Podnikové strategie a mezinárodní obchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikové strategie a mezinárodní obchod"

Transkript

1 Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Podnikové strategie a mezinárodní obchod název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. číslo: CZ.1.07/3.2.06/ autor: Klub E. S.

2 OBSAH ANOTACE... 4 SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KAPITOL, VČ. ČASOVÉ DOTACE... 6 ÚVOD... 7 ŠETŘENÍ A STUDIE... 8 HYPOTÉZY... 9 STUDIE A ŠETŘENÍ POTŘEB CS NA PODKLADĚ POŽADAVKŮ DANÝCH TRHEM PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI U MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI, EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ, PODNIKOVÝ MANAGEMENT, MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ PODNIKOVÝ MANAGEMENT MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE PLATEBNÍ NÁSTROJE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV, BANKOVNÍ PŘEZKUM, MEZINÁRODNÍ INSTITUCE, MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA PLATEBNÍ NÁSTROJE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ A DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV SCHÉMA AKREDITIVNÍ OPERACE PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 1 - PŘÍKLAD DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU ZASLANÉHO VE FORMĚ SWIFTOVÉ ZPRÁVY BANKOVNÍ PŘEZKUM MEZINÁRODNÍ INSTITUCE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA ODPOVĚDNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, INCOTERMS 2010 V PRAXI FIREM ODPOVĚDNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, INCOTERMS 2010 V PRAXI FIREM ŘÍMSKÁ ÚMLUVA ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ JEDNOTLIVÉ DOLOŽKY (PRAVIDLA) INCOTERMS PŘÍKLAD MEZINÁRODNÍ KUPNÍ SMLOUVY MINIMALIZACE RIZIK PŘI UZAVÍRANÍ SMLUV, BANKOVNÍ ZÁRUKY, PRAVIDLA ZÁRUK PLATNÝCH NA POŽÁDÁNÍ, PODMÍNKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV, ŘEŠENÍ SPORŮ MINIMALIZACE RIZIK - BANKOVNÍ ZÁRUKY

3 4.2 PRAVIDLA ZÁRUK PLATNÝCH NA POŽÁDÁNÍ VLASTNOSTI ZÁRUK VYPLATITELNÝCH NA POŽÁDÁNÍ NĚKTERÉ ZNAKY ZÁRUK URDG POUŽITELNÉ V OBCHODNÍ PRAXI KOMENTÁŘE K VYBRANÝM ČLÁNKŮM PRO POUŽITÍ URDG PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 2 - VZORY ZÁRUKY A PROTIZÁRUKY PODMÍNKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV ŘEŠENÍ SPORŮ - OBLIGATORNÍ NÁLEŽITOSTI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PŘÍLOHA Č ZÁVĚR ŠETŘENÍ A STUDIE, KONEČNÉ CÍLE PRÁCE SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ KORESPONDENČNÍ ÚKOLY ZÁVĚREČNÝ TEST

4 ANOTACE Studijní opora byla rozdělena na základě šetření potřeb cílových skupin (CS) u malých a středních podniků (MSP) v Ústeckém kraji (ÚK) na 4 základní. V první kapitole se věnujeme měnovým a obchodním znalostem, ekonomickému prostředí, podnikovému managementu a manažerské ekonomii a financím z pohledu a potřeb mezinárodního obchodu. V podkapitole 1.1 Měnové a obchodní znalosti se zabýváme měnovou suverenitou, evropským měnovým právem a zásadou loajality. V podkapitole 1.2 Ekonomické prostředí se zabýváme otázkami mezinárodního dvojího zdanění a daňovou problematikou z hlediska optimalizace základu daně a daňových úniků. V podkapitole 1.3 Podnikový management se zabýváme problematikou managementu mezinárodního zaměstnávání, problematikou daňového rezidenta, vysílání a pronájmu pracovníka a managementem neziskových organizací v praxi mezinárodního obchodu. Podkapitolu 1.4 Manažerské ekonomie a finance řešíme z pohledu mezinárodní obchodně celní problematiky. 4 Ve druhé kapitole, která se zabývá platebními nástroji v mezinárodním obchodě, dokumentárním akreditivem, mezinárodními institucemi a bankovním přezkumem, jsme se zaměřili hlavně v podkapitole první na vyjmenování základních plateb v mezinárodním obchodě, popis dokumentárního akreditivu a dokumentárního inkasa. V další podkapitole jsme se zabývali schématem akreditivní operace a přidali jsme případovou studii dokumentárního akreditivu zaslaného ve formě swiftové zprávy z ČR na Srí Lanku (Kolombo). V případové studii jsme se také zabývali důkladným rozborem jednotlivých částí swiftové zprávy. Jako hlavní mezinárodní instituci zabývající se mezinárodním obchodem jsme v další kapitole zařadili Mezinárodní obchodní komoru v Paříži. Dále jsme zařadili informace o bankovním přezkumu. Ve třetí kapitole - Odpovědnost v mezinárodním obchodě, INCOTERMS 2010 v praxi firem, jsme se v podkapitolách věnovali samotnému INCOTERMS Seznamujeme CS s hlavními novinkami těchto pravidel, základním značením povinnosti při provedení nakládky

