Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, tel./fax: , , Školní vzdělávací program Počítačové elektronické systémy Denní forma studia Kunovice 2014

2 Úvod Tento školní vzdělávací program vypracovali učitelé Soukromého gymnázia, střední odborné školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Kunovicích ve spolupráci se svými ţáky a sociálními partnery. Vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání M/01 Informační technologie. Kurikulární reformu chápou jako cestu k inovaci vzdělávání a výchovy v duchu evropské integrace, odpovídající principům školského zákona č. 561/2004 Sb. a směřující k rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Smyslem materiálu je jasně definovat cíle, strategie a metody práce školy v následujícím období. Obsah dokumentu bude průběţně zapracováván do tematických plánů učitelů a do jejich příprav na výuku. Nezanedbatelná je tedy koordinační funkce dokumentu na horizontální úrovni řešení výchovně vzdělávacích procesů ve studijním oboru Informační technologie. 2

3 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FORMA VZDĚLÁNÍ PŘEDKLADATEL Název školy Adresa školy Jméno ředitele Kontakty ZŘIZOVATEL Jméno zřizovatele Adresa Kontakty PLATNOST DOKUMENTU OD DALŠÍ DOPORUČENÉ ÚDAJE IČO, IZO, REDIZO Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Jméno koordinátora tvorby ŠVP PROFIL ABSOLVENTA NÁZEV A ADRESA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁVÁNÍ, PLATNOST POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA Klíčové kompetence získané studiem podle tohoto ŠVP Odborné kompetence získané studiem podle tohoto ŠVP Odborné kompetence specializační, získané studiem v jednotlivých specializacích CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU POPIS CELKOVÉHO POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Klíčové kompetence závazně určené RVP Realizace odborných kompetencí v tomto ŠVP Realizace odborných kompetencí specializačních, získané studiem v jednotlivých specializacích REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata závazně určená v RVP Průřezová témata v tomto ŠVP Realizace dalších vzdělávacích aktivit podporujících záměr ŠVP ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŢÁKŮ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA OBSAHU A FORMY PROFILOVÉ ČASTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PROSPĚCHOVĚ SLABÝCH ŢÁKŮ UČEBNÍ PLÁN Rozvrţení týdnů ve školním roce ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

4 6.2 CIZÍ JAZYK I. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK I. NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK II. RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu FYZIKA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu ZÁKLADY EKOLOGIE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu DĚJEPIS Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu OBČANSKÁ NAUKA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu PROGRAMOVÁNÍ Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu APLIKOVANÝ SOFTWARE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu OPERAČNÍ SYSTÉMY Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5 6.17 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu EKONOMIKA Charakteristika vyučovaného předmětu Charakteristika vyučovaného předmětu Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu MANAGEMENT A MARKETING Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu DÍLENSKÁ PRAXE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu VIDEOTECHNOLOGIE Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu PROJEKTY V OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉM PROGRAMOVÁNÍ Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu GRAFIKA V 3D Charakteristika vyučovaného předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu ODBORNÁ PRAXE Charakteristika vyučovaného předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovaného předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu POPIS ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V DANÉM ŠVP PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

6 1 Úvodní identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Počítačové elektronické systémy 1.2 Vzdělávací program Střední, vzdělání s maturitní zkouškou 1.3 Forma vzdělání Denní 1.4 Předkladatel Název školy Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o Adresa školy Osvobození 699, Kunovice Jméno ředitele JUDr. Radomíra Veselá Kontakty Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: JUDr. Radomíra Veselá 1.5 Zřizovatel Jméno zřizovatele Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA Adresa Javorová 1522, Veselí nad Moravou Kontakty Platnost dokumentu od Platnost od Dokument nahrazuje stávající ŠVP, včetně dodatků, po zrušení části týkající se kombinované formy studia nahrazené samostatným dokumentem. 1.7 Další doporučené údaje IČO, IZO, REDIZO IČO: IZO: REDIZO:

7 1.7.2 Kód a název oboru vzdělání M/01 Informační technologie Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Jméno koordinátora tvorby ŠVP JUDr. Radomíra Veselá Razítko školy Podpis ředitele 7

