Podnikové strategie a mezinárodní obchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikové strategie a mezinárodní obchod"

Transkript

1 Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Podnikové strategie a mezinárodní obchod název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. číslo: CZ.1.07/3.2.06/ autor: Klub E. S.

2 OBSAH ANOTACE... 4 SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KAPITOL, VČ. ČASOVÉ DOTACE... 6 ÚVOD... 7 ŠETŘENÍ A STUDIE... 8 HYPOTÉZY... 9 STUDIE A ŠETŘENÍ POTŘEB CS NA PODKLADĚ POŽADAVKŮ DANÝCH TRHEM PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI U MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI, EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ, PODNIKOVÝ MANAGEMENT, MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ PODNIKOVÝ MANAGEMENT MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE PLATEBNÍ NÁSTROJE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV, BANKOVNÍ PŘEZKUM, MEZINÁRODNÍ INSTITUCE, MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA PLATEBNÍ NÁSTROJE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ A DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV SCHÉMA AKREDITIVNÍ OPERACE PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 1 - PŘÍKLAD DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU ZASLANÉHO VE FORMĚ SWIFTOVÉ ZPRÁVY BANKOVNÍ PŘEZKUM MEZINÁRODNÍ INSTITUCE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA ODPOVĚDNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, INCOTERMS 2010 V PRAXI FIREM ODPOVĚDNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ, INCOTERMS 2010 V PRAXI FIREM ŘÍMSKÁ ÚMLUVA ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ JEDNOTLIVÉ DOLOŽKY (PRAVIDLA) INCOTERMS PŘÍKLAD MEZINÁRODNÍ KUPNÍ SMLOUVY MINIMALIZACE RIZIK PŘI UZAVÍRANÍ SMLUV, BANKOVNÍ ZÁRUKY, PRAVIDLA ZÁRUK PLATNÝCH NA POŽÁDÁNÍ, PODMÍNKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV, ŘEŠENÍ SPORŮ MINIMALIZACE RIZIK - BANKOVNÍ ZÁRUKY

3 4.2 PRAVIDLA ZÁRUK PLATNÝCH NA POŽÁDÁNÍ VLASTNOSTI ZÁRUK VYPLATITELNÝCH NA POŽÁDÁNÍ NĚKTERÉ ZNAKY ZÁRUK URDG POUŽITELNÉ V OBCHODNÍ PRAXI KOMENTÁŘE K VYBRANÝM ČLÁNKŮM PRO POUŽITÍ URDG PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 2 - VZORY ZÁRUKY A PROTIZÁRUKY PODMÍNKY MEZINÁRODNÍCH SMLUV ŘEŠENÍ SPORŮ - OBLIGATORNÍ NÁLEŽITOSTI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PŘÍLOHA Č ZÁVĚR ŠETŘENÍ A STUDIE, KONEČNÉ CÍLE PRÁCE SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ KORESPONDENČNÍ ÚKOLY ZÁVĚREČNÝ TEST

4 ANOTACE Studijní opora byla rozdělena na základě šetření potřeb cílových skupin (CS) u malých a středních podniků (MSP) v Ústeckém kraji (ÚK) na 4 základní. V první kapitole se věnujeme měnovým a obchodním znalostem, ekonomickému prostředí, podnikovému managementu a manažerské ekonomii a financím z pohledu a potřeb mezinárodního obchodu. V podkapitole 1.1 Měnové a obchodní znalosti se zabýváme měnovou suverenitou, evropským měnovým právem a zásadou loajality. V podkapitole 1.2 Ekonomické prostředí se zabýváme otázkami mezinárodního dvojího zdanění a daňovou problematikou z hlediska optimalizace základu daně a daňových úniků. V podkapitole 1.3 Podnikový management se zabýváme problematikou managementu mezinárodního zaměstnávání, problematikou daňového rezidenta, vysílání a pronájmu pracovníka a managementem neziskových organizací v praxi mezinárodního obchodu. Podkapitolu 1.4 Manažerské ekonomie a finance řešíme z pohledu mezinárodní obchodně celní problematiky. 4 Ve druhé kapitole, která se zabývá platebními nástroji v mezinárodním obchodě, dokumentárním akreditivem, mezinárodními institucemi a bankovním přezkumem, jsme se zaměřili hlavně v podkapitole první na vyjmenování základních plateb v mezinárodním obchodě, popis dokumentárního akreditivu a dokumentárního inkasa. V další podkapitole jsme se zabývali schématem akreditivní operace a přidali jsme případovou studii dokumentárního akreditivu zaslaného ve formě swiftové zprávy z ČR na Srí Lanku (Kolombo). V případové studii jsme se také zabývali důkladným rozborem jednotlivých částí swiftové zprávy. Jako hlavní mezinárodní instituci zabývající se mezinárodním obchodem jsme v další kapitole zařadili Mezinárodní obchodní komoru v Paříži. Dále jsme zařadili informace o bankovním přezkumu. Ve třetí kapitole - Odpovědnost v mezinárodním obchodě, INCOTERMS 2010 v praxi firem, jsme se v podkapitolách věnovali samotnému INCOTERMS Seznamujeme CS s hlavními novinkami těchto pravidel, základním značením povinnosti při provedení nakládky

