Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Čl. I. Úvodní ustanovení, účel, oblast platnosti Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je vytvořit právní rámec vztahů mezi hotelem Sun*** v Senci a jeho klienty s cílem zabezpečit informovanost klienta o podmínkách poskytovaných služeb. Tyto VOP tvoří neoddělitelnou součást každé smlouvy (dohody), kterou se hotel zavazuje poskytnutím služeb a klient úhradou dohodnuté ceny. Právní vztah mezi hotelem Sun*** a klientem vyplývající ze smlouvy, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími všeobecně - závaznými předpisy Slovenské republiky. Platí domněnka, že klient se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami obeznámil, jedině kdyby prokázal, že přístup k nim byl zmařený zaviněním hotelu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro hotel Sun*** závazné dnem jejich zveřejnění a pro klienta okamžikem objednaní služby. Čl. II. Definice pojmů 1. Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu o poskytnutí služby s hotelem Sun***. 2.Hotelem Sun*** se rozumí provoz společnosti SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o., Slnečné jazerá - sever 2572/125, Senec, IČO v Senci (dále jen hotel) 3. Službou se rozumí jakákoliv činnost vykonávaná hotelem v souladu s jeho předmětem podnikaní, především však ubytovací, stravovací, wellness a kongresové služby. 4. Skupinou se rozumí zpravidla 6 a více osob, které si rezervují ubytovaní ve stejném termínu příchodu a odchodu. 5. Akcí se rozumí společenská akce, které se zúčastňuje větší počet osob spojená s poskytnutím více druhů služeb hotelu. Když není dohodnuto jinak platí, že objednavatel akce je jeho organizátorem. 6. Okamžik úhrady je čas, kdy oprávněný získal možnost disponovat uhrazenými prostředky, t.j. dnem připsání na účet, převzetím u pokladně a pod. 1

2 7. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje v penězi; pokud však o to oprávněná strana požádá a pokud je to možné, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého stavu.. Čl. III. Ubytovací pořádek 1. V hotelu může být ubytovaný jen host, který je na ubytovaní přihlášený. Pod přihlášením na ubytování se rozumí, že host při příchodu do hotelu předloží pracovníkovi recepce občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad o totožnosti. 2. Pokud není dohodnuto jinak, má klient právo začít využívat objednané služby od 12:00 dne dohodnutého příchodu 3. Klient má povinnost svůj pobyt ukončit a odevzdat služby nejpozději do 10:00 hod. v den dohodnutého odchodu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jestli tak klient neučiní, může hotel od klienta požadovat poplatek za pozdní odevzdání služeb. Úhrada při odevzdaní služeb do 14:00 hod. je 30 % z ceny pokoje, při odevzdaní služeb do 18:00 hod. je 50 % z ceny pokoje, 100 % ceny pokoje může hotel požadovat, pokud host odevzdá služby až po 18:00 hod. 4. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalitě určené příslušnou Vyhláškou o kategorizaci a zatřídění ubytovacích a stravovacích zařízeních, podle které je hotel zařazený do kategorie ***. 5. Recepce hotelu pracuje v režimu nepřetržitého provozu a slouží taktéž jako ohlašovna požáru a mimořádných událostí. 6. Pro kuřáky je vyhrazený prostor před hotelem. Zbylé prostory hotelu včetně všech pokojů jsou nekuřácké. 7. Z bezpečnostních důvodů není dovolené ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých na pokoji ani v ostatních prostorech hotelu. 8. Noční klid v hotelu je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Chování hosta v hotelu po dobu nočního klidu nesmí rušit ostatní hosty hotelu. Není vhodná silná hlasitost televize, hlučná komunikace, zpěv, hlasité rozhovory na hotelových chodbách, hotelové terase a podobně. Společenské akce se v hotelu po 22:00 hod. mohou konat jen se souhlasem vedení hotelu. 9. Zprávy a poštu pro hosty hotelu starostlivě spravuje a odevzdává hostům. 10. Hotel povoluje vstup a ubytovaní zvířat do hotelu. V případě, že je zvíře na pokoji, hotel účtuje poplatek podle platného ceníku. 11. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidované a uskladňované po dobu 6 měsíců. Zapomenuté věci hotel pošle hostovi jen v případě požádání, na náklady klienta. 12. Hoteloví zaměstnanci mohou vstupovat do hotelového pokoje hosta v případě, pokud je nevyhnutné odstranit poruchu, zabezpečit úklid a doplnění pokojových doplňků, případně poskytnout nevyhnutelnou zdravotní pomoc. 13. Hotel nepřebírá zodpovědnost za přinesené věci ubytovaných hostů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti, zodpovídá provozní hotelu jen v tom případě, že je převzal do úschovny hotelu. 14. Hotel umožňuje klientovi uložit si cenné předměty anebo předměty vysoké finanční, společenské anebo duševní hodnoty na bezpečném místě (v pokojovém trezoru). Pokud toto právo klient nevyužije, za případné škody způsobené ztrátou, zneužitím, poškozením, odcizením anebo jiným způsobem, hotel nezodpovídá. 15. Reklamace služby: - v případě, pokud jsou zákazníkovi hotelu poskytované služby nižší kvality anebo nižšího rozsahu jako to bolo vpřed dohodnuté anebo jako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. - zákazník je povinný uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. - provozní anebo jiný zodpovědný pracovník (pracovník recepce) zapíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu s uvedením objektivních okolností reklamace. Povozní anebo ním pověřený pracovník je povinný po starostlivém prozkoumaní rozhodnut o způsobe vybavení reklamace ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud provozní anebo ním pověřený pracovník neuzná reklamaci jako odůvodněnu, postoupí ji ihned se všemi podklady majiteli hotelu, který je povinný vyřídit reklamaci ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud toto není možné, je majitel hotelu povinný vyrozumět zákazníka o lhůtě vybavení reklamace, která však nesmí být delší než 30 dní. - zákazník je povinný osobně se zúčastnit vybavování reklamace, je povinný poskytnout objektivně informace týkající se poskytnuté služby. Pokud to vyžaduje povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům hotelu přístup 2