8 2 Profil absolventa 2.1 Název a adresa školy, zřizovatel Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, Kunovice Zřizovatel: Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., h. prof., Dr.h.c., MBA 2.2 Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání, platnost Počítačové a elektronické systémy, Kód a název oboru vzdělávání M/01 Informační technologie Odborné zaměření a) programování b) počítačová grafika c) počítačové sítě Platnost od Popis uplatnění absolventa v praxi Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace v oboru Informační technologie. Studium tohoto ŠVP je vhodné pro muţe i ţeny. Absolventi se uplatní v oblasti hardware a jako programátoři, správci sítí, specialisté informačních a komunikačních technologií, operátoři při tvorbě počítačové grafiky a multimédií, v niţších řídících funkcích v oblasti výpočetní techniky a elektrotechniky. Moţnými pracovními pozicemi absolventů jsou technik IT, pracovník uţivatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. ŠVP plně zajišťuje poţadavky RVP M/01 Informační technologie na uplatnění absolventa (RVP, s. 12) v oblasti: návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; údrţby prostředků IT z hlediska HW; programování a vývoji uţivatelských, databázových a webových řešení; instalací a správy aplikačního SW; instalací a správy OS; návrhů, realizace a administrace sítí; kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; Vzdělávací program podporuje také rozvoj obecně pouţitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, dovednost řešit problémy, vyuţívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní postupy při řešení praktických úkolů), které umoţňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního ţivota a usnadňují zaměstnatelnost absolventů. Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoţivotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru. 8

9 V průběhu studia se ţák můţe specializovat. ŠVP umoţňuje tři následující specializace: a) specializace na programování Absolvent specializace se můţe uplatnit v pracovních pozicích specializovaných na vývoj webových aplikací v architektuře klient server s vyuţitím PHP jazyka, HTML kódů a dalších internetových technologií. Bude schopen uplatnit své znalosti aplikace algoritmů do praktických programových řešení. Uplatní se pří vývoji softwaru v programovacím jazyce C i C++ s pouţitím objektového programování a při systémových činnostech jako je tvorba dokumentace pro uţivatele a pro popis analýzy algoritmu. Znalosti z oblasti databázových systémů se uplatní při vývoji informačních systémů pro webové aplikace s pouţitím SQL jazyka a při vývoji systémů v prostředí internetu jako jsou webové portály a internetové obchody. Tato specializace je zvláště výhodná pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením pohybového ústrojí. b) specializace na počítačovou grafiku Absolvent specializace se můţe uplatnit v pracovních pozicích specializovaných na návrh webové grafiky a jednotlivých komponent WWW stránky. Své znalosti uplatní při práci v DTP studiích při tvorbě a práci s bitmapovou a vektorovou grafikou v různých oblastech reklamy a propagace. Dalším směrem uplatnění je práce s videem, jeho zpracováním do různých formátů, úpravy a efekty podle moţností aplikovaného. V této oblasti je schopen vytváření animované grafiky v 3D s vyuţitím animačního. Tato specializace je rovněţ výhodná pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením pohybového ústrojí. c) specializace na počítačové sítě Absolvent specializace se můţe uplatnit v pracovních pozicích specializovaných na návrh počítačových sítí a strukturované kabeláţe s praktickou dovedností instalace. Je schopen pracovat s aktivními prvky síťových technologií jako jsou router, bridge, access point atd. Najdou své uplatnění ve firmách, které vyuţívají bezdrátové technologie WLAN a WIFI, při instalaci těchto prvků, jejich nastavování, správou různých komponent. Je schopen pracovat jako správce počítačové sítě a administrátor serverů s různými operačními systémy. Absolvent se uplatní při instalaci prvků a komponent televizního a satelitního vysílání, s aktivní znalostí přenosových médií. Absolventi výše uvedených specializací mohou pracovat na následujících pracovních pozicích a vykonávat následující činnosti: Technik údrţby a oprav výpočetní techniky s pracovní činností: Zajišťování servisu vybraného okruhu hardware. Zajištění prevence a běţné údrţby ucelených částí hardware. Instalace hardware, jeho oţivování a uvádění do provozu. Instalace základního programového vybavení. Vedení operativně technické dokumentace. Navrţení cenové kalkulace pro nákup potřebného hardware s ohledem na stanovené poţadavky cenové, bezpečnostní, kompatibility a další. Moţnými uplatněními absolventů jsou: programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. Operátor výpočetní techniky s pracovní činností: Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů. Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací. Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů. Úprava textů, obrázků a skenování. Zálohování dat. Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti. Zajišťování distribuce výstupních informací uţivatelům. 9