5 nebo vykládky zboží. Rozboru byly podrobeny také jednotlivé doložky (pravidla) INCOTERMS Dále rozebíráme Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Římská úmluva). V poslední podkapitole uvádíme příklad mezinárodní kupní smlouvy vč. příkladu této smlouvy a teoretických základů nutných pro sepsání takové smlouvy. Ve čtvrté kapitole Minimalizace rizik při uzavírání smluv bankovní záruky, pravidla záruk platných na požádání, podmínky mezinárodních smluv, řešení sporů se zabýváme minimalizací rizik z pohledu bankovních záruk a pravidly záruk platných na požádání. Důležité jsou zásady těchto záruk, které rozebíráme v komentářích k některým článkům pro použití URDG. V podkapitole 4.5 Komentáře k vybraným článkům pro použití URDG uvádíme případovou studii č. 2 - Vzory záruky a protizáruky v teoretickém rozboru. Předposlední podkapitola 4.6 Podmínky mezinárodních smluv navazuje na podkapitolu 3.4 Příklad mezinárodní kupní smlouvy. V poslední podkapitole 4.7 se věnujeme obligatorním náležitostem rozhodčího řízení, jako jsou například rozhodčí doložky, jmenování rozhodců a platnost rozhodčích doložek. 5

6 SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KAPITOL, VČ. ČASOVÉ DOTACE 1. Měnové a obchodní znalosti, ekonomické prostředí, podnikový management, manažerská ekonomie a finance 15 hodin 2. Platební nástroje v mezinárodním obchodě, dokumentární akreditiv, bankovní přezkum, mezinárodní instituce, Mezinárodní obchodní komora 20 hodin 3. Odpovědnost v mezinárodním obchodě, INCOTERMS 2010 v praxi firem 25 hodin 4. Minimalizace rizik při uzavíraní smluv, bankovní záruky, pravidla záruk platných na požádání, podmínky mezinárodních smluv, řešení sporů 25 hodin 6

7 ÚVOD Studijní opora podnikové strategie a mezinárodní obchod by měla sloužit cílové skupině (CS), která pochází z jednotlivých malých a středních podniků v Ústeckém kraji (MSP v ÚK), které mají zájem rozvinout portfolio svých činností směrem do zahraničí a začít provozovat mezinárodní obchod. Druhý typ zástupců cílové skupiny pochází v podstatě z totožných firem, ovšem jsou to firmy, které mají již alespoň minimální zkušenosti s mezinárodním obchodem. Během šetření jsme také zjistili u některých zástupců cílové skupiny (cca 5 %) velký odpor k mezinárodní spolupráci. Tento pocit byl dán dvěma faktory. Prvním faktorem je špatná zkušenost, a to hlavně z období počátečního kapitalismu v 90. letech. Druhým faktorem, který se jen velmi těžko přiznává, ale hraje také často rozhodující roli, je faktor jazykové bariéry. Ve studijní opoře se věnujeme základnímu managementu z pohledu mezinárodního obchodu a prezentujeme některé nejdůležitější obchodní zvyklosti tak, jak jsou definovány Mezinárodní obchodní komorou v Paříži a Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Autoři pocházejí z velké části z neziskového sektoru a díky tomu se také věnují použití neziskového sektoru k mezinárodnímu obchodu v jeho vedlejší výdělečné činnosti. I o tuto problematiku projevili zástupci CS během šetření zájem. Vzhledem k tomu, že souhlasíme s tvrzením, že dobrá smlouva se pozná až v problémové situaci, velkou část závěrečné kapitoly věnujeme řešení sporů pomocí rozhodčího soudu určeným rozhodcem na základě ve smlouvě obsažené rozhodčí doložky. Více k obsahu uvádíme dále v anotaci. 7

