Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Čl. I. Úvodní ustanovení, účel, oblast platnosti Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je vytvořit právní rámec vztahů mezi hotelem Sun*** v Senci a jeho klienty s cílem zabezpečit informovanost klienta o podmínkách poskytovaných služeb. Tyto VOP tvoří neoddělitelnou součást každé smlouvy (dohody), kterou se hotel zavazuje poskytnutím služeb a klient úhradou dohodnuté ceny. Právní vztah mezi hotelem Sun*** a klientem vyplývající ze smlouvy, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími všeobecně - závaznými předpisy Slovenské republiky. Platí domněnka, že klient se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami obeznámil, jedině kdyby prokázal, že přístup k nim byl zmařený zaviněním hotelu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro hotel Sun*** závazné dnem jejich zveřejnění a pro klienta okamžikem objednaní služby. Čl. II. Definice pojmů 1. Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu o poskytnutí služby s hotelem Sun***. 2.Hotelem Sun*** se rozumí provoz společnosti SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o., Slnečné jazerá - sever 2572/125, Senec, IČO v Senci (dále jen hotel) 3. Službou se rozumí jakákoliv činnost vykonávaná hotelem v souladu s jeho předmětem podnikaní, především však ubytovací, stravovací, wellness a kongresové služby. 4. Skupinou se rozumí zpravidla 6 a více osob, které si rezervují ubytovaní ve stejném termínu příchodu a odchodu. 5. Akcí se rozumí společenská akce, které se zúčastňuje větší počet osob spojená s poskytnutím více druhů služeb hotelu. Když není dohodnuto jinak platí, že objednavatel akce je jeho organizátorem. 6. Okamžik úhrady je čas, kdy oprávněný získal možnost disponovat uhrazenými prostředky, t.j. dnem připsání na účet, převzetím u pokladně a pod. 1

2 7. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje v penězi; pokud však o to oprávněná strana požádá a pokud je to možné, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého stavu.. Čl. III. Ubytovací pořádek 1. V hotelu může být ubytovaný jen host, který je na ubytovaní přihlášený. Pod přihlášením na ubytování se rozumí, že host při příchodu do hotelu předloží pracovníkovi recepce občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad o totožnosti. 2. Pokud není dohodnuto jinak, má klient právo začít využívat objednané služby od 12:00 dne dohodnutého příchodu 3. Klient má povinnost svůj pobyt ukončit a odevzdat služby nejpozději do 10:00 hod. v den dohodnutého odchodu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jestli tak klient neučiní, může hotel od klienta požadovat poplatek za pozdní odevzdání služeb. Úhrada při odevzdaní služeb do 14:00 hod. je 30 % z ceny pokoje, při odevzdaní služeb do 18:00 hod. je 50 % z ceny pokoje, 100 % ceny pokoje může hotel požadovat, pokud host odevzdá služby až po 18:00 hod. 4. Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalitě určené příslušnou Vyhláškou o kategorizaci a zatřídění ubytovacích a stravovacích zařízeních, podle které je hotel zařazený do kategorie ***. 5. Recepce hotelu pracuje v režimu nepřetržitého provozu a slouží taktéž jako ohlašovna požáru a mimořádných událostí. 6. Pro kuřáky je vyhrazený prostor před hotelem. Zbylé prostory hotelu včetně všech pokojů jsou nekuřácké. 7. Z bezpečnostních důvodů není dovolené ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých na pokoji ani v ostatních prostorech hotelu. 8. Noční klid v hotelu je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Chování hosta v hotelu po dobu nočního klidu nesmí rušit ostatní hosty hotelu. Není vhodná silná hlasitost televize, hlučná komunikace, zpěv, hlasité rozhovory na hotelových chodbách, hotelové terase a podobně. Společenské akce se v hotelu po 22:00 hod. mohou konat jen se souhlasem vedení hotelu. 9. Zprávy a poštu pro hosty hotelu starostlivě spravuje a odevzdává hostům. 