10 Zálohování datových souborů a knihoven. Provádění korekcí základních řídících operací a instrukcí. Odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Vedení příslušné dokumentace. Správce aplikací (pracovník uţivatelské podpory) s pracovní činností: Zajišťování správy dílčích modulů aplikací. Zajištění chodu sloţitých a specializovaných počítačových aplikací. Odstraňování havarijních situací. Zajišťování standardních výstupů pro uţivatele. Udrţováních databází ve víceuţivatelských systémech. Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování. Dodrţování provozních standardů a norem. Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti. Vedení příslušné evidence a dokumentace. Poskytování uţivatelské podpory a školení aplikačního. Správce operačních systémů s pracovní činností: Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí. Posouzení vhodnosti různých operačních systémů podle zadaných poţadavků z různých hledisek (cena, nároky na uţivatele, bezpečnost, atd.), Optimalizace vyuţívání jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů systému. Poskytování uţivatelské podpory s ohledem na práci v pouţívaném operačním systému a řešení problému vznikajících jejich pouţívání. Zabezpečování antivirové ochrany, zálohování a ochrana dat před zničením a zneuţitím. Správce sítí s pracovní činností: Definování a přidělování adres a přístupových práv uţivatelům. Implementování firemních a systémových aplikací a programů. Zajišťování správy počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti. Detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů. Vedení a udrţování příslušné dokumentace k počítačové síti. Návrh a vybudování strukturované lokální firemní sítě dle norem a zvyklostí aktuálně pouţívaných. Finanční kalkulace a navrţení optimální sítě z hlediska funkčnosti, rychlosti a bezpečnosti. Poskytování uţivatelské podpory uţivatelům sítě, včetně školení práce v síti. Poskytování uţivatelské podpory k aplikačnímu vybavení. Programátor s pracovní činností: Studium analytické dokumentace - logických a strukturálních diagramů aplikací a databází. Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků. Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb. Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Vytváření uţivatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a poţadavků uţivatelů. Testování aplikací a úloh. Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uţivatelskou dokumentaci. Obchodník s prostředky IT s pracovní činností: Prodej hardwarového a softwarového vybavení IT techniky. Sestavování a optimalizace obchodních nabídek technického zabezpečení v oblasti IT. Poskytování konzultační činnosti zákazníkům v oblasti informačních technologií. Tvorba inovativních plánů technického vybavení pro zákazníky. 10

11 Absolvent můţe také po sloţení maturitní zkoušky nastoupit do kterékoliv z forem terciárního vzdělávání na vyšší odbornou, nebo vysokou školu. 2.4 Očekávané kompetence absolventa Klíčové kompetence získané studiem podle tohoto ŠVP a) Kompetence k učení KK1 Obsah vzdělávání v tomto ŠVP směřuje k tomu, aby byl absolventi schopen učit se efektivně, samostatně vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok a byl schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; KK1-1 ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky; KK1-2 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; KK1-3 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; KK1-4 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; KK1-5 znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. KK1-6 b) Kompetence k řešení problémů KK2 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy. Absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, včetně jejich zdůvodnění, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; KK2-1 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; KK2-2 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; KK2-3 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). KK2-4 c) Komunikativní kompetence KK3 Vzdělávání ve ŠVP směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, ţivotních i pracovních situacích. Absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; KK3-1 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; KK3-2 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; KK3-3 11