8 ŠETŘENÍ A STUDIE U šetření patřili zástupci cílové skupiny (CS) z MSP v ÚK mezi ty zástupce, kteří již mají prvotní zkušenost s mezinárodním obchodem, anebo s tímto obchodem chtějí na základě ekonomické situace v jejich firmách začít. Šetření a studie této studijní opory probíhalo ve stejných zásadách a principech jako šetření a studie pro studijní oporu č. 1 (Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti). Z toho důvodu je následující popis tématu šetření a studie obdobný. Studie a šetření se skládá ze dvou částí. V první části autoři vytvořili základní hypotézy pro budoucí oporu, a to na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti poradenství pro MSP. Tyto hypotézy byly v druhé části, a to v části šetření, ověřovány na cca 75 respondentech z řad (CS) v Ústeckém kraji (ÚK). Samotné šetření se skládalo ze čtyř kroků, kterými byly přípravná fáze, práce v terénu, zpracování dat a jejich interpretace. Sběr dat byl proveden s využitím kvalifikovaných tazatelů, což je zřejmě nejlepší metoda při získávání kvalitních reprezentativních dat. Šetření bylo provedeno tedy metodou osobního dotazování, face to face dotazování (metoda PAPI). Tato metoda patří mezi nejpřesnější a zároveň nejdražší. Obavy respondentů ze ztráty anonymity, a z této ztráty vyplývající možné zábrany byly eliminovány příslibem anonymity v šetření. Tímto byl eliminován zřejmě jediný negativní faktor metody PAPI. Zhruba v polovině případů bylo navíc prováděno šetření za pomocí počítače metodou CAPI. Obě metody patří mezi nejvíce spolehlivé z hlediska reprezentativnosti vzorku, vysoké míry pravdivých odpovědí a dobrého poměru cena/výkon. U cca 20 % respondentů bylo z důvodu jejich časové vytíženosti použito při šetření metody CATI, tzn. metody telefonického dotazování. Výsledky šetření byly v procentuálním měřítku pro lepší přehlednost zaokrouhleny. 8

9 HYPOTÉZY Při šetření potřeb CS se zástupci dotazovali na požadavky zaměstnavatelů a na základě těchto požadavků zjišťovali úroveň CS a její potřeby pro uplatnění na trhu práce v ÚK u MSP. 1. CS má malé teoretické znalosti o mezinárodním obchodu, mezi které patří například měnová politika, celní problematika, problematika dvojího zdanění a daňových úniků. 2. CS má malé zkušenosti s využíváním možností neziskového sektoru. 3. CS vidí velký potenciál v získání nových trhů v zahraničí. 4. CS nemá znalosti v oblasti managementu mezinárodního zaměstnávání. 5. CS nemá znalosti v manažerském řízení a teorii cel a celní problematiky. 6. CS má malé znalosti o mezinárodních platebních znalostech. 7. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s hospodářskými komorami. 8. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. 9. CS má malé znalosti o pravidlech INCOTERMS a o bankovních zárukách. 10. Malá část CS používá ve svých smlouvách rozhodčí doložky a má malé povědomí o teoretických základech rozhodčího řízení. 9 Definování problémů a struktura kapitol Definovaný problém u zástupců CS z MSP v ÚK jsou nedostatečné teoretické znalosti v měnovém a obchodním prostředí a managementu mezinárodního obchodu a problémů v něm vystávajících. Dále nedostatečné teoretické a praktické znalosti při platbách v mezinárodním obchodě a používáním nejčastěji chtěného dokumentárního akreditivu, vč. neznalosti mezinárodní obchodní komory a dokumentů, které vydává pro usnadnění mezinárodního obchodu. Posledním definovaným problémem je malá znalost řešení sporů za pomoci rozhodčího soudu. Na tyto definované problémy reaguje studijní opora strukturou svých 4 kapitol.