5 nebo vykládky zboží. Rozboru byly podrobeny také jednotlivé doložky (pravidla) INCOTERMS Dále rozebíráme Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Římská úmluva). V poslední podkapitole uvádíme příklad mezinárodní kupní smlouvy vč. příkladu této smlouvy a teoretických základů nutných pro sepsání takové smlouvy. Ve čtvrté kapitole Minimalizace rizik při uzavírání smluv bankovní záruky, pravidla záruk platných na požádání, podmínky mezinárodních smluv, řešení sporů se zabýváme minimalizací rizik z pohledu bankovních záruk a pravidly záruk platných na požádání. Důležité jsou zásady těchto záruk, které rozebíráme v komentářích k některým článkům pro použití URDG. V podkapitole 4.5 Komentáře k vybraným článkům pro použití URDG uvádíme případovou studii č. 2 - Vzory záruky a protizáruky v teoretickém rozboru. Předposlední podkapitola 4.6 Podmínky mezinárodních smluv navazuje na podkapitolu 3.4 Příklad mezinárodní kupní smlouvy. V poslední podkapitole 4.7 se věnujeme obligatorním náležitostem rozhodčího řízení, jako jsou například rozhodčí doložky, jmenování rozhodců a platnost rozhodčích doložek. 5

6 SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KAPITOL, VČ. ČASOVÉ DOTACE 1. Měnové a obchodní znalosti, ekonomické prostředí, podnikový management, manažerská ekonomie a finance 15 hodin 2. Platební nástroje v mezinárodním obchodě, dokumentární akreditiv, bankovní přezkum, mezinárodní instituce, Mezinárodní obchodní komora 20 hodin 3. Odpovědnost v mezinárodním obchodě, INCOTERMS 2010 v praxi firem 25 hodin 4. Minimalizace rizik při uzavíraní smluv, bankovní záruky, pravidla záruk platných na požádání, podmínky mezinárodních smluv, řešení sporů 25 hodin 6

7 ÚVOD Studijní opora podnikové strategie a mezinárodní obchod by měla sloužit cílové skupině (CS), která pochází z jednotlivých malých a středních podniků v Ústeckém kraji (MSP v ÚK), které mají zájem rozvinout portfolio svých činností směrem do zahraničí a začít provozovat mezinárodní obchod. Druhý typ zástupců cílové skupiny pochází v podstatě z totožných firem, ovšem jsou to firmy, které mají již alespoň minimální zkušenosti s mezinárodním obchodem. Během šetření jsme také zjistili u některých zástupců cílové skupiny (cca 5 %) velký odpor k mezinárodní spolupráci. Tento pocit byl dán dvěma faktory. Prvním faktorem je špatná zkušenost, a to hlavně z období počátečního kapitalismu v 90. letech. Druhým faktorem, který se jen velmi těžko přiznává, ale hraje také často rozhodující roli, je faktor jazykové bariéry. Ve studijní opoře se věnujeme základnímu managementu z pohledu mezinárodního obchodu a prezentujeme některé nejdůležitější obchodní zvyklosti tak, jak jsou definovány Mezinárodní obchodní komorou v Paříži a Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Autoři pocházejí z velké části z neziskového sektoru a díky tomu se také věnují použití neziskového sektoru k mezinárodnímu obchodu v jeho vedlejší výdělečné činnosti. I o tuto problematiku projevili zástupci CS během šetření zájem. Vzhledem k tomu, že souhlasíme s tvrzením, že dobrá smlouva se pozná až v problémové situaci, velkou část závěrečné kapitoly věnujeme řešení sporů pomocí rozhodčího soudu určeným rozhodcem na základě ve smlouvě obsažené rozhodčí doložky. Více k obsahu uvádíme dále v anotaci. 7

