LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II"

Transkript

1 LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady 2006

2 Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2006 VÚLHM Strnady, Praha 5 - Zbraslav tel , fax Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Výkonný redaktor: Mgr. Eva Krupičková Technická redakce, sazba: Ing. Jiří Matějíček, CSc., Ing. Anton Prčina, Ing. Jana Danysová Obálka: Klára Šimerová, foto: Ing. Milan Bíba, CSc. ISBN

3 OBSAH Úvod...5 Příspěvky přednesené na semináři Macháček, T: Současný stav lesního hospodářství, vliv hustoty populace na lesy v okolí měst a obcí ve Středočeském kraji z pohledu veřejné správy...9 Pop, K.: Rozvoj venkova a realizace opatření NLP II v regionech...19 Trávníček, J.: Profesionální myslivost na soukromém majetku - její společenský a sociální vliv...31 Flora, M.: Některé právní aspekty uvádění vybraných rekreačních a enviromentálních služeb na trh...35 Lenoch, J.: Dřevostavba budoucnost našich lesů i domácností...45 Hronek, V.: Aktuální informace o podpoře lesů a lesnictví z veřejných zdrojů (EU a ČR) pro období Polívka, M. : Poradenský systém v lesním hospodářství na období Strategické materiály evropského lesnictví Deklarace vídeňského summitu pro život lesů, vídeňské rezoluce...73 Akční plán EU pro lesnictví...85 Evropská technologická platforma pro lesnictví a dřevařství vize Zkušenosti ze zahraničí Tutka, J.: Aký priestor a šance má lesníctvo v rozvoji vidieka?! Mrosek, T. a kol.: Lesní mýtné nebo podnikatelská angažovanost v lesním hospodářství? Erb, W.: Vodní dílo Les se musí stát pro lesní hospodářství rentabilním Mertens, B., Wohlleben, P.: Přežije lesní podnik pomocí survival tréninku? Mantau, U., Mertens, B.: Růstový potenciál díky nákupu spojenému se zážitkem Mertens, B., Schoop, G.: Kdo sponzoruje datla? Welcker, B.: Cílová orientace a marketing využití loveckých aktivit Welcker, B., Laumanns, T.: Praktický příklad ze soukromého lesního podniku Mantau, U., Trede, T.: Výchova mládeže k poznání přírody Langner, L., Swanson, C.: Role netržních hodnot při zhodnocování udržitelné správy lesů Hellström, E.: Úloha různých institucí v oblasti inovace lesů Korsbakken, I.: Lesní turistika jako příklad rozvoje úplného hospodářského potenciálu vlastnictví lesů Martres, J. - L. : Stanoviska a cíle vlastníků lesů na jihu Evropy Wilkins, C.: Zkušenosti a názory z Velké Británie/Skotska Rametsteiner, E.: Sociálně ekonomické rozměry udržitelného hospodaření s lesy Buck, A.: Ekologický rozměr udržitelného hospodaření s lesy Národní lesnické programy v Evropě Poučení a výměna zkušeností ze semináře MCPFE o národních lesnických programech Borkowski, P., Samstag, S. O.: Celoevropské chápání spojení mezi ekosystémovým přístupem a udržitelným hospodařením s lesy Informace na webu Doplňující lesopolitické a sociálně ekonomické informace z webové stránky Útvaru lesnické politiky VÚLHM Jíloviště-Strnady...229