10 STUDIE A ŠETŘENÍ POTŘEB CS NA PODKLADĚ POŽADAVKŮ DANÝCH TRHEM PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI U MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 1. Zabýváte se teoretickými znalostmi měnové politiky u mezinárodního obchodu? Ano 15 % Pouze někdy 15 % Předpokládáme tyto znalosti již u nových zaměstnanců 40 % Ne, nemáme vlastní zdroje 30 % Komentář: Teoretické znalosti měnové politiky pokládáme u mezinárodního obchodu za poměrně významné dovednosti ve smyslu lepšího pochopení měnových rizik. Na tomto principu se sice shodla většina respondentů, ale většina z nich přesto předpokládá tyto znalosti již u přicházejících zaměstnanců. Hodně respondentů také uvádělo, že teprve v průběhu zaměstnání si musí zaměstnanci některé teoretické znalosti doplnit. Téměř třetina respondentů uvedla, že nemá čas ani finanční prostředky získávat teoretické znalosti pro své zaměstnance svými silami a uvítala by základní informace o této problematice V oblasti ekonomického prostředí různých zemí se vaše firma zabývá vzděláváním o problematice dvojího zdanění daňových úniků atd.? Ano 20 % Pouze někdy 10 % Předpokládáme tyto znalosti již u nových zaměstnanců 25 % Ne, nemáme vlastní zdroje 45 %

11 Komentář: V oblasti vzdělávání se u firem v problematice ekonomického a celního prostředí v různých zemí je situace o něco lepší (než v problematice u otázky č. 1), alespoň, co se týká často mylných předpokladů o úrovni kvality nových zaměstnanců. V tomto okruhu téměř 50 % uvedlo, že nemají ani vlastní zdroje, ani čas řešit problematiku vlastními silami. V obou dvou zkoumaných otázkách vyplynulo, že oproti předpokladům většina nových zaměstnanců si nenese do zaměstnání tyto znalosti. 3. Využíváte v zahraničním obchodě možnosti využít neziskový sektor v rámci jeho vedlejší výdělečné činnosti? Ano 10 % Zajímavé, ale myslíme si, že to nejde 35 % Zatím ne, možná v budoucnu 25 % Nemáme žádné informace, ale jedná se zřejmě o možnou perspektivu 30 % 11 Komentář: Většina respondentů měla pouze minimální informace o této možnosti. Poté, co byli seznámeni v rámci osobního dotazování s některými základními vstupními informacemi o této možnosti, projevila většina z nich zájem o danou problematiku. Více jak 50 % ji označilo za perspektivní, a to buď v okamžiku, kdy již měli alespoň základní informace, anebo v okamžiku, kdy ještě žádné informace neměli a byli s nimi posléze v rámci osobního dotazování seznámeni.

12 4. Máte v současné ekonomické situaci zájem získat práci pro vaši firmu v zahraničí? Ano 45 % Přemýšlíme o této možnosti 20 % Zatím nevíme 15 % Nemáme zájem 5 % Komentář: Většina respondentů projevila zájem o získání nových trhů v zahraničí, přičemž zhruba třetina respondentů, která odpověděla ano, již má některé prvotní zkušenosti. Respondenti, kteří nemají zájem, většinou tento nezájem odůvodnili negativní zkušeností z minulosti a špatnou platební morálkou některého zahraničního partnera. 5. Máte znalosti v managementu mezinárodního zaměstnávání? 12 Ano 10 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 30 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 55 % Ne 5 % Komentář: Velká část respondentů má pouze malé znalosti managementu mezinárodního zaměstnávání, a to i přes jejich zájem získat práci pro svoji firmu v zahraničí. Respondentům chybí informace v oblastech, jako jsou vyslání zaměstnance, mezinárodní pronájem pracovní síly, zamezení dvojího zdanění ve vztahu k mezinárodnímu zaměstnávání, vymezení daňového rezidenta, atd.

13 6. Máte znalosti v manažerské ekonomice a financích v oblastech cel a celní problematiky? Ano 15 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 25 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 55 % Ne 5 % Komentář: Velká část respondentů má pouze malé znalosti v manažerské ekonomice a financích v oblastech cel a celní problematiky, a to i přes jejich zájem získat práci pro svoji firmu v zahraničí. Respondentům chybí informace v oblastech, jako jsou dohody o clech a obchodu, o doložce nejvyšších výhod, Světové obchodní organizaci, druzích celních sazeb, atd. 7. Máte znalosti o mezinárodních platebních možnostech včetně dokumentárního akreditivu? 13 Ano 15 % Máme částečné znalosti týkající se pouze naší činnosti 25 % Ne, hledáme možnosti managementu v této oblasti 50 % Ne 10 % Komentář: Respondenti projevili velmi malé znalosti o možnostech platby v mezinárodním obchodu a projevili také velký zájem o informace o dokumentárním akreditivu, vč. praktických příkladů schématu akreditivní operace. Velký zájem byl také o praktický příklad dokumentárního akreditivu zaslaného ve formě swiftové zprávy.

