LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II"

Transkript

1 LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady 2006

2 Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2006 VÚLHM Strnady, Praha 5 - Zbraslav tel , fax Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Výkonný redaktor: Mgr. Eva Krupičková Technická redakce, sazba: Ing. Jiří Matějíček, CSc., Ing. Anton Prčina, Ing. Jana Danysová Obálka: Klára Šimerová, foto: Ing. Milan Bíba, CSc. ISBN

3 OBSAH Úvod...5 Příspěvky přednesené na semináři Macháček, T: Současný stav lesního hospodářství, vliv hustoty populace na lesy v okolí měst a obcí ve Středočeském kraji z pohledu veřejné správy...9 Pop, K.: Rozvoj venkova a realizace opatření NLP II v regionech...19 Trávníček, J.: Profesionální myslivost na soukromém majetku - její společenský a sociální vliv...31 Flora, M.: Některé právní aspekty uvádění vybraných rekreačních a enviromentálních služeb na trh...35 Lenoch, J.: Dřevostavba budoucnost našich lesů i domácností...45 Hronek, V.: Aktuální informace o podpoře lesů a lesnictví z veřejných zdrojů (EU a ČR) pro období Polívka, M. : Poradenský systém v lesním hospodářství na období Strategické materiály evropského lesnictví Deklarace vídeňského summitu pro život lesů, vídeňské rezoluce...73 Akční plán EU pro lesnictví...85 Evropská technologická platforma pro lesnictví a dřevařství vize Zkušenosti ze zahraničí Tutka, J.: Aký priestor a šance má lesníctvo v rozvoji vidieka?! Mrosek, T. a kol.: Lesní mýtné nebo podnikatelská angažovanost v lesním hospodářství? Erb, W.: Vodní dílo Les se musí stát pro lesní hospodářství rentabilním Mertens, B., Wohlleben, P.: Přežije lesní podnik pomocí survival tréninku? Mantau, U., Mertens, B.: Růstový potenciál díky nákupu spojenému se zážitkem Mertens, B., Schoop, G.: Kdo sponzoruje datla? Welcker, B.: Cílová orientace a marketing využití loveckých aktivit Welcker, B., Laumanns, T.: Praktický příklad ze soukromého lesního podniku Mantau, U., Trede, T.: Výchova mládeže k poznání přírody Langner, L., Swanson, C.: Role netržních hodnot při zhodnocování udržitelné správy lesů Hellström, E.: Úloha různých institucí v oblasti inovace lesů Korsbakken, I.: Lesní turistika jako příklad rozvoje úplného hospodářského potenciálu vlastnictví lesů Martres, J. - L. : Stanoviska a cíle vlastníků lesů na jihu Evropy Wilkins, C.: Zkušenosti a názory z Velké Británie/Skotska Rametsteiner, E.: Sociálně ekonomické rozměry udržitelného hospodaření s lesy Buck, A.: Ekologický rozměr udržitelného hospodaření s lesy Národní lesnické programy v Evropě Poučení a výměna zkušeností ze semináře MCPFE o národních lesnických programech Borkowski, P., Samstag, S. O.: Celoevropské chápání spojení mezi ekosystémovým přístupem a udržitelným hospodařením s lesy Informace na webu Doplňující lesopolitické a sociálně ekonomické informace z webové stránky Útvaru lesnické politiky VÚLHM Jíloviště-Strnady...229