3 do prostoru, který mu bol pronajat na přechodné ubytování, aby bylo možno přesvědčit se o odůvodněnosti reklamace. 16. Čas podávaní: - snídaně je stanovená na dobu od 8:00 do 10:00 - oběd je stanovený na dobu od 12:00 do 14:00 - večeře je stanovený na dobu od 18:00 do 20:000 3

4 Čl. IV. Ubytovací služby individuální klienti 1. Hotel je povinný připravit klientovi objednané anebo rezervované služby v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 2. Klient má nárok na dřívější začátek využívaní služeb jen v případě, že s tím hotel při uzavíraní smlouvy vyslovil souhlas. 2. Klient je povinný v dohodnutý den odchodu uvolnit a odevzdat služby hotelu zpět v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 3., pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. V případě, že klient odevzdá služby dříve než je stanoveno, je hotel oprávněný si účtovat poplatky za pozdní odevzdání pokoje klientem o kterém dále a podrobněji pojednává Čl. III. Ubytovací pořádek bod Pobyt klienta v hotelu upravuje provozní pořádek hotelu - Čl. III. Ubytovací pořádek. S jeho obsahem je klient obeznámen při příchodu do hotelu resp. na začátku pobytu, pověřenou osobou na recepci hotelu. Pořádek je pro hotelových hostí závazný. 4. Klient je povinný při nastěhování do pokoje si pokoj řádně prozřít a případné nedostatky, nesrovnalosti anebo výhrady ihned hlásit na recepci pověřeným zaměstnancem hotelu. Rovněž je povinný postupovat v případe, že zjistí případné poškození pokoje anebo jej inventářů. 5. V případe, že hotel zjistí poškození pokoje po odevzdaní pokoje klientem, je klient povinný škody nahradit. 6. Klient je povinný zrušit rezervaci ubytovaní ihned po zjištění, že ubytovaní nevyužije,nejpozději však do 17:00 dna příjezdu. 7. Rezervované pokoje, do kterých se klient nenastehoval nejpozději do 19:00 hod. dna příjezdu, může hotel ponechat jinému klientovi. Toto neplatí, pokud byl výslovně dohodnutý pozdější příjezd.. Čl. V. Ubytovací služby Skupiny 1. Pokud není uvedené v tomto článku jinak, platí pro ubytovací podmínky pro skupiny ustanovení Čl. IV. - Ubytovací služby individuální klienti. 2. Pokud má klient zájem o garantovánu rezervaci, hotel může požadovat zaplacení zálohy ve výšce nejméně 30% z celkové ceny rezervace. Rezervace je potvrzená okamihem úhrady zálohy. Čl. VI. Ceny za služby 1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatit dohodnutu cenu. Toto platí aj pře služby a výdavky hotelu vůči třetím osobám, které klient podnítil. 2. Pokud nebylo smlouvou dohodnuté jinak, dohodnutá cena, kterou má platit klient a dohodnuté služby hotelu vyplývající z platného ceníku hotelu. Ceník hotelu je zveřejněný obvyklým způsobem, najme však na internetové stránce a na recepci hotelu. 3. Dohodnuté ceny jsou konečné a zahrnují i daň z přidané hodnoty. Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby přesáhne 3 měsíce a zvýši se hotelem všeobecně za takovýto výkony účtovaná cena, může hotel smluvně dohodnutou cenu přiměřeně zvýšit, nejvíc však o 5%. 4. Místo plnění a platby je sídlo hotelu. 5. Hotel je oprávněný při uzavření smlouvy anebo potom při zohlednění právních ustanovení žádat přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu. Pro platbu vpřed a zálohovou platbu se přiměřeně použijí ustanovení následujících článků. 6. Termín úhrady dohodnuté ceny je: 4