8 ŠETŘENÍ A STUDIE U šetření patřili zástupci cílové skupiny (CS) z MSP v ÚK mezi ty zástupce, kteří již mají prvotní zkušenost s mezinárodním obchodem, anebo s tímto obchodem chtějí na základě ekonomické situace v jejich firmách začít. Šetření a studie této studijní opory probíhalo ve stejných zásadách a principech jako šetření a studie pro studijní oporu č. 1 (Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti). Z toho důvodu je následující popis tématu šetření a studie obdobný. Studie a šetření se skládá ze dvou částí. V první části autoři vytvořili základní hypotézy pro budoucí oporu, a to na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti poradenství pro MSP. Tyto hypotézy byly v druhé části, a to v části šetření, ověřovány na cca 75 respondentech z řad (CS) v Ústeckém kraji (ÚK). Samotné šetření se skládalo ze čtyř kroků, kterými byly přípravná fáze, práce v terénu, zpracování dat a jejich interpretace. Sběr dat byl proveden s využitím kvalifikovaných tazatelů, což je zřejmě nejlepší metoda při získávání kvalitních reprezentativních dat. Šetření bylo provedeno tedy metodou osobního dotazování, face to face dotazování (metoda PAPI). Tato metoda patří mezi nejpřesnější a zároveň nejdražší. Obavy respondentů ze ztráty anonymity, a z této ztráty vyplývající možné zábrany byly eliminovány příslibem anonymity v šetření. Tímto byl eliminován zřejmě jediný negativní faktor metody PAPI. Zhruba v polovině případů bylo navíc prováděno šetření za pomocí počítače metodou CAPI. Obě metody patří mezi nejvíce spolehlivé z hlediska reprezentativnosti vzorku, vysoké míry pravdivých odpovědí a dobrého poměru cena/výkon. U cca 20 % respondentů bylo z důvodu jejich časové vytíženosti použito při šetření metody CATI, tzn. metody telefonického dotazování. Výsledky šetření byly v procentuálním měřítku pro lepší přehlednost zaokrouhleny. 8

9 HYPOTÉZY Při šetření potřeb CS se zástupci dotazovali na požadavky zaměstnavatelů a na základě těchto požadavků zjišťovali úroveň CS a její potřeby pro uplatnění na trhu práce v ÚK u MSP. 1. CS má malé teoretické znalosti o mezinárodním obchodu, mezi které patří například měnová politika, celní problematika, problematika dvojího zdanění a daňových úniků. 2. CS má malé zkušenosti s využíváním možností neziskového sektoru. 3. CS vidí velký potenciál v získání nových trhů v zahraničí. 4. CS nemá znalosti v oblasti managementu mezinárodního zaměstnávání. 5. CS nemá znalosti v manažerském řízení a teorii cel a celní problematiky. 6. CS má malé znalosti o mezinárodních platebních znalostech. 7. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s hospodářskými komorami. 8. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. 9. CS má malé znalosti o pravidlech INCOTERMS a o bankovních zárukách. 10. Malá část CS používá ve svých smlouvách rozhodčí doložky a má malé povědomí o teoretických základech rozhodčího řízení. 9 Definování problémů a struktura kapitol Definovaný problém u zástupců CS z MSP v ÚK jsou nedostatečné teoretické znalosti v měnovém a obchodním prostředí a managementu mezinárodního obchodu a problémů v něm vystávajících. Dále nedostatečné teoretické a praktické znalosti při platbách v mezinárodním obchodě a používáním nejčastěji chtěného dokumentárního akreditivu, vč. neznalosti mezinárodní obchodní komory a dokumentů, které vydává pro usnadnění mezinárodního obchodu. Posledním definovaným problémem je malá znalost řešení sporů za pomoci rozhodčího soudu. Na tyto definované problémy reaguje studijní opora strukturou svých 4 kapitol.