4

5 ÚVOD Seminář s názvem Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů implementace opatření NLP II, který se konal v Jílovém u Prahy dne , uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, volně navazuje na obdobné semináře konané v předchozích letech v hotelu Křemešník u Pelhřimova, v Centru celoživotního vzdělávání Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách u Brna a na zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Seminář byl opět určen pro pracovníky státní správy lesů (především na úrovni krajských úřadů), pro vlastníky a uživatele lesů, odborné lesní hospodáře a ostatní zájmové skupiny zabývající se obnovou a rozvojem venkova a rolí lesnictví v jednotlivých regionech. V návaznosti na rozpracování Národního lesnického programu II (NLP II) v roce 2006 a současně vzhledem k vypracování akčního plánu EU pro lesnictví ze strany Evropské komise včetně rozeběhnutí realizace dlouhodobé vize na vybudování evropské technologické platformy založené na lesnictví byla na semináři věnována pozornost vybraným problémovým okruhům z přípravy Národního lesnického programu, které mají a budou mít významný vliv na dosažení navrhovaných cílů NLP II, resp. na realizaci příslušných opatření, a tedy i na budoucí využívání potenciálu lesů v jednotlivých regionech České republiky. Sociálně ekonomická a lesopolitická náplň semináře se soustředila na: 1) vlastnická práva a možnosti komerčního využití lesnických služeb hledání nových trhů, 2) lesopolitické nástroje na podporu implementace opatření NLP II v regionech, 3) možnosti využití strukturálních fondů EU v lesním hospodářství na období , 4) poradenský systém v lesním hospodářství, 5) vyšší využití dřeva (např. dřevostavby). Cílem semináře bylo předat jeho účastníkům informace o řadě aspektů, kterými se může při aktivním přístupu ovlivňovat efektivnost hospodaření v lesích (podpory, sdružování apod.), pozice odvětví v regionu (využití přírodní suroviny, poskytování služeb, vytváření pracovních míst, tvorba příjmů venkovského obyvatelstva aj.) či přinejmenším přispět k získání nových informací ke zlepšení ekonomických, ekologických a sociálních funkcí lesa ve prospěch rozvoje regionů. První část sborníku je tvořena příspěvky přednesenými na semináři, druhá část je věnována strategickým materiálům evropského lesnictví a třetí část sborníku pak představují další zkušenosti ze zahraničí v podobě přeloženého výběrů článků k praktickým příkladům tržního uplatnění rekreačních a environmentálních služeb (RES). Sborník by svým obsahem chtěl přispět k informační podpoře rozvoje venkova s přispěním lesního hospodářství a k iniciaci aktivit při tvorbě a budoucí realizaci NLP II. Poslední verzi návrhu NLP II k diskusi s jeho cíli, klíčovými akcemi a opatřeními před etapou implementace naleznete na webové stránce útvaru lesnické politiky VÚLHM Jíloviště-Strnady ve složce Útvary, Lesnická politika, Služby. 5

6

7 Příspěvky přednesené na semináři

8

9 Současný stav lesního hospodářství, vliv hustoty populace na lesy v okolí měst a obcí ve Středočeském kraji z pohledu veřejné správy Ing. TOMÁŠ MACHÁČEK Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská Praha 1 Tel.: Fax: Dobrý den, vážené dámy a pánové, v dnešním příspěvku se budu zabývat charakteristikou Středočeského kraje z hlediska lesního hospodářství a možnostmi ovlivnění tohoto odvětví činností orgánů Středočeského kraje. Povinnosti a práva krajů a krajských úřadů na úseku lesního hospodářství, vyplývající z platné právní úpravy Kraj je v evropských zemích i jinde ve světě správním subjektem, který vykonává jednak samosprávu, ale také vymezenou část přenesené působnosti - státní správy. V kontextu snahy o jistou unifikaci s ostatními evropskými zeměmi má být kraj v podstatě nejdůležitějším a rovněž nejsilnějším správním subjektem. Základní právní normou, která umožnila vznik krajů, je ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o ustavení vyšších územněsprávních celků, provázený změnou Ústavy ČR. Dále je to pak zákon 129/2000 Sb., o krajích, který upravuje postavení kraje a jeho práva, povinnosti a kompetence, jednak v samostatné působnosti a jednak jako orgánu statní správy, tedy v působnosti přenesené. Mimo toho jsou práva, povinnosti a kompetence kraje dány celou řadou dalších zákonů. Povinnosti a práva krajů v samostatné působnosti V samostatné působnosti vychází práva a povinnosti kraje ve vztahu k lesnímu hospodářství (dále jen LH) a dalším navazujícím odvětvím především z obecných ustanovení zákona o krajích. Tato práva a povinnosti jsou současně i významným nástrojem regionální lesnické politiky. Výčet nejdůležitějších z nich, vztahujících se různou mírou k LH a oblastem, které LH přímo, nebo nepřímo ovlivňuje, je následující: 9

