Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Čl. I. Úvodní ustanovení, účel, oblast platnosti Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je vytvořit právní rámec vztahů mezi hotelem Sun*** v Senci a jeho klienty s cílem zabezpečit informovanost klienta o podmínkách poskytovaných služeb. Tyto VOP tvoří neoddělitelnou součást každé smlouvy (dohody), kterou se hotel zavazuje poskytnutím služeb a klient úhradou dohodnuté ceny. Právní vztah mezi hotelem Sun*** a klientem vyplývající ze smlouvy, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími všeobecně - závaznými předpisy Slovenské republiky. Platí domněnka, že klient se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami obeznámil, jedině kdyby prokázal, že přístup k nim byl zmařený zaviněním hotelu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro hotel Sun*** závazné dnem jejich zveřejnění a pro klienta okamžikem objednaní služby. Čl. II. Definice pojmů 1. Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu o poskytnutí služby s hotelem Sun***. 2.Hotelem Sun*** se rozumí provoz společnosti SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o., Slnečné jazerá - sever 2572/125, Senec, IČO v Senci (dále jen hotel) 3. Službou se rozumí jakákoliv činnost vykonávaná hotelem v souladu s jeho předmětem podnikaní, především však ubytovací, stravovací, wellness a kongresové služby. 4. Skupinou se rozumí zpravidla 6 a více osob, které si rezervují ubytovaní ve stejném termínu příchodu a odchodu. 5. Akcí se rozumí společenská akce, které se zúčastňuje větší počet osob spojená s poskytnutím více druhů služeb hotelu. Když není dohodnuto jinak platí, že objednavatel akce je jeho organizátorem. 6. Okamžik úhrady je čas, kdy oprávněný získal možnost disponovat uhrazenými prostředky, t.j. dnem připsání na účet, převzetím u pokladně a pod. 1

2 7. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje v penězi; pokud však o to oprávněná strana požádá a pokud je to možné, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého stavu.. Čl. III. Ubytovací pořádek 1. V hotelu může být ubytovaný jen host, který je na ubytovaní přihlášený. Pod přihlášením na ubytování se rozumí, že host při příchodu do hotelu předloží pracovníkovi recepce občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad o totožnosti. 2. Pokud není dohodnuto jinak, má klient právo začít využívat objednané služby od 12:00 dne dohodnutého příchodu 3. Klient má povinnost svůj pobyt ukončit a odevzdat služby nejpozději do 10:00 hod. v den dohodnutého odchodu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jestli tak klient neučiní, může hotel od klienta požadovat poplatek za pozdní odevzdání služeb. Úhrada při odevzdaní služeb do 14:00 hod. je 30 % z ceny pokoje, při odevzdaní služeb do 18:00 hod. je 50 % z ceny pokoje, 100 % ceny pokoje může hotel požadovat, pokud host odevzdá služby až po 18:00 hod. 4. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalitě určené příslušnou Vyhláškou o kategorizaci a zatřídění ubytovacích a stravovacích zařízeních, podle které je hotel zařazený do kategorie ***. 5. Recepce hotelu pracuje v režimu nepřetržitého provozu a slouží taktéž jako ohlašovna požáru a mimořádných událostí. 6. Pro kuřáky je vyhrazený prostor před hotelem. Zbylé prostory hotelu včetně všech pokojů jsou nekuřácké. 7. Z bezpečnostních důvodů není dovolené ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých na pokoji ani v ostatních prostorech hotelu. 8. Noční klid v hotelu je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Chování hosta v hotelu po dobu nočního klidu nesmí rušit ostatní hosty hotelu. Není vhodná silná hlasitost televize, hlučná komunikace, zpěv, hlasité rozhovory na hotelových chodbách, hotelové terase a podobně. Společenské akce se v hotelu po 22:00 hod. mohou konat jen se souhlasem vedení hotelu. 9. Zprávy a poštu pro hosty hotelu starostlivě spravuje a odevzdává hostům. 10. Hotel povoluje vstup a ubytovaní zvířat do hotelu. V případě, že je zvíře na pokoji, hotel účtuje poplatek podle platného ceníku. 11. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidované a uskladňované po dobu 6 měsíců. Zapomenuté věci hotel pošle hostovi jen v případě požádání, na náklady klienta. 12. Hoteloví zaměstnanci mohou vstupovat do hotelového pokoje hosta v případě, pokud je nevyhnutné odstranit poruchu, zabezpečit úklid a doplnění pokojových doplňků, případně poskytnout nevyhnutelnou zdravotní pomoc. 13. Hotel nepřebírá zodpovědnost za přinesené věci ubytovaných hostů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti, zodpovídá provozní hotelu jen v tom případě, že je převzal do úschovny hotelu. 14. Hotel umožňuje klientovi uložit si cenné předměty anebo předměty vysoké finanční, společenské anebo duševní hodnoty na bezpečném místě (v pokojovém trezoru). Pokud toto právo klient nevyužije, za případné škody způsobené ztrátou, zneužitím, poškozením, odcizením anebo jiným způsobem, hotel nezodpovídá. 15. Reklamace služby: - v případě, pokud jsou zákazníkovi hotelu poskytované služby nižší kvality anebo nižšího rozsahu jako to bolo vpřed dohodnuté anebo jako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. - zákazník je povinný uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. - provozní anebo jiný zodpovědný pracovník (pracovník recepce) zapíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu s uvedením objektivních okolností reklamace. Povozní anebo ním pověřený pracovník je povinný po starostlivém prozkoumaní rozhodnut o způsobe vybavení reklamace ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud provozní anebo ním pověřený pracovník neuzná reklamaci jako odůvodněnu, postoupí ji ihned se všemi podklady majiteli hotelu, který je povinný vyřídit reklamaci ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud toto není možné, je majitel hotelu povinný vyrozumět zákazníka o lhůtě vybavení reklamace, která však nesmí být delší než 30 dní. - zákazník je povinný osobně se zúčastnit vybavování reklamace, je povinný poskytnout objektivně informace týkající se poskytnuté služby. Pokud to vyžaduje povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům hotelu přístup 2