12 zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běţná i odborná témata; KK3-4 dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; KK3-5 zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); KK3-6 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; KK3-7 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; KK3-8 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); KK3-9 chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení. KK3-10 d) Personální a sociální kompetence KK4 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; KK4-1 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek; KK4-2 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; KK4-3 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí; KK4-4 mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí; KK4-5 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní; KK4-6 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; KK4-7 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; KK4-8 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých; KK4-9 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. KK4-10 e) Občanské kompetence a kulturní povědomí KK5 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro ţivot v demokratické společnosti a dodrţovali je, jednali v souladu s udrţitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. Absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; KK5-1 dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; KK5-2 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; KK5-3 12

13 uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního souţití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; KK5-4 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; KK5-5 chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje; KK5-6 uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních; KK5-7 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; KK5-8 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. KK5-9 f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám KK6 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně vyuţívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoţivotního učení. Absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; KK6-1 mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; KK6-2 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; KK6-3 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; KK6-4 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; KK6-5 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; KK6-6 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi. KK6-7 g) Matematické kompetence KK7 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti v různých ţivotních situacích. Absolventi by měli: správně pouţívat a převádět běţné jednotky; KK7-1 pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru; KK7-2 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; KK7-3 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení; KK7-4 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); KK7-5 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běţných situacích. KK7-6 KK7-7 13

14 h) Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi KK8 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a vyuţívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; KK8-1 pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením; KK8-2 učit se pouţívat nové aplikace; KK8-3 komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline komunikace; KK8-4 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě Internet; KK8-5 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií; KK8-6 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. KK Odborné kompetence získané studiem podle tohoto ŠVP a) Navrhovat, sestavovat a udrţovat HW, tzn. aby absolventi: OK1 volili vyváţená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané pouţití; OK1_1 kompletovali a oţivovali sestavy včetně periferních zařízení; OK1_2 identifikovali a odstraňovali závady HW a prováděli upgrade. OK1_3 b) Pracovat se základním programovým vybavením, tzn. aby absolventi: OK2 volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení; OK2_1 instalovali, konfigurovali a spravovali operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uţivatele; OK2_2 podporovali uţivatele při práci se základním programovým vybavením; OK2_3 navrhovali a aplikovali vhodný systém zabezpečení dat před zneuţitím a ochrany dat před zničením. OK2_4 c) Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolventi: OK3 volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení; OK3-1 instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení; OK3-2 pouţívali běţné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace; OK3-3 podporovali uţivatele při práci s aplikačním programovým vybavením. OK3-4 d) Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, tzn. aby absolventi: OK4 navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané vyuţití; OK4-1 konfigurovali síťové prvky; OK4-2 administrovali počítačové sítě. OK4-3 e) Programovat a vyvíjet uţivatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby absolventi: OK5 algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí; OK5-1 realizovali databázová řešení; OK5-2 tvořili webové stránky. OK5-3 14

15 f) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: OK6 chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; OK6-1 znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; OK6-2 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik; OK6-3 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); OK6-4 byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém nemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. OK6-5 g) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: OK7 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; OK7-1 dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; OK7-2 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana). OK7-3 h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: OK8 znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; OK8-1 zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady; OK8-2 efektivně hospodařili s finančními prostředky; OK8-3 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. OK Odborné kompetence specializační, získané studiem v jednotlivých specializacích a) Specializace na programování OKS1 Schopnost pracovat s datovými typy jazyka C, PHP, Python a jeho řídícími strukturami v aplikačních programech OKS1-1 Schopnost analyzovat program a rozdělit jej na funkce jazyka C, PHP s potřebnými a výstupními parametry OKS1-2 Schopnost vkládat proměnné a navrţené datové struktury do vstupních a výstupních souborů v jazyce C, PHP a Python OKS1-3 Schopnost vytvářet objekty pomocí principů objektově orientovaného programování do aplikačních programů a dalších vizuálních komponent OKS1-4 b) Specializace na počítačovou grafiku OKS2 Schopnost pracovat v grafických programech s vektorovou a bitmapovou grafikou, vyuţívat různé grafické funkce, efekty, vrstvy, objekty a nástroje. OKS2-1 Vyuţívat různé datové grafické formáty a pracovat s nimi, znalost algoritmů pro různé komprese grafických a video formátů OKS2-2 Znalost problematiky tiskového hardware, DTP OKS2-3 15