4

5 ÚVOD Seminář s názvem Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů implementace opatření NLP II, který se konal v Jílovém u Prahy dne , uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, volně navazuje na obdobné semináře konané v předchozích letech v hotelu Křemešník u Pelhřimova, v Centru celoživotního vzdělávání Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách u Brna a na zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Seminář byl opět určen pro pracovníky státní správy lesů (především na úrovni krajských úřadů), pro vlastníky a uživatele lesů, odborné lesní hospodáře a ostatní zájmové skupiny zabývající se obnovou a rozvojem venkova a rolí lesnictví v jednotlivých regionech. V návaznosti na rozpracování Národního lesnického programu II (NLP II) v roce 2006 a současně vzhledem k vypracování akčního plánu EU pro lesnictví ze strany Evropské komise včetně rozeběhnutí realizace dlouhodobé vize na vybudování evropské technologické platformy založené na lesnictví byla na semináři věnována pozornost vybraným problémovým okruhům z přípravy Národního lesnického programu, které mají a budou mít významný vliv na dosažení navrhovaných cílů NLP II, resp. na realizaci příslušných opatření, a tedy i na budoucí využívání potenciálu lesů v jednotlivých regionech České republiky. Sociálně ekonomická a lesopolitická náplň semináře se soustředila na: 1) vlastnická práva a možnosti komerčního využití lesnických služeb hledání nových trhů, 2) lesopolitické nástroje na podporu implementace opatření NLP II v regionech, 3) možnosti využití strukturálních fondů EU v lesním hospodářství na období , 4) poradenský systém v lesním hospodářství, 5) vyšší využití dřeva (např. dřevostavby). Cílem semináře bylo předat jeho účastníkům informace o řadě aspektů, kterými se může při aktivním přístupu ovlivňovat efektivnost hospodaření v lesích (podpory, sdružování apod.), pozice odvětví v regionu (využití přírodní suroviny, poskytování služeb, vytváření pracovních míst, tvorba příjmů venkovského obyvatelstva aj.) či přinejmenším přispět k získání nových informací ke zlepšení ekonomických, ekologických a sociálních funkcí lesa ve prospěch rozvoje regionů. První část sborníku je tvořena příspěvky přednesenými na semináři, druhá část je věnována strategickým materiálům evropského lesnictví a třetí část sborníku pak představují další zkušenosti ze zahraničí v podobě přeloženého výběrů článků k praktickým příkladům tržního uplatnění rekreačních a environmentálních služeb (RES). Sborník by svým obsahem chtěl přispět k informační podpoře rozvoje venkova s přispěním lesního hospodářství a k iniciaci aktivit při tvorbě a budoucí realizaci NLP II. Poslední verzi návrhu NLP II k diskusi s jeho cíli, klíčovými akcemi a opatřeními před etapou implementace naleznete na webové stránce útvaru lesnické politiky VÚLHM Jíloviště-Strnady ve složce Útvary, Lesnická politika, Služby. 5

6

7 Příspěvky přednesené na semináři

8

9 Současný stav lesního hospodářství, vliv hustoty populace na lesy v okolí měst a obcí ve Středočeském kraji z pohledu veřejné správy Ing. TOMÁŠ MACHÁČEK Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská Praha 1 Tel.: Fax: Dobrý den, vážené dámy a pánové, v dnešním příspěvku se budu zabývat charakteristikou Středočeského kraje z hlediska lesního hospodářství a možnostmi ovlivnění tohoto odvětví činností orgánů Středočeského kraje. Povinnosti a práva krajů a krajských úřadů na úseku lesního hospodářství, vyplývající z platné právní úpravy Kraj je v evropských zemích i jinde ve světě správním subjektem, který vykonává jednak samosprávu, ale také vymezenou část přenesené působnosti - státní správy. V kontextu snahy o jistou unifikaci s ostatními evropskými zeměmi má být kraj v podstatě nejdůležitějším a rovněž nejsilnějším správním subjektem. Základní právní normou, která umožnila vznik krajů, je ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o ustavení vyšších územněsprávních celků, provázený změnou Ústavy ČR. Dále je to pak zákon 129/2000 Sb., o krajích, který upravuje postavení kraje a jeho práva, povinnosti a kompetence, jednak v samostatné působnosti a jednak jako orgánu statní správy, tedy v působnosti přenesené. Mimo toho jsou práva, povinnosti a kompetence kraje dány celou řadou dalších zákonů. Povinnosti a práva krajů v samostatné působnosti V samostatné působnosti vychází práva a povinnosti kraje ve vztahu k lesnímu hospodářství (dále jen LH) a dalším navazujícím odvětvím především z obecných ustanovení zákona o krajích. Tato práva a povinnosti jsou současně i významným nástrojem regionální lesnické politiky. Výčet nejdůležitějších z nich, vztahujících se různou mírou k LH a oblastem, které LH přímo, nebo nepřímo ovlivňuje, je následující: 9