14 8. Znáte, nebo spolupracujete s hospodářskými komorami ve vašem regionu v oblasti mezinárodního obchodu? Známe, ale zatím nespolupracujeme 35 % Známe a spolupracujeme 15 % Nemáme informace o těchto možnostech 40 % Ne, problematiku řešíme s jinými institucemi (CzechTrade, atd.) 10 % Komentář: Otázka znalosti a spolupráce s místní Hospodářskou komorou byla předvstupní otázkou, která směřuje k znalostem o Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. Velká část respondentů sice zná hospodářské komory, ale spíše s nimi nespolupracuje. Možná spolupráce se většinou týká certifikátů o původu zboží, vyhledávání zahraničního partnera, nebo pořádání obchodních misí. 40 % respondentů nemá informace o možnostech hospodářských komor, což je samozřejmě spíše marketingová chyba těchto komor a ne chyba samotných firem. V případě firem, které již mají prvotní zkušenosti se zahraničním obchodem, se dělí jejich spolupráce s různými institucemi zhruba půl na půl mezi hospodářské komory a jiné. 14

15 9. Umíte vyjmenovat oblasti práce v mezinárodním obchodě, kterými se zabývá Mezinárodní obchodní komora v Paříži? Žádnou oblast 40 % Jednu oblast 40 % 2 3 oblasti 15 % 4 a více oblastí 5 % Komentář: Mezinárodní obchodní komora v Paříži patří mezi nejvýznamnější světové obchodní organizace, která vydává většinu podstatných regulí pro zahraniční obchod. Neznalost této problematiky mezi MSP, které mají zájem o mezinárodní spolupráci je alarmující. 10. Umíte vyjmenovat typy pravidel INCOTERMS pro nakládku a vykládku zboží? Žádný typ 30 % 1 4 typy 40 % 5 8 typů 15 % 9 11 typů 15 % 15 Komentář: Pravidla INCOTERMS přímo souvisí se znalostmi o Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. I zde tedy platí to, co u otázky č. 9, že jejich značná neznalost je pro firmy hledající své uplatnění v zahraničí a v mezinárodním obchodě alarmující.

16 11. Umíte vyjmenovat vlastnosti záruk vyplatitelných na požádání? Žádnou vlastnost 15 % 1 2 vlastnosti 50 % 3 4 vlastnosti 30 % 5 6 vlastností 5 % Komentář: U vlastností záruk vyplatitelných na požádání je u znalosti respondentů o něco málo lepší situace, a to vzhledem k tomu, že se s těmito zárukami mohou setkat i v domácím obchodním styku. Přesto situace, kdy maximálně dvě vlastnosti umí vyjmenovat 65 % firem, je tristní a doporučuje ji zařadit tímto do vzdělávacího modulu, vč. další problematiky záruk vyplatitelných na požádání. Respondenti také požadovali možnost zařazení určitého vzoru záruky a protizáruky. Většinou jediným typem záruky, který respondenti byli schopni určit, byla záruka jednoznačnosti Používáte v mezinárodních obchodních smlouvách rozhodčí doložky? Ano 20 % Přemýšlíme o této možnosti 40 % Zatím nevíme 25 % Ne, nemáme zájem 10 % Komentář: I když většina respondentů již má buď první zkušenosti s mezinárodním obchodem, nebo o tomto obchodu přemýšlí, mají tito respondenti velmi malé znalosti o možnostech a výhodách používání rozhodčí doložky. Z tohoto důvodu jsme zařadili některé důležité partie o rozhodčích smlouvách rozhodčím řízení a rozhodčích sporech do textu modulu.

17 13. Znáte podmínky jmenování rozhodců v rozhodčím sporu? Ne, chybí nám informace 70 % Neznáme, platili bychom si právníka 15 % Rozhodce jmenuje soud 10 % Ne, nemáme zájem 5 % Komentář: Tato otázka navazuje na otázku 12 a potvrzuje její výsledky. V podstatě jednou z nejdůležitějších znalostí v rozhodčím řízení je správné jmenování rozhodce, resp. rozhodců. V případě, špatného jmenování těchto rozhodců může být zneplatněná celá rozhodčí doložka. I závěrečná otázka ověřila důležitost zařazení rozboru možností rozhodčího řízení do studijní opory. 17