5 - do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky hotelem v případě objednávky realizované skrz službu E-SHOP na webové stránce hotelu - při příchode na recepci hotelu v případě objednávky realizované osobně na recepci hotelu, telefonicky, em anebo faxem - dle doby splatnosti uvedené na faktuře v případě, že služby budou uhrazené formou faktury 7. Pokud se nedohodne vpřed jinak, podkladem pro vyúčtování objednaných a využitých služeb se uskuteční daňovým dokladem - fakturou, nejpozději dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Za tento den se považuje den odchodu objednávatele z prostorů hotelu anebo den, kdy od něho převzal všechny objednané služby. Faktura musí obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku. V případě pochybnosti se má za to, že lhůta splatnosti začíná plynout na třetí den odevzdání daňového dokladu (faktury) na poště na doručení objednávatelovi. 8. Splatnost faktury je nejpozději 7 dní od dne zdanitelného plnění. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výší nejméně 30% celkové kalkulované ceny, je splatnost faktury 14 dní od dne zdanitelného plnění. Táto povinnost je splněná připsáním příslušné částky v prospěch účtu poskytovatele. 9. Pro případ, že je klient s platbou v omeškání, je táto povinná uhradit úrok z omeškání ve výšce 0,05 % z dlužné sumy za každý den omeškání. Nároky z náhrady škody tým nejsou dotknuté. Pokud je klient s platbou v omeškání, ztrácí nárok na slevy poskytnuté hotelem. Hotel je oprávněn fakturovat plnou běžní cenu bez uplatnění slevy. V tomto případe je klient povinný uhradit hotelu všechny prokazatelné vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnění slev a výhod. 10. Klient může započítat vůči pohledávce hotelu jen nespornou anebo právoplatní pohledávku. To jisté platí, pokud se jedná o částečný zápočet. Čl. VII. Uzavření smlouvy a promlčení 1. Uzavřením smlouvy se rozumí zejména dohoda o poskytování služeb mezi klientem a hotelem na základě žádosti klienta (dál jen objednávka). Objednávku na poskytování služeb dohodne klient osobně, telefonicky, písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. Smlouva vzniká potvrzením objednávky hotelem. Objednávka musí byť hotelem závazně potvrzená písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. 2. Uzavřením smlouvy se hotel zaručuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Hotelu vzniká součastně právo žádat zaplacení dohodnuté ceny a to v termínu stanoveném v Čl. VI. Ceny za služby bod Klient je povinný před / po objednání služby osobně, telefonicky anebo prostřednictvím internetu, ověřit si obsazenost hotelu v termínu, v kterém má zájem využívat služby hotelu a taktéž poskytnout všechny informace potřebné pro potvrzení jeho rezervace. 4. V případě skupinových objednávek anebo opakujících se objednávek můžu smluvní strany uzavřít písemně rámcovou smlouvu v písemné formě. Pro případ, že hotel a klient uzavřeli písemnou smlouvu a v případě nesouladu smlouvy anebo jej části s VOP mají ustanovení smlouvy přednost před těmito VOP. Platnost VOP tým však není dotknutá. 5. Smlouva může být uzavřená prostřednictvím zprostředkovatele. Vůči hotelu je povinnou osobou sám zprostředkovatel, pokud hotel neposkytne souhlas k změně v osobě povinného. 6. Všechny nároky vůči hotelu jsou promlčené za tři roky od začátku promlčené doby. Nároky na náhradu škody jsou promlčené za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a pokud jde o škodu způsobenu úmyslně, za deset roků ode dne, kdy došlo k události, z které škoda vznikla; to neplatí, pokud jde o škodu na zdraví Čl. VIII. 5