10 kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů ( 1) vydává obecně závazné vyhlášky kraje ( 6 8) ukládá pokuty právnickým i fyzickým osobám ( 11) předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, návrhy Ústavnímu soudu na zrušení zákonů, schvaluje územně plánovací dokumentaci, koncepci cestovního ruchu a rozpočet kraje ( 35) poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám ( 36) vyřizuje návrhy připomínky a podněty obcí a právnických osob, vydává nařízení kraje ( 59) dále kraj podporuje hospodaření v lesích formou příspěvků a v neposlední řadě kraj v současné době zpracovává koncepční materiály na úseku lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody a krajiny, které budou použity jako podklad při tvorbě vlastních pravidel příspěvků na hospodaření v lesích od roku Povinnosti a práva krajů v přenesené působnosti V přenesené působnosti kraj vykonává povinnosti a kompetence vyplývající z celé řady zákonů. Podle těchto zákonů také ukládá sankce a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Tyto kompetence vykonává prostřednictvím krajského úřadu. Dále v přenesené působnosti kraj má možnost a této možnosti nepochybně využívá, účastnit se meziresortních připomínkových řízení při tvorbě a předkládání nových zákonů a prováděcích předpisů. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je dokument se střednědobou platností, kterým jsou zajištěny hlavní směry sociálněekonomického rozvoje kraje. Je tedy dokumentem velmi kvalitním a profesionálně zpracovaným, o který je možné a také nezbytné opírat hlavní zásady okruhů: A. Produkční základna a ekonomický rozvoj B. Infrastruktura C. Rozvoj venkova, multifunkčního zemědělství a lesního hospodářství D. Životní prostředí E. Rozvoj lidských zdrojů F. Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví Téměř každý z těchto problémových okruhů v sobě zahrnuje vztah k problematice lesního hospodářství, zemědělství i ochraně přírody a krajiny. Stejně tak jako lesnictví, zemědělství i ochrana přírody a krajiny jsou úzce spjaty s tvorbou krajiny a jejím využíváním nejen po stránce produkční, ale především po stránce rekreační a zdravotní. Lesy ve Středočeském kraji by měly plnit a plní především funkci mimoprodukční s ohledem na hustotu obyvatel v regionu a jeho potřeb. 10

11 Charakteristika kraje z pohledu rozlohy a držby lesů a hospodaření v lesích Lesnatost ve Středočeském kraji činí 27 %, z toho spadají necelá 3 % do působnosti Ministerstva obrany ČR. Podíl soukromých a obecních lesních majetků tvoří třetinu lesů ve Středočeském kraji (cca 35 %). Lesy nejsou příliš zatíženy omezeními z titulu ochrany přírody. Na území Středočeského kraje se nachází 5 CHKO (Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Blaník a část Českého ráje). Celkem zaujímá plocha CHKO ve Středočeském kraji ha. Přijatelná je i míra vlivu škodlivých činitelů, kde kraj dosahuje výrazně podprůměrných hodnot. Dále je nutné uvést, že v okolí řeky Berounky (středozápadní část kraje) se v minulých letech velmi nepříznivě projevilo houbové napadení Sphaeropsis sapinea, což se projevilo poměrně značným úhynem především borovice černé v lokalitách, kde tyto porosty plní především půdoochrannou funkci. Lesy v okolí hlavního města Prahy jsou poměrně intenzivně využívány k rekreačním účelům a právě na základě těchto poznatků vypracovalo MŽP ve spolupráci s ČZU v Praze studii, ve které jsou jasně definována tzv. pásma návštěvnosti lesů ve Středočeském kraji. Toto území je rozděleno do dvou pásem, ve kterých by měla být zohledněna úhrada ztrát a zvýšených nákladů, souvisejících s odlišným způsobem hospodaření v lesích. Tato studie bude veřejně prezentována do konce roku 2006 a samozřejmě bude k dispozici široké veřejnosti. Charakter lesů a jejich stav ve Středočeském kraji nepochybně předjímá i některé velmi důležité lesopolitické úkoly. V současné době (zejména v západní části kraje) se projevuje tendence zalesňovat nelesní pozemky a převádět je mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa. Proto je možné konstatovat, že se výměra lesů ve Středočeském kraji neustále zvyšuje a dochází tak ke zvýšení ekologické stability území a přiblížení se k ekologicky vyvážené krajině. Vlastnická držba lesů (státní a soukromý sektor) ve Středočeském kraji se nijak zvlášť neliší od republikových průměrů s výjimkou průměrné výměry lesa připadající na soukromou osobu. Ve Středočeském kraji připadá průměrně na jednu osobu 1, 28 ha. V západní části kraje (okres Rakovník a Příbram) je průměrná držba poněkud odlišnější v porovnání s republikovým průměrem. Rovněž velmi výrazný podíl zaujímají obecní lesy. Hospodaření v lesích kraje je zajišťováno jednak vlastníky ve vlastní režii, dále je hospodaření zajišťováno prostřednictvím společností zabývajících se lesnickými službami a v neposlední řadě fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského listu. Stabilita lesních ekosystémů je snížena ve smrkových monokulturách v okresech v jižní části kraje především nezodpovědným přístupem některých soukromých vlastníků větších výměr. V ostatních částech kraje je odolnost porostů vůči negativním činitelům velmi dobrá. Vliv hustoty populace ve velkých aglomeracích na navazující lesy Hodnocení imisní zátěže porostů Ministerstvo zemědělství stanovilo s platností od pásma ohrožení lesů pod vlivem imisí (dále jen pásma ohrožení) na podkladě družicových snímků předchozího vývoje a terénního šetření (s určitou možností upřesnění při tvorbě OPRL). Tento stav byl rovněž ověřován v rámci inventarizace lesů, která proběhla před 2 lety. Stav lesních porostů se nijak výrazně nezměnil. 11