10 kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů ( 1) vydává obecně závazné vyhlášky kraje ( 6 8) ukládá pokuty právnickým i fyzickým osobám ( 11) předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, návrhy Ústavnímu soudu na zrušení zákonů, schvaluje územně plánovací dokumentaci, koncepci cestovního ruchu a rozpočet kraje ( 35) poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám ( 36) vyřizuje návrhy připomínky a podněty obcí a právnických osob, vydává nařízení kraje ( 59) dále kraj podporuje hospodaření v lesích formou příspěvků a v neposlední řadě kraj v současné době zpracovává koncepční materiály na úseku lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody a krajiny, které budou použity jako podklad při tvorbě vlastních pravidel příspěvků na hospodaření v lesích od roku Povinnosti a práva krajů v přenesené působnosti V přenesené působnosti kraj vykonává povinnosti a kompetence vyplývající z celé řady zákonů. Podle těchto zákonů také ukládá sankce a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Tyto kompetence vykonává prostřednictvím krajského úřadu. Dále v přenesené působnosti kraj má možnost a této možnosti nepochybně využívá, účastnit se meziresortních připomínkových řízení při tvorbě a předkládání nových zákonů a prováděcích předpisů. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je dokument se střednědobou platností, kterým jsou zajištěny hlavní směry sociálněekonomického rozvoje kraje. Je tedy dokumentem velmi kvalitním a profesionálně zpracovaným, o který je možné a také nezbytné opírat hlavní zásady okruhů: A. Produkční základna a ekonomický rozvoj B. Infrastruktura C. Rozvoj venkova, multifunkčního zemědělství a lesního hospodářství D. Životní prostředí E. Rozvoj lidských zdrojů F. Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví Téměř každý z těchto problémových okruhů v sobě zahrnuje vztah k problematice lesního hospodářství, zemědělství i ochraně přírody a krajiny. Stejně tak jako lesnictví, zemědělství i ochrana přírody a krajiny jsou úzce spjaty s tvorbou krajiny a jejím využíváním nejen po stránce produkční, ale především po stránce rekreační a zdravotní. Lesy ve Středočeském kraji by měly plnit a plní především funkci mimoprodukční s ohledem na hustotu obyvatel v regionu a jeho potřeb. 10

11 Charakteristika kraje z pohledu rozlohy a držby lesů a hospodaření v lesích Lesnatost ve Středočeském kraji činí 27 %, z toho spadají necelá 3 % do působnosti Ministerstva obrany ČR. Podíl soukromých a obecních lesních majetků tvoří třetinu lesů ve Středočeském kraji (cca 35 %). Lesy nejsou příliš zatíženy omezeními z titulu ochrany přírody. Na území Středočeského kraje se nachází 5 CHKO (Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Blaník a část Českého ráje). Celkem zaujímá plocha CHKO ve Středočeském kraji ha. Přijatelná je i míra vlivu škodlivých činitelů, kde kraj dosahuje výrazně podprůměrných hodnot. Dále je nutné uvést, že v okolí řeky Berounky (středozápadní část kraje) se v minulých letech velmi nepříznivě projevilo houbové napadení Sphaeropsis sapinea, což se projevilo poměrně značným úhynem především borovice černé v lokalitách, kde tyto porosty plní především půdoochrannou funkci. Lesy v okolí hlavního města Prahy jsou poměrně intenzivně využívány k rekreačním účelům a právě na základě těchto poznatků vypracovalo MŽP ve spolupráci s ČZU v Praze studii, ve které jsou jasně definována tzv. pásma návštěvnosti lesů ve Středočeském kraji. Toto území je rozděleno do dvou pásem, ve kterých by měla být zohledněna úhrada ztrát a zvýšených nákladů, souvisejících s odlišným způsobem hospodaření v lesích. Tato studie bude veřejně prezentována do konce roku 2006 a samozřejmě bude k dispozici široké veřejnosti. Charakter lesů a jejich stav ve Středočeském kraji nepochybně předjímá i některé velmi důležité lesopolitické úkoly. V současné době (zejména v západní části kraje) se projevuje tendence zalesňovat nelesní pozemky a převádět je mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa. Proto je možné konstatovat, že se výměra lesů ve Středočeském kraji neustále zvyšuje a dochází tak ke zvýšení ekologické stability území a přiblížení se k ekologicky vyvážené krajině. Vlastnická držba lesů (státní a soukromý sektor) ve Středočeském kraji se nijak zvlášť neliší od republikových průměrů s výjimkou průměrné výměry lesa připadající na soukromou osobu. Ve Středočeském kraji připadá průměrně na jednu osobu 1, 28 ha. V západní části kraje (okres Rakovník a Příbram) je průměrná držba poněkud odlišnější v porovnání s republikovým průměrem. Rovněž velmi výrazný podíl zaujímají obecní lesy. Hospodaření v lesích kraje je zajišťováno jednak vlastníky ve vlastní režii, dále je hospodaření zajišťováno prostřednictvím společností zabývajících se lesnickými službami a v neposlední řadě fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského listu. Stabilita lesních ekosystémů je snížena ve smrkových monokulturách v okresech v jižní části kraje především nezodpovědným přístupem některých soukromých vlastníků větších výměr. V ostatních částech kraje je odolnost porostů vůči negativním činitelům velmi dobrá. Vliv hustoty populace ve velkých aglomeracích na navazující lesy Hodnocení imisní zátěže porostů Ministerstvo zemědělství stanovilo s platností od pásma ohrožení lesů pod vlivem imisí (dále jen pásma ohrožení) na podkladě družicových snímků předchozího vývoje a terénního šetření (s určitou možností upřesnění při tvorbě OPRL). Tento stav byl rovněž ověřován v rámci inventarizace lesů, která proběhla před 2 lety. Stav lesních porostů se nijak výrazně nezměnil. 11