6 Odstoupení, zrušení smlouvy, stornování klientem 1. V případě, že klient odstoupí od smlouvy, je povinný uhradit poskytovatelovi smluvní pokutu (dál aj storno poplatek). Storno poplatek je určený poměrem k výšce celkové dohodnuté ceny následovně: a) Odstoupení od smlouvy v případě pobytů zakoupených skrz službu E-SHOP a zlevněných pobytů zakoupených jakýmkoliv způsobem: - Do 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb ze strany klienta je storno poplatek 0% z celkové ceny - Po uplynutí doby 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb je storno poplatek 100% z celkové ceny Hotel Sun***, Slnečné jazerá sever 2572/125, Senec 5 b) Odstoupení od smlouvy v ostatních případech: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 50% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 80% z celkové ceny den před poskytnutím služby - 90% z celkové ceny - v den poskytnutí služby - 100% z celkové ceny 2. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výšce nejméně 30% z celkové kalkulované ceny, storno poplatek je určený poměrem k uhrazené záloze (nejvíc však do 30% z celkové kalkulované ceny) následovně: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 50% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 80% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 90% ze zálohy. - v den poskytnutí služby - 100% ze zaplacené zálohy. 3. Okolnosti vis major nemají na povinnost uhradit storno poplatek vplyv. Uhrazením storno poplatku klientem se hotel vzdává nároků na úhradu jiných škod aj v případě, pokud této přesahují výšku storno poplatku. 4. Při jednotlivé rezervaci objednané osobně, telefonicky, mailem bez předešlé zálohy jednoho hotelového pokoju může klient do 17:00 dne příjezdu hotelový pokoj bezplatně stornovat, pokud nebylo dohodnuté jinak. Rezervace na ostatní noci bude zrušená. V ostatních případech platí ods. 1 až 3 tohoto článku. 6