3 do prostoru, který mu bol pronajat na přechodné ubytování, aby bylo možno přesvědčit se o odůvodněnosti reklamace. 16. Čas podávaní: - snídaně je stanovená na dobu od 8:00 do 10:00 - oběd je stanovený na dobu od 12:00 do 14:00 - večeře je stanovený na dobu od 18:00 do 20:000 3

4 Čl. IV. Ubytovací služby individuální klienti 1. Hotel je povinný připravit klientovi objednané anebo rezervované služby v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 2. Klient má nárok na dřívější začátek využívaní služeb jen v případě, že s tím hotel při uzavíraní smlouvy vyslovil souhlas. 2. Klient je povinný v dohodnutý den odchodu uvolnit a odevzdat služby hotelu zpět v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 3., pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. V případě, že klient odevzdá služby dříve než je stanoveno, je hotel oprávněný si účtovat poplatky za pozdní odevzdání pokoje klientem o kterém dále a podrobněji pojednává Čl. III. Ubytovací pořádek bod Pobyt klienta v hotelu upravuje provozní pořádek hotelu - Čl. III. Ubytovací pořádek. S jeho obsahem je klient obeznámen při příchodu do hotelu resp. na začátku pobytu, pověřenou osobou na recepci hotelu. Pořádek je pro hotelových hostí závazný. 4. Klient je povinný při nastěhování do pokoje si pokoj řádně prozřít a případné nedostatky, nesrovnalosti anebo výhrady ihned hlásit na recepci pověřeným zaměstnancem hotelu. Rovněž je povinný postupovat v případe, že zjistí případné poškození pokoje anebo jej inventářů. 5. V případe, že hotel zjistí poškození pokoje po odevzdaní pokoje klientem, je klient povinný škody nahradit. 6. Klient je povinný zrušit rezervaci ubytovaní ihned po zjištění, že ubytovaní nevyužije,nejpozději však do 17:00 dna příjezdu. 7. Rezervované pokoje, do kterých se klient nenastehoval nejpozději do 19:00 hod. dna příjezdu, může hotel ponechat jinému klientovi. Toto neplatí, pokud byl výslovně dohodnutý pozdější příjezd.. Čl. V. Ubytovací služby Skupiny 1. Pokud není uvedené v tomto článku jinak, platí pro ubytovací podmínky pro skupiny ustanovení Čl. IV. - Ubytovací služby individuální klienti. 2. Pokud má klient zájem o garantovánu rezervaci, hotel může požadovat zaplacení zálohy ve výšce nejméně 30% z celkové ceny rezervace. Rezervace je potvrzená okamihem úhrady zálohy. Čl. VI. Ceny za služby 1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatit dohodnutu cenu. Toto platí aj pře služby a výdavky hotelu vůči třetím osobám, které klient podnítil. 2. Pokud nebylo smlouvou dohodnuté jinak, dohodnutá cena, kterou má platit klient a dohodnuté služby hotelu vyplývající z platného ceníku hotelu. Ceník hotelu je zveřejněný obvyklým způsobem, najme však na internetové stránce a na recepci hotelu. 3. Dohodnuté ceny jsou konečné a zahrnují i daň z přidané hodnoty. Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby přesáhne 3 měsíce a zvýši se hotelem všeobecně za takovýto výkony účtovaná cena, může hotel smluvně dohodnutou cenu přiměřeně zvýšit, nejvíc však o 5%. 4. Místo plnění a platby je sídlo hotelu. 5. Hotel je oprávněný při uzavření smlouvy anebo potom při zohlednění právních ustanovení žádat přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu. Pro platbu vpřed a zálohovou platbu se přiměřeně použijí ustanovení následujících článků. 6. Termín úhrady dohodnuté ceny je: 4