16 Schopnost vytvářet animovanou grafiku pomocí bitmapových či vektorových programů a animace v 3D prostoru OKS2-4 Schopnost zpracovat videonahrávky (střih, úprava, zvuková stopa a jiné) OKS2-5 Schopnost vytvářet interaktivní grafické banery OKS2-6 c) Specializace na počítačové sítě OKS3 Schopnost správy pasívních a aktivních počítačových prvků jako switch, router, bridge, acces point, wlan a jiné OKS3-1 Znalost přenosových médií včetně jejich vlastností. Schopnost navrhnout počítačovou síť s volbou optimálních komponent a přenosových medií OKS3-2 Znalost strukturované kabeláţe a jejich komponent včetně spojovacích konektorů OKS3-3 Administrační správa serverových technologií na koncepci klient-server různých operačních systémů OKS3-4 Znalost aplikačních serverů jako www, mail, ftp, dns OKS3-5 Znalost základů televizní a satelitní techniky a přenosu signálu OKS3-6 16

17 3 Charakteristika školního vzdělávací programu 3.1 Popis celkového pojetí vzdělávání Hlavní cíle ŠVP respektují závěry mezinárodní konference UNESCO Vzdělávání pro 21. století. Aby tyto cíle byly realizovány, je obsah vzdělávání rozčleněný do devíti vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání Tento ŠVP je jedinečný uţším zaměřením absolventů do třech oblastí: Programování Počítačová grafika Počítačové sítě Základní paradigma, kterým se budou řídit ţáci i učitelé je skutečnost, ţe si ţáci sami nesou odpovědnost za svoji budoucnost. Pedagogický sbor je povede k realizaci jejich ţivotních cílů, k rozvoji jejich osobnosti i profesionálních a občanských kompetencí. Vzdělávání ve ŠVP Informační technologie má ţáky vybavit klíčovými kompetencemi pro zařazení do odpovídajících pracovních pozic. Významnými cíli vzdělávacího programu jsou: Vybavit ţáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP Informační technologie. Vybavit ţáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP Informační technologie. Připravit ţáky k celoţivotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění. Podmínkou úspěšné realizace ŠVP je vytvoření náročného, motivujícího tvořivého a inovačního studijního prostředí, které ţákům umoţní individuální osvojení a rozvoj klíčových kompetencí a tyto kompetence uplatňovat v občanském i profesním ţivotě. V průběhu studia se ţáci musí učit pracovat s informačními zdroji, analyzovat informace a smysluplně je vyuţívat. Obsah ŠVP posiluje nástroje pro rozvoj tvořivého myšlení. Ţáci získávají potřebné odborné kompetence, schopnost přistupovat tvořivě k řešení profesních problémů, kompetence pro vedení malých týmů, kompetence v oblasti plánování, organizování a hodnocení. Základem metod vzdělávání ţáků jsou týmové metody práce, řešení dlouhodobých projektů, jejich obhajoba a aplikace do běţných situací v praxi. Specifikem ŠVP je plošné zapojení informačních a e-learningových technologií do vzdělávání ţáků a vedení ţáků k práci a studiu jak v malých týmech ţáků ve třídě, tak i v týmech sloţených z ţáků různých ročníků. Kaţdý ţák projde vlastní zkušeností vedení menšího týmu při návrhu a realizaci konkrétního projektu v rámci takového systému práce, který je pravidelně obhajován a nakonec zakončen obhajobou při praktické maturitní zkoušce. 17