10. Hotel povoluje vstup a ubytovaní zvířat do hotelu. V případě, že je zvíře na pokoji, hotel účtuje poplatek podle platného ceníku. 11. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidované a uskladňované po dobu 6 měsíců. Zapomenuté věci hotel pošle hostovi jen v případě požádání, na náklady klienta. 12. Hoteloví zaměstnanci mohou vstupovat do hotelového pokoje hosta v případě, pokud je nevyhnutné odstranit poruchu, zabezpečit úklid a doplnění pokojových doplňků, případně poskytnout nevyhnutelnou zdravotní pomoc. 13. Hotel nepřebírá zodpovědnost za přinesené věci ubytovaných hostů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti, zodpovídá provozní hotelu jen v tom případě, že je převzal do úschovny hotelu. 14. Hotel umožňuje klientovi uložit si cenné předměty anebo předměty vysoké finanční, společenské anebo duševní hodnoty na bezpečném místě (v pokojovém trezoru). Pokud toto právo klient nevyužije, za případné škody způsobené ztrátou, zneužitím, poškozením, odcizením anebo jiným způsobem, hotel nezodpovídá. 15. Reklamace služby: - v případě, pokud jsou zákazníkovi hotelu poskytované služby nižší kvality anebo nižšího rozsahu jako to bolo vpřed dohodnuté anebo jako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. - zákazník je povinný uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. - provozní anebo jiný zodpovědný pracovník (pracovník recepce) zapíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu s uvedením objektivních okolností reklamace. Povozní anebo ním pověřený pracovník je povinný po starostlivém prozkoumaní rozhodnut o způsobe vybavení reklamace ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud provozní anebo ním pověřený pracovník neuzná reklamaci jako odůvodněnu, postoupí ji ihned se všemi podklady majiteli hotelu, který je povinný vyřídit reklamaci ihned, případně v složitějších případech do 3 dní. Pokud toto není možné, je majitel hotelu povinný vyrozumět zákazníka o lhůtě vybavení reklamace, která však nesmí být delší než 30 dní. - zákazník je povinný osobně se zúčastnit vybavování reklamace, je povinný poskytnout objektivně informace týkající se poskytnuté služby. Pokud to vyžaduje povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům hotelu přístup 2

3 do prostoru, který mu bol pronajat na přechodné ubytování, aby bylo možno přesvědčit se o odůvodněnosti reklamace. 16. Čas podávaní: - snídaně je stanovená na dobu od 8:00 do 10:00 - oběd je stanovený na dobu od 12:00 do 14:00 - večeře je stanovený na dobu od 18:00 do 20:000 3

4 Čl. IV. Ubytovací služby individuální klienti 1. Hotel je povinný připravit klientovi objednané anebo rezervované služby v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 2. Klient má nárok na dřívější začátek využívaní služeb jen v případě, že s tím hotel při uzavíraní smlouvy vyslovil souhlas. 2. Klient je povinný v dohodnutý den odchodu uvolnit a odevzdat služby hotelu zpět v čase, který stanovuje Čl. III. Ubytovací pořádek bod 3., pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. V případě, že klient odevzdá služby dříve než je stanoveno, je hotel oprávněný si účtovat poplatky za pozdní odevzdání pokoje klientem o kterém dále a podrobněji pojednává Čl. III. Ubytovací pořádek bod Pobyt klienta v hotelu upravuje provozní pořádek hotelu - Čl. III. Ubytovací pořádek. S jeho obsahem je klient obeznámen při příchodu do hotelu resp. na začátku pobytu, pověřenou osobou na recepci hotelu. Pořádek je pro hotelových hostí závazný. 4. Klient je povinný při nastěhování do pokoje si pokoj řádně prozřít a případné nedostatky, nesrovnalosti anebo výhrady ihned hlásit na recepci pověřeným zaměstnancem hotelu. Rovněž je povinný postupovat v případe, že zjistí případné poškození pokoje anebo jej inventářů. 5. V případe, že hotel zjistí poškození pokoje po odevzdaní pokoje klientem, je klient povinný škody nahradit. 