12 Podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu se lesy zařazují do pásem ohrožení A až D. Nejvyššími pásmy ohrožení jsou pásma A a B. V kraji jsou většinou vylišena pásma ohrožení D a v malém rozsahu i pásma B a C. Mimoprodukční funkce lesů Mimoprodukční funkce hrají v moderním lesním hospodářství rovnocennou roli funkcím produkčním. Ve Středočeském kraji není možné tyto funkce řadit až na samý konec priorit. Právě naopak je nutné se těmito funkcemi podrobně zabývat a velmi pečlivě vyhodnocovat. Vedle racionálních důvodů, vyplývajících z významu těchto funkcí pro životní prostředí regionu, existují i důvody plynoucí ze snadnější možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje na zajištění právě těchto funkcí. Na základě shora uvedeného Středočeský kraj čeká nesnadný úkol a to je příprava pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje s následnou notifikací u Evropské komise, kde je pro podporu právě těchto priorit nutné nastavit ekonomickou motivaci a podpořit mimoprodukční funkce lesů právě ve vazbě na již dříve uváděnou studii MŽP a ČZU. Bohužel zákonná norma ani žádný prováděcí předpis žádným způsobem neupravuje ani nenastavuje odlišný způsob hospodaření právě v příměstských a rekreačních lesích. Pro inspiraci mi dovolte zde předložit příklad projektu nastavujícího odlišný způsob hospodaření v příměstských lesích (viz projekt v příměstských lesích). 12

13 Právě díky velmi obtížnému zhodnocení a ocenění mimoprodukčních funkcí lesa existují Vám jistě známé metody pražské a brněnské fakulty. Obě tyto metody se snaží ocenit funkce lesů, což je v praxi velice těžko aplikovatelné. I přesto je nutné ze zásad těchto obou metod vycházet a pokusit se nastavit objektivní ekonomickou motivaci podpory právě těchto funkcí. Bohužel v současné době je jedinou měrnou veličinou peněžní hodnota, kterou je nutno plně respektovat. Dále není možné opomenout, že některé z mimoprodukčních funkcí jsou zajišťovány pouhou existencí lesa (bez zvláštních finančních nároků na jejich průběh) a je třeba je rovněž podpořit finančně. Z hlediska významu jednotlivých funkcí je lze posuzovat ve vztahu k lokalitě jejich působnosti a také na základě finančního ocenění jejich významu, ke kterému existují metody, jak bylo shora uvedeno. Toto, byť rámcové hodnocení, by mělo být měřítkem pro uplatnění lesopolitických opatření kraje. Pro posouzení míry pozornosti, která má být racionálně věnována v lesopolitických opatřeních kraje mimoprodukčním funkcím, je nutné pokusit se o jejich finanční ohodnocení, které poskytne představu o jejich důležitosti a může být rozhodovacím kritériem. Nejvýznamnější mimoprodukční funkce na území Středočeského kraje jsou následující: ochranné funkce jedná se hlavně o zajištění půdoochranné funkce na extrémních stanovištích, jako tomu je např. podél vodních toků Berounka, Vltava či Sázava půdoochranné funkce tato funkce je v mnoha případech totožná s funkcí ochrannou, kde typologické zařazení neodpovídá lesům ochranným funkce k zajištění biodiverzity daného prostředí spolu s funkcí umožňující odlišný způsob hospodaření ve zvlášť chráněných územích (plány péče) příměstské a rekreační funkce spolu s funkcí zdravotně hygienickou jedná se o podpoření rekreační funkce, která není nijak spjata s produkcí dřeva možnost rekreace a zdraví prospívající aktivity obyvatel v lesním prostředí. Právě mezi tyto funkce je vhodné dále zařadit i kulturně-naučné funkce, kde prioritou jsou přírodoochranné, výchovné, vědecké a osvětové funkce Z uvedeného přehledu vyplývá, že největší míru pozornosti je třeba v regionální lesnické politice věnovat ochranným a rekreačním funkcím, protože jejich absence může způsobit nejenom velké náklady, ale především obrovské a neřešitelné střety mezi obyvatelstvem a vlastníkem či správcem lesa. Rovněž celospolečenská důležitost shora uvedených priorit může způsobit nevstřícnost a nemožnost spolupráce při udržování a zdokonalování životního prostředí jako celku. Důležitost některých mimoprodukčních funkcí nevyplývá z jejich závažnosti, ale společenské žádanosti. Proto má jejich plnění často i politické dopady a nelze je podceňovat. V této souvislosti se jedná zejména o funkci rekreační, jak již bylo shora uvedeno. 13