18 Dalším specifikem tohoto ŠVP je intenzivní nasazení jazykové výuky ţáků nejen prostřednictvím předmětu cizí jazyk, ale také v zapojení cizího jazyka do výuky odborných předmětů a práci s informačními zdroji. Ve vyšších ročnících jsou některé odborné předměty taktéţ částečně vyučovány v cizím jazyce. Ţáci mají k dispozici počítače, napojené do vysoce kvalitní a rychlostní celoškolské sítě. K dispozici mají přístup k internetu a školní počítačové sítě ve všech prostorech školy prostřednictvím WIFI připojení. Dalším významným specifikem tohoto ŠVP je velký důraz na výchovnou sloţku celého výchovně vzdělávacího procesu. U ţáků se systematicky rozvíjí odpovědnost, etika, estetika, kultivuje chování a postoje. Velký důraz klade škola na pozitivní motivaci ţáků i učitelů. Výchovné a vzdělávací strategie jsou metody a formy výuky, postupy a činnosti učitelů, které plánovaně zařazují do výuky i do ţivota školy, aby systematicky rozvíjeli klíčové kompetence ţáků. Učitelé uplatňují společné výchovné a vzdělávací strategie, které se nejen vzájemně prolínají v celém systému vzdělávání, ale vyuţívají se i v rámci vyučovacího předmětu nebo skupiny vyučovaných předmětů v dané oblasti. Tyto strategie jsou součástí učebních osnov vzdělávacích oblastí a jejich vyučovacích předmětů. Ve vyučovacím procesu jsou ve vhodném poměru zastoupené metody klasické výuky i metody moderní (samostatné a týmové projekty, praktická výuka exkurze, podpora výuky pomocí moderní didaktické techniky, prezentace výsledků za pomoci digitální techniky, atd.). Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby absolventi byli schopni úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách. 3.2 Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence závazně určené RVP Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání KK1-1 Ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky; Realizace klíčové kompetence: KK1 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK1-2 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Informační a komunikační technologie Český jazyk Občanská nauka 18

19 KK1-3 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; KK1-4 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; KK1-5 znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK1-6 Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; KK2-1 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; KK2-2 Realizace klíčové kompetence: KK2 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Občanská nauka Programování Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Matematika Programování Počítačové sítě Programování Technické vybavení počítačů Operační systémy Dílenská praxe Matematika Programování Počítačové sítě Programování Projekty v objektově orientovaném programování Dílenská praxe Operační systémy Matematika Programování Projekty v objektově orientovaném programování Management Počítačové sítě Programování Projekty v objektově orientovaném programování Dílenská praxe Operační systémy Matematika Programování Projekty v objektově orientovaném programování volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; Občanská nauka Český jazyk Dějepis Občanská nauka Český jazyk Občanská nauka Český jazyk Občanská nauka Český jazyk KK2-3 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Dílenská praxe Programování Dílenská praxe Programování Operační systémy Dílenská praxe Programování Projekty v Management Dílenská praxe Programování 19

20 KK2-4 objektově orientovaném programování Operační systémy Projekty v objektově orientovaném programování Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; KK3-1 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; Realizace klíčové kompetence: KK3 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk KK3-2 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; KK3-3 Občanská nauka Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Programování Občanská nauka Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Programování Operační systémy Občanská nauka Dílenská praxe Programování Operační systémy Občanská nauka Dílenská praxe Programování zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běţná i odborná témata; Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk KK3-4 dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný Český jazyk Aplikovaný KK3-5 dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; KK3-5 Občanská nauka Český jazyk Aplikovaný Občanská nauka Český jazyk Aplikovaný Občanská nauka Český jazyk Aplikovaný Občanská nauka Český jazyk Aplikovaný zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); Cizí jazyk 1 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura 20

21 KK3-6 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; Cizí jazyk 1 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1,2 Český jazyk a literatura KK3-7 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; KK3-8 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); KK3-9 chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení. Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 Cizí jazyk 1,2 KK3-10 Personální a sociální kompetence posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; Realizace klíčové kompetence: KK4 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Tělesná Tělesná výchova Tělesná Tělesná výchova výchova výchova KK4-1 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek; Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova KK4-2 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany Český jazyk Dílenská praxe Český jazyk Dílenská praxe Tělesná výchova Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk 21