7 Čl. IX. Odstoupení hotelem 1. Hotel je od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - klient má závazky vůči hotelu po lhůtě splatnosti, - bola při rezervaci dohodnutá platba vpřed anebo zálohová platba a klient svůj závazek včas nesplnil, hotel však může odstoupit nejpozději do momentu splnění závazku klientem, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají plnění smlouvy nemožným, - služby byli rezervované za uvedení zavádějících anebo nesprávných údajů podstatných skutečností napr. v osobě klienta anebo účelu, - hotel má opodstatněný důvod na domněnku, že využití hotelových služeb by mohlo ohrozit hladký provoz hotelu, bezpečnost anebo vážnost hotelu na veřejnosti, bez toho, že by se to mohlo připisovat majitelům resp. organizaci hotelu. 2. V případe, že klient uhradil přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu ve výší nejméně 30% je hotel od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají zplnění smlouvy nemožným. 3. Při oprávněném odstoupení hotelu nevzniká žáden nárok klienta na náhradu škody. Čl. X Ručení a škody 1. Hotel ručí se starostlivostí řádného obchodníka za svoje povinnosti vyplývající se smlouvy. 2. Nároky klienta na náhradu škody jsou přípustné jen v případech škody na zdraví, pokud hotel zodpovídá za porušení povinností a škody, které se zakládají na úmyslném anebo hrubo nedbanlivém porušení povinností hotelu vyplývajících se smlouvy anebo ze zákona. Klient je povinný přiměřeně přispět k odstranění chyby a snižování možných škod. 3. Odpovědnost hotelu za osobní majetek hostí vnesený do prostorů hotelu je stanovená v Čl. III Ubytovací pořádek bod 13. a bod Pokud klient dostane k dispozici místo na odstavení vozidla na hotelovém parkovišti, aj za úhradu, nevzniká tým žádna smlouva o úschově. Při strate anebo poškození na hotelovém pozemku odstavených anebo odsunutých motorových vozidel a jich obsahů hotel neručí, okrem úmyslu anebo hrubé nedbanlivosti. 7

8 5. Se správami, poštovní zásilkami a zásilkami tovaru pro hosty se vždy obchází se starostlivostí. Hotel převezme doručení a úschovu, na přání za úhradu poslaní dál nahoru uvedeného. 6. Hotel neručí za úrazy při akcích, programech jakéhokoli druhu, jestliže by hotel konal hrubo nedbanlivě anebo úmyslně. Čl. XI. Akcie 1. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta hotel u vyúčtovaní uzná snížení vpřed dohodnuté smluvní ceny nejvíc o 10 %. Závazek klienta z případných objednaných služeb nad rámec původní sumy tým nejsou dotknuté. 2. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta poskytne navýšení rozsahu služeb podle vlastních možností. Klient nemá na navýšení rozsahu služeb právní nárok, hotel je však povinný k takovéhle požadavku přistoupit se starostlivostí řádného obchodníka. 3. Při odchylkách počtu účastníků o víc než 5 % je hotel oprávněn jednostranně určit a stanovit cenu za služby, případně aj vyměnit potvrzené místnosti. Vpřed dohodnutý standard a technické vybavení místnosti však musí zůstat zachované. 4. Při akcích, které trvají díl jako do 22:00 hod., může hotel od 22:00 hod. účtovat příplatek za servis na základe poskytnutých služeb anebo tovaru, pokud dohodnutá odměna už nezohledňuje trvaní díl jako do 22:00 hod. 5. Organizátor akcí zásadně není oprávněn přinášet jídla anebo nápoje k akcím. Výnimky vyžadují předešlou písemnou dohodu s hotelem. V těchto případech je hotel oprávněn účtovat příplatek za servis. 6. Organizátor akcí a objednávatel ručí za zaplacení dodatečně objednaných jídel a nápojů účastníku akci. 7. Při akci je klient povinný vypořádat si závazky vůči organizacím na ochranu autorských práv. Za případné porušení práv duševního vlastnictví nenese hotel odpovědnost za škodu anebo případně sankce. 8. Organizátor akce a objednávatel jsou povinní hotelu bez vyzvaní oznámit, pokud je akce způsobilá narušit veřejný pořádek a omezit anebo ohrozit zájmy hotelu a jiných klientů. Hotel je oprávněn vykonat opatření na zamezení takovéhoto stavu a klient je povinný jich trpět. 9. Inzeráty v tiskových a elektronických médiích, reklamy a oznámení určené široké veřejnosti, najmě informace o konaní politických, náboženských a komerčních akcích, které poukazují na vztah k hotelu a jsou způsobilé poškodit dobré jméno hotelu anebo mají znaky parazitovaní na jeho pověsti vyžadují zásadný předešlý písemní souhlas hotelu. 10. Pokud hotel pro organizátora akce z jeho podnětu obstarává technické a jiné zařízení od třetích subjektů, jedná v méně, z plné moci a na účet organizátora akce. Organizátor akce osvobozuje hotel ze všech nároků třetích subjektů z přenechání tohoto zařízení. 8