10 STUDIE A ŠETŘENÍ POTŘEB CS NA PODKLADĚ POŽADAVKŮ DANÝCH TRHEM PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI U MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 1. Zabýváte se teoretickými znalostmi měnové politiky u mezinárodního obchodu? Ano 15 % Pouze někdy 15 % Předpokládáme tyto znalosti již u nových zaměstnanců 40 % Ne, nemáme vlastní zdroje 30 % Komentář: Teoretické znalosti měnové politiky pokládáme u mezinárodního obchodu za poměrně významné dovednosti ve smyslu lepšího pochopení měnových rizik. Na tomto principu se sice shodla většina respondentů, ale většina z nich přesto předpokládá tyto znalosti již u přicházejících zaměstnanců. Hodně respondentů také uvádělo, že teprve v průběhu zaměstnání si musí zaměstnanci některé teoretické znalosti doplnit. Téměř třetina respondentů uvedla, že nemá čas ani finanční prostředky získávat teoretické znalosti pro své zaměstnance svými silami a uvítala by základní informace o této problematice V oblasti ekonomického prostředí různých zemí se vaše firma zabývá vzděláváním o problematice dvojího zdanění daňových úniků atd.? Ano 20 % Pouze někdy 10 % Předpokládáme tyto znalosti již u nových zaměstnanců 25 % Ne, nemáme vlastní zdroje 45 %

11 Komentář: V oblasti vzdělávání se u firem v problematice ekonomického a celního prostředí v různých zemí je situace o něco lepší (než v problematice u otázky č. 1), alespoň, co se týká často mylných předpokladů o úrovni kvality nových zaměstnanců. V tomto okruhu téměř 50 % uvedlo, že nemají ani vlastní zdroje, ani čas řešit problematiku vlastními silami. V obou dvou zkoumaných otázkách vyplynulo, že oproti předpokladům většina nových zaměstnanců si nenese do zaměstnání tyto znalosti. 3. Využíváte v zahraničním obchodě možnosti využít neziskový sektor v rámci jeho vedlejší výdělečné činnosti? Ano 10 % Zajímavé, ale myslíme si, že to nejde 35 % Zatím ne, možná v budoucnu 25 % Nemáme žádné informace, ale jedná se zřejmě o možnou perspektivu 30 % 11 Komentář: Většina respondentů měla pouze minimální informace o této možnosti. Poté, co byli seznámeni v rámci osobního dotazování s některými základními vstupními informacemi o této možnosti, projevila většina z nich zájem o danou problematiku. Více jak 50 % ji označilo za perspektivní, a to buď v okamžiku, kdy již měli alespoň základní informace, anebo v okamžiku, kdy ještě žádné informace neměli a byli s nimi posléze v rámci osobního dotazování seznámeni.

12 4. Máte v současné ekonomické situaci zájem získat práci pro vaši firmu v zahraničí? Ano 45 % Přemýšlíme o této možnosti 20 % Zatím nevíme 15 % Nemáme zájem 5 % Komentář: Většina respondentů projevila zájem o získání nových trhů v zahraničí, přičemž zhruba třetina respondentů, která odpověděla ano, již má některé prvotní zkušenosti. Respondenti, kteří nemají zájem, většinou tento nezájem odůvodnili negativní zkušeností z minulosti a špatnou platební morálkou některého zahraničního partnera. 5. Máte znalosti v managementu mezinárodního zaměstnávání? 12 Ano 10 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 30 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 55 % Ne 5 % Komentář: Velká část respondentů má pouze malé znalosti managementu mezinárodního zaměstnávání, a to i přes jejich zájem získat práci pro svoji firmu v zahraničí. Respondentům chybí informace v oblastech, jako jsou vyslání zaměstnance, mezinárodní pronájem pracovní síly, zamezení dvojího zdanění ve vztahu k mezinárodnímu zaměstnávání, vymezení daňového rezidenta, atd.

13 6. Máte znalosti v manažerské ekonomice a financích v oblastech cel a celní problematiky? Ano 15 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 25 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 55 % Ne 5 % Komentář: Velká část respondentů má pouze malé znalosti v manažerské ekonomice a financích v oblastech cel a celní problematiky, a to i přes jejich zájem získat práci pro svoji firmu v zahraničí. Respondentům chybí informace v oblastech, jako jsou dohody o clech a obchodu, o doložce nejvyšších výhod, Světové obchodní organizaci, druzích celních sazeb, atd. 7. Máte znalosti o mezinárodních platebních možnostech včetně dokumentárního akreditivu? 13 Ano 15 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 25 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 50 % Ne 10 % Komentář: Respondenti projevili velmi malé znalosti o možnostech platby v mezinárodním obchodu a projevili také velký zájem o informace o dokumentárním akreditivu, vč. praktických příkladů schématu akreditivní operace. Velký zájem byl také o praktický příklad dokumentárního akreditivu zaslaného ve formě swiftové zprávy.