22 jiných lidí, přijímat radu i kritiku; Dílenská praxe Dílenská praxe KK4-3 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí; Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK4-4 mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí; Tělesná výchova Občanská nauka Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova KK4-5 adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní; Ekonomika KK4-6 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; KK4-7 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Aplikovaný Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Aplikovaný Operační systémy Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Aplikovaný Operační systémy Dílenská praxe Tělesná výchova Management Aplikovaný Operační systémy Dílenská praxe přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; Všechny předměty Všechny předměty Všechny předměty Všechny předměty KK4-8 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých; KK4-9 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a Občanská nauka Programování Informační a komunikační technologie Aplikovaný Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Programování Informační a komunikační technologie Aplikovaný Operační systémy Technické vybavení počítačů Dílenská praxe Grafika ve 3D Programování Informační a komunikační technologie Aplikovaný Operační systémy Dílenská praxe Management Grafika ve 3D Programování Aplikovaný Operační systémy Dílenská praxe Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka 22

23 stereotypům v přístupu k druhým. KK4-10 Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; KK5-1 dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; KK5-2 Jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; KK5-3 uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního souţití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu,přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; Realizace klíčové kompetence: KK5 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK5-4 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; KK5-5 Chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje; Dějepis Občanská nauka Základy ekologie Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK5-6 uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka 23

24 za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních; KK5-7 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; Dějepis Občanská nauka KK5-8 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Dějepis Občanská nauka Občanská nauka KK5-9 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; Realizace klíčové kompetence: KK6 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka KK6-1 mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; KK6-2 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; KK6-3 Elektronika Informační a komunikační technologie Ekonomika Informační a komunikační technologie 24

25 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; KK6-4 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Informační a komunikační technologie Občanská nauka Management KK6-5 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; KK6-6 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi. Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka Ekonomika KK6-7 Matematické kompetence správně pouţívat a převádět běţné jednotky; KK7-1 pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru; KK7-2 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; Realizace klíčové kompetence: KK7 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 25

26 KK7-3 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; Matematika Matematika Matematika Matematika KK7-3 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení; Matematika Programování Matematika Elektronika Programování Informační a komunikační technologie Matematika Matematika KK7-4 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Matematika Matematika KK7-5 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; Matematika Matematika Matematika Grafika ve 3D Matematika Grafika ve 3D KK7-6 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běţných situacích. KK7-7 Matematika Programování Matematika Elektronika Programování Informační a komunikační technologie Matematika Programování Matematika Programování Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; KK8-1 pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením; KK8-2 Realizace klíčové kompetence: KK8 Ročník Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Předmět/pololetí Informační a komunikační technologie Aplikovaný Programování Aplikovaný Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Aplikovaný Programování Aplikovaný Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Aplikovaný Programování Grafika ve 3D Projekty v objektově orientovaném programování Aplikovaný Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Aplikovaný Programování Grafika ve 3D Projekty v objektově orientovaném programování Aplikovaný 26

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Č. j.: SPŠ 73/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Chrudim 2016 Identifikační údaje Předkladatel: Kontakty pro

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice 18-20-M/01 Informační technologie Obsah Úvodní a identifikační údaje... 4 Identifikační údaje oboru... 4 Použitý Rámcově vzdělávací

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia

41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 43 M/02 Chovatelství včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH Identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu...

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 41-44-M/01 Zahradnictví Název ŠVP: Obchod a služby

Více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Obsah Úvodní a identifikační údaje... 3 Identifikační údaje oboru... 3 Použitý Rámcově vzdělávací program... 3 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Masér sportovní a rekondiční 69

Více

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace PRAKTICKÁ SESTRA Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 65-41-L/01 GASTRONOMIE Název ŠVP: HOTELOVÝ PROVOZ Schválila rozhodnutím

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba

pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-44-M/01 82-44-P/01 Hudba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-51-H/01 Elektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ RVP: 26-51-H/01 Elektrikář...

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Adresa : Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, tel.: 545 321 210, IČO : 005 59 466 Bankovní spojení : Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu : 99835-621/0100

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více