5 - do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky hotelem v případě objednávky realizované skrz službu E-SHOP na webové stránce hotelu - při příchode na recepci hotelu v případě objednávky realizované osobně na recepci hotelu, telefonicky, em anebo faxem - dle doby splatnosti uvedené na faktuře v případě, že služby budou uhrazené formou faktury 7. Pokud se nedohodne vpřed jinak, podkladem pro vyúčtování objednaných a využitých služeb se uskuteční daňovým dokladem - fakturou, nejpozději dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Za tento den se považuje den odchodu objednávatele z prostorů hotelu anebo den, kdy od něho převzal všechny objednané služby. Faktura musí obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku. V případě pochybnosti se má za to, že lhůta splatnosti začíná plynout na třetí den odevzdání daňového dokladu (faktury) na poště na doručení objednávatelovi. 8. Splatnost faktury je nejpozději 7 dní od dne zdanitelného plnění. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výší nejméně 30% celkové kalkulované ceny, je splatnost faktury 14 dní od dne zdanitelného plnění. Táto povinnost je splněná připsáním příslušné částky v prospěch účtu poskytovatele. 9. Pro případ, že je klient s platbou v omeškání, je táto povinná uhradit úrok z omeškání ve výšce 0,05 % z dlužné sumy za každý den omeškání. Nároky z náhrady škody tým nejsou dotknuté. Pokud je klient s platbou v omeškání, ztrácí nárok na slevy poskytnuté hotelem. Hotel je oprávněn fakturovat plnou běžní cenu bez uplatnění slevy. V tomto případe je klient povinný uhradit hotelu všechny prokazatelné vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnění slev a výhod. 10. Klient může započítat vůči pohledávce hotelu jen nespornou anebo právoplatní pohledávku. To jisté platí, pokud se jedná o částečný zápočet. Čl. VII. Uzavření smlouvy a promlčení 1. Uzavřením smlouvy se rozumí zejména dohoda o poskytování služeb mezi klientem a hotelem na základě žádosti klienta (dál jen objednávka). Objednávku na poskytování služeb dohodne klient osobně, telefonicky, písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. Smlouva vzniká potvrzením objednávky hotelem. Objednávka musí byť hotelem závazně potvrzená písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. 2. Uzavřením smlouvy se hotel zaručuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Hotelu vzniká součastně právo žádat zaplacení dohodnuté ceny a to v termínu stanoveném v Čl. VI. Ceny za služby bod Klient je povinný před / po objednání služby osobně, telefonicky anebo prostřednictvím internetu, ověřit si obsazenost hotelu v termínu, v kterém má zájem využívat služby hotelu a taktéž poskytnout všechny informace potřebné pro potvrzení jeho rezervace. 4. V případě skupinových objednávek anebo opakujících se objednávek můžu smluvní strany uzavřít písemně rámcovou smlouvu v písemné formě. Pro případ, že hotel a klient uzavřeli písemnou smlouvu a v případě nesouladu smlouvy anebo jej části s VOP mají ustanovení smlouvy přednost před těmito VOP. Platnost VOP tým však není dotknutá. 5. Smlouva může být uzavřená prostřednictvím zprostředkovatele. Vůči hotelu je povinnou osobou sám zprostředkovatel, pokud hotel neposkytne souhlas k změně v osobě povinného. 6. Všechny nároky vůči hotelu jsou promlčené za tři roky od začátku promlčené doby. Nároky na náhradu škody jsou promlčené za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a pokud jde o škodu způsobenu úmyslně, za deset roků ode dne, kdy došlo k události, z které škoda vznikla; to neplatí, pokud jde o škodu na zdraví Čl. VIII. 5