14 8. Znáte, nebo spolupracujete s hospodářskými komorami ve vašem regionu v oblasti mezinárodního obchodu? Známe, ale zatím nespolupracujeme 35 % Známe a spolupracujeme 15 % Nemáme informace o těchto možnostech 40 % Ne, problematiku řešíme s jinými institucemi (CzechTrade, atd.) 10 % Komentář: Otázka znalosti a spolupráce s místní Hospodářskou komorou byla předvstupní otázkou, která směřuje k znalostem o Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. Velká část respondentů sice zná hospodářské komory, ale spíše s nimi nespolupracuje. Možná spolupráce se většinou týká certifikátů o původu zboží, vyhledávání zahraničního partnera, nebo pořádání obchodních misí. 40 % respondentů nemá informace o možnostech hospodářských komor, což je samozřejmě spíše marketingová chyba těchto komor a ne chyba samotných firem. V případě firem, které již mají prvotní zkušenosti se zahraničním obchodem, se dělí jejich spolupráce s různými institucemi zhruba půl na půl mezi hospodářské komory a jiné. 14

15 9. Umíte vyjmenovat oblasti práce v mezinárodním obchodě, kterými se zabývá Mezinárodní obchodní komora v Paříži? Žádnou oblast 40 % Jednu oblast 40 % 2 3 oblasti 15 % 4 a více oblastí 5 % Komentář: Mezinárodní obchodní komora v Paříži patří mezi nejvýznamnější světové obchodní organizace, která vydává většinu podstatných regulí pro zahraniční obchod. Neznalost této problematiky mezi MSP, které mají zájem o mezinárodní spolupráci je alarmující. 10. Umíte vyjmenovat typy pravidel INCOTERMS pro nakládku a vykládku zboží? Žádný typ 30 % 1 4 typy 40 % 5 8 typů 15 % 9 11 typů 15 % 15 Komentář: Pravidla INCOTERMS přímo souvisí se znalostmi o Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. I zde tedy platí to, co u otázky č. 9, že jejich značná neznalost je pro firmy hledající své uplatnění v zahraničí a v mezinárodním obchodě alarmující.

16 11. Umíte vyjmenovat vlastnosti záruk vyplatitelných na požádání? Žádnou vlastnost 15 % 1 2 vlastnosti 50 % 3 4 vlastnosti 30 % 5 6 vlastností 5 % Komentář: U vlastností záruk vyplatitelných na požádání je u znalosti respondentů o něco málo lepší situace, a to vzhledem k tomu, že se s těmito zárukami mohou setkat i v domácím obchodním styku. Přesto situace, kdy maximálně dvě vlastnosti umí vyjmenovat 65 % firem, je tristní a doporučuje ji zařadit tímto do vzdělávacího modulu, vč. další problematiky záruk vyplatitelných na požádání. Respondenti také požadovali možnost zařazení určitého vzoru záruky a protizáruky. Většinou jediným typem záruky, který respondenti byli schopni určit, byla záruka jednoznačnosti Používáte v mezinárodních obchodních smlouvách rozhodčí doložky? Ano 20 % Přemýšlíme o této možnosti 40 % Zatím nevíme 25 % Ne, nemáme zájem 10 % Komentář: I když většina respondentů již má buď první zkušenosti s mezinárodním obchodem, nebo o tomto obchodu přemýšlí, mají tito respondenti velmi malé znalosti o možnostech a výhodách používání rozhodčí doložky. Z tohoto důvodu jsme zařadili některé důležité partie o rozhodčích smlouvách rozhodčím řízení a rozhodčích sporech do textu modulu.

17 13. Znáte podmínky jmenování rozhodců v rozhodčím sporu? Ne, chybí nám informace 70 % Neznáme, platili bychom si právníka 15 % Rozhodce jmenuje soud 10 % Ne, nemáme zájem 5 % Komentář: Tato otázka navazuje na otázku 12 a potvrzuje její výsledky. V podstatě jednou z nejdůležitějších znalostí v rozhodčím řízení je správné jmenování rozhodce, resp. rozhodců. V případě, špatného jmenování těchto rozhodců může být zneplatněná celá rozhodčí doložka. I závěrečná otázka ověřila důležitost zařazení rozboru možností rozhodčího řízení do studijní opory. 17