18 Ověřené hypotézy 1. CS má malé teoretické znalosti o mezinárodním obchodu, mezi které patří například měnová politika, celní problematika, problematika dvojího zdanění a daňových úniků. 2. CS má malé zkušenosti s využíváním možností neziskového sektoru. 3. CS vidí velký potenciál v získání nových trhů v zahraničí. 6. CS má malé znalosti o mezinárodních platebních znalostech. 9. CS má malé znalosti o pravidlech INCOTERMS a o bankovních zárukách. 10. Malá část CS používá ve svých smlouvách rozhodčí doložky a má malé povědomí o teoretických základech rozhodčího řízení Částečně ověřené hypotézy 4. CS nemá znalosti v oblasti managementu mezinárodního zaměstnávání. 5. CS nemá znalosti v manažerském řízení a teorii cel a celní problematiky. Neověřené hypotézy Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s hospodářskými komorami. 8. Velká část CS si uvědomuje možnosti spolupráce s Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

19 1. 1. MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI, EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ, PODNIKOVÝ MANAGEMENT, MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE 1.1 MĚNOVÉ A OBCHODNÍ ZNALOSTI Měnová suverenita Měnová suverenita je vykonávána v rámci suverenity určitého státu a souvisí s měnou a penězi, jakož to její materializovanou formou. Měnová suverenita vč. finanční politiky podstatně ovlivňuje chování subjektů při výkonu jejich základních práv, ukazatelem jsou např. ceny, úvěry nebo hospodářské ocenění majetku. Měnovou suverenitu lze v tradičním pojetí také definovat jako výkon nezadatelných práv nad měnou a nad měnovou politikou. Další definici si zaslouží termín měna. Pod tímto pojmem se skrývá soustava peněžních prostředků, neboli peněz, a prostředků bezhotovostních plateb, jako jsou např. šeky a platební karty, které reálně obíhají na konkrétním území a které se používají při plnění závazků na tomto území. Takovýmto územím se rozumí zpravidla území určitého státu, který svou legislativou určuje měnu, zavazuje subjekty na svém státním území operovat s danou měnou k plnění závazků a dále určuje pravidla peněžního oběhu. Vedle těchto kompetencí disponuje stát rovněž prostředky k ochraně proti padělání a pozměňování peněz. Měna a peníze představují také symbol státu. 19 Z předešlého textu jasně vyplývá, že měnová suverenita je předpokladem existence stabilizovaného státu neboli společenství. Projevy měnové suverenity Měnová suverenita se fakticky projevuje zejména v mincovním právu, které představuje soubor nejvyšších nařízení k zavedení, organizaci a udržení peněz. Mincovní právo rozhoduje o tom, který předmět je jako peníz všeobecným měřítkem cen a také zákonným platidlem; dále jako právo stanovuje, jakou má mít příslušný předmět velikost a jak jej lze dělit, jakou

20 má mít nominální hodnotu v celku i ve svých dílech. Zde mluvíme o právu měny, s kterým úzce souvisí právo rázu (rozhoduje o tom, jakou má mít příslušný předmět podobu a jakými značkami se ručí za jeho hodnotu). Další je právo ražby, které rozhoduje o tom, jak má být mincovní předmět vyroben a jakého zisku lze z jeho výroby dosáhnout. S projevy měnové suverenity úzce souvisí Evropská měnová unie. Současná Evropská měnová unie je výsledkem nadstátního sjednocení Evropy a představuje zatím nejvyšší stádium evropské integrace. Evropská unie díky tomu disponuje pravomocemi, které byly dříve typické pouze pro orgány států. Nositelem těchto pravomocí je zejména Evropská centrální banka jako orgán jednotné měnové politiky Evropské unie. Měnová unie Měnová unie znamená přesah měnové suverenity z účastnických států měnové unie na celé společenství, které takovou měnovou unii tvoří, jako je tomu v případě Evropské unie, kde měnová suverenita států je překonána právě díky skutečnosti, že více států přejalo jednu měnu, a tím byly otázky měnové suverenity přeneseny z jednotlivých členských států na EU. 20 Měna a evropské komunitární právo Evropské měnové právo v systému komunitárního práva V roce 1999 byla zahájena tzv. třetí etapa hospodářské a měnové unie, jejím hlavním a charakterizujícím přínosem a znakem bylo zavedení jednotné měny euro. V této etapě přijalo novou měnu jedenáct států a tento počet se postupně rozrůstal o nové členy. V současnosti z 28 států Evropské unie jich 18 používá euro jako svou měnu. Tento proces bývá označován také jako evropská měnová unie, nebo jen krátce měnová unie. Smlouva o Evropském společenství (ES), ale důsledně používá termín hospodářská měnová unie economic and monetary union.

