se mají provádět tepelné izolace stropů a izolace proti vodě a klempířské práce, řeší se přepojení NN a rozvodná skříň, výběr barvy proběhlo v neděli v 16:30 u KD za účasti: S. Klimešové, R. Maně, K. Kovaříka (J. Prygla) 6/2 RD 199 je provedena částečná demolice a odpojení elektroinstalace 6/3 III/4301 Lovčice průtah kvůli referendu vytvoříme ještě leták se srovnáním obou variant, pozveme spoluobčany na schůzku v 17:00 odpovědi na otázky (24., referendum) účast zastupitelů na schůzce je velmi žádoucí. 6/4 Prostřední zastávka je oklepaná, nahozená a přetmelená vč. perlinky, fasáda, barva výběr barvy proběhlo v neděli v 16:45 za účasti: S. Klimešové, R. Maně 6/5 Vodohospodářské opatření v k. ú Lovčice poldr v trati Sedlavice, Žleby 118, Lovčice, doklady k podání žádosti o povolení jsou všechny, jen se čeká na rozbor sedimentu a dle rozboru se sediment uloží na pole, povrch terénu nebo na skládku. 6/6 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace, odložení tvorby fondu obnovy vodovodů a kanalizace do 11/2022 z důvodu výstavby nového vodovodu, kanalizace a provedení rekonstrukce stávajícího vodovodu Usnesení č. 188 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje odložení tvorby fondu obnovy vodovodů a kanalizace do 11/2022 z důvodu výstavby nového vodovodu, kanalizace a provedení rekonstrukce stávajícího vodovodu 6/7 Protipovodňová opatření obce Lovčice, zadávací dokumentace a komise pro otevření obálek a hodnotící komise. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Lovčice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací

10 dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky. Usnesení č. 189 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje zadávací dokumentaci pro protipovodňová opatření obce Lovčice - Komise pro otevírání obálek: navrženi A. Mlejnek, K. Kovařík, L. Poláček Usnesení č. 190 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: A. Mlejnek, K. Kovařík, L. Poláček - Hodnotící komise: navrženi A. Mlejnek, K. Kovařík, L. Poláček Usnesení č. 191 /19/Z8 ZO Lovčice schvaluje hodnotící komisi ve složení: A. Mlejnek, K. Kovařík, L. Poláček 6/8 Mapa Lovčic umístění, poslední návrh: u kostela po domluvě na místě vedle již umístěných vývěsek, v blízkosti výjezdové cesty ke kostelu 6/9 oprava zničené desky hrobu nehoda p. hrobaře obec dořeší 7. Úprava rozpočtu č. 4/2019 Úprava rozpočtu č. 4/2019 obsahuje rozpočtová opatření č Po provedené úpravě rozpočtu č. 4/2019 se rozpočtové příjmy snižují o částku Kč. Po provedené úpravě rozpočtu č. 4/2019 se rozpočtové výdaje zvyšují o částku Kč. Schodek činí Kč. Rozpočtové příjmy po provedené úpravě rozpočtu č. 4/2019 činí Kč. Rozpočtové výdaje po provedené úpravě rozpočtu č. 4/2019 činí Kč. Schodek činí Kč. Splátky z úvěru činí Kč, financování - schodek Kč. Usnesení č. 192/19/Z7 ZO Lovčice schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů úpravu rozpočtu č. 4/ Diskuse brigáda na faře odkrytí střechy, likvidace krovů stodoly dobrovolníci vítáni

11 9. Rekapitulace Usnesení zrekapitulovala Mgr. Sylva Klimešová. 10. Závěr Příští zasedání ZO bude ve středu po 20. červnu 2019 v hodin. Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 20:30 hodin.... Václav Tvrdý starosta obce.. Josef Prygl ověřovatel Bc. Karel Kovařík ověřovatel Příloha: prezenční listina

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 23/2016

Více

5/2 ZÁSTAVBA RD, LOVČICE PADĚLKY, rozdělení geometrickým plánem na parcele k zástavbě RD dle situačního výkresu změna 2, číslo výkresu C.03.

5/2 ZÁSTAVBA RD, LOVČICE PADĚLKY, rozdělení geometrickým plánem na parcele k zástavbě RD dle situačního výkresu změna 2, číslo výkresu C.03. Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 17/2016

Více

Zápis č. 25/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v pondělí v 20:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 25/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v pondělí v 20:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 25/2016

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 10/2015

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 6/2015

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 24. 6. 2015 v 10.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 24. 6. 2015 v 10.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 9/2015

Více

Zápis č. 12/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 14. 10. 2015 v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 12/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu 14. 10. 2015 v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 12/2015

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 18/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 18/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek v 17:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 18/2016

Více

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 11/2015

Více

Zápis č. 14/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu v 18:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 14/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo ve středu v 18:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 14/2015