18 Ověřené hypotézy 1. CS má malé teoretické znalosti o mezinárodním obchodu, mezi které patří například měnová politika, celní problematika, problematika dvojího zdanění a daňových úniků. 2. CS má malé zkušenosti s využíváním možností neziskového sektoru. 3. CS vidí velký potenciál v získání nových trhů v zahraničí. 6. CS má malé znalosti o mezinárodních platebních znalostech. 9. CS má malé znalosti o pravidlech INCOTERMS a o bankovních zárukách. 10. Malá část CS používá ve svých smlouvách rozhodčí doložky a má malé povědomí o teoretických základech rozhodčího řízení Částečně ověřené hypotézy 4. CS nemá znalosti v oblasti managementu mezinárodního zaměstnávání. 5. CS nemá znalosti v manažerském řízení a teorii cel a celní problematiky. Neověřené hypotézy Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s hospodářskými komorami. 8. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

19 1. 1. MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI, EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ, PODNIKOVÝ MANAGEMENT, MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE 1.1 MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI Měnová suverenita Měnová suverenita je vykonávána v rámci suverenity určitého státu a souvisí s měnou a penězi, jakož to její materializovanou formou. Měnová suverenita vč. finanční politiky podstatně ovlivňuje chování subjektů při výkonu jejich základních práv, ukazatelem jsou např. ceny, úvěry nebo hospodářské ocenění majetku. Měnovou suverenitu lze v tradičním pojetí také definovat jako výkon nezadatelných práv nad měnou a nad měnovou politikou. Další definici si zaslouží termín měna. Pod tímto pojmem se skrývá soustava peněžních prostředků, neboli peněz, a prostředků bezhotovostních plateb, jako jsou např. šeky a platební karty, které reálně obíhají na konkrétním území a které se používají při plnění závazků na tomto území. Takovýmto územím se rozumí zpravidla území určitého státu, který svou legislativou určuje měnu, zavazuje subjekty na svém státním území operovat s danou měnou k plnění závazků a dále určuje pravidla peněžního oběhu. Vedle těchto kompetencí disponuje stát rovněž prostředky k ochraně proti padělání a pozměňování peněz. Měna a peníze představují také symbol státu. 19 Z předešlého textu jasně vyplývá, že měnová suverenita je předpokladem existence stabilizovaného státu neboli společenství. Projevy měnové suverenity Měnová suverenita se fakticky projevuje zejména v mincovním právu, které představuje soubor nejvyšších nařízení k zavedení, organizaci a udržení peněz. Mincovní právo rozhoduje o tom, který předmět je jako peníz všeobecným měřítkem cen a také zákonným platidlem; dále jako právo stanovuje, jakou má mít příslušný předmět velikost a jak jej lze dělit, jakou

20 má mít nominální hodnotu v celku i ve svých dílech. Zde mluvíme o právu měny, s kterým úzce souvisí právo rázu (rozhoduje o tom, jakou má mít příslušný předmět podobu a jakými značkami se ručí za jeho hodnotu). Další je právo ražby, které rozhoduje o tom, jak má být mincovní předmět vyroben a jakého zisku lze z jeho výroby dosáhnout. S projevy měnové suverenity úzce souvisí Evropská měnová unie. Současná Evropská měnová unie je výsledkem nadstátního sjednocení Evropy a představuje zatím nejvyšší stádium evropské integrace. Evropská unie díky tomu disponuje pravomocemi, které byly dříve typické pouze pro orgány států. Nositelem těchto pravomocí je zejména Evropská centrální banka jako orgán jednotné měnové politiky Evropské unie. Měnová unie Měnová unie znamená přesah měnové suverenity z účastnických států měnové unie na celé společenství, které takovou měnovou unii tvoří, jako je tomu v případě Evropské unie, kde měnová suverenita států je překonána právě díky skutečnosti, že více států přejalo jednu měnu, a tím byly otázky měnové suverenity přeneseny z jednotlivých členských států na EU. 20 Měna a evropské komunitární právo Evropské měnové právo v systému komunitárního práva V roce 1999 byla zahájena tzv. třetí etapa hospodářské a měnové unie, jejím hlavním a charakterizujícím přínosem a znakem bylo zavedení jednotné měny euro. V této etapě přijalo novou měnu jedenáct států a tento počet se postupně rozrůstal o nové členy. V současnosti z 28 států Evropské unie jich 18 používá euro jako svou měnu. Tento proces bývá označován také jako evropská měnová unie, nebo jen krátce měnová unie. Smlouva o Evropském společenství (ES), ale důsledně používá termín hospodářská měnová unie economic and monetary union.