21 Pojem hospodářské unie a pojem unie měnové Tyto dva termíny se značně liší. Hospodářská unie usiluje o decentralizaci struktury Evropského společenství, vedle toho měnová unie je založená na centralizačním úsilí, vyjadřujícím snahu o přenesení měnových pravomocí z úrovně členských států a jejich centrálních bank na unijní úroveň, do kompetence Evropské centrální banky (ECB). Tyto pojmy jsou do značné míry odlišně komponovány a nezlepšila to ani snaha Smlouvy o ES cílenou a koordinovanou dělbou pravomocí mezi členské státy a orgány EU. Hospodářská a měnová unie je přesto označována a vnímána jako největší přelom v moderních ekonomických dějinách. Klíčové je zejména to, že měnová suverenita je přenesena ze státu jako jejího tradičního nositele, na nadstátní společenství, tedy ES. Dochází tak v měnové oblasti k úplnému transferu kompetencí členského státu Evropské unie na orgány EU. Tímto procesem se měnová suverenita ocitá v roli výlučné pravomoci Společenství. Sjednocujícími znaky měnové unie jsou pak jednotná měna (euro), jednotná centrální banka (Evropská Centrální banka) a jednotná měnová politika. 21 Komunitární právo Komunitární právo je charakterizováno jako soubor právních norem, které upravují vztahy v členských státech při vytváření a fungování jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie; zároveň i při dosahování cílů jednotlivých komunitárních politik (politiky zemědělské, dopravní apod.). Toto právo se odvozuje z pravomocí předaných členskými státy na ES. Měnové právo je tak nedílnou součástí komunitárního práva. Evropské měnové právo Pokud budeme evropské měnové právo definovat v rámci finančního práva, lze jej charakterizovat slovy M. Bakeše (Finanční právo, 3. vyd. Praha: Linde, 2003) jako souhrn právních norem, upravujících právní vztahy, jež vznikají v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Pokud se zorným úhlem stane komunitární právo, není

22 každá součást finančního práva předanou pravomocí členského státu na úroveň ES. Na orgány ES totiž nebyla předána ani právní úprava rozpočtů a státních fondů v rámci rozpočtového práva, ale ani právní úprava daní, tedy daňové právo. Vedle toho právo bankovní a pojišťovací dosáhlo jistého sladění s EU. V naprosté kompetenci EU je ale právní úprava cel v rámci společné celní politiky a celní unie, dále právo devizové a pro účastníky třetí hospodářské a měnové unie i právní úprava měny a peněžního oběhu, tedy měnové právo. Zásada loajality Zásada loajality bezprostředně souvisí s cenovou a měnovou stabilitou. V tomto ohledu se evropské měnové právo do značné míry inspirovalo právem německým a jeho hlavním cílem měnové politiky, jímž je zajištění cenové stability. Jednotlivé členské státy mají možnost se iniciativně podílet na vývoji smluvních vztahů v rámci EU, ale zároveň jsou jednotlivé členské státy zavázány spoluprací dle Smlouvy o ES. Hospodářská a měnová unie se proto uskutečňuje vzájemnou podmíněností smluvně zakotvené měnové unie a předvídané unie hospodářské, a to stálou a vážně míněnou připraveností členských států k provádění této Smlouvy. Tím vzniká postačující povinnost ECB k zajišťování hlavního cíle jednotné měnové politiky EU, neboli cenové stability, k odůvodnění skutečnosti, že tak vlastně vzniká ústavní povinnost členských států a jejich centrálních bank podílet se na této politice, ať už je v jednotlivých členských státech tato povinnost ústavně zakotvena nebo není. Ačkoliv většina členských států ústavní zakotvení takového typu nemá, tuto ústavní povinnost respektuje, vzhledem ke skutečnosti, že ES je právním společenstvím, v jehož rámci je naplňována zásada loajality dle článku 10 Smlouvy o ES. Na základě tohoto článku mají členské státy učinit veškerá opatření k plnění závazku ze Smlouvy ES a zároveň se zdržet jakýchkoliv opatření, jež by mohla ohrozit uskutečnění cílů této Smlouvy. Uvedená zásada zavazuje kromě členských států také orgány Společenství, např. včetně ECB k loajální spolupráci se členskými státy. Ústavní postavení centrální banky tedy není ve většině členských států EU výslovně zakotveno. Existuje totiž Smlouva o ES, v které se upravuje postavení ECB, Evropského systému centrálních bank, zároveň i národních centrálních bank, které pozbyly autonomních působností a staly se součástí eurosystému. 22