6 Odstoupení, zrušení smlouvy, stornování klientem 1. V případě, že klient odstoupí od smlouvy, je povinný uhradit poskytovatelovi smluvní pokutu (dál aj storno poplatek). Storno poplatek je určený poměrem k výšce celkové dohodnuté ceny následovně: a) Odstoupení od smlouvy v případě pobytů zakoupených skrz službu E-SHOP a zlevněných pobytů zakoupených jakýmkoliv způsobem: - Do 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb ze strany klienta je storno poplatek 0% z celkové ceny - Po uplynutí doby 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb je storno poplatek 100% z celkové ceny Hotel Sun***, Slnečné jazerá sever 2572/125, Senec 5 b) Odstoupení od smlouvy v ostatních případech: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 50% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 80% z celkové ceny den před poskytnutím služby - 90% z celkové ceny - v den poskytnutí služby - 100% z celkové ceny 2. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výšce nejméně 30% z celkové kalkulované ceny, storno poplatek je určený poměrem k uhrazené záloze (nejvíc však do 30% z celkové kalkulované ceny) následovně: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 50% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 80% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 90% ze zálohy. - v den poskytnutí služby - 100% ze zaplacené zálohy. 3. Okolnosti vis major nemají na povinnost uhradit storno poplatek vplyv. Uhrazením storno poplatku klientem se hotel vzdává nároků na úhradu jiných škod aj v případě, pokud této přesahují výšku storno poplatku. 4. Při jednotlivé rezervaci objednané osobně, telefonicky, mailem bez předešlé zálohy jednoho hotelového pokoju může klient do 17:00 dne příjezdu hotelový pokoj bezplatně stornovat, pokud nebylo dohodnuté jinak. Rezervace na ostatní noci bude zrušená. V ostatních případech platí ods. 1 až 3 tohoto článku. 6