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Datum: 24. června 2019 Začátek: 17.30 hodin Místo: Zasedací místnost OÚ Rosovice Počet listů: 5 Zapisovatelka: Ověřovatelé: Jana Farová Milan Kubík,

Více

Zápis č. 26/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v pondělí v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 26/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v pondělí v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 26/2016

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 6.10. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 7/2019 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 2. dubna 2019 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 7/2019 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 2. dubna 2019 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 7/2019

Více

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Zápis 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 26.04.2018 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin starosta

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Strana 1 (celkem 6) Zápis z 12/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 10. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Miroslav Doškař, Ing. Miroslav Cincibus, Milan

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.05.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 19.10.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lovčice konaného dne 31. října 2018 v v Kulturním domě v Lovčicích

Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lovčice konaného dne 31. října 2018 v v Kulturním domě v Lovčicích Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lovčice konaného dne 31. října 2018 v 18.00 v Kulturním domě v Lovčicích Přítomni:

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Kuřimská 99, Moravské Knínice, Kuřim, okres Brno-venkov

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Kuřimská 99, Moravské Knínice, Kuřim, okres Brno-venkov Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného dne 24. 6. 2019 Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, MVDr. Ivana Koláčková Ph.D., Ing. Jana Zemanová Ph.D., Pavel Kaláb. Jednání zastupitelstva

Více

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného dne 26.11.2018 Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová Ph.D., Omluvena: MVDr. Ivana Koláčková

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 21. 08. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček.

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček. Obec Ostružná Zastupitelstvo obce Ostružná Z á p i s ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 26. června 2017 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková,, M. Janeček, F.

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21. listopadu 2017 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2017 Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 16. 3. 2017 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2017 Místo konání: Kancelář OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 21 / 2017, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 21 / 2017, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 21 / 2017, které se konalo dne 7. 11. 2017 Přítomni : Leo Kordas, Pavla

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne 19. 2. 2018 Usnesení č. 1534/18 RM ne uzavření darovací smlouvy mezi městem Brtnice, jako dárcem a Centrem pro zdravotně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 24 / 2018, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 24 / 2018, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 24 / 2018, které se konalo dne 25. 4. 2018 Přítomni : Leo Kordas, Pavla

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM Usnesení z 24. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ. Doplnění programu delegování zástupce na valnou hromadu EKO SKLÁDKY

USNESENÍ. Doplnění programu delegování zástupce na valnou hromadu EKO SKLÁDKY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne 12. 6. 2019 od 19:00 hodin Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zák. o obcích) a zapisovatele Zastupitelstvo města Nová Včelnice

Více

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 13. 10. 2017 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý 26. 5. 2015 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý 26. 5. 2015 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 8/2015

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 158/2019 1. neschvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 7. 2018, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:08 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin. Obec Ctiboř Ctiboř 70, 347 01 IČ: 00868841 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne 12. 9. 2017 od 17:00 hodin. Přítomni: dle prezenční listiny Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5. 3. 2018, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 44. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 11.3.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Josef David, Jan Šnábl,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích.

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice konaného dne 16. 9. 2013 v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Přítomni : Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana,

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 21. listopadu 2018 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 21. listopadu 2018 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 2/2018

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 30. 03. 2017 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Z á p i s č. 4 / 2009

Z á p i s č. 4 / 2009 Z á p i s č. 4 / 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 30. září 2009 v Kulturním domě v Malšovicích Přítomni: dle presenční listiny Zapisovatelka: J. Gaudeková Ověřovatelé:

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:6 Omluveni:3 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 29. 4. 2019 od 17,00 hodin. Usnesení č. 16-25/2019 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017

ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017 ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017 Přítomni: František Svátek, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Michal

Více

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin U S N E S E N Í č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 19. 9. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S č. 7 /2017

Z Á P I S č. 7 /2017 Z Á P I S č. 7 /2017 ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 6.11.2017 v budově OÚ v Pluhově Žďáru Dle prezenční listiny je přítomno 8 zastupitelů, omluveni pan Miloslav Paulík,

Více

Zápis z 21. veřejného zasedání OZ dne

Zápis z 21. veřejného zasedání OZ dne Zahájeno v 19:05 hodin Zápis z 21. veřejného zasedání OZ dne 4. 7. 2018 Přítomni: Prexl, Voráček, Johánek, Plánička, Kotlan, Frančík Omluven: 1) Zahájení s odkazem na ustanovení 92 odst. 3) zákona č. 128/2000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne č. j. 7/2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 30. 7. 2018 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.6.2018 18:09 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání. 20.6.2018 20:27

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 36. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 36. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 5.9.2018 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Jiří Černoch, Stanislav Slouka, Pavel

Více

1. Technický bod. Zápis č. 8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

1. Technický bod. Zápis č. 8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 11.12.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více