23 1.2 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Ochrana proti mezinárodnímu dvojímu zdanění Vzhledem k zaměření studijní opory se v kapitole Ekonomické prostředí zabýváme hlavně mezinárodní daňovou problematikou tak, jak vyplynulo z potřeb CS. Mezinárodní dvojí zdanění příjmů Stát podrobuje zdanění mimo příjmy svých občanů, společností a jiných právnických osob také příjmy cizích státních příslušníků a zahraničních firem, jestliže ze zdrojů na území daného státu pobírají zdanitelné příjmy. Suverénním právem každého státu je ukládat v rámci svého teritoria daňové povinnosti daňovým subjektům, fyzickým a právnickým osobám, bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, jaké jsou daňové systémy jiných států. V případě České republiky na to nemá vliv ani její vstoupení do Evropské unie a harmonizace daní v rámci EU. 23 Vznik dvojího zdanění O dvojí zdanění se jedná v případě, jestliže tentýž předmět daně, tzn. příjem nebo majetek, je více než jednou podroben zdanění stejnou nebo obdobnou daní. Dvojí zdanění lze rozdělit na: Vnitrostátní - dochází k němu zásadně v rámci jednoho státu a jeho daňových předpisů. V České republice je vnitrostátní dvojí zdanění u jednoho poplatníka vyloučeno zákonem. Mezinárodní dvojí zdanění - dochází k němu, jestliže fyzická nebo právnická osoba, jakožto rezident jednoho státu, pobírá zdanitelné příjmy ze zdrojů v jiném státě. Takové zdroje pak mohou podléhat zdanění v obou státech. V prvním státě vzhledem k tomu, že je osoba jeho rezidentem, ve druhém, protože zdroj příjmů je v tomto státě.

24 Ve vztahu k příjmům téže osoby pak může v důsledku těchto podmínek dojít k jisté kolizi daňových zákonů dvou, ale i více států. Riziko dvojího zdanění příjmů je reálné, pokud se obchodní aktivity fyzického či právnického subjektu nebo jeho investice týkají více jak jednoho státu. Tato situace je ovšem značně nevýhodná jak pro podnikatele, tak nakonec i pro jednotlivé státy. Nepříznivé podnikatelské prostředí totiž rozhodně nezvyšuje zájem investovat. Jedním ze znaků globalizace je i růst mezinárodního obchodu. Existuje tedy zájem na tom, aby byla komplexně vyřešena problematika dvojího zdanění. Zájem na tom má řada zemí, v čele s OECD, USA, také OSN a v neposlední řadě i EU. Existují dvě vzorové konvence, které jsou základem pro vyjednávání různých zemí, které usilují o to zabránit dvojímu zdanění: Modelová smlouva OECD v oboru daní z příjmů a majetku (OECD Model Tax Convention on Income and Capital) upravuje vztahy zejména mezi vyspělými zeměmi OECD, Modelová smlouva OSN (United Nations Model Double Taxation Cionvention between Developed and Developing Countries) upravuje vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Existují dva základní druhy mezinárodního dvojího zdanění: 24 Právní dvojí zdanění (dle definice OECD) jedná se o vymáhání srovnatelných daní od jednoho daňového poplatníka ze stejného předmětu zdanění a za stejného období ve dvou a více daňových jurisdikcích. Tento typ zdanění se uplatňuje tam, kde dva státy zdaňují u téhož daňového subjektu stejný zisk, popřípadě příjem. Ekonomické dvojí zdanění jedná se o případ, kdy různé státy uvalují daň na různé poplatníky, avšak na základě stejného předmětu zdanění. Ekonomické dvojí zdanění vzniká, když daňové úřady různých států zdaňují stejný zisk, popřípadě příjem, avšak k tomuto zdanění dochází prostřednictvím různých daňových subjektů.

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE INTERNATIONAL TAX

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ smlouvy o zamezení dvojího zdanění určení rezidence způsoby vybírání daně příjmy zahraničních osob příjmy rezidentů smlouva se Slovenskem včetně komentáře

Více

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY

PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY PŘEKÁŽKY MOBILITY V OBLASTI KULTURY Zpracování a editace dílčích kapitol: Pavla Petrová, Institut umění Divadelní ústav, Praha, 2010 Osnova: I. Úvod ke studii... 4 II. Popis stavu... 5 II.1. Mobilita obecně...

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více