7 Čl. IX. Odstoupení hotelem 1. Hotel je od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - klient má závazky vůči hotelu po lhůtě splatnosti, - bola při rezervaci dohodnutá platba vpřed anebo zálohová platba a klient svůj závazek včas nesplnil, hotel však může odstoupit nejpozději do momentu splnění závazku klientem, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají plnění smlouvy nemožným, - služby byli rezervované za uvedení zavádějících anebo nesprávných údajů podstatných skutečností napr. v osobě klienta anebo účelu, - hotel má opodstatněný důvod na domněnku, že využití hotelových služeb by mohlo ohrozit hladký provoz hotelu, bezpečnost anebo vážnost hotelu na veřejnosti, bez toho, že by se to mohlo připisovat majitelům resp. organizaci hotelu. 2. V případe, že klient uhradil přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu ve výší nejméně 30% je hotel od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají zplnění smlouvy nemožným. 3. Při oprávněném odstoupení hotelu nevzniká žáden nárok klienta na náhradu škody. Čl. X Ručení a škody 1. Hotel ručí se starostlivostí řádného obchodníka za svoje povinnosti vyplývající se smlouvy. 2. Nároky klienta na náhradu škody jsou přípustné jen v případech škody na zdraví, pokud hotel zodpovídá za porušení povinností a škody, které se zakládají na úmyslném anebo hrubo nedbanlivém porušení povinností hotelu vyplývajících se smlouvy anebo ze zákona. Klient je povinný přiměřeně přispět k odstranění chyby a snižování možných škod. 3. Odpovědnost hotelu za osobní majetek hostí vnesený do prostorů hotelu je stanovená v Čl. III Ubytovací pořádek bod 13. a bod Pokud klient dostane k dispozici místo na odstavení vozidla na hotelovém parkovišti, aj za úhradu, nevzniká tým žádna smlouva o úschově. Při strate anebo poškození na hotelovém pozemku odstavených anebo odsunutých motorových vozidel a jich obsahů hotel neručí, okrem úmyslu anebo hrubé nedbanlivosti. 7

8 5. Se správami, poštovní zásilkami a zásilkami tovaru pro hosty se vždy obchází se starostlivostí. Hotel převezme doručení a úschovu, na přání za úhradu poslaní dál nahoru uvedeného. 6. Hotel neručí za úrazy při akcích, programech jakéhokoli druhu, jestliže by hotel konal hrubo nedbanlivě anebo úmyslně. Čl. XI. Akcie 1. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta hotel u vyúčtovaní uzná snížení vpřed dohodnuté smluvní ceny nejvíc o 10 %. Závazek klienta z případných objednaných služeb nad rámec původní sumy tým nejsou dotknuté. 2. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta poskytne navýšení rozsahu služeb podle vlastních možností. Klient nemá na navýšení rozsahu služeb právní nárok, hotel je však povinný k takovéhle požadavku přistoupit se starostlivostí řádného obchodníka. 3. Při odchylkách počtu účastníků o víc než 5 % je hotel oprávněn jednostranně určit a stanovit cenu za služby, případně aj vyměnit potvrzené místnosti. Vpřed dohodnutý standard a technické vybavení místnosti však musí zůstat zachované. 4. Při akcích, které trvají díl jako do 22:00 hod., může hotel od 22:00 hod. účtovat příplatek za servis na základe poskytnutých služeb anebo tovaru, pokud dohodnutá odměna už nezohledňuje trvaní díl jako do 22:00 hod. 5. Organizátor akcí zásadně není oprávněn přinášet jídla anebo nápoje k akcím. Výnimky vyžadují předešlou písemnou dohodu s hotelem. V těchto případech je hotel oprávněn účtovat příplatek za servis. 6. Organizátor akcí a objednávatel ručí za zaplacení dodatečně objednaných jídel a nápojů účastníku akci. 7. Při akci je klient povinný vypořádat si závazky vůči organizacím na ochranu autorských práv. Za případné porušení práv duševního vlastnictví nenese hotel odpovědnost za škodu anebo případně sankce. 8. Organizátor akce a objednávatel jsou povinní hotelu bez vyzvaní oznámit, pokud je akce způsobilá narušit veřejný pořádek a omezit anebo ohrozit zájmy hotelu a jiných klientů. Hotel je oprávněn vykonat opatření na zamezení takovéhoto stavu a klient je povinný jich trpět. 9. Inzeráty v tiskových a elektronických médiích, reklamy a oznámení určené široké veřejnosti, najmě informace o konaní politických, náboženských a komerčních akcích, které poukazují na vztah k hotelu a jsou způsobilé poškodit dobré jméno hotelu anebo mají znaky parazitovaní na jeho pověsti vyžadují zásadný předešlý písemní souhlas hotelu. 10. Pokud hotel pro organizátora akce z jeho podnětu obstarává technické a jiné zařízení od třetích subjektů, jedná v méně, z plné moci a na účet organizátora akce. Organizátor akce osvobozuje hotel ze všech nároků třetích subjektů z přenechání tohoto zařízení. 8