6. Klient je povinný zrušit rezervaci ubytovaní ihned po zjištění, že ubytovaní nevyužije,nejpozději však do 17:00 dna příjezdu. 7. Rezervované pokoje, do kterých se klient nenastehoval nejpozději do 19:00 hod. dna příjezdu, může hotel ponechat jinému klientovi. Toto neplatí, pokud byl výslovně dohodnutý pozdější příjezd.. Čl. V. Ubytovací služby Skupiny 1. Pokud není uvedené v tomto článku jinak, platí pro ubytovací podmínky pro skupiny ustanovení Čl. IV. - Ubytovací služby individuální klienti. 2. Pokud má klient zájem o garantovánu rezervaci, hotel může požadovat zaplacení zálohy ve výšce nejméně 30% z celkové ceny rezervace. Rezervace je potvrzená okamihem úhrady zálohy. Čl. VI. Ceny za služby 1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatit dohodnutu cenu. Toto platí aj pře služby a výdavky hotelu vůči třetím osobám, které klient podnítil. 2. Pokud nebylo smlouvou dohodnuté jinak, dohodnutá cena, kterou má platit klient a dohodnuté služby hotelu vyplývající z platného ceníku hotelu. Ceník hotelu je zveřejněný obvyklým způsobem, najme však na internetové stránce a na recepci hotelu. 3. Dohodnuté ceny jsou konečné a zahrnují i daň z přidané hodnoty. Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby přesáhne 3 měsíce a zvýši se hotelem všeobecně za takovýto výkony účtovaná cena, může hotel smluvně dohodnutou cenu přiměřeně zvýšit, nejvíc však o 5%. 4. Místo plnění a platby je sídlo hotelu. 5. Hotel je oprávněný při uzavření smlouvy anebo potom při zohlednění právních ustanovení žádat přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu. Pro platbu vpřed a zálohovou platbu se přiměřeně použijí ustanovení následujících článků. 6. Termín úhrady dohodnuté ceny je: 4

5 - do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky hotelem v případě objednávky realizované skrz službu E-SHOP na webové stránce hotelu - při příchode na recepci hotelu v případě objednávky realizované osobně na recepci hotelu, telefonicky, em anebo faxem - dle doby splatnosti uvedené na faktuře v případě, že služby budou uhrazené formou faktury 7. Pokud se nedohodne vpřed jinak, podkladem pro vyúčtování objednaných a využitých služeb se uskuteční daňovým dokladem - fakturou, nejpozději dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Za tento den se považuje den odchodu objednávatele z prostorů hotelu anebo den, kdy od něho převzal všechny objednané služby. Faktura musí obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku. V případě pochybnosti se má za to, že lhůta splatnosti začíná plynout na třetí den odevzdání daňového dokladu (faktury) na poště na doručení objednávatelovi. 8. Splatnost faktury je nejpozději 7 dní od dne zdanitelného plnění. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výší nejméně 30% celkové kalkulované ceny, je splatnost faktury 14 dní od dne zdanitelného plnění. Táto povinnost je splněná připsáním příslušné částky v prospěch účtu poskytovatele. 9. Pro případ, že je klient s platbou v omeškání, je táto povinná uhradit úrok z omeškání ve výšce 0,05 % z dlužné sumy za každý den omeškání. Nároky z náhrady škody tým nejsou dotknuté. Pokud je klient s platbou v omeškání, ztrácí nárok na slevy poskytnuté hotelem. Hotel je oprávněn fakturovat plnou běžní cenu bez uplatnění slevy. V tomto případe je klient povinný uhradit hotelu všechny prokazatelné vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnění slev a výhod. 10. Klient může započítat vůči pohledávce hotelu jen nespornou anebo právoplatní pohledávku. To jisté platí, pokud se jedná o částečný zápočet. Čl. VII. Uzavření smlouvy a promlčení 1. Uzavřením smlouvy se rozumí zejména dohoda o poskytování služeb mezi klientem a hotelem na základě žádosti klienta (dál jen objednávka). Objednávku na poskytování služeb dohodne klient osobně, telefonicky, písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. Smlouva vzniká potvrzením objednávky hotelem. Objednávka musí byť hotelem závazně potvrzená písemně, faxem anebo prostřednictvím internetu. 