14 Koncepce lesnictví ve Středočeském kraji a její priority Obr. 1 Studie příměstských lesů okolí hl. m. Prahy II pásma 1. cca 1/3 kraje JZ část Strategie lesnictví, koncepce a výhled Vysoké zhodnocení potenciálu, který představuje lesní hospodářství, je základním a také nutným předpokladem pro jeho rozvoj. Plné využití lesních zdrojů v ČR má své rezervy, a proto jistě bude v budoucnosti předmětem lesopolitických aktivit s důležitou rolí aktivit krajů. Využití lesních zdrojů, dřeva a ostatních produktů ve Středočeském kraji můžeme rozdělit do oblastí: využití produkčních možností lesů Středočeského kraje využití dřeva z drobných lesních majetků a dříví marginální kvality Aby se dnešní příspěvek netýkal pouze mimoprodukčních funkcí lesů ve Středočeském kraji, dovolte mi rámcově vyhodnotit i produkční možnosti či situaci ve Středočeském kraji. Využití produkčních možností lesů ve Středočeském kraji V ČR platí obecně, že produkční možnosti nejsou využívány a Středočeský kraj není výjimkou. Zatímco se v lesnicky vyspělých zemích těží cca 85 % celkového běžného přírůstu (zbytek tvoří tzv. nedisponibilní hmota), v ČR představuje tato hodnota pouze 67 %. 14

15 Tab. 1 Srovnání průměrných hodnot zásob a přírůstů v ČR a Středočeského kraje Pr m. zásoba (m 3 b.k./ha) Celk. b žný p ír st (m 3 /ha) Celk. pr m. p ír st (m 3 /ha) T žba (m 3 /ha) % t žby z celkového b ž. p ír stu eská republika 258,6 7,9 6,7 3,6 45,6 St edo eský kraj 233,8 7,3 6,0 3,3 45,2 Z přehledu vyplývá rezerva těžebních možností v lesích Středočeského kraje. Tento trend není výsledkem tlaku ekologických iniciativ, jak se mnozí domnívají, nýbrž se jedná o matematické posouzení zásob a teoretické možnosti, kde dle mého názoru jsou zahrnuty i netěžitelné porosty, tedy porosty, které jsou ekonomicky naprosto propadající (přestárlé porosty, silné sortimenty, nepravé jádro), kde ziskové zpeněžení je velice problematické a náklady na výrobu sortimentu značně převyšují vlastní zpeněžení. Rovněž je tento stav výsledkem (dovolte mi použít termín vlákninové hospodaření ) především poptávky tenkých sortimentů. Jsem přesvědčen, že tento trend je módní záležitostí a návrat ke kvalitním silným sortimentům bude brzy upřednostňován. Nemohu souhlasit s názorem, že dokladem správného a přírodě blízkého LH jsou nízké těžby. Při tvorbě LHP dochází k neustálému zvyšování obmýtí a k růstu zásob. Ve skutečnosti mnoho porostů překračuje svoji biologickou zralost, dochází k znehodnocení zásob hnilobami, nepravým jádrem apod., čímž se často snižuje možná cena až na úroveň palivového dřeva. Zde mají kraje obrovské možnosti. Využití dřeva z drobných lesních majetků Dřevo, které pochází z drobných lesních majetků, je velmi často využíváno neracionálně. Objektivním důvodem jsou malé objemy, čítající často jednotlivé stromy a je téměř nemožné, jejich efektivní umístění na trh. Při velmi roztříštěné majetkové struktuře lesů ve Středočeském kraji se tak značný objem dříví dostává mimo efektivní využití. Řešení obvyklá v lesnicky vyspělých zemích v Evropě jsou následující: podpora řemeslného zpracování dříví ve venkovském prostoru podpora využití dřeva ve stavebnictví podpora obchodních aktivit, zaměřených na výkupy malých množství hmoty sdružování vlastníků malých výměr využití dřeva marginální kvality Tyto možnosti podpory jsou právě zakotveny v programu rozvoje Středočeského kraje. Smyslem není dostat do lesního hospodářství hotové peníze, nýbrž smyslem je právě podpora rozvoje venkova a pak následné udržení ekonomické síly venkova, byť nepřímou podporou lesnictví a zemědělství. Možná Vám připadá, že zemědělství je zde uvedeno omylem. Musím vás ujistit, že zemědělství a ochrana přírody jsou v tomto příspěvku správně uvedeny, neboť lesnictví nelze byť teoreticky striktně oddělit od ochrany přírody a zemědělství. 15