12 Podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu se lesy zařazují do pásem ohrožení A až D. Nejvyššími pásmy ohrožení jsou pásma A a B. V kraji jsou většinou vylišena pásma ohrožení D a v malém rozsahu i pásma B a C. Mimoprodukční funkce lesů Mimoprodukční funkce hrají v moderním lesním hospodářství rovnocennou roli funkcím produkčním. Ve Středočeském kraji není možné tyto funkce řadit až na samý konec priorit. Právě naopak je nutné se těmito funkcemi podrobně zabývat a velmi pečlivě vyhodnocovat. Vedle racionálních důvodů, vyplývajících z významu těchto funkcí pro životní prostředí regionu, existují i důvody plynoucí ze snadnější možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje na zajištění právě těchto funkcí. Na základě shora uvedeného Středočeský kraj čeká nesnadný úkol a to je příprava pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje s následnou notifikací u Evropské komise, kde je pro podporu právě těchto priorit nutné nastavit ekonomickou motivaci a podpořit mimoprodukční funkce lesů právě ve vazbě na již dříve uváděnou studii MŽP a ČZU. Bohužel zákonná norma ani žádný prováděcí předpis žádným způsobem neupravuje ani nenastavuje odlišný způsob hospodaření právě v příměstských a rekreačních lesích. Pro inspiraci mi dovolte zde předložit příklad projektu nastavujícího odlišný způsob hospodaření v příměstských lesích (viz projekt v příměstských lesích). 12

13 Právě díky velmi obtížnému zhodnocení a ocenění mimoprodukčních funkcí lesa existují Vám jistě známé metody pražské a brněnské fakulty. Obě tyto metody se snaží ocenit funkce lesů, což je v praxi velice těžko aplikovatelné. I přesto je nutné ze zásad těchto obou metod vycházet a pokusit se nastavit objektivní ekonomickou motivaci podpory právě těchto funkcí. Bohužel v současné době je jedinou měrnou veličinou peněžní hodnota, kterou je nutno plně respektovat. Dále není možné opomenout, že některé z mimoprodukčních funkcí jsou zajišťovány pouhou existencí lesa (bez zvláštních finančních nároků na jejich průběh) a je třeba je rovněž podpořit finančně. Z hlediska významu jednotlivých funkcí je lze posuzovat ve vztahu k lokalitě jejich působnosti a také na základě finančního ocenění jejich významu, ke kterému existují metody, jak bylo shora uvedeno. Toto, byť rámcové hodnocení, by mělo být měřítkem pro uplatnění lesopolitických opatření kraje. Pro posouzení míry pozornosti, která má být racionálně věnována v lesopolitických opatřeních kraje mimoprodukčním funkcím, je nutné pokusit se o jejich finanční ohodnocení, které poskytne představu o jejich důležitosti a může být rozhodovacím kritériem. Nejvýznamnější mimoprodukční funkce na území Středočeského kraje jsou následující: ochranné funkce jedná se hlavně o zajištění půdoochranné funkce na extrémních stanovištích, jako tomu je např. podél vodních toků Berounka, Vltava či Sázava půdoochranné funkce tato funkce je v mnoha případech totožná s funkcí ochrannou, kde typologické zařazení neodpovídá lesům ochranným funkce k zajištění biodiverzity daného prostředí spolu s funkcí umožňující odlišný způsob hospodaření ve zvlášť chráněných územích (plány péče) příměstské a rekreační funkce spolu s funkcí zdravotně hygienickou jedná se o podpoření rekreační funkce, která není nijak spjata s produkcí dřeva možnost rekreace a zdraví prospívající aktivity obyvatel v lesním prostředí. Právě mezi tyto funkce je vhodné dále zařadit i kulturně-naučné funkce, kde prioritou jsou přírodoochranné, výchovné, vědecké a osvětové funkce Z uvedeného přehledu vyplývá, že největší míru pozornosti je třeba v regionální lesnické politice věnovat ochranným a rekreačním funkcím, protože jejich absence může způsobit nejenom velké náklady, ale především obrovské a neřešitelné střety mezi obyvatelstvem a vlastníkem či správcem lesa. Rovněž celospolečenská důležitost shora uvedených priorit může způsobit nevstřícnost a nemožnost spolupráce při udržování a zdokonalování životního prostředí jako celku. Důležitost některých mimoprodukčních funkcí nevyplývá z jejich závažnosti, ale společenské žádanosti. Proto má jejich plnění často i politické dopady a nelze je podceňovat. V této souvislosti se jedná zejména o funkci rekreační, jak již bylo shora uvedeno. 13