21 Pojem hospodářské unie a pojem unie měnové Tyto dva termíny se značně liší. Hospodářská unie usiluje o decentralizaci struktury Evropského společenství, vedle toho měnová unie je založená na centralizačním úsilí, vyjadřujícím snahu o přenesení měnových pravomocí z úrovně členských států a jejich centrálních bank na unijní úroveň, do kompetence Evropské centrální banky (ECB). Tyto pojmy jsou do značné míry odlišně komponovány a nezlepšila to ani snaha Smlouvy o ES cílenou a koordinovanou dělbou pravomocí mezi členské státy a orgány EU. Hospodářská a měnová unie je přesto označována a vnímána jako největší přelom v moderních ekonomických dějinách. Klíčové je zejména to, že měnová suverenita je přenesena ze státu jako jejího tradičního nositele, na nadstátní společenství, tedy ES. Dochází tak v měnové oblasti k úplnému transferu kompetencí členského státu Evropské unie na orgány EU. Tímto procesem se měnová suverenita ocitá v roli výlučné pravomoci Společenství. Sjednocujícími znaky měnové unie jsou pak jednotná měna (euro), jednotná centrální banka (Evropská Centrální banka) a jednotná měnová politika. 21 Komunitární právo Komunitární právo je charakterizováno jako soubor právních norem, které upravují vztahy v členských státech při vytváření a fungování jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie; zároveň i při dosahování cílů jednotlivých komunitárních politik (politiky zemědělské, dopravní apod.). Toto právo se odvozuje z pravomocí předaných členskými státy na ES. Měnové právo je tak nedílnou součástí komunitárního práva. Evropské měnové právo Pokud budeme evropské měnové právo definovat v rámci finančního práva, lze jej charakterizovat slovy M. Bakeše (Finanční právo, 3. vyd. Praha: Linde, 2003) jako souhrn právních norem, upravujících právní vztahy, jež vznikají v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Pokud se zorným úhlem stane komunitární právo, není

22 každá součást finančního práva předanou pravomocí členského státu na úroveň ES. Na orgány ES totiž nebyla předána ani právní úprava rozpočtů a státních fondů v rámci rozpočtového práva, ale ani právní úprava daní, tedy daňové právo. Vedle toho právo bankovní a pojišťovací dosáhlo jistého sladění s EU. V naprosté kompetenci EU je ale právní úprava cel v rámci společné celní politiky a celní unie, dále právo devizové a pro účastníky třetí hospodářské a měnové unie i právní úprava měny a peněžního oběhu, tedy měnové právo. Zásada loajality Zásada loajality bezprostředně souvisí s cenovou a měnovou stabilitou. V tomto ohledu se evropské měnové právo do značné míry inspirovalo právem německým a jeho hlavním cílem měnové politiky, jímž je zajištění cenové stability. Jednotlivé členské státy mají možnost se iniciativně podílet na vývoji smluvních vztahů v rámci EU, ale zároveň jsou jednotlivé členské státy zavázány spoluprací dle Smlouvy o ES. Hospodářská a měnová unie se proto uskutečňuje vzájemnou podmíněností smluvně zakotvené měnové unie a předvídané unie hospodářské, a to stálou a vážně míněnou připraveností členských států k provádění této Smlouvy. Tím vzniká postačující povinnost ECB k zajišťování hlavního cíle jednotné měnové politiky EU, neboli cenové stability, k odůvodnění skutečnosti, že tak vlastně vzniká ústavní povinnost členských států a jejich centrálních bank podílet se na této politice, ať už je v jednotlivých členských státech tato povinnost ústavně zakotvena nebo není. Ačkoliv většina členských států ústavní zakotvení takového typu nemá, tuto ústavní povinnost respektuje, vzhledem ke skutečnosti, že ES je právním společenstvím, v jehož rámci je naplňována zásada loajality dle článku 10 Smlouvy o ES. Na základě tohoto článku mají členské státy učinit veškerá opatření k plnění závazku ze Smlouvy ES a zároveň se zdržet jakýchkoliv opatření, jež by mohla ohrozit uskutečnění cílů této Smlouvy. Uvedená zásada zavazuje kromě členských států také orgány Společenství, např. včetně ECB k loajální spolupráci se členskými státy. Ústavní postavení centrální banky tedy není ve většině členských států EU výslovně zakotveno. Existuje totiž Smlouva o ES, v které se upravuje postavení ECB, Evropského systému centrálních bank, zároveň i národních centrálních bank, které pozbyly autonomních působností a staly se součástí eurosystému. 22