16 Dalším neopomenutelným, byť z prvního pohledu nevýznamným faktorem je zpracování těžebních zbytků. V současné době již existují moderní technologie, které díky ekonomické náročnosti nejsou v lesnictví plně využívány. Hmota z vrcholů stromů, silných větví a klestu zůstává často nezužitkována. Je diskutabilní její ponechání v lese (ve formě valů, hromad či štěpky), zda má zanedbatelný vliv na kvalitu půd či nikoliv a zda může být spíše rizikem (množení hmyzích škůdců). Podle některých vědeckých prací je nejdůležitějším zdrojem organického materiálu pro lesní půdy především opad listů a jehlic během života stromu. Otázka sekundárního využití štěpky (energetické využití) zůstává do určité míry nezodpovězena a netroufám si zaujmout stanovisko, neboť inklinuji ke konzervativním způsobům zpracování těžebních zbytků a úklid lesa. Musím se ještě vrátit k možnostem využití tohoto materiálu, tedy potěžební zbytky je možné využít především ve výrobě: palivového dříví briket a pelet palivových štěpek energetických štěpek Pro venkovský prostor představují velkou možnost dodávky palivového dříví. Pro jeho renesanci mluví zkušenosti z Rakouska i Bavorska, kde již za pomoci státu vznikají specializované firmy (podniky lesní biomasy) dodávající domácnostem palivové dříví a štěpku. Důvody pro rozvoj tohoto využití dřeva jsou následující: topení dřívím má tradici odpadní dřevo je za přijatelnou cenu stroje pro úpravu paliva představují přijatelnou investici existuje široká nabídka kvalitních kotlů výhodnost alternativního zdroje vedle plynu a elektřiny rostoucí ceny plynu a elektřiny očekávané dotace na energii z obnovitelných zdrojů V případě vzniku podnikatelských subjektů, které zajistí dodávku tohoto dřeva, lze očekávat zvýšení zájmu o tento způsob využití. Podpora vlastníků lesa Podpora vlastníků lesů je jedním z nejdůležitějších lesopolitických opatřeních, kterým můžeme motivovat vlastníky k činnostem, které jsou buď ve veřejném zájmu nebo podporují zvýšení ekonomického a sociálního potenciálu regionu a vlastník nemá dostatek prostředků na jejich realizaci. Podpora může mít různé formy, např. osvětová činnost, informační servis, poradenství atd. Jako nejdůležitější jsou však nejčastěji vnímány podpory peněžní, zejména přímé podpory (finanční příspěvky na hospodaření, subvence, dotace apod.) a nepřímé podpory jako např. daňové úlevy. Přímé podpory Podle původu prostředků můžeme přímé podpory rozdělit následovně: podpory ze státního rozpočtu podpory z rozpočtu kraje 16

17 podpory ze Státního fondu životního prostředí podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu podpory z prostředků EU Nepřímé podpory Tyto podpory mají v LH charakter daňových úlev. Tyto úlevy jsou poskytovány pro daň z pozemků v následujících případech: lesy nabyté v restituci v prvních pěti letech po nabytí vlastnictví kategorie lesů ochranných kategorie lesů zvláštního určení lesy pod vlivem imisí v pásmech ohrožení I a II Z uvedeného přehledu vyplývá, že možnost podpor je poměrné rozsáhlá a hlavním lesopolitickým opatřením bude osvěta, informovanost a poradenský servis pro vlastníky lesů. Důležitá je pro vlastníka možnost zpracování projektu, který vyhovuje všem požadavkům, protože hlavně v případě strukturálních fondů EU je samostatné zpracování projektu pro většinu vlastníků nereálné. Pro to, aby byl zajištěn tok informací k vlastníkům či správcům lesa, spolupracuje Středočeský kraj s Krajským informačním střediskem se sídlem v Příbrami, kde by měl každý žadatel obdržet dostatečné informace o možnostech podpory nejen v oblasti lesnictví, ale i v oblasti zemědělství, ochrany přírody apod. Podpory z rozpočtu kraje Jednání o podobě a výši podpor do LH z rozpočtu kraje se stává politickou otázkou. Odborné lesnické organizace by z tohoto důvodu měly více vstoupit do jednání o budoucí podobě podpor do lesního hospodářství. Subjekty jako např. SVOL či ČKOLH budou nepochybně osloveny při přípravě vlastních pravidel podpory na hospodaření v lesích, jak již bylo v úvodní části uvedeno. Průměrná velikost soukromých lesních majetků: Česká republika.. 3,25 ha Středočeský kraj. cca 1,28 ha Průměrná hodnota je navíc silně ovlivněna existencí několika velkých majetků v řádech tisíců hektarů. Jak již bylo uvedeno, odhadovaná průměrná výměra na jednoho vlastníka soukromého sektoru je okolo 1,28 ha, což je nepochybně obrovskou nevýhodou při stanovování podmínek podpory lesnictví ve Středočeském kraji. Tato struktura zcela znemožňuje využití hospodářského i sociálního potenciálu lesů a to z následujících důvodů: nevýhodný obchod malých množství dřevní hmoty téměř nemožné investice do infrastruktury, technologií apod. často neodborné hospodářské postupy obtížné řešení kalamitních situací obtížné financování pěstebních prací z důvodů výnosové nevyrovnanosti 17