14 Koncepce lesnictví ve Středočeském kraji a její priority Obr. 1 Studie příměstských lesů okolí hl. m. Prahy II pásma 1. cca 1/3 kraje JZ část Strategie lesnictví, koncepce a výhled Vysoké zhodnocení potenciálu, který představuje lesní hospodářství, je základním a také nutným předpokladem pro jeho rozvoj. Plné využití lesních zdrojů v ČR má své rezervy, a proto jistě bude v budoucnosti předmětem lesopolitických aktivit s důležitou rolí aktivit krajů. Využití lesních zdrojů, dřeva a ostatních produktů ve Středočeském kraji můžeme rozdělit do oblastí: využití produkčních možností lesů Středočeského kraje využití dřeva z drobných lesních majetků a dříví marginální kvality Aby se dnešní příspěvek netýkal pouze mimoprodukčních funkcí lesů ve Středočeském kraji, dovolte mi rámcově vyhodnotit i produkční možnosti či situaci ve Středočeském kraji. Využití produkčních možností lesů ve Středočeském kraji V ČR platí obecně, že produkční možnosti nejsou využívány a Středočeský kraj není výjimkou. Zatímco se v lesnicky vyspělých zemích těží cca 85 % celkového běžného přírůstu (zbytek tvoří tzv. nedisponibilní hmota), v ČR představuje tato hodnota pouze 67 %. 14

15 Tab. 1 Srovnání průměrných hodnot zásob a přírůstů v ČR a Středočeského kraje Pr m. zásoba (m 3 b.k./ha) Celk. b žný p ír st (m 3 /ha) Celk. pr m. p ír st (m 3 /ha) T žba (m 3 /ha) % t žby z celkového b ž. p ír stu eská republika 258,6 7,9 6,7 3,6 45,6 St edo eský kraj 233,8 7,3 6,0 3,3 45,2 Z přehledu vyplývá rezerva těžebních možností v lesích Středočeského kraje. Tento trend není výsledkem tlaku ekologických iniciativ, jak se mnozí domnívají, nýbrž se jedná o matematické posouzení zásob a teoretické možnosti, kde dle mého názoru jsou zahrnuty i netěžitelné porosty, tedy porosty, které jsou ekonomicky naprosto propadající (přestárlé porosty, silné sortimenty, nepravé jádro), kde ziskové zpeněžení je velice problematické a náklady na výrobu sortimentu značně převyšují vlastní zpeněžení. Rovněž je tento stav výsledkem (dovolte mi použít termín vlákninové hospodaření ) především poptávky tenkých sortimentů. Jsem přesvědčen, že tento trend je módní záležitostí a návrat ke kvalitním silným sortimentům bude brzy upřednostňován. Nemohu souhlasit s názorem, že dokladem správného a přírodě blízkého LH jsou nízké těžby. Při tvorbě LHP dochází k neustálému zvyšování obmýtí a k růstu zásob. Ve skutečnosti mnoho porostů překračuje svoji biologickou zralost, dochází k znehodnocení zásob hnilobami, nepravým jádrem apod., čímž se často snižuje možná cena až na úroveň palivového dřeva. Zde mají kraje obrovské možnosti. Využití dřeva z drobných lesních majetků Dřevo, které pochází z drobných lesních majetků, je velmi často využíváno neracionálně. Objektivním důvodem jsou malé objemy, čítající často jednotlivé stromy a je téměř nemožné, jejich efektivní umístění na trh. Při velmi roztříštěné majetkové struktuře lesů ve Středočeském kraji se tak značný objem dříví dostává mimo efektivní využití. Řešení obvyklá v lesnicky vyspělých zemích v Evropě jsou následující: podpora řemeslného zpracování dříví ve venkovském prostoru podpora využití dřeva ve stavebnictví podpora obchodních aktivit, zaměřených na výkupy malých množství hmoty sdružování vlastníků malých výměr využití dřeva marginální kvality Tyto možnosti podpory jsou právě zakotveny v programu rozvoje Středočeského kraje. Smyslem není dostat do lesního hospodářství hotové peníze, nýbrž smyslem je právě podpora rozvoje venkova a pak následné udržení ekonomické síly venkova, byť nepřímou podporou lesnictví a zemědělství. Možná Vám připadá, že zemědělství je zde uvedeno omylem. Musím vás ujistit, že zemědělství a ochrana přírody jsou v tomto příspěvku správně uvedeny, neboť lesnictví nelze byť teoreticky striktně oddělit od ochrany přírody a zemědělství. 15