9 Čl. XII. Ostatní 1. Pravidla pobytu zvířat v hotelu jsou stanovené v Čl. III Ubytovací pořádek - bod Naleznuté věci se posílají dál jenom na žádost. Uskladňují se v hotelu šest měsíců. Po uplynutí této lhůty se předměty, které mají zjevní hodnotu, odevzdávají příslušnému orgánu veřejné správy. 3. Hotelový wellness: - kapacita hotelového wellness je 16 osob využívajících služby wellness současně - v případe, že má klient zájem využít služby wellness, je jeho povinností si služby objednat na recepci hotelu minimálně 2 hodiny před tím, než jich chce začet využívat - v případe, že wellness je částečně anebo celkem mimo provoz z technických důvodů, hotel si vyhrazuje právo, klientovi služby wellness neposkytnout a to aj v případe, že za dané služby klient už uhradil dohodnutu cenu v tom případe je táto situace vyřešená reklamaci služby - služba wellness uzavřená společnost je zpoplatněná dle platného ceníku Čl. XIII. Doručování. 1. Všechny písemnosti týkajíce se právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují: - osobně - elektronicky - poštou - třetí osobou oprávněnou doručovat zásilky. 2. Všechny písemnosti týkajíce se akýchkolik právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují doporučeně na adresu sídla hotelu a na adresu trvalého pobytu anebo sídla klienta anebo elektronicky. Pokud závazkový vztah mezi hotelem a klientem trvá, je každý jeho účastník povinný oznámit druhému účastníkovi každou změnu svého sídla, trvalého pobytu anebo změny ovej schránky podle zásad uvedených v tomto článku do troch dní ode dna změny sídla, trvalého pobytu anebo elektronické schránky. 3. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto je shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, považuje se písemnost po třech dnech od jej vrácení odesílatelovi za doručenou a to aj tehdy, pokud se adresát o tom nedozví. Všechny právní účinky doručovaných písemností nastanu v tomto případě dnem, kterým se písemnost považuje za doručenu. 4. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto není shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, je odesílatel povinný opakovaně doručit písemnost na adresu účastníka zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru. Při takovémto doručení platí v celém rozsahu bod 3. tohoto článku. 9

10 Čl. XIV. Závěrečné ustanovení 1. Případné spory, které ze smluvního vztahu vzniknu, se zavazuju smluvní strany řešit přednostně dohodou. 2. Hotel a klient berou na vědomí, že všechny případné spory, které mezi nimi z právního vztahu a v souvislosti s ním vzniknou se budou řídit právem Slovenské republiky a to podle slovenského právního pořádku. Příslušným řešením případných sporů jsou soudy Slovenské republiky. Uplatnění Vídeňské dohody o nákupním právu OSN z kolizního práva je vyloučené. 3. Ustanovení v prospěch cizího prvku obsáhnuté v kolizních normách jsou přípustné jenom v případě, pokud se jedná o obligatorní ustanovení. 4. Změny anebo doplnění písemné smlouvy anebo obchodných podmínek vyžadují pro jich účinnost písemnou formu a platnost případných změn a doplňků je podmíněná písemným projevem hotelu. Jednostranné změny anebo doplnění klientů jsou neúčinné. 5. Pokud by jednotlivé ustanovení těchto všeobecných obchodných podmínek byli anebo stali se neúčinnými anebo neplatnými, nedotýká se tým účinnost ostatních ustanovení. V Senci dňa

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vážený hoste, vážený zákazníku! Velmi se snažíme o to, aby Váš pobyt u nás proběhl co nejpříjemněji. Proto byste měl vědět, jaké služby poskytujeme, za co ručíme a jaké závazky

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi objednavatelem a provozovatelem ubytovacího zařízení 1.0. Každé ubytovací zařízení,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více