18 Proč zrovna sdružování je prioritou? Sdružování lesních majetků je v podstatě jediným možným řešením této problematické situace. Je velmi rozšířené v Rakousku, Německu, Švýcarsku i Francii. V ČR docházelo ke vzniku lesních družstev v období před druhou světovou válkou. V letech byly dokonce vládním nařízením soukromé majetky sloučeny do tzv. lesních správ a odborně vedeny profesionálními lesníky. V roce 1945 však byl tento stav zrušen na základě zrušení všech předpisů z doby okupace. Družstva byla zestátněna vládním nařízením č. 81/1958. V roce 1995 bylo vládním usnesením č. 168/1995 obnoveno vlastnictví lesních družstev obcí. Lesní družstva soukromých osob jsou obrovskou hospodářskou i lesopolitickou rezervou a změna současného stavu je v zájmů krajů. Může totiž vytvořit nové pracovní i podnikatelské příležitosti a zvýšit hospodářskou výkonnost regionu. Nepochybně by došlo ke zlepšení odborné úrovně hospodaření v těchto lesích, zlepšilo by se i plnění ostatních funkcí lesa včetně funkce rekreační. Nepříznivý stav sdružování majetků v ČR by se mohl změnit pomocí komplexního projektu, který by obsahoval jak právní technické a ekonomické aspekty, tak osvětu, propagaci a podpůrné mechanismy. Protože tento stav je stejný ve všech krajích, mohl by tento projekt být společným projektem všech krajů a tématem pro jednání Asociace krajů. Obrovskou neznámou v tomto směru je osvěta a vlastní přesvědčení soukromých vlastníků malých výměr o výhodnosti existence lesních družstev. I v současné době není situace dostatečně zralá ve vazbě na období před rokem Závěr Tento příspěvek měl za úkol seznámit vás se současným stavem lesního hospodářství v kraji z pohledu veřejně správy a naznačit některé možné směry, kterými se může lesní hospodářství ubírat. Jak vyplývá z výše uvedeného, mají orgány veřejné správy v některých oblastech lesního hospodaření nemalé možnosti vývoj lesního hospodářství ovlivnit. Tyto možnosti zatím nejsou příliš využívány a jsou stále otevřenou otázkou, na které Středočeský kraj intenzivně pracuje. Jsem přesvědčen, že nastavení správného směru není jednoduchou záležitostí a přípravu podmínek a možnosti vlastní realizace podpory je velmi citlivou záležitostí na které se musí nepochybně podílet nejen krajský úřad, ale především odborná lesnická veřejnost. 18

19 Rozvoj venkova a realizace opatření NLP II v regionech Ing. KAREL POP Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a Liberec 2 Tel.: Role krajů při tvorbě NLP Národní lesnický program (NLP) byl schválen usnesením vlády č. 53 z Pro většinu lesníků, včetně pracovníků státní správy lesů na krajských úřadech, bylo schválení NLP vůbec první informací o něm, pro mnoho z nich na dlouhou dobu i poslední. Samotný dokument NLP schválený vládou byl souhrnem ušlechtilých cílů a záměrů bez hlubší konkretizace, jehož text zjevně nedráždil žádnou zájmovou skupinu v lesním hospodářství. Kraje se na přípravě NLP nepodílely, nebyly o ní vůbec informovány, ani nebyly vyzvány k připomínkování. Text NLP byl dále rozpracován (resp. stále je rozpracováván) v několika desítkách programových opatření (resp. expertiz). Tyto expertizy byly značně rozsáhlé a konkrétní, většinou dobře zpracované fundovanými osobami, veřejnost však s nimi nebyla seznámena. Ve druhé polovině roku 2005 se rozběhly práce na aktualizaci NLP (dále NLP II). Zde již Asociace krajů měla zastoupení v autorském kolektivu a kraje tak měly tímto prostřednictvím možnost aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování procesu. Zástupci krajů vypracovali na počátku roku 2006 jako podkladový materiál k aktualizaci NLP poměrně rozsáhlé dílo, které obsahovalo: I. Zhodnocení dosavadní tvorby NLP II. Konkrétní připomínkování tehdy dokončených programových opatření (expertiz) s návrhy odlišných řešení III. Vazby mezi lesním hospodářstvím a kraji IV. Zhodnocení koncepčních materiálů krajů dotýkajících se lesního hospodářství V. Definici a hodnocení základních problémů lesního hospodářství z hlediska krajů, včetně rámcového naznačení řešení VI. Podporu lesního hospodářství VII. Problémy lesního hospodářství řešitelné v rámci regionálních lesnických programů 19