2. Uzavřením smlouvy se hotel zaručuje zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Hotelu vzniká součastně právo žádat zaplacení dohodnuté ceny a to v termínu stanoveném v Čl. VI. Ceny za služby bod Klient je povinný před / po objednání služby osobně, telefonicky anebo prostřednictvím internetu, ověřit si obsazenost hotelu v termínu, v kterém má zájem využívat služby hotelu a taktéž poskytnout všechny informace potřebné pro potvrzení jeho rezervace. 4. V případě skupinových objednávek anebo opakujících se objednávek můžu smluvní strany uzavřít písemně rámcovou smlouvu v písemné formě. Pro případ, že hotel a klient uzavřeli písemnou smlouvu a v případě nesouladu smlouvy anebo jej části s VOP mají ustanovení smlouvy přednost před těmito VOP. Platnost VOP tým však není dotknutá. 5. Smlouva může být uzavřená prostřednictvím zprostředkovatele. Vůči hotelu je povinnou osobou sám zprostředkovatel, pokud hotel neposkytne souhlas k změně v osobě povinného. 6. Všechny nároky vůči hotelu jsou promlčené za tři roky od začátku promlčené doby. Nároky na náhradu škody jsou promlčené za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a pokud jde o škodu způsobenu úmyslně, za deset roků ode dne, kdy došlo k události, z které škoda vznikla; to neplatí, pokud jde o škodu na zdraví Čl. VIII. 5

6 Odstoupení, zrušení smlouvy, stornování klientem 1. V případě, že klient odstoupí od smlouvy, je povinný uhradit poskytovatelovi smluvní pokutu (dál aj storno poplatek). Storno poplatek je určený poměrem k výšce celkové dohodnuté ceny následovně: a) Odstoupení od smlouvy v případě pobytů zakoupených skrz službu E-SHOP a zlevněných pobytů zakoupených jakýmkoliv způsobem: - Do 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb ze strany klienta je storno poplatek 0% z celkové ceny - Po uplynutí doby 14 pracovních dní od přijetí úhrady ceny dohodnutých služeb je storno poplatek 100% z celkové ceny Hotel Sun***, Slnečné jazerá sever 2572/125, Senec 5 b) Odstoupení od smlouvy v ostatních případech: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 50% z celkové ceny dní před poskytnutím služby - 80% z celkové ceny den před poskytnutím služby - 90% z celkové ceny - v den poskytnutí služby - 100% z celkové ceny 2. Pro případ, že klient uhradí vpřed zálohu za poskytnuté služby ve výšce nejméně 30% z celkové kalkulované ceny, storno poplatek je určený poměrem k uhrazené záloze (nejvíc však do 30% z celkové kalkulované ceny) následovně: - 60 a víc dní před poskytnutím služby - bez storno poplatku dní před poskytnutím služby - 30% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 50% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 80% ze zálohy, dní před poskytnutím služby - 90% ze zálohy. - v den poskytnutí služby - 100% ze zaplacené zálohy. 3. Okolnosti vis major nemají na povinnost uhradit storno poplatek vplyv. Uhrazením storno poplatku klientem se hotel vzdává nároků na úhradu jiných škod aj v případě, pokud této přesahují výšku storno poplatku. 4. Při jednotlivé rezervaci objednané osobně, telefonicky, mailem bez předešlé zálohy jednoho hotelového pokoju může klient do 17:00 dne příjezdu hotelový pokoj bezplatně stornovat, pokud nebylo dohodnuté jinak. Rezervace na ostatní noci bude zrušená. V ostatních případech platí ods. 1 až 3 tohoto článku. 6