16 Dalším neopomenutelným, byť z prvního pohledu nevýznamným faktorem je zpracování těžebních zbytků. V současné době již existují moderní technologie, které díky ekonomické náročnosti nejsou v lesnictví plně využívány. Hmota z vrcholů stromů, silných větví a klestu zůstává často nezužitkována. Je diskutabilní její ponechání v lese (ve formě valů, hromad či štěpky), zda má zanedbatelný vliv na kvalitu půd či nikoliv a zda může být spíše rizikem (množení hmyzích škůdců). Podle některých vědeckých prací je nejdůležitějším zdrojem organického materiálu pro lesní půdy především opad listů a jehlic během života stromu. Otázka sekundárního využití štěpky (energetické využití) zůstává do určité míry nezodpovězena a netroufám si zaujmout stanovisko, neboť inklinuji ke konzervativním způsobům zpracování těžebních zbytků a úklid lesa. Musím se ještě vrátit k možnostem využití tohoto materiálu, tedy potěžební zbytky je možné využít především ve výrobě: palivového dříví briket a pelet palivových štěpek energetických štěpek Pro venkovský prostor představují velkou možnost dodávky palivového dříví. Pro jeho renesanci mluví zkušenosti z Rakouska i Bavorska, kde již za pomoci státu vznikají specializované firmy (podniky lesní biomasy) dodávající domácnostem palivové dříví a štěpku. Důvody pro rozvoj tohoto využití dřeva jsou následující: topení dřívím má tradici odpadní dřevo je za přijatelnou cenu stroje pro úpravu paliva představují přijatelnou investici existuje široká nabídka kvalitních kotlů výhodnost alternativního zdroje vedle plynu a elektřiny rostoucí ceny plynu a elektřiny očekávané dotace na energii z obnovitelných zdrojů V případě vzniku podnikatelských subjektů, které zajistí dodávku tohoto dřeva, lze očekávat zvýšení zájmu o tento způsob využití. Podpora vlastníků lesa Podpora vlastníků lesů je jedním z nejdůležitějších lesopolitických opatřeních, kterým můžeme motivovat vlastníky k činnostem, které jsou buď ve veřejném zájmu nebo podporují zvýšení ekonomického a sociálního potenciálu regionu a vlastník nemá dostatek prostředků na jejich realizaci. Podpora může mít různé formy, např. osvětová činnost, informační servis, poradenství atd. Jako nejdůležitější jsou však nejčastěji vnímány podpory peněžní, zejména přímé podpory (finanční příspěvky na hospodaření, subvence, dotace apod.) a nepřímé podpory jako např. daňové úlevy. Přímé podpory Podle původu prostředků můžeme přímé podpory rozdělit následovně: podpory ze státního rozpočtu podpory z rozpočtu kraje 16