20 Zhodnocení dosavadní tvorby NLP K dosavadní tvorbě byly uplatněny tyto základní připomínky: - NLP má naprosto nedostatečně prezentovaný proces tvorby - tvorba probíhá v izolovaných tvůrčích skupinách bez dostatečné spolupráce mezi nimi - dílo nebylo konfrontováno s názory osob mimo tvůrčí týmy - jeho meziresortní charakter nebyl naplněn - nepřiměřená rozsáhlost rozpracovaných programových opatření - slabá koordinace NLP, EAFRD a nového lesního zákona - žádné konkrétní výsledky NLP Bylo doporučeno zachování dosavadní struktury, provést aktualizaci, opravy chyb, návrhy legislativních úprav formulovat plnohodnotně (bez konkrétní vazby na stávající úpravu), vytvořit vazbu na nový lesní zákon, medializovat a publikovat závěry. I. Konkrétní připomínkování programových opatření Bylo upozorněno na zastaralé údaje, chyby a na mnoha místech bylo polemizováno s názory autorů. Z věcného hlediska bylo např. navrhováno (pokud je návrh negativní, mohlo se jednat o reakci na záměry autorů): - nečinit ukvapená rozhodnutí ohledně úpravy dřevinné skladby, provést vyhodnocení účinků zákona č. 289/1995 a příspěvků na hospodaření v lesích - při stanovení dřevinné skladby (hlavně pro účely podpor) vycházet ze SLT, ne z HS - zrušit ukazatel minimální podíl MZD, podíl MZD podporovat pozitivní stimulací (mandatorní platby) - z administrativních důvodů nezavádět zálohovou podporu obnovy MZD - osvětu u vlastníků realizovat pomocí masivně šířených, velmi jednoduchých, monotematických letáků - nepřipustit přenesení státní správy lesů níže než na obce s rozšířenou působností, nečinit přesuny kompetencí mezi kraji a obcemi - zavedení jednotného systému státní správy (pouze 1 ministerstvo), a to včetně národních parků - nezvyšovat závaznost OPRL vzhledem k LHP a hospodaření v lesích - zavést systém soustavné aktualizace OPRL, definovat, která data jsou aktuálně platná - financování starých zátěží (meliorační opatření, hnojení, vápnění, příspěvky A ) financovat ze SFŽP - zachovat stávající systém OLH, definovat práva a povinnosti OLH, umožnit (dočasné) odebírání licence za podílnictví při porušení lesního zákona - upřesnit výpočet náhrady OLH placeného státem - alternativní metodu HÚL ustanovit způsobem, který umožní navázání na dosavadní cenné datové řady - všemožně usilovat o citelné zvýšení ekonomické podpory lesního hospodářství, zejména formou mandatorních náhrad, využít zkušeností a příkladů ze zahraničí 20

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013 23. ledna 2014 Hradec Králové Rok 2013 pátý rok realizace Národního lesnického programu II Priority roku 2013 z pohledu MŽP využití přijatých doporučení ke

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLIVY NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR Nejpřísnější lesní zákon na světě Vysoký podíl lesa ve vlastnictví státu Vícekolejnost státní správy, překryv

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 HOSPODAŘENÍ

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Vyhodnocení závěrů a doporučení KR NLP II na oblast legislativy. Hradec Králové 23.ledna 2014

Vyhodnocení závěrů a doporučení KR NLP II na oblast legislativy. Hradec Králové 23.ledna 2014 Vyhodnocení závěrů a doporučení KR NLP II na oblast legislativy Hradec Králové 23.ledna 2014 Výstup NLP II Závěry a doporučení: dle jednotlivých KA - Legislativní opatření - Finanční opatření - Organizační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

XIII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 24.4.2014 Pelhřimov

XIII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 24.4.2014 Pelhřimov XIII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 24.4.2014 Pelhřimov Zpráva o činnosti SVOL v r. 2013 Priority SVOL v r. 2014 Usnesení XII. konference SVOL ze dne 11.4.2013 konference

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Národní lesnický program II

Národní lesnický program II Národní lesnický program II CÍL IV Posílení koordinace a komunikace pilíř KOMUNIKACE KA 14 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy Hradec Králové 27.ledna 2011 KA 14 Zlepšit slabé postavení LH

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více