7 Čl. IX. Odstoupení hotelem 1. Hotel je od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - klient má závazky vůči hotelu po lhůtě splatnosti, - bola při rezervaci dohodnutá platba vpřed anebo zálohová platba a klient svůj závazek včas nesplnil, hotel však může odstoupit nejpozději do momentu splnění závazku klientem, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají plnění smlouvy nemožným, - služby byli rezervované za uvedení zavádějících anebo nesprávných údajů podstatných skutečností napr. v osobě klienta anebo účelu, - hotel má opodstatněný důvod na domněnku, že využití hotelových služeb by mohlo ohrozit hladký provoz hotelu, bezpečnost anebo vážnost hotelu na veřejnosti, bez toho, že by se to mohlo připisovat majitelům resp. organizaci hotelu. 2. V případe, že klient uhradil přiměřenou platbu vpřed anebo zálohovou platbu ve výší nejméně 30% je hotel od smlouvy oprávněn odstoupit jen v případě, že: - bolo toto právo písemně dohodnuté s klientem a z důvodů uvedených ve smlouvě, - klient netrvá na plnění ze strany hotelu, - vyšší moc anebo jiné okolnosti, za které hotel neodpovídá, dělají zplnění smlouvy nemožným. 3. Při oprávněném odstoupení hotelu nevzniká žáden nárok klienta na náhradu škody. Čl. X Ručení a škody 1. Hotel ručí se starostlivostí řádného obchodníka za svoje povinnosti vyplývající se smlouvy. 2. Nároky klienta na náhradu škody jsou přípustné jen v případech škody na zdraví, pokud hotel zodpovídá za porušení povinností a škody, které se zakládají na úmyslném anebo hrubo nedbanlivém porušení povinností hotelu vyplývajících se smlouvy anebo ze zákona. Klient je povinný přiměřeně přispět k odstranění chyby a snižování možných škod. 3. Odpovědnost hotelu za osobní majetek hostí vnesený do prostorů hotelu je stanovená v Čl. III Ubytovací pořádek bod 13. a bod Pokud klient dostane k dispozici místo na odstavení vozidla na hotelovém parkovišti, aj za úhradu, nevzniká tým žádna smlouva o úschově. Při strate anebo poškození na hotelovém pozemku odstavených anebo odsunutých motorových vozidel a jich obsahů hotel neručí, okrem úmyslu anebo hrubé nedbanlivosti. 7

8 5. Se správami, poštovní zásilkami a zásilkami tovaru pro hosty se vždy obchází se starostlivostí. Hotel převezme doručení a úschovu, na přání za úhradu poslaní dál nahoru uvedeného. 6. Hotel neručí za úrazy při akcích, programech jakéhokoli druhu, jestliže by hotel konal hrubo nedbanlivě anebo úmyslně. Čl. XI. Akcie 1. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta hotel u vyúčtovaní uzná snížení vpřed dohodnuté smluvní ceny nejvíc o 10 %. Závazek klienta z případných objednaných služeb nad rámec původní sumy tým nejsou dotknuté. 2. Z titulu změny v rozsahu poskytnutých služeb z důvodů na straně klienta poskytne navýšení rozsahu služeb podle vlastních možností. Klient nemá na navýšení rozsahu služeb právní nárok, hotel je však povinný k takovéhle požadavku přistoupit se starostlivostí řádného obchodníka. 3. Při odchylkách počtu účastníků o víc než 5 % je hotel oprávněn jednostranně určit a stanovit cenu za služby, případně aj vyměnit potvrzené místnosti. Vpřed dohodnutý standard a technické vybavení místnosti však musí zůstat zachované. 4. Při akcích, které trvají díl jako do 22:00 hod., může hotel od 22:00 hod. účtovat příplatek za servis na základe poskytnutých služeb anebo tovaru, pokud dohodnutá odměna už nezohledňuje trvaní díl jako do 22:00 hod. 5. Organizátor akcí zásadně není oprávněn přinášet jídla anebo nápoje k akcím. Výnimky vyžadují předešlou písemnou dohodu s hotelem. V těchto případech je hotel oprávněn účtovat příplatek za servis. 6. Organizátor akcí a objednávatel ručí za zaplacení dodatečně objednaných jídel a nápojů účastníku akci. 7. Při akci je klient povinný vypořádat si závazky vůči organizacím na ochranu autorských práv. Za případné porušení práv duševního vlastnictví nenese hotel odpovědnost za škodu anebo případně sankce. 8. Organizátor akce a objednávatel jsou povinní hotelu bez vyzvaní oznámit, pokud je akce způsobilá narušit veřejný pořádek a omezit anebo ohrozit zájmy hotelu a jiných klientů. Hotel je oprávněn vykonat opatření na zamezení takovéhoto stavu a klient je povinný jich trpět. 9. Inzeráty v tiskových a elektronických médiích, reklamy a oznámení určené široké veřejnosti, najmě informace o konaní politických, náboženských a komerčních akcích, které poukazují na vztah k hotelu a jsou způsobilé poškodit dobré jméno hotelu anebo mají znaky parazitovaní na jeho pověsti vyžadují zásadný předešlý písemní souhlas hotelu. 10. Pokud hotel pro organizátora akce z jeho podnětu obstarává technické a jiné zařízení od třetích subjektů, jedná v méně, z plné moci a na účet organizátora akce. Organizátor akce osvobozuje hotel ze všech nároků třetích subjektů z přenechání tohoto zařízení. 8