17 podpory ze Státního fondu životního prostředí podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu podpory z prostředků EU Nepřímé podpory Tyto podpory mají v LH charakter daňových úlev. Tyto úlevy jsou poskytovány pro daň z pozemků v následujících případech: lesy nabyté v restituci v prvních pěti letech po nabytí vlastnictví kategorie lesů ochranných kategorie lesů zvláštního určení lesy pod vlivem imisí v pásmech ohrožení I a II Z uvedeného přehledu vyplývá, že možnost podpor je poměrné rozsáhlá a hlavním lesopolitickým opatřením bude osvěta, informovanost a poradenský servis pro vlastníky lesů. Důležitá je pro vlastníka možnost zpracování projektu, který vyhovuje všem požadavkům, protože hlavně v případě strukturálních fondů EU je samostatné zpracování projektu pro většinu vlastníků nereálné. Pro to, aby byl zajištěn tok informací k vlastníkům či správcům lesa, spolupracuje Středočeský kraj s Krajským informačním střediskem se sídlem v Příbrami, kde by měl každý žadatel obdržet dostatečné informace o možnostech podpory nejen v oblasti lesnictví, ale i v oblasti zemědělství, ochrany přírody apod. Podpory z rozpočtu kraje Jednání o podobě a výši podpor do LH z rozpočtu kraje se stává politickou otázkou. Odborné lesnické organizace by z tohoto důvodu měly více vstoupit do jednání o budoucí podobě podpor do lesního hospodářství. Subjekty jako např. SVOL či ČKOLH budou nepochybně osloveny při přípravě vlastních pravidel podpory na hospodaření v lesích, jak již bylo v úvodní části uvedeno. Průměrná velikost soukromých lesních majetků: Česká republika.. 3,25 ha Středočeský kraj. cca 1,28 ha Průměrná hodnota je navíc silně ovlivněna existencí několika velkých majetků v řádech tisíců hektarů. Jak již bylo uvedeno, odhadovaná průměrná výměra na jednoho vlastníka soukromého sektoru je okolo 1,28 ha, což je nepochybně obrovskou nevýhodou při stanovování podmínek podpory lesnictví ve Středočeském kraji. Tato struktura zcela znemožňuje využití hospodářského i sociálního potenciálu lesů a to z následujících důvodů: nevýhodný obchod malých množství dřevní hmoty téměř nemožné investice do infrastruktury, technologií apod. často neodborné hospodářské postupy obtížné řešení kalamitních situací obtížné financování pěstebních prací z důvodů výnosové nevyrovnanosti 17

18 Proč zrovna sdružování je prioritou? Sdružování lesních majetků je v podstatě jediným možným řešením této problematické situace. Je velmi rozšířené v Rakousku, Německu, Švýcarsku i Francii. V ČR docházelo ke vzniku lesních družstev v období před druhou světovou válkou. V letech byly dokonce vládním nařízením soukromé majetky sloučeny do tzv. lesních správ a odborně vedeny profesionálními lesníky. V roce 1945 však byl tento stav zrušen na základě zrušení všech předpisů z doby okupace. Družstva byla zestátněna vládním nařízením č. 81/1958. V roce 1995 bylo vládním usnesením č. 168/1995 obnoveno vlastnictví lesních družstev obcí. Lesní družstva soukromých osob jsou obrovskou hospodářskou i lesopolitickou rezervou a změna současného stavu je v zájmů krajů. Může totiž vytvořit nové pracovní i podnikatelské příležitosti a zvýšit hospodářskou výkonnost regionu. Nepochybně by došlo ke zlepšení odborné úrovně hospodaření v těchto lesích, zlepšilo by se i plnění ostatních funkcí lesa včetně funkce rekreační. Nepříznivý stav sdružování majetků v ČR by se mohl změnit pomocí komplexního projektu, který by obsahoval jak právní technické a ekonomické aspekty, tak osvětu, propagaci a podpůrné mechanismy. Protože tento stav je stejný ve všech krajích, mohl by tento projekt být společným projektem všech krajů a tématem pro jednání Asociace krajů. Obrovskou neznámou v tomto směru je osvěta a vlastní přesvědčení soukromých vlastníků malých výměr o výhodnosti existence lesních družstev. I v současné době není situace dostatečně zralá ve vazbě na období před rokem Závěr Tento příspěvek měl za úkol seznámit vás se současným stavem lesního hospodářství v kraji z pohledu veřejně správy a naznačit některé možné směry, kterými se může lesní hospodářství ubírat. Jak vyplývá z výše uvedeného, mají orgány veřejné správy v některých oblastech lesního hospodaření nemalé možnosti vývoj lesního hospodářství ovlivnit. Tyto možnosti zatím nejsou příliš využívány a jsou stále otevřenou otázkou, na které Středočeský kraj intenzivně pracuje. Jsem přesvědčen, že nastavení správného směru není jednoduchou záležitostí a přípravu podmínek a možnosti vlastní realizace podpory je velmi citlivou záležitostí na které se musí nepochybně podílet nejen krajský úřad, ale především odborná lesnická veřejnost. 18

