METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU"

Transkript

1 Název školy: METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Název společného projektu: Zahraniční pracovní cesta Zahraniční pracovní cesta, její vyúčtování a poptávka po zboží. Hlavní tematické zaměření společného projektu: Tématem projektu je několik navazujících činností firmy organizace zahraniční pracovní cesty, její vyúčtování, a výsledkem této pracovní cesty je poptávka po zboží ze zahraničí. Reálné odborné činnosti na sebe plynule navazují. Na této konkrétní situaci se dá řešit množství praktických problémů. Jde o činnosti ryze odborné, ale i kooperativní a komunikační, které jsou neoddělitelnou součástí pracovního života firmy. Hlavní cíl společného projektu: Hlavním cílem projektu je získat první praktické zkušenosti s organizací zahraniční pracovní cesty, jejího vyúčtování a poptávkou po zboží ze zahraničí. Dílčí cíle společného projektu: Typ projektu: 1. Vybavit žáky základními teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi v oblasti písemné a elektronické komunikace a účetnictví, anglické obchodní korespondence, ekonomiky a praktické využití anglické konverzace v reálné situaci. 2. Umožnit žákům, aby použili poznatky, které dosud vnímali odděleně v jednom celistvém kontextu a ve vzájemných vazbách a souvislostech. 3. Žáci budou vedeni k samostatné práci i k práci v týmu a ke kultivovanému obhajování vlastního názoru. Školní, více předmětový, uměle připravený, střednědobý. Určeno pro studijní obor: M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky M/01 Informační technologie M/02 Ekonomické lyceum Ročník: 3. Předměty zařazené do projektu: EKONOMIKA Roman Blaha EKONOMIKA Roman Blaha PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Ellen Švábová Rozdělení na jednotlivé projektové úkoly: Projektový úkol č. OP III/1 překlad pozvání do Skotska Projektový úkol č. OP III/2 rezervace letenky Projektový úkol č. OP III/3 výběr vhodného ubytování Projektový úkol č. OP III/4 - rezervace hotelu Projektový úkol č. OP III/5 check - in v hotelu a na letišti Projektový úkol č. OP III/6 vyhotovení cestovního příkazu pro zahraniční cestu Projektový úkol č. OP III/7 - poptávka po whisky

2 Seznam zapojených metodiků podle předmětů: Zuzana Anglický jazyk Ellen Švábová Písemná a elektronická komunikace, účetnictví Roman Blaha Ekonomika, evropská integrace Kontakt: Podrobný popis společného projektu (zadání): Výchozí situace: Jmenujete se Petr Novák, vaším trvalým bydlištěm je Opava, Hany Kvapilové 20, Jste spolumajitelem obchodu v Praze, který jste zdědili po vašem skotském prastrýci Josephu McKenzie. Druhou spolumajitelkou je vaše sestřenice Elisabeth McDonald z Glasgow, která vám chce s podnikáním v obchodě pomáhat, ale vzhledem ke svým závazkům ve Skotsku s vámi obchod nemůže provozovat. Společně s Elisabeth jste se domluvili na prodeji typických moravských, slezských a skotských produktů. Vyřídili jste si živnostenský list na prodej v maloobchodě. IČO Pro účel podnikání jste si založili účet v bance, zvolili jste si ČSOB a číslo vašeho účtu je /0300. Sepsali jste společenskou smlouvu, ve které jste spoluvlastníky v poměru 50:50. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem ve výši ,- na každého společníka a nepeněžitým vkladem - budova, který má hodnotu podle znaleckého posudku Společnost s názvem SMS Scottish + Moravian Shop, s. r. o., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Obchod jste dovybavili a přijali jste asistenta/asistentku. Váš obchod se jmenuje SMS Scottish + Moravian Shop, s. r. o., adresa provozovny je Ve Smečkách 1, Praha 1, Právě jste dostali od sestřenice Elisabeth, ve kterém vás zve na Glasgow Whisky Festival, který se koná pravidelně v listopadu. Viz projektový úkol ANGLICKÝ JAZYK OP III/1. Rozhodli jste se Glasgow Whisky Festival navštívit. Vidíte to jako dobrou příležitost navázat obchodní kontakty a také se sejít se svou sestřenicí. Protože vaše finanční možnosti jsou poněkud omezené, potřebujete sehnat co nejlevnější letenku do Glasgow a levné ubytování. Viz projektové úkoly EKONOMIKA OP III/2, a EKONOMIKA OP III/3. Vybrali jste si hotel v centru Glasgow a provedli jste on-line rezervaci. Je ale třeba ještě tuto rezervaci potvrdil e- mailem. Viz projektový úkol ANGLICKÝ JAZYK OP III/4. Jste v Glasgow a váš pobyt se zdá být velmi úspěšný. Setkání se sestřenicí bylo velmi příjemné a na Glasgow Whisky Festivalu jste navázali několik velmi cenných obchodních kontaktů. Při příjezdu jste se museli zapsat do hotelu a nyní se vracíte zpět do Prahy, jste na letišti a musíte projít odbavením. Viz projektový úkol ANGLICKÝ JAZYK OP III/5. Vrátili jste se z úspěšné služební cesty do Glasgow, před níž jste si vyhotovili cestovní příkaz a nyní doplníte náklady, které jste v souvislosti s pracovní cestou vynaložili.