9 Čl. XII. Ostatní 1. Pravidla pobytu zvířat v hotelu jsou stanovené v Čl. III Ubytovací pořádek - bod Naleznuté věci se posílají dál jenom na žádost. Uskladňují se v hotelu šest měsíců. Po uplynutí této lhůty se předměty, které mají zjevní hodnotu, odevzdávají příslušnému orgánu veřejné správy. 3. Hotelový wellness: - kapacita hotelového wellness je 16 osob využívajících služby wellness současně - v případe, že má klient zájem využít služby wellness, je jeho povinností si služby objednat na recepci hotelu minimálně 2 hodiny před tím, než jich chce začet využívat - v případe, že wellness je částečně anebo celkem mimo provoz z technických důvodů, hotel si vyhrazuje právo, klientovi služby wellness neposkytnout a to aj v případe, že za dané služby klient už uhradil dohodnutu cenu v tom případe je táto situace vyřešená reklamaci služby - služba wellness uzavřená společnost je zpoplatněná dle platného ceníku Čl. XIII. Doručování. 1. Všechny písemnosti týkajíce se právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují: - osobně - elektronicky - poštou - třetí osobou oprávněnou doručovat zásilky. 2. Všechny písemnosti týkajíce se akýchkolik právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují doporučeně na adresu sídla hotelu a na adresu trvalého pobytu anebo sídla klienta anebo elektronicky. Pokud závazkový vztah mezi hotelem a klientem trvá, je každý jeho účastník povinný oznámit druhému účastníkovi každou změnu svého sídla, trvalého pobytu anebo změny ovej schránky podle zásad uvedených v tomto článku do troch dní ode dna změny sídla, trvalého pobytu anebo elektronické schránky. 3. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto je shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, považuje se písemnost po třech dnech od jej vrácení odesílatelovi za doručenou a to aj tehdy, pokud se adresát o tom nedozví. Všechny právní účinky doručovaných písemností nastanu v tomto případě dnem, kterým se písemnost považuje za doručenu. 4. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto není shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, je odesílatel povinný opakovaně doručit písemnost na adresu účastníka zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru. Při takovémto doručení platí v celém rozsahu bod 3. tohoto článku. 9

10 Čl. XIV. Závěrečné ustanovení 1. Případné spory, které ze smluvního vztahu vzniknu, se zavazuju smluvní strany řešit přednostně dohodou. 2. Hotel a klient berou na vědomí, že všechny případné spory, které mezi nimi z právního vztahu a v souvislosti s ním vzniknou se budou řídit právem Slovenské republiky a to podle slovenského právního pořádku. Příslušným řešením případných sporů jsou soudy Slovenské republiky. Uplatnění Vídeňské dohody o nákupním právu OSN z kolizního práva je vyloučené. 3. Ustanovení v prospěch cizího prvku obsáhnuté v kolizních normách jsou přípustné jenom v případě, pokud se jedná o obligatorní ustanovení. 4. Změny anebo doplnění písemné smlouvy anebo obchodných podmínek vyžadují pro jich účinnost písemnou formu a platnost případných změn a doplňků je podmíněná písemným projevem hotelu. Jednostranné změny anebo doplnění klientů jsou neúčinné. 5. Pokud by jednotlivé ustanovení těchto všeobecných obchodných podmínek byli anebo stali se neúčinnými anebo neplatnými, nedotýká se tým účinnost ostatních ustanovení. V Senci dňa

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - VÝKLAD POJMŮ Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále Zprostředkovatel ) - Společnost je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vážený hoste, vážený zákazníku! Velmi se snažíme o to, aby Váš pobyt u nás proběhl co nejpříjemněji. Proto byste měl vědět, jaké služby poskytujeme, za co ručíme a jaké závazky

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o. (VOP) stanovují podmínky prodeje produktů a služeb společností Repre s.r.o. (dodavatel) třetím stranám (klienti). Prodej všech produktů a služeb

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více