19 Rozvoj venkova a realizace opatření NLP II v regionech Ing. KAREL POP Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a Liberec 2 Tel.: Role krajů při tvorbě NLP Národní lesnický program (NLP) byl schválen usnesením vlády č. 53 z Pro většinu lesníků, včetně pracovníků státní správy lesů na krajských úřadech, bylo schválení NLP vůbec první informací o něm, pro mnoho z nich na dlouhou dobu i poslední. Samotný dokument NLP schválený vládou byl souhrnem ušlechtilých cílů a záměrů bez hlubší konkretizace, jehož text zjevně nedráždil žádnou zájmovou skupinu v lesním hospodářství. Kraje se na přípravě NLP nepodílely, nebyly o ní vůbec informovány, ani nebyly vyzvány k připomínkování. Text NLP byl dále rozpracován (resp. stále je rozpracováván) v několika desítkách programových opatření (resp. expertiz). Tyto expertizy byly značně rozsáhlé a konkrétní, většinou dobře zpracované fundovanými osobami, veřejnost však s nimi nebyla seznámena. Ve druhé polovině roku 2005 se rozběhly práce na aktualizaci NLP (dále NLP II). Zde již Asociace krajů měla zastoupení v autorském kolektivu a kraje tak měly tímto prostřednictvím možnost aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování procesu. Zástupci krajů vypracovali na počátku roku 2006 jako podkladový materiál k aktualizaci NLP poměrně rozsáhlé dílo, které obsahovalo: I. Zhodnocení dosavadní tvorby NLP II. Konkrétní připomínkování tehdy dokončených programových opatření (expertiz) s návrhy odlišných řešení III. Vazby mezi lesním hospodářstvím a kraji IV. Zhodnocení koncepčních materiálů krajů dotýkajících se lesního hospodářství V. Definici a hodnocení základních problémů lesního hospodářství z hlediska krajů, včetně rámcového naznačení řešení VI. Podporu lesního hospodářství VII. Problémy lesního hospodářství řešitelné v rámci regionálních lesnických programů 19

20 Zhodnocení dosavadní tvorby NLP K dosavadní tvorbě byly uplatněny tyto základní připomínky: - NLP má naprosto nedostatečně prezentovaný proces tvorby - tvorba probíhá v izolovaných tvůrčích skupinách bez dostatečné spolupráce mezi nimi - dílo nebylo konfrontováno s názory osob mimo tvůrčí týmy - jeho meziresortní charakter nebyl naplněn - nepřiměřená rozsáhlost rozpracovaných programových opatření - slabá koordinace NLP, EAFRD a nového lesního zákona - žádné konkrétní výsledky NLP Bylo doporučeno zachování dosavadní struktury, provést aktualizaci, opravy chyb, návrhy legislativních úprav formulovat plnohodnotně (bez konkrétní vazby na stávající úpravu), vytvořit vazbu na nový lesní zákon, medializovat a publikovat závěry. I. Konkrétní připomínkování programových opatření Bylo upozorněno na zastaralé údaje, chyby a na mnoha místech bylo polemizováno s názory autorů. Z věcného hlediska bylo např. navrhováno (pokud je návrh negativní, mohlo se jednat o reakci na záměry autorů): - nečinit ukvapená rozhodnutí ohledně úpravy dřevinné skladby, provést vyhodnocení účinků zákona č. 289/1995 a příspěvků na hospodaření v lesích - při stanovení dřevinné skladby (hlavně pro účely podpor) vycházet ze SLT, ne z HS - zrušit ukazatel minimální podíl MZD, podíl MZD podporovat pozitivní stimulací (mandatorní platby) - z administrativních důvodů nezavádět zálohovou podporu obnovy MZD - osvětu u vlastníků realizovat pomocí masivně šířených, velmi jednoduchých, monotematických letáků - nepřipustit přenesení státní správy lesů níže než na obce s rozšířenou působností, nečinit přesuny kompetencí mezi kraji a obcemi - zavedení jednotného systému státní správy (pouze 1 ministerstvo), a to včetně národních parků - nezvyšovat závaznost OPRL vzhledem k LHP a hospodaření v lesích - zavést systém soustavné aktualizace OPRL, definovat, která data jsou aktuálně platná - financování starých zátěží (meliorační opatření, hnojení, vápnění, příspěvky A ) financovat ze SFŽP - zachovat stávající systém OLH, definovat práva a povinnosti OLH, umožnit (dočasné) odebírání licence za podílnictví při porušení lesního zákona - upřesnit výpočet náhrady OLH placeného státem - alternativní metodu HÚL ustanovit způsobem, který umožní navázání na dosavadní cenné datové řady - všemožně usilovat o citelné zvýšení ekonomické podpory lesního hospodářství, zejména formou mandatorních náhrad, využít zkušeností a příkladů ze zahraničí 20

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ V ČR POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LH A KOMORY OBCÍ SVAZU MĚST A OBCÍ OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SBORNÍK

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Jana Beránková Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce 1. Postavení, cíle a hlavní předměty činnosti státního podniku (Lesů ČR) 1.1 Stávající

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více