9 Čl. XII. Ostatní 1. Pravidla pobytu zvířat v hotelu jsou stanovené v Čl. III Ubytovací pořádek - bod Naleznuté věci se posílají dál jenom na žádost. Uskladňují se v hotelu šest měsíců. Po uplynutí této lhůty se předměty, které mají zjevní hodnotu, odevzdávají příslušnému orgánu veřejné správy. 3. Hotelový wellness: - kapacita hotelového wellness je 16 osob využívajících služby wellness současně - v případe, že má klient zájem využít služby wellness, je jeho povinností si služby objednat na recepci hotelu minimálně 2 hodiny před tím, než jich chce začet využívat - v případe, že wellness je částečně anebo celkem mimo provoz z technických důvodů, hotel si vyhrazuje právo, klientovi služby wellness neposkytnout a to aj v případe, že za dané služby klient už uhradil dohodnutu cenu v tom případe je táto situace vyřešená reklamaci služby - služba wellness uzavřená společnost je zpoplatněná dle platného ceníku Čl. XIII. Doručování. 1. Všechny písemnosti týkajíce se právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují: - osobně - elektronicky - poštou - třetí osobou oprávněnou doručovat zásilky. 2. Všechny písemnosti týkajíce se akýchkolik právních vztahů založených mezi hotelem a klientem se doručují doporučeně na adresu sídla hotelu a na adresu trvalého pobytu anebo sídla klienta anebo elektronicky. Pokud závazkový vztah mezi hotelem a klientem trvá, je každý jeho účastník povinný oznámit druhému účastníkovi každou změnu svého sídla, trvalého pobytu anebo změny ovej schránky podle zásad uvedených v tomto článku do troch dní ode dna změny sídla, trvalého pobytu anebo elektronické schránky. 3. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto je shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, považuje se písemnost po třech dnech od jej vrácení odesílatelovi za doručenou a to aj tehdy, pokud se adresát o tom nedozví. Všechny právní účinky doručovaných písemností nastanu v tomto případě dnem, kterým se písemnost považuje za doručenu. 4. Pokud klient nepřevezme písemnost na adrese uvedenu v objednávce, a táto není shodná s jeho adresou zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru, je odesílatel povinný opakovaně doručit písemnost na adresu účastníka zapsanou v obchodním registru anebo jiném registru. Při takovémto doručení platí v celém rozsahu bod 3. tohoto článku. 9

10 Čl. XIV. Závěrečné ustanovení 1. Případné spory, které ze smluvního vztahu vzniknu, se zavazuju smluvní strany řešit přednostně dohodou. 2. Hotel a klient berou na vědomí, že všechny případné spory, které mezi nimi z právního vztahu a v souvislosti s ním vzniknou se budou řídit právem Slovenské republiky a to podle slovenského právního pořádku. Příslušným řešením případných sporů jsou soudy Slovenské republiky. Uplatnění Vídeňské dohody o nákupním právu OSN z kolizního práva je vyloučené. 3. Ustanovení v prospěch cizího prvku obsáhnuté v kolizních normách jsou přípustné jenom v případě, pokud se jedná o obligatorní ustanovení. 4. Změny anebo doplnění písemné smlouvy anebo obchodných podmínek vyžadují pro jich účinnost písemnou formu a platnost případných změn a doplňků je podmíněná písemným projevem hotelu. Jednostranné změny anebo doplnění klientů jsou neúčinné. 5. Pokud by jednotlivé ustanovení těchto všeobecných obchodných podmínek byli anebo stali se neúčinnými anebo neplatnými, nedotýká se tým účinnost ostatních ustanovení. V Senci dňa