3 Viz projektový úkol PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE OP III/6. Na základě své návštěvy v Glasgow a navázání obchodních kontaktů jste se rozhodli napsat poptávku po whisky. Viz projektový úkol ANGLICKÝ JAZYK OP III/7 Zadání projektu svým obsahem zasahuje a propojuje více odborných předmětů zapojených do projektu Ekonom: Výčet a popis mezipředmětových vazeb: Podrobný popis spolupráce vyučujících v jednotlivých předmětech při plnění dílčích projektových úkolů: anglický jazyk, písemnou a elektronickou komunikaci, ekonomiku a také některé ostatní předměty jako český jazyk, matematiku, informační technologie, zeměpis. Jednotlivé úkoly na sebe navazují a tvoří ucelený a promyšlený celek, vyžadující aktivní spolupráci všech zapojených pedagogů v průběhu přípravy projektu, jednotlivých projektových úkolů i během projektových dnů se studenty. Soustava kompetencí rozvíjených v projektu používat český a anglický jazyk jako prostředku kvalitní komunikace, používat cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, užívat základní odborné anglické lexikum, sestavit jednoduchý formální v anglickém jazyce stylizovat poptávku v angličtině vést účinnou a zdvořilou komunikaci v anglickém jazyce při zapsání do hotelu a odbavení na letišti, respektovat odlišné názory, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímat kritiku i radu, přijímat a odpovědně plnit úkoly, uplatňovat různé způsoby práce s textem, vyhledávat, kriticky posuzovat a zpracovávat informace získané z různých zdrojů, pracovat s osobním počítačem a s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, řešit přiměřeně náročné problémy, spolupracovat v týmu, přispívat k vytváření kulturních mezilidských vztahů, hodnotit práci jiné pracovní skupiny a obhájit svůj názor, rozumět podstatě a principům podnikání a posuzovat podnikatelské příležitosti vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace, prezentovat informace v textové, grafické a multimediální

4 Vazby projektu mimo školu: (úřad práce, zaměstnavatelé) Způsob prezentace projektu: - pro interní potřeby školy, - v rámci partnerství OA v projektu EKONOM, - pro veřejnost. formě, formulovat srozumitelně, souvisle a přesně své myšlenky, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, efektivně ovládat klávesnici počítače a vyhotovit písemnost v normalizované úpravě, zlikvidovat cestovní příkaz. Žáci zapojení do projektu si ověří úroveň svých získaných kompetencí během praxe a během letních brigád. Výstupy budou konzultovány se sociálními partnery úřad práce a zaměstnavatelé. Projekt bude prezentován pro interní potřeby školy a hlavní výstupy budou k dispozici veřejnosti a sociálním partnerům na webových stránkách školy. Celková hodinová dotace projektu: Hodinové dotace jednotlivých projektových úkolů: 19 h Projektový úkol č. OP III/I 3 Projektový úkol č. OP III/2 3 Projektový úkol č. OP III/3 3 Projektový úkol č. OP III/4 2 Projektový úkol č. OP III/5 3 Projektový úkol č. OP III/6 3 Projektový úkol č. OP III/7 2 Podrobný popis výstupu (výsledku) společného projektu: Společný výstup projektu ústní, písemná a počítačová prezentace a dramatizace jednotlivých projektových úkolů ve třídě pro spolužáky. Anglický jazyk Překlad pozvání do Skotska písemně Check-in v hotelu a na letišti dramatizace Rezervace hotelu písemně, elektronicky Poptávka po zboží písemně, elektronicky Písemná a elektronická komunikace Vyplnění příkazu k zahraniční pracovní cestě - písemně Ekonomika Rezervace letenky písemně, elektronicky Výběr vhodného ubytování písemně, elektronicky

5 Způsoby hodnocení společného projektu: Hodnocení bude průběžné, dílčí a závěrečné. Průběžně hodnotí učitel slovně zapojení jednotlivců do práce skupiny. V dílčím hodnocení učitel hodnotí bodově včasnost splnění, přesnost dodržení zadání a vypracování výstupů jednotlivých projektových úkolů. Učitel hodnotí každý projektový úkol maximálně 10 nebo 20 body, podle náročnosti jednotlivých úkolů. To znamená, každá skupina může získat maximálně 80 bodů. V závěrečném hodnocení bude hodnocena ústní a počítačová prezentace a práce skupiny jako celku. Toto hodnocení bude vyjádřeno pedagogy slovně i bodově. Každý pedagog může skupině udělit maximálně 5 bodů a dalších 5 bodů může skupina získat od publika, tj. celkem maximálně 20 bodů. Každá skupina tedy může získat maximálně 100 bodů. Při získání 50 % bodů obdrží žáci skupiny certifikát.