23 1.2 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Ochrana proti mezinárodnímu dvojímu zdanění Vzhledem k zaměření studijní opory se v kapitole Ekonomické prostředí zabýváme hlavně mezinárodní daňovou problematikou tak, jak vyplynulo z potřeb CS. Mezinárodní dvojí zdanění příjmů Stát podrobuje zdanění mimo příjmy svých občanů, společností a jiných právnických osob také příjmy cizích státních příslušníků a zahraničních firem, jestliže ze zdrojů na území daného státu pobírají zdanitelné příjmy. Suverénním právem každého státu je ukládat v rámci svého teritoria daňové povinnosti daňovým subjektům, fyzickým a právnickým osobám, bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, jaké jsou daňové systémy jiných států. V případě České republiky na to nemá vliv ani její vstoupení do Evropské unie a harmonizace daní v rámci EU. 23 Vznik dvojího zdanění O dvojí zdanění se jedná v případě, jestliže tentýž předmět daně, tzn. příjem nebo majetek, je více než jednou podroben zdanění stejnou nebo obdobnou daní. Dvojí zdanění lze rozdělit na: Vnitrostátní - dochází k němu zásadně v rámci jednoho státu a jeho daňových předpisů. V České republice je vnitrostátní dvojí zdanění u jednoho poplatníka vyloučeno zákonem. Mezinárodní dvojí zdanění - dochází k němu, jestliže fyzická nebo právnická osoba, jakožto rezident jednoho státu, pobírá zdanitelné příjmy ze zdrojů v jiném státě. Takové zdroje pak mohou podléhat zdanění v obou státech. V prvním státě vzhledem k tomu, že je osoba jeho rezidentem, ve druhém, protože zdroj příjmů je v tomto státě.

24 Ve vztahu k příjmům téže osoby pak může v důsledku těchto podmínek dojít k jisté kolizi daňových zákonů dvou, ale i více států. Riziko dvojího zdanění příjmů je reálné, pokud se obchodní aktivity fyzického či právnického subjektu nebo jeho investice týkají více jak jednoho státu. Tato situace je ovšem značně nevýhodná jak pro podnikatele, tak nakonec i pro jednotlivé státy. Nepříznivé podnikatelské prostředí totiž rozhodně nezvyšuje zájem investovat. Jedním ze znaků globalizace je i růst mezinárodního obchodu. Existuje tedy zájem na tom, aby byla komplexně vyřešena problematika dvojího zdanění. Zájem na tom má řada zemí, v čele s OECD, USA, také OSN a v neposlední řadě i EU. Existují dvě vzorové konvence, které jsou základem pro vyjednávání různých zemí, které usilují o to zabránit dvojímu zdanění: Modelová smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention on Income and Capital) upravuje vztahy zejména mezi vyspělými zeměmi OECD, Modelová smlouva OSN (United Nations Model Double Taxation Cionvention between Developed and Developing Countries) upravuje vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Existují dva základní druhy mezinárodního dvojího zdanění: 24 Právní dvojí zdanění (dle definice OECD) jedná se o vymáhání srovnatelných daní od jednoho daňového poplatníka ze stejného předmětu zdanění a za stejného období ve dvou a více daňových jurisdikcích. Tento typ zdanění se uplatňuje tam, kde dva státy zdaňují u téhož daňového subjektu stejný zisk, popřípadě příjem. Ekonomické dvojí zdanění jedná se o případ, kdy různé státy uvalují daň na různé poplatníky, avšak na základě stejného předmětu zdanění. Ekonomické dvojí zdanění vzniká, když daňové úřady různých států zdaňují stejný zisk, popřípadě příjem, avšak k tomuto zdanění dochází prostřednictvím různých daňových subjektů.

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění Zpracoval: David Novotný Plzeň, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. Mezinárodní zdanění 1. Úvod... 1 2. Mezinárodní dvojí zdanění... 1 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění... 2 4. Typová struktura smlouvy... 3 5. Přehled ustanovení smlouvy... 3 6. Vyloučení dvojího zdanění

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více